Oceà àtic n1

Page 1

bilingüe: català - spanish


Dinamitzadora cultural corneliaabril.com © Textos: M. Montserrat Medalla i Cufí Matilde Nuri i Espona Sílvia Armangué i Jorba Pepa Bagaria i Mellado Maria Cirera i Delgado Carmen Sanzsoto © Disseny i maquetació © Imatges


Microrelats, poemes i pensaments

Microrelatos, poemas y pensamientosCada dia, la història

Cada día, la historia

Fa uns quants dies que em dedico a repensar la història

Últimamente me dedico a repensar la historia catalana

catalana recent a partir de la història general del segle XX.

reciente a partir de la historia general del siglo XX. Lo hago

Ho faig sense pretendre res. Analitzo fets concrets des del

sin intención. Analizo hechos concretos desde el punto de

punt de vista de la persona que soc en el meu entorn fa-

vista de la persona que soy en mi entorno familiar; también

miliar; també des del punt de vista de Cornèlia Abril, grup

desde el punto de vista de Cornèlia Abril, grupo literario

literari heterogeni, format només per dones; valent-me de

heterogéneo, formado sólo por mujeres; y valiéndome de

biografies concretes. Per exemple, ahir, a casa, escoltant Raimon a la TV en el seu comiat després de seixanta anys dedicats a cantar. O, també, la setmana passada en l’adéu a Pilar Cabot, poeta i llibretera vigatana, estimada, de qui ara rescataria una paraula: BENIGNE, paraula d'ús freqüent en els versos que va escriure. Un i altra son referents. Persones de les quals jo no en conec dobles cares. Testimonis de vida que transmeten informació de primera mà. Sempre els he trobat allunyats de la hipocresia social. Quan escolto les seves paraules em pregunto com pot ser, després de tanta lluita compromesa, 5


biografías concretas. Por ejemplo, ayer, en casa, escuchando Raimon en la TV, era el concierto de despedida después de sesenta años dedicados a cantar. O, también, la semana pasada en el adiós a Pilar Cabot, poeta y librera vicense, muy querida, de quien ahora rescataría una palabra: BENIGNA, palabra de uso frecuente en los versos que escribió. Uno y otra son referentes. Personas de las cuales no conozco dobles raseros. Testigos de vida que transmiten información de primera mano. Siempre los he encontrado alejados de la hipocresía social. Cuando escucho sus palabras me pregunto cómo puede ser, después de tanta lucha comprometida, que hayamos ido a caer en la ridiculez más extrema de todas: el éxito fácil. Estudiando las biografías de Raimon o de Pilar Cabot, o de que hàgim anat a caure en la ridiculesa més gran de to-

las personas que son como ellos, podemos entender una

tes: l’èxit fàcil.

parte de nuestra historia reciente: de dónde venimos y

Estudiant les biografies de Raimon o de Pilar Cabot, o de

por qué razones hemos tenido a menudo que recorrer ca-

les persones que son com ells, podem entendre una part

minos difíciles y no llanos. Ya entendido este punto bási-

de la nostra història recent: d’on venim i per quines raons

co, se nos despliegan unas cuantas extensiones del pensa-

hem hagut de sovint recórrer camins fressats o no gaire

miento, todas interesantes.

planers. Un cop entès aquest punt bàsic, se’ns despleguen

La mayoría de quienes hoy tenemos cincuenta años, uno 6


unes quantes extensions del pen-

arriba o dos abajo, hemos tenido

sament, totes interessants. La ma-

que entender de nuevo algunos epi-

joria dels qui avui estem a la ratlla

sodios del pasado. Porque se nos ha

dels cinquanta, any amunt o any

hecho evidente la falta de verdad.

avall, hem hagut d’entendre de

Hemos visto aparecer una rendija,

nou alguns episodis del passat.

