Karriereguiden2021-Nordsjaelland-UU-web

Page 1

NORDSJÆLLAND

KARRIEREGUIDEN

TILHØRER

GODT PÅ VEJ MOD EN SPÆNDENDE VERDEN AF

UNGDOMS UDDANNELSER

2021- 2022

Navn: Klasse:

UU- SJÆLSØ UU FREDER IKSS UND EGEDAL UNG EIND SATS KUI FUR ESØ KUI FREDEN SBO RG UNG EIND SATSEN GRIBSKOV UNG EEN HED EN HELSING ØR UU HALSNÆS HILLERØ D

ZOOM IN D PÅ DIG SELV

Op gaves ide r de r gø r dig kloge re r på dine tan ker, drø mm e og styrke

ALT OM UN GDOMSUD DANN ELSERN E

Vi gi’r dig ove rblikket om ind hold, krav og mu ligheder


KARRIERE GUIDEN TIL ELEVERNE

Velkommen til ”KarriereGuiden” – et hæfte, der gør dig klogere på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det kan være vanskeligt at skaffe sig et overblik over mulighederne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. Karriere­Guiden giver dig overblik over alle ungdomsuddannelserne i Nordsjælland. På de første sider kan du få viden om hvad ud­ dannelsesvejledningen indeholder og ikke mindst på uddannelsesparathedsvurderingen. KarriereGuiden indeholder samtidig en række praktiske øvelser, hvor du eksempelvis kan blive klogere på dine personlige styrker og hvad der kendetegner dig. Derudover kan du finde generel information om de enkelte uddannelser og uddannelses­ institutioner.

TIL FORÆLDRENE

Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms- og efterskoler i Nordsjælland modtager ”Karriere­ Guiden”. Hæftet kan også læses på jeres lokale ungevejledningscenters hjemmeside. Som forældre spiller I en vigtig rolle, når jeres barn skal træffe sit uddannelsesvalg efter grundskolen. Derfor opfordrer vi jer til at orientere jer i KarriereGuiden. Krav og indhold på ungdomsuddannelserne er hele tiden i bevægelse og har helt sikkert ændret sig, siden I selv valgte uddannelse, og derfor er Karriere­Guiden et rigtig godt supplement for samtalerne med jeres barn. Hvis jeres barn er uddannelsesparat, er det jeres ansvar, at ansøgningen til en ungdomsuddannelse bliver udfyldt og afsendt rettidigt. I får information om processen direk­ te i e-boksen fra Undervisningsministeriet. I kan også altid finde råd, hjælp og vejledning på ug.dk, hos Forældre­guiden på facebook eller hos eVejledning.dk.

SIDE 5

INDHOLD

2021- 2022

Min huskeliste

Uddannelsesvejledning

SIDE 6

Hvilke ord kendetegner dig?

Hvad har betydning for dig?

Joblisten

Gode råd, Før og efter praktik

Ungdomsuddannelser Nordsjælland

Om ansøgning optagelse.dk

EUX

Praktikpladsen.dk

HTX

STX

SIDE 16

SIDE 28

SIDE 43

SIDE 53

SIDE 18

SIDE 32

SIDE 44

SIDE 54

UDGIVET AF DE KOMMUNALE VEJLEDNINGSCENTRE I NORDSJÆLLAND Alle fotos i denne del: iStock (by Getty Images) og Jan Haste. Grafik/tryk: Jan Haste/Compass Fairs og Stibo Grafisk. Oplag 15.000 eks.

SIDE 77

SIDE 78


Kære forældre

Hvor uddannelsesprarat er jeg?

Studievalgs Portfolio

De 24 styrker

Beskriv dig selv

Introkurser og brobygning

Hvem ser du op til?

Erhvervspraktik

UnoUng

ug.dk – din online guide

UG Challenge

Din vej videre

SIDE 7

SIDE 19

SIDE 35

SIDE 8

SIDE 20

SIDE 38

SIDE 10

SIDE 24

SIDE 40

SIDE 12

SIDE 26

SIDE 42

Social­ pædagogisk støtte

10. klasse

FGU

EUD Erhvervs uddannelser

Alle Erhvervsuddannelser

Skills stafetten

SIDE 55

SIDE 69

De gymnasiale uddannelser

HHX

HF

STU, PAMU og IGU

Andre uddannelser

Hvad er du mest stolt over?

SIDE 45

SIDE 79

SIDE 46

SIDE 80

SIDE 48

SIDE 70

SIDE 81

SIDE 50

SIDE 76

SIDE 85

www.uurs.dk


HUSK OGSÅ, AT DU KAN

BESØGE

DE MANGE UDDANNELSER PÅ

UG.DK

– HOLD ØJE MED KALENDEREN

SCAN QR-KODEN

4


MIN

INTROKURSER/BROBYGNING Uge: Tilmeldingsfrist: Bemærkninger:

HUSKE DETTE FOR LISTE SKOLEÅR UDDANNELSESEVENT Hvad: Hvor:

ERHVERVSPRAKTIK

Dato:

Dato: Tidspunkt: Tilmeldingsfrist: Bemærkninger: Job: Virksomhed:

EFTERSKOLERNES DAG Kontaktperson:

Hvornår:

Sidste søndag i september!

Tidspunkt:

Kl. 13.00 – 17.00

Telefonnummer:

Se meget mere på efterskolerne.dk

EGNE NOTER

ÅBENT HUS – JEG GERNE VIL DELTAGE I Hvor/hvornår:

Hvor/hvornår:

5


UDDAN NELSES VEJLED NING I løbet af dit uddannelsesforløb er der forskellige muligheder for af få uddannelsesvejledning

UDDANNELSESVEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

n Uddannelsesvejlederen giver kollektiv vejledning til alle elever i 7. - 10. klasse og hjælper i forhold til, at du får en god overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse. n I 8., 9. og 10. klasse skal du angive et eller flere uddan­ nelsesønsker, og dine lærere skal i samarbejde med vejlederen på din skole vurdere, om du er uddannelsesparat i forhold til dine uddannelsesønsker. n Uddannelsesvejlederen yder vejledning til de elever, som er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparate. n Uddannelsesvejlederen formidler og koordinerer introkurser og brobygning i 8.-10. klasse. n Uddannelsesvejlederen vejleder i forhold til erhvervspraktik og overgangen til ungdomsuddannelserne.

KOLLEKTIV VEJLEDNING

UDDANNELSESVEJLEDNING Sørger for vejledning til alle elever i grundskolens ældste klassetrin og op til man bliver 25 år. Målet med vejledningen er at skabe refleksion, afklaring og motivation, som fører til uddannelse, job eller anden aktivitet.

STUDIEVALG Når du er gået ud af grundskolen og er godt i gang med en ungdoms­uddannelse, så kan du møde uddannelses­vejledere fra Studie­ valg. De vejleder unge videre i forhold til valg af videre­gående uddannelse og erhverv.

eVEJLEDNING.DK Undervisningsministeriets digitale uddannelsesvejledning. Her er det muligt for både dig og dine forældre at chatte, ringe og maile med en uddannelses­vejleder. De vejleder til hele uddannelsessystemet.

De vejledningsaktiviteter, som uddannelsesvejlederen kommer ud og laver i klasserne, kalder vi for kollektiv vejledning Introkurser, brobygning og erhvervspraktik er en del af dette, men i den kollektive vejledning arbejder vi blandt andet også med, at alle elever: n får et kendskab til hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job. n får en forståelse for de forskellige ungdomsuddannelser, deres indhold, struktur og muligheder. n bliver fortrolige med at arbejde med UG.dk (UddannelsesGuiden). n kender til mulighederne for at få vejledning via eVejledningen. n løbende arbejder med deres refleksioner omkring uddannelse og job bl.a. i deres personlige studievalgsportfolio. Se mere om studievalgsportfolio på side 10.

UDDANNELSESVEJLEDNING TIL UNGE UNDER 25 ÅR

Uddannelsesvejlederen vejleder også unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Det betyder, at du kan få hjælp af uddannelsesvejlederne, hvis du fx: n skal i gang med en uddannelse og har brug for vejledning. n står uden arbejde og har brug for en uddannelse.

UDDANNELSESGUIDEN - UG.DK Her har du Danmarks største portal med opdateret indhold omkring alt inden for uddannelse og job. Portalen er udgivet af undervisningsministeriet.

n ønsker at skifte uddannelse. n har afbrudt en uddannelse og skal i gang med en ny uddannelse. n har været i udlandet og skal i gang med en uddannelse. n bare gerne vil vide mere om ungdomsuddannelser. n har brug for at høre en andens mening om dine planer. n overvejer at starte på en FGU.

6


KÆRE FORÆLDRE

Unge søger ofte forældreråd, når de skal vælge uddannelse. Men hvordan guider forældre bedst deres barn? Hvilke spørgsmål er gode at stille?

Scan QR-koden og se en lille film med inspiration til, hvordan du, som forældre kan være med til at støtte dit barn gennem gode spørgsmål.

FORÆLDREUNIVERSET PÅ UG.DK

FACEBOOK

Når du skal støtte dit barn i at være nysgerrig på de mange muligheder, så er det en god ide at blive dus med uddannelsesguiden ug.dk.

Hvis du er på Facebook, så kan du også få tips og inspiration via Facebook-siden ”ForældreGuiden – om unges valg af uddannelse”.

Sammen med dit barn kan I undersøge uddannelsernes indhold, adgangskrav og jobmuligheder. Bliv klogere på uddannelsesparathed og få inspiration til hvordan du støtter i valget.

INSPIRATION TIL FORÆLDRENE Før valg af uddannelse har dit barn mange overvejelser, hvor din støtte og jeres dialog om mulighederne er en væsentlig inspiration. Kan du også selv bruge lidt inspiration, så vil vi anbefale at du starter her: Se videoen ”Sådan kan du støtte dit barn”

UG.dk har samlet en side med god inspiration til forældre

VEJLEDNING ONLINE

Du vil bl.a. få tips til inspirationsværktøjer, information om forældrekurser, tidsfrister og optagelsesproducerer, samt mulighed for at drøfte emner med andre forældre direkte på væggen. Det er også muligt selv at stille spørgsmål og sende en privat besked, der besva­res af en uddannelsesvejleder.

LYT TIL PODCAST Prøv at lytte til podcast’en ”Samtaler om uddannelse”, hvor I møder både unge og eksperter, som kommer med en masse gode input til jeres egne samtaler der hjemme.

Få hjælp, når I har tid... Her er det muligt for forældre at chatte, ringe og maile med en uddannelses­vejleder. Tlf. 70 2222 07

7


Fagligeinge r

fo ru dsætn

snit i dst 4,0 i gennem Du skal have min X og HF. akterer til EUD/EU ar sk kt un dp an alle st alle stand0 i gennemsnit i 5, t ds in m ve ha Du skal X. til HHX, HTX og ST punktskarakterer dst 02 i gennemDu skal have min terer i både standpunktskarak snit i afsluttende skal Du atik til EUD/EUX. dansk og matem andst gennemsnit i alle have mindst 4,0 i ve til HF. Du skal ha punktskarakterer unktsdp an st e all i emsnit mindst 5,0 i genn X, HTX og STX. karakterer til HH

Sociale ge r

8. K L

9.+10. K L

fo ru dsætn in

Respekt Tolerance Samarbejdsevne

Vurderingens

4

områder

Ser på de praktiske eativifærdigheder og kr sætte teori tet. Om du kan om sammenhængene til praksis og forstå ab d. Om du har kendsk mellem del og helhe ds. r på en arbejdspla til, hvad der foregå

Motivation Selvstændighed Ansvarlighed Mødestabilitet Valgparathed

Persontnliinggeer fo ru dsæ

e eller ”Høj” og kan ikk Vurderes ”Middel” eret rd vu r ve g til, at du bli alene give anlednin rat ikke-uddannelsespa

Praksisfagr lige fo ru dsætn inge

KORT OM UPV Alle elever skal fra 8. klasse have vurderet deres uddannelsesparathed i forhold til den uddannelsesretning, de overvejer efter grundskolen. Vurderingen skal blandt andet sikre, at skolen og uddannelsesvejlederen kan målrette vejledningsindsatsen for dig, som har særligt brug for vejledning. Dine lærere skal i samarbejde med uddannelsesvejlederen vurdere, om du er uddannelsesparat i forhold til henholdsvis erhvervsuddannelse, 2-årig gymnasial uddannelse og 3-årig gymnasial uddannelse. Dette er en løbende proces, der har til formål at støtte alle elever til at blive parat til den uddannelsesretning, de ønsker.

8


HVOR UDDAN NELSES PARAT ER JEG?

NAVN KLASSE DATO

Efter 9. eller 10. klasse regner jeg med at søge EUD/EUX (2-4 år + arbejde eller læse videre) Efter 9. eller 10. klasse regner jeg med at søge HF (2 år + læse videre) Efter 9. eller 10. klasse regner jeg med at søge GYM (3 år + læse videre) Dine lærere og uddannelsesvejleder skal foretage en helhedsvurdering af dine faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger. Du bliver vurderet både 1. december og 15. juni i 8. klasse, og 9.-10. klasse bliver vurderet 1. december og 1. juni. Personlige forudsætninger

i høj grad

tilfredsstillende

i mindre grad

ringe

tilfredsstillende

i mindre grad

ringe

i høj grad

i middel grad

Motivation - jeg har lyst til at være aktiv i undervisningen og har mod på at lære nye ting i eller uden for skolen. Selvstændighed – jeg tager initiativ og kan spørge om hjælp, når jeg har brug for det. Ansvarlighed - jeg laver mit hjemmearbejde, holder aftaler og tager ansvar i en fælles opgave. Mødestabil - jeg møder i skole hver dag og kommer til tiden. Valgparat - jeg tænker over, hvad jeg vil og kan efter skolen og arbejder med at træffe et valg.

Sociale forudsætninger

i høj grad

Samarbejdsevne - jeg kan lave en opgave sammen med andre. Respekt – jeg viser hensyn til andre, respekterer andres holdninger og forstår spillereglerne i skolen. Tolerance - jeg kan arbejde sammen med mennesker, der er forskellige fra mig selv.

Praksisfaglige forudsætninger Jeg har praktiske færdigheder og er kreativ. Jeg kan omsætte teori til praksis og forstår sammenhænge mellem del og helhed. Jeg har kendskab til, hvad der foregår på en arbejdsplads. Jeg har værkstedsfærdigheder.

Er jeg uddannelsesparat i forhold til mit uddannelsesønske?

EUD/EUX

UP IUP

HF

UP IUP

GYM

UP IUP

9


STU DIE VALGS PORT FOLIO KORT FORTALT

Alle elever i 8., 9. og 10. klasse arbejder med studievalgsportfolio. I din studievalgsportfolio reflekterer du over de oplevelser du får gennem praktik, introkurser, brobygning, virksomhedsbesøg og meget andet. Så kan du bedre træffe et valg på et ordentligt grundlag og samtidig skabe sammenhæng mellem din skolegang og dit uddannelsesvalg. SÅ KORT SAGT VIL DU HER:

1 2 3

Få bedre styr på din viden og erfaringer om uddannelse og job Opdage nye muligheder Forholde dig til, hvad der er vigtigt for lige netop dig

Din uddannelsesvejleder viser dig, hvor du finder din personlige studievalgsportfolio.

VIGTIGT!

DEN SKAL VEDHÆFTES DIN ANSØGNING, NÅR DU SØGER VIDERE FRA 9. ELLER 10. KLASSE 10

HVAD SKAL JEG SKRIVE? Først og fremmest er der ikke nogen rigtig eller forkert måde – det er din personlige studievalgsportfolio. Men hvis du kan bruge lidt inspiration til nogle af de mange felter, så får du det lige her.

DEL 1: AKTIVITETER INTROKURSER (8. KLASSE)

➜ Hvilke uddannelser besøgte du? ➜ Hvad lærte du af nyt om udddannelserne, som du ikke vidste i forvejen? ➜ Hvilke forskelle og ligheder er der mellem de uddannelser du har besøgt? ➜ Hvad overraskede dig positivt og negativt? ➜ Hvordan oplevede du stedet (fællesarealer, bygninger, lokaler osv..?) ➜ Hvordan oplevede du, at man arbejder med de forskellige fag - og hvordan er det for dig? ➜ Var der noget på uddannelsen, som ikke lige ramte dig og dine interesser?

BROBYGNING (9./10. KLASSE)

➜ Se spørgsmålene under ”Introkurser”

UDDANNELSESAFTEN / ÅBENT HUS

➜ Fortæl om hvad du har deltaget i og hvilke uddannelser du har hørt om ➜ Hvad fik du ud af at deltage? ➜ Hvad fortalte de, som fangede dig og din opmærksomhed? ➜ Hørte du noget, som overraskede dig eller dem du var sammen med?

VIRKSOMHEDSBESØG

➜ Hvilken virksomhed har I besøgt? ➜ Hvad kan du kort fortælle om den virksomhed du har været hos? ➜ Hvilke forskellige job var der? ➜ Hvad oplever du, at man skal være god til for at være ansat der?

ERHVERVSPRAKTIK

➜ Se spørgsmål til erhverspratik på side 32-34.

UNDERVISNING I ”U&J”

➜ ”U&J” står for ”Uddannelse og Job” og er en del af din almindelige undervisning i skolen. Spørg din lærer, om I har arbejdet med nogle relevante emner, som du kan tilføje her.

VEJLEDNING

➜ Gennem din skoletid har du haft besøg i klassen af din uddannelsesvejleder. På hvilken måde har dette været en hjælp for dig? ➜ Har du også selv været til samtaler med din uddannelsesvejleder? Hvis ja, hvordan har dette så hjulpet dig?


