Page 1

Nru

52

sena

Mill-24 sat-30 ta’ Diċembru 2017

€0.85

ta' GWIDA u suċċessi!

Il-President Marie Louise Coleiro Preca Il-Milied, l-Istrina u t-tfulija tagħha

Ixtri l-Gwida u tista’

TIRBAĦ €300 kull xahar!


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

ITTRA

Ritratt: Cint Gerald Attard

L-ITTRA TAL-EDITUR

EDITUR Frederick Zammit DEPUTAT EDITUR Joseph A Cachia EMAIL gwida@gwida.com.mt SIBNA FUQ FACEBOOK GwidaMag UFFIĊĊJU EDITORJALI, PUBBLIKATUR, UFFIĊĊJU GĦAR-REKLAMAR Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju Mrieħel BKR 3000 SALES MANAGER TAL-PUBBLIKAZZJONI Jessica Spiteri Catania ADVERTISING SALES EXECUTIVES Christabel Gauci ADVERTISING SALES COORDINATOR Lindsey Napier, Elena Dimech TEL 21320713 FAX 21320714 STAMPAR Print It PUBBLIKATUR

© Content House 2017 Id-drittijiet huma kollha riservati. Riproduzzjoni tar-rivista jew parti minnha hu pprojbit mingħajr permess speċjali u bil-kitba. L-opinjonijet inklużi fil-GWIDA mhux neċessarjament huma dawk tal-Editur jew tal-Pubblikatur. Minkejja li kull attenzjoni raġjonevoli ttieħdet biex il-magażin ikun korrett u komplut, l-Editur u l-Pubblikatur mhumiex responsabbli għal żbalji u nuqqasijiet fl-artikli, reklamar, ritratti u stampi. GWIDA tkun għall-bejgħ minn kull nhar ta’ Erbgħa.

Nru

52

sena

Mill-24 sat-30 ta’ DiċeMbru 2017

€0.85

ta' GWIDA u suċċessi!

Il-PResIdenT MARIe louIse ColeIRo PReCA il-Milied, l-istrina u t-tfulija tagħha

Ixtri l-Gwida u tista’

TIRBAĦ €300 kull xahar!

Sibna fuq Facebook: facebook.com/GwidaMag

3


F’DIN IL-ĦARĠA

GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

IRBAĦ MAL-GWIDA! KULL XAHAR

€300 FI FLUS

PAĠNA

19

DIN IL-ĠIMGĦA

IKLA GĦAL TNEJN MINGĦAND L’AROMA

PAĠNA PAĠNA

IRBAĦ BILJETT GĦAĊĊINEMA

PAĠNA

STORJA PRINĊIPALI

88

21

PRODOTTI TAL-IKEL B’VALUR TA’ €60

PAĠNA

€20 MINN GOLD MARKET

PAĠNA

2 BILJETTI GĦALL-WIRJA KNIGHT HOSPITALLERS

PAĠNA

22

INTERVISTA

4

20

52 51

LOKALI

2 BILJETTI GĦALLIMDINA DUNGEONS

PAĠNA

KTIEB MOGĦTI MINN HORIZONS

PAĠNA

€100 VAWĊER IRBAĦ ĦAMPERMINN PRIME TA’ PRODOTTI

7

22

52

52 PAĠNA

52

RIĊETTA

59


STORJA PRINĊIPALI

GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

L-ISTRINA: AVVENIMENT LI JISSARRAF F’MUMENTI TA’ GĦAQDA Intervista ta’ OLWYN JO SALIBA u ELAINE AGIUS

L-EĊĊELLENZA TAGĦHA L-PRESIDENT TA’ MALTA MARIE LOUISE COLEIRO TAQSAM MAL-QARREJJA TAL-GWIDA L-MEMORJI TAGĦHA TA’ META KIENET TIFLA U KIF FAMILTHA KIENU JQATTGĦU L-ĠRANET TAL-MILIED. TITKELLEM UKOLL DWAR XI TFISSER GĦALIHA L-ĠURNATA TAL-ISTRINA U TGĦID KIF F’DIK IL-ĠURNATA TKUN ANZJUŻA. Kif kont tqatta’ jum il-Milied meta kont zgħira ... u x’kontu tagħmlu fil-Boxing Day, li llum huwa Jum l-Istrina? Meta niftakar fi tfuliti taqbadni nostalġija kbira. Niftakar f’memorji sbieħ tal-familja tiegħi, mal-ġenituri u ma’ ħuti. F’nhar il-Milied filgħodu konna ninġabru mal-ġenituri u niftħu r-rigali. Wara ftit il-Papà kien joħodna dak iżżmien l-Istitut ta’ Fra Diegu. Din kienet saret drawwa għalina ta’ kull sena. Ħuti u jien konna nżommu rigal wieħed u l-oħrajn nagħtuhom lit-tfal tal-istitut. Naturalment, ta’ tfal li konna, sakemm naslu hemm, konna

nkunu mbikkma, iżda kif noħorġu minn hemm,konna nkunu ferħanin ħafna. L-għada tal-Milied konna noqogħdu d-dar naraw xi film klassiku bħal Sound of Music u Marcellino Pane e Vino. Mhux l-ewwel darba li l-Papà kien jiddeċiedi joħodna naraw film ukoll, f’dak li kien il-Coliseum Cinema. Kieku kellek tfiehem x’hini l-Istrina għal xi hadd li qatt ma sema’ biha jew jaf xinhi, kif tispjegahielu? L-Istrina hija avveniment li jissarraf f’mumenti ta’ għaqda bejn ħafna Maltin

u Għawdxin. Mument fejn nemmen li nuru min veru aħna. Xi tfisser l-Istrina għalik, bħala Marie Louise Coleiro Preca mhux bħala President. Ilni nsegwi l-Istrina minn meta bdiet. Dejjem affaxxinani l-fatt li minkejja poplu żgħir, kapaċi nuru ġenerożità bil-wisq aktar minna. Sadanittant dejjem emmint li meta tkun persuna pubblika trid tkun ta’ eżempju, tagħti spalla u toffri sostenn lil ħutek fil-bżonn. Kull sena attendejt fl-Istrina. U darba niftakar li kont kantajt f’kor li

“Kont kantajt f’kor li kien ivvinta Peppi Azzopardi” kien ivvinta Peppi Azzopardi bil-Parlamentari u għamilna xi erba’ darbiet rehearsals fil-bini tal-Parlament. Int persuna ma tieqaf qatt ... x’tagħmel għall-energija? Inħares ‘il fuq u lil Mulej ngħidlu jgħini nerfa’... u allaħares ma nagħmilx hekk, għax kieku naqta’ qalbi. Għalkemm vera nivvinta x-xogħol, iżda wkoll Ikompli f'paġna 8 7


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

STORJA PRINĊIPALI Ikompli minn paġna 7

“Niftakar lil ommi taħmi l-qagħaq tal-għasel u l-kejkijiet” ix-xogħol għandu ħabta jiġri warajja! X’memorji għandek talġenituri u familja fiż-żmien tal-Milied? Konna nistennewh il-Milied u konna nippreparaw bis-sħiħ għalih. Niftakar li l-Papà, minn sena għall-oħra, kien jerfa’ l-ornamenti kollha tal-Milied fl-aħħar kamra fiddar, qabel il-bejt. Malli jasal il-waqt li jniżżel il-presepju, erħilu jsejħilna flimkien, ħuti u jien, u miegħu konna nitilgħu f’din il-kamra. Memorja speċjali ħafna u li nibqa ngħożż hi, li ta’ kull sena, konna nniżżlu l-presepju isfel f’forma ta’ purċissjoni u konna nkantaw Ninni la Tibkix Iżjed. Dan il-presepju għadu fil-familja sal-lum. Wara li l-Papà jarma l-presepju kien iżejjen lkmamar ukoll. Apparti t-tiżjin, il-Milied fil-familja tagħna kellu valur profond ħafna. Għalina il-Milied kien avveniment spiritwali wkoll. Dejjem konna mmorru l-quddiesa ta’ nofs il-lejl u wara li niġu millKnisja konna nagħmlu party. Niftakar lil ommi taħmi l-qagħaq tal-għasel u l-kejkijiet. Dakinhar tal-Milied,

8

(Fuq) Il-President ta’ Malta ta’ età żgħira u (fuq, lemin) Il-ġenituri tagħha: Anthony u Judith

wara li nieklu, konna nintasbu fuq is-sodda ta’ ommi u ta’ missieri, il-familja kollha u noqogħdu mgezzin naraw xi film fuq it-TV. Illum kif tqattgħu l-Milied? Kemm ilni fil-Presidenza u kemm ilha ssir l-ikla għannies waħedhom li jorganizzaw il-Caritas, immur inżurhom. Inħobb inżur xi għaqdiet oħra wkoll. Din ġejja mill-eżempju ta’ missieri meta konna żgħar. Iżda mbagħad niltaqgħu l-aħwa bil-familji tagħna biex nieklu flimkien. Tagħmel riżoluzzjonijiet għas-sena l-ġdida? M’iniex persuna li jien nistenna ġurnata speċifika jew avventiment biex nieħu deċiżjoni.

X’tippreferi: tagħti rigal talMilied jew tirċevih? Nippreferi nagħti, inħoss aktar ferħ. X’se tkun qed tagħmel l-għada tal-Istrina? L-għada tal-Istrina din issena se jkolli mpenji Statali. Ser inkun għaddejja bliskambji tal-awguri lill-mexxejja u lid-diriġenti tal-pajjiż. Ta’ kull sena dawn isiru l-Belt fil-Palazz tal-Granmastru. Ġieli sajjart l-ikla tal-Milied? Għal kemm nies u hemm xi storja assoċjata magħha li tista’ tirrakkonta? Tajba fit-tisjir? X’inhu l-iktar platt li int tħobb issajjar? Iva, mhux darba, anzi minn meta mietu l-ġenituri tagħna nkun irrid li ninġabru l-familja

kollha għandi biex nieklu fuq mejda kbira tal-familja. Matul is-snin, bħal kull familja oħra, il-familja tagħna kibret ukoll, u mhux l-ewwel darba li sajjart għal madwar 25 ruħ! Id-diskussjoni madwar il-mejda dejjem taqa’ fuq il-ġenituri tagħna. Meta nitkellmu fuqhom inħossuhom li qegħdin magħna. Il-gost tagħna li nġeddu l-memorji sbieħ ta’ tfulitna. Rigward it-tisjir, mhux l-ewwel darba li qattajt lejl sħiħ għassa mal-forn, biex nara l-laħam u l-ikel l-ieħor ikunu qed isiru sewwa. Kemm-il darba ukoll spiċċajt innaddaf u narma anke f’lejlet talMilied għax ma nkunx laħħaqt kollox. Ikompli f'paġna 10


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

STORJA PRINĊIPALI Ikompli minn paġna 8

“Dakinhar tal-Istrina jkolli ansjetà kbira” Kif tkun dakinhar tal-jum tal-Istrina? Dakinhar tal-Istrina jkolli ansjetà kbira u din l-ansjetà ilni nħossha minn dejjem, mhux kemm ilni fil-Presidenza. Jien minn dejjem kont konxja mill-bżonnijiet tan-nies u l-għajnuna li jkunu jeħtieġu. Naturalment issa inħoss aktar responsabbiltà fina. Xi jkun xogħlok waqt lIstrina... Nagħmel dak li hemm bżonn u dak li jqabbduni! ... u xi tkun qed taħseb? Għalkemm ikolli ħafna tensjoni, inkun grata mmens u emozzjonata ħafna. Inħoss gratitudni speċjali lejn il-pazjenti li wħud minnhom jiġu allavolja jkunu għadhom għaddejjin bil-kura. Tarahom ġejjin fl-istudjo sabiex jagħtu xhieda talappoġġ li jingħatalhom. L-ansjetà li taqbadni tkun biża’ li jistgħu ma jinġabrux biżżejjed fondi u dan mhux biex nifirħu b’somma kbira fl-aħħar, imma biex ikollna moħħna mistrieħ li min jiġi fil-bżonn, ikollna l-fondi biżżejjed biex ngħinuh.

10

Waqt il-Fun Run tal-President ta’ din is-sena Qatt kont taħseb li int se tkun parti mill-Istrina bħala organizzazjoni, snin ilu meta kont tara mid-dar? Le, lanqas qatt, għax bħalma jafu ħafna, qatt ma kienet l-aspirazzjoni tiegħi li nkun President ta’ Malta. Fl-aħħar nett, nixtieq nieħu din l-opportunità fuq ilGwida sabiex nixtieq Milied mill-aqwa lil kulħadd, jigifieri Milied ta’ mħabba u għaqda fil-familja, fil-ġirien u filkomunità rispettiva. Minnaħa l-oħra, ngħid grazzi minn qalbi tal-għajnuna kontwinwa li tagħtu lil dawk fostna li jeħtiegu l-ispalla tagħna. G

Il-President ma’ Nigel fl-Ingilterra wara li kellu operazzjoni


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

KOMPETIZZJONI

IRBAĦ €300 FI FLUS MAL-GWIDA Kulma trid tagħmel biex tieħu sehem fil-kompetizzjoni u tidħol fiċ-ċans li tirbaħ il-premju hu li: (1) Taqta’ din it-tielet parti tal-istampa li qed tidher fuq il-lemin. Imbagħad trid tgħaqqad flimkien magħha l-istampa l-oħra li se tidher fil-ħarġa li jmiss u ż-żewġ partijiet tal-istampa li dehru fil-ħarġiet tal-GWIDA numru 50 u 51. Dawn iridu jitwaħħlu fuq il-kupun li kien stampat fil-ħarġa tal-GWIDA numru 50 f’paġna 50. (2) Tirrispondi l-mistoqsija li dehret fuq dan il-kupun fil-GWIDA numru 50 f’paġna 50.

It-tielet parti tal-istampa IMPORTANTI: Il-kupuni għandhom jintbagħtu biss meta jkunu dehru l-erba’ stampi li jiffurmaw l-istampa sħiħa.

Ibgħat il-kupun komplut f’dan l-indirizz sal-31 ta’ Jannar 2018 GWIDA, Kompetizzjoni €300/2018, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrieħel BKR 3000.

13


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

INTERVISTA

MARYLÚ FIL-PARTI TA’ SIGNORA BAPTISTA, FLIMKIEN MA’ ANTHONY ELLUL F’THE TAMING OF THE SHREW (MADC, 2005).

“NIRRINGRAZZJA ’L ALLA LI MISSIERI QATT MA QATA’ QALBU” Jintervista IGGY FENECH

HEKK KIF IL-PANTOMIMA TAL-MILIED REĠGĦET MAGĦNA, MARYLU COPPINI TGĦIDILNA DWAR L-ISKRITT LI ĦEJJIET GĦAL DIK TAL-MADC, CINDERELLA, KIF UKOLL DWAR ĦAJJITHA U L-KARRIERA TAGĦHA.

Fost l-aktar ismijiet u wċuħ magħrufa fil-qasam tat-teatru u tat-televiżjoni f’Malta, Marylu Coppini hija mara li ħafna minna kibru magħha. Matul dawn l-aħħar 50 sena, hi ħadet sehem f’bosta sensiliet Maltin, fosthom Iċ-Ċaqqufa, Villa Sunset, Aħn’Aħna Jew M’Aħniex kif ukoll f’films internazzjonali u, ovvjament, ammont sostanzjali ta’ rwoli fit-teatru. Iżda għalkemm hi magħrufa ħafna, hekk kif inpoġġi bilqiegħda biex nintervistaha, Marylu ma tibdiex titkellem fuq il-karriera tagħha minnufih.

“Naħseb jiddependi minn min ikun qed jistaqsiha din id-domanda għaliex fil-ħajja l-bniedem ikollu ħafna rwoli differenti,” tgħidli hi, meta nistaqsiha min hi l-vera Marylu Coppini. “Jien mara miżżewġa, mara tad-dar, omm u nanna bħal ħafna nisa oħrajn, però għandi xxorti li, bl-inkoraġġiment ta’ dawk ta’ madwari, komplejt nipprattika d-delizzju tiegħi tal-palk.” Ir-rwol ta’ Marylu fil-qasam tat-teatru ma jiqafx hemm lanqas u, din is-sena kitbet l-iskritt tal-pantomima għall-2017 tal-MADC, Cinderella, li se tittella’ dalwaqt

ġewwa l-MFCC f’Ta’ Qali. Hekk kif komplejna nitkellmu, hi qaltli aktar dwarha, dwar l-iskritt u x’hemm fil-futur għal din l-attriċi tant maħbuba mal-Maltin. Minn fejn bdiet il-karriera tiegħek fit-teatru? Fil-familja tiegħi jien kont l-aħħar waħda minn ħamest itfal u ħuti kienu kollha akbar minni mhux ħażin filwaqt li l-ġenituri tiegħi kellhom fuq ’il minn 40 sena meta twelidt. Għalhekk jien kont imrobbija bħala ‘iż-żgħira’… U, m’hemmx xi ngħidu, l-attenzjoni unika li jirċievi ż-żgħir tal-familja, kemm mingħand il-ġenituri kif ukoll

MarylÚ Coppini: mara miżżewġa, mara tad-dar, omm u nanna bħal ħafna nisa oħrajn mingħand ħutu, jgħin lil dan jikber b’ċerta konvinzjoni li huwa ammirat u maħbub minn kulħadd! Din il-konvinzjoni – kemxejn falza – tista’ però tgħin lil dak li jkun isib il-kuraġġ li hemm bżonn biex jibda jieħu sehem fuq ilpalk jew quddiem il-kameras tat-televiżjoni jew tal-films. F’għajnejn il-ħbieb tal-iskola Ikompli f'paġna 16 15


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

INTERVISTA Ikompli minn paġna 15

Niftakar li l-papà tiegħi kien akkanit li jarani nieħu sehem f’dan il-film u nkoraġġieni ħafna. Min-naħa l-oħra lmamà kienet aktar tinkwieta fuq saħħti għax minn età żgħira kont inbati bl-ażżma u ta’ spiss kont nitlef l-iskola. Meta nħares lura issa nirringrazzja ’l Alla li missieri qatt ma qata’ qalbu għaliex l-esperjenza tal-ġbid ta’ dak il-film kienet opportunità unika f’ħajti bħala attriċi, avolja kien għad kelli biss 13-il sena. Kien f’dan il-film li ltqajt ma’ Joe Mompalao de Piro li kien ikkonvinċieni biex, malli nagħlaq is-16-il sena, nidħol membru tal-għaqda tal-palk, l-MADC. Malli għalaqthom hekk għamilt u, kif jgħidu l-Ingliżi, ‘the rest is history.’ Bis-saħħa ta’ dan id-delizzju jien gawdejt ħafna affarijiet pożittivi li għenuni nkabbar it-talent tiegħi fil-palk. Kien ukoll mezz biex noħroġ miċ-ċirku dejjaq tal-familja u tal-ħbieb li kbirt magħhom 16

MarylÚ fl-età ta’ 13-il sena ma’ Vanni Riolo, Guido Saliba u Aidan Mompalao De Piro fil-film Treasure in Malta (1962) Ritratt: Sebio Aquilina

jien kont dejjem imsemmija bħala ‘dik li tieħu sehem fil-plays’ għax fl-età ta’ 10 snin, is-sorijiet tas-Sacred Heart – fejn kont immur skola – kienu diġà ndunaw bil-passjoni li kelli għall-palk. Imbagħad, ftit snin wara, missieri ħadni biex nagħmel audition għal parti f’film Ingliż li kien se jinġibed f’Malta fis-sajf tal-1962, blisem ta’ Treasure in Malta.

Ritratt: Children’s Film Foundation

“L-aktar parti importanti li ħdimt kienet il-parti ta’ San Franġisk ta’ Assisi”

Marylu Coppini u André Agius f’ritratt promozzjonali għal She Stoops to Conquer (MADC, 2016). għaliex b’hekk iltqajt ma’ ħafna nies li jaqsmu miegħi din l-imħabba għat-teatru. Naħseb li furtunata wkoll li sibt mezz artistiku biex nilħaq parti kbira mill-pubbliku Malti li forsi hija l-mira prinċipali ta’ kull artist. Matul il-karriera tiegħek int ħdimt ħafna partijiet – kemm fuq it-televiżjoni kif ukoll fit-teatru. X’inhuma l-aktar tnejn jew tliet rwoli li l-aktar baqgħu miegħek? Naħseb li l-partijiet li ħdimt kollha saru parti mill-karat-

tru tiegħi, jew forsi kollha ħdimthom bl-għajnuna tal-esperjenzi li għaddejt minnhom f’ħajti, allura awtomatikament jagħmlu parti minni. Iżda naħseb li l-aktar importanti kienet il-parti ta’ San Franġisk ta’ Assisi li ħdimt meta kont għadni l-iskola għax din kienet l-ewwel u l-aħħar darba li ratni fuq il-palk ommi hekk kif din tliftha meta kelli biss 13-il sena. Imbagħad hemm ilparti tal-Wicked Stepmother

Marylu fil-parti ta’ Mistress Page, f’The Merry Wives of Windsor (MADC, 1990). f’Cinderella mal-MADC fl-2004, għaliex kelli xi żewġ kanzunetti (sforz kbir għalija l-kant!) u l-parti ta’ Cinderella kienet ħadmitha t-tifla tiegħi, Angelica. Rwol ieħor kien dak ta’ direttriċi f’The Merchant of Venice fl-2004,meta ż-żewġt ibniet tiegħi kienu ħadu sehem. Dan l-aħħar ħadt pjaċir ukoll naħdem bħala ‘dialogue coach’ f’xi films barranin. Din is-sena int ktibt l-iskritt tal-pantomima tal-MADC, Cinderella. X’tista’ tgħidilna dwar l-iskritt? Kif tvarja l-istorja fil-pantomima minn dik li jaf kulħadd? Il-ħrejjef jew stejjer li nipproduċu bħala pantomima huma mibdula fi spettaklu mużikali. Meta ngħidu spettaklu naħseb irridu ngħidu li l-istorja titkabbar, kważi, nista’ ngħid, b’mod esaġerat. Il-karattri kattivi jsiru aktar kattivi u dawk daqsxejn boloh isiru boloh Ikompli f'paġna 19


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

INTERVISTA

Ikompli minn paġna 16

dawk il-karattri tradizzjonali ta’ Buttons, Dandini, il-Fairy Godmother u l-għażiża Cinderella… Ma nistgħux ninsew iż-żewġ damiġelli brillanti, Dulcey u Duda Francalanza Frendo bħala l-istepsisters ta’ Cinderella.

