Page 1

REFRIGERATION VENTILATION HEAT PUMPS THERMIC SOLAR jaargang 15 I oktober - november - december 2013 I nr. 59

REFRIGERATION CONDITIONNEMENT D’AIR VENTILATION POMPES A CHALEUR

Viessmann

De toekomst

is vandaag Celsius levert

koelinstallatie voor slachthuis Dimplex bodem/water warmtepomp “Verwarming met visie” Periodiciteit: driemaandelijks afgiftebureau: brussel x • 3A8002 v.u.: Filip Cossement • Bld. des Canadiens 118 - B 7711 Dottignies


CommerCiële koeling

Hermetische of Semi-Hermetische Zuiger, Rotary, Scroll-compressors

Tecumseh ontwerpt en biedt: • Ranges van hermetische compressoren • Hermetische en Semi-hermetische koelaggregaten voor systeem integratie • De best presterende condensing-units voor buitenopstelling in de markt: Silensys® en Wintsys®, klaar voor gebruik, gemakkelijk te installeren en zeer geluidsarm Tecumseh is de enige Europese fabrikant die 3 typen compressor technologieën beheerst: Zuiger, Rotary en Scroll Een productaanbod met innovatieve technologieën die Tecumseh positioneren als de marktleider in commerciële koeltechniek.

www.tecumseh.com

Photos : © Tecumseh - © Thinkstock - © Héloïse Peyre, Jean-Philippe Darbois.

Tecumseh breidt zijn range uit met een pakket op maat gemaakt voor uw behoeften.


inhoud #59 Cool & Comfort

Vakblad voor koeling, ventilatie en warmtepomptechniek. Gra-

25

46

tis verstuurd naar architecten, studieburelen, koeltechniekers, installateurs van verwarming en airconditioning, industriële bedrijven met meer dan 200 werkne-

31

mers, technische diensten van steden en gemeenten, mailinglist UBF/ACA en winkelinrichting.

> beursnieuws

> reportage

> reportage

Succesvolle Climatechno 2013

Symposium Warmtepomp Platform

Stiebel Eltron – Heat Pump Starters’ Days

Periodiciteit

Driemaandelijks

53

Redactie Rudy Gunst / Philip Declercq T +32(0)56 77 13 10 F +32(0)56 77 13 11 E redactie@fcomedia.be Reclame-advies

Filip Cossement T +32(0)56 77 13 10 F +32(0)56 77 13 11 E filip.cossement@fcomedia.be

49

55

> project

> reportage

> reportage

Dimplex bodem/water warmtepomp - Verwarming met visie

Plenion – Tijdwinst en gebruiksgemak

All Air Systems - Europese verdeler van ILP Support Systems

Vormgeving

Koen D’Haene FCO Media

en verder...

T +32(0)56 77 13 10

Inside News 4-18

F +32(0)56 77 13 11 E koen.dhaene@fcomedia.be

UBF-ACA 20-22

Verantwoordelijke uitgever

ATMOsphere Europe 37

Filip Cossement FCO Media Canadezenlaan 118 7711 Dottenijs T +32(0)56 77 13 10 F +32(0)56 77 13 11 E filip.cossement@fcomedia.be

> project

57

Celsius levert koelinstallatie voor slachthuis

61

> project

AISIN- Toyota gaswarmtepompen bij PZ Bethaniënhuis

Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium Open Bedrijvendag 41 Daikin Europe – 40 jaar expertise in Oostende 44 Heatcraft DUO 71

Version française: Sur simple demande

New Products 73-82

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, micro-

64

film of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor ondertekende artikels zijn alleen de auteurs aansprakelijk

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

69

> reportage

> reportage

Viessmann De toekomst is vandaag

Ambitieus Haier klaar voor de Benelux

met de medewerking van

ventibel ventibel

wpac


inside news

Carrier viert 111 jaar

beterde omdat het ontstaan van

sinds de uitvinding

de voor klassieke films kenmer-

van de moderne air-

kende witte stipjes op het film-

conditioning

materiaal werden voorkomen. In 1926 introduceerde Car-

Tijdens het warme zomerweer

rier de eerste airconditioner

maken miljoenen mensen

voor thuisgebruik en sinds-

gebruik van een uitvinding die

dien heeft het gebruik van air-

111 jaar geleden werd gedaan

conditioning zich wijd verbreid.

door dr. Willis H. Carrier, oprichter van Carrier, één van de

“Innovatie is een essentieel

wereldleiders in high-tech ver-

onderdeel van Carriers traditie

warmings-, airconditioning- en

en haar toekomst”, zegt Geraud

koeloplossingen. Op 17 juli

Darnis, president & CEO, UTC Cli-

Van eenmanszaak

1902, ontwikkelde dr. Carrier

mate, Controls & Security. “De

tot marktleider

een ontwerp om de luchtvoch-

uitvinding van Willis Carrier heeft

tigheid bij Sackett & Wilhelms

de wereld voor altijd veranderd en diezelfde vindingrijkheid is

80 jaar Danfoss –

u Danfoss, Nordborg (DK)

Op 1 september 1933 richtte

Niels B. Christiansen, voorzitter

Lithography and Printing Com-

Mads Clausen in een boerderij

en CEO. “In de toekomst blijven

pany in Brooklyn (N.Y.) onder

terug te vinden bij Carriers spe-

in Nordborg (Denemarken) Dan-

we ons richten op onze belangrijk-

controle te brengen, zodat de

ciale team van onderzoekers

foss op. In 80 jaar tijd groeide

ste markten en de BRIC-landen.

afmetingen van het papier tij-

en technici, dat voortdurend

zijn eenmanszaak uit tot één

Daarnaast gaan we ook sterker

dens het afdrukken constant

werkt aan nieuwe technieken

van de meest vooraanstaande

investeren in nieuwe groeimark-

konden worden gehouden. De

en milieuverantwoorde oplos-

leveranciers van energiezui-

ten zoals Turkije en Indonesië.”

filmindustrie was één van de eer-

singen om over de hele wereld

nige en innovatieve oplossin-

Vanaf de eerste uitvindingen

ste sectoren die gebruik maakte

comfortabele, gezonde en pro-

gen, met een personeelsbe-

die Mads Clausen deed, richtte

van de innovatie om het vocht-

ductieve ruimtes te scheppen.”

stand van 23.000 mensen en

Danfoss zich op de ontwikke-

gehalte te stabiliseren, waar-

verkoop in ruim 100 landen.

ling van innovatieve producten

door de productie van films ver-

De internationale benadering ken-

voor de behoeften van zijn klan-

merkte Danfoss vanaf het begin.

ten. Dit begon met het expan-

In 1939 begon de export naar

sieventiel voor het regelen van

andere Europese landen, en in

koelsystemen. De onderneming

1949 vestigde Danfoss zijn eer-

investeert ongeveer 4% van de

ste buitenlandse verkoopkantoor

netto-omzet in nieuwe en inno-

in Argentinië. Vandaag vormen de

vatieve producten voor levens-

VS, Duitsland, Rusland en China

middelenkoeling, airconditio-

de grootste afzetmarkten. “Voor

ning, gebouwenverwarming, enz.

Danfoss is de wereldwijde markt

die de wereld helpen veel ener-

altijd belangrijk geweest, zelfs

gie en CO2-uitstoot te besparen.

¢ www.carrierbenelux.com

lang voor het woord ‘globalisering’ ingeburgerd raakte”, aldus

¢ www.danfoss.com

All Air Systems staat in voor de Europese verdeling van ILP SUPPORT SYSTEMS All Air Systems heeft de Europese verdeling van het gamma ILP SUPPORT SYSTEMS op zich genomen en kijkt naar de toekomst met een netwerk van professionele distributeurs over heel Europa. In de meer dan verzadigde markt van montage-systemen, biedt ILP een degelijk alternatief voor de klassieke oplossingen die men op de markt terugvindt. De ILP SUPPORT SYSTEMS staan voor snelle montage, gebruiksvriendelijkheid, professioneel uitzicht en korte levertermijnen. Tevens is alle maatwerk ook mogelijk.
 ¢ www.ilp-supportsystems.eu ¢ www.allairsystems.be

15&16 OKTOBER 2015 BRABANTHAL LEUVEN 4 I cool & comfort


MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Optimaliseer de zichtbaarheid Bruikbaar met hoge druk koelmiddelen Het nieuwe Danfoss SGP kijkglas biedt optimale zichtbaarheid door het transparante glas en messing behuizing, welke voorziet in optimale licht reflectie.

Maximale licht reflectie

voor optimale zichtbaarheid koelmiddel status.

52 bar Dus ook geschikt voor R410A, R32 & Sub-kritische R744 toepassingen.

www.danfoss.com


inside news

CTC Benelux team breidt uit Xavier Vermeeren start in juni als Service Manager waardoor CTC uw projecten nog beter kan opvolgen. Xavier heeft in het verleden voor verschillende bedrijven gewerkt, 10 jaar als installateur bij het installatiebedrijf van zijn vader Vermeeren BVBA en als werfleider bij een grote speler in de HVAC sector. Allemaal ervaringen die van pas zullen komen in zijn nieuwe functie. Na een grondige opleiding zal Xavier de contactpersoon zijn voor opstarten en dienst na verkoop. ¢ www.ctcbenelux.com

eurammon eert Award-

ping Zhang (Donghua Universi-

winnaars op interna-

teit in China) de eerste prijs voor

tionaal symposium

uitmuntend onderzoek door een jonge wetenschapper. Zij onder-

Om de twee jaar beloont euram-

zocht het ideale mengsel op

mon bijzondere dissertaties in het

basis van R744 voor warmte-

domein van de natuurlijke koel-

pompsystemen. Dhr. Bernd Bier-

middelen met de Natural Refrige-

ling van de Universiteit van Stut-

ration Award. In samenwerking

tgart eindigde tweede met een

met de Technische Universiteit

simulatiemodel voor het hulp-

van Hamburg-Harburg als acade-

gascircuit van een diffusie-

mische partner en het Noorse vak-

absorptiekoelkast op zonne-

blad Kulde Og Varmepumper als

energie. De derde prijs was voor

mediapartner riep eurammon stu-

dhr. Jens Eiseler van de Univer-

denten en jonge wetenschappers

siteit voor toegepaste weten-

ook dit jaar opnieuw op om mee

schappen van Karlsruhe. Zijn

te dingen naar Natural Refrigera-

plan van voor het ontwerp en de

De laatste jaren heeft CO2 een

Dit wordt ook bevestigd door

tion Award 2013. De prijzen zelf

inwerkingstelling van een koel-

steeds belangrijkere plaats

de ontwikkelingen in de koel-

werden uitgereikt op het euram-

systeem voor demonstratiedoel-

verworven op de HVACR-markt

markt, meer bepaald in toe-

mon symposium in Schaffhausen

einden viel ook in de smaak van

en wordt het koelmiddel in

passingen waar de klemtoon

in Zwitserland op 28 juni 2013.

de jury. Na de uitreikingscere-

steeds meer toepassingen

ligt op het verminderen van

“Er is steeds meer interesse voor

monie stelden de drie winnaars

gebruikt. Het meest belang-

de broeikasgassen. Danfoss

de prijs,” aldus Monika Witt, Voor-

hun einddissertatie voor aan het

rijke feit in deze ontwikkeling is

biedt een variëteit aan pro-

zitster van eurammon. “Zo zijn

internationale publiek dat op

dat CO2 vanuit zowel milieu- als

ducten voor alle CO2-toepas-

we erg blij te kunnen vaststel-

het symposium aanwezig was.

veiligheidsperspectief één van

singen, inclusief subkritische,

len dat er meer en meer kandida-

de weinige duurzame koelmid-

transkritische, gepompte en

ten zijn van universiteiten buiten

delen is voor supermarktsyste-

hybride systemen. Op de web-

Europa.” Dit jaar won mevr. Xiang-

Danfoss leverancier voor CO2-oplossingen

men. Toch is CO2 geen drop-in

site is interessante informatie

vervanger voor alle bestaande

beschikbaar, onder meer over

koelmiddelen en moet zijn aan-

de toepassingen en een over-

trekkelijkheid voor elke toepas-

zicht van de mythen en feiten

sing geëvalueerd worden op

over CO2 die de ronde doen.

basis van de TEWI (Total Equivalent Warming Impact) en de

¢ www.danfoss.com

kosten van de levensduur. Danfoss beschouwt CO2 als één van de meest attractieve koelmiddelen in de industriële koeling en in toepassingen voor de voedingsindustrie.

Van links naar rechts uuu Jens Eiseler, Monika Witt, Xiangping Zhang en Bernd Bierling

15&16 OKTOBER 2015 BRABANTHAL LEUVEN 6 I cool & comfort

¢ www.eurammon.com


LUCHTGEKOELDE SEMI-HERMETISCHE AGGREGATEN

QUIETOR SH r lage ie g r ene ruik b r ve w w w . p r o f r o i d . c o m • volledige reeks kant en klare units • modellen van 1 tot 40 kW • Bitzer Octagon semi-hermetische compressoren • groot gedimensioneerde condensorbatterij • geluidsarme werking • dubbele ventilatoren op het volledige gamma • hoge COP waarde • elektrische schakelkast met contactor, thermische relais en elektronische toerentalregelaar • gemakkelijke installatie en onderhoud

niieuw

www.refritec.be Refritec bvba Weiveldlaan 7 ° 1930 ZAVENTEM ° T +32 (0)2 715 24 44 Service Centers ANTWERPEN ° BRUSSELS ° KORTRIJK


inside news

Zehnder EPB rekentool vereenvoudigt keuze ventilatiesysteem

de noodzakelijke ventilatiedebieten te realiseren. Vaak weten bouwers en verbouwers echter niet aan welke ventilatienormen

Zehnder introduceert een

hun woning moet voldoen.

nieuwe EPB rekentool voor ven-

Bovendien verschillen de nood-

tilatiesystemen met daaraan

zakelijke ventilatiedebieten per

gekoppeld een meetrapport

ruimte in de woning. Voor voch-

voor de EPB aangifte. De reken-

tige ruimtes zoals de badkamer

tool vereenvoudigt niet alleen

of douche gelden andere nor-

de EPB aangifte, ze laat ook toe

men dan voor slaapkamers

om vooraf te berekenen welk

en voor de zithoek. De Zehn-

ventilatiesysteem het meest

der EPB rekentool helpt bou-

geschikt is voor een woning om

wers en verbouwers om het bos

te voldoen aan de energiezuinig-

door de bomen te zien en de

Euro-Mediterranean

Kandeh K. Yumkella, (UNIDO),

heidsnormen voor ventilatie.

complexe EPB regelgeving voor

Energy Forum

Pierre Cardin en Gene Mur-

Volgens de EPB regelgeving

ventilatie beter te begrijpen.

moet vandaag elke woning over

Met de EPB rekentool kunnen

Johnson Controls, de Stich-

Ook dit jaar organiseert het EEF

ventilatievoorzieningen beschik-

de noodzakelijke ventilatiede-

ting Prins Albert II van Monaco

de Energy Efficiency Innovator

ken die het mogelijk maken om

bieten voor de woning worden

en de Climate Group hebben

Awards. Deze erkennen indivi-

berekend. Ook voor installa-

een memorandum van over-

duen of organisaties die acties

teurs en architecten is de EPB

eenstemming ondertekend

hebben ondernomen tot het bij-

rekentool een meerwaarde.

voor het vierde Euro-Mediter-

dragen aan een betere energie-

Dankzij de accurate bereke-

ranean Energy Forum (EEF).

efficiëntie en dit in de volgende

ning van de noodzakelijke ven-

Beleidsmakers en besluitvor-

zes categorieën: Beleid, Finan-

tilatiedebieten kunnen zij van-

mers komen er samen om acties

ciën, Technologie, Projecten,

uit hun expertise de bouwheer

te promoten voor de invoering

Communicatie en Business.

beter adviseren bij de keuze en

van wetgeving die de klimaat-

Het memorandum van overeen-

de plaatsing van een ventila-

verandering tegengaat. De edi-

stemming werd door de partners

tiesysteem. Aan de EPB reken-

tie van dit jaar is opgebouwd

officieel ondertekend tijdens een

tool is een meetrapport gekop-

rond het thema ‘Targeting Effi-

evenement in Brussel, georga-

peld dat rechtstreeks kan

ciency for Economic Recovery,

niseerd door Johnson Controls’

dienen voor de EPB aangifte.

Committing to Growth”. Vorig

Institute of Building Efficiency.

tagh (Kingspan) verwelkomen.

jaar mocht het EEF onder meer Prins Albert II van Monaco, Dr. ¢ www.bouw-energie.be/iframe/zehnder/systeemcnl.htm

Interesse in energie-efficiëntie gaat er wereldwijd op vooruit Onderzoek van Johnson Controls toont aan dat de interesse in energie-efficiëntie met 116% gestegen is sinds 2010. De Johnson Controls Energy Efficiency Indicator 2013, een wereldwijde enquête gehouden onder meer dan 3.000 beslissingsnemers in tien landen, levert nog meer interessante feiten op over onder meer financiële stimulansen en ecologisch huren. “Het onderzoek toont aan dat verantwoordelijkheidsgevoel aanzet tot acties rond energieefficiëntie”, aldus Dave Myers, president van Johnson Controls Building Efficiency. “We merken dat steeds meer bedrijven manieren zoeken om efficiënter te zijn. Maar jaar na jaar wijst ons onderzoek uit dat er struikelblokken bestaan die moeten worden opgelost vooraleer bedrijven investeren in energie-efficiëntie.” ¢ www.johnsoncontrols.com

15&16 OKTOBER 2015 BRABANTHAL LEUVEN 8 I cool & comfort

¢ www.ee-forum.eu


LUCHTGEKOELDE CONDENSING UNITS

KLAAR VOOR GEBRUIK

d j i t r a Spa ld ! en ge • Opgericht in 1942 • Méér dan 2 miljoen units gebouwd • 18.000 m2 productieoppervlakte • ISO 9001. ISO 14001. OHSAS 18001

nieuw • Originele Tecumseh Europe compressor • Kraan op vloeistof- en zuigzijde • Klaar voor gebruik:

• Danfoss HD/LD pressostaat, voorbekabeld • Ruim bemeten condensor (koper/ aluminium)

• vloeistofleiding met Danfoss kijkglas en filter-droger (flare)

• Voorzien van schräder ventiel

• vloeistofvat met kraan

• R134a MHBP, R404A MHBP, LBP

• Universele ventilatormotor, voorbekabeld

www.refritec.be Refritec bvba Weiveldlaan 7 ° 1930 ZAVENTEM ° T +32 (0)2 715 24 44 Service Centers ANTWERPEN ° BRUSSELS ° KORTRIJK


inside news

Nieuwe verkoop-

Balticare Europe een snel, con-

verkoopfuncties uit zowel bin-

organisatie voor BAC

sequent en betrouwbaar ant-

nen BAC als Balticare. Elk Balti-

Balticare Europa

woord geven op alle vragen over

carekantoor biedt op lokaal vlak

koeltorens en condensors. Al de

nog steeds ondersteuning bij

Baltimore Aircoil heeft zijn Euro-

country managers hebben uitge-

de verkoop van onze BAC pro-

pese zuster- en dienstenbedrijf

breide ervaring in de koelindu-

ducten en Balticare diensten.

Balticare gereorganiseerd. Elk

strie en maken van klantentevre-

Voor België en Luxemburg werd

land heeft vanaf nu een coun-

denheid een absolute prioriteit.

op 1 oktober ‘13 Jan Dehennin

try manager, die het team van

Het team van country mana-

aangesteld als country manager,

BAC Balticare verkopers, verte-

gers wordt geleid door Hervé

tel. 02/456.02.50

genwoordigers en service tech-

Ciocca, General Manager BAC

niekers aanstuurt. Dankzij deze

Balticare Europa. Hij oefende

reorganisatie kunnen BAC en

de voorbije jaren verschillende

¢ www.balticare.eu

Nieuwe Climalife

generatie koudemiddelen en het

catalogus

advies van Climalife bij de juiste keuze van het koudemiddel;

Het aanbod producten en dien-

een uitgebreid aanbod van ver-

sten van Climalife sluit naad-

pakkingen voor recycling, opslag

loos aan op de vraag van de

en transport voor technische

markt. De Climalife catalogus is

vloeistoffen (koudemiddelen,

speciaal ontworpen als handig

energiedragers, olie en schoon-

hulpmiddel voor de klanten, de

maak oplossingen); het Green-

vertegenwoordigers en de mede-

way®assortiment, de energie-

werkers. Het doel is om antwoor-

drager op natuurlijke basis;

van de huurperiode te kopen.

den op alle vragen te geven, bij-

HQ POE olie van Climalife voor koel-

De verhuurdiensten van Trane

voorbeeld over beschikbare

compressoren, met daarnaast een

lange termijn verhuur

zijn geschikt voor een grote ver-

producten en recente regelge-

groot assortiment aan olie van

scheidenheid aan gebouwen

ving. Daarnaast geeft Climalife

andere gerenommeerde merken;

Eigenaars en beheerders van

in de gezondheidszorg, data-

ook adviezen op het gebied van

een groot assortiment aan

centra, industrie, ziekenhui-

innovatieve en duurzame oplos-

materialen, waaronder de

zen en kantoren. Afhankelijk

singen voor alle productgroepen.

nieuwste oplossingen op het

van de speciefieke eisen van de

Een flash-code op de achterkant

gebied van lekdetectie;

klant biedt Trane oplossingen

van de catalogus geeft direct

de service is verder gespeci-

op maat naast de al bestaande

toegang tot de Climalife website.

aliseerd om nog beter aan de

serie huur koelmachines.

De catalogus omvat alle nieuwe

vraag van de klant te voldoen.

Gedurende de hele verhuurpe-

producten en diensten voor de

Door het succes van de vorige

riode wordt regelmatig onder-

industriële, commerciële, resi-

Europese editie is er besloten om

houd geleverd door ervaren

dentiële en service sectoren, te

door te gaan met hetzelfde con-

uitgeven aan HVAC systemen.

technici van Trane.

weten: de opkomst van de 4e

cept. Dit houdt in dat de catalo-

Op het online verhuurportaal, dat

gus beschikbaar is in vier talen

Binnen het nieuwe aanbod van

beschikbaar is in 11 talen, kun-

(Frans, Engels, Duits en Neder-

Tranes lange termijn verhuur

nen klanten informatie vinden

lands), uniformiteit van de informa-

kunnen klanten kiezen tussen

over de koelmachines die wor-

tie (de informatie en structuur zijn

twee opties: koelmachines kun-

den verhuurd en over de plaat-

identiek in alle talen), aangepast

nen voor langere perioden

selijke contactpersonen van de

aan de regelgeving voor sommige

gehuurd worden of dankzij de

Trane-verhuurdiensten. Klanten

specifieke productgroepen en een

koopoptie is het voor klan-

kunnen hun aanvragen indienen

update van de visuele identiteit

ten mogelijk om koelmachi-

via het online contactformulier.

van Climalife om de positie van het

Trane breidt tijdelijke oplossingen uit met

gebouwen kunnen in hun koelingsbehoeften voorzien met het nieuwe lange termijn verhuur aanbod van Trane dat aansluit bij hun budget. Lange termijn verhuur is een effectieve oplossing voor klanten die, vanwege diverse economische en budgettaire redenen, minder geld

merk internationaal te versterken.

nes voor langere perioden te huren en deze dan aan het eind

¢ www.trane-chiller-rental.eu ¢ www.climalife.dehon.com

15&16 OKTOBER 2015 BRABANTHAL LEUVEN 10 I cool & comfort


MAGNEETVENTIELEN SANHUA

SERIE MDF e d n e k e Uitst liteit/ kwa ijs r p r e p Su nieuw

WIST U DAT SANHUA = • Uitstekende prestaties • Hoge MOPD (31 bar) • Elektrische stekker met verschillende posities

• méér dan 40 miljoen verkochte magneetventielen per jaar • méér dan 12000 medewerkers • méér dan 300 personen in O&O

www.refritec.be Refritec bvba Weiveldlaan 7 ° 1930 ZAVENTEM ° T +32 (0)2 715 24 44 Service Centers ANTWERPEN ° BRUSSELS ° KORTRIJK


Total Quality Solutions

Hydrolution Kenmerken: - Hoge COP 3,53 bij A2/W35 volgens EN14511 (FDCW100/HMA100) - All-in-one oplossing - Hybride werking mogelijk door aansluiting van andere warmtebronnen - Extra stille werking Sanitair warm water

Watertoevoer

Combinatie met zonnecollectoren

Sanitair warm water

Radiator of Ventilo-convector Ventielconvector

Vloerverwarming Sanitair

Koelmiddel Waterleiding (voor koeling en verwarming) Waterleiding (voor sanitair)

Klimatisatie www.heynen-cool.com

Membre of:


inside news

Emerson Roadshow bij ECR Belgium en Refritec

WIE ZIJN WIJ ?

Begin september trok de expositiebus van Emerson met een roadshow door ons land en hield halt in vestigingen van de koeltechnische groothandels ECR Belgium (Anderlecht, Merelbeke, Aartselaar, Lummen) en Refritec (Zaventem, Kuurne, Wommelgem). In een aangename sfeer kreeg de koeltechnieker een unieke kans om kennis te maken

en diagnostiek biedt en zorgt

Crommentuijn, Director Sales

met enkele noviteiten van Emer-

voor een uitstekende betrouw-

Alco Controls Europe bij Emer-

son Climate Technologies.

baarheid van het systeem, ver-

son Climate Technologies.

Neem bijvoorbeeld de nieuwe

laagde bedrijfskosten en een

Voor elektronische olie-niveaube-

Copeland semi-hermetische

verhoogde bedrijfszekerheid. De

waking met alarmering is er de

compressor (Stream) met Core-

CoreSense- module bevat onder

basis unit OW4 – zonder adap-

Sense Diagnotics. Het Cope-

meer motor oververhittingbevei-

ter – van ALCO/Emerson. Door

land Stream gamma bestaat uit

liging, lage oliedrukbeveiliging,

zijn eenvoudig ontwerp en hier-

een reeks van vier en zes cilin-

hoge persgas temperatuurbe-

door gunstige prijs is dit toestel

der semi-hermetische com-

veiliging, beheer op afstand via

bijzonder geschikt voor installa-

pressoren voor commerciële

Modbus-protocol, sensormodule

ties met één compressor, waar

en industriële toepassingen

met communicatie, alarm en

doorgaans (en al zeker niet bij

en biedt uitstekende presta-

bedrijfshistoriek, mogelijkheid

de positieve temperaturen) geen

ties met zowel de actuele koel-

tot resetten lokaal en op afstand

olieafscheider is geplaatst. De

middelen als de nieuwe natuur-

en LED’s voor foutindicatie.