profunda y negra, repleta de nombres

Perquè s’ha fet evident la falta de

y apellidos, negada de barros y lo-

veritat. Hem vist aparèixer una

dos, poco loable, producto de la

escletxa, fonda i negra, plena de

corrosión y la degeneración ética.

noms i cognoms, negada de fangs i

La corrupción es una práctica nefas-

llots, gens lloable, producte del

ta para la condición humana, ya lo

corrompiment i la degeneració

sabemos, y peligrosa a la hora de

ètica.

encarar la educación de futuras ge-

La corrupció és una pràctica ne-

neraciones.

fasta per la condició humana, ja ho

Siento un profundo respeto por las

sabem, i perillosa a l'hora d'encarar

personas nacidas durante la primera

l’educació de futures generacions.

mitad del siglo XX. Algunas han sido

Jo sento un profund respecte per

narradores excelentes; nos han deja-

les persones nascudes

durant la

do testimonio en perspectiva de la

primera meitat del segle XX. Algu-

sociedad y del momento histórico

nes han estat relataires excel·lents;

que les ha tocado vivir. Guerra,

ens han deixat testimoniatge en

hambre, censura, exilio, resurgimiento 7


perspectiva de la societat i del moment històric que els ha

económico, transición democrática, crisis social. Temas de

tocat viure. Guerra, gana, censura, exili, ressorgiment

capital importancia. Nos han explicado también cómo

econòmic, transició democràtica, crisi social. Temes de ca-

han tenido que resolver las cuestiones domésticas, la vida

pital importància. Ens han explicat també com han hagut

cotidiana, afrontar y plantarse. Y, lo mismo que en cualquier

de resoldre les qüestions domèstiques, la vida quotidia-

historia particular: trabajar y dejar que los hechos, o la

na, plantar cara. I, com en qualsevol història particular:

obra en el caso de los artistas, hablen más que las pala-

treballar i deixar que els fets, o l’obra, en el cas dels artis-

bras jactas.

tes, parlin més que les paraules vanes.

Entonces, igual que ahora, nos han hablado de y en el idio-

Llavors, igual que ara, ens han parlat de i en l'idioma uni-

ma universal: amar, siempre, sin interponer tabiques ni

versal: estimar, sempre, sense interposar envans ni plafons

plafones en la construcción del edificio propio, el del yo, el

en la construcció de l’edifici propi, el del jo, el d’un jo inse-

de un yo insertado en la sociedad. Y, si hemos leído con

rit a la societat. I, si hem llegit amb atenció, potser

atención, quizás habremos aprendido a pensar la historia,

haurem après a pensar la història, amb tota la seva

con toda su complejidad.

complexitat.

Matilde Nuri Espona

Matilde Nuri i Espona 8


No menja roba


No menja roba

No come ropa

No, no menja roba: encara que la vostra tia-àvia us ho

No, no come ropa: aunque vuestra tía-abuela os lo haya

hagi dit i explicat des de sempre. Fins i tot si sabeu que ha

dicho y explicado desde siempre. Incluso si ha encontrado

trobat al dragonet al calaix de la roba de cotó. Encara que

al dragón en el cajón de la ropa de algodón. Aunque la ro-

la roba estigui ratada. No menja roba, el dragonet. Encara

pa esté roída, no come ropa el dragón. Aunque lo hayáis

que ho hagueu vist amb els ulls propis. De vegades, els

visto con vuestros propios ojos.

ulls ens enganyen. Què dic, sovint. El dragonet és inno-

A veces, los ojos nos engañan. Qué digo, a menudo. El

cent, encara que el trobeu al costat del Corpus delicti.

