Curtain catalogue by Gartex

Page 1

C U R T A I N SOm Gartex

Gartex A/S er en af Danmarks foretrukne gardinleverandører og specialister i kvalitetsmetervarer til private hjem og erhverv. I tæt samarbejde med få udvalgte væverier i Europa, designer og udvikler vi hver sæson en ny og spændende kollektion under navnet Gartex Living. Altid med funktionalitet og æstetik i fokus. Gardiner er en af tidens helt store boligtrends og kollektionerne fås i et utal af varianter. Lette loungegardiner holder solen ude, men slipper lyset ind på smukkeste vis. De tungere metervarer skaber hygge og god akustik i rummet og til soveværelset kan man sikre sig en god nats søvn med gardiner som lukker 80-100% af lyset ude. Gartex Living findes hos førende gardinforhandlere rundt om i hele landet.


The

Livingroom D et tr a n spare nte loung e g a r din h older s olen s kr a ft ige s t r ĂĽ ler u d e , m e n lade r dag sly s e t fylde r ummet , s a mt s ka ber en dejlig a ku s ti k i e t ly st og ve nlig t r u m.
LIVINGROOML a g p å l a g g a r d i n e r e r p e r fe k t e t i l a t r e g u l e r e l y s o g va r m e i l ø b e t a f d a g e n . T r a n s p a r e n t e l o u n g e g a r d i n e r l a d e r r u m m e t fo r b l i ve l y s t o g i n d by d e n d e . Et k r a f t i g t g a r d i n g ø r d e t m u l i g t a t l u k ke l y s e t u d e fo r e n s t u n d o g s ka b e p l a d s t i l r o o g fo r d y b e l s e .LIVINGROOM
The

Hallway By d g æ s terne ve lkom m e n i indbydende omgivels er , h v or g a r d i ne rne føre r de t bløde og s t emnin gs fyldt e lo ok h el t u d til hove ddøre n.


The

Kidsroom B ø r n evær e ls e t e r ik ke k un til l eg og lekt ier . M ed b l ød e g ardine r skabe s den per fekt e h ulea gt ige s te m n i n g , ide e l til fantasi og idé gener er in g. Nå r da g bl i ve r ti l n at holde r g ardine t lys et u de, s å s øvn en få r de be d s te vi l kår, e fte r e n lang dag fyldt med oplevels er .KIDS ROOM


The

Bedroom H o te l s te m ning e r kode orde t, nå r s ovevæ r els et s ka l indr et t e s . L u k s u r i øs e k valite te r brug t i fler e s a mmen hæ nge, s om ga r din er , s e n g el ø b ere og pude r, binder r u mmet s a mmen på s mukke s t e vis . S a t s a m m e n m e d florle tte lou ngega r diner s ka be s de per fekt e r a m m er fo r afslapning .


Hotels

Restaurants Æ s teti k o g ak ustik e r e ss e nt ielt i enhver hot el- eller r e s ta u r a ti o nsindre tning . Me d s mu kke la nge ga r din er i d e b l ø d e s te wave s folde r, ska be s en vis uel n ydels e, h vo r s a n s e rne blive r pirre t ved før s t e øjeka s t .


The

Office S tor e ko n torm iljøe r m e d m ange menne s ker og u a fbr u dt a kti vi tet, kan være e n udfordr in g. Beh a gelige a r bejds øer m e d tr a n spare nte loung e g ar din er u de i r u mmet , s ka ber e n fø l el s e af privatsfære og s æ n ker s t r e s s nivea uet . Ved v i n d u e s p a rtie rne anbe fale s et kr a ft iger e ga r din, s om m i n d s ker støje n og g ive r e n beha gelig a ku s t ik i r ummet .1

2

3

3

4

5


1. Wa ve b å n d

Æ s teti s k s m uk g ardinløsning med bølgende folder . Ve l eg n et til store v indue spar t ier og h vis en eks klus iv hot els te m n i n g ønske s.

2. Fa s t e l æg

E n tr a d i ti o ne l g ardinløsning med fa s t e læ g. D e d y b e l æ g sik re r e t varig t en s a r t et look.

3. Ry n k eb å n d

K l a s s i ker e n. Pe rfe k t til e t uhø jt ideligt udt r yk i h jemmet og h vi s m a n ønske r e t naturlig t fa ld i ga r dinet . R yn keb å nde ne fås i fle re bredder .

4. Kov s er

D e n r å og ” ne m m e ” løsning med s t or e met a lr in ge. G a r d i n et monte re s dire k te på en r unds t ok og fa lder i s t or e d y b e fo l d e r.

5. L i ft -ga r d i n

B l ød ”s ol a fsk ærm ning ” som binder r ummet s a mmen med de ø vr i g e tek stile r og fulde nde r det hyggelige u dt r yk i h jemmet .


Ga rt ex A/S

|

Ve s t e r b alleve j 1 0

|

D K- 7 0 0 0 F re de ric ia

|

+45 7624 0666

|

I n fo@ g a rte x . dk

|

g a rtex. d k


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.