UDDANNELSESGUIDEN

➜ Har du brugt UG.dk? Hvordan? ➜ Har du prøvet værktøjet ”Jobkompasset”, ”Adgangskortet”, ”UddannelsesZoom”, ”MitUG”?

FORLØB OG AKTIVITETER

➜ Tal sammen med din klassekammerater og lærerne om hvilke forløb du og/eller din klasse har deltaget i og nævn dem kort her.

PROJEKTOPGAVE 9. KLASSE

➜ Hvad var jeres overordnede emne? ➜ Hvilken problemstilling arbejdede du med? ➜ Hvordan oplevede du dit samarbejde med de andre i din gruppe? ➜ Hvilken oplevelse havde du med fremlæggelsen? ➜ På hvilken måde får du mere eller mindre ud af undervisningen ved at arbejde projekt­ orienteret som i din projektuge?

VALGFAG

➜ Hvilke valgfag har du haft i udskolingen? ➜ Hvad er årsagen til, at du valgte dem? ➜ Valgte du noget, som du allerede er god til, noget hvor du kunne prøve noget helt nyt eller noget du gerne ville blive bedre til?

HVAD BLIVER DU MOTIVERET AF I SKOLEN?

➜ Hvad synes du er interessant/spændende/ sjovt i timerne? ➜ Hvilke aktiviteter fanger dig og giver dig mere lyst til at deltage?

HVAD BLIVER DU MOTIVERET AF I FRITIDEN?

➜ Her kan du måske begynde med at skrive ”I min fritid kan jeg godt lide at...” ➜ Kom ind på hvad du kan lide at lave der hjemme, fritidsaktiviteter, sport, fritidsarbejde osv.

DEL 3: TANKER OM FREMTIDEN HVAD KUNNE DU TÆNKE DIG AT ARBEJDE MED I FREMTIDEN?

➜ Tænk gerne lidt bredt, så ikke nødvendigvis et bestemt job, men i stedet ”Noget indenfor...” eller ”Noget hvor jeg får mulighed for at...”

HVAD SKAL DER TIL FOR AT DET KAN LADE SIG GØRE?

➜ Det kunne være dine oplevelser fra deltagelse i Skills på erhvervsuddannelserne. ➜ Går du i 10.klasse, så kunne du fortælle kort om din OSO-opgave.

➜ Hvad skal du være særlig opmærksom på, for at du er godt på vej mod det du gerne vil? ➜ Hvilke personlige kompetencer er vigtige? Skal du fx kunne skære igennem, have en god fysik, være god til at samarbejde, god til at kommunikere eller være kreativ? ➜ Hvilke faglige kompetencer er vigtige? Skal du fx være god til matematik?

DEL 2: MOTIVATION OG STYRKE

DEL 4: OVERVEJELSER OM VALG...

ANDET

HVAD ER DU GLAD FOR AT ARBEJDE MED I SKOLEN OG HVORFOR?

➜ Hvilke fag har du det godt med? ➜ Hvad er det især i de enkelte fag du godt kan lide at arbejde med?

HVAD ER DINE STYRKER?

➜ Hvordan kan du bedst lide at arbejde i de forskellige fag? ➜ Du har også nogle af de 24 styker på side 13 – så du kan jo nævne dem her.

HVORDAN ER DIN ARBEJDSINDSATS I SKOLEN?

➜ Hvornår oplever du, at du yder mest i skolen? ➜ Hvor vigtigt er det for dig at gøre dit skolearbejde godt? ➜ Hvordan vil du beskrive dig selv og den rolle du tager i gruppearbejde? ➜ Hvor vigtigt er det for dig at overholde aftaler med dine lærere og klassekammerater? ➜ Hvor forberedt er du til undervisningen?

➜ Ud fra det du ved, skal du her beskrive hvad du oplever som fordele og ulemper ved de forskellige uddannelsesretninger. ➜ Hvis du overvejer andre muligheder end en ungdomsuddannelse, eksempelvis FGU, STU, ophold i udlandet, komme i arbejde eller noget helt andet, så er det også her du kan skrive om det.

DEL 5: FORVENTNINGER TIL VALG... HVAD ER VIGTIGST FOR DIG..?

➜ Når du ser på dit valg, hvad har så påvirket dit valg? Er det: Transport? Socialt miljø? Spændende indhold? Arbejdsformen? Bestemte fag? At du kender nogle andre på uddannelsen?

FORVENTNINGER..?

➜ Hvad ved du om hverdagen på uddannelsen? ➜ Hvad er en god elev på uddanelsen? ➜ Kender du andre der går på uddannelsen?

BLIVE BEDRE TIL..? ➜ Noget bestemt fagligt? ➜ Noget bestemt personligt?

11


DE

24

STYRKER MEGET

LIDT

12

STYRKER? Der findes 24 såkaldte karakterstyrker - og vi har dem alle i større eller mindre grad. Styrkerne er positive dele af vores personlighed, som har indflydelse på hvordan vi tænker, føler og opfører os. Tjek oversigten med styrker og markér på skalaerne i hvor høj grad du tænker du har dem...

Inspiration, tekster og ikoner venligst udlånt af Mindhelper.dk


NYSGERRIGHED

ÆRLIGHED

Du er interesseret i mange ting, har mange interesser og synes nye oplevelser er spændende.

Du er ærlig og oprigtig. Du holder, hvad du lover, og siger, hvad du mener.

DØMMEKRAFT

ENTUSIASME

Du kaster dig ikke ud i hurtige konklusioner, men vil hellere være grundig og se ting fra flere sider.

Du har meget energi og kan lide at være aktiv. Du har et godt humør og er nem at begejstre.

VIDEBEGÆR

RELATIONER

Du kan godt lide at lære nye ting. Du bruger tid på at søge svar på ting, der undrer dig.

Du er god til at knytte tætte bånd til andre. Det betyder meget for dig at være tæt på folk, du holder af.

VISDOM

OMSORG

Dine venner kommer tit til dig for at få gode råd. Du er god til at åbne nye perspektiver og se ting fra flere sider.

Du står klar, når folk omkring dig har brug for hjælp. Du er opmærksom og nyder at gøre noget godt for andre.

MOD

SOCIAL INTELLIGENS

Du siger din mening og tør at gå egne veje. Du kæmper for det, der er vigtigt for dig.

Du kommer godt ud af det med andre. Du fornemmer, hvordan andre har det, og hvad de har brug for.

KREATIVITET

VEDHOLDENHED

Du har en god fantasi og får mange idéer. Du skaber kreative ting med dine hænder eller med dit hoved.

Du giver ikke op. Når du går i gang med noget, så gør du det færdigt. Også selvom det trækker tænder ud.

VÆRDSÆTTELSE

RETFÆRDIGHED

Du er god til at få øje på det smukke i livet. Du lægger mærke til og elsker smukke ting omkring dig.

Det er vigtigt for dig, at andre bliver behandlet ordentligt – også selvom du ikke nødvendigvis er enig med dem.

TAKNEMLIGHED

LEDERSKAB

Du nyder og værdsætter de gode ting i dit liv. Du er god til at vise andre, at du sætter pris på dem.

Du er god til at organisere og motivere i en gruppe. Du kan godt lide at tage ansvar og lede andre.

OPTIMISME

TILGIVELSE

Du ser det gode i livet – også selvom tingene ikke altid går din vej. Du ser lyst på fremtiden. Tænker ‘Det skal nok gå’.

Du bærer ikke nag, når andre sårer dig. Du ved, at alle begår fejl. Hos dig får folk en ny chance.

HUMOR

BESKEDENHED

Du tager ikke ting så tungt. Du er god til at se ting fra en skæv vinkel og skabe smil omkring dig.

Du fremhæver andre frem for dig selv og deler gerne anerkendelse med andre.

SPIRITUALITET

OMTANKE

Du tænker over meningen med livet og universet. Du er åben for, at ting kan hænge sammen på mange måder.

Du tænker dig om, inden du gør eller siger noget. Du er en grundig person, der træffer fornuftige valg.

SAMARBEJDE

SELVKONTROL

Andre kan regne med dig. Du er god til at få grupper til at fungere og nyder fællesskaber.

Du er fokuseret, målrettet og kan bevare roen og styre dit temperament.

13


TJEK OVERSIGTEN MED DE 24 STYRKER Ingen har alle styrker, men alle har nogle! Start med at se på styrkerne og sæt kryds på skalaerne ud fra hver styrke...

UDVÆLG DINE

3 TOPSTYRKER 1: 2: 3:

GIV ET EKSEMPEL PÅ HVORNÅR DU SIDST HAR BRUGT HVER AF DINE 3 TOPSTYRKER

Få gern til at hjæ e andre lpe dig me denne opgave d

STYRKE 1: STYRKE 2: STYRKE 3:

HVILKEN AF DE 24 STYRKER VILLE DU GERNE HA’ MERE AF? NÆVN EN PERSON DU KENDER, SOM HAR DENNE STYRKE?

HVILKE TING KAN DU GØRE I DAG FOR AT TRÆNE DENNE STYRKE?

HVORDAN KOMMER STYRKEN TIL UDTRYK HOS DEN PERSON?

PÅ EN SKALA FRA 1-10 HVOR VIGTIGT ER DET SÅ FOR DIG AT FÅ MERE AF DENNE STYRKE?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14


1

3

HVILKE STYRKER VÆLGER ANDRE OM DIG? Sæt jer sammen og kig på listen over de 24 styrker. 2: Ved hver af de 3 styrker

skal I give et eksempel, hvor I har oplevet, at personen har vist styrken.

– du skal lave sammen med andre!

2

3

HVILKE STYRKER ER DER BRUG FOR HER?

DE KENDTE OG DERES TOPSTYRKER!

I skal nu sammen tænke tilbage! Hvilke styrker har der været brug for?

1: Skiftevis vælger I nu 3

styrker om hinanden.

STYRKE ØVELSER

1: I en episode i weekenden? 2: I den sidste engelsktime? 3: I den sidste idrætstime? 4: I det sidste frikvarter? 5: Her til morgen?

Begynd med at udvælge 3 kendte personer eller fiktive figurer fra film, bøger, tegneserier eller nyhederne. 1: Hvilke styrker synes I, at disse personer har? 2: Hvordan oplever I, at styrkerne bliver brugt?

HVILKE 3 STYRKER FIK DU?

1. DU FÅR BEDRE SELVVÆRD Mange er slemme til kun at fokusere på de steder, hvor de ikke lykkes. Det slider på selvværdet. Øv dig i stedet i at lægge mærke til, hvad dine styrker er. Det, du er god til og godt kan lide. Det booster dit selvværd – og du finder mere ro i dig selv.

2. DU BLIVER BEDRE TIL AT HÅNDTERE MODGANG

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT DU KENDER TIL DINE PERSONLIGE STYRKER?

I hårde tider er det særligt vigtigt at kende dine styrker. ‘Hvorfor?’, tænker du måske. Jo, du kan tænke på dine styrker som dine personlige supervåben. Er du fx kreativ, så kan du bruge denne styrke til at komme på løsninger. Kreativiteten kan også være et frirum – altså et sted, hvor du får et afbræk fra modgangen, mens du hækler, pimper din cykel eller opfinder en ny gryderet.

3. DU BLIVER GLADERE Kender du det, at tiden nogle gange flyver afsted, fordi du er totalt opslugt af det, du er i gang med? Hvis du kan finde din tilstand af flow, vil du være gladere og føle at alting bare går meget lettere.

4. DU FÅR LETTERE VED AT TRÆFFE GODE VALG At vælge uddannelse bliver nemmere, når du har et klart billede af dine styrker. Jo bedre du kender dig selv, jo bedre grundlag har du for at træffe nogle gode valg.

15


Hvilke ord KENDETEGNER dig? Sæt x ved alle de ord, du synes kendetegner dig: Fornuftig

Tolerant

Troværdig

Afslappet

Pålidelig

Nysgerrig

Målrettet

Impulsiv

Analytisk

Lyttende

Effektiv

Stædig

Energisk

Loyal

Ærlig

Pligtopfyldende

Humørfyldt

Velformuleret

Venlig

Beskeden

Beslutsom

Smilende

Eftertænksom

Musikalsk

Stabil

Gå-på-mod

Flittig

Fantasifuld

Åben

Humoristisk

Problemløsende

Nærværende

Omstillingsparat

Høflig

Udadvendt

Ambitiøs

Tålmodig

Struktureret

Forsigtig

Kreativ

Glad

Rolig

Serviceminded

Omsorgsfuld

Sjov

Hjælpsom

Initiativrig

Punktlig

Omhyggelig

Realistisk

HVILKE 3 ORD SYNES DU PASSER BEDST PÅ DIG? ORD 1

ORD 2

ORD 3

JOB 1

JOB 2

JOB 3

I HVILKET JOB ER DENNE EGENSKAB SÆRLIG VIGTIG?

GYMNASIALE UDDANNELSER

FIND 3 PERSONER SOM KENDER DIG GODT HVILKE 3 ORD SYNES DE PASSER GODT PÅ DIG?

16

HVEM:

HVILKE 3 ORD:

HVEM:

HVILKE 3 ORD:

HVEM:

HVILKE 3 ORD:

Jeg er særlig glad for, at dette ord blev valgt:

Jeg er overrasket over, at dette ord blev valgt:


HVAD DRØMTE DU EGENTLIG OM DENGANG DU VAR LILLE?

NOTER

– find også ud af, hvad din familie og dine venner drømte om engang. – hvordan har dine og deres drømme ændret sig? 17


HVAD HAR BETYDNING FOR DIG? 1. Sæt dig selv på skalaerne med et kryds

2. Sæt et job på skalaerne med en cirkel

Prøv bagefter at sammenligne dine krydser med en anden. Hvor er der forskelle og hvor er I enige? Forklar hvorfor I har sat krydserne de forskellige steder.

Hvordan lander jobbet på skalerne i forhold til dine egne krydser? Hjælp hinanden med at afgøre, hvor cirklerne skal placeres. Kan I blive enige? Brug UG.dk til at søge info om de forskellige job.

HVILKET JOB VÆLGER DU?

7

8

UDE INDE

TEORETISK PRAKTISK

FYSISK HÅRDT

FYSISK LET

MENNESKER

TING / DYR

MEGET KREATIVT

LIDT KREATIVT

BØRN VOKSNE

FAST ARBEJDSTID

FLEKSIBEL ARBEJDSTID

RUTINE OPGAVER

AFVEKSLENDE OPGAVER

HØJ LØN

LAV LØN

LIDT ANSVAR

MEGET ANSVAR

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_____________

HVILKE 2 OVENSTÅENDE VÆRDIER ER DE VIGTIGSTE FOR DIG?

1

2

HVILKE JOB KAN DU NÆVNE, HVOR BEGGE TO VÆRDIER BLIVER OPFYLDT?

18


SKAL DU BESKRIVE DIG SELV?

Hvad skal man have med, når man beskriver sig selv? Det kommer an på, hvem du skriver til - så husk at overveje, hvad du tænker, der er relevant for dem at vide. Herunder får du lidt generel inspiration til, hvad du kan overveje at komme ind på...

FRITIDSJOB?

OPSTARTEN?

Du kunne jo begynde med at fortælle, at du er en dreng/pige på XX år som er frisk, smilende, udadvendt, stille, ambitiøs. Find nogle gode nøgleord, som du synes siger noget om dig.

STYRKESIDER?

Hvad er dine styrkesider i skolen, i dit fritidsliv og som menneske? Er du en god ven/veninde, har du let ved at omgås andre, er du hjælpsom, ærlig, modig, handlekraftig, trofast, tolerant, samarbejdsvillig, musikalsk?

SKOLEN?

Hvilke fag kan du godt lide? Er der fag, du er særlig god til? Er der også fag, du er udfordret i? Hvordan synes du, at du arbejder bedst i skolen? Har du brug for ro? Arbejder du bedst i grupper eller alene? Laver du dine ting til tiden? Er du mødestabil? Hvordan vil andre mon beskrive dig som elev?

SÆRLIGE FORHOLD?

Er der særlige forhold, som gør sig gældende hos dig, som ville være godt at fortælle om? Det kunne være en diagnose eller andet, som har betydning for dig på den ene eller anden måde? Det kunne også være, at du er ordblind og er vant til at bruge IT-værktøjer? Hvad kunne være relevant at dele om dig selv her - og hvorfor?

Hvis du ekspederer i en butik eller på anden måde har med penge at gøre, så viser det, at du er pålidelig og ansvarlig. Det er du jo også, hvis du eksempelvis er babysitter? Ellers ville forældrene ikke betro deres børn til dig. Det kan også være, du ikke længere har et fritidsjob, men måske har du haft et gennem længere tid – så er det måske også værd at få med? Hvad har du fået af gode erfaringer fra dit fritidsjob?

FRITID?

Dit fritidsliv fortæller en masse om dig. Hvis du dyrker sport, så skriv endelig hvor mange gange om ugen du gør det og hvor lang tid du har gået til det. Måske dyrker du din sport 3 gange om ugen og er til stævner i weekenden, så kan det jo sige noget om, at du er stabil – ellers var du nok stoppet! Hvis din hobby er at samle på noget, bygge modelfly eller lignende, så viser det måske, at du har ordenssans, er omhyggelig og tålmodig. Er du tropsfører hos spejderne eller træner du børn i fodbold, håndbold eller andet, så kan det måske fortælle, at du har leder­ evner.

FAMILIEN?