“M’hemmx x’tagħmel … Iż-żmien ma jwaqqfu ħadd” ħafna. Nista’ nkompli billi ngħid li anke dawk romantiċi jsiru romantiċi għall-aħħar, speċjalment meta żżidilhom xi żewġ kanzunetti ta’ mħabba u xi żifna romantika bħalma hu l-każ f’Cinderella. Nafu wkoll li l-pantomima dejjem ikollha element Malti fiha. Kif joħroġ dan f’Cinderella? Il-ġeneru tal-pantomima kien ġie introdott f’Malta misservizzi Ingliżi. Bil-mod il-mod f’Malta sar ġeneru uniku b’taħlita tal-pantomima Ingliża u t-teatrin Malti, u wieħed li l-pubbliku sar jaf japprezza għat-taħlita eċċezzjonali tiegħu. Fil-fatt, naħseb li hija din l-istess taħlita li tagħmilna l-poplu uniku li aħna u li tiddistingwina minn popli oħra. Għal Cinderella l-istorja bbażajtha fil-belt ta’ Valsetta fejn, pereżempju, it-tifel tarRe jismu Prince Ħelu Ħafna de Piro u l-Wicked Stepmother hija Baroness Kifuża. Imbagħad, m’hemmx għalfejn ngħidu, dejjem hemm dak iċċajt fuq karattri, ċelebritajiet u anke użanzi unikament Maltin. Għalxiex taħseb li l-pantomima saret daqshekk parti in-

Marylu u Michael Sciortino f’Għasfur taċ-Ċomb (Maleth, 1993) tegrali fil-mod kif il-Maltin jiċċelebraw il-Milied? Apparti li għidt qabel, importanti li wieħed josserva l-fatt li dan l-aħħar il-kittieba Maltin ftit saru jiktbu fares għall-palk (bil-kuntrarju ta’ meta kont tifla jiena). Għaldaqstant, il-Maltin għatxana għal dan il-ġeneru, u forsi jsibu traċċa tiegħu fil-pantomimi tal-Milied. Naħseb li l-pantomimi huma wkoll mod uniku kif il-familja kollha tkun tista’ tgawdi produzzjoni teatrali f’daqqa. Kif sejrin r-rehearsals s’issa? Ngħidlek il-verità, ma nħobbx nindaħal wisq filperjodu tal-provi għaliex jasal punt fejn il-viżjoni tiegħi trid tinbidel f’dik taddirettur… U naf li d-direttur tagħna, Chris Gatt, huwa definittivament wieħed

li nistgħu nafdaw fih u li jekk jibdel xi ħaġa tkun bidla pożittiva. Iżda, milli qed nisma’, kemm ir-reċtar, il-kant (li hu f’idejn Roger Tirazona) u anke ż-żfin (li qed jieħu ħsiebu Francesco Nicodeme), kollha sejrin tajjeb u skont il-ħin ippjanat. X’jistgħu jistennew l-udjenzi ta’ Cinderella? L-udjenzi ta’ Cinderella se jaraw spettaklu mużikali b’orkestra live mmexxija mill-Mro Paul Abela, kostumi u sets stravaganti, u korus żagħżugħ ta’ kantanti u żeffiena brillanti. Apparti dan, huma se jaraw tiżvolġi quddiem għajnejhom din l-istorja favorita ta’ kulħadd mal-karattri ta’ Baron Flooseless, Baroness Kifuża u l-qattus tagħha Fluffy, Bżaru u Melħa (mill-uffiċċju tal-VAT), il-prinċep Ħelu Ħafna de Piro, kif ukoll

X’tagħmel meta ma tkunx fuq il-palk? Naħsel il-ħwejjeġ (fil-makna tal-ħasil, s’intendi), nixtri, nsajjar u naħsel il-platti … Nipprova naqdi dmirijieti bħala d-direttur artistiku tal-MADC u l-bqija nilgħab Scrabble fuq l-Internet, niekol u norqod! Xejn speċjali, taf int? Tista’ tgħidilna tliet affarijiet li n-nies qatt ma jassumu dwarek? Li nsajjar tajjeb, li nħobb inpinġi u – se nkun daqsxejn drammatika hawnhekk – li sitt snin ilu għaddejt millmarda tal-kanċer tas-sider. X’hemm fil-futur għal Marylu Coppini? S’issa knee-replacement! M’hemmx x’tagħmel… Iżżmien ma jwaqqfu ħadd! G Il-pantomima għall-2017 tal-MADC se tittella’ bejn il-Ġimgħa 22 ta’ Diċembru u t-Tlieta 2 ta’ Jannar 2018, se jkollha wkoll sitt matinées bejn il-Milied u l-Ewwel tas-Sena. Għal aktar tagħrif dwar Cinderella, jew biex tibbukkjaw post, żuru s-sit www.madc.com.mt

19


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

ĊINEMA

Ritratti: Elenka Falzon

“BDEJT NIBKI BIL-FERĦ META NTAGĦŻILT GĦALL-PARTI” Jintervista JOSEPH A CACHIA

BĦALISSA QED JINTWERA L-FILM IL-MISTERU TAL-GĦOĠOL TAD-DEHEB FL-EDEN CINEMAS. BI PRODUZZJONI TA’ CHARLO C BONNICI U RUTH FRENDO, KITBA TA’ RUTH FRENDO U DIREZZJONI TA’ ALENKA FALZON, DAN FILM PROFESSJONALI BIL-MALTI GĦALL-FAMILJA KOLLHA. ILLUM INTERVISTA LIL AIKEN BUHAGIAR, LI HI WIEĦED MILL-ATTURI PRINĊIPALI TAL-FILM. Kemm ilek tirreċta? Minn xiex tħajjart tibda tirreċta? Minn dejjem kien jinteressani x-xogħol fil-midja għax meta kont żgħir kont immur maz-zija tiegħi (il-preżentatriċi Melanie Magri) fi stazzjon Malti hekk kif dejjem kont moħħi x’inhu jiġri fuq is-set. Ilni nattendi lezzjonijiet taddrama minn meta kelli erba’ snin. Bdejt nagħmel partijiet fi plays fl-aħħar tas-sena f’teatru u minn hemm bdew jibagħtu

20

għalija biex nagħmilha ta’ extra, u anki biex naħdem f’reklami u f’films qosra. Dan wassal biex jien bdejt nieħdu sehem f’serje televiżivi. Kif sirt taf bil-film? Darba minnhom wasalt milliskola u ommi qaltli li ċemplitli Ruth Frendo biex immur għallawdizzjoni tal-film. Mill-ewwel aċċettajt. Wara l-awdizzjoni qaltli li kont ġejt shortlisted u wegħditni li se jsejħuli għal awdizzjoni oħra. Imma lanqas qatt ma bsart li l-parti ta’ San-

dro kelli ninterpreta jien! X’reazzjoni kellek meta sirt taf li ġejt mogħti l-parti? Kont għand il-bużnanna tiegħi u rċevejt telefonata mingħand Ruth u qaltli li l-parti ta’ Sandro se nagħmilha jien. Dak il-ħin bdejt nibki bil-ferħ għax lanqas ridt nemmen. X’kienet ir-reazzjoni tiegħek meta smajt dwar l-istorja talfilm u/jew qrajt l-iskript? Meta qrajt l-iskript għidt kemm hi brava din l-awtriċi u li dan il

Aiken Buhagiar, it-tifel f’Il-Misteru tal-Għoġol tad-Deheb film se jipprometti ħafna għax l-istorja tiegħu mill-ewwel tidħol fiha. Titkellem dwar il-karattru li tinterpreta fil-film? Sandro huwa tifel intelliġenti ħafna u nnerdjat. Dan il-karattru ħadt gost ħafna naħdmu għax karattru li m’iniex jien.


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

ĊINEMA

“L-aktar xena diffiċli meta kelli nitkaxkar mal-art” Kellek sessjonijiet ma’ drama coach biex tidħol aktar filkarat-tru. Minbarra dawn issessjonijiet, kif ipppreparajt ruħek għal dan ir-rwol? Minbarra s-sessjonijiet maddrama coach Charles Stroud li tani pariri dwar il-karattru, ippreparajt għal dan il karattru billi qgħadt infittex biex nieħu xi ideat u għenitni ħafna Ruth wkoll. Mill-film kollu, liema hi x-xena favorita tiegħek u għaliex hija l-favorita tiegħek ? Ix-xeni li kelli kollha ħadt gost naħdimhom. Imma l-iktar xena favorita tiegħi hija meta jiena u Pia (parti interpretata minn Neve Mansueto) dħalna f’kantina misterjuża u skoprejna ċ-ċavetta tal-labirint. Dik ix-xena kien fiha ħafna affarijiet u sorpriżi. Imbagħad liema kienet l-aktar xena diffiċli li kellek tinterpreta? Għaliex? Kellna xena li kelli nitkaxkar mal-art. Għalija dik kienet liktar xena diffiċli. L-istorja fiha diversi sorpriżi. Kienet diffiċli għalik li ma tikxifx dawn is-sorpriżi? U meta xi ħadd isaqsik dwar x’jiġri fl-istorja, kif tirrispondih? Veru li l-istorja fiha ħafna

sorpriżi li dawn stess kienu sorpriża għalija wkoll. Anki li hemm ktieb jakkumpanja l-film u li qiegħed fuq il-faċċata tiegħu kienet sorpriża li ma stennejthiex. Meta xi ħadd jistaqsini dwar l-istorjangħidilhom, “Araw ilfilm u tkunu tafu!” Ġbidtu xeni f’diversi partijiet differenti. Kien hemm xi lokalità li laqtitek aktar milloħrajn? Għaliex? Iffilmjajna f’diversi lokalitajiet u l-iktar li laqtitni meta ffilmjajna ġo xelter tat-Tieni Gwerra Dinjija. F’ħinijiet minnhom anki rajna xi skorpjuni! Qattajt ħafna ħin ma’ Neve

Mansueto. Kif kontu tmorru? Sirtu ħbieb? Żammejtu kuntatt bejnietkom? Jien u Neve kellna opportunità li nsiru nafu lil xulxin u issa sirna wkoll ħbieb kbar. Konna nidħku flimkien, nagħmlu xi ċajta lil Ruth u naqbdu magħha, u min-naħa tagħha anki hi kienet taqbad magħna. Kif kont tmur mal-kumplament tal-kast u l-krew? Konna kast u krew tal-ġenn. Fil-fatt minkejja li kellna ħinijiet twal niffilmjaw, qatt ma kont niddejjaq. Tant li kont inlesti xxeni tiegħi u nibqa’ magħhom għax kienu saru t-tieni familja tiegħi.

Fi ftit kliem, kif tiddeskrivi lesperjenza tiegħek fil-film? Film interessanti, tgħallimt affarijiet u għamilt ħbieb ġodda. Żgur li qatt mhu se ninsa din l-opportunità u l-esperjenzi li tgħallimt minnhom. X’reazzjoni kellek meta rajt kemm il-ktieb tal-film li fih l-augmented reality? Bqajt iċċassat lejn il-mobjal meta rajt it-trailer tal-film millktieb bl-augmented reality. Il-qarrejja tal-GWIDA għaliex għandhom jaraw il-film? Nissuġġerixxi li għandhom jaraw il-film għax hu għallfamilja kollha u s-sorpriżi ma jonqsux! G

IRBAĦ BILJETT GĦALL-FILM IL-MISTERU TAL-GĦOĠOL TAD-DEHEB. IDĦOL FIL-PAĠNA TAL-FACEBOOK TAL-GWIDA GĦAL AKTAR INFORMAZZJONI

SPIŻERIJI MIFTUĦA l-Ħadd 24 ta’ Diċembru (Tal-25 ta’ Diċembru f’paġna 40) MALTA Vilhena Pharmacy, 3, Triq Sant’ Anna, Floriana Chemimart, 650, Triq il-Kbira San Ġużepp, Il-Ħamrun St. Venera Pharmacy, 532, Triq San Ġużepp, Santa Venera Mackie’s Pharmacy, Triq L. Casolani, Ta’ Paris, Birkirkara Deby’s Pharmacy, 1, Misraħ il-Barrieri, l-Imsida Penny Lane Pharmacy, Triq is-Sejjieħ, Swieqi Mrabat Pharmacy, Triq l-Imrabat, Tas-Sliema Il-Mehrież Pharmacy, 31, Triq Giovani Curmi, l-Iklin Victory Pharmacy, 16, Pjazza il-Vitorja, in-Naxxar Remedies Pharmacy, 111, Triq George Borg Olivier, il-Mellieħa

21244114 21236477 21238625 21496089 21227920 21375373 21313535 21435567 21412454 21523462

Brown’s Pharmacy, 45, Telgħet Raħal Ġdid, Paola 21694818 White Cross Pharmacy, Shop A, Block 1, Fuq San Pawl, Bormla 21821671 Milia’s Pharmacy, Triq il-Qaliet k/m Triq il-Lampuka, Marsaskala 27023322 Beta Pharmacy, 50/52, Triq Santa Marija, Ħal Għaxaq 21663311 Safi Pharmacy, St. John Street c/w Bieb il-Ġarra Street, Ħal Safi 21649552 The Bypass Pharmacy, Triq Mikiel Azzoppardi, is-Siġġiewi 21461681 Nova Pharmacy, 142, Triq il-Kulleġġ, Rabat 21454274 GĦAWDEX Abela Pharmacy, 42, Triq G.P.F. Agius De Soldanis, Victoria Għajnsielem Pharmacy, Pjazza Indipendenza, Għajnsielem

21556170 27203615 21


TELEVIŻJONI

GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

Ritratt: Robert Camilleri (Fotoclassic)

RIĦ ISFEL — MILL-ĠDID FUQ NET MATUL DAWN IL-ĠRANET TA’ FESTI NET SE JERĠA’ JXANDAR IS-SENSIELA RIĦ ISFEL, IBBAŻATA FUQ IR-RUMANZ LI JĠIB L-ISTESS ISEM TA’ PIERRE J. MEJLAK. ID-DIREZZJONI HI TA’ CHARLES STROUD BI PRODUZZJONI TA’ 26TH FRAME. L-istorja teħodna f’raħal żgħir f’Malta fil-jiem sħan tas-sajf. Hu raħal kwiet, fejn qatt ma jiġri xejn u fejn kollox hu prevedibbli. Għalhekk, meta tifel ta’ 11-il sena joħroġ mid-dar u ma jerġax jidħol, ir-raħal jinbidel mil-lejl għan-nhar.

formazzjoni jaqsmuha mal-Pulizija.” Kollox jieħu żvolta meta l-Pulizija tarresta persuna biex tgħinha fl-istħarriġ u jibdew jiżviluppaw sitwazzjonijiet li juru li t-tifel seta’ tabilħaqq inħataf. Jekk inħataf hemm persuni oħrajn involuti

“Ommu qed tibkih. Il-Pulizija u qrabatu qed ifittxuh. Il-qassisin qed jitolbu għalih u fil-każin tar-raħal qed jinġemgħu ħafna iżjed nies missoltu,” jispjega d-direttur Charles Stroud. “Fil-frattemp, l-attenzjoni tal-pajjiż qed tintefa’ kollha fuq ir-raħal, fejn kulħadd qed iħossu parteċipi fit-tfittxija għat-tifel. Iżda xejn mhu sempliċi. Il-kobba għallispettur li qed jieħu ħsieb il-każ donnha mħabbla wisq u l-atmosfera ta’ omertà fir-raħal mhix qed tgħin wisq biex dawk li għandhom xi in-

It-teleserje nġibdet f’bosta lokalitajiet f’Malta, fosthom fis-Siġġiewi. Il-kast, ta’ iżjed minn 100 attur, jinkludi atturi stabbiliti u oħrajn ġodda, fosthom għadd ġmielu ta’ żgħażagħ.

22

F’dan il-kuntest kollu naraw ukoll tiżviluppa storja ta’ mħabba bejn żewġ teenagers, li qed isiru jafu iżjed lil xulxin permezz ta’ diskussjonijiet twal dwar il-każ tal-għajbien tat-tifel. Ir-rumanz ġie addattat għat-tele-

viżjoni mill-kittieb tar-rumanz innifsu li spjega li min qara l-ktieb se jsib fit-teledramm ħafna materjal ġdid, inkluż tmiem ieħor imprevedibbli. Meta ħareġ il-ktieb Riħ Isfel rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb u ġie ppreżentat fil-Fiera tal-Kotba ta’ Londra. Siltiet minnu ġew tradotti b’għadd ta’ lingwi u nqraw f’għadd ta’ festivals madwar l-Ewropa. “Filwaqt li se jkun hemm dawk li se jfittxu fl-istorja l-misteru tal-għajbien tat-tifel, persważ li se jkun hemm oħrajn li iżjed se tinteressahom id-dinamika ta’ raħal tipiku Malti. Fil-fatt, wieħed jista’ jgħid li jekk hemm karattru ewlieni wieħed flistorja, dan huwa l-karattru tar-raħal innifsu,” jispjega l-kittieb. Id-direttur Charles Stroud qal li Riħ

Il-puntati se jixxandru kollha fuq tlett ijiem Isfel għandu l-ingredjenti kollha meħtieġa biex ikun drama mill-iżjed segwit. “Bi djalogu intelliġenti, karattri kkuluriti, sitwazzjonijiet imprevedibbli, atturi bravi u skript eċċezzjonali, Riħ Isfel għandu jilħaq l-aspettattivi kollha tat-telespettatur, li jistħoqqlu drama ta’ livell għoli.” G Il-puntati kollha ta’ Riħ Isfel se jixxandru kollha fuq firxa ta’ tlett ijiem: nhar il-Milied, l-Erbgħa u l-Ħamis. Segwi l-paġni tal-iskedi tatteleviżjoni għall-ħinijiet kollha.


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

TELEVIŻJONI

PROGRAMM SPEĊJALI TAL-MILIED FUQ F LIVING 20:30 ON CHRISTMAS EVE HUWA PROGRAMM IMŻEWWAQ GĦAL-LEJLET IL-MILIED. IL-ĦSIEB TAL-PRODUTTURI HU LI JRIDU JKUNU HEMM GĦAL DAWK LI GĦAL XI RAĠUNI JEW OĦRA MHUX SER JOĦORĠU F’DAK IL-LEJL, GĦAL DAWK LI SEJRIN IKUNU WAĦIDHOM. Lejlet il-Milied, waħdek m’intix se tkun, għax tista’ tkun flimkien ma’ Margaret Borg u ma’ Josef Masini Vento u Edwin Gatt fuq F Living mit-20:30 sa wara nofs il-lejl. Bosta huma l-mistiedna waqt dan il programm, fosthom Karmen Tedesco, Natius Farrugia, il-kantant Clinton Paul, Max Farrugia, iċ-ċkejken Lior Schembri, Michael Stivala, Franky

Borg, Sandro Vella, Karl u Romina Bonaci flimkien ma’ oħrajn. It-telespettaturi jistgħu jieħdu sehem waqt il programm bit-telefonati u jgħidu l-opinjoni tagħhom, isaqsu u jikkummentaw. Tista’ ċċempel fuq 27500500 jew 27600600 u titkellem direttament live waqt din ix-xandira. Tista’ tirrakkonta dwar il-Mi-

lied ta’ tfulitek, id-drawwiet ta’ dari jew tgħaddi l-isbaħ xewqat għal dan iż-żmien tas-sena lil xi qraba jew ħbieb. Tista’ wkoll tilgħab malpreżentaturu u tirbaħ xi rigal żgħir, sabiħ imma millqalb. Ifraħ u ferraħ u nissel tbissima u tama lil dawk li forsi mhumiex daqshekk ixxurtjati. Dan il programm huwa maħsub minn nies għan-nies. Huwa programm

Tista’ ma tkunx waħdek lejlet il-Milied maħsub għalik għax int bniedem. Il-ħsieb tal-programm hu biex niċċelebraw flimkien it-twelied ta’ Ġesù ċkejken tarbija li ġie fid-dinja biex jifdina. Il-programm għandu produzzjoni ta’ Margaret Borg u Paul Galea. G

23


TELEVIŻJONI

GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017 Ritratt: Michael Camilleri

MALTA UNPLUGGED SESSIONS GĦAL 12-IL ĠIMGĦA KONSEKUTTIVA, UĦUD MILL-AQWA MUŻIĊISTI MALTIN ĦADU SEHEM FIL-MALTA UNPLUGGED SESSIONS. L-AĦĦAR PROGRAMM TA’ DIN IS-SENSIELA SER JINTWERA NHAR IS-SIBT 30 TA’ DIĊEMBRU FUQ TVM FL-22:10 U SE JURI SILTIET MILL-AQWA MUMENTI TA’ DAN IL-PROGRAMM. The Travellers, Ira Losco, Airport Impressions, Corazon, The New Victorians, The Crowns, Christabelle, Brodu, Narrow Lane, Vinyl Paradise u Xarulu pparteċipaw f’dan il-programm. Fl-aħħar programm huma ser jinterpretaw l-aktar diska favorita mis-sessjoni tagħhom. Dawn il-Malta Unplugged Sessions ta l-opportunità lillmużiċisti li jagħtu kunċert intimu, f’teatru zgħir, quddiem udjenza zgħira. F’atmosfera differenti mis-soltu, taw interpretazzjoni differenti tad-diski tagħhom, kif ukoll diski popolari internazzjonali u diski Maltin. Huma qasmu stejjer mill-karriera u qalu x’ispirahom biex kitbu ddiski tagħhom. Uħud mill-mumenti sbieħ f’din is-sensiela jinkludu l-interpretazzjoni tal-grupp The Crowns tad-diska bilMalti Diska Cool Għar-Radio 24

ta’ Xtruppaw, id-dwett ta’ Christabelle mal-mistiedna tagħha Destiny u l-grupp Brodu jdoqqu d-diska tagħhom Iċ-Ċimiterju. Id-duo Xarulu qajmu l-atmosfera bid-diska Grand Paris u fil-programm tal-grupp Narrow Lane rajna lill-frontman Kurt Calleja fuq il-palk ma’ ħuh Kevin. Wieħed mill-gruppi godda li spikka f’din is-sensiela kien Vinyl Paradise bil-kantant u kitarrist blues ta’ 19-il sena Ben Bailey. Ben jidher darb’ohra f’din is-sensiela bħala kitarrist ma’ Ira Losco.

personalitajiet popolari fuq it-televizjoni Maltija li taw introduzzjoni differenti għal kull diska waqt li l-artist Mark Schembri għamel tpinġijiet live għal kull diska li nstemgħet. Fil-programm ukoll id-duo tal-aħwa Bettina u Philippa, magħrufin bħala The New Victorians, taw deskrizzjoni tal-ħajja tagħhom id-dar. Permezz tal-mużika spjegaw kif kibru fi blokk flats ma’ tmien familji oħra, kollha zijiet u kuġini u n-nanniet.

Airport Impressions taw kunċert akustiku b’interpretazzjoni speċjali tad-diski Walk With Me u Freedom.

Fost l-udjenza għall-kuncert ta’ Ira Losco kien hemm ittifel tagħha Harry, li attenda għall-ewwel kun-ċert tiegħu. Ira tat interpretazzjoni ta’ wħud mid-diski l-iktar popolari tagħha.