OW4 zal bij een te laag olieni-

lijke koelmiddelen met lage

“Met onze selectiesoftware wor-

veau de compressor ter beveili-

GWP uitstoot. Er is eveneens

den op basis van de parameters

ging uitschakelen en een alarm-

een reeks compressoren voor

van het project en de gekozen

melding versturen. Met de OW4

transkritische toepassingen met

Copeland compressor de best

wordt mits een kleine meer-

CO2 beschikbaar. De nieuwe

geschikte componenten voor de

prijs het hart van de koelinstal-

semi-hermetische compresso-

installatie geselecteerd, zoals

latie (de compressor) bewaakt.

ren zijn uitgerust met de ‘Core-

frequentieregelaar, expansie-

Sense Diagnostics’-module,

ventiel, kijkglas, filterdroger en

die vergevorderde bescherming

magneetventiel”, vertelt Leon

Dankzij domotica effi-

programmeur. De verschillende

den. Voldoende, maar niet te

ciënter en energie-

technologieën aanwezig in de

veel. Hierdoor wordt het ener-

zuiniger ventileren

woning (naast ventilatie ook ver-

gieverbruik geoptimaliseerd.

warming) moeten gekoppeld wor-

IDGS kan alle ventilatie- en

Domotica maakt het mogelijk

den met het domotica-systeem.

verwarmingssystemen kop-

om efficiënter en energiezuini-

Door het koppelen van de venti-

pelen met een domotica-

ger te ventileren. Om dit moge-

latie met een domotica-systeem

systeem. IDGS zorgt voor

lijk te maken moet er een goede

wordt de snelheid van de venti-

het ontwerp, het programme-

gegevensuitwisseling zijn tussen

latie automatisch verhoogd bij

ren en de fine-tuning van de

de installateur en de ontwerper/

gebruik van de vochtige ruimten

installatie, terwijl de instal-

(wc, badkamer, wasplaats,…).

lateur zicht ontfermt over de

Daarnaast zal de ventilatie ook

installatie. Voor een optimale

naar de nacht of afwezigheids-

ondersteuning beschikt IDGS

tand worden gestuurd. Hierdoor

over een eigen opleidings-

gebeurt de ventilatie efficiënter

centrum waar een basiscur-

maar ook energiezuiniger. Dank-

sus domotica specifiek voor

zij enkele sensoren (aanwezig-

installateurs wordt gegeven.

AL 40 JAAR MARKTLEIDER OP HET GEBIED VAN VERHUUR VAN AIRCONDITIONING, VERWARMING, ONTVOCHTIGING EN VENTILATIE AAN DE ZAKELIJKE MARKT Met onze producten en diensten ondersteunen wij onze klanten bij de uitdagingen die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Of het nu gaat om een geplande situatie of een noodgeval, wij zorgen ervoor dat het zo snel, deskundig, professioneel en kostenbesparend mogelijk wordt opgelost.

AIRCONDITIONERS

¢ www.emersonclimate.com

CHILLERS

BOILERS

24/7 SERVICE

heid, CO2, vochtigheid) zal de lucht optimaal gezuiverd wor-

¢ www.idgs.be

0800-5 200 0800200 15010

andrewssykes.be

cool& comfort I 13


inside news

Cool Products NV en

scherfijsinstallaties, Wessamat

in haar sector, die nog puur via

IRPB SPRL worden Cool

en Icematic ijsblokmachines

de dealer-installateur levert

Products Pirson

en zo veel meer, zie oe nieuwe

(en dus zelf niet installeert)

gemeenschappelijke catalogus

en enkel met originele West-

Binnenkort fusioneren Cool

“the Essential Cool Express”.

Europese merken werkt.

Products NV en IRPB SPRL

Cool Products Pirson is een

(Importation Réfrigération

van de weinige groothandels

¢ www.cool-products.be

Vaillant Group opent

woning regelmatig. Onlangs

eerste ‘Center of

werd ook een nieuwe Europese

Excellence’

ErP-richtlijn aangekondigd, die

Pirson-Bollet) tot Cool Products Pirson. Meteen kan u bij 1 performante distributeur het beste uit 2 werelden halen: Arneg winkelmeubelen, Friginox snelkoelers en bewaarmeubelen, Geneglace

Crossflow: nieuwe verdeler voor textielkanalen en ventilatieoplossingen’ Crossflow opent haar nieuw magazijn met burelen in de omgeving van Gent, vlakbij het vitale kruispunt van de E17 en de E40, te EkeNazareth. Dhr. Fabian Smet en Pascal Remmery vestigen hun focus als gespecialiseerde leverancier op de verdeling van ventilatie, kanalisatie en toebehoren, dit voor zowel de residentiële markt alsook de bedrijfsventilatie en klimatisatie. Één van de kwaliteiten en voornaamste activiteiten bestaat in het

al in 2015 van kracht wordt.

aanbieden van textielkanalen. Steeds op maat van elk project, wordt er in samenspraak met de klant gezocht naar de meest esthetische

De Vaillant Group België, die de

Met dit alles in gedachten plant

en praktische oplossing. Steunend op jarenlange ervaring in zowel

merken Vaillant en Bulex in Bel-

de Vaillant Group België ver-

de calculatie, projectondersteuning en technische expertise, bewijst

gië vertegenwoordigt, heeft op

schillende regionale ‘Centers

Crossflow zich als nieuwe speler op de Belgische, Luxemburgse en

dinsdag 1 oktober ’13 in Destel-

of Excellence’ te openen. Want

Franse markt met haar duurzame Scandinavische textielkanalen.

bergen zijn allereerste ‘Center

de meeste professionelen hou-

De hoge kwaliteit en diverse gepatenteerde technische oplossingen

of Excellence’ geopend. Hier-

den er een vrij drukke agenda op

maken het voor elke installateur een stuk éénvoudiger om een

mee willen Vaillant en Bulex

na en Vaillant Group België wil

volledig project snel en efficiënt te monteren. Crossflow staat

de installateurs blijvend steu-

hen niet enkel de juiste opleidin-

garant voor service, kwaliteit, budgettaire oplossingen en lever-

nen en begeleiden binnen de

gen aanbieden, maar deze ook

termijnen van 2 tot maximum 3 weken.

sterk evoluerende markt van

zo toegankelijk mogelijk maken.

verwarmingstechnologie.

Tegen eind 2014 wenst de Vail-

De veranderingen binnen de ver-

lant Group nog 2 à 3 bijkomende

warmingsmarkt zijn niet min en

trainingscentra te openen.

volgen elkaar soms snel op. Bij

Vaillant richt – naast de klas-

Vaillant Group België gaan eco-

sieke verwarmingssystemen –

logie en economie hand in hand.

ook steeds meer aandacht op

Daarom investeert het bedrijf

warmtepompen. Het gamma

resoluut in innovatie en het ont-

bevat onder meer bodem/

wikkelen van nieuwe systemen

water warmtepompen, water/

die steeds zuiniger en efficiën-

water warmtepompen, lucht/

ter werken, en af en toe een

water warmtepompen, hybride

woordje uitleg vergen. Daar-

warmtepompsystemen, warm-

naast evolueert ook de wet-

tepompboilers en buffervaten.

¢ www.crossflow.be

geving met betrekking tot het bouwen of verbouwen van een

15&16 OKTOBER 2015 BRABANTHAL LEUVEN 14 I cool & comfort

¢ www.vaillant.be


Maximale prestatie, minimaal geluid

ebm-papst Benelux • Engelseweg 127 • 5705 AC Helmond • T: +31 (0)492 502 900 • E: verkoop@nl.ebmpapst.com

Heeft u het al gehoord? De nieuwe S-Force II is 9dB(A) stiller dan zijn voorganger en levert een indrukwekkende prestatie. Hoe dat kan? De combinatie van onze GreenTech EC-technologie en geoptimaliseerde aerodynamica behoudt de maximale koelcapaciteit en verhoogt het rendement. Met afmetingen van 92 tot 172 mm is de S-Force II de ideale oplossing voor bijvoorbeeld frequentieregelaars, lasapparaten, solar-omvormers en IT/telecom-applicaties. Meer over maximale prestatie met minimaal geluid op www.ebmpapst.nl

CUBO - ONE

Luchtgekoelde Condensing Units

CUBO - MULTI

Luchtgekoelde Compressor Racks Voor diepvries & koeling

Basisuitrusting: gegalvaniseerde stalen omkasting met compressor, condensor, vloeistofvat, kijkglas, filterdroger, HP & LP pressostaat, olieafscheider, snelheidsregeling ventilatoren, …

Voor meer informatie contacteer ECR Belgium BVBA, Ingberthoeveweg 3B, 2630 Aartselaar T 03 / 457 91 32 F 03 / 457 93 55 I www.ecr-belgium.be E info@ecr-belgium.be

ECR_CC50.indd 1

12/07/11 15:01


Nieuw! Simply a better way

Fix-It Foot - HD Cube - HD-Beam - Big Foot - Vibromat - H-Framesets - Custom

Big Foot Systems biedt u de ruimste keuze draagsystemen voor HVAC/R & technische installaties tot 20 ton op platte daken. Met een Big Foot Systems oplossing plaatst u in 1 enkele verplaatsing zowel een niet-penetrerend, duurzaam draagsysteem als uw klimaatsysteem, luchtbehandelingskast, ventilatiekanalen, piping of kabelgoten.

Tijds- en kostenbesparend, efficiënt en slim bekeken ! VRAAG INFO.

Contacteer ons ook voor maatwerk. Voor iedere unit een Big Foot oplossing.

Voor de échte vakman testo 870: de thermische camera voor de Facility Manager. Garandeer de optimale efficiëntie van installaties en gebouwen.

Uw partner:

Linum Europe NV Vijverhoek 53 • 8520 Kuurne Tel: 056 35 92 94 • Fax: 056 35 88 47 info@linum.eu • www.linum.eu

• Kwalitatieve detector met 160 x 120 pixels • Eenvoudig in gebruik • Kleine investering - grote meerwaarde

NEW Fix-It Foot

HIGH (H 220 mm)

www.testo.be/nl/870


inside news

Reznor – 125 jaar hoogrendement HVAC

Reznor ook in deze sectoren binnenkort de bakens zal uitzetten.

125 jaar Reznor is niet onopge-

“De rooftop warmtepomp YNRA

merkt voorbijgegaan. Tijdens de

is een van de belangrijkste

week van 23 tot 27 september

attracties tijdens onze thema-

‘13 werden klanten en zakenre-

week”, vertelt Andy Vandena-

laties in de Europese hoofdzetel

beele, product manager coo-

in Menen uitgenodigd om samen

ling products bij Reznor Europe.

deze verjaardag te vieren. ‘Ken

“Met de YNRA wil Reznor beter

het verleden om de toekomst te

de markten van koeling en her-

begrijpen’ was zowat de base-

nieuwbare energie bedienen.

line van het event. En inder-

Het is een rooftop warmtepomp

daad, Reznor heeft zich sinds de

met optionele gas-verwarmings-

Heynen gaat naar

“Heynen gaat naar de klant toe”,

oprichting in 1888 steeds een

batterij. De YNRA is de eerste

de klant toe

vertelt Sales en Marketing Mana-

pionier getoond in de verwar-

warmtepomp die volledig bin-

mingsbranche met nieuwe pro-

nen Reznor Europe werd ontwik-

Op vrijdag 25 oktober ’13 nodig-

nale diversificatie, samen met

ducten en ontwikkelingen. De

keld en hiermee tonen we ons in

den koeltechnische groothandel

een verbreding van het activitei-

ambitie is om de komende jaren

staat om in te spelen op de ont-

Fl. Heynen & C° en ITE nv, fabri-

tenspectrum, vormt een voortdu-

dezelfde lijn door te trekken met

wikkelingen van de HVAC-markt.”

kant van koeltechnische gereed-

rend aandachtspunt voor Fl. Hey-

koeling en hernieuwbare ener-

schappen onder het eigen ITE-

nen & C°. Zo hebben we gemerkt

gie. En als je de voorbije eeuw

label maar ook invoerder van

dat ons filiaal in Brugge niet

bekijkt, bestaat er geen enkele

kwaliteitsmerken zoals Imperial

meer dicht genoeg bij de klanten

reden om eraan te twijfelen dat

Eastman en Mueller-Brass, klan-

stond. Na een grondige studie

ten uit voor de jaarlijkse ‘mos-

hebben we voor Roeselare geop-

selen & friet happening’. Maar

teerd als herlocatie voor dat fili-

dit jaar was iets bijzonders. Bij

aal. Een topligging net naast de

de zeven voorgaande edities

afrit Roeselare-Ardooie langs de

greep Fl. Heynen & C° telkens de

E403 en een schitterend gebouw

kans aan om de landelijke sprei-

met 585 m² magazijnruimte,

ding met de zes filialen in de

een afhaalbalie, voldoende par-

verf te zetten. Maar dit jaar was

king en een opleidingszaal. Tom

het anders: de klanten kregen

Decloedt zal de klant er als fili-

in avant première de kans om

aalleider blijven verwelkomen.”

¢ www.reznor.eu

ger Stefaan Taeckens. “Regio-

het nieuwe filiaal in Roeselare,

WWK electronic

dat officieel de deuren opent op

¢ www.heynen-cool.com

1 januari 2014, te ontdekken.

¢ www.ite-tools.com

vatieve technologieën: bijzon-

het toestel een uiterst stille

der design, functionaliteit en

werking heeft. Deze warmte-

gebruiksvriendelijkheid, ergono-

pompboiler onderscheidt zich

mie en duurzaamheid door hoog-

bovendien door zijn eigentijds

De Plus X Award jury bekroonde

waardige kwaliteit. De WWK

design en hoog rendement.

de nieuwe warmtepompboi-

220/300 electronic werd ver-

Het groot bedieningscomfort

ler WWK 220/300 electronic

kozen door de jury in vier cate-

met de elektronische rege-

van Stiebel Eltron tot “Product

gorieën. Hij werd beloond met

ling met lcd-display rondt het

van het jaar 2013”. Hij ontving

een maximale score voor hoog-

geheel af. Informatie zoals

de award in de categorie ‘ver-

waardige kwaliteit, design,

de beschikbare hoeveel-

warming en koeling’. De Plus X

functionaliteit en ecologie.

heid mengwater op + 40 °C

Award staat wereldwijd bekend

De WWK electronic is beschik-

is onmiddellijk leesbaar op

als grootste innovatieprijs voor

baar in twee volumes met een

het display dankzij een geïnte-

technologie, sport en lifestyle.

inhoud van 220 of 300 liter.

greerde sensor. De warmwater-

De onafhankelijke jury van 25

Het toestel is uitgerust met

temperatuur kan variabel inge-

experts uit industriële branches,

een elektronische regeling. De

steld worden tussen 20 en

hanteerde volgende criteria voor

compressor is ingekapseld en

65°C – beide modellen berei-

het selecteren van de winnaars

werkt geïsoleerd en geschei-

ken de maximale temperatuur

uit nieuw ontwikkelde en inno-

den van de luchtstroom, zodat

in zuivere warmtepompmodus.

Best Product of the Year 2013

¢ www.stiebel-eltron.be

cool& comfort I 17


inside news

Powerhouse betreedt Belgische B2B energiemarkt Sinds kort is het Nederlandse Powerhouse ook actief op de Belgische B2B markt. Dankzij het innovatieve online Powerhouse Energy Platform kan de Belgische industrie rechtstreeks elektriciteit en gas in- en verkopen op de energiemarkten zonder tussenkomst van de traditionele energieleveranciers. Zo kunnen bedrijven hun eigen energiekosten controleren in volledige transparantie. Dankzij het gebruiksvriendelijke Powerhouse Energy Platform is er 24/7, altijd en overal rechtstreeks toegang tot de belangrijkste energiemarkten. Zo kan de klant tot op kwartierniveau elektriciteit en gas in- en verkopen en profiteren van de meest gunstige prijs op de energiemarkten in volledige transparantie. Via het dashboard van het platform ontvangt de klant een overzicht van de dagprijzen

Daikin wordt exclusieve

rechten door Daikin Belgium is

en de door de klant ingenomen posities op de termijn-, dag- en

verdeler van Rotex

de volgende belangrijke stap om

onbalansmarkt. Zo kan de klant in een oogopslag exact zien welke

in België

Daikin’s ambities te verwezenlijken: tegen 2015 wil het een van

transacties er zijn afgesloten en hoe zijn termijnpositie is opgebouwd, maar ook zijn energieverbruik, kosten per eenheid en

Daikin Belgium heeft de distri-

de drie Europese marktleiders

belastingen. In het resultatenscherm van het platform zijn de

butierechten van Rotex overge-

in de verwarmingssector zijn.

kosten en opbrengsten op maand-, dag- en kwartierniveau weer-

nomen van Sani CV uit Gavere,

Daikin is de enige fabrikant in

gegeven zodat de klant optimale transparantie in de factuur-

een bedrijf dat bestaat sinds

Europa met meer dan 50 jaar

opbouw ontvangt. Op deze manier is de klant in staat om zijn

1993 en zich doorheen de

ervaring in warmtepompen. Deze

energiezaken te monitoren en waar nodig bij te sturen.

jaren specialiseerde als verde-

technologie heeft niet alleen

ler van verwarmingstoestellen

lage werkingskosten en een

op zonne-energie. Door de over-

goed rendement, maar is ook

name krijgt Daikin de exclusivi-

milieuvriendelijk en duurzaam.

teit van de distributie van Rotex

Nu beide bedrijven de handen

-producten in België in handen.

in elkaar hebben geslagen, lag

Rotex Heating Systems GmbH

hun gezamenlijke expertise aan

heeft haar sporen verdiend in de

de wieg van een vernieuwend

verwarmingsmarkt en is dus een

gamma verwarmingsproducten.

waardevolle aanwinst als partner

Sinds september kunnen deze

om door te groeien. Al in 2008

in België dus verdeeld worden

werd Daikin Europe 100% aan-

met een nog betere service.

¢ www.powerhouse.be

deelhouder van Rotex Germany. De overname van de distributie-

¢ www.daikin.be

vakgebieden uit de hele wereld.

neerd door de basisgedachte

mee te dingen naar de eer om tot

Bij de lancering werden er 100 duur-

van duurzaamheid in een zeer

1 van de 100 meest duurzame

wijde Sustainia-concept

zame economische oplossingen en

open maatschappij”, vertelt Chris

ideeën te worden uitgeroepen.”

organisaties voorgesteld. Het pro-

Jonckheere, General Manager Mit-

De Ecodan-warmtepomp werd

ject wordt gesteund door o.a. Global

subishi Electric Belgium. “Gelet

verkozen tot 1 van de 100 van-

Compact - een ondernemingsinitia-

op de prognoses van de Sustai-

daag al beschikbare oplossin-

tief van de Verenigde Naties en de

nia-initiatiefnemers en een verder

gen voor de opbouw van een duur-

non-profitorganisatie ‘R20 - Regions

groeiende wereldbevolking met al

zame maatschappij in het kader

for Climate Action’. Deze organisa-

haar problemen, resulteert deze

van het internationale Sustainia-

tie ijvert voor de bescherming van

visie echter niet in een scena-

initiatief. De Sustainia-leidraad

ons klimaat en werkt hiertoe samen

rio voor het einde van de wereld.

werd voor het eerst voorgesteld

met regionale overheden in de hele

Integendeel. Het dient zich veel-

op de VN-klimaatconferentie in

wereld met het oog op de realisa-

eer aan als een optimistisch per-

Rio de Janeiro en werd als initia-

tie van CO2-arme infrastructuren.

spectief, waarin het om levens-

tief in het leven geroepen door de

Op het internetportaal Sustainia

kwaliteit voor iedereen gaat.

Deense denktank Monday Mor-

kun je deze nieuwe, duurzame

Ons zette het er in elk geval toe

ning, experts en ondernemin-

wereld vandaag al beleven. “Van

aan om met ons warmtepomp-

gen uit verschillende sectoren en

bij het begin waren we gefasci-

systeem Ecodan internationaal

De Ecodan-warmtepomp behoort tot het wereld-

18 I cool & comfort

¢ www.mitsubishi-electric.be ¢ www.sustainia.me


Zorg dat u wél

BESCHERMD bent.

Certificeer uw bedrijf Risico’s nemen behoort tot het ondernemerschap en heeft al heel wat bedrijven gevormd tot bijzonder succesvolle ondernemingen. Het is evenwel zaak om steeds het hoofd koel te houden en geen onverantwoorde risico’s te nemen die het voortbestaan van de firma in gevaar kunnen brengen. Het vergt een minimum aan tijd en inspanning, maar zorgt ervoor dat u als gecertificeerd bedrijf voortaan op een legale manier

koelinstallaties

kan

plaatsen. Om u te helpen het cerfticeringsproces vlot te doorlopen heeft UBF-ACA een online-module (www.ubf-aca.be/cert) gecreëerd die u begeleidt bij alle

Chantraineplantsoen 1 | 3070 Kortenberg T +32 (0)2 215 18 34 | F +32 (0)2 215 88 78 info@ubf-aca.be | www.ubf-aca.be

www.creatief.be

stappen van de certificering.


Opgelet voor valse koelmiddelen! Op vraag van de federale overheid wil UBF-ACA de koeltechnische branche waarschuwen voor het gebruik van schadelijke koelstoffen, afkomstig uit Polen. Er is immers al meermaals vastgesteld dat een mengsel van gebruikte HFK’s (waaronder CFC-12) op de Europese markt wordt geplaatst als nieuwe HFC-134a. Gebruik van dit mengsel zal niet enkel schade veroorzaken aan de installatie, maar houdt ook een groot gezondheidsrisico in. Vooralsnog zijn er nog maar enkele gevallen bekend, maar voorzichtigheid is geboden. Het valse mengsel kan op internet worden besteld of worden meegebracht door buitenlandse arbeiders. Opmerkelijk is dat zowel op de cilinder (12 kg) als op de verpakking geen merknaam staat vermeld. Economische en gezondheidsinspecteurs van de Europese Unie onderzoeken de zaak, met als eerste zorg trachten te achterhalen uit welk land deze valse koelmiddelen afkomstig zijn. Ze worden dan wel langs Polen op de Europese markt gebracht, maar niets sluit uit dat deze koelmiddelen worden geproduceerd buiten de EU. u www.ubf-aca.be

Nieuwe UBF-ACA online-module helpt je doorheen certificering In samenwerking met Creatief uit Harelbeke heeft UBF-ACA een nieuwe gebruiksvriendelijke website ontworpen die het koeltechnisch installatiebedrijf stap-na-stap doorheen de certificeringsprocedure loodst. Is er na al die jaren nog altijd nood aan een dergelijke website? “Sinds september 2009 heeft de Vlaamse overheid de certificering van koeltechnici en koeltechnische bedrijven verplicht”, vertelt Linda Buddaert, secretaris-generaal van UBF-ACA. “In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was de uiterste datum voor het behalen van de certificering 4 juli 2011. Niettegenstaande deze deadlines al enkele jaren achter ons liggen, blijft er nog steeds een belangrijke groep koeltechnische bedrijven niet gecertificeerd. Hierdoor ontstaan er grote risico’s op het vlak van de wettelijke verantwoordelijkheid bij problemen die zouden voortvloeien uit het lekken van ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen uit installaties. Deze eventuele kosten kunnen enorm hoog oplopen. Daarnaast hebben we het nog niet over de gezondheidsrisico’s bij lekkage én de oneerlijke concurrentie tegenover de koelbedrijven die wel de nodige inspanningen hebben geleverd om zich te laten certificeren.” Voor UBF-ACA eindigt het verhaal niet door het probleem bloot te leggen, maar veel belangrijker is om een oplossing aan te reiken. Linda Buddaert: “We willen de bedrijven die zich nog niet hebben laten certificeren, aansporen én ondersteunen om dit toch nog zo snel mogelijk te doen. Met onze nieuwe website geven we ze hiervoor de nodige steun. Vaak is het immers zo dat de bedrijfsleiding opkijkt tegen de

administratieve mallemolen die de certificeringsprocedure veroorzaakt. Om dit te vereenvoudigen, hebben we deze online-module ontwikkeld die de bedrijven stap-na-stap op een gebruiksvriendelijke manier doorheen de procedure leidt en de last tot een minimum beperkt.” UBF-ACA is ervan overtuigd op deze manier bij te dragen tot het verlagen van de drempel voor de bedrijven die nog altijd niet in regel zijn met de verplichte certificering. Het blijft immers de overtuiging van UBF-ACA dat de certificering een absolute voorwaarde blijft om het beroep van koeltechnicus en de vakbekwaamheid van de koeltechnische bedrijven te beschermen. De online-module is enkel toegankelijk voor de leden van UBF-ACA. Bedrijven die nog geen lid zijn maar van de aangeboden kans gebruik willen maken om zich te certificeren, krijgen na hun registratie als nieuw lid de login-gegevens toegestuurd. u http://creatief.be/ubfaca/

Berekening van de kostprijs van het uurloon Jaarlijks publiceert UBF-ACA een forfaitair uurloon, opgedeeld in twee categorieën: een koeltechnieker of een airconditioning/ warmtepomp installateur in een KMO (> 10 arbeiders) of zelfstandig installatiebedrijf (< 10 arbeiders). Voor deze berekening baseert UBF-ACA zich op een fictief gemiddeld brutouurloon van € 17,93, maar in de berekening kan dit bedrag uiteraard worden aangepast volgens het gemiddeld loonbarema in het eigen bedrijf. Tal van kosten worden in de berekening opgenomen, maar echter niet de investering voor certificering en de administratieve kosten (attesten, koelmiddelboekhouding, enz.) die hiermee gepaard gaan. De berekening is te raadplegen op de website u www.ubf-aca.be

20 I cool & comfort


AIRCONDITIONING

luchtgekoelde koelmachine met MCHE 30RBS(Y)

Voordelen MCHE (Micro Channel Heat Exchanger): ■ 40% tot 50% minder koudemiddel ■ 10% lichter in gewicht ■ Zeer laag geluidsniveau ■ Geschikt voor corrosieve omgeving ■ Eenvoudig schoonmaken ■ Uit voorraad leverbaar

www.carrier.be

Carrier introduceert de nieuwe 30RBS(Y) luchtgekoelde koelmachine uitgevoerd met een condensorbatterij die volledig is vervaardigd van aluminium. Door gebruik te maken van deze zogenaamde Micro Channel Heat Exchanger biedt de 30RBS(Y) een verbeterde algehele prestatie, tezamen met topkwaliteit, betrouwbaarheid en klantenservice waar Carrier om bekend staat.


Met de ErP-richtlijn moet een duurzaam en energie-efficiënt productontwerp ondersteund worden. Niet op vrijwillige basis, maar met het bannen van de producten die niet voldoen aan de minimumeisen qua energieverbruik. De productgroepen worden ingedeeld in lots (lot 2 voor de productie van sanitair warm water, lot 10 voor airconditioners en lucht/ lucht warmtepompen tot 12 kW, lot 11 voor ventilatoren, lot 12 voor commerciële koeling, lot 31 voor compressoren,...), die elk hun eigen tijdstabel kennen.

Studiedag “Energie in de koeling” De afdeling Science & Technology (UBF-ACA) organiseerde op de tweede dag van Climatechno een studiedag rond het brandend actuele thema ‘Energie in de koeling’. Terecht, want vandaag is zowat iedereen bezig met energie, en dan vooral met energie-efficiëntie, energieterugwinning en energiebesparingen. Ook in de koelsector, zoals voor het bewaren, het klimatiseren of in een ander industrieel proces. Het aandeel ‘energieverbruik’ in een koeltoepassing bedraagt tussen 20% en 90% van de exploitatiekost. Hierop besparen – of hergebruiken – maakt dus een wezenlijk verschil uit!