Bor du i kernefamilie med X antal søskende? Eller med bonusfar/bonusmor? Har du bedsteforældre eller andre i familien, som betyder noget særligt for dig? Hvilken betydning har din familie for dig – eksempelvis i forbindelse med din skolegang og valg af uddannelse?

19


INTRO KURSER

BRO BYG NING 20


DET HANDLER OM, AT DU:

n oplever en eller flere ungdoms­uddannelser og evt. uddannelsessteder. n oplever de praktiske og teoretiske dele i uddannelserne.

HAR DU STYR PÅ, HVAD DU ER TILMELDT? Hvilken uddannelse og hvor er mødestedet?

n får et billede af, hvilke krav du vil blive mødt med på uddannelserne. n oplever studieforløbet og møder lærere og elever i deres daglige miljø. n gør dine egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø m.m. n får et kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse. n får bedre mulighed for at træffe valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. n bliver motiveret til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hvad tid skal du møde?

I 8. KLASSE: n I 8. klasse begynder du at forberede dig

til at vælge en ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse. I den forbindelse skal du ud og besøge nogle ungdomsuddannelser.

Hvordan kommer du derhen - og hvem følges du med?

n Besøgene kaldes introkurser og varer i alt

op til 5 skoledage, men de kan ligge spredt over flere dage. Introkurserne er obligatoriske for alle elever i 8. klasse. n Uddannelsesvejlederen planlægger i fælles-

skab med ungdomsuddannelserne introkurserne. Du skal ud og opleve mindst to uddannelser – mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (HHX eller HTX). n Dine oplevelser fra introkurserne skal styrke

dit kendskab til de forskellige ungdomsuddannel­ser og derved hjælpe dig til at kunne træffe et godt uddan­nelsesvalg.

Hvilke ting skal du medbringe?

I 9. KLASSE:

n I 9. klasse er der mulighed for at besøge

en ungdomsuddannelse gennem et brobygningsforløb, hvis du har brug for det. n Brobygningsforløbet i 9. klasse er som

Hvem skal du ringe til, hvis du bliver syg?

oftest mellem 2-5 dage samme sted. n Tal med din vejleder i god tid, hvis du over-

vejer at deltage i brobygning i 9. klasse.

I 10. KLASSE:

n Som elev i 10. klasse er det obligatorisk

at deltage i mindst én uges bro­bygning på en ungdomsuddannelse.

21


FORBEREDELSE

INTROKURSER & BROBYGNING HVILKE UDDANNELSE(R) – skal du ud at opleve?

VÆLG DE SPØRGSMÅL DU ER

NYSGERRIG PÅ AT FINDE UD AF...

Indholdet af uddannelsen

1

Hvilke fag er særligt vigtige på uddannelsen? Hvordan ser en typisk uge ud på uddannelsen? Hvor lang tid varer uddannelsen?

2

Hvor lang tid varer en typisk skoledag?

Krav til mig Hvilke adgangskrav er der til uddannelsen?

YES!

Hvad glæder du dig til? Åh, Åh..! Hvad er du nervøs for?

1

Hvad skal jeg være god til? Hvad skal jeg interessere mig for? Hvor meget tid skal jeg bruge på lektier?

Elev på skolen Hvordan er man en god elev her? Hvilke sociale aktiviteter er der på stedet? Hvordan oplever eleverne hverdagen? Hvordan var det at begynde på uddannelsen? Hvad laver man i pauserne?

2

Hvad kan jeg blive Hvad kan jeg blive med denne uddannelse? Hvilke uddannelser kan jeg læse bagefter? Hvilke jobmuligheder har jeg bagefter?

Særligt for besøg på en erhvervsuddannelse HVILKE FAG + ARBEJDSMETODER – tror du fylder meget på den/disse uddannelser?

1

Hvordan afslutter jeg mit grundforløb? Hvor meget skal jeg kunne på forhånd? Hvor svært er det at finde en læreplads? Hvad sker der, hvis jeg ikke kan få en læreplads? Hvordan er EUX forskellig fra almindelig EUD?

Særligt for besøg på en gymnasial uddannelse Hvilke studieretninger har skolen? Hvilke fag skal man have udover studieretningen? Hvad nu hvis jeg fortryder mit valg af studieretning?

2

Hvor lang tid skal jeg regne med at bruge på lektier? Hvor god skal man være til de forskellige fag? Hvordan afslutter man et fag på A,B og C niveau?

22

TIP: Ta’ et billede af siden, så du har dine spørgsmål med i lommen!


OR MAN HEY! HV

GE

EVALUERING AF

ÅL ? RGVSAM U SPØ RE PÅ N AN DU S K

INTROKURSER & BROBYGNING

DU SKAL FÆRDIGGØRE DISSE

4 SÆTNINGER

UD FRA DINE OPLEVELSER

1 2 3 4

PÅ UDDANNELSEN SKAL MAN INTERESSERE SIG FOR...

1 2

DET SOM JEG IKKE VIDSTE OM UDDANNELSEN ER AT...

1 2

PÅ UDDANNELSEN KUNNE JEG BLIVE UDFORDRET PÅ AT...

1 2

EN RIGTIG FED TING VED UDDANNELSEN ER AT...

1 2 NEGATIV

POSITIV

TA’ TEMPERATUREN PÅ DINE OPLEVELSER OG UDDYB MED STIKORD

1

INDHOLD

ARBEJDSMETODER

DET SOCIALE MILJØ

STEDET

ARBEJDSMETODER

DET SOCIALE MILJØ

STEDET

INDHOLD: ARBEJDSMETODER: DET SOCIALE MILJØ: STEDET:

2

INDHOLD

INDHOLD: ARBEJDSMETODER: DET SOCIALE MILJØ: STEDET:

23


HVEM SER DU OP TIL? HVEM I DIN FAMILIE..?

HVILKEN STYRKE (SIDE 12-13) BESKRIVER BEDST PERSONEN?

HVEM I DIN OMGANGSKREDS..?

HVILKEN STYRKE (SIDE 12-13) BESKRIVER BEDST PERSONEN?

HVILKEN KENDT PERSON..?

HVILKEN STYRKE (SIDE 12-13) BESKRIVER BEDST PERSONEN?

24


Ta' en velfortjent

HYGGE

PA U S E

Sådan spiller du: Du skal bruge en terning og en spillebrik Den spiller der først lander på 100 vinder! Lander du på et slangehoved, så ryk tilbage til feltet ved slangens hale!

Lander du i bunden af en stige, så klatrer du op til feltet i toppen af stigen!

Når du lander på en af disse 4 farver En modstander nævner et job. Nævn et andet job, som samarbejder med din modstanders job - og forklar hvordan... Hvis dit svar bliver godkendt = Ryk 3 felter frem!

Din modstander giver dig 3 hints om et job. Gæt hvilket job, der tænkes på! (max 3 forsøg) 1.forsøg = 5 felter / 2.forsøg = 4 felter / 3.forsøg = 3 felter

En modstander nævner et job. For hver egenskab du nævner, som er vigtig i dette job, må du rykke et felt frem! (dog max 5 felter) Ryk det antal felter frem, som I er enige om!

Din modstander stiller dig et spørgsmål, som handler om uddannelse. Har du svaret? Hvis ikke = bliv stående. Hvis ja = slå med terningen og... ...ryk din brik det antal felter frem, som terningen viser!

25


ERHVERVS

PRAK TIK Skal du snart i erhvervspraktik? Så skal du ud og være en del af hverdagen på en arbejdsplads og det kan du godt glæde dig til! Er du godt forberedt? Hvilket job ville være relevant for dig at afprøve? Hvordan kan du bruge dine oplevelser bagefter? Brug de næste sider med tips og tricks til, hvordan du får max ud af din erhvervspraktik.

26

Allerede fra 6. klasse kan din uddannelses­ vejleder i samarbejde med din skole tilbyde, at du kan få lov til at opleve et job i erhvervspraktik. Erhvervspraktik er noget man kan lave af­t ale om løbende gennem skoleåret. Nogle skoler har dog også planlagt faste uger for deres praktik. Varigheden af et praktikforløb er ofte en uge, men det er noget man også kan aftale individuelt. Du skal som hovedregel selv finde din praktikplads, så det kan være en god idé at lave en liste over job, du gerne vil prøve. På de næste sider får du inspiration til både at finde en erhvervspraktik, men også til hvordan du kan få mest ud af dine oplevelser før, under og efter.


NÅR DU SKAL FINDE EN PRAKTIKPLADS DU KAN BRUGE DIT NETVÆRK Måske gemmer der sig god inspiration i dit eget netværk til en praktikplads! Hvis du kigger godt efter, så kan nogle i dit netværk måske fortælle om deres egne erfaringer, anbefale dig videre til andre du kan få glæde af eller noget helt andet.

1

2

3

Bedsteforældre Forældre og søskende Venner af familien Fætre og kusiner Tante og onkler Personlige venner

Venners venner Venners forældre Forældres venner Forældres kollegaer Trænere/holdkammerater Personer fra fritidsarbejde Lærere og vejledere

Tilfældige bekendte Personer du har mødt i klubber eller andet Personer, som arbejder med noget spændende Online communities og netværk

FAMILIE OG VENNER

PERSONLIGE RELATIONER

ØVRIGE PERSONER

DU KAN BRUGE JOBKOMPASSET Find Jobkompasset ved at søge efter det på UG.dk. Vælg et område, der interesserer dig og se hvilke jobmuligheder, der findes inden for lige netop dette område. Klik på nogle af de job, som du ikke er helt sikker på hvad er – måske får du på den måde nogle gode idéer, til noget du kunne prøve af i din erhvervspraktik?!

DU KAN PRØVE PRAKTIKPLADSEN.DK Praktikpladsen.dk er et mødested for elever og virksom­ heder, som bruges til at finde lærepladser på erhvervs­ uddannelserne. Men derfor kan du godt bruge den alligevel - den kan nemlig hjælpe dig med at undersøge virksomheder, som udbyder bestemte job.

27


INSPIRATION TIL AT FINDE ERHVERVSPRAKTIK Der findes HELT VILDT mange jobs, som du en dag kan overveje at søge! Her har du en oversigt med nogle få af dem – men der findes altså MANGE flere! Brug listen som inspiration – måske til at finde praktikplads. Tilføj gerne andre jobs i de tomme felter hvis du kan!

Ud fra hvert job finder du ét af 4 spørgsmål Svar på mindst ét af hver, i de 9 kategorier

1 2 3 4

1

uddannelser” nederst på jobsid en)

Hvor i landet er beskæftigelsesm ulighederne ifølge UG.dk bedst for dette job ?

(se landkortet på jobsiden)

Hvor meget får man ifølge UG .dk i løn, hvis man har dette job? (se ”Indkomst ” i menuen på jobsiden) Hvor mange godkendte virksom heder findes på praktikpladsen.dk inden for 100 km af hvor du bor?

FOKUS PÅ BYGGERI OG HÅNDVÆRK

Anlægsgartner

2

Gulvlægger

4

Tagdækker

4

Arkitekt

3

Klejnsmed

2

Tækkemand

1

Brolægger

4

Landskabsarkitekt

1

Tømrer

4

Bygningsingeniør

2

Maskinmester

3

Udstillings- og eventtekniker

2

Bygningsmaler

4

Murer

4

Vognmaler

3

Elektriker

3

Ortopædist

3

VVS-installatør

3

Energiingeniør

1

Skiltetekniker

2

Værktøjsmager

4

Glarmester

4

Smed

4

2

28

Hvor mange forskellige uddann elser kan ifølge UG.dk føre dig til dette job? (se ”Mulig e

FOKUS PÅ UNDERVISNING, PÆDAGOGIK, SUNDHED OG OMSORG

Bibliotekar

2

Læge

1

Social- og sundhedsassistent

4

Ergoterapeut

3

Lærer

2

Sygeplejerske

2

Fysioterapeut

2

Musikterapeut

3

Tale-hørepædagog

3

Handicaphjælper

2

Pædagog

3

Tandklinikassistent

4

Kunstformidler

1

Socialrådgiver

2

Tandlæge

1

Kørelærer

3

Sundhedsplejerske

1


3

FOKUS PÅ DYR, NATUR OG MILJØ

Agronom

1

Fiskehandler

3

Landmand

4

Anlægsgartner

4

Fisker

2

Naturvejleder

2

Biolog

2

Geolog

1

Planteskolegartner

4

Blomsterhandler

4

Industrislagter

4

Ridelærer

1

Dyrepasser

4

Kort- og landmålingstekniker

3

Veterinærsygeplejerske

4

Dyrlæge

1

Landbrugskonsulent

1

Væksthusgartner

3

Fiskeassistent

1

Landinspektør

2

4

FOKUS PÅ TRANSPORT, LOGISTIK, MEKANIK OG MASKINER

Automekaniker

4

Flytekniker

1

Lufthavnsmedarbejder

4

Buschauffør

2

Karrosserismed

4

Låsesmed

3

CNC-operatør

3

Kran- og truckfører

3

Maskinfører

4

Cykel- og motorcykelmekaniker

4

Køletekniker

3

Skibsbygger

2

Elektronikfagtekniker

1

Lastbilchauffør

2

Speditør

1

Entreprenørmaskinmekaniker

2

Lager- og transportmedarbejder

2

Finmekaniker

4

Logistikassistent

3

5

FOKUS PÅ KOMMUNIKATION, ØKONOMI, HANDEL OG KONTOR

Advokat

1

Informationsmedarbejder

3

Reklamekonsulent

3

Assurandør

3

Isenkræmmer

3

Revisor

1

Bankrådgiver

2

Journalist

2

Salgsassistent

4

Ejendomsmægler

1

Jurist

2

Shippingmedarbejder

3

Eventkoordinator

4

Marketingsmedarbejder

3

Translatør/tolk

2

Farmakonom

3

Materialist

4

Tegnsprogstolk

1

Farvehandler

2

Optiker

1

Økonom

3

Handelsassistent

4

Realkreditassistent

4

Indkøber

2

Receptionist

2

29


6

FOKUS PÅ FØDEVARER, ERNÆRING OG RESTAURANT

Bager/konditor

4

Ernæringskonsulent

3

Cater

1

Kok

4

Detailslagter

4

Mejeriarbejder

2

Ernæringsassistent

2

Tjener

3

7

1

FOKUS PÅ NATURVIDENSKAB OG INGENIØRFAG

Bioanalytiker

3

Farmakolog

2

Laborant

3

Biokemiker

1

Hospitalsfysiker

1

Laboratorietekniker

1

Biolog

2

Kemiingeniør

3

Maskiningeniør

2

Elektroingeniør

3

Kemiker

2

8

FOKUS PÅ INFORMATIONSTEKNOLOGI

Animator

4

IT-udvikler

3

Teknisk designer

2

Art Director

1

IT-supporter

4

Teletekniker

1

Datatekniker

3

Programmør og systemudvikler

1

Webdesigner

4

Grafisk designer

2

Systemadministrator

2

9

30

Økonoma

DU KUNNE OGSÅ OVERVEJE...

Beklædningsdesigner

3

Fotograf

4

Møbelsnedker

4

Billedkunstner

2

Frisør

4

Officer i forsvaret

2

Brandmand

1

Guld- og sølvsmed

3

Politibetjent

3

Ciselør

1

Gørtler

1

Redder

1

Dekoratør

2

Indretningsarkitekt

2

Scenograf

2

Designteknolog

3

Manuskriptforfatter

1

Filminstruktør

3

Meteorolog

3

Flyveleder

2

Musiker

2


BRUG JOBLISTEN

– TIL AT LØSE DISSE OPGAVER HVOR MANGE JOB I KATEGORIERNE 1-9 ER ERHVERVSUDDANNELSER, SOM DU KAN UDDANNE DIG TIL LIGE EFTER 9./10. KLASSE? KATEGORI 1

SKRIV ANTAL VED HVER KATEGORI

KATEGORI 2

KATEGORI 6

KATEGORI 3

KATEGORI 7

KATEGORI 4

KATEGORI 8

KATEGORI 5

KATEGORI 9

NU LEGER VI, AT DU SKAL UD I 3 PRAKTIKFORLØB I NÆSTE MÅNED! Vi har allerede fundet alle virksomhederne, så det eneste du skal gøre er at vælge de 3 job, som du gerne vil ud at opleve.

DU SKAL VÆLGE ET JOB FRA HENHOLDSVIS KATEGORI 1-2, 3-5, 6-9 NR 1: FRA KATEGORI 1-2 VÆLGER JEG DETTE JOB = NR 2: FRA KATEGORI 3-5 VÆLGER JEG DETTE JOB = NR 3: FRA KATEGORI 6-9 VÆLGER JEG DETTE JOB = ”JEG BEUNDRER DE MENNESKER SOM HAR DETTE JOB FORDI...”

SKRIV N Æ S TNINGE IG D FÆR

NR 1: NR 2: NR 3:

UDFORSK DIT NETVÆRK Kan du nævne mindst én person i dit netværk, som har et af jobbene i kategori 1? Hvis ja, så må du sætte kryds i den. Hvor mange af kategorierne kan du mon sætte kryds ved?!

KATEGORI 1

KATEGORI 2

KATEGORI 3

KATEGORI 4

KATEGORI 5

KATEGORI 6

KATEGORI 7

KATEGORI 8

KATEGORI 9

31


FØR Hvad hedder virksomheden/arbejdspladsen?

DIN EHVERVS PRAKTIK Hvad tænker du, man skal være god til i det job, du skal ud at prøve? Eksempelvis: åben – selvstændig – pædagogisk – lyttende – impulsiv – god til at træffe beslutninger – opfindsom – tålmodig – udadvendt – rolig – ansvarsfuld – troværdig – organiseret – forsigtig – vedholdende – god til samarbejde – kreativ – omsorgsfuld – hjælpsom – fleksibel osv…

Hvor mange ansatte tror du der er?