Il-programm ta’ Corazon kien festa ta’ mużika Maltija oriġinali u talent Malti. Hija laqqgħet uħud mill-aktar

The Travellers, il-grupp minn Għawdex, filwaqt li daqqew id-diski popolari u xi siltiet ġodda tagħhom, tkellmu

Fuq TVM nhar is-Sibt 30 ta’ Diċembru fl-22:10 fuq xi esperjenzi tagħhom u nibxu wkoll xi ftit lil xulxin bejn diska w oħra. The Malta Unplugged Sessions għandu produzzjoni ta’ Striped Sox, il-kumpanija li organizzat il-kunċert tat30 anniversarju ta’ Winter Moods fSant Iermu, kif ukoll il-kunċerti ta’ Ivan Grech fit-Teatru Rjal fl-2016 u f’Ta Liesse f’Lulju ta’ din issena. Is-sensiela għandha direzzjoni minn Sharp Shoot Media, il-kumpanija li pproduċiet Strada Stretta u Benjamin. Wieħed jista’ jara l-kuncerti kollha tas-sensiela fuq il-You Tube channel ta’ The Malta Unplugged Sessions. Għal aktar informazzjoni idħol fuq il-paġna ta Facebook. G


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

TELEVIŻJONI

IL-ĦADD 924TA' TA’ DIĊEMBRU IL-ĦADD NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 5:30 TVAM News 6:30 Linji Lokali 7:00 Dwarna 8:00 Fil-Gnien ta’ Melo 8:30 Frozen - Extreme Ice Sculpture 9:35 Maltarti 9:55 DOT EU 10:00 Valleta - Lwien ta’ Belt 10:30 Malta U Lil Hinn Minnha 12:00 NEWS 12:15 HADD GHALIK 15:00 Hbieb u Ghedewwa - Catch Up (16:00 NEWS) 17:40 Paq Paq on Test 18:00 NEWS 18:15 Ghawdex Illum 18:45 Ninvestigaw X’Qed Nieklu 19:35 Laparelli Sa Piano 19:40 Pagna Minn Ktieb 20:00 NEWS 20:50 Messaggi tal-Milied 21:00 SKJETTI - EDIZZJONI SPEĊJALI TAL- MILIED (22:00 TVM.COM.MT News) 23:00 Quddiesa ta’ Nofsillejl 00:15 NEWS

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 08:00 Animal Diaries 08:50 Ahbar Tajba 09:00 Quddiesa 09:45 Qalb in-nies 10:15 Vatican Magazine 10:45 Xjenzarti 11:15 Mafkar 11:30 Cirkostanzi

14:00 MEA 14:30 Celebrity Nights 16:15 Uto Ughi & I Filormonici Di Roma 17:50 Laparelli sa Piano 18:00 Madagascar 19:00 Valletta 19:30 Gadgets 20:00 Venere 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Seba t’Ijiem 21:00 MCC Dance Showcase 23:00 The Legends of Santa 24:00 News in English 00:05 Sports News 00:15 Celebrity Nights

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Hazzzard Daily Update 06:55 Pink Panther (r) 07:30 ONE News 07:45 Ħinek twieġeb (r) 08:30 Paperscan 10:00 Esperti (r) 10:30 Tabor 11:05 Aroma Kitchen (r) 12:10 Telebejgħ 12:30 One News 12:35 Indhouse (r) 13:35 Arani issa (r) 15:30 One News 15:35 Arani issa – ikompli 16:35 Determinati (r) 17:20 Hazzzard Daily Update 17:25 Amber: Out&About (r) 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 Minuta 20:40 L-Awguri tal-Milied mill-Awtoritajiet talPajjiż 21:35 Fresh & Funky: Speċjali Milied 22:10 Xandiriet tal-Milied

23:30 ONE News 23:50 Xandiriet matul il-lejl

Net

Go 102/Melita 102 07:00 Net News 08:00 Telebejgħ 08:45 Analiżi 09:30 Telebejgħ 09:45 Week & More 11:15 Quddiesa mis Santwarju Ta’ Pinu 12:00 NET News 12:10 Santa Monika (r) 14:30 Telebejgħ 15:00 NET News 15:05 Telebejgħ 16:40 Wheelspin (r) 17:30 Flusek (ripetizzjoni) 18:00 NET NEWS 18:05 Fejn Għexna 18:40 SOS Pets 19:30 NET NEWS 20:30 Viva Malta 21:30 Replay 23:00 NET NEWS 23:30 Il-Quddiesa tal-lejl tal- Milied mill-Kappella San Pawl, tal-Gillieru

F Living

Go 106/Melita 108 13:30 X’Laqatni 15:00 Waħdek M’Intix 16:30 Esperjenza 18:00 F Minuta 18:01 Proprjeta Min Wara l-Kwinti 18:30 Attwali 20:00 Ejjew Għandi 20:30 F Minuta 20:31 20:30 - Edizzjoni speċjali tal-Milied

Smash

Go 106/Melita 105 13:00 Motordrome 15:00 Dokumentarju 15:20 Good Food Everyday

ĦADD GĦALIK TVM FIL-12:15 Ftit sigħat ’il bogħod mill-Milied u llum waqt Ħadd Għalik ser jilagħbu l-iktar żewġ opposti addattati għal dan il-jum: Is-saċerdoti kontra s-sorijiet! Tgħid min ser jirnexxielu jasal sa l-aħħar fil-programm ta’ lejlet il-Milied? Ma’ jonqosx id-divertiment u l-ispettaklu. Tippreżenta: Angie Laus 26

- Ma’ Lea Hogg 17:00 Habbejtek 18:15 F News & Bingo News 19:00 7 News 19:30 Dokumentarju 20:00 Motordrome 22:00 7 News

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 A Sua Immagine 06:30 UnoMattina in Famiglia (07:00, 08:00, 09:00, TG 1) 09:05 Concerto di Natale 10:30 A Sua immagine 10:55 Quddiesa 12:00 Angelus da Piazza San Pietro 12:20 Linea Verde 13:30 Telegiornale 14:00 Domenica In 17:00 TG1 17:05 DADADA’ 17:55 L’Attesa 18:45 In Soliti Ignoti 20:00 Telegiornale 20:35 Techetechte 21:20 Quddiesa Jiċċelebra l-Q.T. Papa Franġisku 23:15 A Sua Immagine Messaġġ mill-Isqfijiet Taljani 23;25 Viaggio nella Chiesa di Francesco 24:00 Che Tempo Fa 00:05 Applausi

Rai Due

GO 202/Melita 151 04:50 Lovestruck - The Musical Film 2010 b’Jane Seymour 06:30 Rai Cultura Memex La scienza in gioco 07:00 Tinkerbell & The Lost Treasure Cartoon Film 2009 08:05 Thunder & The House of Magic Film Cartoon Film 2013 09:30 For Heaven’s Sake: The Miracle of Fatima Film 2015 11:00 Mezzogiorno In Famiglia 13:00 TG 2 13:30 TG 2 Motori 13:40 Meteo 2 13:45 One Christmas Eve Film 2014 b’Anne Heche 15:20 12 Men of Christmas Film 2009 b’Anna Chlumsky 16:50 Magic Stocking Film 2015 b’Victor Webster, Iris Quinn. 18:15 The Prince & The

Pauper Cartoon Film 18:40 TG2 Flash 18:45 Windstorm: Liberi nel Vento Film 2013 b’Hanna Blake 20:30 TG2 21:00 Pixar - Cartoons 21:20 Frozen Film 2009 23:05 A Christmas Carol Cartoon Film 2009 00:45 Sorgente di Vita 01:20 Racconto di Natale Film 2008 b’Catherine Deneuve

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 08:00 Sembra Ieri 08:30 Natale in Casa Cupiello 10:30 Provincia Capitale 11:10 TGR Estovest 11:30 TGR RegionEuropa 12:25 TGR Mediterraneo 13:00 La Grande Storia 13:45 Geo 14:00 TG Regione 14:15 TG3 14:30 Oz The Great & Powerful Film 2013 b’James Franco 16:40 Toy Story II Cartoon Film 1999 18:10 The Murdoch Mystery 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:30 I Dieci Comandamenti 21:20 The Preacher’s Wife Film 1996 b’Denzel Washington, Whitney Houston 23:20 TG3 23:35 Natale in Casa Cupiello Film 1977 b’Eduardo De Filippo

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:10 TG4 News 07:00 Un Bambino di Nome Gesu - Miniserje 09:00 Natale in vaticano Story 10:00 Quddiesa 10:50 I Viaggi del Cuore 11:55 Meteo.It 12:02 Bigman: 395 $ L’Oncia Film 1987 b’Bud Spencer 14:00 I Viaggi di Donnavventura 15:00 I Diari della Settima Porta 16:50 Zorro Marchese di Navarra Film Taljan 1969 b’Nadir Moretti 18:55 Tg4, Meteo.It 19:35 Tempesta d’Amore


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

TELEVIŻJONI

IL-ĦADD 24 TA’ DIĊEMBRU

SKJETTI TVM FID-21:00 F’dawn il-jiem tal-Milied l-iSkjetti jagħmlu l-parti tagħhom biex ikunu solidali. malMaltin. Niltaqgħu ma’ każi partikolari li jnisslu kemm għandna napprezzaw ferm aktar il-ħajja filwaqt li nifmhu li minkejja dawn il-jiem tassew sbieħ huma bosta dawk li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet.

21:15 Murder on the Orient Express Film 1974 b’Albert Finney 23:50 Shakespeare In Love Film 1998 bi Gwyneth Paltrow

Canale 5

Go 205/Melita 154 06:00 Prima Pagina 07:55 Traffico 07:58 Meteo.It 08:00 TG5 Mattina 09:05 Arctice Secrets 10:05 Il Pranzo della Domenica 11:00 Le Storie di Melaverde 12:00 Melaverde 13:00 TG5 13:39 Meteo.It 13:40 L’Arca Di Noe 14:00 You’ve Got Mail Film 1998 b’Tom Hanks 16:40 Domenica Rewind 18:45 The Wall 20:00 Tg5, Meteo.It 20:40 Paperissima Sprint 21:15 Concerto di Natale in Vaticano 00:20 Swingin’ Christmas 01:20 Paperissima Sprint 02:00 N-Io e Napoleone Film 2006 b’Daniel Auteuil, Elio Germano

Italia 1

Go 204/Melita 155 07:00 Dharma & Greg 07:20 Baby Looney Tunes 08:20 Sylvester & Tweety Mysteries 08:20 Bugs Bunny 08:35 Daffy Duck 08:45 Scooby Doo Mystery Inc 09:10 Tom & Jerry: The Movie Cartoon Film 1993

10:50 Christmas Bounty Film 2013 bi Francia Raisa 11:50 Giu in 60 Secondi 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:45 The Simpsons 14:35 A Dennis The Men ace Christmas Film 2007 b’Maxwell Perry Cotton, R. Wagner. 16:30 Beethoven’s Christ mas Adventure Film 18:30 Studio Aperto 19:00 How The Grinch Stole Christmas Film 2000 b’Jim Carrey 21:15 Trading Places Film 1983 b’Eddie Murphy 23:35 Buona La Prima!

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 09:05 Media Shopping 09:20 X-Style 10:00 Una Vita 13:50 Aiuto! Arrivano Gli Ospiti 14:40 Inga Lindstrom: Il Vero Amore Film 2012 b’Jana Klinge 16:35 Dalla Parte degli Animali 17:10 Ti Regaolo Una Storia 17:40 Downton Abbey 21:10 Borrowed Hearts Film 1997 b’Roma Downey 23:05 Christmas Comes Home to Canaam Film 2011 b’Billy Ray Cyrus, Gina Holden.

BBC

Go 301/Melita 300 06:30 Bargain Hunt 08:00 Antiques Roadshow 08:50 Doctors

10:50 EastEnders 12:50 Antiques Roadshow 14:30 Bargain Hunt 15:15 Keeping Up Appearances 15:45 Keeping Up Appearances 16:15 Dickensian 18:25 Doctor Who 19:30 Call the Midwife 21:05 Lady Chatterley’s Lover 22:35 Michael McIntyre: Showtime 23:25 Dickensian

Discovery

Go 301/Melita 400 07:15 Fast N’ Loud 08:10 Wheeler Dealers 09:05 Supertruckers 09:55 Gold Rush 10:50 Gold Divers 11:40 Storage Hunters UK 12:35 Baggage Battles 13:30 The Liquidator 14:30 Storage Hunters 15:00 Property Wars 16:00 Mega Trains 17:00 Deadliest Catch 18:00 Ocean Warriors 19:00 Alaskan Bush People 20:00 Bushcraft Build-Off 21:00 Guy Martin 22:00 Finding Escobar’s Millions 23:00 Gold Rush

ILLUM FUQ IL-CABLE TV

Melita More

Melita 315 21:30 GREY’S ANATOMY Miranda and Catherine hire an education consultant, Dr. Eliza Minnick, to over haul the training at Grey Sloan. Maggie finds a notebook that belongs to Eliza, it contains a list of attending names, Maggie is at the very end, she has never been at the end of any list. Amelia and Owen fight over which procedure to do first on a patient.

TCM

Go 701 / Melita 310 06:45 The King’s Thief 08:05 Edge of the City 09:30 Sunday in New York 11:15 The Barretts of Wimpole Street 13:00 Speedway 14:35 King Solomon’s Mines 16:15 Raintree County 19:00 Somebody Up There Likes Me 20:50 Scaramouche 22:45 Somebody Up There Likes Me

AMC

Go 702 / Melita 312 07:05 Love Field 08:45 50 First Dates 10:25 The Extreme Adventures of Super Dave 11:55 Some Girls 13:25 Stella 15:15 What Women Want

17:20 Just My Luck 19:00 Paul Blart: Mall Cop 20:35 Fatal Beauty 22:20 Love at Large 23:55 Malone

GO Stars

Go 150 08:00 Minions 09:30 Christmas with the Coopers 11:20 The Man Who Knew Infinity 13:10 Kong: Skull Island 15:15 Murder She Baked: A Deadly Recipe 16:45 Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children 19:00 The BFG 21:00 BEAUTY AND THE BEAST Belle (Emma Watson), a bright, beautiful and independent young woman, is taken prisoner by a beast (Dan Stevens) in its castle. Despite her fears, she befriends the castle’s enchanted staff and learns to look beyond the beast’s hideous exterior, allowing her to recognize the kind heart and soul of the true prince that hides on the inside. 2017 23:10 Arrival 01:05 Murder She Baked: A Deadly Recipe 02:35 Christmas with the Coopers 04:20 Minions 05:50 Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Melita More Melita 315 09:15 Grand Designs 14:15 Chicago Fire 18:00 2 Broke Girls 18:30 Grey’s Anatomy 19:15 Supernatural 20:00 Criminal Minds 20:45 Psych 21:30 Grey’s Anatomy 22:15 Mafia Only Kills In

GO Stars BEAUTY AND THE BEAST 27


TELEVIŻJONI

GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

IT-TNEJN 925 TA’ DIĊEMBRU Il-Milied IL-ĦADD TA' NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 5:25 TVAM News 6:25 Malta u lil hinn minnha 8:00 Ninvestigaw x’qed nieklu 9:00 Sketti - Edizzjoni speċjali tal-Milied Ripetizzjoni 11:00 Yonderland Christmas special 11:45 Messaggi tal-Milied 12:00 URBI ET ORBI 12:45 NEWS 13:00 Joseph Calleja: Il-kunċert tal-2017 14:30 Michael McIntyre’s VeryChristmassy Christmas Show 15:30 Ghawdex Illum 16:00 NEWS 16:05 The Legends of Santa 17:05 Andre Rieu Welcome to My World of Xmas Special 18:00 NEWS 18:15 Europe Day Concert 19:45 Laparelli sa Piano 20:00 Ahbarijiet 20:50 The Royal Variety Show 2017 22:00 Headline News 22:10 The Royal Variety Show 2017 23:15 NEWS

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti 07:00 TVAM News 08:00 Motorsmt 08:30 GFA Roundup 09:00 DOC 09:15 Quddiesa tal-Milied 10:00 The Legends of

Santa 11:00 Ninvestigaw x’qed nieklu 12:00 Euronews 12:30 Malta u lil hinn minnha 14:00 L-irkant 14:30 Kuncert mit-tfal ghat- tfal 15:30 Yonderland Christmas Special 16:15 Ghawdex Illum 16:45 Euronews 17:00 Andre Rieu- Welcome to my World Xmas Special 18:00 Puffle Town 18:30 Sports Ghawdex 19:00 UEFA Champions League Magazine 19:30 Linji Lokali 20:00 Pagna minn ktieb 20:15 DOC 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Proprjeta’ Malta 21:00 Qalb in-Nies 21:30 Lenti 22:00 Sports Headline News 22:05 Vigilante 23:05 Fil-Gnien ma’ Melo 23:30 News In English 23:35 Sports News 23:50 St. Mary’s

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Hazzzard Daily Update 06:55 Beltin (r) 07:30 ONE News 07:45 Xandiriet tal-Milied 09:15 Espresso fil-Milied 11:50 Urbi Et Orbi 12:30 One News 12:35 Espresso fil-Milied (ikompli) 15:30 ONE News

15:35 Fresh & Funky: Speċjali Milied 16:15 Preview 16:30 BALZUNETTA TOWERS 19:30 ONE News 20:15 Prime Time 20:35 Determinati 21:20 Xandiriet tal-Milied 23:30 ONE News

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:28 Tentufiet 08:00 Jekk Jogħġobkom (r) 09:00 Riħ Isfel Ikompli fl-12.10pm 11:15 Quddiesa mis Santwarju Ta’ Pinu 12:00 Urbi et Orbi 12:10 Riħ Isfel Ikompli nhar il-Ħamis 18:00 NET News 18:10 Immaġni 19:20 Tentufiet 19:30 NET News 20:10 Programm Specjali tal-Milied mal Membri Parlamentari Ewropej 20:40 Spirit of Yaughting 2017 – Rolex Middle Sea Race 21:15 A Christmas Carol 23:00 NET News 23:30 Tentufiet

F Living

Go 106/Melita 108

L-iskeda tal-istazzjon għallum, ma waslitx sa’ x’ħin morna għall-istampar.

Smash

Go 106/Melita 105

L-iskeda tal-istazzjon għallum, ma waslitx sa’ x’ħin morna għall-istampar.

BALZUNETTA TOWERS ONE FL-16:30 Dan hu kabarè teatrali kontemporanju. L-ispettaklu oriġinali jittratta wieħed millaktar sigrieti flagranti ta’ Malta: Balzunetta, magħrufa wkoll bħala l-oħt imqarba ta’ Strada Stretta filFurjana. Balzunetta kienet imdawra bisSeminarju, il-Kwartieri tal-Pulizija u lKwartieri tal-Armata. Bis-sehem ta’ Chris Dingli, Davide Tucci u Doreen Galea. 28

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:35 Lo Zecchino di Natale 10:30 A Sua Immagine 10:55 Quddiesa 11:55 Urbi et Orbi 12:25 Concerto di Natale da Assisi 13:30 Telegiornale 14:00 Linea Bianca 14:50 Belle e Sebastien Film 2013 b’Felix Bossuet 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 16:50 DADADA 17:40 Panariello sotto l’albero 20:00 Telegiornale 20:30 Soliti Ignoti 21:25 Belle e Sebastien: L’avventura Continua Film 2015 b’Felix Bossuet 23:15 Pete’s Christmas Film 2013 b’Zachary Gordon

Rai Due

GO 202/Melita 151 04:15 Lord of the Rings Cartoon Film 1978 06:20 Protestantesimo 06:50 The Snowman & The Snowdog Cartoon Fil 2012 07:15 Maya The Bee Movie Cartoon Film 2014 08:35 L’Apprendista Babbo Natale: Sulle ali del Natale Cartoon Film Franċiż 10:00 Culto Evangelico Natale 11:00 The Millers 11:20 For Heaven’s Sake 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Crown for Christmas Film 2014 b’Danica McKellar 15:35 The Nine Lives of Christmas Film 2014 bi Brandon Routh 17:05 The Good Witch 17:50 Classici Disney 18:10 TG2 Flash 18:30 Rai TG Sport 18:50 A Royal Christmas Film 2014 b’Lacey Chabret 20:30 TG2 21:05 LOL :) 21:20 Voyager

23:35 African Cats Film Dokumentarju 2011

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Zorro 08:30 Ercole Contro I Figli del Sole Film 1964 b’Guy Williams 10:25 Bolt Cartoon Film 2008 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:15 Coldo di Scena 13:00 Caro Marziano 13:15 Il Santo Graal 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:55 TG3 LIS 14:50 TGR Piazza Affari 15:00 TG3 LIS 15:05 Rex 15:45 Aspettando Geo 17:10 Geo Magazine 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:10 La Strada Senza Tasse 20:45 Un Posto al Sole 21:15 Big Hero 6 Cartoon Film 2014 23:00 TG3 23:15 Tempo Instabile con Probabili Film 2014 b’Luca Zingaretti

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:10 TG4 News 07:00 Un Bambino Nome Gesu - Miniserje 09:00 Natale in Vaticano 10:00 Quddiesa 10:50 I Viaggi del Cuore 11:55 Meteo.It 12:02 Stop! Or My Mom Will Shoot Film 1992 b’Sylvester Stallone 14:00 I Viaggi di Donnavventura 15:00 Dalla Parte Degli Animali 15:45 How the West Was Won Film 1962 b’Henry Fonda 18:55 Tg4, Meteo.It 19:35 Zanna Bianca Alla Riscossa Film 1974 b’Henry Silva 21:30 Seven Brides for Seven Brothers Film 1954 b’Howard Keel, Jane Powell 23:40 Noel Film 2004 b’Alan Arkin 02:10 Stanno Tutti Bene Film 1990 b’Marcello


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

TELEVIŻJONI

Il-Milied IT-TNEJN 25 TA’ DIĊEMBRU ILLUM FUQ IL-CABLE TV

MICHAEL BUBLE CANALE 5 FIN-12:20 Kunċert tal-2015 ta’ Michael Bubble bl-isem Christmas in Hollywood fejn dan il-kantant ta’ fama internazzjonali jwassal siltiet mużikali mill-aqwa bis-sehem ta’ artisti oħra bħal Celine Dion, Sharon Jones and The Dap Kings, Tori Kelly, William Shatner, Eva Longoria, Jay Leno u Blake Shelton fost oħrajn. Mastroianni

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mountain Lions: Life on the Edge 10:00 Lezioni di Cioccolato Film 2011 b’Luca Argentero (10:52 TG5) 12:20 MICHAEL BUBLE - CHRISTMAS IN HOLLYWOOD 13:00 TG5 13:40 Concerto di Natale in Vaticano 17:05 Intimissimi on Ice: A Legend of Beauty 18:45 The Wall (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscia La Notizia 21:10 Il Peggior Natale della Mia Vita Film 2012 b’Fabio De Luigi 23:10 Una Famiglia Perfetta Film Taljan 2012 b’Sergio Castellitto

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:15 Cotto e Mangiato 06:30 Fantaghiro 08:20 Yogi’s First Christmas Cartoon Film 1980 10:25 The Borrowers Film 1997 b’John Goodman, Mark Williams 12:05 Cotto e Mangiato 12:25 Studio Aperto 13:05 Sport Mediaset 13:45 The Simpsons 15:00 Dennis The Menace Film 1993 b’Walter Matthau 17:00 Dennis The Menace

18:25 18:30 19:00 19:25 21:15 23:40

Strikes Again Film 1998 b’George Kennedy, Don Rickles Make Your Wish Studio Aperto The Penguins of Madagascar Balto Cartoon Film 2005 Now You See Me Film 2013b’Morgan Freeman Buona La Prima!

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 09:05 Media Shopping 09:20 Tempesta d’Amore 10:35 Beautiful 10:55 Una Vita 11:25 Il Bello della Cucina 11:50 Il Segreto 13:00 Friends 14:30 Pretty Little Liars 16:10 Gossip Girl 17:55 Royal Pains 19:40 Friends 21:10 Dance It Up! Film 2008 b’Riley Smith 23:15 Borrowed Hearts Film b’Roma Downey

BBC

Go 301/Melita 300 07:45 Bargain Hunt 08:30 Harry Hill Live 09:30 Doctors 10:00 Casualty 10:50 Dickensian 11:50 Doctor Who 12:50 Antiques Roadshow 13:40 Bargain Hunt 15:10 Harry Hill Live 16:10 Dickensian 17:10 Doctors 17:40 Casualty 18:30 Bargain Hunt

19:15 Call the Midwife 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 Dickensian 22:00 Call the Midwife 22:45 The Go-Between

Discovery

Go 301/Melita 400 09:00 Storage Hunters UK 10:00 Railroad Alaska 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Blowing Up History 16:00 Extreme Engineering 17:00 Storage Hunters UK 17:30 Storage Hunters 18:00 Wheeler Dealers 19:00 How It’s Made 19:30 How Do They Do It? 20:00 Ed Stafford: Left for Dead 21:00 Naked and Afraid 22:00 Idris Elba: No Limits 23:00 The Fighters

Melita More

Melita 315 21:30 THE ORIGINALS Season 2 ends with tensions between the Mikaelson siblings coming to a head. Meanwhile, Elijah and Rebekah reconsider their plan of attack against Dahlia; Davina gets a step closer to fulfilling her promise to Kol; and Vincent is torn between prospects of a magic-free life away from New Orleans and a personal obligation to protect Davina.

