Page 1

REFRIGERATION VENTILATION HEAT PUMPS THERMIC SOLAR jaargang 11 I december 2013 I nr. 43

REFRIGERATION CONDITIONNEMENT D’AIR VENTILATION POMPES A CHALEUR

VRV-systeem van Daikin voor

vti waalwijk Cool Store 3006 succesvolle samenwerking tussen bitzer, cool energy en Cofely Refrigeration BV

College Tour Duurzame Energie

verantwoordelijke uitgever: Filip Cossement Bld. des Canadiens 118 - B 7711 Dottignies

Periodiciteit: driemaandelijks


CommerCiële koeling

Hermetische of Semi-Hermetische Zuiger, Rotary, Scroll-compressors

Tecumseh ontwerpt en biedt: • Ranges van hermetische compressoren • Hermetische en Semi-hermetische koelaggregaten voor systeem integratie • De best presterende condensing-units voor buitenopstelling in de markt: Silensys® en Wintsys®, klaar voor gebruik, gemakkelijk te installeren en zeer geluidsarm Tecumseh is de enige Europese fabrikant die 3 typen compressor technologieën beheerst: Zuiger, Rotary en Scroll Een productaanbod met innovatieve technologieën die Tecumseh positioneren als de marktleider in commerciële koeltechniek.

www.tecumseh.com

Photos : © Tecumseh - © Thinkstock - © Héloïse Peyre, Jean-Philippe Darbois.

Tecumseh breidt zijn range uit met een pakket op maat gemaakt voor uw behoeften.


inhoud #43

19 Cool & Comfort Vakblad voor koeling, ventilatie en warmtepomptechniek. Gratis verstuurd naar architecten, adviesbureaus, koeltechniekers, installateurs van airconditioning en industriële bedrijven.

12

10 > beursnieuws

Cold Climate Event 2014

VSK 2014 - ‘Slimmer samen werken’ College Tour Duurzame Energie

Periodiciteit Driemaandelijks

23

oplage 8.000 exemplaren Redactie Rudy Gunst T +32 56 77 13 10 F +32 56 77 13 11 E redactie@coolandcomfort.nl Reclame-advies Filip Cossement FCO Media T +32(0)56 77 13 10 F +32(0)56 77 13 11 E filip.cossement@fcomedia.be

> reportage

> beursnieuws

31 28

> reportage

> project

> reportage

ATMOsphere Europe Phase-out als het kan, phase-down als het moet

VRV-systeem van Daikin voor verouderd kantoorpand met magazijn in Waalwijk

Airview - Totaaloplossingen in Klimaatbeheersing & Luchtbehandeling en verder...

Inside News 4- 9

Vormgeving Koen D’Haene FCO Media T +32 56 77 13 10 F +32 56 77 13 11 E koen.dhaene@fcomedia.be Verantwoordelijke uitgever Filip Cossement FCO Media Canadezenlaan 118 B-7711 Dottenijs T +32(0)56 77 13 10 F +32(0)56 77 13 11 E filip.cossement@fcomedia.be

Ecobouw 2013 15 Congresavond F-gassenverordening 16 ATMOsphere Europe 22

34

38

New Products 44

> reportage

> project

Mobiele koel-/vriescel CoolStore 3006 Multi V IV - Beyond your Standard “Samenwerking sleutel tot succes”

43

41

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor ondertekende artikels zijn alleen de auteurs aansprakelijk

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

> reportage

Ambitieus Haier klaar voor de Benelux

> productspot

LENNOX primair systeem met variabel debiet


inside news

Western Airconditioning levert eerste warmtepomp aan ROVC opleidingen Western Airconditioning heeft

dat in de toekomst veel

de eerste warmtepomp uit een

goed opgeleide servicemon-

serie van drie geleverd aan het

teurs via ROVC hun weg vin-

ROVC TechCenter in Ede. Deze

den in de installatietechniek.

warmtepompen gaan gebruikt

De geleverde installaties zijn

worden als trainingsinstallatie

Fusio warmtepompen met

voor de in november gestarte

een inverter geregelde com-

cursus Servicemonteur warm-

pressor, waardoor het moge-

tepompsystemen. Deze cur-

lijk is het gevraagde vermo-

sus is mede tot stand gekomen

gen aan te passen aan de

door de samenwerking tus-

vraag. Dit geeft een bespa-

Europese Unie op de goede

doelstelling in 2020 zullen over-

sen OTIB en Agentschap NL.

ring van 50% op niet inver-

weg om 2020 doelstellingEN

stijgen. Door het gevolgde kli-

In de praktijk is gebleken dat

ter geregelde compressoren.

te realiseren

maat- en energiebeleid zullen we

de specifieke kennis over ser-

Meer informatie over de cur-

naar verwachting uitkomen op

vice en onderhoud van een

sus Servicemonteur warm-

Volgens een rapport gepubli-

een vermindering van 21%. Extra

warmtepompinstallatie ont-

tepompsystemen bij ROVC

ceerd op 9 oktober ’13 door het

geplande maatregelen zullen

breekt. Service en onderhoud

in Ede op tel. 0318-698698,

Europees Milieu Agentschap

wellicht leiden tot een verminde-

aan warmtepompen vergt veel

over het leveringsprogramma

(EEA), een wetenschappelijke

ring van 24% in 2020. Het ziet

meer knowhow dan bij de tra-

van Western Airconditio-

organisatie om de Europese

er ook naar uit dat Europa haar

ditionele installaties. Wes-

ning op tel. 033-2477800.

beleidsmakers te informeren, is

doelstelling voor hernieuwbare

tern Airconditioning ziet als lan-

de EU op het goede spoor om de

energie zal realiseren, omdat het

delijke leverancier het belang

20% doelstelling voor 2020 te

Europese aandeel hernieuwbare

van deze cursus in en hoopt

halen. In het EEA-rapport ‘Trends

energie in 2011 al 13% van het

en projecties in Europa 2013’

totale energieverbruik bedroeg

evalueert de Europese Unie de

en zal stijgen naar 20% in 2020.

vooruitgang in het realiseren van

De 20-20-20 doelstellingen, voor

de doelstellingen van de reduc-

het verminderen van de CO2-

tie van broeikasgasemissies,

uitstoot, de verhoging van her-

hernieuwbare energie en ener-

nieuwbare energiebronnen en

gie-efficiëntie. Tussen 1990 en

de verhoging van de energie-effi-

2012 werd de Europese uitstoot

ciëntie, werden overeengeko-

met ongeveer 18% (dicht in de

men door de EU-leiders in 2007.

¢ www.western.nl

buurt van de doelstelling van 20% emissiereductie in 2020).

¢ www.eea.europa.eu

Bovendien wordt er van de EUlidstaten verwacht dat zij deze

Gratis iPad bij aankoop van een NIBE F1345 warmtepomp In navolging van de succesvolle najaarsactie van vorig jaar verrast NIBE Energietechniek B.V. Nederlandse en Belgische installateurs dit najaar opnieuw met een actieaanbieding: een gratis iPad bij aankoop van een geavanceerde F1345 solo water/water warmtepomp. De NIBE F1345 is ontworpen om woningen en utiliteitsgebouwen kostenefficiënt en milieuvriendelijk te verwarmen, via een boiler te voorzien van warmtapwater en eventueel te koelen in combinatie met een platenwarmtewisselaar. De warmtepompen zijn leverbaar in vermogens van 24, 30, 40 en 60 kW. Door tot negen warmtepompen in cascade op te stellen, kan (bijvoorbeeld bij een open bron) een maximaal vermogen van 720 kW worden gerealiseerd. Gebruikers kunnen de NIBE F1345 op afstand (via internet) beheren. De geïntegreerde NIBE Uplink communicatiemodule geeft de gebruiker onder meer inzicht in de systeemtemperatuur en de actuele status van de warmtepomp. Ook kunnen systeem- en tapwatertemperaturen eenvoudig worden beheerd en bewaakt: een waarborg voor optimaal comfort. Bij storingen ontvangt de gebruiker bovendien via e-mail een alarmmelding. ¢ www.nibenl.nl

4 I c o o l& co mfo rt


inside news

Paco Ariza Lora, nieuwe verkoopvertegenwoordiger voor Armacell in Nederland

Warmtepomp Academy ontvangt accreditatie certificaten van KBI

Sinds 1 augustus ‘13 wordt het Benelux-team van Armacell

Op 19 september jl. zijn de accreditatie certificaten uitgereikt

ondersteund door Paco Ariza

aan de organisaties die onlangs door het KBI zijn geaccrediteerd.

Lora. Als nieuwe medewerker

Dick Tommel, directeur van KBI en van SEI, reikte deze certifi-

in de buitendienst vertegen-

caten onder andere uit aan de Warmtepomp Academy. De Leer-

woordigt hij de wereldwijd lei-

gang Warmtepompen is daarmee een geaccrediteerde leergang.

dende producent van flexibele

Cursisten die één van deze cursussen volgen, weten dat er goede

technische isolatiematerialen

docenten voor de klas staan en dat ze worden opgeleid volgens

(Armaflex) in het Nederlandse

de eisen van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES). Na het vol-

koel-/klimatiserings- en sani-

gen van de cursus is het mogelijk om een examen te doen bij CITO

tair-/verwarmingssegment.

waarmee de cursist in aanmerking kan komen voor SEI-erkenning.

Met Paco Ariza Lora neemt Armacell een bewezen vakman in de

¢ www.warmtepomp-academy.nl

isolatiebranche in dienst. De 44-jarige Paco Ariza Lora kwam als kind van Spanje naar Nederland en was bijna 20 jaar werkzaam bij een bedrijf voor industriële isolatie. Hierdoor kent hij de Armacell-producten en hun toepassing als geen ander. Ervaringen in de verkoop van producten voor sanitair en verwarming deed hij de afgelopen zes jaar op bij een Nederlandse producent van isolatiematerialen en een aanbieder van corrosiebeschermingssystemen.

Negende Danfoss Motor-

bij de Krammersluizen. Het laat-

tour succesvol

ste stukje viel er helaas toch nog

© VVV Maastricht/P. Mellaart

¢ www.armacell.com/nl

wat regen, maar de afsluitende Op vrijdag 13 september ’13

barbecue maakte dit ruimschoots

vond de negende editie van de

goed. Zo bleek ook uit de reacties

Danfoss Motortour – Tour on Two

van de deelnemers. “Een heel

Wheels – plaats. Op 75 motoren

leuke toertocht met een mooie

17th European Cold

Al meer dan 50 jaar vertegen-

met 70 klanten en 10 man van

omgeving en de catering was

Chain Logistics Confe-

woordigt ECSLA de belangen

Danfoss werd een prachtige route

goed geregeld”, aldus Jan Spoel-

rence & Trade Show

van duizenden koel- en vries-

door de provincies Zuid-Holland

stra van Carrier. “Kortom een

Van 24 tot en met 26 febru-

huizen in heel Europa, met een

en Zeeland gereden. Vertrekpunt

leuke dag en zeker voor herhaling

ari 2014 gaat in Maastricht de

totale capaciteit van meer dan

was het kantoor van Danfoss.

vatbaar.” Ook Peter Pennings van

17de editie van de European

40 miljoen m3. ECSLA biedt

Verdeeld over zes groepen werd

GEA Grenco was laaiend enthou-

Cold Chain Logistics Conference

diensten op maat aan de ver-

vertrokken richting de ochtend-

siast. “Mijn eerste Danfoss tour:

& Trade Show door, een orga-

schillende segmenten in de

stop in Ouddorp, waarna er via

zeer goed verzorgd, leuke route,

nisatie van de European Cold

markt: individuele koel- en vries-

de Zeeuwse eilanden een lunch

heel goede begeleiding en orga-

Storage and Logistics Associa-

huizen en logistieke bedrij-

in het gezellige Wilhelminadorp

nisatie. Tot volgend jaar!”.

tion (ECSLA) in samenwerking

ven, nationale verenigingen van

(bij Goes) genuttigd werd. Daarna

met de Global Cold Chain Alli-

koel- en vrieshuizen en distribu-

werd vertrokken tot aan de mid-

ance (GCCA). Op het programma

tiebedrijven, leveranciers van

staan onder meer plenaire zit-

producten & diensten aan de

tingen rond strategische en ope-

koel- en vriesindustrie en weten-

rationele onderwerpen evenals

schappers, onderzoekers, uni-

workshops rond technologie,

versiteiten, instellingen, enz.

veiligheid en gezondheid van

Hierdoor is ECSLA de enige ver-

de werknemers, operationele

tegenwoordiger van de koel-

inzet, refrigeration en energie-

en vriesindustrie op Europees

efficiëntie. Onder de vele neven-

niveau en als zodanig de stem

activiteiten horen een trade

van de Europese temperatuur-

show, werkbezoeken, sightsee-

gevoelige logistieke sector.

dagstop voor een prachtig uitzicht

¢ www.danfoss.nl

ing, een banket en vele mogelijkheden om te netwerken.

¢ www.ecsla.eu

co o l & co mf or t I 5


inside news

Interesse in energie-efficiëntie gaat er wereldwijd op vooruit Onderzoek van Johnson Controls toont aan dat de interesse in energie-efficiëntie met 116% gestegen is sinds 2010. De Johnson Controls Energy Efficiency Indicator 2013, een wereldwijde enquête gehouden onder meer dan 3.000 beslissingsnemers in tien landen, levert nog meer interessante feiten op over onder meer financiële stimulansen en ecologisch huren. “Het onderzoek toont aan dat verantwoordelijkheidsgevoel aanzet tot acties rond energie-efficiëntie”, aldus Dave Myers, president van Johnson Controls Building Efficiency. “We merken dat steeds meer bedrijven manieren zoeken om efficiënter te zijn. Maar jaar na jaar wijst ons onderzoek uit dat er struikelblokken bestaan die moeten worden opgelost vooraleer bedrijven investeren in energie-efficiëntie.” ¢ www.johnsoncontrols.com

VRV IV warmtepomp van Daikin wint de

eurammon eert Award-

jaar won mevr. Xiangping Zhang

Plus X Award 2013

winnaars op interna-

(Donghua Universiteit in China)

tionaal symposium

de eerste prijs voor uitmuntend onderzoek door een jonge weten-

De VRV IV warmtepomp van Daikin heeft de Plus X Award voor

Om de twee jaar beloont euram-

schapper. Zij onderzocht het ide-

2013 gewonnen, als erkenning

mon bijzondere dissertaties in het

ale mengsel op basis van R744

voor de innovatieve technologie,

domein van de natuurlijke koel-

voor warmtepompsystemen. Dhr.

de ongeëvenaarde efficiëntie

middelen met de Natural Refrige-

Bernd Bierling van de Universiteit

en functionaliteit, en het ecolo-

ration Award. In samenwerking

van Stuttgart eindigde tweede

gisch verantwoorde ontwerp.

met de Technische Universiteit

met een simulatiemodel voor

De Plus X Award is een prestigi-

van Hamburg-Harburg als acade-

het hulpgascircuit van een diffu-

euze prijs voor innovatieve top-

mische partner en het Noorse vak-

sie-absorptiekoelkast op zonne-

op heel warme dagen snelle

blad Kulde Og Varmepumper als

energie. De derde prijs was voor

reactietijden mogelijk zijn.

mediapartner riep eurammon stu-

dhr. Jens Eiseler van de Univer-

deskundigen, onafhankelijke

denten en jonge wetenschappers

siteit voor toegepaste weten-

vakjournalisten en prominen-

Continue verwarming tijdens

ook dit jaar opnieuw op om mee

schappen van Karlsruhe. Zijn

ten uit 25 industriële sectoren.

het ontdooien van de buiten-

te dingen naar Natural Refrigera-

plan van voor het ontwerp en de

delen is een andere revolutio-

tion Award 2013. De prijzen zelf

inwerkingstelling van een koel-

De VRV IV lucht/lucht-warmte-

naire vernieuwing. Dit maakt de

werden uitgereikt op het euram-

systeem voor demonstratiedoel-

pomp is speciaal ontworpen

VRV IV tot een uitstekend

mon symposium in Schaffhausen

einden viel ook in de smaak van

voor commerciële toepassin-

warmtepomp-alternatief voor

in Zwitserland op 28 juni 2013.

de jury. Na de uitreikingscere-

gen. Deze warmtepomp haalt

traditionele verwarmings- en

“Er is steeds meer interesse voor

monie stelden de drie winnaars

thermische energie uit de bui-

koelsystemen. De VRV IV is

de prijs,” aldus Monika Witt, Voor-

hun einddissertatie voor aan het

tenlucht en levert verwarming,

uitgerust met een uniek ele-

zitster van eurammon. “Zo zijn we

internationale publiek dat op

koeling en ventilatie voor een

ment dat warmte opslaat en

erg blij te kunnen vaststellen dat er

het symposium aanwezig was.

optimaal binnenklimaat, als-

dat de energie levert die nodig

meer en meer kandidaten zijn van

mede verwarming voor de pro-

is voor de ontdooifunctie, ter-

universiteiten buiten Europa.” Dit

ductie van warm water, allemaal

wijl de binnendelen blijven zor-

vanuit één geïntegreerde unit.

gen voor verwarming en een

Dankzij de technologie met

optimaal comfort binnenshuis.

producten in technologie, sport en lifestyle. De jury bestaat uit

variabele verdampingstemperatuur is een toename van

De derde grote innovatie is

het seizoensrendement met

de nieuwe VRV-configurator:

maar liefst 28% mogelijk. Het

geavanceerde software die

systeem past de temperatuur

ingebruikstelling en onder-

van het koudemiddel niet alleen

houd veel eenvoudiger maakt.

aan de capaciteit, maar ook aan

Dankzij deze software kunnen

de weersomstandigheden aan.

instellingen op afstand worden

De automatische modus van

geconfigureerd en op verschil-

het systeem is speciaal gecon-

lende sites worden gebruikt.

figureerd voor een hoog rendement het hele jaar door, terwijl

6 I c o o l& co mfo rt

¢ www.daikin.nl

¢ www.eurammon.com

Van links naar rechts Jens Eiseler, Monika Witt, Xiangping Zhang en Bernd Bierling


3 T/M 7 FEBRUARI 2014 JAARBEURS UTRECHT WWW.VSK.NL

GA NAAR VSK.NL ENER REGISTRE TIS VOOR GRAG TO E G A N


ColdClimate

Gorinchem 23 en 24 januari 2014 Openingstijden 23 januari 2014 10.00 - 18.00 uur 24 januari 2014 12.00 - 20.00 uur

HĂŠt vakevenement voor airconditioning, luchtbehandeling en koudetechniek

Meer dan een vakbeurs Cold Climate Event is een antwoord op de vraag vanuit de markt naar een event op het gebied van airconditioning, luchtbehandeling en koudetechniek in Nederland. Een platform voor relatiebeheer, kennisoverdracht, workshops, shows en innovatieve producten. Naast de beursdagen kunnen exposanten samen met relaties gebruik maken van een VIP arrangement bestaande uit een spetterende dinershow en een soiree.

Wij nodigen u graag uit om Cold Climate Event te bezoeken. Registreer u nu via WWW.EVENEMENTENHAL.NL/CCE-GO

met onderstaande code en ontvang twee gratis entreebewijzen.

7140006802

Evenementen

HAL

HARDENBERG GORINCHEM VENRAY

Evenementenhal Gorinchem Franklinweg 2 4207 HZ Gorinchem T 0183 - 68 06 80 I www.evenementenhal.nl E gorinchem@evenementenhal.nl

Ons evenement. UW MOMENT.


inside news

Nieuwe verkooporganisatie voor BAC Balticare Europa Baltimore Aircoil heeft zijn Europese zuster- en dienstenbedrijf Balticare gereorganiseerd. Elk land heeft vanaf nu een country manager, die het team van BAC Balticare verkopers, vertegenwoordigers en service techniekers aanstuurt. Dankzij deze reorganisatie kunnen BAC en Kandeh K. Yumkella, (UNIDO),

Balticare Europe een snel, con-

Energy Forum

Pierre Cardin en Gene Mur-

sequent en betrouwbaar ant-

tagh (Kingspan) verwelkomen.

woord geven op alle vragen over

Johnson Controls, de Stich-

Ook dit jaar organiseert het EEF

koeltorens en condensors. Al de

ting Prins Albert II van Monaco

de Energy Efficiency Innovator

country managers hebben uitge-

en de Climate Group hebben

Awards. Deze erkennen indivi-

breide ervaring in de koelindu-

een memorandum van over-

duen of organisaties die acties

strie en maken van klantentevre-

eenstemming ondertekend

hebben ondernomen tot het bij-

denheid een absolute prioriteit.

voor het vierde Euro-Mediter-

dragen aan een betere energie-

Het team van country mana-

ranean Energy Forum (EEF).

efficiëntie en dit in de volgende

gers wordt geleid door Hervé

Beleidsmakers en besluitvor-

zes categorieën: Beleid, Finan-

Ciocca, General Manager BAC

mers komen er samen om acties

ciën, Technologie, Projecten,

Balticare Europa. Hij oefende

te promoten voor de invoering

Communicatie en Business.

de voorbije jaren verschillende

van wetgeving die de klimaat-

Het memorandum van overeen-

verkoopfuncties uit zowel bin-

verandering tegengaat. De edi-

stemming werd door de partners

nen BAC als Balticare. Elk Balti-

tie van dit jaar is opgebouwd

officieel ondertekend tijdens een

carekantoor biedt op lokaal vlak

rond het thema ‘Targeting Effi-

evenement in Brussel, georga-

nog steeds ondersteuning bij

ciency for Economic Recovery,

niseerd door Johnson Controls’

de verkoop van onze BAC pro-

Committing to Growth”. Vorig

Institute of Building Efficiency.

ducten en Balticare diensten.

