Page 1

X’sar minnu

Déjà Vu? Dawk il-films li jag˙mluk

fer˙an

Nru 14 Mis-6 sat-12 ta’ April 2014 €0.65

JESSIKA

“Ma nixtieqx nirba˙ b’kanzunetta li n-nies ma tog˙©obhomx”


Ittra tal-Editur

Ritratt: Philip Vella

philip@philipvella.com.mt 99432233

Sena 51

Numru 14 6 ta’ April 2014

Editur Ruth Frendo Email editorial@gwida.com.mt Sibna fuq Facebook gwida mag Uffiççju Editorjali, Pubblikatur, Uffiççju g˙ar-Reklamar Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrie˙el QRM 3000 Advertising Sales Executives Diane Scerri, Mark Barbara, Amanda Muscat Tel 21320712/3 Fax 21320714 Distribuzzjoni Miller Distributors Tel 23667222 Stampata Gutenberg Press © Content House 2014 Id-drittijiet huma kollha riservati. Riproduzzjoni tar-rivista jew parti minnha hu pprojbit ming˙ajr permess speçjali u bil-kitba. L-opinjonijet inkluΩi fil-GWIDA mhux neçessarjament huma dawk tal-Editur jew tal-Pubblikatur. Minkejja li kull attenzjoni ra©jonevoli ttie˙det biex il-magaΩin ikun korrett u komplut, l-Editur u l-Pubblikatur mhumiex responsabbli g˙al Ωbalji u nuqqasijiet fl-artikli, reklamar, ritratti u stampi. GWIDA tkun g˙all-bejg˙ kull nhar ta’ Erbg˙a.

Hawn min iqum fit-03:00 biex jistudja u ja˙dem. U hawn min jibqa’ jistudja u ja˙dem sas-sig˙at bikrin ta’ filg˙odu. Jien naqa’ fl-a˙˙ar kategorija. G˙alhekk mhux ta’ b’xejn li bqajt impressjonata meta din il-©img˙a l-kantanta Jessika semmiet kif kienet qed tqum fil-05:00 biex tmur ti©ri sabiex ikollha kontroll a˙jar tan-nifs tag˙ha waqt li tkun tkanta. Dan hu x-xog˙ol tal-midja. Din hi l-industrija li toffri tant affarijiet sbie˙ imma li titlob tant sagrifiççji. Imbag˙ad hemm il-professjonaliΩmu fin-nofs. PereΩempju g˙aliex meta naraw çerti films in˙ossu li kienu tant tajbin anki jekk forsi l-©eneru ma jkunx il-favorit tag˙na, waqt li films o˙ra n˙ossu li mhumiex tajbin, anki jekk ma nkunux nistg˙u nag˙tu spjegazzjoni g˙al dan? G˙aliex biçça muΩika strumentali tista’ ©©eg˙ilna nid˙lu f’qoxritna u f’kaΩijiet anki tisirqilna xi demg˙a, anki meta ma nafux naqraw il-muΩika? Imbag˙ad g˙aliex çerta pittura, li forsi ma jkollhiex forma jew figuri tradizzjonali, i©©eg˙ilna nieqfu u n˙arsu u nirriflettu dwarha? Dawn huma kollha passjonijiet u sezzjonijiet ta’ ©enjità li qieg˙da ddur fid-dinja. U f’din il-pjaneta tag˙na x’hemm isba˙ jew iktar importanti minnatura? Jien u l-kollega tieg˙i Joseph A Cachia naqbdu nit˙addtu dwar dan is-su©©ett. Jien u nikteb din l-ittra, nispira ru˙i minn Joe li llum jinsab f’burdata ta’ kontemplazzjoni. Fil-fatt l-erba’ kelmiet li jg˙idli huma millisba˙ u ng˙a©©el biex nikkupjahom kelma b’kelma. Joe jg˙idli … “Hekk kif in-natura tirri©enera ru˙ha fir-rebbieg˙a, hekk ukoll a˙na min-na˙a tag˙na nistg˙u nirri©eneraw ru˙na u nitilqu mit-triqat qodma li mdorrijin nimxu fuqhom u naqbdu ideat u toroq ©odda. Dan it-tibdil g˙andu jwassal biex ˙ajjitna tibqa’ dejjem Ωag˙Ωug˙a u miftu˙a g˙allesperjenzi ©odda fil-˙ajja. “M’hemm xejn isba˙ fil-˙ajja milli nie˙du passi fi triqat ©odda u b’hekk ne˙ilsu minn xi vizzji li nkunu qbadna bihom u b’hekk ˙ajjitna tkun aktar mimlija. Insibu esperjenzi ©odda, orizzonti li jwessg˙ulna l-pjaçir tal-˙ajja, li tkun tg˙ix ... “Qatt mhu tard li nbiddlu l-mod ta’ kif ng˙ixu. L-iktar diffiçli hu li nag˙mlu dak il-famuΩ l-ewwel pass li jo˙odna f’mirja ©odda tal-˙ajja.” Grazzi Joe ta’ dawn il-kliem sbie˙! Jien u t-tim tal-GWIDA nawgurawlek li din ir-rebbieg˙a sservik b˙ala mera biex int ukoll, g˙andek kemm g˙andek età, ter©a’ tibda t˙oss u ©©edded passjoni ©dida lejn il-˙ajja. B˙alma dejjem nag˙mel, nawguralek ukoll il-qari t-tajjeb! Ruth Frendo

GWIDA 3


IRBAÓ 100 EWRO Riçetta ta’ James Muscat

Pa©na 7

Flett taç-çanga mixwi bil-faqqieg˙

Pa©na 11

G˙andek bΩonn G˙al 4 persuni 4 fletti taç-çanga x 250g 100g bejken streaky bla ©ilda 200g faqqieg˙ frisk lumija mdaqqsa tazza nbid abjad sinna tewm imqattg˙a mg˙arfa butir

mg˙arfa Ωejt taΩ-Ωebbu©a ftit tursin frisk ftit bΩar tal-mit˙na Metodu Dawwar il-fletti taç-çanga bil-bejken u ˙awwar bi ftit bΩar mit˙un. Fi ftit Ωejt taΩ-Ωebbu©a ixwi l-la˙am fuq kull na˙a

Biex tie˙u sehem fil-kompetizzjoni ibg˙at dan il-kupun sas-Sibt 12 ta’ April lil James Muscat, Kompetizzjoni Riçetta, Prime Ltd, Mgieret Road, Marsa MRS 3303 flimkien ma’ riçetta minn tieg˙ek bi prodotti ta’ la˙am li ssib g˙and il-Prime Meat Shops. Wa˙da mir-riçetti tittella’ bix-xorti u tista’ trebb˙ek vawçer ta’ 100 ewro li jissarraf f’wie˙ed mill-˙wienet tal-Prime.

Pa©na 45

g˙al madwar ˙ames minuti. Meta l-fletti jibdew jie˙du kulur dehbi Ωid l-inbid u kompli sajjar skont il-gosti. F’ta©en ie˙or dewweb il-butir u aqli bil-mod it-tewm u l-faqqieg˙. Meta l-la˙am ikun sar Ωid ilfaqqieg˙ u servi minnufi˙. Ûejjen bi ftit tursin u lumi.

Mistoqsija Semmi l-pa©na tal-Facebook tal-Prime.

Twe©iba Isem u kunjom Indirizz Email Ir-rebbie˙a tal-GWIDA 12 hi Christabelle Scerri (Mosta)

G˙al aktar riçetti ta’ James Ωur is-sit www.primemalta.com jew issie˙eb fil-grupp tal-Facebook PRIME RECIPES 4 U. Facebook ie˙or ghal aktar riçetti ta’ James: ‘PRIME Matters’ Tista’ wkoll tibg˙at email fuq james.muscat@primemalta.com jew permezz ta’ nota bil-posta indirizzata lil James Muscat, Prime Ltd, Mgieret Road, Marsa MRS 3303

GS SUPERSTORE — Naxxar TOWER SUPERMARKET — Sliema MGIERET ROAD — Marsa TROLEES SUPERMARKET — Qawra SHOPWISE SUPERMARKET — Qormi CARTERS SUPERMARKET — Paola MAIN STREET — Mellie˙a CHAIN SUPERMARKET — Zabbar PISCOPO’S CASH & CARRY — St Paul’s Bay LASCO SUPERMARKET — Ûejtun CHAIN FOODSTORE — The Point, Tignè CHAIN SUPERMARKET — Fgura TA’ DIRJANU SUPERMARKET — G˙ajnsielem

Pa©na 54

4 GWIDA

PRIME LTD, MGIERET ROAD, MARSA MRS 3303 Tel 21222291/2 www.primemalta.com

james.muscat@primemalta.com


INTERVISTA

“Twelidt kantanta” Minkejja li Jessica Muscat, mag˙rufa b˙ala Jessika, ma rnexxilhiex tirba˙ il-Malta Song 2014 bil-kanzunetta Hypnotica b’kompoΩizzjoni ta’ Philip Vella u b’kitba ta’ Gerard James Borg, Jessika rnexxielha tisraq il-qlub talMaltin meta reb˙et il-vot popolari. G˙alhekk illum niskopru xi jfisser g˙all-kantanta li reb˙et il-vot talpoplu u x’tip ta’ sagrifiççji jkollha tag˙mel g˙all-karriera tag˙ha. Tikteb RUTH FRENDO “Jien twelidt kantanta,” tiddiskrivi ru˙ha t-tfajla. Dan g˙ax minn meta kienet tifla ta’ erba’ snin kienet tintefa’ quddiem it-televiΩjoni u toqg˙od timita lix-showgirl Amerikana Heather Parisi li kienet tidher fuq l-istazzjonijiet Taljani. Fil-verita’ jidher li l-©ibda lejn il-muΩika hi xi ˙a©a ereditarja. Jessika tispjega li ˙utha ikbar minnha, Claudio u Jeanette, it-tnejn idoqqu l-pjanu waqt li ˙uha jinteressa ru˙u ˙afna fil-fotografija. Kulmin hu dilettant tad-drama Maltija Ωgur li xi ˙in segwa lil Jessika fid-drama Il-Klikka li g˙alkemm waslet lejn tmiemha kienet ilha g˙addejja minn Ottubru tal2012. F’dan il-punt Jessika ter©a’ tfakkarni li t˙oss li twieldet kantanta imma li kienet fortunata bl-opportunità li tid˙ol fitteleviΩjoni wkoll b˙ala attriçi. “G˙all-ewwel awdizzjoni u kif rajt il-parti ˙asset li r-rwol li kont qed ninterpreta kien proprju ma˙luq g˙alija. Dan g˙ax b˙ali l-karattru t˙obb tkanta u kienet tkanta ma’ grupp u anki b˙ala solista,” issemmi. Il-fiduçja tan-nies “Il-Maltin jafu jindunaw meta xi ˙a©a tkun tajba. In-nies juruk x’inhu sabi˙. Issena li g˙addiet bit-televoting ©ejt fir-raba’ post u din is-sena g˙aΩlu l-kanzunetta tieg˙i b˙ala l-favorita tag˙hom. “G˙adni sal-lum niltaqa’ man-nies li jg˙iduli mqar irba˙t, kien missek tirba˙. Waqt li nawgura minn qalb lil Fire Light kull suççess bil-kanzunetta tag˙hom, anki jien fil-futur nixtieq li nirrappreΩenta lil pajjiΩi u lin-nies. Irrid li jkolli kanzunetta tajba. Ma nixtieqx nirba˙ b’kanzunetta li n-nies ma tog˙©obhomx g˙ax fl-a˙˙ar mill-a˙˙ar lilhom irrid nirrappreΩenta,” tispjega l-kantanta. Issemmili wkoll li f’gazzetta lokali kien

Ritratt: Philip Vella

“Niltaqa’ man-nies li jg˙iduli mqar irba˙t” hemm miktub li n-nies kienu vvutaw il-kanzunetta peress li Jessika kisbet popolarità grazzi g˙ar-rwol televiΩiv tag˙ha. “Imma din it-teorija ma tre©ix proprju min˙abba l-fatt li kieku anki s-sena li g˙addiet kont nirba˙ il-vot pubbliku,” tfiehem. Jessika tispjega wkoll li waqt li l-Eurovision tarah b˙ala opportunità biex kantant

ikun jista’ jesponi t-talenti tieg˙u, t˙oss li ma tarahx b˙ala “kollox” g˙all-karriera ta’ kant. Interessanti li nΩidu li din is-sena kienet il-˙ames darba li Jessika pparteçipat. Is-snin l-o˙ra kienu fl-2008, fl-2011, fl-2012 u fl-2013. “Il-Eurovision hi tar©a. Fl-a˙˙ar millIkompli g˙al pa©na 8

GWIDA 7


INTERVISTA

“In-nies juruk x’inhu sabi˙” Ikompli minn pagna 7 a˙˙ar kul˙add jitkellem dwaru, anki min jobog˙du,” tg˙id Jessika. Preparamenti Minkejja li kanzunetta fuq il-palk tinstema’ u tidher g˙al biss ftit minuti, fil-verità dawn isarrfu f’sig˙at, fi ©ranet u anki f’©img˙at ta’ xog˙ol. Wara li l-kanzunetta nominata tkun in˙olqot, ©iet irrekordjata, prodotta u sottomessa u dejjem jekk tkun g˙addiet, ikun imiss diversi faΩi o˙ra. Jessika tispjega li trid tibda biex timma©inak fuq il-palk u hemm ikollok tiddeçiedi dwar mhux biss xi tkun se tilbes, imma anki dwar jekk hux se jkollok bΩonn ta’ Ωeffiena, jekk iva kemm u x’sess g˙andhom ikunu, x’tip ta’ make-up u stil ta’ xag˙ar ikun l-aktar addattat, eççetra. “Jien nattendi lezzjoni talvuçi darba fil-©img˙a. Nemmen li jekk il-vuçi ma tipprattikahiex, tmur lura. Imbag˙ad na˙dem ukoll fuq in-nifs,” tispjega. Tliet ©img˙at qabel il-festival, Jessika kienet tqum fil-05:00 biex tmur ti©ri g˙al sieg˙a s˙i˙a. Dan kienet tag˙mlu g˙al Ωew© ra©unijiet. Ji©ifieri kemm biex iΩΩomm ru˙ha tidher tajjeb peress li kellha titla’ fuq il-palk kif ukoll biex tie˙u ˙sieb tan-nifs.

8 GWIDA

Ritratt: Philip Vella

“Grazzi g˙all-©irja nkun nista’ nikkontrolla a˙jar in-nifs. Peress li qalbi tkun qed t˙abbat waqt il-©irja nitg˙allem biex ikolli kontroll assolut tieg˙u. B’hekk meta waqt il-festival qalbi tkun qed t˙abbat anki min˙abba l-adrenalina li nkun qieg˙da fuq il-palk quddiem tant nies, inkun kapaçi nikkontrolla n-nifs tieg˙i ming˙ajr ma naffettwa l-muΩika u l-movimenti li jkolli bΩonn nag˙mel,” tkompli. Ikompli f’pa©na 33

X’ma kontx taf dwar Jessika — Fl-2012 telg˙et tkanta g˙all-Maltin fl-Amerika. — Tg˙allem l-Ispanjol fi skola sekondarja tas-subien. “Dan l-a˙˙ar intba˙t li g˙aΩilt li nkompli nispeçjalizza fil-lingwa Spanjola dak iΩ-Ωmien li ˙ar©et il-kantanta Kolombjana Shakira. Ma na˙sibx li kumbinazzjoni,” issemmi. — F’Mejju se tkanta fil-knisja waqt iΩ-Ωwie© ta’ ˙uha Christian. — B˙ala futbol iΩΩomm mal-Ispanjoli u mat-Taljani. Imma x’ji©ri jekk it-tnejn ji©u kontra xulxin? “Nifra˙ mat-tnejn. Imma f’qalbi nkun qed inΩomm mal-Ispanjoli,” tammetti. — L-ikbar passatemp tag˙ha hu t-tisjir. “In˙obb insajjar il-lasanja, is-sushi u t-ti©ie© bil-curry u bl-g˙asel,” tistqarr.


TELEVIÛJONI

GWIDA tiffoka fuq ...

Déjà Vu ... l-a˙˙ar episodju

Is-serje televiΩiva b’differenza Déjà Vu li ilhatixxandar fuq Net Tv tul dawn l-a˙˙ar tlett snin se ter©a’ tirritorna g˙all-a˙˙ar episodju. It-tielet sensiela ta’ Déjà Vu li kienet tintwera nhar ta’ Óadd filg˙axija, waqfet matul Diçembru. IΩda n-nies tant bdiet tistaqsi g˙al iktar, u tant uriet dispjaçir li din is-serje waqfet sobtu, li t-tim talproduzzjoni ddeçieda li jag˙mel episodju finali u g˙alhekk riedu jag˙mluha bil-kbir. L-a˙˙ar episodju se jintwera fid-Dar Çentrali nhar il-Óadd 6 ta’ April fejn in-nies mhux biss se ti©i biex tara l-episodju imma se jkollha ç-çans li tiltaqa’ mal-atturi u l-karattri favoriti tag˙hom wiçç imb wiçç. Ovvjament l-atturi kollha kienu ˙erqana biex jer©g˙u jibdew il-filming imma kienu wkoll qalbhom sewda min˙abba li dan kien se jkun l-a˙˙ar episodju. B˙al dejjem dan l-episodju

jinvolvi ˙afna xog˙ol iΩda dan partikolari iktar u iktar g˙aliex jinvolvi filming f’˙afna lokalitajiet differenti sabiex jing˙alqu l-istejjer kollha, kemm ©ewwa u anke barra u g˙alhekk ˙afna affarijiet jiddependu fuq l-elementi. Naturalment dan l-episodju mag˙mul bir-riçetta li jolqot il-gosti ta’ kul˙add, bi ftit mumenti ta’ suspans, xi

xeni li jqanqlu l-emozzjoni u xi tbissima ma tonqosx. Dan l-episodju jaqta’ l-kurΩità u jwie©eb ilmistoqsijiet kollha tattelespettaturi. X’se tag˙mel Beth issa li l-film sfaxxa u g˙andha dak id-dejn kollu ma’ ommha? Luke fejn qed joqg˙od u se jer©a’ jkellimha lil ommu xi darba? Jacob u n-nanna kif se jsolvu l-problema tad-dimensja?

Josie kellha ra©un meta ˙asbet li Eric se jistaqsiha biex tiΩΩew©u? Tony se jirnexxielu jsib lil Maggie u lil Jean u g˙alhekk jikxef ilmo˙ba li l-missier u Gabriel ilhom tant ja˙dmu biex iΩommu sigrieta? Il-kitba u d-direzzjoni ta’ Déjà Vu huma ta’ Eileen Montesin. Jintwera fid-Dar Çentrali l-Óadd 6 ta’ April. GWIDA 11


TELEVIÛJONI

GWIDA tiffoka fuq ...

Miss World Malta 2014

G˙oxrin tfajla ser jikkontestaw g˙at-titlu ta’ Miss World Malta. Sue Rossi u Claudia Calleja minn Modelle International qed itellg˙u l-programm Miss World Malta kull nhar ta’ Tlieta fl-22:00 fuq Net TV. Illum qed inlaqqg˙uk ma’ erbg˙a minn dawn il-kontestanti.

Ritratti: Bernard Polidano

Tikteb STEFANIE GAUCI, 20 sena

Tikteb JOSIANNE BAJADA, 26 sena

“Minn dejjem kienet tog˙©obni l-moda u g˙al Ωmien twil segwejt mill-qrib xi w˙ud mill-konkorsi ta’ sbu˙ija. Domt xi ftit intella’ u nniΩΩel g˙andix nid˙ol f’konkors b˙al dan. Nist˙ajjel lil min jistaqsi: Allura x’©ieg˙lek tie˙u din iddeçiΩjoni? Fil-karriera tieg˙i b˙ala g˙alliema nqatta’ ammont sostanzjali ta’ ˙in ma’ tfajliet adolexxenti li g˙alihom, il-moda u d-dinja tas-sbu˙ija g˙andhom post importanti ˙afna f’˙ajjithom. Madankollu, ta’ min jg˙id li f’mo˙˙hom huma j˙addnu ideat differenti ta’ x’inhi s-sbu˙ija - u dan jista’ jwassal biex ma japprezzawx biΩΩejjed dak li huma mΩejnin bih. Jien ukoll kont g˙addejja minn dan iΩ-Ωmien li jinsabu fih l-adolexxenti iΩda maΩ-Ωmien tg˙allimt li s-sbu˙ija esterna tikkumplimenta s-sbu˙ija interna. Dawn il-konkorsi ta’ sbu˙ija flimkien max-xog˙ol kollu li tag˙mel il-midja j˙allu effett fuq dawn l-adoloxxenti. Din kienet wa˙da mir-ra©unijiet li wasslitni sabiex nie˙u deçiΩjoni li nipparteçipa f’dawn il-konkorsi.”

“Noqg˙od il-Qala, G˙awdex u ©ejja minn familja ta’ sebg˙a u jien il-kbira fost ˙ames a˙wa. Il-passatempi tieg˙i huma lqari, l-g˙awm, it-tisjir u s-safar. Il-bajja favorita tieg˙i hi Óondoq ir-Rummien li tinsab tefg˙a ta’ ©ebla ‘l bog˙od minn fejn noqg˙od jien. L-hena tieg˙i, kemm fis-sajf, u ˙a©a tal-iskantament, wisq aktar fix-xitwa, nintefa’ hemm, b’xi ktieb f’idi, filwaqt li jidwi f’widnejja ç-çafçif tal-mew© mal-blat u nammira s-sbu˙ija tal-veduta tal-ba˙ar u l-gΩira Ωg˙ira ta’ Kemmuna. L-ikel favorit tieg˙i hu l-˙ut u l-ikel tradizzjonali Malti, b˙al minestra jew kawlata, li jinΩlulek g˙asel fil-kes˙a tax-xitwa, flimkien ma‘ ross il-forn jew xi stuffat. Is-safar hu g˙al qalbi ferm u ma nibdlu ma’ xejn. Ta’ kull sena jien u l-g˙arus tieg˙i Joseph nippjanaw safra ‘l bog˙od minn xtutna. Immorru mhux biss biex naqtg˙u ftit mir-rutina tas-soltu imma wkoll biex niskopru l-kulturi u postijiet ta’ interess ta’ diversi pajjiΩi. Vjenna u Pari©i huma bliet li g˙andhom qisu b˙al ©ibda jew a˙jar, se˙er g˙alina.”