TCM

Go 701 / Melita 310 07:35 The Treasure of the Sierra Madre 09:40 Designing Woman 11:35 Captain Sindbad 13:00 Rhapsody 14:55 Les Girls 16:50 The Hill 19:00 Alice Doesn’t Live Here Anymore 20:50 White Heat 22:40 Alice Doesn’t Live Here Anymore

AMC

Go 702 / Melita 312 06:20 Stella

08:10 What Women Want 10:15 Just My Luck 12:00 The Reunion 13:35 Captive Hearts 15:15 The Sentinel 17:00 Total Recall 19:00 Halt and Catch Fire 19:50 Halt and Catch Fire 20:45 White House Down 23:00 Wild Geese II

GO Stars

Go 150 08:00 Ballerina 09:30 Beauty and the Beast 11:40 Pitch Perfect 2 13:40 The Bridge Pt. 2 15:10 Arrival 17:10 Fast and Furious 7 18:50 The Light Between Oceans 21:00 HIDDEN FIGURES The story of a team of female African-American mathematicians who served a vital role in NASA during the early years of the U.S. space program. Starring Taraji P. Henson 2016 23:15 Why Him? 01:15 All We Had 03:00 Pitch Perfect 2 05:00 The Light Between Oceans 07:15 CLOSE

Melita More Melita 315 09:15 Big Bang Theory 09:45 Chicago P.D. 10:30 Two & a Half Man 11:00 Suits 11:45 Hit The Floor 12:30 MOM 13:00 Days Of Our Lives 13:45 Big Bang Theory 14:15 L-Evangelisti 15:00 Two & a Half Man 15:30 The Originals 16:15 Devious Maids 17:00 Supernatural 17:45 Friends 18:15 Days of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 The Amazing Race 21:30 The Originals 22:15 Switched At Birth 23:00 VEEP 23:30 2 Broke Girls

Melita More THE ORIGINALS

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Melanie tells Brady what she’s learned about Theresa’s pregnancy and her theory that Kristin has the baby somewhere; Dr. Mandrake informs Kristen they’ve found a match for the bone marrow her son needs; Nicole and Theresa get into a fight; Daniel talks to Maggie about what a troubled and dangerous young man Xander used to be; JJ confronts Eve about stealing the coat and Paige arrives to find them fighting. 29


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

TELEVIŻJONI

IT-TLIETA926 DIĊEMBRU IL-ĦADD TA'TA’ NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 06:30 Maltarti 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Gadgets 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 L-ISTRINA 2017 18:00 NEWS 18:15 L-ISTRINA 2017 20:00 Ahbarijiet 20:50 L-ISTRINA 2017 Isegwi NEWS

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:00 Ruggers 08:30 Knots 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 Qalb In-Nies 11:30 Gadgets 12:00 Euronews 12:30 Frozen - Extreme Ice Sculptures 13:30 Linji Lokali 14:00 Maltarti 14:30 Ghawdex Illum 15:00 Euronews 15:30 Malta u lil hinn minnha 17:00 Irkant 17:30 Valletta 18:00 Pudinu u Shabu 18:30 3 Pointer 19:00 Tigrijiet Biss 19:30 Fil-Gnien ma’ Melo 20:00 Paq Paq on Test 20:15 DOC 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 MEA

21:00 Dwarna 22:00 Sports Headline News 22:05 RAW WWE 23:05 Xjenzarti 23:35 News In English 23:40 Sports News

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Hazzzard Daily Update 07:30 ONE News 08:45 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:45 L-Istrina 2017 12:30 ONE News 12:35 L-Istrina 2017 15:30 ONE News 15:35 L-Istrina 2017 20:00 ONE News 20:45 L-Istrina 2017 00:15 ONE News 00:30 Xandiriet matul il-lejl

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:28 Tentufiet 07:30 Immaġni (ripetizzjoni) 08:30 Il-Festa – Teżori fil-Knejjes 09:30 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 L-Istrina 18:00 NET News 18:08 Tentufiet 18:10 L-Istrina 19:50 Tentufiet 20:00 NET News 20:15 L-Istrina 00:10 NET News 00:40 Tentufiet

F Living

Go 106/Melita 108 06:00 Esperjenza

07:30 Proprjeta Minn Wara l-Kwinti 08:00 Belle Donne 09:30 Don’t Stop Me Now 10:30 F Minuta 10:31 Attwali 12:00 Vetrina 12:30 L-ISTRINA

Smash

Go 106/Melita 105 08:00 Habbejtek 09:00 Dokumentarju 10:00 Good Food Everyday 10:50 Telebejgh 14:20 Erga’ Lura 14:50 Dokumentarju 16:10 Good Food Everyday 17:10 Erga Lura 17:50 Foreign News 18:15 Music Videos 18:40 Foreign News 19:00 7News 19:30 Widnet il-Baħar 20:00 CNI 20:50 Good Food Everyday 21:30 Dokumentarju 22:00 7News 22:30 Dokumentarju 23:30 7 News

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Sellaronde 15:00 To Have & To Hold Film 2016 b’Jessica Lowndes 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia

COAT OF MANY COLORS CANALE 5 FIS-13.40 Il-kanzunetta ta’ Dolly Parton The Coat of Many Colors tieħu l-ħajja f’dan il-film li qed jixxandar għall-ewwel darba fuq dan l-istazzjon. Alyvia Alyn Lind, Jennifer Nettles, Ricky Schroder u Gerald Mcraney jwasslu l-ġrajja tattfulija ta’ Parton sa minn ċkunitha għal avveniment traġiku li affettwalha ħajjitha għal snin twal. 30

16:50 DADADA 17:40 Paniarello sotto l’albero 20:00 Telegiornale 20:30 Soliti Ignoti 21:25 Love the Coopers Film 2015 b’Diane Keaton, John Goodman 23:25 Un Fantastico Via Vai Film 2013 b’Leonardo Pieraccioni 01:00 TG1 Notte 01:30 Che Tempo Fa

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Charmed 07:10 Nut Job Film talCartoons 2013 08:35 Snow Bride Film 2013 b’Katrina Law, Jordan Belfi 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 The Millers 11:20 For Heaven’s Sake (Un Ciclone in Convento) Puntati ġodda 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Just In Time for Christmas Film 2015 b’Eloise Mumford 15:45 Murder, She Baked: A Plum Pudding Mystery Film 2015 b’Alison Sweeney 18:00 Classici Disney 18:10 TG2 Flash LIS 18:50 Christmas With Holly Film 2012 b’Adam Baldwin. 20:30 TG2 20:50 Football: Tim Cup Quarti di Finale 23:10 Angels & Ornaments Film 2014 bi Graham Abbey 00:45 Appuntamento al Cinema 00:50 Midnight Masquerade Film 2014 b’Autumn Reeser.

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Zorro 08:30 Ercole e la Regina di Lidia Film 1959 bi Steve Reeves 10:30 Meet The Robinsons Cartoon Film 2007

11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:15 Coldo di Scena 13:00 Caro Marziano 13:15 Il Santo Graal 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:55 TG3 LIS 14:50 TGR Piazza Affari 15:00 TG3 LIS 15:05 Rex 15:45 Aspettando Geo 17:10 Geo Magazine 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:10 La Strada Senza Tasse 20:45 Un Posto al Sole 21:15 Hugo Cabret Film 2010 bi Chloe Moretz 23:25 TG Regione 00:05 La Sedia della Felicita Film 2013 b’Valerio Mastandrea 01:35 Rai Cultura 02:05 Christmas Tales from America: The Gift of the Magi 02:25 Rai News 24

Rete 4

Go 206/Melita 153 07:00 Media Shopping 07:30 Psych 09:30 Finalmente Natale Film Taljan 2007 b’Gerry Scotti 11:30 Tg4, Meteo.It 12:05 Si Puo Fare Amigo Film 1972 b’Bud Spencer 14:10 Planet Earth 14:35 Il Ritorno di Sandokan - Miniserje 1996 b’Kabir Bedi 18:50 Tg4, Meteo.It 19:50 Tempesta d’Amore 20:30 Dalla Vostra Parte 21:15 The Godfather Part III Film 1990 b’Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia (21:59 TG4) 00:50 TG4 Night News

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mandie & The Forgotten Christmas Film 2011 b’Kelly Washington 10:57 TG5 11:00 Natale A Quattro Zampe Film 2012 b’Massimo Boldi 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 DOLLY PARTON’S COAT OF MANY COLORS Film 2015


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

TELEVIŻJONI

IT-TLIETA 26 TA’ DIĊEMBRU ILLUM FUQ IL-CABLE TV

L-ISTRINA L-ISTAZZJONIJIET LOKALI Festa ta’ Solidarjeta’ mill-aqwa, kif kapaċi jagħmel ilpoplu Malti. Tnax-il siegħa ta’ xandir li filwaqt li jwassal għall-għan aħħari li jinġabru fondi b’risq il-Malta Community Chest Fund Foundation, iwassal spettaklu varjat. L-Istrina tibda f’nofsinhar fuq l-istazzjonijiet prinċipali kollha, u tispiċċa f’nofs il-lejl. b’ Alyvia Alyn Lind, Jennifer Nettles, Ricky Schroder, Gerald Mcraney 15:35 La Sacra Famiglia Film 2006 b’Alessandro Gassman 18:45 The Wall (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscia La Notizia 21:10 Victoria It-tieni puntata 23:00 Addicted to Love Film 1997 b’Meg Ryan, Matthew Broderick 01:00 TG5 01:40 Striscia la Notizia

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:05 Cotto e Mangiato 06:20 Fantaghiro 08:05 A Flintstone Christmas Film 1977 09:00 Bah Humduck!: A Looney Tunes Christmas Cartoon Film 2006 09:55 Looney Tunes Show 10:20 Arrow: Legends of Yesterday / Flash: Legends of Today 12:05 Cotto e Mangiato 12:25 Studio Aperto 13:05 Sport Mediaset 13:45 The Simpsons 14:35 Prancer Returns Film 2001 b’John Corbett 16:30 The Dog Who Saved Christmas Film 2012 b’John K. Anderson 18:25 Make Your Wish 18:30 Studio Aperto 19:00 La Leggenda di Al, John & Jack Cartoon Film 2002 b’Aldo Baglio

21:15 Il Ciclone Film 1996 b’Leonardo Pieraccioni, Lorena Forteza 23:15 Buona La Prima!

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 09:05 Media Shopping 09:20 Tempesta d’Amore 10:35 Beautiful 10:55 Una Vita 11:25 Il Bello della Cucina 11:50 Il Segreto 13:00 Friends 14:30 Pretty Little Liars 16:10 Gossip Girl 17:55 Royal Pains 19:40 Friends 21:10 The Face of Love Film 2013 b’Annette Bening, Robin Williams 23:15 A Bold Affair Film 1998 b’Jeff Trachta, Schae Harrison 01:05 Aiuto! Arrivano Gli Ospiti 01:55 Il Bello della Cucina 02:20 Tempesta d’Amore

BBC

Go 301/Melita 300 06:15 Antiques Roadshow 08:00 Bargain Hunt 08:45 Doctors 09:15 EastEnders 09:45 Dickensian 10:45 Harry Hill Live 11:45 Antiques Roadshow 13:30 Bargain Hunt 15:00 Keeping Up Appearances 16:30 Dickensian 17:30 Doctors 18:00 EastEnders 18:30 Bargain Hunt 19:15 Call the Midwife 20:00 Doctors

20:30 EastEnders 21:00 Dickensian 22:45 The Outcast

Discovery

Go 301/Melita 400 08:30 How Do They Do It? 09:00 Storage Hunters UK 09:30 Storage Hunters 10:00 Railroad Alaska 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Gold Rush 16:00 Extreme Engineering 17:00 Storage Hunters UK 17:30 Storage Hunters 18:00 Wheeler Dealers 19:00 How It’s Made 19:30 How Do They Do It? 20:00 Gold Rush 21:00 Land Rush 22:00 Blowing Up History 23:00 MythBusters: The Search

Melita More

Melita 315 21:30 CHICAGO FIRE While acting as alderman, Casey investigates a warehouse, which takes a dramatic turn when an acid spill occurs and he does everything in his power to prevent a major disaster.

TCM

Go 701 / Melita 310 07:20 Les Girls 09:15 The Hill 11:20 Adam’s Rib 13:00 Never So Few 15:00 Mogambo 16:55 Humoresque 19:00 SHAFT John Shaft (Richard Roundtree) finds himself up against Bumpy (Moses Gunn), the leader of the black crime mob, then against black nationals, and finally working with both against the white mafia. 1971 20:45 Murder Ahoy! 22:15 Shaft

AMC

Go 702 / Melita 312 07:15 The Sentinel

09:00 Total Recall 10:55 Star Files 11:10 Caveman 12:40 The Island of Dr. Moreau 14:15 Enigma. 16:10 Robot Jox 17:30 PRIEST A priest disobeys church law to track down the vampires who kidnapped his niece. Starring Paul Bettany. 2011 19:00 After Earth 20:40 Species 22:25 Hardware

GO Stars

Go 150 07:15 Ice Age: Collision Course 08:50 Born in China 10:20 Fast and Furious 7 12:40 Catch Me If You Can 15:00 Hidden Figures 17:10 The Man from U.N.C.L.E. 19:15 Life 21:00 Logan 23:25 Nocturnal Animals 01:30 Hidalgo 03:50 Logan 06:10 Catch Me If You Can 08:30 CLOSE

Melita More

Melita 315 09:45 Hit The Floor 10:30 Two & a Half Man 11:00 Suits 11:45 Supernatural 12:30 2 Broke Girls 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 L-Evangelisti 15:00 Two & a Half Man 15:30 Devious Maids 16:15 Person Of Interest 17:00 Justified 17:45 Friends 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Suits 21:30 Chicago Fire 22:15 Psych 23:00 MOM 23:30 The Amazing Race 00:15 Switched At Birth 01:00 Chicago P.D. 01:45 VEEP

AMC PRIEST

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Brady asks for Victor’s help in finding Kristin when he believes that Melanie is right regarding her suspicions about Kristin having he and Theresa’s baby; Xander breaks it up a fight between Theresa and Nicole; Daniel wonders if Victor brought Xander to town to break up him and Nicole; JJ and Paige make love for the first time; Eve runs into Ben and reminds him she and Paige used to know him as Kevin back in Miami. 31


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

TELEVIŻJONI

L-ERBGĦA DIĊEMBRU IL-ĦADD 9 27 TA' TA’ NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Proprjeta’ Malta 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Hbieb u Ghedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:40 CIRKOSTANZI 19:20 Skjetti 19:40 Kultura News 19:45 Super 5 20:00 NEWS 20:50 Benjamin 22:00 TVM.COM.MT News 22:10 Xjenzarti 22:40 Tertuqa 35 23:15 NEWS 23:30 Hbieb u Ghedewwa 00:15 CIRKOSTANZI

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 08:00 Tigrijiet Biss 08:30 3 Pointer 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 Luxdesign 12:00 Euronews 12:30 Kuncert mit-tfal ghat- tfal 13:30 Fil-Gnien Ma’ Melo 14:00 Ghawdex Illum 14:30 Xift 16:45 Euronews 17:00 Ninvestigaw x’qed Nieklu 18:00 Puffle Town 18:30 Knots 19:00 Ruggers 19:30 Storjografija

-

20:00 Mafkar 20:15 DOC 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Unplugged Malta 21:30 Linji Lokali 22:00 Sports Headline News 22:05 Madagascar 22:05 Laparelli Sa Piano 23:10 Maltarti 23:30 News in English 23:35 Sports News

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Hazzzard Daily Update 07:30 ONE News 08:45 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:30 Better Living (r) 12:30 ONE News 12:35 Arani Issa (r) 15:30 ONE News 15:35 Ondroad (r) 16:15 Preview 16:25 Beltin 16:55 Brussels Calling 17:20 Hazzzard Daily Update 17:30 Perfect Match 18:30 Pjazza 19:30 ONE News 20:15 Prime Time 20:35 Kelma Kelma Nota Nota: Jekk ittuna n-Number 1 23:00 Roadway (r) 23:30 ONE News 23:45 Xandiriet matul il-lejl

NET

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:28 Tentufiet 07:30 NET News 09:45 Bejn Tnejn (r)

10:00 Telebejgħ 11:45 Fuq NET 12:00 NET News 12:10 Fuq NET 15:00 NET News 15:05 Fuq NET 15:12 Tentufiet 15:15 Santa Monika (r) 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET News 18:08 Tentufiet 18:10 RIĦ ISFEL Ikompli għada 19:20 Tentufiet 19:30 NET News 20:15 Bejn Tnejn 20:30 Santa Monika 21:00 Baker’s Kitchen 23:00 NET News 23:30 Tentufiet 23:35 Xandiriet għal matul il-lejl

Rai Uno

Go 106/Melita 108 08:00 X’Laqatni 09:30 Fuq it-Taraġ tazZuntier 10:30 F Minuta 10:31 Esperjenza 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 X’Hawn fis-Suq 18:01 Belle Donne 19:30 Żona Ambjent 20:00 Portmoni 20:30 F Minuta 20:31 Proprjetà Minn Wara l-Kwinti 21:00 F Living Show

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 14:55 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita In Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Futbol: Tim Cup Quarti di Finale 23:05 Un Matrimonio da Favola Film Taljan 2013 b’Rick Memphis (23:25 TG1 60 Secondi) 00:45 TG 1 Notte 01:15 Che Tempo Fa

Smash

Rai Due

F Living

Go 106/Melita 105 06:45 Erga Lura 07:45 7 News 08:00 Habbejtek 08:50 Good Food Everyday 09:00 Dokumentarju

ĊIRKOSTANZI TVM FIS-18:40 u 00:15 Pietru kompla jinsisti biex ikun jaf x’inhu jinkwetah Richard … tgħid jaqtagħlu l-kurżità? Naomi tkellmet ma’ ommha dwar is-sitwazzjonijiet li hemm madwarha … x’qalu? X’ġaralu Karlu? Naomi nkwetata fuq innannu … x’qaltilha Valentina? Immorru lura fiż-żmien u naraw lil Lizzy u lil ommha jitkellmu.

32

10:00 Good Food Everyday 10:50 Telebejgh 14:20 Erġa’ Lura 14:50 Dokumentarju 16:10 Good Food Everyday 17:10 Foreign News 17:50 Music Videos 18:50 Prof Edward Scicluna 18:40 Foreign News 19:00 7News 19:30 Good Food Everyday 22:00 7News 22:30 Documentarju 23:30 7 News

GO 202/Melita 151 05:50 Charmed 07:15 Viaggio Verso il Fiume Cartoon Film Ġappuniż 2009 08:30 Enid Blyton’s Famous Five - II FIlm 2013 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 The Millers 11:20 For Heaven’s Sake 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:45 The Good Witch 18:10 TG2 Flash 18:30 Rai TG Sport 18:50 Debbie Macomber’s Dashing Through The Snow Film 2015 b’Meghan Ory 20:30 TG2 21:05 Australia Film 2018 b’Nicole Kidman 23:55 Speciale TG Sport:

Un Anno di Sport 00:35 Sulla Via del Damasco

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Zorro 08:30 Le Fatiche di Ercole Film 1959 b’Guy Williams 10:35 Alpha & Omega Cartoon Film 2010 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:15 Coldo di Scena 13:00 Caro Marziano 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:55 TG3 LIS 15:05 TGR Piazza Affari 15:10 TG3 LIS 15:15 Rex 15:45 Aspettando Geo 17:10 Geo Magazine 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:10 La Strada Senza Tasse 20:45 Un Posto al Sole 21:15 America’s Sweethearts Film 2001 b’Julia Roberts 23:00 TG Regione 23:05 TG3 Linea Notte

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:40 TG 4 Night News 07:00 Media Shopping 07:30 Psych 09:30 Carabinieri 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 The Mentalist 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:40 Ben Hur Film 1959 b’Charlton Heston Ikompli għada 18:55 Tg4, Meteo.It 19:50 Tempesta D’amore 20:30 Dalla Vostra Parte 21:15 The River Wild Film 1994 b’Meryl Streep, Kevin Bacon 23:40 Premio Persefone 01:00 Modamania 01:30 TG4

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Il Mio Amico Babbo Natale Film 2005


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

TELEVIŻJONI

L-ERBGĦA 27 TA’ DIĊEMBRU RIĦ ISFEL NET FIS-18:10 Ir-raħal ta’ San Filep iqum maħsud f’nofs ta’ lejl bissireni tal-ambulanzi u tal-karozzi tal-Pulizija. X’ġara? Qed jgħidu li sabu t-tifel magħluq f’kamra fit-tarf tarraħal. Imma se jinstab ħaj jew mejjet? U jekk ħaj se jiflaħ jgħid il-verità? Għaliex kulħadd qed jaħseb li l-każ wasal fi tmiemu iżda l-Ispettur mhux kuntent? b’Lino Banfi 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 Una Vita 14:45 Quello Che Nascondo I Tuoi Occhi 15:30 Il Segreto 16:30 All I Want for Christmas Film 2013 bi Brad Rowe 18:45 The Wall (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscia La Notizia 21:10 Miracle on 34th Street Film 1994 b’Mara Wilson 23:40 Saint Vincent Film 2014 b’Bill Murray (00:35 TG5 - Notte)

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:40 Cotto e Mangiato 06:55 Fantaghiro 2 08:40 Bugs Bunny’s 3rd Movie: 1001 Rabbit Tales Cartoon Film 1982 10:20 DC’s Legends of Tomorrow 12:05 Cotto e Mangiato 12:25 Studio Aperto 13:05 Sport Mediaset 13:45 The Simpsons 14:35 Beverly Hills Chicuahua Film 2010 b’Odette Yustman 16:30 La Banda dei Coccodrilli Film Ġermaniż 2009 18:25 Make Your Wish 18:30 Studio Aperto 19:23 C.S.I. Miami 20:25 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Il Ricco, Il Povero e il Maggiordomo Film

2014 b’Aldo Baglio 23:40 I Soliti Idioti Film Taljan 2011 b’Aldo Baglio.

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 09:05 Media Shopping 09:20 Tempesta d’Amore 10:35 Beautiful 10:55 Una Vita 11:25 Il Bello della Cucina 11:50 Il Segreto 13:00 Friends 14:30 Pretty Little Liars 16:10 Gossip Girl 17:55 Royal Pains 19:40 Friends 21:10 Un Piano Perfetto Film Franċiż 2012 b’Diane Kruger 23:20 Basta Poco 24:00 The Face of Love Film 2013 b’Annette Bening

BBC

Go 301/Melita 300 06:00 Antiques Roadshow 07:45 Bargain Hunt 08:30 Keeping Up Appearances 09:00 Doctors 09:30 EastEnders 10:00 Dickensian 11:00 Keeping Up Appearances 12:30 Antiques Roadshow 14:15 Bargain Hunt 15:00 Keeping Up Appearances 16:30 Dickensian 17:30 Doctors 18:00 EastEnders 18:30 Bargain Hunt 19:15 Call the Midwife 20:00 Doctors

20:30 EastEnders 21:00 Dickensian 22:00 Hunderby 22:50 The Outcast

Discovery

Go 301/Melita 400 07:15 Fast N’ Loud 08:10 Wheeler Dealers 08:40 Baggage Battles 09:00 Storage Hunters UK 09:30 Storage Hunters 10:00 Railroad Alaska 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Alaskan Bush People 16:00 X-Machines 17:00 Storage Hunters UK 17:30 Storage Hunters 18:00 Wheeler Dealers 19:00 How It’s Made 19:30 How Do They Do It? 20:00 Gear Dogs 21:00 Wheeler Dealers 22:00 Misfit Garage 23:00 Fast N’ Loud

ILLUM FUQ IL-CABLE TV Building Melita More 15:50 The Man Who Knew Melita 315 20:45 MAFIA ONLY KILLS IN SUMMER Uncle Massimo has an idea to turn things around: he wants to sell the land at Rocca Busambra, which belongs to his father, Tore. The whole family travel to Ficuzza to try and convince grandpa to sell, but he refuses to budge. The fact is that this land hides a terrible secret: one which concerns his own past, and that of all Sicily.

