Page 1

Februari 2014 Special

MAGAZINE

FLEVO Penningen ’14 DE FLEVO AANPAK Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Economische Zaken van de Provincie Flevoland legt uit wat de provincie voor ondernemers doet

ZES KANDIDATEN

Het tweede lustrum van de Flevopenningen kent weer sterke kandidaten voor de titel Toponderneming 2014

1

Creative Campus Almere


n e s n e w “wij n e d r e e n i m alle geno � . s e c c u s l e e v Flynth sponsort Flevopenningen Als ondernemer bent u van grote waarde. Innovatieve ondernemers zijn de pioniers, de durfals en de motor van de maatschappij. Dat blijft niet onopgemerkt en wordt nu jaarlijks beloond met de uitreiking van de Flevopenningen. Een breed gedragen prijs door ondernemend Flevoland. Bij Flynth stimuleren we innovatie op alle fronten. Niet gek dus dat veel van onze klanten genomineerd zijn. Wij wensen alle genomineerden heel veel succes op 14 februari.

De adviseurs van Flynth vindt u onder meer in: Almere (036) 534 45 20, Dronten (0321) 38 52 52, Emmeloord (0527) 63 31 33, Urk (0527) 68 16 41 en Zeewolde (036) 52 29 250 of kijk op www.flynth.nl

I

Ondernemen inspireert

I A 2


Colofon Het Flevopenningen Magazine is een uitgave van Steijger Communications BV (SteijgerComm) Zeewolde. Het verschijnt in een oplage van 5000 stuks en wordt op basis van controlled circulation verspreid onder ondernemingen met 3+ werknemers in Flevoland. Hoofdredacteur: Cees Steijger Bladmanagement/Eindredactie: Kitty Dammers Fotografie: Cees Steijger, Mona Alikhah, Hugo van den Broeke, Wagenaar Wegbebakening BV, VCU, Schothorst BV, Ministerie van Economische Zaken, Hogeschool Windesheim. Vormgeving: SteijgerComm, Zeewolde Druk: GraficiÍnt BV, Almere Postadres: Postbus 118, 3890 AC Zeewolde Telefoon: 036 5235330 E-mail: info@steijger.com Internet: www.steijger.com Š 2014 Steijger Communications BV Copyright - Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van SteijgerCOmm door Flevopenningen Magazine gepubliceerde artikelen of gedeelten daarvan, te (doen) publiceren of anderzins openbaar te maken of te verveelvoudigen. Disclaimer - SteijgerComm is niet aansprakelijk voor schade in verband met gebruik van de (redactionele) informatie, de inhoud en vormgeving van advertenties.

08

INDEX 10

De Flevo Aanpak

Zes Kandidaten

Gesprek met gedeputeerde Jan-Nico Appelman over de Floriade, de inspanningen van de provincie voor ondernemers, de voortgang van de Flevokust en de kansen en mogelijkheden van de containeroverslaghaven bij Lelystad.

De Flevolandse bedrijfskringen hebben hebben elk een kandidaat aangewezen die is genomineerd voor de Flevopenning Toponderneming 2014.

14

Comakership Met het unieke Comakershipmodel

04

De Innovators Drie bijzondere bedrijven uit Flevoland maken kans om verkozen te worden als meest innovatieve bedrijf van Flevoland.

van Hogeschool Windesheim worden theorie en praktijk samengebracht.

Samen werken aan de marketing van Almere 3

Creative Campus Almere


SAMEN

Uit de Crisis

De Nederlandse economie is voorzichtig

kertijd zie ik weinig ondernemers die bij

aan het herstellen. Consumenten hebben

de pakken neer gaan zitten. En dat is maar

wat meer vertrouwen in de toekomst en

goed ook. Ondernemers zorgen ervoor

de exportsector doet het goed. De gevol-

dat de economie weer gaat groeien. Zij

gen van de economisch moeilijke tijden

genereren inkomsten en banen. Zij maken

zijn echter nog altijd zichtbaar. De werk-

Nederland sterker. Het kabinet wil hen

loosheid is opgelopen en veel onderne-

daarbij steunen. Door de overheidsfinan-

mers staan voor grote uitdagingen. Over-

ciĂŤn op orde te brengen, de economie te

al om mij heen zie ik hoe hard zij moeten

hervormen en ondernemers zoveel mo-

knokken om overeind te blijven. Tegelij-

gelijk kansen te geven om hun ambities

VOORWOORD

waar te maken. Kansen benutten Die kansen zijn in ruime mate aanwezig in Nederland. Onze uitgangspositie is sterk. Nederland staat in de top tien van meest concurrerende kenniseconomieĂŤn ter wereld. We scoren hoog als exportland. Met maar liefst 5% exportgroei ten opzichte van 2012 staat de Nederlandse agrosector zelfs op de tweede plek in de wereld. Onze geografische ligging is gunstig. We hebben een uitstekende haveninfrastructuur. We zijn goed in hightech, we hebben excellente wetenschappers en topondernemers. Kansen genoeg dus om voorop te blijven lopen in de wereld. Ruimte om te ondernemen Onze bedrijven kunnen alleen voorop lopen door innovatief te zijn. Door de beste en slimste producten en diensten te leveren waar de wereld om vraagt. Cruciaal bij die innovatie is samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en over-

Henk Kamp Sinds 5 november 2012 is Henk Kamp Minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II. A 4


‘We maken zakendoen met de overheid sneller en eenvoudiger. Bijvoorbeeld via www.ondernemersplein.nl: één loket waar ondernemers 24/7 alle overheidinformatie en -diensten kunnen vinden die ze nodig hebben om te ondernemen.’

