Page 1

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE

ÚLOHA HIER PRI VÝUČBE ANGLICKÉHO JAZYKA U ŢIAKOV DRUHÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

GABRIELA KRÍŢOVSKÁ

2007


ÚLOHA HIER PRI VÝUČBE ANGLICKÉHO JAZYKA U ŢIAKOV DRUHÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ZÁVEREČNÁ PRÁCA ING. GABRIELA KRÍŢOVSKÁ METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE

Špecializačné kvalifikačné štúdium Anglický jazyk

Pracovisko autora: Základná škola, Jarná ulica 3168/13, Poprad

PREŠOV 2007


PREDHOVOR

V prvej časti mojej práce som sa sústredila na podmienky, ktoré treba splniť, aby bolo moţné zaradiť anglický jazyk ako alternatívnu formu vyučovania od 1. ročníka základnej školy. Konkrétne som sa venovala viacerým faktorom, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou pre efektívne zvládnutie priebehu hodiny. V ďalšej časti som sa venovala didaktickým hrám a doplnkovému verbálnemu materiálu. Dôleţitou súčasťou sú spracované tematické okruhy pre druhý ročník základných škôl, v ktorých sa nachádza slovná zásoba k jednotlivým témam, návrhy vhodných hier a aktivít a zakomponované sú aj medzipredmetové vzťahy. Pojala som túto prácu ako podporný materiál pre ostatných učiteľov, ktorí učia anglický jazyk na prvom stupni základných škôl. Cieľom tejto práce je napomôcť učiteľom pri zakomponovaní didaktických hier do vyučovacieho procesu. Pri kaţdej téme uvádzam súbor piatich hier, ktoré je moţné pouţívať v rôznych obmenách a tým zefektívniť a obmeniť priebeh klasickej hodiny, kedy učiteľ pracuje výhradne iba s knihou. V poslednom bode mojej práce som sa zamerala na prieskum, v ktorom som sa zaujímala či učitelia základných škôl pouţívajú didaktické hry na hodinách anglického jazyka. Tento prieskum som vyhodnotila na základe spracovania dotazníkov od 45 respondentov. Pri spracovaní tejto práce mi pomohla dostupná literatúra z miestnej kniţnice, ktorej pracovníčky mi veľmi ochotne pomohli. Taktieţ mi pri práci pomohli ţiaci zo základnej školy, ktorých hry vtiahli do deja a ich spontánne reakcie boli pre mňa meradlom ich záujmu.


OBSAH Predhovor Úvod 1. Hlavné faktory vyučovacieho procesu 1.1 Učiteľ 1.2 Ţiaci 1.3 Materiálno-technické vybavenie 2. Psychické schopnosti detí vo veku 7-8 rokov 2.1 Vnímanie 2.2 Pamäť 2.3 Reč a myslenie v mladšom školskom veku 2.4 Sociálny a emocionálny vývin 2.5 Hrový spôsob 3. Skladba vyučovacej hodiny cudzieho jazyka 4. Praktické ukáţky hier a vyučovacích techník zameraných na jednotlivé témy 4.1 Téma číslo 1-hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ My Family, Me and My Pets 4.2 Téma číslo 2-hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ My Home 4.3 Téma číslo 3-hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ Daily Routine, Clothes, Meals, Lessons and Hobbies 4.4 Téma číslo 4-hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ Free Time, Hobbies, Seasons, Weather and Clothes 4.5 Téma číslo 5-hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ Means of Transport, In the Street, Way to School, Garden, Park 4.6 Téma číslo 2-hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ Food, Cooking, Setting the Table and Serving 4.7 Téma číslo 7-hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ Animals 4.8 Téma číslo 2-hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ Birthday, Holidays, Easter, Christmas, Halloween 5. Zhrnutie skúseností a odporúčania Záver


Zoznam pouţitej literatúry Príloha A Príloha B Príloha C Príloha D Príloha E Príloha F Príloha G Príloha H Príloha I


ÚVOD Politickými a spoločenskými zmenami, intenzívnym rozvojom médií sa náš svet stále zmenšuje. Sústavne sme konfrontovaní rozmanitosťou osobností iných krajín, iných kultúr a jazykov. Vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrne učenie sa je neodmysliteľnou súčasťou školského ţivota. V posledných rokoch je jedným z ťaţísk v našom školstve práve vyučovanie cudzích jazykov a záujem zo strany ţiakov a ich rodičov neustále rastie. Nielen rodičia ale aj celospoločenský vývin, otváranie našej krajiny do Európy a jej štruktúr si ţiada dobré ovládanie cudzích jazykov, dobré vedomosti a komunikačné zručnosti. Jednou z moţností, ako čeliť týmto poţiadavkám, je skorý začiatok vyučovania anglického jazyka. Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka je oblasť, ktorá je v našej krajine ešte tak trochu neprebádaná. Skúsenosti, ktoré sa získali počas experimentálneho vyučovania, poukazujú však na to, ţe skorý začiatok vyučovania anglického jazyka 

má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa

otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr

odbúrava uţ v mladosti etnocentrické myslenie

pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému novému

uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry. Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka má vzbudiť záujem o jazyk

a kultúru a má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku. Zároveň by mal prispievať k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti. Obsah skorého vyučovania anglického jazyka vychádza zo záujmu dieťaťa, z detského sveta a z reálií krajiny. V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôleţitú úlohu parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne prostriedky (mimika, gestikulácia). V prvom rade má dieťa jazyk zaţiť a pouţiť v komunikácii s partnerom. Pritom majú


u začiatočníkov prednosť počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie sa pridávajú postupne podľa schopností detí a v rámci kontextu. Pri pouţívaní jazyka sa dieťa oboznámi so štruktúrami jazyka hravou formou. Správne zvolenými metódami sa má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môţe dieťa učiť bez strach a stresu a má vyuţiť a provokovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzenú zvedavosť. V neposlednom rade majú tieto metódy zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umoţniť mu učiť sa všetkými zmyslami. Za hlavné faktory pedagogického procesu J. Hendrich [1] povaţuje: učiteľa, ţiaka, učivo, cieľ, organizačné podmienky, materiálne podmienky, vyučovacie metódy a postupy. Tieto činitele sú prepletené vzájomnými vzťahmi a závislosťami. Cieľ vyučovania cudzieho jazyka zahŕňa zloţku komunikatívnu, vzdelávaciu, výchovnú. Učivo tvorí nielen jazykový materiál učebníc a vyučovacích pomôcok, ale aj informácie a poznatky, ktoré dáva učiteľ, a tieţ všetky úlohy ţiakov v priebehu vyučovania a ich prípravy na vyučovanie. Učivo v tomto komplexnom pohľade je len prostriedkom k dosiahnutiu cieľa. Ţiakom je myslený jedinec akéhokoľvek veku, ktorý sa učí cudzí jazyk. Jeho úlohou je vyuţívať všetky schopnosti a vynakladať vytrvalé úsilie k dosiahnutiu daného cieľa. Vyučovacie metódy a postupy predstavujú jednotlivé druhy premyslených vzdelávacích a výchovných smerov smerujúcich k osvojeniu učiva a k dosiahnutiu cieľa. [1].


1. HLAVNÉ FAKTORY VYUČOVACIEHO PROCESU 1.1 Učiteľ Cudzí jazyk by mal učiť učiteľ, ktorý okrem odborného hľadiska spĺňa aj ďalšie hľadisko – osobnosť učiteľa. Je nevyhnutné, aby dobrý učiteľ bol: 

nadchnutý pre svoju prácu všeobecne a pre prácu s deťmi zvlášť

tolerantný k potrebám ţiakov

zásadový a spravodlivý pri hodnotení

partner a radca detí, nie direktívna autorita v triede

taktný a empatický

motivujúci a chváliaci

pozitívne naladený, aby dokázal vytvoriť optimistickú a priateľskú atmosféru pri vyučovaní

schopný odhadnúť schopnosti a moţnosti malých ţiakov a prispôsobiť im obsah a formy vyučovania

tvorivý pri pouţívaní učebného materiálu

inovujúci a prichádzajúci s vlastnými nápadmi a aktivitami

aktívny pri vyhľadávaní a adaptovaní rôznych učebných materiálov,

flexibilný a bol prínosom k aktuálnej atmosfére v triede ( zmeniť druh, obsah činností, ak prebiehajúca aktivita prestala byť motivujúcou, alebo je náročná alebo ľahká,

Učiteľ má mať stále na pamäti, ţe pozornosť alebo koncentrácia týchto ţiakov je menšia ako u dospelých. Ţiaci sa neprestajne doţadujú učiteľovho súhlasu a stále vyţadujú učiteľovu pozornosť spolu s uznaním. Ţiaci potrebujú častú zmenu aktivít. Potrebujú aktivity, ktoré povzbudzujú ich zvedavosť a ktoré ich vtiahnu do deja. Všetka motivácia ţiakov je úzko prepojená so správaním sa učiteľa a jeho postojom. [2] Veľmi zaujímavá je štúdia, ktorú v roku 1970 uskutočnil Denis Girard, aby našiel odpoveď na otázku, aký je najlepší učiteľ anglického jazyka. Ţiaci poukázali na kvality učiteľa v tomto poradí: 1. Jeho hodiny sú zaujímavé. 2. Učí dobrú výslovnosť. 3. Jeho vysvetľovanie je jasné.