Hvornår møder du – og hvornår har du fri?

Hvad slags tøj skal du møde op i?

Hvilke arbejdsopgaver tror du, at DU kommer til at afprøve under dit praktikforløb?

Nævn alle de typer af opgaver, som du tror virksomheden løser?

Hvad glæder du dig mest til i din praktik? Hvilke typer medarbejdere tror du, du kommer til at møde?

FIND PÅ 1-2 GODE SPØRGSMÅL, SOM DU TAGER MED TIL VIRKSOMHEDEN VIGTIGT: Man må ikke kunne svare ja/nej eller med et enkelt ord...

32

TIP: Ta’ et billede af siden, så du har dine spørgsmål med i lommen!


6

GODE RÅD TIL DIN ERHVERVS PRAKTIK

KOM TIL TIDEN

SIG ”HEJ” TIL DEM DU MØDER

Du bliver måske vist rundt på arbejdspladsen, eller måske skal du spise morgenmad med alle de andre ansatte. Det er en rigtig god idé, at du siger hej til alle, giver dem hånden og fortæller, hvad du hedder. Prøv også at lære navnene på dem som du skal være meget sammen med. Vær interesseret og stil spørgsmål, såsom ”Hvad laver du i virksomheden?”, ”Hvad kan du bedst li’ ved dit arbejde?”, ”Hvad er hårdt ved dit arbejde?”, ”Hvordan har du uddannet dig?”

Det betyder bare så meget, at du gør et godt indtryk aller­første dag på din praktikplads. Sørg for, at du kommer af sted hjemmefra i så god tid, at du ikke kommer for sent, hvis bussen er forsinket, eller du bare ikke kan finde vej. Husk at ha’ styr på, hvor du skal møde ind. Hvis alt bare spiller og du lander på adressen i vildt god tid, så kan du godt gå en ekstra tur om bygningen eller bare hænge lidt ud...

NYT STED NYE REGLER..!

GØR DIG SPILBAR

Ligesom en fodboldspiller skal gøre sig spilbar på banen, så skal du også huske at gøre dig spilbar på praktikpladsen. Når du mangler noget at tage dig til, så fortæl at du er klar til nye udfordringer. Vis initiativ og interesse – jo mere du spørger, jo mere får du ud af dit forløb! Så enkelt er det.

GØR DIG UMAGE

Det er meget simpelt; Hvis du koncentrerer dig og sætter dig ind i det, der bliver sagt på din praktikplads, så bliver det meget sjovere. Du får lov til mere og får endnu flere gode erfaringer med dig. Du behøver ikke være den hurtigste til at løse en opgave som er ny for dig. Begynd med at løse den opgave du bliver stillet godt - så kan du sætte tempoet op når du er mere sikker på hvad du skal.

Hvornår skal du møde og hvornår har du fri? Skal du selv have mad med, eller er der en kantine? Er der regler om hvad tøj du kan have på? Er det mon okay at bruge sin mobil i arbejdstiden? Du kan jo naturligvis ikke vide, hvilke regler der gælder. Spørg bare - det er god stil! ;-)

HUSK AT SIGE FARVEL HVER DAG

Det er altså bare god stil at sige ”Tak for i dag – vi ses i morgen” hver dag du får fri. På din sidste dag skal du huske at sige farvel og tak til alle på din praktikplads – gi’ dem hånden ligesom da du startede i din erhvervspraktik. Hvis det har været en fed uge, kan du jo tage en lille kage eller lignende med, men du behøver det ikke! Bare du husker at sige pænt tak for denne gang. Som en god afslutning kan du fortælle dem lidt om: Hvilke dele af jobbet du kunne li’, hvad du har fået ud af at være hos dem, og hvad du synes de har været gode til...

33


EFTER EFTER DIN ERHVERVS PRAKTIK

Herunder er der 7 bobler med spørgsmål – svar på dem så godt du kan. Måske kan I få lov til at tale om dem i grupper i din klasse, så I på den måde kan dele jeres oplevelser og erfaringer med hinanden.

Hvad k an du fort ælle om den

virksom

du har v

d

bb o j f a

hed

æret i..

d e l e avde du de

?

d kan Hva et om d e l l tæ u for

job

du Gør sæ

”Jeg be

ke Hvil

t..? røve p r a h

tningen

færdig

:

u ndre r de men som ar nesker bejder s , om (d_it_p_ra tik_ _k_ jo_ b) fordi...” e Hvordan ku nn endnu du ha’ fået en

e bedre oplevels

g

et

t

..? med h t d go ikke / t od Nævn

alle de ting

god til, man skal være ed jobbet... for at lykkes m g, er du ...hvilke af de tin selv god til?

Hvilke

job e r d n a i

r var de ..? heden m o s r k r vi rsone

gpe dre fa d? n a e k b” me vil ...og h ejder ”dit jo rb sama

i din praktik..?

den du / virksomhe ...hvad ku nne des? ha’ gjort anderle

De gode gruppesnakke, kan være en god ”opvarmningsøvelse” til det sidste du også skal – nemlig at logge ind på din studievalgsportfolio og udfylde feltet omkring erhvervspraktik. 34


R

UNO UNG

FIND DIN

VEJLEDER

Du kan finde din vejleder, hvis du logger på ung.unoung.dk, det kan du gøre enten med dit uni-login eller med dit Nem-id. Dine forældre kan også logge på med deres Nem-id.

Inde på Uno Ung kan du også finde • din uddannelsesplan, hvis du har lavet en eder • din vejledningsplan, hvis din vejl har oprettet en for dig se, • erhver vspraktikseddel, og du kan hvor du har været i praktik

se, • introkurser og brobygning. Du kan har hvor du er tilmeldt, eller hvor du skal været henne. Det er også her, du du tilmelde dig til brobygning, hvis går i 10.kl. • din studievalgsportfolio, hvis din vejleder har oprettet den til dig her • og du kan også skrive en besked til din vejleder

35


TA’ TUREN RUNDT OG SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE

1

Har d overvu hvad ejet, god tidu er svært l og har ved?

2

6

5

Hvordan vil du blive mere sikker på dit valg?

BONUS TIP! RING

36

Har du overvejet, hvordan du lærer bedst?

På hv måde ilken dit va er re a l i s l g tisk?!

Du kan også komme i kontakt med en evejleder på ug.dk!

FACEBOOK CHAT

MAIL


Du udvikler dig, møder nye mennesker, får nye tanker og idéer. Måske kan du ikke komme ind på det, du håbede på!

1

Hvordan skal DIN plan B se ud, så den kan give god mening for dig?

2

Hvad er du god til i skolen og i fritiden? Hvad har du svært ved? Hvad vil du gerne blive bedre til og hvad skal der til for, at du kan blive det?

Vi har hver især nogle bestemte måder, vi godt kan lide at arbejde på: alene, sammen med andre, mundtligt, skrift­ ligt osv… Hvilke arbejdsmetoder passer godt på dig? Er det også der, du synes du lærer bedst?

3

På hvilken måde kan det betyde noget for dig, når du skal vælge uddannelse?

Hvilke uddan overv nelser og hv ejer du orfor?

3

Når du vælger noget – ja så vælger du også noget fra! Derfor er det vigtigt, at du kender til dine muligheder, så du kan vælge det rigtige for dig. Hvad er det, som får dig til at vælge en bestemt uddannelse? Hvor meget kender du til alle de uddannelser, du vælger fra?

Hvad er din

PLAN B? 4

Hvad kan du eksempelvis fortælle om: - Indholdet på uddannelsen? - Fagene og hvor meget de fylder? - Måden man arbejder med fagene? - De krav der bliver stillet til dig? Hvor meget har du undersøgt på ug.dk og uddannelsesstedets egen hjemmeside?

Hvordan lever du op til disse? Er der noget, du bør have særligt fokus på, for at blive mest mulig klar til uddannelsen?

6

Hvad har du allerede gjort for at træffe et valg, som giver mening for dig? Hvad kan du gøre for at forberede dig endnu mere på dit valg? Hvem kan hjælpe dig?

GYMNASIALE UDDANNELSER GYMNASIALE UDDANNELSER

4

Hvor meget ved du om de uddannelser, du overvejer?

5

Når du har undersøgt uddannelsen godt, så har du også en fornemmelse af de krav og forventninger, der vil blive stillet til dig.

37


UG.DK UG.DK DIN ONLINE UDDANNELSES GUIDE

På UddannelsesGuiden UG.dk finder du information om alle uddannelser i Danmark, samt job og karriereveje. Her kan du på egen hånd finde svar på spørgsmål om fx optagelse og adgangskrav – og hente FÅ INSPIRATION inspiration til valg af uddannelse, ved hjælp af Prøv nogle af værktøjerne, som hjemmesidens digitale værktøjer og videoer. inspi­ration til valg af uddannelse og job. Se fx Jobkompasset, Adgangskortet, Uddannelseszoom, mit ug og andet...

SØGEFELTET Resultater opstillet i kategorier: Grønne sider = uddannelser – bl.a. steder, opbygning, adgangskrav mv.

Lilla sider = jobs – bl.a. opgaver, arbejdsplads, løn, muligheder mv..

Grå sider = artikler – bl.a. interviews med ansatte, lovstof mv.

TIL ALLE Generel info om alle ungdomsuddannelserne. Derudover et forældreunivers med alt om parathedsvurdering, videoer og hjælp...

AKTUELT INDHOLD Indholdet skifter løbende, så aktuelle nyheder altid er på forsiden.

JOBKOMPASS

ET

de mange re nysgerrig på Her kan du væ kompasset På k. ar s i Danm og jobs, som finde re t din inte sse, vælger du førs bs, jo g di et ss så viser kompa il! rt de er der pass klikke Husk også at jobs, de på d dig in e som du ikke lig kender...

Gem UG.dk + evejledning.dk på din mobil Så er de altid lige ved hånden!

eVejledning – næsten altid åben

Kom i kontakt med en uddannelsesv ejleder via chat, telefon, mail, facebook . De afholder også digitale møder i løbe t af året!

ADGANGSKORTET Hvilke videregående uddannelser, giver de forskellige kombinationer af fag og niveauer på ungdomsuddannelserne, adgang til? Få overblikket på adgangskortet!

38


KUG.DK ZOOM IND PÅ ET JOB MED JOBSIDERNE PÅ UDDANNELSESGUIDEN

JEG UNDERSØGER JOBBET SOM MULIGE ARBEJDSSTEDER

Find flere eksempler på, hvor man kan være ansat...

BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER

Se på ug.dk (+ evt. arbejdsmarkedsbalancen.dk)

Gode jobmuligheder Mindre gode jobmuligheder HVOR I LANDET ER MULIGHEDERNE BEDST?

Hvad tjener man i løn?

NÆVN 2 EGENSKABER, SOM DU MENER MAN ISÆR SKAL HAVE, FOR AT TRIVES I DETTE JOB Man kan eksempelvis være: åben - selvstændig - pædagogisk - lyttende - impulsiv - god til at træffe beslutninger - opfindsom - tålmodig - udadvendt - rolig - ansvarsfuld - troværdig - organiseret - forsigtig - vedholdende - god til samarbejde - kreativ - omsorgsfuld - hjælpsom - fleksibel - god til koncentration - osv…

Det er vigtigt, at man er:

Fordi:

Det er vigtigt, at man er:

Fordi:

NÆVN 2 EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE ARBEJDSOPGAVER I DETTE JOB Hvad laver man helt konkret, hvis man har dette job? Måske kan du finde nogle opgaver, man ikke lige havde tænkt over…

1 2 HVILKE UDDANNELSESVEJE KAN FØRE TIL DETTE JOB? Hvilke veje gennem uddannelsessystemet kan du tage, for at komme til dette job? Bliver du i tvivl, så prøv evt. at spørge eVejledningen!

Hvad lang er den på afslutter Hvor tidsamlede ville det længde ta’ fra man uddannelsesvejen 9. klasse..? 9.klasse og til manefter er færdiguddannet? Hvilke adgangskrav møder du undervejs på din uddannelse frem mod jobbet?

39


HER SKAL DU BRUGE >>> SØGEFELTET Find uddannelsen TEKNISK DESIGNER. Hvor lang tid tager uddannelsen og hvor mange steder i landet findes den?

Hvor mange prøver skal du mindst til, hvis du gemmenfører en 3-årig gymnasial uddannelse (HHX, HTX, STX) ?

UG CHALLENGE

KAN DU FINDE ALLE SVARENE PÅ UG?

I forhold til erhvervsuddannelserne har vi noget der hedder ”PIU” - men hvad står forkortelsen egentlig for?

Hvis du skal starte en CHAT med eVejledningen, hvilke 4 felter skal du så udfylde på vej ind i chatten?

Find jobbet KONDITOR. Se det lille landkort – hvordan er mulighederne for job som konditor i dit område?

HER SKAL DU BRUGE >>> ADGANGSKORTET Vælg først HHX. Hvor mange flere videregående uddannelser, opfylder du adgangskravene til, hvis du ændrer faget MATEMATIK fra B til A niveau?

...og hvis du bagefter afgrænser din søgning til kun at vise BACHELORUDDANNELSER - hvor mange af disse videregående uddannelser opfylder du så adgangskravene til?

Vælg STX og studieretningen SAMFUND A + ENGELSK A. Hvor mange videregående uddannelser opfylder du adgangskravene til indenfor området DESIGN OG KUNST?

...og hvis du bagefter klikker dig ind på området ”KULTUR, SPROG OG KOMMUNIKAITON. Hvad hedder den første af disse uddannelser, som du opfylder adgangskravenen til?

Vælg EUD + BAGER OG KONDITOR + KONDITOR. Vælg bagefter samme uddannelse under EUX. Hvor stor er forskellen på antallet af videregående uddannelser du kan søge?

HER SKAL DU BRUGE >>> ERHVERVSUDDANNELSESKORTET Hvor mange erhvervsskoler viser kortet, at vi har fordelt ud over hele Danmark?

Klik på skolen for at åbne infoboksen. Kan du også tage uddannelsens ”Hovedforløb” på skolen? Hvis nej, så find den nærmeste skole på kortet, som også har hovedforløbet

Øverst til højre kan du tilføje filtre. Vælg ”Geografi”. Find ud af, hvor mange erhversskoler, vi har i dit område. Nulstil alle filtre igen og vælg derefter ”Data og kommunikationsuddannelsen”. Hvilken skole tættes på dig udbyder denne uddannelse?

40

Klik på ”Alle erhvervsuddannelser på adressen” øverst på infoboksen. Hvor mange andre forskellige ”Hovedforløb” udbyder skolen på den samme adresse?


PÅ HVILKEN MÅDE KAN DE 6 BILLEDER FORTÆLLE NOGET OM FORSKELLIGE

VEJE GENNEM UDDANNELSE?

1 3

2

4

5

6

Hvilke fordele/ulemper tænker du, at der kan være ved hver af de 6 forskellige veje gennem uddannelsessystemet? Find ud af hvilken af disse veje, der minder mest om mors, fars, bedsteforældres, tantes, onkels... veje gennem uddannelsessystemet Min

vej minder nok mest om billede nr. =

Min

vej minder nok mest om billede nr. =

Min

vej minder nok mest om billede nr. =

Min

vej minder nok mest om billede nr. =

Hvordan tror du din egen uddannelsesvej vil forløbe? 41


DIN VEJ

J

ERU OB OG DDA NNE L

EFT

SE

UN ERS BACHEIV LOR/KITAENTS DIDAT 3-5 ÅR

VIDERE EFTER

9.&10. KLASSE

TEKNISK

STUDENTEREKSAMEN

10.KL

JOB

DE FAGLIGE NIVEAUER

EL SE SV EJ PÅ DIN UD DA NN OM , AT HAVE AV KR DE MØ DU KA N EM T NIV EA U. FA G PÅ ET BE ST NIVAU ER NE HE R KA N DU SE UN GD OM S PÅ DE EN KE LT E UD DA NN EL SE R

MERKANTIL STUDENTEREKSAMEN

ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

ALMEN

STUDENTEREKSAMEN

3 ÅR

42

3 ÅR

3 ÅR

HF

STX

HHX

HTX

HØJERE

FORBEREDELSES EKSAMEN

2 ÅR

Denne uddannelse kræver en visitation

ERHVERVSUDDANNELSE

4-5 ÅR

2-5 ÅR

4

DE HOVEDOMRÅDER: KONTOR, HANDEL & FORRETNINGSSERVICE OMSORG, SUNDHED & PÆDAGOGIK BYGGERI, TEKNOLOGI & TRANSPORT FØDEVARER, JORDBRUG & OPLEVELSER

FGU STU

(GF 1)

9.KL

(GF2)