¢ www.ee-forum.eu

¢ www.balticare.eu

Euro-Mediterranean

jaar mocht het EEF onder meer Prins Albert II van Monaco, Dr.

WIE ZIJN WIJ ? AL 40 JAAR MARKTLEIDER OP HET GEBIED VAN VERHUUR VAN AIRCONDITIONING, VERWARMING, ONTVOCHTIGING EN VENTILATIE AAN DE ZAKELIJKE MARKT Met onze producten en diensten ondersteunen wij onze klanten bij de uitdagingen die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Of het nu gaat om een geplande situatie of een noodgeval, wij zorgen ervoor dat het zo snel, deskundig, professioneel en kostenbesparend mogelijk wordt opgelost.

AIRCONDITIONERS

Trane breidt tijdelijke oplossingen uit met lange termijn verhuur

CHILLERS

Eigenaars en beheerders van gebouwen kunnen in hun koelingsbehoeften voorzien met het nieuwe lange termijn verhuur aanbod van Trane dat aansluit bij hun budget. Lange termijn verhuur is een effectieve oplossing voor klanten die, vanwege

en deze dan aan het eind van

riode wordt regelmatig onder-

diverse economische en bud-

de huurperiode te kopen.

houd geleverd door ervaren

gettaire redenen, minder geld

De verhuurdiensten van Trane

technici van Trane. Op het

uitgeven aan HVAC systemen.

zijn geschikt voor een grote ver-

online verhuurportaal, dat

Binnen het nieuwe aanbod van

scheidenheid aan gebouwen in

beschikbaar is in 11 talen,

Tranes lange termijn verhuur

de gezondheidszorg, datacentra,

kunnen klanten informatie vin-

kunnen klanten kiezen tussen

industrie, ziekenhuizen en kanto-

den over de koelmachines die

twee opties: koelmachines kun-

ren. Afhankelijk van de specie-

worden verhuurd en over de

nen voor langere perioden

fieke eisen van de klant biedt

plaatselijke contactpersonen

gehuurd worden of dankzij de

Trane oplossingen op maat

van de Trane-verhuurdiensten.

koopoptie is het voor klanten

naast de al bestaande serie

mogelijk om koelmachines

huur koelmachines.

voor langere perioden te huren

Gedurende de hele verhuurpe-

BOILERS

24/7 SERVICE

¢ www.trane-chiller-rental.eu

0800-5 200 0800200 15010

andrewssykes.be

co o l & co mf or t I 9


Op donderdag 23 en vrijdag 24 januari 2014 vindt in Evenementenhal Gorinchem de eerste editie plaats van Cold Climate Event. Dit tweejaarlijks vakevenement biedt antwoord op de vraag vanuit de markt om in het begin van het jaar een platform te creëren waar bedrijven uit de koudetechniek, luchtbehandeling en klimaatbeheersing nieuwe of bestaande relaties kunnen ontmoeten en samen inspiratie opdoen.

Cold Climate Event op 23 en 24 januari 2014 in Gorinchem

“C

old Climate Event biedt de bran-

gelegenheid om een bedrijf te presenteren

ducten willen tonen aan het grote publiek”,

che – fabrikanten, toeleveranciers,

en persoonlijk in contact te komen met de

aldus vestigingsmanager André Reisser.

importeurs, groothandelaren en dienstver-

doelgroep. Dit alles op een zakelijke, pro-

“Hierbij kunnen wij de klant laten zien wat

lenende bedrijven – de ideale gelegenheid

fessionele en gastvrije wijze met de gekende

de voordelen zijn van het Kaelte-Log elek-

om bestaande contacten te onderhouden,

full service formule van Evenementenhal.

tronische logboek voor koelsystemen en de

maar ook om het netwerk uit te breiden”,

Maar het omgekeerde is uiteraard eveneens

nieuwe frequentiegeregelde unit Variobox.”

vertelt beursorganisator Arnold Kerssies.

van tel. Bezoekers krijgen een gevarieerd

Kälte Log is een innovatief systeem voor het

“Vertegenwoordigers, beslissers en onder-

aanbod van diensten en producten gepre-

detecteren van koudemiddel en het behe-

nemers op het gebied van koudetechniek,

senteerd, die hen in staat moeten stellen om

ren van onderhoudswerkzaamheden van

luchtbehandeling en klimaatbeheersing

hun activiteiten uit te breiden en dus meer

de koelinstallatie. Tevens registreert Kälte

komen deze beurs bezoeken. Daarnaast wor-

omzet te behalen.”

Log het gebruik en verbruik van het kou-

den er ook nog een kennisprogramma en

demiddel.

workshops georganiseerd. Exposanten krij-

“Optimair neemt deel aan Cold Climate om

gen naast hun beursdeelname ook de moge-

bekendheid te geven aan het feit dat wij Dry-

“Ook Xchangers neemt vanzelfsprekend

lijkheid tot ontspanning en entertainment

2Cool - The Ultimate Climate System in de

deel aan de eerste editie van Cold Climate

om samen met hun relaties te genieten van

markt hebben gezet”, vertelt Anne-Mieke

omdat beurzen met dit concept erg aantrek-

een VIP arrangement.”

Lamers. “Het doel is zo veel mogelijk men-

kelijk zijn voor de bezoeker”, zegt Erwin

sen te bereiken, dus zeker op deze beurs waar

Hofstee. “Daarbij komt dat Xchangers met

Voor het VIP arrangement werkt de beurs-

iedereen komt die geïnteresseerd is in kli-

diverse innovatie oplossingen al bekend is

organisatie samen met NME Events. Dit

maatbeheersing. De sector kan in een paar

bij een groot deel van het publiek, terwijl

bestaat uit een spetterende dinershow met

uur tijd alle innovaties en de op hem/haar

juist een ander deel van dat publiek nog niet

viergangenmenu en als thema ‘Summer

toegespitste mogelijkheden vinden. Nieuwe

geheel weet welke oplossingen Xchangers

Breeze’ (aansluitend aan de eerste beurs-

producten, zaken waarmee men geld kan

voor specifieke projecten kan bieden. Bij-

dag) en een soiree met catering en muziek

verdienen en/of het comfort kan verbeteren.

voorbeeld diverse toepassingen van conden-

(aansluitend aan de tweede beursdag). Dit

Daarnaast is het zo dat het een ieders belang

sors, dry coolers, platenwisselaars en pomp-

biedt de mogelijkheid om in een informele

is het klimaat te verbeteren, bezig te zijn met

kasten. Op de stand van Xchangers valt een

sfeer contacten te onderhouden of wellicht

CO2-reductie, besparing op energie.”

deel van mogelijke innovatieve oplossingen

te leggen. Kaarten voor dit VIP arrangement

In de Optimair-stand zal duidelijk worden dat

te ontdekken.”

zijn enkel te bestellen door exposanten en

wanneer de Dry2Cool-techniek geïnstalleerd

zijn beperkt verkrijgbaar.

wordt in een gebouw er een energiebesparing

“Het Cold CLimate Event is een uniek eve-

ontstaat van meer dan 80%, er geen gebruik

nement, uniek omdat deze speciaal is opge-

Op de vraag of er wel plaats is voor een

wordt gemaakt van schadelijke koudemid-

zet op vraag vanuit de markt”, stelt Timon

nieuwe vakbeurs, geeft Arnold Kerssies een

delen en de mogelijkheid bestaat duurzame

Bol. “Zeg maar ontstaan uit enthousiastme

overtuigend antwoord. “Vakbeurzen zijn

energie (zoals zonnecollectoren) te gebruiken

voor het vak koeltechniek en enthousiasme

en blijven een efficiënt en passend medium

voor de koeling (COP van 33).

voor de mens in dit vakgebied. Dit enthou-

om contact te leggen en te onderhouden

siasme deelt Conpro bv uit Dordrecht want

in elke branche. Zichtbaar zijn, onderne-

Dezelfde hoopvolle berichten tekenen we

“jouw enthousiasme beïnvloedt jouw

men en investeren in persoonlijk contact.

ook op bij andere exposanten. Frigotechnik

omgeving” is een gezegde die Conpro niet

De sleutelwoorden om succesvol de markt

BV neemt deel aan de Cold Climate beurs

vreemd is. Zeker voor de bezoekers zal dit

te bewerken. Cold Climate Event biedt de

omdat wij onze nieuwe innovatieve pro-

evenement een unieke gewaarwording

10 I c o o l& co mfo rt


zijn. Doordat deze beurs geen grootschalige mooi-mooier-mooist beurs is, krijgen de bezoekers echt wat ze verdienen: persoonlijke aandacht en goede informatie.” De stand van Conpro op de CCE is de onder-

Exposanten krijgen naast hun beursdeelname ook de mogelijkheid tot ontspanning en entertainment om samen met hun relaties te genieten van een VIP arrangement.

Beursorganisator Arnold Kerssies

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tussen bekende dakstand, een opvallende stand met een knipoog naar het gros van de werklocaties van de medewerkers van

multi-media staat bij ons het persoonlijk

Conpro. Bezoekers op de dakstand kunnen

contact nog steeds op een zeer hoog niveau.

S80 centraal staan, een warmtepomp die

behalve het uitzicht genieten van uitge-

Het Cold Climate Event is voor ons dan ook

een watertemperatuur van 80°C bij een bui-

breide animaties waar de dienstverlening in

een perfecte gelegenheid om waardevolle

tentemperatuur van -20°C zonder elektri-

wordt verteld. Diverse producten zijn tast-

persoonlijke contacten te onderhouden én

sche naverwarming realiseert! Verder is er

baar opgesteld, waaronder de PROGREEN

te genereren.”

ook nog speciale aandacht voor de modulair

oppervlaktebehandeling. Dit is een speciale

Op onze stand zal onder meer de Yutaki

op te bouwen koelmachine, waarbij er per

conserveringslaag voor lucht/warmtewisse-

Hetzelfde enthousiasme meten we op bij

project een ‘custome made’ oplossing kan

lende elementen die in alle industrieën kan

HD Klimaatsystemen BV, Hitachi-importeur

worden gerealiseerd op het gebied van prijs,

worden toegepast. Uitzonderlijk door zijn

voor de Benelux. “Wij willen aan installe-

efficiëntie, bedrijfszekerheid en/of opstel-

eenvoud en zijn doeltreffendheid.

rend en adviserend Nederland laten zien wie

lingsruimte.”

wij als bedrijf zijn en wat voor een geweldige “Door meer dan 30 jaar ervaring als leve-

producten wij in ons totale gamma heb-

Evenementenhal Gorinchem biedt de per-

rancier aan koeltechnische en airconditio-

ben”, blikt directeur Vincent Heijnen voor-

fecte locatie en faciliteiten om in de behoef-

ninginstallateurs kunnen we zeggen dat we

uit naar Cold Climate Event. “Niet iedereen

ten van de nieuwe vakbeurs te voorzien.

uitgegroeid zijn tot een betrouwbare part-

is op de hoogte dat men vanaf een split-

Openingstijden zijn op donderdag 23 janu-

ner in de branche”, vertelt René Baren-

unit voor de particuliere markt tot en met

ari van 10u tot 18u en op vrijdag 24 janu-

dregt van importeur en groothandel Multi

de meest ingenieuze koelmachine/warmte-

ari van 12u tot 20u. Momenteel worden de

Import. “Door een flexibele instelling kun-

pomp bij ons aan het goede adres is. Uiter-

laatste stands verdeelt, indien u ook deel

nen we uitstekend inspelen op de vragen

aard zullen wij ook aandacht besteden aan

wilt uitmaken van dit unieke event, neem

uit de markt. Door het ‘one stop shop’-con-

de door ons verworven distributierechten

dan contact op met beursorganisator Arnold

cept wordt de installateur volledig ontzorgd.

voor de gehele Benelux.”

Kerssies, telefoonnummer 0523 289 891,

In onze dynamische branche investeren we

Volgens Vincent Heijnen is een bezoek aan

e-mail arnoldkerssies@evenementenhal.nl.

continue in voorraden, de nieuwste tech-

de vakbeurs een absolute must. “Het is de

nieken en zullen we altijd blijven zoeken

eerste editie van de Cold Climate in Gorin-

naar toegevoegde waarde voor onze klanten.

chem. De belangrijkste merken zijn verte-

En uiteraard staat kwaliteit altijd voorop.

genwoordigd en de deelnemende bedrij-

In deze tijd van internet, social media en

ven zullen hun laatste innovaties tonen.

n www.evenementenhal.nl

co o l & co mf or t I 11


Het thema van VSK 2014, de tweejaarlijkse hoogmis van de installatiebranche voor verwarming, sanitair en klimaatbeheersing, is ‘slimmer samen werken’. De beurs wordt van maandag 3 tot en met vrijdag 7 februari 2014 gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Gelijktijdig vinden er een aantal andere activiteiten plaats, zoals een congresprogramma in de VSK Arena, Het Vakman Event en de Vakman van het Jaar-verkiezing. ©Foto-RobertAarts VNU-Exhibitions

VSK 2014 – ‘Slimmer samen werken’

“S

amenwerking is een thema

te pakken en op te lossen”, aldus Michiel Nij-

of industry aan het woord en we zorgen voor

dat in de totale installatiesec-

huis. “De VSK 2014 is het perfecte vertrek-

inspirerende sprekers die de toehoorders aan

tor speelt”, vertelt Michiel Nij-

punt om die samenwerking te starten.”

het denken zullen zetten. De deelnemer zal

huis, projectmanager VSK. “Het speelt in alle

na afloop ongetwijfeld vol met vragen zit-

vormen die je kunt bedenken: tussen tech-

De VSK staat bol van activiteiten waarin ken-

ten. Geen probleem, want de antwoorden

nieken, tussen bedrijven, tussen mensen,

nisdelen centraal staat. Zo is er in hal 7 een

op al die vragen vindt de bezoeker bij de

tussen sectoren, noem maar op. Wie over

nieuw VFK-plein, waar de branchevereni-

exposanten. Op de VSK draait het immers

de grenzen van zijn eigen vakgebied heen

ging voor fabrikanten van verwarmingske-

om het duiden van nieuwe trends en ont-

stapt, ontdekt namelijk nieuwe mogelijkhe-

tels lezingen, workshops en demonstraties

wikkelingen en de vertaalslag die exposan-

den. De VSK 2014 biedt bij uitstek het plat-

organiseert. Een plek waar op een praktische

ten maken in de vorm van innovaties en

form waar installateurs, architecten en aan-

manier kennis wordt gemaakt met de laatste

slimme oplossingen.”

nemers hun blikveld kunnen verbreden.

ontwikkelingen en ideeën omtrent de ver-

Gedurende vijf dagen vullen exposanten op

warmingstechnologie. Ook warmtepompen

Het eerste Nationaal Bouwdebat op maandag

het vlak van verwarming, sanitair en klimaat-

zullen hier zeker niet ontbreken. In het Solar-

3 februari in Media Plaza maakt officieel geen

en koudetechnologie hallen 7 tot en met 11

paviljoen (hal 9) vinden bezoekers de nieuw-

deel uit van de VSK, maar is een gemeen-

van de Jaarbeurs Utrecht. Ze tonen hoe maat-

ste trends op het gebied van PV-technolo-

schappelijk initiatief van VNU Exhibitions

schappelijke uitdagingen – denk maar aan

gie. In hal 10 delen partijen op het gebied

en Cobouw. Verschillende spelers in de bouw

hernieuwbare energie, energiebesparing in

van gebouwbeheersystemen en domotica

zullen er in drie rondes actuele thema’s en

de gebouwde omgeving en langer thuis blij-

hun kennis en de nieuwste inzichten. In hal

hot issues bediscussiëren. Het Nationaal

ven wonen – kunnen worden opgelost dank-

11 staat de grote VSK-arena, die gedurende

Bouwdebat wil een openbaar en transparant

zij installatietechniek. Ze laten designtrends

de beurs gebruikt wordt voor interactieve

discussieplatform creëren dat een bijdrage

zien, nieuwe technieken die de uitvoering

lezingen. Maandag 3 februari staat het thema

kan leveren aan vernieuwing in de bouwsec-

vergemakkelijken en technische innovaties.

sanitair centraal. De andere dagen zullen de

tor. In de eerste ronde discussiëren opinielei-

Aangezien de VSK 2014 ook een weerspiege-

NVKL, VFK, Verac en UNETO-VNI lezingen

ders uit bouw, vastgoed, beleid, politiek en

ling van de markt is, dragen ook wij gevol-

organiseren. Hier worden ook de voorron-

wetenschap met elkaar en de zaal over een

gen van de wereldwijde financiële en econo-

des voor EuroSkills (het Europese kampioen-

actueel thema uit de politiek en de media.

mische crisis. Toch verwachten we 300 à 350

schap voor jonge installateurs) op het gebied

In de tweede ronde interviewt BNR-Nieuws-

exposanten te mogen verwelkomen.”

van koudetechniek georganiseerd. Verder is

radiopresentator Rens de Jong kopstukken

er nog het Vakman Plein, drie kluspleinen

uit onder meer de bouw over toekomstge-

De rode draad op de beursvloer is samenwer-

waar de nieuwste materialen, gereedschap-

richte, strategische thema’s als ‘we zijn klaar

king in de volledige bouwketen. Bijvoorbeeld

pen en verwerkingstechnieken worden gede-

voor groei’, ‘welke financierings- en exploi-

tussen de E- en W-installatietechniek: design

monstreerd. Thema’s van de kluspleinen zijn

tatiemodellen zijn er om zeven miljoen vier-

sanitair met ingebouwde LED-verlichting,

badkamers, keukens en duurzaamheid. Voor

kante meter leegstand aan te pakken’ en ‘is

cv-ketels die gekoppeld worden aan ener-

de eerste keer zal ook het congres van het

de bouw aantrekkelijk genoeg om jonge tech-

gieopslagsystemen waarin ook energie van

Nederlands Platform Warmtepompen tijdens

nici aan te trekken’. De derde ronde gaat in

zonlicht wordt opgeslagen. Of denk aan

de VSK worden georganiseerd.

op de vraag of er na de crisis daadwerkelijk

gebouwautomatiseringsystemen die verbon-

veranderingen zullen optreden die de sector

den worden met klimaatinstallaties om het

“Kennisoverdracht is een belangrijk thema

vernieuwen. Ook hier zal een panel met opi-

energieverbruik te monitoren en daardoor te

op de VSK”, licht Michiel Nijhuis toe. “We

nieleiders in discussie gaan met de zaal.

optimaliseren. “Deel je kennis, zoek bouw-

tonen best practices, we laten de degens

partners op om gezamenlijk problemen aan

kruisen in paneldiscussies, we laten captains

12 I c o o l& co mfo rt

n www.vsk.nl


Samenwerking is een thema dat in de totale

installatiesector speelt. Wie over de grenzen van zijn eigen vakgebied heen stapt, ontdekt namelijk nieuwe mogelijkheden.

Michiel Nijhuis, projectmanager VSK

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VSK Awards Uit 32 inzendingen heeft de jury er 11 genomineerd voor een VSK Award 2014 in de categorieën Design, Energiebesparing, Systeemoplossingen en Installateurszaken. De winnaars worden op de eerste beursdag bekendgemaakt. De jury is van mening dat fabrikanten de gebruiker steeds meer centraal stellen. De techniek wordt zodanig ontwikkeld dat de gebruiker er maximaal van profiteert. De focus verschuift van techniek naar gebruiker. Opvallend is dat er in het juryrapport ook op een weinig positieve trend wordt gewezen. “Er is deze editie geen sprake van een echte doorbraaktechnologie”, aldus Ed Nijpels, voorzitter van NLIngenieurs en juryvoorzitter van de VSK Awards. “We dagen fabrikanten daarom uit om nog meer innovatief vermogen aan de dag te leggen. Er zitten mooie innovaties onder de inzendingen voor de VSK Awards, maar het betreft hier veelal doorontwikkeling van bestaande technologie. Denk aan nieuwe technologie om bijvoorbeeld zonne-energie om te zetten in gas voor cv-installaties. Of andere koppelingen tussen hernieuwbare energie en de verwarmings- en klimaatinstallaties. Allemaal mooi, maar de echte doorbraak laat op zich wachten. Dit heeft – helaas – alles te maken met de unieke positie die Nederland heeft als gasdistributieland. Onze gasbel werkt remmend op de innovatie. De noodzaak om baanbrekende technologie te ontwikkelen, ontbreekt.” Het Energieakkoord kan echter soelaas brengen en wellicht doorbraaktechnologieën forceren. Ed Nijpels: “Dit akkoord gaat een geweldige stoot geven aan bedrijven die bezig zijn nieuwe technologie te ontwikkelen. Om van 4% naar 14% duurzaam opgewekte energie te komen, moet er een heleboel werk worden verzet. Dat is een geweldige opgave. Fabrikanten moeten de uitdaging opnemen en met innovatieve oplossingen komen.” Maar de bal ligt niet alleen in het kamp van de fabrikanten. Ook voor de installateurs ligt er een belangrijke verantwoordelijkheid weggelegd. Innovatie ontstaat immers pas als de markt erom vraagt. “De installateurs roeren zich nog niet voldoende”, besluit Ed Nijpels. “Ze spelen op zeker en nemen nog al te gemakkelijk genoegen met bestaande technologieën die ze kennen en dus risicoloos toepassen. Daarom pleit ik ervoor dat de brancheverenigingen samen met de fabrikanten aan de slag gaan om het kennisniveau bij de installateurs te verhogen. Voorlichting en bij- en omscholing verdienen meer aandacht. De installateur wordt immers steeds vaker geconfronteerd met een mondige eindgebruiker die zich onder meer via internet al uitgebreid heeft geïnformeerd over de mogelijkheden om energie te besparen en mee te helpen aan een duurzame omgeving. De consument moeten we serieus nemen, en de installateur moet zich bewust zijn dat de consument wijs genoeg is om te begrijpen dat de goedkoopste oplossing niet altijd de beste voor de portemonnee is!” ©Foto-RobertAarts VNU-Exhibitions

co o l & co mf or t I 13


A . P S.13 01 _ K-VA R I S P E E D -I Q _ B L . N L //

NEW ECOLINE VARISPEED

EENVOUDIGE EFFICIËNTIE? DE INTELLIG ENTE OPLOSSING.

