Page 1

GWIDA

Nru

16

Mill-15 sal-21 ta’ April 2018

€0.85

Ixtri l-Gwida u tista’

TIRBAĦ €300 kull xahar!

Angela Agius 40 sena xandara


ITTRA

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

Ritratt: Clint Gerald Attard

L-ITTRA TAL-EDITUR

EDITUR Frederick Zammit DEPUTAT EDITUR Joseph A Cachia EMAIL gwida@gwida.com.mt SIBNA FUQ FACEBOOK GwidaMag UFFIĊĊJU EDITORJALI, PUBBLIKATUR, UFFIĊĊJU GĦAR-REKLAMAR Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju Mrieħel BKR 3000 SALES MANAGER TAL-PUBBLIKAZZJONI Jessica Spiteri Catania ADVERTISING SALES EXECUTIVE Devania Gatt ADVERTISING SALES COORDINATORS Lindsey Napier, Elena Dimech TEL 21320713 FAX 21320714 STAMPAR Print It PUBBLIKATUR

© Content House 2018 Id-drittijiet huma kollha riservati. Riproduzzjoni tar-rivista jew parti minnha hu pprojbit mingħajr permess speċjali u bil-kitba. L-opinjonijet inklużi fil-GWIDA mhux neċessarjament huma dawk tal-Editur jew tal-Pubblikatur. Minkejja li kull attenzjoni raġjonevoli ttieħdet biex il-magażin ikun korrett u komplut, l-Editur u l-Pubblikatur mhumiex responsabbli għal żbalji u nuqqasijiet fl-artikli, reklamar, ritratti u stampi. GWIDA tkun għall-bejgħ minn kull nhar ta’ Erbgħa.

GWIDA

Nru

16

€0.85

Mill-15 sal-21 ta’ april 2018

NOTA DWAR IL-KOMPETIZZJONIJIET FIL-GWIDA Ixtri l-Gwida u tista’

TIRBAĦ €300 kull xahar!

AnGelA AGIus 40 sena xandara

Ritratt: Clint Gerald Attard

Nixtiequ ninfurmaw lill-qarrejja li meta jikkompetu fil-kompetizzjonijiet huwa importanti li jniżżlu l-isem u l-indirizz eżatt kif jidher fuq il-karta tal-identità. L-isponsor tar-rigal għandu dritt li jirrifjuta li jagħti rigal jekk l-isem ma jkunx jikkorrispondi mal-karta tal-identità. Min jirtira premju f’isem ħaddieħor huwa fi dmir li jippreżenta l-karta tal-identità kemm tiegħu kif ukoll tal-persuna li tkun rebħet. Ismijiet u indirizzi li ma jikkorrispondux ma’ dak imniżżel fuq il-kupun rebbieħ ta’ kwalunkwe kompetizzjoni li tidher fil-GWIDA, ma jkunx eleġibbli li jirtira l-premju.

Sibna fuq Facebook: facebook.com/GwidaMag

3


F’DIN IL-ĦARĠA

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

X’TISTA’ TIRBAĦ MAL-GWIDA! KULL XAHAR

€300 FI FLUS

ANNIVERSARJU

7

PAĠNA

13

DIN IL-ĠIMGĦA IKLA GĦAL TNEJN MINGĦAND L’AROMA RESTAURANT

PAĠNA 8

PRODOTTI TAL-IKEL B’VALUR TA’ €60

PAĠNA 22

PRODOTTI TAL-OXO FIL-KOMPETIZZJONI TA’ LEA HOGG €100 VAWĊER MINGĦAND PRIME

4

PAĠNA 59

PAĠNA 61

VAWĊER TA’ €20 MINN GOLD MARKET

PAĠNA 61

2 BILJETTI GĦALL- IMDINA DUNGEONS

22

PAĠNA 58

KTIEB MINGĦAND FARAXA, HORIZONS JEW MERLIN

2 BILJETTI GĦALL- WIRJA KNIGHTS HOSPITALLERS

INTERVISTA

POSTER

PAĠNA 61 PAĠNA 61

RIĊETTA

24 57


ANNIVERSARJU

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

Ritratti: Clint Gerald Attard; Assistent tal-Fotografija: Andrew Cauchi; Xagħar: Lee u Kain Galea; Rtokk: Shasha; Ħwejjeġ: Sylvana (Fiorita); Kura tad-Dwiefer: Polly’s Nail Bar ; Żraben: XUS Malta

40 SENA XANDARA Tintervista ROBERTA MAGRI

F’DIN L-INTERVISTA NITKELLMU MA’ ANGELA AGIUS F’GĦELUQ L-40 SENA TAGĦHA BĦALA XANDARA. TIRRAKKUNTALNA DWAR IL-BIDU TAL-KARRIERA U KIF ŻVILUPPAT MATUL IS-SNIN. TGĦIDILNA WKOLL XI JFISSER GĦALIHA L-PROGRAMM NISKATA. Angela, għalaqt 40 sena bħala xandara. X’jiġik f’moħħok meta tħares lura? Kemm inbidlu l-affarijiet. Biżżejjed ngħid li jien bdejt bħala announcer li llum ir-rwol ta’ announcer m’għadux jeżisti. Huma ħafna li jiftakru li t-trasmissjonijiet tat-televiżjoni kienu bla kulur. Imma jien kont hemm. Ir-recordings ta’ programmi dak iż-żmien kienu li jekk tieħu żball ikollok tibda mill-ġdid. Sound effects kienu jsiru live għaliex ma kellniex mod kif ikollna dawn il-ħsejjes, speċjalment waqt recording ta’ xi radjudramm. Niftakar qisu l-bieraħ sound effects partikolari bħal ħsejjes ta’ passi, ta’ ġiri jew titla’ t-tarag. Dak iż-zmien kienu jsiru l-mirakli. Bdejt il-karriera tiegħek f’April 1978 bħala preżentatriċi u an-

nouncer fuq l-istazzjon Leħen il-Ħbiberija u Solidarjetà. Minn fejn nibtet il-ħajra li tidħol fiddinja tax-xandir? Fil-verità kien b’kumbinazzjoni li dħalt fil-qasam tax-xandir. Dak iż-żmien kont għadni qed nistudja u fil-viċinanzi ta’ fejn kont noqgħod ir-Rabat fetaħ listazzjon privat tar-radju “Leħen il-ħbiberija u Solidarjetà”. Hemmhekk konna nagħmlu kollox. Announcer, preżentatriċi ta’ programmi u dak kollu li jkun hemm bżonn f’dak li kellu x’jaqsam mar-radju. Kif kompliet tiżviluppa lkarriera tiegħek? Wara li kien għalaq il-Voice of Friendship. Kien f’Mejju 1979 li Xandir Malta kellhom bżonn l-announcers u ġejt mistiedna biex nagħmel audition li kienet skedata għal 5 ta’ Ġunju. Minn hemm ġew

it-tieni u t-tielet interview biex finalment intgħażilt. Però kelli nattendi għall-kors ta’ taħriġ bla ħlas biex jaraw jekk nilħaqx l-standard meħtieġ. Minn hemm nista’ ngħid li ftaħt kapitlu ieħor fil-karriera tiegħi fil-qasam taxxandir. Irrid ngħid ukoll li dak iż-żmien kont impjegata għal Xandir Malta mal-Korporazzjoni Telemalta. Kemm kien differenti x-xogħol ta’ preżentatur ta’ dak iż-żmien minn tal-lum il-ġurnata? Il-mod ta’ preżentazzjoni dak iż-żmien kien kompletament differenti minn kif nafuh illum. Filfatt konna nassistu għal bosta korsijiet kemm minn professjonisti lokali u oħrajn li kienu barranin (l-aktar BBC) Thompson Foundation (preżentazjoni) u Studer (teknika). Dak iż-żmien l-aktar li konna naħdmu kien fuq il-personalità u fost affarijiet

Angela Agius bdiet il-karriera fl-24 ta’ April 1978 oħra kienu jgħidulna li biex tkun personalità jrid ikollok kontroll assolut speċjalment fuq dak li tkun qed tgħid jew tagħmel. Xi ħaġa li baqgħet ittimbrata f’moħħi hija li l-leħen (għarradju) huwa bħal strument mużikali u importanti li nużaw il-varjazzjonijiet. Imma matul iż-żmien tgħallimt li fix-xogħol tagħna għandna dejjem inkunu preparati u sinċerament dawk il-lezzjonijiet għadni nħaddanhom sal-lum. Meta ssettiljajt bħala xandara bdew ġejjin l-opportunitajiet u minn hemm qatt ma ħarist lura. Ikompli f’paġna 8 7


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

ANNIVERSARJU Ikompli minn paġna 7

“Konna nassistu għal korsijiet minn professjonisti lokali u barranin” Minbarra li kont preżentatriċi, kont tagħmel bosta xogħlijiet minn wara l-kwinti. Barra xogħol li huwa marbut direttament max-xandir kien hemm żmien meta kont nagħmel xogħol ieħor. Kull xogħol għandu s-sodisfazzjon tiegħu però nemmen li int trid tkun biex taħdem għassuċċess. Għalhekk fiż-żmien li kont preżentatrici kien hemm mumenti meta l-announcer kellha tagħmel xogħol ieħor. Fil-fatt ħdimt bħala skrivana u anki studio operator CG għat-TV. Dak iż-żmien ix-xandir kien għadu jxandar bla kulur. Il-progress li sar f’dan il-qasam hu evidenti iżda meta tħares mil-lenti tiegħek, fejn taħseb li sar l-akbar progress? Irrid ngħid li fil-qasam tax-xandir sar avvanz sew. Biżżejjed niftakru li bdejt naħdem fi żmien ir-Rediffusion li kien mezz ta’ xandir li jintlaħaq bil-cable, u niftakar lill-kolletturi jduru bieb bieb jiġbru l-kera. Jien ilħaqt l-aħħar ftit snin ta’ cable radio li b’diqa nista’ ngħid li miet mewta naturali fil-31 ta’ Jannar 1989. Illum mhux talli m’għadniex nużaw is-sistema ta’ cable radio, iżda grazzi għatteknoloġija nistgħu nsegwu kemm programmi ta’ radju jew tat-televiżjoni online. Li dak iżżmien lanqas konna noħolmu li

8

se naslu s’hawn. Bejn l-2006 u l-2010 ingħaqadt ma l-istazzjon tarradju Calypso fejn mhux biss ippreżentajt diversi programmi iżda kont ukoll tagħmel ġabra tal-aħbarijiet. Kif kienet l-esperjenza tiegħek f’dan il-perjodu? Għandi memorji sbieħ ta’ Radju Calypso. Fil-fatt kont nippreżenta bosta programmi mużikali u oħrajn ta’ informazz-

joni ġenerali. Waqt Calypso talktime kelli opportunità li nintervista bosta personalitajiet fosthom Umberto Tozzi, Marco Masini, il-Buggs Fizz u oħrajn. Rigward l-aħbarijiet, Radju Calypso bdejna bħala stazzjon mużikali u darba fost l-oħrajn l-istazzjon kellu jibda jxandar l-aħbarijiet allura parti minn xogħli kien li nikteb u naqra l-aħbarijiet. Sinċerament ma kinitx il-linja tiegħi imma naħseb li għamilt biċċa xogħol tajba u

żammejt lit-telespettaturi infurmati b’dak kollu li kien qed jiġri f’pajjiżna u ġrajjiet kurrenti. Ħdimt ukoll bħala marketing producer fuq sensiliet ta’ drama bħal Giżelle, L-Evanġelisti u Emilja, tliet sensiliet li baqgħu jissemmew sal-ġurnata tal-lum. Għaliex taħseb li kisbu tant suċċess? Bdejt naħdem marketing Ikompli f’paġna 10


ANNIVERSARJU

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

Ikompli minn paġna 8

“Kull produzzjoni tissarraf f’ammont sostanzjali ta’ xogħol u ta’ teamwork”

aqwa preżentatriċi tal-programmi tal-2017 fil-Malta TV Awards. X’jista’ jkollok aħjar minn hekk f’għeluq l-40 sena xandir?

għall-produzzjoni Giżelle u ma kinitx faċli. Dak iż-żmien kien hawn sensiliet oħra li kienu popolari mat-telespettaturi u allura batejt ftit meta ġejt biex nintroduċi drama ġdida. Kulħadd jaf li Giżelle biddlet ilmod ta’ kif isiru produzzjonijiet ta’ drama lokali. U allura meta kont nuri d-demo lill-isponsors ħadd ma emmen li f’pajjiżna nistgħu ntellgħu produzzjoni ta’ dak il-livell. Naħseb li drama bħal Giżelle, l-Evangelisti u Emilja kisbu s-suċċess li kellhom għaliex kellhom pinna friska, mexxejja u fuq kollox fetħu orizzonti ġodda fid-dinja tas-sensiliet televiżivi. Niskata, programm li beda jixxandar f’Ottubru 2009 fuq l-istazzjon Favourite u li tant kiseb suċċess li għadu għaddej sal-lum b’differenza li issa qiegħed jixxandar fuq l-istazzjon Nazzjonali. Xi jfisser għalik dan i-programm? Niskata huwa l-baby tiegħi. Jien minn dejjem kont nipproduċi u nippreżenta l-programmi tiegħi li l-biċċa l-kbira kienu jixxandru kuljum. Fil-fatt qabel Niskata kont nippreżenta l-breakfast show fuq TVM u għal tliet snin sħaħ fuq ONE TV.

nel wara nofsinhar, u dejjem kien jiffoka fuq suġġetti varji li jservu lit-telespettaturi mumenti ta’ rilassament u divertiment fl-istess ħin. It-telespettaturi u s-semmiegħa jagħtuni ħafna sodisfazzjon u meta nara l-apprezzament li juru dawn in-nies ninsa s-sagrifiċċji li ngħaddi minnhom. Fil-fatt inkun irrid aġġornata fuq kollox għaliex nemmen li t-telespettaturi għandhom ikollhom l-aħjar. Għalhekk allavolja għaddew daqstant snin, inħossni obbligata lejn it-telespettaturi u għadni għaddejja nistudja biex inwasslilhom l-aħjar.

Niskata fil-fatt kien programm li beda jixxandar kuljum mit-Tnejn sal-Ġimgħa fuq Favourite Chan-

Kull produzzjoni tissarraf f’ammont sostanzjali ta’ xogħol u teamwork. L-hena tiegħi nara

10

l-ħsibijiet tiegħi jsiru realtà fuq l-iskrin. Fuq is-set kulħadd huwa importanti u l-affarijiet iż-żgħar li jkunu jidhru mhuma xejn għalija jkunu l-aktar importanti. It-televiżjoni ma jaħdimx jekk dawk l-affarijiet iż-żgħar ma jkunux f’posthom. L-aktar li jagħmilni kuntenta huwa rrispett u x-xogħol kollu li jagħtu t-tim. Irrakkuntalna tnejn mill-bosta mumenti sbieħ li kellek matul il-karriera tiegħek. Mumenti sbieħ kelli ħafna però wieħed mill-aktar mumenti sbieħ fil-karriera tiegħi seħħ riċentament. Niskata ġie rikonoxxut u huwa rebbieħ tal-aqwa programme magazine tal-2017 u jien ġejt magħżula bħala l-

X’inhu essenzjali għal karriera ta’ suċċess? Nemmen li għandek tibqa’ saqajk mal-art u meta jkun hemm dubju għandek dejjem tirreferi għal nies li tafda fihom u li għandhom esperjenza biżżejjed li jkunu jistgħu jiggwidaw. Lil xandara prospettivi jew żagħżagħ li huma ġodda fixxandir ħaġa waħda ngħidilhom, li ma jippretendux li jilħqu l-quċċata mil-lum għal għada għax din hija karriera li fiha tavvanza bil-mod il-mod. Il-lezzjoni li tgħallimt tul din il-karriera hi li bid-determinazzjoni tista’ tasal kullimkien. Importanti li nirringrazzja lil dawk kollha li dejjem juru l-appoġġ tagħhom miegħi. Grazzi lill-familja tiegħi għallappoġġ li jagħtuni, lit-tim ta’ Niskata għaliex mingħajrhom Niskata ma jkunx dak li hu. Iżda fuq kollox grazzi lil dawn il-persuni li jkunu dejjem hemm għalija. L-assistenti tiegħi Jean Pierre u Natalie, kif ukoll Lee u Kain Galea li jieħdu ħsieb xagħri, lil Shasha għall-irtokk, lil Sylvana tal-Fiorita għall-ħwejjeġ, lil Polly’s Nail Bar għall-kura taddwiefer u anki lil XUS għażżraben. Grazzi lil Clinr Gerald Attard għall-photoshoots li għamilli. Iżda fuq kollox il-qarrejja tal-GWIDA kif ukoll it-telespettaturi li ħabbewni u żammewni għaddejja tul l-40 sena tiegħu bħala xandara. G


KULTURA

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018 Ritratt: Audrey Rose Mizzi

STRADA STRETTA FI ŻMIENHA Minn AUDREY ROSE MIZZI

STRADA STRETTA SER TIĠI DOKUMENTATA FI PROĠETT LI ĦA JĠIB FLIMKIEN L-ATT TA’ PREŻENTAZZJONI, L-GĦERUQ TA’ BELT U L-KONESSJONI MA’ SIT STORIKU BĦAL STRADA STRETTA, L-BELT. ID-DOKUMENTARJU SER JURI U JINKORPORA ELEMENTI REALISTIĊI TAT-TRIQ BĦALLEROTIĊISMU, IL-VJOLENZA, L-INTENSITÀ, L-EĊĊITAMENTI, IL-PASSJONI KIF UKOLL L-UŻU TAL-ARTI LIVE BĦAL CABARET, KANT U REĊTAR BĦALA XOGĦOL TA’ ATTRAZZJONI. Dan id-dokumentarju ħa jiġbor fih taħlita ta’ test, koreografija, ġest u esplorazzjoni vokali kollha miġbura f’film li ser jieħu lill ispettatur f’mixja storika fi Strada Stretta u juri r-relazzjoni li qed tinħoloq bejn din ittriq u l-kundizzjoni kontemporanja, b’rispett muri lejn it-testimonjanzi ta’ artisti u residenti li ħadmu jew għexu fiha. Astarti Athanasiadou, għalliema, koreografa u performer bażata f’Amsterdam mill-2007, ħadmet biex toħloq proġett fejn it-tema “Rotot”, maħluqa mill-Fondazzjoni Valletta 2018, tgħaqqad il-passat mal-preżent – il-kuntrast bejn ilġranet bikrin ta’ Strada Stretta ma’ dawk kontemporanji li din it-triq qed taffaċja illum il-ġurnata. Astarti taħdem biex ix-xogħol tagħha jimmanifesta fi djalogi fejn

12

il-ġisem jsir qasam kompożizzjonali ta’ mudelli artikolati u tikkonsidra narrattiva bħala finzjoni utli. Din l-artista tixtieq kreattivament toħloq xi ħaġa li tinvolvi l-ġenerazzjoni żagħżugħa fl-istorja kontroversjali imma fl-istess ħin eċċentrika ta’ Strada Stretta filwaqt li tiġbor memorji li hemm mnejn ikunu punt ta’ diskussjonijiet bejn l-elementi antiki u dawk ġodda. In-naħa t’isfel ta’ Strada Sretta, magħrufa bħala ‘The Gut’ tifforma parti mill-istorja ta’ din it-triq. Ikkulurita bil-bosta imma mwarrba mill-wirt Malti, il-wirt tagħna. Din il-parti mdaħħla f’belt tant imsawra b’kultura, kienet magħrufa għall ħajja li kienet tibda filgħaxija u tispiċċa fil-ħinijiet bikrin ta’ bil-lejl. Ittriq kienet kunsidrata bħala l-aqwa post għad-divertiment fil-Mediterran fl-aħħar sekli.

It-triq mhux ser tkun rappreżentata kif kienet qabel, imma ħa jiġi esplorat l-aspett komunali, urban u artistiku. X’immaġni għadhom jiġu assoċjati mal-frażi ‘the gut’? Kif tista terġa’ tqajjem il-memorja tal-ġranet glorjużi billi tipprova tidentifika l-glorja tal-lum il-ġurnata minflok tipperpetwa riproduzzjoni sempliċiment nostalġika? Il-kunċett ta’ Strada Stretta, taħt il-patroċinju tal-Fondazzjoni Valletta 2018, jixtieq jistiedenek għal ‘Re-Routing Roots’, dokumentarju maħdum minn Astarti Athanasiadou, taħt id-direzzjoni artistika ta’ Giuseppe Schembri Bonaci. Dan ilfilm se jintwera nhar il-Ħamis, 19 ta’ April, fit-20.00 fi Splendid, fi Strada Stretta, il-Belt. Splendid jifforma parti mill-Fondazzjoni Temi Zammit fejn qed

Kunsidrata bħala l-aqwa post għad-divertiment fil-Mediterran taħdem biex Strada Stretta terġa’ tiġi riġenerata u tinbidel f’ċentru ta’ industrija kreattiva biex jinħoloq inkubatur għal kultura kif ukoll għal entrapriżi artistiċi. Dan il-proġett beda minn fondi tal-Unjoni Ewropea taħt il-programm MED u qed jiġi appoġġat minn artisti lokali prominenti u operaturi kulturali. Id-dħul huwa b’xejn. Għal aktar informazzjoni, żur il-paġna fuq Facebook billi tikteb The Strada Stretta Concept. Hawnhekk għandek issib informazzjoni fuq kull avveniment li ser issir fix-xhur li ġejjin. G


KOMPETIZZJONI

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

IRBAĦ €300 FI FLUS MAL-GWIDA Kulma trid tagħmel biex tieħu sehem fil-kompetizzjoni u tidħol fiċ-ċans li tirbaħ il-premju hu li: (1) Taqta’ din it-tielet parti tal-istampa li qed tidher fuq il-lemin. Imbagħad trid tgħaqqad flimkien magħha l-istampa l-oħra li se tidher fil-ħarġa li jmiss u ż-żewġ partijiet tal-istampa li dehru fil-ħarġiet tal-GWIDA numru 14 u 15. Dawn iridu jitwaħħlu fuq il-kupun li kien stampat fil-ħarġa tal-GWIDA numru 14 f’paġna 50. (2) Tirrispondi l-mistoqsija li dehret fuq dan il-kupun fil-GWIDA numru 14 f’paġna 50.

IMPORTANTI: Il-kupuni għandhom jintbagħtu biss meta jkunu dehru l-erba’ stampi li jiffurmaw l-istampa sħiħa.

It-tielet parti tal-istampa

Ibgħat il-kupun komplut f’dan l-indirizz sat-15 ta’ Mejju 2018 GWIDA, Kompetizzjoni €300/April, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrieħel BKR 3000.

13


INTERVISTA

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

Ritratti: Alana Photography; Xagħar: Mike Carabott: Style Lounge: Hair Salon; Ħwejjeg: F&J Collection, Ħal Qormi

JIEN PERSUNA LI NĦOBB ĦAFNA L-EUROVISION SONG CONTEST Tintervista Roberta Magri

IL-KANTANT ŻAGĦŻUGĦ SEBASTIAN CALLEJA GĦADU KEMM REBAĦ IT-TITLU TA’ BEST MUSIC VIDEO BIL-KANZUNETTA ESCAPE. IKELLIMNA DWAR L-ESPERJENZA TIEGĦU FIL-MUSICAL LI SAR FIL-FAĊILITÀ KORRETTIVA TA’ KORDIN. U XI JFISSER IL-PROGRAMM ĦADD GĦALIK GĦAL SEBASTIAN? Sebastian, ftit tal-ġranet ilu ġie tħabbar li ksibt it-titlu ta’ Best Music Video għall-kanzunetta tiegħek Escape fil-konkors online Listeners Pick Poll fuq www.tonisant.com. Xi jfisser għalik dan is-suċċess? Dan is-suċċess fisser ħafna. Escape kien l-ewwel vidjo mużikali li ħriġt u ntlaqa’ tajjeb kemm ġewwa Malta u anki barra minn xtutna. Meta sirt naf b’din l-aħbar ħassejtni ferħan u emozzjonat fl-istess ħin għaliex ix-xogħol li ħdimna flimkien bħala tim wieħed ġie apprezzat mill-pubbliku. Il-kompetizzjoni kienet iebsa wkoll għaliex kien hemm ħafna kantanti stabbiliti li kellhom vidjows mużikali tajbin ħafna. Għaldaqstant meta rċevejt l-aħbar li kont ir-rebbieħ vera ħassejtni sodisfatt li x-xogħol kollu ġie apprezzat.

