Valgprogram præsentation pixi model

Page 1


– MENNESKET I CENTRUM I dag. I morgen. I fremtiden.


“Vi ønsker at skabe en kommune i udvikling. En kommune hvor i morgen er bedre end i dag. Hvor der er råd til gode velfærdstilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte. Det kræver en god økonomi, så vi kan få råd til dygtige medarbejdere og gode tilbud” Det arbejder Vi i Venstre for.


VENSTRE vil Investere i den grønne omstilling – for vores børns skyld Plante mere skov til gavn for både borgerne og klimaet - Støtte vores virksomheder i den grønne omstilling og klimasikre byen for fremtiden

– MENNESKET

i centrum I dag. I morgen. I fremtiden.

Venstre i Randers vil investere i vores Infrastruktur så kommunen bindes sammen og sikrer at vi kommer hurtigt og sikkert hjem uanset valg af transportmiddel VENSTRE I Randers sætter Værdighed, Valgfrihed, Rettigheder og det levede liv øverst på dagsordenen i Venstres ældrepolitik

Venstre i Randers sætter børnene først - Venstre vil give forældrene valget tilbage og understøtte den enkeltes ret til at vælge det der er bedst for det enkelte barn og familien. VENSTRE VIL SIKRE GOD KVALITET OG AT PENGENE FØLGER BØRNENE, uanset om der er tale om dagplejere, kommunale eller privat dagtilbud.

Venstre i Randers investerer både kortsigtet og langsigtet i Udviklingen af vores landdistrikter og udviklingen af vores by og ikke mindst Udviklingen af samarbejdet med vores erhvervsliv Venstre i Randers ønsker både en stærk folkeskole, gode rammer for vores børn og fokus på trivsel og faglighed. Vi sikrer diversitet i udbuddet af såvel folkeskoler som fri- og privatskoler, så den enkelte familie kan vælge det helt rigtige til det enkelte barn

Læs hele programmet på www.venstreranders.dk


BØRN - LÆRING OG FLERE PÆDAGOGISKE MEDARBEJDERE -

SÆT

X VED VENSTRE

I Venstre ønsker vi at give vores børn den bedst mulige start på livet. Derfor prioriterer vi en tidligt indsats for vores børn i kommunens daginstitutioner, hvor der skal være fokus på trivsel, udvikling og læring. Samtidigt arbejder vi for en folkeskole, som gør vores børn klar til videre uddannelse. Vi ønsker en folkeskole, der tager udgangspunkt i den enkelte elev, tør at stille krav og forventninger, så eleverne kan udnytte deres potentiale og få en god start på deres videre uddannelsesliv.

VI SÆTTER BØRNENE FØRST VI VÆGTER TRIVSEL – UDVIKLING – LÆRING VI STYRKER FORÆLDRENES RET TIL VALG VI INSISTERER PÅ KVALITET OG FAGLIGHED VI VÆRDISÆTTER FORSKELLIGHED VI INVESTERER I FLERE PÆDAGOGISKE MEDARBEJDERE VI INVESTERER I EFTERUDDANNELSE & 2 LÆRER ORDNING


DET LEVEDE LIV OGSÅ NÅR LIVET GÅR MOD HÆLD

SÆT

X VED VENSTRE

Værdighed, valgfrihed, rettigheder og det levede liv er centrale emner i Venstres senior og ældrepolitik. Værdighed er naturligvis centralt ift. de omsorgssvigt, som vi så i Randers og i mange andre kommuner i 2020. Det er enormt vigtigt, at dette ikke kan finde sted fremover. Det kræver bedre uddannelse, stærkere og mere synlig ledelse samt en bedre dialog og kommunikation med borgeren og de pårørende. I Venstre arbejder vi for, at vores ældste borgere oplever tryghed og omsorg i deres hjem på ældrecentrene, uanset om de er offentlige eller private, og at de sikres indflydelse og med-, og selvbestemmelse på egen hverdag.

Nærhed - Et godt ældre liv i hele kommunen Rettigheder - et ældre liv med indhold, aktiviteter og oplevelser Værdighed for de ældre Faglighed, frihed og medmenneskelighed for medarbejderne Valgfrihed – frihed til at vælge, hvor man vil bo og hvem der skal yde hjælpen Et reelt valg - Friplejehjem og senior fællesskaber for alle


UDVIKLING OG BOSÆTNING I HELE KOMMUNEN

SÆT

X VED VENSTRE

Vi ønsker at skabe en kommune med udvikling i by og på land. En kommune hvor folk har lyst til at bosætte sig. Randers Kommune sakker bagud, når det kommer til bosætning, og mange af vores nabokommuner vokser år efter år. Det skal ændres. Vi mener, at det er vigtigt med en øget bosætning, da et større skattegrundlag giver os mulighed for at skabe en bedre velfærd for vores borgere.