4. Hovorí pekne po anglicky. 5. Zaujíma sa rovnakou mierou o kaţdého ţiaka. 6. Aktívne zapája kaţdého ţiaka do práce na hodinách. 7. Je veľmi trpezlivý. 8. Trvá na tom, aby ţiaci hovorili po anglicky. 9. Podporuje kaţdého ţiaka v jeho práci. 10. Pouţíva moderné metódy V neposlednom rade treba spomenúť, ţe učiteľ musí byť aj skúseným odborníkom na anglický jazyk. Vţdy musí vedieť, o čom hovorí a musí byť pripravený na moţné otázky zo strany ţiakov. 1.2 Žiaci Niektorí zastávajú názor, ţe treba všetkým deťom umoţniť, aby sa začali učiť anglický jazyk od začiatku školskej dochádzky. Nie kaţdý ţiak však dokáţe prejaviť svoje schopnosti hneď od začiatku školskej dochádzky, je potrebné ponechať mu istý čas na to, aby ich mohol správne pouţiť. Mnoţstvo informácií a rôzne poţiadavky na dieťa môţu spôsobiť stratu jeho nadšenia z novej situácie (vstup do školy, noví kamaráti ). V prípadoch, keď poţiadavky a nároky presahujú moţnosti a schopnosti malých ţiakov, prichádza neúspech a pocit zlyhania vplyvom vlastnej nedostatočnosti. Takéto záţitky pôsobia veľmi záťaţovo a demotivujúco, odrádzajú od ďalšej snahy a pokusov dosiahnuť viac, zniţujú sebavedomie a môţu byť začiatkom výrazných problémov v získavaní vedomostí v neskoršom období a viesť k vybudovaniu mentálnej bariéry. Veková kategória, ktorej budem venovať pozornosť, zahŕňa obdobie okolo 7 aţ 8 roku veku dieťaťa, kedy sa uţ dieťa plne adaptovalo na školskú dochádzku a zvládlo problémy s ňou súvisiace. 1.3 Materiálno-technické vybavenie Pre výučbu anglického jazyka na základnej škole je potrebné: 

zriadiť a vybaviť jazykovú učebňu

vybrať a nakúpiť učebné materiály a pomôcky

technicky vybaviť učebňu

zvoliť vhodné metódy pri výučbe anglického jazyka.


2. PSYCHICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ VO VEKU 7 – 8 ROKOV 2.1 Vnímanie Základnou psychickou funkciou je vnímanie, ktoré sa postupne mení na pozorovanie, t.j. zámerné a uvedomené sledovanie osôb, predmetov a udalostí okolo seba. Rozsah pozornosti sa iba postupne rozširuje a koncentrácia pozornosti sa postupne predlţuje. Schopnosť sústredene pracovať (ak forma a obsah zaujali) je pribliţne 15 minút vo veku 7-8 rokov. Znamená to, ţe po uplynutí 15 minút je treba zmeniť typ činnosti. Druhy činnosti treba striedať, aby sa posilnila pozornosť, záujem, motivácia a spomalil nástup únavy. 2.2 Pamäť Kľúčovou psychickou funkciou v mladšom školskom veku je pamäť, ktorá je významná pri procese učenia. Pamäť delíme podľa viacerých hľadísk. Pre naše zámery je dôleţité: 

hľadisko časové, čiţe krátkodobá a dlhodobá pamäť

hľadisko zmyslov zapojených do procesu zapamätávania, čiţe zraková (vizuálna), sluchová (auditívna), činnostná (manipulačná) a pohybová (kinestetická) pamäť

Deti si ľahko a rýchlo zapamätajú krátke, rýmované texty a pesničky so zábavným obsahom, ktoré sa týkajú detského sveta, zvieratiek a situácií, ktoré sú im blízke. Verbálne prezentovaný materiál by mal byť sprevádzaný aj obrazovým (kresby, ilustrácie, fotografie). Pre dieťa je nevyhnutné dotýkať sa a vziať do ruky predmety, o ktorých sa hovorí a manipulovať s nimi. Je potrebné, aby hovorené slovo bolo tieţ sprevádzané pohybom. V neposlednom rade by som tieţ chcela poukázať na zapojenie ich vlastnej tvorby, kedy si dieťa vytvorí alebo zostaví niečo, čo súvisí s osvojenou slovnou zásobou (nakresliť „svoj dom“ so zariadením, projekty). Tento materiál môţe s hrdosťou prezentovať aj mimo školy, čo má aj určitý motivačný význam.


2.3 Reč a myslenie v mladšom školskom veku V mladšom školskom veku sa ďalej rozvíja aktívna slovná zásoba vplyvom skúseností, poznatkov a informácií. Deti rady rozprávajú, komunikujú s dospelými aj s rovesníkmi. Reč a myslenie sa navzájom ovplyvňujú a podmieňujú. Reč ovplyvňuje spôsoby myslenia a chápania. Myslenie 7-8 ročných detí sa označuje ako názorno-obrazné, názorno-konkrétne alebo názorno-činnostné. V školskom veku sa postupne rozvíjajú formy logického myslenia. Postupy pri aplikácii logiky sú však podriadené skúsenostiam a poznatkom detí – sú limitované tým, čo zaţili, ako si vysvetlili určité javy a čo uţ je nad tento rámec. 2.4 Sociálny a emocionálny vývin Dieťa v mladšom školskom veku sa učí akceptovať iných – ich názory, potreby, snahu a vôľu, učí sa podriaďovať autorite a poţiadavkám dospelých. Pre školákov je nevyhnutne toto všetko preniesť účelne do praxe. Vo svojej novej úlohe musí malý ţiak preukázať samostatnosť, ale pritom vedieť spolupracovať s inými, musí byť aktívny, ale pritom tlmiť svoje impulzívne konanie, mal by byť iniciatívny, ale pritom rešpektovať pokyny učiteľa. 2.5 Hrový spôsob Predmet cudzieho jazyka je mimoriadne vhodný na akceptovanie „nedokonalosti“ malých ţiakov. Hrový spôsob výučby (pojem hrový pouţívame v súvislosti so situáciou, keď sa na vyučovaní vyuţíva hra ako forma cielenej, účelnej a kontrolovanej činnosti) vyuţíva bezprostrednosť, spontánnosť a fantáziu detí, ich pohyblivosť, hlučnosť a malú disciplinovanosť, ich prítulnosť a vďačnosť za kaţdý náznak odmeny zo strany dospelého. Všetky poznatky treba prezentovať v hre hrovým spôsobom. Deti rady opakujú činnosti, preto pre nich nie je nudné často sa vracať k uţ osvojeným textom (ţivý dialóg, pesničky, básničky, atď., samozrejme, len ak ich zaujali).


3. SKLADBA VYUČOVACEJ HODINY CUDZIEHO JAZYKA Základným predpokladom úspešnej výučby je voľba správnych pedagogických metód a zostavenie vyučovacej hodiny tak, aby bola pre ţiakov motivujúca, aby sa udrţiaval ich záujem a aktivita. Vyučujúci si musí priebeh hodiny starostlivo naplánovať a pripraviť si potrebný učebný materiál a pomôcky, ako aj náhradné aktivity, alternatívy, variácie, ktoré dokáţe pohotovo pouţiť. Striedať treba aj charakter činností – ţivšie, hlučnejšie s pokojnejšími a tichšími. Vyučovacia hodina cudzieho jazyka by sa mala podobať nasledovnému rozpisu: 

začiatok hodiny: rituál pozdravu a úvodu, motivácia (napr. zaspievať si obľúbenú pesničku) – 2 min.

zahriatie: zopakovanie známeho, predtým prebratého učiva rôznymi formami (hra, pesnička, riekanky) – 4 min.

prvá časť prezentácie nového učiva – 10 min.

uvoľnenie – relaxačná alebo didaktická hra (precvičovanie učiva prostredníctvom hry, pesničky a pod.) – 3 min.

druhá časť prezentácie nového učiva – 5 min.

zopakovanie prebratého učiva prostredníctvom hry, pracovného listu – 10 min.

pokojnejšia činnosť, ktorá nevyţaduje veľkú koncentráciu pozornosti (napr. tematické kreslenie) – 10 min.

záver hodiny: rituál – 1 min.

