Page 1

ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΩ΢ΣΑ΢ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΟ΢


ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΢ΦΕ΢Η ΣΗ΢ ΜΕ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ΢?  ΓΙΑΣΡΟΦΗ είλαη όια ηα πξάγκαηα πνπ θαηαλαιώλεη ν άλζξσπνο  Πξάγκαηα =  πγξά (δειαδή ό,ηη πίλεηαη)  ζηεξεά (δειαδή ό,ηη ηξώγεηαη)


Ποια είναι η σχέση διατροφής και υγείας ?  Ό,ηη ηξώκε θαη πίλνπκε επεξεάδεη ην ζώκα καο θαη ηνλ νξγαληζκό καο είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά


Όταν λέμε ότι η διατροφή επηρεάζει θετικά σημαίνει ότι …  Μαο βνεζά λα κεγαιώζνπκε


Μας βοηθά να είμαστε δραστήριοι (καύσιμο μας)


Μας βοηθά να έχουμε υγεία και δύναμη


Όταν λέμε ότι η διατροφή επηρεάζει αρνητικά σημαίνει ότι  Αλ ηξώκε πνιιά ηόηε:


Όταν λέμε ότι η διατροφή επηρεάζει αρνητικά σημαίνει ότι  Αλ ηξώκε ιίγν ηόηε


Άρα αφού ότι τρώμε και ότι πίνουμε μας επηρεάζει  ΢ηελ δηαηξνθή καο πξέπεη λα ππάξρεη


Πριν όμως δούμε τι πρέπει να τρώμε, ας δούμε από τι αποτελούνται τα τρόφιμα


ΣΡΟΥΙΜΑ = ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΥΤΣΙΚΑ 6 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ΢ (ΟΜΑΓΔ΢ ΣΡΟΦΩΝ)


Ομάδα Λίπους

Θεξκίδεο


Ομάδα γάλακτος Θρεπτικά συστατικά: Αζβέζηην-Φώζθνξν Πξσηεΐλεο Τδαηάλζξαθεο Λίπε (θνξεζκέλα) Βηηακίλε Α-D Ρηβνθιαβίλε Βνεζά ζηελ αλάπηπμε γεξώλ νζηώλ θαη δνληηώλ


Ομάδα κρέατος Θξεπηηθά ζπζηαηηθά:  Πξσηεΐλεο (πιηθά θαηαζθεπήο, δεκηνπξγνύλ θαη αλαπιάζνπλ ηνπο ηζηνύο)  Λίπε  Βηηακίλεο-Άιαηα [ληαζίλε, ζίδεξν]

Βνεζά ζηελ αλάπηπμε κπηθή δύλακε θαη αληνρή


Ομάδα φρούτων και Ομάδα λαχανικών Θρεπτικά συστατικά : Τδαηάλζξαθεο Βηηακίλεο (θπξίσο Α θαη C) Ιρλνζηνηρεία Φπηηθέο ίλεο Νεξό Βοηθούν ζηην διαηήρηζη ηης σγείας και αποθσγή αζθενειών


Ομάδα ψωμιού και δημητριακών Θρεπτικά συστατικά: Πνιύ ιίγεο Πξσηεΐλεο Βηηακίλεο(ζπκπιέγκαηνο Β) Ιρλνζηνηρεία Φπηηθέο ίλεο Υαρίζοσν ενέργεια, βνεζνύλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κεηώλνπλ ηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ ζην αίκα.


ΠΡΩΣΕΪΝΕ΢


΢Ε ΣΙ ΦΡΗ΢ΙΜΕΤΟΤΝ ΟΙ ΠΡΩΣΕΪΝΕ΢?


ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΕ΢


ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΕ΢


΢Ε ΣΙ ΦΡΗ΢ΙΜΕΤΟΤΝ ΟΙ ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΕ΢ ?


ΛΙΠΟ΢


΢Ε ΣΙ ΦΡΗ΢ΙΜΕΤΕΙ ΣΟ ΛΙΠΟ΢?


ΣΑ «ΠΩ΢» ΣΑ «ΣΙ» ΚΑΙ ΣΟ «ΠΟ΢Ο » ΠΩ΢, ΣΙ, ΚΑΙ ΠΟ΢Ο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΡΩΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΟΤΜΕ ΤΓΕΙΑ?


ΠΩ΢ ΝΑ ΣΡΩΜΕ?