Tikteb MELANIE SAMMUT, 20 sena

Tikteb JANICA CAMILLERI, 25 sena

“Dakinhar tas-serata se jkolli l-privile©© li nirrappreΩenta l-lokalità ta’ fejn ng˙ammar jien, Tal-Ibra©©. B˙alissa jien studenta tattieni sena fl-Università u qed nistudja g˙al avukat, kariga li minn dejjem xtaqt li n˙addan, mhux biss g˙ax jinteressani l-g˙arfien tas-sistema talle©iΩlatura Maltija, iΩda wkoll il-prattika fiΩika tieg˙u. Ix-xog˙ol ta’ avukat dejjem spirani, g˙ax filwaqt li din ilprofessjoni te˙tie© dedikazzjoni s˙i˙a, speçjalment fil-mew© ta’ emendi li jsiru min˙abba r-rifless soçjali, l-Avukat Ìenerali je˙tie© li jkun dejjem hemm biex jag˙raf jimplimenta b’mod çar u bi sfida wa˙da l-fatti tal-li©i tag˙na f’sitwazzjonijiet konkreti u reali. Jekk min-na˙a jien persuna avventuruΩa jien kontinwament dejjem fittixt li ng˙in lil ˙addie˙or billi nag˙mel xog˙ol volontarju ma’ diversi g˙aqdiet fosthom ir-Red Cross Malta. Fost il-valuri li jien n˙addan ng˙oΩΩ il-valuri tal-familja, tarreçiproçità u tal-patrijottiΩmu.”

“Noqg˙od ix-Xag˙ra G˙awdex u jien g˙alliema tal-PSD (Personal and Social Development) fi skola Sekondarja li tilqa’ biss tfal bi bΩonnijiet speçjali. Is-su©©ett li ng˙allem jirreferi g˙all-iΩvilupp personali u soçjali ta’ kull bniedem. L-g˙axqa tieg˙i hi li niltaqa’ mal-istudenti fejn ning˙aqdu f’çirku u nitkellem mag˙hom waqt li nag˙ti tag˙rif dwar l-importanza ta’ kull bniedem fl-aspett fiΩiku, emozzjonali u soçjali li jg˙ix f’komunità man-nies. Fil-˙in liberu tieg˙i nipprattika l-jazz fi skola taΩ-Ωfin u matul is-sajf ng˙allem iΩ-Ωfin lit-tfal bejn it-tliet snin u l-11-il sena f’G˙awdex. L-immudellar minn dejjem kien ji©bidli l-attenzjoni u ilni minn meta kelli 16-il sena nid˙ol f’kuntesti tas-sbu˙ija. Kien hemm drabi meta ˙adt sehem fi promozzjonijiet tal-ilbies jew tal-©ojjelerija. Kelli l-opportunità li nie˙u sehem fil-konkors ta’ Miss Intercontinental fil-Ìermanja fejn iltqajt ma’ 70 kontestanta o˙ra madwar id-dinja.”

GWIDA 13


EATING OUT THIS SPRING


EATING OUT THIS SPRING


SBUÓIJA ISEM: Jean Pierre Cassar ETÀ: 21 sena IMPJIEG: Student universitarju Jean Pierre Cassar jibda l-intervista billi jkellimna dwar kif da˙al fid-dinja tal-midja u tal-immudellar. “Minn dejjem kont in˙obb it-teatru, ir-reçtar u x-xena talispettaklu. Óadt sehem f’diversi preΩentazzjonijiet sa minn età Ωg˙ira. “Wara li g˙amilt xi Ωmien na˙dem f’xi reklami fuq l-istazzjonijiet televiΩivi, ©ejt offrut parti fid-drama D.R.E.A.M.S. Kienet l-ewwel esperjenza tieg˙i fi dramm fuq it-televiΩjoni u ˙assejt pressjoni liema b˙ala g˙all-fatt li ng˙atajt parti prinçipali. “Rigward l-immudellar ©iet ftit wara. Ìejt offrut diversi sessjonijiet tarritratti minn fotografi diversi. Nammetti li d-dinja tal-immudellar g˙o©bitni wkoll. “Inkredibbli l-fatt li ritratt jista’ jesprimi diversi emozzjonijiet: ta’ fer˙, niket, indifferenza u ˙afna o˙rajn,” jispjega. B˙alissa, u peress li l-©uvni hu m˙abbat ˙afna bl-Università bilMasters, jammetti li ˙a pass lura f’dan il-qasam. Sa ftit tal-©img˙at ilu kien qed jie˙u sehem b˙ala opinjonista fuq il-programm Wedding Battle fuq TVM. Minbarra hekk din is-sena rnexxielu jippubblika l-ewwel sett ta’ poeΩiji tieg˙u fi ktieb, xi ˙a©a li j˙ossu kburi biha.

“Filming li qatt ma ninsa kienu xeni ta’ ballu. Óaditilna madwar 15-il sieg˙a biex ni©bduha. L-a˙˙ar xena spiççat fit-03:00 u konna g˙ajjenin mejta. Imma wara li rajt il-prodott finali kienet xena mill-isba˙. Kelli wkoll naqra sfida, g˙ax kienet tip ta’ xena li qatt ma kont g˙amilt b˙ala. IΩda tassew kuntent b’kif ˙ar©et,” hi r-risposta tieg˙u. Fir-rigward ta’ sessjonijiet ta’ ritratti jsemmi li hemm ˙afna differenti li j˙oss li kienu speçjali g˙alih.

Ritratt: Valentina Carrazzo

kelli ninΩel fil-ba˙ar bil-˙wejje© min˙abba li l-fotografu xtaq xi ritratti fl-ilma. Kienet g˙adha ftit kes˙a, irΩa˙t u sirt g˙asra. IΩda ma ddejjaqtx bl-isfida u llum dawk ir-ritratti huma ferm g˙al qalbi,” ifiehem. Apparenza

Esperjenzi li qatt ma jinsa Qatt kellu xi filming li ˙are© aktar g˙al qalbu minn o˙rajn?

“Inkredibbli l-fatt li ritratt jista’ jesprimi diversi emozzjonijiet: ta’ fer˙, niket, indifferenza u ˙afna o˙rajn” 16 GWIDA

Ritratt: James Spiteri

“Imma na˙seb l-isba˙ wa˙da kienet f’Selmun fejn konna tliet mudelli, ma’ ˙ames fotografi u tim li ˙a ˙sieb id-dehra tag˙na. F’parti mis-sessjoni

Jean Pierre jammetti li jie˙u ˙sieb tieg˙u nnifsu waqt li jie˙u ˙afna ˙sieb tal-mod g˙al kif tidher. Jipprova dejjem jibqa’ a©©ornat mal-moda maskili, kemm fejn jid˙lu ˙wejje© u anke xag˙ar. “Ma nistax ng˙id li miniex vanituΩ,” jistqarr. Fir-rigward ta’ stil jg˙id li m’g˙andux Ikompli f’pa©na 35


CABLE TV

TV HIGHLIGHTS

www.go.com.mt Freephone 80072121

GO Stars

All information is correct as at date of going to print

Fox Mad Men

GO Stars

Fox Life Sons of Anarchy

Monsters University

Go Stars

The Blacklist – New Series Premiere: Showing on Saturday 6 at 21:00 Following record breaking International premieres, The Blacklist debuts on GO Stars. This slick thriller that keeps you wanting more, follows a fugitive criminal mastermind Raymond “Red” Reddington, who mysteriously turns himself in and offers to give up everyone he has ever worked with. His only condition however is that he will only work with a newly minted FBI agent with whom he seemingly has no connection.

Go Stars

Trace Sports Stars

Mad Men Showing on Saturday 6 at 17:15 The three time Golden Globe winner for Best Television Series will debut it’s final

Season on April 20 at 21:45 only one week after the US air date. Catch up on the wittily written drama as GO Stars will broadcast the entire Season 6 on Sunday 6 at 17:15 with 5 back-to-back episodes, Sunday 13 at 18:00 with 4 back-toback episodes and Sunday 20th at 18:00 with 4 back-toback episodes.

Go Stars

Monsters University Premiere: Showing on Thursday 10 at 18:45 Mike Wazowski and James P. Sullivan are an inseparable pair, but that wasn’t always the case. From the moment these two mismatched monsters met they couldn’t stand each other. Monsters University unlocks the door to how Mike and Sulley overcame their differences and became the best of friends

The Ultimate Sport Survival Guide

FOX Life

Sons of Anarchy (new series) Showing Friday 4 April at 20:50 This is an adrenalized drama with darkly comedic undertones about an outlaw motorcycle club intent on protecting their sheltered small town against corporate developers and overzealous law officers.

FOX

Modern Family (new season) Premieres Tuesday 8 at 20:00 FOX Life’s signature mockumentary style comedy is back with an all new season this April. Modern Family follows the families of Jay Pritchett, his daughter Claire Dunphy and his son Mitchell Pritchett, who all live in Los Angeles. Claire is a homemaker mom married

to Phil Dunphy. They have three children: Haley, Alex and Luke. Jay is married to a much younger Colombian woman Gloria who is played by Sofia Vergara, and is helping her raise her pre-teen son Manny.

Trace

Sport Stars The Ultimate Sport Survival Guide Showing Monday to Thursday throughout April at 19:00 In the world of sport and exercise, there are hidden dangers everywhere. Presented by witty Trace Sport Stars presenter Will Best and using hilarious home video clips to show the funny perils that await exercise enthusiasts, the TRACE Sport Stars Ultimate Survival Guide provides useless tips to avoid injury such as “Don’t ever stand directly behind someone holding a golf club”.

GWIDA 17


Il-Óadd 6 ta’ April L-iskedi fil-GWIDA huma l-a˙˙ar skedi li bag˙tulna l-istazzjonijiet. Jista’ jkun hemm xi tibdil fl-a˙˙ar ˙in.

TVM

GO 101/Melita 101 07.00 L-G˙odwa t-Tajba 07:30 Grow Your Own Vegetables 08:00 L-irkant 08:30 Dot EU 09:00 G˙awdex illum 09:30 Tuffi˙at Migduma 10:00 Valletta 10:30 Malta u lil Hinn Minnha 12:00 News 12:10 Óadd G˙alik 14:00 News 14:05 Óadd G˙alik... 15:30 Gadgets 16:00 News 16:05 The Wedding Battle 17:10 Malta u lil Hinn Minnha feature 17:30 L-irkant 18:00 News 18:10 Madwarna 18:40 Venere 19:15 Mixage 20:00 News 20:45 American Idol (21:45 Headline News) 23:15 News 23:30 Malta u lil Hinn Minnha

TVM 2

Go 104/Melita 104

06:00 Euronews 08:30 Grow Your Own Vegetables 09:00 Quddiesa tal-Óadd 09:45 Kurrenti 10:30 Madwarna 11:00 L-Irkant 11:30 Valletta 12:00 The Wedding Battle 13:00 Animal Diaries 14:00 Luxdesign 15:00 Bijografiji 16:00 Mosta vs Birkirkara 18:00 Tuffi˙at Migduma 18:30 G˙awdex Illum 19:00 Dot EU 19:30 MEA 20:00 World Cup Magazine 20:30 News for the Hearing Impaired 20:40 Madwarna 21:00 Kontrattakk

18 GWIDA

21:40 Headline News 23:00 News in English 23:15 Gadgets

ONE

GO 103/Melita 103 08:30 Breakfast News Weekend 10:00 Aroma Kitchen 11:20 Triq Wa˙da 12:30 One News & Weather Update 12:45 Dak li Jg˙odd 14:00 Pink Panther 14:40 Saturday Xpress 17:00 L-Argument 17:30 One News Update 17:40 L-Argument 1 18:40 Attività Politika 20:30 One News, One Sport 21:15 It-Tfal 22:35 On D Road 23:30 One News & Rapport tat-Temp

Net

GO 102/Melita 102 07:00 Net News 08:30 Telebejg˙ 11:30 Nis©a Maltija 12:00 Accordo 13:30 Premier 14:00 Net News 14:05 Premier 14:30 Mitqlu Deheb 16:30 Iswed Fuq L-Abjad 18:00 Net News 18:05 Flusek 18:40 Wheelspin 19:30 Net News 20:15 G˙alik Fl-Ewropa 20:30 Dokumentarju 21:30 Net News 21:35 Replay 23:15 Net News

F Living

Go 106/Melita 108 07:00 Teleshopping 08:00 F Living Magazine 10:00 Óin G˙al Kollox 12:00 Teleshopping 13:00 Jien u Int 15:00 Teleshopping 16:00 Bejnietna 18:00 Teleshopping 20:30 Belle Donne 23:30 Óin G˙al Kollox 01:30 Teleshopping

Xejk

GO 107/Melita 114 07:30 Just For Laughs 07:45 Total Request Show 09:45 Football Daily 09:50 Shout Out

La Bibbia Rete 4 fid-21:15 Naraw Ωew© siltiet il-lejla: Ωmien l-eΩilju tal-Lhud u l-wasla tal-Messija. Fl-ewwel wie˙ed naraw kif il-Lhud ma semg˙ux mill-pariri tal-profeta Ìeremija u ttie˙du deportati fil-Babilonja waqt li fittieni silta naraw il-wasla ta’ Ìesù Kristu, il-mag˙mudija tieg˙u u l-bidu tal-appostli. 10:00 Love & Romance 10:45 Tele Market Deals 11:45 Just For Laugh 12:00 Jazz/Pop/Rock Concerts 13:30 The 80’s 14:00 Country 15:00 The 90’s 15:30 Tele Market Deals 16:30 Hits 16:50 Shout Out 17:00 Local Issues 17:45 Maltese Music 18:00 Top 10 19:00 Just For Laughs 20:30 Kontra ir-Ri˙ 21:00 Football Daily 22:00 Just For Laughs 23:45 Tele Market Deals

Smash

Go 106/Melita 105 07:30 News 08:30 Óabbejtek 09:30 A to Z Teleshop. 13:00 Motordrome 15:00 Qeg˙din Sew 16:00 Documentary 17:00 Óabbejtek 18:00 Foreign News 18:15 Bingo 75 18:40 Foreign News 19:00 News 19:30 Drama 20:30 Il-Parlament tal- Poplu 21:30 Motordrome 22.00 News 22.30 Motordrome

Rai Uno

GO 201/Melita 150 06:00 Rai Parlamento Punto Europa 06:30 Uno Mattina in Famiglia (07:00, 08:00, 09:00, 09:30 TG1) 10:00 Buongiorno Benessere: Tutti I Colori Della Salute 10:30 A Sua Immagine 10:55 Santa Messa dalla Cattedrale di Sessa Aurunca 12:00 An©elus 12:20 Linea Verde 13:30 Telegiornale 14:00 L’Arena 16:30 TG1 16:15 Automobilismo: Gran Premio di Bahrain di Formula 1 18:50 L’Eredita 20:00 Telegiornale 20:35 Rai Sport TG 20:40 Affari Tuoi 21:30 Un Medico In Famiglia 9 23:35 Speciale TG1 00:40 TG1 Notte 01:05 Milleeunlibro Scrittori in TV

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:00 Passerella di Comici in Tv

06:30 Real School, Il Divertinglese 07:00 Accidentally on Purpose 07:25 Lassie 08:15 Voyager Factory: Inside the World 09:05 My Friend Charly 10:30 Cronache Animali 11:30 Mezzogiorno in Famiglia 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Motori 13:40 Meteo 2 13:45 Quelli Che Aspettano 15:40 Quelli Che Il Calcio 17:05 TG2 LIS 17:10 Rai Sport Stadio Sprint 18:10 Rai Sport 90* Minuto 19:35 Countdown 20:30 TG2 21:00 N.C.I.S. 21:45 Intelligence 22:40 La Domenica Sportiva 01:00 TG2 01:20 Sorgente di Vita

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Fuori Orario. Cose (Mai) Viste 08:00 Madeleine Film 1950 b’Ann Todd 09:50 Correva l’Anno 10:45 Telecamere


11:10 TGR Estovest 11:30 TGR RegionEuropa 12:00 TG3 12:25 TGR Mediterraneo 12:55 12 Idee Per La Crescita 13:25 Fuori Quadro 14:00 TG Regione, TG3 14:30 In 1/2 Ora 15:00 TG3 LIS 15:05 Ciclismo 17:00 Kilimangiaro 18:55 Meteo 3 19:00 TG3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:10 Che Tempo Che Fa 22:45 TG3

Rete 4

GO 206/Melita 153

07:55 Zorro 08:25 Magnifca Italia 09:25 Santi - Lo Splendore Del Divino Nel Quotidiano 10:00 Quddiesa 10:50 Pianeta Mare 11:30 TG4 Telegiornale 11:55 Meteo.IT

12:00 Pianeta Mare 12:55 Ricette all’Italiana 13:55 Donnaventura 14:45 Hellfighters Film 1969 b’John Wayne, Katharine Ross, Jim Hutton (15:35, 17:43 TGCom) 16:47 The Dirty Dozen Film 1967 b’ Richard Jaeckel, Jim Brown 18:55 TG4, Meteo.IT 19:35 Il Segreto 20:30 Tempesta d’Amore 21:15 The Bible: The Epic Miniseries Episodju 2 23:17 Ghosts of Mississippi Film 1997 b’Alec Baldwin, Whoopi Goldberg, James Woods

Canale 5

GO 205/Melita 154 06:00 Prima Pagina 07:55 Traffico 07:58 Meteo.It 08:00 TG5 Mattina

08:46 TGCom 08:50 Le Frontiere Dello Spirito 10:05 Belli Dentro 11:25 Le Storie di Melaverde 12:00 Melaverde 13:00 TG5 Mattina 13:39 Meteo.IT 13:40 L’Arca di Noe 14:00 Domenica Live 18:50 Avanti Un Altro! 20:00 TG5, Meteo.IT 20:40 Paperissima Sprint 21:10 Matrimonio a Parigi Film Taljan 2011 b’Massimo Boldi 23:30 Grande Fratello Riassunto 00:05 TG5 — Notte

Italia 1

GO 204/Melita 155 07:35 ‘Til Death 08:35 Scooby-Dooon Zomie Island Film 1998 (09:38, 10:58 TGCom) 10:25 Air Bud: Seven Inning Fetch Film

G˙al iktar informazzjoni dwar programmi ara pa©na 39

2002 b’ Cynthia Stevenson, Molly Hagan 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset XXL 14:00 Grande Fratello 14:25 Due Fratelli Film FrançiΩ 2003 b’Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus (15:22, 17:17 TGCom) 16:25 Animals United Film tal-cartoons 2010 18:15 Tom & Jerry 18:30 Studio Aperto 18:58 Meteo.IT 19:00 The Mummy Film 1997 b’ Brendan Fraser, Rachel Weisz (20:32 TG Com) 21:30 Lucignolo

La 5

GO 209 / Melita 162 07:30 Tempesta d’Amore 08:15 Media Shopping 08:40 Beautiful 11:15 Bella Piu’ Di Prima 11:55 Extreme MakeOver Home Edit. 13:30 Modamania 14:10 The Vampire Diaries 15:50 Accidental Friendship Film 2008 (16:40 TGCom) 17:25 Lina’s Hair 17:45 Find My Family 18:40 Non Ditelo Alla Sposa 19:30 Extreme Makeover Home Edit. 21:10 Royal Pains IV 22:50 Nip’n Tuck 23:35 Lina’s Hair

Eurosport

GO Plus 801/Melita 600

Matrimonio a Parigi Canale 5 fid-21:10 Industrijalist minn Milan li jevadi t-taxxa b’kull mod li jista’ jiltaqa’ f’Pari©i ma’ Gennaro, industrijalist min-nofsinhar tal-Italja li jkun onest g˙all-a˙˙ar. Huma jkunu joqog˙du fl-istess lukanda u r-ra©el minn Milan isir i˙obb lit-tifla Gennaro.

