Lokalplan 119 Golfparken

Page 1

LØGSTØR

KOMMUNE

Lim fj ord en

Løgs tør

rt po er nd Sø

Vibo rgv e j

Lokalplanområde

R av ns trup

Lokalplan nr. 119 Kommuneplantillæg nr. 32 Golfbane og boliger ved Løgstør

Februar 2005


Denne lokalplan er udarbejdet af: Løgstør Kommune Teknik - Myndighed Torvegade 15 9670 Løgstør Tlf 99 66 60 00 e-mail: logstor@logstor.dk Udsnit af KMS’s kortmateriale er gengivet med styrelsens tilladelse.


Indholdsfortegnelse Vejledning .................................................................. Frist for fremsættelse af indsigelser og bemærkninger ........................................................................ Retsvirkninger ...........................................................

2

Lokalplanens baggrund ............................................. Beskrivelse af lokalplanområdet ................................ Forholdet til anden planlægning ................................. Regionplan ............................................................ Kystzonebestemmelserne ................................... Kommuneplan ...................................................... Eksisterende lokalplaner ....................................... Zonestatus ................................................................ Tinglysning ................................................................ Tilslutning til kollektiv forsyningsvirksomhed .............. Varmeforsyning ..................................................... Vandforsyning ....................................................... Spildevandsafledning ............................................ Forholdet til anden lovgivning .................................... Vejlovene ............................................................... Lov om forurenet jord ............................................ Museumsloven ..................................................... Lov om miljøvurdering af planer og programmer .......................................................................

5 6 11 11 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16

Bestemmelser ........................................................... 1. Lokalplanens formål .............................................. 2. Lokalplanens område og zonestatus .................... 3. Områdets anvendelse ........................................... 4. Udstykninger ..........................................................

17 17 18 18 18

2 3

16

5. Vej- og parkeringsforhold ....................................... 6. Bebyggelsens placering og omfang ...................... 7. Bebyggelsens ydre fremtræden ............................ 8. Ubebyggede arealer .............................................. 9. Forsyningsforhold samt lednings- og antenneanlæg ..................................................................... 10. Forudsætninger for ibrugtagning ......................... 11. Grundejerforening ................................................ 12. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder ................................................................... 13. Ophævelse af lokalplan og servitutter ................. 14. Vedtagelsespåtegning .........................................

19 19 22 22

Kommuneplantillæg ..................................................

28

Bilagsfortegnelse ....................................................... Bilag 1 - Matrikulære forhold ...................................... Bilag 2 - Arealanvendelse og delområder .................. Bilag 3 - Vej- og parkeringsforhold ............................. Bilag 4 - Helhedsplan ................................................ Delområde 2 - Princip for klyngehuse................... Delområde 3 - Princip for klyngehuse................... Delområde 4 - Princip for klyngehuse................... Delområde 4 - Parcelhusudstykning .................... Delområde 5 - Princip for klyngehuse................... Delområde 6 - Princip for klyngehuse................... Snit for delområderne 2 - 5 ................................... Snit for delområde 4 ............................................. Bilag 5 - Beskyttelsesforhold .....................................

31 33 35 37 39 41 41 43 43 45 45 47 49 51

24 24 25 26 26 27

I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

Side

1


Vejledning

V e j l e d n i n g

En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den fremtidige anvendelse af det areal og de bygninger, som lokalplanen omfatter. Bestemmelserne kan dreje sig om bebyggelsens art, anvendelse, omfang og udformning, friarealernes anvendelse, fælles anlæg, beplantning, vej- og stiforhold osv. Planen skal være i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Hvis dette ikke er tilfældet skal der laves et tillæg til kommuneplanen. Helt overordnet indeholder lokalplanen en redegørelse og lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer. Redegørelsen er den forklarende del, der med beskrivende ord og illustrationer forklarer, hvilken indflydelse lokalplanens bestemmelser har på lokalplanområdet og hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.

Side

2

Planloven pålægger Kommunalbestyrelsen, at udarbejde en lokalplan: · når det er nødvendigt, for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse · inden større udstykninger, bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger kan gennemføres. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforsalg og vedtager planen endeligt.

Frist for fremsættelse af indsigelser og bemærkninger Lokalplanen og kommuneplantillægget har været fremlagt for offentligheden i 8 uger i tidsrummet fra den 13. oktober 2004 til den 7. december 2004.


Retsvirkninger Lokalplanen Når lokalplanen og kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentlig bekendtgjort gælder blandt andet følgende retsvirkninger i henhold til „Lov om planlægning“, lov nr. 388 af 6. juni 1991, med senere ændringer: Området må kun anvendes, udstykkes og bebygges i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser (§ 18). Eksisterende lovlig anvendelse af området kan fortsætte som hidtil, ligesom planen i sig selv ikke medfører krav om etablering af de anlæg og bygninger, som planen åbner mulighed for (§ 18). Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelse under forudsætning af, at dispensationen ikke strider mod planens principper. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan (§ 19). Hvis det er et væsentligt krav for lokalplanens realisering, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere (§ 47).

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen (§ 18). Inden lokalplanens endelige vedtagelse gælder blandt andet disse midlertidige retsvirkninger: Der foreligger et midlertidigt stop for meddelelse af byggetilladelser og lignende, som på væsentlig måde kan foregribe eller forhindre lokalplanens realisering (§ 17). Når indsigelsesfristen er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen meddele tilladelse til mindre byggeri og lignende, såfremt dette ikke er i strid med lokalplanforslaget og kommuneplanen (§ 17, stk. 2). Kommuneplantillægget Inden for byzoner kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i modstrid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse (§ 12, stk. 2).

R e t s v i r k n i n g e r

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel (§ 12, stk. 3).

Når en lokalplan har forbeholdt en ejendom til offentligt formål, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning (§ 48).

Side

3


Side

4


Lokalplanens baggrund Løgstør Kommune opkøbte i juni 2003 Ravnstrupgården, der er en landbrugsejendom beliggende umiddelbart syd for Løgstør og udgør 83,4 ha, hvoraf ca. 78 er dyrkede.

Området er i Løgstør Kommunes Kommuneplan 2001 udpeget som byudviklingsretning. Formålet med opkøb af Ravnstrupgården er dels at sikre Løgstørs muligheder for byudvikling, herunder rekreative formål i sydlig retning. Umiddelbart skønnes der ud fra arealmæssige betragtning-

R e d e g ø r e l s e

Ravnstrupgården

Side

5


R e d e g ø r e l s e

er ikke pt. at være behov for arealopkøb til traditionelle boligformål. Begrundelsen skal derimod findes i at Løgstør Kommune ønsker at sikre den tætte bys landskabelige afslutning i sydlig retning i forhold til det åbne land, hvilket uddybes i det efterfølgende. Et andet formål med opkøb af Ravnstrupgården er grundvandssikring, idet indvindingsoplandet for den største del af Løgstør Kommunale Vandforsyning er beliggende i og umiddelbart syd for området. Indvindingsoplandet er beregnet ud fra en årlig indvinding på 300.000 m3. Et tredje formål med opkøb af Ravnstrupgården er et ønske om at etablere en bynær golfbane på et område med en unik beliggenhed.

Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanen omfatter som nævnt et område på ca. 83 ha, der er beliggende som en umiddelbar afslutning på Løgstør by – grænsende op til Limfjorden, Frederik den VII’s Kanal og det åbne land. Løgstør Kommune har i samarbejde med Arkitektfirmaet CF Møller, Schönherr Landskabsarkitekter og golfbanearkitekt Henrik Jacobsen udarbejdet en helhedsplan indeholdende golfbane og boligbebyggelse. Helhedsplanen for området ved Ravnstrupgården er udformet med udgangspunkt i ønsket om, at området frem-

Side

6

over skal rumme et golfbaneanlæg samt 4 - 5 byggefelter med plads til mellem 10 og 20 boliger i hvert byggefelt. Det har været et mål at placere de nye bebyggelser med optimale muligheder for lys og udsigt til fjorden, men under hensyn til fredningslinierne fra områdets mange fortidsminder, udsigter fra eksisterende boliger ved Ravnstrup samt at sikre de nødvendige afstandskrav mellem golfbanerne og de nye boliger. Forslagets hovedidé er inspireret af områdets nuværende landskabelige karaktertræk: - beplantningsbælter i form af hegn, der opdeler det bølgende landskab i overskuelige enheder, tidligere som dyrkningsmæssige enheder, - diget og stien på højderyggen er et markant landskabstræk, der opleves som en skillelinie mellem land og by, og - skovbeplantninger, der fremstår som grønne massiver omkring bebyggelser i landskabet eller områder, det af forskellige årsager ikke har været muligt at dyrke. Både hegnene og de grønne massiver har traditionelt haft 2 funktioner. De skaber læ for vinden, men skaber også grønne rum i landskabet, dvs. også en form for oplevel-


R e d e g ø r e l s e

sesmæssig beskyttelse mellem bosætningerne og det åbne land. Dette landskabstræk videreføres i planen hvor der placeres 5 byggefelter i områdets nordlige del. Byggefelterne udformes som grønne massiver med tæt og ensartet beplantning langs byggefeltets kant, således at der dannes en præcis afgrænsning mellem boligområderne og golfanlægget. Beplantningen består af grønne hegn mod nord og øst i form af vintereg suppleret med hvidpil eller rødel som ammetræ. Mod syd og vest etableres en lav buskbeplantning af forskellige lave pilearter som fx krybende pil og ørepil evt. suppleret med flere lave pilearter.

Ikke målfast

Side

7


R e d e g ø r e l s e

Side

Byggefelterne kan udstykkes enten som tæt-lav bebyggelse med klyngehuse eller som åben-lav i form af parcelhuse. For hvert byggefelt er der fastlagt et maximalt antal boligenheder. Som understregning af beliggenheden på grænsen mellem by og land, hvor den tætte by formidles via parcelhusområdets huse i rød tegl med røde tegltage nord for diget, er de nye bebyggelser syd for diget udformet som en slags satellitter integreret i landskabet og placeret på kanten mellem by og land. For at understrege denne arkitektoniske betydning ønskes bebyggelsen opført med et arkitektonisk udtryk og i et materialevalg, der afviger fra det bagvedliggende

8

parcelhusområde, og i farver der harmonerer med landskabets lethed. De nye boliger skal opføres i lys grågul tegl, helst som blank mur af hensyn til husenes arkitektur i forhold til den kystnære beliggenhed, men eventuelt pudset eller vandskuret i lyse farver, og med tage der har en let tagbeklædning som sort pap, zink eller galvaniseret stål. I tilknytning til planen indgår endvidere en mulighed for at udstykke et område nord for diget, som idag er planlagt anvendt til dyrskueplads, til en parcelhusbebyggelse med plads til 20 parceller efter samme princip som området ved Vestervang. Golfanlægget etableres i områdets sydlige del, og udgør ca. 71 ha af det samlede areal.


Et mangeårigt ønske om at få en bynær golfbane sammenholdt med at de bedste golfbaner ligger i landskaber, der i sig selv er smukke og varierede og som er omgivet af venlige eller flotte udsigter gør arealet ved Ravnstrupgården velegnet til golfbane af mange grunde: det er bynært, landskabet har en række forskellige træk, som deler det op i forskellige åbne og lukkede rum, terrænets konturer er passende lange og bløde, så de ikke skal ændres, udsigten over fjorden som dukker op fra forskellige steder på banen er usædvanlig flot, og den medfølgende vind er en udfordring i spillet, den eksisterende beplantning med læhegn skal bevares som et karakteristisk landskabstræk, selv om den enkelte steder brydes og andre steder suppleres, det åbne landskab, med de store træk er karakteristisk for egnen og skal også være karakteristisk for golfbanen, arealets arrondering giver mulighed for at placere golfbanens „praktiske“ del, p-plads, træningsbane, øvebane o.lign. i den østlige afgrænsede afdeling og dermed mulighed for at placere den egentlige bane i to 9 hullers sløjfer vest for bygningerne på en sådan måde, at begge sløjfer bevæger sig gennem hele landskabet og dermed får kontakt med fjorden,

-

de høje udsatte bakker og de lave beskyttede dale , bygningerne ligger centralt, og skal anvendes til klubhus med tilhørende faciliteter. Der skal endvidere placeres et parkeringsanlæg med plads til biler og mobilhomes. Parkerings-anlægget afskærmes mod det omkringliggende landskab af en grøn indramning tilsvarende de grønne hegn ved boligbebyggelserne.

De største anlægsarbejder vil være udgravningen af søerne i den midterste og sydlige del af arealet. Jorden herfra vil blive brugt til de opbygninger, der skal ske omkring teesteder (startsteder), bunkers (sandgrave) og greens (området omkring hullet). Disse opbygninger vil kun ganske få steder være mere end +/- 1 meter og under alle omstændigheder med lange anlæg, så de glider naturligt ind i terrænet. For at understrege landskabets langstrakte kurvede forløb plantes der trægrupper af rød-el i søkanten, og birk, ask eller lignende træer med let løv på skråningerne,

R e d e g ø r e l s e

De karakteristiske hegn bevares, og gennembrydes kun, hvor det er nødvendigt af hensyn til golfbanerne. De nye hegn etableres som enrækkede hegn af seljerøn. På fairways (arealet mellem tee og green) vil der kun ganske få steder skulle foretages mindre reguleringer for at undgå et blindt slag over en bakketop, eller et skråt område som bolden ikke kan lande på. Men i den henseende er terrænet som nævnt meget umiddelbart anvendeligt.