Het aanhoudende succes van de BITZER intelligente compressoren is begonnen met de NEW ECOLINE VARISPEED serie. Haar geïntegreerde, zuiggasgekoelde frequentie regeling verlaagt de energiekosten aanzienlijk en levert een betrouwbare en effi ciënte functionering, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen. Bovendien kan deze uitvoerig geteste BITZER compressor-serie eenvoudig en snel in gebruik genomen worden en bevat ze onderhoudsvrije frequentieregelaars. Kom meer te weten over onze producten via www.intelligent-compressors.com


Van 16 tot en met 20 september 2013 stond de derde editie van de Dutch Green Building Week in het teken van ‘Green means business’. Focus lag hierbij op de vele voordelen van duurzaam bouwen voor zowel ontwikkelaars, beleggers als eindgebruikers. Een ander

D

aandachtspunt was – onvermijde-

e professionele beurs Ecobouw wil

pad van de verduurzaming opgegaan. Kijk

een zo volledig mogelijk beeld geven

maar naar het groeiend aantal BREEAM-cer-

lijk – de kostprijs. Wie wil en kan

van duurzame oplossingen voor de

tificaten. Tijdens Ecobouw krijgt de sector

in de huidige omstandigheden

gebouwde omgeving, inclusief nieuwbouw,

het platform om ervaringen te delen. Hier-

een financiële inspanning leveren

renovatie, herbestemming en gebiedsont-

door levert dit kennisevent een bijdrage aan

wikkeling. Hiervoor werd een uitgebreid

een bredere maatschappelijke ontwikkeling

programma aan seminars en conferenties

rond duurzaamheid en innovatie, stimule-

Een foute stelling, want verschil-

en een gekoppelde informatiebeurs georga-

ren van nieuwe manieren van denken en

lende projecten hebben duidelijk

niseerd. Want laat het voor iedereen duide-

werken in de bouwketen en het bij elkaar

aangetoond dat duurzaam bou-

lijk zijn: duurzaam bouwen gaat uit van een

brengen van ideeën en initiatieven.”

integrale aanpak voor de gebouwde omge-

voor duurzame ontwikkelingen?

wen en ontwikkelen niet duurder

ving en vormt een belangrijke motor achter

Aangenaam is de veranderde instelling van

hoeft te zijn dan conventioneel

het herstel van de bouwsector. Zowel duur-

de woninggebruiker. Die vraagt steeds vaker

bouwen. Dit werd ook bewezen

zaam als klassiek, de grootste opgave tegen-

om een duurzame woning. Zijn vraag bevor-

tijdens Ecobouw in Utrecht, het

woordig richt zich op het energie-efficiënter

dert de integratie van duurzaamheid meer

maken van bestaande gebouwen. Hoe kan

dan de situatie waarbij een projectontwik-

dit worden bereikt tegen een achtergrond

kelaar een duurzame woning op de markt

van veranderende patronen van gebruik en

zet en vervolgens moet uitleggen waarom

hogere milieu-eisen? Welke transformaties

duurzaam beter is. Want laat daar geen

zijn mogelijk? Waar liggen de uitdagingen,

twijfel over bestaan: ook van een duurzame

bouw hielden een goed gevoel over aan de

bijvoorbeeld qua technologie, wetgeving

woning kun je een energieverslindend mon-

beurs. Rimme van der Ree, algemeen direc-

en financiering? Over enkele jaren moe-

ster maken!

teur Samsung klimaatbeheersing/Ambrava,

platform voor duurzaam bouwen.

mocht een presentatie verzorgen over de

ten nieuwbouwwoningen een EPC van nul hebben. Dat is haalbaar, en nu al zijn aller-

Toeleveranciers kunnen commercieel voor-

talloze mogelijkheden van lucht/water en

lei technieken en maatregelen beschikbaar

deel halen uit een verduurzaming van hun

lucht/lucht warmtepompen en het unieke

om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is

assortiment. Bovendien kan dit het proces

5-in-1 systeem van Samsung. “Super beurs,

een vraag waar alle betrokken bouwpart-

van verduurzaming in Nederland alleen

want je krijgt de kans contacten te leggen

ners – van architect tot installateur – zich

maar versnellen. Exposanten op Eco-

met partijen die je moeilijk bereikt omdat

over moeten buigen. Ieder moet binnen het

ze geen boodschap hebben aan de traditi-

specifieke vakdomein op zoek naar de beste

onele installatiebeurzen, zoals architecten,

energieprestatie tegen de laagste kosten.

energie-adviseurs en de overheid.” Dezelfde

Volgens architect Paul de Ruiter “worden

boodschap wordt opgetekend op de stand

gebouwen energie-producenten in plaats

van Alklima, exclusief importeur van Mitsub-

van energie-consumenten.”

ishi Electric Cooling & Heating. Erwin Boers: “Ecobouw is een interessante nieuwkomer

“De weg naar een duurzaam gebouwde

in het beurslandschap. Een grote diversiteit

omgeving vraagt erom dat oude wegen

aan exposanten, ondersteund door een kwa-

worden verlaten”, aldus Stefan van Uffe-

liteitsvol programma met bekende maar ook

len, directeur Dutch Green Building Coun-

verrassende thema’s.”

cil. “Maar in de bouwsector is verandering geen favoriete hobby. Toch zijn in economisch zware tijden veel bouwpartijen het

n www.ecobouw.net n www.dgbw.nl co o l & co mf or t I 15


Congresavond F-gassenverordening, wat betekent dit voor u?

Op donderdag 17 oktober 2013 organiseerden KNVvK en Vakmedianet in Breda een congresavond rond

O

ud-Tweede Kamervoorzitter Frans

niet alleen het gebruik van F-gassen in de

Weisglas leidde de avond in goede

HVACR-sector, maar bijvoorbeeld ook bij de

banen en stelde zich – dankzij het

productie van isolatieschuim.”

ontbreken van een nauwe band met deze specifieke materie – neutraal op. Toch liet

“Het verrast me aangenaam dat ruim 80%

de problematiek hem niet onberoerd. “Zoals

van de aanwezigen, allemaal deskundig met

met elk milieu-onderwerp, bestaat ook hier

dit onderwerp, de stelling onderschrijft dat

een dilemma. Waar trek je de lijn tussen eco-

de nieuwe F-gassenverordening kansen cre-

nische sector in de ban houdt,

nomische en ecologische belangen? Het is

ëert op economisch vlak. Geloof me dat een-

want meer dan 140 geïnteresseer-

wandelen op een slappe koord, in Neder-

zelfde vraag in Italië een tegenovergesteld

den offerden er hun vrije avond

land hebben we zowel voorstanders van de

resultaat oplevert. Naast uitfasering van de

harde (ecologische) als van de zachte (eco-

F-gassen hebben we ook servicing van instal-

nomische) lijn. Daarnaast is het ook een

laties als belangrijk aandachtspunt behan-

Europees thema. Dit betekent de lusten én

deld, want dit is dé activiteit met het gevaar

lasten verdelen over de Unie. Als er al tegen-

op lekverliezen.”

het thema “F-gassenverordening, wat betekent dit voor u?” Een onderwerp dat duidelijk de koeltech-

voor op. Bas Eikchout, Europarlementslid voor GroenLinks, is rapporteur van de commissie van het Europees Parlement die het voor-

strijdige meningen zijn in Nederland, stel je

touw neemt om er een strenge

dan maar eens voor hoe hard dit thema leeft

“Het onderwerp van de huidige discussie

onder de lidstaten.”

tussen Parlement en Raad is zonder twijfel

F-gassenverordening door te krijgen. Om het debat te voeden, na-

‘hoeveel geboden komen er?’. Zuid- en OostBas Eickhout speelde hierop in met een over-

Europa hebben elkaar in de Raad gevonden

zicht van het Europese besluitvormingspro-

en liggen dwars voor een strenge F-gassen-

ces en de triloog tussen Commissie, Par-

verordening. We kunnen dit jammer vinden,

Infrastructuur & Milieu – Klimaat-

lement en Raad. “Namens de Europese

maar zo verloopt nu eenmaal het democrati-

beleid niet-CO2 broeikasgassen en

Groenen ben ik als rapporteur gevraagd voor

sche spel. Zolang er zich geen meerderheid

EU F-gassenverordening) lichtte

de commissie die zich buigt over de F-gas-

achter het voorstel schaart, komt de veror-

senverordening. Dit steeds met een duide-

dening er niet.”

men nog twee sprekers het woord. Herman Walthaus (ministerie van

het Nederlandse standpunt toe en Ad Slabbekoorn (algemeen directeur van Fruit Packing Zeeland BV)

lijk doel voor ogen: een meerderheid van de leden in het Parlement én de lidstaten in de

“Door de eurocrisis is er wat spanning ont-

Raad achter de verordening krijgen.”

staan tussen Noord- en Zuid-Europa, dat

schetste een concrete praktijkcasus van een koelhuis.

16 I c o o l& co mfo rt

heeft iedereen wel kunnen volgen in de “Europa heeft zichzelf op lange termijn de

media. Maar ook in dit dossier steekt het

verplichting opgelegd om geen broeikasgas-

Noord-Zuid aspect de kop op. Waar moeten

sen meer uit te stoten. Het ritme waarin dit

de meeste airco’s worden vervangen? In het

gebeurt, zal ons worden opgelegd door de

Zuiden. Waar zit de meeste technologische

wetenschap. De uitstoot van methaan door

vooruitgang? In het Noorden. In welk kli-

koeien valt moeilijk te reglementeren, geluk-

maat halen de natuurlijke koudemiddelen

kig liggen de kaarten anders bij de F-gassen.

het hoogste rendement? In het Noorden.

Het is dus evident dat we schadelijke F-gas-

Waar zal de nieuwe F-gassenverordening

sen met spoed moeten beheersen. Dit betreft

voor de grootste kosten zorgen? In het Zui-


> Reportage

den. Dit samen zorgt ervoor dat Zuid-Europa,

en phase-out en aandacht voor de eindge-

De Nederlandse overheid verwacht trou-

met Spanje aan kop, niet staat te springen om

bruikers. Ook moeten de definitieve beslis-

wens dat de impact van het voorstel in eigen

de F-gassen uit te faseren. Toeval wil ook nog

singen uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

land bescheiden blijft. In Nederland zijn er

dat Litouwen op 1 januari 2014 het voorzit-

ongeveer twintig bedrijven die HFK’s of HFK-

terschap van de EU doorgeeft aan… Grieken-

“De industrie heeft een duidelijk tijdpad

houdende producten importeren. Ook het

land. Hoeft het betoog dat de Griekse rege-

nodig om naartoe te werken, zodat bedrij-

aantal Nederlandse fabrikanten is beperkt.

ring momenteel andere kopzorgen heeft dan

ven op een natuurlijk vervangingsmoment

Daar tegenover staan wel de vele installa-

de F-gassenverordening? Dit weinig hoop-

kunnen omschakelen”, aldus Herman Wal-

tie- en onderhoudsbedrijven en eindgebrui-

volle vooruitzicht motiveren Parlement en

thaus. “Om die reden en op basis van die

kers die onder de reikwijdte van de verorde-

Raad om alles in het werk te stellen om vóór

ervaring is Nederland van mening dat een

ning vallen.

de jaarwisseling overeenstemming te berei-

algemeen uitfaseerschema alleen effectief

ken rond een compromis.”

is wanneer die zekerheid en duidelijkheid

Fruit Packing Zeeland BV in Kapelle is zowel

aan de verschillende sectoren wordt gebo-

fruitteler als bewaarder voor de eigen pro-

Daarna kreeg Herman Walthaus uitgebreid

den. Nederland steunt het voorstel van de

ductie van ongeveer 500 ton met een kleine

de kans om het Nederlandse standpunt aan

Commissie voor gedifferentieerde einddata

koelinstallatie (200 kg R507) en daarnaast

de onderhandelingstafel in de Raad – waar de

voor het in de markt zetten van specifieke

een loonkoeler voor collega-fruittelers van

lidstaten met elkaar onderhandelen terwijl

toepassingen die HFK’s gebruiken waarvoor

ongeveer 8.000 ton fruit met een industri-

dit in het Parlement gebeurt door de poli-

klimaatvriendelijke en energie-efficiënte

ële koelinstallatie. Dit laatste gebeurt met

tieke fracties – uit te leggen. Eerst vertelde hij

alternatieven voorhanden zijn of in ont-

een 20-jarige installatie, die nog steeds tech-

wat vooraf ging en hoe Europa er uiteindelijk

wikkeling zijn. Nederland vindt daarbij dat

nisch prima in staat is, maar ook met 9.000

toe is gekomen om de uitstoot van broeikas-

de gestelde einddata moeten aansluiten bij

kg R22. Ad Slabbekoorn stelt zich de vraag

gassen te beperken.

het voorgestelde uitfaseerschema en dat er

of de koeltechnische installatiebedrijven de

voldoende rekening moet worden gehouden

grootschalige ombouw wel aankunnen en

De Nederlandse positie is onderwerp van

met de technische én economische beschik-

hiervoor over de nodige technische kennis

een BNC-fiche van de Tweede Kamer, opge-

baarheid van klimaatvriendelijke alternatie-

van natuurlijke koudemiddelen beschikken.

steld in een geest van openheid en posi-

ven. Ook met de economische levensduur

Ook vraagt hij zich af wat dit zal betekenen

tiviteit waarbij steun wordt gegeven aan

van bestaande toepassingen moet rekening

voor de prijsontwikkelingen in de installa-

de doelen en ambities van de Commissie.

worden gehouden.”

tietechniek. Maar vooral vreest hij dat er veel

Nederland wil het gebruik en de innovatie

bedrijven in de koel- en vriesindustrie onver-

van klimaatvriendelijke alternatieven stimu-

“Een aanscherping van de EU-regelgeving

mogend zijn om de zware financiële inspan-

leren, want uitfaseren en op termijn verbie-

komt eraan”, besluit Herman Walthaus. “Sti-

ningen veroorzaakt door de nieuwe F-gas-

den van HFK’s is nodig. Er zijn wel enkele

muleren van innovatie en toepassen van kli-

senwetgeving, te dragen. Wordt vervolgd…

voorwaarden, zoals de economische haal-

maatvriendelijke technologie verdient nu

baarheid van de klimaatvriendelijke alterna-

onze aandacht. Hierbij is het belangrijk dat

tieven, een beperking van de administratieve

de installatiebranche de voordelen ontdekt

lasten voor alle betrokken partijen, een level

én toepast: bewust inspelen op de ontwikke-

playing field op EU-niveau, voldoende dui-

lingen, de klant correct adviseren, alternatie-

delijkheid en zekerheid voor het bedrijfsle-

ven voorstellen en zo mogelijk klimaatvrien-

ven, realistische termijnen voor phase-down

delijke technieken toepassen.”

n www.fgassenverordening.nl

Het verrast me aangenaam dat ruim 80% van de aanwezigen, allemaal deskundig met dit onderwerp, de stelling onderschrijft dat de nieuwe F-gassenverordening kansen creëert op economisch vlak.

Bas Eikchout, Europarlementslid voor GroenLinks iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii co o l & co mf or t I 17


Forum_NL_kwart.pdf

1

9/12/13

11:56

Packo IJswaterinstallaties De betrouwbare oplossing voor het instant koelen met ijswater

surf eens naar het

forum

U kan op het Cool & Comfort forum terecht met al uw technische vragen en/of problemen op gebied van koeling, airconditioning en ventilatie. Wie surft naar www.coolandcomfort.nl en doorklikt naar het forum kan via dit kanaal een probleem voorleggen of een technische vraag stellen. Op die manier komt u in contact met technische mensen uit België en Nederland en bestaat de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Eenvoudige registratie volstaat en de weg is open voor een interessante babbel met een collega. Alles wordt in goede banen geleid door enkele moderatoren met kennis van zaken.

referenties in grootkeukens - industriële bakkerijen proceskoeling - algemene voedingsindustrie

Packo Inox N.V. - Torhoutsesteenweg 154 - B-8210 Zedelgem T. + 32 50 25 06 15 - F. + 32 50 20 07 52 - E. isabelle.coucke@packo.com

www.packo.com

www.coolandcomfort.nl

VOOR ECHTE ENERGIEBESPARINGEN, KIES AQUAREA WARMTEPOMPEN

High

efficiency heating

Boiler

Solar

refrigerant

friendly

Down to -20 ºC in heating mode

connection

panels connection

hot water

R410A

OUTDOOR TEMPERATURE

RETROFIT

SOLAR KIT

DHW

Environmentally

Domestic

* COP: energetisch rendement in verwarming. COP van 5.00 voor WH-SDF03E3E5 + WH-UD03EE5 model bij 7 ºC buitentemperatuur en warmwater in- en uitgangstemperatuur van 30 ºC en 35 ºC (volgens EN 14511-2)

Internet Ready

MAXIMUM EFFICIENCY

CONTROL YOUR HEAT PUMP FROM ANYWHERE

NA L

COP

OP TIO

5

Control

INTERNET CONTROL

www.aircon.panasonic.eu

Dankzij hun uitzonderlijk rendement zorgen de PANASONIC AQUAREA warmtepompen voor zeer grote energie- en milieubesparingen. AQUAREA maakt deel uit van een nieuwe generatie verwarmings-en airconditioningsystemen die een vernieuwbaar, kosteloos beschikbare energiebron (de lucht) gebruiken voor het verwarmen en koelen van de woning en om sanitair warm water te produceren. Tot 80 % van de energie die wordt opgewerkt door een AQUAREA warmtepomp komt uit de buitenlucht zelf. Dit betekent dat voor elke kilowatt verbruikte elektrische energie, de AQUAREA warmtepompen maximaal 5.00 kW warmte-energie kunnen afleveren (COP 5.00) *. Dit is 4.00 kW meer dan een conventionele elektrische verwarming of gasketel. In de voorhoede van energie-innovatie, is AQUAREA een ‘groen’ verwarmingsen airconditioning systeem. Vanaf heden kan uw AQUAREA warmtepomp via Smartphone/Tablet bediend worden (optionele interface).


> Reportage

Duurzame Energie College Tour Duurzame Energie: een cyclus van drie hoogwaardige colleges op 19 september, 10 oktober en 14 november 2013 met inspirerende programma’s, in de bekende setting

C

van College Tour op televisie. Telkens

ollege Tour Duurzame Energie werd

Tijdens de tweede sessie, op de dag van

georganiseerd door Dubotech-

de duurzaamheid, zorgde Jan Willem van

niek Trade Centre BV, gesteund

de Groep voor enkele opmerkelijke uit-

door twintig bedrijven die actief zijn in

spraken. “Door alleen slimme mensen bij

aan de tand gevoeld en kregen de deel-

de duurzame energiebranche. Gezamen-

elkaar te zetten, creëer je geen innovaties.

nemers ruim de gelegenheid om zelf

lijk constateerden zij dat er in de markt

Met het stapelen van innovatieve oplos-

vragen te stellen.

een grote behoefte bestaat aan informa-

singen ben je er ook niet, hoewel we daar

tie en kennis over het veranderde ener-

in Nederland heel goed in zijn.”

werden enkele toonaangevende opinieleiders door een ervaren interviewer

gielandschap. Voor een publiek van corporaties, projectontwikkelaars, bouwers,

Tijdens de laatste sessie kwamen de one-

gebouwbeheerders, ontwikkelaars, beleg-

liners van Hennes de Ridder, voorma-

“We hebben geen energieprobleem maar

gers, adviseurs, installateurs, gemeentes

lig professor aan TU Delft en auteur van

een duurzaamheidsprobleem. Energie vin-

en waterschappen kwamen onderwerpen

‘LEGOlisering van de bouw’. Deze lei-

den we wel, maar hoe is het gesteld met de

als duurzame energietoepassingen, oplos-

draad moet leiden tot betere en goedko-

toekomst van onze aarde? De bouwwereld

singen, regelgeving, financiering en sub-

pere bouwwerken en een halvering van

– in de ruime betekenis – is de grote schul-

sidies aan bod. Tijdens elke sessie werden

de door de bouw onttrokken waarde en

dige, dus valt hier de meeste winst te halen.

opmerkelijke uitspraken gedaan. Zo vond

verdubbeling van de toegevoegde waarde

Eigenlijk leven we in twee werelden: de

Jan Rotmans tijdens de eerste sessie dat de

binnen twintig jaar. “Laten we de termie-

bouwwereld en de normale wereld. Vroe-

doelstelling van de overheid om binnen

tenheuvel als voorbeeld nemen van hoe

ger heb ik helaas moeten vaststellen dat

nu en vijftig jaar alle gebouwen energie-

het moet. Dit bouwwerk is opgetrokken

heel wat bouwers ’s morgens hun hersenen

neutraal te bouwen niet ambitieus genoeg.

met het beschikbare bouwmateriaal ter

“Dat kan twee tot drie keer sneller. Typisch

plaatse. Dankzij een ingenieus ventila-

Nederlands om het in stappen te doen,

tiesysteem bedraagt de binnentempera-

maar je kunt eenvoudig versnellen door

tuur altijd zo’n 32°C, ongeacht de buiten-

de energiebesparing direct om te zetten in

temperatuur, en alle bouwmaterialen zijn

nieuwe energieneutrale bouwmethoden.”

duurzaam en herbruikbaar.”