dragón es inocente, aunque se encuentre junto al Corpus

La cosa és que la Tarentola mauritànica, aquest rèptil

delicti. La cuestión es que la Tarentola mauritánica, este

aplanat que tenim a Catalunya i que s'estén a molts terri-

reptil aplanado que tenemos en Cataluña y que se extiende

toris a prop el mediterrani, que pot atènyer fins a 15

por muchos territorios del mediterráneo, que puede me-

centímetres, que deixa anar la cua si se sent atacat, que

dir hasta 15 centímetros, que se defiende cortando su

hiverna si al país baixa molt la temperatura, i tan bonic

cola del cuerpo si se siente atacado, que hiberna si baja

com el coneixem, menja insectes de tota mena. Sovint el

mucho la temperatura, y tan bello como lo conocemos,

trobem molt quiet a les parets o cap per avall al sostre.

come- solamente- insectos de todo tipo. A menudo lo

Espera una presa o bé està inactiu per manca de calor. Ne-

encontramos muy quieto en las paredes o boca abajo en

cessita posar-se al sol, com tots els rèptils petits, que no

el techo. Espera a su presa o bien está inactivo por falta

regulen la temperatura corporal.

de calor. Necesita ponerse al sol, como todos los peque-

Veureu, aquest animalet tan bell de figura, tan àgil (els

ños reptiles que no regulan la temperatura corporal.

escaladors porten un dragonet o gekko com a símbol; no

Veréis, este animal tan bello, tan ágil (los escaladores lle-

és una sargantana, com us diràn alguns, és un dragonet,

van un dragón o Gecko como símbolo), no es una lagartija, 10


mireu els dits arrodonits) menja tot el que tingui proteïna i sigui més petit, com és el cas de les larves de quaranta mil espècies. Una de les larves que empaita i assaboreix són les arnes, les larves d'una papallona nocturna que, aquestes sí, es fiquen a l'armari i mosseguen la roba. Allà va el nostre dragonet, es fot les arnes i en aquell moment precís la tia-àvia de tothom va i obre el calaix del mig. Què hi troba? Doncs la roba mossegada i el dragonet rellepant-se els bigotis, si en tingués. I sabeu qui acaba rebent, oi? Aquesta és la trista història de saber les coses només a mitges. Perquè en una casa un gekko ha de ser benvingut. Menja moltes mosques, aranyes i mosquits, i sempre, sempre, fa bonic. Darrerament, com que tenim microscopi electrònic i savis pensadors, s'ha descobert que la Tarentola s'arrapa a les parets llises, al vidre fins i tot, que és tant llis, mercès a un mecanisme que ja s'està emprant en invents que volen fer la nostra vida més amable. Abans, es creia que s'arrapaven mitjançant petites ventoses (fer el buit entre la sucomo os dirán algunos, es un dragón, aunque provienen los dos de un mismo tronco genealógico. Mirad sus dedos redondeados, sus ojos escrutadores; come todo lo que

perfície i l'animal, com és el cas dels pops marins), però ara se sap que, a sota de cada dit, l'animalet té infinitud de pèls fins i llargs, que fan que la superfície del dit que 11


toca la paret sigui molt gran; això fa que s'arrapi comple-

tenga proteína y sea más pequeño que él, como es el caso

tament i pugui córrer sense perill de caure.

de las larvas de cuarenta mil especies. Entre los manjares que persigue y saborea, entre otras, están las larvas de polilla, (una mariposa nocturna) que, estas sí, se meten en los armarios y destrozan la ropa. Y allí va nuestro dragoncito, a comerse la larva suculenta de polilla y en ese preciso momento la tía-abuela de todos nosotros abre el cajón. ¿Y qué encuentra? Pues la ropa mordida y el dragón relamiéndose los bigotes, (si los tuviera). Imagináis quién termina pagando el desastre, ¿verdad? Esta es la triste historia de saber las cosas sólo a medias. Porque en una casa un Gecko debe ser bienvenido. Come toda clase de insectos, moscas, arañas, mosquitos, y siempre, siempre, da un toque estético a nuestras paredes. Últimamente, con la ayuda del microscopio electrónico y expertos en la materia, se ha descubierto que la Tarentola se agarra a las paredes lisas, incluso al cruistal, gracias a un mecanismo que ya está siendo empleado en inventos tendentes a hacer nuestra vida más agradable. Antes, se creía que se adhería mediante pequeñas ventosas (haciendo el vacío entre la superficie y el animal, como es 12