Bij het 2e lustrum ‘Dit jaar vieren we het tienjarig bestaan van de Flevopenningen. De Flevopenningen werden in het leven geroepen om succesvolle ondernemers en excellente en kansrijke ondernemingen te onderscheiden. Door hen letterlijk op een podium te zetten. Als aansporing voor het ondernemerschap, dat essentieel is voor de Flevolandse economie. Een po-

heden. Dat blijkt ook wel: regio’s waar

Successen

deze drie sectoren hecht samenwerken,

Ik vind het mooi om te zien dat u in Flevo-

ontwikkelen zich het sterkst. Vooral als

land die geboden ruimte benut. Hier ge-

ze zich concentreren op waar ze goed

beurt van alles! Emmeloord ontwikkelt

in zijn. MKB-bedrijven spelen daarin een

zich tot ‘potato capital of the world’.

hoofdrol. Van elke tien banen in ons land,

De in Flevoland gevestigde onderzoeks-

scheppen zij er zes. Van elke 100 euro die

instituten van Wageningen UR – zoals

het bedrijfsleven verdient, leveren zij er

bijvoorbeeld het Central Veterinary Insti-

60. Daarom wil het kabinet deze onderne-

tute – gaan zich samen met het regionale

mers zoveel mogelijk ruimte bieden. Zo

bedrijfsleven inzetten voor de ontwik-

zorgt de overheid er met regelingen als de

keling van life sciences en biobased eco-

BMKB, de GO-regeling en Qredits voor, dat

nomy. Zo geven ze een flinke impuls aan

ondernemers aan voldoende financiering

de lokale kenniseconomie. En zo zijn er

kunnen komen nu banken terughoudend

meer successen in Flevoland: de ontwik-

zijn om kredieten te verstrekken. Ook

keling van het Big Data Value Center Al-

stimuleren we met het Topsectorenbeleid

mere, het maintenance cluster rond Le-

samenwerking tussen onderzoekers en

lystad Airport en de toeristische attracties

ondernemers zodat kennis en expertise

zoals Icedôme en WitchWorld. Al deze ini-

toegankelijker worden. We schrappen on-

tiatieven zorgen voor bedrijvigheid, voor

nodige regels en hebben de loonheffing

banen en daarmee voor groei en welvaart.

vereenvoudigd zodat ondernemers minder tijd aan de salarisadministratie hoeven te besteden. Ook maken we zakendoen met de overheid sneller en eenvoudiger. Bijvoorbeeld via www.ondernemersplein. nl: één loket waar ondernemers 24/7 alle overheidinformatie en -diensten kunnen vinden die ze nodig hebben om te ondernemen. We werken, onder andere via het Techniekpact, aan betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zodat er beter personeel beschikbaar komt waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft. Met al deze initiatieven geven we bedrijven zoveel mogelijk ruimte om te

de ondernemers van onze provincie in staat zijn. Het Flevopenningengala is zo’n moment. Tijdens het gala worden de Flevopenningen uitgereikt in de categorieën beste innovatieve en toponderneming. De prijzen worden toegekend aan ondernemingen die onder andere succesvol zijn, innoverend, duurzaam en die een economische betekenis hebben voor Flevoland. En met het stimuleren van ondernemerschap kun je niet vroeg genoeg beginnen. We hebben daarom een nieuwe prijs toegevoegd: de verkiezing van het beste Comakership. In samenwerking met Hogeschool Windesheim Flevoland, belonen we de student die een opdracht heeft uitgevoerd die uitblinkt op het gebied van ondernemerschap, innovatie en/of duurzaamheid. Ik ben er trots op dat we ons tweede lustrum op 14 februari mogen vieren op de Creative Cam-

Inspirerende boegbeelden

pus in Almere. Het wordt een spraakmakend

Samen maken we onze Nederlandse

gala, met minister Henk Kamp, die samen met

economie internationaal aantrekkelijk en

gedeputeerde Jan-Nico Appelman de prijs

concurrerend. Doordat bedrijven, ken-

voor de Flevolandse Toponderneming 2014 zal

nisinstellingen en overheden de handen

uitreiken. Met presentatrice Diana Matroos

ineenslaan, komt de Nederlandse econo-

bekend van BNR Nieuwsradio en RTL Nieuws.

mie er bovenop. Actieve en innovatieve

En natuurlijk met zangeres Laura Fygi, die met

ondernemers spelen daarin een voor-

haar combo voor een swingende afterparty

trekkersrol. Daarom verheug ik mij op

zal zorgen. Ik wens u veel leesplezier in dit

het uitreiken van de Flevopenningen. De

speciale Flevopenningen Magazine en hoop u

genomineerden zijn inspirerende boeg-

op 14 februari te mogen begroeten!’

beelden voor krachtig en vernieuwend ondernemerschap. Met hen kijk ik vol vertrouwen naar de toekomst!

ondernemen en te innoveren. 5

dium om te laten zien tot welke mooie dingen

Creative Campus Almere

Tom Lansink Voorzitter Stichting Flevopenningen


Almere is een bijzondere stad om te wonen, werken, studeren en recreĂŤren. Een stad met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en

Almere City Marketing (036) 548 50 48 info@almere-citymarketing.nl

een uitgebreid zakelijk netwerk in een prachtige leefomgeving. Een stad waar ruimte is voor ambities, waar je als ondernemer kunt

www.almere-citymarketing.nl

groeien. Almere City Marketing werkt samen met 150 ondernemers aan de marketing van de stad. Werkt u ook mee?

A 6


INTERVIEW

Almere synoniem aan

ONDERNEMEN

Tekst Cees Steijger Fotografie Mona Alikhah

DE GEMEENTE ALMERE WERKT HARD AAN HET CREËREN VAN EEN GUNSTIG VESTIGINGSKLIMAAT Er wordt nog flink hard gewerkt in de B-

tigingsklimaat.’ Dat gaat Scholten en zijn

gang van het stadgemeentehuis Almere.

mensen de laatste tijd goed af. De stad met

Hier komt het Ondernemersplein, waarin

inmiddels 80.000 arbeidsplaatsen mikt op

de Kamer van Koophandel met de front-

groei in vijf kansrijke clusters: Health &

office zijn intrek zal nemen. ‘Ja’, zegt Ben

Wellness; ICT & Media, Duurzaam Almere;

Scholten, wethouder van Economische

Handel & Logistiek en de Luchthaven Le-

Ontwikkeling & Cultuur van Almere, ‘we

lystad. Een succesverhaal in wording. Met

hebben altijd al de wens gehad om hier

initiatieven als het Big Data Value Center

een locatie te creëren die kan gaan wer-

en de Floriade ‘22, die het meest in het

ken als centraal punt voor de dienstver-

oog springen. En met e-commerce bedrij-

lening aan ondernemers. De Kamer van

ven van naam zoals Albert.nl, PostNL, Su-

Koophandel is met de komst van z’n front-

perDirect, Bol.com en Staples, waarmee

office naar het stadhuis de eerste huurder

Almere zich terecht kan profileren als lo-

in het Ondernemersplein.’

gistieke hotspot.

Het Ondernemersplein wordt een plek

Ben Scholten is een vurig pleitbezorger

voor ondernemers waar ze terecht kun-

van

nen voor dienstverlening, vestigings-

maakt’. ‘Meedenken en het bieden van

vragen, contacten en inspiratie. Noem

ontplooiingsmogelijkheden,

het een zakelijke ontmoetingsplek, waar

het om’, zegt hij. Scholten is regionaal

je makkelijk zaken regelt met andere

ambassadeur van Beter en Concreter.

ondernemers en met organisaties. Daar-

Dat is een gezamenlijk programma van

mee neemt Almere een flinke voorsprong.

