Concierge lifestylemagazine NO 1

Page 1

L I F E S T Y L E M A G A Z I N E

No 1

Concierge l i f e s t y l e

m a g a z i n e

L I F E S T Y L E

M A G A Z I N E

Wristwatch - a human right?

LIFESTYLE

Steam Hotell a destination! What does concierge.se?


Vad är Concierge.se? Sanningen är att de flesta inte riktigt vet vad en concierge gör, än mindre hur man uttalar den flådiga titeln. Först och främst betyder det på ren franska ”portvakt” och det uttalas ”konsijääääärs”. - Ungefär. Viktigare är då vad själva betydelsen av en conciergetjänst innebär och vad man kan få hjälp med som underlättar tillvaron och ibland själva livet av det profilerade företaget Concierge.se?

Det korta svaret är: Allt. Nåja, inte riktigt allt. Enligt företagets grundare Patrick Hillberg är droger och prostitution något man av naturliga skäl inte befattar sig med; annars tar de sig an det mesta. Det finns ett talesätt som ofta tillskrivs Winston Churchill som lyder ”Ingenting är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid”. Så skulle man kunna beskriva Concierge.se vars mångfacetterade verksamhet spänner över det mesta, allt ifrån att ta hand om posten till att boka plats på en restaurang som ”alltid är fullbokad”.

”Ingenting är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid”. Så skulle man kunna beskriva Concierge.se

Spännvidden på vilka som anlitar företagets tjänster är stor. Det är exempelvis större företag som vill ha en konferens utomlands upp-styrd. Concierge.se tar då hand om bokning av resor, hotell, transfer, lunch- och middagsbokningar om man så vill. Önskar sen företagsled-ningen dessutom susa iväg på en helikoptertur över New York efter middagen, så är inte heller det några problem. Privatpersoner är en annan stor kundkrets som anlitar företagets tjänster. Utlandssvenskar är bland annat vanliga kunder som vill att Concierge.se tar hand om praktiska göromål som att ta hand om inkommande

2

Ansvarig utgivare: Patrick Hillberg


post som skannas och skickas till kunden. Det kan vara allt från att fixa renovering av köket till klippa gräset eller andra göromål.

veta om kunden föredrar Ritz i Paris eller det betydligt hippare och trendigare Hotel Costes, ett stenkast från Place Vêndome.

– Många använder ju sin gamla mamma eller någon kompis som pliktskyldigast tackar ja till att hjälpa till och sen kanske slarvar eller tycker det är pest. Bättre då att Concierge.se tar hand om uppdragen, säger Patrick Hillberg.

”Fingertoppskänsla” är med andra ord A och O.

Ovan beskrivna uppdrag kallar företaget ”Housing” i brist på ett bättre uttryck. Det säger dock det mesta om vad som kan tänkas ingå i uppdraget. Det vill säga, allt praktiskt som kunden kan tänkas vilja ha hjälp med tillgodoses och fixas, diskret och pålitligt. Vad är då den absolut vanligaste tjänsten som efterfrågas hos Concierge.se? – Det är vanligtvis vardagliga saker som att boka konferenser och resor, transporter och restaurangbesök, förklarar Patrick. Det sistnämnda kan vara knepigt för ofta vet inte personen eller sällskapet själva vad de vill ha utan de kan säga: ”Boka den bästa restaurangen”. En högst subjektiv önskan där svaren antagligen kan vara nästan lika många som det finns bra restauranger i exempelvis Stockholm. – Rent objektivt är den trestjärniga restaurangen Frantzén den bästa Alla behöver ju inte tycka det för det är en smaksak, beroende på vad man tycker om och vilka referensramar man har. Om vi skickar dit ett par och notan landar på 10 000 kronor så kan ju det bli väldigt fel. Därför frågar vi ofta gästen: ”Vilken är den bästa restaurang du har varit på?” Svarar man då ’Fem Små Hus’ eller ’Laughing Duck’ så vet vi ungefär vad de söker.

En annan tjänst som efterfrågas allt oftare är att arrangera välbe-medlade kunders privata fester. Det kan vara allt från 50-årsfesten som ska bjuda på hustruns favoritartist till mannens favoritwhisky, som naturligtvis bara finns på en liten ö i Skottland. Ovan nämnda uppdrag kan kategoriseras under något som i bransch-en går under benämningen MICE; Meeting, Incentive, Conference och Event. Men, som sagt, vad som kan efterfrågas har inga gränser. Något av det mest udda Concierge.se tagit sig an är att hjälpa ett par att skaffa barn då de hade stora problem med det. Utan att nämna några detaljer, diskretion är en hederssak, så slutade det med att paret idag har två barn, till stor del tack vare Concierge.se..... Allt som är beskrivet ovan kan sammanfattas med ett ord: Kontaktnät. Företaget har läkare som de kan skicka om det behövs. Det har via kontakter öppnat stjärnkrogar mitt i natten för saudiska prinsar som efter en festnatt i Stockholm vill ha sig en lyxigare form av fyllekäk. Vid ett tillfälle ordnades Fiji-vatten att dricka åt artisten Pink när hon var på besök i Stockholm. På den tiden det trendigaste man kunde dricka; något som ordnades tack vare en kontakt i Västerås. Concierge.se har ett par korslagda nycklar som logotype och det är ingen tillfällighet. Nycklarna symboliserar att företaget agerar som dörröppnare och inget kan ju vara mer korrekt.

Samma sak gäller självklart när det kommer till hotell. När bokning av ett topphotell ska ske via Concierge. se för en kunds räkning är det exakt lika viktigt att

3


What is Concierge.se? The truth is that most people are not really aware of what a ’concierge’ is and, even less, know how to pronounce the extravagant title. Primarily, in French it means ”doorman” and is pronounced ”consiaaaages”. Just about.....