Počas celej hodiny sa učiteľ snaţí pouţiť cieľový jazyk pri pokynoch, poveloch, pochvalách, pri hodnotení a poďakovaní.


4. PRAKTICKÉ UKÁŽKY HIER A VYUČOVACÍCH TECHNÍK ZAMERANÝCH NA JEDNOTLIVÉ TÉMY V praktickej časti uvádzam 8 podkapitol s hrami a aktivitami súvisiacimi s ôsmimi témami, ktoré sú náplňou vyučovania anglického jazyka v druhom ročníku základných škôl. Do týchto podkapitol zaraďujem ďalšie podskupiny obsahujúce pouţívanie piesní, básní, hier, ako aj vyuţívanie magnetofónu, videa, počítača a digitálneho projektora. Väčšina uvedených aktivít a hier môţe slúţiť na spestrenie vyučovacej hodiny, ako doplnkový materiál k pouţívanej učebnici alebo ako návod na vytvorenie vlastných cvičení. Hry sú uvedené pod príznačným názvom. V popise hry navrhujem spôsob hry, jej organizáciu a potrebné pomôcky. Na záver udávam variácie, ktoré aktivitu multiplikujú. Pouţitie aktivít a hier v rôznych vekových skupinách nie je obmedzené a závisí od ich prispôsobenia učiteľom. Časové trvanie je závislé aj od schopnosti jednotlivých ţiakov a od vytýčeného cieľa. Chcela by som podotknúť, ţe cieľ nemusí byť len vzdelávací, ale cieľom môţe byť samotná hra s pouţitím anglického jazyka. Dôleţitou skutočnosťou je, ţe hoci výber aktivít závisí na rozhodnutí učiteľa, mal by byť podriadený hlavne detským záujmom. Verím, ţe sa učitelia s navrhnutými hrami stotoţnia, obľúbia si ich rovnako ako ich ţiaci a zaţijú veľa príjemnej zábavy.

4.1 Téma číslo 1 – hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ My family, Me and My pet Obsah vedomostí, ktoré by si mal ţiak v tejto téme osvojiť, môţeme zoradiť nasledovne: 

rodina – mother, father

She has got, he has got

/mum, dad/, sister, brother,

Has s/he got...? – Yes, s/he

grandmother, grandfother /granny, grandpa/, uncle,

has. /No, s/he hasn`t. 

big, small, short, long, fat, thin, tall, nice, pretty, beautiful…

aunt, cousin, family 

She is, he is

go, draw, dance, take, give....

My, your /brother/

I like /my mother/


  

I don`t like /cats, long

časti tela –rozšírenie

hair...../

farby

His/her hair is..../časti

domáce zvieratká

tváre, tela/

miesta

predloţky: in, on, under,

číslovky

to, behind, between 

very

Hry a aktivity, ktoré odporúčam zaradiť do vyučovania pri osvojovaní si tejto témy: 

Hra na precvičovanie predložiek, farieb

Pomôcky: farebné predmety, obrázky zvierat, ktoré sú uloţené na stole, pod/pred/za stolom...... Postup: Deti sedia v kruhu. Jedno dieťa ide za dvere. Učiteľka s deťmi si vyberú jeden z predmetov, na ktorý budú myslieť a ktoré má dieťa, keď sa vráti späť do miestnosti uhádnuť. Rozhovor medzi všetkými prítomnými deťmi /A/ a prichádzajúcim dieťaťom /B/ vyzerá asi takto: A: Hádaj na čo myslíme. B: Je to na stole? (Je to pod/za/pred – väzba na akúkoľvek predloţku dávajúcu zmysel pri pouţití s podstatným menom „stôl“.) A: Áno/nie – podľa skutočnosti. B: Je to veľké/malé? A: Áno/nie. 

Zvieracia rodinka

Učiteľ pripraví kartičky s obrázkami zvierat podľa počtu detí tak, aby 2-3 deti mali rovnaké obrázky. Kaţdý ţiak dostane od učiteľa kartičku s obrázkom, ktorý nikomu neukáţe. Jeho úlohou je napodobniť pohyb a zvuk zvieraťa a vyhľadať svojich partnerov. Potom spolu (s pomocou učiteľa) skupinu pomenujú, napríklad: „My sme levy.“


Farby a členovia rodiny

Deti sedia na stoličkách v kruhu. V strede stojí dieťa bez stoličky. Kaţdý hráč, vrátane stojaceho, predstavuje nejakú farbu. Ak dieťa v kruhu povie napr. „červená – modrá“, hráči predstavujúci tieto farby si rýchlo vymenia svoje miesta. Stojaci hráč sa snaţí pri výmene miest obsadiť uvoľnenú stoličku. Ak sa mu to podarí, ďalšiu dvojicu farieb vyvolá ten, ktorému sa neušla stolička. Ak stojací hráč zvolá „Farby!“, musia si vzájomne vymeniť miesta všetky deti. Variant: Moţno zvoliť iné podstatné mená, napr. zvieratá, dopravné prostriedky, potraviny, členov rodiny. 

Hra s tvorením otázok a odpovedí – vrecko

Ak si dieťa donesie vlastnú obľúbenú hračku, je zaistený prirodzený dialóg zo zvedavosti. A: Čo máš vo svojom vrecku? B: Nepoviem. A: Je to ţaba? B: Áno, je to ţaba./ Nie, nie je to ţaba. 

Rodinný strom

Pripravené sú kartičky s jednotlivými členmi rodiny a ich pomenovaním. Deti stoja v kruhu a vyberajú si tieto kartičky. Na tabuli je nakreslený prázdny rodinný strom. Dieťa si vyberie kartičku a priradí ju na správne miesto na tabuli. Variant: Na podporenie ich motivácie im rozdáme rozmnoţenú prílohu A. Deti si vystrihnú rodinný strom a na prázdne listy si napíšu mená príslušníkov ich rodiny. Potom nalepujú ich mená podľa rodinnej hierarchie. Túto aktivitu následne pouţijeme ako frontálnu prezentáciu danej rodiny samotným ţiakom. 

Báseň o číslach

Vyučovanie malých detí si neviem predstaviť bez pouţívania básní. Najprv deťom poviem báseň, kým ony len počúvajú. Druhé počúvanie spájam


s gestami, vyuţívaním obrázkov alebo magnetofónovou nahrávkou. Overím si pochopenie básne a v správnom rytme spolu s pohybmi sa učíme báseň po veršoch. Na upevnenie básne vyuţívam techniku zotierania slov a ich nahradením obrázkami.

The numbers song! [3]

The numbers song!

1 One, 2 two, Tie your shoe!

3 Three, 4 four, Close the door!

, 2 two,

Tie your

!

3 Three, 4 four,

Close the 5 Five, 6 six, Count the ticks!

door!

5 Five, 6 six, Count the ticks!

7 Seven, 8 eight,

7 Seven,

Don`t be late!

Don`t be late!

,

9 Nine, 10 ten, 9 Nine, 10 ten, Take your pen!

Take your

!

And sing…..

And sing…..

The number song, sing along,

The number song, sing along,

The number song, sing along,

The number song, sing along,

Sing along the number song.

Sing along the number song.


Využitie internetu ako alternatívy hier

Vo výučbe mladších detí sa mi veľmi osvedčilo pouţívanie edukačných hier prístupných na internete. Deťom umoţňujú precvičovať slovnú zásobu a správne reagovať. Na precvičovanie pouţívam prístupnú webovú adresu: http://www.oup.com/elt/global/products/i-spy/games/animals V tejto hre musí dieťa prejsť celú cestu v závislosti na počutom pomenovaní zvieratka. Pohybuje sa z políčka na políčko nového zvieratka. Je to o to náročnejšie, ţe je tam aj časový limit. Touto horu sa precvičuje aj jemná motorika. Vizuálnu podobu tejto hry uvádzam v obrázku 1.[5]

Obrázok číslo 1. 

