Page 1


f

tt M

ti

8

tir 31,

©»en&fen«

n a t u r l i g e

© p i l f ø , &orti

S31

a 9

03 6l«nfcet>e $ u n | t t i r .

i

t,


SE—«o#oooøooo®o»—^

fa(|? © p i f l c r « JjovebiQrgenfMer og afmtnbé-(ig lt&(igt over be ^ u n ( i e r [jan bruger -•Sunfren i t a f l e t 93>cerE(?r paa .fortene s s ©fiorrpet gølelfe 5 s SMcmbing for 2>affet s i t u n | l e r mob en uanet SSanqueur « 2fnbrc . f o r t m m - f c r til S n i g t anbrc © p i l s O m b o l t e n førfte 9J?aabe = j anben SMatfbe * S?or6erebenbe © l a n b i n g t i l h o f t e n SBibere O p t o n i n g om SManbtngen efter Omfctg« ning paa 2}orbct -2iftr<sfmngé; og S&lanbingfrSvegd for 10 .'fort $ø(ger beraf * stabel for be forjTiefligc Orbencr efter SManttiv gerne for 10 ' 3fnmaprfning over biffe © f a g « SManbingcr -Sabel for 3 2 S o r t 5 >

m.

©ibe i 3 6 7 7 sj 10 it 11 13 13 14 15 i5 itj

&


3nb$ol&* ©ibe f t © p i l . f o r t ber et- fnafebeé ot'bnet at man f a n Støre Stepif t (jwtb g a r n man » 19 2ft gtøre Stepif mcb [)stbe . f o r t j 24 3It giøre 9?epif j f t ø n t man tillaber bctt anben at • tage [)»ab 'Part f)an v i ! af be gwue i v o r t ; 2 6 £>m en Sabel for 2 5 og een for 27<£al = 3? 2ft Clanbe 2 4 . f o r t mcb ligefaamange S&ogffattct paa, faa S&ogffavcrne femme i Orbeit -- 3 5 3ft 6(anbc . f o r t mcb SSogffaver paa faa bctt tue ' P a r t af .fortene inbeljolber c t ø p ø r g S m a a l og ben anben © v a r e t s 3g 2ft figc l)uab . f o r t d n [)ar t r u f f e t ub af et © p i l s 4 2 S e t forvanblebe . f o r t = ; 43 3 SMtnbc at (tirfe bet [ . f o r t ub ! af © p i l l e t mcb © p i b f e n af en .faarbe, fom CJn Ijar t r u f f e t -- 4 4 3ft fige ()W3b S o r t <£n [)ar tænft paa = 45 3tt gtette @ct af fire S o r t fom een (jar t r u f f e t ub s = 46 S o S o r t ber tnbfyrbcé f o m n b l e s Qfttil betnnbet ; 4 7 2 U ct . f o r t (faI finbeå i (jsilfen S u n f c ben anben Bcfrcmmer * » 4? (abe nogle 'Perfoner træffe fjver fit . f o r t , og ftiffe bem inb igicn, og igien finber bcm -- 4 9 3ft fienbe et S o r t paa £ugten eller $ølelfcn = 5t 2lt gtette nogle S o r t fom a p e r f o n c r fjar t r u f f e t s <;t l i t foroanble © p a e r ©é t i l Jjierter S r e cg ^tierter <£é 5 53 3ft foroanble ©paer 5 r e tit © p a e r og (Iben ril Jjterter <£S : « 54 1 53e to foruanblebe dffer « 55 Sgienncm et Sommctørflabe at fin&c bet f o r t en anben I)ar t r u f f e t ub » * 55 <5n SKaa&e at angive bc trufne S o r t ubcn at 6ruge 6rebe S o r t i © p i l l e t » « 5 7 © e fire uabjlitteftge k o n g e r » > 58 SSertinbetr og §enbel tee © i e j l e t « » 59


Strøofe, 3ft ftenbe Sorteneé SKængbe »eb a t ttcie bem i Jjaanben s. s 3ft nctvne et 2fntflf Æort fem (in Bar t r u f f e t af et © p H * , 3if (junbrebe forfFielltgc 3?a»ne at giette bet, en i V r f o n f)ar ubtruffet s » 3lt forsanble et t o r t t i l abfFiflige S i n g , og arter t i l f)vab bet »ar før s * f o r t e r i 3«ngen ' ' • S e t magtfPe ©eger ^ » .o»r.a„ If .fortene fpråge op, , |FHI cfom (jac t r u f f e t tib• af- ©piHet ? " man ian (jnr ~ ~ 53cb en t e r nning i n g at labe fufte battet af ben ©un> fe et .#bm 5 e e ^ort cr i finb t et 2 g g 2ft et S o n fFal ftøbeé = ' ; tb at (lille fi 33cb ct @re5 alle røbe £ 0 r t fra be - ©orte = , 5 S?eb et © t ø b at fTaae atfe f o r t e n e af Jpaanben pna (£n faa nær fom fcct f;an ^ar t r u f f e t ; ® c fire uabfMelige (Efter . * ; ; 2ft (abe ct Jfort, f e m € n fjar t r u f f e t , fee t et ©peil * 3lt angiv« f o r l a n g t ct . f o r t ligger nebe i ©pil-let fom een (jar t r u f f e t s 2lt Bringe 2 4 © o g f i a v e r m b ©lanbing i Orbe'n t i l et © » a r , 5 2 1 6(anbe faa f ^ e r fcsrve ligger for ftg * «it blaiJbe faa man fan ftge l;»ormange $ i n e ber er i !)eer © u n f e t JJeiltagelfen c 2lr ombeele et Manbet . f o r t t i l f i n ©erfoner faa ( w r faaer fin garve * temmeligt © r e v »c& ct . f o r t s 3 l n m « r f n i n g « vcb S c r n i n g f p i l og Æun(ler, fom beri anbringes . • S w m e l i g H t i l vifte & a f t *