Διατροφή και Τγεία

 Πνηθηιία , Ιζνξξνπία θαη κεηξηόηεηα


Διατροφή – Ποικιλία στις τροφές που τρώμε  Δμαζθαιίδνπκε ηελ παξνρή όισλ ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ (πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο, ιίπνπο, βηηακίλεο, κέηαιια, λεξό) πνπ ρξεηάδεηαη ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο γηα ελέξγεηα , πγεία αλάπηπμε  Υξεηαδόκαζηε όιεο ηηο νκάδεο ηξνθώλ (ηελ νκάδα ηνπ ςσκηνύ θαη ησλ δεκεηξηαθώλ, ηελ νκάδα ησλ θξνύησλ , ησλ ιαραληθώλ ηνπ θξέαηνο, ηνπ ιαδηνύ θαη ησλ γαιαθηνθνκηθώλ) ζηηο ζσζηέο αλαινγίεο γηα λα εθνδηαζηεί ν νξγαληζκόο κε όιεο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο


Διατροφή – Ισορροπία στις τροφές που τρώμε  Ιζνξξνπία ζηηο επηινγέο ησλ ηξνθώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Να ηξώκε αξθεηά αιιά όρη ππεξβνιηθά. Έλα ιηπαξό θαγεηό ή γεύκα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε θαγεηά ρακειά ζε ιηπαξά. Γηα παξάδεηγκα αλ ην κεζεκεξηαλό θάκε παζηίηζην ην βξαδηλό ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα απιή ηνλνζαιάηα θαη πηηπξνύρν ςσκί


Διατροφή – Μετριασμένη κατανάλωση στις τροφές που τρώμε  Μεηριαζμένη καηανάλωζη ζηηο πνζόηεηεο θαγεηνύ. Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξείηε λα απνιαύζεηε όια ηα θαγεηά πνπ ζαο αξέζνπλ.


παράδειγμα πάμε σε ένα τραπέζι γενεθλίων και θέλουμε να φάμε …


ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑ


ΣΙ ΝΑ ΣΡΩΜΕ


Πρέπει να τρώμε από όλες τις ομάδες τροφών


ΠΟ΢Ο ΝΑ ΣΡΩΜΕ?


Άρα για να έχω υγεία πρέπει:

 ΝΑ ΣΡΩΓΩ ΑΠΟ ΟΛΔ΢ ΣΙ΢ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ΢ ΣΡΟΦΩΝ (ΠΟΙΚΙΛΙΑ)  ΝΑ ΣΡΩΓΩ ΜΔ ΜΔΣΡΟ ΓΗΛΑΓΗ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΌΛΑ (ΜΔΣΡΟ)  ΝΑ ΣΡΩΓΩ ΜΔ Ι΢ΟΡΡΟΠΟΙΑ (5 ΦΟΡΔ΢ ΣΗΝ ΗΜΔΡΑ ΛΙΓΟ) – ΠΡΩΙΝΟ  ΝΑ Α΢ΚΟΤΜΑΙ


Παρπζαξθία είλαη ε αύμεζε ηνπ ιίπνο ζην ζώκα πάλσ από θάπνηα όξηα Βάξνο Γείθηεο Μάδαο ΢ώκαηνο = --------------Ύςνο Υ Ύςνο


Δείκτης Μάζας ΢ώματος  Απιή καζεκαηηθή πξάμε  Παξάδεηγκα : Βάξνο παηδηνύ 8 εηώλ = 38 θηιά  Ύςνο παηδηνύ = 1,40cm  38 38  Γ.Μ.΢ = --------------- = ---------- = 19,4  1,40 Υ 1,40 1,96


Αποτελέσματα για αγόρια και κορίτσια Αγόξηα

Τπέξβαξν Παρύζαξθν

Κνξίηζηα Τπέξβαξν

Παρύζαξθν

Αγόξηα 9 εηώλ

19,0

22,8

Κνξίηζηα 9 εηώλ

19,1

24,1

Αγόξηα 10 εηώλ

19,8

24,0

Κνξίηζηα 10 εηώλ

19,9

25,4

Αγόξηα 11 εηώλ

20,6

25,1

Κνξίηζηα 11 εηώλ

20,7

26,7

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  

Παρουσίαση για την υγιεινή διατροφή στην παιδική ηλικία.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you