Nebo – peklo /snapdragon/ hra

Táto hra je dobrou aktivitou na precvičenie si vlastnej tvorby spolu so slovnou zásobou farieb, čísel a zvierat. Podľa nákresu v prílohe B si deti vytvoria snapdragona a hrajú hru v dvojiciach ako to uvádzam v obrázku 2.


Obrázok číslo 2. [6]

4.2 Téma číslo 2 – hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ My Home Obsah vedomostí, ktoré by si mal ţiak v tejto téme osvojiť môţeme zoradiť nasledovne: 

dom, byt, miestnosti

nábytok – najpouţívanejšie výrazy

domu) 

/chair, table, lamp, bath,  

dom, byt) 

číslovky do sto

old, new, nice, clean,

jednoduchý prítomný čas plno-

dirty...

významových slovies – všetky

How many (rooms) are

osoby okrem 3.os.j.č 

There is/are + otázka a odpoveď

I live in/ We live in ... (mesto,

toilet.../

there? 

I live at/ We live at…(číslo

I like/ don`t like

slovesá – činnosť v dome/byte: sleep, watch, cook....

(prítomný čas priebehový alebo jednoduchý prít. čas podľa kontextu)


Hry a aktivity, ktoré odporúčam zaradiť do vyučovania pri osvojovaní si tejto témy: 

Flag Game

Pomôcky: obrázky nábytku a miestností v dome Obrázky rozmiestnime po triede. Ich stručné symboly nakreslíme na tabuľu. Učiteľ alebo ţiak sa postavia čelom k tabuli a odpočítava: „Five, four, three, two, one, zero.“ Počas odpočítavania sa ţiaci voľne pohybujú po triede a vyberajú si svoj obrázok. Keď počujú „zero“, musia zostať stáť pri niektorom obrázku. Ţiak alebo učiteľ, ktorý je pri tabuli, po krátkej pauze povie nahlas názov nábytku alebo miestnosti. Ţiaci, ktorí sú „zasiahnutí“, vypadávajú. 

Rýmovačka so zapojením pohybovej aktivity

Pri slovnej zásobe „Môj dom“ sa mi veľmi osvedčila rýmovačka v pohybe. Dáva ţiakom priestor na zapojenie pohybu a vytvára mentálne prepojenie medzi kinestetickou pamäťou a hovoreným slovom. Deti vykonávajú pohyby, ktoré sú na obrázku číslo 3. a súčasne hovoria rýmovačku.

Obrázok číslo 3.[4]


Papierová kocka

Pomôcka: Papierová kocka vyrobená deťmi podľa prílohy C. Kaţdé dieťa si vyrobí vlastnú kocku a vo dvojiciach sa navzájom pýtajú na aktivitu, ktorá padne na kocke. Touto aktivitou precvičujem plnovýznamové slovesá. A: Vieš spievať (tancovať, ţmurkať, beţať, skákať, pískať) ? B: Áno viem./ Nie neviem. 

Vynechané slová básne alebo piesne

Na tabuľu napíšem text jednoduchej básne alebo piesne, v ktorej budú chýbať slová. Tieto slová umiestnim okolo piesne a deti hádajú, ktoré slovo kam patrí. Vyvolaný ţiak spojí správne slovo so správnym miestom. Variant: Môţeme túto aktivitu pouţiť aj ako samostatnú prácu, ak si obrázok číslo 4. rozmnoţíme v dostatočnom mnoţstve.

Obrázok číslo 4. [3]


Kocka s číslami - pričítavanie

Učiteľ hodí kocku, na ktorej sú čísla od 1-6. Povie po anglicky číslovku, ktorá padla na kocke. Podá ju ţiakovi, ktorý vrhá kockou a svoje hodené číslo priráta k predchádzajúcemu súčtu. Ţiak musí súbeţne zapájať matematiku /sčítavanie/ a hodnotu súčtu povie v angličtine. Hra pokračuje, aţ sa súčet rovná 100.

4.3 Téma číslo 3 – hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ Daily Routine, Clothes, Meals, Lessons and Hobbies Obsah vedomostí, ktoré by si mal ţiak v tejto téme osvojiť môţeme zoradiť nasledovne: 

jednoduchý prítomný

čas plnovýznamových

Slovak, English, P.E.,

slovies (okrem 3.os.j.č.)

Music....)

jednoduchý minulý čas

najpouţívanejších slovies (pasívne) 

hobbies: reading, playing (games), watching.......

slovesá: sleep, wake up, get up, have

pomoc v domácnosti (tidy up...)

(breakfast, lunch,

školské predmety (Maths,

Do you help your mother? Yes, I do. / No, I don`t.

dinner) wash (hands,

at school, at home

face.....)

in the playground

How many lessons do

When? At nine.

you have every day ? (on Monday.....) 

oblečenie

farby

Hry a aktivity, ktoré odporúčam zaradiť do vyučovania pri osvojovaní si tejto témy:


Nájdi obrázok

Viacero obrázkov (20) s dennými aktivitami a časom je poukladaných tak, aby na nich videlo kaţdé dieťa. Učiteľ povie o obrázku vetu a deti hľadajú, ktorý z nich to je. Aj keď deti súťaţia v rýchlosti, nikto neprehráva. Variácia: Táto aktivita vyúsťuje do hovorenia, ak namiesto učiteľa tvoria vety deti. 

Využitie internetu ako alternatívy hier

Vo výučbe mladších detí sa mi veľmi osvedčilo pouţívanie edukačných hier prístupných na internete. Deťom umoţňujú precvičovať slovnú zásobu a správne reagovať. Na precvičovanie pouţívam prístupnú webovú adresu: http://www.oup.com/elt/global/products/i-spy/games/time V tejto hre musí dieťa prejsť celú cestu v závislosti na počutom čase. Pohybuje sa z políčka na políčko s novým časom, ktoré počulo. Je to o to náročnejšie, ţe je tam aj časový limit. Touto horu sa precvičuje aj jemná motorika. Vizuálnu podobu tejto hry uvádzam v obrázku 5. [5]

Obrázok číslo 5.


Kupujem si pizzu

V tejto hre sa deti púšťajú do jednoduchých dialógov, pri ktorých si precvičujú slovnú zásobu týkajúcu sa jedál a objednávania si v reštaurácií. Podľa prílohy D si deti vystrihnú veci, ktoré sa dávajú na pizzu (šunku, syr, olivy, huby...). Zvolený ţiak si rozloţí na stole pomyselný stánok a ostatní ţiaci si jeden po druhom kupujú obľúbenú pizzu so surovinami z ponuky. Dialóg prebieha ako na obrázku číslo 6.

Obrázok číslo 6. [6] 

Mimický príbeh

Učiteľ sedí s deťmi na zemi v kruhu. V uvoľnenej atmosfére rozpráva príbeh, ktorý obsahuje ľahko napodobiteľné slovesá: „We are sitting in a small rowing boat. Let`s row. We row and row. Now, what is that? A bird. A bird is flying over the water. Keep owing. We row slowly, we are tired.....“ Táto hra je pre deti vhodná ako spestrenie hodiny a precvičenie prítomného času.


Aktivita - Simon says

Učiteľ zadáva rozkazy a ostatní ich plnia len vtedy, ak počujú „Simon says“. Ak vykonajú úkon bez počutia „Simon says“, z hry vypadávajú. Variácia: Hru môţeme po zvládnutí urobiť náročnejšou. Učiteľ zadáva rozkazy, ale snaţí sa deti pomýliť a prinútiť ich k aktívnemu počúvaniu a rozmýšľaniu. Pri rozkaze „otoč sa“, učiteľ urobí pohyb napodobňujúci plávanie. Takto okamţite vidí, ktoré dieťa nerozumie alebo len pasívne obzerá pohyby. 

Deň prania – Washing day

Pomôcky: Kartičky s obrázkami oblečenia, šnúra a štipce Pripravené sú kartičky s obrázkami. Deti stoja v kruhu, kde je imaginárna práčka. Pri okne je šnúra so štipcami. Dieťa si vyberie kartičku, v kruhu sa dvakrát otočí (práčka), obrázok zavesí na šnúru a vysloví slovo. Variácia: Kartičky s obrázkami a im odpovedajúcimi slovami sú pomiešané. Úlohou detí je priraďovať na šnúre slová k obrázkom.