Side

9


R e d e g ø r e l s e

Hullerne yderst mod fjorden, som er en helt enestående attraktivitet ved banen, skal anlægges med særlig nænsomhed for at skjule sig i terrænet. Især det yderste hul parallelt med skrænten er ganske specielt. Her vil banen dog være skjult set fra Frederik den VII’s Kanal pga. den forholdsvis høje skrænt.

Området afgrænses mod nord af byzonegrænsen med et større lokalplanlagt boligområde, der karakteriserer den tætte by og en tinglyst fredsskov plantet i 1999. Mod Side

10

II K an a DV

B olig

om r å det V es te rv

an g

F r.

Området har indtil nu overvejende været anvendt til landbrug med dyrkede marker og græsningsarealer. De eneste bygninger inden for området er Ravnstrupgårdens bygninger.

l

L imfjo rden

Fredskov

Køreteknisk Anlæg

Ravn strup gården

D et åbn e lan d

Oversigtskort visende lokalplanområdets beliggenhed

R avnstru p

Målestokforhold ca. 1:15.000


syd afgrænses området af det åbne land og dermed landbrugsarealer, mod øst afgrænses området af landsbyen Ravnstrup og mod vest afgrænses området af Frederik den VII’s Kanal. Planmæssigt skal området danne byens afslutning mod syd, og området bliver derfor en overgangszone mellem den tætte by og det åbne land.

Forholdet til anden planlægning Regionplan I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvordan helhedsplanen har forholdt sig til de beskyttelsesinteresser, som området indeholder:

De vestligste 300 m af området ligger i regionalt naturområde, hvor arealanvendelsen ikke må ændres, medmindre det tjener til at opfylde målene for de regionale naturområder, og hvor der kan etableres mindre anlæg til brug for friluftslivet, hvis det er foreneligt med målene jf. Regionplanens afsnit 5.3. Som beskrevet indledningsvist var et af målene med opkøb af ejendommen at sikre området til bl.a. rekreative formål, og dermed er det således også intentionen, at der skal være offentlig adgang til området. Løgstør Kommune er af den opfattelse at en golfbane kombineret med områdets øvrige stisystemer opfylder Regionplanens mål, idet man herved sikrer at naturinteresserne kan anvendes flersidigt under hensyn til natur- og kulturhistoriske interesser samt til friluftsliv og turisme. Dette underbygges af regionplantillæg nr. 129 om ferie og fritid, hvor Amtsrådet lægger stor vægt på det sundhedsmæssige perspektiv i at flere kommer i fysisk aktivitet.

R e d e g ø r e l s e

Amtsrådets overordnede mål for turismen fastsætter at turismen skal være et dynamisk og levedygtigt erhverv, som på et bæredygtigt grundlag yder et væsentligt bidrag til omsætning og beskæftigelse i Nordjylland, hvor det overordnede mål for friluftslivet fastsætter at Nordjyllands natur- og kulturlandskaber skal tættere på befolkningen og turisterne gennem et aktivt friluftsliv, der samtidig skal fremme sundhed og livskvalitet. Etablering af en golfbane i området harmonerer med de overordnede mål, ligesom det også er med til at sikre byens potentiale for byturisme med bed-

Side

11


R e d e g ø r e l s e

re muligheder for sæsonforlængelse og helårsturisme, jf. Amtsrådets holdning til turisme og friluftsliv. De vestligste 90-130 m af området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, hvor byggeri, anlægsarbejde og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, ikke må finde sted. Ovenfor er beskrevet, hvorledes anlæg af golfbane vil ske under hensyn til det eksisterende terræn, hvorfor det vurderes, at der ikke vil ske en væsentlig grad af forringelse af kulturmiljøet. Der henvises i øvrigt til lokalplanens §8 om ubebyggede arealer. Området er desuden beliggende indenfor støjkonsekvensområde omkring det køretekniske anlæg, hvor der alene må etableres støjfølsomme arealanvendelser, hvis det kan dokumenteres, at støjen ikke overstiger de vejledende grænseværdier for den ønskede anvendelse eller aktivitet. Parcelhusområdet på Vestervang, der grænser op til dette lokalplanområdet, er ligeledes beliggende indenfor støjkonsekvensområdet. Det underbygger, at byggefelterne ikke vil være belastet af støj fra det køretekniske anlæg. Eventuelle støjproblemer for byggefelterne søges endvidere nedbragt ved etablering af beplantningsbælterne omkring bebyggelsen. Anlæg af golfbane og bebyggelse kræver på en række områder dispensation fra bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven. Det gælder Naturbeskyttelseslovens §18

Side

12

(100 m fortidsmindebekyttelseszone omkring gravhøje) og §15 (300 m strandbeskyttelseslinie) og §3 (beskyttede naturtyper) Der vil efter lokalplanens endelige vedtagelse blive søgt om dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens §65, stk. 3 og § 69, stk. 1 i forhold til at realisere helhedsplanen med boligbebyggelse og anlæg af golfbane. Inden for lokalplanområdet er der også registreret markskelsdiger mod nord og syd, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §4. Helhedsplanen forudsætter, at der gives dispensation til 2 digegennembrud i det nordlige dige som adgangsvej for boligbebyggelserne. Diget er velbevaret, og kun et enkelt sted er der en gammel skade. Der vil efter lokalplanens endelige vedtagelse blive søgt om dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens §65, stk. 3 til 2 digegennembrydninger. Ligesom Løgstør Kommune vil retablere den skadede del af diget. En del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinie jf. Naturbeskyttelseslovens §17, der ikke tillader bebyggelse indenfor en afstand af 300m fra skove. Der kan umiddelbart anlægges golfbane indenfor beskyttelseszonen, hvorimod det vil kræve en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §17, at opføre bebyggelse i det østligste byggefelt. Løgstør Kommune er ligeledes bekendt med at anlæg af golfbane kræver tilladelse efter landbrugslovens §7a.