More important, though, is what the actual meaning of a concierge service in reality consists of, and whatever one can be helped with, that simplifies everyday tasks and makes life easier?

The simple answer is: Everything! All by the profiled business of Concierge.se! Oh well, not quite everything. According to the company founder Patrick Hillberg, drugs and prostitution is something that, for obvious reasons, the company does not get involved in; otherwise, they take on most things. There is a saying, often attributed to Winston Churchill, saying: ”Nothing is impossible. The impossible only takes a little longer!” That’s how Concierge.se easily can be described, since its multifaceted business spans most things; anything from taking care of the daily mail to booking a table in a restaurant that is ”always fully booked”. The range of companies using Concierge.se services is huge. For example, different larger businesses that want a conference arranged abroad. Concierge.se handles bookings for travel, hotel, transfer, lunch- and dinner bookings, if wanted. Should the management, in addition, want to whizz away on a helicopter ride above New York after dinner, that too is no problem. Also, private people is another large patronage using our company services. Swedes abroad, amongst 4

”Nothing is impossible. The impossible only takes a little longer!” That’s how Concierge. se easily can be described


others, are customers wanting Concierge.se to handle practical duties such as in-coming mail being scanned and forwarded to the recipient. Also, it could be miscellaneous other things, such as arranging kitchen renovation, moving the lawn or other duties. - Lots of people use their old mother or a friend, that dutifully agrees to help out and then, maybe, performs carelessly, because they feel it is ’pesky to do it’. ”Better then to assign Concierge.se to take care of the chores”, says Patrick Hillberg. Chores like the above are called ”Housing” by Concierge.se, due to lack of a better description. It actually, though, tells most of what can be included in the assignment. That is any practical task that the customer can assign the company to fix, discretely and reliably in every way. What, then, is the most common assignment requested from Concierge.se? - It is usually ’everyday things’ like booking conferences, travels, transportations and restaurant visits, Patrick explains. The last part is often tricky since the person self is unaware of what they want, and thus saying: ”Book the best restaurant”. A highly subjective wish for which there are as many answers as there are good restaurants in i.e. Stockholm. - Objectively, the three star restaurant Frantzén is the best! Everyone doesn’t necessarily think so since it is all a matter of taste, all depending of what you like and what your references are. If we send a couple there and the bill ends up at 10.000 SEK, things could end up very wrong. Because of that, we often ask the guest: ”Which is the best restaurant you have visited?” If they answer ’Five Little Houses’ (Fem Små Hus) or ’Laughing Duck’ we do know approximately what they are looking for. Same things goes for finding hotels. When booking a top hotel through Concierge. se for a customer, it is extra important knowing if the person in question prefers Ritz in Paris or the much

more hippy and trendy Hotel Costes, a stone’s throw away from Place Vêndome. A ”finger tip feeling”, in other words, is definitely A & O. Other, often asked for, services are arranging private parties for affluent customers. It can be anything, from the wife’s 50 Year Party, providing her favorite artist performing, to serving the husbands favorite Whiskey that, of course, is available at a small island in Scotland only. Missions mentioned above can be categorized as something that in the business is called MICE; Meeting - Incentive - Conference - Event. Though, as mentioned before, there are no limits for what can be requested. The most odd and different mission that Concierge.se has taken on, is helping a couple to become pregnant and have a baby, since they had major problems to handle this. Without mention any private details (discretion is an honorable matter), the couple ended up with two children, largely thanks to Concierge.se ....... Anything mentioned above can be summarized in two words: ”Contact network”. Concierge.se have doctors they can send out if needed. Closed Star Taverns have been opened up in the middle of the night because Saudi princes, after a party evening in Stockholm, wanted some more luxurious food after a drunken night on the town. At one occasion, Fiji Water was provided for the artist Pink when visiting Stockholm. At the time that was the trendiest drink available; arrange-ment was made through a contact in Västerås. The Concierge.se logotype consists of two crossed keys, which is no coincidence. The keys symbolize the company being a ’door opener’ and nothing could be more correct!

5


The Steam Hotel Det över ett hundra år gamla ångkraftverket vid Mälaren i Västerås var en gång en av landets största energiproducenter, men med tiden lades kraftverket ner och kvar blev en vacker gammal tegelbyggnad, maskiner, pannor och rör. Idag har det gamla ångkraftverket förvandlats till ett vackert hotell och centrum för upplevelser. Slutprodukten går under namnet The Steam Hotel, ett 18 våningar högt, spektakulärt hotell med 227 rum i industriromantisk stil. Över 800 kvadratmeter stort lyxigt spa, två restauranger och fyra barer med internationella visioner, utomhusterrasser och konferenser för upp till 550 personer.

6

The over one hundred years old Steam Power Plant by Lake Mälaren in Västerås once was one of the largest energy producers in our country, but as time went by the Power Plant was closed down. Left at the site was a very old and beautiful brick building, with machinery, boilers and pipes. Today the old Power Plant has been changed into a beautiful hotel and center for experien-ced treats. The finished product is now named The Steam Hotel; a 18 floors high, spectacular hotel building with 227 rooms in industrial romantic style. A luxurious Spa of more than 800 square meters, two restaurants and four bar lounges with international visions, outdoor terraces and possibility for conferences for up to 550 persons.


Restaurangerna på The Steam Hotels:

The Steam Hotel restaurants:

Industriromantiska Chamberlin Grill hittas i den nedre delen av hotellet – en stor restaurang fördelad på två våningsplan med eld, kol och ånga som element i matlagningen och en flört med platsens historia.