Minn fejn oriġinat il-kanzunetta Escape u fuq xiex tittratta? Il-kanzunetta Escape hija miktuba minn kompożituri u awturi barranin flimkien ma’ Glen Vella, kantant li m’għandu bżonn l-ebda introduzzjoni u huwa wkoll il-vocal coach tiegħi. Escape ġiet għandi bħala demo għal Malta Eurovision Song Contest 2017 u meta smajtha mill-ewwel laqtitni. Sfortunatament ma waslitx biex tkun fil-finali allura ddeċidejt li din il-kanzunetta noħroġha għall-pubbliku. Il-messaġġ li qed twassal din il-kanzunetta huwa li kultant fil-ħajja jkollna sitwazzjonijiet li tħoss li d-dinja għalik spiċċat imma minflok għandek tqum u taħrab biex issib soluzzjoni u bidu ġdid li se jwasslek għall-ħajja u

futur aħjar. Fejn inġibed il-vidjo mużikali ta’ Escape? Il-vidjo nġibed madwar postijiet differenti ġewwa Malta. Minħabba li ntwera għall-ewwel darba fil-Ġermanja waqt li kont mistieden biex inkanta fil-Eurovision Weekend f’Berlin, xtaqt li nippromovi s-sbuħija ta’ pajjiżna. L-istorja li rajna fil-vidjo kienet tassew komuni ġewwa Malta, fejn l-imħabba kienet taf tweġġa’ minħabba li l-familji ma kinux jaċċettaw l-għarus jew l-għarusa u xtaqt nuri r-realtà li konna niffaċċjaw fiż-żmien l-imgħoddi. Kif bdiet il-karriera mużikali tiegħek? Il-kant minn dejjem kien jaffaxxinani imma qatt ma kelli ċans

Sebastian Calleja, ir-rebbieħ tal-Best Music Video flOnline Listeners’ Pick Poll li nuri t-talent tiegħi sakemm waħda mill-għalliema tal-iskola sekondarja għażlitni biex inkun fix-show ta’ Jum l-Omm u kantajt għal-ewwel darba. Ngħid il-verità kont imbeżża’ għax qatt ma kont tlajt fuq palk, imma dak li ħassejt ma nistax infissru u dan il-baqa’ miegħi kull darba li nkun fuq palk. Minn dakinhar ma ħaristx lura u bqajt dejjem miexi ’l quddiem Ikompli f'paġna 16 15


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

INTERVISTA Ikompli minn paġna 15

“Tispiċċa biex ma tgħixx mingħajr il-mużika”

mużika ta’ Dario Bezzina. Eżatt ftit jiem wara ppreżentajt il-kanzunetta Triq Waħda’ fil-Konkors Kanzunetta Indipendenza fuq mużika ta’ Dominic Cini u kliem ta’ Joe Julian Farruġia.

bit-tlajja’ u l-inżul li toffri d-dinja mużikali.

Ħadt sehem ukoll f’diversi festivals barra minn xtutna. Liema huma dawk li l-aktar ksibt suċċess fihom? Fl-2014 irrappreżentajt lil pajjiżna fl-Italja f’Sanremo Junior fejn kantajt fit-teatru Ariston, fejn isir il-festival popolari ta’ Sanremo. Kienet esperjenza tal-ġenn li tkanta fuq dak l-palk uniku. Fl-2016 ġietni l-opportunità li nieħu sehem fl-ewwel edizzjoni tal-OGAE Eurovision Weekend f’Berlin, fejn pajjiżi li jieħdu sehem fil-Eurovision Song Contest jieħdu sehem b’kantanti ġodda li qatt ma marru fil-festival. Malta ġiet l-ewwel post minn fost il-pajjiżi li ħadu sehem. Ovvjament kien mument ta’ sodisfazzjon kbir għalija meta semmew l-isem ta’ pajjiżna u ismi bħala r-rebbieħ, għaliex kull meta kantant iġorr il-bandiera Maltija ġewwa pajjiżi barranin inkunu qed nuru x’livell għoli ta’ talent għandna fil-pajjiż.

Minn fejn nibtet l-imħabba għall-mużika? Il-mużika hija xi ħaga li minn dejjem ħabbejt u se nibqa’ nħobbha sakemm nagħlaq għajnejja. Din il-passjoni lejn il-kant ġiet minn meta kont tifel zgħir, għaliex ma’ kull naqra mużika li kont nisma’ kont inkanta magħha. Issa forsi li kbirt sirt napprezza aktar x’inhi l-mużika. In-nies jisimgħu t-tliet minuti imma wara dawk it-tliet minuti ta’ kanzunetta ma jafux li hemm ħafna xogħol u sagrifiċċji u dawn iġegħluk tħobb iktar il-mużika u tispiċċa biex mingħajrha ma tgħixx. F’liema festivals lokali ħadt sehem? Il-festivals jgħinuk biex tesplora u taħdem fuq materjal ġdid. L-ewwel esperjenza ta’ festival lokali ta’ skala għolja kienet fl-2016, fil-festival Konkors Kanzunetta Indipendenza fejn ħadt sehem bil-kanzunetta Bla Firdiet fuq mużika ta’ Dominic Cini u versi ta’ Joe Julian Farrugia. Din il-kanzunetta kienet tittratta li aħna lkoll l-istess mingħajr ebda distinzjoni, messaġġ importanti ħafna. Is-sena ta’ wara kienet sena importanti għaliex ħadt sehem f’żewġ festivals lokali bil-lingwa tagħna l-Maltin. L-ewwel fes-

16

tival ta’ 2017 kien l-Għanja talPoplu, fejn ippreżentajt dwett

ma’ Michela Dalli bil-kanzunetta Mill-Għatba ’l Barra fuq kliem u

Din hija t-tielet sena tiegħek bħala kantant residenti f’Ħadd Għalik. Kemm għamel differenza fil-karriera tiegħek il-fatt li tkanta regolarment fi programm daqstant popolari? Ħadd Għalik lagħab pedina importanti ħafna fil-karriera tiegħi, huwa ta’ pjaċir kbir għalija li nkun parti minn dan it-tim daqshekk professjonali u


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

INTERVISTA

“Nemmen bis-sħiħ li kulħadd ħaqqu t-tieni ċans fil-ħajja” li jaħdem bis-sħiħ biex iwassal l-aħjar prodott lill-Maltin. Naturalment jirrikjedi ħafna mpenn u dedikazzjoni imma kull sekonda li niddedika għal Ħadd Għalik nagħmilha minn qalbi għaliex dan il-programm fetaħli ħafna opportunitajiet ġodda kif ukoll għallimni affarijiet li għamluni iktar b’saħħti fil-karriera tiegħi u fil-ħajja personali tiegħi. Naf li ħadt sehem ukoll fi musical bl-isem ta’ Qawmien li sar mal-priġunieri tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. Kif tiddeskrivi din l-esperjenza? Kienet esperjenza li mhu se ninsa qatt u erġajt għext din l-esperjenza din is-sena fiddramm mużikali Ma Niċħdek Qatt li kienet ta’ suċċess. Ħafna nies jarawha ftit stramba li tmur ġewwa l-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin u tiltaqa’ mar-residenti, imma għalija hija xi ħaġa li tagħmilni tassew ferħan u kuntent għax nemmen bis-sħiħ li kulħadd ħaqqu t-tieni ċans fil-ħajja u min minna qatt ma żbalja? Allura se nkunu aħna li niġġudikaw lil dawn il-persuni? Minbarra l-karriera mużikali, x’inhuma l-prijoritajiet fil-ħajja personali tiegħek? Apparti l-karriera mużikali, waħda mill-prijoritajiet tiegħi hija l-istudju. Bħalissa qed nagħmel degree fis-settur talfinanzi fejn nixtieq li wara li niggradwa naħdem f’dan is-settur tant important. Prijorità oħra hija l-familja li dejjem ħabbewni u mxew miegħi kull pass tal-ħajja tiegħi u qiegħdin hemm il-ħin kollu għalija. Inħossni grat lejhom għax kieku ma kinux huma llum ma wasaltx s’hawn. Tikkunsidra li tipparteċipa fil-Malta Eurovision Song Contest? Jien persuna li nħobb ħafna

l-Eurovision Song Contest u hija l-ħolma ta’ ħajti li xi darba nesperjenzah. Jien f’dawn l-aħħar sentejn daħħalt kanzunetti imma ma waslux sal-finali. Però ma inħarisx lejha minn perspettiva negattiva, anzi nħares lejn il-pożittiv ta’ din is-sitwazzjoni

għaliex timlini iktar b’kuraġġ biex naħdem u ntejjeb il-livell tiegħi ħalli meta jkun il-waqt inkun fost il-finalisti. Hemm xi pjani għall-futur li tista’ taqsamhom magħna? Hemm ħafna pjani għall-futur

u żgur u mhux forsi se nkompli naħdem biex intejjeb u nipprova affarijiet ġodda fil-mużika. Għal dan is-sajf se noħroġ vidjo mużikali ieħor kemxejn differenti imma ma tantx se nagħti dettalji ħalli jkun sorpriża għal min se jarah. G 17


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

MUŻIKA

Ritratt: Rachel Micallef Somerville

THE PLAKARD PROJECT – JUMP THE FENCE FIL-14 TA’ APRIL IL-BANDA THE PLAKARD PROJECT SE JTELLGĦU KUNĊERT FIS-SALA TA’ GIOVANNI CURMI FIL-HIGHER SECONDARY SCHOOL FIN-NAXXAR. IL-BAND SE TESEBIXXI L-EWWEL ALBUM TAGĦHA BL-ISEM TA’ JUMP THE FENCE. PlaKard Project se jdoqqu diski tal-album bis-sehem ta’ mużiċisti professjonali bħal Mark Harrison fuq is-sassofonu, Mark Kram fuq il-keyboards, Angela Vella Zarb kantanta u tim sħiħ ta’ artisti u ħbieb li b’xi mod offrew il-kreattività tagħhom biex seta’ sar dan ilkuncert. The PlaKard Project hija band lokali li ġiet iffurmata f’Settembru 2016 minn Matthew John Scicluna fuq bass u Kyle Drakard fuq iddrums. Wara li daqqew sessjonijiet improvizzati bejniethom it-tnejn, indunaw li bl-influwenzi mużikali tagħhom jistgħu jaħdmu fuq kollaborazzjoni. Minn hemm beda dak li llum nafuh

18

bħala The PlaKard Project. Fi Frar 2017 Matthew Camilleri ngħaqad mal-PlaKard Project fuq kitarra u kien proprju dan iż-żmien li l-proġett evolva fid-dimensjoni kompluta li jinsab fiha llum. Il-ħoss tal-PlaKard Project huwa taħlita ta’ stili differenti f’ħoss wieħed inspirat mill-Jazz kontemporanju, Hip-Hop’u mużika esperimentali. Id-diversità mużikali tal-grupp hija waħda varjata u anke tinkludi element ta’ improvizzazjoni, bla ebda pjan waqt il-kunċerti live. L-album jinkludi sitt diski oriġinali miktuba mil-istess band, fosthom diska bit-titlu tal-album innifsu Jump The Fence. Din id-diska tippreżenta

l-ostakoli li wieħed jiffaċċja u jgħaddi minnhom f’ċerti fażijiet tal-ħajja u meta dawn jintrebħu joħolqu opportunitajiet ġodda għal ħajja aħjar. It-temi tad-diski fl-album huma kontemporanji daqs l-istil mużikali. Diski bħal Leda, Chili Love u April 29th ġew influwenzati minn esperjenzi u xeni ta’ mħabba u konflitti soċjali. Żewg diski oħra li nsibu f’dan l-album huma Am u 777. Dawn it-tnejn jippreżentaw il-mument li fih il-bniedem jidħol fih innifsu u jsib kapaċitajiet u valuri ġodda li jsaħħu l-personalità u l-ħajja tiegħu. Il-produzzjoni tal-album sar minn David Vella fit-Temple Studios u nsibu fih is-sehem ta’ Mark Harrison,

Temi kontemporanji għad-diski fl-album Warren Galea u Angela Vella Zarb. Wieħed jista’ jisma’ live u jakkwista dan l-album waqt il-kunċert innifsu. Il-biljetti għall- kunċert jistgħu jigu akkwistati onlajn minn fuq il-paġna tal-avveniment fuq Facebook bl-isem ta’ Jump The Fence - The PlaKard Project debut album launch jew permezz ta’ e-mail fuq contact@ theplakardproject.com. Għal aktar informazzjoni fuq l-PlaKard Project u l-attivitajiet tagħhom tistgħu tidħlu fuq il-paġna tal-Facebook The PlaKard Project u Instagram @theplakardproject. G


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

SPETTAKLU

Ritratt: Max Cassar

MOVIES AT THE PALACE MINN MINDU L-FILMS SARU POPOLARI L-PRODOTTURI TAL-FILMS ĦASBU BIEX IQABBDU L-AĦJAR KOMPOŻITURI DISPONIBBLI BIEX TINKITEB IL-MUŻIKA, ĦAFNA DRABI ORKESTRALI, BIEX TINTUŻA F’DIVERSI PARTIJIET MINN DAWN IL-FILMS U B’HEKK JAGĦTU IKTAR ĦAJJA LIX-XENI. Matul is-snin kien hemm bosta kompożituri li speċ-jalizzaw fuq dan il-qasam mużikali u għamlu isem għalihom nfushom. Bla dubju ta’ xejn, li fost dawn, hemm Ennio Morricone, John Wiliams u James Horner. Millpinna ta’ dawn l-kompożituri ta’ żmienna ħarġu siltiet mużikali li baqgħu popolari, uħud minnhom saħansitra iktar mill-films infushom. Ħafna drabi din il-mużika sabiħa ma tingħatax l-importanża li tixirqilha minħabba l-fatt li l-attenzjoni tkun iktar fuq il-film innifsu milli fuq l-istess mużika. Iżda fis-snin riċenti dawn is-siltiet bdew jiġu nklużi fi programmi ta’ mużika klassika minn diversi

stazzjonijiet tar-radju. Barra minn hekk, orkestri madwar id-dinja bdew ukoll itellgħu kunċerti bbażati fuq din it-tema partikolari.

mill-arranġamenti ta’ dawn is-siltiet, mill-partijiet orkestrali għall-banda sinfonika, saru misSurmast John David Zammit li ser imexxi l-istess kunċert.

Nhar is-Sibt 21 ta’ April s-Soċjetà Filarmonika L-Unjoni ta’ Ħal Luqa ser ittella’ dan it-tip ta’ kunċert ibbażat fuq il-mużika ta’ 14-il film li għamlu suċċess fid-dinja taċ-ċinema. Fost dawn il-films nsibu siltiet minn Gladiator, The Da Vinci Code, Star Wars, Lord of the Rings u The Chronicles of Narnia.

F’dan il-kunċert tieħu sehem il-Filarmonika L-Unjoni, akkumpanjata f’diversi siltiet mill-Coro Bel Canto magħmul minn 45 korist. L-udjenza tkun tista’ tidħol iktar fl-atmosfera ċinematografika billi se jintużaw iżwali u dwal.

Il-varjetà ta’ kompożituri għal dan il-kunċert ser tkun waħda mħallta biex jintlaqtu gosti different tal-udjenza. Ħafna

Il-kunċert, bl-isem Movies At The Palace, ser ikun taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta u se jsir b’risq il-Malta Community Chest Foundation. Biljetti b’donazzjoni ta’ €7 għal

Kunċert bl-aqwa mużika mill-films dan il-fond, jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit ticketline.com. mt. Il-kunċert jibda fis-7.30pm u jittella’ fil-bitħa tal-Palazz ta’ Sant’Anton. Dan il-kunċert hu parti minn proġett ko-finanzjat mill-iskema Komunitajiet Kreattivi tal-Kunsill Malti għall-Arti, bl-isem Reaching the Young Througħ Film Music li kif l-isem stess jixhed, għandu l-ħsieb li jqarreb udjenzi iżgħar lejn il-mużika permezz tal-mużika miktuba għad-dinja tal-films. G 19


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

INTERNAZZJONALI

ROSEANNE TERĠA’ TAGĦMILHA ... IŻDA GEORGE CLOONEY GĦADU MA JRIDX JAF! Minn Frederick Zammit GĦOXRIN SENA WARA LI NTEMMET IS-SENSIELA ROSEANNE, DIN IS-SENSIELA TFAĊĊAT MILL-ĠDID ĦMISTAX ILU U KISBET SUĊĊESS INSPJEGABBLI B’UDJENZA SUPER FENOMENALI TA’ 25 MILJUN TELESPETTATUR. ĦADD MA KIEN JISTENNA DAN IS-SUĊĊESS TANT LI META ROSEANNE BARR KIENET ĦARĠET BIL-PROPOSTA LI TIRX0XTA S-SENSIELA SABET ĦAFNA BIBIEN MAGĦLUQA. FL-AĦĦAR SABET DAR GĦAS-SERJE U DAN L-ISTAĠUN SE JIKKONSISTI F’DISA’ PUNTATI WAQT LI DIĠÀ ĠIET IKKUNTRATTJATA SERJE OĦRA TA’ 13-IL PUNTATA GĦAS-SENA D-DIEĦLA.

Barr emmnet fi Clooney meta ħaddieħor sabbat il-bieb f’wiċċu

Ħadd ma kien qed jistenna dan is-suċċess kbir. Anki l-President Amerikan Donald Trump ċempel lil Barr innifsu biex jifraħrilha għal dan is-suċċess. Interessanti li wieħed jirrimarka li llum l-udjenzi televiżi m’għadhomx b’saħħithom bħal qabel minħabba li żdiedu l-istazzjonijiet, jew inkella l-aċċess għal on demand fuq l-internet. Madanakollu Roseanne ma ġietx effettwata. Infatti meta s-sensiela spiċċat f’Mejju 1997 kellha udjenza ta’ 16-il miljun u issa, 20 sena wara żdiedet għal 25 miljun telespettatur. Dan mhux qed jgħoddu l-4.3 miljun telespettatur li segwew ir-ripetizzjoni li saret ftit jiem wara u ovvjament mhux qed jgħoddu kemm hemm nies li qed isegwi onlajn din is-serje. Prattikament l-atturi kollha mill-kast oriġinali rritornaw għal Roseanne u mistennija li minn 20

ġeneruża u għenitu fil-perjodu tal-karriera tiegħu meta bosta kienu dawk li ma ridux jafu bih.

George Clooney ma’ Roseanne Barr meta ħadem magħha bejn l-1989 u l-1991 puntata għall-oħra jitfaċċaw ukoll xi karattri li kienu popolari. Roseanne xtaqet ħafna lill-attur George Clooney li jaf l-ewwel esperjenzi tiegħi bħala atturi fis-sensiela tagħha fejn kien jinterpreta lil Booker Brooks. Hu ħadem dan il-karattru bejn l-1989 u l-1991. Skont Barr l-attur illum il-ġurnata jgħix fl-Italja u għaldaqstant mhux daqshekk

flessibbli biex ikun jista’ jħalli lmarka tiegħu fil-puntati l-ġodda. Qalet ukoll li minkejja dak kollu li hu kien qal fuqha fil-passat, hi xorta waħda għadha tħobbu. Iżda x’inhuma eżatt dawn ilkummenti ħadd ma jaf. Min-naħa tiegħu Clooney kellu kliem ta’ tifħir għal Barr u qal li hu jiftakar sew li hi kienet mara

Fil-kummenti tagħha, Barr qalet li hi tiftakar mumenti sbieħ ma’ Clooney fuq is-sett ta’ Roseanne għax hu kien dejjem il-perċimes ta’ xi praspura. Jidher ukoll li Roseanne Barr mhux taqta’ qalbha li b’xi mod jirnexxielha tikkonvinċi lil Clooney għax filwaqt li l-puntati ta’ dan l-istaġun tlestew millfilming, issa jistgħu jaħdmu bil-galbu fuq l-istaġun tas-sena d-dieħla, li ġie kkonfermat li se jsir eżatt ftit sigħat biss wara li ħarġu uffiċċjament il-figuri uffiċċjali tas-suċċess tal-ewwel puntata mill-istaġun il-ġdid. G


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

TELEVIŻJONI Ritratt: Ufficio Stampa Mediaset

BARBARA D’URSO LURA MAL-GRANDE FRATELLO Minn Frederick Zammit KIEN FL-10 TA’ DIĊEMBRU 2015 LI NIŻEL IS-SIPARJU FUQ IR-REALITY SHOW GRANDE FRATELLO. SPARIXXA MINN FUQ IT-TELEVIŻJONI TALJANA U L-MEDIASET IKKONĊENTRAT L-AKTAR FUQ IL-VERŻJONI VIP TAL-ISTESS PROGRAMM. ISSA JASAL LURA FUQ IL-CANALE 5 BI PREŻENTAZZJONI TA’ BARBARA D’URSO, LI DIĠÀ GĦANDHA FUQ L-ISTESS STAZZJON IL-PREŻENTAZZJONI TA’ POMERIGGIO CINQUE U DOMENICA LIVE. Barbara D’Urso mhux wiċċ għallGrande Fratello. Infatti din kienet it-tieni preżentattriċi tul is-snin għax wara Daria Binghardi kienet proprju D’Urso li mexxiet il-programm bejn l-2003 u l-2004. D’Urso ilha taf sew li se tkun hi li tippreżenta l-15-il edizzjoni ta’ Grande Fratello u minn Settembru kull nhar ta’ Ħadd waqt Domenica Live kienet qed tiftaħ il-programm bil-ħwejjeġ li kienet ippreżentat Grande Fratello fil-passat.

mfittxija fl-Italja b’udjenzi rekord għall-Canale 5. Ir-RAI ilu dawn l-aħħar snin interessat fiha biex saħansitra tippreżenta Sanremo iżda jidher li l-preżentatriċi għalkemm kemm-il-darba sostniet l-interess tagħha li tagħmel dan, tħoss li għalissa għadu mhux ilmument opportun.

Imma donnu li ħadd ma rrealizza bilħjiel li D’Urso kienet qiegħda tagħti sakemm fuq Twitter tellgħet filmat fejn kienet ħdejn il-ħwejjeġ ta’ żmien il-Grande Fratello u rrimarkat il-botti li kienet ilha tgħaddi.

Intant, naqra zekzik ... jidher li fil-bini tal-Mediaset qed tinħass li se tfaqqa’ l-gwerra bierda hekk kif il-preżentatriċi ta’ Mattino Cinque Federica Panicucci ħaditha bi kbira li filwaqt li hi tħalliet bil-programm ta’ filgħodu biss, D’Urso issa ngħatat it-tielet programm tagħha f’dan l-istaġun u li kollha jixxandru f’ħinijiet ferm aħjar minn tagħha.

Mediaset ħabbru li għalkemm D’Urso se tieħu t-tmexxija ta’ programm ieħor fuq Canale 5, iż-żewġ programmi l-oħra li tmexxi — Pomeriggio Cinque u Domenica Live — mhux se jiġu affettwati. D’Urso bħalissa hija l-aktar preżentatriċi

Ilhom jiġru xnigħat għal dawn l-aħħar bosta xnigħat li ż-żewġ preżentaturi ma jissaportux lil xulxin u hemm min qed jispekola li Panicucci tista’ tieħu atteġjament ostili lejn Grande Fratello meta tkun qed twassal bosta servizzi waqt il-

programm tagħha ta’ filgħodu. Hemm min qed jgħid li Panicucci tista taddotta l-istess atteġjament li D’Urso għandha għall-programm Avanti Un’Altro ta’ Paolo Bonolis u ma ssemmihx daqslikieku ma jeżistix. Fil-fatt Bonolis mhux l-ewwel darba li rringrazzja lil D’Urso fil-bidu talprogramm tiegħu għall-mod kif konvenjentement tinsa tmexxi lill-telespettaturi għall-programm tiegħu fi tmiem tal-programm tagħha li jixxandar eżattament qablu. Intant madwar l-Italja kienu qed isiru l-auditions biex issa jintgħażlu il-parteċipanti biex jidħlu fid-djar l-aktar spijata fl-Italja. U biex inġeddulkom il-memorja, dawn huma r-rebbieħa kollha s’issa talGrande Fratello, uħud minnhom li saħansitra saru personalitajiet magħrufa fis-snin ta’ wara. 2000 Cristina Plevani 2001 Flavio Montrucchio

Ir-reality show lura wara nuqqas ta’ sentejn 2003 Floriana Secondi 2004 Serena Garitta 2004 Jonathan Kashanian 2006 Augusto De Megn 2007 Milo Coreti 2008 Mario Ferretti 2009 Ferdi Berisa 2010 Mauro Marin 2011 Andrea Cocci 2012 Sabrina Mbarek 2014 Mirco Petrilli 2015 Federica Lepanto Intant dwar Grande Fratello tajjeb ngħidulkom li l-ewwel edizzjoni tiegħu, dik tas-sena 2000, kien kiser rekord ta’ udjenzi għall-Mediaset tant li kien stmat li kellu 60% share tal-udjenza filwaqt li fl-2004 dan ilprogramm kien ħalla l-marka tiegħu fl-istorja tat-televiżjoni Taljana bħala l-unika programm li qatt issupera l-udjenza tal-Festival ta’ Sanremo. G 21


TELEVIŻJONI

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

GATEWAY TO MISS & MR WORLD 2018 FIL-PROGRAMM TA’ DIN IL-ĠIMGĦA NKOMPLU NINTRODUĊU AKTAR PARTEĊIPANTI FEMMINILI U MASKILI LI QED JIKKOMPETU GĦAL MISS U MR WORLD MALTA. WIEĦED U WAĦDA MINNHOM SER JIRBĦU D-DRITT LI JIKKOMPETU FL-AKBAR KONKORSI TAS-SBUĦIJA FID-DINJA, MISS U MR WORLD 2018

Ser naraw ukoll sezzjoni ta’

WAYNE CASSAR Wayne għandu 18-il sena u hu l-ikbar fost tliet aħwa subien. Jaħdem bħala fitter mekkaniku. Ikkontesta f’konkors talimmudellar għall-ewwel darba u rebaħ it-titlu ta’ Mr. Valentine 2018 kif ukoll il-Best Model Look. Iħobb l-atletika u rebaħ kompetizzjonijiet lokali u anki barra.

22

moda fejn naraw ilbiesi moda dan l-istaġun flimkien ma’ żraben li jikkumplimentawhom Sue Rossi tagħtina informazzjoni fuq attivitajiet li jsiru waqt il-Miss World. Sue Rossi taghtina informazzjoni fuq attivitajiet li jsiru waqt il Miss World.