TCM

Go 701 / Melita 310 07:40 Mogambo 09:35 Humoresque 11:35 The Rounders 13:00 Please Don’t Eat the Daisies 14:50 Julius Caesar 16:50 The Women 19:00 The Prodigal 20:50 Pat Garrett and Billy the Kid 22:45 The Prodigal

AMC

Go 702 / Melita 312 06:15 Enigma 08:15 Robot Joxn. 09:40 Priest 11:05 The Mouse on the Moon 12:30 The King of Comedy 14:20 Elvis Has Left the

Too Little 17:25 Paul Blart: Mall Cop 19:00 Bill & Ted’s Bogus Journey 20:35 Made 22:10 Thrashin’ 23:40 Silent Victim

GO Stars

Go 150 08:30 The Angry Birds Movie 10:10 The Meddler 11:50 The Man from U.N.C.L.E. 13:55 Paddington 15:35 THE DILEMMA Longtime friends Ronny (Vince Vaughn) and Nick (Kevin James) are partners in an auto-design firm. They are hard at work on a presentation for a dream project that would really launch their company. Then Ronny spots Nick’s wife out with another man, and in the process of investigating the possible affair, he learns that Nick has a few secrets of his own. 2011. 17:35 A Street Cat Named Bob 19:25 Hacker 21:00 Edge of Seventeen 22:50 Born to Be Blue 00:30 Shutter Island 02:50 Hacker 04:30 The Dilemma 06:35 Paddington

Melita More

Melita 315 09:15 The Big Bang Theory 09:45 Psych 10:30 Two & a Half Man 11:00 Suits 11:45 Chicago Fire 12:30 VEEP 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 L-Evangelisti 15:00 Two & a Half Man 15:30 The Amazing Race 16:15 Chicago P.D. 17:00 Supernatural 17:45 Friends 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Mafia Only Kills in Summer 21:45 The Originals 22:30 Justified

Go Stars MORNING GLORY

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 JJ tells Jennifer about Eve keeping the coat he’d borrowed from Daniel the night he and Eve first had sex; Eve goes into a rage after figuring out Paige and JJ slept together; Nicole and Daniel’s plans to go bowling are interrupted when Xander and Serena come for a visit to get the diamonds; Kate makes sure Victor hears about Lucas and Adrienne’s affair so when he returns to the mansion he knocks on Adrienne’s bedroom door and tells Lucas he is fired from Mad World. 33


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

TELEVIŻJONI

IL-ĦAMIS928 DIĊEMBRU IL-ĦADD TA'TA’ NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 05:25 Hbieb u Ghedewwa 05:55 Cirkostanzi 06:25 Skjetti Daily 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Awtokura 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Hbieb u Ghedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti Daily 19:35 Kultura News 19:40 Mafkar 20:00 NEWS 20:50 Xtra 22:00 TVM.COM.MT News 22:10 Venere 22:40 Paqpaq Lifestyle 23:15 NEWS 23:30 Hbieb u Ghedewwa 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:00 UEFA Champions League Magazine 08:30 Sport Ghawdex 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 Venere 11:30 Paqpaq Lifestyle 12:00 Euronews 12:30 Luxdesign 13:30 Awtokura 14:00 Linji Lokali 14:30 Xift 16:30 Euronews 17:00 Animal Diaries

17:50 Paqpaq On Test 18:00 Annedriods 18:30 GFA Roundup 19:00 Motorsmt 19:30 Mixage 20:00 Laparelli Sa Piano 20:15 DOC 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Unplugged Malta 21:30 Sports Headline News 21:35 Storjografija 22:05 Xjenzarti 22:35 Dwarna 23:30 News in English 23:35 Sports News

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Hazzzard Update 07:00 Żona sport (r) 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 08:45 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:30 Pink Panther (r) 12:10 Telebejgħ 12:30 ONE News 12:35 Arani Issa (r) 15:30 ONE News 15:35 Roadway (r) 16:15 Preview 16:25 Popcorn 16:55 Telebejgħ 17:20 Hazzzard Update 17:30 Aroma Kitchen 18:35 Pjazza 19:30 ONE News 20:15 Prime Time 20:35 Ilsien in-Nisa 22:35 Beltin (r) 23:05 Prijorita’ Malta (r) 23:30 ONE News

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News

07:28 Tentufiet 07:45 Iswed fuq l-Abjad (ripetizzjoni) 08:45 NET Live (ripetizzjoni) 09:45 Bejn Tnejn (r) 09:30 NET News 10:00 Telebejgħ 11:45 Fuq NET 12:00 NET News 12:10 Fuq NET 15:00 NET News 15:05 Fuq NET 15:12 Tentufiet 15:15 Santa Monika (r) 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET News 18:08 Tentufiet 18:10 Riħ Isfel 19:20 Tentufiet 19:30 NET News 20:15 Bejn Tnejn 20:30 Santa Monika 21:00 Is-Sena 2017 fil Parlament Ewropew 22:00 Il-Festa – Teżori fil-Knejjes (Ripetizzjoni) 23:00 NET News 23:30 Tentufiet 23:35 Xandiriet għal matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108 06:00 Kollox Bla Kulur 07:30 Propjetà Minn Wara l-Kwinti 08:00 Attwali 09:30 Destinazzjoni 10:00 Bidla Pożittiva 10:31 Simbiosi 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 X’Hawn fis-Suq 18:00 F Minuta 18:01 X’Laqatni 19:30 Destinazzjoni 20:00 Ejjew Għandi

LE TRE ROSE DI EVA CANALE 5 FID-21:10 Ifalli l-attentat talcarabinieri biex jarrestaw lil Vittorio minħabba li Lucrezia jirnexxielha taħbi l-provi. Iżda Alessandro mhux lest li jċedi u għalhekk iħejji biex jiltaqa’ ma’ persuna qrib Vittorio: Cristina Rontal. Hu jilgħabha li jkun fuq in-naħa tagħhom. Iżda fil-verità dan hu l-pjan ta’ Cristina u Alessandro dieħel f’nasba. 34

20:30 F Minuta 20:31 Propjetà Minn Wara l-Kwinti 21:00 F Living Show 01:00 Esperjenza 02:30 Attwali 04:00 Fuq it-Taraġ tazZuntier 05:00 Vetrina

Smash

Go 106/Melita 105 08:00 Habbejtek 09:00 Filghodu ma’ Chris 10:00 Good Food Everyday 10:50 Telebejgh 14:50 Erġa’ Lura 15:00 Dokumentarju 16:00 Good Food Everyday 17:10 Erga Lura 17:50 Foreign News 18:50 Edward Scicluna 19:00 7News 19:30 Good Food Everyday 20.30 Dokumentarju 20.50 Good Food Everyday 22.00 7 News 22.30 Metrodome

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 14:55 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita In Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 I Soliti Ignoti 21:25 La Notte di Vasco (23:25 TG1 60 Secondi) 00:10 Nella Memoria di Giovanni Paolo II 01:15 TG1 Notte 01:45 Che Tempo Fa 01:50 Sottovoce

Rai Due

GO 202/Melita 151 05:50 Charmed 07:10 Zarafa Cartoon Film 2012 08:30 Enid Blyton’s Famous Five - III FIlm 2013 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 The Millers 11:20 For Heaven’s Sake 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e

13:50 14:00 16:45 18:10 18:30 18:50 20:30 21:05 21:20 23:10 00:50 01:40

Societa TG2 Medicina 33 Detto Fatto The Good Witch TG2 Flash Rai TG Sport In My Dreams Film 2014 b’Katharine McPhee TG2 LOL :) 101 Dalmations Film 199 bi Glenn Close 102 Dalmations Film 1996 bi Glenn Close Speciale Novantesimo Minuto Serie B Splice Film 2009 b’Adrien Brody.

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Zorro 08:30 Io Semiramide Film 1962 bi Steve Reeves 10:35 All Dogs Goes To Heaven Cartoon Film 1989 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:15 Coldo di Scena 13:00 Caro Marziano 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:55 TG3 LIS 15:05 TGR Piazza Affari 15:10 TG3 LIS 15:15 Rex 15:45 Aspettando Geo 17:10 Geo Magazine 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:10 La Strada Senza Tasse 20:45 Un Posto al Sole 21:15 La Grande Storia 23:15 Tutta Colpa della Brexit 00:05 TG3 Linea Notte 00:45 Rai Cultura

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:40 TG 4 Night News 07:00 Media Shopping 07:30 Psych 09:30 Carabinieri 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 The Mentalist 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 I Viaggi di Donnavventura


TELEVIŻJONI

GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

ADELE LIVE IN LONDON

IL-ĦAMIS 28 TA’ DIĊEMBRU CANALE 5 FIL-23:35 Graham Norton jippreżenta dan il-kunċert tal-2015 fejn Adele u l-band tagħha jwasslu siltiet mużikali magħrufa fosthom anki wħud mill-album intitolat 25. Waqt l-ispettaklu Adele twassal ukoll interpretazzjoni ta’ Skyfall, it-tema mużikali mill-film ta’ James Bond. Kien waqt dan ix-show li Adele interpretat għall-ewwel darba s-silta Hello.

16:20 18:55 19:50 20:30 21:15

Ben Hur Film 1959 b’Charlton Heston

L-aħħar parti TG4; Meteo.It Tempesta D’amore Dalla Vostra Parte Tango & Cash Film 1989 b’Sylvester Stallone, Kurt Russell 23:30 3:10 to Yuma Film 2007 b’Russell Crowe, C. Bale

Canale 5

12:25 13:05 13:45 14:35 16:30 18:25 18:30 19:00 19:23 20:25

Studio Aperto Sport Mediaset The Simpsons A Simple Wish Film 1997 b’Martin Short La Banda dei Coccodrilli Indaga Film Ġermaniż 2010 Make Your Wish Studio Aperto Giu in 60 Secondi C.S.I. Miami C.S.I. Crime Scene Investigation Colorado Upgrade Deadbeat

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Il Mio Amico Babbo Natale II Film 2006 b’Lino Banfi 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 Una Vita 14:45 Quello Che Nascondo I Tuoi Occhi 15:30 Il Segreto 16:30 My Christmas Dream Film 2016 b’Danica McKellar 18:45 The Wall (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscia La Notizia 21:10 LE TRE ROSE DI EVA 23:35 ADELE LIVE IN LONDON 00:20 Super cinema

21:20 00:10 00:45

Italia 1

BBC

Go 204/Melita 155 06:40 Cotto e Mangiato 06:55 Fantaghiro 2 08:40 The Bugs Bunny Road Runner Movie Cartoon Film 1979 10:20 DC’s Legends of Tomorrow 12:05 Cotto e Mangiato

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 09:05 Media Shopping 09:20 Tempesta d’Amore 10:35 Beautiful 10:55 Una Vita 11;25 Il Bello della Cucina 11:50 Il Segreto 13:00 Friends 14:30 Pretty Little Liars 16:10 Gossip Girl 17:55 Royal Pains 19:40 Friends 21:10 12 Wishes of Christmas Film 2011 b’Gabrielle Carteris. 23:10 Aiuto! Arrivano Gli Ospiti Go 301/Melita 300 07:45 Bargain Hunt 08:30 Keeping Up Appearances 09:00 Doctors 09:30 EastEnders 10:00 Dickensian 11:00 Keeping Up Appearances

12:30 Antiques Roadshow 14:15 Bargain Hunt 15:00 Keeping Up Appearances 16:30 Dickensian 17:30 Doctors 18:00 EastEnders 18:30 Bargain Hunt 19:15 Call the Midwife 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 Dickensian 22:00 Live at the Apollo 22:45 An Inspector Calls

Discovery

Go 301/Melita 400 09:00 Storage Hunters UK 09:30 Storage Hunters 10:00 Railroad Alaska 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Naked and Afraid 16:00 X-Machines 17:00 Storage Hunters UK 17:30 Storage Hunters 18:00 Wheeler Dealers 19:00 How It’s Made 19:30 How Do They Do It? 20:00 Container Wars 21:00 Property Wars 23:00 Space Dealers

ILLUM FUQ IL-CABLE TV

Melita More

Melita 315 20:45 THE FOSTERS Callie starts on her senior project, taking pictures of her former foster homes. Callie runs into the mother of Liam (a former foster brother); the mother accuses Callie of destroying her family by accusing Liam of rape. While visiting another foster home, Callie discovers that her former foster brother, Kyle, is in juvie on murder charges. Brandon and Cortney are hosting a party at their home when Cortney is served legal papers her ex has filed,Ofseeking full 18:15 Days Our Lives custody of their son. 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 The Fosters Go 701 / Melita 310 21:30 VEEP 06:25 Ziegfeld 22:00 Switched AtFollies Birth 08:15 Guns for San 22:45 Devious Maids Sebastian 23:30 Psych 10:05 Viva Las Vegas 00:15 Supernatural 11:30 Amazing Courage of Lassie 01:00 Race 13:00 The Philadelphia 01:45 2 Broke Girls Story 14:50 Operation Crossbow 16:45 Destination Tokyo 19:00 Son of a Gunfighter 20:30 Slither 22:05 Son of a Gunfighter

TCM

23:35 Slither

AMC

Go 702 / Melita 312 06:30 The Man Who Knew Too Little 08:05 Paul Blart: Mall Cop 09:40 The Music in Me. 11:10 The Earthling 12:45 Midnight Stallion 14:15 Bending the Rules 15:40 P.U.N.K.S. 17:20 Ripley Under Ground 19:00 Breaking Bad 19:50 Breaking Bad 20:50 Breaking Bad 21:50 Stigmata 23:30 The Power of One

GO Stars

Go 150 08:10 Storks 09:45 A Street Cat Named Bob 11:35 Captain Phillips 14:00 Dad’s Army 15:45 Super 8 17:40 Where Hope Grows 19:15 The Family Fang 21:00 Office Christmas Party 22:50 Mad Max: Fury Road 00:50 Jack Reacher: Never Go Back 02:45 The Family Fang 04:30 Super 8 06:20 Dad’s Army 08:00 CLOSE

Melita More

Melita 315 09:15 The Big Bang Theory 09:45 Chicago Fire 10:30 Two & a Half Man 11:00 Suits 11:45 Person Of Interest 12:30 MOM 13:00 Days Of Our Lives 13:45 Big Bang Theory 14:15 L-Evangelisti 15:00 Two & a Half Man 15:30 Hit The Floor 16:15 The Originals 17:00 Chicago P.D. 17:45 Friends

Melita More THE FOSTERS

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 After telling Adrienne to leave the Kiriakis mansion and firing Lucas from Mad World, Victor summons Kate to the mansion to inform her she is again CEO of Mad World in which Lucas overhears; Adrienne goes to talk to Sonny; Marlena warns Will his behavior will drive Sonny away; Hope tells Marlena John left town; Aiden advises Ben about the investigation being conducted in Florida; Stefano and Chad plan Will’s next assignment for Sonix Magazine. 35


TELEVIŻJONI

GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

IL-ĠIMGĦA 29 NOVEMBRU TA’ DIĊEMBRU IL-ĦADD 9 TA' TVM

Go 101/Melita 101 05:25 Hbieb u Ghedewwa 05:55 Cirkostanzi 06:25 Skjetti Daily 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Storjografija 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Hbieb u Ghedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:15 Illum ma’ Steph 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti Daily 19:40 Kultura News 19:45 Grand Lottery 20:00 NEWS 20:50 Xarabank 22:00 TVM.COM.MT News 22:10 Xarabank 22:50 Storjografija 23:15 NEWS 23:30 Hbieb u Ghedewwa 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:00 Ninvestigaw X’Qed Nieklu 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 Xjenzarti 11:30 L-Irkant 12:00 Euronews 12:30 Xtra 13:30 Maltarti 14:00 Lenti 14:30 Xift 16:45 Euronews 17:00 Dwarna 18:00 Puffle Town

18:30 Sports Panorama 19:45 Paqpaq Lifestyle 20:15 DOC 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Malta u lil hinn minnha 22:00 Sports News 22:05 WWE Smackdown 23:05 Pagna minn Ktieb 23:15 Paq Paq on Test 23:30 News in English 23:35 Sports News 23:50 Skjetti

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Hazzzard Update 07:00 Esperti (r) 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 08:45 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:30 Perfect Match (r) 12:30 ONE News 12:40 Arani Issa (r) 15:30 ONE News 15:35 Pink Panther (r) 16:15 Preview 16:25 Żona Sport 16:55 Malta u l-Unjoni Ewropea 17:20 Hazzzard Daily Update 17:30 Indhouse 18:30 One Week 19:30 ONE News 20:15 PRIME TIME 20:35 Pjazza il-Gimgħa 22:00 Amber: Out & About 22:10 Kick Off 23:30 ONE News

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:28 Tentufiet 07:30 NET News 08:45 NET Live (ripetizzjoni)

09:45 Bejn Tnejn (r) 10:00 Telebejgħ 11:45 Fuq NET 12:00 NET News 12:10 Fuq NET 15:00 NET News 15:05 Fuq NET 15:12 Tentufiet 15:15 Santa Monika (r) 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET News 18:08 Tentufiet 18:10 Programm Specjali tal-Milied mal-Membri Parlamentari Ewropej 18:50 Flusek 19:20 Tentufiet 19:30 NET News 20:15 Bejn Tnejn 20:30 Santa Monika 21:00 Fejn Għexna 21:35 Replay Preview 23:00 NET News 23:30 Tentufiet 23:35 Xandiriet għal matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108 08:00 Esperjenza 09:30 KC 10:30 F Minuta 10:31 Belle Donne 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 X’Hawn fis-Suq 18:00 F Minuta 18:01 Attwali 19:30 Portmoni 20:00 Destinazzjoni 20:30 F Minuta 20:31 Proprjeta Min Wara l-Kwinti 21:00 F Liivng Show

Smash

Go 106/Melita 105 08:30 Habbejtek

FAMILY FOR CHRISTMAS CANALE 5 FL-16:30 Film komiku-romantiku b’Lacey Chabret fil-parti ewlenija bi produzzjoni tal-Christmas Wish Productions li tispeċjalizza f’films għal dawn iż-żminijiet tas-sena. Mara li ħsiebha biss fixxogħol tiltaqa’ ma’ raġel liebes ta’ Santa Klaws waqt festin, u l-għada tqum u ssib ruħha miżżewġa b’żewġ ulied. 36

09:00 15:00 16:10 17:10 17:50 18:15 18:40 19:00 19:30 20.30 21.00 22.00 22:30 23.30

Teleshopping Live Dokumentarju Good Food Everyday Erga Lura Foreign News Bingo 75 Foreign News 7News Habbejtek Widnet il-Baħar Dokumentarju 7 News Dokumentarju Teleshopping

Rai Uno

Go 201/Melita 150e 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 14:55 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita In Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 I Soliti Ignoti 21:25 Maleficient Film 2014 b’Angelina Jolie 23:10 The Wishing Tree Film 2012 b’jason Gedrick 00:20 Custodire e Proteggere 01:20 TG1 Notte

Rai Due

GO 202/Melita 151 05:50 Charmed 07:05 Dino Time Cartoon Film 2012 08:30 Operation Cupcake FIlm 2012 b’Dean Cain, Donna Pescow 09:55 Gli Imperdibili 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 The Millers 11:20 For Heaven’s Sake 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:45 The Good Witch 18:10 TG2 Flash 18:30 Rai TG Sport 18:50 Away & Back Film 2015 b’Jason Lee. 20:30 TG2 21:05 LOL :) 21:20 Real Steel Film 2011 bi Hugh Jackman 23:35 TG2 Punto di Vista 24:00 La Premiere Etoile

Film 2009 b’Firmine Richard.

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Zorro 08:50 Nel Segno di Roma Film 1958 b’Anita Ekberg 10:30 Khumba Cartoon Film 2010 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:15 Coldo di Scena 13:00 Caro Marziano 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:55 TG3 LIS 15:05 TGR Piazza Affari 15:10 TG3 LIS 15:15 Rex 15:45 Aspettando Geo 17:10 Geo Magazine 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:10 La Strada Senza Tasse 20:45 Un Posto al Sole 21:15 La Strada Senza Tasse 23:00 TG Regione 23:40 L’Intrepido Film 2017 b’Antonio Albanese

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:40 TG 4 Night News 07:00 Media Shopping 07:30 Psych 09:30 Carabinieri 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 The Mentalist 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Noah’s Ark Film 1999 b’Jon Voight, Mary Steenburgen 18:55 TG4 19:30 Tempesta d’Amore 20:30 Dalla Vostra Parte 21:15 Basic Instinct Film 1992 b’Michael Douglas, Sharon Stone. 24:00 Murder By Numbers Film 2002 b’Sandra Bullock, Ryan Gosling

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Un Cane per Due Film 2010 b’Giorgio Tirabassi 10:57 TG5 11:00 Forum


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

TELEVIŻJONI

IL-ĠIMGĦA 29 TA’ DIĊEMBRU ILLUM FUQ IL-CABLE TV

PRIME TIME ONE FIT-20:15 Għal din il-ġimgħa tal-Millied il-programm hu kemxejn differenti u fejn Owen se jiltaqa ma’ neputijiet ta’ personalitajiet. Flimkien manneputijiet Owen se jippruva jaqta’ min hi/hu n-nanna/u. Ftit mill-mistiedna ta’ din il-ġimgħa huma atturi, preżentaturi u eksMembri Parlamentari. Tgħid min huma il-mistednin?

13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 Una Vita 14:45 Quello Che Nascondo I Tuoi Occhi 15:30 Il Segreto 16:30 FAMILY FOR CHRISTMAS Film 2015 b’Lacy Chabert 18:45 The Wall (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscia La Notizia 21:10 Sacrificio D’Amore 23:10 The Prestige Film 2006 bi Hugh Jackman.

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:20 Cotto e Mangiato 06:55 Fantaghiro 3 08:25 Daffy Duck’s Movie: Fantastic Island Cartoon Film 1983 10:20 DC’s Legends of Tomorrow 12:05 Cotto e Mangiato 12:25 Studio Aperto 13:05 Sport Mediaset 13:45 The Simpsons 14:35 Pongo Il Cane Milionario Film Spanjol 2014 b’Eloy Azorin 16:30 La Banda dei Coccodrilli: Tutti per Uno Film Ġermaniż 2011 b’Nick Romeo 18:25 Make Your Wish 18:30 Studio Aperto 19:00 Giu In 60 Secondi 19:23 C.S.I. Miami 20:25 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:20 Fausto & Furio Film Taljan 2016 b’Enzo Salvi 23:15 I Due Soliti Idioti Film 2012 bi Franc-

esco Mandelli.

La 5

Go 209 Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 09:05 Media Shopping 09:20 Tempesta d’Amore 10:35 Beautiful 10:55 Una Vita 11:25 Il Bello della Cucina 11:50 Il Segreto 13:00 Friends 14:30 Pretty Little Liars 16:10 Gossip Girl 17:55 Royal Pains 19:40 Friends 21:10 It’s A Boy Girl Thing Film 2006 b’Kevin Zegers 23:30 Ti Regalo Una Storia 24:00 For the Love of Game Film 1999 b’Kevin Costner

BBC

Go 301/Melita 300 07:45 Bargain Hunt 08:30 Keeping Up Appearances 09:00 Doctors 09:30 EastEnders 10:00 Dickensian 11:00 Keeping Up Appearances 12:30 Antiques Roadshow 14:15 Bargain Hunt 15:00 Keeping Up Appearances 16:30 Dickensian 17:30 Doctors 18:00 EastEnders 18:30 Bargain Hunt 19:10 Keeping Up Appearances 19:40 Doctors 20:10 Casualty 21:00 Dickensian 22:00 Alan Carr: Chatty Man

23:30 Live at the Apollo

Discovery

Go 301/Melita 400 08:30 How Do They Do It? 09:00 Storage Hunters UK 10:00 Railroad Alaska 11:00 Wheeler Dealers 12:00 British Treasure, American Gold 16:00 X-Machines 17:00 Storage Hunters UK 17:30 Storage Hunters 18:00 Wheeler Dealers 19:00 How It’s Made 19:30 How Do They Do It? 20:00 Dark Woods Justice 21:00 Snaketacular 22:00 Killing Fields 23:00 You Have Been Warned

Melita More

Melita 315 20:00 COLD CASE When a juvenile delinquent comes forward claiming to have witnessed his mother’s death, the team reinvestigates the 1989 murder of the young mother, thirty-year-old Rebecca Morgan, who may not have been whom she appeared to be.

TCM

Go 701 / Melita 310 06:30 Humoresque 08:35 TCM Presents ... 09:05 Rhapsody 11:00 The Yellow Rolls- Royce 13:00 Les Girls 14:55 3 Godfathers 16:45 2001: A Space Odyssey. 19:00 The Searchers 21:00 The Man Who Came to Dinner 22:50 Sweet Bird of Youth

AMC

Go 702 / Melita 312 06:10 Midnight Stallion 07:40 Bending the Rules 09:05 P.U.N.K.S.