TCM

GO Plus 701/Melita 310

06:00 Singin’ in the Rain 07:45 The Wonderful World of the Brothers Grimm 09:55 Jeremiah Johnson 11:45 Invasion Quartet 13:15 7 Brides for 7 Brothers 15:00 Ride the High Country 16:30 Edge of the City 17:55 Viva Las Vegas 19:20 Telefon 21:00 Westworld

08:35 FIA World Endurance Championship 10:00 UEFA Women’s Champions League Football 11:30 ISU Grand Prix, Figure Skating 14:30 FIFA Under 17 World Cup Football 16:00 UEFA Women’s

Films g˙al-lum fuq il-Cable 22:35 The Wrath of God

MGM

GO 702/Melita 312

07:35 Huckleberry Finn 09:35 Convicts 11:10 Memories of Me 12:55 Pieces of April 14:15 From Noon Till Three

15:55 Hannah and Her Sisters 17:40 Paper Lion 19:25 The Couch Trip 21:00 F.I.S.T. 23:10 Heaven’s Gate

Go Stars GO 15

06:45 Wrath of the Titans

Champions League Football 19:00 ISU Grand Prix, Figure Skating 21:00 Boxing 23:00 Motorsports Weekend 23:15 UEFA Women’s Champions League Football

BBC

GO 301/Melita 300

08:40 David Copperfield 09:30 Doctor Who 10:15 The Weakest Link 11:00 My Family 11:30 Me and Mrs Jones 12:00 One Foot in the Grave 12:40 The Weakest Link 13:25 David Copperfield 14:15 Doctor Who 18:15 Drop Zone 19:05 Upstairs Downstairs 20:00 Me and Mrs Jones 20:30 My Family 21:00 Five Daughters 21:50 New Tricks 22:40 Friday Night Dinner 23:05 Alan Carr: Chatty Man 23:50 Being Erica

Discovery GO 501/Melita 400

08:10 MythBusters 09:05 Through the Wormhole 09:55 Baggage Battles 10:50 Flip Men 11:40 Storage Hunters 12:35 Auction Kings 13:30 Baggage Battles 14:25 Auction Hunters 15:20 Car Vs Wild 16:15 Bear Grylls 17:10 Street Outlaws 18:05 Patrick Dempsey 19:00 How It’s Made 20:00 Car Vs Wild: Climb to Sky Platform 21:00 Bear Grylls: Extreme Survival Caught on Camera 21:30 Worst-Case Scenario: Elevator Plunge; Blackout 22:00 Manhunt: South Korea 23:00 Klondike

08:25 The Amazing SpiderMan 10:45 Casino Royale 13:10 The Five-Year Engagement 15:10 In the Valley of Elah 17:15 Mad Men 21:00 The Blacklist 21:45 Minority Report 00:10 Storage 24 01:40 Wrath of the Titans 03:20 The Blacklist 04:10 Casino Royale 06:35 CLOSE

GWIDA 19


It-Tnejn 7 ta’ April TVM

GO 101/Melita 101 06:45 Xplahhmalhajt 07:00 TVAM 09:00 Niskata 11:00 Ghawdex illum 11:30 Mixage 12:00 News 12:10 Dokumentarji Óelsien 14:00 News 16:00 News 16:05 Teleshopping 16:20 Madwarna 16:30 Teleshopping 16:45 It-Triq 16:50 Kids Detective 17:20 Xplahhmalhajt 17:35 Waqtiet 17:40 Teleshopping 18:00 News 18:10 Menu 18:55 Reporter 20:00 News 20:45 Bijografiji 21:45 Headlines news 21:50 Ancient Rome 22:45 Gadgets 23:15 News 23:30 American Idol

TVM 2

Go 104/Melita 104 07:00 News/Sports/ Weather 09:00 TVAM 11:00 Battle Castle 11:50 It-Triq 11:55 Waqtiet 12:00 Hottest Place on Earth 12:45 Animal Diaries 13:45 Madwarna 14:15 Dot EU 14:45 Malta u lil hinn minnha 15:00 Battle Castle 15:50 It-Triq 16:00 Niskata 18:00 Kontrattakk 20:00 Champions League Magazine 20:30 News for the hearing impaired 20:45 Zafira 21:40 Headline News 21:45 Lonely Planet 22:15 Reporter 23:00 News in English 23:10 Rajt ma Rajtx

ONE

GO103/Melita 103 07:00 Breakfast news 08:50 MuΩika lokali

20 GWIDA

09:00 Sieg˙a Ûmien 10:15 Teleshopping 11:15 Aroma Mattina 12:30 ONE News 12:40 Kalamita 16:15 Fil-Kçina ma’ Malcolm 16:45 Telebejg˙ 17:00 Flimkien ma’ Nancy 17:30 ONE News 17:40 Telebejg˙ 18:30 24/05 19:30 ONE News, Sport u Rapport tat-Temp 20:15 Ieqaf 20 Minuta 20:40 Liquorish 23:30 ONE News u Rapport tat-Temp

Net

GO 102/Melita 102 07:00 Net News 08:15 Replay 10:00 Eli in the Morning 12:00 Telebejg˙ 13:30 Flimkien 14:00 Net News 14:05 Flimkien 15:30 Accordo 17:00 Malta Llejla 18:00 Net News 18:05 Malta Llejla 18:30 .net 19:30 Net News 20:00 .net 20:30 Tour du Ron 21:30 Net News 21:35 Wheelspin 22:30 Nis©a Maltija 23:00 Net News

F Living

Go 106/Melita 108 07:00 Teleshopping 08:00 Ipokriti 09:00 One Star Hotel 10:00 Fil-Ìnien ma’ Melo 10:30 Madagascar 12:00 Teleshopping 13:00 F’Living Magazine 15:00 Teleshopping 16:00 Niltaqg˙u 18:00 Teleshopping 20.30 Belle Donne 23:30 F’Living Magazine 01:30 Teleshopping

Xejk

GO 107/Melita 114 07:30 Just For Laughs 07:45 Total Request Show 09:45 Football Daily 09:50 Shout Out 10:00 Love & Romance

Ûafira

TVM2 fit-20:45 Naraw ftit mill-passat ta’ Anastasia. Kif kienet iltaqg˙et ma’ Troy? G˙aliex Troy ma tantx kellu grazzja ma’ Ismael? X’qallu Ismael lil Luçju u x’qabbad li Karim biex jag˙mel? Micheline kienet g˙amlet ˙afna domandi lil ˙uha? Ftit ftit qed nersqu fit-tmiem ta’ din id-drama.

10:45 11:45 12:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:30 16:50 17:00 17:45 18:00 20:00 20:30 21:55 22:00 23:00 23:45

Tele Market Deals Just For Laughs Frux/Kontra ir-Ri˙ The 80’s Xi Ólomt – The 90’s Tele Market Deals Hits Shout Out Local Issues Maltese Music Total Request Show Just For Laughs Frux Football Daily Golden Oldies Local Issues Tele Market Deals

Smash

GO 106/Melita 105 07:00 News 07:40 Er©a’ lura 08:40 News 09:00 Habbejtek 10:00 Kçina ma’ Farah 10:50 TSN Telesh. 13:00 AtoZ Telesh. 14:20 Ma’ Majsi 16:10 Kçina ma’ Farah (rpt) 17.10 Er©a’ Lura 17.50 Foreign News 18.15 Bingo 75 (live) 18:40 TV Shop 19:00 News 19:30 Óabbejtek

20:30 21:30 22:00 22:30

Forum Documentary News Poker

Rai Uno

GO 201/Melita 150 06:10 Unomattina Caffe’ 06:45 Unomattina 07:35 Rai Parlamento Telegiornale 09:05 I TG della Storia 09:30 TG1 Flash 10:00 Unomattina Storie Vere 10:30 Unomattina Verde 10:55 Che Tempo Fa 11:00 TG1 11:25 Unomattina Magazine 12:00 La Prova Del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 TG1 Economia 14:10 Verdetto Finale 15:20 La Vita in Diretta 16:50 Rai Parlamento Telegiornale 17:00 TG1 17:10 Che Tempo Fa 18:50 L’Eredita’ 20:00 Telegiornale 20:30 Affari Tuoi 21:10 Purche Finisce Bene 23:20 Porta a Porta

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:45 Cartoon Flakes

08:05 Sorgente di Vita 08:35 Desperate Housewives 10:00 TG2 Insieme 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 Costume e Società 13:50 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:15 Cold Case 17:45 TG2 Flash 17:50 Rai TG Sport 18:15 TG2 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 TG2 21:00 LOL :-) 21:10 Rex 22:55 The Good Wife 23:40 TG2 23:55 Franco Califano, La Musica e’ Finita

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:30 Rassegna Stampa Italiana e Internazionale 07:00 TGR Buongiorno Italia 07:30 TGR Buongiorno Regione 08:00 Agora’ 10:00 Mi Manda RaiTre 11:10 TG3 Minuti 11:15 Elisir 12:00 TG3, TG3 Fuori TG 12:45 Pane Quotidiano 13:10 Il Tempo e la


14:00 14:20 15:05 15:10 16:00 16:40 18:10 20:00 20:10 20:35 21:05 22:55 00:00

Storia TG Regione TG3 Leonardo LIS TGR Piazza Affari Terra Nostra Aspettando Geo Geo Meteo, TG3, TG Regione Blob Sconoscuiti Un Posto al Sole Reporter Visionari TG3 Linea Notte

Rete 4

GO 206/Melita 153 07:20 Miami Vice 08:15 Hunter 09:40 Carabinieri 10:40 Sai Cosa Mangi? 10:50 Ricette All’Italiana 11:30 TG4, Meteo.IT 12:00 Diagnosis Murder 12:55 Murder She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 21 16:35 My Life - Segreti E Passioni

16:50 Il Comandante Florent 18:00 Walker Texas Ranger 18:55 TG4, Meteo.IT 19:35 Il Segreto 20:30 Tempesta d’Amore 21:15 Quinta Colonna Dibattitu Taljan 23:55 Terra!

Canale 5

GO 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque (10:05 TG5 - Ore 10) 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.IT 13:40 Beautiful 14:05 Grande Fratello 14:10 Centovetrine 14:45 Uomini e Donne 16:05 Grande Fratello 16:15 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque (17:50 TG5 Minuti) 18:10 Pomereggio Cinque 18:50 Avanti Un Altro!

20:00 20:40 21:10 00:15

TG5, Meteo.IT Striscia La Notizia Grande Fratello Grande Fratello Live 00:40 TG5 — Notte

Italia 1

GO 204/Melita 155 08:40 Gilmore Girls 10:30 Dr House 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:40 Grande Fratello 14:10 The Simpsons 14:35 Dragon Ball 15:00 Big Bang Theory 15:50 Two and a Half Men 16:35 How I Met Your Mother 17:00 Nikita 18:00 Grande Fratello 18:30 Studio Aperto 19:20 C.S.I. 21:10 Man on a Ledge Film 2012 b’ Elizabeth Banks, Sam Worthington, Jamie Bell (22:07 TGCom) 23:20 Tiki Taka

G˙al iktar informazzjoni dwar programmi ara pa©na 39

For Love of the Game

La 5 fid-21:10

Player tal-baseball ikun wasal fil-quççata tal-karriera tieg˙u. Meta jkun wasal biex jitfa’ l-ballun flaktar ˙in importanti ta’ log˙ba kbira jg˙addulu minn mo˙˙i xeni ta’ ˙ajtu mg˙oddija, fosthom dik li kien ittraskura lill-familja tieg˙u biex ikompli fil-karriera sportiva li kien qabad. X’ji©rilu?

TCM

06:00 07:35 09:05 12:10 13:35 15:00 16:45 18:30 21:00 22:45

GO 209 / Melita 162 08:55 Centovetrine 09:25 Beautiful 10:10 Vivere 10:45 Tempesta d’Amore 11:30 Beautiful 11:55 Centovetrine 12:20 Parenthood 13:10 Gilmore Girls 14:00 Non Ditelo Alla Sposa 15:00 Lina’s Hair 2 15:30 Torte d’Autore 16:00 Extreme MakeOver Home Edit. 17:30 Non Ditelo Alla Sposa 18:30 Parenthood 19:30 Glee 20:20 Gilmore Girls 21:10 For Love of the Game Film 1999 b’Kevin Costner, Kelly Preston (22:00 TGCom) 23:40 Uomini e Donne

Eurosport

GO Plus 801/Melita 600

08:30 Motorsports Weekend 08:45 FIFA Under 17 World Cup Football 10:00 ISU Grand Prix, Figure Skating 12:00 UEFA Women’s Champions League Football 13:00 UEFA Women’s Champions League Football 14:00 Live: Scottish International Open, Bowls 18:15 Eurogoals 19:00 ISU Grand Prix, Figure Skating 20:45 WATTS 21:00 This Week on World Wrestling Entertainment 21:30 Pro Wrestling 22:30 Horse Racing Time 23:30 UEFA Women’s Champions League Football

BBC

MGM

GO 301/Melita 300

06:10 07:50 09:25 11:10 12:55 14:15 15:35 17:10

GO 702/Melita 312

Last Embrace From Noon Till Three Hannah and Her Sisters Paper Lion The Time Guardian Swimming to Cambodia North of Chiang Mai The Dogs of War 18:50

F.I.S.T. 21:00 Men at Work 22:40 Semi-Tough

Go Stars GO 15

06:35 The World is not Enough 08:40 In the Valley of Elah 10:45 Signs

09:00 Saxondale 09:30 Friday Night Dinner 10:00 Walk on the Wild Side 10:30 Doctors 11:00 Casualty 11:50 Elephant Diaries: Update 12:45 Me and Mrs Jones 13:15 Saxondale 13:45 Friday Night Dinner 14:10 Walk on the Wild Side 14:40 Doctors 15:10 Casualty 16:00 Elephant Diaries: Update 16:50 Saxondale 17:20 New Tricks 18:10 EastEnders 18:40 Doctors 19:10 The Weakest Link 20:00 Only Fools and Horses... 20:30 Rev. 21:00 Waking the Dead 21:50 Spooks 22:40 Me and Mrs Jones 23:10 Upstairs Downstairs

Discovery GO 501/Melita 400

08:10 09:05 09:55 10:50 11:40 12:35 13:30 14:25 15:20 16:15 17:10 18:05 18:35 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

08:30 Me and Mrs Jones

Films g˙al-lum fuq il-Cable

GO Plus 701/Melita 310

Ride the High Country Edge of the City Viva Las Vegas Valley of the Kings Seven Women The Wings of Eagles Never Let Me Go The Dirty Dozen Skyjacked The Haunting

La 5

Deadliest Catch Gold Rush Jungle Gold How Do They Do It? MythBusters Extreme Engineering American Chopper Strip the City Big Brain Theory Dynamo Born Survivor Auction Kings Auction Hunters How It’s Made Worlds Strangest: Inventions Survive That! Dual Survival: Mars on Earth Driven To Extremes: Jungle Road

12:30 14:10 16:20 18:40 20:30 21:00 22:40 01:00 02:40

Red Riding Hood King Arthur Minority Report The Last Station Mrs. Brown’s Boys Breaking Bad Cinderella Man Dazed and Confused The World is not Enough 04:45 Mrs. Brown’s Boys 05:15 The Last Station 0 7:05 CLOSE

GWIDA 21


It-Tlieta 8 ta’ April TVM

GO 15 GO 101/Melita 101 07:00 TVAM 09:00 Niskata 11:00 Click 11:30 Tuffi˙at Migduma 12:00 News 12:10 TVPM (14:00, 16:00 News) 16:05 Teleshopping 16:20 Mini Mixage 16:50 Labrats 17:20 Xpla˙˙malhajt 17:35 Waqtiet 17:40 Teleshopping. 18:00 News 18:10 Menu’ 18:55 Times Talk 20:00 News 20:45 Iç-Çaqqufa 21:45 News 21:50 Dinjiet InviΩibbli 22:45 G˙awdex Illum 23:15 News 23:30 Bijografiji

TVM 2

Go 104/Melita 104 07:00 News/Sports/ Weather 09:00 TVAM 11:00 Journey From The Centre Of The World 11:50 Twelid il-Kelma 12:00 Menu 12:45 Starboard 13:15 Ti©rijiet Biss 13:45 G˙awdex illum 14:15 Venere 14:45 Malta u lil Hinn Minnha 15:00 Journey From The Centre Of The World 15:50 Twelid il-Kelma 16:00 Niskata 18:00 Madwarna 18:30 Starboard 19:00 Ti©rijiet Biss 19:30 Waqtiet 19:40 Journey From The Centre Of The World 20:30 News for the Hearing Impaired 20:40 Ta˙t l-Art 21:10 Bang Goes the Theory 21:40 Headline News 21:45 Paq Paq Lifestyle 22:15 Times Talk 21:45 Paq Paq Lifestyle 22:15 Times Talk 23:00 News 23:10 BOV Premier Match

22 GWIDA

ONE

GO103/Melita 103 07:00 Breakfast News 08:50 MuΩika Lokali 09:00 Sieg˙a Ûmien 10:15 In D House 11:15 Teleshopping 12:30 One News 12:40 Kalamita 16:15 Teleshopping 17:30 One News Update 17:35 Teleshopping 17:50 Dak Li Jg˙odd 19:30 One News, One Sport, Weather Report 20:20 Min-Na˙a G˙allO˙ra 21:45 One Night Stand 22:55 Popcorn 23:30 One News & Rapport Tat-Temp

Net

GO 102/Melita 102 07:00 Net News 08:30 .net 10:00 Eli In The Morning 12:00 Telebejg˙ 13:30 Flimkien 14:00 Net News 14:05 Flimkien 15:30 Telebejg˙ 15:45 Chit Chat 16:45 Telebejg˙ 17:00 Malta Llejla 18:00 Net News 18:05 Malta Llejla 18:30 .net 19:30 Net News 20:00 .net 20:30 Ta˙t il-Lenti 21:30 Net News 21:35 Mieg˙ek 22:30 Flusek 23:00 Net News

F Living

Go 106/Melita 108 07:00 Teleshopping 08:00 Ipokriti 09:00 Cinema 10:00 Niltaqg˙u 12:00 Teleshopping 13:00 F Living Magazine 15:00 Teleshopping 16:00 Óin G˙al Kollox 18:00 Teleshopping 20:30 Tie© Tal-Óolm 21:30 Niltaqg˙u 23:30 F Living Magazine 01:30 Teleshopping

Xejk

GO 107/Melita 114 07:30 Just For Laughs 07:45 Total Request

Iç-Çaqqufa

TVM 4 fid-20:45

Ninu jinkwieta kemm g˙al ibnu Salvu u anki g˙all-affarijiet l-o˙ra li qed jigru madwaru. Karla jkollha Ωjara mhux mistennija ming˙and Matthew. Dun Mario jiltaqa’ ma’ Terrence u xejn ma jie˙u grazzja mieg˙u. Rose iΩΩur lil Madam fid-dar tag˙ha u tifta˙ qalbha mag˙ha.

Show 09:45 Football Daily 09:50 Shout Out 10:00 Love & Romance 10:45 Tele Market Deals 11:45 Just For Laughs 12:00 Frux/Kontra ir-Ri˙ 13:30 The 80’s 14:00 The Local Angle 15:00 The 90’s 15:30 Tele Market Deals 16:30 Hits 16:50 Shout Out 17:00 Local Issues 17:45 Maltese Music 18:00 Total Request Show 20:00 Just For Laughs 20:30 Frux 21:55 Football Daily 22:00 Idoli Italiani 23:00 Local Issues 23:45 Tele Market Deals

Smash

GO 106/Melita 105 07:00 News 07:40 Erga’ Lura 08:40 News 09:00 Óabbejtek 10:00 Kçina ma’ Farah 10:50 TSN Telesh. 13:00 AtoZ Telesh. 14:20 Ma’ Majsi 16:10 Kçina ma’ Farah 17:10 Er©a’ Lura 17:50 Foreign News 18:15 Bingo 75 18:40 TV Shop 19:00 News 19:30 Nursery Stars

20:30 Drama 21:30 Malta u l-Unjoni Ewropea 22:00 News 22:30 Poker

Rai Uno

GO 201/Melita 150 06:10 Unomattina Caffè (06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00 TG1) 06:45 Unomattina 07:35 Rai Parlamento Telegiornale 10:00 Unomattina Storie Vere 10:30 Unomattina Verde 10:55 Che Tempo Fa 11:25 Unomattina Magazine 12:00 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 TG1 Economia 14:10 Verdetto Finale 15:20 La Vita in Diretta 16:50 Rai Parlamento Telegiornale 17:00 TG1, Che Tempo Fa 18:50 L’Eredita’ 20:00 Telegiornale 20:30 Affari Tuoi 21:10 Una Buona Stagione 23:20 Porta a Porta 00:55 TG1 Notte 01:25 Che Tempo Fa 01:30 Sottovoce 02:00 Terza Pagina

02:30 Mille e una Notte

Rai Due

GO 202/Melital 151 06:45 Cartoon Flakes 08:15 Two and a Half Men 08:35 Desperate Housewives 10:00 TG2 Insieme 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 Costume e Società 13:50 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:15 Cold Case 17:45 TG2 Flash LIS 17:50 Rai TG Sport (18:15, 20:30, 23:00 TG2) 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 TG2 21:00 LOL :-) 21:10 Made in Sud 23:55 TG2 00:00 2 Next: Economia e Futuro 00:55 Rai Parlamento Telegiornale

Rai Tre

GO 203/Melita 152 07:00 TGR Buongiorno Italia, Regione 08:00 Agora’ 10:00 Mi Manda RaiTre 11:10 TG3 Minuti 11:15 Elisir 12:00 TG3, TG Fuori TG 12:45 Pane Quotidiano


13:10 Il Tempo e La Storia 14:00 TG, Meteo, TG3 14:50 TGR Leonardo, TGR LIS, TGR Piazza Affari 15:10 Terra Nostra 16:00 Aspettando Geo 16:40 Geo 18:10 Meteo 3 19:00 TG3, TG Regione 20:00 Blob 20:10 Sconoscuiti 20:35 Un Posto al Sole 21:05 Ballaro’ 23:20 Gazebo

Rete 4

GO 206/Melita 153 07:20 Miami Vice 08:15 Hunter 09:40 Carabinieri 10:40 Sai Cosa Mangi? 10:50 Ricette All’Italiana 11:30 TG4, Meteo.IT 12:00 Diagnosis Murder 12:55 Murder She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Last Challenge

Film 1967 bi Glenn Ford, Angie Dickinson 17:37 My Life — Segreti e Passioni (17:15, 21:58, 00:14 TGCom) 18:00 Walker Texas Ranger 18:55 TG4 Telegiornale 19:35 Il Segreto 20:30 Tempesta d’Amore 21:15 The Bodyguard Film 1992 bKevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp 23:45 Speciale Champions League 02:00 TG4 News

Canale 5

GO 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:05 TG5 - Ore 10 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.IT 13:40 Beautiful

14:05 Grande Fratello 14:10 Centovetrine 14:45 Uomini e Donne 16:05 Grande Fratello 16:15 Il Segreto 16:55 Pomeriggio Cinque (18:05 TG5 Minuti) 19:45 Avanti Un Altro! 20:00 TG5, Meteo.IT 20:40 Striscia La Notizia 21:10 Giass Spettaklu muΩikali (21:57, 00:26 TGCom) 23:30 Matrix

Italia 1

GO 204/Melita 155 08:40 Gilmore Girls 10:30 Dr House 12:25 Studio Aperto 12:58 Meteo.It 13:00 Sport Mediaset 13:40 Grande Fratello 14:10 The Simpsons 14:35 Dragon Ball 15:00 Big Bang Theory 15:50 Two and a Half Men 16:35 How I Met Your Mother

G˙al iktar informazzjoni dwar programmi ara pa©na 39

17:25 Nikita 18:30 Studio Aperto 19:18 Meteo.It 19:20 C.S.I. 21:10 Arrow 22:00 The Tomorrow People 22:55 Revolution 23:50 Le Iene

La 5

GO 209 / Melita 162 07:55 Centovetrine 09:25 Beautiful 10:10 Vivere 10:45 Tempesta d’Amore 11:30 Beautiful 12:00 Centovetrine 12:20 Parenthood 13:10 Gilmore Girls 14:00 Non Ditelo Alla Sposa 15:00 Lina’s Hair 15:30 Torte d’Autore 16:00 Extreme Makeover Home Edit. 17:30 Non Ditelo Alla Sposa 18:30 Parenthood 19:30 Glee 20:20 Gilmore Girls 21:10 Chasing Liberty Film 2003 b’ Mandy Moore, Matthew Goode (22:00 TGCom) 22:25 Uomini e Donne

Eurosport

GO Plus 801/Melita 600

Una Buona Stagione Rai Uno fid-21:10 It-tieni episodju dwar familja Taljana li ˙admet kemm fel˙et biex tag˙mel l-aqwa nbid fir-re©jun. Meta jmut il-missieri l-intrapriΩa tmur g˙all-ag˙ar u jaqg˙u fi djun kbar. Wie˙ed mill-ulied i˙alli l-familja biex imur Berlin, jag˙milha ta’ boxer, biex ida˙˙al il-flus g˙all-intrapriΩa.