VNG en de ministeries BZK en EZ voor

Zoals het Ondernemersplaza in Amers-

het terugdringen van de regeldruk en het

foort een sterke aantrekkingskracht heeft

verbeteren van de kwaliteit van regels.

op de regio, zo zal Almere dat in Flevoland

‘In Almere is al veel verbeterd. Kijk naar

krijgen. In Almere kan het niet alleen, hier

het Ondernemersplein dat bijna klaar

gebeurt het ook, kan zonder overdrijving

is. Het hoort bij de cultuurverandering

worden gesteld. Scholten: ‘Dit past hele-

en het is nodig om de uitvoering van

maal in onze aanpak, we werken immers hard aan het creëren van een gunstig ves7

Ben Scholten, wethouder Economische Ontwikkeling & Cultuur Almere.

een

overheid

die

‘mogelijk dáár

gaat

de dienstverlening blijvend beter en concreter te maken’, zegt Scholten.

Creative Campus Almere


INTERVIEW

DE FLEVO AANPAK DE TUINBOUWTENTOONSTELLING FLORIADE ‘22 BIEDT DE KOMENDE 9 JAAR UNIEKE KANSEN VOOR DE FLEVOLANDSE TOPSECTOR AGRIFOOD, TUINBOUW EN UITGANGSMATERIALEN ‘Door de toekenning van de Floriade ‘22

genoemd brengt ons de komende jaren

het ontwikkelen van concrete initiatieven

aan Almere, krijgt de Green City gebieds-

zo mogelijk nog grotere

economische

rond de topsector Agrifood, Tuinbouw en

ontwikkeling van het Weerwater een

activiteit’, dat zegt Jan-Nico Appelman,

Uitgangsmaterialen uit de economische

enorme impuls.

gedeputeerde Economische Zaken van de

agenda. Een reeks gesprekken met zo’n

En de wereldtentoonstelling zélf trekt een

provincie Flevoland en voorzitter van de

veertig partijen heeft kansrijke initia-

half jaar lang wereldwijde belangstelling.

jury van de Flevopenningen.

tieven en projectideeën opgeleverd. Van

Dat zal flinke economische effecten heb-

‘Vorig jaar spraken we nog in abstracte

enkele daarvan worden nu de business-

ben op de regio. De aanloop naar de Flo-

termen over de Floriade, inmiddels zijn

cases geschreven. Het is de bedoeling dat

riade, die wij de ‘The making of’ hebben

we intensief bezig met het bouwen en

de meest aansprekende businesscases A 8


GEDEPUTEERDE ECONOMSICHE ZAKEN PROVINCIE FLEVOLAND

Tekst Cees Steijger Fotografie Hugo van den Broeke

‘De TMI heeft in de periode 2008-2013 al € 8,5 miljoen in 70 kansrijke innovatieprojecten geïnjecteerd. We gaan de regeling verlengen en nog eens € 1,5 miljoen beschikbaar stellen voor subsidie en kredietfaciliteit.’ Jan-Nico Appelman

‘Mainport Flevo maakt het Flevolandse vestigingsen productieklimaat onderscheidend en uniek.’

tijdens de Floriade in 2022 aan de wereld

beschikbaar stellen voor subsidie en kre-

De groeiende bedrijvigheid in Flevoland levert

worden getoond’, zegt Appelman.

dietfaciliteit.’

in potentie veel – nieuwe – goederenstromen

Maar even terug naar het heden. Hoe

Oké. Je hebt een goed plan dat met FLOO-

op en dat biedt weer nieuwe perspectieven

staan we er economisch voor en wat is

geld in een businessplan wordt vertaald,

voor de logistiek. Appelman: ‘We hebben er

er nu gerealiseerd van de Economische

daarna volgt de ontwikkeling waarvoor

de juiste mogelijkheden voor, zowel over

Agenda? Wat doet de provincie nu eigen-

je krediet kunt krijgen uit de TMI –rege-

land, door de lucht als straks en ook met ont-

lijk voor ondernemers?

ling. En vervolgens moet er geproduceerd

sluiting over het water. De ontwikkeling van

Appelman; ‘Nou heel veel! En straks nog

worden en volgt de weg naar de markt.

de Flevokust gaat immers gewoon door. Er is

meer, want we gaan het succes van de

Appelman: ‘Juist! En het groeikapitaal

in de Staten een motie aangenomen die mij

TMI (Technologische MKB Innovatierege-

dáárvoor is beschikbaar via het Techno-

de opdracht geeft om de Overslaghaven bij

ling) voortzetten en we zetten in op het

fonds Flevoland en het MKB Fonds Flevo-

Lelystad te realiseren. En dat is goed. Want de

verder uitbreiden van het zelfstandigen

land, die innoverende bedrijven kunnen

tijd is rijp voor die overslagcapaciteit in

loket. Onze focus is gericht op innove-

helpen aan aanvullende financierings-

Flevoland. We hebben als provincie in Flevo-

rende bedrijven en behoud van werkge-

middelen, participaties en dergelijke.’

land een marktonderzoek laten doen op basis

legenheid. In de eerste categorie valt de

En last, but not least: de Zelfstandige Pro-

waarvan wij konden vaststellen dat er in

FLOO-regeling (Flevolandse Ondernemers

fessionals en het kleinbedrijf. Heeft de

potentie heel veel goederenstromen zijn die

Ondersteuning) die is gericht op innove-

provincie deze groepen op de radar?

zich lenen voor een containerterminal. We

rende bedrijven die een steuntje in de rug

‘Vanzelfsprekend!’, veert Appelman op

creëren een mainport in het klein: Mainport

nodig hebben om van idee tot business

‘dit is een economisch belangrijke groep,

Flevoland. En dát maakt het Flevolandse ves-

plan te komen. We hebben € 300.000 be-

die echter erg moeilijk aan leningen kan

tigings- en productieklimaat onderscheidend

schikbaar voor dat doel. En we hebben de

komen om te overleven. Wij gaan daarom

en uniek.’

TMI die in de periode 2008-2013 al € 8,5

onderzoeken hoe we het Zelfstandigen

miljoen in 70 kansrijke innovatieprojecten

Loket kunnen versterken en het lenin-

heeft geïnjecteerd. We gaan deze rege-

gendeel kunnen vergroten bestemd voor

ling verlengen en nog eens € 1,5 miljoen

innoverende bedrijven met perspectief .’