Industrial romantic Chamberlin Grill is found in the lower part of the hotel - a two story, large restaurant with fire, charcoal and steam for the cooking and a flirtation with the history of the site itself.

På 18:e våningen, med utsikt över hela Västerås och Mälaren, ligger hotellets andra restaurang Locavore. Restaurangen består av tre delar – en restaurangdel, en bardel med en enorm oktagonal bar med plats för 50 stående gäster och en uteservering, allt insvept av en stor pergola. Till skillnad från sin syster, Chamberlin Grill, som hämtat sin inspiration från Asiens rena smaker som kombineras med klassiska och moderna tekniker, även om maten är influerad av hela världen, har Locavore en liten annan ton i matlagningen. Här serveras mellanrätter och menyn delas upp i kalla,

On the 18th level, viewing all of Västerås and Lake Mälaren, is the other restaurant Locavore situated. The restaurant contains three parts - one restaurant, one enormous octagonal bar lounge holding 50 people standing and an outdoor cafeteria, all of it swept in by a large pergola. The difference from its sister restaurant, Chamberlin Grill, that picked up its inspira-tion from Asian clean tastes combining classic and modern techniques, although the food is influenced by the entire World, Locavore has a slightly

7


varma eller söta rätter. Det är gästernas val om man vill dela på flera eller plocka ihop sin egen meny. Njut av Mälarens glittrande vatten från hotellrummen och dess väl bevarade originalinteriör med bl.a. järnbalkar, betongväggar (som på vissa ställen är så åldersbitna att teglet kikar fram), gamla plåtdörrar och fönster. The Steam Hotel är väl värt ett besök!

different touch to the cooking. Served are intermediate courses divided in cold, warm or sweet dishes. It is up to the guests if they want to split different dishes or pick out a menu of my own taste. Enjoy Lake Mälaren glittering water from your hotel rooms and the well preserved original interior with, amongst other things, metal girders and beams, concrete walls (that in some places are so aged that the bricks show through), old sheet metal doors and windows. The Steam Hotel is well worth a visit!

8


9


10


Armbandsur en mänsklig rättighet?

Wristwatch - a human right?

Luxurywatches i Stockholm är en av mest välrenommerade klockaffärer och vi på Concierge Lifestylemagazine gjorde ett besök för att prata klocktrender och Luxurywatches framtidsplaner.

Luxurywatches in Stockholm is one of the most reputable clock stores. Some of us from Concierge Lifestylemagazine paid them a visit to discuss present watch trends and the future plans of Luxurywatches.

”Klockor är inte längre något för några få, utan något som allt fler ser som en del av sin personlighet. Och att då köpa billiga klockor stämmer inte ofta in i en global människas världsbild av sig själv”

”Watches are no longer something for a few, but something more and more people see as part of their personality. Then, buying cheap watches does not very often correspond with the global human beings world view of their personality.”One of the trends is to buy classic wrist watches, preferably with a story and looking old and used is something that is highly acceptable.

En av trenderna är att köpa klassiska armbandsur gärna med en historia och det får gärna synas att den är gammal och använd. Hos Luxurywatches möter man gamla kunder som vill byta upp sig eller finna just sin nya unika klocka. Samtidigt som fler & fler nya kunder upptäcker intresse för klockor så ser man också att kunskapen ökar och att det inte är dom rika som vill ha en märkesklocka, När man sedan vill förvärka sin dröm är det viktigt att inte hamna i långa köer, eller upptäcka att man inte

At Luxurywatches you meet old customers that want to change to something better or just find their new, for them, unique watch. At the same time, more & more customers discover an interest for watches, you can also see that knowledge increases and that not only rich people want famous brand watches.

11


Annons: Helsida 210x275mm

VISIT US AT WWW.KLERCKER.COM


någonsin kommer få sin drömklocka och det är en Luxurywatches många styrkor, att alltid kunna göra kunden nöjd . Luxurywatches är märkesoberoende har nu byggt om och byggt ut för att göra det mest mytomspunna och exklusiva klockhuset i världen, Patek Philippe, tillgängligt för alla stockholmare. Hos Luxurywatches kan kunderna nu, likt få andra ställen i världen, se och prova Patek Philippes klockor, och i många fall köpa klockan samma dag. Världens alla finaste och unika klockor finns nu tillgängliga för alla, Med ett passionerat bemötande från alla på Luxurywatches får man sin önskan uppfylld och Nu finns allt ifrån den mest unika Patek Philippe-klockan till Rolex alla sportmodeller hemma och allt går att köpa i butiken eller via deras hemsida och få det sänt över hela vår värld.

When you want to realize your dream it is important not to end up in long queues, or discover that you will never ever get your dream watch and one of Luxurywatches many strengths is to always satisfy the customer. Luxurywatches is brand independent and have now rebuilt and expanded to make it the most mythical, exclusive clock house in the World, Patek Philippe, available to all Stockholm inhabitants. At Luxurywatches customers can, like at few other places in the World, look at and try on Patek Philippe watches, and usually buy the watch that same day. The most exclusive watches in the World are now available to everyone. With a passionate response from everyone at Luxurywatches your wishes are fulfilled and now everything from the most unique Patek Philippe watch to all sports models from Rolex are available and possible to buy in the store or via their website and have the watch delivered all over our World.

13


The Silo Hotell The Silo i Kapstaden ger dig en magnifik upplevelse

The Silo Hotel in Cape Town gives you a magnificent experience

Hotellet är beläget i en symfoni av underverk, konst, design, höga berg och sandstränder, det ligger i Kapstaden som är en av världens vackraste städer.