ILYAN SEYCHELL Ġuvni ta’ 21 sena, student universitarju fuq social work waqt li jaħdem ukoll chef part-time. Bniedem determinat, avventuruż, onest u dħuli li dejjem lest jgħin. Jgħid li l-iktar persuna għażiża f’ħajtu hija ommu fejn permezz tagħha hu l-ġuvni li hu llum.

Il-photoshoot ser tlaqqagħna ma’ Ilyan Seychell, Wayne Cassar, Wilhemina Farrugia, Sarah Micallef u Erika Attard. It-tim wara din il-photoshoot hu magħmul minn Nella’s (fotografu), Alexia Muscat (makeup artist) u Karl Brincau (hairstylist) Bi preżentazzjoni ta’ Claudia

WILHEMINA FARRUGIA Wilhelmina għandha 24 sena minn Birżebbuġa u taħdem bħala investment service support officer. Ilha timmudella minn meta kellha 12-il sena. Fil-familja jinsabu ħames membri: ommha, missierha, oħtha u ħuha t-tewmi li wkoll se jipparteċipa fil-Mr World Malta ta’ din is-sena.

Nhar it-Tlieta 17 ta’ April fuq ONE fid-21:30 Calleja, Gateway to Miss & Mr World huwa produzzjoni ta’ Modelle International esklussivament liċenzjati minn Miss World Jersey Ltd. G

SARAH MICALLEF Sarah Micallef għandha 16-il sena u fil-konkors qiegħda tirrappreżenta l-lokalità tagħha li hija l-Fgura. Bħalissa Sarah qiegħda tattendi kors u tistudja biex tilħaq speċjalista ta’ sbuħija u l-passjonijiet tat-tfajla huma il-mudellar u lkant.

ERICA ATTARD Erica għandha 21 sena minn San Ġiljan. Taħdem fin-negozju tal-familja. persuna kulurita, persuna soċjevoli li malajr tibni ħbiberiji ġodda. Għandha passjoni kbira biex issiefer. Permezz tal-immudellar saret aktar kunfidenti. Din hija t-tieni darba għaliha fixxena tal-immudellar.

Ritratti: Bernard Polidano; Rtokk: Natasha Polidano bi prodotti Golden Rose; Xagħar Vitality grazzi għal Mark Stafrace u t-tim; Grazzi lil Styles Swimwear Centre

Fost il-features li hemm imħejjija se jitkellmu nies professjonali li ser jispjegaw bosta suġġetti, fosthom ittrattamenti medestetiċi, il-kura tax-xagħar, il-kura tal-ġilda u kif insegwu dieta tajba ma’ ezerċizzju.


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

TELEVIŻJONI Ritratt: Blackbook Photo

STEPHANIE HILI WAQT IL-PROĠETT DIN IS-SENA GRUPP TA’ 12-IL PERSUNA NGĦAQDU BIEX FL-EWWEL PASS LEJN IŻ-ŻAMBJA JIĠBRU L-FONDI LI KIEN SEJJER IKOLLHOM BŻONN U RNEXXIELHOM, KIF SE TARAW WAQT IL-PROĠETT. ĦAMSA MINNHOM MARRU FIŻ-ŻAMBJA, FOSTHOM STEPHANIE HILI. DIN HI L-INTERVISTA LI GĦAMILNA MAGĦHA MTA WASLET LURA MALTA. Stephanie, xi stennejt li se ssib? Stennejt li se nsib faqar kbir u post b’nuqqas ta’ ndafa, mard u ħafna nies li huma neqsin minn ħafna affarijiet li għandna aħna. X’kienet l-ewwel impressjoni tiegħek? L-ewwel li għidt f’qalbi kienet li għalkemm hemm ħafna faqar, għandhom wisq paċi madwarhom. Ħassejt imħabba li m’hu se ninsa qatt li għalkemm jien tlajt biex ngħin spiċċajt irċevejt ħafna iktar jien mingħandhom X’inhu dak il-mument li żgur qatt m’int ħa tinsa? L-iktar mument li m’hu se ninsa qatt hu meta morna l-ewwel darba fejn l-iskola u rajt ħafna tfal ġejjin jiġru ħdejna u ferħanin li qegħdin jarawna. Dak il-mument ridt nagħmel li nista’ biex kemm indum hemm ngħinhom biex nipprova meta ninżel lura Malta nħalli tbissima u li

jkunu jistgħu jgħixu ħajja aħjar. L-aktar ħaġa li mmissjajt meta kont iż-Żambja. Iktar minn persuna waħda żgur għax dawk it-tfal għandhom post speċjali ġo qalbi. Jien xogħli naħdem mat-tfal però hemmhekk ħassejt kemm huma tfal sempliċi, li m’għandhom xejn iżda fl-istess ħin għandhom kollox. Persuna miż-Żambja li se tibqa’ f’qalbek ... Sakemm domna hemmhekk konna morna l-isptar biex inkunu nistgħu nitkellmu mal-istaff. Inzertajna rajna tarbija li żgur qatt m’jien se ninsa. Din it-tarbija kien qiegħed ibati ħafna, jiġġieled mal-ħajja, għax ma kellux ħalib biżżejjed biex jgħix. B’hekk aħna ftehimna bejnietna biex nixtrulu l-ħalib u rnexxielna nsalvawh! L-aktar mument ħelu li għaddejt

minnu fiż-Zambja. L-iktar mument ħelu li ser nibqa’ niftakru hu meta qgħadt inkanta mat-tfal, u tiskanta kemm jitgħallmu kollox mill-ewwel. Personalment stennejt li ser tkun diffiċli peress li qatt ma semgħu kant tat-tfal ... iżda ħallewni impressjonata. Bdew jifirħu li qed jitgħallmu xi ħaġa ġdida. Ma’ min qbilt l-aktar mit-tim? Konna grupp tal-ġenn u emminni li ma nistax nagħżel wieħed jew waħda għax veru ħassejtni komda ma’ kulħadd. Kienet diffiċli li tmur għal missjoni ma’ nies li ma tafx? Qabel mort, bdejt ngħid u naħseb li ser tkun ftit diffiċli peress li qatt ma kont ma’ dan il-grupp iżda mill-ewwel ħassejtni milqugħa minn kulħadd. Wara li ġejna lura Malta l-ħin kollu niftakar fihom għax vera sibt ħbieb ta’ veru, u jalla li ’l quddiem nerġgħu nagħmlu xi ħaġa

Ħassejt imħabba li m’hu se ninsa qatt oħra bejnietna kollha. Din kienet l-ewwel esperjenza tiegħek? Jekk iva, bidlitlek il-mod ta’ kif tħares lejn il-ħajja? Iva, din l-ewwel esperjenza tiegħi flAfrika u meta ġejt lura miż-Zambja ħassejt li llum l-affarijiet li ngħaddi minnhom sirt napprezahom ħafna iktar. Aħna wisq sinjuri u minn meta rajt il-faqar li hemm fiż-Żambja, żammejtha f’moħħi kemm irrid napprezza dak kollu li għandi. Kieku kellek tikteb slogan dwar l-esperjenza kollha, x’ikun? L-esperienza ż-Żambja, tagħti kemm tiflaħ iżda tirċievi ħafna iktar. G Il-Proġett jixxandar fuq TVM nhar ta’ Sibt fl-16:05.

23


GWIDA

24

Ritratt: Atresmedia Corporacion De Medios De Comunicacion S.A.

SAÚL

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

TELEVIŻJONI Ritratt: Atresmedia Corporacion De Medios De Comunicacion S.A.

DESTIN KIEFER GĦAL SAÚL L-INTRIĊĊI DONNHOM MA JAQTGĦU QATT FI PUENTE VIEJO, IL-BELT FEJN HI AMBJENTATA S-SOAP OPERA SPANJOLA IL SEGRETO LI TIBQA’ FOST L-AKTAR PROGRAMMI SEGWITI MHUX BISS MIT-TALJANI IŻDA WKOLL MILL-MALTIN LI JSEGWU TA’ KULJUM MIT-TNEJN SAS-SIBT (ARA L-ISKEDI AĠĠORNATI GĦALL-ĦINIJIET DIVERSI LI JIXXANDRU) KEMM FUQ IL-CANALE 5 KIF UKOLL FUQ IL-LA 5.

Tispikka l-ħdura ta’ Francisca f’Il Segreto

Bosta huma l-intriċċi li se jkunu jiddominaw l-istorja u tajjeb li jekk ma tridux tkunu tafu wisq, tieqfu hawn. Inkella komplu aqraw dan is-servizz biex ikollkom ħjiel tal-intriċċi li se jkunu jinħmew.

huma l-aktar foqra fil-belt ikollhom saqaf fuq rashom. Francisca turi li xejn ma tapprova proġett bħal dan.

Wara ħafna mill-intriċċi hemm b’xi mod imdeffsa Francisca Montenegra u did-darba se jiżżeffnu fin-nofs Saúl u Julieta, li bosta jqabblu malkarattri ta’ Tristan u Pepa li kienu popolari fil-bidu ta’ din is-soap. Francisca tibqa’ tistmerr lil Julieta minħabba li hi tixbah ferm lil Pepa li tant ma kinitx taħmel. Prudencio, kif tafu, ssuġġerixxi lil Francisca biex jagħtu n-nar lid-dar ta’ Julieta f’ħin li hi u ċ-ċkejkna Ana ma jkunux hemm. Iżda jkun hawn li seħħ traġedja hekk kif ma jirrealizzawx li fid-dar hemm Ana. Iċ-ċkejkna fil-fatt mietet. Is-sitwazzjoni tkompli taggrava hekk kif Prudencio, li fil-fatt iħobb lil Julieta, jgħarraf lil Francisca bl-istorja ta’ bejn ħuh u Julieta. Il-kattiva

José Milán (Prudencio), Claudia Galán (Julieta Uriarte) u Rubén Bernal (Saúl) f’xena minn Il Segreto Francisca hi determinata li tbiegħed lil dawn it-tnejn milli jkunu flimkien u saħansitra tasal timmanipula n-nies ta’ madwarha, fosthom Emilia, biex tilħaq l-iskop tagħha. Imma aktar ma tiżvolġil-istorja se naraw lil Saúl arrestat inġustament.

Minħabba fl-involviment tiegħu ma’ Julieta, Francisca, minkejja li taf blinnoċenżza taż-żagħżugħ, ma terfax subgħajha biex tgħinu. B’hekk il-mara tkompli tipprova tostakola lil dawn it-tnejn mhux biss fl-istorja ta’ mħabba tagħhom iżda fuq proġett biex jinbnew postijiet fejn dawk li

Minkejja l-ħafna drabi li kien għamilha pjaċiri, Francisca mhix lesta li tħallaslu l-avukat u wara bosta terturi toħroġ bi proposta: dik li ssalvah mill-baħar tal-inkwiet li jinsab maqbud fih bil-patt u l-kundizzjoni li jitbiegħed darba għal dejjem mill-maħbuba tiegħu Julieta. Iżda jekk forsi taħsbu li żvelajna ħafna, se nħallukom b’mistoqsija. Tgħid Saúl se jċedi għar-rikatt ta’ Francisca? F’din l-istorja jidħol ukoll Raimundo li jipprova jiftaħ għajnejn Francisca u jfakkarha fil-passat u jħeġġiġa li ma tirrepetix l-iżball li kienet għamlet bi Tristan. G 25


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

TELEVIŻJONI

IL-ĦADD915TA' TA’NOVEMBRU APRIL IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 05:30 TVAM News 06:20 Teledrammi: Nostalġija u Tifkiriet 06:50 Dwarna 07:50 Fil-Gnien ma’ Melo 08:20 Ahbar Tajba 08:30 Hadt l-Ahbar 09:30 Maltarti 09:50 Ahbar Tajba 10:00 Valletta - Lwien ta’ Belt 10:30 Malta U Lil Hinn Minnha 12:00 NEWS 12:15 ĦADD GĦALIK 15:00 Hbieb u Ghedewwa - Catch Up (16:00 NEWS) 17:40 Paqpaq on Test 18:00 NEWS 18:15 Ghawdex Illum 18:45 Personaggi 19:15 Deheb il-Karta 19:35 DOT EU 20:00 NEWS 20:50 St. Mary’s 21:50 Skjetti (22:00 TVM.COM.MT News) 23:15 NEWS 23:40 Mixage

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 08:00 Animal Diaries 08:50 Ahbar Tajba 09:00 Quddiesa 10:00 Minn Jum għal Jum 10:30 Il-Progett 11:30 Cirkostanzi 14:00 UEFA Europa League

CSK Moscow - Arsenal (Ripetizzjoni)

16:00 Champions League: Real Madrid - Juventus Ripetizzjoni 18:00 Madagascar 19:00 Valletta 19:30 Gadgets 20:00 L-Ordni 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Seba t’Ijiem 21:00 Kontrattakk 23:00 Awtokura 23:30 News in English 23:35 Sports News 23:50 Celebrity Night

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Pink Panther (r) 07:30 ONE News 07:45 Ħinek twieġeb (r) 08:30 Paperscan 10:00 Esperti (r) 10:30 Tabor 11:05 Aroma Kitchen (r) 12:10 Telebejgħ 12:30 One News 12:35 Indhouse (r) 13:35 Arani Issa (r) 15:30 ONE News 15:35 Arani Issa (r) 16:50 Amber: Out & About 17:00 L-Argument 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 Minuta 20:40 Attivita’ Politika 21:15 Tmienja u Tmenin 22:15 Amber: Out & About (r) 22:25 Gateway to Mister & Miss World Malta (r) 23:30 ONE News

Net

Go 102/Melita 102 07:00 Net News 07:30 Meander Arti u Kultura (ripetizzjoni) 08:00 Telebejgħ

08:45 Analiżi 09:30 Telebejgħ 09:45 Week & More 11:15 Quddiesa mis Santwarju Ta’ Pinu 12:00 NET News 12:05 Sqallija ma’ Ron 13:05 Jekk Jogħġobkom (r) 14:30 Telebejgħ 15:00 NET News 15:05 Telebejgħ 16:40 Wheelspin (r) 17:30 Flusek (ripetizzjoni) 18:00 NET NEWS 18:05 Fejn Għexna 18:40 SOS Pets 19:30 NET NEWS 20:15 Diskors Politiku 20:30 Replay (21:45 NET News) 22:00 Politika 23:00 NET News 23:30 Xandiriet għal Matul il-lejl

Smash

F Living

Go 201/Melita 150 06:00 A Sua Immagine 06:30 Uno Mattina in Famiglia (07:00, 08:00, 09:00, 09:30 TG 1) 09:40 Paesi che vai 10:30 A Sua immagine 10:55 Quddiesa 12:00 Recita Angelus 12:20 Linea verde 13:30 Telegiornale 14:00 Domenica In 16:30 TG 1 16:35 E’ Arrivata la Felicita 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:35 Che tempo che fa 00:05 Speciale TG1 01:10 TG1 - Notte 01:30 Che Tempo Fa

Go 106/Melita 108 06:00 F Living Show 10:00 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 10:30 F Minuta 10:31 Overcomer’s Voice 11:00 Fuq it-Taraġ taz-Zuntier 12:00 Vetrina 12:30 Bidla Pożittiva 13:00 X’Hemm Ġdid 13:30 X’Laqatni 15:00 Waħdek M’Intix 16:30 Esperjenza 18:00 F Minuta 18:01 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 18:30 Attwali 20:00 Ejjew Għandi 20:30 F Minuta 20:31 KC 21:30 Il-Verita 23:00 Belle Donne 00:30 Fuq it-Taraġ taz-Zuntier

ĦADD GĦALIK TVM f’12:15 Ritratt: The Fotografer

26

Jekk int traskurat illum titlifx Ħadd Għalik għax tinduna kemm m’intix waħdek, jew forsi min jaf, l-organizzati jimpressjonawk u jirnexxielek torganizza ftit ruħek. Minjaf jekk it-traskurati humiex ser jorganizzaw ftit ruħhom waqt il-loghob? Tmexxi l-programm Angie Laus flimkien ma’ PJ Vassallo u Mario Coleiro.

Go 106/Melita 105 07:30 Kitchen program 08:15 7News 08:30 Habbejtek 09:30 Teleshopping 13:00 Motordrome 15:00 Foreign News 15:20 Kitchen program 16:00 Good Food Everyday 16:50 Foreign News 17:00 Habbejtek 18:10 Dockumentarju 18:40 Kitchen program 18:50 Profs Edward Scicluna 19:00 7News 19:30 X’laqatna repeat 20:00 Motordrome 20:00 News 20:30 Kitchen program 23:30 Teleshopping

Rai Uno

Rai Due

GO 202/Melita 151 05:00 Il Commissario Heidt 06:30 Rai Cultura 07:00 Sereno Variabile 07:50 Coast Guard 08:35 Heartland (09:15 TG 2 Dossier) 10:00 Morning Voyager 11:00 Mezzogiorno In Famiglia 13:00 TG 2 13:30 TG 2 Motori 13:40 Meteo 2 13:45 Quelli che aspettano 15:30 Quelli che il calcio 17:00 Novantesimo Minuto - Zona Mista 18:00 Novantesimo Minuto 18:55 Novantesimo Minuto - Tempi Supplementari 19:30 TG2 Flash 19:35 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 TG2 21:05 LOL ;-) 21:20 N.C.I.S. 22:10 Instinct

23:00 La Domenica Sportiva 01:00 Sorgente di Vita 01:30 Appuntamento al Cinema 01:35 Star Crossed

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 08:00 Sembra Ieri 08:30 Domenica Geo 10:15 Italian Beauty 11:10 TGR Estovest 11:30 TGR RegionEuropa 12:00 TG3 12:25 TGR Mediterraneo 13:00 Il Posto Giuisto 14:00 TG Regione 14:15 TG3 14:30 1/2h in Piu 15:30 Kilimangiaro: Il Grande Viaggio 16:30 Ciklizmu Le Classiche del Nord 17:00 Kilimangiaro: Tutte le Facce dl Mondo 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:30 Fuori Roma 21:25 Sono Innocente 23:30 TG3 23:45 TG Regione 23:50 1/2h in Piu 00:50 Il Posto Giusto 01:50 Fuori Orario. Cose (mai) Viste Monte Film 2016 04:05 Mise en scène with

Arthur Penn Film It-tielet parti

Rete 4

Go 206/Melita 153 07:25 TG4 News 07:45 Media Shopping

08:15 Il Sogno di Leonardo 09:20 Pillole di Angoli di Mondo Dokumentarju 10:00 Quddiesa 10:50 Ikompli Amazing Animal Parents 11:55 Meteo.It 12:00 Murder, The Last Free Man Film 2001 b’Angela Lansbury, Phylicia Rashad 14:00 Donnavventura 15:00 Francesco Film 2001 b’Raoul Bova 18:55 Tg4, Meteo.It 19:35 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta d’Amore 20:30 Quarto Grado 21:15 The Bourne Supre macy Film 2004 b’Matt Damon 23:30 A Mezzanotte Va La Ronda del Piacere Film Taljan 1975 bi Claudia Cardinale.


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

TELEVIŻJONI

IL-ĦADD 15 APRIL THE WALL

ILLUM FUQ IL-CABLE TV

CANALE 5 FID-21:15

Melita More Il-game show immexxi minn Gerry Scotti jirritorna fuq l-istazzjon talMediaset mill-lejla għal erba’ ġimgħat. Il-programm qed jitwassal fi żmien meta Scotti ffirma kuntratt ġdid li jorbtu għal aktar snin mal-Mediaset. Fost il-personalitajiet li se jkunu qed jieħdu sehem hemm Michelle Hunziker.

Canale 5

Go 205/Melita 154 06:00 Prima Pagina 07:55 Traffico 07:58 Meteo.It 08:00 TG5 Mattina 08:45 Speciale TG 5 09:45 I Menu di Giallo Zaffereno 11:00 Le Storie di Melaverde 12:00 Melaverde 13:00 TG5 13:39 Meteo.It 13:40 L’Arca Di Noe 14:00 Domenica Live 18:45 Avanti Un Altro 20:00 Tg5, Meteo.It 20:40 Paperissima Sprint 21:15 THE WALL L-ewwel programm 23:20 L’Isola dei Famosi 00:20 X-Style 01:00 TG5 01:40 Paperissima Sprint 02:05 Sei Forte Maestro

Italia 1

Go 204/Melita 155 07:00 The Smurfs 07:25 Tweety & Sylvester 07:30 Once Upon A Time: Life 07:59 Once Upon A Time: Man 08:30 Daffy Duck’s Quackbusters Cartoon Film 1988 10:25 I Cesaroni 12:25 Studio Aperto 12:40 Superbike Gare 14:00 L’Isola dei Famosi 14:15 Superman IV Film 1987 bi Christopher Reeve, Gene Hack man, Margot Kidder 16:10 Puss In Boots Cartoon Film 2011

18:00 Tweety & Sylvester 18:30 Studio Aperto 19:00 L’Isola dei Famosi 19:30 C.S.I. Miami 20:35 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:20 Le Iene Show 00:50 Lucifer 01:45 Studio Aperto

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 X-Style 09:05 Una Vita 13:05 Amici di Maria 14:10 Rosamunde Pilcher: The Man of My Dreams Film Ġermaniż 2007 16:10 L’Isola dei Famosi Special Edition 20:30 Mai Dire Isola 21:10 Love Finds You In Charm Film 2015 bi Trevor Donovan 23:10 Bon Apetite Film 2009 b’Unax Ugalde 01:00 Modamania 01:30 L’Isola dei Famosi Special Edition 04:55 Il Segreto 05:58 TGCom 24

BBC

Go 301/Melita 300 06:00 Bargain Hunt 06:45 Antiques Roadshow 07:35 Antiques Roadshow 08:30 Doctors 10:30 EastEnders 10:20 EastEnders 12:30 Bargain Hunt 13:15 Bargain Hunt 14:00 Father Brown 14:45 Keeping Up Appearances

16:15 Bargain Hunt 17:00 Antiques Roadshow 17:55 Antiques Roadshow 18:45 Keeping Up Appearances 20:15 Father Brown 21:00 New Tricks 21:50 Silent Witness 22:45 Silent Witness 23:35 Father Brown

Discovery

Go 301/Melita 400 06:00 How Do They Do It? 06:30 Yukon Men 07:30 Railroad Australia 08:30 Misfit Garage 09:30 How It’s Made 10:00 Outback Truckers 11:00 Space Dealers 12:00 Container Wars 13:00 Storage Hunters UK 14:00 Storage Hunters 16:00 Railroad Australia 17:00 Wheeler Dealers 18:00 Garage Rehab 19:00 Alaskan Bush People 20:00 Arctic Waters 21:00 Gold Rush 22:00 Finding Escobar’s Millions 23:00 Curse of the Frozen Gold

Melita 315 20:00 CRIMINAL MINDS When a mass grave is uncovered in a New Orleans cemetery, the Behavioral Analysis Unit (BAU) searches for a killer who sees himself as a modern-day plague doctor. Meanwhile, Prentiss finds herself forced to endure a hostile interrogation after Barnes suspends her from active duty and summons her for an internal audit.