4.4 Téma číslo 4 – hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ Free time, Hobbies, Season, Weather, Clothes Obsah vedomostí, ktoré by si mal ţiak v tejto téme osvojiť môţeme zoradiť nasledovne 

jednoduchý prítomný čas niektorých plnovýznamových slovies(okrem 3.os.j.č.):play, go, like

priebehový prítomný čas (všetky osoby) niektorých slovies: play, go, wear,...

minulý čas niektorých slovies (pasívne)

slovná zásoba: rozšírenie, seasons, sports, weather, clothes

prídavné mená: cold, hot, wet, dry,...

can/can`t (všetky osoby), otázka, zápor

have/has (všetky osoby), zápor, otázka


Hry a aktivity, ktoré sa mi osvedčili pri vyučovaní tejto témy: 

Domino

Jednoduchá a všetkým dobre známa hra „domino“ mi pomáha pri osvojení si slovnej zásoby pri voľnočasových aktivitách. Deti sa rozdelia do trojice a kaţdá dostane rozstrihané obrázkové domino, ktoré je uvedené v prílohe E. Deti si precvičujú slovnú konštrukciu „have got/ haven`t got“ tak, ako je to zachytené na obrázku číslo 7.

Obrázok číslo 7. [6] 

Bingo

Táto hra má veľa variantov. Učiteľ si pripraví fotokópie, na ktorých sú slová alebo obrázky umiestnené v tabuľke 4x4 štvorce (môţe byť aj inak). Kaţdý ţiak si vyberie jeden stĺpec, ktorý je zvislý, vodorovný alebo po diagonále. Učiteľ náhodne číta slová, ţiaci si ich ceruzou alebo len v duch prečiarknu. Ten ţiak, ktorý má prečiarknuté všetky štyri slová, zakričí „bingo“. Potom musí všetky štyri slová správne prečítať. Ak ich prečítal správne, vyhráva a nahradí učiteľa v ďalšom kole. Variant: Rovnaký účel bude spĺňať aj obrázkové bingo.


Obrázkový diktát – čo robíme vo voľnom čase

Deti si pripravia pastelky a papier. Učiteľ slovne opisuje obrázok, na ktorom sú deti na ihrisku. Deti kreslia obrázok podľa učiteľovho opisu. Sústreďujú sa na rozmiestnenie jednotlivých častí a predmetov na obrázku. Deti si nesmú navzájom pozerať do kresieb. Aktivita je trošku zdĺhavejšia, ak ku kresleniu pridáme aj farebné dokreslenie obrázku. Následne sa obrázky vyhodnotia a ten obrázok, ktorý sa najviac podobal učiteľovmu, je odmenený a vystavený v triede. Variant: Osvedčilo sa mi vystaviť všetky obrázky, pretoţe dieťa so zhoršenou schopnosťou kresliť, by mohlo byť touto aktivitou demotivované. 

Hry s hracou plochou

Tieto hry mapujú a opakujú učivo, ktoré sa ţiak v priebehu roka učí. Je dobre mať pripravených niekoľko hracích plôch takého typu, ako uvádzam v prílohe F. Deti sú následne rozdelené do skupiniek po 4. Ţiaci hádţu hracou kockou s číslami a posúvajú sa po hracej ploche. Kaţdé políčko hracej plochy skrýva nejakú úlohu (spievanie piesne, vymenovanie predmetov, urobenie činnosti, opísanie obrázku....). Deti majú rady tieto spoločenské hry, lebo môţu ukázať, čo uţ vedia a snaha vyhrať ich motivuje. Variant: Deti si môţu doma pripraviť hracie plochy a na hodine si ich v skupinách vzájomne vymeniť. 

Opakovacie cvičenia

Opakovacie cvičenia (drilovacie), keď učiteľ vysloví vetu a deti ju opakujú, sú účinné, no nenútia ţiakov k rozmýšľaniu, teda sčasti aj nudné. Alternatívami spestrenia sú: -

učiteľ povie vetu a dieťa ju zopakuje s pozmenenou jednotkou (osobou, číslom...).

-

učiteľ povie vetu a namiesto vypovedaného slova ukáţe obrázok. Deti opakujú vetu aj s pomenovaním obrázka.


-

precvičovaný text je napísaný na tabuli. Neskôr sa niektoré časti zotrú a deti majú moţnosť vlastného doplnenia.

-

na precvičovanie výslovnosti a pamäti je vhodná technika „dlhej vety“. Učiteľ začne stavbu vety ( Bol som v obchode a kúpil som...... ). Deti opakujú, čo bolo povedané a pridajú vlastné slovo.

-

účinné a zábavné sú jazykolamy: „Jim`s jeans. A frog or a dog? Come back, black cat. Wash the wall with thw water. Double buble gum bubbles double bubbles....

4.5 Téma číslo 5 – hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ Means of Transport, In the Street, Way to School, Garden, Park Obsah vedomostí, ktoré by si mal ţiak v tejto téme osvojiť, môţeme zoradiť nasledovne: 

rozkazovací spôsob (upevňovanie)

dopravné prostriedky

on foot, by bus,....

ride, drive, fly, walk, go, run, play, climb, get on,...

budovy, obchody (bookshop, supermarket, bank, post office, hospital)

small, big, high,large

there is, there are, otázka, zápor (upevňovanie)

(There is a big supermarket in the street.)

fast, slow

stromy, kríky, kvety, tráva (apple tree, rose bush,…)

I take bus, I walk to schol, I go by car, I play in the garden,...

you, we, they take a bus,....

Do you take a bus? Yes, I do. No, I don`t.

Do you like running? Yes,…No,…

Hry a aktivity, ktoré sa mi osvedčili pri vyučovaní tejto témy:


Urob podľa návodu

Deti sedia v kruhu. Z klobúka, ktorý koluje dookola, si jeden po druhom ťahajú lístky, na ktorých je napísaný nejaký pokyn ( napríklad: „Zaspievaj pesničku“). Dieťa nahlas prečíta pokyn a vykoná činnosť. Ak text nevie prečítať alebo mu nerozumie, prípadne nevie urobiť to, čo je treba, dá zálohu. 

Koľko si zapamätáš

Učiteľ ukáţe deťom, príp. premietne prezentáciu v Power Pointe, 5-10 slov, ktoré má nakreslené na jednotlivých lístkoch. Najskôr ich ukazuje pomaly, potom rýchlejšie a tretíkrát najrýchlejšie. Detí majú povedať tie slová, ktoré si zapamätali. Môţu pracovať v skupinách. Učiteľ ich skontroluje a najlepšiu skupinu vyhodnotí. 

Tajomstvo

Pred príchodom detí učiteľ ukryje na rôzne miesta v triede písmená skladacej abecedy. Písmená spolu tvoria slovo. Úlohou všetkých detí je písmená nájsť, zloţiť do slova a správne prečítať. Variant: Učiteľ napíše na list papiera napr. novoročný vinš, blahoţelanie dieťaťu k narodeninám alebo oznam, čo budú dnes robiť (Pôjdeme do divadla). Text rozstrihá na jednotlivé slová. Úlohou detí je zloţiť slová do vety. 

Maňušky

Pri tejto aktivite predstavím deťom akoby ich nových kamarátov – maňušky, ktorí prišli z Anglicka. Zámerne sa musí kaţdé dieťa s nimi zoznámiť a povedať im niečo o sebe. V ďalšom kroku sa deti s nimi rozprávajú ako so ţivou osobou, pričom musia hovoriť iba po anglicky. Tým, ţe majú príznačné mená „Chuckles a Mellman“, deti chcú automaticky vedieť o nich niečo viac a spontánne tvoria otázky. V obrázku číslo 8 sú ich fotografie. Variant: Je dobré, ak si deti časom donesú svoje maňušky a predstavia ich svojim spoluţiakom ako svojich priateľov. Pre zapojenie aj rozvoja zručností si


deti vyrábajú aj vlastné postavičky. Ich podoba je na obrázku číslo 9. Voľné otvory na spodnej časti slúţia na prestrčenie prstov, čím dostaneme dojem, ţe postavička má nohy a môţe sa pohybovať.

Obrázok číslo 8 

Obrázok číslo 9

Pexeso

Táto jednoduchá a náučná hra si našla veľa priaznivcov medzi deťmi a ponúka širokú škálu precvičovania slovnej zásoby. Jedna sada kartičiek je s obrázkami dopravných prostriedkov a druhá so zodpovedajúcimi názvami napísanými slovom. Hrá sa ako klasické pexeso, najlepšie v skupinách po dvoch aţ štyroch. Variant: Rôzne slovné zásoby sú precvičované podľa témy, ktorej slovnú zásobu sa deti učia.