TCM

GO Plus 701/Melita 310

06:00 Never Let Me Go 07:30 Seven Women 09:00 The Dirty Dozen 11:25 The Wings of Eagles 13:15 A Patch of Blue 15:00 Beau Brummell 16:55 The Wheeler Dealers 18:40 2001: A Space Odyssey 21:00 The Champ 23:10 East of Eden

08:35 Eurogoals 09:20 WATTS 10:20 International Championship Snooker 11:15 Horse Racing Time 11:30 FIFA Under 17 World Cup Football 13:30 Live: FIFA Under 17 World Cup Football 16:00 Live: FIFA Under 17 World Cup Football 19:00 Sports Excellence 19:15 WATTS 20:00 Boxing 23:00 GTA Next Level 23:15 Inside World Touring Cars

Films g˙al-lum fuq il-Cable

MGM

GO 702/Melita 312

07:05 North of Chiang Mai 08:40 Swimming to Cambodia 10:00 The Dogs of War 11:40 Rage 13:10 Car 54, Where Are You? 14:40 Romantic Comedy 16:20 Madhouse 17:50 Throw Momma from the

Train 19:20 Men at Work 21:00 Psych-Out 22:30 Love Crimes

Go Stars GO 15

07:05 King Arthur 09:10 Red Riding Hood 10:50 Ruby Sparks 12:30 The Recruit

23:50 FIFA Under 17 World Cup Football

BBC

GO 301/Melita 300

08:30 Only Fools and Horses... 09:00 Me and Mrs Jones 09:30 Rev. 10:00 EastEnders 10:30 Doctors 11:00 Upstairs Downstairs 11:55 The Weakest Link 12:40 Only Fools and Horses... 13:10 Me and Mrs Jones 13:40 Rev. 14:10 EastEnders 14:40 Doctors 15:10 Upstairs Downstairs 16:05 The Weakest Link 16:50 Me and Mrs Jones 17:20 New Tricks 18:10 EastEnders 18:40 Doctors 19:10 The Weakest Link 20:00 Last of the Summer Wine 20:30 Me and Mrs Jones 21:00 Upstairs Downstairs 21:55 Mistresses 22:45 The Omid Djalili Show 23:15 Five Daughters

Discovery GO 501/Melita 400

09:05 Gold Rush 10:50 How Do They Do It? 11:40 MythBusters 12:35 Extreme Engineering 13:30 Fifth Gear 14:25 Dual Survival 15:20 Bear Grylls 16:15 River Monsters 17:10 Born Survivor 18:05 Auction Kings 18:35 Auction Hunters 19:00 How It’s Made 20:00 Moonshiners 21:00 Yukon Men 22:00 Porter Ridge 22:30 Backyard Oil 23:00 Amish Mafia

14:20 Cinderella Man 16:45 Flashdance 18:20 The Interpreter 20:30 Two and a Half Men 21:00 The 07:39 22:35 Mission Impossible: Ghost Protocol 00:45 Paranormal Activity 02:10 Ruby Sparks 03:50 Two and a Half Men 04:20 Paranormal Activity 4 05:50 The Interpreter 08:00 CLOSE

GWIDA 23


L-Erbg˙a 9 ta’ April TVM

GO 101/Melita 101 07:00 TVAM 09:00 Niskata 11:00 MEA 11:30 Mr Fisherman 12:00 News 12:10 TVPM 14:00 News 14:05 TVPM 16:00 News 16:05 Teleshopping 16:20 Paq Paq on Test 16:30 Teleshopping 16:45 It-Triq 16:50 History Hunters 17:20 Xpla˙˙malhajt 17:35 Waqtiet 17:40 Crosscraft Teleshopping 18:00 News 18:10 Menu 18:55 G˙andi xi Ng˙id 20:00 News 20:45 Merlin 21:45 Headline News 21:50 Poppins 22:45 Paq Paq Lifestyle 23:15 News 23:30 L-irkant Valletta

TVM2

Go 104/Melita 104

07:00 News/Sports/ Weather 09:00 TVAM 11:00 Hottest Place on Earth 11:50 It-Triq 11:55 Waqtiet 12:00 Menu 12:45 GFA roundup 13:15 Ruggers 13:45 Valletta 14:15 Paq Paq Lifestyle 14:45 Malta u lil Hinn Minnha 15:00 Luxdesign 15:50 It-Triq 16:00 Niskata 18:00 Click 18:30 GFA Roundup 19:00 Poloz Euro Under 17 tournament 19:45 Ruggers 20:30 News for the Hearing Impaired 20:40 Champions League 21:30 News 21:45 Champions League 22:30 Champions League Highlights 23:00 News in English 23:05 G˙andi xi nghid

24 GWIDA

ONE

GO 103/Melita 103 07:00 Breakfast News 08:50 MuΩika Lokali 09:00 Sieg˙a Ûmien 10:15 Teleshopping 11:15 Aroma Mattina 12:30 One News 12:40 L-G˙anja tal-Poplu 16:15 Teleshopping 17:00 Sal-Ìister 17:30 One News Update 17:40 Kif Inti? 19:10 Super 5 19:30 One News, One Sport, Weather Report & Financial News 20:15 TX 23:30 One News & Rapport Tat-Temp

Net

Go Plus 102/Melita 102 07:00 Net News 08:30 .net 10:00 Eli In the Morning 12:00 Telebejg˙ 13:30 Flimkien 14:00 Net News 14:05 Flimkien 15:30 Telebejg˙ 15:45 Teeny Break 16:45 Telebejg˙ 17:00 Malta Llejla 18:00 Net News 18:05 Malta Llejla 18:30 .net 19:30 Net News 20:00 .net 20:30 Premier 21:30 Net News 21.35 Distinti 22.00 Rafiki 23.00 Net News

F Living

Go 106/Melita 108 07:00 Teleshopping 08:00 Sfera 10:00 Óin G˙al Kollox 12:00 Teleshopping 13:00 F Living Magazine 15:00 Teleshopping 16:00 Bejnietna 18:00 Teleshopping 20:30 Belle Donne 23:30 F Living Magazine 01:30 Teleshopping

Xejk

GO 107/Melita 105 07:30 Just For Laughs 07:45 Total Request Show 09:45 Football Daily 09:50 Shout Out

Premier

Net TV fit-20:30 Mag˙ruf b˙ala l-G˙annej min˙abba diska bl-istess isem. Tony Camillerig ˙amel Ωmien twil ikanta ma’ Frank O’Neil. Reba˙ il-Festival Kanzunetta Maltija. Mag˙ruf g˙all-kanzunetti It-Tie© tanNeputija, Rajt ma Rajtx, L-G˙annej, Im˙abba f’Kemmuna, L-ittra u Tif˙ira lil Malta.

10:00 Love & Romance 10:45 Tele Market Deals 11:45 Just For Laughs 12:00 Frux/Kontra ir-Ri˙ 13:30 The 80’s 14:00 Idoli Italiani 15:00 The 90’s 15:30 Tele Market Deals 16:30 Hits 16:50 Shout Out 17:00 Local Issues 17:45 Maltese Music 18:00 Total Request 20:00 Just For Laughs 20:15 Shout Out 20:30 Kontra r-Ri˙ 21:55 Football Daily 22:00 Local Angle 23:00 Local Issues 23:45 Tele Market Deals

Smash

GO 106/Melita 114 07:00 News 07:40 Er©a’ Lura 08.40 News 09:00 Óabbejtek 10:00 Kcina ma’ Farah 10:50 TSN Telesh. 13:00 A to Z Telesh. 14:20 Ma’ Majsi 16:10 Kçina ma’ Farah 17:10 Er©a’ Lura 17:50 Foreign News 18:15 Bingo 75 18:40 TV Shop 19:00 News 19:30 Documentary 20.30 D Bride

21.30 M’Intix Wa˙dek 22.00 News 22.30 Poker

Rai Uno

GO 201/Melita 150 06:10 Unomattina Caffè (06:30, 07:00, 09:00, 11:00 TG1) 06:45 Unomattina 09:35 Linea Verde Meteo Verde 10:00 Unomattina Storie Vere 10:30 Unomattina Verde 10:55 Che Tempo Fa 11:25 Unomattina Magazine 12:00 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 TG1 Economia 14:10 Verdetto Finale 15:20 La Vita in Diretta 16:50 Rai Parlamento Telegiornale 17:00 TG1 17:10 Che Tempo Fa 18:50 L’Eredita’ 20:00 Telegiornale 20:30 Affari Tuoi 21:10 Amazing Racer Film 2009 23:15 Porta a Porta 00:50 TG1 Notte 01:20 Che Tempo Fa

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:45 Cartoon Flakes

08:15 Two and a Half Men 08:35 Desperate Housewives 10:00 TG2 Insieme 10:30 Meteo 2 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Costume e Società 13:50 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:15 Cold Case 17:45 TG2 Flash LIS 17:50 Rai TG Sport 18:15 TG2 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 TG2 21:00 LOL :-) 21:10 The Voice of Italy 23:55 TG2

Rai Tre

GO 203/Melita 152 07:00 TGR Buongiorno Italia 07:30 TGR Buongiorno Regione 08:00 Agora’ 10:00 Mi Manda RaiTre 11:10 TG3 Minuti 11:15 Elisir 12:00 TG3, TG3 Fuori TG 12:45 Pane Quotidiano 13:10 Il Tempo e la Storia 14:00 TG Regione 14:20 TG3, TGR Leonardo, TG3 LIS


Yvette Mimieux (17:15, 21:58, 00:41 TGCom) 18:00 Walker Texas Ranger 18:55 TG4 Telegiornale 19:30 Meteo.It 19:35 Il Segreto 20:30 Champions League — Bayern Monaco - Manchester United 22:40 Speciale Champions League 00:10 Dento la Notizia 01:30 Appuntamento Con Patty Bravo -- Music Line Speciale

15:05 TGR Piazza Affari 15:10 Terra Nostra 16:00 Aspettando Geo 16:40 Geo 18:10 Meteo 3 19:00 TG3, TG Regione 20:00 Blob 20:10 Sconoscuiti 20:35 Un Posto Al Sole 21:05 Chi l’Ha Visto? 23:15 Rai Sport: Speciale 90* minuto; Serie A

Rete 4

GO 206/Melita 153 07:20 Miami Vice 08:15 Hunter 09:40 Carabinieri 10:42 Sai Cosa Mangi? 10:50 Ricette all’Italiana 11:30 TG4, Meteo.It 12:00 Diagnosis Murder 12:55 Murder She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Hamburg Distretto 16:35 The Time Machine Film 1960 b’Rod Taylor, Alan Young,

Canale 5

GO 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:00 TG5 - Ore 10 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.IT 13:40 Beautiful 14:05 Grande Fratello 14:10 Centovetrine

14:45 Uomini e Donne 16:05 Grande Fratello 16:15 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:05 TG5 Minuti 18:50 Avanti Un Altro! 20:00 TG5, Meteo.It 20:40 Striscia La Notizia - La Voce Dell’Irruenza 21:10 Il Segreto 23:30 Saturno Contro Film Taljan 2006 b’Stefano Accorsi (00:36 TGCom)

Italia

GO 204/Melita 155 07:45 Rules of Engagement 08:40 Gilmore Girls 10:30 Dr House 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:40 Grande Fratello 14:00 Grande Fratello - Live 14:10 The Simpsons 14:35 Dragon Ball 14:55 Big Bang Theory 15:50 Two and a Half

G˙al iktar informazzjoni dwar programmi ara pa©na 39

Men 16:35 How I Met Your Mother 17:25 Nikita 18:00 Grande Fratello 18:30 Studio Aperto 19:20 C.S.I. 21:10 Le Iene Show 00:45 Confessione Reporter Attwalità

La 5

GO 209 / Melita 162 08:55 Centovetrine 09:25 Beautiful 10:10 Vivere 10:45 Tempesta d’Amore 11:30 Beautiful 11:55 Centovetrine 12:20 Parenthood 13:10 Gilmore Girls 14:00 Non Ditelo alla Sposa 15:00 Lina’s Hair 2 15:30 Torte d’Autore 16:00 Extreme Makeover Home Edit. 17:30 Non Ditelo alla Sposa 18:30 Parenthood 19:30 Glee 20:20 Gilmore Girls 21:10 Una Canzon per Te Film 2010 (22:00 TGCom) 23:00 Uomini e Donne

Eurosport

GO Plus 801/Melita 600

Saturno Contro

Canale 5 fil-23:30

Film Taljan li jlaqqag˙na ma’ grupp ta’ nies li fis-snin 80 kienu g˙adhom Ωg˙aΩag˙ u ˙bieb tal-qalb. Imma issa g˙addew is-snin u waslu biex jew g˙alqu jew se jag˙lqu l-40 sena. Jer©g˙u jiltaqg˙u flimkien u jirrakkuntaw lil xulxin minn xiex ghaddew u kif jinsabu issa.

TCM

GO Plus 701/Melita 310

06:00 Lone Star 07:35 Les Girls 09:30 The Prize 11:45 Ask Any Girl 13:25 Jailhouse Rock 15:00 Mogambo 17:00 4 for Texas 19:00 The Sandpiper 21:00 Scarecrow 22:55 Point Blank

08:35 Eurogoals 09:20 WATTS 10:20 International Championship Snooker 11:15 Horse Racing Time 11:30 FIFA Under 17 World Cup Football 12:30 FIFA Under 17 World Cup Football 13:30 Live: FIFA Under 17 World Cup Football 16:00 Live: FIFA Under 17 World Cup Football 19:00 Sports Excellence 19:15 WATTS 20:00 Boxing 22:00 Boxing 23:00 GTA Next Level

Films g˙al-lum fuq il-Cable

MGM

GO 702/Melita 312

07:20 The Aviator 08:55 A Family Thing 10:45 Mr. Majestyk 12:25 Timerider: The Adventure of Lyle Swann 14:00 Kings of the Sun 15:45 Alias Jesse James 17:15 In the Heat of the Night

19:05 Kalifornia 21:00 Thrashin’ 22:30 Death Wish II

Go Stars GO 15

08:00 The Recruit 09:50 Cast Away 12:10 Flashdance 13:45 The 07:39 15:20 Cheerful Weather for

23:15 Inside World Touring Cars 23:50 FIFA Under 17 World Cup Football

BBC

GO 301/Melita 300

08:30 Only Fools and Horses... 09:00 Me and Mrs Jones 09:30 Rev. 10:00 EastEnders 10:30 Doctors 11:00 Upstairs Downstairs 11:55 The Weakest Link 12:40 Only Fools and Horses... 13:10 Me and Mrs Jones 13:40 Rev. 14:10 EastEnders 14:40 Doctors 15:10 Upstairs Downstairs 16:05 The Weakest Link 16:50 Me and Mrs Jones 17:20 New Tricks 18:10 EastEnders 18:40 Doctors 19:10 The Weakest Link 20:00 Last of the Summer Wine 20:30 Me and Mrs Jones 21:00 Upstairs Downstairs 21:55 Mistresses 22:45 The Omid Djalili Show 14 23:15 Five Daughters

Discovery GO 501/Melita 400

09:05 Gold Rush 09:55 Moonshiners 10:50 How Do They Do It 11:40 MythBusters 12:35 Extreme Engineering 13:30 Fast N’ Loud 14:25 Fantom Works 15:20 You Have Been Warned 16:15 Car Vs Wild 17:10 Ultimate Survival 18:05 Auction Kings 18:35 Auction Hunters 19:00 How It’s Made 20:00 Moonshiners 21:00 Yukon Men 22:00 Porter Ridge 22:30 Backyard Oil 23:00 Amish Mafia

the Wedding 16:50 Mission Impossible: Ghost Protocol 19:00 The Confession 20:30 Parks & Recreation 21:00 Smashed 22:25 The Hurricane 00:45 American Reunion 02:40 Cheerful Weather for the Wedding 04:15 Parks & Recreation 04:50 Cast Away 07:15 CLOSE

GWIDA 25


Il-Óamis 10 ta’ April TVM

GO 101/Melita 101 07:00 TVAM 09:00 Niskata 11:00 Dot EU 11:30 Paqpaq Lifestyle 12:00 News 12:10 TVPM 14:00 News 14:05 TVPM 16:00 News 16:05 Teleshopping 16:20 Madwarna 16:30 Teleshopping 16:45 Twelid il-Kelma 16:50 Kids Detective 17:20 Xpla˙˙mal˙ajt 17:35 Waqtiet 17:40 Malta u lil Hinn Minnha Feature 18:00 News 18:10 Menu 18:55 Dissett 20:00 News 20:45 Katrina 21:45 Headline News 21:50 Mr Fisherman 22:20 Mixage 22:45 Venere 23:15 News 23:30 Óelsien

TVM2

Go 104/Melita 104

07:00 News/Sports 09:00 TVAM 11:00 The Truth About Food 11:50 Twelid il-Kelma 11:55 Waqtiet 12:00 Menu 12:45 3 Pointer 13:15 Paqpaq Motor Sports 13:45 Ta˙t l-Art 14:15 Gadgets 14:45 Malta u lil Hinn Minnha 15:00 The Truth About Food 15:50 Twelid il-Kelma 16:00 Niskata 18:00 MEA 18:30 3 Pointer 19:00 Paqpaq Motor Sports 19:30 Waqtiet 19:40 The Truth About Food 20:30 News for the Hearing Impaired 20:40 Madwarna 21:00 Europa League 21:45 Headline News 22:00 Europa League

26 GWIDA

22:45 Europa League Highlights 23:30 News in English 23:35 Dissett

ONE

GO 103/Melita 103 07:00 Breakfast News 08:50 MuΩika Lokali 09:00 Sieg˙a Ûmien 10:30 Teleshopping 12:30 One News 12:40 Kalamita 16:15 Teleshopping 16:30 Fil-Kçina ma’ Malcolm 17:00 Teleshopping 17:30 One News Update 17:40 Aroma Kitchen 19:30 One News, One Sport, It-Temp 20:25 24/05 21:40 Ilsien In-Nisa 23:30 One News

Net

GO 102/Melita 102 07:00 Net News 08:30 .net 10:00 Eli In The Morning 12:00 Telebejg˙ 13:30 Flimkien 14:00 Net News 14:05 Flimkien 15:30 Telebejg˙ 15:45 Teeny Break 16:45 Telebejg˙ 17:00 Malta Llejla 18:00 Net News 18:05 Malta Llejla 18:30 .net 19:30 Net News 20:00 .net 20:30 Mitqlu Deheb 21:30 Net News 21:35 Mitqlu Deheb 22:30 Elle 23:00 Net News

F Living

Go 106/Melita 105 07:00 Teleshopping 08:00 Óin G˙al Kollox 10:00 Bejnietna 12:00 Teleshopping 13:00 F Living Magazine 15:00 Teleshopping 16:00 Jien u Int 18:00 Teleshopping 20:30 Tie© tal-Óolm 21:30 Sfera 23:30 F Living Magazine 01:30 Teleshopping

Xejk

GO 107/Melita 114 07:30 Just For Laughs

Katrina

TVM fid-20:45

Sirna nafu li Juan g˙andu o˙tu o˙ra: Charlotte. Xi tkun ir-reazzjoni ta’ Ruth meta ssir taf b’dan u x’jag˙mel Juan biex jitkixxef jekk mhux veru jew le? U l-membri l-o˙ra tal-familja kif jo˙duha din l-a˙bar? Matthew içempel lil Katrina biex imorru flimkien l-istitut ˙alli jaraw lis-sorijiet.

07:45 Total Request Show 09:45 Football Daily 09:50 Shout Out 10:00 Love & Romance 10:45 Tele Market Deals 11:45 Just For Laugh 12:00 Frux/Kontra r-Ri˙ 13:30 The 80’s 14:00 Golden Oldies 15:00 The 90’s 15:30 Tele Market Deals 16:30 Hits 16:50 Shout Out 17:00 Local Issues 17:45 Maltese Music 18:00 Total Request 20:00 Just For Laughs 20:30 Frux 21:55 Football daily 22:00 Xi Ólomt 23:00 Local Issues 23:45 Tele Market Deals

Smash

GO 106/Melita 114 07:00 News 07:40 Erga’ Lura 08:40 News 09:00 Óabbejtek 10:00 Kçina ma’ Farah 10:50 TSN Telesh. 13:00 Ato Z Telesh. 14:20 Ma’ Majsi 16:10 Kçina ma’ Farah 17:10 Erga’ Lura 17:50 Foreign News 18:15 Bingo 75 18:40 Teleshopping 19:00 News

19:30 Documentary 20:30 Il-Parlament talPoplu 21:30 CNI 22:00 News 22:30 Motordrome

Rai Uno

GO 201/Melita 150 06:45 Unomattina (07:00, 08:00, 09:00, 11:00 TG1) 07:30 TG1 LIS 07:35 Rai Parlamento Telegiornale 09:30 TG1 Flash 10:00 Unomattina Storie Vere 10:30 Unomattina Verde 10:55 Che Tempo Fa 11:00 TG1 11:25 Unomattina Magazine 12:00 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 TG1 Economia 14:10 Verdetto Finale 15:20 La Vita in Diretta 16:50 Rai Parlamento Telegiornale 17:00 TG1 17:10 Che Tempo Fa 18:50 L’Eredita’ 20:00 Telegiornale 20:30 Affari Tuoi 21:10 Don Matteo 9 23:30 Porta a Porta 01:05 TG1 Notte

Rai Due

GO 202/Melita 151 06:45 Cartoon Flakes 08:15 Two and a Half Men 08:35 Desperate Housewives 10:00 TG2 Insieme 10:30 Meteo 3 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 Costume e Società 13:50 Medicina 33 14:00 Detto Fatto 16:15 Cold Case 17:45 TG2 Flash LIS 17:50 Rai TG Sport 18:15 TG2 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 TG2 21:00 LOL :-) 21:10 N.C.I.S. Los Angeles 21:55 Hawaii Five-0 22:45 Blue Bloods 23:25 TG2 23:40 Il Musichione 01:00 Rai Parlamento Telegiornale

Rai Tre

GO 203/Melita 152 07:30 TGR Buongiorno Regione 08:00 Agora’ 10:00 Mi Manda RaiTre 11:00 TG3 Minuti 11:15 Elisir


12:55 Murder She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:34 Grandi Magazzini Film Taljan 1986 b’Enrico Montesano 17:45 My Life: Segreti e Passioni (17:15 TGCom) 18:00 Walker Texas Ranger 18:50 TG4 Telegiornale 19:31 Meteo.IT 19:35 Il Segreto 20:30 Tempesta d’Amore 21:15 Sceriffo Extraterrestre Poco Extra E Molto Terrestre Film Taljan 1979 b’Bud Spencer (21:57, 23:30 TGCom) 23:57 48 Hours Film 1982 b’Eddie Murphy, Nick Nolte

12:00 TG3, TG3 Fuori TG 12:45 Pane Quotidiano 13:10 Il Tempo e la Storia 14:00 TG Regione 14:20 TG3, Leonardo 15:00 TG3 LIS 15:05 TGR Piazza Affari 15:10 Terra Nostra 16:00 Aspettando Geo 16:40 Geo 18:10 Meteo 3 19:00 TG3, TG Regione 20:00 Blob 20:10 Sconosciuti 20:35 Un Posto Al Sole 21:05 A Dangerous Method Film 2010 23:15 Gazebo 00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

GO 205/Melita 153 07:20 Miami Vice 08:15 Hunter 09:40 Carabinieri 10:40 Sai Cosa Mangi? 10:50 Ricette all’Italiana 11:30 TG4, Meteo.It 12:00 Diagnosis Murder

Canale 5

GO 205/Melita 154 08:00 TG5 - Mattina 08:45 Mattino Cinque

(10:00 TG5 - Ore 10) 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.IT 13:40 Beautiful 14:05 Grande Fratello 14:10 Centovetrine 14:45 Uomini e Donne 16:05 Grande Fratello 16:15 Il Segreto 17:10 Pomeriggio Cinque 18:05 TG5 Minuti 18:50 Avanti un Altro! 19:45 TG5, Meteo.IT 20:40 Striscia La Notizia 21:05 Europa League— Juventus - Lyon (21:57 TGCom) 23:00 Europa League Special

Italia 1

GO 204/Melita 155 08:40 Gilmore Girls 10:30 Dr House 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:40 Grande Fratello 14:00 Grande Fratello - Live 14:10 The Simpsons

G˙al iktar informazzjoni dwar programmi ara pa©na 39

14:35 Dragon Ball 15:00 Big Bang Theory 15:50 Two and a Half Men 16:35 How I Met Your Mother 17:25 Nikita 18:00 Grande Fratello 18:30 Studio Aperto 19:20 C.S.I. 21:10 Wild 00:00 Oktagon

La 5

GO 209 / Melita 162 08:55 Centovetrine 09:25 Beautiful 09:50 Media Shopping 10:10 Vivere 10:45 Tempesta d’Amore 11:30 Beautiful 11:55 Centovetrine 12:20 Parenthood 13:10 Gilmore Girls 14:00 Non Ditelo alla Sposa 15:00 Lina’s Hair 2 15:30 Torte d’Autore 16:00 Extreme Makeover Home Edit. 17:30 Non Ditelo alla Sposa 18:30 Parenthood 19:30 Glee 20:20 Gilmore Girls 21:10 Two Weeks Notice Film 2002 b’ Hugh Grant (22:01 TGCom) 23:05 Uomini e Donne 00:10 Grande Fratello 01:00 Extreme Makeover Home Edit.