9

Creative Campus Almere


TOPONDERNEMING

ZES KANDIDATEN DE FLEVOLANDSE BEDRIJFSKRINGEN HEBBEN ELK EEN ONDERNEMING AANGEWEZEN ALS GENOMINEERDE VOOR DE ONDERSCHEIDING

Tekst en foto’s Cees Steijger

‘TOPONDERNEMING 2014’

ZEEWOLDE

1

ESPEL/Noordoostpolder

2

ALMERE

3

Van Arendonk

Witlofkwekerij LOF.

Grundfos

Van Arendonk Mechanisatie BV uit Zee-

Het familiebedrijf van De Vries (Witlof-

Grundfos is een wereldspeler in geavan-

wolde is een vooraanstaand mechanisa-

kwekerij LOF. BV/De Vries Witlof BV) legt

ceerde pompoplossingen en watertech-

tiebedrijf in Flevoland. Zowel akkerbou-

zich toe op moderne teelt van witlof. De

nologie. Met een jaarlijkse productie van

wer, veehouder, tuinder, loonwerker,

laatste jaren is er in Espel, in de Noord-

meer dan 16 miljoen pompunits behoort

aannemer als particulier zijn bij ons van

oostpolder geïnvesteerd in een compleet

Grundfos wereldwijd tot de toonaange-

harte welkom. Wij vertegenwoordigen

nieuw bedrijf, waarin een ideale balans

vende pompfabrikanten Grundfos is sinds

een breed assortiment aan A-merken voor

is gevonden tussen mens en techniek én

2007 in Almere gevestigd. Er werken ruim

verschillende markten.

waarin alles in het werk wordt gesteld om

100 medewerkers.

witlof gezond en lekker te telen. 10 A


Winnaar 9e editie: wereldspeler Agrico Agrico was erg trots op de onderscheiding, dat een kroon op het succes was in het jaar waarin zij hun 40-jarig bestaan vierden. De winnaar van de 9e editie van de Flevopenningen was Agrico uit Emmeloord. Op 22 maart 2013 waren tegen de 450 ondernemers en genodigden er getuige van dat Jan van Hoogen (rechts op de foto), directeur van Agrico, de welverdiende trofee kreeg overhandigd

uit handen van gedeputeerde EZ Jan-Nico

Appelman van de provincie Flevoland en de burgemeester van de Noordoostpolder Aucke van der Werff.

Foto: VCU

URK

DRONTEN

4

5

VCU

LELYSTAD

6

Gavi Wijnkopers

Hajé Hotels en Restaurants

De VCU is al ruim negentig jaar een begrip

Gavi Wijnkopers is dé favoriete wijnwin-

Hajé Hotels & Restaurants is al 28 jaar in

in de maritieme wereld. De Coöperatie

kel in Dronten en ver daar buiten via de

de provinciehoofdstad actief met ver-

bestaat uit zes bv’s die zich als profes-

webshop. Kom je als klant hun winkel aan

nieuwende horecaconcepten. Het bedrijf

sionele, maritieme specialisten toeleggen

De Reling te Dronten binnen dan voel je

omvat inmiddels 7 restaurants en 6 hotels

op het aanbieden van een innovatief en

jezelf als gast in een horecagelegenheid.

verspreid in het land alsmede speciale

duurzaam full-service concept van zowel

Naast een gunstige prijs/kwaliteit-ver-

horeca- en retailoutlets zoals een take-

goederen als diensten.

houding van de wijn, heeft Gavi een warm

away, een supermarkt en een webshop.

welkom, klantgerichtheid en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel. 11

Creative Campus Almere


DE TOPPERS

Tekst en foto’s Cees Steijger

ZES KANSHEBBERS VOOR DE TITEL: TOPONDERNEMING 2014 We beginnen onze rondreis langs de

zestig mensen. Jan en Inge de Vries heb-

van Marian en Menko getoond dat het

genomineerden in Espel. Dat ligt vlak bij

ben een mooi bedrijf neergezet, dat ge-

een degelijk en stabiel bedrijf is. Dankzij

Emmeloord. Hier wordt op de beste land-

reed is voor de volgende generatie kwe-

de pioniersgeest, veerkracht, doorzet-

bouwgronden van Europa door Witlof-

kers: Gerwin de Vries en Hugo Jongejan.

tingsvermogen en een solide team staat

kwekerij LOF. van de familie De Vries wit-

Nog zo’n parel in de polder: Van Aren-

Van Arendonk Mechanisatie als een huis

lof gekweekt. In 1978 begonnen op slechts

donk. We treffen eigenaresse Marian van

en blijft het zich ver-

12 ha. is het bedrijf inmiddels uitgegroeid

Arendonk en bedrijfsleider Menko Ooster-

der ontwikkelen.

naar één van de lei-

huis in Zeewolde. Op het Trekkersveld. De

Op naar Lelystad, aan

ders in witlofproduc-

business van Van Arendonk is de mecha-

de A6. Daar treffen we

tie op liefst 500 ha.

nisatie op agrarische bedrijven in Flevo-

de broers de Jager,

Voorzien van het Mi-

land. Wegens de grote vraag naar voed-

Thierry en Etienne.

lieukeur voor Gecerti-

sel wereldwijd, staat deze sector er bij-

Vader en polderpio-

ficeerde witlof expor-

zonder goed voor. Begonnen in 1992 en

nier Hajé is een druk-

teert de kwekerij over

inmiddels ook met vestigingen in Tolle-

bezet man, hij bevindt zich regelmatig bij

de gehele wereld. Wat

beek

Dronten,

één van de hotel-restaurants in Friesland.

Witlofkwekerij LOF. een sterke kandidaat

werken er 30 mensen

Thierry is verantwoordelijk voor de Hajé

maakt? Ze innoveren voortdurend, zoeken

bij het bedrijf. On-

vestigingen in het midden van Nederland,

schaalvergroting in de gehele keten; van

danks het wegvallen

Etienne is de persoon die over de alge-

het tweejarige gewas worden de worte-

van oprichter René

mene gastbeleving in de breedste zin van

len geteeld, die vervolgens het gehele jaar

van Arendonk, heeft

het woord gaat en zoon Pointer ontfermt

door in speciale donkere ruimten kunnen

het bedrijf onder de

worden geoogst. Er werken inmiddels

tweekoppige leiding

Witlofkwekerij LOF.

en

Van Arendonk

Hajé

zich over de administratieve tak. Ziehier een familiebedrijf. Dat ook in de toekomst

DE JURY De zes kandidaten voor de Flevo-

hoofdjury bestaat uit: Jan-Nico Appelman

penning

worden

(voorzitter), gedeputeerde EZ Flevoland;

door de bedrijfskringen van Flevo-

Menno Smits, directeur Ingenieursbureau

land

Ieder bedrijf

Oranjewoud B.V.; Hans Schipper, directeur

wordt door de hoofdjury bezocht en

Industriële Broodbakkerijen; Mascha van

neemt de jury een kijkje in het bedrijf

Till-Taminiau, algemeen directeur Walibi

om kennis maken met de organisa-

Holland; Marcel de Goeij, ING regiodirec-

tie en de mensen die er werken. De

teur MKB Noord-West Nederland.