Lokalplanområdet ligger i sin helhed i et område, der forsyner Løgstør og Ravnstrup med drikkevand, hvilket betyder, at der er en række miljøkrav, der skal overholdes før ibrugtagning af golfbanen. Der skal derfor udarbejdes en indsatsplan for at sikre grundvandet mod tilledning af næringsstoffer og pesticider. I forhold til indsatsplanen er der på forsøgsstationen i Foulum lavet forsøg med udvaskning af nitrat fra greens, og dette har vist, at nitraten optages i vækstzonen og fjernes fra området med det afklippede græs. Inden ibrugtagning af golfbanen skal der også foreligge en godkendt driftsplan, som bl.a. foreskriver brugen af gødningsprodukter og pesticider. Hvad der kan tillades i denne driftsplan afspejles af de krav som indsatsplanen udstikker. Som det fremgår af planen, skal vejadgang til og fra golfbanen ske af Ravnstrupgårdens eksisterende indkørsel ved Viborgvej. Adgangsvejens vestligste del fremstår vejen i dag som en smuk allé, der forventes forbedret på den østligste del – således at hele vejen fremstår som en sammehængende adgangsvej. Udkørsel til Viborgvej forudsætter dog tilladelse fra vejbestyrel-

sen, jf. vejlovgivningen. Lokalplanen vurderes i henhold til ovensstående at være i overensstemmelse med Regionplanen. Kystzonebestemmelserne Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, og er derfor omfattet af Planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse. Kystnærhedszonen er defineret som et 3 km bredt bælte langs de danske kyster. Hvis ny bebyggelse og anlæg vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen, og hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde og omfang fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

R e d e g ø r e l s e

Løgstørs beliggenhed gør, at al byudvikling i tilknytning til det eksisterende byområde vil berøre interesser i kystnærhedszonen. Ved at placere byudviklingsområdet – herunder den ny bebyggelse – i umiddelbar tilknytning til det eksisterende byområde og ved at indpasse bebyggelse og ny beplantning med de eksisterende landskabselementer opnås, at den landskabelige og visuelle påvirkning af kystlandskabet reduceres. Den planlægningsmæssige begrundelse for at inddrage området er derfor hensynet til at sikre at byudviklingen sker i sammenhæng med de eksisterende byområder og at indplacering kan ske uden at tilsidesætte de landskabelige

Side

13


R e d e g ø r e l s e

eller naturmæssige hensyn som kystzonebestemmelserne skal varetage.

G1

O1

B2

O2 B1 O9

Det er Kommunalbestyrelsens skøn, at ny bebyggelse og anlæg af golfbane ikke vil påvirke kysten visuelt, da denne helhedsplan skønnes at være en naturlig afrunding/færdiggørelse af den tætte by i forhold til det åbne land. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 2.12-J2. Rammeområde 2.12-J2 er en kombination af ”særlige naturområder” og områder til jordbrugsformål, hvor den nuværende arealanvendelse kun må ændres, såfremt ændringen er i overensstemmelse med fredningsplanlægningen. I område 2.12-J2 må der kun opføres bygninger og anlæg, der er nødvendige for jordbrugserhvervene.

B3

O3

E4

B6

B7 O4

E8

O11

E2

G3 E10 E3 2.12-J2

O8 B12 O10

Da formålet med lokalplanen bl.a. er at sikre den tætte bys landskabelige afslutning i forhold til det åbne land, og derved kun omfatter meget bynære arealer, vil der i tilknytning til denne lokalplan blive udarbejdet et tilhørende kommuneplantillæg, der har til formål at skabe et nyt rammeområde, der muliggør en overførsel af boligområderne til byzone samt har til formål at sikre denne lokalplans indhold. Den del, der skal udlægges til golfformål, forbliver i landzone.

Side

14

2.15-V9

Uddrag af kommuneplanens rammekort

Mål ca. 1:15.000


Eksisterende lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 56, der er vedtaget i 1991. Lokalplan nr. 56 har til formål at forhindre opstilling af vindmøller og etablering af andre for den landbrugsmæssige drift unødvendige anlæg inden for lokalplanområdet og at sikre at området fortsat kan anvendes til jordbrugsmæssige formål. Lokalplan nr. 56 bortfalder ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan.

27.02.1958:

Dok. om fredning

27.11.1990:

Dok. om vindmøller mv.

03.09.1991:

Lokalplan nr. 56

02.10.2002:

Dok. om sikring af boringer med brønde, ledninger og adgangsveje mv.

Zonestatus

Tilslutning til kollektiv forsyningsvirksomhed

Danmark er inddelt i tre zoner: byzone, landzone og sommerhusområde. Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres den del af området, der skal anvendes til boligformål til byzone, mens den del, der skal anvendes til golfformål, forbliver i landzone.

Tinglysning Uanset at lokalplanen bliver gældende i området skal privatretlige bindinger respekteres. Servitutter, der er i direkte strid med lokalplanen, ophæves. Indenfor lokalplanområdet findes følgende servitutter: 09.06.1926: Dok. om brønd mv. 25.07.1940:

Dok. om byggelinier mv.

R e d e g ø r e l s e

Varmeforsyning Lokalplanområdet er beliggende udenfor varmeforsyningsområde til henholdsvis naturgas og fjernvarme. Men der er indgået aftaler med Løgstør Fjernvarmeværk og Naturgas MidtNord, således at delområderne 2-5 skal fjernvarmeforsynes og delområde 6 skal naturgasforsynes. Vandforsyning De 4 vestligste byggefelter (delområde 2 - 5) tilsluttes Løgstør Kommunale vandforsyning og byggefeltet længst mod øst (delområde 6) tilsluttes Ravnstrup vandværk. Golfbanen ligger i indvindingsområdet for Ravnstrup og Løgstør Vandværk. Sammen med Nordjyllands Amt skal der udarbejdes en indsatsplan for at beskytte grundvandet mest muligt. Begge vandforsyninger indvinder i øjeblikket vand fra

Side

15


R e d e g ø r e l s e

det nederste grundvand pga. nitratproblemer fra det øverste grundvand. Der arbejdes derfor på et afværgeprojekt gående ud på at oppumpe det øverste grundvand, som så renses for nitrat ved at passere et vækstlag inden det nedsives. Spildevandsafledning Lokalplanområdet er ikke omfattet af spildevandsplan for Løgstør Kommune, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til Løgstør Kommunes spildevandsplan. Fremtidig spildevand fra området forventes at blive ledt til Løgstør Renseanlæg.

Forholdet til anden lovgivning Vejlovene Ved anlæg af nye overkørsler, nye veje og stier og andre anlæg efter vejlovgivningen, skal Løgstør Kommune kontaktes for godkendelse af nye vejanlæg. Lov om forurenet jord Der er ikke tinglyst affaldsdepoter inden for lokalplanområdet ved lokalplanens endelige vedtagelse. Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder opdages et depot eller en forurening af jorden, skal Løgstør Kommune, Teknik – Myndighed, Torvegade 15, 9670 Løgstør straks underrettes. Eventuelle igangværende jordarbejder skal samtidig standses, jf. lov om forurenet jord, §71.

Side

16

Museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens §§25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flinteredskaber, lerkarsskår mm. skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til: Vesthimmerlands Museum Himmerlandsvej 29 9600 Aars Tlf. 98 62 35 77 Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, der trådte i kraft den 21/7-04 er en lokalplan som udgangspunkt omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, jf. §2. Undtaget herfor er dog lokalplaner, hvor planprocessen var igangsat inden 21/7-04. Planprocessen blev igangsat medio 2003, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering af denne lokalplan.


