Issuu on Google+

ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΩ΢ΣΑ΢ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΟ΢


ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΢ΦΕ΢Η ΣΗ΢ ΜΕ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ΢?  ΓΙΑΣΡΟΦΗ είλαη όια ηα πξάγκαηα πνπ θαηαλαιώλεη ν άλζξσπνο  Πξάγκαηα =  πγξά (δειαδή ό,ηη πίλεηαη)  ζηεξεά (δειαδή ό,ηη ηξώγεηαη)


Ποια είναι η σχέση διατροφής και υγείας ?  Ό,ηη ηξώκε θαη πίλνπκε επεξεάδεη ην ζώκα καο θαη ηνλ νξγαληζκό καο είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά


Όταν λέμε ότι η διατροφή επηρεάζει θετικά σημαίνει ότι …  Μαο βνεζά λα κεγαιώζνπκε


Μας βοηθά να είμαστε δραστήριοι (καύσιμο μας)


Μας βοηθά να έχουμε υγεία και δύναμη


Όταν λέμε ότι η διατροφή επηρεάζει αρνητικά σημαίνει ότι  Αλ ηξώκε πνιιά ηόηε:


Όταν λέμε ότι η διατροφή επηρεάζει αρνητικά σημαίνει ότι  Αλ ηξώκε ιίγν ηόηε


Άρα αφού ότι τρώμε και ότι πίνουμε μας επηρεάζει  ΢ηελ δηαηξνθή καο πξέπεη λα ππάξρεη


Πριν όμως δούμε τι πρέπει να τρώμε, ας δούμε από τι αποτελούνται τα τρόφιμα


ΣΡΟΥΙΜΑ = ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΥΤΣΙΚΑ 6 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ΢ (ΟΜΑΓΔ΢ ΣΡΟΦΩΝ)


Ομάδα Λίπους

Θεξκίδεο


Ομάδα γάλακτος Θρεπτικά συστατικά: Αζβέζηην-Φώζθνξν Πξσηεΐλεο Τδαηάλζξαθεο Λίπε (θνξεζκέλα) Βηηακίλε Α-D Ρηβνθιαβίλε Βνεζά ζηελ αλάπηπμε γεξώλ νζηώλ θαη δνληηώλ


Ομάδα κρέατος Θξεπηηθά ζπζηαηηθά:  Πξσηεΐλεο (πιηθά θαηαζθεπήο, δεκηνπξγνύλ θαη αλαπιάζνπλ ηνπο ηζηνύο)  Λίπε  Βηηακίλεο-Άιαηα [ληαζίλε, ζίδεξν]

Βνεζά ζηελ αλάπηπμε κπηθή δύλακε θαη αληνρή


Ομάδα φρούτων και Ομάδα λαχανικών Θρεπτικά συστατικά : Τδαηάλζξαθεο Βηηακίλεο (θπξίσο Α θαη C) Ιρλνζηνηρεία Φπηηθέο ίλεο Νεξό Βοηθούν ζηην διαηήρηζη ηης σγείας και αποθσγή αζθενειών


Ομάδα ψωμιού και δημητριακών Θρεπτικά συστατικά: Πνιύ ιίγεο Πξσηεΐλεο Βηηακίλεο(ζπκπιέγκαηνο Β) Ιρλνζηνηρεία Φπηηθέο ίλεο Υαρίζοσν ενέργεια, βνεζνύλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κεηώλνπλ ηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ ζην αίκα.


ΠΡΩΣΕΪΝΕ΢


΢Ε ΣΙ ΦΡΗ΢ΙΜΕΤΟΤΝ ΟΙ ΠΡΩΣΕΪΝΕ΢?


ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΕ΢


ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΕ΢


΢Ε ΣΙ ΦΡΗ΢ΙΜΕΤΟΤΝ ΟΙ ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΕ΢ ?


ΛΙΠΟ΢


΢Ε ΣΙ ΦΡΗ΢ΙΜΕΤΕΙ ΣΟ ΛΙΠΟ΢?


ΣΑ «ΠΩ΢» ΣΑ «ΣΙ» ΚΑΙ ΣΟ «ΠΟ΢Ο » ΠΩ΢, ΣΙ, ΚΑΙ ΠΟ΢Ο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΡΩΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΟΤΜΕ ΤΓΕΙΑ?