10:45 Ripley Under Ground 12:25 Sweet Lies 14:00 Little Sister 15:35 Driving Me Crazy 17:00 Just Go With It 19:00 Hancock 20:35 NURSE BETTY What happens when a person decides that life is merely a state of mind? Starring Morgan Freeman. 2000 22:25 Capote

GO Stars

Go 150 08:00 Kung Fu Panda 3 09:40 Where Hope Grows 11:15 Honey 3: Dare to Dance 13:00 Jack Reacher: Never Go Back 14:55 The Huntsman: Winter’s War 16:55 The Imitation Game 18:50 Spotlight 21:00 Ghost in the Shell 23:00 The Company Men 00:45 Reversion 02:10 The Imitation Game 04:05 The Company Men 05:50 The Huntsman: Winter’s War 07:45 CLOSE

Melita More

Melita 315 09:15 The Big Bang Theory 09:45 Person Of Interest 10:30 Two & a Half Man 11:00 Suits 11:45 Switched At Birth 12:30 2 Broke Girls 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 L-Evangelisti 15:00 Two & a Half Man 15:30 Justified 16:15 Psych 17:00 Devious Maids 17:45 Friends 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Criminal Minds 21:30 Supernatural 22:15 Grey’s Anatomy 23:00 Game Of Thrones 00:15 The Originals 01:00 MOM 01:30 Hit The Floor

AMC NURSE PEGGY

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 John talks to Paul in San Francisco; Will receives his new assignment from Zoe and learns it’s a profile on Clyde Weston; Sonny and Will are having a civil conversation regarding their marriage; Aiden informs Ben that Mr. Wollensky is dead and the authorities in Florida have dropped the charges; Clint shows up at Theresa’s apartment and convinces her to leave town; Melanie gets stuck in her hiding place on Brady’s private jet and is unable to leave when he does. 37


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

TELEVIŻJONI

IS-SIBT 30 IL-ĦADD 9 TA’ TA' DIĊEMBRU NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 10107:00 05:30 TVAM News 06:30 Laparelli sa Piano 06:45 Mafkar 07:00 Lenti 07:30 Proprjetà Malta 08:00 Storjografija 08:30 Mea 09:00 Ghawdex Illum 09:30 Tertuqa 35 10:00 Madagascar 11:00 Venere 11:30 Paqpaq Lifestyle 12:00 NEWS 12:15 Awtokura 12:45 Sibtek 16:00 NEWS 16:05 Luxdesign 17:05 L-Irkant 17:35 Maltarti 18:00 NEWS 18:15 Gadgets 18:45 Animal Diaries 19:35 Paqpaq on Test 19:45 Lotto 20:00 NEWS 20:50 VIGILANTE 22:00 Headline News 22:05 Unplugged Malta 23:15 NEWS 23:30 Madagascar

TVM 2

Go 104/Melita 104 6:00 Euronews 7:00 TVAM News 7:45 Sports Panorama 9:00 Sport Ghawdex 9:30 GFA Roundup 10:00 Tigrijiet Biss 10:30 3 Pointer 11:00 Storjografija 11:30 Ruggers 12:00 Motorsmt 12:30 Knots 13:00 Lenti 13:30 Valletta - Lwien ta’

Belt 14:00 Dwarna 15:00 Malta International Darts Open 2017 17:00 Ninvestigaw x’Qed Nieklu 17:50 Ahbar Tajba 18:00 Vatican Magazine 18:30 Quddiesa misSantwarju ta’ Pinu 19:15 Ghawdex Illum Subtitled 19:45 Tertuqa 20:15 Pagna minn Ktieb 20:15 Mafkar 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 CELEBRITY NIGHT 22:00 Sports Headline News 22:05 Ninvestigaw x’Qed Nieklu 23:05 Mixage 23:30 News in English 23:35 Sports News 23:50 Benjamin

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Hazzzard Daily Update 07:30 ONE News 07:45 Determinati (r) 08:30 Better Living 09:30 Hazzzard (r) 11:00 Telebejgħ 11:30 Dak li jgħodd (r) 12:30 ONE News 12:35 Telebejgħ 13:05 Achieve (r) 14:00 Flimkien ma’ Nancy (r) 15:00 Popcorn (r) 15:30 ONE News 15:40 Arena (r) 16:55 Prijorita’ Malta 17:20 Hazzzard Daily Update 17:30 Pink Panther

18:10 Ondroad 18:45 Esperti 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 Minuta 20:40 Arani Issa 23:30 ONE News 23:45 Xandiriet matul il-lejl

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:50 NET Live (ripetizzjoni) 08:20 Meander Arti u Kultura (ripetizzjoni) 09:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:05 Baker’s Kitchen (r) 14:00 Sibt Flimkien 15:00 NET News 15:05 Ikompli Sibt Flimkien 16:30 Week & More (r) 17:00 Jekk Jogħġobkom 18:00 NET News 18:05 Wedding Plan 18:55 Immaġni 19:30 NET News 20:30 The Entertainers 23:00 NET News 23:30 Xandiriet għal matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108

Il-programmi għal dan iljum ma waslux mingħand l-istazzjon sal-ħin li morna nistampaw.

Smash

Go 106/Melita 105 07:00 News 08:30 Habbejtek 09:30 Telebejgh 13:00 Good Food Everyday 14:00 Erga Lura 15:30 Dokumentarju 16:00 Politika 16:30 Malta u l-Unjoni Ewropea

VIGILANTE TVM FID-20:50 Azalea spiss tintefa’ weħidha tewhden fil-memorji sbieħ li kellha ma’ familtha ... Dan kollu flok ma jwassal biex ittaffi il-passat, iwassal biex tiżdied ir-rabja li għandha ġewwa fiha! F’dan il-waqt Hayley għadha toqgħod id-dar magħha biex b’hekk tgħinha toħroġ mill-passat ... iżda għalxiex se twassal din il-ħbiberija ta’ bejniethom? 38

17:00 17:30 18:15 18:40 19:00 20:30 20:50 21:30 22.00 22.30

Widnet il-Baħar CN Music Videos Foreign News 7News Good Food Everyday Dokumentaju Teleshopping 7 News Film

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 Il Caffe di Rai Uno 06:55 Gli Imperdibili 07:00 TG1 07:05 Uno Mattina in Famiglia (08:00, 09:00, 09:30 TG1) 10:45 Telethon 12:15 Che Tempo Fa 12:20 Linea Verde 13:30 TG 1 14:00 Linea Bianca 15:00 Passaggio A Nord Ovest 15:55 A Sua Immagine 16:30 TG 1 16:45 Il Sabato Italiano 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:35 Soliti Ignoti 21:25 Il Ragazzo Invisibile Film 2013 b’Valeria Golino 23:20 Frontiere 00:25 TG1 00:35 Che Tempo Fa 00:40 Milleunlibro 01:40 Gianni e le Donne Film 2010 b’Gianni De Gregorio.

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Il Commissario Heidt 06:30 Rai Cultura 07:00 Kung Fu Parade 07:25 Home on the Range Cartoon Film 2004 08:35 Sulla Via del Damasco 09:05 Gli Imperdibili 09:10 La Nostra Amica Robbie 09:55 The Memory Book Film 2014 b’Meghan Ory, Luke MacFarlane 11:15 Meteo 2 11:20 For Heaven’s Sake 13:00 TG2 Giorno 13:25 Rai Sport Dribbling 14:00 The Prince & Me: The Elephant Adventure Film 2010 b’Jonathan Firth 15:35 The Colour of Rain Film 2014 b’Lacy Chabert 17:00 Rai Sport Novant-

esimo Minuto - Zona Mista 18:00 Rai Sport Novantesimo Minuto 18:45 TG 2 Flash 18:50 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 TG2 -20.30 21:05 I Love Shopping Film 2008 b’Isla Fisher 23:00 Il Sabato della DS 00:30 TG2 Dosier 01:15 TG2 Storie

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Inter- nazionale 08:00 La Spada e la Croce Film Taljan 1958 b’Yvonne De Carlo 10:00 Le Avventure di Pinocchio 11:00 TGR Bell’ Italia 11:30 TGR Officina Italia 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TGR Settimanale 12:55 TGR Petrarca 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:45 TG3 Pixel 14:50 TG3 L.I.S. 14:55 L’Emigrante Cartoon Film Taljan 1973 16:50 Toy Story 3 Cartoon Film 2010 18:30 Gli Imperdibili 18:35 County Hospital Film 1932 bi Stan Laurel, Oliver Hardy. 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:30 Gangs of New York Film 2002 b’Leonardo Di Caprio 23:25 TG3 Nel Mondo 23:50 TG Regione 24:00 Piigs Film Dokum entarju Taljan 2017

Rete 4

Go 206/Melita 153 07:30 Psych 09:20 Carabinieri 10:10 Ricette all’ Italiana 10:50 Dalla Parte degli Animali 11:30 Tg4 Telegiornale 12:00 Parola di Pollice Verde 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:45 Poirot: Curtain Film 2014 b’David Suchet 18:55 Tg4 Telegiornale


TELEVIŻJONI

GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

IS-SIBT 30 TA’ DIĊEMBRU CELEBRITY NIGHT TVM 2 FIT-20:30 Ozzy Lino, Kimberly Manicaro u Maxine huma l-mistednin ewlenin. Ozzy Lino jkellimna dwar l-avventura bejn l-Awstralja u Malta filwaqt li Kimberly Manicaro se tkellimna dwar il-band mużikali tagħha. Insiru nafu aħjar lil Maxine Pace u għar-rokna talmoda se jkollna lil Miss Malta 2016 u lil Miss Malta 2017. 19:50 Tempesta d’Amore 20:30 Dalla Vostra Parte 21:15 Planet Earth: Jungles/ Desert (21:58 TG 4) 23:25 White Noise Film 2005 b’Michael Keaton (00:27 TG 4 News)

12:05 12:25 13:00 14:00 14:40

Canale 5

18:30 19:00

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Baby Animals 09:20 In Forma con Starbene 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:40 The Christmas Spirit Film 2013 b’Nicollette Sheridan 15:55 Quello Che Nascondono I Tuoi Occhi 16:40 Defending Santa Film 2013 b’Dean Cain, John Savage 18:45 The Wall (19:40 TG5) 19:55 TG5 - Prima Pagina 20:00 TG5, Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia 21:10 Mrs. Miracle Film 2009 b’Doris Roberts 23:10 Robbie Williams: One Night at the Palladium

Italia 1

Go 204/Melita 155 07:05 Dharma & Greg 07:25 Baby Looney Tunes 07:45 Sylvester & Tweety Mysteries 08:35 Mr. Bean 09:00 The Penguins of Madagascar 09:30 The Man Called Flintstone Cartoon Film 1966 11:20 Oltre I Limiti

18:05

21:10 23:00 00:55 01:10

Cotto e Mangiato Studio Aperto Sport Mediaset Upgrade Leprechauns Film 1999 b’Zoe Wana- maker, Randy Quaid According to Jim: Stalking Santa Studio Aperto A Little Princess Film 1995 b’Elenor Bron Rise of the Guard- ians Cartoon Film 2002 A Monster In Paris Cartoon Film 2011 Studio Aperto Premium Sport

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful: L’Album dei Ricordi 07:20 Il Segreto 09:05 Media Shopping 09:20 Tempesta d’Amore 10:30 Basta Poco 11:10 Il Segreto 13:00 Ti Regalo Una Storia 13:30 12 Wishes of Christmas Film 2011 15:20 Street Food Battle 16:30 Aiuto! Arrivano Gli Ospiti 17:20 Downton Abbey It-tielet staġun 21:10 Inga Lindstrom: Estate Sull’Isola Film Ġermaniż 2005 23:15 Keeping Up With The Randalls Film 2011

BBC

Go 301/Melita 300 06:00 Gigglebiz 06:45 Bargain Hunt 08:10 Antiques Roadshow

09:55 Doctors 12:20 Antiques Roadshow 13:10 Casualty 14:00 EastEnders 16:00 Dickensian 18:30 Call the Midwife 20:00 Doctor Who 21:00 Dara O Briain 21:50 Russell Brand 23:20 Dickensian

Discovery

Go 301/Melita 400 07:30 Dual Survival 09:30 How It’s Made 10:00 Salvage Hunters 11:00 How Do They Do It? 12:00 Fast N’ Loud 14:00 For the Love of Cars 15:00 Garage Rehab 16:00 Railroad Australia 17:00 Dive Wars Australia 18:00 Siberian Cut 19:00 Wheeler Dealers 20:00 How Do They Do It? 21:00 MythBusters: The Search 22:00 Blowing Up History 23:00 Cooper’s Treasure

Melita More

ILLUM FUQ IL-CABLE TV 10:20 That’s What I Am Melita More 12:05 The Chaperone Melita 315 20:45 MOM Christy becomes paranoid and jealous when Baxter’s girlfriend Candace starts acting more like a mother to Roscoe, which only gets worse when Baxter reveals his intentions to marry her. Meanwhile, Bonnie is trying to start dating again, so she sets her sights on fellow AA member Steve (Don McManus), the lawyer that Christy works for.

TCM

Go 701 / Melita 310 07:40 2001: A Space Odyssey 09:55 Murder Ahoy! 11:25 In This Our Life 13:00 The Searchers 14:55 Somewhere I’ll Find You 16:45 The Prize 19:00 ASK ANY GIRL Longing for excitement, virginal Meg Wheeler (Shirley MacLaine) moves to New York City and immediately gets a job and a wealthy boyfriend based on her looks. When both her boyfriend and boss try to get her into bed, the straight-laced Meg resigns, only to be offered a new job elsewhere because advertising exec Evan (Gig Young) likes her legs. 1959 20:35 Lolita 23:05 The Outrage

AMC

Go 702 / Melita 312 06:40 Driving Me Crazy 08:10 Just Go With It 10:05 Star Files

13:45 Livin’ Large 15:25 Star Files 15:40 Grown Ups 17:20 Grown Ups 2 19:00 Halt and Catch Fire 19:50 Halt and Catch Fire 20:45 Breaking Bad 21:35 Breaking Bad 22:35 Breaking Bad 23:35 Scandal

GO Stars

Go 150 07:45 Sing 09:35 The Jungle Book 11:20 X-Men: Apocalypse 13:40 Jurassic World 15:45 Central Intelligence 17:30 Doctor Strange 19:25 Sully 21:00 BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE It’s been nearly two years since Superman’s (Henry Cavill) colossal battle with Zod (Michael Shannon) devastated the city of Metropolis. The loss of life and collateral damage left many feeling angry and helpless, including crime-fighting billionaire Bruce Wayne (Ben Affleck). Convinced that Superman is now a threat to humanity, Batman embarks on a personal vendetta to end his reign on Earth, while the conniving Lex Luthor (Jesse Eisenberg) launches his own crusade against the Man of Steel. 2016 23:40 The Girl on the Train 01:40 Sing 03:30 X-Men: Apocalypse 05:50 Doctor Strange 07:45 CLOSE

Melita 315 09:15 Cold Case 13:00 VEEP 13:30 Amazing Race 14:15 Justified 18:00 Suits 18:45 VEEP 19:15 The Originals 20:00 The Fosters 20:45 MOM 21:15 Hit The Floor 22:00 Chicago P.D. 22:45 2 Broke Girls 23:15 Person Of Interest 24:00 Switched At Birth 00:45 Chicago Fire 01:30 Psych

GO Stars BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE 39


TAGĦRIF

GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

IS-SERVIZZ TAL-FOSTERING MATTHEW U SARAH TANTI HUMA KOPPJA TA’ ETÀ ŻGĦIRA U GĦANDHOM ŻEWĠT ITFAL: LUCA TA’ 9 SNIN U MARIA TA’ 6 SNIN. MATTHEW U SARAH KIENU ILHOM INTERESSATI FIL-FOSTERING U WARA LI DDISKUTEW MAT-TFAL TAGĦHOM, IDDEĊIDEW LI JĊEMPLU LILL-AĠENZIJA APPOĠĠ SABIEX JIKSBU IKTAR INFORMAZZJONI DWAR ILPROĊESS. Is-social worker mit-tim talfostering spjegat lis-Sinjuri Tanti li sabiex ikunu jistgħu jiffosterjaw huma jridu jiġu approvati minn aġenzija akkreditata. Hi spjegatilhom li sabiex isir dan kien meħtieġ li jgħaddu minn proċess li jinkludi taħriġ u wara jigu assessjati. Qabel ma bdew dan ittaħriġ, is-social worker għamlet żjara fid-dar tal-familja Tanti sabiex jiġi

spjegat iktar fid-dettall ilproċess tal-fostering u ġew diskussi wkoll xi mistoqsijiet li din il-familja kellha. Wara li l-koppja Tanti attendiet għal dan it-taħriġ beda l-proċess tal-assessment fejn matulu sar l-assessjar tal-ħiliet tagħhom sabiex irabbu tfal fuq bażi ta’ fostering. Wara li spiċċa l-proċess talassessment inkiteb rapport mill-ħaddiema soċjali u dan ir-rapport intbagħat lill-fostering board. Dan tal-aħħar

approva lis-Sinjuri Tanti bħala foster carers. Ftit taż-żmien wara li sSinjuri Tanti ġew approvati bħala foster carers, kien hemm bżonn li tinstab familja għal Carl, tifel ta’ sentejn li għal diversi raġunijiet ma setax ikompli jgħix mal-familja bijoloġika tiegħu. It-tim tal-fostering ikkuntattja lill-koppja Tanti sabiex jesploraw il-possibbiltà jekk jistgħux jiffosterjaw

Proċess li jinkludi taħriġ u assessjar tal-koppja lil dan il-minuri. Din il-familja aċċettat li tieħu ħsieb lil Carl u ġie deċiż li l-minuri jmur għand is-Sinjuri Tanti. Dan huwa l-process tal-matching. Sabiex jiġi protett il-minuri nħarġet Ordni ta’ Ħarsien fuq Carl. Il-ġenituri ta’ Carl

SPIŻERIJI MIFTUĦA nhar it-Tnejn 25 ta’ Diċembru (Il-Milied) MALTA Vilhena Pharmacy, 3, Triq Sant’ Anna, Floriana 21244114 The Cross Pharmacy, 859, Triq il-Kbira San Ġużepp, il-Ħamrun 21227682 Evans Pharmacy, 96/98, Triq San Bastjan, Ħal Qormi 21487020 Mackie’s Pharmacy, Triq L. Casolani, Ta’ Paris, Birkirkara 21496089 Regal Pharmcay, 39B, Triq Antonio Bosio, L-Imsida 21313115 Medical Plaza, Cass-i-Mall Buildings, Vjal ir-Rihan, San Ġwann 21372195 Harley Pharmacy, 1, Triq Nathalie Poutiatin Tabone, Tas-Sliema 21334635 Balzan Pharmacy, 70, Triq San Franġisk, Ħal Balzan 21444035 St. Joseph Pharmacy, 1, Triq iż-Żakkak, il-Mosta. 21417593 Euro Chemist, Triq il-Kurazza, il-Qawra 21581876 40

Sonren Pharmacy, Triq iż-Żejtun, Ħal Tarxien 21672757 Vittoriosa Pharmacy, 9, Triq il-Mina l-Kbira, il-Birgu 21807529 Milia’s Pharmacy, Triq il-Qaliet k/m Triq il-Lampuka, Marsaskala 27023322 Brittania Pharmacy, 5 Triq il-Bajja s-Sabiħa, Birżebbuġa 21658622 Central Pharmacy, 6, Triq San Ġużepp, Ħal Luqa 21692546 Santa Marija Pharmacy, 40, Triq l-Għasfura, Ħaż-Żebbuġ 21465346 Santa Marija Pharmacy, Misraħ Frenċ Abela, Ħad-Dingli 21452447 GĦAWDEX Fontana Pharmacy, Triq il-Għajn, Fontana Gozo Chemists, Mġarr Road, ix-Xewkija

21566979 21557278


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

TAGĦRIF

It-tfal jgħixu f’ambjent ta’ familja f’imħabba, sigurtà u stabbiltà kienu jabbużaw mid-droga u l-minuri msemmi kien espost għal dan kollu. Kien hemm ukoll negliġenza fuq il-minuri tant li kien hemm nuqqasijiet serji f’dak li għandu x’jaqsam ma’ iġene u anke nuqqas ta’ ikel. Carl kien espost ukoll għal vjolenza domestika. Wara li nħarġet l-Ordni ta’ Ħarsien, il-ġenituri aċċettaw li jaħdmu fuq id-diffikultajiet tagħhom. Għaldaqstant ingħataw l-għajnuna li kienet meħtieġa. Filwaqt li Carl kien qiegħed joqgħod mal-familja Tanti huwa kien jiltaqa’ mal- ġenituri tiegħu darba fil-ġimgħa ġewwa l-Aġenzija Appoġġ taħt is-superviżjoni tal-professjonisti. Il-foster carers kienu juru ħafna rispett lejn il-ġenituri ta’ Carl u kienu jħeġġuh u jippreparawh biex jiltaqa’ malfamilja tiegħu u biex jibni relazzjoni tajba magħhom. Madwar sena u nofs wara li Carl kien ilu jgħix mas-Sinjuri Tanti ġie deċiż li Carl jerġa’ jirritorna lura mal-familja tiegħu għaliex dawn kienu għamlu l-progress meħtieġ u kien fl-aħjar interess talminuri li jerġa’ jmur jgħix magħhom. Għaldaqstant sar il-proċess meħtieġ sabiex

li jekk ikun fl-aħjar interess tagħhom jerġa’ jintegra mill-ġdid lit-tfal mal-ġenituri bijoloġiċi.

din t-transizzjoni ssir gradwalment. Għalkemm Carl ma baqax jgħix mal-koppja Tanti, irrelazzjoni bejn il-foster carers u l-ġenituri bijoloġiċi hija waħda tajba ħafna bbażata fuq rispett reċiproku tant li l-ġenituri ta’ Carl iqisu lillfoster carers bħala l-familja

estiża tagħhom li għenuhom fit-trobbija ta’ binhom meta huma ma setgħux. Kif wieħed jista’ jara l-għan ewlieni tas-servizz talfostering fi ħdan l-Aġenzija Appoġġ hu li joffri esperjenza ta’ familja lil tfal li bħal Carl ma jistgħux jgħixu malfamilja bijoloġika tagħhom u

Il-benefiċċji tal-fostering huma infiniti. It-tfal jingħataw l-opportunità li jgħixu f’ambjent ta’ familja fejn jingħataw imħabba, sigurtà u stabbiltà. Permezz talfostering it-tfal jingħataw diversi opportunitajiet biex jiżviluppaw aktar ilkapaċitajiet, il-ħiliet u l-karattri tagħhom bil-għan li jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Huwa dritt tat-tfal li jgħixu f’ambjent ta’ familja. Persuni li huma interessati jibdew il-proċess tal-fostering jew jistaqsu aktar dwar il-proċess huma mħeġġa jikkuntattjaw lit-tim tal-fostering fuq 22959000. G

41


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

LOKALI

L-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA Minn CLIFFORD GALEA

PERSUNA LI NAMMIRA U GĦANDI RISPETT KBIR LEJH GĦALL-ĦIDMA LI JWETTAQ HU MONSINJUR CHARLES J. SCICLUNA, IBEN EMANUEL U MARIA CARMELA NÉE FALZON, LI TWIELED FIL-KANADA, FIL-15 TA’ MEJJU 1959. Kien unur kbir għalija li tlabtu u stedintu jiġi bħala mistieden fuq Radju Marija u mill-ewwel accetta. Proprjament kienet l-ewwel darba li żar l-istudjos ta’ dan l-istazzjon. Se nagħtikom ftit tagħrif dwaru biex naraw x’sawwar lill-Arċisqof ta’ pajjizna. Il-familja Scicluna waslet Malta fl-1960 u kienet toqgħod Ħal Qormi sakemm marret toqgħod Ħal Lija fl-1976. Mons. Scicluna ħa l-edukazzjoni fl-Iskola Primarja San Sebastjan, Ħal Qormi, fl-Iskola Teknika San Ġużepp, Raħal Gdid u fil-Kulleġġ Saint Edward’s, filKottonera. Daħal għall-kors tal-Liġi fl-Università fl-1976 u iggradwa avukat fl-1984. Wara l-formazzjoni meħtieġa fis-Seminarju Maġġuri u 42

l-Liċenzjat fit-Teoloġija Pastorali mill-Fakultà tatTeoloġija, Tal-Virtù, kien ordnat saċerdot mill-Arċisqof ta’ Malta, Mons. Ġużeppi Mercieca, fil-11 ta’ Lulju 1986. Fl-istess sena Mons. Scicluna ġie mibgħut jistudja id-Dritt Kanoniku ġewwa l-Pontificia Università Gregoriana, f’Ruma u kiseb id-Dottorat fid-Dritt Kanoniku bi speċjalizzazzjoni filĠurisprudenza fl-1991. Wara l-istudji f’Ruma Mons. Scicluna ħadem fuq it-Tribunal Metropolitan ta’ Malta bhala Difensur taż-Żwieġ. Wettaq ħidma pastorali fil-parroċċi ta’ Ħ’Attard, San Girgor, Tas-Sliema, u fl-Iklin. Kien Viċi-Rettur tas-Seminarju Maġġuri bejn l-1994 u

l-1995. Fl-1995 ġie msejjaħ biex jaħdem fil-Vatikan fitTribunal Suprem tas-Senjatura Appostolika bħala Sostitut Promotur tal-Ġustizzja. Fl1996 ġie nominat Postulatur fil-kawża tal-beatifikazzjoni u tal-kanonizzazjoni ta’ Dun Ġorġ Preca. Sakemm dam Ruma Mons. Scicluna kien jgħin bħala kappillan tas-Sorijiet ta’ Santa Briġida. Fis-6 ta’ Ottubru 2012, il-Papa Benedittu XVI innomina lil Mons. Scicluna bħala Isqof Awżiljarju ta’ Malta bit-titlu ta’ San Leone. Hu kien ikkonsagrat Isqof fl-24 ta’ Novembru 2012. Fit-28 ta’ Novembru 2012, tħabbret il-ħatra tiegħu bħala membru tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina

Inħatar Arċisqof ta’ Malta fi Frar 2015 tal-Fidi fil-Vatikan. Fit-18 ta’ Ottubru 2014, wara r-riżenja ta’ Mons. Pawlu Cremona O.P. minn Arċisqof ta’ Malta, il-Papa Franġisku innomina lil Mons. Scicluna bħala Amministratur Appostoliku sede vacante, bis-setgħa li jmexxi l-Arċidjocesi ta’ Malta sakemm l-Arċisqof il-ġdid ta’ Malta jieħu l-pussess kanoniku tal-Arċidjoċesi. Fis-27 ta’ Frar 2015, il-Papa Franġisku ħatar lil Mons. Scicluna bħala Arċisqof ta’ Malta. Dan u aktar f’Minn Kull Aspett fuq Radju Marija fl4pm nhar ta’ Erbgħa.