4.6 Téma číslo 6 – hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ Food, Cooking, Setting the Table and Serving Obsah vedomostí, ktoré by si mal ţiak v tejto téme osvojiť, môţeme zoradiť nasledovne: 

potraviny, ovocie,

zelenina 

dni v týţdni + on ( On Monday we have chicken....)

like, likes, do you....?does she...? Yes,... No,...

I like milk and I don`t like coffee.


S/he likes milk and s/he

doesn`t like coffee.

Nádoby, príbory (plates, glass, spoon,....)

(3.os.j.č. – pasívne)

Can you pas sme the sugar?

have / had

How many/much......do you

take, put, give, set the

want? (pasívne)

table, ...

I want a / some....(pasívne)

(Take the plates away.

Here you are. Thank you.

Put the glass on the

Would you like some/a....(pasívne)

table...)  

It`s ready. Are you

Help yourself.

ready?

I like it. (It`s delicious.) (It`s

Can I help you? Yes, please. No, thank you.

horrible) 

I tis good/bad....

Hry a aktivity, ktoré sa mi osvedčili pri vyučovaní tejto témy: 

Príbeh o húsenici

Je to príbeh o húsenici, do ktorého som zakomponovala viacero bodov z tejto témy. Deťom tento príbeh predstavujem v Power Pointovej prezentácii, pri ktorej sa deti hravou formou učia potraviny, dni v týţdni a rozvíjajú jednoduchý príbeh. Celý príbeh je zobrazený v prílohe G. 

Kocky

K tejto aktivite mi slúţi sada vyrobených kociek, na ktorých sú vyobrazené rôzne obrázky tak, ako je to na obrázku číslo 10. Tieto kocky sa rozdelia medzi dvojice a kaţdý ţiak hádţe kockou a povie, čo padlo. Ţiaci si kocky následne vymenia a takto pokračujú. Zámerom je podporiť ich flexibilitu a rozvoj ich slovnej zásoby.


Obrázok číslo 10 

Ochutnávanie

Pomôcky: ovocie, zelenina alebo iné druhy potravín, príbory, tanieriky, soľ, cukor..., šatka na zaviazanie očí. Učiteľ sám alebo s pomocou detí pripraví rôzne druhy potravín na malé tanieriky alebo misky. (Pozor na alergie!) Pri ich príprave pouţívam anglické povely, modelové vety

a slovnú zásobu tejto témy v čo najvyššej miere,

komunikujem s deťmi. Keď sú jedlá pripravené, jednému alebo viacerým deťom sa zaviaţu oči. Deti ovoniavajú, alebo ochutnávajú jedlá a hádajú, čo to je. Na obveselenie môţeme napríklad ocukriť paradajku, alebo natrieť banán lekvárom. Slovnú zásobu o jedle pouţijeme len takú, ktorú deti poznajú. 

Telefón

Učiteľ pošepne vetu ţiakovi a ten ju potom pošepne ďalej aţ sa dostane k poslednému ţiakovi v rade. Ten musí vetu nahlas vysloviť. V druhom ročníku sa uţ učiteľ snaţí, aby sa do hry zapájali čo najaktívnejšie, aby s jeho pomocou tvorili vety alebo časti viet, napr.: „I want some sugar, please.“ 

Využitie edukačného CD – Wordbird

So širokej škály edukačných CD, ktoré sú prístupné vo viacerých počítačových učebniach, sa mi osvedčila práca s „Wordbirdom“. Je to zaujímavý program na budovanie slovnej zásoby s minimom písania, ktoré spestrí hodinu. Je nevyhnutné, aby kaţdý ţiak mal jeden počítač, a tak mohol


individuálne pracovať s týmto programom. Ţiak si po kliknutí na daný obrázok, ako je to na obrázku číslo 11, vypočuje postavičku Wordbirda, ktorá mu povie názov tohto jedla. Táto téma je obohatená o hru (obrázok 12), pri ktorej zo stola zmizne jedno jedlo a ţiak musí zistiť a potvrdiť, ktoré jedlo zmizlo. V záverečnej fáze je ţiak oboznámený s pesničkou na túto tému. Práca s počítačom umoţní ţiakom pracovať ich vlastným tempom a spoliehať sa na seba.

Obrázok číslo 11 [7]

Obrázok číslo 12 [7]

4.7 Téma číslo 7 – hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ Animals Obsah vedomostí, ktoré by si mal ţiak v tejto téme osvojiť môţeme zoradiť nasledovne: 

Zvieratá

I live in Slovakia, the lion lives in Africa.

There is a/an....

There are....

Is there/are there....?

Yes, there is/are. No,....

Predloţky in, on, under, behind, between (upevňovanie)

I like bears and I don`t like spiders.

Do you like....? Yes, I do. / No, I don`t.

I`ve got a tortoise and I haven`t got a giraffe.


Have you got a ...? Yes, I have. /No, I haven`t.

S/he`s got a ... (otázka, zápor)

Číslovky 1-100

How many .... have zou got?

What`s 19+27?

What`s the time? It`s 2 o`clock.

Farby zvierat (I can see a big yellow lion.)

Whose bear is it? It`s Peter`s bear. (privlastňovací pád)

Hry a aktivity, ktoré sa mi osvedčili pri vyučovaní tejto témy: 

Divadielko – Kráska a zviera

Nácvik divadielka je vţdy aktivitou, ktorá vie deti motivovať a povzbudiť v práci. Pri predstavovaní príbehu im ho najskôr prečítam, na niektorých miestach ho niekedy zjednoduším. V ďalšom kroku ich naučím potrebnú slovnú zásobu a frázy (niektoré stačí aj pasívne). Naučím ich čítať text s priamou rečou, pričom ich povzbudím v dramatizácií. Potom pridelím ţiakom úlohy na čítanie (role reading), rozprávača číta učiteľ. Skúsime príbeh zahrať ako divadlo s pomocou jednoduchých rekvizít. Deti majú vţdy záujem predviesť toto divadielko pred mladšími ţiakmi a rodičmi, takţe je to dobré naplánovať na rodičovský večierok, kde deti predvedú, čo sa naučili. Na obrázku číslo 12 je zachytený priebeh tejto dramatizácie. V prílohe H uvádzam jednoduchú masku zvieraťa, ktorú si ţiaci jednoducho pripravia ako rekvizitu.

Obrázok číslo 12 [6]


Čo kreslím

Táto hra je výborným motivačným prostriedkom. Učiteľ si podľa hodiny vyberie zviera, časť tela, strom a pod. Začne kresliť obrázok na tabuľu tak, aby nebolo hneď zrejmé, o čo ide. Pritom povzbudzuje ţiakov, aby hádali, čo kreslí. Aj keď uhádnu, netreba sa hneď priznať. Pri hre sa zábavnou a nenásilnou formou zopakuje veľa zo slovnej zásoby.

Podaj mi zvieratko

Pomôcky: obrázky zvierat Deti spolu s učiteľom sedia v kruhu. Učiteľ povie základnú vetu, napr.: “My snake is very long.“ Podá kartičku s obrázkom najbliţšiemu ţiakovi, ktorý podľa schopností buď vetu len zopakuje, alebo v nej niečo zmení. Tato technika sa môţe pouţívať pri nácviku aj pri upevňovaní učiva. Obrázky sa dajú nahradiť aj hračkami. 

Kupovanie darčekov

Pri tejto aktivite pouţívam sadu kartičiek, na ktorých sú predmety z kaţdodenného ţivota. Kaţdému predmetu pridelím cenu a vystavím ich na prednej levici tak ako v obchode. Deti potom chodia nakupovať darčeky pre svojich blízkych, ako je to na obrázku číslo 13. Rozvíjame jednoduché dialógy v imaginárnom obchode. Ţiaci sú pobavení, ak sa ich pokúšam zmiasť buď druhom tovaru, alebo samotnou cenou. Kaţdý ţiak dostane obmedzený počet peňazí na hranie a musí sa vtesnať do daného limitu.