EUX HHX HTX STX HF

EUD

EUD

EUD

EUX HHX HTX STX HF

3- 4 ÅR

ÅR

A

EUX HHX HTX STX HF

BACHELOR

EUX

G

F

E

D

C

B

PROFESSIONS-

ERHVE AKAD RVSE 2 - 2 , 5 MI

SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

OP TIL 3 ÅR FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

OP TIL 2 ÅR Denne uddannelse kræver udd.plan og målgruppevurdering


UNGDOMS NORD UDDANNELSER SJÆLLAND BY

UDDANNELSESSTED, ADRESSE

HJEMMESIDE

ALLERØD

Allerød Gymnasium – Rådhusvej 6, 3450 Allerød

allerodgymnasium.dk

FGU EUD EUX STX HHX HTX

BALLERUP

Baltorp Business Gymnasium – Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup

nextkbh.dk/gymnasier

Borupgaard Gymnasium – Lautruphøj 9, 2750 Ballerup

borupgaard-gym.dk

NEXT Ballerup – Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup

nextkbh.dk

x

x

TEC/H.C. Ørsted Gymnasiet – Telegrafvej 9, 2750 Ballerup

tec.dk

x

x

BIRKERØD

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole – Søndervangen 56, 3460 Birkerød birke-gym.dk

x

CHARLOTTENLUND

Ordrup Gymnasium – Kirkevej 5, 2920 Charlottenlund

ordrup-gym.dk

x

EGEDAL

Egedal Gymnasium & HF – Gymnasievej 1, 3660 Stenløse

egedalgym.dk

x

x

ESPERGÆRDE

Espergærde Gymnasium & HF – Gymnasievej 2, 3060 Espergærde

eg-info.dk

x

x

FARUM

Marie Kruse – Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum

mks.dk

x

x

FREDERIKSBERG

Next Mediegymnasium – Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C

nextkbh.dk/gymnasier/

x

TEC/H.C.Ørsted Gymnasiet – Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg

tec.dk

x

FREDERIKSSUND

FGU Frederikssund – Odinsvej 6, 3600 Frederikssund

fgu-ns.dk

Frederikssund Gymnasium & HF – Odinsvej 6, 3600 Frederikssund

frsgym.dk

SOSU H – Odinsvej 6, 3600 Frederikssund

sosuh.dk

x

x

U/NORD – Heimdalsvej 1, 3600 Frederikssund

unord.dk

x

x

FREDERIKSVÆRK

FGU Frederiksværk – Industrimarken 2, 3300 Frederiksværk

fgu-ns.dk

Frederiksværk Gymnasium & HF – Strandgade 34, 3300 Frederiksværk fvgh.dk

x

GENTOFTE

Aurehøj Gymnasium – Skolevej 7, 2820 Gentofte

aurehoej.dk

x

Gentofte HF – Dahlensstræde 5, 2820 Gentofte

ghf.dk x

GLADSAXE

Gladsaxe Gymnasium – Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg

gladgym.dk

x

HELLERUP

Gammel Hellerup Gymnasium – Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup

ghg.dk

x

GSK, Gentofte – Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup

gsk.dk

International School of Hellerup – Rygaards Alle 131, 2900 Hellerup

ish.dk

Øregård Gymnasium – Gersonsvej 32, 2900 Hellerup

oregard.dk

HELSINGE

FGU Helsinge – Skolegade 43, 3200 Helsinge

fgu-ns.dk

Gribskov Gymnasium – Østergade 52, 3200 Helsinge

gribskovgymnasium.dk

HELSINGØR

FGU Øresund – Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

fguoresund.dk

HF & VUC Nordsjælland – Gurrevej 90, 3000 Helsingør

vucns.dk x

Helsingør Gymnasium – Borgmester P. Christensensvej 3, 3000 Helsingør hels-gym.dk

x

x

HF

IB

x

x x

x x

x

x x

x

x x

x

x

x

x x

x – ASF x

x

x x

x

x x

U/NORD – Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør

unord.dk

x

x

SUSO H – Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør

sosuh.dk

x

x

x

HERLEV

Herlev Gymnasium – Højsletten 39, 2730 Herlev

herlevgym.dk

HILLERØD

FGU Hillerød – Søndre Jernbanevej 4, 3400 Hillerød

fgu-ns.dk

Frederiksborg Gymnasium og HF – Carlbergvej 15, 3400 Hillerød

fgc4.dk

HF & VUC Nordsjælland – Milnersvej 40, 3400 Hillerød

vucns.dk x

SOSU H – Milnersvej 40, 3400 Hillerød

sosuh.dk

x

x

SOSU H – Munkeengen 22, 3400 Hillerød

sosuh.dk

x

x

U/NORD – Milnersvej 48, 3400 Hillerød

unord.dk

x

x

U/NORD – Carlsbergvej 34, 3400 Hillerød

unord.dk

x

x

U/NORD Hillerød Handelsgymnasium – Trollesmindeallé 24, 3400 Hillerød unord.dk

x

x

x

x

x

x

HØRSHOLM

NGG, Nordsj. Grundskole og Gymnasium – Christianshusvej 16, 2970 Hørsholm ngg.dk

KØBENHAVN K

Niels Brock – Nørre Voldgade 34, 1358 København K

x

LYNGBY

TEC/HC Ørsteds Gymnasium – Akademivej, bygning 451, 2800 Lyngby tec.dk x

nielsbrock.dk

TEC – Gyrithe Lemches Vej 14, 2800 Lyngby

tec.dk

U/NORD Lyngby Gymnasium – Hjortehøjsvej 1, 2800 Lyngby

unord.dk

x

U/NORD Lyngby Handelsgymnasium – Hjortehøjsvej 1, 2800 Lyngby

unord.dk

U/NORD – Lundtoftevej 93, 2800 Lyngby

unord.dk

x

x

x

x IBB

x x x

x

NORDHAVN

Copenhagen International School – Levantkaj 4, 2150 Nordhavn cis.dk x

NÆRUM

Nærum Gymnasium – Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum

nagym.dk

x

ROSKILDE

Himmelev Gymnasium – Herregårdsvej 30, 4000 Roskilde

himmelev-gymnasium.dk

x

Roskilde Tekniske Skole – Pulsen 2-10, 4000 Roskilde

rts.dk

x

x

Roskilde Teknsike Skole – Køgevej 131, 4000 Roskilde

rts.dk

x

x

Roskilde Tekniske Skole – Sdr. Mellemvej 4, 4000 Roskilde

rts.dk

x

x

Roskilde Tekniske Skole – Ledreborg Alle 50, 4000 Roskilde

rts.dk

x

x

Roskilde Handelsskole – Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde

rhs.dk

x

x

Roskilde Gymnasium – Domkirkepladsen, 4000 Roskilde

roskilde-gymnasium.dk

x

Roskilde Katedralskole – Holbækvej 59, 4000 Roskilde

roskildekatedralskole.dk

x

x x

ZBC – Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

zbc.dk

RUNGSTED

Rungsted Gymnasium – Stadionalle 14, 2960 Rungsted Kyst

rungsted-gym.dk

SKIBBY

FGU Skibby – Skuldelevvej 24, 4050 Skibby

fgu-ns.dk

TAASTRUP

Høje-Taastrup Gymnasium – Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup

htg.dk

VALBY

Hotel- og Restaurantskolen – Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

hrs.dk

x

x

x

NEXT – Carl Jakobsens Vej 25, 2500 Valby

nextkbh.dk

x

x

x

VIRUM

virum-gym.dk

Virum Gymnasium – Fuglsangvej 66, 2830 Virum

x

x

x

x x

x x

x – ASF

x

43


OM ANSØGNINGEN

DU SKAL SØGE DIGITALT VIA UNDERVISNINGSMINISTERIETS ANSØGNINGSSKEMA PÅ

OPTAGELSE.DK

OG DINE FORÆLDRE SKAL UNDERSKRIVE VIA NEMID Din uddannelsesvejleder kommer i din klasse og hjælper alle i gang med at bruge optagelse.dk. Du skal desuden vedhæfte din studievalgsportfolio, som du har arbejdet med i udskolingen, når du søger direkte efter 9. eller 10. klasse. Brug for hjælp til ansøgningen?

ANSØGNINGSFRIST

= 1. MARTS 44


SPS MULIGHED FOR STØTTE TIL AT GENNEMFØRE DIN UDDANNELSE

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE Hvis du har brug for støtte på din ungdomsuddannelse, så er det vigtigt, at du kontakter den skole du søger ind på. De har behov for at vide lidt om hvad du tidligere har fået af specialundervisning, støtte og hjælpemidler, så de kan søge den rigtige støtte til dig. Oftes vil der også være brug for, at du efterfølgende sender dokumentation. Når du kontakter skolen, så spørg efter skolens SPS-vejleder, så hjælper de dig videre. Er du gået ud af skolen, når du søger optagelse, skal du selv, så snart du har fået besked om optagelse, kontakte skolens studievejledning eller SPS-vejleder og gøre opmærksom på, at du vil få brug for special­ pædagogisk bistand. Du skal desuden sende dokumen­ tation for dit behov for støtte. Dit nye uddannelsessted vurderer, om du kan tilbydes specialundervisning eller specialpædagogisk bistand. Uddannelsesstedet holder møder med dig og andre involverede personer for at afklare, hvilken slags støtte du har brug for og søger støtte på dine vegne. Der kan søges SPS-støtte på både de gymnasiale uddannelser og på EUD/EUX. Nogle uddannelsesinstitutioner tilbyder særligt tilrettelagte gymnasiale forløb for unge med funktionsnedsættelser og/eller særlige behov. Kontakt din vejleder i din kommune for mere information, hvis du vil vide mere om denne mulighed.

FIND INFO HER

45


KLASSE

10. EN GOD VEJ!

INTRO

LIN JE R OG TILBU

SAMTAL

Du kan gå i 10. klasse i kommunens 10. klasse-tilbud eller en fri- eller privatskoles 10. klasse. Du kan også tage 10. skoleår på fx en efterskole, en ungdomsskole eller en fri fagskole.

VALG AF 10. KLASSE ER EN GOD IDÉ FOR DIG, HVIS:

n Du er i tvivl, om hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge. n Du ønsker at forbedre dig fagligt, blive bedre til at spørge om hjælp og markere mere i timerne.

sted, serviceværksted, produkt­ udvikling og formgivning, iværksætteri, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation n Der indgår mindst et brobyg­ ningsforløb på en ungdomsud­dannelse, hvor du deltager i undervisningen og får indtryk og oplevel­ser, du kan tage med dig, når du skal vælge ungdomsuddannelse. n Du skal lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) med udgangspunkt i din uddannelsesplan.

n Du ønsker et år mere til at modnes og udvikle dig personligt.

n 10. klasse kan også tilbyde andre fag som fx idræt, samfundsfag, kristendomskundskab/religion, naturfag, metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværk­

46

ER

ELEVPLANER

PROJ EK TE R

B R O BY G N IN G

SKOLE- HJ EM

(O BL .)

SAMTALE

R

TEMA-U GER

SELVVALGTE OPGAVER (OBL.)

TE RM INSP

RØVE R

STU DIET UR

n Du kan som regel vælge mellem mange fag, niveauer og linier. Du får ansvar for din egen læring og for tilrettelæggelse af din skoledag.

n Der er en valgfri del, som indeholder tilbudsfagene: tysk/fransk og fysik/kemi. Du kan kun vælge tysk/fransk, hvis du har haft fagene som tilbudsfag i 5. til 9. klasse.

VEJLED

PR AK TIK

FÆLLES FOR ALLE 10. KLASSER

n Der er en obligatorisk del, som du skal have: Dansk, engelsk og matematik. Du kan vælge at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9.klasse) eller 10.klasse prøve i disse fag.

ER MED

DSFAG

PRØVER

Generelt om OSOopgaven

EUD 10

EUD 10 er et særligt tilbud til dig, der gerne vil videre på en erhvervsud­dannelse. På EUD 10 foregår mindst en tredjedel af undervisningen på en erhvervsskole, og du vil også få tilbudt særlige forløb i de almene fag, der kan hjælpe dig med at opfylde kravene til optagelse. Spørg din vejleder om, hvordan tilbuddet er i din kommune.

Generelt om EUD10

Generelt om 10. klasse


10. KLASSER – NORDSJÆLLAND FARUM

FREDENSBORG

Tlf. 4434 62 00

Tlf. 7256 2616

mks.dk/10-klasse

10klasse-fredensborgskole.dk

FREDERIKSVÆRK

GLADSAXE

Tlf. 4778 4187

Tlf. 3957 6150

tierenhalsnaes.dk

gxu.aula.dk

HELSINGØR

HELSINGØR

HILLERØD

Tlf. 4921 0203

Tlf. 7232 5750

lilleskolen.skoleporten.dk/sp

10klasseskolenhillerod.aula.dk/

HILLERØD

HILLERØD

HOLTE

Tlf. 4826 8697

Tlf. 4826 1005

Tlf. 4542 5915

nsj-friskole.dk

mms.dk

textilskolen.dk

HØRSHOLM

LYNGBY

LYNGBY

HILLERØD

Tlf. 4557 2321

Tlf. 4588 7576

Tlf. 4587 0719

Tlf. 7226 6000

ngg.dk

lyngbyfriskole.dk

lyngby-private-skole.dk

sosuh.dk

LYNGBY

RUNGSTED KYST

STENLØSE

LYNGBY

Tlf. 4849 6400

Tlf. 4717 0910

vallerodskolen.horsholm.dk

stenpriv.dk

Marie Kruses 10. klasse Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum

10. klassecentret, Ti’eren, Halsnæs Kommune Strandgade 34, 3300 Frederiksværk

10. klasseskolen Helsingør Rasmus Knudsens Vej 50, 3000 Helsingør Tlf. 4928 1130

10. klasse Fredensborg Skole Humlebækvej 10, 3480 Fredensborg

GXU, Gladsaxe 10. klasse og ungdomsskole Gladsaxevej 198, 2860 Søborg

Helsingør Lilleskole Fredericiavej 1, 3000 Helsingør

FREDERIKSSUND

ERHVERVSSKOLER MED 10. KLASSE

Campus U10 Odinsvej 4D, 3600 Frederikssund Tlf. 4735 2600 campusu10.aula.dk/

HELSINGE

10. klasse Gribskov Ridebanevej 1, 3200 Helsinge Tlf.: 7249 6439 / 7249 8245 10klassegribskov.aula.dk/

Hillerød 10.klasseskole Ndr. Jernbanevej 6, 3400 Hillerød

10.ungdomsskolen.com

Nordsjællands Friskole Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød

Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Christianshusvej 16, 2970 Hørsholm

Trongårdsskolen Trongårdsvej 50, 2800 Kongens Lyngby Tlf. 4528 4320 trongaardsskolen.ltk.dk

VÆRLØSE

Egeskolen Jonstrupvangvej 150D, 3500 Værløse

Marie Mørks Skole Milnersvej 1, 3400 Hillerød

Lyngby Friskole Gammel Bagsværdvej 37, 2800 Kongens Lyngby

Vallerødskolen Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst

Textilskolen De Conincksvej 20, 2840 Holte

Lyngby Private Skole Lyngby Hovedgade 56, 2800 Kongens Lyngby

Stenløse Privatskole Dam Holme 1-5, 3660 Stenløse

ØLSTYKKE

Egedal 10. kl. Center Roskildevej 22b, 3650 Ølstykke

Tlf. 7235 7450

Tlf. 7259 8960

egeskolen.skoleporten.dk

ungegedal.dk

BALLERUP

Next Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup Tlf. 8388 0300 nextkbh.dk

FREDERIKSSUND U/Nord Heimdalsvej 1, 3600 Frederikssund Tlf. 4829 0000 unord.dk

HILLERØD

U/Nord Milnersvej 48, 3400 Hillerød Tlf. 4829 0000 unord.dk

HILLERØD

U/Nord Trollesminde Allé 24, 3400 Hillerød Tlf. 4829 0000 unord.dk

Sosu H Milnersvej 40, 3400 Hillerød

U/Nord Lundtoftevej 93, 2800 Kongens Lyngby Tlf. 4829 0000 unord.dk

VALBY Se mere på de enkelte 10. klassers hjemmesider

Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Tlf. 3386 2200 hrs.dk

47


FGU

FOR BERED ENDE GRUND UDDAN NELSE

Forberedende grunduddannelse er en uddannelse for dig, der mangler de sidste kompetencer for at kunne blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddan­ nelse eller få mulighed for fremtidige job. Du kan kun optages på uddannelsen, hvis du er vurderet i mål­ gruppen for FGU. Du kan tage den forberedende grunduddannelse på en FGU-skole i dit lokale FGU-område. FGU er opdelt i tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddan­ nelse, samt erhvervsgrunduddannelse. Du star­ter på det niveau af uddannelsen, som passer til dine behov og forudsætninger. FGU kan vare op til 2 år, uanset hvilket spor du ønsker, men længden af uddannelsen vil blive tilpasset de kompetencer, du allerede har. Det vil sige, at den også kan være kortere. Som du kan se af illustrationen nedenfor, kan man starte med et afsøgningsforløb. Forløbet kan bruges til at afklare, hvor stærk du er fagligt og hvilke personlige og sociale kompetencer du har, samt hvilket spor, der er relevant for dig. Der er løbende optag på FGU-uddannelsen. Som elev på FGU får du det, der hedder skoleydelse. Ydelsen varierer alt efter, hvor du bor, og om du bor hjemme eller for dig selv. Har du børn, kan du få et tillæg. Ydelsen svarer ca. til, hvad du får på SU.

ALMEN GRUNDUDDANNELSE (AGU)

PRODUKTIONSGRUNDUDDANNELSE (PGU)

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE (EGU)

2/3 teori

2/3 produktion

2/3 praktik

1/3 praksis

1/3 teori

1/3 skole

HF-forberedende niveau

BASIS

BASIS

FVU-niveau

Faglig introduktion

EVENTUELT AFSØGNINGSFORLØB

48


HVEM ER I MÅLGRUPPEN TIL EN FGU? Hvis du IKKE er fyldt 25 INDEN uddannelsens start, og

ALMEN GRUNDUDDANNELSE er for dig, som gerne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag, for at søge ind på en ungdomsuddannelse, som fx HF/EUD/EUX. Du vil kunne afslutte med eksamen, som kvalificerer dig til optagelse på en af disse. De obligatoriske fag på AGU er: dansk og matematik, samt et af følgende fag: PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) eller Iden­titet og Medborgerskab. Desuden skal du vælge mindst et valgfag, som fx naturfag, samfundsfag eller teknologi­forståelse. Som udgangspunkt vil 2/3 af undervisningen være tilrettelagt som teoretisk undervisning og 1/3 som praksisbaseret undervisning.