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

LIFESTYLE

KICKING OFF 2018 ON A HIGH NOTE

THE START OF A NEW YEAR BRINGS WITH IT A RENEWED DESIRE TO EXPLORE NEW TERRITORY. MARTINA SAID DISCUSSES SETTING GOALS, IMPROVING ATTITUDES AND LOOKING AHEAD TO 2018. It is that time of year again, when our determination to fulfil any type of New Year resolution is strong and fierce. But that determination

quickly begins to wane as January days roll on, until we realise that the chances of keeping up our resolutions are increasingly slim.

There’s a lot of pressure to bring about change in the month of January, often in aspects of our lives that are hard to modify, such

as quitting smoking, spending more time with loved ones, and

Continues on page 46

45


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

LIFESTYLE Continues from page 45

In 2018 try new things and revisit old interests

GIANPULA

that good old faithful resolution to start exercising. The frustrating part of it all is that we’re often well aware that such changes are beneficial to us – the problem is actually starting. In hindsight, high expectations and years of disappointment have turned New Year’s resolutions into something of a thorn in our sides – we tell ourselves that this year, we’ll focus on losing weight, donating more to charity, finding a hobby we’ll love and countless other things within the space of a single year. And that’s certainly enough pressure to make you give up. Rather than setting out to fulfil burdensome resolutions, jot down a list of tangible goals and start with one of them rather than all at once. Short of ideas? Here are some. EXPLORE YOUR INTERESTS We make time for everything, but often cast aside the things that pique our interests because we decide that we don’t have time for them. Take the time to explore your passions, especially if they’re ones you don’t get to implement in your day-to-day job – try new things and revisit old interests, and even if you don’t think you’ll enjoy it, simply throw yourself into something and give it time before deciding it’s not for you. Start a sport, join a gym group, sign up for a painting class, enrol in a beauty or interior design course or learn how to use computer software for your own personal needs – whatever it is that you’re keen on pursuing, you can only start by giving it a shot. INVEST IN EXPERIENCES Postponing that trip or foregoing that expensive dinner will eventually be something you regret not doing. Saving your money for a rainy day is important, but so is living your life and in the end, those are some of the memories you’ll cherish the most. Take an unexpected trip to a place you’ve been longing to see, attend a concert you’ve 46

WELCOME THE NEW YEAR WITH A BANG IF IT’S STILL TOO EARLY TO START THINKING OF JANUARY RESOLUTIONS AND PREFER FIGURING OUT YOUR NYE PLANS FIRST AND FOREMOST, HERE ARE SOME SUGGESTIONS FOR CLOSING OFF 2017 IN STYLE. JUNIOR B CLASSICS NYE Local techno legend Junior B will be returning to the decks this New Year’s Eve with a performance at Gianpula, Rabat. Expect a pumping set featuring a varied selection of techno and electro classics spanning the last four decades. The line-up on the night includes A-Call, Nioxin, Vitae and Matleb. Tickets may be purchased from www.showshappening.com MALTA NATIONAL NYE BALL 2018 The Malta National NYE Ball, a glamorous celebration that is strictly Black Tie, will be held at the luxurious five-star Le Meridien in St Julian’s. If you’re looking for a night of opulence, elegance, entertainment and excitement, then this might be right up your street. Entertainment will be split in two rooms, including live music by The Busker and contemporary club house music by Andre and Carlo Gerada, who will be joined by Yazmin Helledie, the voice behind their popular 2017 debut single Just Need You. Guests will be treated to spectacular midnight celebrations, a glass of prosecco on arrival, delicious nibbles to keep you going throughout the night and an all-night open bar serving unlimited premium drinks. RED ELECTRICK LIVE IN CONCERT Highly-popular and successful Maltese band Red Electrick will be performing live at Hugo’s Terrace this been promising to attend every passing year or organise a local camping trip in good company. TREAT YOURSELF The way you treat your body and mind in your younger years will

New Year’s Eve, in what is promising to be a masterful performance. End the year on a high with a set specifically designed to celebrate the arrival of 2018, featuring a host of top DJs, including Droow, LeoMax and Jesmar on the night. For tickets, get in touch on M: 7777 2192 or E: marketing@hugosmalta.com THE VALLETTA NATIONAL NYE 2017 CELEBRATIONS Following previous successful years, the NYE national celebrations held in Malta’s capital are now a staple on the islands’ cultural calendar, and this year, with Valletta’s turn to carry the torch as European Capital of Culture in 2018, celebrations are expected to be bigger and better than previous years. St George’s Square will host the main stage and feature a number of Malta’s top artists and bands, as well as aerial performers and street artists. For more information, visit Facebook.com/Valletta.NYE ZIGGY CLASSICS NYE Celebrated Maltese DJ Ziggy, who’s got a massive following on the local party scene and a varied style of music that mixes melodious funky house music with electronic beats, will be hosting his very own event this New Year’s Eve at Aria Complex, San Ġwann. Supporting DJs on the night include DJ Ruby, Pocci, Pillu and Nick C. Tickets available from www.ticketarena.com.mt

reflect on you throughout the rest of your life. Giving your body the best treatment you can afford is generally one of the hardest goals to achieve – busy lifestyles cause us to get caught up in eating the wrong food, cancelling doctor appointments and neglecting physical

exercise, but remember that you’ll be the only one living with your health in the long run, so eating well and exercising regularly will help you beat bad habits with good ones. And improving your health

Continues on page 49


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

LIFESTYLE

Continues from page 46 should go beyond the physical – often, the best changes you can make are to your very own attitude and approach. Maintaining a positive view on life can work wonders on your general well-being, and you’d be surprised to find just how much an improved attitude towards yourself and others can change your outlook on lots of things. INVEST IN THE FUTURE As much as living in the present and fulfilling long-desired wishes and ambitions are important, so is looking ahead and planning for the future. This year might be the year that you finally decide to place a deposit on a property of your own, which might be something you’ve been putting off because of the huge commitment tied to it. The same might apply for replacing your old car with one that is more fitting for your current circumstances, or even investing the time and money required to obtain a driving license in the first place. So long as

you do your homework correctly, investing in the future is a bold and courageous step, and one you should take with calculated risk,

but confidently. If a property or new car is not up your street but you’re still looking to invest, consider investing money in a worthwhile

cause, project or scheme, but if in doubt, always consult an expert on your decision and the best way forward. G

49


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

SAĦĦA

IL-MILIED BLA ALKOĦOL Minn DR KRISTEN BUHAGIAR

IX-XORB ALKOĦOLIKU SAR PARTI MILL-KULTURA LI NGĦIXU FIHA U GĦANDU SEHEM F’KULL ĊELEBRAZZJONI. L-ALKOĦOL SAR QISU RIGA LI BIHA NKEJLU KEMM QEGĦDIN NGĦIXU ĦAJJA TAJBA. BIEX INKOMPLU NSAĦĦU DAN IT-TWEMMIN FIŻ-ŻMINIJIET TAL-MILIED U L-EWWEL TAS-SENA NARAW REKLAMI SBIEĦ FEJN JURU L-ALKOĦOL F’AMBJENTI DEKADENTI. IL-MESSAĠĠ HU DEJJEM LI BL-ALKOĦOL TGĦIX IL-ĦAJJA TAL-ĦOLM TIEGĦEK MINGĦAJR PROBLEMI. Kulħadd jaf kemm iġib problemi l-alkoħol. Wisq individwi u familji tkissru minħabba f’dan. Fiż-żminijiet tal-Milied u l-ewwel tas-sena naraw ħafna inċidenti tas-sewqan b’konsegwenzji ta’ mwiet u persuni jidħlu l-isptar taħt l-effetti tal-alkoħol. Ix-xorb tal-alkoħol huwa vizzju bħal m’hu t-tipjijp jew l-logħob tal-azzard. L-alkoħol jaħdem fuq il-moħħ u jagħtik sens ta’ kunfidenza falza. Jagħmlek tħossok komdu f’sitwazzjonjiet li s-soltu tkun anzjuż, komdu titkellem fil-pubbliku jew ma’ nies li m’għandekx kunfidenza magħhom. Dawn huma kollha effetti pożittivi, iżda huma sensazzjonijiet foloz. L-alkoħol jagħmlek iktar aggressiv, tazzarda iżjed, 50

tgħid jew tagħmel affarijiet li s-soltu taħsibha darbtejn biex tgħidhom jew tagħmilhom. U ma ninsewx li l-alkoħol iħeddlek speċjalment jekk tkun diġà għajjien jew għajjiena. Hawn ħafna li ma jqisuh lilhom infushom ivvizzjati, iżda meta joħorġu jixorbu ammonti kbar ta’ alkoħol. Dan ngħidulu binge drinking. Dan huwa wkoll vizzju ta’ abbuż mill-alkoħol. L-alkoħol huwa vizzju komuni, serju u għoli – trid il-flus biex iżżomm il-vizzju għaddej. Flus li jistgħu jintefqu f’affarijiet iktar kostruttivi. Malta għandna ħafna persuni mifnija b’dan il-vizzju kattiv. Hemm nies li lanqas biss jindunaw li huma vvizzjati, jew għax ikunu ilhom żmien twil jixorbu

ammonti konsistenti jew għax ma jindunawx bl-effetti negattivi tal-alkoħol fuq hajjithom u saħħithom. L-EFFETTI NEGATTIVI TALALKOĦOL FUQ SAĦĦTEK L-alkohol jaffettwa ħażin kull organu fil-ġisem – mill ġilda li jagħmilha xotta, għall-moħħ li għandu effetti temporanji u anki permanenti f’dawk il-persuni li jixorbu għal tul ta’ żmien. Għandu effetti negattivi fuq ilfrixa, fuq l-istonku u fuq il-qalb. Irridu ngħidu wkoll li l-alkoħol huwa kawża ta’ ħafna inċidenti tat-traffiku u ta’ ħafna mwiet li jistgħu jiġu evitati. Kawża ta’ ġlied, qtil u suwiċidji. Dawk il-persuni li jabbużaw millalkoħol huma iktar suxxettibbli

L-alkohol jaffettwa ħażin kull organu fil-ġisem li jabbużaw minn sustanzi oħra bħas-sigaretti u drogi illegali. Studju li sar fl-Ingilterra fl-2010 wera li l-alkoħol huwa l-iktar sustanza li tagħmel ħsara lil min jużaha u lil ta’ madwaru. L-alkoħol huwa parti mill-kawża ta’ 60fil-mija tal-vjolenza domestika. L-alkoħol huwa wkoll assoċjat ma’ ħafna tipi ta’ kanċer, bħal dak tal-frixa, tal-fwied, tas-sider u tal-musrana. L-alkoħol jista’ jikkawża dipressjoni iżda ddipressjoni tista’ wkoll twassal għal vizzju tal-alkoħol. Interessanti li tkunu tafu li meta


SAĦĦA

GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

L-alkoħol ikissirlek il-motivazzjoni, joħodlok l-enerġija u jaħlilek il-ħin persuna jkollha dan il-vizzju tibda tiekol inqas għax l-alkoħol jaqtagħlek il-ġuħ u għalhekk tista’ tibda tbati minn nuqqas ta’ sustanzi importanti u mard minħabba f’hekk. Naraw ħafna nies deħlin lisptar bi problemi newroloġiċi minħabba li jkunu naqqsu ħafna minn ikel bżonjuż u minflok jixorbu l-alkoħol minn x’ħin iqumu sa x’ħin jorqdu. L-alkoħol huwa wkoll assoċjat ma’ infezzjonijiet li jittieħdu sesswalment, tqala mhux ippjanata u problemi fit-tarbija meta din tiġi esposta għall-alkoħol fil-ġuf ta’ ommha. L-alkoħol hu ta’ deterrent għal dawk il-persuni li jixtiequ jitilfu l-piż. Dan għaliex l-alkoħol magħmul biss minn karboidrati li jiġu maħdumin f’xaħam meta jaslu fil-fwied u m’għandu l-ebda nutrienti jew minerali importanti għall-ġisem. L-eżerċizzju jgħin biex tonqos mill-piż, imma l-alkoħol inaqqas l-effett tal-eżerċizzju billi jbaxxilek l-istamina u tgħajja iktar malajr. Ir-rata tal-metaboliżmu tonqos u l-muskoli jdumu iktar biex ifiqu wara xi ġirja jew siegħa l-ġimm. Mingħajr alkoħol ikollok iktar enerġija matul il-ġurnata, iktar motivazzjoni, tibda tonqos iktar malajr u tara r-riżultati pożittivi tal-eżerċizzju iktar malajr. Tħossok iktar b’saħħtek u billejl torqod aħjar.

L-ALKOĦOL FIN-NISA Statistikament iktar rġiel minn nisa jixorbu l-alkoħol u jbatu minn dan il-vizzju. In-nisa jimmetabolizzaw l-alkoħol iktar bil-mod mill-irġiel. Għalhekk bl-istess ammont ta’ alkoħol in-nisa jbatu l-effetti negattivi tal-alkoħol iktar mill-irġiel. Dan ukoll minħabba li fiżikament n-nisa ħafna drabi jkunu magħmulin iżgħar. Naraw li n-nisa jibdew jixorbu iktar tard f’ħajjithom mill-irġiel u dawn jazzardaw iħalltu mediċini oħra mal-alkoħol iktar mill-irġiel. Ilproblemi tal-vizzju jibdew jidhru iktar malajr fin-nisa imma dawn ifittxu lil min jgħinhom iktar mill-irġiel. Dawk in-nisa li jgħixu ma’ sieħeb li għandu l-vizzju talalkoħol huma fir-riskju li jsofru minn dan il-vizzju huma wkoll. Fit-tqala anki ammonti żgħar ta’ alkoħol jista’ jkollhom effetti negattivi fuq it-tarbija. Fi

studju li sar sabu li dawk it-tfal li kienu esposti għal anki ammonti żgħar ta’ alkoħol waqt fil-ġuf kellhom iktar problemi ta’ mġiba. Dawk in-nisa li huma tqal jew qed jippjanaw it-tfal għandhom jevitaw l-alkoħol kompletament. SAQSI LILEK INNIFSEK GĦALXIEX QED TIXROB Qabel ma tibda tixrob aħseb ftit u ppjana kemm ser tixrob. Aħseb ukoll jekk intix se ssuq wara. Qis ukoll x’tip ta’ okkażjoni hi u jekk huwiex neċessarju li tixrob l-alkoħol. Ħafna drabi ma jkunx. Jekk qed tixrob mal-ħbieb, ma’ tax-xogħol jew waħdek, dejjem staqsi lilek innifsek għalxiex qed tixrob. Ftakar li kulħadd iħossu skomdu f’ċerti sitwazzjonijiet, kulħadd iħossu waħdu u ħadd m’hu perfett anki jekk xi wħud juru li għandhom ħajja

perfetta. L-alkoħol ikissirlek il-motivazzjoni, joħodlok l-enerġija u jaħlilek il-ħin. Jekk tħoss li għandek problema tal-alkoħol jew problema li qed iġġiegħlek iddur għall-alkoħol, kun af li hawn nies li jridu jgħinuk u mħarrġa biex jgħinuk. Tinsiex lil ta’ madwarek u lil min qed jistennik f’dawn il-festi, jekk sa tixrob, issuqx. G Dr. Kristen Buhagiar hija tabiba u waħda mid-diretturi f’St. Thomas Hospital

St Thomas Hospital wishes its clients a happy and healthy Festive Season. Valletta Road, Qormi T: (+356) 2148 2482 E: enquiries@sthmalta.com www.sthmalta.com 51


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

LOGĦOB

TISLIBA BIL-PREMJU 52 L-Ewwel Premju €20 Vawċer minn Gold Market. It-Tieni Premju Ktieb mogħti minn Horizons. It-Tielet u r-Raba’ Premju 2 biljetti għall-iMdina Dungeons. Il-Ħames u s-Sitt Premju 2 biljetti għall-wirja Knight Hospitallers fil-Belt. SOLUZZJONI TISLIBA 52 MIMDUDIN 1 Makakk; 3 Bakkal(jaw); 8 Maġistrat; 10 Tondi; 11 Metri; 13 Vampa; 15 Snanar; 19 (Bakkal)Jaw; 20 Alka; 21 Armla; 23 Tinda; 25 Lava; 26 Fintusa; 27 Ċinju; 29 Kosta; 30 Linji; 31 Tarsu; 32 Avżati; 33 Barra; WEQFIN 1 Mixja; 2 Kampjun; 4 Kattivi; 5 Ljun; 6 Ħarifa; 7 Isem; 9 Ġnien; 12 Terħa; 14 Mija; 16 Agata; 17 Aringi; 18 Fallakka; 22 Latrina; 24 Fatima; 26 Futur; 27 Ċatt; 28 Neru REBBIEĦA TAL-ĦARĠA 50

L-1 Premju: C. Brincat, Sta Venera It-2 Premju: M.A. Xuereb, Marsa It-3 Premju: T. Abela, Floriana Ir-4 Premju: L. Muscat, Gżira Il-5 Premju: V. Camilleri, Naxxar

MIMDUDIN 1 Terrakotta (6) 3 Ġebla kbira, kantun (6) 8 Tilbes il-burka (9) 10 Ngawdi minn testment (5) 11 Mingħajrha m’aħna xejn (5) 13 L-ogħla kariga ta’ qassis fil- kapitlu, anki dak li jkun kap ta’ fakultà fl-Università (5) 15 Logħba antika msejsa fuq id-disa’ xhur tqala (6) 19 Jaħraq dak tal-infern, jgħidu (3) 20 Mibegħda (4) 21 Azzjoni bix-xufftejn b’turija ta’ mħabba (5)

23 Fit-tiġrijiet taż-żwiemel insibu dak tal-galopp jew tat-..... (5) 25 Fuqha jpittru l-artisti (4) 26 Insett iswed, jixbah wirdiena (7) 27 Bis-senter fir-rebbiegħa jew il-ħarifa għaliha tmur (5) 29 Fuq l-għaġin jew ir-ravjul, tat- tadam jew bil-krema bajda (5) 30 Wera xewqa li jaqla’ xi ħaġa (5) 31 Tkun ħelwa fis-sajf meta tgħaddi waħda friska u taqta’ dik is-sħana (5) 32 u 14 Wieqfa Waħda mill-Istati

TISLIBA BIL-PREMJU NRU 52 Ibgħat is-soluzzjoni lil GWIDA/ Tisliba 52, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrieħel BKR 3000 mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Diċembru. Qabel jingħata l-premju ssir mistoqsija fuq it-telefon lil min jittella’ ismu. 52

Isem Indirizz

Uniti (5) 33 Opra tal-baħar (5)

WEQFIN 1 Biċċa laringa? (5) 2 L-art li minnha jitilgħu x-xtieli (7) 4 Provinċja ta’ Spanja li dwarha jkanta Claudio Villa (7) 5 Il-ħsejjes li ħaddieħor jagħmel bil-lejl ma jħallukx torqod (4) 6 Jitwieled u jmut ma’ kulħadd (6) 7 Mingħajrhom la tgħannaq u

Is-6 Premju: J. Demicoli, Hamrun

lanqas tbus, jgħid il-qawl (4) 9 Mhux darba jew tnejn anzi ħafna drabi (5) 12 Sustanza li tisqi lit-trabi (5) 14 Ara 32 Mimduda (4) 16 Għodda tas-sagristan (5) 17 Iżomm kelmtu dwar patt jew ftehim, anki jagħti ġieħ (6) 18 Binja biex tilqa’ għall-assalti u l-ħbit tal-għadu (8) 22 Isaffarha r-referee (7) 24 Qal għall-ewwel darba (6) 26 Injam u zkuk għall-ħruq (5) 27 Plural ta’ każ (4) 28 Tal-bellus dan fl-għanja tad- dawra durella (4)


qed theddu li se tweġġa lill-qrabatu meta rrifjuta li jgħinha!” kompla jispjega l-ispettur. Tessie xejn ma kienet impressjonata b’dak li qal l-ispettur u għaldaqstant ikkummentat b’ton sarkastiku, “Qed tara jaħasra!” “Li għandu favurih hu li lejlet il-Milied kien għamel rapport, anki jekk kien anonimu, fejn kien qalilna fejn kienet tinsab Marlene imma kienet reġgħet sgiċċatilna. Din id-darba però beża’ wara li nħataf Roderick u spiċċa biex evita li jiġi hawn biex jara kif intom, speċjalment int, Sinjura Tessie,” kompla jispjega l-ispettur. “U nagħmilhielu jien!” lissnet irrabjata Tessie. “L-inkwiet li kellu Charles hu li Marlene setgħet tweġġa’ lil Roderick –” kompla jgħid l-ispettur iżda din id-darba twaqqaf minn Marija li lissnet, “Jien mhux minn Charles jinteressani iżda minn Marlene. Irrid inkun ċerta li qiegħda maqfula x’imkien!” L-ispettur ħa nifs qawwi qabel ma fil-fatt kompla jgħid dak li fil-fatt xtaq jaqsam magħhom. “Marlene hi storja oħra. Iktar minn kriminali qed inqisuha bħala persuna bi problema mentali,” qalilhom fl-aħħar. “Xi jfisser dan, Spettur?” staqsa Joe. “Ifisser li lil Marlene qed jarawha t-tobba,” żied jgħidilhom l-ispettur. Hekk kif semgħet dan il-kliem, Marija daret lejn żewġha u b’rabja qaltlu, “Sewwa kont ngħidlek jien, Joe. Dik miġnuna. Biex tara x’daħħalt ġewwa darna u f’ħajjitna. Qatlet lil Roderick tagħna u issa setgħet tweġġa’ lill-baby!” L-ispettur mill-ewwel iżda interrompiha. “Kieku minnek sinjura dawn l-affarijiet ħallihom għal aktar tard x’ħin tkun għal kwiet f’darek. L-importanti hu li Marlene qiegħda maqfula u mhux se tagħmlilkom aktar deni!” Marija bħas-soltu kienet se terġa’ tipprova tieħu tagħha iżda din id-darba kienet bintha Chantelle li waqqfitha. Bil-kelma t-tajba qaltilha, “Ma, l-ispettur għandu raġun. Ejja gawdi ftit lil Roderick għax għadek lanqas erfajtu ftit!”

net Lorna hekk kif daret lejn binha u b’rabja qaltlu, “U int ma rridekx tilgħab aktar hawn barra!”