We hebben geen energieprobleem maar een duurzaamheidsprobleem. Energie vinden we wel, maar hoe is het gesteld met de toekomst van onze aarde? Hennes de Ridder, voormalig professor aan TU Delft iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

co o l & co mf or t I 19


> Reportage

Iedereen laat zijn eigenbelang nog steeds primeren. Het ontbreekt de maatschappij aan visionaire leiders die verder kijken dan de volgende verkiezingen.

Maurits Groen, Maurits Groen Milieu & Communicatie iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

leverancier maar eens om een nieuwe oplos-

prevaleren. Het ontbreekt de maatschappij

sing in een gebouw te plaatsen. Iedereen is

aan visionaire leiders die verder kijken dan

benieuwd naar de resultaten, maar niemand

de volgende verkiezingen.”

wil als pionier fungeren.” “Wat is de nieuwe strategie van de energieleDe tweede spreker van de laatste sessie was

veranciers? Niet hun eigen energieproductie

Maurits Groen, inspirator, motivator en ini-

verduurzamen, maar wel de eindgebruikers

tiator van diverse duurzame coalities. Hij

verduurzamen door het energieverbruik

haalde tot viermaal toe Al Gore naar Neder-

te verminderen. Is er onlangs geen intern

inleveren en die ’s avonds, als ze terug naar

land (2006, 2008, 2010 en 2011). Tijdens

rapport van een energieleverancier gelekt

huis gaan, weer ophalen. Gelukkig ligt dat

zijn studie politicologie raakte hij bevlo-

waarin werd opgeroepen om in Brussel te

nu achter ons en worden huizen niet langer

gen over de milieu- en ontwikkelingspro-

ijveren voor de afschaffing van de subsidie-

volgens een standaard stramien opgetrok-

blematiek, hij was onder meer ruim vier jaar

maatregelen voor de productie van duur-

ken. Alle partijen zoeken naar innovatieve

hoofdredacteur van het blad Milieudefen-

zame energie? Dit is niet alleen een bedenke-

oplossingen om duurzaam en energie-effi-

sie en organiseerde in 2010 de Klimaattrein,

lijk standpunt, maar ook kort door de bocht,

ciënt te bouwen. Goed, want er is nog een

die later met de Nederlandse delegatie naar

want ze gaan vlotjes voorbij aan de veelvoud

lange weg te gaan.”

de Kyoto-onderhandelingen in Kopenha-

aan Europese subsidies die vloeien naar de

gen reed.

energieproductie uit fossiele brandstoffen.”

ken op elkaar, net zoals mensen. De struc-

“Ooit hebben landen afgesproken dat de

Elk college werd afgesloten met vier parallel-

tuur is hetzelfde, maar de vorm is anders.

temperatuur op aarde niet met meer dan

sessies, met als thema’s Zon, Lucht & Wind,

Ook zelden of nooit aanpasbaar. De oplos-

2°C mag stijgen, anders bereiken we het

Warmte en Water. Deelnemers konden kie-

sing lijkt dus eenvoudig: ontwerp een stan-

point-of-no-return voor wat de leefbaarheid

zen uit diverse presentaties over aspecten

daardwoning volgens de regels van de kunst

betreft. Gaan we gewoon door, dan hebben

die met de thema’s te maken hebben, zoals

en succes gegarandeerd. “Toch niet, want

we nog vijftien jaar. Een verontrustende

zonne-energie, waterbehandeling, aard-

de catalogusbouwers hebben de afgelopen

vaststelling, en toch komen de verantwoor-

warmte, windenergie en renovatie.

jaren niet goed geboerd. Maar daar is een

delijke politici maar niet tot een akkoord.

reden voor, want ze hebben het verkeerd

Iedereen laat zijn eigenbelang nog steeds

Voor Hennes de Ridder lijken alle bouwwer-

aangepakt. Ze hebben te weinig inspraak gelaten aan de kandidaat-bouwer om zijn eigen accenten te leggen. Jammer, want de bouwmarkt zat op het goede spoor.” De bouwwereld vormt een schakelproces, van ontwerper tot afwerker. Hier ziet Hennes de Ridder een belangrijke taak weggelegd voor de toeleveranciers. “Vergeet de klassiek denkende aannemers en blijf inzetten op R&D. Duurzaam bouwen is de drive achter de bouwsector. Bij sommige aannemers leeft nog veel te weinig innovatie, dus vanuit deze hoek moeten we niet te hard hopen op verandering. Geen sector die zo behoudend is. Probeer als fabrikant of toe-

20 I c o o l& co mfo rt

n www.ctde.nl


VERHUUR – VERKOOP – SERVICE 24/7

Koeling & Verwarming

DE ‘GREEN-VOLUTION’ VAN DORIN: DE VOORNAAMSTE ECO-OPLOSSING VOOR SUPERMARKTTOEPASSINGEN

...maakt het verschil. • VERHUUR • VERKOOP • 24/24 SERVICE • • • • • • •

AIRCO/KOELING INDUSTRIE- & PROCESKOELING VERWARMING BOILERS / WARMWATERPRODUCTIE CHILLERS KLIMAATKASTEN ALLE TOEBEHOREN

Figuur 5 - H5-serie EP 4 pistons, slagvolume van 75 tot 102 m³/u DORIN heeft een nieuw gamma ontwikkeld, het HEP-GAMMA, dat volledig gewijd is aan het gebruik met R134a bij lage condensatietemperaturen. Op deze manier voorziet Dorin in de meest perfecte keuze voor all commerciële toepassingen waarbij gezocht wordt naar een ‘groene’ toets. Dankzij een nieuw kleppenplaat ontwerp en een performante ontwikkeling van de elektrische motor worden de nieuwe HEP-comcondensatietemperaturen), een vermindering van de werkdruk (in vergelijking met R404A), een lagere GWP en lagere geluidsemissie. De energiebesparingsaspecten van dit gamma HEP compressoren zijn verder eveneens te wijten aan het feit dat deze compressoren kunnen werken onder een besturingssysteem met variabele frequentie. Zo reikt hun slagvolume van 42,81 m 3/u tot 244,78 m 3/h.

CONTACTEER ONS... Geluidsarme

apparatuur

-

Zeer

snel

Figuur 4 HEX_ATEX compressors H6-assortiment

inzetbaar

Eigen transport met kraanwagens en diepladers Alle toebehoren beschikbaar - ...

Bel 09/362.74.87 of e-mail naar info@delta-temp.com

Mede met betrekking tot het gebruik met natuurlijke koelmiddelen, wordt het HEX (ATEX)-GAMMA op de markt gelanceerd als een uitstekende oplossing voor explosievrije toepassingen die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met zowel ontvlambare koelmiddelen (o.a. propaan) als traditionele koelmiddelen. Het ATEX-assortide problemen in verband met de ontvlambaarheid van het koelmiddel of de atmosfeer rond de compressor compleet veilig te beheren. sie-energieprestaties toelaten, een ODP = “0” en erg lage GWP’s hebben in geval van lekkages op de installatie. Natuurlijke koelmiddelen uitfasering van “oude” koelmiddelen en zijn erg succesvol in airconditioning- en koeltoepassingen.

Benelux - Duitsland - Frankrijk

WWW.DELTA-TEMP.COM

www.dorin.com

dorin@dorin.com


39SQ AiroStar Luchtbehandeling: plug & play met Eco efficiency Compleet. Dat is een typerend kenmerk van de nieuwe AiroStar 39SQ luchtbehandelingskast met WTW. Ontworpen voor maximale efficiency en verkrijgbaar in 3 typen warmteterugwinning met luchthoeveelheden variërend van 737 tot 30.000 m3/h en rendementen oplopend tot 90 %. De geïntegreerde Pro-Dialog regeling combineert superieure intelligentie met gebruiksvriendelijkheid voor onder meer volume- en temperatuurregeling, zomer-/nachtventilatie en CO2 regeling. Standaard uitgevoerd met toerengeregelde plugventilatoren en filters, een optionele voor- en naverwarmer en ingebouwde koeler om iedere gewenste binnentemperatuur te garanderen. Alle componenten zijn reeds bedraad en indien langer dan 3 meter is de unit ter plaatse deelbaar en dat maakt de AiroStar ‘easy to install’ wat past in onze visie om het leven comfortabeler te maken. Dus, voor élke klimaatoplossing: turn to the experts. Carrier. Do you turn? www.carrier.nl/39SQ

Bezoek onze stand op de VSK beurs en maak kennis met de laatste innovaties. Standnummer D062, Hal 11


> Reportage

ATMOsphere Europe Phase-out als het kan, phase-down als het moet

“I

n 2009 hoorden we nog dat ‘er

oefening tussen praten en zwijgen. Bijna

geen markt bestaat voor natuur-

gelijktijdig met haar presentatie hakte de

lijke koelmiddelen’. Nu kunnen

Commissie knopen door en viel de F-gas-

we met plezier vaststellen dat – alleen al in

sen regelgeving in zijn definitieve plooi. Nu

Europa – meer dan 400 bedrijven dagelijks

komt er licht aan het eind van de tunnel en

bezig zijn met natuurlijke koelmiddelen. En

weet iedereen onderhand wel welke rich-

marktaandeel krijgen”, vertelt Marc

geloof me, dat zijn niet alleen de Scandina-

ting het uitgaat.

Chasserot, gastheer van ATMOsphere

vische landen zoals wel eens wordt gefluis-

Europe 2013. “We kunnen alleen maar

terd. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Bas Eickhout (Europarlementslid voor

met grote tevredenheid vaststellen

voeren de lijst aan, met ook nog Italië en

GroenLinks) slaagde erin om het Europese

dat onze bijeenkomsten iets hebben

Zwitserland in de top vijf. We zitten nu mid-

beleidvormingsproces goed uit te leggen.

denin het decennium van de natuurlijke

“De Europese Commissie zorgt voor het

koelmiddelen. Het wettelijke kader wordt

kader, daarna is het aan het Europees Par-

gevormd, de industrie heeft inspanningen

lement en de Raad om tot een definitieve

pese en nationale beleidsmakers – de

geleverd om zijn technieken aan te passen,

beslissing te komen. De onderhandelingen

keuze voor Brussel als jaarlijkse ont-

het is dus nu of nooit.”

spitsen zich voor een groot deel toe op de

“De laatste vijf jaar hebben de ATMOsphere conferenties zich ontwikkeld tot jaarlijkse bijeenkomsten van HVACR-deskundigen die het belangrijk vinden dat natuurlijke koelmiddelen een groter

opgeleverd. Sterker nog, door het samenbrengen van de industrie en Euro-

tijdlijn voor de uitfasering van de F-gassen.

moetingsplaats van ATMOsphere Europe zorgde voor een vlotte link met de EU-

De markt lijkt Marc Chasserot gelijk te

De Commissie heeft dit bewust opengela-

instanties – hebben we een evolutie op

geven. De toename van het aantal CO2

ten met een zeer ruime veiligheidsmarge,

transkritische installaties in Europese super-

maar dit zette wel de deur open voor tegen-

markten was de afgelopen twaalf maanden

strijdige voorstellen en een belangencon-

significant met een groei van 1.331 naar

flict tussen voor- en tegenstanders van de

heeft naar analogie met onze Europese

2.881 installaties (België 13 => 42, Neder-

‘harde’ lijn. Ook op het vlak van het verbod

conferenties gelijksoortige evenemen-

land 14 => 88). Tel hierbij nog de 1.584 cas-

op voorgevulde koelinstallaties verschillen

ten opgezet in Noord-Amerika en Azië.

cade installaties (1.568 CO2/HFC + 16 CO2/

Parlement en Raad van mening. Toch hopen

Hierdoor wordt 2014 een overgangs-

NH3) en Europa is met zeer grote voorsprong

alle partijen om rond kerst met een compro-

jaar. We stappen af van het jaarlijkse

wereldleider op dit vlak.

gang gebracht die de EU-grenzen overschrijft. ATMOsphere volgt die trend en

ATMOsphere Europe en maken er een tweejaarlijkse gebeurtenis van. Maar we ‘eindigen’ in schoonheid met meer

Hoe kan ATMOsphere Europe anders beginnen dan met een update van de F-gassen regelgeving? Bente Tranholm-Schwarz van

dan 220 deelnemers, ruim 50 presenta-

de Europese Commissie stond in november

ties en 22 sponsors.”

2012 nog voor een moeilijke evenwichts-

Nu kunnen we met plezier vaststellen dat - alleen al in Europa - meer dan 400 bedrijven dagelijks bezig zijn met natuurlijke koelmiddelen. We zitten nu midden in het decennium van de natuurlijke koelmiddelen. Marc Chasserot, voorzitter van ATMOsphere Europe 2013 co o l & co mf or t I 23


> Reportage

De industrie wil niet hopen en dromen, maar heeft behoefte aan duidelijkheid en een realistische benadering van de markt” Andrea Voigt, secretaris-generaal van EPEE mis voor de dag te komen, zodat de industrie

and the Environment), slaagde er dit keer

weet wat wanneer op hen afkomt.”

wel in om haar (positieve) boodschap aan de man te brengen. Terwijl ze vorige edi-

Om het debat – een belangrijk onderdeel

ties steevast de wind van voren kreeg toen

van ATMOsphere – te voeden, gaf Samuel

ze opriep tot een phase-down in plaats van

Just van het Franse ministerie van Ecolo-

een phase-out, was het opmerkelijk dat ze

gie, Duurzame Ontwikkeling en Energie een

na haar presentatie steun kreeg van eindge-

overzicht van het standpunt van zijn land in

bruikers. De beschikbaarheid van duurzame

de herziening van de F-gassen reglemente-

alternatieven voor alle toepassingen én het

ring. “Voor wat betreft de certificering heeft

prijskaartje die aan de (zoveelste) omschake-

Sylvain Gillaux van Sanden Europe had de

Frankrijk al een lange weg afgelegd. Er zijn

ling naar een ander koelmiddel hangt, werd

boodschap begrepen en riep de Europese

70.000 certificeringen uitgereikt aan indi-

meer dan eens in vraag gesteld.

industrie op om niet bang te zijn voor verandering. Hiervoor verwees hij naar een voor-

viduen en 30.000 aan bedrijven. We tonen ons hiermee een van de beste leerlingen

“De industrie wil niet hopen en dromen,

beeld in Frankrijk. In 2009 vond de industrie

van de klas. Terugkomen op de eerder opge-

maar heeft behoefte aan duidelijkheid en

het nog nodeloze moeite om inspanningen

legde tijdlijn en meer tijd laten, betekent

een realistische benadering van de markt”,

te leveren om warmtepompboilers te pro-

dat de lidstaten die zich plichtbewust heb-

aldus Andrea Voigt. “De industrie is niet

moten. In 2013 zijn er al 60.000 warmte-

ben opgesteld worden beboet. Dit mogen we

gekant tegen duurzame alternatieven,

pompen voor de productie van sanitair

niet laten gebeuren. Frankrijk vraagt dus om

want we gebruiken ze nu al. Verzet EPEE

warm water verkocht. De consument kan

strengere controle op de naleving van deze

zich tegen de F-gassen regelgeving? Nee,

nu kiezen uit meer dan 40 verschillende toe-

verplichting in plaats van de verplichting

we ondersteunen zelfs de voorstellen van

stellen. De voorspelling is dat zeer binnen-

aan te passen. Dit zal ons al een heel eind in

de Raad voor een realistische benadering.

kort de mijlpaal van 100.000 warmtepomp-

de goede richting helpen!”

Phase-down zal wel degelijk de markt beïn-

boilers wordt overschreden.

vloeden en de industrie aansporen om nog Jo Leinen van het Europees Parlement ziet

meer R&D uit te voeren naar duurzame

Na vijf edities van ATMOsphere Europe

dan weer een nieuwe stijl. “Het Parlement

oplossingen, maar dan wel op een meer

kan men niet ontkennen dat de vraag om

heeft het geweer van schouder veranderd.

realistische manier waarbij alle aspecten

een realistische uitfasering van schadelijke

Vroeger stelden we een schema op rond uit-

van duurzaamheid en energie-efficiëntie

F-gassen steeds luider klinkt. Een regelmatig

fasering, nu wordt het duidelijker doordat

aan bod komen. Laten we toch niet uit het

terugkerende vraag tijdens de debatten én

we data opleggen waarop bepaalde koelgas-

oog verliezen dat er voor talloze toepassin-

in de wandelgangen was “wie zal de trans-

sen niet meer mogen worden gebruikt. Maar

gen nog geen duurzaam alternatief beschik-

formatie naar natuurlijke koelmiddelen

ook hier gaan ecologie en economie hand

baar is, of een alternatief dat het rendement

betalen?” Onvermijdelijk vallen deze kos-

in hand. F-gassen worden voornamelijk in

gevoelig vermindert.”

ten terug op de eindgebruiker die nu in veel gevallen niet over de financiële middelen

Azië gefabriceerd, terwijl de Europese en de Noord-Amerikaanse industrie een opmer-

“Met een realistische benadering door een

beschikt voor grote investeringen. Maar ook

kelijke voorsprong heeft opgebouwd op het

phase-down creëren we de omgeving waarin

de fabrikanten/importeurs én de installatie-

vlak van natuurlijke koelmiddelen. Door de

de Europese industrie zich op wereldvlak

branche worden onder druk gezet om zoveel

F-gassen uit de markt te zetten, zullen we

kan onderscheiden met duurzame oplos-

mogelijk te besparen. Ecologie en economie

tegelijk de Westerse industrie een schaaluit-

singen, maar door te snel en te regulerend

vormen geen zwart/wit verhaal, maar vra-

breiding van de markt aanbieden én de Azi-

op te treden, zullen we het tegendeel berei-

gen om een realistische benadering.

atische verplichten om ook R&D te verrich-

ken. Als we de Europese industrie wurgen

ten naar natuurlijke koelmiddelen.”

door een veel te strenge tijdlijn op te leggen, dan staan de fabrikanten in China en

In het hol van de leeuw de aircofabrikan-

India klaar om de Europese markt in te pal-

ten vertegenwoordigen, is geen dankbare

men. Ecologie is belangrijk, maar onze eco-

job. Maar Andrea Voigt, secretaris-generaal

nomie ook!”

van EPEE (European Partnership for Energy 24 I c o o l& co mfo rt

n www.ATMO.org/Europe2013


Isotherm constructions MINIBOX • ISO KOELCELLEN • DEUREN • IND SANDWICHPANELEN DECAROC ROTSWOLPANELEN • CLEANROOM CONSTRUCTIONS Isocab N.V. • Treurnietstraat 10, 8531 Bavikhove - Harelbeke, Belgium • Tel: +32 (0)56 73 43 11 • Fax: +32 (0)56 73 43 22 www.isocab.com • info@isocab.be

www.DElTaTEchnics.nl

• Koelers • Condensors • Gevinde warmtewisselaars • Platenwisselaars • Shell & tube wisselaars

• Regeltechniek • Dataloggen • Monitoring oplossingen • Compressoren

• Koeltorens • Drycoolers • Centrale systemen • Chillers

Delta Technics Engineering B.V. Konijnenberg 53 4825 BC Breda 076-5720220 info@deltatechnics.nl


Ze is betrouwbaar, zuinig, vermogend, makkelijk in de omgang en geeft warmte zoveel als nodig is Ze is anders dan al die anderen en combineert alle eigenschappen waarvan u altijd hebt gedroomd Ze heet Daikin Altherma Hybride en wil nu kennismaken

Uitnodiging voor een Blind Date

Het beste van alle hybriden, nu in ĂŠĂŠn systeem Waar moet uw ideale verwarmingssysteem u mee verrassen? Maak nu kennis met een oplossing die de beste eigenschappen combineert van alle bestaande systemen.


WIN EEN DINER VOOR 2

Kijk of het klikt op daikinblinddate.nl Benieuwd wat de Daikin Altherma Hybride allemaal heeft te bieden aan comfort, rendement en installatiegemak? Op daikinblinddate.nl vindt u alle voordelen op een rij. Bovendien kunt u daar meteen aanvullende informatie aanvragen.

Daikin maakt het u steeds comfortabeler.


Een kantoorpand met magazijn in Waalwijk heeft onlangs een opmerkelijke in- en uitwendige metamorfose ondergaan. Gebouweigenaar Nick Voets, tegelijk eigenaar van Voets Technische Installaties (VTI), ook in Waalwijk, voerde de transformatie van het uit 1992 stammende pand volledig in eigen beheer uit. Speerpunt: comfort op alle fronten met behulp van energiezuinige gebouwsystemen. Voor de klimaatbeheersing leverde Daikin een luchtgekoeld VRV-systeem.