PRODUKTIONSGRUNDUDDANNELSE

er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde, men også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik. Du lærer bedst, når læring kobles sammen med praktiske aktiviteter. Undervisningen foregår på et af skolens værksteder. Du kan fx arbejde med at lave mad i et køkken, bygge ting på et træværksted eller producere hjemmeside på et medieværksted. Det er forskelligt, hvilke værksteder der er på den enkelte skole.

1. du er vurderet i målgruppen af den kommunale ungeindsats (din UU vejleder), og du i øvrigt kan profitere af uddannelsen. 2. du ikke er omfattet af undervisningspligten (det vil sige, at du har gået i skole til og med 9. klasse eller har modtaget undervisning i samme omfang). 3. du ikke er optaget på en ungdomsuddannelse og heller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. 4. du ikke er i beskæftigelse i mere end 18 timer pr. uge.

STARTE? HVORNÅR KAN DU all e sp or. til De r er løb en de op tag ve nte tid på at re væ r Af og til ka n de e ko mm e på de n øn sked du at lin je. De t be tyd er, ka n be gy nd e, nå r de t t pa ss er dig og ind ho lde i din ud da nn els es pla n.

Formålet for uddannelsen vil være, at du får gode arbejdsvaner, udvikler evner og muligheder for senere at kunne starte på en erhvervsuddannelse eller få et ufaglært job. Som udgangspunkt er undervisningen 2/3 værksteds­ undervisning og 1/3 teoretisk undervisning. Du vil også kunne komme i praktik i op til 2 uger ad gangen, hvert halve år i en lokal virksomhed.

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE er for dig, som

har behov for at udvikle praktiske færdigheder og kendskab til arbejdsfunktioner i en virksomhed. På EGU er du i praktik i en virksomhed det meste af tiden og lærer at indgå i dagligdagen på en almindelig arbejdsplads. EGU veksler mellem virksomhedspraktik og skoleforløb, hvor du får undervisning, der er relevant for din praktik. Du får også undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære). Med en EGU bliver du kvalificeret til at fortsætte, som ufaglært i et job inden for et af de områder, du har arbejdet med, eller du kan fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Scan QR-koden og se den lille film om FGU

49


ER HVERVS UDDAN NELSER Der er over 100 forskellige erhvervs­uddannelser og mange af dem med forskellige specialer. Det vigtigste kende­tegn ved uddannelserne er, at stort set alle foregår, som en kombination af praktik og skoleperioder. Erhvervsuddannelserne består af både grundforløb og hovedforløb, og er grupperet i fire hovedområder: ➜ Teknologi, byggeri og transport ➜ Kontor, handel og forretningsservice ➜ Fødevarer, jordbrug og oplevelser ➜ Omsorg, sundhed og pædagogik

50


GRUNDFORLØB GF1

GF1 er starten på erhvervsuddannelsen for dig, som kommer direkte efter 9. eller 10. klasse. Er du allerede gået ud af skolen, kan du også starte på GF1, men kun hvis du har afsluttet din 9./10.klasse inden for de sidste to år. GF1 hjælper dig med at afklare dit valg af erhvervs­ uddannelse. Her prøver du kræfter med forskellige fag inden for en fagretning og skal først beslutte dig for en bestemt uddannelse i slutningen af forløbet. Bemærk: Du kan kun optages på GF1 én gang. Hvis du har skaffet dig en uddannelsesaftale (læreplads) med en arbejdsgiver, inden du starter, vil du normalt ikke skulle tage GF1, men kan i ste­ det starte direkte på GF2.

GRUNDFORLØB GF2

Herefter fortsætter du på grundforløbets 2. del (GF2), der også varer 20 uger. Her møder du en mere faglig specialisering i forhold til lige netop den uddannelse du har valgt. Der vil også være fag, som du skal gennemføre, for at kunne fort­ sætte på uddannelsens sidste del som vi kalder for hovedforløbet. Bemærk: GF2 kan du kun påbegynde tre gan­ ge – derefter skal du have en uddannelsesaftale (læreplads hos en virksomhed) for at kunne blive optaget.

OPTAGELSESKRAV TIL GF1 OG GF2

n du skal have opfyldt undervisnings­p ligten fra 9. eller 10. klasse n du skal have 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasse­ prøver, eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve n du skal være vurderet uddannelsesparat, hvis du søger ind direkte efter 9. eller 10. klasse n har du en uddannelsesaftale, vil du altid kunne starte på GF2. Opfylder du ikke disse betingelser, kan du opta­ ges på baggrund af en prøve og en samtale. Din skole og uddannelsesvejleder vurderer, om du er uddannelsesparat. Din kommune har tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse.

DIMENSIONERING

På nogle uddannelser er der dimensionering, som betyder, at du som hovedregel skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver om at komme i praktik, før du kan blive optaget på GF2. Det betyder, at du enten skal have en ud­ dannelsesaftale med en virksomhed, eller at du skal have en såkaldt kvoteplads, før du kan starte på GF2. For alle erhvervsuddannelser gælder det, at du skal have en uddannelsesaftale, før du kan komme videre i hovedforløbet.

Måske kan du genkende tegningerne? De stammer fra den lille tegnefilm: ”Din nye hverdag på en erhvervsuddannelse”. Se eller gense filmen på UG.dk.

51


OPTAG

KVOTEPLADS

Der er optag til GF1 i august og januar. Optag til GF2 er afhængig af det enkelte uddannelsessted.

FOKUS PÅ PRAKTIKPLADSSØGNING OG LÆREPLADS I LØBET AF GF2

Der er øget fokus på, at flere unge skal indgå uddannelses­ aftaler med virksomheder. Du skal være registreret – og aktivt søgende – på praktikpladsen.dk, samt have udarbej­ det en ansøgning og CV, når du starter på GF2. Erhvervs­ skolen skal hjælpe de unge med at formidle kontakt til virksomhederne, og skolen vil støtte dig i at være aktivt søgende, så du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, når du er færdig med GF2.

HOVEDFORLØB / LÆREPLADS

Når du efter grundforløbet starter på din læreplads eller skolepraktik, så er du i gang med hovedforløbet i din ud­ dannelse. Hovedforløbet består af praktik i virksomhed og en række skoleophold, hvis længde afhænger af den valgte uddannelse. Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til afsluttende prøve og bliver bedømt på både dine prakti­ ske og teoretiske færdigheder.

Kvotepladser findes på de uddannel­ ser, der er dimen­sioneret. På de fle­ ste uddannelser er der aftalt en kvote for, hvor mange elever uden uddannelsesaftale, der kan optages. På disse uddannelser kan du søge en kvote­ plads, hvis du ikke har en uddannelsesaftale. Antallet af kvotepladser varierer fra år til år, og der er et begrænset antal pladser. Du skal lave en ansøgning til en kvoteplads, hvis du gerne vil komme i betragtning. Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om du kan komme i betragtning. På skolernes hjemmesider kan du se, hvad de lægger vægt på i forhold til tildeling af en kvoteplads, og hvornår der er frist til at lave en ansøgning. Der er ingen garanti for, at du kan få en kvoteplads, selvom du søger.

SKOLEPRAKTIK

Kan du ikke finde en praktikplads undervejs i dit grund­ forløb, kan du i en række uddannelser færdiggøre din ud­ dannelse i skolepraktik. Det betyder, at du får din uddan­ nelse på erhvervsskolen. Du kan se hvilke uddannelser, der har skolepraktik, her i hæftet og på ug.dk På mere end halvdelen af alle er­ hvervsuddannelser er der skole­ praktik. For at komme i betragtning til skolepraktik, skal du være egnet, geografisk mobil, fagligt mobil og aktiv praktikpladssøgende (EMMA).

ADGANGSKRAV – HOVEDFORLØB

For at kunne starte på hovedforløbet på en erhvervs­ uddannelse, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed.

LÆREPLADS Du sk al have en en af ta le m ed en d he m so rk vi

Derudover er der krav om, at du skal gennemføre / bestå bestemte fag, før du kan blive optaget på hoved­forløbet.

LØN OG SU

Når du har en uddannelsesaftale, får du elevløn. Er du over 18, og går du på GF2, kan du få SU.

HVOR FOREGÅR ERHVERVSUDDANNELSERNE? Når du tager en erhvervsuddannelse, er du i praktik meget af tiden. Når du ikke er i praktik, foregår uddannelsen på en erhvervsskole. Ofte kan du tage hele skoledelen på den samme skole, men du kan også være nødt til at tage nogle dele af uddannelsen på forskellige skoler. Med Erhvervsuddannelses­ kortet får du overblik over, hvor du kan tage din uddannelse.

52


EUX

ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

Du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliver faglært og student samtidig. EUX består af en erhvervsuddannelse, fx til gartner, kok, tandtekniker eller en af de andre uddannelser med eux, kombineret med en gymnasial eksamen. På EUX skal du både have fag og undervisning, der hører til erhvervsuddannelsen, og fag på gymnasialt niveau. Du mister ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med elever uden eux. Men oven i får du en erhvervsfaglig studentereksamen, som udvider dine muligheder for at videreuddanne dig. VIDERE EFTER EUX Med EUX tager du gymnasiale fag og niveauer, der omtrent svarer i omfang til en 2-årig gymnasial uddannelse. Du kan søge optagelse på videregående uddannelser på samme vilkår som personer med STX, HHX eller HTX.

OBLIGATORISK EUX PÅ KONTOR OG FINANS På to uddannelser, nemlig finansuddannelsen og kontoruddannelsen, er EUX en fast del af uddannelsen og kan ikke fravælges. På de tekniske og de merkantile uddannelser med EUX-forløb, skal du være forberedt på, at du under uddannelsen skal lave mange lektier og aflevere mange opgaver, samtidig med, at du lærer de faglige færdigheder. Adgangskravene til EUX er en afsluttet 9./10.klasse, samt adgangskravet på mindst 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik, og at du er vurderet uddannelsesparat. De uddannelser, der har EUX er markeret med EUX på de efterfølgende sider.

TEKNISK EUX

– for unge direkte fra 9. eller 10. klasse – eller senest et år efter

EUX Grundforløb del 1 (Erhvervsskole – 20 uger)

EUX PÅ DE TEKNISKE UDDANNELSER Tekniske EUX-forløb er bygget op på samme måde som den tilsvarende erhvervsuddannelse: Du begynder uddannelsen i et grundforløb og fortsætter i et hovedforløb. Du har fag på gymnasialt niveau både på grund- og hovedforløb. EUX PÅ DE MERKANTILE UDDANNELSER Merkantil EUX er bygget op på en lidt anden måde. Her samler du de gymnasiale fag i et 1-årigt forløb, inden du starter på hovedforløbet. Det kaldes det studiekompetencegivende forløb. Merkantil EUX gælder for de merkantile erhvervsuddannelser, dvs. kontoruddannel­ sen, handelsuddannelsen, finansuddannelsen, detailhandelsuddannelsen og uddannelsen til eventkoordinator.

EUX Grundforløb del 2 (Erhvervsskole – 20 uger)

Hovedforløb – uddannelsesbestemt længde (praktik og EUX-skole)

MERKANTIL EUX – for unge direkte fra 9. eller 10 klasse – eller senest et år efter

EUX Grundforløb del 1 (Erhvervsskole – 20 uger)

Erhvervsskole – 1 år (EUX-studieforløb)

EUX Grundforløb del 2 (Erhvervsskole – 20 uger)

Hovedforløb – 2 år (praktik og skole)

Se oversigten over de uddannelser, der kan tages med EUX

53


PRAKTIK PLADSEN .DK

På Praktikpladsen.dk kan du se de virksomheder, der søger elever/lærlinge lige nu og i den kommende tid. Du kan også se alle virksomheder, der er godkendt til at uddanne elever, og som du kan overveje at sende en uopfordret ansøgning til.

Elektronisk mødested for elever på erhvervsuddannelser og praktikvirksomheder

GUIDE TIL PRAKTIKPLADS

GTILP.DK På sitet GTILP.dk finder du en masse gode råd og inspiration. Her kan du få styr på at søge en praktikplads, og se hvordan du skriver en ansøgning og et CV. Du får også hjælp til at forberede dig på en jobsamtale. Sitet indeholder en masse videoklip som hjælper dig på vej.

54


EUD KORT

- SÅDAN LÆSES DE De næste sider viser alle erhvervsuddannelser, alfabetisk. De er hver især udformet som et kort, hvor du hurtigt kan se det meste om uddannelsen, samt en QR-kode, der fører dig lige til pågældende uddannelse på ug.dk

Finansuddannelsen – EUX 4 år

KUN SOM EUX

UDDANNELSE – Titlen på uddannelsen

Du får en grundlæg gende viden om at betjene og vejlede kunder om deres økonomi , bl.a. deres behov for at låne penge, spare op, investere eller tegne forsikrin ger.

UDDANNELSENS VARIGHED – den samlede varighed inkl. grundforløb – farven markerer hovedområdet EKSTRA OM UDDANNELSEN – viser om uddannelsen kan tages som EUX

TRIN + SPECIALER: Finansud dannelse med flg. brancheretninge r: Bank og realkredi t, Liv og pension, Skadesfo rsikring

Hospitalsteknisk assistent • INGEN SKOLEPRA KTIK •

3 - 3 år 9 mdr Du lærer at måle patienter s hørelse eller hjernens elektroni ske bølger på patienter. På uddanne lsen får du en grundlæg gende viden om brugen af moderne måleudst yr til at undersøg e fx hørelsen og hjernen. Du lærer desuden at forstå og bruge fagudtry k inden for medicin.

TEKSTBESKRIVELSE – kort om uddannelsens indhold TRIN + SPECIALER – viser de forskellige retninger man kan vælge

TRIN + SPECIALER: Audiolog iassisten t Neurofys iologiass istent

QR-KODE – går til ug.dk med alt omkring uddannelsen

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

Mejerist

2 år 2 md r - 3 år 8 md

ANDRE FORHOLD Viser om uddannelsen: – er dimensioneret med kvote for adgangsbegrænsning til GF2 – ikke indeholder skolepraktik – er udelukkende skolebaseret

r En me jeri st for arb ejd er mæ lk til fx ost og sm ør. På sko len lær er du om de forske llig e me jeri pro duk ter, og hvo rda n de lav es me d hjæ lp fra bak ter ier og sva mp e. Du får ogs å vid en om , hvo rda n du pas ser og ren gør de ma ski ner , der bru ges til fre ms tilli nge n af me jeri pro duk ter ne. TRIN + SPECIALER: Mej erio per atø r Mej eris t

SKILLS HUSK: Mød alle de spændende EUDuddannelser på DM I SKILLS og på IGOTSKILLS.DK

• ING EN SKO LEP RAK

TIK •

Tandtekniker 3 - 4 år 6 md r

EUX og gul dkr one r m.m . Tan dpr ote ser, bro er iale r som gip s, Du arb ejd er me d ma ter . Arb ejd et æn cel por og yl gul d, acr . Du lær er ogs å at kræ ver tek nis k sni lde ski ner. bru ge com put er og ma

TRIN + SPECIALER: Tan dte kni ker

Næste gang er det i Høng, Kalundborg 28. - 30. april 2022.

• DIM ENS ION ERI NG •

Gratis adgang. Læs mere side 69.

55


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Overs krift Anlæ gsgar tner

krift dler lancebehan AmbuOvers 4 år 6 mdr

mdr år 6- 4 3 år -7 4 år 7 mdr mdr

EUX

Som ambulancebehandler rykker du ud ved ulykker eller sygdom og hjælper mennesker, der har brug for redning eller akut behandling. På uddannelsen lærer du at udføre redningsarbejde og behandling på ulykkestedet og i ambulancen. Du lærer også at transportere syge eller tilskadekomne mennesker hurtigt og sikkert til hospitalet.

Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om etablerin g og vedligeho ldelse af haver, parker og kirkegård e. Du lærer om de forskellig e planter og deres egenskaber samt at anlægge og arbejde med græsarea ler.

TRIN + SPECIALER: Ambulan ceassist ent

TRIN + SPECIALER: Anlægsg artner – anlægste knik Anlægsg artner – plejetekn ik

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

Anlægsstruktør, bygningsstruktør krift ogOvers brolæ gger

3 år 4 - 5-år 4 år 6 mdr

rer rift ake tolrsk Ove Au 4 år 6 mdr år 6- mdr 3 år -3 4mdr 4

Uddanne lsen giver viden om store byggerie r, som kontorhu se, veje, broer, boligkvar terer, torve og pladser. Du lærer at arbejde i forskellig e materiale r efter plantegn inger og beregnin ger.

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

suddannelsen krift proce Overs Automatik- og EUX

skole n En auto laker er laker er biler. På e lære r du de tekn ikker, du skal brug dig grun får Du ltat. for at få et flot resu jteunde rvisn ing i farve lære og sprø tekn ik.

TRIN + SPECIALER: Auto laker er

TRIN + SPECIALER: Anlægss truktør, Brolægg er, Bygnings struktør

5 år år 6- mdr 3 år -6 4mdr 2

EUX

Bager Overskrift og konditor 3 år - 4 år 6 mdr

EUX

Du får viden om automati ske systemer, der styrer og regulerer. Du lærer om teknik, elektroni k og stærkstr ømssystemer. Du arbejder også med automatisere de systemer, der er baseret på trykluft (pneuma tik) og væsketry k (hydrauli k).