+500 NYE TILFLYTTERE OM ÅRET BYEN TIL VANDET OG FLODBYEN RANDERS BRANDING AF RANDERS LANDDISTRIKTER SOM AKTIVER I KOMMUNEN UDVIKLE OG TILTRÆKKE LIBERALE ERHVERV NYTÆNKE OG UDVIKLE RANDERS MIDTBY SOM EN LEVENDE BY UDVIKLE INFRASTRUKTUREN UANSET TRANSPORTMIDDEL FÅ ALLE MED


LANDDISTRIKTER SOM AKTIVER I KOMMUNEN

SÆT

X VED VENSTRE

Landdistrikterne er værdifulde aktiver for vores kommune. Med udgangspunkt i landdistriktsudvalget har vi sat arbejdet med landdistrikterne i system, og dermed viser vi, at landdistrikterne er aktiver, der er med til at spille kommunen endnu bedre. I Venstre ønsker vi fortsat at udvikle vores landdistrikter, som vi har gjort det i Øster Tørslev, Langå, Øster Bjerregrav og Over Fussing.

BEDRE TRANSPORTMULIGHEDER INSTITUTIONER OG DAGPLEJERE I ALLE OMRÅDER UDBUDET AF BOSÆTNINGSMULIGHEDER SKAL STYRKES MOBILDÆKNING I ALLE HJØRNER AF KOMMUNEN UNDERSTØTTE FORENINGSLIVET


ERHVERV OG VÆKST

SÆT

X VED VENSTRE

Et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for, at vi kan tilbyde vores borgere en god velfærd. Venstre vil arbejde for at fastholde og tiltrække nye virksomheder til vores kommune. Vi vil skabe gode rammevilkår, sikre en effektiv sagsbehandling og som kommune være en god samarbejdspartner for erhvervslivet, så Randers Kommune bliver et naturligt valg for virksomheder at etablere sig i.

VI VIL UDVIKLE EN VÆKSTSTRATEGI VI VIL LYTTE OG INDDRAGE ERHVERVSLIVETS PARTER VI SKAL SKABE GODE RAMMEBETINGELSER FOR ETABLERING AF VIRKSOMHED I HELE KOMMUNEN VI ØNSKER FLERE UDDANNELSESPLADSER OG FLERE UDDANNELSER TIL KOMMUNEN VI VIL FJERNE DÆKNINGSAFGIFTEN OG BYGGESAGSGEBYR OG FORKORTE SAGSBEHANDLINGSTIDEN VI VIL SAMLE INTERESSEORGANISATIONERNE OG SKABE ET BUSINESS RANDERS


MIDTBYEN – EN LEVENDE BY

SÆT

X VED VENSTRE

Lad os slå det fast endnu en gang; Randers har en fantastisk midtby. En dynamisk midtby hvor de mange aktører, - ejere og medarbejdere i butiks- og restaurations- og hotelbranchen, Cityforeningen, ejendoms- og grundejere, beboere, kommune, kulturinstitutioner/foreninger og andre interessenter står sammen om at udvikle bymidten.

VI VIL UDVIKLE RANDERS MED NYTÆNKNING OG INVESTERINGER VI BAKKER 100% OP OM BYENS UDVIKLINGSMOTOR ‘Byen Til Vandet’. VI VIL AT BYEN SKAL VÆRE FOR ALLE VI VIL INVESTERE I OMRÅDER FOR UNGE


SUNDHED OG DET GODE LIV

SÆT

X VED VENSTRE

Sundhed betyder enormt meget for os alle. Det at vi trives socialt, psykisk og fysisk er essentielt for en god hverdag og et godt liv. Det er også vigtigt for Venstre. Vi har fokus på, at der skal være nærhed i sundhed med sundhedstilbud i hele kommunen, at den enkelte borger har mulighed for at holde sig sund, blive genoptrænet og leve så godt et liv som muligt. For os er det vigtigt, at borgeren ikke bliver kastebold mellem forskellige systemer og aktører, men oplever at kommune, region og private sundhedsaktører arbejder sammen om borgeren.

VI VIL STYRKE DEN TIDLIGE INDSATS FOR BØRNE VI VIL FOKUSERE PÅ ØGET TRIVSEL EFTER CORONA VI VIL SIKRE AT VORES SUNHEDSTILBUD ER TÆT PÅ VI VIL SIKRE EN INDIVIDUEL TILGANG TIL GENOPTRÆNINGSFORLØB


KULTUR & IDRÆT

SÆT

X VED VENSTRE

Randers Kommune har et fantastisk kultur- og idrætsliv. Vi har et hav af frivillige foreninger fyldt med ildsjæle, - en aktiv talentmasse i både idræts- og kulturregi, der støttes med konkrete talentforløb samt stærke professionelle klubber og kulturinstitutioner som er en stor del af kommunens identitet. I Venstre mener vi, at endnu flere skal have gavn af de mange kultur- og idrætstilbud.