Tijdens de studiedag kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals een overzicht van de mogelijkheden om energie in de koeling te besparen met de nadruk op evoluties in de regeling, warmtewisselaars, koelmiddelen en de toegepaste systemen. Soms kwamen wel eens situaties aan bod, waarbij de koeltechnieker zichzelf wel eens tegenkwam of aanspoorde om voor zijn klant een energiezuiniger alternatief te zoeken. Of wat gezegd van de (veel voorkomende) situatie waarbij de temperatuur van de buitenlucht lager is dan de gevraagde temperatuur in een koelcel, maar er toch nog energie wordt verbruikt voor koeling? Er is nog veel mogelijk met free cooling en free drying. Of ook nog de invloed van nieuwe – synthetische of natuurlijke – koelmiddelen op het energieverbruik. Hoe kan de klassieke koelcyclus samengaan met de transkritische cyclus? 22 I cool & comfort

Warmteterugwinning is nog zo’n onderwerp waar wel eens euforisch over wordt gedaan, zonder zich echter de vraag te stellen wat de meerkost bedraagt om de afvalwarmte op een bruikbaar temperatuurniveau te brengen tegenover de minkosten voor verwarming. De aanwezigen stelden vast dat het inderdaad niet altijd evident is om warmteterugwinning toe te passen. Els Baert (Daikin Europe) is al jaren actief op internationaal niveau en heeft de internationale evoluties op de voet gevolgd. Zo ook de vele voorstellen en richtlijnen die hebben geresulteerd in de ecodesignrichtlijn waarmee de productvormgeving van klimaatsystemen in de EU wettelijk wordt geregeld. In haar presentatie ‘Europese tendensen omtrent efficiëntie en koelmiddelen’ werd een overzicht gegeven van de actuele stand van zaken.

“De uitvoeringsverordening van de ErPrichtlijn voor lot 10 – airconditioners en lucht/lucht warmtepompen tot 12 kW – is op 1 januari ’13 in werking getreden in alle landen van de EU, en dit zonder nationale overgangsperioden”, vertelt Els Baert. “Op basis van de nieuwe meetprocedure wordt de indeling van de energieefficiëntie in nieuwe klassen gerangschikt. Een toestel dat nu klasse A heeft kan zakken naar een veel slechtere energieklasse. Dankzij de drie nieuwe energieklassen A+, A++ en A+++ kunnen innovatieve producten zich nog beter onderscheiden naar hun rendement. Voor de berekening van SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) werd een realistische methode opgesteld. Voor koeling liggen de meetpunten bij 20°C, 25°C, 30°C en 35°C buitentemperatuur, terwijl voor verwarming Europa werd opgedeeld in drie klimaatzones met verschillende deellastprofielen: Noord-Europa (Helsinki), Midden-Europa (Straatsburg) en Zuid-Europa (Athene). De meetpunten liggen uniform op 12°C, 7°C, 2°C en -7°C buitentemperatuur.” Met de bepalingen voor lot 1 wordt voor het volgens Els Baert eindelijk mogelijk om op een realistische manier de klassieke verwarmingsinstallaties te vergelijken met warmtepompen. Het kan niet anders of warmtepompen zullen als overwinnaar uit deze vergelijking komen, waardoor het gemakkelijker zal worden om warmtepompen op de markt te plaatsen. Maar er is meer. Ook voor de warmtepompen, afhankelijk van de categorie en de watertemperatuur (35°C of 55°C), zullen er toestellen uit de markt worden genomen die niet voldoen aan de minimum vereisten qua rendement.


Afsluiten deed Els Baert met een stand van zaken van de herziening van de F-gassen verordening. Dit komt voldoende aan bod op andere plaatsen in Cool & Comfort, maar interessant was toch om te horen hoe een van de grootste fabrikanten tegen de voorstellen aankijkt. “We ondersteunen de algemene doelstellingen en principes van de phasedown, maar er zijn toch nog wat onderhandelingspunten. Zo is de phase-down te drastisch wat tot tekorten zou kunnen leiden. De groei van de warmtepompmarkt zou hierdoor in het gedrang kunnen komen. Voorts bevat het voorstel ook een verbod op het voorvullen van de toestellen met koelmiddel in de fabriek. We verwachten dat dit zowel de emissies als de kostprijs voor de consument zal laten stijgen. Maar Daikin ondersteunt wel de onderliggende gedachte van dit verbod, namelijk het beschermen van de EU-fabrikanten tegen ongelimiteerde import van buiten de EU.” “De verslaggever van de het Environment Committee van het Europees Parlement, de Nederlander Bas Eickhout, wil een hoge bijdrage koppelen aan het gebruik van HFK quota. Dit kan fabrieken in de EU in een nadelige positie brengen tegenover fabrieken buiten de EU, wat al snel tot een onvermijdelijke delocatie zou leiden. Dit kan de bedoeling niet zijn. De productverboden van het commissievoorstel zijn redelijk, maar het mag niet nog strenger worden zoals sommige leden willen. Dit zou niet haalbaar zijn voor de fabrikanten van o.a. warmtepompen en aircosystemen omwille van beperkingen van de energie-efficiëntie, de veiligheidseisen en de betaalbaarheid voor de consument.” Tenslotte nog een kleine kanttekening bij de wettelijke basis. “Deze geeft teveel ruimte aan de lidstaten om nog bijkomende maatregelen te nemen”, besluit Els Baert. “Dit druist in tegen het principe van een Europese eenheidsmarkt.”

Samsung Electronics is wereldwijd marktleider op vele gebieden, variërend van monitoren en TV’s tot mobiele telefoons en geheugenchips. Via innovatieve en betrouwbare producten laat Samsung de wereld kennis maken met fantastisch nieuwe mogelijkheden. Zo ook op het gebied van klimaatbeheersing.

DE NIEUWE DVM S de beste verwarmingsprestaties!

De nieuwe DVM S van Samsung is uniek! Met zijn verbazingwekkend hoge rendementen en de beste verwarmingsprestaties in de markt zorgt het innovatieve warmtepompsysteem, zelfs bij extreem lage buitentemperaturen, voor een comfortabel binnenklimaat. De duurzame lucht-lucht/water warmtepomp maakt gebruik van warmte uitwisseling en is hiermee dé energie efficiënte totaaloplossing voor verwarmen en koelen tijdens alle jaargetijden.

u www.ubf-aca.be

Naast leverancier van kwalitatief hoogwaardige Samsung klimaatbeheersingssystemen is Ambrava een volwaardig partner, die continue toegevoegde waarde levert bij haar product. Zij ondersteunt u met haar kennis en kunde, producttrainingen en een ruime voorraad goederen. Vandaag besteld, morgen geleverd! cool& comfort I 23

www.samsung-klimaat.be


3 T/M 7 FEBRUARI 2014 JAARBEURS UTRECHT WWW.VSK.NL

GA NAAR VSK.NL ENER REGISTRE TIS VOOR GRAG TO E G A N


Climatechno heeft zich met een 90 exposanten en 2380 bezoekers ontegensprekelijk dé HVACR-vakbeurs van België getoond. Dit is ook de deelnemende bedrijven niet ontgaan, met nu al heel wat interesse voor deelname aan Climatechno in 2015!

Succesvolle Climatechno 2013

B

eursorganisator Filip Cossement

grond te krijgen in onze sector, kan ik vast-

van FCO Media (uitgever van o.a.

stellen dat zowel exposanten als bezoekers

Cool & Comfort, TechCare en

Climatechno beschouwen als de belang-

Dimension) kan tevreden terugblikken op

rijkste vakbeurs voor de Belgische HVACR-

Climatechno 2013. “In een woelig beurs-

sector. We hebben dit jaar de beste editie

landschap met enerzijds bedrijven die de

ooit mogen beleven. Tientallen bedrij-

knip op de beurs houden door onzekere

ven hebben nu al geïnformeerd om deel

vooruitzichten op een economische her-

te nemen in 2015. Een mooie erkenning

opleving en anderzijds een overaanbod

voor de inspanningen die door alle mede-

aan vakbeurzen die trachten voet aan de

werkers worden geleverd om van Climatechno een succesvolle vakbeurs te maken. Sommige exposanten vinden het zelfs jammer dat we vasthouden aan onze tweejaarlijkse organisatie, maar dit is een bewuste keuze. Overdaad schaadt, ook op de beursmarkt. Door een tweejaarlijks evenement

De eerste beursdag op donderdag 10 okto-

te blijven, heeft de volledige sector iets om

ber werd het drukst bezocht. Op vrij-

naar uit te kijken en productvoorstellin-

dag 11 oktober lag de klemtoon op de

gen of speciale acties rond de beurs op te

door UBF georganiseerde studiedag. Cli-

bouwen. Met een jaarlijkse beurs zouden

matechno bezoek je niet alleen om ken-

we de begeestering en het enthousiasme al

nis te maken met de deelnemende bedrij-

snel verliezen.”

ven, maar ook om deel te nemen aan een

Zowel exposanten als

bezoekers beschouwen Climatechno als de belangrijkste vakbeurs voor de Belgische HVACR-sector. Filip Cossement , FCO Media iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

cool& comfort I 25


workshop of lezing. In tegenstelling tot de veelbelovende inschrijvingen – alle workshops waren volzet – bleef de opkomst wat onder de verwachtingen. Tot grote ontgoo-

Climatechno 2013 heeft afgesloten met

ten hadden hun stand omgetoverd tot een

cheling van Filip Cossement. “Bezoekers

10% meer bezoekers dan de vorige editie,

gezellig supporterslokaal met live de wed-

blijven liever op de beursvloer dan deel

en het had nog beter kunnen zijn indien

strijd op groot scherm.

te nemen aan een workshop. Dit is jam-

Kroatië geen stokken in de wielen had

mer, want doordat de workshops waren

gestoken. Door de belangrijke voetbal-

De volgende editie van Climatechno gaat

volzet, kregen misschien gemotiveerde

wedstrijd Kroatië-België met een plaats

door op donderdag 15 en vrijdag 16 okto-

deelnemers niet meer de kans om zich in

op het WK 2014 als inzet in extremis te

ber 2015. Interesse om ook deel te nemen?

te schrijven. Samen met de deelnemende

verplaatsen van 20u naar 18u, heeft onge-

Contacteer Filip Cossement op telefoon

bedrijven zullen we de volgende keer een

twijfeld zijn invloed gehad op het aantal

056/77.13.10. Houd ook de website in het

oplossing bedenken om op gepaste wijze

bezoekers. Maar zij die toch naar Clima-

oog.

met dit fenomeen – waar niet alleen Cli-

techno waren gekomen, hebben zich dat

matechno mee heeft te kampen maar ook

niet beklaagd: enkele creatieve exposan-

steeds vaker de kop opsteekt bij opleidingen en bedrijfsevents – om te gaan.”

Climatechno Innovation Award

De Climatechno Award gaat dit jaar naar nv Isobar uit Waregem. Isobar presenteerde de Ecohomepanel, een oplossing voor betaalbaar passief wonen. Met de Ecohomepanel wordt de klassieke muuropbouw in één keer uitgevoerd. Daarnaast zijn er de ecologische en economische voordelen. Met de beperkte dikte van de panelen verkrijg je 30% meer binnenruimte. De woning kan het stellen met een lichtere fundering als gevolg van de lichtere opbouw van de wanden. De snele montagetijd, droogbouw en onmiddellijk beschikbaar om af te werken zorgen ervoor dat de bouw veel sneller vooruit gaat dan bij een traditionele bouwwijze en daardoor stukken goedkoper uitvalt. Op ecologisch vlak is het belangrijk te weten da de hoge isolatiewaarde bijdraagt tot een lagere uitstoot en voor een verminderd verbruik van aardgas of elektriciteit zorgt. n www.ecohomepanel.com

26 I cool & comfort

n www.climatechno.be


Betaalbare luxe

voor veel comfort

Haal nu úw Midea warmtepomp in huis! Midea is wereldwijd één van de grootste producenten van kwalitatief hoogstaande producten voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.

Ontdek de Midea pluspunten

1| 2| 3| 4|

De Midea warmtepompen bieden u een optimaal comfort. Koelen en verwarmen met één apparaat. De Midea warmtepompen werken fluisterstil. Een lage energiekost met de warmtepompen van Midea.

www.climacon.be

climacon PANTONE REFLEX BLUE C 80%

Kruinstraat 4 - 9160 Lokeren - T: 09 337 87 77 - F: 09 337 88 70 Website: www.climacon.be - E-mail: info@climacon.be


â&#x20AC;&#x153;

Ik heb mijn camionette nodig voor mijn werk, niet om de schatkist te vullen. Kristof Beenaerts

â&#x20AC;?

Installateur Limburgs Klimatiseringsbedrijf

Uw belangen sterk verdedigd dankzij BOUWUNIE en UNIZO

Deskundig, onafhankelijk, betrouwbaar. Bouwondernemers verdienen een sterke belangenorganisaties. Een baken waar men letterlijk dag en nacht terecht kan. Kijk op www.bouwunie.be of www.unizo.be.


15&16 OKTOBER 2015 BRABANTHAL LEUVEN cool& comfort I 29


A . P S.13 01 _ K-VA R I S P E E D -I Q _ B L . N L //

NEW ECOLINE VARISPEED

EENVOUDIGE EFFICIËNTIE? DE INTELLIG ENTE OPLOSSING.

Het aanhoudende succes van de BITZER intelligente compressoren is begonnen met de NEW ECOLINE VARISPEED serie. Haar geïntegreerde, zuiggasgekoelde frequentie regeling verlaagt de energiekosten aanzienlijk en levert een betrouwbare en effi ciënte functionering, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen. Bovendien kan deze uitvoerig geteste BITZER compressor-serie eenvoudig en snel in gebruik genomen worden en bevat ze onderhoudsvrije frequentieregelaars. Kom meer te weten over onze producten via www.intelligent-compressors.com


> Reportage

Symposium Warmtepomp Platform Op woensdag 11 september ’13 ging op de campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver de zesde editie van het Warmtepomp Symposium door. Ruim 100 deelnemers

J

an Lhoëst, coördinator van het Warm-

bereiding en we hopen dat de certificering

tepomp Platform, gaf de voorzet die

voor de installateurs begin volgend jaar van

door de aanwezigen graag werd bin-

kracht zal worden. Daarnaast is er ook nog

met interessante sprekers die

nengekopt. “Het voorbije jaar was een

het elektriciteitstarief bij warmtepompen.

een duidelijk beeld schetsten van de actuele warmtepomp-

zakten af voor een boeiende dag

vruchtbaar jaar voor de Belgische warm-

De overheid en de distributienetbeheerders

tepompmarkt. Er is veel veranderd, vooral

zijn onze partners in dit dossier. De gesprek-

in positieve zin. Warmtepompen doen het

ken waarbij wordt gestreefd om het elektri-

almaar beter op de Belgische markt, maar op

citeitsgebruik zo goedkoop mogelijk te hou-

ons afkomen en enkele techni-

Europees niveau blijven we nog een klein

den, schieten goed op.”

sche noviteiten die nieuwe op-

broertje. Ook kijken we nog maar eens naar

markt, de uitdagingen die op

portuniteiten kunnen creëren.

de overheid die meer inspanningen moet

Pieter-Jan Cluyse, Policy Officer bij de

leveren om warmtepompen op de markt te

European Heat Pump Association, kreeg

zetten en het minimumaandeel hernieuw-

het voorrecht om de studiedag te ope-

bare energie te halen. Ook met de certifice-

nen. EHPA telt 107 leden uit 22 landen, en

ring van de installateurs lopen we wat ach-

beschikt hiermee over adequate data om

zelfs een terugval van 7,4%. België vormt

ter. Europa legde de lidstaten op om uiterlijk

een realistisch overzicht te geven van de

een uitzondering op de Europese trend met

tegen 31 december ’12 een certificeringssy-

Europese warmtepompmarkt. “In de peri-

vorig jaar nog een groei van 21,4%. Het lijkt

steem uit te werken. Dit is niet gebeurd,

ode 2005-2012 werden in Europa, na toepas-

spectaculair, maar in absolute waarden blij-

onder meer omdat in ons land de Gewes-

sing van enkele correctiefactoren, ongeveer

ven het kleine aantallen, waardoor België

ten in deze materie bevoegdheden bezitten.

5,5 miljoen warmtepompen geplaatst. De

nog een grote achterstand heeft op de kop-

Maar het proces gaat in de goede richting.

jongste drie jaren merken we echter dat er

groep van belangrijkste warmtepomplan-

De Gewesten zijn bijna klaar met hun voor-

een einde kwam aan de groei, met vorig jaar

den. 86% van de warmtepompen worden

Er moet nog meer aan-

dacht worden besteed aan

in negen landen geplaatst. In volgorde van absolute cijfers zijn dat Frankrijk, Italië, Zweden, Duitsland, Noorwegen, Finland, Spanje, Denemarken en Zwitserland.” “Het zou niet alleen goed zijn voor de fabri-

de energie-efficiëntie, dus

kanten en importeurs van warmtepompen

kunnen we alleen maar ge-

voor warmtepompen, maar het is ook een

dat de Belgische consument massaal kiest

lukkig zijn wat nu gebeurt

noodzaak om de Europese doelstellingen

met nieuwe regelgeving

behalen. Willen we er komen tegen 2020,

zoals EcoDesign en EPBD. Pieter-Jan Cluyse, EHPA

voor het gebruik van duurzame energie te dan is een jaarlijkse groei van 30 à 35% nodig. Het zou mooi zijn, maar weinig realistisch om op zo’n korte periode zo’n spectaculaire ommezwaai bij de eindgebruiker te cool& comfort I 31


> Reportage

veroorzaken. Dit geldt trouwens niet alleen

het IWT ook andere competente partners

waterbereiding voor woningen beoogt. Het

voor België, want nog heel wat andere Euro-

aan Smart Geotherm deelnemen, zoals de

project beoogt de knelpunten weg te werken

pese landen worden met hetzelfde probleem

Confederatie Bouw, KULeuven, Bouwunie

die een ruime toepassing van de combinatie

geconfronteerd. Er is voldoende potenti-

en VITO.” In een volgend nummer van Cool

in de weg staan binnen de Vlaamse context.

eel, maar met de ‘business as usual’-menta-

& Comfort zal dit Smart Geotherm project

Concreet wordt een kwaliteitsverbetering

liteit zullen we er niet geraken. Er moet nog

verder worden toegelicht.

beoogd door optimalisatie van verschil-

meer aandacht worden besteed aan de ener-

lende – bestaande – generische systeemcon-

gie-efficiëntie, dus kunnen we alleen maar

Na theorie was het de eerste keer de beurt

figuraties met behulp van een gelijkwaardige

gelukkig zijn wat nu gebeurt met nieuwe

aan een case study. Ruben Baetens (KULeu-

systeemprestatiebeoordeling.”

regelgeving zoals EcoDesign en EPBD.”

ven) schetste een project rond het potentieel van vraagsturing met warmtepompen

Net voor de lunch kwam er terug een the-

Gust Van Lysebetten (WTCB) gaf uitleg

in een nul-energie woonwijk met fotovol-

oretische presentatie door Stefan Antonov

bij het project Smart Geotherm, waarbij de

taïsche panelen en warmtepompen. De

(KULeuven) over de optimalisering van

aandacht gaat naar energiewinning tot op

woonwijk bestaat uit 33 identieke eenge-

grondgekoppelde warmtepompsystemen.

maximaal 500 meter diepte (ondiepe geo-

zinswoningen voorzien van onder meer

De ingenieurs in de zaal beleefden enkele

thermie). “Vanaf 2020 is men verplicht om

vloerverwarming, ventilatie met warmte-

mooie momenten met de resultaten van

‘nearly zero-energy buildings’ te bouwen.

terugwinning en zonnewering, maar tij-

‘diepgaand’ onderzoek, terwijl andere aan-

Een groot deel van de resterende behoefte

dens de opvolging is duidelijk gebleken

wezigen compleet KO gingen bij wiskun-

aan energie kan ingevuld worden door geo-

hoe belangrijk de bezetting van de woning

dige formules die het volledige projectie-

thermie. In België is de toepassing echter

(eenoudergezin, kinderloos koppel, tieners,

scherm vulden.

nog te beperkt in vergelijking tot onze buur-

bejaarden,…) voor het energieverbruik is.

landen. Door gericht onderzoek en kenni-

“Het algemene leefpatroon, waarbij onder

Thomas Boermans van Ecofys gaf een

stransfer gedurende zes jaar wil IWT – het

andere rekening wordt gehouden met het

overzicht van het technisch potentieel van

Instituut voor de Aanmoediging van Inno-

verbruik van sanitair warm water, het aan-

warmtepompen tegen 2030 in acht Euro-

vatie door Wetenschap en Technologie in

tal elektrische apparaten en een dag/nacht

pese landen (België, Duitsland, Frankrijk,

Vlaanderen – het aandeel geothermie in de

leefpatroon, zijn van groot belang om de

Italië, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd

totale energievoorziening voor gebouwen

energie-efficiëntie te bepalen. Energiever-

Koninkrijk en Zweden) volgens drie scena-

gevoelig verhogen. Slimme besturingssy-

bruik en –productie moeten op elkaar wor-

rio’s: CPI (Current Policy Implementation),

stemen zullen ontwikkeld worden die de

den afgestemd.”

HP+ (een ambitieus warmtepompscenario

match maken tussen de vraag naar koeling

met 50% warmtepompen in nieuwbouw en

en verwarming, het aanbod aan geothermie

Maarten Sourbron (KULeuven - Campus De

30% warmtepompen bij renovatie) en HP++

en andere vormen van thermische energie

Nayer) stelde het project ZON-WARM voor,

(een zéér ambitieus warmtepompscenario

en de tijdelijke buffering van energie zoals

waarin de prestaties van twee verschillende

met 100% warmtepompen in nieuwbouw

in de ondergrond en in de structuur van het

systemen met respectievelijk een grondge-

en 50% warmtepompen bij renovatie). Mooi

gebouw. Hiervoor is het belangrijk dat naast

koppelde warmtepomp en een lucht-water

meegenomen hierbij is dat de impact van

warmtepomp worden gemonitord met als

een sterke stijging van het aantal warmte-

centraal thema de koppeling van zonne-

pompen zich vertaalt in een spectaculaire

energie met een warmtepomp. “Zon-Warm

daling van de CO2-uitstoot. Zo kan die in

is een onderzoeksproject dat de optimalisa-

het HP++-scenario zelfs tot een verminde-

tie van combinaties van warmtepompen en

ring met 47% leiden. De totale energiebe-

zonthermische systemen voor toepassing

sparing in 2030 volgens de drie scenario’s

in ruimteverwarming en sanitair warmtap-

(verwarming, productie van sanitair warm

Vanaf 2020 is men verplicht om ‘nearly zero-energy

buildings’ te bouwen. Een groot deel van de resterende behoefte aan energie kan ingevuld worden door geothermie. Gust Van Lysebetten, WTCB 32 I cool & comfort


GRATIS

MultiSelector App Snel en eenvoudig geconfigureerd. General multi split systemen bieden een grote flexibiliteit. Op 1 buitenunit kunnen tot 8 AircoHeaters worden aangesloten, vrij te configureren uit tal van modellen en vermogens, in totaal meer dan 150 combinatiemogelijkheden. Dankzij de MultiSelect app kan u snel en eenvoudig binnenunits selecteren en combineren. De MultiSelector toont u meteen of uw selectie binnen het maximum koel- en verwarmingsvermogen van de gekozen buitenunit valt. In een handomdraai krijgt u een overzicht van de verwarmingsvermogens bij -10°C exact per binnenunit. Uw selectie kan quasi spelenderwijs worden aangepast. Per e-mail ontvangt u een overzichtelijk configuratie rapport waarmee u verder aan de slag kan. Slimmer verwarmen en koelen begint met slim selecteren!

GRATIS U kan de MultiSelector app voor uw smartphone gratis downloaden in de Apple App Store en de Android Play Store, of gebruik maken van de pc-versie op www.generalbenelux.com.

distributed by

Thercon nv I showroom I Kontichsesteenweg 52 I 2630 Aartselaar I Tel.: 03/451 24 24 I www.generalbenelux.com


3 IN 1 WARMTEPOMP i-SERIES WARMTEPOMP COMBINEERT: 1. LUCHT / WATER WARMTEPOMP OP LAGE TEMPEBadkamer

RATUUR VOOR VLOERVERWARMING

Zonnepanelen Sanitair warm water

2. LUCHT / WATER WARMTEPOMP OP HOGE TEMPERATUUR VOOR SANITAIR WARM WATER TOT 80°C

Slaapkamer

3. LUCHT / LUCHT WARMTEPOMP VOOR VERWAR-

Technische Ruimte

MEN EN/OF KOELEN MET WARMTE RECUPERATIE Bureau

Vloerverwarming

Leefruimte

SWW 3 2 1 Em

T 014/88.36.32 F 014/88.36.31

Info@acbairco.be www.acbairco.be

VOOR ECHTE ENERGIEBESPARINGEN, KIES AQUAREA WARMTEPOMPEN

High

efficiency heating

Boiler

Solar

refrigerant

friendly

Down to -20 ºC in heating mode

connection

panels connection

hot water

R410A

OUTDOOR TEMPERATURE

RETROFIT

SOLAR KIT

DHW

Environmentally

Domestic

* COP: energetisch rendement in verwarming. COP van 5.00 voor WH-SDF03E3E5 + WH-UD03EE5 model bij 7 ºC buitentemperatuur en warmwater in- en uitgangstemperatuur van 30 ºC en 35 ºC (volgens EN 14511-2)

Internet

TIO NA

MAXIMUM EFFICIENCY

CONTROL YOUR HEAT PUMP FROM ANYWHERE

L

Ready

COP

OP

5

Control

INTERNET CONTROL

www.aircon.panasonic.eu

Dankzij hun uitzonderlijk rendement zorgen de PANASONIC AQUAREA warmtepompen voor zeer grote energie- en milieubesparingen. AQUAREA maakt deel uit van een nieuwe generatie verwarmings-en airconditioningsystemen die een vernieuwbaar, kosteloos beschikbare energiebron (de lucht) gebruiken voor het verwarmen en koelen van de woning en om sanitair warm water te produceren. Tot 80 % van de energie die wordt opgewerkt door een AQUAREA warmtepomp komt uit de buitenlucht zelf. Dit betekent dat voor elke kilowatt verbruikte elektrische energie, de AQUAREA warmtepompen maximaal 5.00 kW warmte-energie kunnen afleveren (COP 5.00) *. Dit is 4.00 kW meer dan een conventionele elektrische verwarming of gasketel. In de voorhoede van energie-innovatie, is AQUAREA een ‘groen’ verwarmingsen airconditioning systeem. Vanaf heden kan uw AQUAREA warmtepomp via Smartphone/Tablet bediend worden (optionele interface).