Eurosport

GO Plus 801/Melita 600

Don Matteo 9

Rai Uno fid-21:10

Fl-ewwel episodju l-Pulizija tinvestiga kaΩ ta’ ragel mejjet waqt li Don Matteo ma jsibx ir-rota li dejjem isuq. Fit-tieni episodju Natalina ΩΩur it-tabib li s-soltu tmur g˙andu fejn issibu mejjet. Ilkaptan tal-Pulizija jirçievi offerta biex imur Ruma u dan il-fatt jinkwieta lil Don Matteo.

TCM

06:00 07:30 09:00 11:45 13:20 15:00 17:00 19:05 21:00 23:00

Films g˙al-lum fuq il-Cable

GO Plus 701/Melita 310

Rogue Cop The Main Attraction Grand Prix Speedway Light in the Piazza The Prodigal The Yellow Rolls-Royce Operation Crossbow Sweet Bird of Youth Where the Spies are

08:30 Touring Cars 09:00 UEFA Youth League Football 10:30 FIFA Under 17 World Cup Football 13:00 UEFA Youth League Football 14:00 WATTS 15:00 FIFA Under 17 World Cup Football 19:00 Strongest Man 20:00 Fight Club 23:05 FIFA Under 17 World Cup Football

MGM

06:35 08:15 09:55 11:25 12:10

GO 702/Melita 312

Defiance Rich in Love Mr North Clean Slate Race for the Yankee Zephyr 15:00 Love Bites 16:35 Ghoulies

17:55 Ghoulies II 19:25 Loch Ness 21:00 The Program 22:55 Blood Games

Go Stars GO 15

07:15 Mad Buddies 08:45 Man of Steel 11:10 The Hurricane

13:35 15:05 17:15 18:45 20:30 21:00 22:50 00:25 02:45 04:25 06:00 08:05

BBC

GO 301/Melita 300

08:25 After You’ve Gone 08:55 One Foot in the Grave 09:30 Absolutely Fabulous 10:00 EastEnders 10:30 Doctors 11:00 The Weakest Link 11:45 Drop Zone 12:40 After You’ve Gone 13:10 Absolutely Fabulous 13:40 One Foot in the Grave 14:15 EastEnders 14:45 Doctors 15:15 The Weakest Link 16:00 Drop Zone 16:50 After You’ve Gone 17:20 New Tricks 18:10 EastEnders 18:40 Doctors 19:10 The Weakest Link 20:00 My Hero 20:30 The Café 21:00 The Inspector Lynley Mysteries 21:45 Mad Dogs 22:30 Friday Night Dinner 22:55 The Secret Diaries of Anne Lister

Discovery GO 501/Melita 400

09:05 Gold Rush 09:55 Loggers 10:50 How Do They Do It? 11:40 MythBusters 12:35 Extreme Engineering 13:30 American Chopper 14:25 Through the Wormhole 15:20 You Have Been Warned 16:15 What Happened Next? 16:45 Factory Line 17:10 Ultimate Survival 18:05 Auction Kings 19:00 How It’s Made 20:00 Auction Hunters 21:00 Money Barn 21:30 Auction Kings 22:00 Storage Wars 22:30 Storage Hunters 23:00 Manhunt The Confession The Terminal Smashed Monsters University The Middle Animial Kingdom Thin Ice Man of Steel The Hardy Bucks Movie Mad Buddies The Terminal CLOSE

GWIDA 27


Il-Ìimg˙a 11 ta’ April TVM

Go 101/Melita 101 07:00 TVAM 09:00 Niskata 11:00 L-Irkant 11:30 Gadgets 12:00 News 12:10 TVPM (14:00, 16:00 News) 16:05 Teleshopping 16:20 Malta u lil Hinn Minnha 16:30 Teleshopping 16:45 It-Triq 16:50 Labrats 17:20 Xpla˙˙mal˙ajt 17:35 Waqtiet 17:40 Madwarna 18:00 News 18:10 Menu 18:55 Madwarna 20:00 News 20:45 Xarabank 21:45 Headline News 21:50 Xarabank 23:15 News

TVM2

Go 104/Melita 104

07:00 News/Sports/ Weather 09:00 TVAM 11:00 Extraordinary Women 11:50 It-Triq 11:55 Waqtiet 12:00 Poloz Euro Under 17 tournament 12:45 Malta u lil Hinn Minnha 14:15 Tuffi˙at Migduma 14:45 Malta u lil Hinn Minnha 15:00 Extraordinary Women 15:50 Niskata 18:00 Sports Panorama 19:30 Waqtiet 19:40 Extraordinary Women 20:30 News for the Hearing Impaired 20:40 Seven ages of Britain 21:40 Headline News 21:45 Tuffi˙at Migduma 22:15 Pellikola 22:45 Madwarna 23:00 News in English 23:10 Mister Fisherman

ONE

Go103/Melita 103 07:00 Breakfast news

28 GWIDA

08:50 MuΩika Lokali 09:00 Sieg˙a Ûmien 10:30 Teleshopping 11:15 Aroma Mattina 12:30 One News 12:40 Kalamita 16:30 Popcorn 17:30 One News Update 18:00 In D House 20:45 One News, One Sport, Weather Report & Financial News 20:15 Ieqaf 20 Minuta 20:45 Kunçert millBanda San Gejtanu, Óamrun 22:45 Fresh & Funky 23:30 One News & Rapport Tat-Temp

Net

Go 102/Melita 102 07:00 Net News 08:30 .net 10:00 Eli In The Morning 12:00 Telebejg˙ 13:30 Flimkien 14:00 Net News 14:05 Flimkien 15:30 Telebejg˙ 15:45 Teeny Break 16:45 Telebejg˙ 17:00 Malta Llejla 18:00 Net News 18:05 Malta Llejla 18:30 .net 19:30 Net News 20:00 .net 20:30 Flusek 21:00 Distinti 21:30 Net News 21:35 Mieg˙ek 23:00 Net News

Xejk

Go 107/Melita 114 07:30 Just For Laughs 07:45 Total Request Show 09:45 Football Daily 09:50 Shout Out 10:00 Love & Romance 10:45 Tele Market Deals 11:45 Just For Laughs 12:00 Frux/Kontra ir-Ri˙ 13:30 The 80’s 14:00 Jazz/Pop/Rock Concerts 15:00 The 90’s 15:30 Tele Market Deals 16:30 Hits 16:50 Shout Out 17:00 Local Issues 17:45 Maltese Music 18:00 Total Request Show

Under the Dome Rai 2 fil-23:35 Episodju ie˙or ta’ din is-serje televiΩiva ibbaΩata fuq kitba ta’ Stephen King. Belt Amerikana tinqabad ta˙t koppla trasparenti li ssakkar lill-abitanti ta˙tha. F’din is-sitwazzjoni jibdew jinqalg˙u kwistjonijiet u intriççi bejn l-abitanti li jibda jkollhom effetti terribbli fuqhom ilkoll.

20:00 20:30 21:55 22:00 23:00 23:45

Just For Laughs Frux Football Daily Country Local Issues Tele Market Deals

F Living

Go 106/Melita 108 07:00 Teleshopping 08:00 Ipokriti 09:00 Nintrefa ‘l Fuq 10:00 Jien u Int 12:00 Teleshopping 13:00 F Living Magazine 15:00 Teleshopping 16:00 Fil-Ìnien ma’ Melo 16:30 Madagascar 18:00 Teleshopping 20:30 Belle Donne 23:30 F Living Magazine 01:30 Teleshopping

Smash

Go 106/Melita 105 07:00 News 07:40 Er©a’ Lura 08:40 News 09:00 Óabbejtek 10:00 Kçina ma’ Farah 10:50 TSN Teleshopping 13:00 A to Z Telesh. 14:20 Ma’ Majsi 16:10 Kçina ma’ Farah 17:10 Er©a’ Lura 17:50 Foreign News 18:15 Bingo 75 18:40 TV Shop

19:00 News 19.30 Óabbejtek 20.30 Grand Lottery 20.40 Qeg˙din Sew! 21.30 Malta u l-EU 22.00 News 22.30 Poker

Rai Uno

Go 201/Melita 150 06:10 Unomattina Cafe’ (06:30 TG1) 06:45 Unomattina (07:00, 08:00, 09:00 TG1) 07:30 TG1 LIS 07:35 Rai Parlamento Telegiornale 09:30 TG1 Flash 10:00 Unomattina Storie Vere 10:30 Unomattina Verde 10:50 Che Tempo Fa 10:55 Rai Player 11:00 TG1 11:25 Unomattina Magazine 12:00 La Prova Del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 TG1 Economia 14:10 Verdetto Finale 15:20 La Vita in Diretta 16:50 Rai Parlamento Telegiornale 17:00 TG1 17:10 Che Tempo Fa 18:50 L’Eredita’ 20:00 Telegiornale

20:30 Affari Tuoi 21:10 La Pista 23:35 TV7

Rai Due

Go 202/Melita 151 06:45 Cartoon Flakes 08:15 Two and a Half Men 08:35 Desperate Housewives 10:00 TG2 Insieme 10:30 Meteo 2 11:00 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Eat Parade 13:50 TG2 Si, Viaggiare 14:00 Detto Fatto 16:15 Cold Case 17:45 TG2 Flash LIS 17:50 Rai Player, Rai TG Sport (18:15, 20:30 23:20 TG2) 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 21:00 LOL :-) 21:10 Virus 23:20 TG2 23:35 Under the Dome Telefilm

Rai Tre

Go 203/Melita 152 07:00 TGR Buongiorno Italia, Regione 08:00 Agora’ 10:00 Mi Manda RaiTre 11:10 TG3 Minuti 11:15 Elisir


12:00 TG3, TG3 Fuori TG 12:45 Pane Quotidiano 13:10 Il Tempo e la Storia 14:00 TG Regione 14:20 TG3, Leonardo 15:00 TG3 LIS, Piazza Affari, TG3 LIS 15:10 Rai Player 15:15 Terra Nostra 16:05 Aspettando Geo 16:40 Geo 18:10 Meteo 19:00 TG3, TG Regione 20:00 Blob 20:15 Sconoscuiti 20:35 Un Posto Al Sole 21:05 The Iron Lady Film 2010 b’Meryl Streep 23:15 I Dieci Comandamenti 00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

Go 206/Melita 153 07:20 Miami Vice 08:15 Hunter 09:40 Carabinieri 10:42 Sai Cosa Mangi? 10:50 Ricette alI’Italiana

11:30 TG4, Meteo.IT 12:00 Diagnosis Murder 12:55 Murder She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:35 There was a Crooked Man Film 1970 b’ Barbara Rhodes, Henry Fonda (16:12, 00:43 TGCom) 18:00 Walker Texas Ranger 18:55 TG4 19:30 Meteo.IT 19:35 Il Segreto 20:30 Tempesta d’Amore 21:15 Quarto Grado 00:02 Basic Instinct 2: Risk Addiction Film 1992 b’Sharon Stone, David Morrissey

Canale 5

Go 205/Melita 154 08:00 TG5 - Mattina 08:45 Mattino Cinque 10:05 TG5 - Ore 10 11:00 Forum

13:00 TG5, Meteo.IT 13:40 Beautiful 14:05 Grande Fratello 14:10 Centovetrine 14:45 Uomini e Donne 16:05 Grande Fratello 16:15 Il Segreto 16:55 Pomeriggio Cinque (17:50, 20:00 TG5) 18:50 Avanti Un Altro! 20:00 TG5, Meteo.IT 20:40 Striscia La Notizia 21:10 Le Mani Dentro La Citta’ TF Taljan 23:30 Supercinema 01:30 TG5 - Notte

Italia 1

Go 204/Melita 155 07:45 Rules of Engagement 08:40 Gilmore Girls 10:30 Dr House 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:40 Grande Fratello 14:00 Grande Fratello - Live 14:10 The Simpsons 14:35 Dragon Ball 15:00 Big Bang Theory

G˙al iktar informazzjoni dwar programmi ara pa©na 39

15:50 Two and a Half Men 16:35 How I Met Your Mother 17:25 Nikita 18:30 Studio Aperto 19:20 C.S.I. 21:10 Colorado 00:00 Oktagon (00:57 TGCom)

La 5

Go 209 / Melita 162 08:55 Centovetrine 09:25 Beautiful 10:10 Vivere 10:45 Tempesta d’Amore 11:30 Beautiful 11:55 Centovetrine 12:20 Parenthood 13:10 Gilmore Girls 14:00 Non Ditelo alla Sposa 15:00 Lina’s Hair 2 15:30 Torte d’Autore 16:00 Extreme Makeover Home Edit. 17:30 Non Ditelo alla Sposa 18:30 Parenthood 19:30 Glee 20:20 Gilmore Girls 21:10 The Vampire Diaries 23:00 Uomini e Donne 00:05 Grande Fratello 01:00 Extreme Makeover Home Edit

Eurosport

GO Plus 801/Melita 600

There was a Crooked Man

Rete 4 fit-15:35

Kriminal mill-ag˙ar b’ilsien taz-zokkor jintbag˙at 10 snin ˙abs f’˙abs f’post imbieg˙ed f’Arizona. Waqt li jkun maqful jibda jindiehes mal-˙absin l-o˙ra biex jg˙inuh ja˙rab. Iweg˙idhom li malli jkunu ˙ielsa jag˙tihom sehem minn somma kbira ta’ flus li kellu mo˙bija.

TCM

06:00 07:55 09:50 13:30 15:00

GO Plus 701/Melita 310

The Prodigal Operation Crossbow The Yellow Rolls-Royce Double Trouble Rebel Without a Cause 16:50 Cimarron 19:20 The Gang That Couldn’t Shoot Straight 21:00 The Split 22:30 All the Fine Young Cannibals

08:30 Live: ISU Grand Prix, Figure Skating 09:45 ISU Grand Prix, Figure Skating 10:45 ISU Grand Prix, Figure Skating 12:35 FIFA Under 17 World Cup Football 13:45 Live: FIFA Under 17 World Cup Football 16:00 Live: FIFA Under 17 World Cup Football 19:00 WATTS 19:30 Timbersports 21:30 Boxing 22:30 Horse Racing 22:45 PBA Bowling

Films g˙al-lum fuq il-Cable

MGM

GO 702/Melita 312

06:00 The Prodigal 07:55 Operation Crossbow 09:50 The Yellow RollsRoyce 13:30 Double Trouble 15:00 Rebel Without a Cause 16:50 Cimarron 19:20 The Gang That Couldn’t

Shoot Straight 21:00 The Split 22:30 All the Fine Young Cannibals

Go Stars GO 15

08:05 Jurassic Park 10:10 Moonrise Kingdom 11:40 The Hobbit: An

23:45 WATTS

BBC

GO 301/Melita 300

08:20 The Weakest Link 09:05 My Hero 09:35 The Café 10:00 EastEnders 10:30 Doctors 11:00 Elephant Diaries: Update 11:50 The Weakest Link 12:35 The Café 13:00 My Hero 13:30 The Inspector Lynley Mysteries 14:15 EastEnders 14:45 Doctors 15:15 The Weakest Link 16:00 Elephant Diaries 16:55 My Hero 17:25 The Weakest Link 18:10 Walk on the Wild Side 18:40 Doctors 19:10 Casualty 20:00 Saxondale 20:30 Friday Night Dinner 21:00 Incredible Journeys 21:50 Getting On 22:20 Bedlam 23:05 The Town 23:55 Alan Carr: Chatty Man

Discovery GO 501/Melita 400

09:05 Gold Rush 09:55 American Guns 10:50 How Do They Do It 11:15 How It’s Made 11:40 MythBusters 12:35 Extreme Engineering 13:30 Chop Shop 14:25 Auction Hunters 15:20 Auction Kings 16:15 James May’s Man Lab 17:10 Born Survivor 18:05 Auction Kings 18:35 Auction Hunters 19:00 How It’s Made 20:00 Capturing Oswald 21:00 Hellriders 22:00 Derren Brown 23:00 Death Row

Unexpected Journey Thin Ice Being Julia Cloud Atlas The Big Bang Theory Zero Dark Thirty The Hurt Locker Jurassic Park Being Julia The Hobbit: An Unexpected Journey 08:20 CLOSE 14:25 16:00 17:45 20:30 21:00 23:35 01:45 03:50 05:35

GWIDA 29


Is-Sibt 12 ta’ April TVM

Go 101/Melita 101 07:00 News Loop 07:30 Great Romances 08:00 Malta u lil Hinn Minnha 09:30 Click 10:00 MEA 10:30 Madwarna 11:00 World’s World Disasters 12:00 News 12:10 Paqpaq Lifesytle 12:45 Sibtek 14:00 News 14:05 Sibtek 16:00 News 16:05 Luxdesign 17:10 Ta˙t l-Art 17:45 Kelmag˙all˙ajja 18:00 News 18:10 Paqpaq on Test 18:20 Gadgets 18:55 Animal Diaries 20:00 News 20:45 The Hours Film 2002 b’Nicole Kidman, Meryl streep 23:00 News 23:15 Sibtek

TVM2

Go 104/Melita 104

08:30 Great Romances 09:00 Click 09:30 MEA 10:00 G˙awdex illum 10:30 Tuffi˙at Migduma 11:00 Bijografiji 12:00 3 Pointer 12:30 Ruggers 13:00 GFA Round up 13:30 Ti©rijiet Biss 14:00 Champions League Magazine Programme 14:30 Starboard 15:00 Paq Paq Motor Sports 15:30 World’s worst Disasters 16:30 Gadgets 17:00 Mister Fisherman 17:30 Paqpaq Life Style 18:00 World Cup Magazine Progr. 18:30 Quddiesa mis- Santwarju ta’ Pinu 19:15 Paq Paq on Test 19:30 Lonely Planet 20:00 Great Romances 20:30 News for the Hearing Impaired 20:40 Realta’ 21:40 Headline News

30 GWIDA

21:45 Kurrenti 22:30 Malta u lil Hinn Minnha 23:25 News in English

ONE

GO 103/Melita 103 08:30 Breakfast News Weekend 10:00 Telebejg˙ 10:35 Ieqaf 20 Minuta 11:00 Sieg˙a Ûmien Weekend 12:10 Teleshopping 12:30 One News 12:40 Looks 13:45 Dak li Jg˙odd 14:55 TX 16:00 Living Room 17:30 One News Update 17:40 Pink Panther 18:15 On D Road 19:00 TeΩori 19:10 Lottu 19:30 One News, One Sport, Weather Report 20:15 Ûona Sport 20:45 Saturday Xpress 23:30 One News, Rapport tatTemp

Net

GO 102/Melita 102 07:00 Net News 08:30 Telebejg˙ 11:30 Chit Chat 12:30 Jekk Jog˙©obkom 13:30 Sibt Familja 14:00 Net News 14:05 Sibt Familja 16:00 Ta˙t il-Lenti 17:00 Rafiki 17:30 Elle 18:00 Net News 18:05 Sibtilfidi 19:10 Lottu 19:30 Net News 20:15 G˙alik fl-Ewropa 20:30 Iswed Fuq L-Abjad 21:30 Net News 21:35 Iswed Fuq L-Abjad 22:00 Premier 23:00 Net News

F Living

GO 106/Melita 108 07:00 Teleshopping 08:00 F Living Magazine 10:00 Belle Donne 12:00 Teleshopping 13:00 Niltaqg˙u 15:00 Teleshopping 16:00 Fil-Ìnien ma’ Melo 16:30 Madagascar

The Hours TVM fid-20:45 L-istorja tal-film hi dwar kif ir-rumanz affettwa l-˙ajja ta’ tliet nisa fi tliet ©enerazzjonijiet differenti. Kollha jkunu marbuta mal-fatt li min b’mod jew ie˙or ikunu ˙abbtu wiççhom ma’ kaΩ ta’ suwiçidju u kif imbag˙ad addattaw irwie˙hom ma’ dan il-fatt.