VI VIL STYRKE FORENINGSLIVET OG FÅ FLERE MED VI VIL GODE IDRÆTSFACILITETER I HELE KOMMUNEN VI VIL FLERE AKTIVITERER I VORES GRØNNE OMRÅDER I BY OG PÅ LAND VI VIL ET STÆRKERE KULTURSAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF KOMMUNEN VI VIL FLERE AKTIVE BØRN OG UNGE VI VIL UNDERSTØTTE VORES TALENT OG ELITEMILJØ


KLIMA, MILJØ OG NATUR

SÆT

X VED VENSTRE

Randers Kommune er som mange andre kommuner udfordret, når det kommer til klimaforandringer. Både i by og på land risikerer vi, at områder i fremtiden vil blive oversvømmet. I Venstre er vi klar til at påtage os et ansvar og arbejde for en omstilling fra sort til grøn energi, så vi kan efterlade en kommune i god stand til de kommende generationer. Samtidigt har vi mange skønne naturområder i vores kommune, som vi dels skal værne om, men også steder, hvor vi ønsker mere natur.

VI VIL GIVE EN KOMMUNE VIDERE TIL FREMTIDIGE GENERATIONER SOM ER BEDRE END DEN VI MODTOG VI VIL SIKRE EN KLIMANEUTRAL KOMMUNE I 2050 VI VIL MERE SKOV VI VIL PLACERE FLERE SOLCELLER PÅ TAGE VI VIL SKABE SAMMENHÆNGENDE NATUROMRÅDER I SAMARBEJDE MED ALLE INTERESSANTER VI VIL SIKRE BYEN MOD OVERSVØMMELSER


INFRASTRUKTUR - VI SKAL KUNNE KOMME UD OG HJEM HURTIGST MULIGT

SÆT

X VED VENSTRE

Randers har en god placering mellem Aarhus og Aalborg. 450.000 arbejdspladser kan nås indenfor en times kørsel. Det skal vi holde fast i, og det kræver investeringer i vores infrastruktur, så borgere og virksomheder let kan komme fra A til B uden at holde unødvendigt i kø. Området har i mange år været væsentligt underprioriteret både, når det kommer til vedligehold, samt til nye vejprojekter, der kan skabe bedre fremkommelighed og mobilitet. Det vil Venstre lave om på.

VI VIL HAVE MINDRE KØ PÅ RANDERSBRO => KLIMABRO & ØSTFORBINDELSE VI VIL EN UDVIDELSE AF E 45 TIL RANDERS N VI VIL AFSÆTTE 20 MILL. TIL NYE VEJE OG FORBINDELSER VI VIL FORBEDRE VEDLIGEHOLD OG FÆRRE HULLER I VEJENE VI VIL HAVE SIKRE SKOLEVEJE VI VIL HAVE 100 KM CYKELSTI DE NÆSTE 10 ÅR


BESKÆFTIGELSE - OG ALLE MED

SÆT

X VED VENSTRE

Hele vores velfærdssamfund hviler på, at vi alle sammen bidrager til fællesskabet med det vi kan. Det gælder også i Randers Kommune. Alt for mange borgere i vores kommune er desværre ikke en del af vores arbejdsmarked. I Venstre mener vi, at noget af den bedste velfærd, vi kan tilbyde vores borgere er, at de bliver en del af arbejdsmarkedet. Samtidigt ville Randers årligt kunne spare over 230 mio. kroner, hvis vores udgifter på området svarede til landsgennemsnittet.

VI VIL HAVE FLERE I JOB VED AT SKABE FLERE JOB VI VIL HAVE ØGET FOKUS PÅ AT UNGE FÅR EN UDDANNELSE OG KOMMER I JOB VI VIL HAVE ALLE MED VI VIL NYTÆNKE BESKÆFTIGELSESINDSATSEN


SOCIALOMRÅDET - MED MENNESKET I CENTRUM

SÆT

X VED VENSTRE

I Venstre har vi drømme og ambitioner for alle mennesker, og naturligvis også mennesker med fysiske og psykiske udfordringer. Socialområdet skal bidrage til at vores borgere er med til at udvikle sig og får mulighed for at udleve deres drømme. Vi ønsker et socialområde, der tager udgangspunkt i den enkelte borger, og hjælper vedkommende til det bedst mulige liv – men udgangspunkt i borgerens drømme og ambitioner og hvad man kan.

VI VIL HAVE MENNESKET I CENTRUM VI VIL HAVE ALLE MED VI VIL SØRGE FOR AT ALLE HAR ÉN KONTAKTPERSON VI VIL SKABE BEDRE MULIGHEDER FOR FRITIDSINTERESSER VI VIL SKABE BEDRE MULIGHEDER FOR PARA-SPORT


– MENNESKET I CENTRUM I dag. I morgen. I fremtiden.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.