Què més dir-vos?... tenen posta dos cops a l'any (dos ous

el caso de los pulpos marinos), pero ahora se sabe que,

cada vegada), viuen a prop dels seus llocs de cacera, són

debajo de cada dedo, por todo su cuerpo ventral, el ani-

territorials… en captivitat, un dragonet ha viscut 8 anys.

malito tiene infinitud de pelos finos y largos, que hacen

Però encara no sabem l'edat que poden atènyer. Fan so-

que la superficie que el dedo abarca sea mucho mas

rolls, es comuniquen entre ells. No, no sabem què es

amplia; esto le permite agarrarse completamente y correr

deuen dir. Com en tots els rèptils, deu primar el seu talant

sin peligro a caerse.

depredador. Però ja sabeu: per a les persones no signifi-

¿Qué más deciros?... se reproduce dos veces al año (con

quen cap perill, molt al contrari, poden ser bons aliats a

puestas de dos huevos cada una), vive cerca de sus luga-

casa nostra. Si no us acaben d'agradar, feu-los fora, però

res de caza y es territorial... En cautividad, puede llegar a

no els mateu. Les ties-àvies ja se'n van fer un tip; ara és

vivir 8 años, aunque aún no sabemos con exactitud qué

l'hora que els hi tornem la pilota, respectant la seva vida.

edad pueden alcanzar en libertad. Se comunican entre ellos mediante ruidos. ¡Qué se dirán! Como en todos los reptiles, prima su talante depredador. Pero ya sabéis: no significan ningún peligro para las personas, muy al contrario, pueden ser buenos aliados en nuestras casas. Si no te acaban de gustar, échalos, pero no los mates. Nuestras tías-abuelas ya se hartaron de hacerlo; ahora es momento de aprender a respetar sus vidas.

Sílvia Armangué Jorba

Sílvia Armangué i Jorba

13


Where Have All The Flowers Gone?


De bon matí, fa de bon veure, un paisatge com aquest.

De buena mañana es un gusto ver un paisaje como éste.

Eleva l'esperit. Des d'aquest indret, des d'on s'ha fet la fo-

Eleva el espíritu. Desde este lugar, desde donde se ha

to, es pot sentir l'olor del mar. Quasi es podria dir que

hecho la foto, se puede sentir el olor a mar. Casi se podría

pots notar a la llengua el gust de la sal.

decir que puedes notar el sabor de la sal en la lengua.

És d'hora: hi ha poca gent, pel poble - per la ciutat- ja diuen

Es pronto: hay poca gente, por el pueblo – por la ciudad-

molts dels que hi habiten- perquè les seves dimensions,

muchos de sus habitantes ya la consideran ciudad, porque

sobretot humanes, fan que ja no se li pugui aplicar el

sus dimensiones, sobre todo humanas, hacen que no se le

substantiu "poble". És una vila. O una ciutat. Petita, però

pueda aplicar el sustantivo “pueblo”. Es una villa. O una

ciutat, al cap i a la fi.

ciudad. Pequeña, pero ciudad al fin.

La temperatura acompanya. Al cap d'unes hores farà

La temperatura acompaña. Dentro de unas horas el calor

massa calor.

será intenso.

És un bé de la Natura, tot plegat. I també, per descomptat,

Es un bien de la Naturaleza. Y también, por descontado,

de les modificacions que l'home ha fet damunt la Natura.

de las modificaciones que el hombre ha hecho en ella.

Per bé? Per mal? Qui ho pot saber... no volem pas

¿Para bien? ¿Para mal? ¡Quién lo puede saber! No quere-

continuar vivint a les cavernes, està clar.

mos continuar viviendo en las cavernas, eso está claro.