In- en uitwendige metamorfose voor verouderd kantoorpand met magazijn

D

e VTI Groep bestaat uit VTI Techni-

zeker naar hedendaagse maatstaven. Om het

Twee aan twee

sche Installaties, VTI Airconditio-

voor huurders aantrekkelijk te maken, waren

Daikins VRV-systeem haalt zijn koelver-

ning en VTI Total Projects, dat com-

comfort en energiezuinigheid de voornaam-

mogen in de hier gekozen uitvoering uit de

plete gebouwoplossingen levert van ontwerp

ste uitgangspunten bij onze keuze voor een

buitenlucht via vier strategisch op het dak

tot sleuteloverdracht. Dat laatste specialisme

nieuw klimaatbeheersingssysteem. Daar-

opgestelde, autonoom functionerende bui-

kwam goed van pas bij de renovatie van het

naast waren we op zoek naar flexibiliteit.

tendelen. Mede uit het oogpunt van flexibi-

twee verdiepingen tellende kantoorpand met

Dus: elke ruimte afzonderlijk regelbaar en de

liteit zijn de units twee aan twee opgesteld,

magazijn dat VTI-eigenaar Nick Voets al in

mogelijkheid om de indeling van het pand

waarbij elke unit een verdieping aan één kant

eigendom had, op een steenworp afstand van

te veranderen als een huurder dat vraagt.

van het kantoor bedient. De kantoorruimtes

het bedrijfspand in Waalwijk. Geheel in eigen

Bovendien moest het comfort in zomer en

zijn voorzien van een uitgekiend stramien

beheer stripte VTI het gebouw tot op het

winter gewaarborgd zijn.’

satellietunits en omschakelboxen. Verse

casco en zorgde het voor duurzame ‘wederop-

lucht komt binnen via in het plafond aan-

bouw’. Zo is de gevel extra geïsoleerd en is het

Installatietechnisch visitekaartje

gebrachte wervelroosters; in de kantine op

hele pand voorzien van energiezuinige led-

Als installateur heeft VTI heel wat ervaring

de tweede etage zijn, om ongewenste lucht-

verlichting. Aanvankelijk had de VTI Groep

met de functionaliteit en installatie van een

stromen te voorkomen, twee Roundflow cas-

de bedoeling er het eigen bedrijfspand van te

breed scala aan systemen. ‘De enige optie was

settes geïnstalleerd. Gebruikers kunnen de

maken, zegt Voets. ‘Maar toen meldde zich

hier wat ons betreft het VRVIII Heat Reco-

gewenste temperatuur in elke ruimte instel-

een huurder, een bedrijf in cadeauartikelen

very-systeem van Daikin: dat combineert

len via Daikins gebruiksvriendelijke iTouch

dat op zoek was naar een representatief pand

energiebesparende technieken met de moge-

Controller. De verhuurders kunnen via een

waarin het energieverbruik laag ligt, mede

lijkheid tot continuous heating’, aldus Nick

centraal paneel alle instellingen monitoren

ingegeven door het feit dat de rijksoverheid

Voets. Zoon Niels: ‘Daarnaast is het relatief

een van de opdrachtgevers is. Wij blijven dus

eenvoudig te installeren. We kunnen er echt

nog even in ons huidige gebouw.’

een installatietechnisch visitekaartje mee afgeven.’ Opvallend is dan ook hoe ‘clean’

Comfortabel, energiezuinig en flexibel

alle zichtbare én onzichtbare elementen in

Bedrijfsonderdeel VTI Airconditioning was,

het systeem zijn geïnstalleerd: geen centime-

onder leiding van zoon Niels Voets, verant-

ter te veel leiding, kaarsrecht leidingwerk en

woordelijk voor het ontwerp en de aanleg

aandacht voor elk detail, ook op plaatsen die

van de klimaatbeheersing in het gebouw.

voor de argeloze gebruiker onzichtbaar zijn.

‘Voorheen zaten er aan installaties alleen

Niels Voets: ‘De kunst is het leidingwerk zo

het afzuig- en het cv-systeem uit 1992 in’,

eenvoudig mogelijk te houden. Het moet in

vertelt Voets junior. ‘De temperatuur was

één oogopslag duidelijk zijn welke functie

slecht beheersbaar – op sommige warme

een leiding heeft en hoe hij loopt. Mocht

dagen was het inpandig warmer dan buiten

zich een probleem voordoen, dan kun je het

– en het energieverbruik lag veel te hoog,

snel lokaliseren en oplossen.’

28 I c o o l& co mfo rt

u Nick en Niels Voets van Voets Technische Installaties met Rik Beckers, account manager bij Daikin


> project

Altijd comfort met energiezuinig VRV-systeem van Daikin

I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

en, dankzij een koppeling met een kWh-

zichzelf daar uit voor een nog lager energie-

meter, het energieverbruik van de huurders

verbruik.

uitlezen. Niels: ‘Behalve voor het doorberekenen van de energiekosten gebruiken we

Comfort onder alle omstandigheden

die informatie ook om te kijken waar nog

De mate van comfort die een klimaatsysteem

energiebesparing mogelijk is.’

in de loop van het jaar kan bieden, is vooral afhankelijk van de verwarmingscapaciteit

(Nog) meer energiebesparing

in koudere winters, met name wanneer bui-

Het systeem biedt de mogelijkheid elke

tenunits in ontdooicyclus gaan. Rik Beckers,

ruimte afzonderlijk te conditioneren.

account manager bij Daikin, legt uit: ‘VRV III

Doordat elke binnenunit individueel kan

Heat Recovery werkt met een dubbele con-

omschakelen, zijn verwarmen en koelen

densor. De condensors wisselen elkaar af in

tegelijkertijd mogelijk. ‘Het komt regel-

het ontdooien. Daardoor blijft er voldoende

matig voor dat in een deel van het kantoor

capaciteit over om het klimaat in een gebouw

warmtevraag is, terwijl in een ander deel

comfortabel te houden. En mocht de tempe-

behoefte is aan koeling’, aldus Nick Voets.

ratuur toch in beperkte mate dalen, dan duurt

‘Bijvoorbeeld in het voor- en najaar, als kan-

het veel minder lang om nadien de gewenste

toren aan de zonkant opwarmen terwijl de

gebouwtemperatuur weer te bereiken. Het

schaduwkant juist relatief koel blijft. We

systeem werkt overigens bij temperaturen van

kunnen dankzij VRV met heat recovery het

-20 tot +45 graden Celsius.’ Zijn vuurdoop

teveel aan warmte gebruiken om de koele

heeft het systeem in dat opzicht al doorstaan

gebouwkant op te warmen. Dat scheelt

gedurende de relatief koude, langdurige en

heel wat energie.’ Meer energiebesparing

sneeuwrijke winters van begin 2012 en 2013.

wordt geboekt doordat de invertergestuurde

Nick Voets: ‘We hebben de bewoners van het

compressor het koudemiddeldebiet precies

pand toen specifiek gevraagd naar hun erva-

afstemt op de actuele koel- en verwarmings-

ringen met het binnenklimaat. Het comfort

behoefte. Dat betekent dat het aantal stop-

bleek onder alle omstandigheden goed. Eer-

startcycli daalt en dat het vermogen en de

lijk gezegd hadden we ook niet anders ver-

capaciteit worden afgestemd op de buiten-

wacht.’

temperatuur. In vergelijking met systemen met een vaste snelheidsregeling verbruikt VRV daardoor tot 30 procent minder energie. En is in een ruimte geen koeling of verwarming nodig, dan schakelt het systeem

n www.daikin.nl n www.vti-waalwijk.nl

Het origineel is nu nóg beter: VRV IV Heat Recovery Na de warmtepomp uitvoering introduceert Daikin in het voorjaar van 2014 de Heat Recovery uitvoering binnen de serie VRV IV geïntegreerde klimaatsystemen. Kenmerkend voor deze vierde generatie VRV-systemen zijn drie revolutionaire innovaties. Als eerste “Continue verwarming”: Tijdens de ontdooicyclus wordt in de ruimte binnen géén warmte onttrokken, maar juist doorverwarmd, waardoor het comfortniveau gehandhaafd blijft. De tweede innovatie is een “Variabele verdampingstemperatuur”. Het Heat Recovery systeem stemt de verdampingstemperatuur automatisch af op de klimaatvereisten van een gebouw voor een hoger rendement en meer comfort. Hierbij zijn drie modi in te stellen. De “automatische mode” geeft het grootste deel van het jaar het beste rendement, de “High Sensible” mode garandeert het beste rendement het hele jaar door, en de “Basis” mode geeft een snelle reactie op piekbelasting om de ingestelde waarde te behouden. Als derde innovatie bieden de VRV IV systemen de “VRV-configurator”. Deze configurator is een geavanceerde softwareoplossing voor het eenvoudig inladen van instellingen in het systeem, zoals verdampingstemperatuur, hoge statische opvoerhoogte en low noise. De Heat Recovery units zullen ook in een hoge efficiency variant beschikbaar zijn. Met de eerder geïntroduceerde VRV IV warmtepompen, watergekoelde units en Replacement units (geschikt voor het vervangen van R22-installaties) maken de nieuwe Heat Recovery units het VRV IV programma compleet.

co o l & co mf or t I 29


NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR AL UW PROJECTEN! • Montagevoeten, ook in verhoogde uitvoering voor warmtepompen. • H-Frames voor montage van luchtkanalen en leidingwerk. • Vierkante voeten voor montagerail, met of zonder ballast. • Compacte frames met vaste montagehoogte. • Verstelbare frames. • U-Frames voor luchtbehandelingskasten en chillers. • Trillingdempermatten en wandelpaden. • Maatwerkoplossingen voor elke situatie ....

www.coolmark.nl


> Reportage

Airview Luchtbehandeling uit Hendrik-Ido-Ambacht is een bedrijf met een duidelijke missie: de koeltechnische sector maximaal ondersteunen bij projecten. Aanvankelijk gebeurde dit met één merk,

Totaaloplossingen in Klimaatbeheersing & Luchtbehandeling

maar naarmate de koeltechnische installatiebedrijven steeds meer de voorkeur gaven aan één importeur en leverancier voor verschillende toepassingen, speelde

“I

Airview Luchtbehandeling hierop

n 1999 begon Airview Luchtbehan-

gen van de installateur en de eindgebrui-

deling als exclusieve distributeur

ker lopen niet altijd parallel”, aldus Joeri

van Airwell voor Nederland”, ver-

Giljam, marketing manager van Airview

Het portfolio is vandaag ronduit

telt William Bosschaart, algemeen directeur

Luchtbehandeling. “De installateur hecht

indrukwekkend. Hoog tijd voor

van Airview Luchtbehandeling. “De eerste

veel belang aan ondersteuning, terwijl voor

jaren had het bedrijf de handen vol om Air-

de eindgebruiker vooral betrouwbaarheid

well een goede positie op de Nederlandse

en efficiëntie belangrijk zijn. Het is dan

markt te bezorgen. De volledige focus ging

ook onze voortdurende zorg om deze twee

gedurende deze eerste jaren naar het uitbou-

wensen met elkaar te verzoenen. Juist door

Ook bij de fabrikanten werden vanaf 2010

wen van het merk Airwell. Gaandeweg werd

een selectie van een netwerk van gespecia-

nieuwe prioriteiten gelegd. Door een gewij-

Airview Luchtbehandeling meer en meer

liseerde fabrikanten zijn wij in staat hoog-

zigde strategie besloot Airwell om zijn chil-

geconfronteerd met de vraag naar appara-

waardige apparatuur en hoogwaardige

lerfabriek in Italië af te stoten en zich volle-

tuur die het met Airwell niet aan kon bie-

ondersteuning te leveren, waarmee zowel de

dig toe te gaan leggen op de productie van

den. In 2007 deed zich de kans voor om ook

installateur als de eindgebruiker de garantie

comfort split-airconditioning, VRF-syste-

Utek, een Italiaanse fabrikant van warmtete-

heeft van een optimale oplossing.”

men en Industriële DX-units zoals verticale

in door het aanbod uit te breiden.

een overzicht.

rugwinning- en ventilatie-units, te vertegenwoordigen. De keuze om ook Utek te vertegenwoordigen is een verstandige beslissing geweest, want ventilatie met WTW vormt nog steeds een sterke markt met een belangrijk groeipotentieel.” In 2010 kwam Airview Luchtbehandeling onder nieuw management te staan. Als de belangrijkste opdracht werd de optimale ondersteuning van de koeltechnische installatiesector aangestipt. Een van de speerpunten van deze nieuwe start bestond erin om niet langer gebonden te zijn aan twee merken, maar om door merkuitbreiding nog meer dan vroeger klantspecifieke oplossingen op de eerste plaats te zetten. “De belanco o l & co mf or t I 31


> Reportage

units en rooftops. De Italiaanse activiteiten zijn overgenomen door de Zweedse fabrikant Systemair. “Door de jarenlange ervaring die wij reeds met de koudwater range hadden, was het niet meer dan logisch dat wij deze producten, zij het onder een eigen merknaam, zijn blijven vertegenwoordigen. Deze samenwerking biedt echter een belangrijk bijkomend voordeel. Vroeger verliepen de contacten tussen Airview Luchtbehandeling en de Italiaanse fabriek steeds via het hoofdkantoor van Airwell in Frankrijk, maar sinds de overname gebeurt dit rechtstreeks. Hierdoor kunnen we onze klanten beter en sneller verder helpen. Door de directe feedback tussen de fabriek, Airview Luchtbehandeling en de markt is een hoogwaardig productverbeteringsprogramma opgezet, wat zich vertaald in nieuwe en verbeterde producten en technologieën.” Gerelateerd aan de strategie om een net-

ning, bestaande uit ventilatorconvectoren

De installateur hecht veel belang aan ondersteuning, terwijl voor de eindgebruiker vooral betrouwbaarheid en efficiëntie belangrijk zijn. Het is dan ook onze voortdurende zorg om deze twee wensen met elkaar te verzoenen.

en luchtbehandelingskasten, van het Itali-

Joeri Giljam, marketing manager van Airview Luchtbehandeling

werk van gespecialiseerde fabrikanten aan te houden, vormt Airview Luchtbehandeling vanaf dit jaar de exclusieve Nederlandse partner voor de productgroep Airconditio-

aanse Sabiana. “Sabiana heeft zich ontwikkeld tot de grootste Europese fabrikant van ventilatorconvectoren en produceert tevens een volledige range luchtbehandelingskas-

aties oplossingen met onder meer onze close

warmtapwater komt veelvuldig voor. Echter

ten. Deze beide productgroepen comple-

control airconditioners van Edpac uit Ier-

veel van de huidige warmtepompen lopen

menteren hiermee onze range voor toe-

land.”

te snel tegen hun limieten aan en kunnen

passing in utiliteit en industrie. Daarnaast bieden we juist ook voor zeer specifieke situ-

warm water produceren tot maximaal 65°C. “Met het huidige aanbod en onze service,

Om voor dergelijke situaties met een hoge

vakkennis, ervaring en meedenkend ver-

vraag naar warm water een oplossingen te

mogen zijn we overtuigd dat we de koel-

kunnen bieden introduceren wij in 2014

technische installatiebedrijven naar best

een warmtepomp die warm water kan pro-

vermogen kunnen bijstaan om hun pro-

duceren tot maar liefst 90°C welke daar-

jecten uit te voeren. Bij Airview Luchtbe-

naast uitgevoerd zal zijn met het natuur-

handeling staat het inspelen op vraagstuk-

lijke koudemiddel CO¬2. Door in te zetten

ken en uitdagingen in de markt centraal.

op vernieuwde oplossingen en technieken

Neem bijvoorbeeld warmtepomptechno-

kunnen we samen met de adviseur en instal-

logie. Moderne systemen worden ingezet

lateur tot energiezuinige en geïntegreerde

in combinatie met vloerverwarming, ven-

totaaloplossingen komen.”

tilatorconvectoren en luchtbehandelingskasten. Ook gecombineerde toepassing met

u De indrukwekkende voorraad Airwell toestellen

32 I c o o l& co mfo rt

n www.airview.nl


WTW-units Simply a better way

Airview Luchtbehandeling is uw totaalleverancier in klimaatoplossingen. Door middel van ons uitgebreide leveringsprogramma kunnen wij u de oplossing bieden voor iedere situatie.

Met geïntegreerde koeling en warmtepomp

Fix-It Foot - HD Cube - HD-Beam - Big Foot - Vibromat - H-Framesets - Custom

Hoog rendement kruisstroomwisselaar voor woningen

• Kruisstroom platenwisselaar • Luchtopbrengst 1.500 - 3.500 m³/uur

• 30 - 650 m³/uur • Horizontale & verticale modellen

Hoog rendement kruisstroomwisselaar voor utiliteit

Hoog rendement warmtewiel voor utiliteit

Big Foot Systems biedt u de ruimste keuze draagsystemen voor HVAC & technische installaties tot 20 ton op platte daken. Met een Big Foot Systems oplossing plaatst u in 1 enkele verplaatsing zowel een niet-penetrerend, duurzaam draagsysteem als uw klimaatsysteem, luchtbehandelingskast, ventilatiekanalen, piping of kabelgoten.

• 80 - 6.200 m³ • Horizontale & verticale modellen

Tijds- en kostenbesparend, efficiënt en slim bekeken ! VRAAG INFO.

• 200 - 5.200 m³ • Horizontale & verticale modellen

Met de door ons leverbare WTW-units kan voor iedere situatie, in zowel woningen als utiliteit, een passende oplossing geboden worden.

Contacteer ons ook voor maatwerk. Voor iedere unit een Big Foot oplossing.

Bij ons kunt u terecht voor méér dan alleen de levering van uw apparatuur. Ook advies en ondersteuning in alle fases van uw project vormen voor ons een belangrijk onderdeel van de totaaloplossing. Wij laten u graag zelf de toegevoegde waarde van dit concept ervaren en nodigen u uit om contact met ons op te nemen voor het bespreken van de mogelijkheden.

Uw partner:

Linum Europe bv

Glasblazerstraat 4, 2984 BL Ridderkerk Tel: 0180 - 463588 • Fax: 0180 - 463569

info-nl@linum.eu • www.linum.eu

13.071 PUB BFS Cool en Comfort.indd 1

NEW Scan de QR-code met uw smartphone of tablet voor meer informatie!

Fix-It Foot

HIGH (H 220 mm)

Anders denken in klimaatoplossingen

ADVISERING I ONDERSTEUNING I TOTAALOPLOSSING Airview Luchtbehandeling BV I 078 - 652 18 00 I www.airview.nl

10/8/2013 11:47:35 AM


Mobiele koel-/vriescel Cool Store 3006

“D

it verhaal begon met de vast-

baar’ en ‘energie-efficiënt’ als voorwaarden

stelling dat de marktomstan-

stelt, kom je bijna automatisch bij de semi-

digheden er ons steeds meer

hermetische BITZER Ecoline compressoren

toe verplichten om onze verhuurvloot van

uit. Geen andere fabrikant doet met één com-

mobiele koel-/vriescellen uit te breiden

pressor evengoed als men vergelijkt op het

de de minder gunstige omstandig-

waarbij we met één toestel aan een breed

gebied van prijs/kwaliteit, COP, brede inzet-

heden. De reden ligt voor de hand.

scala van toepassingen kunnen beant-

baarheid en betrouwbaarheid.”

Enerzijds is er uiteraard de vermin-

woorden”, vertelt John Gijsbers, salesma-

De vraag naar mobiele koel-/vriescellen is de voorbije jaren nauwelijks afgenomen, en dit niettegenstaan-

nager Benelux bij CoolEnergy. “Een mobiele

“Zoals de naam het zegt, heeft BITZER met

koel-/vriescel die onder andere kan worden

zijn Ecoline compressoren de duurzame kaart

gebruikt voor opslag van levensmiddelen,

getrokken waarbij optimaal wordt gestreefd

de chemie, logistiek, de zorgsector en het

naar energie-efficiëntie in een compressor die

sneller teruggevallen op tijdelijke

testen van componenten in de machine-

voor verschillende koudemiddelen geschikt

koel- en vriescapaciteit in plaats

bouw vraagt een temperatuurbereik van

is, maar waarbij de compressor ook nog eens

van fors te investeren in een vaste

-25°C tot +15°C. Met deze vraag trokken we

betrouwbaar en betaalbaar blijft”, aldus Ruud

naar Cofely Refrigeration. Bovenop onze

van Dissel, sales manager bij BITZER Bene-

jarenlange ervaringen in de verhuurmarkt

lux. “Bij de nieuwe Ecoline compressoren

en hun expertise als koeltechnisch installa-

bestaat de mogelijkheid de capaciteit trap-

tie- en productiebedrijf hadden we rond de

loos tussen 10 en 100% te regelen.”

derde productie – met als logisch gevolg minder vraag naar koel- en vriesruimte – maar anderzijds wordt

installatie. Deze marktsituatie zette CoolEnergy aan het denken. Laten we ervoor zorgen dat we nieuwe mobiele koel-/vriescellen op de markt

ontwerptafel nog een gemeenschappelijke

zetten waarmee we zoveel mogelijk

zorg: gebruiksgemak voor de eindgebrui-

Wat van een marktleider als BITZER mag wor-

toepassingen kunnen bestrijken,

ker én het koeltechnisch service- en onder-

den verwacht op het vlak van R&D, wordt

houdsbedrijf.”

volledig waargemaakt. Zo is ondertussen al

maar waar ook de eindgebruiker zijn voordeel uit haalt dankzij een ener-

de tweede generatie Ecoline zuigercompres“Gebruiksgemak mag in deze context bij-

soren op de markt gebracht, in de drie motor-

zonder ruim worden geïnterpreteerd”, vult

versies voor verschillende temperatuurtoe-

met een optimale betrouwbaarheid.