ΠΩ΢ ΝΑ ΣΡΩΜΕ?


Διατροφή και Τγεία

 Πνηθηιία , Ιζνξξνπία θαη κεηξηόηεηα


Διατροφή – Ποικιλία στις τροφές που τρώμε  Δμαζθαιίδνπκε ηελ παξνρή όισλ ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ (πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο, ιίπνπο, βηηακίλεο, κέηαιια, λεξό) πνπ ρξεηάδεηαη ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο γηα ελέξγεηα , πγεία αλάπηπμε  Υξεηαδόκαζηε όιεο ηηο νκάδεο ηξνθώλ (ηελ νκάδα ηνπ ςσκηνύ θαη ησλ δεκεηξηαθώλ, ηελ νκάδα ησλ θξνύησλ , ησλ ιαραληθώλ ηνπ θξέαηνο, ηνπ ιαδηνύ θαη ησλ γαιαθηνθνκηθώλ) ζηηο ζσζηέο αλαινγίεο γηα λα εθνδηαζηεί ν νξγαληζκόο κε όιεο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο


Διατροφή – Ισορροπία στις τροφές που τρώμε  Ιζνξξνπία ζηηο επηινγέο ησλ ηξνθώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Να ηξώκε αξθεηά αιιά όρη ππεξβνιηθά. Έλα ιηπαξό θαγεηό ή γεύκα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε θαγεηά ρακειά ζε ιηπαξά. Γηα παξάδεηγκα αλ ην κεζεκεξηαλό θάκε παζηίηζην ην βξαδηλό ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα απιή ηνλνζαιάηα θαη πηηπξνύρν ςσκί


Διατροφή – Μετριασμένη κατανάλωση στις τροφές που τρώμε  Μεηριαζμένη καηανάλωζη ζηηο πνζόηεηεο θαγεηνύ. Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξείηε λα απνιαύζεηε όια ηα θαγεηά πνπ ζαο αξέζνπλ.


παράδειγμα πάμε σε ένα τραπέζι γενεθλίων και θέλουμε να φάμε …


ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑ


ΣΙ ΝΑ ΣΡΩΜΕ


Πρέπει να τρώμε από όλες τις ομάδες τροφών


ΠΟ΢Ο ΝΑ ΣΡΩΜΕ?


Άρα για να έχω υγεία πρέπει:

 ΝΑ ΣΡΩΓΩ ΑΠΟ ΟΛΔ΢ ΣΙ΢ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ΢ ΣΡΟΦΩΝ (ΠΟΙΚΙΛΙΑ)  ΝΑ ΣΡΩΓΩ ΜΔ ΜΔΣΡΟ ΓΗΛΑΓΗ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΌΛΑ (ΜΔΣΡΟ)  ΝΑ ΣΡΩΓΩ ΜΔ Ι΢ΟΡΡΟΠΟΙΑ (5 ΦΟΡΔ΢ ΣΗΝ ΗΜΔΡΑ ΛΙΓΟ) – ΠΡΩΙΝΟ  ΝΑ Α΢ΚΟΤΜΑΙ


Παρπζαξθία είλαη ε αύμεζε ηνπ ιίπνο ζην ζώκα πάλσ από θάπνηα όξηα Βάξνο Γείθηεο Μάδαο ΢ώκαηνο = --------------Ύςνο Υ Ύςνο


Δείκτης Μάζας ΢ώματος  Απιή καζεκαηηθή πξάμε  Παξάδεηγκα : Βάξνο παηδηνύ 8 εηώλ = 38 θηιά  Ύςνο παηδηνύ = 1,40cm  38 38  Γ.Μ.΢ = --------------- = ---------- = 19,4  1,40 Υ 1,40 1,96


Αποτελέσματα για αγόρια και κορίτσια Αγόξηα

Τπέξβαξν Παρύζαξθν

Κνξίηζηα Τπέξβαξν

Παρύζαξθν

Αγόξηα 9 εηώλ

19,0

22,8

Κνξίηζηα 9 εηώλ

19,1

24,1

Αγόξηα 10 εηώλ

19,8

24,0

Κνξίηζηα 10 εηώλ

19,9

25,4

Αγόξηα 11 εηώλ

20,6

25,1

Κνξίηζηα 11 εηώλ

20,7

26,7


ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