Page 1

SIMÓN M I H I S TO R I A


ASร EMPIEZA LA HISTORIA Mi Mamรก........................... y mi Papรก.......................... se conocieron en.......................................................... Su primer beso fue...................................................... ...................................................................................... ....... D ecidieron estar juntos porque ................................................................... Se enteraron de mi llegada el ........................................................................


FR A N C I S CO Na cí e l........................................ Hora............................................ Luga r.......................................... Clínic a ....................................... Pese ........................................... Med í........................................... Méd ico q ue me atendió .....................................................


PRECIN TO DE LA CLÍ N I C A

PELI TO

pegar aquí

pegar aquí

HU ELLI TA


M I 1 ° FOTO


S IGN IFIC A DO DEL N O MBR E OR I G E N. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... S I G NI FI C A D O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ C AR AC T E RÍ S T I C A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................


DATOS PA R A L A C A R TA N ATA L DATOS PA R A L A C A R TA N ATA L Nací el ..........de..............del..............a las................ Lugar............................................................................ Signo........................................................................... ascendente.................................................................. luna en........................................................................ horóscopo chino.........................................................


C A R TA N ATA L


FOTO CO N M I S PA PI S


FOTO CO N M I S PA PI S


FOTO CO N MIS AB U ELOS


FOTO CO N MI S AB U ELOS


C UADR O D E CR EC IM IEN TO Fecha

Peso

Largo

PC

Comentarios


AN T ECED ENTES FAM ILIA R ES Familiar

Enfermedad

Observaciones


FOTO DE PARTIDA D E LAS N AC1°IMVECES I EN TO


MI DN I

D ni de Mamá Dni de Papá

pegar aquí


HISTORIA CLÍ N I CA G RUP O S A N G U ÍNEO Ma m á . . . . . . . . . . . . . . .................. Pa p á . . . . . . . . . . . . . . . . .................. Mi Beb é. . . . . . . . . . ................... ALERGÍA S ........................................... ........................................... ...........................................


VACUNA S Vacunas

0

Recién Nacido

Tuberculosos Hepatitis B

2

Meses

Tétanos, Difteria, Coqueluche Haemophilus tipo B Hepatitis B Polio Neumococo 13 Rotavirus

3 4

Meses

Maningococo ACWY

Meses

Tétanos, Difteria, Coqueluche Haemophilus tipo B Hepatitis B Polio

Fecha

Marca y Lote

Responsable


Periódo

4

Meses

Neumococo 13 Rotavirus

52 6

Meses

Maningococo ACWY

Meses

Tétanos, Difteria, Coqueluche Haemophilus tipo B Hepatitis B Polio

12

Meses

Sarampión Rubéola, Paperas Hepatitis A, Neumococo 13

Vacunas

Fecha

Marca y Lote

Responsable


Periódo

15

Meses

Meningococo ACWY Varicela

15 18 2/18

Meses

Tétanos, Diftería, Coqueluche Haemophilus tipo B Polio

6

Años

Sarampión, Rubéola, Paperas Tétanos, Difteria, Coqueluche Polio

11

Años

Tétanos, Difteria, Coqueluche acelular Papiloma virus humano HPV Meningococco ACWY Hepatitis B Sarampión, Rubéola Paperas

Vacunas

Fecha

Marca y Lote

Responsable


1 ° ECO G R AFÍ A


EN L A PAN Z A D E MAMÁ


M EN S A JES D E A MO R


M EN S A JES D E A MOR


M I FAM ILI A MAMÁ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PA PÁ................................. ABUEL A.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A B U ELO............................. ABUEL A.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A B U ELO.............................. BIS ABUEL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BI SABUELO........................ BIS ABUEL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BI SABUELO........................ BIS ABUEL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BI SABUELO........................ BIS ABUEL A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BI SABUELO........................


M I FAM ILIA PRIMOS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR IM OS............................ PRIMOS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR IM OS............................ T IO/AS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TI O /AS.............................. T IO/AS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TI O /AS.............................. MADRIN A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PADRINO.............................. MAS COTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................


MI BAUTISMO ME BAUTIZARON EL....................................... CAPILLA.............................................................. .............................................................................. MI MADRINA..................................................... MI PADRINO..................................................... UNA ANÉCDOTA............................................. ............................................................................ ............................................................................


RECUERDO DE MI BAUTISMO


MIS PRIM ERA S VEC ES Me s alió mi 1° Diente a los............................. Dí mis 1° Pasos a los............................................. Mi 1° Palabra fue.................................................. D ejé los pañales a los........................................ D esteté a los.........................................................


MIS PR I M ER OS PA S OS


M I PR IM ER B A Ñ O


MI S PR I M ER A Ñ I TO


SA L A D E 3 JAR DIN ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N OMBR E DE L A MA EST RA

........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C O LO R DE L A SA L A . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÑO . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


RECU ER DO D EL 1° DIA


SALA DE 4 JA RD IN ......................... .................. NO M B R E DE LA MAES T RA

......................... .................. C O LO R DE LA S A LA .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ÑO .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


R ECUERDO DEL 1 ° DI A


SAL A D E 5 JA R D I N ........................................... NOM B R E D E L A MA E ST R A

........................................... C O LO R D E L A S A L A ........................................... AÑO ...........................................


RECU ER DO DEL 1° DÍA


M IS D O CTO RES

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Contacto:

Contacto:

Contacto:


M IS D O CTO RES

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Contacto:

Contacto:

Contacto:


W W W.CO N TA M E D E M I .CO M . A R 11 5349 6053

@contamedemi

natu@contamedemi.com.ar

D i s e ñ o G rá fi co N a t a s h a To rl a s ch i ©


Profile for contamedemi

CDM - #6070 - Simón Eliana  

CDM - #6070 - Simón Eliana  

Advertisement