> Reportage

Het primaire doel van het Thermomap project bestond

erin om het geothermische potentieel - vSGP of very Shallow Geothermal Potential - op beperkte diepte in kaart te brengen. Estelle Petitclerc, Royal Belgian Institute of Natural Sciences water, koeling,…) in vergelijking tot de situ-

Daarna mocht Maarten Sourbron voor de

atie in 2012 bedraagt respectievelijk 19%,

tweede maal het woord nemen voor een pre-

25% en 31%, getallen die toch wel doen

sentatie over de kern van de zaak: dimen-

duizelen en de overheid moeten aanspo-

sionering van een warmtepompinstallatie

ren om nog fanatieker in te zetten op een

met betonkernactivering. “Stralingswarmte

groter marktaandeel voor warmtepompen.

en –koeling zijn bijzonder comfortabel en

“Warmtepompen vormen een belangrijk

dus gewenst. Met deze oplossing is er een

puzzelstuk om de duurzaamheidsobjectie-

grote thermische massa beschikbaar, maar

ven op lange termijn te behalen en zijn een

de kunst schuilt erin om deze optimaal te

essentieel onderdeel van de energiemix die

benutten.”

hiervoor moet zorgen.” Marek Miara van het Fraunhofer-insti-

De vSGP-calculator is beschikbaar in zeven

Energieconsulent Koen Reynders ging na

tuut bracht een presentatie over hoe de

talen (waaronder Nederlands en Frans) via

of de EPB-regelgeving wel realistisch is. Hij

toekomstige markt van verwarming en

de website www.thermomap-project.eu/

deed dit aan de hand van een laag-energie

elektriciteitsproductie eruit zal/kan zien.

tools en laat toe om een realistische voor-

villa uit Sint-Niklaas met de kanttekening

Het laat geen twijfel dat smart grids hier

spelling te maken van de warmtecapaciteit

“uit het leven gegrepen, maar met drie bad-

een prominente rol zullen opeisen. Ook

(MJ/m³K) en warmtegeleidbaarheid (W/mK)

kamers, een fitness en een beschikbare bin-

warmtepompen kunnen hierin een rol

op gelijk welke plaats op basis van adres,

nenruimte die ongeveer overeenstemt met

spelen, maar dit zal wel gepaard gaan met

locatie of coördinaten en enkele parame-

vier standaard eengezinswoningen, geen

een kleine vermindering van het rende-

ters (o.a. locatie, klimaat, diepte-interval).

doorsneewoning”. Vermits de woning aan

ment of een verhoging van de bedrijfskos-

een natuurgebied grenst, was de logische

ten. Van de overheid mag dus een – finan-

Het Warmtepomp Symposium 2013 was het

wens van de bewoners om dankzij grote glas-

ciële – inspanning worden verwacht ter

laatste wapenfeit van Jan Lhoëst als coördi-

partijen maximaal te genieten van de omlig-

compensatie van de warmtepompeigenaar

nator van het Warmtepomp Platform. Op

gende natuur. “Veel glas betekent niet nood-

die op zijn niveau bijdraagt tot een milieu-

16 september ’13 heeft hij ODE Vlaanderen

zakelijk dat het binnen te warm moet zijn.

vriendelijkere omgeving.

ingeruild voor de Belgische verwarmings-

Dankzij grote dakoversteken kunnen we het

specialist ACV, die hiermee zijn doelstel-

invallende zonlicht enigszins onder controle

In schoonheid werd geëindigd met Estelle

lingen om een belangrijke speler te worden

houden.” De bewoners stonden absoluut

Petitclerc van het Royal Belgian Institute of

op de warmtepompmarkt niet onder stoe-

open voor een energie-efficiënte woning –

Natural Sciences. Het project Thermomap

len of banken steekt. Helemaal verdwijnen

een absolute voorwaarde om tot een duur-

liep over drie jaar en in negen landen. “Het

uit het Warmtepomp Platform doet Jan nog

zame woning te komen – en gaven energie-

primaire doel van dit project bestond erin

niet, want om de continuïteit te verzekeren

zuinige toestellen alle kansen. Zo kwamen er

om het geothermische potentieel – vSGP

neemt hij tijdelijk de openstaande vacature

onder meer Daikin Altherma ERLQ014CW1

of very Shallow Geothermal Potential – op

van voorzitter op. Cool & Comfort wenst

met 9kW back-up, Brink ELAN 16 DUO en

beperkte diepte in kaart te brengen. Hier-

Jan veel succes in zijn nieuwe uitdaging.

22 DUO, Brink Renovent Excellent en Dai-

voor werden testzones in drie lagen inge-

kin zonneboiler EKSV-H-P (5,2 m²). “Bij

deeld: 0 tot 3 meter, 3 tot 6 meter en 6 tot

grote laag-energiewoningen rekent EPB erg

10 meter.” In België werden twee testzones

pessimistisch”, is de voorlopige maar krach-

geselecteerd: Gent (1.500 m²) en Luik (573

tige conclusie. “Volgens EPB zou het ver-

m²). Tijdens een seminarie eind 2012 kregen

bruik voor koeling even groot zijn als het

een twintigtal mogelijke gebruikers de kans

gebruik voor verwarming. EPB voorspelt

om de resultaten van het project te gebrui-

redelijk de trend in opbrengst van de hui-

ken om het warmtepotentieel voor hun con-

dige installatie, maar toch aan de lage kant

crete plannen te bepalen, wat zeer positieve

want de reële opbrengst ligt 15% hoger.”

reacties opleverde.

n www.ode.be

cool& comfort I 35


Eén pakket voor alle administratieve behoeften van een koeltechnisch bedrijf Calculatie & Offerte

Dossiers & Projecten

Koppeling groothandels

Gasabsorptie warmtepompen

Koudemiddelen boekhouding

Stock

Facturen & Opvolging

U en Cafca een sterk team Service & Onderhoud

Aankopen

UÊœœ}ÃÌiÊ Ê Ài˜`i“i˜ÌΏ>ÃÃiʳ³³ UÊ,i˜`i“i˜Ìi˜Ê̜ÌÊ£Çä¯ UÊ6iÀ“œ}i˜ÃÊÛ>˜>vÊÎx Ž7Ê Ê “iÌÊÜ>ÌiÀÌi“«iÀ>ÌÕÀi˜Ê Ê Û>˜ÊÇäc

Bezoek onze websites

Cafca nv Rembert Dodoensstraat, 45 Industriezone Kristalpark B-3920 Lommel T. 011 55 40 10

Onderhoudsbeheer via het web

uikers

Meer dan 2500 gebr

CONTACTEER ONS VOOR EEN DEMO info@cafca.be

CoolingWays BVBA - Uitbreidingstraat 54, 2600 Antwerpen T +32 3 218 77 50, F +32 3 281 87 50 info@coolingways.be, www.coolingways.be

LDL.BE

Werkbonnen op tablet

www.cafca.be www.cafcatrack.be www.digabon.be


> Reportage

ATMOsphere Europe Phase-out als het kan, phase-down als het moet

“De jongste vijf jaar hebben de ATMOsphere conferenties zich ontwikkeld tot het jaarlijkse treffen van deskundigen uit de HVACR-industrie die het belangrijk vinden dat natuurlijke koelmiddelen een groter marktaandeel verwerven”, vertelt Marc Chasserot, gastheer

“I

n 2009 hoorden we nog dat ‘er

fening tussen praten en zwijgen want bijna

geen markt bestaat voor natuur-

gelijktijdig met haar presentatie hakte de

lijke koelmiddelen’. Nu kunnen

Commissie knopen door en viel de F-gas-

we met plezier vaststellen dat – alleen al in

sen regelgeving in zijn definitieve plooi. Nu

Europa – meer dan 400 bedrijven dagelijks

komt er licht aan het eind van de tunnel en

bezig zijn met natuurlijke koelmiddelen.

weet iedereen onderhand wel welke rich-

En geloof me, niet alleen in de Scandina-

ting het uitgaat.

vische landen zoals wel eens wordt gefluis-

van ATMOsphere Europe 2013. “We kun-

terd. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Bas Eickhout (Europarlementslid voor

nen alleen maar met grote tevreden-

voeren de lijst aan, met ook nog Italië en

GroenLinks) slaagde erin om het Europese

heid vaststellen dat onze bijeenkom-

Zwitserland in de top vijf. We zitten nu mid-

beleidvormingsproces in enkele woorden

sten iets hebben opgeleverd. Sterker

denin het decennium van de natuurlijke

uit te leggen. “De Europese Commissie zorgt

koelmiddelen. Het wettelijke kader wordt

voor het kader, daarna is het aan het Euro-

gevormd, de industrie heeft inspanningen

pees Parlement en de Raad om tot een defi-

geleverd om zijn technieken aan te passen,

nitieve beslissing te komen. De onderhan-

het is dus nu of nooit.”

delingen spitsen zich voor een groot deel

nog, door het samenbrengen van de industrie en Europese en nationale beleidsmakers – voor Brussel opteren als jaarlijkse ontmoetingsplaats van

toe op de tijdlijn voor de uitfasering van de

ATMOsphere Europe zorgde voor een

De markt lijkt Marc Chasserot gelijk te

F-gassen. De Commissie heeft dit bewust

vlotte link met de EU-instanties – heb-

geven. De toename van het aantal CO2

open gelaten met een zeer ruime veiligheids-

ben we een evolutie op gang gebracht

transkritische installaties in Europese super-

marge, maar dit zette wel de deur open voor

die de EU-grenzen overschrijft. ATMOsp-

markten de voorbije twaalf maanden was

tegenstrijdige voorstellen en een belangen-

significant met een groei van 1.331 naar

conflict tussen voor- en tegenstanders van

2.881 installaties (België 13 => 42, Neder-

de ‘harde’ lijn. Ook op het vlak van het ver-

land 14 => 88). Tel hierbij nog de 1.584 cas-

bod op voorgevulde koelinstallaties ver-

cade installaties (1.568 CO2/HFC + 16 CO2/

schillen Parlement en Raad van mening.

NH3) en Europa is met zeer grote voorsprong

Toch hopen alle partijen om rond kerstdag

here volgt die trend en heeft naar analogie met onze Europese conferenties gelijkaardige evenementen opgezet in Noord-Amerika en Azië. Hierdoor wordt 2014 een overgangsjaar. We stappen af

wereldleider op dit vlak.

van het jaarlijkse ATMOsphere Europe en

Hoe kan ATMOsphere Europe anders begin-

maken er een tweejaarlijkse gebeurtenis

nen dan met een update van de F-gassen

van. Maar we ‘eindigen’ in schoonheid

regelgeving? Bente Tranholm-Schwarz van

met meer dan 220 deelnemers, ruim 50 presentaties en 22 sponsors.”

de Europese Commissie stond in november 2012 nog voor een moeilijke evenwichtsoe-

Nu kunnen we met plezier vaststellen dat - alleen al in Europa - meer dan 400 bedrijven dagelijks bezig zijn met natuurlijke koelmiddelen. We zitten nu midden in het decennium van de natuurlijke koelmiddelen. Marc Chasserot, voorzitter van ATMOsphere Europe 2013 cool& comfort I 37


> Reportage

De industrie wil niet hopen en dromen, maar heeft behoefte aan duidelijkheid en een realistische benadering van de markt” Andrea Voigt, secretaris-generaal van EPEE

te landen en met een compromis voor de

generaal van EPEE (European Partnership

dag te komen, zodat de industrie weet wat

for Energy and the Environment), slaagde

en wanneer op hen afkomt.”

er dit keer wel in om haar (positieve) boodschap aan de man te brengen. Terwijl ze

Om het debat – een belangrijk onderdeel

vorige edities steevast de wind van voren

van ATMOsphere – te voeden, gaf Samuel

kreeg toen ze opriep voor een phase-down

Just van het Franse Ministerie van Ecolo-

in plaats van een phase-out, was het opmer-

gie, Duurzame Ontwikkeling en Energie

kelijk dat ze na haar presentatie steun kreeg

een overzicht van het standpunt van zijn

van eindgebruikers. De beschikbaarheid van

land in de herziening van de F-gassen regle-

duurzame alternatieven voor alle toepassin-

mentering. “Voor wat betreft de certifice-

gen én het prijskaartje die aan de (zoveelste)

Sylvain Gillaux van Sanden Europe had

ring heeft Frankrijk al een lange weg afge-

omschakeling naar een ander koelmiddel

de boodschap begrepen en riep de Euro-

legd met 70.000 certificeringen uitgereikt

hangt, werd meer dan eens in vraag gesteld.

pese industrie op om geen schrik te hebben voor verandering. Hiervoor verwees

aan individuen en 30.000 aan bedrijven. We tonen ons hiermee een van de beste

“De industrie wil niet hopen en dromen,

hij naar een voorbeeld in Frankrijk. In 2009

leerlingen van de klas. Terugkomen op de

maar heeft behoefte aan duidelijkheid en

vond de industrie het nog nodeloze moeite

eerder opgelegde tijdlijn en meer tijd laten,

een realistische benadering van de markt”,

om inspanningen te leveren om warmte-

betekent het penaliseren van de lidstaten

aldus Andrea Voigt. “De industrie is niet

pompboilers te promoten. In 2013 zijn er

die zich plichtbewust hebben opgesteld.

gekant tegen duurzame alternatieven,

al 60.000 warmtepompen voor de productie

Dit mogen we niet laten gebeuren. Frank-

want we gebruiken ze nu al. Verzet EPEE

van sanitair warm water verkocht. De con-

rijk vraagt dus dat er strenger wordt gecon-

zich tegen de F-gassen regelgeving? Nee,

sument kan nu kiezen uit meer dan 40 ver-

troleerd op de naleving van deze verplich-

we ondersteunen zelfs de voorstellen van

schillende toestellen. De voorspelling is dat

ting in plaats van de verplichting aan te

de Raad voor een realistische benadering.

zeer binnenkort de kaap van 100.000 warm-

passen. Dit zal ons al een heel eind in de

Phase-down zal wel degelijk de markt beïn-

tepompboilers wordt overschreden.

goede richting brengen!”

vloeden en de industrie aansporen om nog

Jo Leinen van het Europees Parlement ziet

meer R&D uit te voeren naar duurzame

Na vijf edities van ATMOsphere Europe kan

dan weer een nieuwe stijl. “Het Parlement

oplossingen, maar dan wel op een meer

men niet aan de vaststelling onderuit dat de

heeft het geweer van schouder veranderd.

realistische manier waarbij alle aspecten

vraag voor een realistische uitfasering van

Vroeger stelden we een schema op rond uit-

van duurzaamheid en energie-efficiëntie

schadelijke F-gassen steeds luider klinkt. Een

fasering, nu wordt het duidelijker doordat

aan bod komen. Laten we toch niet uit het

regelmatig weerkerende vraag tijdens de

we data opleggen waarop bepaalde koelgas-

oog verliezen dat er voor talloze toepassin-

debatten én in de wandelgangen was “wie

sen niet meer mogen worden gebruikt. Maar

gen nog geen duurzaam alternatief beschik-

zal de transformatie naar natuurlijke koel-

ook hier gaan ecologie en economie hand in

baar is, of een alternatief dat het rendement

middelen betalen?” Onvermijdelijk vallen

hand. F-gassen worden voornamelijk in Azië

gevoelig vermindert.”

deze kosten terug op de eindgebruiker die nu in veel gevallen niet over de financiële

gefabriceerd, terwijl de Europese en de Europese en de Noord-Amerikaanse industrie een

“Met een realistische benadering door een

middelen beschikt voor grote investeringen,

opmerkelijke voorsprong heeft opgebouwd

phase-down creëren we de omgeving waarin

maar ook de fabrikanten/importeurs én de

op het vlak van natuurlijke koelmiddelen.

de Europese industrie zich op wereldvlak

installatiebranche worden onder druk gezet

Door de F-gassen uit de markt te zetten,

kan onderscheiden met duurzame oplos-

om zoveel mogelijk te besparen. Ecologie

zullen we tegelijk de Westerse industrie een

singen, maar door te snel en te regulerend

en economie vormt geen zwart/wit verhaal,

schaaluitbreiding van de markt aanbieden

op te treden, zullen we het tegendeel berei-

maar vraagt om een realistische benadering.

én de Aziatische verplichten om ook R&D te

ken. Als we de Europese industrie wurgen

verrichten naar natuurlijke koelmiddelen.”

door een veel te strenge tijdlijn op te leggen, dan staan de fabrikanten in China en

In het hol van de leeuw de aircofabrikan-

India klaar om de Europese markt in te pal-

ten vertegenwoordigen, is niet meteen een

men. Ecologie is belangrijk, maar onze eco-

dankbare job. Maar Andrea Voigt, secretaris-

nomie ook!”

38 I cool & comfort

n www.ATMO.org/Europe2013


Packo IJswaterinstallaties De betrouwbare oplossing voor het instant koelen met ijswater

WWW.AFM-REFRIGERATION.BE

referenties in grootkeukens - industriële bakkerijen proceskoeling - algemene voedingsindustrie

Packo Inox N.V. - Torhoutsesteenweg 154 - B-8210 Zedelgem T. + 32 50 25 06 15 - F. + 32 50 20 07 52 - E. isabelle.coucke@packo.com

www.packo.com

groothandel koeltechnisch materiaal AFM Kontich Blauwesteenstraat 83/3 2550 Kontich T 03 458 29 58

AFM Grobbendonk Bouwelven 6 2280 Grobbendonk T 014 23 06 74

tage* atis monchtingen r g t e m ri Nu imo in

w Sort voor al u 1.500 excl. BTW a van f €

SHOWROOM ATELIER Sortimo Centrum 1800 Vilvoorde Sortimo West 8793 Sint-Eloois-Vijve Sortimo Oost 3980 Tessenderlo

MONTAGE STATION

* montage in één van onze inbouwstations t.w.v. max 10 % van de inrichting/Actie geldig vanaf 1 april tem 30 juni 2013/actie is niet cumuleerbaar met ander mogelijke promoties en/of andere condities

GRATIS TEL. 0800 857 59 fax 0800 857 60 • info@sortimo.be

EIGEN PRODUCTIE - MAATWERK: VERDAMPERS I MONOBLOKKEN I BIERKOELERS ASSEMBLAGE KOELGROEPEN I PLENUMS I WEERKAPPEN PLAATWERK: ALU I INOX/RVS I GALVANISE


Klimatisering op maat

NIEUWE DELUXE WANDUNIT

Kent en herkent u De nieuwe wandunit biedt een passende oplossing voor de meest uiteenlopende wensen. De innovatieve Plasma-Quad filter garandeert een gezonde en hygiënische omgeving. En dankzij de 3D I-see sensor en de dubbele uitblaaslamellen behoort dit toestel zowel in koel -als verwarmingsmodus tot de beste energie-efficiëntieklasse A+++*. MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE

2,5 9,1 96

3,2 5,1 819

58

60

09/2012

Gedetailleerde informatie vindt u op deluxe.mitsubishi-les.be *geldig voor MSZ-FH25 en MSZ-FH35


> Reportage

Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium Open Bedrijvendag 2013 Op zondag 6 oktober ’13 kreeg Open

“O

Bedrijvendag ruim 695.000 bezoekers

pen Bedrijvendag toont nog

Het voltallige team van Mitsubishi Elec-

maar eens hoe gevarieerd het

tric Europe B.V. Belgium stond klaar om de

Belgische bedrijfslandschap

bezoekers via een uitgestippelde route weg-

wel is”, vertelt Matthias Lievens, directeur

wijs te maken doorheen het pand en om de

350 deelnemende bedrijven. Het thema

Open Bedrijvendag. “De vele bedrijven die

nodige uitleg te verschaffen over de verwar-

dit jaar was in Vlaanderen ‘Nieuw

hun deuren openden, toonden het beste

mingssystemen. Bijzonder succesvol was de

Industrieel Ondernemen’ waarbij de

van zichzelf: dynamiek, innovatie, onder-

opstelling in een afgesloten ruimte van een

nemerschap en vooral een open geest naar

nagebootst winterlandschap met een tem-

de toekomst. Laat ons 1 keer per jaar niet

peratuur die schommelde rond het vries-

ze ondernemen om koploper te blijven

bescheiden zijn, maar trots op wat onze

punt. Hierin stond een City Multi opge-

in hun sector. Duurzaamheid, degelijk

bedrijven dag in dag uit realiseren.”

steld, waardoor de bezoekers aan den lijve

HR-beleid, state-of-the art productie-

konden ondervinden hoe een warmtepomp “We nemen voor de eerste keer deel aan

werkt en ook bij vrieskoude warmte uit de

Open Bedrijvendag”, vertelt Chris Jonck-

buitenlucht haalt.

(570.000 in Vlaanderen en 125.000 in Wallonië) op de been voor een van de

themabedrijven toonden welke acties

processen, digitalisering en een geïntegreerde aanpak ervan zijn de uitdagingen voor de toekomst. In Wallonië

heere, General Manager van Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium. “Zoals de organisa-

Een van de systemen die centraal stond

tie van Open Bedrijvendag het voorstelt, is

was de Ecodan, de energie-efficiënte oplos-

een deelname inderdaad een uitgelezen kans

sing van Mitsubishi Electric voor duurzame

om het grote publiek te bereiken. Ondanks

verwarming. De bijzonder efficiënte lucht-

Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium

het feit dat er bij ons geen productieproces

water warmtepomp haalt tot 75% van de

uit Brugge een succesvolle deelnemer

te zien is, hebben we toch kunnen genieten

nodige energie uit de buitenlucht. De een-

met ruim 600 bezoekers.

van een grote opkomst. En opmerkelijk, heel

voudige installatie en breed toepassingsbe-

wat bezoekers kwamen met concrete vragen

reik worden verkregen dankzij de hoge voor-

over hun bouwplannen. Energieverbruik is

looptemperaturen en op maat gemaakte

een belangrijk thema en de consument zoekt

hydrobox en cylinderunit. Er bestaat een

familie, de werknemers en de geschiedenis

informatie. Warmtepompen zijn actueel en

maximale flexibiliteit voor de opstelling

van het gebouw”, aldus Evie Lootens, Sales

wekken heel wat interesse van zowel bou-

van de buitenunit, wat zorgt voor een bijna

& Marketing Support Living Environment

wers als verbouwers. Logisch, want het is

onbegrensd toepassingsgebied.

Systems bij Mitsubishi Electric Europe B.V.

stond de activiteit in het teken van de agro-industrie. Uit onze sector was

Belgium. “Achteraf werd er bijgepraat met

een zeer energiezuinige en milieuvriendelijke verwarmingsoplossing, en zowel toe-

“Naast onze toestellen kwamen de bezoe-

een frisse Triple 8 van Fort Lapin, de Brugse

pasbaar voor nieuwbouw als renovatie.”

kers ook meer te weten over de Mitsubishi

brouwerij van Kristof Vandenbussche. En tenslotte kreeg iedereen de kans om aan een wedstrijd deel te nemen waarbij de winnaar een ontvochtiger ter waarde van 600 euro kreeg.”

n www.mitsubishi-electric.be

cool& comfort I 41


Luchtgekoelde ijswatermachines Tetris - Tetris 2A - Tetris 2A+ 110 - 930 kW • Koelmiddel R410a • Multiscroll uitvoering tot 12 compressoren • Tetris 2A: Energie-efficiëntie Klasse A volgens EN14511 • Tetris 2A+: EER tot 3.5 volgens EN14511 • Low Noise (LN) en Super Low Noise (SLN) uitvoeringen • Micro channel condensors • Standaard elektronische expansieventielen • ST-versie: geïntegreerde hydraulische module • HP warmtepomp uitvoering met hoge efficiëntie

IJswatermachines met geïntegreerde free cooling Tetris FC - Tetris A FC 95 - 550 kW • Koelmiddel R410a • Geïntegreerde Free Cooling module met 3-weg kraan • 3 groottes FC modules in functie van koelingsbehoeften: BASIC, CUSTOM en EXTRA • Multiscroll uitvoering tot 6 compressoren • Geïntegreerde microprocessor sturing: zorgt voor een optimale energiebesparing bij lagere buitentemperaturen • Low Noise (LN) en Super Low Noise (SLN) uitvoeringen • ST-versie: geïntegreerde hydraulische module • Tetris A FC: Energie-efficiëntie Klasse A volgens EN14511

Chiller Section

Free Cooling Section


Als energieverbruik belangrijk voor u is Watergekoelde & Split ijswatermachines Tetris W 38 - 617 kW • Koelmiddel R410a • Binnenopstelling • Multiscroll uitvoering tot 6 compressoren • Energie-efficiëntie Klasse A volgens EN14511 • Te combineren met dry-cooler of condensor op afstand • Low Noise (LN) uitvoering • Platenwarmtewisselaar en elektronische expansieventielen • HP-uitvoering: omkeerbare warmtepomp • ST-versie: geïntegreerde hydraulische module • Free cooling uitvoering

Close control klimaatkasten Datatech 6 - 104 kW DX-uitvoering met condensor op afstand of met ingebouwde watercondensor te combineren met dry-cooler op afstand • Koelmiddel R410a • 1 of 2 scroll compressoren IJswateruitvoering tot 175 kW Free Cooling uitvoering • • • • • • •

Upflow of Downflow Batterij uitgerust met hydrofiele coating EU4 filter Radiale ventilatoren met snelheidsregeling EC motoren in optie Elektrische naverwarming en bevochtiging in optie Ruim gamma toebehoren

EXCLUSIEF VERDELER

DECATECH AIR SYSTEMS nv Vriendschapsstraat 2, B-3090 Overijse

T 02 688 21 34 | F 02 687 59 99 | info@decatech.be | www.decatech.be


> Reportage

40 jaar expertise in Oostende In 1973 opende Daikin Industries Ltd. zijn Europese hoofdkwartier in Oostende. Sindsdien vormt de vestiging een belangrijk knooppunt in de internationale activiteiten. Vanuit

(Duitsland), Cramlington (VK) en Hendek

certificaat van Top Employer 2013. Dat er tus-

Oostende bedient Daikin Europe NV de

(Turkije). Alles samen telt de Daikin Europe

sen Daikin en de stad Oostende een sterke

Groep ongeveer 5.400 medewerkers. Met een

band bestaat, valt ook in het straatbeeld af te

omzet van 1,85 miljard euro (2012) is Daikin

lezen. Stad en bedrijf realiseerden samen de

Europe verantwoordelijk voor 20,1% van de

Japanse tuin Shin Kai Tei in het Koningspark.

totale omzet van de Daikin Groep.

Het Noriyuki Inouepad in Zandvoorde, deel

Europese markt, Afrika en het MiddenOosten. Het hoofdkwartier in Oostende is daarbij uitgegroeid tot een

van de groene gordel rond Oostende, draagt

belangrijke site voor onderzoek, ontwikkeling en productie.