Edwin ter Haar, projectleider bij Cofely

passingen. Vele compressoren zijn leverbaar

Het resultaat is de Cool Store 3006,

Refrigeration, aan. “Dit behelst voor de

in Varispeed-uitvoering (met aangebouwde

tot stand gekomen dankzij de inten-

eindgebruiker onder meer betrouwbaarheid

frequentieregelaar) waardoor de inzetbaar-

dat de ingestelde temperaturen behouden

heid nog verder toeneemt. Méér dan 70%

blijven én een energiezuinige werking. Hier-

hogere capaciteit uit dezelfde compressor bij

voor hebben we al snel de beslissing geno-

trans-synchrone werking tot 87 Hz en een

men om uitsluitend componenten te selec-

betere COP bij deellast belastingen.

giezuinige werking in combinatie

se samenwerking tussen CoolEnergy, compressorfabrikant BITZER en installatie- én productiebedrijf Cofely Refrigeration BV. Cool & Comfort

teren die hiertoe kunnen bijdragen. Bij een

kreeg de kans om met de drie partijen

koelinstallatie begint natuurlijk alles met de

Als geen ander kent en begrijpt Eddy van der

rond tafel te zitten.

keuze van de compressor, maar hier was de

Kamp, managing director van CoolEnergy

beslissing snel genomen. Als je ‘betrouw-

Benelux, de verhuurmarkt. Niet enkel in de

34 I c o o l& co mfo rt


> project

Naast de semi-hermetische compressor van BITZER bevat de Cool Store 3006 onder andere een verdamper van Güntner, kleppen van Danfoss, ventilatoren van ebm-papst en een regeling van Dixell. Stuk voor stuk A-merken die samen voor een topproduct zorgen.

Patrick van Vugt, vestigingsleider bij Cofely Refrigeration

I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

“Samenwerking sleutel tot succes” Benelux, maar doordat CoolEnergy naast de

meegenomen dat we in Nederland mogen

toenemen: naast de semi-hermetische com-

Benelux ook nog vier vestigingen in Duits-

fabriceren voor de volledige ICS CoolEnergy

pressor van BITZER, hebben we onder andere

land, zes in het Verenigd Koninkrijk, één in

groep?”

een verdamper van Güntner, kleppen van Danfoss, ventilatoren van ebm-papst en een

Oostenrijk en Zwitserland en servicepartners in Italië telt, ook op Europees vlak. “We wil-

“Trouwens, de eerste resultaten qua presta-

regeling van Dixell geselecteerd. Stuk voor

len ons onderscheiden op de markt. Eigen-

ties en opdrachten zijn dusdanig positief, dat

stuk A-merken die samen voor een toppro-

lijk interesseert het de eindgebruiker niet

er nu al luidop wordt nagedacht om het Cool

duct zorgen. Een andere troef is de dikte van

welke compressor er in zijn koel-/vries-

Store gamma te verbreden met twee model-

de isolatiepanelen. Doorgaans is dit 80 mm,

cel zit, net zomin wat betreft expansieven-

len, bijvoorbeeld een kleiner en een groter.”

maar voor de nieuwe cellen hebben we geop-

tiel, warmtewisselaar, ventilator, regeling,

Maar zover zijn we nu nog niet. Van zodra

noem maar op. Wat hij wil is een betrouw-

deze beslissing is genomen, zal u het onge-

bare cel die hem geen fortuin kost aan ener-

twijfeld kunnen lezen in Cool & Comfort.

giekosten. Dit is ons ook gevraagd door het Europese management: ontwerp samen met

“Het is voor de eindgebruiker misschien niet

Cofely Refrigeration een mobiele koel-/vries-

de grootste zorg uit welke componenten de

cel waar de verhuurmarkt omwille van de

koel-/vriescel is samengesteld, maar de koel-

brede inzetbaarheid om vraagt. We zijn

technicus weet toch graag welk vlees hij in

ervan overtuigd dat we de gevraagde cel heb-

de kuip krijgt”, aldus Patrick van Vugt, vesti-

ben ontworpen. Het mag dus niet verwonde-

gingsleider bij Cofely Refrigeration. “Als hij

ren dat één van de eerste van de 30 nieuwe

volgend lijstje zal lezen, kan het vertrouwen

cellen al onmiddellijk op transport is gezet

in de betrouwbaarheid en de energie-effi-

naar het Verenigd Koninkrijk. Toch ook leuk

ciëntie van de Cool Store 3006 alleen maar

co o l & co mf or t I 35


Steek uw plannen niet in de ijskast, maar in een

Ministore Ministore is een prijsgunstige en hoogkwalitatieve koel- of vriescel, die de oplossing biedt voor diverse toepassingen bij o.a. bakkers, slagers, vis- en vleeshandels, groenteverdelers, kruideniers, bloemisten, restaurants ... Ook voor gebruik in ziekenhuizen, apotheken en labos laat Ministore zich perfect inzetten. Zelfs voor privé doeleinden als vervanging van een kelder is Ministore een welgekomen alternatief. Hun degelijke constructie met excentrische treksluitingen en tand- en groefverbindingen zorgt voor een snelle en probleemloze montage en/of demontage. Verschillende standaard uitvoeringen zijn mogelijk volgens uw specifieke noden. ISOBAR NEDERLAND • Sparrelaar 29 • NL-5467 JP VEGHEL • T - 0413 366 438 • F - 0413 367 935 • E - d.passage@isobar.be ISOBAR BELGIË • Pontstraat 80 • Waregem zone 11b • B-8791 Beveren-Leie • T - 00 32 56 710 494 • F - 00 32 56 710 494 • E - info@isobar.be

www.isobar.be

PRO

quality FERMOFLEX - VASTE STROKENGORDIJNEN FERMOSTOCK - REKSTELLINGEN

NIEUW SYSTEEM - serie 2620

FERMOD is uw partner voor: koel- en barmeubelbeslag koelkamersluitingen / scharnieren pendeldeurscharnieren vaste en schuivende strokengordijnen drukvereffeners dichtingen en sleeplatten schuifrailsystemen en onderdelen rekstellingen voor koel- en vriescellen

Onze Nr. 1 merken

FERMOSTOCK FERMOFLEX FERMATIC

Onze troeven

ADVIES VOORRAAD SERVICE

• • • •

Roestvrije composiet bevestigingsrail met haken Energiebesparend - Tocht-en stofwerend Standaard- of diepvrieskwaliteit Uiterst snelle en eenvoudige installatie

FLEXIBILITEIT & STEVIGHEID • Vast of mobiel, met uitneembare legvlakken • Voedingsgeschikt (NF • NSF) • Montage zonder gereedschap

ENERGIE BESPAREND SNELLE MONTAGE

SAME-DAY DISPATCH ! Fermod bv Glasblazerstraat 4, 2984 BL Ridderkerk Tel: 0180-46 10 58 • Fax: 0180-46 35 69 E-mail: info-nl@fermodeurope.eu Web: www.fermodeurope.eu

13.072 pub Fermod Cool en Comfort.indd 1

Surf naar www.rackline.eu en bereken online uw eigen Fermostock offerte, inclusief montageschets en documentatie.

10/8/2013 11:12:19 AM


> project

u Patrick van Vugt (Cofely Refrigeration), Ruud van Dissel (BITZER Benelux), Eddy van der Kamp (CoolEnergy Benelux), Edwin ter Haar (Cofely Refrigeration) en John Gijsbers (CoolEnergy Benelux)

over een serviceteam dat binnen 24 uur een vervangende installatie kan installeren. Ook dit zal in de toekomst nog vlotter verlopen dankzij de nieuwe koel-/vriescellen voor een teerd voor sandwichpanelen van 170 mm

financiële context mogen dan wel gunstig

dikte. Hierdoor vermindert niet alleen het

zijn voor verhuurbedrijven, maar we botsen

energieverbruik doordat er door de extra iso-

ook steeds vaker tegen een andere eis op”,

“Een andere ontwikkeling die ons wordt

latie minder koudeverlies is, maar verhoogt

tempert John Gijsbers de stijgende omzet.

opgelegd door de markt en waarop we een

de betrouwbaarheid doordat bij een even-

“Bij verhuurprojecten moet het steeds snel-

antwoord bieden, is de stijgende vraag naar

tuele elektriciteitspanne de koude in de cel

ler gaan. Er wordt steeds minder op mid-

jonge tweedehands toestellen”, besluit Eddy

langer wordt vastgehouden waarbij het

dellange of lange termijn gepland, onder

van der Kamp. “Concreet komt het er eigen-

risico op waardeverlies van de gestockeerde

de noemer ‘wat vandaag kan, moet morgen

lijk op neer dat de klant een bijna-nieuw toe-

producten kleiner wordt.”

niet’. Hierdoor krijgen we niet alleen steeds

stel wil kopen maar met een mooie korting

minder tijd om onze projecten te plannen,

afhankelijk van het aantal draaiuren en het

Een andere troef specifiek voor de koeltech-

maar wordt er ook van de verhuurbedrijven

bouwjaar in vergelijking tot een nieuw toe-

nische installateur is de opbouw van de cel.

verwacht dat ze een grotere verhuurvloot

stel. Doordat we onze verhuurvloot voort-

Edwin ter Haar: “In tegenstelling tot cellen

aanhouden zodat ze toch steeds voldoende

durend vernieuwen en de toestellen maxi-

waar de koelgroep een zo klein mogelijk

capaciteit voor diverse toepassingen in

maal drie jaar in onze verhuurvloot blijven,

volume krijgt toegemeten en liefst ergens

voorraad hebben. De nieuwe koel-/vries-

kunnen we wel wat tweedehandstoestel-

op een onmogelijke plaats, heeft Cofely

cellen vormen dus ook ons antwoord op

len aanbieden. Maar toch moet van ons

Refrigeration resoluut voor de andere weg

deze nieuwe marktsituatie. Bovendien wil-

niet worden verwacht dat we een tweede-

gekozen: eerst de koelgroep ontwerpen en

len we als verhuurbedrijf ook niet inboe-

handsboer worden: de gebruikte toestellen

daartegen de koel-/vriescel plaatsen. Hier-

ten op onze uitstekende service. Ons werk

die we te koop aanbieden, moeten dezelfde

door kan de koeltechnicus in comfortabele

stopt niet met de levering van de koel- en

kwaliteit uitdragen als onze verhuurvloot.

omstandigheden het onderhoud en/of her-

vriesunit. Met onze full operational lease

Dit betekent geen toestellen die niet meer

stellingen uitvoeren.”

nemen we het onderhoud en de bewaking

behoorlijk functioneren, maar toestellen

over de toestellen over van de installateur,

waarmee de koper gemoedsrust in plaats

Met de 30 nieuwe koel-/diepvriescellen wil

zodat hij zich op andere activiteiten kan

van zorgen verwerft.”

CoolEnergy zich blijven onderscheiden

concentreren.”

door steeds een stapje voor te hebben op de concurrentie. De cellen komen bovenop

Snelheid betekent ook dat bij de uitval van

de al uitgebreide verhuurvloot voor koel-

een koelinstallatie snel en adequaat wordt

en vriesoplossingen. “De economische en

opgetreden. Hiervoor beschikt CoolEnergy

brede toepassing.

n www.bitzer.de n www.coolenergy-rentals.nl n www.cofely-gdfsuez.nl

Cool Store 3006 Buitenafmetingen (L x B x H) 6.055 x 2.950 x 2.765 mm Binnenafmetingen (L x B x H) 4.810 x 2.580 x 2.240 mm Gewicht 1.950 kg Stapelhoogte 1.850 mm Deur (B x H) 1.400 x 2.100 mm Instaphoogte 330 mm Isolatiedikte 170 mm Koelvermogen 5 kW bij -30°C verdamping Compressor Semi-hermetisch 4CES-9 Ecoline van BITZER Europalletplaatsen 12 Standaarduitrusting omvat inrijplaat, strokengordijn, LED binnenverlichting, noodontgrendeling, personenalarm, HACCP conform, hygiënecode en GMP normen

co o l & co mf or t I 37


Beyond your Standard

“D

e Multi V IV heeft de hoog-

wettelijk is of wordt verplicht. Ze werkte

ste energie-efficiëntie van alle

vroeger ook nog bij Shecco (organisator van

conventionele VRF-systemen

ATMOsphere) en eurammon en is hierdoor

in de markt”, vertelt Richard de Waal, divisie

bijzonder goed geplaatst om met kennis van

ners Centercon, Engels en Refritec

directeur voor Air Conditioning & Energy

zaken uitspraken te doen over energie-effi-

op 28 november ’13 in Amsterdam

Solutions. “Het systeem is 30% efficiënter

ciëntie en duurzaamheid. “LG was een van

bij vollast en 17% efficiënter bij deellast,

de eerste fabrikanten om in Eurovent te stap-

in vergelijking met een voorgaande gene-

pen en die volgens de nieuwe standaarden

in duurzame klimaatsystemen die

ratie van het VRF-systeem. Het zit LG in de

na 2014 één van de weinige fabrikanten zal

heel wat efficiënter is dan het vo-

genen om te blijven ontwikkelen. De afge-

zijn die op een groot deel van zijn gamma het

lopen jaren hebben wij fors geïnvesteerd

Eurovent-label zal mogen blijven dragen.”

LG Electronics Benelux (LG) presenteerde samen met de Benelux-part-

de Multi V IV, een nieuwe standaard

rige systeem. LG heeft de afgelopen

in de verdere ontwikkeling van onze tech-

jaren sterk ingezet op R&D en het

niek. De Multi V IV is energie-efficiënter,

De Multi V IV past volledig thuis in de rij-

systeem op de vier hoofdelementen

maar ook in onze service zijn we gegroeid.

tje, dankzij verbeteringen op vier belangrijke

Ik ben ervan overtuigd dat we echt een stap

elementen: compressor, olie-circuit, warm-

vooruit zetten en met de Multi V IV koplo-

tewisselaar en koudemiddelendistributie.

warmtewisselaar en koudemiddelen-

per worden in de markt. Misschien is dit de

“Het hart van Multi V IV bestaat uit een vol-

distributie.

belangrijke boodschap die we de HVACR-

ledig inverter systeem met één of meerdere

sector meegeven met onze Multi V IV: LG is

efficiënte inverter compressoren afhankelijk

er in een tijdspanne van tien jaar in geslaagd

van de capaciteit”, aldus technisch specia-

om van meeloper een koploper te worden.

list Martin Pennings. “Door alleen gebruik

Hoe? Doorontwikkeling en samenwerking

te maken van inverter compressoren kan het

tussen de verschillende entiteiten van LG

systeem sneller de benodigde koel- of verwar-

hebben hier een belangrijke rol gespeeld.

mingscapaciteit leveren. Ook is het operatio-

Maar ook onze Benelux-structuur en onder-

neel bereik van de compressor vergroot naar

steuning in de taal van onze klanten, zoals

15 tot 150 Hz. Dit zorgt voor nog efficiënter

de Service App.”

energieverbruik in deellast.”

Christianna Papazahariou volgt voor LG

De Multi V IV beschikt over het Smart Oil

onder meer de Europese wetgeving van

Return-systeem, wat het olieniveau in de

nabij op en moet ervoor zorgen dat de toe-

compressor real time controleert. In andere

stellen steeds een stapje vooruit zijn op wat

VRF-systemen wordt er automatisch om de

verbeterd: compressor, olie-circuit,

38 I c o o l& co mfo rt


> Reportage

LG is één van de weinige fabrikanten die op een groot deel van zijn gamma het Euroventlabel zal mogen blijven dragen na 2014. Christianna Papazahariou, LG Electronics

I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

acht uur een olieretourcyclus uitgevoerd. Bij

De Multi V IV is op afstand met een smart-

de Multi V IV vindt deze alleen plaats wan-

phone of tablet te controleren en te bedie-

neer het echt nodig is. Dit resulteert in meer

nen. Op deze manier kan de eindgebruiker

comfort voor de eindgebruiker en minder

het systeem vanaf elke locatie monitoren.

energieverlies.

Voor de Service- & Onderhoudsmonteur is het LG service programma LGMV beschik-

De Multi V IV is voorzien van slimme warmte-

baar voor de Smartphone en Tablet.

De High Pressure Oil Return is een door LG ontwikkelde inverter compressortechnolo-

wisselaartechnologie, die ervoor zorgt dat het systeem een optimaal oppervlak en koude-

Overige specificaties van de LG Multi V IV

gie om het verborgen energieverlies in het

middelstromingsrichting kiest. Het systeem

zijn de nieuwe Multi V IV inverter compres-

oliecircuit te elimineren.

kan het oppervlakte vergroten of verklei-

soren met een operationeel bereik van 15 Hz

nen, afhankelijk van wat voor koel- of ver-

tot 150 Hz waarbij de compressor gebruik

“Onze Multi V IV is volledige geïntegreerd in

warmingsvermogen nodig is. Op deze manier

maakt van Vapor Injectie technologie. Deze

LG LATS CAD, de software voor professionals

levert de Multi V IV een hoog rendement, met

tussengas injectie technologie zorgt voor

in de buitencategorie”, besluit Martin Pen-

zo weinig mogelijk energie verbruik.

een extra boost op het rendement

nings. “Een compleet programma van com-

van het systeem.

merciële airconditioning producten, waar-

Een Active Refrigerant Control, waarmee de

onder nu dus ook al de Multi V IV, staat in

Multi V IV de hoeveelheid circulerend kou-

deze add-on klaar om te worden gesimu-

demiddel actief kan controleren en varië-

leerd, volgens alle voorwaarden voor

ren, ongeacht de omstandigheden of de

DX-systemen. In LG LATS CAD kun-

systeeminstellingen. In standaard VRF-

nen zeer eenvoudig HVAC-projecten

systemen wordt de hoeveelheid koude-

worden met de creatie van een com-

middel in het systeem passief geregeld.

plete totaaloplossing. De gemiddelde werktijd op het te ontwerpen HVAC-

De Multi V IV werkt bij een maximaal

project wordt hierdoor aanzienlijk

hoogteverschil tussen binnenunits van

verminderd. Sommige gebruikers

40 meter en tussen een buitenunit en bin-

spreken zelfs over 60% minder tijd

nenunit van 110 meter. Daarnaast onder-

benodigd voor het intekenen van lei-

steunt het systeem een leidinglengte tot

dingwerk, bepaling en verloop van

1.000 meter, waardoor dit de ideale

de condensafvoer en het aangeven

oplossing is voor hoge gebouwen en

van de juiste data bekabeling.”

situaties waarbij er een grotere afstand is gewenst tussen het buitendeel en

n www.lgklimaat.nl

de binnendelen. Het systeem is 26% lichter dan vergelijkbare modellen en daarom gemakkelijker te vervoeren en te installeren. co o l & co mf or t I 39


Standaard units - ECR-Unitbouw

Made by SCM Frigo

Kwalitatief hoogwaardig! - UMCS standaard units voor binnenopstelling - Modulaire opzet - Elektronische oliehuishouding - Uitvoering met Bitzer, Copeland, Dorin compressoren mogelijk - Capaciteitsrange: 15 - 250 kW - Leverbaar met 3 of 4 semi-hermetische compressoren - Koel- en/of vriesuitvoering

Alleen bij ECR-Nederland BV !

ECR-Nederland BV

Hoofdkantoor: ECR-Nederland BV - Postbus 16, 5670 AA Nuenen.

T: 040-2990600 F: 040-2990699

Filialen: Filiaal ECR-Hoofddorp Filiaal ECR-Dordrecht Filiaal ECR-Nuenen Filiaal ECR-Deventer

T: 023-5573430 T: 078-6530900 T: 040-2990600 T: 0570-624200

: Parellaan 60, 2132 WS, : Pascalstraat 85, 3316 GR, : Collseweg 26, 5674 TR, : Danzigweg 6a, 7418 EN,

F: 023-5637529 F: 078-6530909 F: 040-2990699 F: 0570-622199

www.ecr-nederland.nl

Samen bouwen! Afscheiders en vaten Economisers Koudemiddelpompen Hogedrukvlotters Handafsluiters IndustrieĂŤle samenbouw

Natuurlijk de beste oplossing +31 (0)345 68 15 49, info@wijbenga.nl, www.wijbenga.nl


> Reportage

Ambitieus Haier klaar voor de Benelux Haier is geen onbekende voor de HVACprofessional. Integendeel, wie de markt volgt via de internationale vakpers en Europese beurzen komt het

“H

merk regelmatig tegen. Deze wereld-

et aanbieden van het Home

Bij de ontwikkeling van alle modellen staan

speler is actief in meer dan honderd

Solutions portfolio vormt

– zoals gebruikelijk bij Haier – design, inno-

landen op alle continenten en liet

voor

een

vatie en kwaliteit voorop. Salvatore Paletta:

vorig jaar een omzet optekenen van

belangrijke stap”, vertelt Salvatore Paletta,

“Voor ons zijn de behoeften van onze klan-

binnen Haier Benelux verantwoordelijk

ten het allerbelangrijkste. Bij de producten

voor de lancering van de Home Solutions

die gemaakt worden in de eigen productiesi-

en de contactpersoon voor de koeltech-

tes, wordt naast de technische aspecten en de

drie logistieke centra voor toestel-

nische branche. “Vorig jaar opende Haier

energie-efficiëntie ook veel aandacht besteed

len en wisselstukken (Frankrijk, Italië,

Benelux een kantoor met een indrukwek-

aan het design. We zijn zeer toegewijd om

Spanje). Maar de aanwezigheid op de

kende showroom voor ons witgoed en

onze klanten innovatieve en slimme produc-

HVAC-markt in de Benelux was beperkt.

bruingoed. Geen overbodige luxe, want

ten te leveren die aan hun behoeften vol-

Haier is op wereldvlak marktleider voor

doen. Het begint allemaal met onze bedrijfs-

koelkasten, diepvriezers, wasmachines en

filosofie, een credo gebaseerd op het leveren

wijnkasten. Zo is 13,7% van alle wereldwijd

van kwaliteitsproducten en voortdurende

Benelux de productdivisie Home Solu-

verkochte koelkasten een Haier, wat goed

innovatie. We onderstrepen hiermee onze

tions gelanceerd die de marktpositie

is voor jaarlijks zo’n 18 miljoen toestellen.

wil om optimaal aan de wensen van onze

op het gebied van comfort oplossin-

Waarom we nu de productdivisie Home

klanten te voldoen. Vandaag en morgen. En

gen en duurzame energiesystemen

Solutions lanceren? Twee redenen: Haier

ten slotte de kwaliteit. Al onze producten vol-

Benelux is zich zeer bewust van de vraag

doen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Er

naar duurzame en intelligente oplossingen

wordt veel aandacht besteed aan afwerking.

voor klimaatbeheersing, maar ook wil het

Klanten die een Haier-product kopen, zijn

nog, binnen het unieke Super Match assorti-

merk een steeds breder en completer assor-

verzekerd van het beste resultaat. Met acht

ment van mono- en multi-splits kunnen de

timent aan haar bestaande en toekomstige

R&D centra over de hele wereld verspreid, is

verschillende binnen- en buitentoestellen

klanten aanbieden. Er zijn voldoende voor-

Haier optimaal voorbereid om aan de top te

uit de residentiële en commerciële collec-

beelden van andere merken die dankzij hun

blijven en een breed scala aan duurzame pro-

ties met elkaar worden gecombineerd. Dit

brede scala van producten een belangrijke

ducten te kunnen blijven realiseren.”

levert voor de installateur belangrijke voor-

Haier

Benelux

meerwaarde toevoegen aan de HVAC-toe-

25,8 miljard dollar. In Europa zijn er drie fabrieken, vier R&D-centra en

Te beperkt. Daar is verandering in gekomen. In het voorjaar werd voor de

moet verbeteren.

delen op. Zo hoeft hij een minieme voorraad

stellen. Het is dus evident dat een wereld-

Het productaanbod binnen de Home Soluti-

toestellen en wisselstukken aan te houden

speler als Haier haar sterke marktpositie én

ons divisie is opgedeeld in drie categorieën,

én zijn de verkoopkosten lager door de flexi-

R&D wil aanspreken om ook voor de HVAC-

met name airconditioning, warmtepom-

bele combinatiemogelijkheden.

sector klantvriendelijke oplossingen te ont-

pen en zonneboilers, voor zowel residenti-

werpen én verkopen.”