Toponderneming

genomineerd.

“De bedrijfkringen nomineren, de hoofdjury wijst de winnaar aan”

12 A


Dit zeggen de zes bedrijfskringen

De zes genomineerden moeten voldoen aan een aantal strenge criteria. Kandidaten voor de titel Toponderneming 2014 leveren bijondere prestaties op het terrein van sales of ontwikkeling, zijn bestendig en duurzaam en zijn verankerd in de samenleving.

Dronten ‘GAVI Wijnkopers met Marco en Jonquille Schepel aan het roer, is een bedrijf van nu. In 13 jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een zijn eigen identiteit nog meer vorm wil

Die pompen worden gemaakt om mensen

multichannel onderneming die zowel de con-

geven. Beleving, het leveren van goede

overal ter wereld van water te voorzien,

sumenten- als de bedrijvenmarkt bewerkt en

en gezonde kwaliteit en duurzaamheid

niet alleen drinkwa-

zijn daarbij de speerpunten. De toekomst?

ter, maar ook irri-

Entertainment, sport, cultuur, gezondheid

gatie, water voor in-

‘VCU is een instituut in de visserij. Deze

en welness worden in de horeca steeds

dustriële

onderneming ontstond in 1922 en heeft vanuit

groter en belangrijker. Dat belooft nog

afvalwaterverwerking

de visserij zijn werkveld verlegd naar een

wat.

en voor het verwar-

brede tak van sport in de maritieme sector.

men en koelen van

Noodgedwongen, doch kundig, professioneel

gaat het om beleving en daar zet Gavi

gebouwen. En daar-

en op een verantwoorde manier.’

Wijnkopers uit Dronten hoog op in. De

bij zet Grundfos met een groene strategie

En wat is horeca zonder wijn? Ook hier

Grundfos

van wijnen voorziet.’ Urk

processen,

Almere

‘Proeven en

hoog in op duurzaamheid en maatschap-

‘Grundfos levert een bijdrage aan wereldwij-

Beleven’ , en dat zie je in de winkel en in

pelijk verantwoord ondernemen. Het

de duurzaamheid en maatschappelijk verant-

de webshop terug. De eigenaars Marco en

maakt pompen en pompsystemen die

woord ondernemen via diverse projecten met

Jonguille Schepel besloten 5 jaar geleden

zuinig met energie omgaan en daardoor

onder andere ‘Bring water 2 life’ waar in Kenia

om het roer om te gooien om zich vanuit

dus CO2-emissies helpen verlagen.

gratis waterpompen worden geplaatst.’

de groothandel meer

Water is ook onlosmakelijk verbonden

filosofie is gebaserd op

Zeewolde

te gaan richten op de

aan de maritieme specialist VCU uit Urk.

‘Van Arendonk is een typisch polderbedrijf,

consument. Ze spelen

Onder leiding van Jan Loosman en Lou-

ontstaan en groot geworden door pioniers-

met hun multichan-

rens de Boer wordt deze visserij-icoon in

mentaliteit en doorzettingsvermogen. Door

nel onderneming in

topconditie gehouden om 24/6 klaar te

innovativiteit, pro-activiteit en goed mee te

op het veranderende

staan voor de internationale visserij. VCU

denken met de klant zijn zij leverancier en

bestaat al sinds 1922

partner in oplossingen geworden.’

gedrag van de consument. Dat doen ze

Gavi Wijnkopers

Noordoostpolder

en begon als collec-

‘Wiltofkwekerij LOF. van de familie De Vries uit

o.a. met events, doelgerichte en interes-

tieve

sante acties en met een sterke online aan-

satie voor de Urker

Espel beheerst de aspecten van bedrijfsvoe-

wezigheid, via Google en de sociale me-

vissers. Anno nu on-

ring vanuit hun bijzondere kwaliteiten. Door

dia. Zodoende is Gavi er in geslaagd om

dersteunt

innovaties, schaalvergroting en het optimali-

een stevige positie op te bouwen en jaar-

omslag die de visserij

over- jaar mooie groeicijfers te tonen en

maakt, anticipeert op

dat in een sterk concurrerende markt

ontwikkelingen en brengt innovatieve en

Grundfos kan in 2013 overall groeicijfers

duurzame oplossingen. Daarmee is VCU

laten zien. Het van oorsprong Deense

inmiddels uitgegroeid tot een interna-

‘Met drie hotel-restaurants in het hart van

bedrijf heeft wereldwijd, 18.000 werkne-

tionale speler van formaat, waarvan de

Friesland (Joure, Terherne en Heerenveen) en

mers in 55 landen en een omzet van een

gebundelde kennis en ervaring z’n weg

vijf restaurants nabij de snelweg heeft Hajé

stevige 3,1 miljard euro weten te behalen.

vindt niet alleen naar de beroepsvisserij,

zich met zijn bewuste wijze van dienstverle-

Het Almeerse bedrijf wordt geleid door

de kust- en binnenvaart en de grote vaart,

ning binnen de horeca wereld onderscheidend

Martin Ykema. Grundfos produceert jaar-

maar ook naar de baggerindustrie en in-

neergezet.’

lijks ca 16 miljoen pomp en pompunits.

dustriële ondernemingen.

13

inkooporgani-

de VCU

Foto: VCU

VCU

seren van de kwaliteit van hun product zijn zij in drie jaar tijd in staat geweest de omzet van het bedrijf met ruim 60% te laten groeien.’ Lelystad

Creative Campus Almere


COMAKERSHIP

Comakership brengt theorie en praktijk samen

Windesheim Flevoland onderscheidt zich van andere hogescholen door het Comakershipmodel. Comakerships leveren een win-winsituatie op voor alle betrokkenen. Studenten kunnen gericht ervaring opdoen en bedrijven hebben toegang tot actuele theoretische kennis en innovatieve ideeën van de student.