6 o

Qt go 7 l 71 J, s

ns C7ft

2 o

. „_ 9 <

*


Snb&olb*''

©ibe

5 3?ne6 i <S<?rningfpi( = * ! 5 O m tallotteriet < 1 Siimelia&cb til at faae ct uBefrcmt Ubtræf « 5 <_t i l et S&eflemf 5 t i l en 2lmbé Sevr.e ' Citaterne »

veb f^vcr ^pitlemaabe

1

i o 3 0 5 J 106 i°7 108

1 1 0

O i h SorttfMing " = * iiitiln® Omno'3te-af'l>e'fiihpel(le?'a|F«nfpilIet«*an(!er = 113 ÆUnfterweb »egerne . '' , 115 211 (Tafe iptrfeforn eller anbre fmaa C^rptt a\ et .Sac'i et anbet cg igien ttl&agc i bet f ø r (te


t o r t f p i f l e r bet* »tf fpif(e falf? røaae f ø r f l

wrt

en f u f b f o m m e n © p i f l e r , b e t e r : &aoe en fuf&(!æti* i>ig S « n b ( ! a b o m eg g<rrbig!)eb i be © p i f ,

fj&ort

{jan mbfafta' ftg, ba eKeré anbre anyenbte fine f u n f l e r Pifbe o ^ r e u f l f f r e ,

og (jan beéuben f;ar

Den gpr&eef, f o m færbeieé fprs&ig 03 fcer&ig © p i f l e r , at hmm afoe^tc meb ?<grltgljei> 03 S c b r a g e r i e , 03 foretf&e

SErøtanfen.

©om

SBirfuoS

i fif g a g

m a a l>an afefa« ijat>e en i i f o r & i f o e l t g 6eflanbig

fpenbt Opmtcrfforøfjeb, prefence d' esprit, $u(5e,

og 8£brueltgf>eb,

3ern^g&eb, ©riffe

ber

eeb est

jeptj

eller i bet tmh&ffe et eté £jt>an£ifet

i f f e taber nogen a f bert flere

fførfe

©pilfer*

drgenjfa&er.

>

y

© e prifelige t o n f l e r , fjan forreflenanpen&er, f o r bejlo f t f f r e r e at naae jtt ®?aaf, f;ettt;øre unber een efler flere a f føfgenbe 9 J u 6 r i f e r : 1 ) at f j a n i g o r e e t e n tiflaper eet efler flere © p i f ffi?ærfer

tort

peb

efler S5ej!iering, og meb&ringer bi (fe faa»

febeé tiffaPebe S o r t .

2 ) Sit fjatt f a n fcefjætsbig o g

u f o r m æ r f t forbijtte be i ©efjTa&et nye f r e m l a g t e © p i l meb be tiflaoebe.

3 ) !8ef)Æiibig()eb i

at

6lanbe ; træffe a f , i a t gifte Stovt og flaae $ o f t e .

SI

4)


4 ) 2lftrtle me£> 03 Segn af en unitéfamft, forfiilt fremmet 03, font bet fpneS, enfolbig spei'fon, ber \tU befpmrer ftg om ©pillet. ©et forffaaer f»g at S e t t e r e n atter ombytter forfaljfebe ©pil web bet rette naar Det ffal t anbre Jpcenber. -iper rnaae ben fforc ©piller rebbe ftg fom f>an fan, (ifalb f o r t e t et oanbrer i en an« ben allieret 03 lige {ior 5?unjfneré Jpamber) fian truger nu al |tn ©tørfe for at fjolbe SSalance meb t»e ubcoebe Svunjter, 09 er cerlig engang imellem naar (>an giper 03 tillige ffiø&eéløé for af taberne!) forgift Sfnfpenbelfe og beroebunbøaae SD?ié£artfe. Omtrent faaban 6 l t P e r llbftgten coer bet .øele. (gn^oer h e f t e r i bunden f>av fine gorbele. ©?en biffe ere i 2llminbelig()eb tiljfrcrf'felige til at oære opmærf'fom paa be Sunfter ber ant>en» beé, 03 nogenlebeé |liønne be finere 03 mere fam< menfatte S e n b i n g e r , et(;uet't ©pillegenie fan an< 6ringe. ©et er ifar i .£>afarbfptl, f)t>or be fle|fj af biffe Sur.jler fan cm&rtngeé, men intet ©ente af sprofeéftonen pil forfømme f!g meb l)pab ()an feer £eiItgf>eD til i anbre © p i l , l>»or bet mere fommer an paa goi'ftanb og dftertanfe. gaffet.

Pages from anhang til a svendsens naturlige magie