ële als commerciële toepassingen. Sterker

n www.haier.com/nl

co o l & co mf or t I 41


De beste service met één druk op de knop.

LG introduceert de LG Service App. Volledig in Nederland ontwikkeld voor onze service professionals. Vanaf nu kunt u uw klanten nog makkelijker en sneller van dienst zijn.

bespaart u en uw klanten tijd en het biedt de zekerheid dat u met LG altijd

Met de LG Service App. Gemaakt voor én in samenwerking met

de juiste service kunt aanbieden. Maak er direct gebruik van. Installeer

Nederlandse service professionals. In een paar eenvoudige stappen

de app op uw android toestel of iPhone en vraag de activeringscode aan

heeft uw service medewerker een diagnose en oplossing in handen. Dat

bij de LG servicedienst: 020 - 456 32 82. It’s all possible.

www.lgklimaat.nl | 020 - 456 32 82


z productspot

LENNOX primair systeem met variabel debiet Een krachtig en goedkoop HVAC-netwerk is voor iedereen

L

een prioriteit: voor designers, operators, installateurs en

ENNOX biedt nu de eDrive

De aangesloten units kunnen

gebruikers. Het variatiesysteem voor het waterdebiet in het

aan, een (enkele of dub-

Comfair, Aria, Armonia, Allegra

bele) pompoptie met varia-

of Coandair zijn en worden door

primaire circuit maakt deel uit van de door Lennox gebruik-

bele snelheid waarmee het water-

Lennox met een 2-wegkleprege-

debiet door de verdamper kan

ling geleverd.

te oplossingen.

maire systemen met een variabel

• Een alternatieve oplossing is

energiefactor lager wordt.

Het debiet van de installatie

waterdebiet op belastingsvaria-

om 3-wegkleppen op verschil-

Door de complexiteit ervan zijn

hoeft niet te worden ingesteld

ties door het debiet te variëren.

lende punten in het systeem op

professionals wat terughoudend

op een nominale vaste waarde.

Als de vraag van het systeem dicht

aangesloten units te plaatsen.

om deze oplossing te gebruiken.

Het debiet wordt aangepast door

bij het minimale debiet voor een

Deze benadering wordt gebruikt

maar met de volgende techni-

de eDrive-regeling die de pomp

enkele koelmachine zit, moet het

voor een gegarandeerd en con-

sche uitleg kunnen deze zorgen

aandrijft om een constante druk-

water worden omgeleid, zodat

stant minimaal debiet in de ijs-

worden weggenomen.

val te behouden, waardoor er een

het debiet in de verdamper van

waterkoelmachine of warm-

statische druk beschikbaar is in

de koelmachine boven dit mini-

tepomp en om het ontwerp

eDrive is de door Lennox aange-

het system. Als de regelklep-

mum blijft.

goedkoper te maken.

boden pompoplossing met vari-

pen van de aansluitingen geslo-

abele snelheid die deel uitmaakt

ten worden bij een afname van

2 oplossingen:

Om nog meer energie te bespa-

van de ijswaterkoelmachine- en

de gebouwbelasting, verlaagt de

• Men kan het aangewezen

ren, kan een centraal technisch

warmtepompserie: Ecolean 20-

regelaar de pompsnelheid om

debiet omleiden met een regel-

beheersysteem worden gebruikt

200 kW en Neosys 200-1000 kW.

de ingestelde drukval te behou-

klep die een langzame en vari-

om het in- en uitschakelen van

Een ontwerp met een variabel

den. De druksensoren bij de

abele opening heeft zodra het

de unit en/of pomp te regelen.

primair waterdebiet gebruikt

inlaat/uitlaat van de pomp op

debiet dicht bij het minimum

Een snelheidsafname van 20% is

minder componenten dan de

de hydraulische leidingen van

komt. Als het debiet de inge-

equivalent aan een afname van

primaire-secundaire circuits. De

de unit worden gebruikt voor de

stelde limiet bereikt, moet de

het energieverbruik van de pomp

aangesloten units hebben mees-

regeling.

klep sluiten. Deze klep moet wor-

van 50%. Een snelheidsafname

den geregeld met een flowmeter

van 40% is equivalent aan een

geregeld worden, waardoor de

tel 2-wegkleppen in plaats van de 3-wegkleppen die men vindt

Men dient vooral op de installa-

die is ingesteld op het minimale

afname van het energieverbruik

in installaties met een constant

tie te letten als alle aansluitingen

debiet van de ijswaterkoelma-

van de pomp van 80%.

waterdebiet. Er is geen regelklep

gesloten zijn om te zorgen dat er

chine bij de minimale frequen-

meer voor het waterdebiet, aan-

ofwel een minimaal waterdebiet

tie van de pomp (30 Hz). Deze

Voor het juiste ontwerp en de

gezien de installatie elektronisch

naar de unit terug vloeit of dat de

omleiding dient aan het begin

juiste ingebruikname van het

wordt ingesteld. Deze factoren

machine wordt uitgezet om nog

van de installatie dicht bij de

primaire systeem met variabel

kunnen de beginkosten van de

meer energie te besparen.

unit te worden geplaatst en leidt

debiet is meer tijd en planning

tot grote energie- en kostenbe-

nodig dan voor andere systemen.

Bypass-methode

sparingen, in tegenstelling tot

Dankzij de eDrive-technologie

Net zoals bij een primair-secun-

plaatsing aan het einde van het

van Lennox is een energiebespa-

dair systeem, reageren de pri-

netwerk.

ring van rond de 75% mogelijk

ijswaterinstallatie verlagen.

voor het pompgedeelte, wat leidt tot een besparing van 15% op de totale rekening voor de vloeistofkoelmachine of warmtepomp. Lennox kan helpen de totale ‘cost of ownership’ en de winstgevendheid te berekenen van de units die zijn uitgerust met de eDrive-optie. n Schematische tekening van de installatie:

¢ www.lennoxeurope.com

co o l & co mf or t I 43


new products

Armaflex Ultima goedge-

nieuwe, elastomeren isolatie-

keld voor verwerking in combina-

aflex Ultima veel minder rook

keurd voor scheepsbouw

materiaal draagt het Europese

tie met Armaprene synthetisch

dan de traditionele elastome-

keurmerk (Wheelmark), waaruit

rubber. Naast de Armaflex Ultima

ren producten en draagt hier-

Nu de goedkeuringen van de

blijkt dat het product voldoet aan

700-lijm biedt Armacell ook de

door aanzienlijk bij tot de vei-

classificatiebureaus Bureau

de strenge normen die door de

drupvrije, high-performance lij-

ligheid aan boord. Een ander

Veritas, Det Norske Veritas en

Internationale Maritieme Orga-

men Armaflex Ultima RS850-

voordeel van het synthetische

Lloyd’s Register zijn ontvangen,

nisatie (IMO) zijn vastgesteld.

lijm en de oplosmiddelvrije Arm-

rubber is de grote flexibiliteit.

is Armacell de eerste fabrikant

De volledige serie standaard en

aflex Ultima SF990-lijm aan.

Dit is vooral relevant wanneer

die flexibel technisch isolatie-

zelfklevende Armaflex Ultima-

Dankzij het isolatiemateriaal

er sprake is van ruimtegebrek,

materiaal met lage rookdicht-

slangen en -platen is goedge-

met gesloten-celstructuur, een

wat in de scheepsbouw meestal

heid bij brand kan aanbieden

keurd voor isolatie van koelsyste-

lage warmte geleidingscoëffi-

het geval is. Het isolatiemate-

voor gebruik in de scheeps-

men en koelwaterleidingen van

ciënt en hoge waterdampdiffu-

riaal kan gemakkelijk worden

bouw. Armaflex Ultima kan wor-

airconditioningsystemen. De pro-

sieweerstand, worden de leidin-

bevestigd, zelfs bij installaties

den geïnstalleerd op koelsyste-

ducten kunnen worden verlijmd

gen langdurig beschermd tegen

met gecompliceerde vormen.

men en koelwaterleidingen van

met de Armaflex Ultima-lijmsoor-

verlies van energie en conden-

aircosystemen in schepen. Het

ten, die speciaal werden ontwik-

satie. Bij brand ontwikkelt Arm-

¢ www.armacell.com

armacell Samsung DVM S water-

Western Aircondi-

gevoerde warmtepomp

tioning VRF-systeem biedt vele voordelen

Kort na de introductie van haar unieke DVM S warmtepompsysteem komt Samsung klimaat-

Het Western Airconditioning VRF-

beheersing wederom met een

systeem biedt een totaaloplos-

opvallende nieuwe aanwinst voor

sing voor verwarmen of koelen. Of

haar uitgebreide assortiment:

het nu om een kantorencomplex,

de DVM S Water. Deze duurzame

hotel, winkelcentrum of woning

watergevoerde warmtepompsy-

gaat, het Western Airconditioning

stemen gebruiken water als bron

VRF-systeem beantwoordt aan

voor een stabiele en aangename verwarming /koeling, zonder ont-

alle benodigde eisen van comfort

samsung

en is tevens zeer goed te inte-

dooicyclus. Uiteraard is ook dit

greren in renovatieprojecten.

systeem voorzien van de geavan-

Met koppelbare koelvermo-

ceerde Samsung inverter twee-

gens tot 180 kW en een maxi-

traps tussengasinjectie scroll

mum van 64 aansluitbare bin-

compressor. Het grotere 20 pk

nendelen zijn de mogelijkheden

systeem heeft zelfs twee inver-

eindeloos. In de VRF range is

ter compressoren. Natuurlijk wor-

elk type binnendeel te combi-

den ook hier de elektronische

neren en ten allen tijde indivi-

componenten gekoeld met kou-

dueel onafhankelijk regelbaar.

demiddel waardoor een betrouw-

Daarnaast zijn de buitendelen

bare werking in koelbedrijf gega-

zo verbeterd, dat ze een hoge

randeerd is en een stuk warmte

EER en COP waarde realiseren,

teruggewonnen kan worden in

waardoor het VRF-systeem een

western

warmtepompbedrijf. DVM S water presteert hierdoor ongeëvenaard

zeer hoog rendement laat zien. Door toepassing van de Digi-

goed met hoge COP waarden tot

nendelen: naast de DX lucht bin-

men kunnen gekoppeld wor-

tale Scroll technologie en de

wel 6,12 W/W onder standaard

nendelen kunnen ook laag- en

den, zodat een systeem van 60

geavanceerde olieretour tech-

EN14511 condities. Het water-

hoog temperatuurs hydromodu-

pk ontstaat, met 168 kW aan

nologie wordt de betrouwbaar-

gevoerde DVM S systeem is

les (ten behoeve van vloerver-

koel- en 189 kW aan verwar-

heid en duurzaamheid van

geschikt voor binnenopstelling.

warming, radiatoren of sanitair

mingscapaciteit. Uiteraard zijn

dit systeem gewaarborgd.

Mede dankzij de zeer compacte

warm water) worden aangeslo-

de systemen leverbaar in zowel

Flexibiliteit en eenvoud

afmetingen en het enorm lage

ten. Uniek is dat het systeem

een 2-pijps warmtepomp als

zijn de kernwoorden van

geluidsniveau is dit eenvoudig te

naast een 8, 10 en 12 pk vari-

3-pijps warmteterugwinsysteem.

het VRF-systeem.

realiseren. De unit kan gecom-

ant ook leverbaar is in een 20 pk

bineerd worden met diverse bin-

uitvoering. Drie van deze syste-

¢ www.samsung-klimaat.nl

¢ www.western.nl

44 I c o o l& co mfo rt


new products

ALEC – ATAG Low

Nieuwe Fluke infrarood-

moet stellen. De robuuste Fluke

worden geïmporteerd in de Fluke

Energy Concept

camera’s met LaserS-

Ti200, Ti300 en Ti400 kunnen

SmartView-software, een profes-

harp Auto Focus

worden aangesloten op het Fluke

sioneel pakket van analyse- en

ATAG zet met de hybride cv-ketel

CNX wireless systeem, waar-

rapportagetools voor het optima-

ALEC een stap in de transitie van

Fluke introduceert de Fluke

door ze als hoofdinstrument kun-

liseren en analyseren van infra-

fossiele naar hernieuwbare ener-

Ti200, Ti300 en Ti400 infrarood-

nen worden gebruikt om metin-

roodbeelden en het opstellen

giebronnen voor de tapwatervoor-

camera’s met geavanceerde

gen van maximaal vijf wireless

van professionele rapporten.

ziening en de verwarming in huis.

verbindingsmogelijkheden en

modules live op het scherm te

De camera’s kunnen ook draad-

Het systeem slaat namelijk niet

nauwkeurigheid waarmee tech-

bekijken en de gegevens in het

loos worden geïntegreerd met de

alleen zonne-energie op zoals elke

nici op locatie zo efficiënt moge-

infraroodbeeld op te nemen.

nieuwe Fluke SmartView Mobile

zonneboiler dat doet. Het ener-

lijk kunnen werken. De nieuwe

De infraroodcamera’s beschikken

App voor iPhone en iPad. Met

gieopslagvat wordt ook gebruikt

infraroodcamera’s zijn uitge-

over draadloze verbindingsmo-

de SmartView Mobile App kun-

om restwarmte van verbranding

rust met LaserSharp Auto Focus

gelijkheden om beelden van de

nen gebruikers, net zoals met de

van fossiele brandstoffen op te

die gebruik maakt van een laser

camera eenvoudig over te zetten

desktopversie, beelden draad-

slaan. Bij de volgende warmwa-

om het exacte punt te lokalise-

naar een pc, Apple iPad of iPhone.

loos overzetten voor aanvullende

ter- of warmtevraag wordt eerst

ren waarop de camera scherp

Deze beelden kunnen vervolgens

beeldoptimalisatie en -analyse en

deze opgeslagen warmte benut, pas daarna schakelt de hybrideketel over op het gebruik van fos-

om professionele rapporten op te

atag

stellen. Met de SmartView Mobile App kunnen gebruikers onmid-

siele brandstof. Dit is bijvoorbeeld

dellijk toestemming krijgen voor

het geval als in het voor- en najaar

aanvullende werkzaamheden of

de warmtevraag gering is, waar-

volgende stappen, waardoor de

door huidige systemen inefficiënt

efficiëntie en winstgevendheid

gaan schakelen. ALEC voorkomt

worden verhoogd. SmartView

dit. De intelligente besturing zoekt

Mobile is, in tegenstelling tot vele

altijd de optimale combinatie

andere apps, geoptimaliseerd

van primair duurzame energie en

voor zowel de iPhone als de iPad.

secundair fossiele brandstoffen. ¢www.fluke.nl ¢wwww.atagverwarming.nl

FLUKE

De nieuwe Daikin Emura:

technologie optimaliseert het

opnieuw een baanbrekend

rendement, vooral in deellast.

design van Daikin Europe

Een optimaal energierendement wordt gecombineerd

Daikin Europe is vastbesloten om

met een uiterst laag geluids-

de designwereld opnieuw te ver-

niveau (tot 19dBA).

bazen met de nieuwe lijn van de

De unit kan voor een hele week

Daikin Emura die in het voorjaar

worden geprogrammeerd, met ver-

van 2014 wordt gepresenteerd.

schillende instellingen voor elke

Dankzij het elegante design en

dag, zodat de prestaties van de

de innovatieve technologie

unit op de behoeften van de gebrui-

DAIKIN

is het nieuwe Daikin Emura gamma een naadloze combina-

kers kunnen worden afgestemd. Voor een nog groter gebruiksge-

tie van vormgeving en functio-

len van 2, 2,5, 3,5 en 5 kW.

mand in de ruimte is, wordt de

mak kan de nieuwe Daikin Emura

naliteit en een toonbeeld van

De Daikin Emura is beschik-

ingestelde temperatuur aangepast

op afstand worden bestuurd met

de moderne klimaatregeling.

baar in zilver en antraciet of in

om energie te besparen. Zodra

behulp van een app die beschik-

egaal mat wit. Het aerodyna-

iemand de ruimte binnenkomt,

baar is voor zowel Apple als

Naast de stijlvolle vormgeving,

misch design creëert een bijzon-

keert de unit automatisch terug

Android. Deze ‘plug and play’

het hoogkwalitatieve materiaal en

der vlak profiel dat elke wand een

naar de oorspronkelijke tempera-

Wi-Fi module is uitgerust met

de uitzonderlijke afwerking kan

hypermoderne uitstraling geeft.

tuur. De intelligente sensor met

een intuïtieve interface waar-

twee zones zorgt er ook voor dat

door het nog gemakkelijker wordt

de Daikin Emura ook bogen op een ongeëvenaard rendements-

Een intelligente sensor met twee

de luchtstroom wordt weggeleid

om de unit zowel binnenshuis

niveau met een SEER tot A+++ -

zones detecteert de aanwezigheid

van mensen in de kamer, zodat

als buitenshuis te bedienen.

de hoogste waarde op de markt.

van personen in de ruimte. Wan-

koude tocht wordt vermeden.

Het gamma bestaat uit model-

neer er langer dan 20 minuten nie-

De innovatieve compressor-

¢ www.daikin.nl

co o l & co mf or t I 45


new products

Daikin introduceert

residentiële toepassingen. Dank-

tigheid wordt verlaagd, zonder

De 2-zone-bewegingssensor

eerste split-warmtepomp

zij het koudemiddel R32 beha-

de ruimtetemperatuur te beïn-

zorgt bovendien voor een opti-

met koudemiddel R32

len de systemen een SEER tot

vloeden. Om een optimale lucht-

male luchtverdeling en richt de

9,54 (A+++) en een SCOP tot 5,9

kwaliteit te garanderen, zijn alle

luchtstroom weg van aanwezigen

In het najaar van 2013 introdu-

(A+++). Hiermee mogen ze zich nu

units uitgerust met een lucht-

om elk gevoel van tocht te voor-

ceert Daikin het eerste lucht/

al de meest energiezuinige units

zuiveringsfilter dat microscopi-

komen. Wanneer geen aanwezig-

lucht-warmtepompsysteem met

in hun soort op de markt noemen.

sche stofdeeltjes absorbeert,

heid wordt gedetecteerd, wordt

R32 als koudemiddel speciaal

geurtjes verwijdert en de kans

het systeem in de automatisch

voor de Europese markt. De ver-

Vochtregeling is essentieel bij

op allergieën verkleint. Een auto-

energiespaarstand geschakeld.

nieuwde Ururu Sarara, die in 2013

het creëren van een aange-

matische filterreiniging maakt

Het systeem is voorzien van

al de prestigieuze red dot award

naam binnenklimaat. De ont-

het onderhoud een stuk een-

een gebruiksvriendelijke draad-

voor productdesign in de wacht

vochtigingsfunctie van de Ururu

voudiger en verlaagt het ener-

loze bediening en kan optio-

sleepte, is dankzij het gebruik

Sarara zorgt ervoor dat de voch-

gieverbruik met nog eens 25%.

neel worden aangesloten op een online besturingssysteem.

van R32 uitermate energiezuinig, wat betekent dat deze systemen een lagere impact op het

DAIKIN

Door het toepassen van R32 als

milieu hebben dan ooit tevoren.

koudemiddel in de nieuwe Ururu Sarara, kunnen gebruikers nu

De Ururu Sarara kan niet alleen

genieten van een ongeëvenaarde

koelen en verwarmen, maar zorgt

energiezuinigheid, uitstekende

ook voor bevochtiging , ontvoch-

luchtkwaliteit en hoog comfort, ter-

tiging, luchtzuivering en ventila-

wijl hun warmtepompsysteem tege-

tie, en is daardoor een totaalop-

lijk een lagere milieu-impact heeft.

lossing voor het binnenklimaat in ¢ www.daikin.nl

LinkedIn-marketing

derlijk de verwarming regelen.

in 60 minuten

Met de bijbehorende EvoHomeapp kun je dit tevens op afstand

LinkedIn is het grootste zakelijke

doen. Vergeten de thermostaat

netwerk ter wereld, maar hoe zet

laag te zetten toen je thuis weg-

je het succesvol in als marketing-

ging? Met de app op je smartp-

tool? Volgens LinkedIn-expert Mar-

hone zet je de thermostaat als-

tine Meijburg is er voor bedrijven

nog terug met de smartphone.

en zelfstandige professionals nog

EvoHome is gebaseerd op de

een wereld te winnen op Linke-

Open Therm standaard en daar-

dIn. Dit boek praat je in 60 minu-

door toepasbaar op elk type ver-

ten bij over LinkedIn-marketing en

warmings- en koelingssysteem.

honeywell

daarna kun je direct aan de slag. Je hoeft niet meteen je marketingbudget te verhogen, want er zijn

De gebruiker kan de ruimten zelf namen geven. Daarnaast wordt via kleuren zichtbaar gemaakt of

al veel gratis mogelijkheden op

media platforms gaat integre-

solutions bij LinkedIn BeNeLux.

de gebruiker de temperatuur ver-

LinkedIn voor bedrijven. Meijburg

ren. Denk hierbij aan Twitter,

Meijburg is daarnaast als social

hoogt dan wel verlaagt. Dit ver-

heeft de verschillende marketing-

Facebook, Instagram, Hootsuite,

expert verbonden aan Frankwat-

groot de bewustwording om ener-

mogelijkheden op 144 pagina’s

Slideshare, je persoonlijke web-

ching.com en publiceert regel-

gie te sparen. De EvoHome is

overzichtelijk in kaart gebracht en

site, blogs en nieuwsbrieven. De

matig over LinkedInmarketing.

meer dan een slimme thermos-

geeft daarnaast praktische tips

gebruikersdichtheid in Nederland

en tricks voor zowel de betaalde

is best hoog te noemen en wint

als gratis marketingtools.

nog steeds aan populariteit.”