Het Comakershipmodel van Windesheim

volwassen professionals. Met ervaring in

nog

Flevoland is uniek in Nederland. Duco

het werkveld waar zij zich op richten. De

meeste opleidingen nieuw zijn. Ieder

Adema, directeur: “Het gaat over echte

voorbereiding op de beroepspraktijk is

hogeschooljaar komen er meer studenten

projecten bij echte bedrijven, niet een

dankzij de Comakerships optimaal.”

‘op de markt’. “Dat is wel spannend,”

‘meeloopstage’ dus. Iedere hogeschool is

De diensten en producten die de studenten

zegt Duco Adema. “Bij veel opleidingen

bekend met projectmatig onderwijs, maar

leveren, passen bij de opleiding en het

is de acquisitie van een Comaker deel

dat gebeurt meestal binnen de opleiding.

studiejaar. Van een advies voor een nieuw

van de opleiding. De prioriteiten voor

Bij ons gaan studenten meestal vanaf

softwarepakket tot een lessenreeks voor

het aangaan van Comakerships liggen

het tweede leerjaar een aantal dagen

hoogbegaafde basisschoolleerlingen. Du-

in deze regio, we vinden het belangrijk

per week naar een opdrachtgever voor

co Adema: “Een Comakership is nooit

dat de kennis en kunde voor Flevoland

hun Comaker. Zo ontwikkelen ze al snel

vrijblijvend. De Lerarenopleiding Basis-

beschikbaar is. Een student die over de

een professionele houding. Studenten

onderwijs (Pabo) bijvoorbeeld had altijd

brug gaat studeren ben je vaak kwijt.

hoeven na het afstuderen niet meer

al een praktijkgericht karakter waarbij

Studenten kunnen zelf op zoek gaan naar

te wennen aan een bedrijfscultuur of

stage belangrijk was. Ze gaan nu een stap

een Comakership, maar wij helpen daarbij

ontdekken dat dingen anders lopen dan

verder door studenten te laten werken

ook natuurlijk. We geven bijvoorbeeld

in de boekjes staan. Deze werkervaringen

aan de verbetering van basisscholen. Er

potentiële werkgevers en werknemers en

doen ze al op tijdens hun opleiding.

zijn ook voorbeelden van studenten die

studenten de kans elkaar te ontmoeten

Als ze afstuderen, zijn het zelfredzame,

hun eigen product op de markt brengen

tijdens het Comakership Meetingpoint

of bij de gemeente een efficiëntietraject

dat we twee keer per jaar organiseren.

opzetten. Ik ben ook onder de indruk

Zo ontstaat een ontspannen manier

van hoe de studenten het oppakken, heel

van netwerken waarbij de studenten de

serieus en met groot enthousiasme.”

eerste stappen kunnen zetten richting het

Op dit moment is het aantal Comakerships

Flevolandse werkveld.”

HET COMAKERSHIPMODEL VAN WINDESHEIM IS UNIEK IN NEDERLAND

14 A

beperkt,

simpelweg

omdat

de


MEER WETEN?

j.louman@windesheimflevoland.nl

Tekst Sylvia Kommers - de Jong Fotografie Windesheim

‘We zoeken kwaliteit vooral in de Comakerships, in maximaal aangesloten zijn op wat het werkveld vraagt. Daardoor kunnen we sterke professionals afleveren.’ Een Comaker is een specifieke opdracht voor een student, van en voor een organisatie. Resultaat is een dienst of product waar de opdrachtgever daadwerkelijk iets aan heeft. Comakerships lopen als een rode draad door alle opleidingen van Windesheim Flevoland. Een draad die studenten, docenten en bedrijfsleven en organisaties in de regio met elkaar verbindt. Het is de plek waar theorie en praktijk op hbo-niveau samenkomen.

De winnaar van het beste Comakership ontvangt een bijzondere trofee, ontwikkeld met de 3-D printer. Ook op dit gebied staat innovatie bij Windesheim Flevoland centraal.

Veel studenten hebben gehoor gegeven aan de oproep een suc-

samen te werken met de volgende juryleden: Marjolein ten Hoon-

cesvol Comakership in te sturen voor het Flevopenningengala.

te (directeur Arbeidsmarkt Randstad Nederland), René Peeters

Het enthousiasme om deze prestigieuze prijs te winnen is groot.

(wethouder Onderwijs in Almere), Michel Peters (algemeen direc-

Een jury nomineert uit alle inzendingen drie Comakerships die

teur Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium) en Andries

voldoen aan de gestelde criteria: een opdracht die uitblinkt op

Greiner (voorzitter diverse belangenverenigingen in Flevoland).

het gebied van ondernemerschap, innovatie en/of duurzaamheid.

Bezoekers aan het Flevopenningengala kunnen vooraf en tijdens

Het resultaat van het Comakership heeft bovendien een duidelijke

het gala stemmen op de genomineerden. De uiteindelijke winnaar

meerwaarde voor de opdrachtgever. De hogeschool is er trots op

wordt gekozen op basis van de stemmen en het juryoordeel.

15

Creative Campus Almere


DE INNOVATORS

Drie bijzondere bedrijven uit Flevoland maken kans om verkozen te worden als meest innovatieve bedrijf van Flevoland.

Marcel Hakkaart en Piet van der Aar

René Jongbloed en Kees van Kilsdonk

Team Wagenaar

Schothorst Feed Research BV (SFR) uit

Sinds 2000 is Wagenaar een familiebedrijf

AlgaSpring BV uit Almere is een bedrijf dat

Lelystad is een internationaal kennis- en

gevestigd in Biddinghuizen. De innovatie

micro-algen kweekt, ook wel ‘het groene

onderzoekbedrijf op voeding van dieren,

is gericht op praktijkrijpe oplossingen

goud’ genoemd. Het bedrijf is begonnen

waarbij kennis aan de praktijk wordt ge-

met aandacht voor milieu, veiligheid en

in Andijk en heeft haar activiteiten in 2012

koppeld. Het bestaat nu 10 jaar als onaf-

kosten. De focus ligt op de wegbebaken-

verplaatst naar Almere. In het kassenge-

hankelijk bedrijf, maar heeft een historie

ing met focus op veiligheid en milieu (traf-

bied De Buiten-Vaart in Almere is een per-

van 80 jaar; de laatste 35 jaar in Flevoland.

fic), maatwerkoplossingen voor verkeers-

fecte locatie gevonden, waar nu de pro-

SFR is erop gericht om klanten te onder-

maatregelen op luchthavens (Airports) en

ductie plaatsvindt.

steunen bij het ontwikkelen en implemen-

projectmatig ontwikkelen van industriële

Micro-algen kunnen worden beschouwd

teren van nutritionele kennis in duurzame

installatie (Machinebouw).