Daikin heeft de complexiteit en heteroge-

de naam van de CEO van Daikin.

niteit van de Europese markt nooit onderschat. Precies daarom richtte het bedrijf al in

In het kader van de toenemende vraag naar

1973 de vestiging in Oostende op. De exper-

energievriendelijke alternatieven voor de

e voorbije 40 jaar heeft Daikin Europe

tise die Daikin Europe doorheen de jaren in

traditionele oplossingen van Daikin Europe

zich ontwikkeld tot een toonaange-

Oostende opbouwde, vormde voor de Daikin

blijft het EDC een belangrijke rol spelen. Via

vende speler in de Europese markt

Groep aansluitend een uitstekende basis voor

de inspanningen van het EDC wil Daikin

van de klimaatregeling. Tegelijk is het bedrijf

het EMEA Development Center (EDC). De

Europe bijdragen aan de 20-20-20-doelstel-

sinds 1973 sterk verankerd in het economi-

beslissing om in 2011 een ontwikkelingscen-

lingen van de Europese Unie. Daikin Europe

sche leven van de Oostendse regio. Vandaag

trum in te planten in Oostende gaf het bedrijf

levert daarbij ook zelf de nodige inspannin-

telt Daikin Europe in België ongeveer 1.600

een belangrijke impuls. Het EDC speelt een

gen en is een Green Heart Factory. Het ziet

medewerkers, waarvan 1.000 arbeiders en

essentiële rol als bedenker van innovatieve,

erop toe dat er geen energie, water, warmte

500 bedienden in Oostende. De productie-

energie-efficiënte alternatieven voor de tra-

of koelmiddelen verloren gaan en verkleint

vestiging in Oostende is uitgegroeid tot een

ditionele verwarmingsoplossingen. Het EDC

zijn ecologische voetafdruk door slim om te

van de meest geavanceerde in haar soort. De

beschikt onder meer over testkamers waarin

gaan met transport en verpakking. De Dai-

productie op een site van 150.000 m² spitst

de onderzoekers alle mogelijke klimatologi-

kin Altherma Hybride lucht-water warmte-

zich vooral toe op geavanceerde verwar-

sche omstandigheden uit de Europese markt

pomp is een voorbeeld van de innovatie die

mings- en koelsystemen voor residentiële,

kunnen nabootsen. De komst van het EDC

Daikin Europe in het EDC realiseert.

commerciële en industriële toepassingen.

heeft de aanwezigheid van Daikin in Oost-

Naast Oostende heeft Daikin Europe nog

ende alleen maar versterkt. Daikin Europe is

productievestigingen in Plzen en Brno (Tsje-

voor de regio een belangrijke én gerespec-

chië), Cecchina en Milaan (Italië), Güglingen

teerde werkgever. Zo ontving het bedrijf het

D

n www.daikineurope.com

u Frans Hoorelbeke, Chairman Daikin Europe 44 I cool & comfort


GEWELDIG NIEUWS VRV IV VERLEGT DE NORM … OPNIEUW

De DAIKIN VRV IV verlegt de norm met revolutionaire  technologieën zoals een variabele regeling van de koelmiddeltemperatuur en continue verwarming tijdens het ontdooien op warmtepomp-units. De geavanceerde VRV-configuratiesoftware bespaart de gebruiker veel tijd en vereenvoudigt de inbedrijfsstelling. Daarenboven garanderen de automatische koelmiddelvulling en koelmiddel-dichtheidscontrole op afstand een snelle en eenvoudige installatie. Ontdek meer op www.daikin.be


Heat Pump Starters’ Days

baan op met de Heat Pump Starters’

S

uitgebreid gamma milieuvriendelijke

kandidaat-installateurs om warmtepom-

Days. Hiermee wil de Duitse fabrikant

oplossingen, zoals warmtepompen (lucht-

pen te plaatsen, nog wel eens af. Warm-

bij potentiële gebruikers die nog

water, bodem-water, water-water, sanitair

tepompen worden nog vaak beschouwd

warm water, regelingen), solar (zonnecol-

als het actieterrein van de koeltechnische

lectoren, zonneboilers, fotovoltaïsch) en

installateurs, maar dit is een verkeerde

ventilatie (integraaltoestellen met centrale

inschatting. Het merendeel van onze

lateurs die blijven zweren bij de klas-

of decentrale luchttoevoer, ventilatietoe-

warmtepompen zijn monobloc. Dit bete-

sieke gas- en stookoliesystemen of

stel met warmtepompboiler, ventilatie

kent dat er enkel aan de waterzijde aan-

met of zonder warmterecuperatie). Daar-

sluitingen worden geplaatst. Een koel-

naast nog een volledige gamma klassieke

technische certificering is dus niet vereist.

toestellen, zoals doorstromers, handen-

En indien dit toch het geval zou zijn, dan

technologie wegnemen. Afgaande

drogers, grote en kleine boilers, accumu-

kan er in onderling overleg een technie-

op de opkomst bestaat er inderdaad

latoren, natuursteenverwarming, badka-

ker van Stiebel Eltron langskomen om dit

merradiatoren, enz. Uitsluitend voor de

uit te voeren. Trouwens, steeds meer eind-

Duitse markt heeft Stiebel Eltron ook een

gebruikers kiezen een installatiebedrijf dat

productgroep aircotoestellen (mobiele air-

alle technieken plaatst. Warmtepompen

co’s, mobiele ontvochtigers, installatietoe-

maken daar deel van uit.”

In het najaar trok Stiebel Eltron de

geen ervaring hebben met warmtepompen, zoals verwarmingsinstal-

elektrotechnische installateurs, de koudwatervrees voor deze nieuwe

belangstelling voor dit initiatief.

tiebel Eltron heeft jaren terug de

lijkheden op lange termijn. De vraag naar

duurzame kaart getrokken. Nu

warmtepompinstallateurs zal hierdoor toe-

vind je in het productgamma een

nemen. Maar deze omschrijving schrikt

stellen incluis Hydrima aircotoestellen). “We merken dat elektrische verwarming

Verwarmingsinstallateurs die zweren bij

terug in de lift zit”, vertelt Peter Vanden-

(energieverspillende) technieken, deinzen

berghe, technisch-commercieel afgevaar-

er niet voor terug om eindgebruikers af te

digde. “Vooral bij eigenaars van fotovoltaï-

houden van warmtepompen door kwakkels

sche zonnepanelen die met een overschot

rond te strooien. We kunnen er allemaal wel

van elektriciteit zitten, zijn accumulatie-

enkele opnoemen: de warmtepomp is een

kachels en directe elektrische verwarming

nieuw systeem met nog kinderziektes, de

opnieuw populair. In plaats van dit terug

meerkost voor een warmtepomp verdien je

te storten in het net, verkiezen ze eigen

nooit terug, de warmtepomp is een tijdelijk

consumptie.”

fenomeen, tijdens de koudste winterdagen volstaat een warmtepomp niet, een warm-

46 I cool & comfort

Wat is de huidige marktsituatie voor

tepomp is luidruchtig, een warmtepomp

warmtepompen? Peter Vandenberghe:

is enkel interessant bij nieuwbouw met LT-

“De vraag stijgt sterk, met een verwachte

afgiftesystemen. Zoals gezegd dikke kwak-

verdubbeling tegen 2016. Maar de groei

kels, die door Peter Vandenberghe vakkun-

gebeurt gecontroleerd en biedt veel moge-

dig van tafel werden geveegd.


> Reportage

Steeds meer eindgebruikers kiezen een installatiebedrijf dat alle technieken plaatst. Warmtepompen maken daar deel van uit. Peter Vandenberghe, technisch-commercieel afgevaardigde Stiebel Eltron

volledige dekking of bivalent met een elektrische back-up heater vanaf bijvoorbeeld een buitentemperatuur van -10°C? Naast de productenselectie ontvangt de installateur ook nog het volledige elektrisch en hydraulisch schema van de installatie, alsook een vergelijkende tabel van de investe-

I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ringskost, de werkingskost en een simulatie van de terugverdientijd. Gegevens die de installateur aan zijn klant kan voorleggen en ongetwijfeld zullen helpen om een project binnen te halen.

Blijft natuurlijk de vraag voor een instal-

lende toestellen zoals warmtepomp, buf-

lateur: waarom met Stiebel Eltron samen-

fervat en solar geselecteerd die voor het

werken? “Het partnership van de installa-

hoogste rendement zullen zorgen. Opval-

teur met Stiebel Eltron is gebaseerd op tien

lend hierbij is dat de installateur zelf kan

principes: commerciële support, prospec-

bepalen welke dekking hij voorziet de

tieadressen, begeleiding door ervaren ver-

warmtepomp doorheen het stookseizoen:

n www.stiebel-eltron.be

kopers, sales map, marketing tools, het kwaliteitslabel ecopartnership, technische support, opleiding, technische documentatie, ondersteuning op de werf, ondersteuning door onze technische dienst en de heat pump navigator.” Dit laatste is een softwareprogramma – bruikbaar in standaardmodus of expertmodus – die de installateur doorheen zijn project loodst. Op basis van heel wat parameters (bewoonbare oppervlakte, comfortniveau, E-peil, energiebron, met/zonder koelen, aantal bewoners, afgiftesystemen, met/zonder sanitair warm water, met/zonder ventileren, enz.) worden de verschil-

cool& comfort I 47


Luchtverdeelslangen in elk interieur

Luchtverdeling zonder tocht? KE Fibertec biedt u de oplossing!

Wij gaan elke uitdaging aan

KE Fibertec is dé specialist in het ontwerpen, adviseren, leveren, installeren en onderhouden van textiele luchtverdeelslangen. KE Fibertec beschikt over zeven vakkundige en gekwalificeerde montage teams.

Frisse lucht uit schone slangen

KE Fibertec heeft een eigen wasserij voor het reinigen van de textiele luchtverdeelslangen, waardoor schone lucht blijft gewaarborgd.

Meer weten over tochtvrije luchtverdeling? Kijk op www.ke-fibertec.be T. +32 (0)14 869 669

www.ke-fibertec.be

• Koeltorens • Drycoolers • Centrale systemen • Chillers

Delta Technics Engineering B.V. Konijnenberg 53 4825 BC Breda 076-5720220 info@deltatechnics.nl

www.DElTaTEchnics.nl

info@ke-fibertec.be

• Koelers • Condensors • Gevinde warmtewisselaars • Platenwisselaars • Shell & tube wisselaars

• Regeltechniek • Dataloggen • Monitoring oplossingen • Compressoren


> project

In de Kempen staat een nieuw huisje, omringd door prachtig groen en een oorverdovende stilte. Zoveel natuurschoon heeft Gino Daems en Astrid van den Bulckens geïnspireerd om van ecologie en duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt te maken in hun nieuwbouw. De beschikbare oppervlakte maakte het mogelijk om voor een bodem/water-warmte-

Dimplex bodem-water warmtepomp

pomp te kiezen die moet instaan voor de verwarming van de benedenverdieping, sanitair warm water en de zwembadverwarming. Bouwkoppel én installateur moes-

“B

ten niet lang twijfelen over het

ij dit bouwproject viel al met-

het glycolmengsel (25% glycol + 75% water)

een op hoe belangrijk de com-

de energie uit de bodem naar boven haalt.

binatie van duurzaamheid en

Het aantal en de diepte van de boorputten

baarheid en energie-efficiëntie:

energiezuinigheid was”, vertelt Raf Geerts

werd door de putboorder berekend, en dit

Dimplex.

van RGB uit Olen. “Als installatiebedrijf

op basis van het nodige verwarmingsvermo-

kunnen we hier alleen maar gelukkig mee

gen voor de woning en 1.800 à 2.000 draai-

zijn, want het uittekenen van de bouw-

uren/stookseizoen.

merk voor een optimale betrouw-

plannen liep gelijktijdig met de keuze van de installatietechnieken. Na een vergelij-

Passieve koeling is in de woning niet voor-

Het hart van de bodem/water warmtepomp-

king van de verschillende opties in func-

zien, wat dus betekent dat er tijdens de

installatie is de zeer krachtige tweetraps

tie van het geschatte energieverbruik – dit

zomer geen warmte in de bodem wordt

Dimplex SI 30TE met buitentemperatuur-

is geen doorsneewoning met onder meer

gestoken. Maar dit zal volgens Raf Geerts

gestuurde warmtepompmanager (hoe kou-

een ruime woonkamer met open keuken,

op termijn niet voor problemen zorgen.

der buiten, hoe warmer het water). “Dank-

fitness, grote slaapkamers, nog aan te leg-

“Via het zonlicht en het regenwater zal er

zij de automatische vermogensregeling over

gen buitenzwembad – bleek een bodem/

buiten het stookseizoen voldoende thermi-

de twee compressoren is een halvering van

water-warmtepomp met aardsondes de

sche warmte door de bodem worden opge-

het verwarmingsvermogen tijdens deelbe-

beste oplossing. Maar dit stelt uiteraard

nomen, zodat de bewoners nooit moeten

lasting mogelijk”, aldus Sahira Boutkabout

enkele eisen aan de woning. Neem bij-

vrezen om met een energieloze bodem te

van Thermo Comfort, de exclusieve impor-

voorbeeld het buffervat. Voor een derge-

worden geconfronteerd.”

teur van Dimplex in België. “Dit leidt tot

lijk grote woning met voorzieningen is het absoluut noodzakelijk om over een groot buffervat te beschikken. We kozen een TISUN van 2.500 liter (met zonnecollectoren), maar deze is wel bijna 3 meter hoog. Hiermee werd gelukkig rekening gehouden bij het bepalen van de plafondhoogte in de kelder. Rechtstreeks gevolg hiervan is dat het voor alle installatietechnieken makkelijk was om ze in de kelder te plaatsen, met voldoende plaats voor het periodiek onderhoud.” In de tuin kwamen tien boorgaten van elk 117 meter diep die vijf meter uit elkaar liggen. Per boorgat loopt een dubbele lus waar

u Bouwkoppel Gino Daems en Astrid van den Bulckens én installateur RGB moesten niet lang twijfelen over het merk voor een optimale betrouwbaarheid en energie-efficiëntie: Dimplex

cool& comfort I 49


> project

Onze hydraulische schema’s zijn meer dan zomaar een ‘nice to have’ voor de installateur, maar een werkelijk aansluitschema. Sahira Boutkabout van Thermo Comfort geoptimaliseerde compressorlooptijden met

geplaatst, en heb bij de weinige keren dat ik

hoog rendement, tot COP 4,4 bij werking

beroep heb gedaan op technische ondersteu-

met twee compressoren. De warmtepomp

ning al iedere keer bijna onmiddellijk het cor-

zorgt voor voldoende vermogen voor de LT-

recte antwoord gekregen. Hierdoor kan je de

verwarmingsafgiftesystemen via vloer, pla-

eindgebruiker tevreden houden, en de mond-

fond en wand, het sanitair warm water en

aan-mond reclame doet de rest.”

de zwembadverwarming.” Via de website van Dimplex zijn er meer dan

u Systeem D ventilatie met warmteterugwinning van LG

Hoe groter de woning, hoe groter de vraag

600 kant en klare hydraulische schema’s

bij piekvermogens. Dankzij de capaciteit van

voor elke individuele toepassing van warm-

van de individuele gegevens van de toepassing

de twee compressoren kan dit probleemloos

tepompen beschikbaar, of het nu gaat om

(aantal personen, behoefte verwarming/ sani-

worden verzorgd. Daarom zijn de Dimplex

lucht/water, bodem/water of water/water

tair warm water, energieprijs, isolatie/woon-

grond/water warmtepompen met twee com-

en dit met of zonder productie van sani-

oppervlak, standaard buitentemperatuur,

pressoren uitermate geschikt voor de aan-

tair warm water, in monovalente of biva-

enz.) worden verschillende verwarmingssy-

sluiting op grote verwarmingssystemen,

lente werking, met of zonder actieve of pas-

stemen met elkaar vergeleken: warmtepomp,

waarbij het jaar rond op een energie-effi-

sieve koeling, gekoppeld met hernieuwbare

gas, stookolie, pellet, elektrische accumulator.

ciënte wijze aardwarmte wordt opgehaald.

energieën of met zwembadverwarming. De

Een zeer handige tool die de installateur zijn

hydraulische schema’s zijn beschikbaar via

klant kan voorleggen om de meerkost voor

Naast de Duitse degelijkheid en een energie-

http://www.dimplex.de/nc/nl/professio-

een warmtepompinstallatie te verrechtvaar-

zuinige werking die tot de beste op de markt

nal/onlineplanner/. “Onze hydraulische

digen. Als dit nog niet volstaat, alle warmte-

behoort, was installateur Raf Geerts nog om

schema’s zijn meer dan zomaar een ‘nice to

pompen en warmtepompboilers van Dimplex

een andere reden gelukkig dat de bewoners

have’ voor de installateur, maar een werke-

krijgen standaard tien jaar omnium waarborg

voor een Dimplex warmtepomp kozen: de ser-

lijk aansluitschema”, verduidelijkt Sahira

mee, kwestie van installateur en eindgebrui-

vice en ondersteuning van Thermo Comfort.

Boutkabout. “De installatie moet werkelijk

ker gemoedsrust te schenken.

“Hoeveel keren heb ik me al niet geërgerd bij

geplaatst worden volgens het schema om

andere werken dat het een eeuwigheid duurt

het vooropgestelde rendement te halen. Het

Ter vervollediging geven we nog mee dat

voordat je een antwoord krijgt op een drin-

zal er bijvoorbeeld mee helpen voor zorgen

er naast de warmtepomp ook nog werd

gende technische vraag. Want je moet je de

dat de temperatuurstoename over de con-

gekozen voor een systeem D ventilatie

situatie voorstellen: je staat bij de warmte-

densor (5°C) blijft behouden, en dit voor

met warmteterugwinning van LG en voor

pomp van je klant en bent op zoek naar de

een optimale COP.”

directe expansie van LG voor koeling en ver-

oorzaak van een storing of tracht het rende-

warming op de bovenverdieping. LG wordt

ment te verhogen. Als je het antwoord slechts

Via de website kan er ook een bedrijfskosten-

in België, net als Dimplex, verdeeld door

na enkele uren krijgt, heb je er geen bood-

bepaling worden uitgevoerd, waarbij niet de

Thermo Comfort.

schap meer aan want zolang blijf je niet ter

aankoopprijs maar de volledige kost van de

plaatse. Ik heb ondertussen al heel wat Dim-

installatie voor verwarming en productie van

plex warmtepompen en warmtepompboilers

sanitair warm water wordt berekend. Op basis

n www.dimplex.be n www.rgbbvba.be

Dimplex grond/water warmtepomp SI 30TE

Vermogensniveaus________________________________________________________ 2 Max voorlooptemperatuur verwarmen____________________________________ 60°C Verwarmingsvermogen 1 compressor (1)_______________________________ 14,1 kW COP 1 compressor (2)____________________________________________________ 4,1 Verwarmingsvermogen 2 compressoren (1)_____________________________ 30,3 kW COP werking 2 compressoren (2)__________________________________________ 4,4 Breedte_________________________________________________________ 1.000 mm Hoogte__________________________________________________________ 1.660 mm Diepte____________________________________________________________ 775 mm (1) B0/W35 (2) W10/W35

cool& comfort I 51


Steek uw plannen niet in de ijskast, maar in een

Ministore Ministore is een prijsgunstige en hoogkwalitatieve koel- of vriescel, die de oplossing biedt voor diverse toepassingen bij o.a. bakkers, slagers, vis- en vleeshandels, groenteverdelers, kruideniers, bloemisten, restaurants ... Ook voor gebruik in ziekenhuizen, apotheken en labos laat Ministore zich perfect inzetten. Zelfs voor privé doeleinden als vervanging van een kelder is Ministore een welgekomen alternatief. Hun degelijke constructie met excentrische treksluitingen en tand- en groefverbindingen zorgt voor een snelle en probleemloze montage en/of demontage. Verschillende standaard uitvoeringen zijn mogelijk volgens uw specifieke noden.

ISOBAR NV • Pontstraat 80 • Waregem zone 11b • B-8791 Beveren-Leie • T - +32 (0)56 710 494 • F - +32 (0)56 703 287 • E - info@isobar.be

coolcomponents

www.isobar.be

!!

NEW

aircomponents isocomponents NEW PRIJSLIJST

2013-2014

!!

nents aircompo all The shop

ump needs

your heatp

s ponent coolcom The shop

all your

s ponent isocom The shop

cooling

p all you

r heatpu

mp nee

needs

om needs

coldro all your

nents aircompo

The sho

aircomponents a

ds

Onze nieuwe catalogus is er! Vraag uw exemplaar vandaag nog aan via www.frigro.be !!

Panasonic warmtepompen

NEW

Koper, fittingen en isolatie Montage systemen !!

NEW

Gereedschappen Onderhoudsproducten Meer info op www.aircomponents.be Advertentie C&C November.indd 1

!!

NEW

18/10/2013 10:27:51


> Reportage

Tijdwinst en gebruiksgemak Met Plenion kan de HVACR-installateur al zijn activiteiten in één software pakket integreren, van de

“E

calculaties over de eigenlijke pro-

nkele jaren terug kwamen we via

Neem bijvoorbeeld het bijvullen van koel-

een collega-installateur nogal

middel. Door de integratie van de activitei-

jecten tot aan de after sales. Hierbij zijn er enkele uitbreidingsmodules

toevallig in contact met Ple-

ten in één pakket, wordt tegelijk de koelmid-

nion”, vertelt Benny De Bruyn van installatie-

delboekhouding bijgehouden, de historiek

bedrijf AirQuality. “Die persoon was bijzonder

van de koelinstallatie aangepast én de ver-

tevreden over zijn software en raadde ons aan

bruikte hoeveelheid koelmiddel gefactureerd

om toch maar eens te overwegen ook gebrui-

aan de klant. Ook handig is de barcode van

Comfort ging langs bij een tevreden

ker te worden. Uiteindelijk hebben we een

het gebruikte artikel te scannen met de tablet

gebruiker van Plenion, het installa-

inventaris opgemaakt van al onze software

of iPhone, zodat dit artikel dan automatisch

en moesten vaststellen dat we met Plenion

op de factuur verschijnt. Plenion heeft echt de

alles konden samen brengen, hetgeen toch

betrachting om een meerwaarde te bieden aan

wel belangrijke voordelen én gebruiksgemak

het installatiebedrijf. In de toekomst kan dit

oplevert. Het basispakket logistieke toepassing

alleen maar verbeteren als we nog meer arti-

de beugels. Op basis van de leidinglengte zul-

hebben we uitgebreid met onder meer een

kelenlijsten – of de webshops – van koeltech-

len ook het type en het aantal beugels aan de

online logboek, de koelmiddelboekhouding

nische groothandels kunnen integreren. Dit

installatie worden toegevoegd.”

en de mobiele toepassing. Doordat alle toepas-

zal het de gebruiker nog eenvoudiger maken.”

singen – uitwerking van projecten, offertes,

beschikbaar die specifiek ontworpen zijn voor onze sector. Cool &

tiebedrijf AirQuality uit Duffel.

“Plenion is in hoge mate configureerbaar door

bestellingen, facturatie, opmaak attesten zoals

“Hierin slagen ze zeer goed”, bevestigt Benny

gebruiker”, besluit Michel Smedts. “Pas de

onderhoudsattesten, druk- en lektesten, regi-

De Bruyn. “Wij hebben al onze artikelen, van

werking van de onderneming niet aan, maar

stratie van de prestaties van de medewerkers

warmtepomp tot beugel, beschikbaar in Ple-

wel de software. Het zal de koudwatervrees bij

– met elkaar zijn verbonden, bespaart ons dat

nion. Het volstaat om een installatie uit te

de medewerkers wegnemen om met nieuwe

vele tijd en geld doordat alle informatie over

tekenen en je beschikt al meteen over de

software te beginnen, en ook zij zullen al snel

een koelinstallatie perfect in kaart is gebracht.

offerte. Sterker nog, we hebben sommige arti-

de vele voordelen ontdekken van de volledige

Integratie is de sleutel tot succes!”

kelen met elkaar gekoppeld, waardoor het

integratie van alle bedrijfsprocessen.”

werk wordt vereenvoudigd én fouten worden “AirQuality maakt ook gebruik van de

uitgesloten. Denk maar aan de leidingen en

n wwww.plenion.be

mobiele oplossingen PlenionMobile”, vult Michel Smedts, sales consulent van Plenion, aan. “Dit zorgt voor een uitbreiding van het kantoor naar de werf. Alle gegevens over de klanten en de installaties staan ter beschikking van uw buitendienst. De opgemaakte servicerapporten en attesten worden volledig automatisch verwerkt in uw administratie. Hoeveel nuttige tijd verliest een interventieteam niet aan administratieve verplichtingen, zoals het opmaken van attesten, het bijhouden van de koelmiddelboekhouding, de onderhoudsplanning, werkbonnen en voorraadbeheer. Dankzij PlenionMobile kan de technicus van bij de installatie alles up to date houden. Bovendien moeten sommige handelingen maar één keer worden ingevoerd. cool& comfort I 53


PP-R leidingsystemen De meest zekere en veilige verbindingstechniek door polyfusie. Minimale uitzetting dankzij de integratie van glasvezels (faser). Zeer lage warmteoverdrachtscoëfficient. Buitendiameter beschikbaar vanaf 16mm tot 630mm. Verschillende types leidingen: SDR6 – SDR 7.4 – SDR 9 RP – SDR 11. Geschikt voor uiteenlopende toepassingen zoals sanitair – verwarming – airconditioning – perslucht – sprinklersystemen . NIEUW: voorgeïsoleerde leidingen (ISO) – glasvezelversterkte zuurstofdichte leidingen (OT). Compleet gamma aansluitroosters in PP-R voor toepassingen met klimaatplafonds en wandactivering.

KASTEELSTRAAT 15 - B-8980 ZONNEBEKE 76, QUATRIÈME AVENUE - B-4040 HERSTAL Tel. 057.40.93.47 – fax 057.40.93.45 – info@aquatherm-belux.be www.aquatherm-belux.be

De energie-efficiënte oplossing van de toekomst

Gasabsorptie warmtepompen

Het all-in-one toestel voor ventilatie, warm water, verwarming en koeling

LWZ 304/404 SOL Integraal ventilatiesysteem SOL 27 premium Thermisch zonnepaneel

Een van de 30.000 STIEBEL ELTRON systeemoplossingen

UÊœœ}ÃÌiÊ Ê Ài˜`i“i˜ÌΏ>ÃÃiʳ³³ UÊ,i˜`i“i˜Ìi˜Ê̜ÌÊ£Çä¯ UÊ6iÀ“œ}i˜ÃÊÛ>˜>vÊÎx Ž7Ê Ê “iÌÊÜ>ÌiÀÌi“«iÀ>ÌÕÀi˜Ê Ê Û>˜ÊÇäc

CoolingWays BVBA - Uitbreidingstraat 54, 2600 Antwerpen T +32 3 218 77 50, F +32 3 281 87 50 info@coolingways.be, www.coolingways.be

STIEBEL ELTRON. Warmtepompspecialist. Sinds 1976. www.stiebel-eltron.be

LDL.BE

Hedendaags wonen | De LWZ 304/404 SOL verenigt alle belangrijke huistechnische functies in één toestel: ventileren, warm water, verwarmen en koelen. Bovendien kan men het aansluiten op zonnecollectoren om nog meer gebruik te maken van de gratis energie van de natuur.


> Reportage

All Air Systems Europese verdeler van ILP Support Systems Meer dan 20 jaar ervaring als invoerder-toeleverancier van een volledig HVAC pakket naar groot-

“A

handel en distributeur + meer dan

ll Air Systems heeft de Euro-

de uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

pese verdeling van het volle-

ILP Support Systems is ook één van de wei-

dige gamma montagemateria-

nige fabrikanten die nog in Europa produ-

len en –oplossingen van de Britse fabrikant

ceert. Dit verkort aanzienlijk de leveringster-

ILP Support Systems op zich genomen”, ver-

mijn. Ook is alle maatwerk mogelijk. Door

cycleerde grondstoffen. Dit is wat

telt Danny Van Loo, zaakvoerder van All Air

de zeer nauwe samenwerking en aanwezig-

All Air Systems u biedt met de lance-

Systems. “De producten worden uitsluitend

heid van All Air Systems op de productie- en

via de groothandel en distributeurs op de

ontwerpvloer staat het ILP Support Systems

markt geplaatst. Specifiek voor montagesyste-

gedurig onder hoogstaande kwaliteitscon-

men strekt de Europese markt zich uit over de

trole en product ontwikkeling.”

35 jaar ervaring als Europees fabrikant van montagematerialen en montage-oplossingen uit o.a. gere-

ring van het nieuwe meer dan complete gamma ILP Support Systems.

Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Frankrijk en Spanje. Dit zijn niet toe-

Het gamma van ILP Support Systems is bij-

• anti-vibratie matten in vaste afmetingen

vallig de landen waar de koeltechnieker nog

zonder uitgebreid. Oordeel zelf:

en op maat

de meeste beroepsfierheid toont en er maxi-

• montagevoeten met ingewerkte rail

• rubberen montagestrips in vaste afmetin-

maal naar streeft om zijn installatie professi-

• volledige reeks verhoogde voeten met inge-

gen en op maat

oneel op te leveren. Meestal onder druk van

werkte rail en extra ballast voor gebruik met

• frames voor solar-toepassingen

de markt om het bestek zo laag mogelijk te

o.a. warmtepompen

houden, wordt de HVACR-installateur soms

• vierkante voeten als steun voor de mon-

Personalisatie voor bepaalde merken-ver-

verplicht om toestellen van enkele tiendui-

tage van railsystemen

tegenwoordigers is tevens mogelijk op het

zenden euro’s op betonnen blokken te plaat-

• vierkante voeten met extra ballast voor de

merendeel van de producten.

sen, uit schrik dat de eindklant zal terugdein-

montage van railsystemen

zen om een beperkt supplement aan euro’s op

• H-frames met eigen ballast voor de mon-

All Air Systems biedt z’n groothandels/dis-

tafel te leggen voor een professionele afwer-

tage van leidingwerk en luchtkanalen

tributeurs ook de mogelijkheid om product-

king. Onterecht, want ook de klant is gevoe-

• compacte en supersnel monteerbare (al

voorstellingen te volgen in de meest aange-

lig voor een mooie en vooral langdurig dege-

dan niet verstelbare) frames ter ondersteu-

name en familiare omgeving. Meer informatie

lijke afwerking van zijn aankoop.”

ning van VRV, koelgroepen, airco’s, warm-

is beschikbaar op onderstaande websites, of

tepompen, chillers, enz.

neem contact op met All Air Systems.

Er zitten verschillende merken van mon-

• U-frames (al dan niet verstelbaar) ter

tage-systemen op de markt, maar ILP Sup-

ondersteuning van luchtgroepen

port Systems onderscheidt zich op meer dan

• anti-vibratie matten voor wandelpaden tot

één vlak. Danny Van Loo: “Vooreerst is er

100 mm hoog met connectoren

n www.allairsystems.be n www.ilp-supportsystems.eu

cool& comfort I 55


ALL AIR SYSTEMS bvba

The difficult we do immediately, the impossible takes a little longer

VRAAG ERNAAR BIJ UW GROOTHANDEL! • Montage-voeten + gamma verhoogde sokkels voor warmtepompen • H-Frames voor montage van luchtkanalen en leidingwerk. • Vierkante voeten voor montage-rail, met of zonder ballast. • Compacte frames met vaste montage-hoogte. • Verstelbare frames. • U-Frames voor luchtgroepen en chillers. • Trillingsmatten en wandelpaden. • Maatwerk-oplossingen voor eender welke situatie. ....

www.allairsystems.be • www.ilp-supportsystems.eu


> project

koelinstallatie voor slachthuis Slachthuis Swaegers nv uit

V

Hoogstraten breidt uit, waarbij

oor verschillende installatietech-

van Onda. Deze Italiaanse fabrikant heeft

naast de bestaande hal nieuwe

nieken (koeltechnisch, elektrisch,

zich inmiddels een toonaangevende posi-

stockage- en verwerkingsruim-

sanitair, warmwaterproductie) werd

tie op de Europese markt verworven dank-

samengewerkt met installatie bedrijf Doms

zij onder meer snelle levertijden, een hoge

te komt. En zoals vandaag van

Montage. De firma Doms Montage doet

mate van flexibiliteit en klant specifieke

op zich, ditmaal beroep op de divisie unit-

producten volgens een gedegen basiscon-

bouw Celsius Group nv, zusterbedrijf van

cept. Waarom shell & tube warmtewisse-

ook bij dit bouwproject energie-

Fl. Heynen & C, omwille van hun know-

laars? “Bij gebruik van het natuurlijke koel-

efficiëntie een belangrijk aan-

how en hun gedegen begeleiding gedurende

middel CO2 treden er grotere drukvariaties

dachtspunt. Het energieverbruik

het ganse project. “Na een grondige studie

op dan bij de klassieke koelmiddelen. Pla-

hebben we een klant specifieke koelinstalla-

ten warmtewisselaars zijn gevoelig voor

moest absoluut onder controle

tie ontworpen met twee afzonderlijke oplos-

deze drukverschillen waardoor het risico

singen voor koelen en vriezen én bijkomend

dat er scheuren optreden, niet ondenkbeel-

warmterecuperatie voor de productie van

dig is. Dit is niet het geval bij shell & tube

lijke aspecten maar zeker ook om

warm water”, vertelt Dominique Gielen,

warmtewisselaars.” De watergekoelde con-

de bedrijfskosten onder controle

sales engineer bij Celsius Group nv.

densors zijn eveneens shell & tube warmte-

te houden. Dankzij de uitbreiding

wisselaars van Onda.

beschikt het slachthuis Swaegers

“Voor het koelgedeelte hebben we gekozen

iedere vooruitziende bedrijfsleider mag worden verwacht, was

worden gehouden, en dit niet alleen omwille van milieuvriende-

nu over een slachtcapaciteit van

voor een systeem op koelmiddel R134a en

56 ton per dag en is er vergun-

was de firma Doms voorstander voor vijf open compressoren van Dorin (3 x 86VS,

ning toegekend voor de opslag

1 x 81VS en 1 x 41VS), terwijl dit voor de

van 650 ton dierlijke producten.

vriescel een subkritisch CO2-systeem met

De belangrijke uitbreiding vraagt

twee semi hermetische compressoren van

onvermijdelijk om een grotere

Dorin (SCC380) is geworden. Zowel bij de

vries- en koelopslag. Om precies

koelinstallatie als de vriesinstallatie wordt

te zijn een vriescel van ruim 1.600

frequentieregeling toegepast. Uit berekeningen is gebleken dat dit een energetische

m³ met 32 kW koelvermogen en

oplossing was in functie van de gevraagde

zes koelcellen met samen 204 kW

koel- en vriesvermogens.” Omwille van de

koelvermogen.

minder goede ervaring met de vorige installatie werd ditmaal geopteerd om te werken met een koeltoren en watergekoelde condensors in tegenstelling tot luchtgekoelde condensors. Bij een cascade systeem wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van platen warmtewisselaars voor de verdamper/condensor applicatie, maar hier heeft Celsius bewust gekozen voor shell & tube warmtewisselaars

Voor de vriescel hebben we gekozen voor een subkritisch CO2-systeem met twee semi hermetische compressoren van Dorin. Dominique Gielen, Celsius Group nv Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cool& comfort I 57


> project

Service betekent bij Celsius begeleiding van het koeltechnisch installatie bedrijf doorheen het volledige project, van studie, over in gebruikstelling en het begeleiden bij aanvragen van subsidies of premies (bijvoorbeeld voor de toepassing van duurzame technieken) tot de dienst na verkoop. Vooral voor wat de in gebruikstelling betreft, heeft Celsius een stevige reputatie opgebouwd, niet in het minst omdat er wel eens aan de koeltechnieker wordt gevraagd om zijn

In een slachthuis wordt veel warm water gebruikt. Niet alleen voor de meest voor de hand lig-

installatie te verbeteren. Maar daar maakt

gende reden namelijk hygiënisch onderhoud van de slachtruimte en de verwerkingskamers,

Dominique Gielen zich allerminst zorgen

maar ook om de geslachte dieren af te spoelen. Het geschatte verbruik bij slachthuis Swae-

over, integendeel zelfs. “Wie is er gebaat

gers schommelt rond 620 m3 per week gedurende 3 slachtbeurten. Hier een energiezuinige

met een gebrekkige of onverzorgde instal-

oplossing voor vinden, kan de dagelijkse energiekosten van een slachthuis gevoelig vermin-

latie? Onze zorg is dat de eindklant over

deren. Celsius kwam met een adequate oplossing op de proppen: warmterecuperatie bij de

de best mogelijke koelinstallatie beschikt.

koelinstallatie voor de productie van warm water. “Concreet komt het erop neer dat we de

Hiervoor eisen we dat de volledige instal-

warmte uit de hete persgassen via een platen warmtewisselaar opvangen en overdragen op het

latie, zowel toestellen als leidingen, correct

water. Met onze koelinstallatie wordt dus warmte gerecupereerd, en niet geproduceerd”, lacht

zijn geplaatst. Helaas komen we wel eens

Dominique Gielen. “Door de warmteterugwinning besparen we niet alleen op de stookkosten

een foutje of onzorgvuldigheid tegen. We

voor het warm water, maar ook nog eens op het water- en stroom verbruik van de koeltoren.”

hebben liever dat het euvel zo snel mogelijk wordt opgelost in plaats van te wach-

“Het belangrijkste criterium van de componenten van onze koelinstallaties is betrouwbaar-

ten tot er eens tijd is, want dan zal de her-

heid”, vervolgt Dominique Gielen. “Zowel voor de eindgebruiker als voor de koeltechnie-

stelling niet alleen langer duren maar ook

ker is gemoedsrust toch de belangrijkste zorg? Door voor alle componenten te streven naar

nog eens een pak meer kosten. Geloof me

de best mogelijke prijs/kwaliteit verhouding met als bijkomende parameter het energiever-

dat we dus nog geen enkele koeltechnieker

bruik, bekom je een koelinstallatie die zijn beloftes waarmaakt en dankzij de energiebespa-

zijn tegengekomen die niet tevreden is met

ringen ook nog eens over een aanvaardbare terug verdientermijn beschikt.”

onze controle, want uiteindelijk zorgen we hiermee dat het zijn klant is die tevreden

Een klein overzicht van de componenten die door Celsius werden geselecteerd voor de koel-

achter blijft.”

installatie voor slachthuis Swaegers: compressoren van Dorin, verdampers van ECO, elektronische expansieventielen van Danfoss (koeling) en Carel (vries) en frequentieregelaars van KIMO. De schakelkast ontworpen en toegeleverd door Celsius werd voorzien van een AKSC355 regel en beheersysteem van Danfoss. Met het AKSC355 beheersysteem worden de pompen en de ventilator van de koeltoren aangestuurd in functie van de buitentemperatuur, alsook de registratie van de volledige werking. Dankzij het beheer van op afstand kan de koeltechnieker bij ontvangst van een eventuele storing al uitrukken voor de interventie, lang voordat de eindgebruiker nog maar heeft gemerkt dat er zich een storing heeft voorgedaan. Gemoedsrust, weet je nog?

n www.heynen-cool.com

u De schakelkast ontworpen en toegeleverd door Celsius werd voorzien van een AKSC355 regel en beheersysteem van Danfoss 58 I cool & comfort


VERHUUR – VERKOOP – SERVICE 24/7

Koeling & Verwarming

DE ‘GREEN-VOLUTION’ VAN DORIN: DE VOORNAAMSTE ECO-OPLOSSING VOOR SUPERMARKTTOEPASSINGEN

...maakt het verschil. • VERHUUR • VERKOOP • 24/24 SERVICE • • • • • • •

AIRCO/KOELING INDUSTRIE- & PROCESKOELING VERWARMING BOILERS / WARMWATERPRODUCTIE CHILLERS KLIMAATKASTEN ALLE TOEBEHOREN

Figuur 5 - H5-serie EP 4 pistons, slagvolume van 75 tot 102 m³/u DORIN heeft een nieuw gamma ontwikkeld, het HEP-GAMMA, dat volledig gewijd is aan het gebruik met R134a bij lage condensatietemperaturen. Op deze manier voorziet Dorin in de meest perfecte keuze voor all commerciële toepassingen waarbij gezocht wordt naar een ‘groene’ toets. Dankzij een nieuw kleppenplaat ontwerp en een performante ontwikkeling van de elektrische motor worden de nieuwe HEP-comcondensatietemperaturen), een vermindering van de werkdruk (in vergelijking met R404A), een lagere GWP en lagere geluidsemissie. De energiebesparingsaspecten van dit gamma HEP compressoren zijn verder eveneens te wijten aan het feit dat deze compressoren kunnen werken onder een besturingssysteem met variabele frequentie. Zo reikt hun slagvolume van 42,81 m 3/u tot 244,78 m 3/h.

CONTACTEER ONS... Geluidsarme

apparatuur

-

Zeer

snel

Figuur 4 HEX_ATEX compressors H6-assortiment

inzetbaar

Eigen transport met kraanwagens en diepladers Alle toebehoren beschikbaar - ...

Bel 09/362.74.87 of e-mail naar info@delta-temp.com

Mede met betrekking tot het gebruik met natuurlijke koelmiddelen, wordt het HEX (ATEX)-GAMMA op de markt gelanceerd als een uitstekende oplossing voor explosievrije toepassingen die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met zowel ontvlambare koelmiddelen (o.a. propaan) als traditionele koelmiddelen. Het ATEX-assortide problemen in verband met de ontvlambaarheid van het koelmiddel of de atmosfeer rond de compressor compleet veilig te beheren. sie-energieprestaties toelaten, een ODP = “0” en erg lage GWP’s hebben in geval van lekkages op de installatie. Natuurlijke koelmiddelen uitfasering van “oude” koelmiddelen en zijn erg succesvol in airconditioning- en koeltoepassingen.

Benelux - Duitsland - Frankrijk

WWW.DELTA-TEMP.COM

www.dorin.com

dorin@dorin.com


www.aircotech.be

Critical applications - Reliable solutions

exclusief verdeler van:

optiMist: enerGIeBesPArInG door combinatie

van koeling door verdamping en adiabatische bevochtiging !

drycoolers condensors

INDIRECTE koeling door verdamping

DIRECTE koeling door verdamping Watertoevoer

Voor alle info

Energiebesparing

Precisie

Totaaloplossing

met zeer beperkt verbruik en lage drukval

zonder waterverspilling

voor koeling en bevochtiging

u

u

u

www.aircotech.be

Aircotech nv I Assesteenweg 117/2 I 1740 Ternat T +32 (0)2 582 77 50 F +32 (0)2 582 79 47 E info@aircotech.be W www.aircotech.be


> project

Installateurs hebben het niet altijd gemakkelijk om hun klanten te overtuigen van de – zelfs voor de hand liggende – voordelen van warmtepompen. Vooral bij de uitleg dat er op koude winterdagen energie uit de buitenlucht wordt gehaald om de woning te verwarmen, stoot op hardnekkig ongeloof en onbegrip. De werking

AISIN-Toyota gaswarmtepompen bij PZ Bethaniënhuis

en het rendement van een gas-

D

gedreven door een verbrandings-

warmtepomp wordt gemakkelijker geloofd: bij een gaswarmtepomp wordt de compressor immers aan-

e vzw Emmaüs Psychiatrisch Zieken-

is of de behandeling en zorg gelimiteerd in

huis Bethaniënhuis aan de Andreas

tijd zijn. Andere behandeling, andere leefge-

Vesaliuslaan in Zoersel telt drie afde-

woontes, andere regels, dit alles maakt dat het

lingen: PZ Bethaniënhuis Kavel met psychi-

gebouw hieraan moet aangepast zijn door bij-

geproduceerd. Voeg hierbij nog de

atrische spoedopname en patiëntenadmini-

voorbeeld een duidelijke scheiding tussen de

‘klassieke’ voordelen van warmte-

stratie, PZ Bethaniënhuis Klaverblad en PZ

verschillende afdelingen. Gelukkig geldt deze

pompen en het wordt al een stuk

Bethaniënhuis Amarant met opnameafde-

strikte scheiding niet voor de luchtbehande-

ling en polikliniek. Samen goed voor 210

ling, zodat in alle afdelingen optimaal lucht-

opnamebedden, 21 specialiteit psychoge-

comfort wordt bereikt dankzij drie condense-

zaamheid, betrouwbaarheid en

riatrie, 286 langdurige behandeling en 109

rende gaswarmtepompen van AISIN-Toyota

energiebesparing te verkopen. Zeker

partiële behandeling. Daarnaast beschikt

in combinatie met evenveel AWS hydromo-

als je er ook nog eens de merknaam

de vzw ook nog over een Huis De sprong

dules van Yoshi, beide merken in België en

voor beschut wonen & psychiatrische zorg

het Groothertogdom Luxemburg verdeeld

(95 plaatsen) en psychiatrisch verzorgings-

door CoolingWays bvba uit Antwerpen.

motor, zodat bij extreme koude of mist probleemloos energie wordt

makkelijker om de combinatie duur-

Toyota aan kan koppelen!

tehuis De Landhuizen (120 definitieve bedden en 29 bedden met uitdovend statuut).

Bij de verbouwing van PZ Bethaniënhuis

Dezelfde vzw Emmaüs baat in de onmiddel-

Amarant wenste de bouwheer een zeer

neren, kan er in het tussenseizoen bijvoor-

lijke omgeving van het Psychiatrisch Cen-

energievriendelijk gebouw met een lage-

beeld één gaswarmtepomp in de modus ver-

trum ook nog het Algemeen Ziekenhuis

temperatuurverwarming en een hoge-tem-

warming staan en de twee andere in koeling.

Sint-Jozef uit en maakt deel uit van de vzw

peratuurkoeling. Het studiebureau, Inge-

Een klassiek voorbeeld zijn de kamers en

Vagga die onder meer ambulante, geestelijke

nieursbureau BOTEC nv uit Wommelgem,

gemeenschappelijke ruimtes met of zonder

gezondheidszorg in Zoersel aanbiedt.

koos voor gaswarmtepompen vanwege de hoge rendementen bij deze watercondi-

Het gebouw van PZ Bethaniënhuis Amarant

ties en de beperkte uitstoot van de primaire

heeft een kruisvormige structuur en verwel-

energiebron (aardgas) en vond bij Cooling-

komt een grote diversiteit aan bewoners:

Ways de geschikte toepassing.

bejaarde patiënten die gedragsafwijkingen vertonen op basis van een verstoord soma-

“De combinatie gaswarmtepomp + hydro-

tisch of psychosociaal evenwicht, geronto-

module wordt gebruikt om te verwarmen

psychiatrische patiënten met functionele

en te koelen”, vertelt Jef Schelkens van Coo-

gedragsproblemen met mogelijkheden tot

lingWays. “In de winter zorgen de drie gas-

resocialisatie op middellange termijn en

warmtepompen en de drie hydromodules

gerontopsychiatrische patiënten waarbij

voor verwarming en in de zomer voor koe-

de diagnosestelling al gebeurd is, een plaat-

ling, maar doordat de toestellen volledig

sing in een extramurale setting aangevraagd

onafhankelijk van elkaar kunnen functiocool& comfort I 61


> project

Doordat de toestellen volledig onafhankelijk van

elkaar kunnen functioneren, kan er in het tussenseizoen bijvoorbeeld één gaswarmtepomp in de modus verwarming staan en de twee andere in koeling.

Jef Schelkens van CoolingWays

rechtstreekse zoninval. Hierbij kan de bin-

tie scroll compressoren nog meer dan 1.500

nentemperatuur al snel 5 à 10°C verschil-

was. Het resultaat is een opmerkelijke ener-

len, waardoor de bewoners qua luchtcom-

giebesparing.”

fort andere behoeftes hebben. Voor een energiezuinige werking hebben we twee

Een ander belangrijk voordeel van de gas-

grote buffervaten geplaatst, een voor ijswa-

warmtepomp is het klein onderhoud

ter en een voor warm water. Ze kunnen we

(10.000 draaiuren) en de oliewissel (30.000

op het meest gunstige moment produceren

draaiuren). “De handelingen lijken opval-

en dan bufferen voor later gebruik. Hierop

lend veel op die van het onderhoud bij een

zijn alle LT-binnenunits en de vloerverwar-

auto, zoals vervangen van olie- en luchtfil-

ming aangesloten.”

ter, ontstekingskaarsen en aandrijfriem voor de scroll compressoren. Toch is een specia-

Gaswarmtepompen combineren bestaande

lisatie automechanica helemaal niet nodig

technologieën van verbrandingsmotoren

waardoor deze handelingen perfect uit-

met de innovaties van warmtepompen.

gevoerd kunnen worden door een HVAC-

Bovendien wordt als energiebron voor de

technieker. De nieuwe gaswarmtepompen

verbrandingsmotor aardgas gebruikt, met

van AISIN-Toyota zijn ook nog eens lich-

voorsprong de meest milieuvriendelijke

ter en kleiner dan hun voorgangers, waar-

klassieke energiebron. Maar net zoals de

door transport en plaatsing eenvoudiger en

andere warmtepompen, wordt er ook voort-

sneller gebeuren. De tussenafstanden tussen

durend gestreefd om het rendement van

twee buitenunits zijn verkleind, waardoor ze

gaswarmtepompen te verbeteren. AISIN-

ook op een terras een plaatsje vinden. Ten-

Het AWS modulerend lucht-water systeem

Toyota speelt hier al verschillende decen-

slotte is ook nog eens de koelmiddelinhoud

AWS van Yoshi is specifiek ontworpen voor

nia een voortrekkersrol. “In de nieuwste

verminderd.”

toepassingen waarbij de installatie is aangeslo-

gaswarmtepompen zijn de prestaties bij

u AWS hydromodules van Yoshi

ten op een watercircuit doorheen het gebouw.

deellast nog verbeterd”, aldus Jef Schelkens.

Een belangrijk voordeel door de GHP gas-

Het is een interface die de energie-overdracht

“Hiervoor zorgen nieuwe scroll compresso-

warmtepomp te combineren met een AWS

tussen het koelmiddel en het water mogelijk

ren met variabele capaciteit die een lager

modulerend lucht-water systeem laat toe

maakt en zo alle mogelijke afgiftesystemen

toerental van de motor toelaten in verge-

om met een variabel vermogen te werken.

zoals ventiloconvectoren, vloerverwarming,

lijking met vorige modellen met hetzelfde

Hierdoor worden de prestaties in deellast

luchtbehandelingsgroepen, units voor warm-

koelgasdebiet. Bijvoorbeeld bij een deel-

verhoogd. Ook wordt de aanvoertempe-

terecuperatie en LT-radiatoren verbindt.

last van 50% bedraagt het toerental minder

ratuur van het water geregeld dankzij het

dan 600, terwijl dit met de vorige genera-

modulerende vermogen van de buitenunit.

n www.coolingways.be

AWGP710E1 (25 HP) Nominaal koelvermogen 100% 71,0 kW Nominaal koelvermogen 50% 35,5 kW Nominaal verwarmingsvermogen 100% 80,0 kW Nominaal verwarmingsvermogen 50% 40,0 kW Maximaal verwarmingsvermogen 84,0 kW Type brandstof aardgas G20 Nominaal verbruik bij koeling 100% 55,1 kW Nominaal verbruik bij koeling 50% 19,6 kW Nominaal verbruik bij verwarming 100% 53,6 kW Nominaal verbruik bij verwarming 50% 22,1 kW Maximaal verbruik bij verwarming 68,9 kW Koelmiddel type R410A Koelmiddel inhoud 11,5 kg Geluidsniveau standaard 62 dB(A) Geluidsniveau stille modus 60 dB(A) Modulatiebereik 25-100% 62 I cool & comfort


Isotherm constructions MINIBOX • ISO KOELCELLEN • DEUREN • IND SANDWICHPANELEN DECAROC ROTSWOLPANELEN • CLEANROOM CONSTRUCTIONS Isocab N.V. • Treurnietstraat 10, 8531 Bavikhove - Harelbeke, Belgium • Tel: +32 (0)56 73 43 11 • Fax: +32 (0)56 73 43 22 www.isocab.com • info@isocab.be


De toekomst is vandaag den constant om de oren geslagen

V

toren in 120 andere landen, is geen andere

onderdeel van een overkoepelend plan voor

met nieuwe regels en normen die

fabrikant zo pertinent aanwezig op de ver-

de toekomst.” Dr. Martin Viessmann steunt

voor woningen de energie-efficiën-

warmingsmarkt. Dit legt ook een zware ver-

de inspanningen van de overheid om onze

antwoordelijkheid bij Viessmann. De con-

maatschappij duurzamer en energiezuini-

currentie kijkt bij het bepalen van de eigen

ger te maken. “Na decennia van verspilling

strategie steevast in de richting van Vies-

is de mens eindelijk beginnen beseffen dat

het erop dat de industrie de groene

smann. Niet om te kopiëren, maar geen

arbeid, energie en andere grondstoffen, waar-

wensen van de beleidsmakers niet

andere fabrikant weet beter dan Viessmann

devol zijn. We moeten er op een efficiënte en

welke richting de markt uitgaat en hoe

duurzame manier mee omgaan, willen we

hierop in te spelen. Tot dusver is Viessmann

onze huidige levensstandaard ook voor toe-

bijna uitsluitend op eigen kracht gegroeid,

komstige generaties garanderen. Daarnaast

gevende fabrikanten staan steeds

maar om onder meer de verduurzaming van

is er ook nog de opwarming van de aarde,

voorop in de milieuvriendelijke

het productengamma te versnellen, werden

die zich helaas sneller voltrekt dan werd ver-

de voorbije jaren enkele bedrijven overge-

wacht. Met het Efficiëntie Plus-model – opge-

nomen: de houtverwarmingsspecialisten

bouwd rond de drie pijlers ‘personeel, mate-

Köb en Mawera, de warmtepompenfabri-

rieel en energie’ – willen we in onze fabrieken

manter te maken. Cool & Comfort

kant KWT, de firma ESS als producent van

onder meer aantonen dat elk bedrijf of gezin

werd uitgenodigd in de hoofdzetel

warmtekrachtsystemen en BIOFerm en Sch-

de bescherming van het klimaat actief kan

mack als marktleiders in de biogassector.

promoten en de eigen energiekosten kan

Professionelen en vakmensen wor-

tie moet verhogen en het energieverbruik verminderen. Soms lijkt

kan volgen. Niets is echter minder waar. Integendeel zelfs, toonaan-

strijd en sparen kosten noch moeite om hun toestellen steeds perfor-

van Viessmann in Allendorf (Duits-

iessmann is een wereldspeler. Met 22

van de Viessmann Group. “Bij Viessmann

productiefabrieken, 75 verkoopor-

erkennen we die realiteit door kwalitatieve

ganisaties en nog eens verkoopkan-

en innovatieve producten te ontwikkelen als

verminderen. De klimaatdoelstellingen van

land) en kon vaststellen dat het

Efficiëntie Plus

2020 kunnen nu al gehaald worden met de

bedrijf nu al gewapend is voor de

Het duurzame modelproject in het Viess-

technologie die vandaag voorhanden is. Dit

groene toekomst!

mann hoofdkantoor draagt een naam: Effi-

is de positieve boodschap die Viessmann wil

ciëntie Plus. Hiermee maakt Viessmann een

verspreiden.”

stevig statement: de energie- en klimaatdoel-

64 I cool & comfort

stellingen van 2020 kunnen nu al gehaald

Dr. Martin Viessmann behoort tot de

worden. De resultaten sinds de opstart van

derde generatie die het succesvolle bedrijf

het project, bewijzen dit: een stijging van de

bestuurt, terwijl nu al volop wordt gewerkt

energie-efficiëntie met 22%, een stijging van

om de vierde generatie voor te bereiden op

het aandeel hernieuwbare energie met 18%

de verantwoordelijke taak om een wereld-

en een daling van de C02-emissies met ruim

wijd actieve onderneming te leiden. Dat

30%. “Indien er geen directe warmte van de

Viessmann nog steeds een familiebedrijf is,

zon beschikbaar is, dan moet de mens die

blijkt duidelijk uit die typerende lange ter-

creëren”, aldus Dr. Martin Viessmann, CEO

mijnvisie en niet het volgende kwartaalver-


> Reportage

mentatie-installaties en ESS (met aard- en bio-

I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

“De Duitse overheid heeft bovenop de Euro-

De klimaatdoelstellingen van 2020 kunnen nu

al gehaald worden met de technologie die vandaag

gas gestookte warmtekrachtcentrales). Car-

voorhanden is. Dit is de positieve boodschap die Viess-

Groep, biedt technologieën en processen om

mann wil verspreiden. Martin Viessmann, CEO van de Viessmann Group

leveren.