TCM

Go 701 / Melita 310 06:40 A Streetcar Named Desire 08:40 The Last Run 10:15 TCM Presents Under the Influence 10:45 The Seventh Cross 12:35 Viva Las Vegas 14:00 Kelly’s Heroes 16:20 Challenge to Lassie 17:35 TCM Presents Under the Influence 18:05 McCabe and Mrs. Miller 20:00 Ryan’s Daughter 23:10 Destination Tokyo

AMC

Go 702 / Melita 312 06:40 Raiders of the Seven Seas 08:10 White House Down 10:20 Cold Turkey 12:00 50 First Dates 13:40 Welcome to L.A. 15:20 Earthbound 16:55 THE BILLION DOLLAR HOBO Vernon Praiseworthy is a clumsy but lovable dope who stands to inherit his uncle’s fortune. The condition is that he travel the rails as a penniless

hobo just as his uncle did in the dark days of the depression. That seems simple enough until he gets involved in a dog-napping plot. Starring Tim Conway, Al Stellone. 1977 18:30 Rappin’ 20:00 Uptown Girls 21:30 Fear the Walking Dead 23:10 Fear the Walking Dead

GO Stars

Go 150 08:15 Rise 09:10 A Monster Calls 11:00 Passengers 13:00 Resident Evil: The Final Chapter 14:50 The Legend Of Tarzan 16:45 Certain Women 18:40 The Dark Tower 20:15 Timeless 21:00 THE FATE OF THE FURIOUS With Dom and Letty married, Brian and Mia retired and the rest of the crew exonerated, the globe-trotting team has found some semblance of a normal life. They soon face an unexpected challenge when a mysterious woman named Cipher forces Dom to betray them all. Now, they must unite to bring home the man who made them a family and stop Cipher from unleashing chaos. Starring Vin Diesel, Dwayne Johnson. 2017 23:20 Girls Night Out 00:50 The Last Witch Hunter 02:40 A Monster Calls 04:30 The Dark Tower 06:05 The Legend Of Tarzan

Melita More Melita 315 08:30 Suits 09:15 Grand Designs 14:15 Hit The Floor 18:00 2 Broke Girls 18:30 Grey’s Anatomy 19:15 Supernatural 20:00 Criminal Minds 20:45 Mafia Only Kills in Summer 21:45 The Young Pope 23:00 Game Of Thrones 00:15 The Amazing Race

GO Stars THE FATE OF THE FURIOUS 27


TELEVIŻJONI

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

IT-TNEJN 916TA' TA’NOVEMBRU APRIL IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 05:25 Hbieb u Ghedewwa 05:55 Cirkostanzi 06:25 Skjetti Daily 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Kromozoma 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Hbieb u Ghedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti Daily 19:40 Kultura News 19:45 Laparelli sa Piano 20:00 Aħbarijiet 20:50 Manwela 22:00 Headline News 22:10 Realtà 23:15 NEWS 23:30 Hbieb u Ghedewwa 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:00 Motorsmt 08:30 GFA Roundup 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 Personaggi 11:30 Deheb il-Karta 12:00 DOT EU 12:00 Euronews 12:30 Malta u lil Hinn Minnha 14:00 L-Irkant 14:30 Ninvestigaw X’Qed Nieklu 15:30 Euronews 17:00 Madagascar 18:00 Puffle Town

18:30 Sport Għawdex 19:00 Champion’s League Magazine 19:30 Teledrammi: Nostalgija u Tifkiriet 20:00 Pagna Minn Ktieb 20:15 DOC 20:25 Ahbarijiet ghal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Kromozoma 21:00 Minn Jum ghal Jum 21:30 Pape Satan 22:00 Sports Headline News 22:05 Vigilante 23:05 Fil-Gnien ma’ Melo 23:35 News In English 23:40 Sports News 23:50 St. Mary’s

09:00 NET Live (r) 10:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Fuq NET 15:00 NET News 15:05 Fuq NET 15:15 Santa Monika (r) 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET Live 19:30 NET News 20:15 NET Live 20:45 SANTA MONIKA 21:45 NET News 21:50 Wheelspin 22:30 Immaġni (ripetizzjoni) 23:00 NET News 23:30 Xandiriet ghal matul il-lejl

ONE

F Living

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Liquorish – Daytime 07:00 Joe’s Kitchen (r) 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 08:40 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:30 Aroma Kitchen (r) 12:30 One News 12:35 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 Preview 16:30 Achieve 17:20 Liquorish – Daytime 17:30 Flimkien ma’ Nancy 18:30 Pjazza 19:30 ONE News 20:15 Prime Time 20:35 LIQUORISH 22:40 Ondroad (r) 23:05 Brussels Calling (r) 23:30 ONE News 23:50 Liquorish

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Life & Style (r)

Go 106/Melita 108 05:30 Belle Donne 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 08:00 Overcomer’s Voice 08:30 Bidla Pozittiva 09:00 Il-Verita 10:30 F Minuta 10:31 X’Laqatni 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:55 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 Esperjenza 19:30 Overcomer’s Voice 20:00 Żona Ambjent 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta min Wara l-Kwinti 21:00 Shanti 21:05 F Living Show 01:05 X’Laqatni 02:35 Belle Donne 04:05 KC 05:05 Vetrina

Smash

LIQUORISH ONE FID-20:35 L-avventura tkompli fil-Bangaldesh fejn Zdenjik se jibda l-avventura impossibbli tiegħu. Din mhux se jagħmilha waħdu għaliex il-parteċipanti se jkollhom jivvutaw. F’dan l-episodju tal-lejla se naraw kif Vincent jispiċċa jaqa’ fl-ilma bil-ħwejjeġ u l-backpack b’kollox. L-esperjenza tkompli fl-akbar foresta talmangrove fid-dinja.

28

Go 106/Melita 105 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Kitchen program 10:00 Good Food Everyday 10:50 Teleshopping 13:10 Teleshopping 14:20 Erga’ Lura 15:00 Dokumentarju 16:00 Kitchen program 16:10 Good Food Everyday 17:10 Foreign News 18:10 Music Videos 19:00 7 News 19:30 X’laqatna 20:30 Widnet il-Bahar 21:00 Parlament tal-poplu 22:00 7 News

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:00 Buono A Sapersi 12:45 La Prova del Cuore 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita In Diretta 18:45 L’Eredità 20:00 Telegiornale 20:30 Soliti Ignoti 21:25 Il Commissario Montalbano: Il Campo del Vasaoi Film Taljan b’Luca Zingaretti, Belen Rodriguez. Oriġinarjament skedat għal nhar il-Ġimgħa li għaddiet 23:45 Che Fuori Tempo Che Fa

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:25 Protestantesimo 07:55 Charmed 08:35 Jane the Virgin 10:00 TG2 12:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:35 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:10 TG2 Flash 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0 19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che... 21:20 Criminal Film 2016

23:20 00:45 01:15

b’Kevin Costner. Night Tabloid Sorgente di Vita The Magic of Belle Isle Film 2013 b’Morgan Freeman.

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:10 TG3 LIS 15:15 Last Cop 16:00 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:25 Cartabianca 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:20 Senso Comune 20:40 Un Posto al Sole 21:15 Report 23:10 Prima dell’Alba 24:00 TG3 Linea Notte 00:10 TG Regione

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:40 TG 4 Night News 07:15 Media Shopping 07:30 The A-Team 08:35 Siska 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 The Mentalist 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:50 Columbo: Agenda For Murder Film 1989 b’Peter Falk 18:55 Tg4, Meteo.It 19:34 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta D’amore 20:30 Stasera Italia 21:15 Anche Gli Angeli Mangiano Fagioli Film 1973 b’Bud Spencer, G. Gemma 23:35 Frankenstein Film 2004 b’Julie Delpy

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

TELEVIŻJONI

IT-TNEJN 16 TA’ APRIL ILLUM FUQ IL-CABLE TV

SANTA MONIKA NET FID-20:45 Paul jinsab fl-inkwiet ma’ John minħabba fil-manuvri ta’ Veronika. Amanda donnha li waslet biex twelled u Antoine, kontra x-xewqa ta’ Amanda, jitlob l-għajnuna ta’ ommu. Judith tħossha frustrata li kellha ddur għal Martha biex tgħinha fil-flus. Għalkemm hi twaħħal f’Donatella li serqitha, Elaine għandha teorija oħra... 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 L’Isola dei Famosi 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti un Altro (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscia La Notizia 21:25 L’Isola dei Famosi L-aħħar programm (Jista’ jkun hemm tibdil fl-iskeda bejn illum u għada) 01:00 X-Style 01:40 TG5 - Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 07:00 Pepe Le Pew 07:06 Yoghi Bear 07:25 Anna dai Capelli Rossi 07:50 L’Isola della Piccola Flo 08:15 Mila e Shiro 08:40 Royal Pains 10:30 House, M.D. 12:25 Studio Aperto 13:00 L’Isola dei Famosi 13:05 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls 15:45 New Girl 16:15 How I Met Your Mother 17:05 According to Jim 18:00 Two & A Half Men 18:25 Love Snack 18:30 Studio Aperto 19:15 L’Isola dei Famosi 19:26 Mai Dire Isola

20:35 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Batman Begins Film 2005 bi Christian Bale, Michael Caine 00:15 Tiki Taka - Il Calcio E’ Il Nostro Gioco 02:00 Road To Russia 02:35 Oltre il Limite - Sport 03:05 Champion’s League 03:35 Studio Aperto 03:50 Premium Sport

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:40 Beautiful 10:00 Una Vita 10:35 Il Segreto 11:45 Ultime dall’Isola 11:55 L’Isola dei Famosi Extended Edition 14:10 The Secret Circle 16:05 Everwood 18:50 Heartbeat 19:50 Uomini e Donne 21:10 Rosamunde Pilcher: The Secret of the White Dove Film 2015 b’Angela Roy 23:15 Love Finds You In Charm Film 2015 bi Trevor Donovan 01:05 Ultime dall’Isola

BBC

Go 301/Melita 300 11:30 The Coroner 12:15 Bargain Hunt 13:00 Antiques Roadshow 14:45 Last of the Summer Wine 15:15 Keeping Up Appearances 15:45 Yes, Prime Minister 16:15 Father Brown 17:00 Doctors

17:30 Casualty 18:20 Bargain Hunt 19:05 Hustle 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 Father Brown. 21:45 Father Brown 22:30 Alan Carr: Chatty Man 23:15 Doctor Foster

Discovery

Go 301/Melita 400 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Dual Survival 13:00 Carspotting 16:00 Impossible Engineering 17:00 Container Wars 17:30 Property Wars 18:00 Wheeler Dealers 20:00 Ed Stafford: Left for Dead 21:00 Naked and Afraid 22:00 Street Outlaws 23:00 Tethered

Melita More

Melita 315 20:00 COLD CASE The team reinvestigates the 1953 case of Bingo Zohar, a talented 19-yearold rock’n’roll singer when new evidence comes forth suggesting he wasn’t killed in the place where his body was found. The investigation reveals that the victim was facing discouragement and bullying from his peers and family.

TCM

Go 701 / Melita 310 06:25 Kelly’s Heroes 08:45 Challenge to Lassie 10:00 McCabe and Mrs. Miller 12:00 The Treasure of the Sierra Madre 14:00 Key Largo 15:40 A Life of Her Own 17:25 The Fighting 69th 18:45 The Oklahoma Kid 20:05 On the Town 21:40 Shaft 23:20 Now, Voyager

AMC

Go 702 / Melita 312 07:20 Earthbound 08:55 The Billion Dollar Hobo

10:30 Rappin’ 12:00 Speechless 13:35 Captive Hearts 15:15 Carry On Columbus 16:45 A Home of Our Own. 18:30 George Washington 20:00 The Night Manager 21:30 The Resurrected 23:15 Sniper

GO Stars

Go 150 07:55 The Last Witch Hunter 09:45 Flower Shop Mystery: Snipped In The Bud 11:15 Bigger Fatter Liar 12:50 Ice-Age: Collision Course 14:25 The Fate Of The Furious 16:45 Lady In The Van 18:30 Escobar: Paradise Lost 20:30 The Big Bang Theory 21:00 The House 22:30 Silence 01:15 Lights Out 02:35 Son Of God 04:55 The Big Bang Theory 05:20 Flower Shop Mystery: Snipped In The Bud 06:50 Ice-Age: Collision Course

Melita More

Melita 315 08:30 The Big Bang Theory 09:00 Chicago P.D. 09:45 Two & a Half Man 10:15 Deceduti 11:45 Criminal Minds 12:30 MOM 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 The Originals 16:45 The Fosters 17:30 Grey’s Anatomy 18:15 Days of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 The Amazing Race 21:30 The Young Pope 22:45 American Gods 23:30 2 Broke Girls

Melita More COLD CASE

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Brady confronts Theresa about her phony broken ankle and forces her to tell the truth; Serena attends to Caroline, who is suffering from a stroke and Eric learns from Kayla that Serena saved his grandmother’s life; Daniel sees Xander having an intense conversation with Nicole and the two men almost get into a fight; Ben throws the news of his engagement to Abigail in Chad’s face, but a drunk Chad congratulates the couple, sincerely hoping Abigail finds happiness; Abigail admits to Ben she’s pregnant. 29


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

TELEVIŻJONI

IT-TLIETA917TA' TA’NOVEMBRU APRIL IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 05:25 Hbieb u Ghedewwa 05:55 Cirkostanzi 06:25 Skjetti Daily 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Gadgets 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Hbieb u Ghedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti Daily 19:40 Kultura News 19:45 Pagna minn Ktieb 20:00 Ahbarijiet 20:50 ĦOBBNI FTIT 22:00 Headline News 22:10 Dissett 23:15 NEWS 23:30 Hbieb u Ghedewwa 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:30 Knots 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 Minn Jum ghal-jum 11:30 Gadgets 12:00 Euronews 12:30 Realta’ 13:30 Teledrammi - Nostalgija u tifkiriet 14:00 Maltarti 14:30 Ninvestigaw X’Qed Nieklu 15:30 Euronews 17:00 Irkant 17:30 Valletta

18:00 Pudinu u Shabu 18:30 3 Pointer 19:00 Tigrijiet Biss 19:30 Fil-Gnien ma’ Melo 20:00 Paq Paq on Test 20:15 DOC 20:25 Aħbarijiet għal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Personaggi 21:00 Dwarna 22:00 Sports Headline News 22:05 Skjetti 23:05 Pape Satan 23:35 News In English 23:40 Sports News 23:50 BOV Premier: Balzan - Senglea Delayed

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Liquorish – Daytime 07:00 Popcorn (r) 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 08:40 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:30 Indhouse (r) 12:30 ONE News 12:35 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 Preview 16:30 Telebejgħ 17:20 Liquorish – Daytime 17:30 Dak li jgħodd 18:30 Pjazza 20:00 ONE News 20:15 PrimeTime Ara paġna 20:35 PUPAZZ 21:30 Gateway to Mister & Mrs World Malta 22:30 Joe’s Kitchen (r) 23:05 Malta u L-Unjoni Ewropea 23:30 ONE News 23:50 Liquorish – Daytime

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Life & Style (r) 09:00 NET Live (r) 10:15 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Fuq NET 15:00 NET News 15:05 Fuq NET 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET Live 19:30 NET News 20:15 NET Live 20:45 Road Trip 21:45 NET News 21:50 Sport Extra 22:20 Flusek (ripetizzjoni) 23:00 NET News 23:30 Xandiriet matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108 05:30 X’Laqatni 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 08:00 Belle Donne 09:30 Don’t Stop Me Now 10:30 F Minuta 10:31 Attwali 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:55 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 Kollox Bla Kulur 19:30 Ejjew Għandi 20:00 Indepth 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta min wara l-Kwinti 21:00 Shanti 21:05 F Living Show 01:05 Attwali 02:35 X’Laqatni 04:05 Don’t Stop Me Now

Go 106/Melita 105 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Dokumentarju 10:00 Good Food Everyday 10:50 Teleshopping 13:10 Teleshopping 14:20 Erga’ Lura 15:00 Dokumentarju 16:00 Kitchen program 16:10 Good Food Everyday 17:10 Il-Parlament tal- Poplu Ripetizzjoni 18:10 Kitchen program 19:00 7 News 19:30 Dokumentarju 20:00 CNI 20:30 Kitchen Programme 20:40 Dokumentarju 22:00 7News 22:30 Dokumentarju

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 15:15 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita in Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Soliti Ignoti 21:25 Questo Nostro Amore 80 Ir-raba’ puntata 23:30 Porta a Porta (01:05 TG 1)

Rai Due

ĦOBBNI FTIT TVM FID-20:50 Zach issa qiegħed jaħdem fl-uffiċċju, iżda xorta jħoss ilbżonn li jgħaddi jara lil Claire. Nathalie tiddeċiedi li għandha tmur tiltaqa’ ma’ binha u Bruno jagħmel l-arranġamenti kollha. Tasal fuq il-post u tistenna sabiex wara dawn is-snin kollha tiltaqa’ ma’ binha. Lil Ben jibagħtu għalih lisptar fejn jiltaqa’ ma’ Dr Said. 30

Smash

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:15 Charmed 08:35 Jane the Virgin 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:35 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:10 TG2 Flash LIS 18:15 TG2 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0 19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che...

21:20 Hawaii Five-0 23:40 Sbandati 01:10 Rai Cultura 01:35 Sport: Speciale Novantesimo Minuto Serie B

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:10 TG3 LIS 15:15 Last Cop 16:00 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:25 Cartabianca 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:20 Senso Comune 20:40 Un Posto al Sole 21:15 Cartabianca 24:00 Lineanotte 00:10 TG Regione

Rete 4

Go 206/Melita 153 07:15 Media Shopping 07:30 The A-Team 08:35 Siska 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 The Mentalist 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:35 Wild Rovers Film 1971 b’William Holden 18:55 Tg4, Meteo.It 19:34 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta D’amore 20:30 Stasera Italia 21:15 Unknown Film 2011 b’Liam Neeson 23:30 Joe Kidd Film 1972 bi Clint Eastwood 01:20 TG4 Night News 01:55 Tre Film Taljan 1996 bi Christian De Sica

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 Beautiful


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

TELEVIŻJONI

IT-TLIETA 17 TA’ APRIL ILLUM FUQ IL-CABLE TV

PUPAZZ ONE FIT-20:35 Paul u l-istorja tiegħu mdawra b’Ashley, tiċċara iżjed fl-edizzjoni ta’ lejla meta jiġi wiċċ imb wiċċ ma’ Bernardo. Din iddarba Ashley kien oriġinali, u biddel il-maskra li soltu jilbes. Se jinqabad li mhux veru qatel lill-aħħar tifel li sabu mejjet? U mbagħad x’se jiġri minn Bernardo? 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Amici di Maria 16:20 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti un Altro (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscia La Notizia 21:25 Grande Fratello Tmexxi Barbara D’Urso 00:50 TG 5 Notte 01:30 Striscia La Notizia

Italia 1

Go 204/Melita 155 07:00 Pepe Le Pew 07:06 Yoghi Bear 07:25 Anna dai Capelli Rossi 07:50 L’Isola della Piccola Flo 08:15 Mila e Shiro 08:40 Royal Pains 10:30 House, M.D. 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls 15:45 New Girl 16:15 How I Met Your Mother 17:05 According to Jim 18:00 Two & A Half Men 18:25 Colorado Pills 18:30 Studio Aperto 19:15 Mai Dire Isola 19:35 C.S.I. Miami 20:25 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 Lone Survivor Film 2013 b’Mark Wahlberg 24:00 Death Race Film 2010 b’Luke Goss 02:00 Studio Aperto

02:15 Premium Sport 02:40 Media Shopping 02:55 Yu-Gi-Oh! 05:55 Media Shopping 06:10 Finalmente Soli

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:40 Beautiful 10:00 Una Vita 11:40 Ultime dall’Isola 11:55 Il Segreto 12:50 Uomini e Donne 14:10 The Secret Circle 16:05 Everwood 18:00 Rosamunde Pilcher: The Secret of the White Dove Film 19:50 Uomini e Donne 21:10 L’Isola dei Famosi 00:55 Ultime dall’Isola 01:30 Grande Fratello Live 02:00 The Secret Circle

BBC

Go 301/Melita 300 06:00 Bargain Hunt 06:45 Antiques Roadshow 08:30 Doctors 09:00 EastEnders 09:25 Last of the Summer Wine 09:55 Keeping Up Appearances 10:25 Hustle 11:20 Father Brown 12:05 Bargain Hunt 12:50 Antiques Roadshow 14:40 Last of the Summer Wine 15:10 Keeping Up Appearances 15:40 Hustle 16:35 Father Brown 17:20 Doctors 17:50 EastEnders 18:20 Bargain Hunt 19:05 Hustle

20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 DCI Banks 22:30 Alan Carr: Chatty Man 23:15 Happy Valley

Discovery

Go 301/Melita 400 08:30 How Do They Do It? 09:00 Storage Hunters UK 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Dual Survival 13:00 Gold Rush 16:00 Impossible Engineering 17:00 Container Wars 18:00 Wheeler Dealers 20:00 Gold Rush. 21:00 The Island with Bear Grylls 22:00 Street Outlaws 23:00 Heavy Rescue: Feels Like A Win

Melita More

Melita 315 21:30 CHICAGO FIRE Casey goes to drastic measures to help his friend Kannell . Lt. Severide helps an old widow come to terms with letting go, but realizes he may be the one needing help. Otis and Cruz deal with surprises when they find a new roommate to move in. Dawson and Brett get crafty to save a young girl.

TCM

Go 701 / Melita 310 07:00 Key Largo 08:40 A Life of Her Own 10:25 The Fighting 69th 11:45 Anchors Aweigh 14:00 White Heat 15:55 Thirty Seconds Over Tokyo 18:10 Dark Passage 20:00 Take Me Out to the Ball Game 21:35 The Yearling 23:40 Dial M for Murder

AMC

Go 702 / Melita 312 06:00 A Home of Our Own

07:40 George Washington 09:05 Total Recall 11:00 Hitch 12:55 City Slickers II: The Legend of Curly’s Gold 14:45 Mr & Mrs Bridge 16:50 Cold Heaven 18:25 The Island of Dr. Moreau 20:00 Madhouse 21:30 Sniper 23:10 Young Guns

GO Stars

Go 150 08:25 The A Team 10:25 Lady In The Van 12:10 Murder She Baked: A Deadly Recipe 13:40 Escobar: Paradise Lost 15:40 Date Night 17:10 Collateral Beauty 18:50 Eye In The Sky 20:30 Will and Grace 21:00 Taken 21:50 Straight Outta Compton 00:25 Snatched 02:00 The A Team 04:00 Date Night 05:30 Murder She Baked: A Deadly Recipe 07:00 Eye In The Sky 08:45 CLOSE

Melita More

Melita 315 08:30 The Big Bang Theory 09:00 Hit The Floor 09:45 Two & a Half Man 10:15 Deceduti 11:45 Supernatural 12:30 2 Broke Girls 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 Devious Maids 16:45 Person Of Interest 17:30 Switched At Birth 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Suits 21:30 Chicago Fire 22:15 Psych 23:00 MOM 23:30 The Amazing Race 00:15 The Fosters 01:00 Chicago P.D.

AMC MADHOUSE

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Abigail tells JJ and Jennifer she and Ben are engaged and she is pregnant; Kayla lets everyone know Caroline’s prognosis is good - thanks to Serena’s actions; Eric wants to arrange a time to talk to Serena; Daniel presses Victor for the truth about his relationship with Xander; Maggie pays a visit to Nicole wanting Nicole to be part of the family; Hope finds out Ben and Clyde are no longer Aiden’s clients. 31


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

TELEVIŻJONI

L-ERBGĦA 18 TA’ APRIL IL-ĦADD 9 TA' NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 101 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 L-Ordni 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 HBIEB U GHEDEWWA 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti 19:40 Kultura News 19:45 Super 5 20:00 NEWS 20:50 Benjamin 22:00 TVM.COM.MT News 22:10 Pape Satan 22:40 Tertuqa 35 23:15 NEWS 23:30 HBIEB U GHEDEWWA 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 08:00 Tigrijiet Biss 08:30 3 Pointer 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 Il-Progett 12:00 Euronews 12:30 Dissett 13:30 Fil-Gnien Ma’ Melo 14:00 Ghawdex Illum 14:30 BOV Premier: Balzan - Senglea Ripetizzjoni 16:30 Euronews 17:00 Personaggi 17:30 DOT EU 18:00 Puffle Town

18:30 Knots 19:00 Ruggers 19:30 Kromozoma 20:00 World Cup Review Programme 20:25 Aħbarijiet għal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Motor Sports Awards 21:15 Sport Headline News 22:05 Malta u lil Hinn Minnha 23:30 News in English 23:35 Sports News 23:50 Manwela

10:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Fuq NET 15:00 NET News 15:05 Fuq NET 15:15 Santa Monika 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET News 18:10 NET Live 19:30 NET News 20:15 NET Live 20:45 Iswed fuq l-Abjad 21:45 NET News 21:50 Fejn Ghexna 22:20 Sport Extra (r) 23:00 NET News

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Liquorish – Daytime 07:00 Tabor (r) 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 08:35 Ieqaf 20 Minuta (r) 08:55 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:30 Better Living (r) 12:30 ONE News 12:35 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 Preview 16:25 Fresh & Funky (r) 16:55 Brussels Calling 17:20 Liquorish – Daytime 17:30 Aqta’ Kemm 18:30 Pjazza 19:30 ONE News 20:15 PRIME TIME 20:35 Division 7 21:45 Arena 23:00 Roadway 23:30 ONE News 23:50 Liquorish – Daytime

F Living

ONE

NET

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Life&Style 09:00 NET Live

Go 106/Melita 108 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 08:00 X’Laqatni 09:30 Fuq it-Taraġ tazZuntier 10:30 F Minuta 10:31 Esperjenza 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Żona Ambjent 17:00 Portmoni 17:30 Overcomer’s Voice 17:55 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 Belle Donne 19:30 Vetrina 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta minn wara l-Kwinti 21:00 Shanti 21:05 F Living Show 01:05 Il-Verita 02:35 Esperjenza 04:05 Don’t Stop Me Now

Smash

Go 106/Melita 105 07:45 7News

ĦBIEB U GĦEDEWWA TVM FIT-15:00 U FIL-23:30 Saviour irrabja ħafna għat-testment li ħalliet ommu. Xi xtaqet wara ħajjitha? Jamie ċemplet lil Savour. X’kellha daqshekk urġenti? Wara rreferiet dak kollu li kien intqal lil John. X’kienet ir-reazzjoni tiegħu? Baqgħet tissikka lil ommha biex tgħidilha min kienet il-vera ommha? X’qaltilha Lina? 32

08:00 Habbejtek 09:00 Dokumentarju 10:00 Good Food Everyday 10:50 Teleshopping 13:10 Teleshopping 14:20 Erga’ Lura 15:00 Dokumentarju 16:00 Kitchen program 16:10 Good Food Everyday 17:10 Il-Parlament tal- Poplu Ripetizzjoni 18:10 Music Video 18:50 Prof. Edward Scicluna 19:00 7 News 19:30 Good Food Everyday 20:30 Maghrufin 21:10 Kitchen Programme 21:50 Prof. Edward Scicluna 22:00 7News 22:30 Dokumentarju 23:30 Teleshopping

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 15:15 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita In Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Soliti Ignoti 21:25 Nemiche per la Pelle Film 2015 b’Margherita Buy 23:15 Porta a Porta 00:50 TG 1 Notte

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:15 Charmed 08:35 Jane the Virgin 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:35 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:10 TG2 Flash LIS 18:15 TG2 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0 19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che...

21:20 Il Cacciatore 23:25 Sport: Speciale Novantesimo Minuto 00:30 Sulla Via di Damasco 01:00 Thank You for Smoking Film 2006 b’Aaron Eckhart.