als ’s werelds rijkste natuurlijke voed-

en innovatieve concepten voor diervoe-

Wagenaar is een specialist in de toepas-

selbronnen met een hoge nutritionele

der. 80% van al het Nederlandse diervoer

sing van hydrauliek en elektronica (tele-

waarde. Deze nutritionele waarde maakt

bevat al de kennis van SFR, wereldwijd is

matica) en heeft innovatieve oplossin-

dat zij uitstekend geschikt zijn als voed-

dat al bij 7 % in 20 landen op 5 continen-

gen voor stroomvoorziening met lange

selbron voor mens en dier. Micro-algen

ten. Het gaat om een miljardenmarkt.

standtijden. Belangrijkste recente in-

bevatten hoogwaardige componenten

De vakjury

novatie: ontwikkelen botsabsorber met

zoals omegavetzuren, pigmenten en bio-

gekeurd botskussen.

actieve stoffen met commerciële meer-

De vakjury voor de Flevopenning Innovatief bestaat uit: Hedwig Boerrigter, Hoofd Economie en Samenleving provincie Flevoland en voorzitter van de vakjury; Robbert Jan Kromkamp, rayondirecteur MKB Flevoland ING; Jan van Hoogen, algemeen directeur Agrico en Joan Algra, senior projectmanager provincie Flevoland.

waarde voor verschillende toepassingsgebieden.

16 A


SCHOTHORST DUURZAME EN INNOVATIEVE CONCEPTEN VOOR DIERVOEDER

ALGASPRING VAN BIO-WETENSCHAP NAAR DE PRAKTIJK

MICROALGEN WORDEN GETEELD OP 130.000 JAAR OUD ZEEWATER

INNOVEREN VOOR DIERGEZONDHEID IS OOK RELEVANT VOOR DE HUMANE GEZONDHEID

Algen vinden hun weg naar gespecialiseerde bedrijven in diervoeders, levensmiddelen en persoonlijke zorg.

SFR draagt bij aan de vooraanstaande positie van de Nederlandse veehouderij, waardoor ons land internationaal gidsland kan blijven. Innoveren zit SFR in de genen; nieuwe voersamenstellingen die antibiotica helpen vervangen.

WAGENAAR ONTWIKKEL- EN PRODUCTIEBEDRIJF

BOTSABSORBER DOOR TĂœV/TNO GETEST

Wagenaar bostabsorbers absorberen een aanrijding van 100 km/h, waarbij de bestuurder overleeft met geen/beperkt letsel. Dit kostbare ontwikkeltraject werd ondersteund door TMIregeling van de provincie Flevoland.

17

Creative Campus Almere


PomPen houden de wereLd

draaiende

wist u dat 10% van alle energie in de wereld verbruikt wordt door pompen, en dat als we samen wereldwijd circa 4% energiebesparing kunnen doorvoeren dat het gelijk staat aan het energieverbruik van 1 miljard huishoudens?

Van ziekenhuizen, fabrieken, kantoren tot en met woonhuizen, bieden de Grundfos Blueflux速 energie-efficiente motortechnologie voor pompen de oplossing om onmiddelijk het energieverbruik te beperken, de CO2 uitstoot te verminderen en geld te besparen. Lees alle voordelen op: www.grundfos.com/energy

AD_FLEVOPENNING.indd 1

23-01-14 14:16

18 A


DE MENSEN ACHTER DE FLEVOPENNINGEN

VOORSTELLEN

Vlnr: Paula van der Woude (projectbureau), Bas van Dijen (secretaris), Tom Lansink (voorzitter), Saskia Davids (projectbureau) en Henk Strookappe (penningmeester)

STICHTING ORGANISEERT REEDS TIEN JAAR DE UITREIKING VAN DE FLEVOPENNINGEN AAN TOPONDERNEMINGEN IN FLEVOLAND Stichting Flevopenningen is sinds 2004

een stichting in het leven geroepen. Het

Voorzitter, Tom Lansink, directeur-eige-

verantwoordelijk voor de uitreiking van

stichtingsbestuur en de leden van vak- en

naar van Lansink B.V. en vicevoorzitter

de Flevopenningen. De prijzen worden

hoofdjury zorgen samen voor een span-

VNO/NCW – MKB Flevoland;

toegekend aan ondernemingen in Flevo-

nende verkiezing en een mooi program-

Secretaris, Bas van Dijen, partner van Ok-

land die onder andere succesvol, innove-

ma. Ook zetten de zes bedrijfskringen in

kerse en Schop Advocaten;

rend en duurzaam zijn en die een econo-

Flevoland zich in voor de Flevopennin-

Penningmeester, Henk Strookappe, direc-

mische betekenis hebben voor Flevoland.

gen; een bijdrage die door het bestuur

teur Regio Zwolle Flevoland Flynth.

De afgelopen jaren worden de prijzen

zeer wordt gewaardeerd! Het bestuur van

uitgereikt tijdens het feestelijke Flevopen-

de Stichting Flevopenningen houdt zich

ningengala, dat als hét zakelijk evenement

onder andere bezig met draagvlakver-

van Flevoland wordt beschouwd.

breding, het vaststellen van de begroting

Voor het organiseren van de verkiezingen

en het programma. Het bestuur bestaat

én de uitreiking van de Flevopenningen is

uit:

19

Meine Breemhaar, directeur KMM-groep, is Beschermheer van de Stichting en Jan-Nico Appelman, Gedeputeerde EZ, is adviseur van het bestuur.

Creative Campus Almere


FLEVOPENNINGEN PROJECTBUREAU Spin in het web

Het projectbureau is de spin in het

tastisch feest wordt voor, door en met

web van de organisatie van het Flevo-

ondernemend Flevoland. Ons streven is

penningengala. Saskia Davids en Paula

ieder jaar een nog groter en geslaagder

van der Woude zijn verantwoordelijk

feest met verrassende elementen. Samen

voor de coördinatie van de activitei-

met het bestuur overleggen we over de

ten van alle betrokken partijen; pro-

plannen en de voortgang van de organi-

vincie, gemeenten, bedrijfskringen,

satie. In de maanden voorafgaand aan

locatie, licht en geluid, cateraar, spon-

het gala komen daar steeds weer nieuwe

soren, genomineerden, gasten, pers,

zaken bij. Nieuwe sponsoren, nieuwe

etc. ‘Dan verzorgen wij natuurlijk ook

ideeën over de aankleding van de locatie,

nog het secretariaat en niet te ver-

speciale gasten, de muziek van de avond

geten de PR en marketing. Wij zorgen

en welke presentator of presentatrice.

ervoor dat het elke keer weer een fan-

Het is veel overleggen en afstemmen.’