The Silo Hotel is situated in a symbiosis of wonders, art, design, high mountains and sandy beaches, situated in Waterfront, Cape Town - one of the most beautiful cities in the World.

Hotellet är byggt på en gammal sädessilo, mer känd som The grain Silo. Silon byggdes redan 1924 och var då, med sina 57 meter den högsta afrikanska byggnaden söder om Sahara. The Silo öppnades 2017, och stolta ägare är makarna Liz och Phil Biden. Paret har tillbringat mycket tid i Sydafrika och äger ett flertal

14

The hotel is build upon an old grain silo, better known as The Grain Silo. It was built as early as in 1924 and, at the time, with its 57 meters heights, it was the highest African building, South of Sahara.


hotell här då de vill ge en möjlighet för fler människor att njuta av vad landet har att erbjuda. Hotellen skapar tillsammans en exklusiv samling, som heter The Royal Portfolio. Byggnaden The Silo är unik, rå industrimiljö möter en stor mängd vackert designad glas och blir tillsammans oerhört luxuöst. Den är omgiven av en fantastisk utsikt och naturlig miljö. Höga berg och sandstränder. Här ligger även det fantastiska Taffelberget, väl värt ett besök då det ger en unik utsikt över staden. The Silo inrymmer även Zeitz Museum of Contemporary African Art, som ligger i samma byggnad. Hotellet med sina utåtböjda höga fönster, som nästan ser lite uppblåsta ut, skapar med en självklar attityd en

The Silo Hotel opened 2017 and proud owners are the couple Liz and Phil Biden. The couple has spent lots of time in South Africa and owns multiple hotels in the country since they want to make it possible for more people to enjoy what South Africa has to offer. These hotels together create an exclusive collection called The Royal Portfolio. The Silo building is unique; raw industrial environment meets a large amount of beautifully designed glass structures. Together it all becomes extremely luxurious. It is surrounded by fantastic views and natural environment. Mountains high and sandy beaches. Situated in the area is also the fantastic Table Mountain, well worth a visit since it gives a unique view of the city. The Silo also holds Zeitz Museum of Contemporary Art Africa in the same building.

15


glödande stråle ut mot hamnen och köpcentret V&A Waterfront när mörkret lagt sig över staden. Man anar att byggnaden intar samma position i Kapstaden som Eiffeltornet har i Paris. Den unika utvändiga designen är skapad av Thomas Heatherwick.. Hotellet har 28 rum, vart och ett är inrett av Liz Biden själv, hon är känd för sin perfektionism och fingertoppskänsla när det gäller inredning. Inte bara har paret Biden skapat ett luxuöst hotell med en vidunderlig utsikt i ett perfekt läge i den vackra staden, de har också lyckats få en genomgående familjär känsla på hotellet.

16

The hotel with its high and bulging windows, looking almost like inflated is, with a natural obvious attitude, creating a glowing beam towards the Harbor and V&A Waterfront Mall when darkness lowers over the town. In a way it strikes you that this building takes the same position in Cape Town as The Eiffel Tower takes in Paris. The unique external design is created by Thomas Heatherwick. The hotel has 28 rooms, each of them designed by Liz Biden herself. She is known for perfectionism and finger tip feeling when it comes to interior decoration. Not only has the Biden Couple created a luxurious hotel with an amazing view, perfectly situated in the beautiful city. They have also managed to create a thorough familiar feeling in the hotel..


17


18

Det Flytande Guldet

The liquid gold

Oliver är en av de fundamentala grönsaksingredienserna i Medelhavs-köket, och olivodlingar har stor påverkan på ’personligheten’ hos det Iberiska land-skapet.

The olive is one of the essential food plants in the Mediterranean cuisine,and the olive cultivation has had a major influence on the personality of the Iberian landscape.

Genom tiderna har olivens bransch ofta symboliserat danser, stolthet och fred. Oliven har också använts som symbolen för vishet, fruktsamhet, kraft och renhet. Arkeologiska belägg visar att olivoljan upptäcktes år 6000 f. Kr.

Through times the olive branch has often symbolises abound-dance,glory,and peace.

Oljan är en integrerad del i det spanska köket, med traditioner som sträcker sig 3000 år tillbaka.

Archaeo-logical evidence shows that olive oil saw the light of in 6000 BC

And the olive has been used as symbol for wisdom, fertility,power and purity.


Fenicierna sägs ha introducerat olivträdet i Spanien år 1050 f. Kr., men det var romarna som spred olivlundarna över hela Iberiska halvön. De använde otroliga mängder olivolja i sin marlagning, och kallade den ”Flytande Guld”. Som kärnan i Medelhavs-kökets kostcirkel har olivoljan varit en förebyggande fäste för några av världens mest hälsosamma befolkningar. Extra Virgin Olive Oil är 100% biologisk, rik på antioxidanter och höga värden av omättade fetter. Den sänker blodtrycket och innehåller näringsämnen som är anti inflammatoriska. Inte alls underligt då, att ’Det Flytande Guldet’ sägs vara ett av världens mest hälsosamma födoämnen.

The oil is an integral part of the Spanish cuisine, whit a tradition that spans over 3000 years. The Phoenicians are said to have introduced the olive tree to Spain in 1050 BC , but it was the Romans that began the spread of olive groves throughout the Iberian peninsula. They used incredible amounts of olive oil for cooking, and referred to it as “ liquid gold “. At the core of the Mediterranean diet, the olive oil has been a dietary staple for some of the world’s healthiest populations. Extra virgin olive oil is 100% natural,loaded with antioxidants, high In monounsaturated fats, it lowers blood pressure and contains nutrients that can fight inflammation. No wonder the liquid gold is called one of the healthiest foods on earth.