“Uiteindelijk draait alles om

Martine Meijburg is oprichter en

content”, aldus Martine Meij-

managing partner van Second

burg. “Zorg dus voor unieke con-

Degree, een specialistisch bureau

Mensen willen. De EvoHome ther-

dragen aan meer comfort bij

tent op LinkedIn en je doelgroep

met 100% focus op LinkedIn

mostaat van Honeywell biedt

een bewuster energieverbruik.

zal je vol enthousiasme blijven

marketing. Voor de start van

comfort en gebruiksgemak, want

volgen. LinkedIn is pas krach-

Second Degree werkte Meijburg

met deze draadloze zonerege-

tig als je de verschillende social

als accountmanager marketing

ling kun je in elk vertrek afzon-

46 I c o o l& co mfo rt

taat. Met name zorgt de nieuwe ¢ www.haystack.nl

bedieningsinterface voor een betere en eenvoudigere interac-

EvoHome van Honeywell

tie tussen de gebruiker en het product, wat uiteindelijk zal bij-

¢ www.evohome.info


Samsung Electronics is is wereldwijd marktleider opopvele Samsung Electronics wereldwijd marktleider velegebieden, gebieden,variërend variërendvan vanmonitoren monitoren enenTV’s TV’stot totmobiele mobieletelefoons telefoonsenengeheugenchips. geheugenchips.Via Viainnovatieve innovatieveenen betrouwbare betrouwbare producten laat Samsung dede wereld producten laat Samsung wereldkennis kennismaken makenmet metfantastisch fantastischnieuwe nieuwemogelijkheden. mogelijkheden. ZoZo ook opop het gebied van klimaatbeheersing. ook het gebied van klimaatbeheersing.

DEUltiem NIEUWE DVM S gemak

de beste verwarmingsprestaties! Met smart wifi van Samsung MXW LuchtgEkoELDE conDEnsor MEt Micro-chAnnEL tEchnoLogiE 50 - 1660 kW

Als laatste toevoeging aan de reeks van luchtgekoelde condensors biedt de MXW de oplossing voor een tweezijdig probleem: de benodigde ruimte en beperking van koudemiddelinhoud, door de combinatie van een originele bouwwijze en innoverende technologie. • Een hoog warmte afgevend vermogen en een verminderde koudemiddelinhoud, dankzij het gebruik van micro-channels. • De W-schikking van de condensorbatterijen vermindert het benodigde vloeroppervlak. • De bouwwijze maakt het mogelijk meerdere compressoraggregaten op hetzelfde apparaat aan te sluiten, met behoud van een onafhankelijke bediening en regeling. Een minimaal vloeroppervlak, minder koudemiddel, uniek design en een innoverende bouwwijze maken de MXW tot een ideale oplossing voor de huidige gebruikersbehoeften.

Bediening van uw warmtepomp vanuit uw luie stoel? Onderweg alvast zorgen voor een aangenaam klimaat bij thuisDe nieuwe DVM S van Samsung is uniek! Met zijn verbazingkomst? Samsung maakt dit mogelijk! is wifi verwarmingsbeschikbaar wekkend hoge rendementen en deEr beste opprestaties nagenoeginhet assortiment single warmtepompen multisplit de volledige markt zorgt het innovatieve wandmodellen warmtepompen enbuitentemperaturen, airconditioners. Via de smart systeem, zelfs bij extreem lage voor een wifi app op uw binnenklimaat. telefoon of tablet kunt u uw lucht-lucht/water unit van afstand comfortabel De duurzame bedienen en ismaakt optimaal gebruiksgemak warmtepomp gebruik van warmte dichtbij. uitwisseling en is hiermee dé energie efficiënte totaaloplossing voor verwarmen en

Let’s koeleninnovate! tijdens alle jaargetijden.

Download nu de app in de google play store.

42 rue Roger Salengro - BP 205 69740 Genas - France Tél. +33 472 471 444 www.heatcrafteurope.com

Naast leverancier van kwalitatief hoogwaardige Samsung klimaatbeheersingssystemen Naast leverancier van kwalitatief hoogwaardige Samsung klimaatbeheersingssystemen is Ambrava een volwaardig partner, die continue toegevoegde waarde levert bij haar is Ambrava een volwaardig partner, die continue toegevoegde waarde levert bij haar product. Zij ondersteunt u met haar kennis en kunde, producttrainingen en een ruime product. Zij ondersteunt u met haar kennis en kunde, producttrainingen en een ruime voorraad goederen. Vandaag besteld, morgen geleverd! voorraad goederen. Vandaag besteld, morgen geleverd!

www.samsung-klimaat.be www.samsung-klimaat.nl


new products

Doorontwikkeling

pc of notebook eenvoudig uit te

Daarmee kunnen ook de actuele

LINE VARISPEED zuigercompressor

BITZER ECOSTAR

lezen. Voor optimale bedrijfszeker-

bedrijfs- en statusinformatie wor-

voor hoge koelprestaties zorgt. De

heid zorgt het vooraf geïnstalleerde

den opgevraagd (rechtstreeks op

ECOSTAR is daarmee nog veelzijdi-

Optimale energiezuinigheid, com-

monitoringsysteem dat voortdu-

het display van de ECOSTAR of

ger en inzetbaar met het complete

plete uitrusting, comfortabele

rend het toepassingsgebied van de

comfortabel op een computer via

scala gangbare koudemiddelen.

bediening: de ECOSTAR model-

installatie bewaakt en automatisch

WiFi). Ook de hardware biedt een

Tegelijk garandeert de NEW ECO-

len van BITZER bepalen de norm

waarschuwt voor o.m. vloeistof-

waaier aan nieuwigheden. Een

LINE VARISPEED de hoogste ener-

in het segment compacte, lucht-

slag. Een overzichtelijke web-inter-

daarvan bevindt zich in het hart

giezuinigheid dankzij traploze

gekoelde condensing units. BIT-

face vereenvoudigt het programme-

van de robuuste weerbestendige

toerentalregeling d.m.v. een fre-

ZER heeft de beproefde ECOSTAR

ren en inregelen van de installatie.

behuizing, waar nu een NEW ECO-

quentieomvormer. Aan boord van

technologie nu verder doorontwikkeld door de uitrusting op ver-

de twee grootste ECOSTAR model-

bitzer

len (4DES/4CES bevinden zich mini-

schillende punten uit te breiden.

channel-condensors. Door toepas-

Het bedieningscomfort is verfijnd,

sing van deze condensortechnologie

waarvoor de software werd geop-

kon de vulhoeveelheid koudemid-

timaliseerd voor zowel de regeling

del aanzienlijk worden verlaagd.

van de installatie als voor het eva-

De inbedrijfname van de BITZER

lueren van de operationele gege-

condensing units blijft ondertussen

vens. Een datalog registreert elke

onveranderd eenvoudig: alle compo-

twee minuten alle negentien para-

nenten van de ECOSTAR zijn vooraf

meters van de installatie en slaat

volledig gemonteerd en ingesteld.

deze waarden op voor een periode van vier weken. Per modbus zijn

¢www.bitzer.de

deze meetgegevens met een tablet-

copeland De FlowGrid, geluids-

passingen bij lage temperaturen. De

reductie zonder ver-

modellen ZO21K5E en ZOD34K3E

mogensverlies

(Digitale scroll) hebben een koelver-

Verstoringen van de luchtinstroom

mogen (LT EN 12900 -35°C / -5°C,

aan de instroomzijde van de ven-

10K SH) van 4,7 kW en 7,4 kW. Ze

tilator produceren veel geluid.

vullen de bestaande range van zes

Bij installaties die een asymme-

ZO(D) scrolls aan met een maximaal

trische luchttoevoer kan dit zor-

koelvermogen van 22,1 kW. Daar-

gen voor veel turbulentie. Overal

naast is de nominale stilstands-

waar vernauwingen zijn, ont-

druk van alle scrolls verhoogd tot

staan ‘vortexwervelingen’. Deze

30 bar (zuigzijde) en 45 bar (pers-

botsen met de draaiende ventilatorbladen wat leidt tot onge-

zijde) voor het koudemiddel CO2.

ebm-papst

Deze introductie is een belangrijke stap om aan de wensen van de

wenste geluidsontwikkeling. Als antwoord heeft de R&D-afde-

grootste voordeel is nog dat de

geschikt voor gebruik met flat

koeltechnische markt te voldoen.

ling van ebm-papst de FlowGrid

FlowGrid een nihil effect heeft op

panel airconditioners, gecentrali-

Copeland scroll-compressoren

luchtrichter ontwikkeld. De Flow-

het vermogen en de prestaties.

seerde airconditioningunits, lucht-

zijn perfect geschikt voor booster-

Grid heeft een corrigerend effect

Zo kan het gebruik van de lucht-

reinigers en warmtepompen. De

packs die worden ingezet in retail-

op de inkomende luchtstromen.

richter bij een condensor met

eerste modellen zullen in het voor-

toepassingen waar de investerings-

De ‘wervelingen’ worden gesplitst

een axiaal ventilator het geluids-

jaar van 2014 verkrijgbaar zijn.

kosten een bepalende factor zijn.

bij het raken van de luchtrichter en

niveau met 3.9 dB(A) laten verla-

worden aanzienlijk verzwakt wan-

gen en de vleugelfrequentie met

neer deze doorstromen. De lucht-

16 dB. Op deze manier is dus aan-

richter verlaagt dus de geluid gene-

zienlijk minder isolatie en bescher-

Nieuwe Copeland Scroll

de hoge zijde. Het digitale model

rerende verstoringen drastisch.

ming tegen geluidshinder nodig.

compressoren voor CO2

ZOD, met een continue capaci-

Dit resulteert in een verlaging van

De luchtrichter is gemaakt van

de geluidsdruk over het gehele fre-

stevig composiet materiaal en is

Emerson Climate Technologies

een flexibel en betaalbaar alter-

quentiebereik. De FlowGrid lucht-

beschikbaar tot en met brandvei-

Europe brengt twee nieuwe Cope-

natief voor inverteroplossingen.

richter is geschikt voor zowel axi-

ligheidsklasse UL94-5VA. Naast

land Scroll compressoren op de

aal- als radiaalventilatoren. Het

condensors is de FlowGrid ook

markt voor subkritische CO2-toe-

Ze vormen ook een goede moge¢ www.ebmpapst.nl

lijkheid voor hybride systemen met R134a, R407A of R407F aan

teitsmodulatie van 10…100%, is

¢ www.emersonclimate.eu

co o l & co mf or t I 49


new products

NIBE F1145 PC en NIBE

meen beeld voor het monito-

Uplink is gratis en stelt de gebrui-

abonnement de historie van circa

F1245 PC leverbaar

ren van verwarming en warm-

ker in staat om de status van

dertig extra parameters weer.

met NIBE Uplink

tapwater. Met behulp van NIBE

diverse warmtepompfuncties –

Daarnaast geeft het Premium-

Uplink kan bovendien het com-

zoals temperaturen, draaiuren

abonnement toegang tot diverse

Naast de NIBE F1345 zijn nu ook

fort in een woning of bedrijfsge-

en bedrijfsstatus – te monitoren,

menu’s voor het wijzigen van de

de vernieuwde water/water warm-

bouw op afstand worden beheerd.

alarmmeldingen te ontvangen en

belangrijkste instellingen van de

tepompen met geïntegreerde

In geval van een systeemstoring

de historie van een beperkt aan-

warmtepomp, zoals die voor het

passieve koeling NIBE 1145 PC

ontvangt de gebruiker automa-

tal parameters tot één maand

binnenklimaat en warmtapwater.

en NIBE 1245 PC leverbaar met

tisch een alarmmelding via e-mail.

terug te lezen. Het Premium ser-

Mede dankzij de mogelijkheid

NIBE Uplink. Met deze effectieve

Het Basic serviceniveau van NIBE

viceniveau geeft op basis van een

van beheer en bewaking op

en gebruiksvriendelijke tool kunnen de warmtepompen op afstand worden beheerd en bewaakt,

afstand met NIBE Uplink zijn de

nibe

vernieuwde uitvoeringen van de NIBE F1145 PC en NIBE F1245

ongeacht waar de gebruiker zich

PC Smart Grid Ready. Boven-

bevindt. Bovendien bieden beide

dien leveren ze met een COP

types nu een nóg hogere COP

van 4,8 (EN14511 bij 0/35°C)

en zijn ze Smart Grid Ready.

nu nóg betere prestaties. Dat

NIBE Uplink toont via inter-

maakt deze warmtepompen bij uit-

net een overzicht van de sta-

stek toepasbaar in de energiezui-

tus van de warmtepomp en van

nigste woningen en kantoren.

het binnenklimaat in een woning of bedrijfsgebouw. Dat geeft

¢ www.nibenl.nl

de gebruiker een goed alge-

systemair Testo FOV calculator

Save VSR, WTW-unit

nu ook als app Systemair presenteert een nieuwe Met de Testo FOV calculator app

serie warmteterugwin-units. De

haalt u meer uit uw thermogra-

Save VSR is ontworpen voor woon-

fische metingen. Voer de gege-

huizen en kleine utiliteit. Blikvanger

vens in van de warmtebeeldca-

van de serie is de Save VSR500.

mera en daarnaast de afstand

helios

tot het meetobject en de app

vens toe te kunnen voegen aan

zien van een geïntegreerde regeling en een hoog rendement warmte-

berekent de nauwkeurigheid automatisch. Om deze gege-

Deze warmteterugwinunit is voor-

wiel. De energie efficiënte RadiCal-

mitsubishi electric

fans met moderne EC-technologie

uw rapportages, kunt u met

zorgen voor een energieverbruik

één druk op de knop de resul-

dat 50% lager ligt dan bij traditio-

taten naar uw e-mailadres ver-

nele AC-motoren. Bovendien is de

zenden. De app is geschikt

testo

unit standaard voorzien van thermostatisch geregelde naverwar-

voor alle Testo warmtebeeldcamera modellen. Beschikbaar in

ovale kanalen mogelijk maakt,

systeem is de vraag waar en hoe

mer en F7 buitenluchtfilter. Door-

Android versie en iOS versie.

en dit zonder tijdrovende aan-

de luchtverdeling plaatsvindt,

dat de unit dubbelwandig, volledig

passingen en zonder compro-

afhankelijk van vele factoren.

geïsoleerd is, wordt de geluidsover-

missen. Het nieuwe ovale lucht-

Door toepassing van het Flexpi-

last tot een minimum beperkt.

kanaal FRS-R 51 heeft dezelfde

pePlus systeem wordt dit aan-

De SAVE VSR ventileert vraagge-

vrije doorlaat en drukverlies als

zienlijk vereenvoudigd omdat het

stuurd en schakelt volledig auto-

het beproefde Flexpipe ronde

systeem flexibeler is en daarom

matisch om naar zomerstand. Als

kanaal. Zo kan te allen tijde

voor elke toepassing een oplos-

er sprake is van gekoelde ruim-

rond en ovaal door elkaar heen

sing biedt. Maak een keuze uit

telucht dan wordt deze ook auto-

Met het nieuwe luchtverdeelsy-

toegepast worden, als dit door

het FlexpipePlus assortiment

matisch teruggewonnen.

steem FlexpipePlus van Helios

beperkte ruimte noodzakelijk is.

met zijn vele soorten verdeel-

is er eindelijk een luchtverdeel-

Van rond op ovaal, of van ovaal

kasten, fittingen, roosters etc.

systeem op de markt dat een

op rond, het maakt niet uit.

echte combinatie van ronde en

Bij installatie van een ventilatie-

¢ www.testo.nl

Helios FlexpipePlus

50 I c o o l& co mfo rt

¢www.auerhaan-klimaattechniek.nl

¢ www.systemair.nl


Itho Itho IthoDaalderop Daalderop Daalderop HP HP HP(Cool) (Cool) (Cool)Cube Cube Cube hybride lucht/water warmtepomp hybride hybridelucht/water lucht/waterwarmtepomp warmtepomp

Te bedienen via één Te Te bedienen bedienen viavia één één centrale regelunit centrale centrale regelunit regelunit

Mogelijkheid tot koelen Mogelijkheid Mogelijkheid tottot koelen koelen

F-gassen regeling F-gassen F-gassen regeling regeling niet van toepassing niet niet van van toepassing toepassing

Installatie- en onderhoudsgemak InstallatieInstallatieenen onderhoudsgemak onderhoudsgemak

Tapklasse CW5 Tapklasse Tapklasse CW5 CW5

De HP (Cool) Cube is een hybride lucht/water warmtepompsysteem dat bestaat uit een warmtepomp- en een cv-deel. DeDe HPHP (Cool) (Cool) Cube Cube is is een hybride hybride lucht/water lucht/water warmtepompsysteem warmtepompsysteem dat dat bestaat bestaat uituit een een warmtepompwarmtepompenen een een cv-deel. cv-deel. Eenvoudig aan elkaar teeen koppelen én te bedienen via één centrale regelunit. Door flexible ophanging kan gekozen Eenvoudig Eenvoudig aan aan elkaar te te koppelen koppelen énén te te bedienen bedienen viavia één één centrale centrale regelunit. Door Door flexible flexible kan kan gekozen gekozen worden voor deelkaar meest optimale plaatsing van de luchtkanalen. Metregelunit. de HP (Cool) Cube kan ophanging opophanging energiezuinige wijze worden worden voor voor dede meest meest optimale optimale plaatsing plaatsing van van dede luchtkanalen. luchtkanalen. Met Met dede HPHP (Cool) (Cool) Cube Cube kan kan opop energiezuinige energiezuinige wijze wijze worden ver warmd en gekoeld. worden worden ver ver warmd warmd enen gekoeld. gekoeld. w w w.ithodaalderop.nl w w w.ithodaalderop.nl w w.ithodaalderop.nl


Uniek maatwerk - ECR-Unitbouw Wij gaan veel verder dan een op maat geproduceerde installatie! Wanneer men bij ECR spreekt over unitbouw, dan gaat dat veel verder dan uitsluitend de productie van een op maat geproduceerde installatie. Reeds in de ontwerpfase wordt de uitgebreide expertise van divisie Unitbouw op het gebied van het toepassen van natuurlijke koudemiddelen maximaal ingezet. Daarbij is ruime industriële ervaring op het gebied van NH3 en CO2 als koudemiddel en verdampende koudedrager aanwezig. Ook R134A (Dx)- CO2(DX) subkritische (de zgn. hybride installaties), als ook volledig CO2 transkritische installaties, behoren tot de mogelijkheden. Denk hierbij aan toepassingen in bijvoorbeeld de supermarkt- wereld. Hierbij wordt door afdeling engineering niet uitsluitend gekeken naar een zo goedkoop mogelijke installatie, maar wordt in het bijzonder gefocust op efficiency, die essentieel is wanneer men kijkt naar de indirecte CO2 emissie. Daarbij wordt de energiebalans en de TCoO (Total Cost of Ownership) berekening, getoetst in samenspraak met de klant. Door op deze wijze te werken, wordt voor klant en eindverbruiker een maximaal geoptimaliseerde installatie ontworpen, waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid en energie efficiency.

Industriële bakkerij - Cascade Quattro Specificaties: Capaciteit: 675 KW Verdampen op: -43°C en -30°C Gewicht: 16 ton. Tapwaterbereiding: 75 KW Warmteopslag in betonmassa: 800 KW Temperatuurchiller (koudedrager) voor koelen en vriezen.

Toepassing: Ammoniak CO2 cascade systeem (Quattro) Twee Centrale installaties met CO2 Aansturing alle airco van het gehele pand Met warmtepompcompressor voor warmtepomp recuperatie

www.ecr-nederland.nl

Deze unit kwam tot stand op aanvraag van en in samenwerking met BDA-Cooling BV te Panningen.

Cool & Comfort Nederland 43  
Cool & Comfort Nederland 43  

Refrigeration - Ventilation - Heatpumps & Thermic solar Magazine

Advertisement