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:10 TG3 LIS 15:15 Last Cop 16:00 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:25 Cartabianca 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:20 Senso Comune 20:40 Un Posto al Sole 21:15 Chi La Visto? 24:00 TG3 Linea Notte 01:05 Rai Cultura

Rete 4

Go 206/Melita 153 07:15 Media Shopping 07:30 The A-Team 08:35 Siska 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 The Mentalist 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:35 Portrait in Black Film 1960 b’Lana Turner 18:55 Tg4, Meteo.It 19:30 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta D’amore 20:30 Stasera Italia 21:15 Crocodile Dundee Film 1985 b’Paul Hogan 23:30 Ieri Oggi Italiani 01:15 TG4 01:35 Media Shopping 01:50 Superflash Show 1984 - 1985

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

TELEVIŻJONI

L-ERBGĦA 18 TA’ APRIL PRIME TIME ONE FIT-20:15 It-Tnejn: David Mifsud, individwu b’interess fl-istudju tal-insetti, b’mod speċjali fuq in-naħal. It-Tlieta: Maria Gutiza, Second Lieutenant, fil-Forzi Armata ta Malta.

L-Erbgħa: L-attriċi Geordie Schembri. Il-Ħamis: Stefano Borg, il-maħbub ta’ Claudia Faniello. Il-Ġimgħa: Pauline Agius, waħda millpreżentaturi ta’ Ilsien in-Nisa, u tmexxi wkoll Indhouse. 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Grande Fratello 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti un Altro (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscina La Notizia 21:25 Labor Day Film 2013 b’Kate Winslet 23:35 Matrix 01:30 TG5 Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 07:00 Pepe Le Pew 07:06 Yoghi Bear 07:25 Anna dai Capelli Rossi 07:50 L’Isola della Piccola Flo 08:15 Mila e Shiro 08:40 Royal Pains 10:30 House, M.D. 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls 15:45 The Middle 16:15 How I Met Your Mother 17:00 According to Jim 17:25 Mick & Molly 18:25 Colorado Pills 18:30 Studio Aperto 19:15 Grande Fratello 19:35 C.S.I. Miami 20:25 C.S.I. Crime Scene Investigation 21:20 Le Iene Show 00:45 Mai Dire Isola

01:15 Family Guy 01:40 Dexter 02:35 Studio Aperto 02:50 Premium Sport

La 5

21:45 New Tricks 22:40 Alan Carr: Chatty Man 23:25 Silent Witness

Discovery

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:40 Beautiful 10:00 Una Vita 10:35 Il Segreto 11:45 Ultime dalla Casa 12:00 Grande Fratello Live 14:00 The Secret Circle 16:05 Everwood 18:00 Grande Fratello Live 19:50 Uomini e Donne 21:10 Grande Fratello 01:00 Ultime dalla Casa 01:15 Grande Fratello Live

Go 301/Melita 400 08:30 How Do They Do It? 09:00 Storage Hunters UK 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Dual Survival 13:00 Alaskan Bush People 16:00 Impossible Engineering 17:00 Container Wars 17:30 Property Wars 18:00 Wheeler Dealers 19:00 How It’s Made 19:30 How Do They Do It? 20:00 Fast N’ Loud 21:00 Wheeler Dealers 22:00 Street Outlaws 23:00 Heavy Rescue

BBC

Melita More

Go 301/Melita 300 08:30 Doctors 09:00 EastEnders 09:30 Last of the Summer Wine 10:00 Keeping Up Appearances 10:30 Hustle 11:25 Father Brown 12:10 Bargain Hunt 12:55 Antiques Roadshow 14:40 Last of the Summer Wine 15:10 Keeping Up Appearances 15:40 Hustle 16:35 Father Brown 17:20 Doctors 17:50 EastEnders 18:20 Bargain Hunt 19:05 Hustle 20:00 Doctors 20:30 EastEnders 21:00 Scott & Bailey

Melita 315 09:00 Psych 09:45 Two & a Half Man 10:15 Deceduti 11:45 Grey’s Anatomy 12:30 VEEP 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 The Amazing Race 16:45 Suits 17:30 Supernatural 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 The Mafia Only Kills in Summer 21:45 The Originals 22:30 Criminal Minds 23:15 Hit The Floor 24:00 Devious Maids 00:45 Switched At Birth

ILLUM FUQ IL-CABLE TV 11:50 The Island of Melita More Dr. Moreau Melita 315 20:45 THE ORIGINALS When rumors begin to spread about the remaining white oak bullet that can kill an Original vampire, dangerous foes descend upon New Orleans in an attempt to take down Klaus once and for all.

TCM

Go 701 / Melita 310 07:15 White Heat 09:05 Thirty Seconds Over Tokyo 11:20 TCM Presents Under the Influence 11:50 Wild Rovers 14:00 Across the Pacific 15:35 Vengeance Valley 17:00 TEXAS CARNIVAL 18:15 Elvis: That’s the Way It Is 20:00 3 Godfathers 21:45 Adventures of Don Juan 23:35 Lassie Come Home

AMC

Go 702 / Melita 312 06:20 City Slickers II: The Legend of Curly’s Gold 08:10 Mr & Mrs Bridge 10:15 Cold Heaven

13:25 The Longshot 14:55 The McKenzie Break 16:40 Dark Horse 18:20 A Dry White Season 20:00 Salvador. 22:00 Rise: Blood Hunter 23:45 Without You I’m Nothing

GO Stars

Go 150 08:45 Collateral Beauty 10:30 Billy Lynn’s Long Halftime Walk 12:25 Maggie’s Plan 14:00 Will and Grace 14:30 Jem And The Holograms 16:30 Alice In Wonderland: Trough The Looking Glass 18:20 Loving 20:30 Superstore 21:00 All Saints 22:50 In A Valley Of Violence 00:40 Curve 02:10 Billy Lynn’s Long Halftime Walk 04:10 In A Valley Of Violence 05:55 Jem And The Holograms 07:55 Superstore 08:20 CLOSE

GO Stars HOW TO BE SINGLE

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Paul and John bond over breakfast; Paul meets with Derrick to try and let him down gently; Sonny and Will visit Caroline at the hospital; Hope informs Rafe that Aiden has dropped Clyde and Ben as clients, but Rafe will still not help Hope; Aiden makes inquiries about Clyde as Clyde makes inquiries about Aiden; Kate meets up with Clyde ... 33


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

TELEVIŻJONI

IL-ĦAMIS919TA' TA’NOVEMBRU APRIL IL-ĦADD TVM

Go 101/Melita 101 05:25 Hbieb u Ghedewwa 05:55 Cirkostanzi 06:25 Skjetti Daily 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Awtokura 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Ħbieb u Għedewwa 16:00 NEWS 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti Daily 19:35 Kultura News 19:40 Mafkar 20:00 NEWS 20:50 Xtra 22:00 TVM.COM.MT News 22:10 L-Ordni 22:40 Paqpaq Lifestyle 23:15 NEWS 23:30 Ħbieb u Għedewwa

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:00 Champions League Magazine 08:30 Sport Ghawdex 09:00 TVAM 11:00 Kromozoma 11:30 Paqpaq Lifestyle 12:00 Euronews 12:30 Luxdesign 13:30 Awtokura 14:00 Teledrammi - Nostalgija u tifkiriet 14:30 Ninvestigaw X’Qed Nieklu 15:30 Euronews 17:00 Animal Diaries

BEAUTIFUL

17:50 Paqpaq On Test 18:00 Annedriods 18:30 GFA Roundup 19:00 Motorsmt 19:30 Mixage 20:00 Laparelli sa Piano 20:15 DOC 20:25 Aħbarijiet għal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Maltarti 21:00 Il-Progett (22:00 Sports News) 22:05 Dwarna 23:00 Tertuqa 35 23:30 News in English 23:35 Sports News 23:50 Ħobbni Ftit

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Liquorish – Daytime 07:00 Żona sport (r) 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 08:45 Tabor (r) 09:15 Espresso 11:30 Pink Panther (r) 12:10 Telebejgħ 12:30 ONE News 12:35 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 Preview 16:25 Popcorn 16:55 Telebejgħ 17:20 Liquorish – Daytime 17:30 Aroma Kitchen 18:35 Pjazza 19:30 ONE News 20:15 Prime Time 20:35 Ilsien in-Nisa 22:35 Ieqaf 20 Minuta (r) 23:00 Prijorita’ Malta (r) 23:30 ONE News 23:50 Liquorish – Daytime

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News

07:30 09:00 10:00 12:00 12:10 15:00 15:05 15:15 15:45 16:30 18:00 19:30 20:15 20:45 21:45 21:50 23:00 23:30

Life & Style (r) NET Live (ripetizzjoni) Telebejgħ NET News Fuq NET NET News Fuq NET Santa Monika (r) Telebejgħ Life & Style NET Live NET News NET Live SANTA MONIKA NET News Iswed fuq l-Abjad (r) NET News Xandiriet għal matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108 05:30 Esperjenza 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 08:00 Attwali 09:30 X’Hemm Ġdid 10:00 Bidla Pożittiva 10:30 F Minuta 10:31 Kollox Bla Kulur 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:55 Shanti 18:00 F Minuta 18:01 X’Laqatni 19:30 Indepth 20:00 Ejjew Għandi 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta min wara l-kwinti 21:00 Shanti 21:05 F Living Show 01:05 Esperjenza 02:35 Attwali 04:05 Fuq it-Taraġ taz- Zuntier 05:05 Vetrina

CANALE 5 FIS-13:40 Liam jaħseb fil-fond fuq il-gidba li missieru qal dwar Caroline biex ibiegħed lil Thomas minn ma’ Sally. Wyatt u Katie jippruvaw jikkontrollaw l-emozzjonijiet tagħhom. Imma jidher li Quinn ma jaħarbilha xejn u qed taħmi xi ħaġa. Sally tistenna bil-ħerqa lil Thomas imur lura. Caroline tistqarr ma’ Bill li ma tixtieqx tkompli għaddejja bil-gidba lil Thomas.

34

Smash

Go 106/Melita 105 07:45 7News 08:00 Habbejtek 09:00 Dokumentarju 10:00 Good Food Everyday 10:50 Teleshopping 13:10 Teleshopping 14:20 Erga’ Lura 15:00 Dokumentarju 16:00 Kitchen program 16:10 Good Food Everyday 17:10 Il-Parlament tal- Poplu Ripetizzjoni 18:10 Kitchen program 19:00 7 News 19:30 Maghrufin 20.00 Dokumentarju 21.20 Prof. Edward Scicluna 21:30 CNI 22.00 7 News 22.30 Metrodome

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 092:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 15:15 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 16:50 La Vita In Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:35 Soliti Ignoti 21:25 Don Matteo 23:50 Porta a Porta 01:20 TG 1 Notte

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:15 Charmed 08:35 Jane the Virgin 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Societa 13:50 TG2 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:35 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:10 TG2 Flash LIS 18:15 TG2 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0 19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che...

21:20

The Voice of Italy Imexxi: Costantino Della Gherardesca Ġurija: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga, Cristina Scabbia 23:35 Stracult Live Show 01:05 Leone nel Basilico Film 2015 b’Ida Di Benedetto

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:10 TG3 LIS 15:15 Last Cop 16:00 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:25 Cartabianca 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:20 Senso Comune 20:40 Un Posto al Sole 21:15 Olympus Has Fallen Film 1998 b’Denzel Washington 23:20 Quante Storie 24:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

Go 206/Melita 153 06:40 TG 4 Night News 07:15 Media Shopping 07:30 The A-Team 08:35 Siska 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 The Mentalist 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:35 L’Urlo dei Giganti Film 1968 b’Andrea Bosic, Antonio Pica 18:55 TG4; Meteo.It 19:35 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta D’amore 20:30 Stasera Italia 21:15 Quinta Colonna 00:30 Il Commissario Schumann 01:25 TG 4 News 02:15 La Donna nel Mondo Film Dokumentarju Taljan 1962


TELEVIŻJONI

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

SANTA MONIKA

IL-ĦAMIS 19 TA’ APRIL ILLUM FUQ IL-CABLE TV 08:00 Dark Horse

NET FID-20:45 Hekk kif Magro jidher qalbu maqtugħa mill-futur tiegħu f’Santa Monika, id-destin donnu jitbissimlu b’konsegwenza li issa tkun Veronika li tiġi ffaċċjata b’realtà oħra. Magro mhux lesta li jħalliha lixxa u fl-istess waqt jintebaħ lejn liema direzzjoni tħabbat qalbu. Intant Vince jixxokkja ruħu b’dak li jgħidlu zijuh John.

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.It 13:41 BEAUTIFUL 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Grande Fratello 16:20 Amici di Maria 16:30 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti un Altro (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 TG5 20:40 Striscia La Notizia 21:25 I.T. Film 2016 b’Pierce Brosnan 23:20 Maurizio Costanzo Show 01:00 TG5 Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:55 Yoghi Bear 07:05 Anna dai Capelli Rossi 07:30 L’Isola della Piccola Flo 07:55 Mila e Shiro 08:20 Royal Pains 10:10 House, M.D. 11:55 Grande Fratello 12:10 Cotto e Mangiato 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls 15:40 The Middle 16:10 How I Met Your Mother 17:00 According to Jim 17:25 Mick & Molly 18:25 Colorado Pills

18:30 19:15 19:35 20:25 21:25 00:10

Studio Aperto Grande Fratello C.S.I. Miami C.S.I. Crime Scene Investigation Emigratis I Now Pronounce You Chuck & Larry Film 2007 b’Adam Sandler, Kevin James

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:40 Beautiful 10:00 Una Vita 10:35 Il Segreto 11:45 Ultime dalla Casa 12:00 Grande Fratello Live 14:00 The Secret Circle 16:05 Everwood 18:00 Grande Fratello Live 19:50 Uomini e Donne 21:10 17 Again Film 2009 b’Zac Efron 23:15 Questo e Stile 00:10 Ultime dalla Casa 0025 Grande Fratello Live 02:00 The Secret Circle

BBC

Go 301/Melita 300 10:30 Silk 11:25 Father Brown 12:10 Bargain Hunt 12:55 Antiques Roadshow 14:40 Last of the Summer Wine 15:10 Keeping Up Appearances 15:40 Silk 16:35 Father Brown 17:20 Doctors 17:50 EastEnders 18:20 Bargain Hunt 19:05 Silk 20:00 Doctors

20:30 EastEnders 21:00 Stella 21:45 Doctor Foster 22:40 Alan Carr: Chatty Man 23:25 Whitechapel

Discovery

Go 301/Melita 400 09:00 Storage Hunters UK 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Dual Survival 13:00 Naked and Afraid 17:00 Container Wars 17:30 Property Wars 18:00 Wheeler Dealers 19:00 How It’s Made 19:30 How Do They Do It? 20:00 MythBusters 21:00 Heavy Rescue 22:00 Street Outlaws 3:00 Impossible Engineering

Melita More

Melita 315 21:30 VEEP Selina attempts to establish her own Presidential library, but her efforts are hindered when she discovers Andrew has been having an affair with the woman painting her official portrait, tainting her public image. Amy has to do damage control when Buddy is arrested for a DUI. Ben joins Jonah’s staff, and tries to set him up with a date, in order to improve his public profil.

TCM

Go 701 / Melita 310 01:45 2 Broke Girls 07:10 Across the Pacific 08:45 Vengeance Valley 10:10 Elvis: That’s the Way It Is 12:00 TCM Presents Under the Influence 12:30 Royal Wedding 14:00 Summer Holiday 15:30 Rio Rita 17:00 Courage of Lassie 18:30 Young Tom Edison 20:00 Three Little Words 21:45 The Toast of New Orleans 23:20 The Man Who Came to Dinner

AMC

Go 702 / Melita 312 06:15 The McKenzie Break

09:40 A Dry White Season 11:20 Total Recall 13:15 The Hawaiians 15:25 Zero to Sixty 17:05 In the Dark Half 18:30 Broken Trust 20:00 The Son 21:35 Young Guns 23:20 Mom

GO Stars

Go 150 08:20 Alice In Wonderland 10:10 20th Century Women 12:10 Loving 14:15 All Saints 16:05 Horizon 17:25 Tumbledown 19:10 Not Safe For Work 20:30 The Middle 21:00 MY COUSIN RACHEL A young Englishman plots revenge against his late cousin’s mysterious, beautiful wife, believing her responsible for his death. But his feelings become complicated as he finds himself falling under the beguiling spell of her charms. Starring Rachel Weisz. 2017 22:50 Mississippi Grind 00:40 Ted 2 02:35 Crimson Peak 04:30 20th Century Women 06:30 Tumbledown 08:10 CLOSE

Melita More

Melita 315 09:00 Person Of Interest 09:45 Two & a Half Man 10:15 Deceduti 11:45 Hit The Floor 12:27 MOM 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 Criminal Minds 16:45 The Originals 17:30 Chicago Fire 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 The Fosters 21:30 VEEP 22:00 Switched At Birth 22:45 Devious Maids 23:30 Psych 00:15 Supernatural 01:00 Grey’s Anatomy

GO Stars MY COUSIN RACHEL

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Theresa tells Eve about Xander working for Victor, and Theresa comes up with another brilliant idea; Nicole tells Daniel she’s worried Serena might be using the fact that she saved Caroline to work her way back to Eric; Eve overhears the conversation between Jennifer and the developer who is trying to close the Horton Center; Eric and Serena have a heart-to-heart, and he encourages her to stay in town to finish her project. 35


TELEVIŻJONI

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

IL-ĠIMGĦA 20 NOVEMBRU TA’ APRIL IL-ĦADD 9 TA' TVM

Go 101/Melita 101 05:25 Hbieb u Ghedewwa 05:55 Cirkostanzi 06:25 Skjetti Daily 06:45 DOC 07:00 TVAM 08:45 DOC 09:00 Kromozoma 09:30 Niskata 12:00 NEWS 12:15 Twelve To 3 15:00 Ħbieb u Għedewwa 16:45 Illum ma’ Steph (18:00 NEWS) 18:40 Cirkostanzi 19:20 Skjetti Daily 19:40 Kultura News 19:45 Grand Lottery 20:00 NEWS 20:50 Xarabank (22:00 TVM.COM.MT News) 22:50 TELEDRAMMI: NOSTALGIJA U TIFKIRIEt 23:15 NEWS 23:30 Hbieb u Ghedewwa 00:15 Cirkostanzi

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 06:40 Skjetti Daily 07:00 TVAM News 08:00 Personaggi 08:30 Tertuqa 35 09:00 TVAM 10:45 DOC 11:00 L-Ordni 11:30 L-Irkant 12:00 Euronews 12:30 Xtra 13:30 Maltarti 14:00 Minn Jum Għal Jum 14:30 Ninvestigaw X’Qed Nieklu 15:30 Euronews

IL SEGRETO

17:00 Dwarna 18:00 Puffle Town 18:30 Sports Panorama 19:45 Paq Paq Lifestyles 20:15 DOC 20:25 Aħbarijiet għal dawk neqsin mis-smigħ 20:30 Malta u lil Hinn Minnha 22:00 Sport Headline News 22:05 Celebrity Night 23:30 News in English 23:35 Sports News 23:40 Skjetti

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Liquorish – Daytime 07:30 ONE News 07:45 Pjazza (r) 08:40 Telebejgħ 09:15 Espresso 11:30 Achieve (r) 12:30 ONE News 12:40 Kalamita (15:30 ONE News) 16:15 Preview 16:25 Żona Sport 16:55 Malta u l-Unjoni Ewropea 17:20 Liquorish – Daytime 17:30 Indhouse 18:30 One Week 19:30 ONE News 20:15 Prime Time 20:35 Ħinek Twieġeb 21:20 Kick Off 22:50 Fresh & Funky (r) 23:30 ONE News

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Life & Style (r) 09:00 NET Live (ripetizzjoni) 10:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:10 Fuq NET

15:00 NET News 15:05 Fuq NET 15:15 Santa Monika (r) 15:45 Telebejgħ 16:30 Life & Style 18:00 NET Live 18:50 Flusek 19:30 NET News 20:15 NET Live 20:45 Meander Arti u Kultura 21:15 Replay Preview 21:45 NET News 21:50 Replay Preview 23:00 NET News 23:30 Xandiriet għal matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108 05:30 Kollox Bla Kulur 07:00 Vetrina 07:30 Propjeta min wara l-kwinti 08:00 Belle Donne 09:30 KC 10:30 F Minuta 10:31 Esperjenza 12:00 Vetrina 12:30 F Living Show 16:30 Vetrina 17:55 Shanti 18:00 Attwali 19:30 Portmoni 20:00 X’Hemm Ġdid 20:30 F Minuta 20:31 Propjeta min wara l-kwinti 21:00 Shanti 21:05 F Living Show 01:05 Belle Donne 02:35 Il-Verita 04:05 Bidla Pożittiva 04:35 Overcomers Voice 05:05 Vetrina

Smash

Go 106/Melita 105 07:45 7News

CANALE 5 Fl-16:30 U FID-21:25 Don Anselmo jwiddeb lil Beatriz li tkompli tiċħad li għandha relazzjoni ma’ Aquilino. Julieta tissuspetta li kien Saul li kien ta n-nar lid-dar tagħha u kkaġuna l-mewt tattarbija tagħha. Nannitha iżda tissuġġerilha biex ma taqbadx u tfajjar l-akkużi. Francisca thedded lil Candela. Aquilino jħejji biex jaħrab għal xi ġranet lejn Pariġi ma’ Beatriz u għalhekk jibda jigdeb ...

36

08:00 Habbejtek 09:00 Dokumentarju 10:00 Good Food Everyday 10:50 Teleshopping 13:10 Teleshopping 14:20 Erga’ Lura 15:00 Dokumentarju 16:00 Kitchen program 16:10 Good Food Everyday 17:10 Il-Parlament tal- Poplu Ripetizzjoni 18:10 Kitchen program 19:00 7 News 19:30 Habbejtek 20.30 X’laqatni 21.00 Dokumentarju 21:30 Kitchen Programme 21:40 Prof. Edward Scicluna 22.00 7 News 22:30 Dokumentarju 23.30 Teleshopping

Rai Uno

Go 201/Melita 150e 06:00 RaiNews 24 06:45 Unomattina (07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 09:55 TG1 10:00 Storie Italiane 11:05 Buono A Sapersi 11:50 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Zero e Lode 15:15 La Vita in Diretta 16:30 TG 1 16:40 TG1 Economia 17:10 La Vita In Diretta 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:30 Soliti Ignoti 21:25 La Corrida It-tieni programm 24:00 TV7 01:05 TG 1 - Notte 01:40 Cinematografo

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Detto Fatto 07:15 Charmed 08:35 Jane the Virgin 09:55 Gli Imperdibili 10:00 TG2 Lavori in Corso 10:55 TG2 Flash 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Eat Parade 13:50 TG2 Si, Viaggare 14:00 Detto Fatto 16:40 Castle 18:00 Rai Parlamento 18:10 TG2 Flash LIS 18:15 TG2 18:30 TG Sport 18:50 Hawaii Five-0 19:40 NCIS 20:30 TG2 21:05 Quelli Che... 21:20 NEMO

Nessuno escluso 23:50 TG2 Punto di Vista 00:20 Rai Sport Calcio&Mercato 01:20 App. al cinema 01:30 The President’s Man Film 2000 b’Chuck Norris 02:55 The Omega Code Film 1999 b’Casper Van Dien, Catherine Oxenberg.

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Rai News 24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 08:00 Agora 10:00 Mi Manda Rai Tre 10:45 Tutta Salute 11:30 Chi L’Ha Visto 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TG3 Fuori TG 12:45 Quante Storie 13:15 Rai Cultura 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:50 TGR Leonardo 15:05 TG3 LIS 15:15 Gli Imperdibili 15:20 Last Cop 16:05 Aspettando Geo 17:10 Geo 18:25 Cartabianca 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 20:00 Blob 20:20 Senso Comune 20:40 Un Posto al Sole 21:15 Cyrano Imexxu Ambra Angiolini u Massimo Gramellini 23:10 Brunori SA 24:00 TG3 Linea Notte 01:10 Rai Cultura 01:35 Fuori Orario. Cose mai Viste

Rete 4 Go 206/Melita 153 06:40 TG 4 Night News 07:15 Media Shopping 07:30 The A-Team 08:35 Siska 10:40 Ricette all’Italiana 11:30 Tg4, Meteo.It 12:00 The Mentalist 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 I Viaggi di Donnavventura 16:15 A Distant Trumpet Film 1964 bi Troy Donohue 18:55 TG4; Meteo.It 19:34 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta d’Amore 20:30 Stasera Italia


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

TELEVIŻJONI

IL-ĠIMGĦA 20 TA’ APRIL ILLUM FUQ IL-CABLE TV

TELEDRAMMI ... TVM FID-22:50 Ripetizzjoni talprogramm tat-Tnejn Is-serje Triq Waħda żgur li wieħed jiftakarha aktar għallparti li kien interpreta fih Ray Calleja: dak ta’ Johnny. Dan ix-xogħol kien jiġbor fih cast kbir ta’ atturi li wħud minnhom ser jgħaddulna l-eperjenza tagħ-hom f’din id-drama. Ilprogramm dwar Triq Waħda hu mqassam f’żewġ partijiet. 21:15 Quarto Grado 00:30 Donnavventura 01:30 TG 4 02:05 Il Pentito - Miniserje

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:57 TG5 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:41 Beautiful 14:10 Una Vita 14:45 Uomini e Donne 16:10 Grande Fratello 16:20 Amici di Maria 16:30 IL SEGRETO 17:10 Pomeriggio Cinque 18:45 Avanti un Altro (19:42 TG5) 19:55 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 20:40 Striscia La Notizia 21:25 IL SEGRETO 00:25 TG5 Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 06:55 Yoghi Bear 07:05 Anna dai Capelli Rossi 07:30 L’Isola della Piccola Flo 07:55 Mila e Shiro 08:20 Royal Pains 10:10 House, M.D. 11:55 Grande Fratello 12:10 Cotto e Mangiato 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:50 Family Guy 14:15 The Simpons 14:40 Big Bang Theory 15:15 2 Broke Girls 15:40 The Middle 16:10 How I Met Your Mother 17:00 According to Jim

17:25 18:25 18:30 19:15 19:35 20:25

Mick & Molly Colorado Pills Studio Aperto Grande Fratello C.S.I. Miami C.S.I. Crime Scene Investigation 21:25 National Treasure: The Book of Secrets Film 2007 b’Nicolas Cage, Jon Voight 24:00 The Land of the Lost Film 2009 b’Will Ferrell, Anna Friel

La 5

Go 209 Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:40 Beautiful 10:00 Una Vita 10:35 Il Segreto 11:45 Ultime dalla Casa 12:00 Grande Fratello Live 14:00 The Secret Circle 16:05 Everwood 18:00 Grande Fratello Live 19:50 Uomini e Donne 21:10 Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous Film 2005 b’Sandra Bullock. 00:10 Uomini e Donne 00:25 Grande Fratello Live 02:00 The Secret Circle

BBC

Go 301/Melita 300 11:30 Father Brown 12:15 Bargain Hunt 13:00 Antiques Roadshow 14:45 Last of the Summer Wine 15:15 Keeping Up Appearances 15:45 Hustle 16:40 Father Brown 17:25 Doctors

17:55 EastEnders 18:25 Bargain Hunt 19:10 Yes, Prime Minister 19:40 Doctors 20:10 Casualty 21:00 Prey 21:45 Orphan Black 22:30 Alan Carr: Chatty Man 23:15 Still Open All Hours 23:45 The Wrong Mans

Discovery

Go 301/Melita 400 09:00 Storage Hunters UK 10:00 Outback Truckers 11:00 Wheeler Dealers 12:00 Dual Surviva. 13:00 Outback Truckers 16:00 Impossible Engineering 17:00 Container Wars 17:30 Property Wars 18:00 Wheeler Dealers 19:00 How It’s Made 19:30 How Do They Do It? 20:00 Outback Truckers 21:00 Alaska: The Last Frontier 22:00 Tesla’s Death Ray 23:00 What on Earth?