botech, ook een bedrijf van de Viessmann biogas te zuiveren en aan het aardgasnet te

pese objectieven ook nog eens haar eigen duurzaamheidsobjectieven bepaald”, aldus Jörg Schmidt, public relations manager bij Viessmann. “Tegen 2050 wil Duitsland de slag. Lange termijn betekent de markt vol-

name de uitstekende knowhow van Sch-

CO2-uitstoot verminderen met 80%, het

gen, maar verder kijken dan zo snel mogelijk

mack op het gebied van biogasinstallatie,

gebruik van fossiele brandstoffen terugdrin-

winst te maken door iedere trend te volgen.

want Schmack is toonaangevend op gebied

gen tot 70% en het aandeel hernieuwbare

Viessmann onderscheidt zich door een zeer

van biogasinstallaties door anaerobe vergis-

energie uitbreiden tot 60%. Wie twijfelt of

divers gamma voor verschillende toepassin-

ting van mest, gras en planten. Met de over-

deze objectieven haalbaar zullen zijn, kun-

gen (residentiële woningen, appartements-

name maakte Viessmann de bewust gekozen

nen we nu al geruststellen: voor haar eigen

gebouwen, KMO/industrie, distributienet-

‘dubbelstrategie’ concreet: enerzijds investe-

vestiging, heeft Viessmann deze objectieven

werken) aan te bieden. Dit betekent ook dat

ren in de optimalisatie van de energie-effi-

al behaald in 2012.”

toestellen die verschillende energiebronnen

ciëntie van fossiele brandstoffen en ander-

gebruiken, naast elkaar verder worden ont-

zijds de onafhankelijkheid daarvan. Dat

wikkeld: (bio)gas, stookolie, hout, solar, geo-

betekent toestellen die gebruik maken van

thermie, enz.

hernieuwbare bronnen implementeren in

>>>

het productgamma. Op die manier worden

Schmack Biogas

oplossingen aangeboden voor elke warmte-

Binnen de betrachting om een totaalpro-

vraag, van eengezinswoning tot industriële

gramma in verwarming waar te maken,

site, vandaag en morgen. Binnen dit kader

paste de overname door Viessmann van Sch-

verwierf Viessmann eerder ook al de firma’s

mack Biogas. Hiermee werd het aanbod van

Mawera en Köb & Schäfer (energie uit vaste

toepassingen in hernieuwbare energie fors

biomassa – houtpellets, kloofhout en spa-

uitgebreid, en dit om klaar te zijn voor elke

nen). Daarna volgden BIOFerm, specialist

uitdaging die vandaag én in de toekomst

in de verwerking van biologisch afval uit de

afkomt. Viessmann verwierf met de over-

land- en tuinbouw tot biogas via droogfer-

cool& comfort I 65


www.eurovent-certification.com www.certiflash.com

NEOSYS WATERKOELMACHINE LUCHT/WATER Alleen koeling : 200-1000 kW Warmtepompunit : 200-500 kW

• CLIMATIC 60 • R410A multi scrollregeling compressoren • Zeer efficiënte microchannel warmtewisselaar • Owlet-ventilatoren lennoxemeia.com


> Reportage

en vernieuwer, geen meeloper”, lacht Walter Bornscheuer, R&D-verantwoordelijke bij Viessmann. “Momenteel is onze R&D voornamelijk gefocust rond drie thema’s: vermindering van het energiegebruik, integratie van hernieuwbare energie doorheen ons gamma (biogas, pellets, houtsnippers, elektriciteitsverbruik, maar – helaas – veel

solar) en combined heat and power (WKK).

minder op een vermindering van de warm-

Binnen Viessmann verwachten we veel van

tevraag”, zegt Patrick O, algemeen directeur

WKK, want de techniek kent verschillende

van Viessmann Belux. “Onterecht, want

voordelen: hoogrendement (gedecentrali-

hier zijn de grootste winsten te halen. Effi-

seerde elektriciteitsopwekking met bijna

Verwarming en koudetechniek

ciëntie Plus van Viessmann is dus ook een

volledig warmtegebruik), 50% minder CO2-

Wie met verwarming bezig is, komt onver-

totaalproject, waar verschillende technie-

uitstoot in vergelijking tot een gescheiden

mijdelijk ook in contact met de koudetech-

ken en processen samen één energiezuinig

systeem voor de productie van elektriciteit

niek. Viessmann Belux heeft de boodschap

geheel vormen.”

en warmte (bij elektriciteitsproductie in

begrepen, en zal vanaf 1 januari 2014 ook

een elektriciteitscentrale gaat veel warmte

koelkamers commercialiseren. Ongetwijfeld

Maar dit betekent niet dat Viessmann niet

en energie verloren), toepasbaar in bijna elk

meer hierover in de volgende nummers van

denkt dat er nog energiewinst valt te halen

type woning (ook in laagenergiewoningen)

Cool & Comfort.

met bestaande en nieuwe toestellen. Inte-

en een eenvoudige installatie.”

gendeel, net zoals de vorige jaren blijft ViesMaar eerst nog de verwarming. “Op Euro-

smann 4% van de omzet (vorig jaar zo’n 63

pees vlak wordt heel vaak de nadruk gelegd

miljoen euro) besteden aan R&D. “Hier-

op een significante vermindering van het

door zijn we al zoveel jaren een trendsetter

n www.viessmann.be

• Brandstofcellen

Op 7 september ’13 werd op de Japanse ambassade in Berlijn het partnership tussen Viessmann en Panasonic ondertekend waarmee beide bedrijven hun krachten bundelen bij de verdere ontwikkeling en productie van brandstofcellen. Viessmann kent nog enkele jaren R&D-achterstand in vergelijking tot Panasonic, maar dankzij de samenwerking kunnen er vanaf 2016 toch al brandstofcellen onder het Viessmann-label op de markt worden gebracht. Tegelijk met het partnership met Panasonic benadrukt Viessmann haar ambities met brandstofcellen als primair energieomzettingsprincipe voor micro-wkk’s ook nog door de verwerving van 50% aandeel in het Zwitser bedrijf Hexis, marktleider in brandstofcellen met SOFC-technologie (solid oxide fuel cell of zwavelbrandstofcel). Een op brandstofcellen gebaseerde micro-wkk produceert voornamelijk elektriciteit met daarnaast ook warmte. Deze microwkk is vooral geschikt voor goed geïsoleerde woningen waar de vraag naar elektriciteit groter is dan die naar warmte. In een brandstofcel wekt de reactie van waterstof en zuurstof water en elektriciteit op. De cel is opgebouwd uit een poreuze anode en kathode met daartussen een elektrolytlaag. Waterstof wordt toegevoegd aan de anode en zuurstof aan de kathode. Waterstof (H2) wordt aan de anode gesplitst in twee protonen (2 H+) en twee elektronen (2 e-).De elektronen stromen door een elektrisch circuit naar de kathode, wat een elektrische stroom oplevert. Bij de kathode leiden de elektronen tot de vorming van zuurstofionen die door het elektrolyt naar de anode stromen en met de protonen water (H2O) vormen. Dit water wordt afgevoerd, meestal in de vorm van stoom door de vrijgekomen warmte.

cool& comfort I 67


Ontworpen voor de toekomst! Binnen Europa raakt de huidige energie-efficiëntie bepaling achterhaald. De nieuwe Europese Eco Design Directive (ErP) heeft als doelstelling om de zorg voor het milieu te integreren in het productontwerp. Toshiba producten worden zodanig ontworpen dat Uitbreidingstraat 10 2600 Berchem T +32 (0)3-825 55 66 E intercool@intercool.be

www.intercool.be

een eventuele impact op de omgeving en het milieu minimaal is. Deze filosofie betreft de gebruikte materialen, maar – belangrijker nog – het energieverbruik van de Toshiba producten. Welke methode ook gebruikt is om de prestaties te meten, Toshiba is altijd in staat om aan alle eisen te voldoen.

Samen bouwen! Afscheiders en vaten Economisers Koudemiddelpompen Hogedrukvlotters Handafsluiters Industrieële samenbouw

Natuurlijk de beste oplossing +31 (0)345 68 15 49, info@wijbenga.nl, www.wijbenga.nl


> Reportage

Ambitieus Haier klaar voor de Benelux Haier is geen onbekende voor de HVACprofessional. Integendeel, wie de markt volgt via de internationale vakpers en Europese beurzen komt het

“H

merk regelmatig tegen. Deze wereld-

et aanbieden van het Home

Bij de ontwikkeling van alle modellen staan

Solutions portfolio vormt

– zoals gebruikelijk bij Haier – design, inno-

voor Haier Benelux een

vatie en kwaliteit voorop. Salvatore Paletta:

belangrijke stap”, vertelt Salvatore Paletta,

“Voor ons zijn de behoeften van onze klan-

een omzet optekenen van 25,8 miljard

binnen Haier Benelux verantwoordelijk

ten het allerbelangrijkste. Bij de producten

dollar. In Europa zijn er drie fabrie-

voor de lancering van de Home Soluti-

die gemaakt worden in de eigen productie-

ons en de contactpersoon voor de koel-

sites, wordt naast de technische aspecten

ken, vier R&D-centra en drie logistieke

technische branche. “Vorig jaar opende

en de energie-efficiëntie ook veel aandacht

Haier Benelux een kantoor in Anderlecht

besteed aan het design. We zijn ook zeer toe-

ken (Frankrijk, Italië, Spanje). Maar de

met indrukwekkende showroom voor ons

gewijd om aan onze klanten innovatieve en

aanwezigheid op de HVAC-markt in de

witgoed en bruingoed. Geen overbodige

slimme producten te leveren waarmee ze

luxe, want Haier is op wereldvlak markt-

beter aan hun behoeften kunnen voldoen.

Benelux was beperkt. Te beperkt. daar is

leider voor koelkasten, diepvriezers, was-

Het begint allemaal met onze bedrijfsfiloso-

machines en wijnkasten. Zo is 14,8% van

fie, een credo gebaseerd op het leveren van

jaar werd voor de Benelux de product-

alle wereldwijd verkochte koelkasten een

kwaliteitsproducten en voortdurende inno-

divisie Home Solutions gelanceerd die

Haier, wat goed is voor jaarlijks zo’n 18 mil-

vatie. We onderstrepen hiermee onze wil

joen toestellen. Waarom we nu de product-

om optimaal aan de wensen van onze klan-

de marktpositie op het gebied van

divisie Home Solutions lanceren? Twee

ten te voldoen. Vandaag en morgen. En ten-

redenen: Haier Benelux is zich zeer bewust

slotte de kwaliteit. Al onze producten vol-

van de vraag naar duurzame en intelligente

doen steeds aan de hoogste kwaliteitsnormen

oplossingen voor klimaatbeheersing, maar

en er wordt veel aandacht besteed aan afwer-

tiële als commerciële toepassingen. Sterker

ook wil het merk een steeds breder en com-

king. Klanten die een Haier product kopen,

nog, binnen het unieke Super Match gamma

pleter productaanbod aan haar bestaande

zijn steeds verzekerd van het beste resultaat.

van mono- en multi-splits kunnen de ver-

en toekomstige klanten kunnen aanbie-

Met acht R&D centra over de hele wereld ver-

schillende binnen- en buitentoestellen uit

den. Er zijn voldoende voorbeelden van

spreid, is Haier optimaal voorbereid om aan

het residentieel en commercieel gamma

andere merken die precies dankzij hun

de top te blijven en onze doelstelling om een

allemaal met elkaar worden gecombineerd.

brede scala van producten een belang-

breed scala aan duurzame producten te kun-

Dit levert voor de installateur belangrijke

rijke meerwaarde kunnen toevoegen aan

nen blijven realiseren.”

voordelen op, zoals het aanhouden van een

het HVAC-toestellen. Het is dus evident

speler is actief in meer dan 100 landen op alle continenten en liet vorig jaar

centra voor toestellen en wisselstuk-

verandering in gekomen. In het voor-

comfort oplossingen en duurzame energiesystemen moet verbeteren.

minieme stock toestellen en wisselstukken

dat een wereldspeler als Haier haar sterke

Het productaanbod binnen de Home Soluti-

én lagere verkoopkosten door de flexibele

marktpositie én R&D wil aanspreken om

ons divisie is opgedeeld in drie categorieën,

combinatiemogelijkheden.

ook voor de HVAC-sector klantvriendelijke

met name airconditioning, warmtepompen

oplossingen te ontwerpen én verkopen.”

en zonneboilers, en dit zowel voor residen-

n www.haier.com/be

cool& comfort I 69


EN?

HOE KIJKT U NAAR UW

ENERGIEFACTUUR?

Altijd inzicht en de beste prijs van het moment,

eenvoudig via ons Energy Platform! Uw energie-uitgaven zijn een belangrijk onderdeel van uw totale bedrijfskosten. Logisch dat u hier meer controle over wilt hebben. Powerhouse stelt u in staat rechtstreeks op de markt te opereren en de meest gunstige voorwaarden voor in- en verkoop te realiseren. Dit is dé manier om in alle transparantie grip te krijgen op uw energieuitgaven en kosten te reduceren. Het is tijd voor controle en transparantie, nu, straks, altijd. Ontdek er alles over op www.powerhouse.be of neem contact met ons op via 028 085 905.

Portforlio Fuelmix 92% Hernieuwbaar 6% Fossiel 2% Nucleair

✓ ✓ ✓

Flexibele in- / verkoop van energie aan de beste prijs Innovatief, gebruiksvriendelijk en transparant Zowel voor gas als elektriciteit

Challenge your energy


productspot z productspot

een nieuw aanbod, afgestemd op de huidige markt Supermarkten hebben uit-

In antwoord op deze groeiende

koelplaatsen (koelruimtes, koel-

ter is. Ze zijn namelijk al voorzien

eenlopende formaten. Er

vraag

Heatcraft

vitrines), biedt DUO alle in de

van bedrading en een ondersteu-

Europe onder de handelsmerken

fabriek voorgemonteerde onder-

ningselement ter beveiliging van de

HK Refrigeration en Friga-Bohn een

delen die nodig zijn voor de instal-

installatie, zodat het bederven van

nieuw reeks compressor-units met

latie (elektronische olieregeling,

levensmiddelen door uitval van de

vloeistoffles.

drukregelaars LD en HD), en elek-

installatie kan worden voorkomen.

zijn bijvoorbeeld de zogenaamde ‘hypermarkten’, die zich meestal aan de rand

introduceert

triciteitsaansluiting, compleet met

van de stad bevinden. Maar in de stadscentra verschijnen steeds meer levensmid-

Flexibel, compact en

regelsysteem voor LD en HD, uit-

Meerdere koelmiddelen

laag geluidsniveau

gangen koelplaatsen en inge-

De DUO-units zijn geschikt voor

De DUO-units zijn compact van ont-

bouwde koelventilatoren.

gebruik met substitutievloeistof-

delenwinkels die hun waren

werp en maken gebruik van Scroll

aanbieden op een kleine op-

DigitalTM-technologie, wat een groot

Snelle installatie

vermogensbereik oplevert.

De DUO-units zijn helemaal com-

pervlakte.

fen met R-404A die een lager GWP

pleet, zodat de installatietijd kor-

hebben ¢ www.heatcrafteurope.com

De diverse op afstand te bedienen koeloplossingen bieden een oplossing voor de meeste vraagstukken De vestiging van dergelijke kleinere

die kleine stedelijke verkooppunten

verkooppunten in stedelijke gebie-

opwerpen.

den brengt specifieke vraagstukken

De series CCT- en CCV-koelappa-

met zich mee die om oplossingen

ratuur met centrifuge zijn vanwege

vragen. Allereerst zijn voor een opti-

hun compactheid en lage geluidsni-

maal gebruik van de beperkte ver-

veau ideaal voor plaatsing in machi-

koopoppervlakte uiterst compacte

nekamers.

koelinrichtingen nodig. In de stad

Bij plaatsing buiten biedt de NEO-

dient bovendien speciale aandacht

STAR-serie diverse ventilatieoplos-

te worden gevestigd op de geluids-

singen die een zeer laag geluidsni-

hinder die de apparatuur oplevert.

veau mogelijk maken.

Verder vereisen dergelijke toepassingen met meerdere koelplaatsen

Compleet geleverd,

een grote flexibiliteit, zodat het ver-

klaar voor installatie

mogen precies kan worden afge-

Voor een typische buurtwinkel in

stemd op de koelbehoeften.

de stad die beschikt over 5 tot 8

cool& comfort I 71


WP ZOEKT CV. WARMTEPOMP PARTNER

1. ADVIES

HeatLink is dé gespecialiseerde partner voor CV-installateurs die warmtepomptechnologie aan hun klanten willen aanbieden.

- Opleiding WP-technologie

Wij begeleiden en adviseren CV-installateurs en zorgen voor de volledige naservice van de warmtepompen (WP).

- Aanleg WP-leidingen

- Warmteverliesberekening - Selectie WP-type

HeatLink is een divisie van TAAK bvba Ettenhoven 103, B-2940 Stabroek tel.: +32 (0)3 568 98 66 fax: +32 (0)3 568 98 70 mail: info@heatlink.be

2. INSTALLATIEHULP - Begeleiding bij installatie - Opstart-inregelen WP-CV

3. SERVICE - Check-up na 6 maanden - Onderhoud & service WP - Garantie WP www.heatlink.be

VRAAG NU JE GRATIS OFFERTE AAN

1301_HeatLink_adv_192x136_Sanilec_v1.indd 3

04/01/13 14:44

PRO

quality FERMOFLEX - VASTE STROKENGORDIJNEN FERMOSTOCK - REKSTELLINGEN

NIEUW SYSTEEM - serie 2620

FERMOD is uw partner voor: koel- en barmeubelbeslag koelkamersluitingen / scharnieren pendeldeurscharnieren vaste en schuivende strokengordijnen drukvereffeners dichtingen en sleeplatten schuifrailsystemen en onderdelen rekstellingen voor koel- en vriescellen

Onze Nr. 1 merken

FERMOSTOCK FERMOFLEX FERMATIC

Onze troeven

ADVIES VOORRAAD SERVICE

• • • •

Roestvrije composiet bevestigingsrail met haken Energiebesparend - Tocht-en stofwerend Standaard- of diepvrieskwaliteit Uiterst snelle en eenvoudige installatie

FLEXIBILITEIT & STEVIGHEID • Vast of mobiel, met uitneembare legvlakken • Voedingsgeschikt (NF • NSF) • Montage zonder gereedschap

ENERGIE BESPAREND SNELLE MONTAGE

SAME-DAY DISPATCH ! Fermod bvba Sint-Katriensteenweg 29, 8520 Kuurne Tel: 056 35 88 31 • Fax: 056 35 88 47 E-mail: info@fermod.be Web: www.fermod.be

13.072 pub Fermod Cool en Comfort.indd 1

Surf naar www.rackline.eu en bereken online uw eigen Fermostock offerte, inclusief montageschets en documentatie.

10/8/2013 11:01:47 AM


new products

voudige bediening toe. Deze

tige lucht uit de woning af en is

kenmerken en het compacte for-

steeds in staat om tot 6 ruimtes

maat maken deze Cbase uiterst

correct te ventileren. De inten-

geschikt voor nieuwbouw, maar

siteit van de ventilatie regelt u

vooral ook voor renovatiepro-

zelf met een driestandenscha-

heden een optimaal rendement.

jecten en appartementsbouw.

kelaar. Het debiet en de druk-

Dankzij de toevoeging van een

RENSON lanceert een ener-

Ventilatiesysteem C combi-

opbouw van de ventilatie-unit is

inverter pomp en ventilator, heeft

giezuinige extractieventilatie-

neert de continue toevoer van

instelbaar naargelang de geko-

deze volledige reeks van 5 tot

unit die de lucht in de woning

verse lucht in de droge leef-

zen stuurspanning (0 – 10 V).

15 kW een energielabel A, en dit

op een eenvoudige manier ver-

ruimtes via zelfregelende ven-

De afvoerventilator wordt op zol-

zowel in koeling als in verwarming.

verst: de Cbase. Deze afvoer-

tilatieroosters met de mecha-

der of in een technische ruimte

De focus ligt van bij de ontwik-

ventilator is de basis van het

nische afvoer van vervuilde

gemonteerd. Omdat bij het ont-

keling van deze MAXA inver-

natuurlijk ventilatiesysteem C

lucht in de natte ruimtes via

werp en de inrichting van een

ter mini chillers op efficiëntie,

en is makkelijk te installeren

de nieuwe centrale afvoerven-

ruimte esthetiek een steeds

betrouwbaarheid en flexibili-

door de installateur. Een 3-stan-

tilator Cbase. Deze extractie-

grotere rol speelt, kan dit ven-

teit. Door de selectie van kwali-

denschakelaar laat een een-

unit voert de vervuilde, voch-

tilatiesysteem met hoogwaar-

MAXA introduceert

RENSON Cbase: nieuwe

inverter mini chillers

centrale afvoerventi-

De nieuwe MAXA inverter mini chillers leveren onder alle omstandig-

lator voor natuurlijk ventilatiesysteem C

dige, regelbare designroos-

tatieve componenten is het geluidsniveau beperkt, zodat deze professionele mini chillers

ters gecombineerd worden.

maxa

In keuken, badkamer, toilet

ook in een residentiële omge-

en andere afvoerruimtes ziet

ving toegepast kunnen worden.

u dan enkel de design afvoer-

ECOCLIMA n.v. uit Schoten

monden uit aluminium. Deze

biedt ook nog fan coils, bedie-

plaatst u in opbouw of inbouw.

ningen en split airconditio-

Ze kunnen bovendien gemak-

ners van MAXA aan. Voor meer

kelijk overschilderd worden.

informatie over MAXA en PANASONIC airconditioning:

¢www.renson.be

¢www.ecoclima.be

renson SAMON DT300 voor lekde-

lijk toch een zeer adequaat toe-

tectie bij koelinstallaties

stel te ontwerpen voor een breed scala koelmiddelen en tempera-

Detectiesystemen voor koelmid-

tuurbereiken. We mogen dus zon-

del moeten worden toegepast in

der schroom stellen dat de DT300

installaties waarin gebruik wordt

de gasdetectie visualiseert.”

gemaakt van koudemiddelen met

Cruciaal voor een betrouwbare

een GWP > 0 én de vulling in het

meting is de kalibratie. Traditio-

koelsysteem meer dan 25 kg

neel gebeurt dit bij gasdetecto-

bedraagt. De detectiesystemen

ren jaarlijks met ‘zero gas’. “Bij

voor koelmiddel worden toege-

de DT300 is dat niet meer nodig,

past om alarmeringen te activeren en om de ventilatie in te schake-

samon

want de unieke design van de set is uitgerust met een geïntegreerde referentiesensor die het

len indien het niveau LFL ( Lower Flammability Limit) boven de 25%

cal Limit’ of de ATEL/ODL wordt

regelmatig geconsulteerd”, ver-

mogelijk maakt om de gebruikte

komt of 50% ATEL/ODL (Acute

bereikt. Dit geldt ook voor klei-

telt Tobias Nilbert, Aera Sales

sensoren (HFC, NH3) te kalibre-

Toxicity Exposure Limit/Oxygen

nere koudemiddelvullingen en

Manager bij SAMON. “Het mag

ren”, besluit Tobias Nilbert. “De

Deprivation Limit – de giftigheids-

publieke ruimtes zoals een zie-

dus geen verwondering wekken

servicetool met de referentiesen-

index van koelmiddelen). Echter in

kenhuis, supermarkt, hotel, enz.

dat SAMON een gasdetectie-

sor wordt aan het gasdetectietoe-

geval van koelmiddelen met een

“Bij het opstellen van de Euro-

toestel kan aanbieden die per-

stel aangesloten en voert auto-

eigen kenmerkende geur bij con-

pese standaard voor de koel-

fect beantwoordt aan de eisen

matisch de zelftestfunctie uit.

centraties, lager dan de ATEL/

industrie NEN-EN 378 werd

van NEN-EN 378. Hiervoor heb-

Betrouwbaar én eenvoudig!”

ODL e.g. R717 klasse, zijn gas-

Jonas Sjöström van SAMON, de

ben we vooral bestaande technie-

detectoren niet verreist voor het

Zweedse fabrikant van onder

ken uit andere toestellen samen-

¢ www.samon.se

giftigheidsniveau, behalve als er

andere gasdetectietoestel-

gebracht én geoptimaliseerd om

¢ www.ecr-belgium.be

een risico bestaat dat de ‘Practi-

len, omwille van zijn expertise

een gebruiksvriendelijk maar tege-

cool& comfort I 73


EffICIENT SOlUTIONS FOR HEATING & COOLING

PANASONIC AQUAREA WARMTEPOMP MAxIMAlE EffICIëNTIE TOT -20°C.

MAxIMUM EffICIENCY

4.74

Panasonic’s nieuwe Aquarea systeem, gebaseerd op high-efficiency warmtepomptechnologie, verwarmt niet alleen uw huis en tapwater, maar koelt ook uw huis in de zomer. Dit zorgt voor perfect comfort, ongeacht de weersomstandigheden en zelfs bij extreem lage buitentemperaturen.