18:00 Teleshopping 20:30 Saturday Night 21:30 Bejnietna 23:30 Fil-Ìnien ma’ Melo 00.00 Madagascar 01:30 Teleshopping

Xejk

GO 107/Melita 114 07:30 Just For Laughs 07:45 Total Request Show 09:45 Football Daily 09:50 Shout Out 10:00 Love & Romance 10:45 Tele Market Deals 11:45 Just For Laughs 12:00 Top 10 13:30 The 80’s 14:00 Local Angle 15:00 The 90’s 15:30 Tele Market Deals 16:30 Hits 16:50 Shout Out 17:00 Local Issues 17:45 Maltese Music 18:00 Total Request Show 20:00 Just For Laughs 22:00 Music Documentary 21:55 Football Daily 23:00 Local Issues 23:45 Tele Market Deals

Smash

GO 106/Melita 105 07:30 News

08:30 Óabbejtek 09:30 Ato Z Telesh. 13:00 Kçina ma Farah 14:00 Er©a Lura 15:30 Documentary 16:00 M’Intix Wa˙dek 16:30 D Bride 17:30 CNI 18:00 Foreign News 18:15 Bingo 75 18:40 Documentary 19:00 News 19:30 Nursery Stars 20:30 Forum 21:30 Documentary 22:00 News 22:30 Poker

Rai Uno

GO 201/Melita 150 07:00 TG1 07:05 Rai Parlamento Settegiorni (08:00, 09:00, 09:30 TG1) 08:25 UnoMattina in Famiglia 10:15 Che Tempo Fa 10:20 Linea Verde Orizzonti 11:15 Ama! ...E Fa Ciò Che Vuoi 11:45 La Prova del Cuoco 13:30 Telegiornale 14:00 Easy Driver 14:30 Le Amiche Del Sabato 17:00 TG1 17:15 A Sua Immagine

17:45 Passaggio a NordOvest 18:50 L’Eredita’ 20:00 Telegiornale 20:30 Rai TG Sport 20:35 Affari Tuoi 21:10 Ti Lascio Una Canzone

Rai Due

GO 202/Melita 151 07:00 Accidentally on Purpose 07:25 Lassie 08:15 Santo Subito 09:00 Sulla Via del Damasco 09:30 Rai Parlamento Punto Europa 10:00 Voyager Factory: Inside the world 10:40 Cronache Animali 11:30 Mezzogiorno in Famiglia 13:00 TG2 Giorno 13:25 Rai Sport Dribbling 14:00 Voyager Factory 15:40 Sea Patrol 17:00 Qualifiche 18:00 TG2 LIS 18:05 Rai Sport 90* Minuto; Serie B 18:50 Countdown 20:30 TG2 21:05 Castle 21:50 Elementary 22:40 TG2 22:55 Rai Player 23:00 Rai Sport Sabato


23:45 Correva l’Anno

Sprint 23:45 TG2 Dossier

Rete 4

Rai Tre

GO 203/Melita 152 06:00 Fuori Orario. Cose (mai) Viste 07:00 The Big Valley 07:50 Triple Deception Film 1956 09:30 L’Elisir del Sabato 11:00 TGR BellItalia 11:30 TGR Prodotto Italia, TG3 12:25 TGR Settimanale 12:55 TGR Ambiente Italia 14:00 TG Regione 14:20 TG3, TG3 Pixel 14:50 Meteo 3, TG3 LIS 15:00 Tv Talk 16:30 Hotel 6 Stelle 17:15 Rai Player 17:20 Pane Quotidiano 18:55 Meteo 3, TG3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:10 Che Tempo Che Fa 21:30 Ulisse: Il Piacere di Scoprire 23:25 TG3, TG Regione

GO 206/Melita 153 07:35 Miami Vice 08:30 Hunter 09:35 Magazine Champions League 10:05 Il Mondo Di Giulio 10:50 Ricette All’Italiana 11:30 TG4 Telegiornale 12:00 Diagnosis Murder 12:55 Murder She Wrote 14:00 Lo Sportello di Forum 15:30 Come Si Cambia Celebrity 16:10 Ieri e Oggi in TV Speciale 17:00 Agatha Christie’s Poirot: Death in the Cluds Film 1992 (17:38, 22:18 TGCom) 18:55 TG4, Meteo.IT 19:35 Il Segreto 20:30 Tempesta

d’Amore 21:30 A Dangerous Man Film 2010 bi Steven Seagal 23:29 Dirty Harry Film 1971 b’ Clint Eastwood, Harry Guardino

Canale 5

GO 205/Melita 154 08:00 TG5 Mattina 09:10 Superparties 10:00 Melaverde 11:00 Forum 13:00 TG5, Meteo.IT 13:40 Beautiful 14:10 Amici 15:10 Il Segreto 16:00 Verissimo 18:50 Avanti Un Altro! 20:00 TG5, Meteo.IT 20:40 Striscia La Notizia 21:10 Amici 00:30 Speciale TG5 01:30 TG5 - Notte

Italia 1

GO 204/Melita 155 06:55 Cyber Girls 07:45 True Jackson, VP

G˙al iktar informazzjoni dwar programmi ara pa©na 39

08:40 Glee 10:30 Camp Rock 2: The Final Jam Film 2010 b’ Joe Jonas, Nick Jonas, Maria CanalsBarrera (11:13 TGCom) 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset 13:40 Grande Fratello 14:10 The Simpsons 14:45 Grand Prix - Superbike Prove -- Gp Aragona 15:55 Norbit Film 2007 b’ Eddie Murphy, Thandie Newton 18:30 Studio Aperto 19:30 Ope Season Film Cartoons 2006 21:10 Furry Vengeance Film 1995 b’ Paul Hogan, Elijah Wood, Isaac Haye 22:55 Superhero Novie Film 2008 b Drake Bell, Sara Paxton

La 5

GO 209 / Melita 162 07:30 Tempesta d’Amore 08:30 Centovetrine 11:15 Principesse 12:00 Extreme Makeover Home Edit. 14:00 Royal Pains 15:30 Lina’s Hair 2 16:00 Non Ditelo Alla Sposa VI 17:00 Spose Extralarge 17:45 Donnaventura 18:30 Amici 20:05 Extreme Makeover Home Edition 21:10 Coyote County Loser Film 2009 (22:01, 23:41 TGCom) 23:00 X-Style 23:30 Kissing a Fool Film 2000 b’David Schwimmer, Jason Lee

Eurosport

GO Plus 801/Melita 600

Countdown

Raidue fis-18:05

Sebastian Ströbel u Chiara Schoras jidhru f’din is-sensiela ÌermaniΩa. Fis-silta tal-lum jistab ra©el ma˙ruq g˙al kollox immanettjat f’karozza. Investigatur jiftakar f’inçident simili li kien sar f’belt o˙ra. Meta fil-©urnali jidhru r-ritratti tal-mejtin imur ra©el isostni li issa kien imiss lilu li jinqatel.

TCM

GO Plus 701/Melita 310

06:00 Rebel Without a Cause 07:50 Many Rivers to Cross 09:20 The Gang That Couldn’t Shoot Straight 11:00 The Fastest Gun Alive 12:30 Cimarron 15:00 The Tender Trap 16:55 Robin and the 7 Hoods 19:00 Logan’s Run 21:00 Sitting Target 22:35 North by Northwest

08:30 Live: ISU Grand Prix, Figure Skating 12:45 FIFA Under 17 World Cup Football 14:00 Live: UEFA Women’s

Films g˙al-lum fuq il-Cable

MGM

GO 702/Melita 312

06:30 Timerider: The Adventure of Lyle Swann 08:05 The Time Guardian 09:25 Walk Like a Man 10:55 Mystery Date 12:30 French Kiss 14:20 The Hospital 16:00 American Heart

17:55 19:35 21:00 22:40

Little Man Tate One More Chance Josie and the Pussycats Tank Girl

Go Stars GO 15

14:20 16:50 18:45 21:00 22:45 00:40 02:10 04:15 06:10 08:45

Champions League Football [Live] 16:00 FIFA Under 17 World Cup Football 17:00 ISU Grand Prix, Figure Skating 18:00 ISU Grand Prix, Figure Skating 19:00 FIFA Under 17 World Cup Football 20:00 Boxing 21:00 Live Superkombat Fighting Championship Kickboxing

BBC

GO 301/Melita 300

08:30 09:15 10:05 10:35 11:00 11:30 12:00 12:45 13:15 14:05 15:00 15:30 17:00 17:30 18:00 18:30 20:00 20:45 21:30 22:20 23:20 23:50

The Weakest Link David Copperfield Rev. Friday Night Dinner Absolutely Fabulous My Hero Doctor Who Me and Mrs Jones David Copperfield Casualty EastEnders EastEnders Absolutely Fabulous My Family My Family Doctor Who Being Erica Alan Carr: Chatty Man The Town Pramface Me and Mrs Jones Ideal

Discovery GO 501/Melita 400

09:05 09:55 12:35 14:25 15:20

Mighty Planes Born Survivor Ultimate Survival World’s Scariest... The Big Brain Theory 16:15 Wheeler Dealers 17:05 FantomWorks 19:00 How It’s Made 20:00 Flip Men 20:30 Game of Pawns 21:00 Baggage Battles Two-Faced 21:30 Auction Hunters Armageddon Safe House The Hurt Locker Grown Ups 2 Unknown Sound of My Voice Safe House In the Loop Armageddon CLOSE

08:20 The LXD: The Uprising Begins 09:45 Cloud Atlas 12:30 In the Loop

GWIDA 31


PARIRI GWIDA g˙andha esperti li jirrispondu l-mistoqsijiet u d-diffikultajiet li t˙abbat wiççek mag˙hom fil-˙ajja ta’ kuljum. Kompli iktbilna u segwi din il-pa©na.

L-edukazzjoni sesswali (3)

N˙oss li g˙andi ng˙in

Hu minnu li ˙afna nies jemmnu li jekk inkellmu lil uliedna dwar is-sess qisna qed nag˙tuhom permess ˙alli jkollhom x’jaqsmu. Imma riçerka u esperjenza wriet li dan mhux minnu. Meta tqabbel pajjiΩi b˙all-Olanda, fejn l-adulti jitkellmu iktar çar ma’ uliedhom, qed jirriΩulta li hemm ˙afna iktar Ωg˙aΩag˙ li qed jag˙Ωlu li jistennew. Iwie©eb Din l-istess riçerka turi li iktar MATTHEW BARTOLO mal-adoloxxenti qed isibu spazju Terapista Sesswali rilassanti u miftu˙ biex jistaqsu u jiççaraw xi dubji li g˙andhom dwar is-sess, ir-relazzjonijiet u s-sesswalità, iktar qed jag˙rfu jag˙mlu deçiΩjonijiet g˙aqlin u kawti. B’edukazzjoni sesswali u ta' relazzjonijiet jien nifhem li g˙andna nibdew bl-eΩempju. G˙alxejn ng˙allem lil binti li importanti tkun kuntenta f’relazzjoni u anke tag˙Ωel relazzjoni ugwali li tg˙inha tikber b˙ala persuna meta jien inwaqqa’ lill-ommha g˙aç-çajt quddiemha. G˙alxejn nippretendi li binti tkun kuntenta b’kif tidher u ma tin˙eliex wara t-tlellix meta ommha taqla’ l-gwardarobba kollha u tag˙mel il-buli 'g˙ax ma tidhirx tajjeb' kull meta nkunu se no˙orgu. Kif ng˙ixu g˙andu jkun fl-istess linja ma’ dak li ng˙idu lil uliedna nkella wliedna se jag˙Ωlu li jg˙ixu skont dak li jaraw u mhux dak li jisimg˙u. Importanti anke l-attitudni li g˙andna lejn ©isimna u lejn ©isimhom ukoll. Il-messa©© dejjem g˙andu jkun wie˙ed poΩittiv kemm dwar il-©isem, ir-relazzjonijiet u anke s-sess. Wara kollox it-tlieta li huma huma rigali li vera jistg˙u jg˙inuna nikbru b˙ala individwi meta jkunu b’sa˙˙ithom. Ovvjament dejjem g˙andna nitkellmu u nsemmu kif dawn jistg˙u jo˙olqu w©ig˙. Jekk wie˙ed ma jirrispettax lilu nnifsu jew lill-partner tieg˙u, jew juΩa ©ismu jew is-sess ˙alli jipprova jtella’ l-istima tieg˙u nnifsu, wie˙ed ikun qed jag˙mel ˙sara lilu nnifsu. G˙alhekk g˙andna nenfasizzaw il-valuri tar-rispett, l-im˙abba, il-kuntentizza u l-kunfidenza meta nitkellmu dwar is-sess u r-relazzjonijiet. Dawn jibdew minn meta qed ng˙allmu lil uliedna kif jie˙du ˙sieb tag˙hom infushom u g˙alhekk minn meta nkunu qed na˙sluhom l-ewwel darba. L-edukazzjoni dwar sess u relazzjonijiet hi bbaΩata fuq l-attitudni tag˙na iktar milli l-informazzjoni li nag˙tu.

Na˙dem ma’ mara u kemm-il darba nispiççaw inqattg˙u l-˙in tal-brejk flimkien. T˙obb titkellem ˙afna dwar il-problemi li g˙andha min˙abba wliedha. Tg˙id li l-iskola keççewhom g˙aliex joqog˙du ji©©ieldu u anki jigdmu lil s˙abhom fost l-o˙rajn. Sa anki tefg˙u xi affarijiet lejn l-g˙alliema. Dan l-a˙˙ar semmiet meta wie˙ed minn uliedha g˙amel ˙afna ˙sara fiddar waqt li hija u r-ra©el tag˙ha kienu Twie©eb reqdin. B˙ala dixxiplina g˙alqithom MARY ANNE ZAMMIT fil-kamra. Agony Aunt Jiddispjaçini ˙afna nisma' dwar dan kollu g˙aliex g˙alija t-tfal qed jag˙mlu hekk biex ji©bdu l-attenzjoni g˙aliex g˙andhom xi problemi. Ir-ra©el qalli li missni nevitaha lil din il-mara u biex ma ninda˙alx fejn mhux affari tieg˙i. IΩda fis-subkonxju tieg˙i n˙oss li g˙andi nag˙mel xi ˙a©a.

Ibg˙at il-mistoqsijiet tieg˙ek lil Matthew Bartolo indirizzati hekk: GWIDA, Pariri/Bartolo, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrie˙el QRM 3000

Jekk minn kliem din il-mara qed tinduna li jista’ jkun hemm xi abbuΩ ma’ uliedha, mela hemm g˙andek id-dmir tag˙mel xi ˙a©a. Sabiex ma tid˙olx f’inkwiet, tista’ ççempel b’mod anonimu lil xi a©enzija g˙at-tfal b˙all-APPOÌÌ u tkellimhom dwar is-sitwazzjoni. Tista’ ççemplilhom fuq 22959000 jew tid˙ol fis-sit tag˙hom www.appogg.gov.mt g˙al aktar informazzjoni. Filwaqt li d-dixxiplina hi importanti, madanakollu qatt m’g˙andu jkun hemm abbuΩ, speçjalment fejn jid˙lu t-tfal li huma vulnerabbli. Naqbel mar-ra©el tieg˙ek fejn jg˙id li lil din il-mara g˙andek tevitaha. L-g˙aΩla tal-˙bieb u tan-nies li mag˙hom inqattg˙u ammont ta’ ˙in liberu mag˙hom hija importanti. M’g˙andniex na˙lu l-˙in tag˙na ma’ nies li mhumiex poΩittivi u li ma ˙aqqhomx il-˙in tag˙na. Ibg˙at il-mistoqsijiet tieg˙ek lil Mary Anne Zammit indirizzati hekk: GWIDA, Pariri/Zammit, Content House, Mallia Buildings, 3, Level 2, Triq in-Negozju, Mrie˙el QRM 3000

SEX EDUCATION FOR PARENTS Date: Saturday 12 April 13:00 — 16:00 Venue: 47 Vjal il-Óelsien, Ûebbu© Price: €12 early bird (until 30/3/2014) €15 therafter Spaces are limited as an intimate setting is required for such a meeting. This event is on a first come first served basis. Contact: info@willingness.com.mt or call 79836448

32 GWIDA


q ONE

INTERVISTA

Min˙abba l-festival kienet tqum fil-05:00 Ikompli minn pa©na 8

Tlug˙ u nΩul Min˙abba li x-xog˙ol ta’ kant u r-reçtar jirrikjedu ˙afna ˙in, Jessika ma tantx jibqg˙alha ˙in biex tiddeverti. Minkejja li dan kollu jfisser xog˙ol iebes, Jessika tg˙id li dan kollu g˙enha tikber u titg˙allem waqt li anki g˙enha trabbi iktar kunfidenza. Jessika hi tfajla attraenti u

simpatika. Hi wkoll single. Nitkellmu dwar dan … “Il-partner ideali tieg˙i jrid jifhem il-˙inijiet tieg˙i u s-sitwazzjoni u l-impenji li jkolli. “Hawn xi nies hawn Malta li g˙adhom tradizzjonali ΩΩejjed. Dawn jippretendu li g˙ax tkun qieg˙da f’relazzjoni g˙andek twaqqaf il-karriera ta’ kant. Meta g˙alija din parti essenzjali minn ˙ajti,” ittemm tg˙id il-kantanta.

KOMPETIZZJONI Irba˙ Ωew© biljetti g˙al premiere tal-film Simshar u Ωew© biljetti fil-©img˙a biex tara film fl-Empire

Ritratt: Philip Vella

Sudoku

Il-premier tal-film SimShar se jkun fl-Empire Cinema f’Bu©ibba. Issa hu ç-çans tieg˙ek li tirba˙ Ωew© biljetti g˙all-premiere tal-film jekk tirrispondi tajjeb g˙al din il-mistoqsija. Kull ©img˙a jintreb˙u wkoll Ωew© biljetti biex tara film g˙addej fl-Empire. Tirba˙ l-ewwel ittra bit-twe©iba t-tajba. Simshar hu spirat minn ©rajjiet li ©raw tassew? IVA/LE Twe©iba ______________________________________________ Isem __________________________ Tel/Mob _______________ Indirizz _______________________________________________ ____________________________ Email ____________________ Ibg˙at it-twe©iba tieg˙ek fl-indirizz: Empire Cinema Complex, Triq il-Korp tal-Pijunieri, Bu©ibba, San Pawl il-Ba˙ar SPB 2804

Mit-Tnejn sal-Ìimg˙a bejn is-6:30am u d-9am fuq RTK 103.0 FM

Is-soluzzjoni fil-˙ar©a li jmiss

Is-soluzzjoni tal-˙ar©a ta' qabel tinsab f'pa©na 39

GWIDA 33


OROSKOPJU

qsmu soçjali o˙or©u

fux attenti

om stg˙ux

ta’.

Capricorn Mit-22 ta’ Diçembru sal-20 Jannar Fil-bidu ©img˙a mimlija attività, garanzija li se jkollkom x’taqsmu ma’ ˙afna nies. Xi ntopp fix-xog˙ol jg˙ib wa˙du. Fil-qasam soçjali ssibu li l-˙bieb huma f’burdata ta’ djalogu, bil-possibbiltà li jo˙or©u affarijiet poΩittivi favur tag˙kom.

Pisces Mill-20 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu Jidher li dan ix-xahar t˙ossu l-ambjent ta’ madwarkom jinbidel, iΩda tibΩg˙ux: l-istilel favur tag˙kom. Il-˙ila u l-mod raffinat fl-im©iba tag˙kom huma l-armi li g˙andkom tuΩaw f’kull konfrontazzjoni. Ma tistg˙ux torqdu.

aldliet u

Aquarius Mill-21 ta’ Jannar sad-19 ta’ Frar Tkomplu bir-ritmu qawwi tax-xog˙ol g˙ax l-Akwarjani ma jafux joqog˙du lura. IΩda l-aggressività tag˙kom ibΩg˙u minnha: attenti minn dawk li jippruvaw jiddrammatizzaw l-azzjoni tag˙kom biex jie˙du vanta©© minnkom.

Aries Mill-21 ta’ Marzu sal-20 ta’ April Jinqalg˙u problemi fil-konfront tax-xog˙ol u l-familja; b˙alissa t˙ossukom f’morsa b’kul˙add jag˙fas mill-a˙jar li jista’. Marte tg˙inkom issibu interessi ©odda ˙alli tesprimu l-kreattività tag˙kom. Taqtg˙ux qalbkom.

Mis-6 sat12 ta' April Il-personalità televiΩiva GRAZIELLE CAMILLERI, Aries, tag˙laq sninha fis-7 ta’ April Taurus Mill-21 ta’ April sal-21 ta’ Mejju Jispikkaw il-kuntatti mal-o˙rajn, kollox iffukat fuq il-bΩonn tal-kommunikazzjoni, li tag˙mlu ˙bieb ©odda, li tg˙ixu çerti bidliet u taqsmu çerti esperjenzi. Mhux il-waqt li tg˙idu dak li t˙ossu g˙ax dan jista' jdur kontrikom.

Gemini Mit-22 ta’ Mejju sal-22 ta’ Ìunju Mument tajjeb fil-qasam professjonali li b˙alissa je˙dilkom ˙afna ˙in iΩda li jag˙tikom sodisfazzjon. Merkurju hu ˙abib kbir tag˙kom u se jg˙inkom anki fir-riΩorsi finanzjarji. Óabib mill-img˙oddi j©ibilkom nifs ©did f'˙ajjitkom.

Cancer Mit-23 ta’ Ìunju sat-23 ta’ Lulju T˙ossu bΩonn kbir li tiksbu çerta awtonomija. Tistg˙u tag˙mlu passi li lanqas qatt ˙sibtuhom. Issa Ω-Ωmien li tag˙mlu çerti g˙aΩliet li jag˙tukom riΩultati tajba f’kull qasam, anki fir-relazzjonijiet mas-sess oppost. U ftakru li mhux il-waqt li titolbu Ωieda!

Leo Mill-24 ta’ Lulju sat-23 ta’ Awwissu T˙ossu l-bΩonn li jkollkom affermazzjoni personali: dawk ta’ madwarkom je˙dukom wisq for granted. IΩda bl-g˙ajnuna tal-istilel ma ddumux ma t˙ossukom f’poΩizzjoni li tistg˙u tinnegozjaw. Fl-a˙˙ar se taqtg˙u xewqa li ilkom ta˙sbu fiha.

Virgo Mill-24 ta’ Awwissu sat-23 ta’ Settembru Tridu ta˙dmu biex teg˙lbu l-ostakli li jag˙mlulkom. Bl-g˙ajnuna ta’ ˙bieb tistg˙u taslu g˙al bidla radikali jekk tag˙rfu tippjanaw strate©ija tajba. Fl-im˙abba Venere tag˙ti n-nar lid-djalogu bejn il-ma˙bubin. Komplu stinkaw g˙ax se tirnexxu.