Obrázok číslo 13[6] 

Pomenuj pesničku

K tejto aktivite mám na kazete pripravený mix piesni, ktoré sa ţiaci dosiaľ učili. Sú spracované v krátkych úryvkoch obsahujúcich len niekoľko sekúnd melódie so slovami. Pre dvojice ţiakov sú pripravené kópie obsahujúce viacero názvov piesní, ako sú v nahrávke. Názvy nie sú napísané usporiadane, ale v chaotickom poradí. Úlohou dvojice je číslovať podľa počutého poradia tie piesne, ktoré sú v nahrávke. Po skončení aktivity si deti zaspievajú jednu celú pieseň.

4.8 Téma číslo 8 – hovorenie, počúvanie a čítanie /2.ročník/ Birthday, Holidays, Easter, Christmas, Halloween Obsah vedomostí, ktoré by si mal ţiak v tejto téme osvojiť môţeme zoradiť nasledovne: 

narodeniny, sviatky, prázdniny, Veľká noc, Vianoce (rozšírenie), Halloween

ţelania – Merry Christmas and Happy New Year; Happy birthday...

How many (candles)?

How old are you?

How old is s/he?


How old are we/they?

farby: What colour is the cake.....?

dance and sing, hop, jump, say, wish,...

Are you eight/seven?

Yes, I am. / No, I`am not.

I am...

Hry a aktivity, ktoré sa mi osvedčili pri vyučovaní tejto témy: 

Letný klobúk

Pri tejto aktivite im ukazujem výrobný postup a snaţím sa jednoduchými vetami vyrobiť s nimi jednoduchý klobúk s kvietkami. Deti si na hodinu donesú lepidlo, výkres, noţničky, pastelky a tvoria klobúk, podľa toho, čo im hovorím a robím. Klobúk je nakoniec ich výtvorom podľa anglického postupu, tak ako to je na obrázku číslo 14 a môţe byť aj vhodne upravený podľa sviatku, ktorý sa bude oslavovať v blízkej dobe – Veľká noc...

Obrázok číslo 14 

Narodeninový kalendár

Je dobré, ak je v triede vystavený kalendár, v ktorom sú vyznačené dátumy narodenín kaţdého ţiaka. Kalendár si ţiaci vyrobia spoločne a v deň narodenín zaspievajú narodeninovú pesničku „Happy Birthday to you...“oslávencovi. Jednoduchý model uvádzam v obrázku 15.Týmto zároveň učím ţiakov, ako sa čítajú dátumy a upozorňujem ich na rozdiely.


Obrázok číslo 15 

Ročné obdobie a počasie

Deti si vystrihnú okno tak, aby sa dalo otvárať a pripravia si obrázky rôzneho počasia. Potom sa okno zavrie, za okno sa poloţí jeden obrázok počasia a deti hádajú: „Svieti teraz slnko?, Je noc?......“Keď okno otvoríme, povieme, ktorý ţiak mal pravdu a ten dostane bod. Táto aktivita slúţi aj na precvičenie dní v týţdni: V pondelok prší...Táto aktivita slúţi aj na vytvorenie scénky: „Ráno vstávame, otvoríme okno: Aké je dnes počasie? Čo si dnes oblečiem?.... 

Vianoce

V období Vianoc učím deti vianočné piesne a koledy. Spolu tvoríme vianočné pozdravy s veršíkmi pre svojich blízkych ako napr.: „Star light, star bright, First star, I see tonight, I wish I may, I wish I might, Get the wish,I wish tonight.“ Veľmi obľúbenou aktivitou je písanie listu Jeţiškovi, v ktorom píšu akoby anglickému Jeţiškovi zoznam vecí a hračiek, ktoré si ţelajú dostať pod vianočný stromček.


Prázdninový komiks

Deťom dám priestor, aby nakreslili na jeden výkres obrázkový komiks pozostávajúci z ôsmich obrázkov, na ktorých vykreslia dovolenku s rodičmi alebo spoločný výlet. Potom prezentujú tento obrázkový príbeh svojim spoluţiakom. Podporujeme ich pri tvorení jednoduchých viet a opise jednotlivých obrázkov. Je to trochu ťaţšia aktivita, preto ju zadávam ţiakom na konci roka pred odchodom na prázdniny. Úlohou je vytvoriť komiks o dovolenke alebo o výlete, ktorý by chceli zaţiť. Tu musím trochu ubrzdiť detskú fantáziu na ich moţností vyuţitia iba toho, čo vedia povedať. 

Nájdi si priateľa

Učiteľ určí situáciu. Rozhodni sa, kedy pôjdeš do parku: ráno, poobede, večer a čo tam budeš robiť: skákať, behať, sedieť. Kaţdé dieťa si vyberie čas a činnosť. Deti sa pohybujú po triede a otázkami hľadajú partnera, ktorý sa rozhodol rovnako. Deti tvoria nielen otázky a odpovede, ale vytvoria dvojice pouţiteľné pre inú následnú párovú činnosť.


5. Zhrnutie skúseností a odporúčania Počas prvých vyučovacích hodín anglického jazyka povaţujem za najdôleţitejšie, aby deti cítili istotu bezpečia a priateľského vzťahu medzi učiteľom i spoluţiakmi v triede. Je potrebné, aby hodiny angličtiny boli sprevádzané smiechom a zábavou v dobrom slova zmysle. Pripomínam, ţe vzájomnému výsmechu detí sa treba vyhýbať uţ od začiatku a stanoviť si v triede pravidlá správania sa. Neoddeliteľnou súčasťou je naučiť deti základné inštrukcie sprevádzané gestami: „Sit down, show me, come here....“ Deti sa najlepšie učia, ak im dáme priestor vyuţívať vlastné telo so zapojením zmyslov, pohybov, mimiky. Tieto činnosti sú deťom najbliţšie a dodávajú vyučovacím hodinám hrový charakter. Rozsah pozornosti a koncentrácie je veľmi krátky, preto v začiatkoch učenia sa je dôleţitá rozmanitosť aktivít, tempo práce, hlasový fond i organizácia činností. Aj keď spôsob zvládnutia detí v triede je iba malou súčasťou efektívneho riešenia, prispieva ku kvalitnejšiemu učebnému procesu. Je vhodné, aby deti reagovali na dohodnuté signály. Na udrţanie nízkej hladiny hluku je to poklepanie po pleci, prst na ústach, zdvihnutá ruka, tlieskanie, vyuţitie zaujímavého hluku. Deti moţno utíšiť relaxačnou aktivitou, hudbou, zmenou činnosti, tichou minútkou, oslovením menom. V začiatkoch

učenia,

keď

rozvíjame

najmä

zručnosti

počúvania

a hovorenia. Neskôr dopĺňané čítaním a písaním, je potrebné vyuţívanie pomôcok. Učebné pomôcky ako magnetofón, digitálny projektor, internet, obrazový materiál spestrujú vyučovaciu hodinu a udrţujú detskú pozornosť dlhšie aktívnou. Pouţívam aj mnoţstvo hračiek a reálnych predmetov, ktoré si deti samy donesú. Deti si obľúbili hodiny anglického jazyka

vďaka nespočetnému

pouţívaniu hier, piesní, básní a rozprávok. Niektoré hry vyuţívam pre ich súťaţivý charakter, iné pre hrový a zábavný charakter. Pravidlá hier vysvetľujem pomaly a vţdy si overím ich pochopenie pred začiatkom hry. Dôleţité je neprejaviť sa negatívne voči slabším deťom. Neodporúčam ani vzájomné porovnávanie výsledkov detí, ktoré pôsobí demotivačne. Porovnávanie predošlých výsledkov dieťaťa a momentálnymi výsledkami je


oveľa pozitívnejšie. Učiteľ nesmie počas hodiny zabudnúť na pochvalu, ktorá môţe byť krátka a frekventovaná: „ Excellent! Great! Well done! Wow! Nice work! You make me happy! Good job! Super! “ Opakovanie známych aktivít v triede upevňuje pocit spokojnosti. Môţeme opakovať tým istým spôsobom alebo zmenou niektorých prvkov v aktivite. Dané aktivity je vhodné pouţívať ako warm-up cvičenia, na opakovanie, relaxáciu, i v hlavnej časti s pouţitím iných pomôcok. Kaţdá zmena má motivačný význam. Usporiadanie lavíc a stoličiek do písmena U, do kruhu, či moţnosť detí pracovať vo dvojiciach, skupinách podporujú špeciálnu atmosféru v triede. Podľa môjho názoru úlohou učiteľa je ukázať deťom, ţe učenie je zábava. Učiteľ je predovšetkým organizátorom, stimulátorom a pomocníkom, ktorý je taktný, trpezlivý a rešpektuje záujmy detí. V priateľskom vzťahu medzi deťmi a učiteľom je primeraný ruch a hluk súčasťou učenia sa, ktorého dosiahnuté výsledky sú odmenou.