Saskia Davids (links) en Paula van der Woude

Antea Group in het kort www.anteagroup.nl

Allround en onafhankelijk Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs

Onder de naam Oranjewoud groeiden we in 60 jaar

en ingenieurs van Antea Group dragen sinds jaar

uit tot een allround en onafhankelijk partner voor

en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we

bruggen en wegen, realiseren woonwijken en

deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij

kennis te combineren met een pragmatische aanpak

thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement

maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.

en energie.

Doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Understanding today. Improving tomorrow.

Advertentie liggend 180x120mm.indd 1

20 A

23-1-2014 11:33:21


Advertorial

RUIMTE VOOR 2 - 2000 PERSONEN

FLEXPLEKKEN •

Grootste aanbieder in Flevoland

En Vergaderen

Almere is Esther Promes uw aanspreek-

werken op hun flexplek en hun vergade-

MAC³PARK is de grootste aanbieder van

punt. “Ons team staat dagelijks voor u

ring of event helemaal op rolletjes ver-

flexplekken en vergaderruimten in Flevo-

klaar”, zegt zij enthousiast.

loopt en bovendien altijd een succes is.”

land. De goed en ruim geoutilleerde flex-

‘Ons team staat dagelijks voor u klaar’ - Esther Promes, gastvrouw MAC3PARK

plekken voor kleine ondernemingen, starters en freelancers zijn van alle gemakken voorzien, waaronder Wifi voor snel internet, repro- en printmogelijkheden, receptiediensten etc. •

Nergens zoveel mogelijkheden

De vergaderruimten van MAC3PARK zijn beschikbaar voor groepen van 2 tot maximaal 2000 personen. Nergens in Flevoland zijn er zoveel mogelijkheden voor zulke grote groepen als bij MAC3PARK. Alle locaties bevinden zich bovendien dichtbij de A6 en andere belangrijke uitvalswegen

Enkele van onze gastvrouwen: linksboven, vlnr: Esther Promes, Sandra Bartelings, Woutje Veldhuijzen en Seka Ninkovic.

rondom Flevoland. Parkeerplaatsen zijn vanzelfsprekend ruim aanwezig en gratis. • •

Flexibiliteit en verregaande service

Klantgerichtheid als tweede natuur

“Klantgerichtheid in denken en doen, dát

MAC3PARK staat bekend om zijn flexibi-

is onze passie! Het is onze tweede natuur.

liteit en verregaande service. Op alle lo-

We besteden veel tijd aan de belangen van

caties zijn er vriendelijke en behulpzame

onze klanten, we zorgen goed voor hen

gastvrouwen. Op de Creative Campus in

zodat zij efficiënt en productief kunnen

21

0320-286969 info@mac3park.nl


Creative Campus Almere

ZeewoldeActueel Huis-aan-huis nieuwsblad van Zeewolde. Verschijnt elke dinsdag.

“DE STICHTING FLEVOPENNINGEN BEDANKT ZIJN SPONSORS DIE HET FLEVOPENNINGENGALA MOGELIJK MAKEN”

De Stichting Flevopenningen kan zijn activiteiten voor ondernemend Flevoland ontplooien omdat er bedrijven zijn die als sponsor de Flevopenningen steunen. Platina sponsors zijn de Provincie Flevoland, Creative Campus Almere, ING en Cuisine Mondiale. Voorts zijn er vele sponsors en mediapartners die tezamen

SPONSOR WORDEN? www.flevopenningen.nl

het succes van de Flevopenningen dragen. Ook sponsor worden? Kijk voor de mogelijkheden op flevopenningen.nl. 22 A


digitale in & gedrukte Partner digitale &communicatie gedrukte communicatie Graficiënt, een full service grafisch bedrijf met een innovatieve en duurzame visie verzorgt uw opdracht van concept tot eindproduct. Communicatie en communicatiemiddelen, in digitale of gedrukte vorm, spelen een belangrijke rol bij het realiseren van uw doelstellingen. Een partner die met u meedenkt, u op uw wenken bedient en waarop u kunt vertrouwen is dan belangrijk. Wij geven u graag een persoonlijk advies als het gaat over digitale- en printmedia. Aandacht, service en uw ‘profit’ staan bij ons voorop.

I

D

R

E R T I F I C E E

FIME

D

Fort Ruigenhoek 7, 1358 DA Almere T 036 546 19 60 info@graficient.nl

I A

C

E

G

G

E

RA

SCGM ISO 14001 C

D

D

SCGM ISO 9001

E R T I F I C E E

R

FIME

G

RA

A

G

www.graficient.nl

23


ALMERE - LELYSTAD - DRONTEN - EMMELOORD

Flexwerken Vergaderen

&

Heeft u een vergaderruimte, werkplek of een stijlvol kantoor nodig? MAC3PARK biedt in geheel Flevoland professionele vergaderruimtes en een scala aan vergaderarrangementen. Welke voorzieningen bieden wij u om professioneel te presenteren of te vergaderen?

• • • • • • •

Redelijke prijzen voor vergaderruimtes, te huur per uur of per dag Een scala aan arrangementen voor vergaderingen vanaf 2 tot 2000 mensen Razendsnel internet in al onze vergaderruimtes Catering en moderne presentatiemiddelen met assistentie beschikbaar Eenvoudig reserveren van werkruimtes voor uw evenementen en bijeenkomsten via internet Goede bereikbaarheid, alle locaties bevinden zich dichtbij de A6 en openbaar vervoer Parkeerplaatsen zijn vanzelfsprekend ruim aanwezig en gratis.

Stijlvol, luxe of juist een Zweeds kantoor?

• Transparante tarieven, dus geen onverwachte kosten, maar een vaste prijs per periode • Flexibele huurperioden van 1 maand tot 10 jaar • Vele kantoorlocaties in heel Flevoland met betaalbare prijzen • Dagkantoren voor volledig uitgeruste en ondersteunde kantoorruimte • Virtueel Kantoor voor zakenadressen, post-, telefoonbeheer • Business lounges voor effectieve, geïmproviseerde werkplekken

Wat uw bedrijfsbehoeften ook zijn, MAC3PARK zorgt voor een gemakkelijke en snelle set-up, zodat u snel aan het werk kunt.

0320 - 28 69 69 www.mac3park.nl 24 A

Flevopenningen magazine  

Flevopenningen magazine 2014

Flevopenningen magazine  

Flevopenningen magazine 2014