Melita More

Melita 315 23:00 GAME OF THRONES At King’s Landing, the wight is presented to the Lannisters. Cersei demands Jon’s neutrality in the Great War, but he upholds his oath to Daenerys, provoking Cersei to leave. Tyrion meets privately with Cersei, apparently persuading her to ally. Cersei later reveals to Jaime that she was lying and instead intends to use the Golden Company of Braavos to secure her hold on Westeros.

TCM

23:00 Go 701 Game / Melita Of Thrones 310 00:15 06:30 The Summer Originals Holiday 01:00 08:00 MOM Rio Rita 01:30 09:30 HitCourage The Floor of Lassie 11:00 Young Tom Edison 12:30 Father of the Bride 14:00 Across the Wide Missouri 15:20 Adam’s Rib 17:00 Easter Parade 18:40 Murder at the Gallop 20:00 To Have and Have Not 21:40 Somewhere I’ll Find You

23:30 TCM Presents Under the Influence

AMC

Go 702 / Melita 312 06:30 The Hawaiians 08:40 Zero to Sixty 10:20 In the Dark Half 11:45 Broken Trust 13:15 The Misfits 15:20 Inside Out 16:55 When Billie Beat Bobby 18:25 Hell Boats 20:00 Priest 21:25 Machete 23:10 Mom

GO Stars

Go 150 08:10 Horizon 09:30 Spider-Man 11:30 Edge Of Seventeen 13:15 My Cousin Rachel 15:05 Trolls 16:40 The Conspirator 18:45 Central Intelligence 20:30 The Blacklist 21:15 Life 23:15 Brigsby Bear 00:55 Bridesmaids 03:00 The Last Witch Hunter 04:50 Central Intelligence 06:35 Edge Of Seventeen 08:15 CLOSE

Melita More

Melita 315 10:15 Deceduti 11:45 Switched At Birth 12:30 2 Broke Girls 13:00 Days Of Our Lives 13:45 The Big Bang Theory 14:15 Evangelisti 15:30 Two & a Half Man 16:00 Chicago P.D. 16:45 Psych 17:30 Devious Maids 18:15 Days Of Our Lives 19:00 Grand Designs 20:00 Cold Case 20:45 Criminal Minds 21:30 Supernatural 22:15 Grey’s Anatomy

Melita More GAME OF THRONES

DAYS OF OUR LIVES Melita More 13:00, 18:15 Stefano pushes Chad not to give up on winning Abigail back; Ben suggests to Abigail they have a honeymoon in California and never come back; Adrienne is worried when she learns Sonny and Will have started hanging out with Paul, but Sonny tells his mother he’s over Paul ... 37


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

TELEVIŻJONI

IS-SIBT 219 TA’ IL-ĦADD TA' APRIL NOVEMBRU TVM

Go 101/Melita 10107:00 05:30 TVAM News 06:30 Laparelli sa Piano 06:45 Mafkar 07:00 Mixage 07:30 II-Progett 08:30 Kromozoma 09:00 Ghawdex Illum 09:30 Tertuqa 35 10:00 Madagascar 11:00 L-Ordni 11:30 Paqpaq Lifestyle 12:00 NEWS 12:15 Awtokura 12:45 Sibtek 16:00 NEWS 16:05 Il-Proġett 17:05 L-Irkant 17:35 Maltarti 18:00 NEWS 18:15 Gadgets 18:45 Animal Diaries 19;35 Paqpaq in Test 19:45 Lotto 20:00 NEWS 20:50 VIGILANTE 22:00 Headline News 22:05 Teledrammi Nostalġija u Tifkiriet 22:35 Pape Satan 23:05 Mafkar 23:30 NEWS 23:45 Madagascar

TVM 2

Go 104/Melita 104 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 07:45 Sports Panorama 09:00 Sport Ghawdex 10:00 Tigrijiet Biss 10:30 3 Pointer 11:00 Champion’s League Magazine 11:30 Ruggers 12:00 Motorsmt 12:30 Knots

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 18:00 18:20 18:30 19:15 19:45 20:15 20:25 20:30 22:00 22:05 23:05 23:35 23:40 23:50

Personaggi Valletta L-Ordni Mill-Ġnien ta’ Melo Kromozoma World Cup Review Series BOV Premier Xandira diretta Deheb il-Karta Ahbar Tajba Quddiesa mis- Santwarju ta’ Pinu Ghawdex Illum Bis-sottotitoli Tertuqa Pagna minn Ktieb Aħbarijiet għal dawk neqsin mis-smigħ CELEBRITY NIGHT Sports Headline News Il-Progett Mixage News in English Sports News Benjamin

ONE

Go 103/Melita 103 06:30 ONE News 06:50 Roadway (r) 07:30 ONE News 07:45 Popcorn (r) 08:20 Amber: Out&About 08:30 Better Living 09:30 Żona Sport (r) 10:00 Indhouse (r) 11:05 Telebejgħ 11:25 Dak li jgħodd (r) 12:30 ONE News 12:35 Telebejgħ 13:05 Achieve (r) 14:00 Flimkien ma’ Nancy (r) 15:00 Popcorn (r) 15:30 ONE News 15:40 Arena (r) 17:00 Prijorita’ Malta 17:30 Pink Panther

18:15 18:45 19:30 20:15 20:45 23:30

Ondroad Fresh & Funky ONE News Ieqaf 20 Minuta Arani issa ONE News

Net

Go 102/Melita 102 07:00 NET News 07:30 Week & More (r) 09:00 Telebejgħ 12:00 NET News 12:05 Road Trip (r) 13:00 Sqallija ma’ Ron 14:00 Santa Monika (15:00 NET News) 16:30 Week & More (r) 17:00 Jekk Jogħġobkom 18:00 NET News 18:05 Wheelspin (rip) 18:55 Immaġni 19:30 NET News 20:30 The Entertainers (21:45 NET News) 23:00 NET News 23:30 Xandiriet għal matul il-lejl

F Living

Go 106/Melita 108 05:30 X’Hemm Ġdid 06:00 F Living Show 10:00 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 10:30 F Minuta 10:31 Belle Donne 12:00 Vetrina 12:30 One Star Hotel 13:00 KC 14:00 Don’t Stop Me Now 15:00 Il-Verita 16:30 Overcomer’s Voice 17:00 Fuq it-Taraġ taz- Zuntier 18:00 F Minuta 18:01 Propjeta Minn Wara l-Kwinti 18:30 Bidla Pożittiva

CELEBRITY NIGHT TVM2 fit-20:30 Naraw liema huma l-kanzunetti li se jieħdu sehem fis-semifinali li fihom se jikkompetu ż-żewġ kantanti Maltin fil-Euro-vision Song Contest 2018. Jessika se tkanta fir-4 post f’isem San Marino, waqt li Christabelle se tkanta fit-12-il post f’isem Malta. Mistiedna Aidan Cassar u Joseph minn Avenue Sky. Lil Aidan rajnih jikseb ir-raba’ post permezz ta’ Dai Laga fl-MESC 2018. 38

19:00 19:30 20:00 20:30 20:31 21:30 23:00 00:30 02:00 03:30 05:00

X’Hemm Ġdid Żona Ambjent Portmoni F Minuta Don’t Stop Me Now Waħdek M’Intix Belle Donne Esperjenza Attwali X’Laqatni Żona Ambjent

Smash

Go 106/Melita 105 08:15 7 News 08:30 Habbejtek 09:30 Teleshopping LIVE 13:00 Good Food Everyday 14:00 Erga Lura 15:00 Dokumentarju 17:00 Music Videos 17:30 CNI 18:10 Music Videos 18:50 Profs Edward Scicluna 19:00 7 News 19:30 Good Food Everyday 20:30 Maghrufin 21:00 Kitchen program 20:00 7News 20:30 Film 00:30 Teleshopping

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:00 Il Caffe di Rai Uno 06:55 Gli Imperdibili 07:00 TG1 07:05 Uno Mattina in Famiglia (08:00, 09:00 TG1) (09:30 TG 1 LIS) 10:45 Buongiorno Benessere 11:40 Easy Driver 12:15 Gli Imperdibili 12:20 Linea Verde 13:30 TG 1 14:00 Linea Bianca 15:00 Passaggio A Nord Ovest 15:55 A Sua Immagine 16:30 TG 1 16:45 Il Sabato Italiano 18:45 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:35 Ballando con le Stelle (23:30 TG1 60 Secondi) 00:35 Top Tutto Quanto Fa Tendenza 01:10 TG 1 Notte

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Il Commissario Heidt 06:30 Rai Cultura 07:00 Two & A Half Men 07:45 Sulla Via di Damasco 08:15 Rai Parlamento 08:45 La Nostra Amica Robbie 09:30 Il Nostro Amico Kalle

10:10 Meteo 2 10:15 La Nostra Amica Charly 11:00 Mezzogiorno in Famiglia 13:00 TG2 Giorno 13:25 Rai Sport Dribbling 14:00 Scorpion 15:30 Squadra Speciale Colonia 16:20 Squadra Speciale Stoccarda 17:05 Sereno Variabile 18:00 Gli Imperdibili 18:05 TG2 Flash L.I.S. 18:10 Novantesimo Minuto Serie B 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 TG2 -20.30 21:05 LOL :) 21:20 N.C.I.S. Los Angeles 22:10 N.C.I.S. New Orleans 23:00 Il Sabato della DS 00:30 TG2 Dossier 01:15 TG2 Storie; Mizar

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 RaiNews24 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Inter- nazionale 08:00 Il Sabato di Tutta Salute 09:30 Mi Manda Rai Tre In+ 11:00 TGR Bell’ Italia 11:30 TGR Officina Italia 11:55 Meteo 3 12:00 TG3 12:25 TGR Settimanale 12:55 TGR Petrarca 14:00 TG Regione 14:20 TG3 14:45 TG3 Pixel 14:50 TG3 L.I.S. 14:55 TV Talk 16:30 Report 18:00 Gli Imperdibili 18:05 Indovina chi Viene Dopo Casa 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:15 Le Parole della Settimana 21:30 Ulisse 23:45 TG3 Nel Mondo 00:15 TG Regione 00:20 Un Giorno in Pretura 01:30 TG3 Agenda del Mondo 01:45 TG3 Chi e Di Scena 02:05 Fuori Orario

Rete 4

Go 206/Melita 153 07:45 Media Shopping 07:50 Modamania 08:30 The A-Team 10:40 Ricette all’ Italiana


TELEVIŻJONI

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

IS-SIBT 21 TA’ APRIL VIGILANTE TVM FID-20:50 Issir konfrontazzjoni diretta bejn Ombra u l-vigilante. Kif se jispiċċa dan il-konfront? Zack u John kemm-il darba avżaw lil Azalea li ma tistax tlaħħaq mal-ħiliet ta’ Ombra hi baqgħet tagħmel ta’ rasha. Jeffrey li għadu jinżamm fil-post sigriet tal-vigilante jipprova jinħall iżda kollu għalxejn. Ifittex xi ħaġa biex jinħall iżda minflok isib xi ħaga li tgħinu fl-investigazzjonijiet. 11:30 Tg4 Telegiornale 12:00 Parola di Pollice Verde 13:00 Murder, She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:40 Poirot: Hickory Dickory Dock Film 1996 b’David Suchet 18:55 Tg4 Telegiornale; Meteo.it 19:34 L’Almanacco di Rete4 19:50 Tempesta d’Amore 20:30 Stasera Italia 21:15 Luna Film 2017 b’Lisa Vicari (21:58 TG 4) 23:15 Mad Max 2: The Road Warrior Film 1981 b’Mel Gibson 01:20 TG 4 News 01:40 Valerio Lazarov: Musica & Colori

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Baby Animals 11:00 Forum 13:00 Tg5, Meteo.It 13:40 Beautiful 14:10 Una Vita 15:10 Il Segreto 16:10 Verissimo 18:45 Avanti un Altro (19:40 TG5) 19:55 TG5 - Prima Pagina 20:00 TG5, Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia 21:10 Amici Il Serale 01:00 TG5 Notte 01:40 Striscia La Notizia

Italia 1

Go 204/Melita 155 07:00 The Smurfs 07:25 Tweety & Sylvester 07:30 Once Upon A Time... Life

08:00 Once Upon A Time... Man 08:05 Scooby-Doo! Frankencreepy Film tal-cartoons 2014 10:05 I Liceali 12:10 E-Planet 12:25 Studio Aperto 12:40 Superbike GP tal-Olanda 14:00 Futurama 14:30 My Name is Earl 15:30 The Middle 16:30 Superstore 17:30 Last Man Standing 18:30 Studio Aperto 19:00 Back to the Future Film 1985 b’Michael J. Fox 21:20 Madagascar Film tal-Cartoons 2005 23:10 Lupin III: Stolen Lupin Cartoon Film Ġappuniż 2004 01:10 Lupin The 3rd: The Feast of Fools 01:40 Studio Aperto 01:55 Premium Sport

La 5

Go 209 / Melita 162 07:00 Beautiful 07:20 Il Segreto 08:10 Media Shopping 08:25 Tempesta d’Amore 09:40 Beautiful 12:25 Questo e Stile 12:55 Grande Fratello Live 15:15 17 Again Film 2009 b’Zac Efron, Matthew Perry, Leslie Mann. 17:20 Cambio Casa, Cambio Vita 18:00 Grande Fratello Live 21:10 Rosamunde Pilcher: Wings of Hope Film Ġermaniż 2007 b’Oliver Tobias, Diana Korner.

23:10 X-Style 23:45 Grande Fratello Live 02:00 Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous Film 2005 b’Sandra Bullock.

BBC

Go 301/Melita 300 13:25 Casualty 14:15 EastEnders 16:15 Bargain Hunt 17:00 Antiques Roadshow 18:45 Keeping Up Appearances 20:15 Doctor Who 21:00 Alan Carr: Chatty Man 21:45 Still Open All Hours 22:15 The Wrong Mans 22:45 Live at the Apollo 23:30 Alan Carr: Chatty Man

Discovery

Go 301/Melita 400 12:00 Fast N’ Loud 14:00 Gold Rush 16:00 Carspotting 17:00 Gear Dogs 18:00 Fast N’ Loud 19:00 Wheeler Dealers 20:00 Goblin Works Garage 21:00 Outback Truckers 22:00 Killing Fields 23:00 Heavy Rescue

ILLUM FUQ IL-CABLE TV Melita More AMC Melita 315 Go 702 / Melita 312 20:45 MOM 06:25 Inside Out Christy has to face 08:00 When Billie Beat bereavement on two fronts, when Adam’s absence drives Bonnie into binge eating and a tearful Violet returns home after having both her engagement and heart broken. Christy goes to confront Gregory, but she comes to realize that Violet might be the one with the problem...the same one she and Bonnie deal with every day and the one she tried to prevent happening to Violet.

Bobby 09:35 Hell Boats 11:10 Ring of the Musketeers 12:35 The Misfits 14:40 Star Files 14:55 The House on Carroll Street 16:35 One More Kiss 18:20 Impasse 20:00 The Night Manager 20:45 The Night Manager 21:30 The Son 22:20 The Son 23:05 Young Guns

TCM

GO Stars

Go 701 / Melita 310 06:30 Across the Wide Missouri 07:50 Adam’s Rib 09:30 Easter Parade 11:10 Murder at the Gallop 12:30 Murder, She Said 13:55 Mildred Pierce 15:45 Meet Me in St. Louis 17:35 TCM Presents Under the Influence 18:00 Humoresque 20:00 IN THIS OUR LIFE A vile woman schemes to destroy her sister’s marriage and her subsequent engagement to another man. Starring Bette Davis and Olivia de Havilland. 1942 21:35 King Solomon’s Mines 23:20 The Philadelphia Story

Go 150 08:15 Trolls 09:50 An American Girl: Grace Stirs Up Success 11:35 The Last Witch Hunter 13:25 Spider-Man 2 15:30 Life 17:30 Hard Target 2 19:15 Rise 20:10 S.W.A.T 21:00 LOGAN LUCKY Two brothers attempt to pull off a heist during a NASCAR race in North Carolina. Starring Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig. 2017 23:00 Arrival 01:00 Two Lovers and A Bear 02:45 Spider-Man 2 04:55 Hard Target 2 06:45 S.W.A.T

Melita More Melita 315 13:00 Min Imissiu?! 14:15 Devious Maids 18:00 Suits 18:45 VEEP 19:15 The Originals 20:00 The Fosters 20:45 MOM 21:15 Hit The Floor 22:00 Chicago P.D. 22:45 2 Broke Girls 23:15 Person Of Interest 24:00 Switched At Birth

AMC IS THIS OUR LIFE 39


PROPRJETÀ

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

IL-KULURI L-ĠODDA FI DJARNA Minn WAYNE DIMECH IL-MAGNOLJA ILU ŻMIEN BĦALA L-GĦAŻLA NATURALI GĦALL-ĦITAN TAGĦNA. IŻDA L-ABJAD KIEN DEJJEM WARAJH META WASAL GĦAX-XEWQA GĦAL SFOND SEMPLIĊI. MADANKOLLU, MHUX AKTAR! IT-TENDENZI L-ĠODDA QEGĦDIN FI TRIQTHOM GĦANDNA.

Il-kuluri newtrali huma parti essenzjali ta’ kwalunkwe dekorazzjoni, neħtiġuhom bħala serħan il-moħħ. L-isfond kalm li fihom dawn il-kuluri jagħtu ċerta trankwillità lilna u l-ħajja tagħna. Madankollu, hija familja tal-kulur li ġiet tieħu post lil dak hekk imsejjah ‘kulur li ma tistax tiżbalja bih’ bħall-beige u l-abjad. Issa wasal iż-żmien għal kuluri l-ġodda li huma interessanti bħar-roza ċar, il-lavanda, il-mint, il-lelà u l-peach pastel li joħorġu bħala l-kuluri newtrali ġodda. Ċertament, dawn il-kuluri għandhom togħma pjuttost retro, u għalhekk jien ninnota li dan m’għandu l-ebda ċans ta’

Mod biex tbiddel darek għal post bħal ġenna Fi kliem ieħor, dan huwa biss il-bidu.

pass lura fid-djar tagħna. Pjuttost dan huwa pass deċiżiv lejn approċċ integrat aktar tal-kulur, waħda li tirrifletti mhux biss

kunfidenza fil-mod kif niddekoraw, iżda wkoll xewqa dejjem tiżdied biex nisfruttaw il-potenzjal tar-restawr tad-djar tagħna.

Dawn l-ilwien newtrali huma aktar faċli biex jaħdmu ma’ rħam differenti, kuluri oħra. Dan huwa aktar dwar l-użu ta’ żebgħa, wallpaper u drapp li huwa faċilment aċċessibbli, flimkien ma’ aċċessorji, bħal twapet żgħar, kuxxini u oġġetti tal-ħġieġ li jistgħu jkunu f’saffi b’biċċiet eżistenti, għalhekk huwa ħafna iktar possibbli. Din hija xejra li nistgħu kollha nħaddnu, mhux sempliċiment waħda biex tosserva b’mod x’qiegħed jagħmel ħaddieħor ġo daru. Dan huwa dwar mod faċli biex tbiddel darek għal post bħal ġenna, li lkoll imxennqin għaliha llum il-ġurnata. G REBBIEĦA KOMPETIZZJONI MARYROSE MALLIA Diska Maryrose Mallia: Charlie Buttigieg Qala. Diska Forever Young: Mary Cassar Mallia Rabat

40


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

PROPRJETÀ

NIĊĊELEBRAW ID-DAR ĠDIDA TAGĦNA META NIDĦLU F’DAR ĠDIDA DAN IKUN JUM IMPORTANTI GĦAX TISTA’ TGĦID LI WARA L-PASS IMPORTANTI TAX-XIRI TAL-POST IKUN WASAL IL-JUM LI FIH INKUNU QED NGĦAMMDU B’MOD UFFIĊĊJALI DAN IL-POST GĦAX INKUNU NORBTU L-FUTUR TAGĦNA MIEGĦU. Il-kunċett ta’ house warming ilu jeżisti madwar id-dinja u daħal ukoll f’pajjiżna, anki jekk forsi mhuwiex popolari daqs kemm hu popolari f’pajjiżi oħra. Hemm min iweġġa’ rasu dwar kif irid jorganizza dan il-housewarming party għax dan mhux xi festin ta’ xi birthday jew magħmudija. L-EWWEL PUNT Il-lista tal-mistednin hija importanti f’dan it-tip ta’ party. Iżda lil min se tistieden? Din il-lista hija importanti. Hija l-użanza li wieħed ikollu taħlita ta’ mistednin li tvarja bejn familjari, ħbieb u ġirien ġodda. Wara kollox l-għan prinċipali huwa li wieħed isir familjari mal-ambjent il-ġdid li jkun se jmur joqgħod fih.

importanti għalkemm tajjeb nżommu f’moħħna li diffiċli togħġob lil kulħadd. Sib jew sibu ħin li jkun l-aktar wieħed realistiku u konvenjenti għalik jew għalikom li qed tospitaw il-festin. Ma tridux teskludu l-istaġun tas-sena li fih sejsir dan il-festin għax it-temp jilgħab parti missuċċess tal-housewarming imma fl-aħħar mill-aħħar xemx jew xita Alla biss jaf meta! IT-TIELET PUNT Tista’ tistieden il-qraba, ħbieb u ġirien għal festin sempliċi fejn wieħed jiffamiljarizza mal-ambjent u d-dar il-ġdida u hemm oħrajn li jħobbu jkunu xi ftit aktar avventurużi billi jorbtu tema ma’ dan il-festin.

IT-TIENI PUNT

IR-RABA’ PUNT

Id-data u l-ħin huma fattur

Ħafna jkunu jridu jilqgħu n-nies

42

f’darhom u saħansitra jagħmlu dan il-housewarming party imma jaqtgħu qalbhom għax iħossu li d-dar għadha mhux lesta kompletament. Iżda li ħafna ma jirrealizzawx hu li dan hu appuntu l-house warming party. M’hemmx għalfejn ikollok kollox lest. Importanti li forsi taraw li jkollkom il-kmamar laktar importanti fejn se tilqgħu in-nies li jkunu jipprovdu spazju biżżejjed. Tinkwetawx jekk ikollkom kmamar li jkun għad hemm kaxxi li iridu jinfetħu biex tippustjaw l-affarijiet.