Unique home decor by nordic designers

www.artco5.com

19


Ett Hem Ett Hem Hotel Ett Hem - ett stycke fulländad - a piece of perfect kultur och finess. culture and finesse Hotellet Ett Hem ligger i Lärkstaden, Stockholm. Byggnaden uppfördes redan 1910 som ett Townhouse och privat hem till det kända konstnärsparet Karin och Carl Larsson. Det åtråvärda uppdraget att skapa hotellet gick till den brittiska designern Ilse Crawford, som med glädje tog sig an uppgiften och numera är det ett mysigt hotell med 12 rum, alla individuellt inredda. Hotellet

20

Hotel Ett Hem (A Home) is situated in Lärkstaden, Stockholm. The building construction took place in 1910, as a Townhouse and the private home of the well known artist couple Karin and Carl Larsson. The desirable assignment to create the hotel was given to the British designer Ilse Crawford, who happily


präglas av skandinaviska antikviteter och design och är stolt medlem i kollektionen Small Luxury hotels, där man värdesätter det lilla, och har möjlighet att sätta en personlig prägel och touch. På hotellet kan man inte bara bo magnifikt utan även njuta av god mat och dryck, många söker sig hit endast på grund av deras välkända kök. Och den lilla vackra trädgården ger dig möjlighet att dricka morgonkaffet i vårsolen eller ta ett glas vin i naturens lugn efter en stressig dag. Hotellet arrangerar även fester och middagar och erbjuder även konferensmöjligheter. Ett besök på Ett Hem berikar din vistelse i Stockholm.

took the assignment upon herself and these days it is a cozy hotel with 12 rooms, all individually furnished. The hotel is characterized by Scandinavian antiques and design and is proudly included in the collection Small Luxury Hotels, in which ’the little things’ are appreciated and one has the possibility to give it your personal touch. At the Hotel Ett Hem you can not only live in a magnificence. You can also enjoy good food and drink. Many people come here for their well-known cuisine. The beautiful little garden gives you the possibility to have morning coffee in the Spring Sun or having a glass of wine in the quiet of nature after a stressful day. The hotel also arrange parties, dinners and makes it possible to arrange conferences. A visit to Hotel Ett Hem enriches your visit in Stockholm.

21


Båstad Båstad- Sveriges svar på Saint Tropez

Båstad - Sweden’s answer to Saint Tropez

Tänk sol, bad, båtliv, och solvarma stränder. Tänk Riviera, ljumna sommarkvällar och en kontinental atmosfär med god mat och kalla drinkar. Hör isen klirra i glasen. Tänk Sverige och du hamnar kanske på Bjärehalvön, eller närmare bestämt i Båstad som ligger där land möter hav. Här kan du uppleva en fantastisk natur med många olika utflyktsmål.

Imagine sun, swimming, boat life and warm sunny beaches. Think Riviera, lukewarm summer evenings and a continental atmosphere with good food and cold drinks. Hear the ice clay in the glass. Think Sweden and maybe you end up at Bjärehalvön, or more specifically in Båstad, situated where land meets ocean. Here you can experience a fantastic nature with plenty of pleasant tourist destinations.

Det finns något för alla, tennis självklart, men också vackra vandrings och cykelleder, segling och fina golfbanor. Även den goda maten lockar till ett besök, närproducerade primörer och delikatesser kan du avnjuta

22

There is something for everyone. Tennis of course, but also beautiful walking trails and bicycle roads, ocean sailing and prominent golf courses. Even the


på någon mysig restaurang eller kanske en gårdsbutik. En god kopp kaffe, en skummande latte eller en rykande het espresso serveras du på något av ortens trevliga caféer. Du kan övernatta i fin miljö på Hotell Skansen. Här finns ett lyxigt spa, ett kallbadhus och bastu. Hotellets restaurang serverar god mat och dryck, allt för att din vistelse i Båstad ska bli så njutningsfull och minnesrik som du önskar. På hotellet kan du höra historiens vingslag ljuda. Huset uppfördes som ett sädesmagasin 1877 och byggdes på 1920-talet om till hotell och en uppskattad mötesplats för prominenta bad- och tennisgäster och är än i dag en av Sveriges hetaste sommardestinationer men väl värd att besöka året runt.

good food attracts a visit, closely produced vegetables and delicacies can be enjoyed in a cozy restaurant or maybe at a local farm store. A good cup of coffee, a foaming latte or a steaming hot espresso you will enjoy being served in one of the area’s nice cafés. You can stay the night in a nice environment at Hotell Skansen. There is a luxurious spa, a cold bath house and sauna bath. The hotel restaurant serves delicious foods and drinks, all to make your stay in Båstad as enjoyable and memorable as you ever wish. At the hotel you can hear sound of the wings of history. The house was built as a grain storage in 1877, rebuilt in the 1920th to a hotel and an highly appreciated meeting place for prominent beach- and tennis guests. It is still today one of Sweden’s hottest summer destinations, well worth visiting all year around.

23


Eataly Eataly – ger dig en samlad italiensk matupplevelse.

Eataly - gives you a united Italian food experience

Många är vi som älskar den italienska maten, lövtunn pizza med en krämig mozzarella och solmogna tomater, toppad med lite krispig rucola. En rykande het lasagne med ett tjockt lager gratinerad béchamelsås, små läckra ostar, en välhängd skinka eller kanske ett frasigt bröd doppat i några droppar smakrik italiensk olivolja och lite havssalt. Det italienska köket erbjuder god vällagad mat tillagat av finaste råvaror både till vardag och fest. Och nu finns smakupplevelserna samlat under ett tak.