Bestemmelser Lokalplan nr. 119 ”Golfbane og boliger ved Løgstør”. I henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991, med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: at

at at at at at at at

at at

at sikre at områdets anvendelse til offentlige -, rekreative- og boligformål - i form af at etablering af golfbane og boligbebyggelse sker under hensyntagen til områdets særlige beskyttelsesinteresser, fastlægge beliggenheden af en 18 hullers golfbane med tilhørende 9 hullers øvebane, udslagsbane og klubfaciliteter, medvirke til bevarelse af områdets karakter som overgangszone mellem den tætte by og det åbne land, fastlægge byggefelter til ny boligbebyggelse, sikre at området efter fuld udbygning fremtræder som en harmonisk helhed gennem fælles retningslinier for bebyggelsens udformning, materialer og farver, sikre at bebyggelsen i det enkelte delområde får et ensartet udtryk hvad angår arkitektur og materialevalg, fastlægge interne adgangsveje, sikre at de nødvendige kollektive anlæg (eksempelvis pumpestationer, transformere mv.) kan opføres eller forblive i området, overføre en del af arealet fra landzone til byzone samt sikre grundvandet for Løgstør og Ravnstrup vandværker.

B e s t e m m e l s e r

Side

17


B e s t e m m e l s e r

§2. Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanens matrikulære afgrænsning fremgår af bilag 1 og omfatter matr.nr. 2a og 2l begge Ravnstrup By, Løgsted samt alle udstykninger af ovennævnte foretaget efter den 1. juni 2004. 2.2 Området er beliggende i landzone og ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres delområde 2, 3, 4, 5 og 6 til byzone. Delområde 1 forbliver i landzone. §3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanen må kun anvendes til offentlige-, rekreative- og boligformål i form af golfbane og boligbebyggelse 3.2 Lokalplanen inddeles i delområderne 1, 2, 3, 4, 5 og 6 som vist på bilag 2 – Arealanvendelse og delområder. 3.3 Delområde 1 må anvendes til golfbane med tilhørende klubfaciliteter. Området må anvendes til 18 hullers golfbane, 9 hullers øvebane med udslagsbane, indspilsgreens og puttinggreens, de eksisterende bygninger må anvendes til klublokaler for golfklubben – herunder også materialgård for golfbanens drift, maskinhus med tilhørende mindre værksted og oplag af mate-

Side

18

rialer for banens drift, parkeringsanlæg med plads til biler og mobilhomes, forsamlingslokaler i form af restaurant eller café samt butik i tilknytning til golfbanen. Butiksarealet må have et bruttoetageareal på max. 200 m2, hvilket også udgør det samlede mulige butiksareal indenfor området, i henhold til Regionplanens bestemmelser om detailhandel. Indenfor delområde 1 kan der i eksisterende bebyggelse indrettes en bolig for golftræner, greenkeeper, forpagter af restaurant eller anden person med tilknytning til golfbanens aktiviteter. 3.4 Delområde 2, 3, 4, 5 og 6 må anvendes til boligbebyggelse §4. Udstykninger 4.1 Udstykning af delområderne 2, 3, 4, 5 og 6 skal finde sted på grundlag af en samlet udstykningsplan for det enkelte delområde. Bebyggelsen kan opføres som åben-lav i form af parcelhuse eller tæt-lav i form af klyngehuse. jf. §§4.2 og 4.3.


4.2

Udstykning i form af åben-lav bebyggelse: Ved udstykning af grunde til fritliggende enfamiliehuse (parcelhuse) må ingen grunde udstykkes med mindre areal end 700 m².

4.3

Udstykning i form af tæt-lav bebyggelse: Ved udstykning til helt eller delvist sammenbyggede kæde-, klynge- eller gårdhavehuse må den enkelte grund ikke være mindre end 150 m² ekslusiv andel af fællesareal. Hver enkelt bolig skal opføres og anbringes således, at den kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang.

§5. Vej- og parkeringsforhold 5.1 Der udlægges areal til vej og parkeringsareal i princippet som vist på bilag 3 – Vej- og parkeringsforhold. 5.2 Vejadgang til golfbanen sker med indkørsel fra Viborgvej ad den eksisterende vej A-B. Der skal sikres areal til forbedring af adgangsvejen, således at vejen kan anlægges som vist i princippet på bilag 3 – Vej- og parkeringsforhold. 5.3 Interne adgangsveje til delområderne 2, 3, 4, 5 og 6 skal udlæges i 7m bredde og anlægges i 5m bredde som vist i princippet på bilag 3 - Vej og parkeringsforhold - med C-D og E-F-G-H og I-J.

5.4 Offentlighedens færdsel på veje og stier kan ske i samme omfang som hidtil. Fra veje og stier har offentligheden adgang til golfbanen, dog kun til kanten af de klippede arealer. Offentligheden skal respektere golfbanens regulativ for færdsel på arealerne dels af hensyn til golfspillet dels af hensyn til gæsternes sikkerhed. 5.5 Der skal anlægges parkeringsplads som vist med P på bilag 3 – Vej- og parkeringsforhold. Parkeringspladsen må kun befæstes med grus, græsarmeringssten o.lign. §6. Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Delområde 1: I delområde 1 må der i tilknytning til træningsbanen opføres et eller flere „udslagshuse“ med et samlet areal på op til 150 m2. „Udslagshuset/-husene“ skal opføres i den sydlige ende af træningsbanen parallelt med vejen A-B.

B e s t e m m e l s e r

I delområde 1 kan der endvidere kun opføres mindre bygninger på højst 5 m2 såsom toilet, læskure, skur til drikkeautomat, materielskure mm. og højst i en højde af max. 3 m. Bebyggelsen skal opføres under hensyntagen til karakteren af området og det eksisterende terræn og holdes i farver, der kan indpasses i det omkringliggende landskab.

Side

19


B e s t e m m e l s e r

6.2

Delområde 2, 3, 4 ,5 og 6: Ny bebyggelse skal opføres indenfor de på bilag 4 viste delområder. Indenfor hvert delområde må der maksimalt opføres det på bilag 4 viste antal boliger.

6.3 Indenfor hvert enkelt delområde skal bebyggelsen fremstå som en arkitektonisk og materialemæssig helhed. Der skal derfor foreligge en samlet og godkendt plan for hele bebyggelsen indenfor et delområde, før byggeriet kan igangsættes. Bebyggelsesplanerne indenfor de enkelte delområder skal udformes, så der gives bedst muligt udsyn mod henholdsvis vest og syd fra de enkelte boliger. 6.4 Bebyggelsesplaner for delområderne 2, 3, 4 og 5 skal udformes så områdets fordelingsveje overvejende er nord-sydgående, og for delområde 6 skal bebyggelsesplanen udformes så områdets fordelingsvej er øst-vest gående - i princippet som vist på bilag 4. Bebyggelsen indenfor delområderne skal placeres på hver side af fordelingsvejen, således at der etableres opholdsarealer mellem bebyggelsen og de omkransende beplantningsbælter.