Stieden il-qraba, ħbieb u ġirien għal festin sempliċi ma jridx jinsa li jkollok numru ta’ nies li l-RSVP jinjorawh u jew lanqas biss jitfaċċaw, jew jitfaċċaw proprju meta tkunu qed taħsbu li mhux ġejjin. Tistidnux ammont akbar ta’ nies milli tifilħu fl-ispazju tad-dar tagħkom. Dan mhux festin biex niftaħru kemm ġew nies. IS-SITT PUNT

IL-ĦAMES PUNT U kif se nistiednu l-mistednin? Wieħed għandu jżomm l-invit sempliċi. Wara kollox se jkollkom nies diversi mistiedna. L-RSVP huwa importanti biex tikkalkulaw kemm se jkunu ġejjin nies, għalkemm wieħed

Minn kemm qabel trid tibgħat l-invit? Normalment ikun deali bejn tlieta u erba’ ġimgħat biex b’hekk wieħed ikun jista’ jippjana sew kemm għan-nies li ġejjin u għall-mistednin biex huma wkoll jilħqu jorganizzaw irwieħhom. G


LIFESTYLE

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

PURCHASING PROPERTY IN MALTA

THE LOCAL PROPERTY INDUSTRY IS THRIVING MORE THAN EVER, WITH NEW DEVELOPMENTS CONSTANTLY IN THE WORKS TO KEEP UP WITH THE SURGE IN DEMAND. CONSEQUENTLY, PROPERTY INVESTMENT HAS BECOME A VIABLE OPTION FOR BOTH LOCALS AND FOREIGNERS ALIKE. SARAH CHETCUTI TAKES YOU THROUGH THE STAGES OF CHOOSING A PROPERTY THAT’S THE RIGHT FIT FOR YOU AND WHAT FACTORS TO CONSIDER BEFORE SEALING THE DEAL. Property has become something of a local buzzword lately, and every-one seems to be talking about it. Following a boom in the construction industry, the property market in Malta has

been on the rise for some time now, owing largely to the huge influx of foreigners relocating to the island to settle and work. While this has seen rent and purchase prices shoot up, Malta

is still proving to be more affordable than many of its European neighbours. If you’re currently on a mission to purchase property on the

island, here are some important things to keep in mind, as this is one decision that shouldn’t be taken lightly! Continues on page 46

45


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

LIFESTYLE Continues from page 45

According to experts, the local property boom shows no signs of slowing down any time soon, with 2018 looking to be another successful year for the industry. The rate of property market growth has led to increased sales, as well as more people working in the real estate sector too. Growth has not solely been limited to sales however, with the rental segment also flourishing. A trend that will carry on from last year is the appeal of investment in property, thanks to more units being developed and some huge projects in the pipeline. If you’re looking to buy units for renting purposes, you’ll now enjoy a wider choice of high-quality units. Despite the rise in prices, it’s not just foreigners and the ultra-rich who will be able to benefit from this investment trend. First and second-time buyers can also afford to purchase high- quality properties thanks to Govern-ment initiatives on stamp duty, as well as subsidies, which will help towards putting down deposits and repaying bank loans. Meanwhile, certain areas of the island that were previously less attractive than 46

other, sought-after areas are also expected to enjoy increased attention, as development in such areas will also increase. Our sister island, Gozo, will also continue to enjoy higher property sales and, with stamp duty on residential properties purchased by the end of 2018 reduced from five to two per cent, those looking to invest here are sure to bag a good deal. Meanwhile, with property regulation also finally on the horizon, we can expect a more level playing field for both locals and foreigners alike. Finally, the increasing international attention Malta is currently enjoying from businesses across various sectors is a telling sign that contrary to popular belief, the so-called property ‘bubble’ will not be bursting any time soon. Location, location, location One of the biggest factors to consider when beginning your property search is naturally, its location. This plays a big part in determining the price of the unit. Consider that the most popular areas for foreigners

remain the select handful of coastal towns concentrated in the north-eastern district. These include Sliema, St Julian’s, Gżira and of course, Malta’s capital city, Valletta. If you’re looking to invest in buy-to-let properties, buying in these areas will guarantee more return on your investment. If, however, your property purchase is for your own residential purposes, you may want to venture further in-land for properties which don’t fall so high on the pricing spectrum. Central towns like Naxxar, Mosta, Lija, Balzan and Attard are home to several new housing developments which may be more within your budget. Moving further south, you will find that property prices will inevitably drop even further, and you may well find some ideal properties for a fraction of the price of those located in the more popular areas. WHAT TYPE OF PROPERTY DOES MALTA OFFER? Malta boasts myriad properties which range from residential to commercial units, and

everything in between. Residential house hunters may take their pick from a vast array of units. Apartments and penthouses are currently very fashionable, with more people finding that one or two-bedroom apartments offer more than enough space and are also, naturally, more affordable than houses. Nevertheless, the island is also home to several terraced houses, villas, bungalows and houses of character, which offer a special kind of charm, and are an ideal choice for those with bigger budgets. Luxury developments including those within SDAs (Special Designated Areas) have also joined the fray recently. These are primarily targeted towards foreign buyers, as no special permits are needed to acquire property in these areas. INSURING YOUR PROPERTY Whether you’re buying a new home, purchasing office space or investing in a buy-to-let property, you should never underestimate the value of making sure your property is Continues on page 49


LIFESTYLE

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

Continues from page 46 properly insured. Depending on the type of property, insurance generally acts as a form of protection against damage, loss and theft, covering the contents and possessions found within the unit too. While you might think that these incidents aren’t all that likely to happen, it’s wise to not take your chances – make sure your property is covered by a basic insurance policy at the very least, so you can put your mind at ease. CHOOSING YOUR IDEAL TURNKEY CONTRACTOR Hiring the services of a turnkey contractor is an important step if your property is acquired in an unfinished or semi-finished state. This team of experts will ensure that your property is completed to the highest standards as well as in a timely manner; so all you have to do is

think about moving in! When looking for turnkey contractors, ensure you get quotes from different companies, and make a note of which services are included in each of them. It’s also a good idea to review their portfolios beforehand. Finally, remember that clear commun-

ication with your project manager is essential for a successful outcome! The Maltese islands really do offer a plethora of viable options for those wishing to rent or buy property. With so many choices available, it

can be confusing at first. If you’re not familiar with the local market, your best bet would be to get in touch with a specialised property agency to provide you with an extensive list of options available to suit your budget and requirements. G

49


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

LIĠI

‘IPOTEKI’ U ‘PRIVILEĠĠI’ ... KLIEM TQIL BISS? Minn Dr MARIELLA MIZZI

ILLUM SARET ĦAĠA KOMUNI LI PERSUNI JISSELLFU L-FLUS BIEX JIXTRU PROPRJETÀ. SPISS MIN JISLEF, CIOE’ L-KREDITUR, IKUN BANK, IMMA ĠIELI S-SELF JINGĦATA MINN XI ĦADD IEĦOR, BĦAL MEMBRI TAL-FAMILJA JEW ĦBIEB. PERESS LI L-AMMONTI JKUNU KBAR, SPISS MIN JISLEF JITLOB XI TIP TA’ GARANZIJA MINGĦAND MIN JISSELLEF, CIOE’ D-DEBITUR, U GĦALHEKK JINGĦATAW L-IPOTEKI (ĠENERALI U/JEW SPEĊJALI) U L-PRIVILEĠĠI. Ipoteka ġenerali hija garanzija li dak li jkun jagħti fuq ġidu kollu, preżent u futur, b’tali mod li jekk il-kreditur jasal li jieħu azzjoni legali kontra d-debitur, ikun jista’ jdur fuq kwalunkwe assi li jkollu d-debitur dakinhar. Dawn l-assi jistgħu jkunu proprjetà immobbli, cioe’ bini u/jew artijiet, imma jistgħu jkunu anke flus il-bank, vetturi, u oġġetti mobbli. Ipoteka speċjali hija differenti. Ipoteka speċjali torbot proprjetà immobbli partikolari. Hemm idea, li hi żbaljata, li għax pereżempju tkun tajt ipoteka speċjali lill-bank fuq proprjetà dik il-proprjetà tkun tal-bank. Fil-verità dik il-proprjetà tkun tiegħek, imma fuqha jkun hemm iskritta fil-volum tal-ipoteki tar-Reġistru Pubbliku ta’ Malta jew ta’ Għawdex, din l-ipoteka partikolari li timxi mal-proprjetà anke jekk jinbidlu s-sidien tagħha. L-ipoteka tingħata mid-debitur lill-kreditur per-

mezz ta’ att pubbliku, u tiġi iskritta permezz ta’ nota ta’ ipoteka. Hemm każijiet partikolari meta l-liġi tipprovdi li l-kreditur awtomatikament ikollu privileġġ speċjali fuq dik il-proprjetà li dwarha jkun sar is-self. Fost dawn il-każijiet hemm meta s-self jingħata speċifikament biex tinxtara dik il-proprjetà partikolari u saħansitra l-ammont misluf jitħallas bħala parti mill-prezz mill-kreditur direttament lil min ibigħ, fuq delega li jagħmillu d-debitur. Każ ieħor huwa meta s-self jingħata biex dik il-proprjetà in kwestjoni tinbena jew isir xogħol strutturali fuqha. Dan il-privileġġ li joħroġ mil-liġi jiġi iskritt ukoll fil-volumi tal-ipoteki tar-Reġistru Pubbliku ta’ Malta jew ta’ Għawdex, u jsegwi l-proprjetà bl-istess mod li ssegwi l-proprjetà ipoteka speċjali. Kull nota ta’ ipoteka u/jew privileġġ

li tidħol fir-Reġistru Pubbliku tingħata numru progressiv, u dan biex, apparti li n-nota tkun distinta minn noti oħra, jekk ikun hemm aktar minn kreditur wieħed li jfittxu d-drittijiet tagħhom, tipprevali, cioe’ tirbaħ, in-nota li tkun ġiet iskritta l-ewwel. Meta d-debitur ikun jirrisjedi Malta n-nota tidħol fir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta; meta jkun jirrisjedi Għawdex in-nota tidħol firReġistru Pubbliku ta’ Għawdex. Meta eventwalment ikun tħallas id-dejn, l-ipoteki u/jew il-privileġġ jistgħu jiġu kanċellati b’att pubbliku u dan il-kanċellament jidħol filvolum tar-referenzi tar-Reġistru Pubbliku ta’ Malta permezz ta’ nota ta’ referenza. Ġieli jiġri li ma jitħallasx id-dejn kollu imma tkun tħallset parti sostanzjali minnu u d-debitur jitlob lill-kreditur sabiex jirrilaxxjalu xi proprjetà mill-ipoteka u/jew privileġġ li jkunu ngħataw.

Ipoteka speċjali torbot proprjetà immobbli partikolari F’dak il-każ l-ipoteka u/jew privileġġ in kwestjoni jiġu ridotti, anke f’dan il-każ permezz ta’ att pubbliku, u għaldaqstant dik il-proprjetà partikolari tiġi liberata. Din ir-riduzzjoni tiġi reġistrata fil-volum tar-referenzi tar-Reġistru Pubbliku ta’ Malta permezz ta’ nota ta’ referenza wkoll. Kwalunkwe persuna tista’ tordna riċerka fir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta biex tkun taf jekk xi persuna oħra, inkluż kumpaniji, għandhiex ipoteki u/jew privileġġi iskritti kontra tagħha, u wkoll jekk tali ipoteki u/jew privileġġi ġewx kanċellati jew ridotti. G

SPIŻERIJI MIFTUĦA nhar il-Ħadd 15 ta’ April MALTA New British Dispensary, 109/110, Triq San Ġwann Fra Diego Dispensary, 94, Triq Villambrosa, il-Ħamrun Tal-Ħlas Pharmacy, Triq il-Ħelsien, Ħal Qormi St. Bartholomew Pharmacy, 30, Triq Fleur-De-Lys, Sta Venera D’Argen’s Pharmacy, 330, Triq D’Argens, il-Gżira Balluta Pharmacy, 30, Triq il-Kbira, San Ġiljan Drug Stor,382, Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema St. Mary Pharmacy, 2, Triq Antonio Schembri. Ħ’Attard St. Mary Pharmacy, 14, Pjazza Rotunda, il-Mosta St. Simon Pharmacy, 8, Dawret il-Gżejjer, Buġibba 50

21244813 21224898 21487739 21482558 21330817 21317888 21334627 21436348 21433833 21571649

Brown’s Paola Square Pharmacy, Pjazza De Paule, Paola 21821646 Victory Pharmacy, 32, Triq il-Vitorja, l-Isla 21801698 Milia’s Pharmacy, Triq il-Qaliet k/m Triq il-Lampuka, Marsaskala 27023322 Health Junction Pharmacy, Triq Cachia Zammit, Iż-Żejtun 21898728 Kristianne Pharmacy, Triq ic-Cavi, Mqabba 21683048 De Rohan Pharmacy, Triq Sant’ Antnin, Ħaż-Żebbuġ 21464128 Spiżerija Carmen, 1, Triq Misraħ is-Suffara, Ħad-Dingli 21457128 GĦAWDEX Palm Pharmacy, 2, Triq il-Palma, Victoria Joyce’s Pharmacy, Vjal it-8 ta’ Settembru, ix-Xagħra

21566170 21561486


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

PROPRJETÀ

IRRESTAWRA DAREK WARA S-SUĊĊESS LI KELLHA L-ISKEMA, LI ĠIET IMNEDIJA GĦALL-EWWEL DARBA MILL-AWTORITÀ TAL-IPPJANAR IS-SENA LI GĦADDIET, IRRESTAWRA DAREK ISSA REĠGĦET MIFTUĦA. DIN L-ISKEMA SER TKUN QED TALLOKA €10 MILJUN U SE TGĦIN FIR-RIĠENERAZZJONI TAŻ-ŻONI ĊENTRALI TAL-IRĦULA FILWAQT LI TIPPROMWOVI INVESTIMENT FIR-RESTAWR, IL-KONSERVAZZJONI U L-MANUTENZJONI TAL-WIRT TA’ MALTA U GĦAWDEX L-iskema hija miftuħa għal sidien ta’ residenzi privati, li jinsabu f’Żona ta’ Konservazzjoni Urbana, li jixtiequ jwettqu xogħlijiet ta’ restawr u manutenzjoni fuq il-faċċata tal-proprjetà antika tagħhom.

jitwettqu xogħlijiet interni filbinja tagħhom sabiex itejbu l-aċċessibbiltà. Skond din liskema, is-sidien ta’ bini skedat Grad 1 u Grad 2 jistgħu jingħataw sa 70% tal-ispejjeż eliġibbli għax-xogħlijiet ta’ restawr u konservazzjoni.

tirriżerva miljun ewro għal sidien ta’ proprjetà li huma anzjani (65+). Barra minn hekk, hemm ukoll €500,000 allokati għall-propjetajiet ta’ organizzazzjonijiet volontarji reġistrati li jinsabu fiż-Żoni ta’ Konservazzjoni Urbana.

F’każijiet bħal dawn tista’ tingħata għotja sa 70% tal-ispejjeż tax-xogħlijiet, sa massimu ta’ €10,000. Listess skema tapplika għallpropjetajiet ta’ organizzazzjonijiet volontarji reġistrati li wkoll jinsabu fiż-Żoni ta’ Konservazzjoni Urbana.

Dawn ix-xogħlijiet jistgħu jitwettqu fuq l-arkitettura talfaċċata, l-intern u l-ġnien talproprjetà. Il-bini li hu skedat bħala Grad 1 jista’ jibbenefika minn għotja sa massimu ta’ €100,000, filwaqt li bini skedat bħala Grad 2 jista’ jibbenefika sa massimu ta’ €50,000.

Din l-iskema li daħħlet fis-seħħ fit-2 ta’ April 2018, hija disponibbli fuq bażi first-come-first-served, u se tagħlaq fit-28 ta’ Ġunju 2018. Ix-xogħlijiet għandhom jibdew wara l-1 ta’ April 2018 u għandhom jiġu konklużi fi żmien sentejn.

Persuni bi bżonnijiet speċjali qed jingħataw konċessjoni fejn jistgħu

Mill-fondi allokati għal din l-iskema, l-Awtorita’ qegħda

Qabel ma jibdew ixxogħlijiet wieħed għandu jikseb permess għall-

L-iskema terġa’ tiftaħ għat-tieni darba iżvilupp mill-Awtorità talIppjanar u l-irċevuti fiskali għandhom jiġu ppreżentati meta ssir it-talba għarrifużjoni tal-ispejjeż. Sabiex jiġi ffaċilitat l-ipproċessar tas-sottomissjonijiet, it-talba għall-finanzjament taħt din l-iskema għandha ssir minn Perit permezz tas-sistema elettronika tal-Awtorità. Aktar informazzjoni dwar Irrestawra Darek tista’ titniżżel mis-sit elettroniku talAwtorità www.pa.org.mt. G 51


TAGĦRIF

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

IS-SERVIZZ TAL-‘CO-PARENTING’ IS-SERVIZZ TAL-‘CO-PARENTING’ HUWA SERVIZZ ĠDID FI ĦDAN IL-FONDAZZJONI GĦAL SERVIZZI TA’ ĦARSIEN SOĊJALI BIL-GĦAN LI JRAWWEM IL-ĠENITURI LI GĦADDEW JEW GĦADDEJJIN MILL-PROĊESS TA’ SEPARAZZJONI JEW DIVORZJU B’ĦILIET PRATTIĊI FIT-TROBBIJA TA’ ULIEDHOM. L-iskop ta’ dan il-programm hu li jgħin lill-ġenituri jiffaċċjaw l-isfidi marbutin mas-separazzjoni kemm bħala individwi u anke bħala ġenituri. Il-programm jindirizza temi speċifiċi bil-għan li l-interessi tat-tfal dejjem jiġu mħarsin. Waħda mill-akbar sfidi li ħafna ġenituri jiltaqgħu magħha hi kif itejbu l-komunikazzjoni malġenitur l-ieħor bil-għan li l-bżonnijiet tat-tfal dejjem ikunu prijorità. Il-parteċipanti ikollhom ukoll spazju biex jitkellmu fuq

l-impatt li s-separazzjoni tkun ħalliet fuqhom u jitgħallmu kif jistgħu jieħdu ħsieb aħjar tagħhom infushom. L-għan aħħari ta’ dan il-programm hu li l-ġenituri jgħinu lil uliedhom jifhmu aħjar il-proċess ta’ separazzjoni kemm b’mod emozzjonali u anke prattiku u jtejbu l-komunikazzjoni ma’ uliedhom u mal-ġenitur l-ieħor fl-aħjar interess tal-partijiet kollha nvoluti. Dawk kollha li attendew dawn

il-gruppi rrappurtaw li sabuhom ta’ għajnuna kbira kemm għax tgħallmu ħiliet ġodda, kabbru l-għarfien tagħhom fuq il-bżonnijiet ta’ uliedhom kif ukoll għax sabu l-appoġġ ta’ professjonisti fil-qasam. Fl-istess ħin huma ltaqgħu ma’ individwi oħrajn li kienu wkoll għaddejjin minn sitwazzjonijiet simili. Kull min hu nteressat li jattendi, jgħaddi minn proċess ta’ screening fejn jiġu diskussi l-għanijiet li l-individwu jkun jixtieq jilħaq. Il-programm hu

mifrux fuq sitt ġimgħat fejn ikun hemm sitt laqgħat ta’ tliet siegħat-il waħda mmexxija minn professjonisti mħarrġin fis-settur. Kull min hu nteressat jista’ jagħmel kuntatt mas-servizz tal‘Co-parenting’ fuq 22959000 jew fuq indirizz elettroniku coparenting@gov.mt. G

53


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

SAĦĦA

WANTING A CHANGE! AN ELDERLY PATIENT WALKS IN FOR A LONG OVERDUE CHECK-UP, SITS ON THE DENTAL CHAIR AND SAYS: “DOTT I HAVE NO MAJOR PROBLEMS IN MY MOUTH BUT I WISH YOU TO TELL ME HOW I MAY IMPROVE MY TEETH”

This is a very common scenario. Unfortunately a lot of patients are still irregular attendees and only visit the dentist when in pain or when they wish to have a major overhaul. The dentist asks a few questions on what ideas they might have and how they wish to walk out following the termination of their treatment. Although a lot of these patients wouldn’t be in pain they would be putting up with a lot often forgetting the true comfort of the dentition they once had. At times, on examination one sees large cavities, broken teeth and signs of inflammation but yet the patient is still comfortable. Occasionally there are no cavities, no inflammation but yet patients aren’t quite comfortable with their mouth. Below is a list of ailments that often go unnoticed without causing pain but may still lead to discomfort and poor quality of life: 1. Food packing 2. Bleeding gums

Before treatment

3. Mobile teeth 4. Halitosis 5. Inability to eat evenly on both sides 6. Inability to eat chewy or hard food 7. Maligned or crooked/ crammed teeth 8. Short tooth stubs 9. Colour mismatch 10. Asymmetrical smile

After treatment

Most of these ailments can easily be treated while others might require need more complex procedures to solve. There is no good reason as to why one must put up with any level of discomfort. Teeth are a major front for communication, socialization and general

Ask your dentist how they may help you!

A CASE STUDY A gentleman in his mid-60s wishes to improve his appearance. He does not suffer from much bar some sensitivity due to exposed roots following recessed gums and has otherwise a healthy albeit heavily restored dentition. He is unhappy with the colour and the general appearance of his teeth. His upper teeth appeared too prominent

for his liking pointing out that he cannot see his bottom teeth. Following a lengthy consultation noting each of the patient’s wishes, it was decided to veneer and crown many of his upper heavily restored teeth. The aim was to improve their appearance, line them up better, improve the level of biting and make the lower teeth more visible.

DR JEAN PAUL DEMAJO Dental and Implant Surgeon 54

well-being. Teeth stand right behind our mouth and together produce a horrible or lovely smile. The latter has a large influence on our confidence and quality of life.


Karmelina kienet ħierġa mill-isptar. Ovvjament ma setax ikun li ma tgergirx. “Ħelsu minni fl-aħħar. Hekk riedu jagħmlu. Karmelina kienet fuq l-istonku tagħhom,” bdiet tgħid kemm-ildarba. “Karmelina qatt ma kont fuq l-istonku tagħna,” qaltilha n-ners hekk kif

*****************

“Għadu mhux lest, Andrew?” staqsiet Amy. “Andrew kważi lest. Stajt almenu ttina ftit ħin ieħor qabel ġejt,” weġibha filpront Enzo. “Ġejt fil-ħin li ftehimna,” lissnet hi. Donnu li f’dik il-għodwa, Amy kienet marret lesta kkargata għal Enzo. “Imma xorta għadu qed ilesti,” qalilha hu. “Nista’ mmur ngħinu jippakkja?” staqsietu bil-prudenza kollha l-mara. Kien f’dan il-mument li qabżet fin-nofs Claire. “Amy, Andrew llum ġej miegħek. Qiegħed ilesti bil-mod. Ma hemmx għaġġla. Però tippressax iżżejjed,” qaltilha hi. Intant Alison kienet fil-kamra ħdejn ħuha ż-żgħir. Irrealizzat li t-tifel kien imnikket li kellu jieħu deċiżjoni bħal dik. Magħhom kien hemm Priscilla li f’idha kellha ktieb li taparsi kienet qed taqra imma fil-verità kienet qed tosserva kollox minn taħt il-għajn. “Toqgħodx tinkwieta, Andrew. Din il-kamra tiegħek se tibqa’,” qaltlu Alison. “Imma Priscilla qalet li issa se tiġi torqod fiha hi,” qalilha hu. “Mhux ovvja jekk int se titlaq,” qaltlu Priscilla biex tizzikah. “Imma l-Papà qalli li hawn se tibqa’ dejjem id-dar tiegħi!” qalilhom hu. “U l-Papà qallek sew!” qaltlu Alison li kienet qed tirrealizza kif il-kliem ta’ Priscilla kien qed iħalli effett negattiv fuq Andrew.

*****************

apposta tagħmel, Kevin. Moħħok biss biex tinkwetani,” qaltlu ommu. “Ninkwetak biex, Ma? Mela għax ippruvajt inkun responsabbli u ma nsuqx fis-sakra rrabjat għax irqadna hawn u issa għax smajt minnek u ma rqaddnix hawn se tirrabja wkoll. Int jaqaw ma tafx xi trid mill-ħajja?” irribatta ż-żagħżugħ. Bla mistenni Kevin qala’ daqqa fuq rasu mingħand zijuh John. “Bil-mod, Ziju John. Weġġajtni ta!” ipprotesta hu. “Forsi titgħallem,” ħatfu zijuh. “Din il-kwistjoni lilek ma tinteressakx. U ftakar li din mhix darek u li int biss mistieden hawn ġew,” ħatfu lura Kevin. Għal dan il-kliem John ħares bl-ikrah lejn Kevin. Għajnejn John dehru rrabjati ferm. Kevin iddejjaq mill-ħarsa f’għajnejn zijuh. Emily tgerfxet meta rat hekk. Inħakmet minn biża’ li l-argument kien se jikber. “Ara naqtugħa. Ejja Kevin. Ejja ħa nmorru l-isptar u niġbru lil Karmelina,” qalet hi malajr biex b’hekk tnaqqas mit-tensjoni li kienet qiegħda tirrenja fid-dar.

“Għax kien jaqbel li nibdlu issa milli jkolli noqgħod nibdlu llejla fid-dlam,” żied jgħid Stefan. Chantelle ma kienx jinteressaha mill-iskużi. “Fil-każ il-ħin li tliftu tistgħu tpattuh illejla għax hawn ġew tistgħu taħdmu għax dawl ikollna…. U issa jaqbel li taħslu idejkom għax se ċċappsu kull m’hawn u llum mhux ġej l-fattiga… u int Karl ukoll… ilek hawn ħin twil u għadek lanqas biss poġġejt f’postok. Anki l-kompjuter għadu mitfi!” lissnet hi b’vuċi għolja. U sakemm Chantelle kienet qisha qed tmexxi l-uffiċċju, missierha Joe kien għadu d-dar. “M’intix mgħaġġel biex tmur għax-xogħol illum?” staqsietu martu. “Ix-xogħol jistenna. Chantelle kapaċi tmexxi hi,” weġibha Joe.’ “Għallinqas... It-tifla ħarġet intelliġenti!” lissnet b’ton sarkastiku l-mara. “Żgur ma ħarġitx tixbah lilek,” qalilha hu. “Ara Joe… mur jekk għandek tmur… inkella mur oqgħod f’xi kamra oħra,” qaltlu hi. “Marija, jien mhux se noqgħod indur mal-lewża. Dak li ġara dal-lejl mhux se nippermettih li jerġa’ jiġri,” qalilha hu. “U x’ġara dal-lejl?” staqsietu hi, tilgħabha tal-belha. “Taf x’ġara!” weġibha hu. “Mhux aħjar tgħidli int? Għax safejn naf jien ma ġara xejn,” lissnet Marija hekk kif issa bdiet tilgħab hija wkoll il-logħba tal-kliem. Ma kellhiex għalfejn toqgħod ittih sodisfazzjon lil żewġha wara kollox. “Li ma tiġix id-dar lejl sħiħ ifisser li ġara ħafna,” qalilha hu. “Issa mur uġżani l-Mamà!” qaltlu hi biex tiżżufjetta bih. “Marija. Bis-serjetà. Jien m’iniex lest li ngħix din il-ħajja!” ħatafha hu. “Imma int ġibtha b’idejk,” fakkritu hi. “Marija. Jien mhux se noqgħod pulċinell tiegħek u ta’ Tommy. Jekk trid tmur tgħix miegħu aqbad u mur iżda din id-dar mhix lukanda!” qalilha rrabjat irraġel. “Bil-mod u toqgħodx tgħolli leħnek,” qaltlu hi. “Għax int tqabbiżhomli … u apposta qed tagħmel,” qalilha. “Joe, jien nitlaq minn hawn meta jkun komdu għalija, Daħħal f’moħħok darba għal dejjem!” lissnet bi sfida martu.