Many of us love the Italian cuisine. Thin pizza with creamy Mozzarella and sun ripened tomatoes, topped with crispy Rucola. A oozing hot Lasagna with a thick layer of oven baked Béchamel, small tasty cheeses, well prepared ham or maybe a crispy piece of bread with drops of tasty Italian olive oil and some sea salt. Italian cuisine offers well prepared food from the best raw materials for both party and everyday life.

I den gamla anrika biografen Röda Kvarn på Biblioteksgatan 5 i Stockholm, öppnade hösten 2017 matpalatset Eataly. 3000 väldoftande kvadratmeter

24

Nowadays all fine flavors are gathered under the same roof. In the old cinematograph Röda Kvarn, situated at Biblioteksgatan 5 in Stockholm, the food palace Eataly opened in 2017. About 3000 fragrant square meters hosting Food Hall, restaurants, bars and café.


bestående av saluhall, restauranger, barer och kafé. En yta att hänga på, äta god mat, umgås och dela kärleken till det fantastiska italienska köket. Eataly grundades av Oscar Farinetti redan 2007 i Turin och finns nu på en mängd häftiga resmål runtom i världen, Monaco, Sao Paolo och Dubai för att nämna några. Oscar har tillsammans med Pelle Lydmar, den välkände hotell och restaurangprofilen, och cykelkungen Salvatore Grimaldi nu tagit Eataly till Sverige och Stockholm. Väl värt ett besök för att avnjuta en god middag, en snabb lunch eller en rykande het espresso.

An area for hanging around, eating good food, socialize and share the love of fantastic Italian Cuisine. Eataly was founded by Oscar Farinetti already in 2007 in Turin and is now spread in lots of fantastic destinations all over the World, such as Monaco, Sao Paolo and Dubai, to mention some of them. Oscar Farinetti has together with Pelle Lydmar, the well known Hotel and Restaurant Profile, and the Bicycle King Salvatore Grimaldi now brought Eataly to Sweden and Stockholm. SO worth a visit to enjoy a nice dinner, a quick lunch or a smoking hot Espresso.

25


Champagne

26

– Världens godaste dryck

– The best drink in the World

Champagne ligger i norra Frankrike. Det är en förhållandevis sval och nederbördsrik region. Förr var merparten av befolkningen fattig och Champagne gjorde inte mycket väsen av sig med undantag för några tillfällen när franska kungligheter kom hit för att krönas i katedralen i regionhuvudstaden Reims. Historien om hur vinet från Champagne kom att utvecklas till den ädlaste av alla drycker och hur det produceras kommer här!

Champagne area is located in northern France. It is a relatively cool region with quite a bit of rain. Earlier, most part of the population was poor and Champagne as such didn’t makes much of noise for itself, except when French Royalty visited the area for a crowning ceremony in the cathedral in the regional capitol Reims. The story of how the wine from Champagne came to develop into the most noble drink of all kinds, and how it is produced, follows here!


Champagne ligger drygt 80 kilometer nordost om Paris mellan regionhuvudstaden Reims, längs floden Marne och vidare mot sydost till gränsen mot Bourgogne. I det här området bedrevs vinodling långt innan champagneboomen, men då handlade det inte om några kända viner. Klimatet var helt enkelt för extremt. Förr var vinodling visserligen vanligt även i svala och fuktiga områden men då drack man vin som ett rent livsmedel, inte för njutningen. Dålig hygien gjorde det svårt att hitta tjänligt dricksvatten. Det fanns dock en person som alltid drack vinerna från Champagne för sitt nöjes skull och det var den franske adelsmannen och satirikern Marquis de Saint-Évremond. Markisen var knuten till Ludwigs XIV:s hov tills han en dag råkade i onåd hos kungen och skickades i exil till London. Med sig hade han några fat vin från Champagne. Vintern 1662/63 var ovanligt kall, vilket innebar att vinet avstannat mitt under jäsningen i vinkällaren. Det fylldes ändå på flaska och skickades till London. När våren kom och det blev varmare började vinet att jäsa igen och markisen kunde plötsligt bjuda sina gäster på mousserande vin från Champagne. Det porlande vinet blev snabbt en innedryck. I det avseendet kan man alltså säga att Champagnen har sitt ursprung i London. Men det var fortfarande långt kvar till den s.k. champagnemetoden – Méthode champenoise – som gör champagnen till det unika vin det är idag.

Champagne is located 80+ kilometers Northeast of Paris, between the regional capitol Reims, along the river Marne and on towards Southeast to the border of Bourgogne. In this area viticulture was present long before the champagne boom but the wines, at that time, were not well known in any way. The climate was simply too extreme. Early on , viticulture was quite common also in cool and moist areas, but at the time wine was consumed as regular food and not for enjoyment. Poor hygiene made it hard to find suitable drinking water. There was one person though who drank different wines from Champagne for his own pleasure. That was the French noble man and satirical Marquis de Saint-Évremond. The Marquis was connected to the King’s Court, until he one day ended up in disgrace with the King and was exiled to London. He brought with him a few wine barrels from Champagne. The Winter of 1662/63 was unusually cold, which made the wine stop in the middle of fermentation in the wine cellar. The wine was bottled anyway and sent to London. With Spring coming, and warmer weather, the wine started to ferment again and the Marquis was suddenly able to treat his guests to sparkling wine from Champagne. The sparkling wine rapidly became a popular beverage. Knowing this, you can actually claim that The Champagne has its origin in London. It was still far to go, though, to the so called ’Champagne Method’ - Méthode champenoise - that makes champagne the unique wine that is today.