Side

20

6.5 Placering, åben-lav bebyggelse: Beboelsesbygninger skal placeres med facade eller gavl i en afstand af mindst 2,5 m fra skel. 6.6 Mindre bygninger som fx garager, drivhuse eller lignende kan opføres i skel men ikke nærmere vejskel end 2,5 m. 6.7 Bygningernes hovedretning skal være parallelt med eller vinkelret på skel i forhold til delområdets ydre afgræsning. 6.8 Placering, tæt-lav bebyggelse: For tæt-lav bebyggelse gælder at bebyggelse til hhv. bolig og garage kan opføres i skel mod vej og nabobebyggelse. 6.9 Mindre bygninger som fx drivhuse eller lignende kan opføres i skel men ikke nærmere vejskel end 2,5 m. 6.10 Bygningernes hovedretning skal være parallelt med eller vinkelret på skel i forhold til delområdets ydre afgræsning. 6.11 Bygningers højde og omfang, åben-lav bebyggelse: Bygninger kan opføres med højst 1 eller 2 etager og ikke større højde end 6,5 m over terræn eller et fastsat niveauplan - i princippet som vist på bilag 4.


6.12 For delområde 2, 3 og 6 kan bygninger højst opføres i 1 etage og ikke større højde end 4,0 m over terræn.

og bygninger øst for adgangsvejen kan opføres i 2 etager og ikke større højde end 6,5 m over terræn eller niveauplaner fastsat i henhold til BR S-98.

6.13 For delområderne 4 og 5 gælder at bygninger placeret vest for adgangsvejen kan opføres med højst 1 etage og ikke større højde end 4,0 m over terræn, og bygninger øst for adgangsvejen kan opføres i højst 2 etager og ikke større højde end 6,5 m over terræn.

6.18 Enkelte bygningsdele som fx skorstene kan dog tillades opført i tilstrækkelig højde over tagflade.

6.14 Enkelte bygningsdele som fx skorsten kan dog tillades opført i tilstrækkelig højde over tagflade. 6.15 Stuegulvkote må ikke være beliggende mere end 0,30 m over højeste niveau på vejmidten ud for bygningens facade. Hvor der er tale om skrånende terræn, kan Kommunalbestyrelsen dog fastsætte andre gulvkoter i henhold til vejens længdeprofil.

6.19 Stuegulvkote må ikke være beliggende mere end 0,30 m over højeste niveau på vejmidten ud for bygningens facade. Hvor der er tale om skrånende terræn, kan Kommunalbestyrelsen dog fastsætte andre gulvkoter i henhold til vejens længdeprofil. 6.20 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for den enkelte ejendom for åben-lav bebyggelse, og 40 for den enkelte ejendom inklusiv andel af fællesareal indenfor området med tæt-lav bebyggelse.

B e s t e m m e l s e r

6.16 Bygningers højde og omfang, tæt-lav bebyggelse: For delområde 2, 3 og 6 kan bygninger højst opføres i 1 etage og ikke større højde end 4,0 m over terræn eller i forhold til niveauplaner fastsat i henhold til BR S-98 - i princippet som vist på bilag 4. 6.17 For delområderne 4 og 5 gælder at bygninger placeret vest for adgangsvejen kan opføres med højst 1 etage og ikke større højde end 4,0 m over terræn,

Side

21


B e s t e m m e l s e r

§7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk helhed med bygninger, der er harmonisk proportioneret, og som er af høj kvalitet både materialemæssigt og arkitektonisk, i overensstemmelse med §6.3. 7.2 Tage skal udføres som flade tage eller med ensidig taghældning, og fremstå som lette tage med en tagbeklædning af (listedækket) sort eller mørkegrå tagpap, mørkegrå eternitskifer eller falsede metalplader af zink eller galvaniseret stål. Tagrender og nedløb skal udføres i metal, i overensstemmelse med §6.3. 7.3 Ydervægge skal udføres som murværk i tegl der skal fremstå som blank mur i blødstrøgen lysegul eller grågul tegl, alternativt vandskuret eller pudset murværk i lyse farver. Delpartier kan udføres med beklædning af falsede metalplader af zink eller galvaniseret stål eller overfladebehandlet træ, i overensstemmelse med §6.3. 7.4 Løgstør Kommune kan tillade, at der opføres træhuse med overfladebehandlet træbeklædning, dog ikke med runde bjælker eller krydsede hjørner, men det vil kræve, at der er tale om et helt delområde samt en tilladelse fra kommunen i hvert enkelt tilfælde.

Side

22

7.5 Dør- og vinduesrammer skal udføres i træ, metal eller en kombination heraf. 7.6 Mindre bygninger som fx garager, carporte, pumpestationer, renovationsskjul og lignende skal gives en udformning og en overfladebehandling, der svarer tilområdets øvrige bebyggelse. §8. Ubebyggede arealer 8.1 Mindre terrænregulering, herunder etablering og/eller reetablering af vandløb og søer må dog finde sted i det omfang, det er et led i golfbanens indretning og udformning, dog således at de eksisterende terrænforhold følges, så vidt det er muligt. 8.2 Terrænreguleringer over +/- 1 m skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 8.3 Karkatergivende læhegn skal så vidt muligt bevares. Rydning, udtynding og beskæring af eksisterende beplantning må foretages i overenstemmelse med bilag 4 – Helhedsplan, eller i det omfang, det er et led i golfbanens udformning. 8.4 Afskærmende og lægivende beplantning må etableres i det omfang, det er et led i golfbanens udformning – i princippet som vist på bilag 4 – Helhedsplan. Nyplantning skal udføres med robuste egns-


8.5

karakteristiske arter, som vist på bilag 4 i form af en-rækkede hegn af seljerøn.

forynges (eventuelt ved nyplantning) af grundejerforeningen.

Beplantning ved boligområderne: Langs hvert delområdes nordlige og østlige afgrænsning etableres der hegn i en bredde på ca. 10 m som vist i princippet på bilag 4. Hegnene skal udføres i 4 rækker med vintereg som blivende træ, iblandet hvidpil eller rød-el som ammetræer.

8.9 I forbindelse med etablering af parkeringsanlæg til golfbanens brugere skal der etableres en sammenhængende og tæt grøn afskærmning i form af hegn i en bredde på 10 m med åbninger i princippet som vist på bilag 4. Hegnene skal udføres i 4 rækker med vintereg som blivende træ, iblandet hvidpil eller rødel som ammetræer.