Libra Mill-24 ta’ Settembru sat-23 ta’ Ottubru T˙ossu responsabbiltà kbira biex tg˙inu lill-proxxmu wara esperjenza li g˙addejtu minnha li nebb˙itkom li s-salib tag˙kom hu Ωg˙ir ˙dejn dak ta’ ˙addie˙or. Titilfux din ir-rieda u fittxu fejn se tag˙tu daqqa ta’ id li min hu bΩonnha.

Scorpio Mill-24 ta’ Ottubru sat-22 ta’ Novembru Affrontaw il-˙ajja b’raskom img˙ollija ’l fuq u bi spirtu kumbattiv. Min m’g˙andux salib g˙andu domna. Issa l-waqt li ta˙sdu dak li Ωrajtu kemm-il darba ma t˙allux lil min jag˙lqilkom bibien. Iksru r-rutina u ag˙mlu kapriçç mag˙kom infuskom.

Sagittarius Mit-23 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diçembru Bid-diplomazija jirnexxilkom i©©ibu lil dawk ta’ kontra tag˙kom biex jag˙tukom daqqa ta’ id. Ippriedkaw li l-affarijiet g˙andna narawlhom il-lat poΩittiv. A˙dmu biex tiksbu lura l-fiduçja fikom infuskom f’dawk li huma relazzjonijiet mal-partner.

afna

mlu g˙aΩliet mas-

ta’ a’ negoz-

nuna aw ejn

perhu n se

n m

om fikom

34 GWIDA

Ótie©a li t jag˙tukom Sagittarius Diçem-bru


SBUÓIJA

“G˙andi ˙abta l-istil jinbidel skont il-burdata” Ikompli minn pa©na 16 xi wie˙ed estravaganti. I˙obb iΩomm mal-moda kurrenti u jara li jilbes affarijiet li jixirqulu. “Ikolli ng˙id li g˙andi ˙abta l-istil jinbidel skont il-burdata. Daqqa nilbes xi hoodie u beritta, daqqa xi qmis, u daqqa tarani ˙iere© bi blazer. Qisni t-temp Malti, qatt ma niddeçiedi!” jiççajta. Fir-rigward ta’ ikel, dejjem jipprova jiekol ikel tajjeb g˙al sa˙˙tu. Isemmi li j˙obb jiekol minn kollox. Fosthom g˙a©in, insalati, pizez, la˙am u anke

inn nti

li ix n

frott tal-ba˙ar. Imbag˙ad ix-xarba favorita tieg˙u hi l-ilma. “Dejjem issibli flixkun ilma mieg˙i nkun fejn inkun, anke fuq il-komodina. In˙obb ukoll il-kafè, nie˙u xi tlieta jew erba’ kuljum Ωgur,” ikompli. EΩerçizzju “Nixtieq ng˙id li iva, nag˙mel eΩerçizzju ta’ spiss. Imma sfortunatament ma tantx g˙andi ˙in nag˙mel. Rari nag˙mel. Ìieli nipparkja l-karozza ’l bog˙od u nimxiha sal-post fejn ikolli mmur. “Meta jkolli l-˙in biex nag˙mel eΩerçizzju ma nag˙mel xejn ta’ barra minn hawn. Ìieli ftit id-dar u forsi anke mmur nimxi, biex g˙allinqas ma ne˙xienx u nibqa’ f’sa˙˙ti. Dejjem skont iç-çans li jkolli,” iΩid. Nistaqsuh x’inhi l-opinjoni tieg˙u fir-rigward tal-mixi u dwar dan g˙andu ˙afna xi jg˙id. “Il-mixi n˙oss li hu importanti ˙afna. Apparti li hu tajjeb g˙as-sa˙˙a u biex inçaqalqu naqra ©isimna, hu tajjeb ukoll biex taqta’ mir-rutina ta’ kuljum. “Tinqala’ minn quddiem il-kompjuter u titlaq g˙al g˙onq it-triq u tie˙u naqra arja friska. Taljena rasek millinternet u t-teknolo©ija u tapprezza d-dinja ta’ madwarek. Na˙seb dak hu l-ikbar vanta©© tal-mixi,” jispiçça l-intervista.

IRBAÓ MA’ 1 Sett DVDs tas-sensiela Boxxla Xjaten g˙allvalur ta’ 40 ewro. 2 Pizza g˙al tnejn ming˙and La Spiaggia Restaurant f’BirΩebbu©ia. Mistoqsija: Semmi mistieden li deher fil-programm Sieg˙a Ûmien.

Ritratti: Glorianne Cassar

Irba˙ Ωew© biljetti g˙al tnejn ma’ POPCORN fuq ONE Il-programm Popcorn jixxandar nhar ta’ Ìimg˙a fl-16:30, b’ripetizzjoni s-Sibt fil-23:00 u t-Tlieta fil-22:50 fuq ONE Irba˙ wie˙ed minn Ωew© biljetti g˙al tnejn billi tirrispondi tajjeb g˙all-mistoqsija ta’ hawn ta˙t. Semmi isem ta’ film ma˙ru© mill-KRS li qed jintwera fiç-çinemas lokali b˙alissa.

Twe©iba ______________________________________________ Twe©iba ______________________________________________ Isem __________________________ Tel/Mob _______________ Isem __________________________ Tel/Mob _______________ Indirizz _______________________________________________ Indirizz _______________________________________________ ____________________________ Email ____________________ ____________________________ Email ____________________

Ibg˙at il-kupun f’l-indirizz: Sieg˙a Ûmien, Bronk Productions, Triq Dun Filippu Borg, B’Kara. Ir-rebbie˙ jit˙abbar live waqt il-programm meta jittella’ l-kupun rebbie˙. Sieg˙a Ûmien jixxandar kuljum mit-Tnejn sal-Ìimg˙a fid-09:00 fuq ONE.

Ibg˙at it-twe©iba tieg˙ek fl-indirizz: GWIDA, Kompetizzjoni Popcorn, Content House, Mallia Buildings, 3 Level 2, Triq in-Negozju, Mrie˙el QRM 2000

GWIDA 35


LOGÓOB

TISLIBA BIL-PREMJU 14 L-Ewwel Premju: Vawçer ta’ 20 ewro minn Gold Market; It-Tieni Premju: Vawçer ta’ 15-il ewro ming˙and Follia & Co; It-Tielet Premju: Pizza u drink g˙al wie˙ed minn Peppi’s, Sliema; Ir-Raba’ u l-Óames Premju: 2 biljetti g˙all-iMdina Dungeons; Is-Sitta u s-Seba’ Premju: 2 biljetti g˙allwirja Knight Hospitallers fil-Belt. Mimdudin 1 Mag˙sura jew s˙i˙a din il-frotta mimlija vitamini (6) 2 Kannizzata fil-©nien (6) 6 Óaqq (9) 8 Pezza minnu g˙allpurtieri (5) 9 IbeΩΩg˙u lit-tfal bih (5) 11 Mititlu martu (5) 13 Bumbardament (6) 16 Tifel qed jikber b˙al tifla mqarqça (4) 17 Salvatore fil-qosor (4) 18 Lem˙itu (4) 19 Karta tal-log˙ob binnumru wie˙ed (3) 21 u 25 Mimduda G˙amlet b˙alu (4) 22 G˙asfur iswed jg˙ajjat g˙al xejn? (5)

23 Pri©unier (5) 25 Ara 21 Mimduda (3) 26 Xi arblu maqlub ta’ dawk li ji©u minnek ˙adid iebes (5) 27 AkkuΩaw (4) 28 Mhux issa jew il-biera˙ (3) 29 IΩomm ru˙u (5) Weqfin 1 Óarira b’sa˙˙itha g˙assajd (5) 3 Óa l-lawrja (7) 4 Fuq kollox u fuq kul˙add (4) 5 Daqq il-qanpiena jew it-telefon (6) 6 G˙aΩiΩa din il-˙a©ra (5) 7 Ikel fin g˙all-flieles (5)

10 Hemm fejn jid˙lu l-vapuri u l-jottijiet (5) 12 Ótija tieg˙i … culpa (3) 13 Ming˙ajr (3) 14 Musmar irbattut (5) 15 Dag˙dig˙a (6) 16 Meta jaqbdek oqg˙od rasek ’l isfel u ixrob tazza ilma (8) 17 Óaxixa bnina g˙assa˙˙a, ta’ Popeye (7) 20 Qatta’, Ωarrat (6) 22 Tal-qatta’ jew nexfin tajbin fis-soppa wkoll (5) 23 Ma jmurx maΩ-Ωejt g˙alkemm dejjem mieg˙u (4) 24 Tag˙tih lil min t˙obb (4)

Soluzzjoni ta’ Tisliba 12 Mimdudin 1 Klamar; 2 Gamblu; 6 Flissjoni; 8 Gwida; 9 Farka; 11 Niedi; 13 Ba˙˙ar; 16 Kejk; 17 S˙un; 18 Lejl; 19 Olè; 21 Lift; 22 Jiswa; 23 I©mla; 25 (Ere)Mit; 26 Buffu; 27 Frar; 28 (Ba˙)Nan; 29 Çatta Weqfin 1 Kmand; 3 Brigant; 4 Umli; 5 PoΩati; 6 Fro©a; 7 Isba˙; 10 Ri©el; 12 Ere(mit); 13 Ba˙(nan); 14 Óanut;15 Arlo©©; 16 Klawsura; 17 Salamun; 20 Óarufa; 22 Jarda; 23 INRI; 24 Mira

Ir-rebbie˙a ta’ Tisliba 12 L-Ewwel Premju: R. Delia (Il-Marsa); It-Tieni Premju: G. Abela (Óal Tarxien); It-Tielet Premju: A. Callus (Ix-Xg˙ajra); Ir-Raba’ Premju: K. Agius (IΩ-Ûejtun); Il-Óames Premju: M. Vassallo (Il-Gudja); Is-Sitt Premju: J. Said (Ra˙al Ìdid); Is-Seba’ Premju: R. Mifsud (ÓaΩ-Ûabbar)

TISLIBA BIL-PREMJU Nru 14 Ibg˙at is-soluzzjoni lil GWIDA/14 Content House, Mallia Buildings, 4, Level 2, Triq in-Negozju, Mrie˙el QRM 3000 mhux aktar tard minn nhar il-Ìimg˙a 11 ta’ April. Qabel jing˙ata l-premju ssir mistoqsija fuq it-telefon lil min jittella’ ismu. Isem

36 GWIDA

Indirizz


600

F’Salib

it-toroq

"Stajt tg˙id lili. Kont ni©i. Ma na˙sibx li niddejjaq nag˙tik daqqa t’id," qaltlu bi tbissima Karmelina. "Imma Emily l-impjegata tieg˙i, Karmelina," wie©eb Henry. "U ma nixtieqx li jkolli problemi. Nixtieq li nkompli na˙dem," qaltilha Emily bil-kalma. Karmelina iΩda ˙adet g˙aliha. "Tridni nitlaq hux? Jien qieg˙da Ωejda hawn, hux hekk qed tg˙idli? Mela nitlaq ikolli. Lanqas ˙aqq it-triq," ˙atfitha Karmelina. "Int x’ridt eΩatt, Karmelina?" staqsa Henry. "Xtaqt inkellmek ftit," lissnet Karmelina din id-darba b'ton ˙elu hekk kif tbissmet lil Henry. "Mela tista' tg˙idli," qalilha. "Jien wa˙dek xtaqt inkellmek," qaltlu. "Issa nitlaq jien," qabΩet Emily. "Le, le, Emily, int ibqa' hawn g˙ax g˙andi bΩonnok. Ara jirnexxilekx tirran©ali daqsxejn l-affarijiet fil-kçina. Imxi mieg˙i," qal Henry hekk kif dar lejn Karmelina u talabha tistenna ftit. Henry u Emily da˙lu fuq ©ewwa fil-kçina. "Qed tara x’ridt infisser jien," qaltlu l-mara. "Iva, iva fhimtek. Imma issa g˙inni no˙ro© minn din is-sitwazzjoni," talabha. "Imma lili xi tridni nag˙mel?" staqsietu. "Ma nafx. Imma l-importanti hu li ma t˙allinix wa˙di mag˙ha!" qalilha r-ra©el. **************** "Ma tantx fadalli Ωmien," lissnet Marlene malli ltaqg˙et ma' Mario. "TbeΩΩag˙ni nisimg˙ek titkellem hekk," stqarr mag˙ha hu. "Int m’g˙andekx g˙alfejn tibΩa'. Int mhu se tidher imkien," qaltlu. "Imma jekk jinqala' xi ˙a©a lili jistg˙u jassoçjawni mieg˙ek," lissen hu. "M’g˙andhomx g˙alfejn," qatg˙etlu fil-qasir. "Nixtieqek tg˙idli x’se tag˙mel eΩatt," staqsiha. "Mhux affarik," wie©bet Marlene hekk kif ˙ar©et xi flus u tathom lil Mario. Hu ma qal xejn aktar iΩda ˙a l-flus u beda jg˙oddhom. "Dawn mhux kemm ftehimna," qalilha. "G˙andek xorti tajtek dawn. Il-kumplament se to˙odhom malli tg˙inni nipperfezzjona l-mira tieg˙i," qaltlu. "Hemm bΩonn li tikkonçentra aktar. Kultant ikollok mira tajba u kultant

F’Salib

it-toroq

597

g˙ajn il-labra darba u mhux se jirnexxielek tag˙milha darb’o˙ra," wissietha Helen. "Helen, vera, qed nistordi," sa˙qet Tessie. "Iva mela, qed tistordi. Lanqas jekk taqa' mal-art ma ti˙ux nifs mhu se nemmnek. Il-kummiedji tieg˙ek issa drajthom u l-iskuΩa tal-mard mhux se ta˙dem aktar mieg˙i. Darba t˙assartek u di©à g˙addejtha biΩ-Ωmien lil din il-familja," ˙atfitha Helen waqt li ˙ar©et b'rabja mill-kamra. Tessie ma tniffsitx aktar. Tassew kienet qed t˙ossha mhux f'postha. IΩda ©ralha b˙all-istorja tal-lupu u issa ma kinitx qed ti©i emmnuta. **************** Emily marret ir-ristorant u Henry skanta meta sabha ma' wiççu. "Emily, x’qed tag˙mel hawn dalg˙odu? B˙alissa m'intix xog˙ol," qalilha. "G˙ax jien m'iniex xog˙ol inqlajt dalg˙odu," we©bitu. "G˙andna l-problemi? Jaqaw se titlaq g˙adek bilkemm bdejt?" staqsa ma˙sud. "Le, le. Minix se nitlaq. M'iniex imdejqa hawn," qaltlu. Henry ˙a r-ru˙. "Imma xi ˙a©a nqala' la ©ejt f’dan il-˙in, hux?" staqsiha. "Karmelina!" qaltlu fil-qasir. "Ìralha xi ˙a©a?" staqsiha. "Ma nafx. Int tista' tg˙idli," qaltlu hi. "Xi tridni ng˙idlek?" staqsiha. "Jaqaw interessat fiha?" staqsietu ming˙ajr ma qag˙det tilg˙ab bilkliem. "Ma nag˙mlux mod li qed tg˙ir?" irrispondiha hu kwaΩi qed jid˙aq. "Int ukoll?" ˙atfitu Emily hekk kif ˙asset fawra tiela' f'wiççha. "Jien ukoll xiex?" we©ibha hu. "Ma rridx noqg˙od indur mal-lewΩa imma Karmelina hija persuna verament speçjali. Fejn noqg˙od jien donnu ˙add ma jifhimha. Mhux g˙ax jien nifhimha wisq lanqas imma issa drajtha. Kultant l-atte©©ament tag˙ha huwa imprevedibbli. Kienet hemm g˙alija f’mumenti bΩonjuΩi ta’ ˙ajti. Ma rridx naraha twe©©a'," qaltlu. "Emily, dalg˙odu rnexxielek titlifni," qalilha. "Henry, nixtieq inkun naf ˙a©a wa˙da biss. Se ner©a' nistaqsik. Int interessat fiha?" insistiet hi. "Emily, emminni ma nafx g˙alfejn qed tistaqsini dan. G˙ax qg˙adna


598

F’Salib

it-toroq

madwar mejda nixorbu ma jfissirx li jien interessat fiha," lissen hu mgerfex jipprova jifhem x'kien qieg˙ed ji©ri. "Imma hi hekk qed ta˙seb. Karmelina da˙˙litha f'mo˙˙ha li int interessat fiha," qaltlu. "Imma ˙asbet ˙aΩin. G˙andha karattru eççentriku ˙afna u hemm xi karatteristiçi li jda˙˙quni. G˙allinqas dik l-impressjoni mid-darba li ltqajt mag˙ha. Imma aktar minn hekk minn Karmelina ma rrid xejn. Jien iktar kieku nixtieq li int t˙ossok komda mieg˙i," qalilha. "Kien Ωball li ©ibtha hawn. Kevin g˙andu ra©un. Jien g˙ax-xog˙ol ni©i," qalet hi. "G˙alkemm ti©i g˙ax-xog˙ol ma jfissirx li ma nistg˙ux inkunu ˙bieb ukoll. Ridtek t˙ossok komda f’dan il-post. Ma nara xejn ˙aΩin g˙ax g˙idtlek i©©ib lil Karmelina tie˙u xi ˙a©a minn hawn u Kevin, g˙alkemm qatt ma ltqajt mieg˙u, jista' ji©i meta jrid. Però g˙al Karmelina m’g˙andi l-ebda ©ibda, pjuttost ikolli nammetti li int tog˙©obni aktar," stqarr Henry. Henry resaq lejha u ˙ares fiss f’g˙ajnejha. Emily ˙arset f’g˙ajnejh ukoll, g˙alkemm indeçiΩa lejn is-sentimenti u l-©ibda li kellha lejn ir-ra©el. IΩda l-mument inkiser b’ta˙bita fuq il-bieb. Henry u Emily ˙arsu u raw lil Karmelina. **************** Priscilla ˙ar©et iddur fit-triq. Kienet mitlufa fil-˙sibijiet. Mickey wkoll kien qieg˙ed idur. Kien qieg˙ed i˙uf fit-toroq b˙as-soltu. Malli lema˙ lil Priscilla tbissem. Óares madwaru biex ikun çert li ˙add ma kien qieg˙ed jarah. "Priscilla, kif int?" staqsiha malli resaq viçin tag˙ha. "A˙jar tibqa' sejjer," wissietu. "Ma tridx kliem?" kompla jistaqsiha. "A˙jar xejn," qaltlu. "Imxi dawra Ωg˙ira mieg˙i," talabha. "Il-Papà ma jridnix ni©ri ma' nies li ma nafx," we©bitu. "Imma int lili tafni," qalilha b'ton ˙elu. "Il-Papà ma jafx li jien nafek," kompliet tg˙idlu. "Jibqa' s-sigriet tag˙na. Il-Papà m'g˙andux g˙alfejn ikun jaf," qalilha biex jipprova jikkonvinçiha. "Ma rridx li jkolli aktar sigrieti mal-Papà," iddikjarat. "Jaqaw il-Papà re©a' qed jag˙ti kasek? Re©a' qieg˙ed i˙obbok?" staqsiha.

F’Salib

it-toroq

599

"M’g˙adux jippreferi lil dik? Claire jisimha hux? Hux Claire kont g˙idtli?" qalilha Mickey biex issa jipprova jid˙ol fin fin. "L-affarijiet l-istess g˙adhom imma jien xorta wa˙da ma rridx in©ieg˙el lill-Papà joqg˙od jirrabja," qalet it-tfajla. Mickey però ma kienx lest li jitlef din l-opportunità. "Jekk ma tg˙idlux ma jirrabjax. Int issa kbira Priscilla. M’g˙adekx Ωg˙ira. T˙allihomx jittrattawk ta’ tifla Ωg˙ira," qalilha. **************** Roderick lanqas la˙aq ra lil s˙abu li ma bediex igerger mag˙hom. "X’mist˙ija, x’mist˙ija. X’g˙amiltuli!" "Mhux çajta, Rod," qallu bi tbissima Stefano. "Goffa kienet dik iç-çajta," qallu lura Roderick. "U mhux l-aqwa li d˙aqna ftit," qabeΩ Noel. "D˙aqtu intom u mhux jien. X’˙in fet˙et il-bieb in-Nanna ta’ Amanda ksa˙t. Ridt l-art tiblag˙ni. Hemm jien kont ... g˙arwien ˙uta quddiemha. Imma ma stajt nag˙mel xejn la jien kont marbut," qal irrabjat iΩ-Ωag˙Ωug˙. Brian ma qag˙adx lura milli jikkummenta. "Mhux dlam kien? Ma rat xejn, Rod!" "Is-sitwazzjoni mbarazzanti ferm. Lanqas naf kif se n˙ares lejha la ni©i wiçç imb wiçç mag˙ha. Mhux mag˙ha biss g˙ax wara ftit ˙are© kul˙add," gerger Roderick. "Issa tara kif jinsew. Wisq probabbli jg˙addi t-tie© u tid˙qu lkoll," kompla Noel. "Hemm x’tid˙aq ukoll! Ara vera jien beΩΩul li g˙andi lilkom b˙ala ˙bieb," qalilhom Roderick. Brian, Noel u Stefano nfaqg˙u jid˙qu. Roderick baxxa rasu iΩda tbissem ftit. Irra©una li xi darba jag˙mlilhom l-istess u wara jkunu jistg˙u jid˙qu da˙ka tajba! **************** "Emily, int x’qed tag˙mel hawn? Lili mhux hawn g˙idtli li kont ©ejja iΩda li kont sejra tag˙mel xi qadi," qalet Karmelina hekk kif da˙let ©ewwa r-ristorant ˙dejn Emily u Henry. "Iva hekk hu –" laqalqet Emily. "Imma mbag˙ad çempiltilha jien g˙ax kelli bΩonn daqqa t’id u Emily ˙alliet kollox minn idha u ©iet," qabeΩ Henry biex isalva s-sitwazzjoni.


r Lives

TELEVIÛJONI

X’tista’ tara aktar fuq it-tv Days of Our Lives Melita More fis-13:00 u fis-18:15 It-Tnejn 7 ta’ April Chloe tibda ssaqsi lilha nfisha g˙aliex Quinn ried jg˙arrqilha ˙ajjitha. Jennifer tg˙id lil Daniel li daharha m’g˙adux iwe©©ag˙ha u g˙alhekk jistg˙u jsiefru. It-Tlieta 8 ta’ April Nicoletitlaq ti©ri biex tara x’riedha Sydney. Taylor tg˙id lil Sami li jekk ma tg˙idilhiex minn fejn©iet il-©iΩirana kienet se ssejja˙ lill-Pulizija.

jispiçça fl-art u jg˙id lil Jennifer li jkun irid lil Carly. Sami tassigura lil Bo li l-persuna mag˙ha tkun il-vera Rafe. Daniel jistaqsi lil Dario kif dan irnexxielu jda˙˙al lil Melanie fit-ta˙wida li E.J. ikun imda˙˙al fiha. Il-Ìimg˙a 11 ta’ April E.J. tag˙tih puplesija kbira imma aktar tard b˙al jg˙ddilu. Lexie tg˙id lil Maggie li Victor ikun ta b’rigal xi flus biex tinbena parti mill-isptar g˙allmemorja ta’ Mickey u Alice. Beautiful Canale 5 fil-13:40

dwar kif dan kien i˙ossu ma’ Steffy. Maya u Rick jargumentaw flimkien dwar l-intenzjonijiet vera ta’ Caroline fejn tid˙ol il-kumpanija Forrester Creations. L-Erbg˙a 9 ta’ April Kate tosserva bil-mo˙bi d-diskursata li tkun g˙addejja bejn Bill u Brooke. Wyatt ikompli jipprova jiddeffes bejn Hope u Liam. Il-Óamis 10 ta’ April Donna ssib ru˙ha f’qag˙da mbarazzanti fil-˙in li Brooke u Katie jkomplu jitlewmu. Bill jipprova jikkalma s-sitwazzjoni bejn Wyatt u Liam.