ECOCLIMA

HIGH CONNECTIVITY

environmentally

friendly refrigerant R410A

boiler

connection RETROFIT

solar

panels connection SOLAR KIT

Cooling & Heating Systems

domestic

hot

water DHW

* COP: energy efficiency in heating mode. COP of 4.74 for the 9kW WH-MDF09C9E8 or WH-UD09CE8 models at an outside temperature of 7 ºC, and for water input and output temperatures of 30 ºC and 35 ºC (according to EN 145112)

Wezelsebaan 4 tel: fax: e-mail: website:

2900

Schoten

+32 3 620 27 60 +32 3 644 70 83 info@ecoclima.be www.ecoclima.be

www.panasonic.eu

ENERGY SAVING

COP


new products

VRF-systeem voor binnen-

vatieve karakter van het systeem.

van een tweezijdige uitblaasrich-

de print van het buitendeel.

opstelling

Het Multi V Space systeem lost

ting (lamellen rechts en links)

Het Multi V Space systeem neemt

het probleem van verminderde

en een krachtige sirocco-venti-

50% minder vloeroppervlakte in

Het Multi V Space systeem van

prestaties als gevolg van interfe-

lator. De statische druk en het

dan traditionele systemen. Hier-

LG is het eerste VRF systeem voor

renties van de uitgeblazen lucht

luchtvolume van de condensor-

door blijft er meer effectieve bin-

binnenopstelling. Dit unieke con-

tussen de verschillende verdie-

ventilator in het buitendeel is

nenruimte over. Verder is het

cept heeft LG wereldwijd gepa-

pingen op door gebruik te maken

in te stellen via dipswitches op

mogelijk om de montage van het Multi V Space systeem gefa-

tenteerd. Doordat er regelmatig projecten zijn waar opstelling

LG

seerd te integreren in het bouw-

van de buitenunit niet mogelijk

proces. Zo kan het rooster al in

is of estetisch gezien niet ver-

de gevel gemonteerd worden en

antwoord is, heeft LG het Multi V

in een latere fase van het bouw-

Space systeem ontworpen. Het

proces de compressor en/of ven-

systeem heeft de eigenschap-

tilator sectie. Het rooster aan de

pen ruimtebesparend, energie-

buitenzijde van het pand kan qua

zuinig, fluisterstil en flexibel in

kleur worden afgestemd op de uit-

opstelling, gecombineerd in 57

straling van het volledige pand.

patenten voor zowel constructie als toegepaste technolo-

¢www.lgklimaat.be

gieën. Dit onderstreept het inno-

¢www.refritec.be

kuvent

Bereken ventilatiesysteem met VASCO

tend ruim en veelzijdig en blijvend in ontwikkeling. Zo bevat het gamma een lijn van buis-

Huizen hebben een steeds

ventilatoren, boxventilatoren en

betere isolatie en luchtdicht-

dakventilatoren, in AC- en EC-

heid. Vermits ‘natuurlijke’ ven-

uitvoering tot 13 000 m³/h.

tilatie niet meer volstaat, moet

De veelzijdige functies van de

voor elke woning een oplossing

KUVENT controllers nodigen uit

op maat worden gezocht. VASCO

tot vraaggestuurd werken, klaar

speelt hierop in met een online

voor aankomende uitdagingen.

tool die de gebruiker helpt in zijn

Bovendien is het systeem retro-

beslissing. Grote troef is de eenvoud en transparantie: in enkele

fit: bestaande installaties kun-

vasco

nen voorzien worden van deze

stappen krijg je een passende

vraaggestuurde oplossingen.

oplossing voorgeschoteld.

de tool voor zowel systeem C als

KUVENT – Nieuw gamma

Dankzij een reeks van acces-

“We merken dat bouwers en ver-

systeem D de passende oplos-

niet-residentiële venti-

soires, gaande van werkscha-

bouwers met veel vragen zitten

sing uit het VASCO aanbod, inclu-

latie van Ventilair

kelaars tot roosters, kan men

omtrent ventilatie”, aldus Dirk

sief de nodige uitleg en informa-

Van Lier van VASCO. “Het is een

tie. Ook de minimumafmeting van

Ventilair Group, innovatieve spe-

ren en installeren zonder tijd-

vrij technische materie en ten-

de ventilatieroosters en de mini-

ler in (niet-residentiële) ventilatie,

verlies. De compleetheid van

slotte gaat het om gezondheid en

mum verplichte ventilatiedebie-

pakt uit met een nieuw gamma

dit gamma versterkt daar-

leefcomfort. Een juiste en geïn-

ten zijn opgenomen. Bij vragen

voor de projectmarkt. Kuvent is

mee het one stop shopping ver-

formeerde keuze maken is dus

of onduidelijkheid is de helpfunc-

speciaal ontwikkeld vanuit de

haal van Ventilair Group.

belangrijk. Deze tool is de eerste

tie op elk moment te raadplegen.

expertise op het werkveld gecom-

De website biedt gedetailleerde

die met enkele duidelijke en een-

Het ventilatiesysteem kan bere-

bineerd met de knowhow van de

productfiches, lastenboekom-

voudige stappen berekent en uit-

kend worden via de link http://

R&D-afdeling. Dit heeft geleid tot

schrijvingen en een gebruiks-

legt welk type ventilatiesysteem

www.vasco.eu/NL_BE/ventila-

een gamma van box-, dak- en in-

vriendelijke zoekfunctie.

het best past bij een woning.”

tie/luchtcapaciteit_berekenen

lijn ventilatoren, flexibele con-

Aan de hand van de oppervlakte van de ruimtes berekent

een compleet project selecte-

trollers en tal van accessoires. ¢ www.vasco.eu

¢ www.kuvent.eu

De KUVENT reeks is ontzet-

15&16 OKTOBER 2015 BRABANTHAL LEUVEN cool& comfort I 75


Total Quality Solutions

Hydrolution Kenmerken: - Hoge COP 3,53 bij A2/W35 volgens EN14511 (FDCW100/HMA100) - All-in-one oplossing - Hybride werking mogelijk door aansluiting van andere warmtebronnen - Extra stille werking Sanitair warm water

Watertoevoer

Combinatie met zonnecollectoren

Sanitair warm water

Radiator of Ventilo-convector Ventielconvector

Vloerverwarming Sanitair

Koelmiddel Waterleiding (voor koeling en verwarming) Waterleiding (voor sanitair)

Klimatisatie www.heynen-cool.com

Membre of:


new products

Verlaging E-peil door

vochtigheidssensor (RV-sensor)

Metabo ontwikkelt

overbelasting en overtuigen door

vraaggestuurde

in de afvoerlucht. Dit vraagstu-

nieuwe referentie voor

het zeer hoog koppel, zelfs bij

balansventilatie

ringssyteem met ATG-E certificaat

schroeven en boren

moeilijke schroefwerken. Beide

is het Renovent Systeem D+.

LTX BL-machines en hun kool-

Brink Climate Systems heeft

De gelijkwaardigheidsverklaring

Koolborstelloos, snel, krachtig

borstelloze motor zijn met 2.050

ervoor gezorgd dat haar vraagge-

die voor deze toestellen werd

en precies of uitermate perfor-

toeren per minuut in tweede ver-

stuurde balansventilatiesystemen

opgesteld noteert een regelfac-

mant: met zes accu-boorschroe-

snelling (600 toeren per minuut

met warmteterugwinning nog beter

tor van 0,54. Deze regelfactor kan

vendraaiers en accu-klopboor-

in eerste versnelling) de snel-

scoren in de E-peil berekening.

rechtstreeks in de EPB-software

machines presenteert Metabo

ste op de markt, en daarbij ook

Dit betekent een verdere bespa-

ingevoerd worden. Gemiddeld

nieuwe mobiele oplossingen voor

nog eens verbazend krachtig.

ring op het lage energieverbruik

betekent dit een verdere verlaging

moeilijke boor- en schroefwerk-

Metabo heeft de koolborstelloze

van balansventilatiesystemen.

van 7 tot 12 E-peil punten op de

zaamheden. Deze nieuwe machi-

machines voorzien van een speci-

Bij balansventilatie met warmte-

al lage score van een balansven-

nes werden ontwikkeld op basis

aal en deels gebrevetteerd elek-

terugwinning wordt uit de afge-

tilatiesysteem en dus een belang-

van de Ultra-M-technologie.

tronisch systeem. De accu-boor-

voerde lucht warmte teruggewon-

rijke energiekostenreductie.

De vier LTX-machines zijn uitge-

schroevendraaier BS 18 LTX BL

nen. Brink Climate Systems biedt

rust met een vierpolige Metabo-

Quick en de accu-klopboorma-

deze systemen aan met haar

motor bijzonder bestand tegen

chine SB 18 LTX BL Quick zijn

Renovent-gamma, dat de energieprestatie van gebouwen ver-

¢www.airtradecentre.com

perfect uitgerust voor univer-

Brink

seel gebruik in bouw en metaal

betert. Een Renovent-systeem

- van het kleinste, meest pre-

draagt bij aan een gezondere leef-

cieze schroefwerk tot snel boren

en werkomgeving, een gezon-

in hout of metaal, inclusief de

der milieu én aan een beheersing

meest moeilijke toepassingen.

van de kosten. De gelijkwaardig-

De vier modellen van de nieuwe

heid (ATG-E) is toegekend aan

LTX-generatie voorzien van een

de Renovent Excellent Plus en

vierpolige motor, zijn bijzonder

de Renovent Sky Plus in combi-

bestand tegen overbelasting.

natie met twee binnenklimaatsensoren (CO2) en een relatieve

¢ www.metabo.be

metabo Duurzamer isoleren

brand- en explosiegevaarlijk en

met Armaflex

gelden er dus geen beperkin-

Gebouwen die volgens LEED,

gen voor het transport. De één-

BREEAM, DGNB, enz. worden

componentlijmen kunnen worden

gecertificeerd, stellen aan de

gebruikt voor bedrijfstemperatu-

gebruikte bouwstoffen hogere

ren tussen -30°C en +100°C.

eisen op het gebied van milieu

De Armaflex SF990-lijm is geschikt

en gezondheid. Met Armaflex

voor het lijmen van alle Armacell-

SF990 en Armaflex Ultima SF990

isolatiematerialen op basis van

biedt Armacell als eerste producent van elastomere isolatie-

synthetisch rubber (excl. HT/Arm-

armacell

aflex en Armaflex Ultima). De Armaflex Ultima SF990-lijm is speci-

materialen oplosmiddelvrije lijmen die geschikt zijn voor de

het gebruik van Armaflex SF990-

dispersielijmen op waterbasis

aal ontwikkeld voor het verwerken

verwerking van producten die

lijmen in combinatie met zelfkle-

aan. Armaflex SF990 en Arm-

van Armaflex Ultima en andere iso-

aan de strengere eisen voldoen.

vende Armaflex-isolatiematerialen.

aflex Ultima SF990 zijn reuk-

latiematerialen die gebaseerd zijn

Omdat lijmen op waterbasis ver-

Als alternatief voor oplosmid-

loos en er komen bij het gebruik

op Armaprene-syntheserubber.

geleken met klassieke contact-

delhoudende lijmen biedt Arma-

geen schadelijke oplosmiddelen

lijmen een langere verwerkings-

cell voor de verwerking van zijn

vrij. Anders dan klassieke con-

tijd hebben, adviseert Armacell

producten nu voor het eerst ook

tactlijmen zijn ze bovendien niet

¢ wwww.armacell.com/be

15&16 OKTOBER 2015 BRABANTHAL LEUVEN cool& comfort I 77


new products

Innovatieve besturings-

naar geïntegreerde systemen

seerd in besturingselektronica

gecombineerd met een warmte-

elektronica van

waarin warmtepompen, ventila-

voor koel-, airconditioning- en ver-

pomp, zonnepanelen en fotovol-

Lodam Electronics

tie, zonnethermie en fotovolta-

warmingssystemen, ondersteunt

taïek. Hij beschikt over een inge-

ïek via een enkele besturings-

dit proces en maakt het voor

bouwde ethernetmodule met een

Steeds meer huisinstallaties wor-

module worden geregeld. Door

systeemfabrikanten eenvoudiger

geïntegreerde webserver voor de

den geïntegreerd in één netwerk

middel van webserver-oplossin-

hun producten in een enkel net-

externe communicatie. De webser-

en kunnen door middel van een

gen kunnen deze systemen zelfs

werk te integreren. “We maken de

ver-oplossing zorgt er niet alleen

enkele besturingsmodule wor-

op afstand via internet worden

SG Ready-certificering voor fabri-

voor dat de eindgebruiker het

den geregeld. Lodam Electro-

gecontroleerd, bediend en onder-

kanten van warmtepompen gemak-

systeem op afstand via een com-

nics, een onderneming van de

houden. Naast het verbinden

kelijker, omdat onze regelaar over

puter of smartphone kan berei-

BITZER Groep, heeft een nieuwe

van alle besturingsmodules bin-

alle vereiste functies beschikt en

ken, maar ook dat fabrikanten

ventilatieregelaar gepresen-

nen een huishouden in het kader

als plug-and-play oplossing kan

van warmtepompen en ventilatie-

teerd die tevens interessante

van de gebouwautomatisering,

worden toegepast,” aldus Sales

systemen hun producten smart

mogelijkheden voor bewaking

wordt ook de communicatie met

Manager Carsten Pedersen.

grid-compatibel kunnen maken.

en bediening op afstand biedt.

de smart grid steeds belangrijker.

De nieuwe ventilatieregelaar van

De trend gaat steeds meer

Lodam Electronics, gespeciali-

Lodam Electronics kan worden

¢ www.bitzer.de

bitzer Waterstage super boiler

houdsprofessionals in fabrie-

met COP SWW van 2,6*

ken die werken op gevaarlijke

De nieuwe Waterstage boilers van

locaties (zone 1 en 2) met gas-

General voldoen nu al aan het

sen en dampen in procesindus-

toekomstige A-label. Ze beschik-

trieën. Met een verhouding tus-

ken over een aantal unieke ken-

sen afstand en meetoppervlak

merken zoals een RVS-kuip

van 50:1 biedt het instrument

met extra lange levensduur, 13

nauwkeurige metingen op grote

cm isolatie en een unieke ‘Dia-

afstand van niet-toegankelijke of

blo’ warmtewisselaar met hoog-

mogelijk gevaarlijke locaties.

ste opwarmingsrendement

De robuuste Fluke 568Ex infra-

speciaal voor Waterstage warm-

roodthermometer voert twee-in-

tepompen. De meerprijs t.o.v.

één, contact- of contactloze, tem-

een gewone boiler is op maxi-

peratuurmetingen van -40°C tot

maal vier jaar terugverdiend.

+800°C uit met een nauwkeurig-

De belangrijkste kenmerken van

heid van ±1%. Met de drie soft-

de nieuwe Waterstage boilers op

key-toetsen kan via het grafisch

een rijtje: extreem laag stilstands-

display snel worden genavigeerd

verlies dankzij speciale 13 cm iso-

naar geavanceerde functies om

latie, kuip volledig uit RVS 1.4521

het emitterend vermogen aan te

(10 jaar garantie, lange levens-

passen (d.m.v. een voorgeïnstal-

duur), conische warmtewisse-

leerde materialentabel), het log-

laar specifiek ontwikkeld voor een Waterstage warmtepomptoepas-

general

sing (hogere energie-efficiëntie bij opwekking warm water, productie

sche 2kW na-verwarmer met regel-

hogere watertemperatuur uitslui-

bare thermostaat en degressieve

tend met de warmtepomp moge-

waardegarantie van 10 jaar.

lijk waardoor minder elektrische

fluke Nieuwe intrinsiek veilige infraroodthermometer

gen van maximaal 99 datapunten te starten of alarmen in en uit te schakelen. De functies MIN, MAX, AVG en DIF helpen problemen snel

van Fluke

te identificeren en de akoestische

* COP gemeten in de woning

Fluke heeft een nieuwe, intrin-

wen als een meetwaarde buiten

bijverwarming nodig, 50% lichter

in Wijnegem in mei 2013

siek veilige infraroodthermometer

de ingestelde grenswaarden valt.

dan geëmailleerd staal, geschikt

(www.liveheatpump.be).

geïntroduceerd die is ontworpen

voor ringleidingtoepassing, standaard uitgerust met een elektri-

voor technici werkzaam in o.m. ¢ www.generalbenelux.com

HVAC-installaties en voor onder-

15&16 OKTOBER 2015 BRABANTHAL LEUVEN 78 I cool & comfort

en visuele alarmen waarschu-

¢ www.fluke.be


FILTER-DROGERS SANHUA

SERIE DTG e d n e k Uitste teit / kwali rijs p r e p u S

nieuw WIST U DAT SANHUA = • beste filtering van de markt: 20 μm

• partner van de grootste constructeurs

• hoge maximale druk: 48,3 bar

• méér dan 300 personen in O&O

• robuust en compact design

• cruciale speler in Europa

• méér dan 12000 medewerkers

www.refritec.be Refritec bvba Weiveldlaan 7 ° 1930 ZAVENTEM ° T +32 (0)2 715 24 44 Service Centers ANTWERPEN ° BRUSSELS ° KORTRIJK


new products

Mitsubishi Electric ‘

units te wijzigen. Van de afzon-

lijkheden te bieden via computers,

tepompen en VRF-systemen”,

in de cloud’ met nieuwe

derlijke gebruiker tot onderne-

tablets en mobiele apparaten. Zo

vertelt Chris Jonckheere, gene-

wifi-interface

mingen met meerdere vestigin-

krijgen gebruikers via deze weg

ral manager bij Mitsubishi Elec-

gen verspreid over het hele land.

toegang tot de basisfuncties voor

tric Belgium. “De interface in de

Mitsubishi Electric heeft een inno-

Bij de nieuwe wifi-interface hoort

de bediening en controle van hun

buurt van de warmtepomp plaat-

vatieve wifi-interface op de markt

ook een nieuwe dienst: MEL-

systeem. “We hebben onlangs

sen, meer is er niet nodig. Ver-

gebracht. Het biedt zowel instal-

Cloud. Die werd speciaal ontwik-

de wifi-interface voor onze split

volgens maakt hij vanzelf draad-

lateurs als eindgebruikers van

keld om via gebruiksvriendelijke

systemen voorgesteld en lance-

loos verbinding met het apparaat

warmtepompen via de cloud toe-

apps geavanceerde, energiezui-

ren binnenkort ook andere interfa-

en het netwerk in het gebouw.”

gang tot het toestel. Voortaan

nige functies en bedieningsmoge-

ces voor onze lucht/water warm-

Via speciaal ontwikkelde apps (beschikbaar via de verschillende

kunnen ze deze systemen op

mitsubishi electric

afstand controleren en bedienen via het internet. Het bedrijf

appwinkels) ondersteunt Mitsubishi Electric de recentste tablet-

speelt hiermee in op de recent-

modellen. MELCloud biedt de

ste ontwikkelingen in cloud com-

breedste dekking op de markt

puting. Deze techniek stelt ieder-

qua gebruikers en apparaten, en

een in staat om het gebruik van de

werkt dan ook met de meeste

systemen te controleren, poten-

browsers van Microsoft, Google,

tiële fouten op te sporen en de

Apple en andere aanbieders.

planning, het vermogen en de temperatuurinstellingen van de

¢ www.melcloud.com

Trane introduceert

ren in ieder BIM-project. Met Sta-

geavanceerde regelsys-

bicad for Revit en Stabicad for

temen voor optimalise-

AutoCAD beschikt de engineer in

ring van koelinstallaties

iedere fase van het ontwerp over de juiste informatie. Alle parame-

De koelinstallatie is in de meeste

ters voor berekeningen en han-

gebouwen één van de grootste

delsinformatie voor calculatie

energieverslinders. Trane introdu-

zijn vanaf de start van een pro-

ceert nu Chiller Plant Controls,

ject aanwezig. Of in Revit termen:

geavanceerde regelsystemen voor

met Stabicad wijzigt het model-

de optimalisering van koelinstallaties. Deze high performance-

trane

stabiplan

niveau heel eenvoudig van generic via specific naar gedetailleerd,

van afzonderlijke componenten,

Stabicad 9 - HVAC-instal-

waarbij het model steeds verder

het reageert op inherente afwij-

laties van generiek

wordt verrijkt met informatie.

en beheerders om te voldoen aan

kingen en zorgt voor een volledig

tot gedetailleerd

De gekende ‘knooppuntoplos-

specifieke normen ten aanzien

gecoördineerde werking,” aldus

van zowel de betrouwbaarheid van

Hugues Depré, manager project-

Stabiplan introduceert Stabicad 9,

is er nu ook voor Revit. Tijdens

het systeem als zuinig energie-

ontwikkeling regelsystemen voor

een totaaloplossing voor BIM. Of

het tekenen toont de knooppunt-

verbruik. Chiller Plant Controls

Trane. “Met Chiller Plant Controls

hoe installateur en tekenaar vlot

oplosser diverse mogelijkhe-

bestaat uit een reeks speciale

van Trane beschikken klanten over

samenwerken met alle bouwpart-

den voor het verbinden van lei-

regelsystemen voor verschillende

een oplossing waarmee zij het ren-

ners dankzij de juiste innovatieve

dingen en kanalen, wat zorgt

toepassingen: Chilled Water Reset,

dement van hun systeem kunnen

software. Stabicad is volledig mul-

voor extra tekensnelheid.

Chiller Plant Sequencer, Chiller

optimaliseren en een hogere mate

tiplatform: de krachtige Stabicad

Op MEPcontent.eu vindt de instal-

Plant Manager en de Chiller Plant

van comfort en veiligheid kunnen

functionaliteit is beschikbaar voor

lateur en tekenaar up-to-date pro-

Optimizer. “Bij Trane is een regel-

realiseren. Tegelijkertijd zijn de

zowel Revit als AutoCAD. In com-

ductinformatie die direct te gebrui-

systeem veel meer dan alleen de

beheers- en bedrijfskosten lager.”

binatie met de Building Design

ken is in ieder BIM-proces.

aanpak voor zowel nieuwe als bestaande panden helpt eigenaars

automatisering van de koelinstallatie. Het voorziet in de behoeften

ser’ van Stabicad for AutoCAD

Suite van Autodesk heeft de engi¢ www.trane.com

neer alle tools om te participe-

15&16 OKTOBER 2015 BRABANTHAL LEUVEN 80 I cool & comfort

¢ www.stabiplan.be


Zilver-hardsoldeer Uw r e e d l o hards sing oplos

nieuw

Hardsoldeer partner sinds 1985. Aanwezig in meer dan 40 landen op de 5 continenten. • Hoog flexibele mantel, geschikt voor verwerking in beperkte ruimtes • Uitstekende kwaliteit, voor een perfecte afwerking • Verschillende legeringen voor verschillende toepassingen • Ideaal voor koeltechnische installaties en herstellingen • Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid

www.refritec.be Refritec bvba Weiveldlaan 7 ° 1930 ZAVENTEM ° T +32 (0)2 715 24 44 Service Centers ANTWERPEN ° BRUSSELS ° KORTRIJK


new products

DucoGrille Close 105 -

niet inbraakwerend – muurroos-

voor een ideale demping.

buitenlucht ’s nachts en inten-

Intensief ventileren

ter langs beide kanten voor een

Dankzij de grote doorlaat (tot 805

sief te ventileren, kan een gebouw

op maat

esthetische afwerking. Voor opti-

l/s/m²) kan de DucoGrille Close

afgekoeld worden op een natuur-

maal akoestisch comfort kan opti-

105 perfect gebruikt worden

lijke en efficiënte manier, zonder

De DucoGrille Close 105, een

oneel ook het Duco Acoustic Panel

om intensief te ventileren of als

gebruik te maken van bijvoorbeeld

kleppenregister met grote lucht-

voorzien worden. Deze geluid-

onderdeel van de nachtkoelings-

een airconditioningsysteem.

doorlaat op maat van kantoren en

dempende lamellen worden ach-

principes van een gebouw. Door

Bovendien kan het kleppenre-

scholen, beschikt voortaan over

ter het kleppenregister geplaatst

gebruik te maken van de frisse

gister ook dienen als regelbare afvoerunit, bijvoorbeeld in com-

een actuatorsturing. Dit regelbaar kleppenregister kan dus probleemloos in een Vraaggestuurd

duco

binatie met Duco’s dakkappen. De actuatorsturing zorgt er voort-

Natuurlijk Ventilatiesysteem

aan voor dat de DucoGrille

(VNV) of op een gebouwbeheers-

Close 105 ook op verschillende

systeem aangesloten worden.

manieren aangestuurd kan wor-

De DucoGrille Close 105 kan

den, via een Duco-handzender,

zowel als toevoer- of afvoerroos-

Duco’s Vraaggestuurde Natuur-

ter dienst doen. In het eerste

lijke Ventilatiesystemen of een

geval kan het kleppenregister in

gebouwbeheerssysteem (GBS).

een muur of vliesgevel worden ingebouwd en zorgt een – al dan

¢ wwww.duco.eu

johnson controls

Nieuwe premium wand-

citeitsschuif en andere capa-

units met 3D-sensor-

citeitsregelingen overbodig,

technologie

garandeerd trillingsvrije werking in het gehele 1,000 – 6,000

Dit baanbrekend toestel doet

rpm toerentalgebied, bewe-

nu al beter dan de eisen die de

zen trillingvrije en betrouwbare

ErP-richtlijn oplegt voor de hoog-

elektronisch gecontroleerde

ste klasse A+++. Mede dank-

variable-speed drive (VSD) tech-

zij de 3D I-see sensor en de dub-

nologie, vermindert de bewe-

bele luchtuitblaas is dit nieuwe

gende onderdelen met 40% en

wandtoestel uiterst innovatief.

mitsubishi electric

het gewicht met 200 kg waardoor het op elke locatie te instal-

Daarnaast neutraliseert een spemaken gebruik van een 3D I-see

Johnson Controls

leren is, condition Based Service

sensor die tot 752 verschillende

introduceert innova-

schema en uitstekend rende-

sen en stofdeeltjes in de lucht.

punten in een ruimte scant, wat

tieve industriële koel-

ment - ook in deellast - waardoor

Het toestel zorgt voor een zui-

een permanent beeld oplevert

compressoren met

de energiekosten laag blijven.

ver en aangenaam klimaat.

van de te klimatiseren ruimte.

variabele snelheid

Sabroe SABflex schroefcompres-

De nieuwe premium wandunit legt

Bovendien is Mitsubishi Electric

de lat opnieuw hoger, zowel wat

de eerste fabrikant ter wereld die

Johnson Controls introduceert de

te installeren compressorunits,

efficiëntie als comfort betreft. In

gebruikmaakt van een Plasma

Sabroe SABflex compressor, een

die ammoniak (R717) als koude-

vergelijking met zijn voorganger,

Quad-filter in zijn nieuwe wan-

innovatieve compressorunit uitge-

middel gebruiken. Ze zijn uitge-

de MSZ-FD, verbruikt het nieuwe

dunit. Deze filter neutraliseert

rust met een variable-speed drive.

rust met een geavanceerd Unisab

model, de MSZ-FH, 10 % minder

tot 99% van alle bacteriën, virus-

Deze technologie beantwoordt

III besturingssysteem, een hoog-

energie en volgens de ErP-richt-

sen, allergenen, schimmels en

aan de veranderende koelbe-

efficiënte variable-speed drive

lijn behoort de unit in koelmo-

stofdeeltjes die we in de omge-

hoefte en vermindert zowel opera-

en zijn leverbaar met een slag-

dus tot de hoogste klasse A+++.

vingslucht kunnen aantreffen.

tionele kosten als energieverbruik.

volume van 160-950 m3/uur.

cifieke filter ook nog eens tot 99% van alle bacteriën, virus-

Ook op het vlak van bediening betreden we nieuw terrein. We

soren zijn complete, eenvoudig

De voordelen van de Sabroe SAB¢ www.mitsubishi-electric.be

flex compressor zijn: maakt capa-

15&16 OKTOBER 2015 BRABANTHAL LEUVEN 82 I cool & comfort

¢ www.johnsoncontrols.com


GEAVANCEERDE KLIMAATOPLOSSINGEN

LG Multi V meest ige n i u z e i g ener ysteem s klimaat • Zeer hoge energieprestaties • Duurzaam en betrouwbaar systeem • Totale leidinglengte tot 1000 meter mogelijk • Maximaal 64 binnenunits op een buitenunit (Multi V Plus)

nieuw

• Koppelbaar met andere HVAC toepassingen zoals: • Luchtgordijn • Vloerverwarming • Luchtbehandelingskast

www.refritec.be Refritec bvba Weiveldlaan 7 ° 1930 ZAVENTEM ° T +32 (0)2 715 24 44 Service Centers ANTWERPEN ° BRUSSELS ° KORTRIJK


Alleen bij ECR-Belgium ! Seulement chez ECR-Belgium !

Luchtgekoelde condensing units voor buitenopstelling! Unité de condensation, refroidis par air, pour montage à l’extérieur

es pératur r u m e e t s s s e e r s p s / 1 com s- et ba ressor oyenne p M m / o c ik 1 e r e: ipé! tuurbe cks On tempera plètement équ Cubopa g a a l - en t! / Com Midden itgerus u t e e l Comp

eurs s mpress o c érature 3 u /2o es temp s n s e a r b o s t s e compre ennes2 of 3 ik / Moy i: e t r l e u b r M ! cks équipé peratuu Cubopa aag tem Complètement l n e n Midde rust! / et uitge Comple

Nieuw!

ECR-Belgium BVBA

! u a e v u o N www.ecr-belgium.be

- Ingberthoeveweg 3B, BE-2630 AARTSELAAR - Tel. +32 (0) 3-457 91 32 - Boulevard Paepsem 10, BE-1070 ANDERLECHT - Tel. + 32 (0) 2-522 99 39 - Nijverheidsweg 24, BE-9820 MERELBEKE - Tel. +32 (0) 9-242 09 00 - Klaverbladstraat 19, BE-3560 LUMMEN – Tel. +32 (0) 13-44 45 14

Cool & Comfort 59 NL  
Cool & Comfort 59 NL  

Refrigeration - Ventilation - Heatpumps & Thermic solar Magazine

Advertisement