F’Salib it-Toroq 593

F’Salib it-Toroq

596


594

F’Salib it-Toroq

“Issa naraw kemm tibqa’ tiġi tarana,” qaltlu Priscilla. “Int jekk trid tista’ tiġi miegħi wkoll, Pri,” qalilha hu. “Imma jien hawn irrid nibqa’,” saħqet hi. “Pri, Andrew iddeċieda li jmur mal-Mamà. Però xorta aħna se nibqgħu aħwa,” qaltilha Alison. “Naf… imma se nimmissjawk,” żiedet tgħid Priscilla. Issa it-tfajla ma kinitx qiegħda tizzikah lil ħuha. Kienet bdiet turi l-vera emozzjoni tagħha, id-dispjaċir tagħha li kienet se tinfired minn ma’ ħuha. Priscilla għannqet magħha lil Andrew. Malli rat hekk, Alison ippruvat iżżomm milli tinfaqa’ tibki. “Imxi Andrew għax il-Papà qed jgħajjatlek. Il-Mamà waslet,” qalet Alison. Lura fis-salott, it-tensjoni baqgħet iżżid. Enzo ma kienx lest li jħalli lil Amy titlaq mingħajr ma jagħtiha twissija. “Amy qed inwissik. Lil Andrew trid tieħu ħsiebu,” qalilha hu. “Għandek xi dubju?” irribattiet il-mara. “Mhux qed niċċajta, Amy,” qalilha Enzo. “Jien bis-serjetà qed inkellmek, Enzo,” qaltlu l-mara, determinata li ma tħallix lill-eks żewġha jipprova jintimidaha. “Jaqbillek. Għax jekk dak it-tifel jiġrilu xi ħaġa –” beda jhedded hu. Amy ħarset fiss f’għajnejh u b’ton ta’ sfida staqsietu, “X’se tagħmel? Eħ?” Claire mill-ġdid ħasset li kellha tintervjeni. “Intom se taqtgħuha? Qiskom xi żewġt itfal żgħar. Agħtu eżempju lil uliedkom,” qaltilhom b’ton irrabjat. “Mhux aħjar tieħu ħsieb lil tiegħek?” qaltilha lura Amy b’rabja. “Andrew hu importanti daqs it-tfal tiegħi ukoll,” wieġbet Claire. “Imma nzerta li hu ibni,” qaltilha Amy. “Issa mhux aħjar tikkalmaw intom? Isktu għax nieżel,” qalilhom Enzo hekk kif sema’ lil Andrew riesaq lejn is-salott u beża’ li ż-żewġ nisa kienu se ninfexxu fi ġlieda u ċertament ma riedx li tfaqqa’ xi gwerra ġewwa daru. Iż-żewġ nisa siktu. Andrew tfaċċa fil-bieb. Għajnejh kienu jidhru miksura. Kellu fuqu backpack waqt li ż-żewġ ħutu bniet kellhom il-bagalji tiegħu. “Andrew!” lissnet bi tbissima l-omm. “Aw Ma,” weġibha t-tfajjel. “Nistgħu mmorru mela,” qalet l-omm. “Pa… inħobbok,” qal Andrew. “Anki jien, Andrew,” irrispondih il-missier. Amy qabdet il-bagalji biex jitilqu, waqt li Andrew beda jgħannaq lil kulħadd. Id-dmugħ ċarċar minn għajnejn kulħadd. Ma kienx mument ta’ ferħ dan u żgur li Andrew, minkejja li kien għadu tfajjel, kien se jkun qiegħed iħalli vojt

F’Salib it-Toroq 595

kbir f’ħajjithom. Vera, fid-dar ma tantx kont tisma’ ħossu iżda n-nuqqas ta’ preżenza tiegħu kienet se tinħass waħda u sew. Amy ħarġet mid-dar u bdiet iddaħħal il-bagalji ta’ Andrew fil-karozza tagħha. Ftit wara tfaċċa binha u warajh il-kumplament tal-familja. Kienet xena ta’ qsim il-qalb. Alison ma felħitx iżżomm u marret tiġri warajh biex terġa’ tgħannqu magħha. Enzo kien se jagħel l-istess. Iżda Claire qabditlu jdejh biex iżżommu. Beżgħet li l-emozzjoni setgħet taħkem lil Enzo u b’hekk jispiċċaw biex argument jaħraq bejnu u bejn l-eks martu.

**************

“Missierek mhux ġej illum?” staqsa Karl lil Chantelle hekk kif hi daħlet fluffiċċju. “Għalfejn qed tistaqsi? Tagħmillek differenza?” staqsietu hi. “Staqsejt… biex inkun naf,” weġibha hu. “U għala għandek tkun taf? Hawnhekk int l-impjegat,” fakkritu hi. “Forsi kelli bżonn inkellmu!” qalilha hu. “U xi trid tgħidlu? Forsi tgħidlu aktar fuqi?” staqsietu hi. Karl kien qed jistenniha reazzjoni bħal din u biex juriha li ma kienx qiegħed jibża’ minna qalilha, “Jekk hemm bżonn iva!”. “U x’mingħalik se tiggwadanja?” staqsietu hi. “Forsi missierek jirrealizza li ma jistax jilgħab bija kif irid,” weġibha hu. “Qatt qalulek kemm int patetiku?” staqsietu t-tfajla. “Patetiku xejn… anzi kemm jilħaqli moħħi. Missierek issa jsaffar u mhux jaqbad miegħi,” qalilha bi tbissima. Hu f’dak il-waqt beda jħossu kburi li kien qiegħed ikellem lil Chantelle b’dak il-mod. “Biex tara kif għandek moħħ ta’ tiġieġa għax missieri issa jaf kollox… u int ma fadallekx wisq biex tirrikattani,” qaltlu hi. “Imma għallinqas jaf x’tifla għandu,” qalilha hu. “Imma jiġri x’jiġri jien se nibqa’ t-tifla tiegħu u int se tkun dak li abbużajt minnha. Ma fadallekx karti x’tilgħab u naħseb li ma ndumux ma narawk ħiereġ għal dejjem mill-bieb ’il barra,” lissnet hi b’ton arjuż. Chantelle tbissmet meta qalet dan il-kliem u tagħtu daharha. Għalkemm ma riedx juri, hu nkwieta meta sema’ dan il-kliem. Fl-istess waqt fl-uffiċċju daħlu Vince u Stefan jiċċaċċraw bejniethom. “Ħsibtkom li mhux ġejjin għax-xogħol illum,” ikkummentatilhom it-tfajla. “Konna hawn barra għax Stefan kellu puncture u għentu jibdlu malajr,” spjegalha malajr Vince.


RIĊETTA

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

FALDA IMMARINATA BL-ANANAS IGGRILJAT MANUEL AQUILINA INGREDJENTI

METODU

Għall-immarinar tal-laħam taċ-ċanga

Ibda billi timmarina l-falda taċ-ċanga. Agħmel qatgħat b’sikkina fiċ-ċanga mbagħad ħallat flimkien l-ingredjenti kollha tal-immarinar. Żid l-immarinar fil-laħam taċ-ċanga, speċjalment fil-qasmiet tal-laħam. Ħalli jimmarina għal 20 minuta.

4 mgħaref zalza Teriyaki mgħarfa ‘paste’ tat-tewm u l-ġinġer kuċċarina ‘paste’ tal-bżar aħmar u l-paprika mgħarfa zokkor ismar Se jkollok bżonn ukoll 600g falda taċ-ċanga bott ċrieki tal-ananas

Sadattant saħħan it-taġen gradilja u sajjar l-ananas miż-żewġ naħat għal 2 minuti. Neħħi mit-taġen, itfa’ ż-żejt u sajjar il-falda taċ-ċanga malajr fuq iż-żewġ naħat għal minuta biex tissiġilla. Naqqas is-sħana u kompli sajjar il-laħam għall-gosti tiegħek. Neħħi l-laħam mittaġen, żid ix-‘sugar snaps’ jew l-asparaġi fl-istess taġen u sajjar għal 2 minuti. Biex isservi, poġġi r-ross basmati msajjar fuq żewġ platti kbar u ferrex fuqu nofs basla twila mqatta’. Qatta’ ċ-ċanga u poġġi fuq nett. Għatti l-laħam bil-flieli tal-ananas grilljati u spiċċa fil-wiċċ bl-asparaġi u l-basla twila li fadal.

mgħarfa żejt għall-qali ftit ‘sugar snaps’ jew asparaġi 2 basliet, imqatta’ ross basmati jew ‘jasmine’ imsajjar

ĦU SEHEM FIL-KOMPETIZZJONI AROMA KITCHEN F’PAĠNA 22

57


TISJIR

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

KIF ISSAJJAR ... IL-KARI Minn LEA HOGG

HUWA FATT LI MADWAR ID-DINJA L-AKTAR TAKEAWAY POPOLARI HUWA XI KARI. L-IŻJED KOMUNI HUWA XI KARI INDJAN, IMMA POPOLARI WKOLL HUMA DAWK ID-DIXXIJIET MILL-VJETNAM JEW MIT-TAJLANDJA. SIGRIET GĦAL-KARI TAJJEB HU LI TAGĦMLU QABEL MA TKUN SE TIEKLU U TĦALLIH QIEGĦED SAKEMM IL-MERAQ U L-HWAWAR JIDHLU SEW FL- INGREDJENT U T-TOGĦMA TIMMATURA U TITJIEB. Mhemmx għalfejn ukoll iddum biex issajru. Din il-ġimgħa għamilt kari tal-għads oranġjo d-dar u fi 15-il minuta sar u neħħejtu minn fuq in-nar. Imma ħallejtu joqgħod għal 4 sigħat qabel ma servejtu. Ngħidilkom li ħadd ma nduna li ma kienx mingħand it-takeaway Indjan. Ma wżajtx xi ingredjenti speċjali ... xejn ta’ barra minn hawn. Jiena nżomm id-dar trab talkari ‘mild’, ieħor ‘medium’ u l-aħħar wieħed pikkanti ħafna, ‘very hot’, u skont il-burdata nagħżel wieħed minnhom biex inħawwar dak id-dixx mingħajr ma jkolli bżonn noqgħod nixtri ħafna ħwawar li se jibqgħuli flarmarju tal-kċina li ma jintużawx għal żmien twil u jkollu narmihom kollha.

KOMPETIZZJONI

58

Forsi min hu duttur jgħidlek li li karis għandek bżonn tħallat il-ħwawar u tinkaljahonm u titħanhom. Imma l-iskop tiegħi hu li dejjem ninkoraġixxi l-preparazzjoni ta’ ikliet friski d-dar u nipprova ikel bnin. Għalkemm il-kari naf nagħmlu sew għax qattajt ħafna żmien fl-Indja u tgħallimt sew dak li jsejħulu t-tisjir tal-post, qattajt żmien is-Sri Lanka u t-Tajlandja, mhux għall-vaganzi imma għax kien hemm bżonn fil-ħajja tiegħi f’ dawk iż- żminijiet li ngħix f’dawn il-postijiet u naf li meta jagħmlu l-kari qisu xi ħaġa kważi sagra. Imma xorta nistgħu nsibu x-shortcuts u nagħmlu kari tajjeb id-dar stess. It-trab tal-kari huwa taħlita ta’

Ibagħtu t-tweġiba tagħkom f’dan l-indirizz: Gwida/Lea Hogg 16, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrieħel BKR 3000 sa nhar il-Ġimgħa 20 ta’ April.

diversi ħwawar. Hemm pjanta tal-kari li nsibuha f’ħafna garden centres f’Malta iżda mhix l-istess ħaġa bħat-trab talkari. It-trab tal-kari tipikament jinkludu t-tumeric (iż-żagħfran tal-Indja), il-kosbor, il-kemmun, il-fenugreek u l-bżar aħmar, bi ħwawar oħra miżjuda skont idditta tat-taħlita li tixtri. Mhux kull taħlita ta’ trab tal-kari hija l-istess. It-taħlita, il-proporzjonijiet u l-kwalità tvarja kif ukoll l-età tal-ħwawar fit-taħlita jagħmlu differenza fit-togħma. Kif tagħmel il-Green Kari Paste Chilli aħdar, mqatta’ zokk lemongrass frisk, mqatta’ 2 pulzieri ġinġer frisk, imqaxxar

Lea Hogg b’aktar lezzjonijiet ta’ tisjir u maħkuk fin 6 sinniet tat-tewm, mqattgħa fin 4 spring onions mqattgħin fin kuċċarina zalza tal-ħut kuċċarina trab tal-kosbor kuċċarina kemmun ¼ kuċċarina trab tal-cilì ¼ kikkra kosbor frisk 2 mgħaref żejt veġetali nofs kuċċarina bżar ħelu 2 xkomp (lime) il-qoxra u l-meraq Poġġi l-ingredjenti kollha ġo proċessor tal-ikel jew liquidizer u itħan. Aħżen fil-friġġ sakemm tiġi bżonnu. Din it- taħlita tista’ żżidha mal-ħxejjex waqt li qed isiru. G

Tistgħu tirbħu rigal ta’ Oxo Stock Pots grazzi lil Oxo Malta. Kulma tridu tagħmlu hu li tiktbu isem pajjiż magħruf għall-kari tiegħu. Tweġiba Isem u Indirizz

ID Card

Tel/Mob


RIĊETTA

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

IRBAĦ €100! MISTOQSIJA: Semmi ingredjent wieħed milli hemm fir-riċetta

tal-lum. Tweġiba

FTIRA MALTIJA JAMES MUSCAT INGREDJENTI (għal 4 persuni)

METODU

ftira mdaqqsa

Ixwi z-zalzett Malti sakemm jieħu kulur dehbi.

Isem u kunjom

Indirizz

Email

żewġ milwiet zalzett Malti 100g bigilla 100g tadam imqadded 4 ġbejniet friski 8 żebbugiet suwed bla għadma mgħarfa żejt taż-żebbuġa ftit ħabaq frisk kuċċarina ġulġlien

Aqsam il-ftira min-nofs u idlek bil-bigilla. Żid ftit żejt taż-żebbuġa u l-weraq talħabaq. Ferrex il-ġbejniet, it-tadam, iż-żebbuġ u l-ġulġlien. Qatta’ z-zalzett f’roti u qassam fuq il-ftira. Poġġi l-wiċċ tal-ftira fuq it-taħlita. Aħmi fil-forn għal 20 minuta. Aqsam il-ftira f’erba’ biċċiet u servi minnufih.

Biex tieħu sehem fil-kompetizzjoni ibgħat dan il-kupun sas-SIBT 21 TA’ APRIL lil James Muscat, Kompetizzjoni Riċetta, Prime Ltd, Mgiered Road, Marsa MRS 3303 flimkien ma’ riċetta minn tiegħek bi prodotti ta’ laħam li ssib għand il-Prime Meat Shops. Waħda mir-riċetti tittella’ bix-xorti u tista’ trebbħek vawċer ta’ €100 li jissarraf f’wieħed mill-ħwienet tal-Prime.

IR-REBBIEĦA GWIDA 14 HI CRISTINA ELLUL (SAN PAWL IL-BAĦAR) VALYOU SUPERMARKET, Naxxar • TOWER SUPERMARKET, Sliema MGIERET ROAD, Marsa • TROLEES SUPERMARKET, Qawra SHOPWISE SUPERMARKET, Qormi • GALA SUPERMARKET, Ta’ Xbiex VALYOU SUPERMARKET, Mellieħa • CHAIN SUPERMARKET, Żabbar LASCO SUPERMARKET, Żejtun • PISCOPO’S CASH & CARRY, San Pawl il-Baħar CHAIN FOODSTORE, The Point, Tignè CHAIN SUPERMARKET, Fgura PRIME LTD, MGIERET ROAD, MARSA MRS 3303 Tel 21222291/2 www.primemalta.com james.muscat@primemalta.com

59 57 59


GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

LOGĦOB

TISLIBA BIL-PREMJU 16 L-Ewwel Premju: €20 Vawċer minn Gold Market. It-Tieni Premju Ktieb mogħti minn Horizons. It-Tielet Premju: Ktieb mogħti minn Faraxa: L-Alla tal-Ħerba (Toni Aquilina) Ir-Raba’ Premju: Ktieb mogħti minn Merlin: Fra Mudest 50 Sena ta’ Charles Casha Il-Ħames u s-Sitt Premju: 2 biljetti għall-iMdina Dungeons. Is-Seba’ u t-Tmien Premju: 2 biljetti għall-wirja Knights Hospitallers fil-Belt.

REBBIEĦA TAL-ĦARĠA 14 L-Ewwel Premju: A. Aquilina‚ Naxxar It-Tieni Premju: R. Cassar‚ Mosta It-Tielet Premju: J. Bonnici‚ Hamrun Ir-Raba’ Premju: F. Falzon‚ Zurrieq Il-Ħames Premju: M. Ridewood‚ Kalkara Is-Sitt Premju: M.R. Borg‚ Sta Venera Is-Seba’ Premju: A. Montesin‚ Balzan It-Tmien Premju: M. Azzopardi‚ Lija

MIMDUDIN 1 PIKITU (Anagr.) Tal-istess karatteristiċi (6) 3 Widdeb (6) 8 Ikollu kilba għalihom min ipejjep (9) 10 Preċiż (5) 11 Isem il-Papa Wojtyla (5) 13 Ferneżija (5) 15 Il-kap li jmexxi gazzetta (6) 19 Padrun (3) 20 Armando, kien komiku mit-tim ta’ Radju Muskettieri(4) 21 Strument orkestrali, anki għodda tal-kaħħal (5) 23 Naċċetta (5) 25 Ċena (4)

26 Ma tiġihiex mqar waħda tajba! (7) 27 Ma tridx tarah fil-bir (5) 29 Ħlejjaq tas-sema bil-ġwienaħ? (5) 30 Jekk tgħix bit-tama biha tmut (5) 31 Misruq (5) 32 Iben Eva jżid vokali biex jagħmel kunjom (5) 33 Tajba ħafna (5) WEQFIN 1 Tali (5) 2 Ħaxixa kollha fjuretti bojod għall-minestra (7) 4 It-tfal tat-tiġieġa (7)

5 Aħmar ċar (4) 6 Għakar, ħmieġ (6) 7 Biċċiet żgħar li jħalli l-ħobż frisk (4) 9 Xeħtet (5) 12 L-għajnuna soċjali li jagħti l-Gvern lil min fil-bżonn (5) 14 Eżami (4) 16 Stampa reliġjuża, ħafna drabi fil-fidda, bir-rit Ortodoss (5) 17 Wiri ta’ rispett, sottomissjoni (6) 18 Xarba friska magħmula mill- meraq tal-lumi (8) 22 Dak inkarigat biex jiżen (7) 24 Wirja li ssir mis-suldati jew il-pulizija (6)

26 Kesħa, apatija (5) 27 Ġieħ (4) 28 L-organu li jaħseb (4) Soluzzjoni ta’ Tisliba Nru 14 Mimdudin 1 Bronja; 3 Stikka; 8 Ferneżija; 10 Morib(ond); 11 Ankra; 13 (Orfanat)Rofju; 15 Storda; 19 (Morib)Ond; 20 Etna; 21 Iżakk; 23 Lewlu; 25 Dari; 26 Katnazz; 27 Basla; 29 Tjara; 30 Lenti; 31 Żibel; 32 Ateni; 33 Ftira. Weqfin: 1 Balla; 2 Orfanat(rofju); 4 Klamari; 5 Amar; 6 Timbru; 7 Ċena; 9 Rimar; 12 Kalċi; 14 Flok; 16 Ovali; 17 Drawwa; 18 Vendetta; 22 Kuntent; 24 Izzika; 26 Kallu; 27 Bażi; 28

TISLIBA BIL-PREMJU NRU 16 Ibgħat is-soluzzjoni lil GWIDA/Tisliba 16, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrieħel BKR 3000 mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 21 ta’ April. Qabel jingħata l-premju ssir mistoqsija fuq it-telefon lil min jittella’ ismu. 50

Isem Indirizz

Tel/Mobile 61


OROSKOPJU

GWIDA MILL-15 SAL-21 TA’ APRIL 2018

Ritratti: Bernard Polidano

OROS KOPJU TAURUS 21 APRIL - 20 MEJJU Jekk qegħdin ittellgħu u tniżżlu jekk għandkomx tagħmlu kuntratt ma’ xi persuna li nġbidtu lejha, l-oroskopju tagħkom jgħidilkom biex tieħdu dan il-pass. Ħudu l-inizjattiva u iktbulha jew ċemplulha.

GEMINI 21 MEJJU - 21 ĠUNJU Ġimgħa attiva fil-qasam domestiku u dan ifisser li se twessgħu l-orizzonti tagħkom b’kuntatti ma’ nies barranin jew permezz ta’ xi kors ta’ studju. Il-ħidma tagħkom mat-tfal jew żgħażagħ se tiżdied.

CANCER Il-preżentatriċi ANDREA CASSAR, Aries, tagħlaq sninha fil-15 ta’ April

22 ĠUNJU - 22 LULJU Dan hu żmien tajjeb biex tagħmlu dak li ilkom ħafna ittellgħu u tniżżlu u ma taslu qatt. L-attività tagħkom tvarja minn xi xogħol li jrid isir fid-dar għal xi ħidma oħra f’forma ta’ pressjoni fuq l-awtoritajiet.

LEO

ARIES

21 ta’ Marzu - 20 ta’ April Din hija ġimgħa li fiha tridu tfittxu l-koperazzjoni ma’ ħaddieħor, speċjalment fejn jidħol ix-xogħol. Tibżgħux titolbu l-għajnuna ta’ min jaf aktar minnkom fejn intom ma tifhmux.

62

23 LULJU - 23 AWISSU Qegħdin tavviċinaw żmien fejn minn issa sa l-aħħar tas-sena tistgħu żżidu fis-safar biex tkabbru l-edukazzjoni tagħkom fil-mez­zi tal-komunikazzjoni u tintebħu li hemm min japprezza l-pariri tagħkom

VIRGO 24 AWISSU - 23 SETTEMBRU Il-ħajja personali ta’ dawk imwielda taħt din l-istilla hija waħda movimentata ħafna, iżda favorevoli — tant li se timxu ’l quddiem fil-ħidma ta’ xi biċċa xogħol f’data f’idejkom. Din il-mixja tkompli sas-sena d-dieħla.

LIBRA 24 SETTEMBRU- 22 OTTUBRU L-interessi personali tagħkom tarawhom jimxu ’l quddiem fl-edukazzjoni jew xi ħaġa oħra li dejjem xtaqtu bħalma hi xi dar ġdida, it-twelid ta’ tarbija jew xi mpieg ġdid. Kunu pożittivi u toħonquhiex.

SCORPIO 23 OTTUBRU - 22 NOVEMBRU Il-burdata li qegħdin fiha hija tajba biex ikun hemm koperazzjoni millħbieb dwar ċerti attivitajiet u biex joħorġu riżultati tajbin minn xi proġett. Huwa żmien favorevoli wkoll għal xi ħidma ta’ karità.

SAGITTARIUS 23 NOVEMBRU - 21 DIĊEMBRU Xi ħbieb jgħinukom ixxejnu ntoppi li jinqalgħu fuq ix-xogħol u tafu li, kif jgħidu l-Ingliżi, a friend in need is a friend indeed. Tagħmlu ħbieb ġodda jgħinukom ukoll biex xi ħolma ssir realtà.

CAPRICORN 22 DIĊEMBRU - 20 JANNAR Jidher li hemm possibbiltà kbira ta’ xi vjaġġ barra minn Malta in konnessjoni max-xogħol jew negozju, jew inkella se tispiċċa tagħtu xi riċeviment għal xi ħadd li ġie minn barra. Aħtfu din l-okkażjoni

AQUARIAS 21 JANNAR - 19 FRAR Dawk imwielda taħt din l-istilla jidher li għandhom l-ivvjaġġar fl-oroskopju tagħhom, iżda dan se jġegħilkom tagħtu ħarsa mill-qrib lejn il-qagħda finanzjarja tagħkom.

PISCES 20 FRAR - 20 MARZU Il-qamar se jġib ’il quddiem kwistjonijiet li jista’ jkun hemm f’xi biċċa xogħol fejn intom qegħdin sħab ma’ xi ħadd. L-inkwiet ma jħallikomx qabel xahar ieħor. Attenti f’dak li tagħmlu.


Gwida Issue 16, 2018  

15-21 April

Gwida Issue 16, 2018  

15-21 April

Advertisement