27


28

Mousserande vin fanns även tidigare

Sparkling wine was available even before

Mousserande vin fanns egentligen redan tidigare. I Sydfrankrike, närmare bestämt i Limoux, beskrivs den första metoden för mousserande vin redan 1531. Metoden som används än idag går ut på att vinet tappas upp på flaska mitt under jäsningen och fortsätter att jäsa där. Jästen omvandlar socker till alkohol och koldioxid, och koldioxiden i sin tur bildar bubblor. Idag kallas den här metoden som bara omfattar en jäsning för Méthode rural (lantlig metod) eller Méthode ancestrale (ursprungsmetod). Blanquette de Limoux räknas idag som världens äldsta medvetet framställda mousserande vin. Eftersom jäsningen i flaskan normalt avbryts innan allt socker har förbrukats får blanquette-viner normalt en viss restsötma.

Sparkling wine was available even before. In Southern France, actually in Limoux, the first method of making sparkling wine was described already 1531. The method, still used today, means bottling the wine in the middle of fermentation which results in continued fermentation in the bottle. Yeast converts sugar to alcohol and carbon dioxide and the carbon dioxide, in turn, creates the bubbles. Today this method only includes fermentation by Méthode rural (rural method) or Méthode ancestrale (original method). Blanquette de Limoux is today considered the World’s oldest, deliberately prepared, sparkling wine. Since fermentation in bottle normally is interrupted before all sugar is consumed, Blanquette wines usually has a certain residue sweetness.


Länge drack man också framförallt söt champagne. Drycken blev snabbt populärt i London, men också hos den franska adeln och i högre borgarkretsar. Produktionsprocessen i Champagne utökades och lagar behövde ändras. Under champagnens första år var det nämligen förbjudet att transportera vin i flaskor. Det blev nu tillåtet, eftersom champagne endast fungerar i flaska. Många vinproducenter och fackmän arbetade intensivt för att optimera produktionsprocessen.

Dom Pérignon – champagnemunken En viktig roll fick abboten i klostret Hautvilliers beläget mellan Reims och Épernay. Munken Dom Pérignon har inte uppfunnit champagne, men alla är överens om att hans insatser har haft en stor betydelse. Det var benediktinermunkar som först använde Méthode

For a long time, sweet champagne was preferably drunk. The drink quickly became popular in London, but also in French noble and higher bourgeois circles. The production process in Champagne expan-ded and laws needed to be changed. During the first year of the champagne it was actually against the law to transport wine in bottles. Permission was granted because champagne only is produced in bottles. Lots of wine producers and skilled people worked intensively to optimize the production process.

Dom Pérignon – the champagne monk A prominent position in this was held by the abbey of the monastery Hautvilliers, situated between Reims and Épernay. The monastery monk Dom Pérignon did not invent champagne, but everyone agrees upon the

Unique home decor by nordic designers

www.artco5.com

29


champenoise som går ut på att ett vin som jästs färdigt en gång tappas upp på flaska där det jäses en andra gång genom att man tillsätter extra socker och jäst. Han introducerade även rödvinssorterna pinot noir och pinot meunier, och blev tidigt en mästare på blandnings förfarandet ”assemblage”. Denna teknik används vid framställning av champagne och går ut på att grundvin från olika druvor blandas till en egen stil som är oberoende av druvberg, druvsorter eller årgångar. Dessutom introducerade han de första agrafferna, dvs. de säkringar som håller fast korken i flaskan. Ursprungligen tillverkades agrafferna av tvinnad tråd, men idag är det ståltråd som används. Konstruktionen bidrog även till att lösa ett annat problem. En nackdel

30

fact that his inventions has been of great importance. The Benedictine monastery monks were the first ones to practice Méthode champenoise. This method involves letting wine that, once fully fermented, is bottled and made to ferment, a second time, through adding more suger and yeast. He also introduced the red wines pinot noir and pinot meunier, and was, early on, a master of the procedure ”assemblage”. This technique is used in producing champagne and involves mixing basic wines from different grapes to a style of its own, independent of grape mountains, grape varieties or vintages. On top of that he introduced the first staples, i.e. the ’staples’ that makes the cork stay put in the bottle. Originally the staples were made of twisted threads;


med den kraftfulla jäsningen vid ett högt tryck på åtta bar var att de undermåliga flaskorna ofta exploderade. Man räknar med att upp till 80 % av flaskorna gick förlorade på detta sätt. Det gjorde att adelns nya favoritdryck blev ett mycket dyrköpt nöje. En mer stabil produktion blev möjlig först när man lärt sig att balansera mängden socker och jäst. Med tiden förbättrades flaskornas kvalitet, korkarna modifierades och speciella vinställ utvecklades. Dessa s.k. pupitres var vinklade på ett sätt som gjorde att bottensatsen efter hand tvingades ned i flaskhalsen. Samtidigt som man utvecklade flaskor med tjockare väggar lät Dom Pérignon införa flaskmåttet på ca 0,7 liter och introducerade även vitvinsframställning av rödvinsdruvor där ljus saft pressas ur mörka druvor (blanc de noirs). Denne munk måste ha varit en mästare på vin och tillägnas, med all rätt, en av världens mest berömda champagner:

today’s use is wire. The construction also contributed to solving another problem. One disadvantage of the powerful extended fermentation with high pressure, 8 bar, was that the substandard bottles often exploded. Calculated, as many as 80% of the bottles were lost this way. This made the new favorite beverage of the nobility a very expensive pleasure. An extended stable production was possible only after learning to balance the amount of sugar and yeast. With time, the bottle quality was improved, the corks were modified and special wine racks were developed. These so called ’pupitres’ were angled in a way that made the bottom dreg gather in the bottle neck. At the same time, bottles with thicker glass were produced, Dom Pérignon introduced the bottle size of ab. 0,7 liters. Also produced was white wine made from red wine grapes, where light color juice was