L-Erbg˙a 9 ta’ April Melanie tg˙id lil Dario li Stefano ma ja˙sibhiex darbtejn biex joqtolhom. Quinn jg˙id lil Kate li Chloe tkun qieg˙da ma’ ˙abib.

It-Tnejn 7 ta’ April Hope jirrealizza li aktar kienet diffiçli milli ˙aseb biex imur lura ma’ Liam. Caroline u Rick jing˙aqdu flimkien bit-tama li jsalvaw il-kumpanija Forrester Creations.

Il-Ìimg˙a 11 ta’ April Kate tittestja lil Brooke u lil Bill dwar il-˙sibijiet tag˙hom. Millbanda l-o˙ra Hope tkun trid tie˙u l-kontroll ta’ sitwazzjoni skabruΩa li tg˙addi minnh.

Il-Óamis 10 ta’ April Daniel jirnexxielu j©ib f’tieg˙u lil E.J. wara li dan

It-Tlieta 8 ta’ April Wyatt jappo©©a lil Hope meta din tag˙ti ultimatum lil Liam

Is-Sibt 12 ta’ April Thomas u Thorne jiddeçiedu li jiddeçiedu minn rajhom id-

Firxa ©dida ta’ prodotti aktar sostenibbli Unilever — l-akbar manifattur tad-deodorant firRenju Unit — g˙aΩel lil Malta b˙ala l-ewwel pajjiΩ g˙at-tnedija ta’ firxa ta’ prodotti ©odda fis-suq li huma aktar sostenibbli. Dawn g˙andhom disinn radikali li jirrivoluzzjonaw is-suq tad-deodorants billi jsiru aktar sostenibbli. Il-konsumaturi issa bdew jaraw bottijiet taddeodorants iΩg˙ar hekk kif Unilever Ωvelat firxa ta’ prodotti Compressed. Il-prodotti l-©odda – fosthom Dove, Dove for Men, Sure, Sure for Men, Vaseline, Vaseline for Men u Lynx – huma iΩg˙ar fid-dehra iΩda bl-istess ammont ta’ prodott, grazzi g˙al-teknolo©ija ©dida li tnaqqas l-ammont ta’ propellant, kimika li tintuΩa fil-produzzjoni ta’ ener©ija jew gass, b’50 fil-mija. G˙aldaqstant, il-bottijiet l-©odda se jwasslu g˙albenefiççji ambjentali tan©ibbli, fosthom tnaqqis ta’ madwar 25 fil-mija tal-carbon footprint ©enerali g˙al kull bott. George Borg minn George Borg Ltd, u Sean Portelli minn V&F Portelli & Sons Ltd, rappreΩentanti

destin tag˙hom. CentoVetrine Canale 5 fis-14:10 It-Tnejn 7 ta’ April Damiano jibqa’ skantat meta jisma’ l-vuçi ta’ Laura. Carol issir taf ming˙and Leo l-verità dwar l-inçident tieg˙u. It-Tlieta 8 ta’ April Meta ssir taf il-verità, Carol to˙odha bi kbira kontra Leo. Breta jkun lest li jag˙mel kollox basta jer©a’ jkollu lura lil Carol ma©enbu. L-Erbg˙a 9 ta’ April Jacopo u Matilda ikunu jridu jkellmu lill-Pulizija imma qabel jag˙mlu dan tiedu jkunu jafu aktar dwar dak li jkun g˙addej. Il-Óamis 10 ta’ April Jacopo jwissi lill-ommu li dak li g˙adda minnu ma kienx kumbinazzjoni. Il-Ìimg˙a 11 ta’ April Fiamma u Carol jikkonfrontaw lil Leo, il-bniedem ka©un li kien se jg˙arrqilhom ˙ajjithom. Il Segreto Sakemm morna g˙all-istampa ma konniex g˙adna rçevejna t-tag˙rif dwar din is-soap opera.

Soluzzjoni tas-Sudoku tal-˙ar©a ta’ qabel

lokali ta’ Unilever, qalu li Unilever huwa fost il-kumpaniji li l-aktar jemmnu fis-sostenibilità. Unilever trid tag˙mel progress poΩittiv lejn iΩ-Ωew© miri ambizzjuΩi tag˙ha b˙ala parti mill-Unilever Sustainable Living Plan li tnaqqas bin-nofs l-impatt tal-greenhouse gasses mill-prodotti sal-2020 u li tnaqqas bin-nofs l-iskart assoçjat mar-rimi ta’ prodotti sal-2020

GWIDA 39

50


KULTURA

Pupi fuq iz-Zuntier fil-G˙arg˙ur L-G˙aqda Dwal Ìodda se tippreΩenta Pupi fuq iz-Zuntier fil-G˙arg˙ur. Din il-˙idma artistika tinfirex tul sena s˙i˙a

imma til˙aq faΩi ©dida bil-bidu tal-provi f’nofs Jannar. Il-qofol jibda lejlet id-Duluri. JiΩΩarma l-palk armat f’teatru u jintrama platea fl-istess ˙in fl-istess post. Nhar ta’ Tradizzjoni, Sibt fitfolklor, para20:45 fuq ONE litur©ija u ritwali differenti Vawçer g˙al tnejn: Ikla ta’ jitwa˙˙du flimkien nofsinhar g˙al tnejn fil-lukanda mill-16:30 sadParadise Bay Hotel, iç-Çirkewwa. 21:30 ma’ proTermini u kundizzjonijiet japplikaw duzzjoni teatrali nhar Óadd il-Palm Mistoqsija Lil min tixtieq tara mistiedna waqt Saturday Xpress? fit-13 ta’ April. Sa mill-1975 Twe©iba ______________________________________________ l-g˙aqda Dwal Ìodda ˙admet Persona©© Isem ___________________________ Lokalità ______________ biex tippreΩenta produzzjoni teatrali ©dida Email _________________________________________________ mwa˙˙da mal-purçissjoni Tixtieq tirçievi tag˙rif u offerti ming˙and tal-Ìimg˙a l-Kbira li f'Óal Hamilton Travel? __IVA ___ LE G˙arg˙ur isse˙˙ f’Óadd ilPalm. Ibg˙at dan il-kupun fl-indirizz Hamilton Travel (5), Dipartiment

IRBAÓ MA’

iktar fil-pja li koll

f'Pupi fuq iz-Zuntier Id-d˙ul il-purçissjoni jitmexxa tul il-bidu tat-tieni att g˙all˙abta tat-20:00. Kull vara titwaqqaf apposta f’nofs ilpjazza.

Charisma Media Production, 4, Triq San Publiju, Furjana FRN1443

SpiΩeriji miftu˙a l-Óadd 6 ta' April

IRBAÓ MA’

Nhar ta’ Sibt fis-12:45 fuq TVM

Kull ©img˙a Ikla g˙al tnejn ming˙and L’Aroma Restaurant Ibg˙at dan il-kupun fl-indirizz ta’ hawn ta˙t. Waqt il-programm Sibtek ta’ nhar is-Sibt jittella’ kupun u ssir mistoqsija sempliçi lil min ikun bag˙tu. Isem Indirizz

Tel/ Mob

Email Ibg˙at il-kupun tieg˙ek hawn: Sibtek, P.O Box 70, Msida PTA1022

40 GWIDA

MALTA Empire Pharmacy, 46 Triq Melita, il-Belt Valletta Chemimart, 650, Triq il-Kbira San ÌuΩepp, il-Óamrun Drugshop Dispensary, Vjal De La Cruz, Óal Qormi Mackie's Pharmacy, Triq L. Casolani, Ta' Paris, Birkirkara Deby's Pharmacy, 1, Misra˙ il-Barrieri, l-Imsida Krypton Chemists, Triq l-Ibra©, Tal-Ibra© Stella Maris Pharmacy, 34, Millner Street, Tas-Sliema Medica Pharmacy, Triq in-Naxxar, Óal Balzan Grognet Pharmacy, 41, Triq il-Kostituzzjoni, il-Mosta Karizia Drugsture, 69, Triq George Borg Olivier, il-Mellie˙a Maddalen Pharmacy, Shop 2, Dawret it-Torri, Santa Luçija Kalkara Pharmacy, 8, Misra˙ l-Arçisqof Gonzi, il-Kalkara St. Anne Pharmacy, Triq il-Qaliet, Marsaskala St. Philip Pharmacy, Triq iç-Çeppun, Óal G˙axaq Safi Pharmacy, St. John Street, Óal Safi Menelo Pharmacy,Triq it-Tabib Nikol Zammit, is-Si©©iewi Ideal Pharmacy, 63, Triq il-Kbira, ir-Rabat GÓAWDEX Abela Pharmacy, 42, Triq G.P.F. Agius De Soldanis, Victoria Lauretana Pharmacy, 36, Triq l-Im©arr, G˙ajnsielem


LIFESTYLE

Springtime travels Before the major tourist season kicks off, spring is the perfect time for a holiday. SARAH MICALLEF looks at the top spring destinations.

Spring is in the air, and with the new blooms comes a new lease of life. With the mild weather and nature being at its most beautiful, it’s the perfect time of year to plan a holiday. These are some of the top places to see in spring.

Join in the revelry as you experience the processions, reenactments and entertainment, sample the local cuisine and make sure to factor in a visit to the Serra de Tramuntana Mountains, which have recently been named a UNESCO World Heritage Site.

Tuscany Prague Tuscany is an area that becomes inundated with tourists come summer time, making it the ideal destination to visit at this time of year, before the crowds begin. What’s more, this time of year boasts a number of interesting festivals that will give you a taste of local life, including the Festa del Grillo and the Scoppio del Carro in Florence. Cycle or ride a scooter through the intriguing streets of Siena, explore the breath-taking Tuscan countryside and take a cooking class or go wine tasting, and get your dose of culture and art in Florence. Mallorca Considered Spain’s most popular Mediterranean island during the third week of May, Mallorca comes alive with medieval festivals and traditional spring fêtes in spring.

42 GWIDA

From its beautiful flowering magnolia trees to its famed Prague Spring Music Festival and Czech Beer Festival, Prague is a great destination for a spring visit. The Easter markets are also an attrac-

tion, where you can sample local cuisine and view traditional crafts. Jaipur The capital of northwest India’s Rajasthan state, Jaipur is known as the Pink City due to its terracotta coloured buildings. The city really comes into its own during the annual Holi Festival – the Hindu Festival of Colours – which ushers in spring. Both locals and visitors participate in riots of colours, in which they are pelted with brightly coloured tinted powders and scented water in celebration.

It is also famed for its Elephant Festival, which comprises festivities including elephant polo and tugof-war matches. Netherlands From the end of March through to the middle of May, thousands of blooming tulips in neat rows characterise the flat Dutch landscape. The majority of these fields can be found in a place called Noordoostpolder, which is about an hour’s drive northeast of Amsterdam. If you time your visit to coincide with the annual Countus Tulpenfestival, you can take in the scenery via special routes through which you can drive, bike, hike, or ride in a horse-drawn carriage. New York If you fancy going a little further afield, New York really comes into its own after the chilly winter. Attractions at this time of year include the start of baseball season for sports fans, breath-taking cherry blossoms at the Brooklyn Botanic Garden and the Tribeca Film Festival besides the usual attractions.


GÓAL ÓAJJA AÓJAR

Uri m˙abba lilek innifsek “Óu nifs u e˙les minn dak kollu li hu Ωejjed g˙alik” — Anonimu

IT-TIENI PARTI Jekk lil s˙abek tittrattahom tajjeb g˙alfejn m’g˙andekx tag˙mel hekk mieg˙ek innifsek? Jekk g˙andek ba©it limitat, qed nissu©©erulek kif tista’ tittratta lilek innifsek tajjeb biex t˙ossok a˙jar ming˙ajr ma tonfoq ˙afna flus.

Ag˙mel manicure … jew pedicure Preferibbilment ixg˙el xi xemg˙at u itfa’ xi muΩika sabi˙a rilassanti. Minbarra li dawn jg˙inuk issib il-paçi fik innifsek, g˙andek ukoll t˙ossok li qed tie˙u deçiΩjoni konxja li se twaqqaf id-dinja ta’ madwarek g˙al ftit ˙in. Jekk qed t˙ossok tant g˙ajjien ... Jekk tista’ … Mur ˙u

Ikompli f’pa©na 46

nag˙sa qasira li g˙andha toffrilek ener©ija immedjata u tg˙inek g˙all-kumplament tal-©urnata. Personalitajiet li kienu mag˙rufin li kienu j˙obbu jie˙du nag˙sa matul il-©urnata jinkludu lillinventur Thomas Edison, lill-attivista Eleanor Roosevelt, lill-politiku Sir

Winston Churchill u lill©enju artistiku u mekkaniku Leonardo da Vinci. Jekk ma tistax … Ag˙laq g˙ajnejk u g˙id ‘ommmmmmm’. Studju riçenti juri li l-meditazzjoni tista’ sa˙ansitra tg˙inek tikseb aktar empatija u ssir ukoll taf a˙jar lilek innifsek.

Qed t˙ossok ©eneruΩ Jekk tafforda … Ixtri kafè jew pasta lill-kollega tieg˙ek. Riçerka tg˙id li jekk tonfoq il-flus fuq ˙addie˙or tg˙inek t˙ossok a˙jar milli jekk tonfoq il-flus fuqek innifsek. Ikompli f’pa©na 46 GWIDA 45


GÓAL ÓAJJA AÓJAR

Biex t˙ossok aktar kuntent

Ikompli minn pa©na 45 Jekk ma taffordjax … Minflok ma toqg˙od tiffoka fuq il-problemi Ωg˙ar ta’ kuljum, oqg˙od irrakkonta dawk l-affarijiet li t˙ossok l-aktar grat g˙alihom. PereΩempju li stran©ier

feta˙lek il-bieb, li l˙aqt tallinja bl-eΩatt, eçç. Studju ie˙or juri li nies li jag˙tu ittra ta’ ringrazzjament lil ˙addie˙or g˙all-©eneroΩità li jkunu

wrewhom, dawn in-nies i˙ossuhom aktar kuntenti g˙al madwar xahar wara. Ara film Kemm dawk drammatiçi ... Skont riçerka li saret fl-Università

ta’ Ohio fl-Amerika meta xi ˙add jara film bi stejjer tra©içi j˙ossu aktar grat g˙all-affarijiet poΩittivi li jkollu f’˙ajtu. ... kif ukoll dawk komiçi Jidher li jekk tid˙ak, l-ormon tal-istress jista’ jonqoslok sa 39%. Mela Ωgur li ma tkunx idea ˙aΩina li tikri xi wie˙ed mill-films ta’ Adam Sandler. Esplora l-wirt storiku tieg˙ek Riçerka wriet li nies li japprezzaw u j˙ossuhom konnessi mal-wirt storiku tag˙hom juru aktar kunfidenza fihom infushom waqt li jkollhom aktar ˙ila biex ji©©ieldu kontra l-istress.

46 GWIDA

© The Simpsons


RIÇETTA

Kusksu bil-˙ut Ingredjenti 200g basal 4 sinniet tewm 100g karrotti 2 zkuk tal-karfus mg˙arfa Ωejt taΩΩebbu©a 400g tadam 200g ful 100g piΩelli 200ml stokk tal-˙ut 200g ˙ut 200g ta˙lita ta‘ frott

Metodu

Sajjar l-ewwel erba’ ingredjenti (basal/ tewm/karrotti /karfus). Ûid it-tadam, il-ful u l-piΩelli u sajjar ftit ie˙or. Ûid il-˙ut u l-frott talba˙ar.

Baxxi n-nar u tektek. Sajjar il-kuskus u Ωidu matta˙lita.

ta’ Karmen Tedesco

GWIDA 49


RIÇETTA

ta’ Manuel Xuereb Ingredjenti (G˙al 4 persuni) brun©iela kbira mg˙arfa Ωejt taΩΩebbu©a ˙wawar friski 4 mg˙aref pesto a˙dar 3 tadamiet kbar mqattg˙in roti 2 blalen mozzarella mqattg˙in 20 werqa tal˙abaq Ωejt taΩ-Ωebbu©a extra virgin biex isservi

Parmi©©ana tal-brun©iel bil-pesto Metodu Ibda billi tqatta’ l-brun©iela f’biççiet ta’ madwar 5mm ˙xuna. G˙al kull parmi©©ana jrid ikollok tliet biççiet: 12-il biçça brun©iel b’kollox. Po©©ihom f’dixx u ferrex ftit Ωejt taΩΩebbu©a fuqhom. Óawwarhom bil-bΩar u l-mel˙ u ixwihom fil-forn miΩ-Ωew© na˙at g˙al 10 minuti jew sakemm ikunu saru (inkella tista’ tixwihom f’ta©en bil-grilja). Imbag˙ad ferrex daqs nofs kuççarina

pesto fuq tmien biççiet tal-brun©iel. Po©©i l-biççiet tat-tadam fil-wiçç u fuqhom itfa’ biçça mozzarella. Óawwar bil-bΩar u l-mel˙ u er©a’ da˙˙alhom fil-forn jew ta˙t grilja ta˙raq g˙al ftit minuti ˙alli l-mozzarella

a˙dar

tin˙all. Meta tkun se sservi, o˙ro©hom mill-forn u po©©i Ωew© werqiet ˙abaq fuq kull wa˙da. Po©©ihom tnejn tnejn fuq xulxin. Fil-wiçç ta’ kull torri po©©i l-biççiet tal-brun©iel li jkun fadal u werqa tal-˙abaq. Ferrex ftit Ωejt taΩ-Ωebbu©a fil-wiçç.

GWIDA 51


STILEL LOKALI

Rikki Lee b˙ala solista b’Ωew© kanzunetti Rikki Lee kien deskritt minn kritiçi ewlenin b˙ala individwu strumentali fil-qasam tal-muΩika, kemm fejn jid˙ol kant, kif ukoll kitba tal-kanzunetti. Rikki issa lest biex jesibixxi t-talenti tieg˙u b˙ala solista wara snin b˙ala l-kantant prinçipali ta’ numru ta’ gruppi, lokali u internazzjonali. Ir-ritorn lejn art twelidu wassal g˙all-bidu ta’ Gypsy Genes, avventura ta’ bejn il-˙bieb, fejn Rikki kien il-kantant prinçipali. Flimkien ˙ar©u Ωew© kanzunetti: Red Hot Money u That Girl, li telg˙u sal-quççata tal-klassifika lokali fuq 89.7 Bay. Dan wassal g˙al nominazzjoni presti©uΩa fil-Bay Music Awards 2013, rikonnoximent g˙al talent ©did. B’esperjenza vasta fl-industrija muΩikali mil-lat internazzjonali, min˙abba li Rikki kellu l-opportunità li jdur l-Ewropa mal-band IngliΩa 51/50s li mag˙hom kellu anke kuntratt tad-diski u wasal sal-post numru 26 fiç-charts tat-tniΩΩil

b’mod di©itali, huwa ˙aseb li g˙andu jibda karriera b˙ala solista. Lies, l-ewwel kanzunetta b˙ala solista, di©à qed tindaqq fuq l-istazzjonijiet ewlenin tar-radju u waslet mal-ewwel ˙amsa fil-klassifika lokali fuq 89.7 Bay. B’riΩultat tas-suççess tal-ewwel kanzunetta, Rikki di©à beda ja˙dem fuq it-tieni kanzunetta, wa˙da li se tkun differenti g˙al kollox, b’xejra poΩittiva, u ©©ib l-isem ta’ Smile. “Id-dinja hija miΩg˙uda bil-giddieba ... allura lil min g˙andek tafda?” jistaqsi Rikki f’Lies, messa©© li huwa trasmess fil-vidjo uffiçjali http://www.youtube.com/watch? v=oomhE3esOdM G˙all-a˙˙ar a©©ornament dwar Rikki Lee ag˙ti titwila lill-pa©na uffiçjali tieg˙u kemm fuq Facebook, kif ukoll fuq YouTube: http://www.facebook.com/ rikkileemusic http://www.youtube.com/channel/ UC9DSiFWRQKt2fbqqyPeiNPg

Ritratt: David ‘dp’ Attard

GWIDA 53


ARTISTI INTERNAZZJONALI

L-ilbiesi tal-Oscars

It-Tieni Parti

Inkomplu nippubblikaw aktar ritratti ta’ atturi nisa li reb˙u l-Oscar bl-iskop li nuruk il-libsa tag˙hom li libsu g˙all-okkaΩjoni. Minbarra l-attriçi rebbie˙a ssib ukoll l-isem tad-disinjatur tal-libsa partikolari.

1986 — Geraldine Page Gail Cooper Hecht

1992 — Jodie Foster Armani

2003 —Nicole Kidman 2006 — Reese Witherspoon Christian Dior Jean Paul Gaultier 54 GWIDA

1995 — Jessica Lange 2001 — Julia Roberts Valentino Kalvin Klein

2007 — Helen Mirren Christian Lacroix

2012 — Meryl Streep Lanvin


GWIDA  

Malta's Leading TV Guide

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you