Ο τρελός του τρελού Κωστή, από τον Θανάση Μουτσόπουλο, Μανδραγόρας τεύχος 56, 2017.

Page 1Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.