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om bagning samt fremstilling af kager og desserter. Du lærer at blande de moderne metoder ved bagning med fagets gamle håndværkstraditioner. Du lærer også, hvordan man betjener kunder.

TRIN + SPECIALER: Automati kmontør, Elevatortekniker, Automati ktekniker, Automati ktekniker i elektrobranchen, Automatiseringstekniker

TRIN + SPECIALER: Bagværker, Håndværksbager Detailbager, Konditor •• INGEN INGEN SKOLEPRAKTIK SKOLEPRAKTIK ••

Beslagsmed

Beklædningshåndværker 4 år 6 mdr

2 år 6 mdr - 3 år 10 mdr Uddannelsen til beklædningshåndværker giver dig viden om at fremstille tøj til mode- og livsstilsbranchen. Du arbejder med hele processen fra idé til færdigt produkt. Du lærer at arbejde med designoplæg og konstruktion af mønstre. Du lærer også forskellige syteknikker.

Udda nnels en til besla gsme d giver en grun dlæg gend e viden om hove og hestesko. Du skal lære om heste, dere s anatomi og forho ld omkr ing dere s sund hed. Ende lig lære r du at lave de forsk ellige form er for smed earb ejde, der indgå r ved frem stillin g og tilpa sning af hest esko.

TRIN + SPECIALER: Beklædningshåndværker Tekstil- og beklædningsassistent

TRIN + SPECIALER: Besl agsm ed

• DIMENSIONERING •

56

• INGEN SKOLEPRAKTIK •


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Boligmonteringsuddannelsen 3 år 3 mdr - 4 år 6 mdr

Buschauffør i kollektiv trafik 2 - 5 år

e Uddannelsen giveren grundlæggend lærer du og n, desig og rialer mate viden om ce. om produktudvikling, salg og servi til de maDesuden får du et godt kendskab det. skiner og værk tøjer, der indgår i arbej er som fag, de i ning rvis unde også Du får valgt. særlige for det speciale, som du har

Lær at køre bus på en hensynsfuld og forsvarlig måde. Du tager de nødvendige kørekort, og lærer desuden om vedlige holdelse og eftersyn af køretøjer – og hvordan man omgås kunder.

TRIN + SPECIALER: Auto sadd elma ger Møbe lpols trer Gard inde kora tør

4 år 3 mdr - 4 år 6 mdr

TRIN + SPECIALER: Buschauffør Buschauffør i kollektiv trafik Kørselsdisponent

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Bygningsmaler

Bygningssnedker

EUX

2 år 9 mdr - 4 år 3 mdr

EUX

Uddannelsen giver en grundlæggend e viden om farver, stil, materialer og forsk ellige maleteknikker. Du lærer om alle faser fra rådgivning af kunden over bundbeha ndling og klargøring og endelig tapetserin g, maling eller lakering af overfladen. Du har mulighed for at vælg e at specialisere dig i særlige maleteknikker som fx marmoreri ng og forgy ldning.

På skolen lærer du om byggeri og energi og får en grundlæggende viden om fremstilling af vinduer, døre, trapper og andet inventar i bygninger, Du lærer også at bruge hænderne og udføre det traditionelle håndværk med håndværk tøj. Du får viden om de forskellige materialer og lærer at lave arbejdstegninger og bruge håndværk tøj.

TRIN + SPECIALER: Bygn ings male r

TRIN + SPECIALER: Bygnings snedker

Cnc-teknikuddannelsen

Bådmekaniker 2 - 3 år

4 år 6 mdr Bådmekanikeren lærer at arbejde med de forskellige typer af motorer, der ligger i mindre både. Du arbejder såvel med installation af motorer, propelakser og skruer som med fejlfinding og reparation.

Du får en grun dlæg gend e viden om com pute rstyr et forar bejd ning af meta l. Du lære r at bore , fræs e og dreje , både med almin delig e mask iner og med cncmask iner.

TRIN + SPECIALER: Bådmekaniker

TRIN + SPECIALER: Cnc- tekn iker Cnc- assis tent • DIMEN SIONE RING •

• DIMENSIONERING •

Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Data- og kommunikationsuddannelsen 3 - 6 år

3 år 9 mdr - 4 år 6 mdr Du får en grundlæg gende viden om, hvordan de mekanisk e dele på cykler, knallerte r og motorcyk ler fungerer. Du lærer at finde frem til defekte og slidte dele, som du så udskifter eller reparere r. TRIN + SPECIALER: Cykelme kaniker Knallertm ekaniker Motorcyk elmekan iker

EUX Du lærer fx at installere it-udstyr og at finde fejl og reparere. Dit arbejde er at udvikle, opbygge eller vedligeholde it-systemer. Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker. Generelt kræver uddannelsen teknisk indsigt og gode samarbejdsevner. TRIN + SPECIALER: It-supporter Datatekniker med speciale i infrastruktur Datatekniker med speciale i programmering

• DIMENSION ERING •

57


EUD / EUX UDDANNELSER

Detailhandelsuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse 3 - 4 år

EUX

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

EUX

3 - 4 år

om vare r, Du får en grun dlæg gend e viden Du får . butik en i vice eser kund salg og indkø ber des uden viden om, hvor dan du rer vare r, styre r lager et, præs ente Du lære r vare rne og indre tter butik ken. om du at betje ne en kass eterm inal, liges lære r om butik kens økon omi.

Du får en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Desuden lærer du om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen. Kost og motions betydning for velvære, ligesom arbejdet med konflikthåndtering, er en del af uddannelsen.

TRIN + SPECIALER: Blom sterd ekor atør, Deko ratør Salg sass isten t m/u prof il prof il Digit al hand el, Convenien ce m/u

TRIN + SPECIALER: Pædagog isk assisten t

• DIMENSION ERING • INGEN SKOLEPRA KTIK •

Digital media

Dyrepasser 3 år 2 mdr - 4 år 6 mdr

3 år 6 mdr

En vigtig del af arbejdet går ud på at sørge for, at dyrene har det godt og give dem mulighed for at lave nogle af de samme ting, som de gør i naturen. Du lærer også om avl, så du kan hjælpe dyrene med at få unger ved at give dem rigtigt foder og gode yngleforhold.

TRIN + SPECIALER: Multimed ie integrato r Multimed ie animator

TRIN + SPECIALER: Dyr i zoologiske anlæg, Forsøgsdyr Dyrehandel Hestemanager

• DIMENSION ERING • INGEN SKOLEPRA KTIK •

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEPRAKTIK •

Elektriker

Ejendomsservicetekniker 4 år 6 mdr - 5 år

3 år 9 mdr

EUX

En grundlæggende viden om varme- og vandforsyning, ventilationsanlæg, antenneanlæg og andre tekniske installationer. Du skal endvidere passe græsplæner, haveanlæg og rydde sne. Du lærer også om at servicere beboerne.

Du lære r, hvor dan elekt riske prod ukte r og syste mer virke r, så du kan rådg ive kund erne om valg og brug af insta llatione r. Hvis de går i styk ker, kan du finde fejle n og repa rere den. Du kan også insta llere nye syste mer.

TRIN + SPECIALER: Ejendomsservicetekniker

TRIN + SPECIALER: Elek trike r 1 Elek trike r 2

Elektronik- og svagstrømsuddan 4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

EUX

Du lærer at designe, udvikle, programmere og scripte interaktive medier som fx websites og apps. Du lærer også at lave 3D modellering og animation til fx reklamefilm og visualisering. Du lærer om billeder, video, lyd, grafik, typografi, æstetik, interaktiv fortælleteknik, formsprog og design til skærm.

nelsen

EUX rerer På udda nnels en frem stille r og repa fx om r lære Du yr. udst k ronis elekt du hosudst yr til radio, tv, pc og tele- eller rvisn ing unde får Du yr. udst isk stekn pital til i måle instr u menter, som brug es jdet. arbe TRIN + SPECIALER: Elek troni kfag tekn iker (trin 1), Medi cote knike r, Elek troni k udvi kling stek nike r

Elektronikoperatør 2 år 6 mdr På skolen lærer du om elektriske komponenter, og hvordan de fremstilles på maskiner. Du lærer at arbejde med fejl retning og at præcisionslodde under mikroskop.

TRIN + SPECIALER: Elektronikoperatør

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

58


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Entreprenør- og landbrugsmaskinud dannelsen 2 år 6 mdr - 5 år

EUX

Ernæringsassistent 3 år 5mdr - 4 år 2 mdr

Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om ernæring og tilberedn ing. Du får desuden viden om alle de hjælpemidler, der findes i et storkøkk en. Nogle bruges til at forarbejd e og tilberede maden, andre er til at forlænge madens holdbarh ed.

Du lære r at finde fejl, repa rere og udsk ifte dele på moto rer, styre tøj, brem ser, kobli nger og hydr aulis ke og elekt riske anlæ g på landb rugs - og entre pren ørma skine r. Du arbe jder med moto rer og mask iner, der brug es i parker og have r, inden for landb ruge t eller bygg eriet . TRIN + SPECIALER: Materielmekaniker, entreprenørmas kinmekaniker, land brug smas kinm ekan iker, pers onlif tmek anike r, land brug ssme d, kran mek anike r

Eventkoordinator 3 - 4 år

4 år

EUX

EUX

TRIN + SPECIALER: Ernæring sassisten t

Film- og tv-produktionsuddannelsen 3 - 5 år 6 mdr

En eventkoo rdinator planlægg er og arrangerer aktivitete r, fx koncerte r, fester og brylluppe r. Du lærer at udvikle nye idéer og at realisere dem. Også alt om økonomi, booking og kontrakte r. En eventkoo rdinator kan arbejde i pr-bureau er, feriecent re, forlystels esparker, storcentr e m.m.

På skolen lærer du at planlægge, optage og færdiggøre en film-, videoeller tv-produktion.

TRIN + SPECIALER: Eventkoo rdinator

TRIN + SPECIALER: Film- og tv-assistent Film- og tv-produktionstekniker

• DIMENSION ERING • INGEN SKOLEPRA KTIK •

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEPRAKTIK •

Finansuddannelsen – EUX

Finmekaniker

KUN SOM EUX

2 - 4 år 6 mdr

om at Du får en grun dlæg gend e viden s dere om er kund betje ne og vejle de at låne økon omi, bl.a. dere s beho v for tegn e peng e, spar e op, inves tere eller forsi kring er.

Du lærer at læse og også at konstruere en teknisk tegning til fremstilling af de forskellige dele. Det kan fx være små dele af mekanikken i en kopimaskine, et måleapparat eller et fotoapparat. Tegningerne laves på computer. Du lærer at bruge det specielle værktøj, der indgår i produktionen.

TRIN + SPECIALER: cheFina nsud dann else med flg. bran retni nger : Bank og realk redit , Liv og pens ion, Skad esfo rsikr ing

TRIN + SPECIALER: Finmeka niker, Våbenme kaniker Låsesme d Finmeka nikassist ent

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

Flytekniker

Fitnessuddannelsen 2 år

2 år 6 mdr - 6 år 6 mdr

Du får indsigt i kroppens anatomi, kredsløb og forskellige energisystemer. Du lærer teknikker til konditions- og styrketræning. Derudover lærer du teknikker til, hvordan du skal instruere.

TRIN + SPECIALER: Fitnessuddannelsen m. fysisk træning Fitnessmanager • DIMENSIONERING • INGEN SKOLEPRAKTIK •

geho lde Du får viden om og lære r at vedli styre ser, brem r, otore flym rere repa og r, teme ssys ation syste mer, el- og navig tel. ngss landi og ror hale, , vinge stel,

TRIN + SPECIALER: A-fly mek anike r B1-fl ytek nike r – mek anik B2-f lytek nike r – elek troni k • INGEN SKOL EPRA KTIK •

59


EUD / EUX UDDANNELSER Forsyningsoperatør

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Fotograf 5 år

2 år 6 mdr

4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

Du lærer, hvordan strømme n produceres på forskellig e måder, hvordan man overvåge r og styrer el-nettet . Du lærer også, hvordan man vedligeholder og reparere r fejl på de transformator stationer og kabler mv., som el-nettet består af.

På uddanne lsen lærer du om teknikke n bag billeder, og hvad de kan indehold e og udtrykke . Arbejdso mrådet er meget bredt. Det kan fx være at lave reklameog illustratio nsbillede r, portrætf otos, luftfotos eller idéforsla g og skitser til kunder.

TRIN + SPECIALER: Forsynin gsoperat ør

TRIN + SPECIALER: Fotograf

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

• DIMENSION ERING • INGEN SKOLEPRA KTIK •

Frisør

Gar tner

EUX

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr

Du lærer klippetek nikker i kort og langt hår, at lave permane nt og at fastgøre ekstensio ns. Du lærer også at klippe skæg, farve bryn og lægge make-up . Viden om de nye trends inden for hårmode .

EUX ndler Du får viden om, hvordan man beha og sikrer, jorden, passer og plejer planterne at de har gode betingelser for at gro. gødningsDu lærer fx om vandingsmetoder, mod forhold og besk yttelse af planterne du lærer at skadedyr og sygdomme, ligesom llationer. betjene maskiner og tekniske insta TRIN + SPECIALER: Væk sthu sgar tner Plan tesk oleg artne r Have cent erga rtne r

TRIN + SPECIALER: Frisør

• DIMENSION ERING •

Glarmester

Gastronom 2 - 4 år 9 mdr

EUX

4 år 8 mdr

En gastrono m arbejder med at lave mad. På skolen lærer du om gode råvarer, at tilberede og anrette maden samt at vælge drikkevar er dertil. Som gastronom lærer du også meget om indkøb og

På skolen lærer du at tilskære, slibe og polere alle typer glas. Du lærer også at sætte ruder i vinduer og døre, at udskifte bilruder og indramme billeder.

kundeser vice. TRIN + SPECIALER: Gastrono massiste nt Smørreb rød og catering

TRIN + SPECIALER: Glarmester Alubygger

Kok

Grafisk tekniker

Gourmetslagter 4 år

2 år 6 mdr - 4 år

60

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om slagtning samt partering og tilberedning af kød. Du lærer at kende god kvalitet, så bøfferne i køledisken er saftige og møre. Desuden lærer du kundeservice og god hygiejne, da kød hurtigt fordærves.

En grafi sk tekn iker står for prod uktione n af trykt e mate riale r. Du lære r tekn isk at tilret telæ gge, kont rolle re og genn emfø re prod uktio nen af trykt komm unika tion.

TRIN + SPECIALER: Gourmetslagteraspirant Gourmetslagter med speciale

TRIN + SPECIALER: Graf isk tekn iker


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Greenkeeper

Guld- og sølvsmedeuddannelsen 2 år 5 mdr - 4 år 6 mdr

4 - 4 år 6 mdr

om græs Som greenkeeper har du en viden golfa net på s finde der er, plant e andr og passe læg. Som greenkeeper skal du også anen, blom ster, træer og buske ved golfb e ud. En så områ det ser flot og indbydend nlæg greenkeeper kan arbejde ved golfa er eller fodboldstadions, hvor der også plæne. brug for en flot og nyklippet græs

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om metallers egenskaber, og du lærer at bruge de rigtige værktøjer og maskiner til arbejdet. Derudover lærer du om form og formgivning og at lave arbejdstegninger, så du kan bearbejde og udsmykke metallet.

TRIN + SPECIALER: Gree nkee per Grou ndsm an

3 - 4 år

TRIN + SPECIALER: Butiksguldsmed, Guldsmed Ædelstensfatter, Bestiksølvsmed Ciselør, Korpussølvsmed

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEPRAKTIK •

Handelsuddannelsen

Havne- og terminaluddannelsen

EUX

2 - 3 år

På skolen lærer du om salg, indkø b og logis tik. Du lærer også at indhente tilbud, sammenlig ne priser og kvaliteter , arbejde med logis tik samt at indkøbe varer i passende mængder. Som handelsud dannet kan du arbejde i handelsvirksom heder eller starte din egen handelsvirksom hed.

På uddanne lsen gennemg år du en lang række af de praktiske opgaver, der er på en havne- og terminala rbejdspla ds: Håndtere , laste og stuve varer, gods og materiale r i terminale n og på skibene.

TRIN + SPECIALER: Hand elsas siste nt (salg) Indk øbsa ssist ent, Logi stika ssist ent Digit al hand el B2B

TRIN + SPECIALER: Havne- og terminal arbejder Havneme dhjælper • INGEN SKOLEPRA KTIK •

Industrioperatør

Hospitalsteknisk assistent

2 år 6 mdr - 3 år 2 mdr

3 - 3 år 9 mdr Du lærer at måle patienters hørelse eller hjernens elektroniske bølger på patienter. På uddannelsen får du en grundlæggende viden om brugen af moderne måleudstyr til at undersøge fx hørelsen og hjernen. Du lærer desuden at forstå og bruge fagudtryk inden for medicin.

Du lære r om de forsk ellige type r maskine r og anlæ g, der typis k styre s genn em com pute re. Du lære r også at begå dig i frem stilli ngsp rodu ktion en, om pakn ing af vare r og lager arbe jde.

TRIN + SPECIALER: Audiologiassistent Neurofysiologiassistent

TRIN + SPECIALER: Indu strio pera tør Indu strio pera tør-p rodu ktivi tet

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Industriteknikeruddannelsen 2 år 6 mdr - 6 år

EUX Uddanne lsen dækker fag som fx fræsning og svejsning men også mere teknolog iske fag som programm ering af compute rstyrede maskiner (cnc) og produktu dvikling.