I tanmateix, hi ha coses que són només a les mans de

Y sin embargo, hay cosas que sólo están en manos del

l'home, perquè d'aquí a uns quants anys - no gaires- els

hombre, porque dentro de unos cuantos años – no dema-

nostres fills, els nostres néts, no hagin de lamentar-ho i no

siados- nuestros hijos y nuestros nietos no tengan que

s'hagin de fer la fatídica pregunta: Què s'ha fet, d'aquelles

lamentarlo y no se vean obligados a hacerse esta pregun-

flors?

ta: ¿Qué pasó con aquellas flores? Montserrat Medalla i Cufí

Montserrat Medalla Cufí 15La síndrome de Stendhal

El síndrome de Stendhal

Diu la Viquipèdia que la síndrome de Stendhal és una ma-

Dice la Wikipedia que el síndrome de Stendhal es una

laltia psicosomàtica que causa un elevat ritme cardíac,

enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo

vertigen, confusió i fins i tot al·lucinacions, quan l'individu

cardíaco, vértigo, confusión e incluso alucinaciones cuando

és exposat a una sobredosi de bellesa artística, pintures i

el individuo es expuesto a una sobredosis de belleza

obres mestres de l'art.

artística, pinturas y obras maestras del arte.

És possible patir aquesta síndrome avui dia? Sentir mareig

¿Es posible sufrir este síndrome hoy en día? ¿Sentir ma-

i el cor que s'accelera? Veure visions? Segurament sí, però

reo y el corazón que se acelera? ¿Ver visiones? Segura-

potser no tan produïts per la bellesa de l'art, sinó més

mente sí, pero quizás no tanto producidos por la belleza

aviat per la calor, la gent, les cues interminables...

del arte, sino más bien por el calor, la gente, las colas

Stendhal, pseudònim de Marie-Henri Beyle, ens explica la

interminables...

sensació experimentada en la seva visita a Florència el 1817

Stendhal, seudónimo de Marie-Henri Beyle, nos cuenta la

en el llibre Nàpols i Florència: un viatge de Milà a Reggio.

sensación experimentada en su visita a Florencia en 1817

Però va ser el 1979 quan la psiquiatra Graziella Magherini

en el libro Nápoles y Florencia: un viaje de Milán a Reggio.

va etiquetar aquesta experiència com a síndrome, després

Pero fue en 1979 cuando la psiquiatra Graziella Magherini

d'estudiar més de cent casos de turistes que visitaven

etiquetó esta experiencia como síndrome, tras estudiar

Florència.

más de cien casos de turistas que visitaban Florencia. 17


He tingut la sort de tornar a Florència per

He tenido la suerte de volver a Florencia

segon cop, després de 28 anys, tot just ara fa

por segunda vez, después de 28 años, ape-

uns dies. És la mateixa Florència que vaig

nas hace unos días. ¿Es la misma Florencia

veure amb els ulls d'una noia de vint-i-pocs

que vi con los ojos de una chica de veinte y

anys? No. Aleshores segurament sí que

pocos años? No. Entonces seguramente sí

la vaig patir, aquesta curiosa síndrome.

lo sufrí, este curioso síndrome. Contemplar

Contemplar el David de Miquel Àngel, la

el David de Miguel Ángel, la primavera de

primavera de Botticelli o pujar a la cúpula

Botticelli o subir a la cúpula del Duomo,

del Duomo, obra mestra de Brunelleschi

obra maestra de Brunelleschi con el re-

amb el record encara de tot el que havia

cuerdo aún de todo lo que había estudiado

estudiat a l'assignatura d'història de l'art,

en la asignatura de historia del arte, fue sin

va ser sense cap mena de dubte molt emo-

lugar a dudas muy emocionante. No hacía

cionant. No feia pas tant que havia vist la

tanto que había visto la preciosa Una habi-

preciosa Una habitació amb vistes i em sentia com si fos a

tación con vistas y me sentía como si estuviera yo misma

una pel•lícula jo mateixa. Un heroïna romàntica en un de-

en una película. ¡Un heroína romántica en un decorado

corat excepcional! Però, què m'he trobat ara, amb cin-

excepcional!