6. Záver Cieľom tejto práce je predostrieť učiteľskej verejnosti moţnosti efekívnejšieho vyučovania, počúvania a hovorenia v anglickom jazyku s deťmi mladšieho školského veku. V obsahu svojej práce som sa zamerala na alternatívy skvalitnenia vyučovacieho procesu zakomponovaním hier na dosiahnutie stanoveného cieľa. Kaţdá z ôsmich tém, ktoré si má ţiak osvojiť, je doplnená efektívnou ponukou hier, ktoré sú ľahko realizovateľné a majú motivačný charakter. Prostredníctvom zaujímavých aktivít sú deti motivované k učeniu, z ktorého osoh má nielen dieťa, ale aj učiteľ. V kapitole „Zhrnutie skúseností a odporúčania“ som sa snaţila uviesť hlavné zásady vyučovania malých detí, ktoré povaţujem za najdôleţitejšie. Ďalším cieľom mojej práce bolo zmapovať pouţívanie didaktických hier vo vyučovacom procese na hodinách anglického jazyka. Štyridsať päť respondentov odpovedalo na jedenásť otázok. Dotazník v prílohe I bol zameraný na zistenie, ktorá veková kategória a v akom rozsahu pouţíva hry, ako alternatívny spôsob výučby anglického jazyka. Z prieskumu vyplýva, ţe učiteľmi anglického jazyka je oveľa viac ţien ako muţov v pomerne mladom veku s niţším počtom rokov pedagogickej praxe.

Na základe vyhodnotenia

môjho dotazníka, ktorý je v tabuľke číslo 1, som dospela k názoru, ţe dnešní učitelia v prevaţnej miere pouţívajú didaktické hry k výučbe anglického jazyka. Zdroj inšpirácie nachádzajú v značnej miere v pedagogických príručkách a venujú ich príprave primeraný čas. Z ich odpovedí je jasné, ţe hry slúţia aj na spestrenie atmosféry v triede a deti sa hrou naučia viac, ako na klasickej hodine. Učitelia, ktorí vyuţívajú hry na hodinách sú medzi deťmi viac obľúbení a záujem detí o tento predmet stále rastie. Dôleţitá otázka, či učitelia pouţívajú didaktické hry na hodinách anglického jazyka, je grafický znázornená v grafe číslo 1. Všeobecné zásady vyučovania a hovorenia môţu byť aplikované aj na iné cudzie jazyky. Domnievam sa, ţe táto práca nielen obohatí poznanie iných učiteľov, ale podnieti učiteľskú verejnosť k vyuţívaniu praktických aktivít, ktoré uľahčia prekonávanie prekáţok v začiatočných štádiách vyučovania, počúvania


a hovorenia, ale aj spestria spoluprácu učiteľa a ţiaka v ďalších štádiách vyučovania týchto zručností. Tabuľka vyhodnotenia dotazníka Otázka číslo:

Počet odpovedí a

Počet odpovedí b

Počet odpovedí c

Počet odpovedí d

Počet odpovedí e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

39 12 16 19 24 21 6 13 16 20 28

6 9 13 12 12 10 15 16 21 16 6

15 6 10 5 14 7 11 8 9 11

7 8 4 4 14 5 -

2 2 3 -

Tabuľka číslo 1

Používanie didaktických hier na hodinách anglického jazyka Nikdy: 4; /9%/ Málokedy: 10; /22%/

Stále: 19; /42%/ Niekedy: 12; /27%/

Graf číslo 1


Zoznam použitej literatúry

[1] HENDRICH, John: Základy cizích jazyků, Praha: Práca, 1985, str. 16-18. [2] HARMER, Jeremy: The Practice of English Language Teaching, London: Longman 1997, p. 5-7. [3] GRAY, Elizabeth a EVANS, Virginia: Welcome Plus /pupil`s book/, Newbury: Express Publishing 2000, p.15. [4] DOOLEY, Jenny a EVANS, Virginia: Sail Away /activity book/, Newbury: Express Publishing 2000, p.59. [5] Oxford University Press [online]. http://www.oup.com/elt/global/products/ispy/games/animals, http://www.oup.com/elt/global/products/ispy/games/time [6] HOUSE, Susan a SCOTT, Katharine: Story Magic1 /pupil`s and activity books/, Oxford: Macmillan 2003, p.66. [7] HARRISON, John: Wordbird /edukačné CD/, Greece, Academy 1998 [8] MURPHEY, Thomas: Music and Song, Oxford, OUP 1992, p. 151 [9] HARMER, Jeremy: Teaching and Learning Grammar, London, Longman 1987, p. 71 [10] MAREKOVÁ, Edita a MARČEKOVÁ, Darina:Varianty učebných osnov anglického jazyka pre základnú školu, Bratislava, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 2000 [11] TREAY, Rebecca a NEEDHAM, Kate: Anglické slová na každý deň, Bratislava, Mladé letá 2005 [12] GRAHAM Carolyn: Picture Dictionary with Songs and Chants, London, Longman 2003 [13] PHILLIPS, Sarah: Young Learners, Oxford, Oxford University Press 1993 [14] WRIGHT, Andrew: Storytelling with Children, Oxford, Oxford University Press 1995


PrĂ­loha A [4]


PrĂ­loha B [6]


PrĂ­loha C [6]


PrĂ­loha D [6]


PrĂ­loha E [6]


PrĂ­loha F [4]


PrĂ­loha G

1

3

5

7

2

4

6

8


PrĂ­loha H [6]


Príloha I Dotazník pre učiteľov AJ na základných školách Váţení učitelia, V rámci mojej záverečnej práce /špecializačné kvalifikačné štúdium – anglický jazyk/ mám v úmysle zmapovať vyuţívanie didaktických hier na hodinách angličtiny na základných školách. Chcela by som Vás preto poprosiť, aby ste vyplnili nasledovný dotazník. Vopred Vám pekne ďakujem za vašu ochotu a čas. Ing. Gabriela Kríţovská Pokyny: Odpovede na otázky zakrúţkujte. Pri kaţdej otázke vyberte iba jednu z ponúknutých moţností odpovedí. Dátum: Škola: 1. Pohlavie a. ţena b. muţ 2. Vek a. do 29 rokov b. 30 – 39 rokov c. 40 – 49 rokov d. 50 – 59 rokov e. nad 60 rokov 3. Dĺţka pedagogickej praxe a. 0 – 5 rokov b. 6 - 10 rokov c. 11 – 20 rokov d. 21 – 30 rokov e. viac ako 30 rokov 4. Pouţívate didaktické hry na hodinách anglického jazyka? a. stále b. niekedy c. málokedy d. nikdy 5. Myslíte si, ţe je vhodné pouţívať hry na hodinách anglického jazyka? a. áno, jednoznačne b. áno, občas c. skôr nie d. jednoznačne nie


6. Myslíte si, ţe zakomponovanie hier do výučby anglického jazyka zvýši záujem ţiakov o tento predmet? a. áno b. nie c. čiastočne 7. Ak pouţívate na hodinách didaktické hry, kde beriete námety na ich prípravu? a. pripravujem si ich sám/sama b. hľadám zdroj inšpirácie v pedagogických príručkách c. hľadám zdroj v kniţniciach d. preberám ich od svojich kolegov a kolegýň e. nevenujem im ţiadnu pozornosť 8. Koľko času denne trávite prípravou hier na hodiny anglického jazyka? a. pár minút b. pol hodiny c. hodinu d. ţiadny čas 9. Ako hodnotíte atmosféru v triede, keď pouţívate k vyučovaniu hry a. hodina prebieha normálne b. deti sa mi zdajú veselšie a nadchnuté prácou c. v triede je veľký ruch a ruší ma to 10. Myslíte si, ţe sa deti naučia viac, keď sa učia hrou? a. som o tom presvedčený/á b. nie som toho názoru c. viac sa naučia, keď sa nehrajú 11. Ste obľúbený/á medzi ţiakmi? a. áno, deti ma majú rady b. nie, majú predo mnou rešpekt c. niekedy Ďakujem Vám za vyplnenie dotazníka!

Úloha hier pri výučbe angličtiny v druhom ročníku základnej školy  

English language teaching at the age of 7-10

Úloha hier pri výučbe angličtiny v druhom ročníku základnej školy  

English language teaching at the age of 7-10

Advertisement