Issuu on Google+

Magazi ne008

ESPECI AL ESTADO DEL COWORKI NG EN ESPAÑA 201 5

Gr aci as


60%


8,65

9,2


GRACI ASATODOS LOSQUEHABÉI S PARTI CI PADO EN LAENCUESTA

Es t adodel Cowor k i ngenEs paña2014byManuel ZeaBar r al i sl i c ens edunderaCr eat i v eCommons Rec onoc i mi ent oNoComer c i al Compar t i r I gual 4. 0I nt er nac i onal Li c ens e.

Magazi ne008


Encuesta estado del coworking en españa 2015 completa