***************

Kevin u Emily waslu ħdejn l-isptar. Il-mara staqsiet lil binha x’kienu se jagħmlu issa. “Ma nafx Ma. Imma żgur ma nistgħux inħalluh barra fit-triq liz-ziju John,” qalilha Kevin. “Jien ma niflaħx nieħu ħsiebu wkoll. Biżżejjed għandi lil Karmelina,” ikkummentat il-mara. “U mela dak xi tifel żgħir? Iz-ziju John weġġa’ siequ u ma jistax jitla’ turġien. Il-bqija jista jimmovimenta xi ftit jew wisq,” qalilha binha. “Iktar xogħol għalija trid tgħid,” gergret Emily. “Mhux ftit jiem kollox sakemm jgħaddilu u jdabbar rasu lura lejn l-Awstralja?” weġibha binha. “Wisq nibża’ li se jibqa’ mkaħħal magħna!” ikkummentat Emily. “U int ħaddem ftit moħħok, Ma!” qalilha Kevin. “Xi tridni nagħmel?” staqsiet Emily. “Ħudlu l-flus. Wara kollox li kieku mar jikri jħallas irid,” weġibha hu. “Mela mhux hekk?! Biex jaħseb li jista’ jibqa’ hemm għax qed iħallas xi ħaġa. Żgur li le. Għax dan l-inkwiet minn hemm beda ... mill-flus!” weġbitu fil-pront ommu. “Nagħmluhielu ċara mill-bidu,” qalilha hu. Bħas-soltu Kevin beda jippersisti, għax wara kollox ix-xamma ta’ ftit flus kienet diġa’ bdiet tagħmel bih. Mhux l-istess għal ommu Emily, li tant kienet drat tgħaddi mingħajr flus filħajja li mill-ewwel qabdet u ħatfitu. “Kevin, ma rridx!” qaltlu hi. “Għallinqas għandna ċans indaħħlu xi ħaġa. Jien bla xogħol. Int ukoll. Karmelina mhu se ttik xejn. Għallinqas irraġuna ftit!” qalilha hu. “Nirranġaw b’li nistgħu imma jien flus mingħand zijuk żgur li ma rridx,” qaltlu hi. “Kemm se ndumu nirranġaw b’li nistgħu, Ma?” staqsiha mħasseb hu. “Kemm hemm bżonn, Kevin. Imma jien m’iniex se nbigħ ruħi liz-ziju John. Ma rridux jibda jgħix magħna! Issa ħa mmur ħdejn Karmelina u int ħu ħsieb il zijuk la hu daqshekk għal qalbek!” qaltlu ommu hekk kif qabdet u telqet minn ħdejh biex tmur fis-sala fejn Karmelina kienet qegħda tiġi rikoverata.

******************

Kevin u ommu Emily waslu sal-blokka tal-appartamenti fejn kien qed jgħix iz-ziju John. Malli daħlu fl-indana, fit-tarf tat-taraġ, sabu liz-ziju mal-art jokrob bl-uġigħ. “Imma dan kif waqajt ziju John?” staqsih Kevin wara li għenu bilqiegħda. “Issa jien naf kif waqajt – tfixkilt f’saqajja għax kont tard biex imur l-ajruport. Ajma… ajma… x’uġigħ,” beda jokrob iz-ziju. “U issa x’se nagħmlu?” staqsiet Emily.

******************

F’Salib it-Toroq 529

F’Salib it-Toroq

532


530

F’Salib it-Toroq

“Mhux niħduh l-isptar?!” irrimarka Kevin. “Imma issa se titlef l-ajruplan,” qalet Emily. “Ajma…. ajma… naħseb ksirt saqajja… żgur ma nistax insiefer issa,” qalilhom hu. “Ikollna niħduh lejn l-isptar issa. M’hemmx x’tagħmel,” qal Kevin. “Lil hemm konna sejra hekk jew b’hekk,” qabżet tgħid Emily. “Trid inċemplu ambulanza ziju John?” staqsa ż-żagħżugħ. “Le, x’ambulanza hi! Għini nqum bil-kwiet,” wieġbu hu. Kevin hekk ipprova jagħmel iżda John fil-pront beda’ jgħajjat li kien qiegħed iweġġa’. B’hekk Emily ddeċidiet li tagħti daqqa t’id hija wkoll. “U l-bagalja tinsewhiex għax ma nistax inġorrha,” qalilhom ir-raġel. “Tini ċ-ċavetta tal-flat ħalli ntellgħuhielek,” qaltlu Emily. “Għal xejn ittellagħha għax jien avżajt lil sid il-post li se nitlaq. Ħallastu kollox,” għarrafha hu. “U issa fejn se toqgħod sakemm jgħaddilek?” staqsiet il-mara. “Dik narawha wara, Ma! Issa aħjar niħduh l-isptar!” qabeż jgħid Kevin. ***************** “Żgur li mhux se nerġa’ nagħmel l-iżball ta’ qabel,” iddikjarat Amanda. “Is-sitwazzjoni kienet iebsa għalik però x’fiha ħażin li titlob l-għajnuna? Li kieku tistaqsini –,” bdiet biex tgħidilha Chantelle. “Diffiċli biex tifhimni, Chantelle,” weġbitha t-tfajla. “X’hemm x’nifhem? Int għandek it-tifel ta’ ħija. Qatt ma kont se nabbandunah!” żiedet tgħidilha Chantelle. “Imma moħħi mhux hekk kien qed jaħseb. Sibt ruħi f’sitwazzjoni fejn bdejt naqta’ qalbi minn kollox,” qaltilha t-tfajla. “Minn xiex trid taqta’ qalbek? Għandek xorti li ngħixu biss erba’ passi ’l bogħod minn xulxin. Ommi u missieri l-ġenna jkunu kull meta jkunu miegħu … u jien xejn anqas,” kompliet tgħid Chantelle. “Imma nifhem li kulħadd għandu ħajtu,” qaltilha Amanda. “Mhux anki int għandek ħajtek quddiemek?” lissnet Chantelle. “U jien issa min iridni? Min se jitgħabba b’armla li għandha tarbija?” staqsiet Amanda. “L-ewwel waħda m’intix int biss li sfajt armla u l-aħħar waħda żgur li le!” filpront qaltilha Chantelle. “Naf u nimmaġina imma ħbiebi kollha qatgħuni,” qalet Amanda. “Il-ħbieb jiġu u jmorru. Imma l-familja tibqa’ … u aħna familja Amanda,” qaltilha Chantelle.

F’Salib it-Toroq 531

“Imma x’ħin jasal il-ħin ta’ filgħaxija tant inħossni waħdi li kważi kważi kont qed nisħet il-mument li sirt omm,” stqarret Amanda. “Se jinbidel xi ħaġa mbilli toqgħod tisħet lilek innifsek?” staqsietha lura Chantelle. “Minn daqshekk veru,” ammettiet Amanda. “Mela m’għandekx għalfejn tgħid xejn aktar. Mil-lum ’il quddiem trid tibda tħares ’il quddiem u jekk trid anki nibdew noħorġu ftit flimkien. Forsi nqast jien ukoll… imma xejn ma jiġri ta’ xejn fil-ħajja,” qaltilha Chantelle.

****************

“Imma int x’jidħollok u x’joħroġlok kif inrabbi lil ibni?” lissnet irrabjata Lorna. “Toħodnix ħażin imma hu ovvju li t-tifel qed jiġi traskurat,” weġbitha l-ġara tagħha. “Ara kif titkellem ta. Ara kif titkellem,” bdiet twerżaq Lorna. “Jekk trid nibda nżommulek ftit,” lissnet il-ġara tagħha. “Ma żżommli xejn. M’għandekx għalfejn. Lil ibni naf nieħu ħsiebu jien. Jekk trid it-tfal missek mort sibt xi wieħed li jiġbrok u jaqtagħlek xewqtek. Imma ibni tiegħi,” werżqet f’wiċċha Lorna. “Jien mhux se niħodlok lil ibnek. Imma ġieli jkun hawn waħdu jilgħab u xi darba se jweġġa’,” lissnet il-mara biex tiġbed l-attenzjoni ta’ Lorna. “M’għandux għalfejn iweġġa’. Ġo sqaq qegħdin. It-tifel hawn ikun qiegħed ma jdejjaq lil ħadd!” qaltilha Lorna, dejjem b’ton ta’ waħda rrabjata. “Jien għall-ġid tiegħu qed ngħidlek għax jinkwetani. Anki jkun għaddej xi ħadd…. Jien naf, daqs kemm hawn imġienen mas-saqajn u jdumu jsemmu fuq it-television,” irrimarkat il-mara biex tipprova turi lil Lorna li hi ġenwinament kienet qiegħda tinkwieta għat-tifel. “Għamluli pjaċir u ilħqu salibkom għax issa qed iddejquni. Puuu mhux li kien insib xortija u nitlaq minn dan l-isqaq misħut. Kemm tħobbu tehdew b’ħaddieħor!” lissnet irrabjata Lorna. “Daqslikieku ma għidtlek xejn. X’int supperva,” qaltilha l-mara meta bdiet tirrealizza li ma kinitx se jirnexxilha tasal ma’ Lorna. “Supperva ma tgħidlix. U jien naqta’ rasi li din tal-faċċata għadek ittik in-nar biex tiġi hawn tparla,” qalet Lorna b’vuċi għolja u tipponta subgħajha lejn iddar tal-ġara l-oħra tagħha. “Ħadd ma bagħtni,” weġbitha l-mara. “Hekk naħseb. Fejn is-soltu dik tkun qiegħda hawn tittawwal illum ma tidher imkien. U żgur li qed tissemma u togħxha minn wara l-bieb imma ħażin għaliha wkoll għax mhux imbilli ġejt hawn bil-kalma kollha b’dik il-vuċi anġelika tiegħek. Aħjar tmur minn fejn ġejt ara għax se nitlifha bl-ikraħ,” liss-


PARIRI

GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

GEOFFREY AXIAK

L-IKEL TAL-MILIED U L-EWWEL TAS-SENA Kulħadd iħobb jiekol u jixxala, imma fl-istess ħin kulħadd jaf li dan mhux tajjeb għal saħħitna. Ġejjin il-Milied u l-Ewwel tas-Sena u kulħadd jiċċelebra kif jista’ u l-ikel hu parti importanti minn dax-xalar. Jien m’jien se ngħid xejn ġdid imma kulħadd jaf li jekk trid tiddeverti, dan tista’ tagħmlu mingħajr esaġerazzjonijiet. Meta nippreparaw xi ikla, għalkemm nippreparaw ħafna ikel, bil-platt tal-bidu, l-ewwel platt, it-tiebi u d-diżerta, u ġieli anke xi ħaġa f’nofshom, nistgħu nagħżlu ingredjenti li la fihom wisq kaloriji u lanqas zokkor u melħ. Għall-platt ta’ qabel l-ikel nistgħu nużaw frott naturali (mhux niexef), ħobż ismar, ħaxix, żejt taż-żebbuġa (mhux misjur), ġobon li ma fihx ħafna xaħam – jiġifieri il-ġobon l-iebes — u nagħmlu affarijiet sbieħ. Bħala l-ewwel platt nistgħu nagħmlu ikel li ma fihx wisq xaħmijiet, żjut u zokkor. Jekk nagħmlu xi platt għaġin nistgħu nużaw għaġin ismar u ma nagħmlux zlazi li fihom wisq xaħam u żejt. Nistgħu nippreparaw insalati jew ikel ieħor li ma jinkludix għaġin. Nużaw ross, quinoa jew ikel ieħor. Għall-ikla principali, nistgħu nsajru laħam mingħajr ma nagħmlulu ħafna xaħam,u nixwuh minflok naqluh. Miegħu nistgħu nagħmlu ħaxix u patata mgħollija – mhux moqlija – bil-qoxra u nevitaw butir bla bżonn. Għaddiżerti nużaw frott u kremi li fihom inqas xaħam, innaqqsu zokkor żejjed billi nużaw zokkor naturali u minflok zokkor ieħor. Fl-aħħarnett nistgħu ukoll noqogħdu attenti mix-xorb żejjed li fih ħafna zokkor. Hemm x’tiekol u x’tipprepara li għalkemm tieħu gost tiekol u tiltaqa’ ma’ sħabek u ma’ tal-familja tiegħek, tibża’ għal saħħtek u għal dik ta’ ħaddieħor ukoll. Irridu nkunu konxji ta’ saħħitna u nieklu tajjeb fit-togħma waqt li jkun tajjeb għal saħħitna wkoll. Geoffrey Axiak M.Sc. Nursing (Manchester), B.Sc. Nursing, P.G.Dip. Nutrition & Dietetics, Dip. Public Management, Cert. Clinical Nutrition (Leeds) – Registered Nutritionist

FR GEORGE OCAR BUTTIGIEG

DWAL L-Evanġelju: «F’dawk l-inħawi kien hemm xi rgħajja fir-raba’, għassa mal-merħla tagħhom bil-lejl. U dehrilhom Anġlu tal-Mulej, il-Glorja tal-Mulej IDDIET madwarhom, u qabadhom biża’ kbir. Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma’ Alla, u l-Verb kien Alla ... kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-DAWL tal-bnedmin ... Id-DAWL jiddi fid-dlam ... dak id-DAWL veru, li jdawwal kull bniedem ... » (S.Lq2,8-9. S.Ġw1,1-9) Dwal, bozoz, forom, kannizzati, lwien, tlellix! X’ma rajniex matul iż-żmien tal-Milied! Rajnihom fil-bini u fit-toroq prinċipali tagħna. Kollha sbieħ u kollha jpaxxu l-għajnejn u jiġbdu l-attenzjoni. Minn daqshekk ma naqasx li jkollna. Ħa nistaqsi: “Dan kollu x’sinjifikat ta’ Milied fih?” Ir-risposta hija waħda biss. Wara kollox, risposta waħda biss tista’ tagħti meta jkollu sinjifikat wieħed biss. Ara li kieku jkollok ħafna simboli, ikollok ħafna sinjifikati x’tagħti b’risposti, iżda meta ma għamlux aktar minn sinjifikat wieħed, allura risposta waħda biss ikollok; li hi din, “Id-Dawl hu Kristu”! Dwal biss għamlu. Id-dwal biss huma veru tal-Milied, għax la fil-Lejl Mqaddes tal-Milied, fuq l-għar ta’ Betlehem fejn twieled Ġesù Bambin, idda dawl kbir u dan biex jurina li Hu d-dawl, kif qrajna. Mela allura dawk id-dwal huma simbolu tal-Milied! Kristu nnifsu qalilna: “Jien Hu d-Dawl taddinja” (S.Ġw8,12)! Mela kull meta jiena narma xi sett dawl,= niftakar illi dak ifisser biss li l-Bambin huwa d-Dawl: Alla minn Alla, Dawl mid-Dawl, Alla veru minn Alla veru. Iżda ma’ dan id-dawl kollu rridu nżidu s-sinifikati l-oħra kollha: l-anġli, lIstilla, il-pasturi, is-siġra tal-Milied, it-tinsil, il-frott, il-presepji u ħafna oħra, li huma kollha simboli tal-Milied! Tinsewhomx! Il-Milied it-Tajjeb!

55


RIĊETTA

GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

IRBAĦ €100! MISTOQSIJA: Semmi ingredjent wieħed milli hemm fir-riċetta

tal-lum. Tweġiba

Isem u kunjom

MAJJAL MIMLI FIL-FORN

Indirizz

JAMES MUSCAT INGREDJENTI għal 6 persuni 2 kgs majjal bla għadam 200g bejken streaky 200g perżut tal-koxxa 200g ġobon tat-toqba 200g spinaċi mfawra 100g lewż inkaljat tewma mdaqqsa mgħarfa żejt taż-żebbuġa ftit bżar nofs kuċċarina klin (rosemary) METODU Iftaħ ‘pocket’ fil-majjal qisek qed tipprepara falda. Qatta’ l-bejken, il-perżut, il-ġobon u l-ispinaċi u ħallat

sew fi skutella flimkien mal-lewż. Żid it-tewm, il-bżar u l-klin u ħawwad sew. Idlek ftit żejt fuq il-majjal, iksi bil-fojl, u aħmi f’dixx bi ftit ilma għal madwar siegħa u nofs (temperatura tal-forn 200˚Ċ)

Email Biex tieħu sehem fil-kompetizzjoni ibgħat dan il-kupun sasSIBT 30 TA’ DIĊEMBRU lil James Muscat, Kompetizzjoni Riċetta, Prime Ltd, Mgiered Road, Marsa MRS 3303 flimkien ma’ riċetta minn tiegħek bi prodotti ta’ laħam li ssib għand il-Prime Meat Shops. Waħda mir-riċetti tittella’ bix-xorti u tista’ trebbħek vawċer ta’ €100 li jissarraf f’wieħed mill-ħwienet tal-Prime.

IR-REBBIEĦA GWIDA 50 HI M.A. CACHIA, SAN PAWL IL-BAĦAR

Ikxef il-fojl, żid il-meraq fuq il-laħam u kompli sajjar għal 20 minuta oħra sakemm il-majjal jieħu kulur dehbi. Idealment din ir-riċetta tissajjar ġurnata qabel sabiex l-għada l-laħam ikun jista’ jitqatta’ aħjar u ma jitfarraklekx.

VALYOU SUPERMARKET, Naxxar • TOWER SUPERMARKET, Sliema MGIERET ROAD, Marsa • TROLEES SUPERMARKET, Qawra SHOPWISE SUPERMARKET, Qormi • GALA SUPERMARKET, Ta’ Xbiex VALYOU SUPERMARKET, Mellieħa • CHAIN SUPERMARKET, Żabbar LASCO SUPERMARKET, Żejtun • PISCOPO’S CASH & CARRY, San Pawl il-Baħar CHAIN FOODSTORE, The Point, Tignè CHAIN SUPERMARKET, Fgura PRIME LTD, MGIERET ROAD, MARSA MRS 3303 Tel 21222291/2 www.primemalta.com james.muscat@primemalta.com

59 57


GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017

RIĊETTA

DUNDJAN TAL-MILIED MA’ ‘CURRY’ TAL-PASTARD MANUEL AQUILINA INGREDJENTI

ftit żrieragħ tal-kemmun

Għat-taħlita tal-ħwawar

pastarda mqattgħa

kuċċarina miżwed tal-cardamon

ross imsajjar

2 kuċċarini turmeric’

basla, mqattgħa b’mod fin

bżaru aħmar

mgħarfa żejt

5 sinniet tewm

400g bott tadam mqatta’

kuċċarina żerriegħa tal-bużbież

400g bott ħalib tal-coconut

kuċċarina żerriegħa tal-kemmun

stock pot tat-tiġieġ

kuċċarina bżar iswed

500g sider tad-dundjan msajjar u mqatta’

kuċċarina Garam Masala Se jkollok bżonn ukoll kuċċarina kosbor

50g berquq niexef, imqatta’

METODU Poġġi l-pastard fuq tray, ferrex ftit żejt fuqu u xerred iż-żrieragħ tal-kemmun u kosbor, il-qxur tal-bżar aħmar u l-melħ. Aħmi fil-forn għal 25 minuta. Sadattant ħallat l-ingredjenti kollha għall-paste tal-ħwawar u warrbu. Sajjar il-basla fiż-żejt li fadal ġo taġen għal 3 minuti. Imbagħad żid il-paste talħwawar u sajjar għal minuta. Itfa’ t-tadam imqatta’, il-ħalib tal-coconut u l-istock pot tat-tiġieġ u ħallih jagħli. Żid il-melħ, baxxi n-nar u sajjar għal 20 minuta. Żid id-dundjan imsajjar imqatta’ u l-berquq (ħalli ftit biex iżżejnu) u sajjar għal 5 minuti oħra. Biex isservi ħawwad il-kosbor imqattgħin u l-pastard moħmi. Poġġi mgħarfa ross msajjar fi platt tond kbir u mgħarfa zalza tal-curry fil-wiċċ. Servi bil-kosbor żejjed, berquq imqatta’ u qxur inkaljat tal-coconut.

2 mgħaref kosbor frisk mqatta’ qxur tal-coconut

ftit qxur tal-bżar aħmar

ĦU SEHEM FIL-KOMPETIZZJONI AROMA KITCHEN F’PAĠNA 22

61 57 59


OROSKOPJU

GWIDA MILL-24 SAT-30 TA’ DIĊEMBRU 2017 Ritratt: The Fotografer

OROS KOPJU AQUARIUS 21 JANNAR - 19 FRAR Kwistjonijiet finanzjarji jidhru li huma l-iktar li se jpoġġu pressjoni fuqkom u jidher li hemm xi nefqa konnessa mattfal, intrapriża, passatemp jew xi maħbub/a. Oqogħdu attenti minn ottimiżmu żejjed.

PISCES 20 FRAR - 20 MARZU Hemm arja ta’ segretezza fl-oroskopju u dan ifisser li jew se tingħataw tagħrif kunfidenzjali jew tispiċċaw f’xi kumplott ma’ ħbieb. Attenti għax hemm min fl-aħħar minuta jibdel fehmtu u tispiċċa tagħmlu kollox intom!

ARIES

L-attriċi u preżentatriċi CHRISTINE HABER, Capricorn, tagħlaq sninha fit-28 ta’ Diċembru

21 MARZU - 20 APRIL Tridu bilfors taċċettaw il-fatti ... u l-figuri, speċjalment fejn jidħlu l-finanzi. Jekk se tidħlu f’xi biċċa negozju ma’ qraba jew ħbieb, oqogħdu attenti li kulħadd jaf x’inhuma r-responsabbilitajiet tiegħu.

TAURUS 21 TA’ APRIL - 20 TA’ MEJJU Se jkollkom tużaw is-sens komun speċjalment f’xi biċċa negozju dwar propjetà jew xi ħaġa li għandha x’taqsam malfamilja. Fl-istess ħin hemm kunflitt qawwi bejn l-interessi personali tagħkom u bejn il-karriera.

CAPRICORN 22 DIĊEMBRU - 20 JANNAR Din hija ġimgħa li fiha anke intom stess se tissorprendu lilkom infuskom bil-fatt li fejn is-soltu toqogħdu attenti ħafna, issa donnkom tridu tkunu avventurużi, speċjalment dwar suġġett partikolari.

lema dwar relazzjoni tiegħek ma’ persuna għal qalbek.

62

GEMINI 21 MEJJU - 21 ĠUNJU Vjaġġar, jew tal-inqas pjanijiet dwar vjaġġar, huma evidenti ħafna, iżda jidher li hu diffiċli li jseħħu tant hu hekk li iktar tidher ġimgħa li fiha jsir kliem milli jsiru fatti. Tħallux it-tensjoni taffettwa r-relazzjonijiet tagħkom ma’ xi ħbieb.

CANCER 23 ĠUNJU - 22 LULJU Għalkemm normalment toqogħdu attenti ħafna għall-flus tistgħu tħossu li din il-ġimgħa hija waħda minn dawk meta tibagħtu kollox jixxejjer u tagħmlu kapriċċ. Iżda kunu prattiċi.

LEO 24 LULJU - 23 AWWISSU Il-pjani tagħkom jidhru interessanti u fit-tul iżda bħall-ġimgħat li għaddew mhix se tkun waħda faċli biex tibbilanċjaw l-attivitajiet li għandhom x’jaqsmu malkarriera, mal-ġenituri jew is-sieħeb jew sieħba.

VIRGO 24 AWWISSU - 23 SETTEMBRU Tridu toqogħdu attenti x’tieklu għax l-ikel u x-xorb żejjed jista’ jagħmilhielkom. U dan igħodd l-iżjed jekk se tagħmlu xi vjaġġ barra l-pajjiż f’dawn il-jiem ta’ festi u talewwel tas-sena.

LIBRA 24 SETTEMBRU - 23 OTTUBRU Ġimgħa fejn il-punti ewlenin jidhru li huma l-ivvjaġġar jew xi żjara ma’ xi ħbieb — l-iktar dwar xi proġett li hu għal qalbkom, jew xi rabta romantika. Tidhru li għadkom inċerti dwar affarijiet li qed jiġru madwarkom.

SCORPIO 24 OTTUBRU - 22 NOVEMBRU Xogħol iebes jew negozjati minħabba x-xogħol partikolari tagħkom. Il-konflitti ma jħallux soluzzjoni armonjuża iżda anqas hu żmien li tippruvaw tieħdu tagħkom għax tispiċċaw dgħajfa.

SAGITTARIUS 23 NOVEMBRU - 21 DIĊEMBRU Żommu l-pjani tagħkom ghal din il-ġimgħa f’ambitu realistiku — tistgħu tkunu ottimisti żejjed dwar x’tistgħu tiksbu. Fuq ix-xogħol tippruvawx targumentaw u tieħdu tagħkom, speċjalment fejn anke intom tafu li m’għadkomx raġun. Inkwiet dwar flus.


Gwida Issue 52, 2017  
Gwida Issue 52, 2017  

24-30 December

Advertisement