quanta-pocs, quan les heroïnes romàntiques ja no

Pero, ¿qué me he encontrado ahora, con cincuenta y po-

m'inspiren gaire (molt menys els prínceps blaus) i el re-

cos, cuando las heroínas románticas ya no me inspiran

cord de l'assignatura d'art queda tan llunyà? Quan és

(mucho menos los príncipes azules) y el recuerdo de la

gairebé impossible fer una fotografia entre tants caps o

asignatura de arte queda tan lejano? ¿Cuando es casi impo-

entrar a veure res sense córrer perill que la calor et fongui

sible hacer una fotografía entre tantas cabezas o entrar a

el cervell mentre fas una cua a ple sol que sembla no

ver algo sin correr peligro que el calor te derrita el cerebro 18


acabarà mai? (la cua i el sol). Quan no pots aturar-te

mientras haces una cola a pleno sol que parece no aca-

tranquil•la a embadalir-te amb la façana del Duomo o Santa

bará nunca? (la cola y el sol). ¿Cuando no puedes detenerte

Maria Novella perquè et pot atropellar una horda de turis-

tranquila a embelesarte con la fachada del Duomo o Santa

tes low cost o un cotxe de cavalls? I no poder pensar altra

Maria Novella porque te puede arrollar una horda de tu-

cosa que en els pobres cavalls i en els idiotes que opten

ristas low cost o un coche de caballos? ¿Y no poder pensar

per pujar-hi?

otra cosa que en los pobres caballos y en los idiotas que

No, no he patit la síndrome de Stendhal aquest cop.

optan por subir?

Aleshores, he gaudit de la visita florentina? Doncs sí,

No, no he sufrido el síndrome de Stendhal esta vez.

malgrat tot! Perquè he pogut compartir la ciutat amb

Entonces, ¿he disfrutado de la visita florentina? ¡Pues sí, a

dues bones amigues, hem rigut, hem menjat gelat, hem

pesar de todo! Porque he podido compartir la ciudad con

pujat amb voluntat de ferro les múltiples escales per arri-

dos buenas amigas, hemos reído, hemos comido helado,

bar a la Piazzale Michelangelo i gaudir d'una panoràmica

hemos subido con voluntad de hierro las múltiples escale-

espectacular i perquè al cap i a la fi, viatjar, síndromes a

ras para llegar a la Piazzale Michelangelo y disfrutar de

banda, sempre és un plaer. Sempre pots aprendre coses

una panorámica espectacular y porque al fin y al cabo, via-

noves i crear nous records. I plantejat així, suposo que

jar, síndromes aparte, siempre es un placer. Siempre

tothom pensa el mateix i té el mateix dret, oi?

puedes aprender cosas nuevas y crear nuevos recuerdos. Y planteado así, supongo que todo el mundo piensa lo mismo y tiene el mismo derecho, ¿verdad?

Pepa Bagaria Mellado

Pepa Bagaria i Mellado

19Cor

Corazón

A la meva pell et vas acostar acaronant-la un dia

A mi piel te acercaste rozándola un día

quin misteri comportava aquell gest

qué misterio entrañaba aquel roce

quines cadenes va imposar a la meva vida

qué cadenas impuso en mi vida

que atrapada en la teva ombra et vas fer part de mi

que atrapada en tu sombra te hiciste parte mía

érem un o dos, mai no ho vaig saber

éramos uno o dos, nunca lo supe

era jo part teva, o eres tu part meva

era yo parte tuya, o eras tú parte mía

i així va passar la vida lentament

y así pasó la vida lentamente

amb dos que vam ser un en harmonia.

con dos que fuimos uno en armonía.

Carmen Sanzsoto

Carmen Sanzsoto

21Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.