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

SÖDRA VÄGEN 6A

BALCÓN DE CARABEO

Göteborg, Lorensberg

Spanien, Nerja

BOSTADSRÄTT UTGÅNGSPRIS MÅNADSAVGIFT BOAREA

LÄGENHET FRÅNPRIS POOL BOAREA

Ansvarig mäklare: Sandra Stals | 031-761 79 37 sandra.stals@bjurfors.se | bjurfors.se/sodravagen6a

5 RUM 8.450.000 KR 6.996 KR 156 KVM

2-3 SOVRUM 900.000 EUR JA VARIERANDE

Ansvarig mäklare: Kristina Solbreck | +34 656 881 689 kristina.solbreck@bjurfors.se / bjurfors.se/nerja

31


Dom Pérignon Prestige-Cuvée från Moët & Chandon. När transportförbudet för flaskviner upphävdes var champagnens segertåg i världen ett faktum. Trots olika gränstullar exporterades Sparkling Champagne snart till England och Tyskland, till Sverige, USA och inte minst till Ryssland. Stora mängder gick raka vägen till det ryska hovet.

Bakslag under andra världskriget Den ekonomiska tillväxten i Champagne fick ett abrupt slut när första världskriget bröt ut. Det handlade inte bara om att bolsjevikerna drack mindre champagne än tsarfamiljen, utan framför allt om att regionen blev skådeplats för ett av historiens värsta ställningskrig. Slakten vid Marne mellan 1914 och 1918 medförde att skördar uteblev, städer och byar ödelades. Många soldater, men även invånare i regionen, miste sina liv. Under andra världskriget gick den tyska

32

pressed from dark grapes (Blanc de noirs). This monk must have been a champion of wine making and was, with all rights, awarded one of the World’s most famous champagne:

Dom Pérignon Prestige-Cuvée från Moët & Chandon. Once the transportation ban for bottled wine was repealed, the champagne triumphal trip through the World was a fact. In spite of different border duties, Sparkling Champagne was exported soon enough to England and Germany, to Sweden, USA and, not least, to Russia. Large amounts went straight to the Russian royal court.

Backlash during World War II Economic growth in Champagne abruptly stopped when World War I broke out. Not only did the Bolsheviks drink less champagne than the Imperial family, but also the region became the scene for one of the worst wars in history.


33


ockupationsmakten hårt fram bland champagnehusen. Efter krigen återhämtade sig regionen först långsamt, men sedan 1950-talet har utvecklingen gått starkt framåt och gör det än idag. Under dessa år har Champagne förändrats mycket. Visserligen hade de stora champagnehusen redan tidigare ett gott renommé, men nu nådde de ut i hela världen. De mest kända champagnehusen är idag företag i lyxvarusegmentet. Dessutom finns det en allt större och allt mer efterfrågad grupp av oberoende champagnehus och producenter, vars viner ofta är lika eftertraktade som prestige cuvéer från större hus.

Rolig Fakta! 1.

En champagnekork skjuter ut ur flaskan med en hastighet av ungefär 64 kilometer i timmen. Rekordet i flyglängd för en champagnekork är 54 meter.

2.

Den största flaskstorleken som används för champagne kallas för Melchizedek. Den rymmer motsvarande 40 vanliga flaskor, eller 30 liter. Låter onekligen som en helkväll i mina öron!

3.

The most well known champagne houses today are businesses in the luxurious segment. There is also a larger and more demanded group of independent champagne houses and producers, whose wines are often as sought for being prestige cuvees from larger houses.

Fun Facts! 1.

A champagne cork flies out of the bottle at a speed of about 64 kilometers/ hour. The record for a flying champagne cork     is 54 meters.

2.

The largest size bottle, used for champagne, is called Melchizedek . It holds, in comparison, 40 regular bottles equal to 30 liters. In my ears, that really sounds like ’a    full night’!

3.

En vanlig standardflaska champagne innehåller ungefär 49 miljoner bubblor.

One standard bottle champagne contains about 49 million bubbles.

4. Sverige ligger på tionde plats över värl-

4. Sweden is #10 in the World list of the

dens mest champagneimporterande länder. Vi dricker totalt cirka 2,5 miljoner pavor skumpa om året.

34

The slaughtering at Marne between 1914 to 1918 led to that harvests did not materialize, cities and villages were devastated. Lots of soldiers, but also local inhabitants in the region, lost their lives. During World War II the German occupiers roughly encroached the champagne businesses . After the wars, the region slowly recovered, but after 1950 the development has strongly grown and does so, still today. During these years champagne has changed a lot. The large champagne houses actually already had very good reputation, which now reached the rest of the World.

most champagne importing countries. The Swedes drink a total of about 2,5 million ’bubble bottles’ a year!


THE STORY OF ROSEWALL This is where we should add a touching story about a grandfather. Or a success story. Or a story about a journey that changed everything. But sorry, there is none. We are just two friends who decided to provide fellow guys with high quality sweaters with a nice fit. End of story.

Rosewall.se


L I F E S T Y L E M A G A Z I N E

Concierge l i f e s t y l e

L I F E S T Y L E

m a g a z i n e

M A G A Z I N E

LIFESTYLE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.