8.6 Langs hvert delområdes sydlige og vestlige afgrænsning etableres der plantebælter med lav buskbeplantning i en bredde på ca. 3 m som vist i princippet på bilag 4. Buskbeplantningen kan på korte strækninger, dog ikke i hjørnet, afbrydes og erstattes af havemure eller lignende i en maksimal højde på 1,4 m. Buskbeplantningen skal bestå af lavtvoksende pilearter som fx krybende pil og ørepil evt. suppleret med flere lave pilearter. 8.7 I delområde 2 skal den lave buskbeplantning udvides i det sydvestlige hjørne, som minimum i et trekantet felt som vist på bilag 4, og tilplantes således at arealet af hensyn til sikkerheden ikke kan anvendes til udendørs ophold. 8.8 Beplantningen, der afgrænser det enkelte delområde, skal etableres samtidig med at delområdet byggemodnes, og den skal vedligeholdes og

8.10 I forbindelse med etablering af golfanlægget skal der plantes fritstående solitære træer eller mindre grupper på arealerne. Ved søkanterne som trægrupper af rød-el, birk og ask eller lignende træer med let løv på skråningerne.

B e s t e m m e l s e r

8.11 Belysning af veje, stier, parkeringspladser og andre færdselsarealer må kun udføres som lav parkbelysning. 8.12 Skiltning og reklamering indenfor delområde 1 må kun finde sted ved de eksisterende bygninger. Undtaget herfor er skiltning, der udføres i det omfang, det er sædvanligt og nødvendigt for et golfbaneanlæg samt midlertidig skiltning, der udføres i forbindelse med arrangementer. Midlertidig skiltning skal dog godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Side

23


B e s t e m m e l s e r

8.13 For de dele af lokalplanområdet, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 gælder følgende: (hvilket fremgår af Bilag 5 – Beskyttelsesforhold.) Områderne må ikke bebygges Områderne må ikke befæstes Områderne må ikke beplantes, skiltes eller belyses. Der må ikke ændres på eksisterende beplantning, dog gælder, at der i forbindelse med vedligeholdelse af områderne kan fjernes uønsket beplantning. 8.14 For de dele af lokalplanområdet, der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven §15 gælder at beplantning i området skal begrænses til et minimum i forhold til hvad, der er nødvendigt for golfbanens udformning. Beplantningen skal udføres i overensstemmelse med §8.10 og har til formål at understrege landskabets karakter. Beplantningens højde må ikke overstige højden på de eksisterende læbælter. Endvidere gælder det, at området kun må skiltes jf. bestemmelserne i §8.12, samt at skilte skal placeres og udformes så diskret som muligt og maksimalt må have en højde på 0,80m i forhold til terræn. For området gælder iøvrigt: at området ikke må bebygges, at området ikke må befæstes og at området ikke må belyses.

Side

24

8.15 Den del af delområde 5, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §18, skal friholdes for bebyggelse. §9. Forsyningsforhold samt lednings- og antenne anlæg 9.1 Nye elledninger må kun udføres som jordkabler. 9.2 På området kan, med amtets tilladelse, etableres vandboring til forsyning af områdets bygninger og golfbanen. 9.3 Den for golfbanen nødvendige dræning kan foretages, dog således, at den eksisterende dræning af arealer uden for lokalplanområdet ikke generes. 9.4 Fritstående antenner og paraboler er ikke tilladt i lokalplanområdet. §10. Forudsætninger for ibrugtagning 10.1 Ny bebyggelse skal inden ibrugtagning tilsluttes den kollektive varmeforsyning. 10.2 Før ny bebyggelse indenfor lokalplanens delområder tages i brug, skal det pågældende delområdes omgivende beplantningsbælte være plantet, vejarealer for den pågældende bebyggelse skal være anlagt, eller der skal være skabt sikkerhed for, at etableringen heraf sker i takt med bebyggelsens færdiggørelse.


10.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes spildevandsnettet. 10.4 Ny bebyggelse skal tilsluttes antennenettet, hvis et sådant er i området. 10.5 Golfbanen må ikke tages i brug før den i §8.4 nævnte beplantning er etableret og det i §8.9 nævnte parkeringsanlæg er etableret. 10.6 Før ibrugtagning af golfbanen skal der foreligge en driftsplan, som bl.a. foreskriver brugen af pesticider og gødningsprodukter. Planen skal godkendes af Løgstør Kommune. §11. Grundejerforening 11.1 Såfremt der indenfor delområderne 2, 3, 4, 5 og 6 sker udstykning af arealet til flere ejere, vil Kommunalbestyrelsen i forbindelse hermed stille krav om, at der oprettes en grundejerforening, hvori samtlige ejere er pligtige til at være medlem. Foreningens vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og indmeldelse skal ske i forbindelse med køb/ indflytning.

udarbejdelse af forslag til vedtægter samt afholdelse af stiftende generalforsamling. 11.3 Enhver grundejer er forpligtet til selv, eller ved repræsentation af et familiemedlem over myndighedsalderen, at modtage valg til arbejdsgruppen og/eller bestyrelsen i første periode.Ved det forberedende møde kan Løgstør Kommune, i nødsfald selv udpege medlemmer til arbejdsgruppen. 11.4 Det pålægges grundejerforeningen af udarbejde og vedtage de for foreningen nødvendige vedtægter med udgangspunkt i den af Kommunalbestyrelsen udarbejdede standardvedtægt. Foreningens vedtægt skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Senere ændringer og tilføjelser skal ligeledes godkendes af Kommunalbestyrelsen.

B e s t e m m e l s e r

11.5 Grundejerforeningen skal påtage sig alle de under en sådan forening normalt hørende fællesopgaver. 11.6 Grundejerforeningen overtager vedligeholdelsen af områdets ikke offentlige veje, stier, legepladser og de landskabelige læbælter, læhegn samt de øvrige fællesarealer med tilhørende beplantninger.

11.2 Indkaldelse til orienterende møde om grundejerforeningen skal ske på kommunens foranstaltning, senest når halvdelen af grundene er solgt. På mødet vælges der en arbejdsgruppe, som skal forestå

Side

25


B e s t e m m e l s e r

Side

§12. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Uanset bestemmelserne i denne lokalplan forudsætter anlæg af golfbanen på området tilladelse/dispensation fra: 12.1 Vesthimmerlands Museum til grave- og anlægsarbejder mv. 12.2 Jordbrugskommissionen for Nordjyllands Amt for ophævelse af landbrugspligten og ændret arealanvendelse. 12.3 Nordjyllands Amt vedr.: - dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §4 vedr. sten- og jorddiger – til etablering af 2 digegennembrud i det nordlige dige, - dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §18 vedr. fortidsminder – til etablering af golfbane inden for beskyttelseszonen for 2 gravhøje, - dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §15 vedr. strandbeskyttelseslinien – for etablering af golfbane indenfor 300 m beskyttelseslinen, - dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 vedr. beskyttede naturtyper – til de nødvendige terrænændringer i forbindelse med anlæg af golfbane. Der må ikke foretages beplantning, skiltning eller belysning indenfor de Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttede områder samt

26

- vejbestyrelsens tilladelse til ændret anvendelse af overkørsel til Viborgvej. 12.4 Løgstør Kommune for dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §17 vedr. skovbyggelinie til opførelse af bebyggelse i delområde 6. 12.5 Nærværende lokalplans bestemmelser erstatter landzonetilladelser (efter Planlovens §35) vedrørende udstykning, byggeri eller ændret anvendelse, forudsat at det ansøgte udtrykkeligt er i overensstemmelse med og tilladt i henhold til lokalplanens betemmelser (jf. Planlovens §36, stk. 1, nr. 5). §13. Ophævelse af lokalplan og servitutter 13.1 Med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan nr. 119 ophæves/aflyses lokalplan nr. 56. 13.2 Servitutter mv. som er uforenelige med lokalplanen, ophæves ved den endelige vedtagelse af denne.


14. VedtagelsespĂĽtegning 14.1 Lokalplanen er vedtaget endeligt den 27. januar 2005.

Jens Lauritzen / Borgmester

Thorkil Tange Afdelingsleder

B e s t e m m e l s e r

Side

27


K o m m u n e p l a n t i l l æ g

Side

28

Løgstør Kommune Teknik - Myndighed Kommuneplantillæg nr. 32

d.

at boligbebyggelse indenfor området tillades opført i en højde af maksimalt 6,5 m over terræn og

e.

at den del af området, der skal anvendes til boligbebyggelse overføres til byzone.

Vedtaget er vedtaget endeligt den 27. januar 2005 I henhold til Lov om planlægning, lov nr. 388 af 6. juni 1991, med senere ændringer offentliggøres hermed tillæg nr. 32 til kommuneplanen for Løgstør Kommne af 13. december 2001. En del af kommuneplanens rammeområde 2.12-J2 overføres til nyt rammeområde 2.04-O14. Kommuneplanens rammebestemmelser for område 2.04-O14 bliver følgende: a.

at områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af en golfbane med tilhørende faciliteter, herunder klubhus og driftsbygninger for golfbanen samt boligbebyggelse,

b.

at det sikres at offentligheden har adgang til området,

c.

at boligbebyggelse indenfor området tillades indenfor udlagte delområder,

Jens Lauritzen Borgmester

/

Thorkil Tange Afdelingsleder


B6

B7 E8 O4

O7

O11 E2

G3

E10 E3 O14

O8

K o m m u n e p l a n t i l l ĂŚ g

B12

O10

Uddrag af kommuneplanens kortbilag 1

MĂĽl ca. 1:10.000 Side

29


Side

30


B i l a g

Bilagsfortegnelse Bilag 1 Matrikulære forhold Bilag 2 Arealanvendelse og delområder Bilag 3 Vej- og parkeringsforhold Bilag 4 Helhedsplan Delområde 2 - princip for klyngehuse Delområde 3 - princip for klyngehuse Delområde 4 - princip for klyngehuse Delområde 4 - princip for parcelhusudstykning Delområde 5 - princip for klyngehuse Delområde 6 - princip for klyngehuse Snit for delområderne 2 - 5 Snit for delområde 4 Bilag 5 Beskyttelsesforhold

Side

311t

1bl 1y

Vormstrup By, Løgsted

1ac

1u 3v

1z 1æ

7000c

1ad

1af 1ag

245a

245u

245p 245t

245i

1h 1br 1k

1a

Vormstrup By, Løgsted

1ar 1as 1at 1ay 1az 12

245h

7000a

1am 1an 1ai

13

7000ad

7000d 7000g

1p 1q 3q

1bb 1bc 6i 1c

1b

Ravnstrup By, Løgsted

6g

2f

7000a

6a

2æ 6h

30 2a 2ak 2ai 8a

2d

2am 2af

2bl

7000b

Ravnstrup By, Løgsted

Løgsted By, Løgsted

2ae

2m 2bg 2aæ 2at 2n 2be 2bd 2l 2t 7000c 2g 2bm 2i 5g 14 4ad 4e 4g

8c

ndrup By, Malle

2ba 2av

4m 7a

4i

4x

4q

4s

4r

Løgsted By, Løgsted

8e

3a Bilag 1

3g

Matrikulære forhold

7000c

10a

Lokalplanområdets afgrænsning er vist med priksignatur 4aa 4t 4z 4y Side Mål 1:7.500

7i 12d

4DelomrĂĽde 2

DelomrĂĽde 3 DelomrĂĽde 4

DelomrĂĽde 5

DelomrĂĽde 6

DelomrĂĽde 1

Bilag 2 Arealanvendelse og delomrüder Delomrüde 1: Golfbane med tilhørende klubfaciliteter Delomrüde 2-6: Boligbebyggelse Mül 1:7.500

SideC D

E F G

H

J

I

A P

B

Bilag 3 Vej- og parkeringsforhold A-B, C-D, E-F-G-H og I-J: Adgangsveje P: Parkering MĂĽl 1:7.500

SideBilag 4 Helhedsplan 14/2-05

Ikke mĂĽlfast Side

39Bilag 4 - delomrĂĽde 2 - princip for klyngehuse

Bilag 4 - delomrĂĽde 3- princip for klyngehuse Side

41Bilag 4 - delomrĂĽde 4 - princip for klyngehuse

Bilag 4 - delomrĂĽde 4 - parcelhusudstykning Side

43Bilag 4 - delomrĂĽde 5 - princip for klyngehuse

Bilag 4 - delomrĂĽde 6 - princip for klyngehuse Side

45Delområde 2: Bebyggelse kan kun opføres i 1 etage.

Delområde 3: Bebyggelse kan kun opføres i 1 etage.

Delområde 4: Bebyggelse kan kun opføres i 1 etage på den vestlige side af boligvejen og i 1 eller 2 etager på den østlige side af boligvejen.

Delområde 5: Bebyggelse kan kun opføres i 1 etage på den vestlige side af boligvejen og i 1 eller 2 etager på den østlige side af boligvejen.

Bilag 4 - Snit for delområderne 2 - 5 Side

47Delområde 4 og 5: Bebyggelse kan kun opføres i 1 etage på den vestlige side af boligvejen og i 1 eller 2 etager på den østlige side af boligvejen.

Bilag 4 - Snit for delområde 4 og 5 Side

49Signaturforklaring: Lokalplanafgrænsning støjkonsekvenszone Dige, Nat.besk §4 Sø, Nat.besk. §3 Hede, Nat.besk. §3 Værdifuldt kulturmiljø Beskyttelseszone for gravhøje Besyttelseszone for fredning Strandbeskyttelseslinie Overdrev, Nat.besk §3

Delområde 2

Regionalt naturområde, jf. Regionplan

Delområde 3

Skovbyggelinie

Delområde 4

Delområde 2-6

Delområde 5 Delområde 6

Bilag 5 Beskyttelsesforhold Mål 1:10.000

Side

51