TRIN + SPECIALER: Industrit ekniker-p roduktio n Industrit ekniker- maskin Industria ssistent

Karrosseriteknikeruddannelsen 4 år 6 mdr - 5 år

EUX En grundlæggende viden om at bygge og reparere karrosserier til personbiler, varevogne, lastvogne og busser. Du lærer at arbejde i forskellige materialer som stål, letmetal, aluminium og plast.

TRIN + SPECIALER: Karrosseriopretter Karrosseribygger

61


EUD / EUX UDDANNELSER Kontoruddannelsen – EUX 4 år

KUN SOM EUX

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Kosmetiker EUX

3 - 4 år 1 mdr

sbeDu lære r at udfø re ansig t og krop er om hand linge r, og kunn e rådg ive kund n lære r hudp leje og make -up. På skole og produ om de forsk ellige tekn ikker pleje . dukt er, man brug er ved skøn heds hår og Du lære r også at fjern e uøns ket laker e negl e.

Kontorud dannelse n giver en grundlæg gende viden om administ ration og økonomi . Du lærer også om kontakt med kunder, service og hvordan du arbejder med tekstbeh andling, regneark , databaser og andre it-progra mmer.

TRIN + SPECIALER: Hud- og skøn shed splej er Spa- og Well ness assis tent

TRIN + SPECIALER: Administration, Advokats ekretær, Lægesek retær, Offentlig administration, Revision, Spedition og shipping, Økonomi

• DIMEN SIONE RING •

Kranfører

Køletekniker 2 år 6 mdr - 4 år 6 mdr

3 år 6 mdr - 5 år Du får en grundlæg gende viden om transpor t af gods. Du lærer at håndtere og fragte gods på forsvarlig måde. Du lærer også at udføre kranarbe jde af forskellig art.

En køletekniker kører oftest rundt til kunderne og opstiller og servicerer køleanlæg. Det kan være i dagligvarebutikker, kølebiler, frysehuse eller fx på slagterier.

TRIN + SPECIALER: Kranføre r (trin 1) Kørselsd isponent

TRIN + SPECIALER: Køletekniker Køleassistent

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

Lager- og terminaluddannelsen

Landbrugsuddannelsen 2 år 4 mdr - 5 år 11 mdr

2 - 5 år Du lærer at holde styr på et lager, bl.a. at modtage og udlevere varer. Du lærer at køre gaffeltruck – og samtidig får du undervisning i forskellige it-systemer.

Udda nnelsen til landm and giver en grundlægg ende viden om pasning af husd yr og jordd yrkning. Mang e store gård e med moderne bygninger og anlæg med mang e prod uktionsdy r, stiller store krav om viden om teknik, styring, og vedligeholdels e.

TRIN + SPECIALER: Lagermedhjælper, Lager og transport­ operatør, Lager og logistikoperatør, Lager og terminaldisponent

TRIN + SPECIALER: Land brug sass isten t, Land man d med spec iale, Jord brug smas kinfø rer, Prod uktio nsled er, Agra røko nom • INGEN SKOL EPRA KTIK •

• DIMENSIONERING •

Lastvognsmekaniker 2 år 6 mdr - 5 år

EUX

EUX gend e Udda nnels en giver en grun dlæg eller rere repa og fejl finde at om viden i stykudsk ifte dele på biler, der er gået r om ker eller har fået skad er. Du lære over alle type r biler med en total vægt kg. 0 3.50 TRIN + SPECIALER: Last vogn smek anike r Last vogn smon tør (trin 1)

Lufthavnsuddannelsen 3 år 6 mdr - 3 år 8 mdr En lufthavnsoperatør laster og tømmer fly. På skolen lærer du om at transportere bagage til og fra fly, samt om andre arbejdsopgaver i lufthavnen. Du lærer også at køre bl.a. gaffeltruck og at vedlige holde flyvepladser. TRIN + SPECIALER: Lufthavnsoperatør med speciale

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

62


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Maritime håndværksfag 4 år 6 mdr

Maskinsnedker 2 år 6 mdr - 4 år 3 mdr

EUX

Udda nnel sen giver en grun dlæg gend e viden om mate riale r og udst yr til både og skibe . Du lære r at brug e de rigtig e værk tøjer og mask iner til arbe jdet. Derudov er lære r du om form og desig n.

Du lærer at planlægg e og klargøre maskiner og materiale r til produktio n. Du skal betjene og vedligeho lde maskinerne samt kende de nyeste teknikke r til fremstill ing af møbler, gulve og døre.

TRIN + SPECIALER: Både bygg er Sejlm ager

TRIN + SPECIALER: Maskinsn edker Produkti onsassis tent (døre og vinduer) Produkti onsassis tent (møbel)

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

Mediegrafiker 4 år 5 mdr

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr

Mejerist 2 år 2 mdr - 3 år 8 mdr

Uddanne lsen giver en viden om de forhold, der har betydnin g for arbejdet med grafiske udtryk. Du lærer at planlægge, gennemf øre og kontrolle re dine opgaver. Du lærer også om billedbehandli ng, digital udprintni ng og kundekon takt.

En mejerist forarbejder mælk til fx ost og smør. På skolen lærer du om de forskellige mejeriprodukter, og hvordan de laves med hjælp fra bakterier og svampe. Du får også viden om, hvordan du passer og rengør de maskiner, der bruges til fremstillingen af mejeriprodukterne.

TRIN + SPECIALER: Mediegra fiker

TRIN + SPECIALER: Mejerioperatør Mejerist

• DIMENSION ERING •

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Murer

Møbelsnedker og orgelbygger

EUX

3 år 9 mdr - 4 år 3 mdr

ellige På skole n lære r du om de forsk du slags sten og flise r samt hvor dan arbe jdsbygg er et hus nøja gtigt efter en sokk el tegn ing. Du lære r også at støb e at puds e og gulv, at arbe jde med tags ten, e vægg på r flise tte opsæ samt faca der eller gulve .

EUX Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om, hvordan man fremstill er produkte r i træ. På skolen lærer du at vurdere og vælge de rigtige materiale r, og du lærer at betjene og vedligeho lde maskiner og værktøj.

TRIN + SPECIALER: Mure r

TRIN + SPECIALER: Møbelsne dker Orgelbyg ger • DIMENSION ERING •

Ortopædist 4 år

Overfladebehandler 2 år 6 mdr - 3 år 6 mdr

På skolen lærer du at lave bandager, krykker, kunstige arme og ben. En vigtig del af arbejdet går ud på at tilpasse protesen, som er af fx metal, plastic, træ eller læder til den enkelte bruger.

TRIN + SPECIALER: Ortopædist

gling , Udda nnel sen giver viden om forse lliser ing, meta og ing niser galva ing, laker brug es som er de tekn iske meto der, der give en og tte esky rustb og e styrk at til pæn finis h.

TRIN + SPECIALER: Over flade beha ndle r tion Over flade beha ndle r/kon struk nter Over flade beha ndle r/kom pone

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

63


EUD / EUX UDDANNELSER Personvognsmekaniker 2 år 6 mdr - 5 år

EUX

Plastmager 2 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

På skolen lærer du en masse om biler og lærer at finde fejl og vedligeho lde de mange dele. Du lærer at justere motorer, bremser og styretøj samt at finde og rette fejl på bilens elektrisk e

TRIN + SPECIALER: Personvo gnsmeka niker Personvo gnsmont ør

2 år 6 mdr - 5 år

EUX

TRIN + SPECIALER: Plastmedhjælper, Plastmager (termoplast), Plastmag er (hærdepl ast), Specialis t i plastpro duktion

Produktions- og montageuddanne 2 år 6 mdr

En procesop eratør arbejder med at fremstill e produkte r, som du kender fra din hverdag, fx mad, drikkevar er og medicin. Du lærer at finde og rette fejl på produktio nsanlæg og at hjælpe med at forbedre produktio nen.

lsen

e proPå udda nnels en lære r du at bygg være dukter i hærd et plast . Det kan fx store vindm øllev inger, tanke og andr e lære r du emne r. Afhæ ngigt af dit spec iale, eller at støb e og frem stille prod ukte rne . virke at sætte dem op og få dem til at ellige Det kan fx være at forbi nde forsk måle, om meka niske og elekt riske dele og de fung erer, som de skal. TRIN + SPECIALER: Kom posi tope ratør Mont ageo pera tør

TRIN + SPECIALER: Procesar bejder, Procesop eratør, Procesop eratør med speciale i pharma og fødevare ingredien s

Produktør

Receptionist 3 - 3 år 11 mdr

2 år

EUX Meget af arbejdet handler om at betjene og overvåge de store produktio nsmaskiner, der støber og forarbejd er plasten. På skolen lærer du at lave alt i plastic fra små dimser til store både eller vinger til vindmølle r.

systemer.

Procesoperatør

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

EUX

På uddannel sen lærer du at arbejde inden for industrip roduktion . Du får kendskab til forskellig e former for produktio nsmaskineri og lærer at betjene maskiner ne samt udføre mindre reparatio nsopgave r. Du lærer at arbejde ud fra kvalitets parametre og bestemte produktio nsmål.

Uddannelsen til receptionist giver en grundlæggende viden om kundebetjening, service, omregning af valuta, fx når du skal have med turister at gøre. Som receptionist betjener du mennesker fra hele verden, og du må være parat til at tale og skrive på tysk og engelsk.

TRIN + SPECIALER: Produktø r

TRIN + SPECIALER: Receptionist

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Sikkerhedsvagt

Serviceassistent 2 år 6 mdr

2 - 2 år 6 mdr Uddannelsen giver en grundlæggende viden om professionel rengøring. Du lærer om vedligeholdelse og at udføre mindre reparationer. Desuden får du viden om at tilberede og anrette mad. Kundebetjening er også en del af uddannelsen.

På skole n lære r du om det udst yr, man brug er for at forhi ndre bran d, tyve ri og hærv ærk. Som sikke rhed svag t lære r du også at skriv e rapp orter om det arbe jde, du laver.

TRIN + SPECIALER: Hospitalsservice Virksomhedsservice Rengøringstekniker

TRIN + SPECIALER: Sikk erhe dsva gt

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

64


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Skibsmekaniker

Skibsmontør 3 - 5 år

3 år 9 mdr

EUX

r af maDu lære r om de forsk ellige type er til komm Du skib. et på ord omb skine r klipp e at svejs e, at skær e gevin d og at lde rør og plad er. Du lære r at vedli geho og ande t mask ineri et, hydr aulis ke anlæ g at læse tekn isk udst yr. Du lære r desu den rere fejl. en tekn isk tegn ing samt at repa

En skibsmontør arbejder med motorer og teknik på fx store fiskerbåde. På skolen lærer du at reparere og vedligeholde motorer, kraner og andet skibsudstyr. En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne reparere skibet, imens det sejler. Som skibsmontør lærer du også at vedligeholde skibets køleanlæg, så fangsten holdes afkølet.

TRIN + SPECIALER: Skib smek anike r

TRIN + SPECIALER: Industrimontør Skibsmontør

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

Skiltetekniker 4 år 3 mdr - 4 år 6 mdr

EUX

Skorstensfejer 4 år 6 mdr

Udda nnel sen giver en grun dlæg gend e viden om farve r, form og desig n. Du lære r om skilt es forsk ellige udtr yk, virke midl er og funk tion. Du lære r om typo grafi ens skrif tbille der og om form og desig n af skilt e i forsk ellige størr elser og mate riale r.

På skolen lærer du forskellig e former for rensetek nik. Du lærer også at forhindre brand. Du lærer at måle, kontrolle re og godkend e, at varmean læg, fyr og skorsten e er i orden.

TRIN + SPECIALER: Skilt etek nike r

TRIN + SPECIALER: Skorsten sfejer

• DIMEN SIONE RING •

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

Slagter

Skov- og naturtekniker 2 år 6 mdr - 3 år 6 mdr

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr Du lærer at plante områder til med de ønskede træer og at passe og pleje dem. De nye træer skal have gødning, og der skal sættes hegn op, så dyrene ikke spiser de nye skud. Skoven er et stort økosystem, og derfor lærer du også om biologi, økologi, miljø samt om naturnær skovdyrkning.

Udda nnels en giver en grun dlæg gend e viden om slagt ning samt parte ring og udbenin g, kød – og kvali tetskontro l. Der er eksp ort til mang e lande, derfo r vil du som indus trisla gter lære at udsk ære køde t og forar bejde det fx med salt eller røg, så det pass er til de forskellige markeder .

TRIN + SPECIALER: Arborist, Biotop- og vildtplejer Skovbrugsmaskinfører Skov- og naturplejer

TRIN + SPECIALER: Slag ter, Foræ dler Svin eslag ter, Krea tursl agte r • INGEN SKOL EPRA KTIK •

• DIMENSIONERING •

Smed 2 år 6 mdr - 5 år

EUX

Social- og sundhedsassistent 3 år 9 mdr - 4 år 7 mdr

EUX

På skolen lærer du om de forskellige typer af metal, og hvordan de kan formes. En vigtig del af arbejdet går ud på at vælge det rette metal og den rette arbejdsteknik ved forskellige opgaver. Det kræver at du som smed følger med i de nyeste teknikker. Som smed lærer du også at lime og svejse i plastic.

Du bliver bl.a. undervist i at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver. Du lærer også at vejlede og motivere andre menne sker til at drage omsorg for sig selv.

TRIN + SPECIALER: Smed-be arbejdnin g (trin 1) Svejser, Klejnsme d, Smed rustfast, Smed maritim, Smed energite knik

TRIN + SPECIALER: Social- og sundhedsassistent

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

65


EUD / EUX UDDANNELSER

Stenhugger og stentekniker

Social- og sundhedshjælper 2 år 2 mdr

3 - 5 år

Du yder omsorg og personlig og praktisk hjælp til ældre mennesk er enten i deres eget hjem eller på et plejehjem .

tilEn sten hugg er kløve r, hugg er og de om du r lære n skole pass er sten . På også forsk ellige sten arter. Du træn er fx i at hugg e skrif ttegn og udsm ykke grav sten .

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

Stukkatør

Støberitekniker 2 år 6 mdr - 4 år

4 år - 4 år 6 mdr Uddannelsen giver en grundlæggende viden om håndværkets muligheder for at udsmykke bl.a. vægge og lofter. Du lærer at udføre opgaver, der passer til bygningen. Du træner teknikker med især hammer, mejsel og spartel. Arbejdet kræver bygningshistorisk viden om fx slotte, godser og herskabslejligheder.

På skolen lærer du bl.a. at støbe skulpturer, skruer til skibe og store kedler. Du konstruerer en god støbeform af fx sand, som fyldes med flydende metal og afkøles. Som støberitekniker lærer du at slibe og pudse efter, så resultatet bliver flot og glat.

TRIN + SPECIALER: Stukkatør

TRIN + SPECIALER: Støberiassistent Støberitekniker med speciale

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Tandklinikassistent

Tagdækker 3 år 6 mdr

3 år 9 mdr Du lærer, hvordan du lægger forskellige typer tage, vedligeholder og reparerer dem. Uddannelsen giver dig kendskab til materialer, konstruktioner og bygningsregler.

Du lære r at gøre instr ume nter klar og at tage røntg enbi llede r og aftry k. Desu den får du viden om, hvor dan man reng ør tænd er og foreb ygge r tand sygd omm e m.m .

TRIN + SPECIALER: Tagdækker

TRIN + SPECIALER: Tand klini kass isten t

Tandtekniker EUX er m.m . Tand prote ser, broe r og guld kron gips, som r riale mate med jder arbe Du guld , acry l og porc elæn . Arbe jdet r også at kræv er tekn isk snild e. Du lære iner. mask brug e com pute r og

TRIN + SPECIALER: Tand tekn iker

• DIMEN SIONE RING •

66

EUX

TRIN + SPECIALER: Sten hugger Stentekniker

TRIN + SPECIALER: Social- og sundhed shjælper

3 - 4 år 6 mdr

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Tarmrenser 3 år Uddannelsen giver en grundlæggende viden om rensning af husdyrtarme. Du skal lære om kvalitetskontrol, da det er meget vigtigt, at tarmene er helt rene, inden de sendes videre i produktionen. Du skal også lære at efterbehandle de rensede tarme manuelt og med maskiner. TRIN + SPECIALER: Tarmrenser

• INGEN SKOLEPRAKTIK •


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Teater-, event- og av-tekniker 2 år 6 mdr - 4 år 6 mdr

Teknisk designer 3 år 6 mdr

På udda nnels en arbe jder du med de elem ente r, der skal brug es til udst illing er og teate rfore stilli nger. Du lære r fx at opsætte og nedt age udst yr. På skole n lære r du om scen etek nik og forbe rede lse af en udst illing eller en fores tillin g. Du skal være god til at sama rbejd e.

Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om planlægn ing af bygge- eller produktp rojekter. Du lærer at undersøg e, beregne, designe og konstrue re. Du kan uddannes inden for industrie l produktio n eller bygge og anlæg.

TRIN + SPECIALER: Prod uktionsas sistent, Teatertekn iker, AV-tekniker, Eventtekniker (illum inationsteknik), Eventtekniker (audiotek nik)

TRIN + SPECIALER: Industriel produktion Bygge og anlæg

• DIMEN SIONE RING •

Teknisk isolatør 3 år 9 mdr - 5 år

EUX

Tjener 2 år 2 mdr - 4 år

EUX

En teknisk isolatør isolerer for kulde, varme, lyd og vibration er. På skolen lærer du om forskellig e materiale r og måder at isolere på.

En vigtig del af arbejdet går ud på at tale med gæsterne og anbefale dem mad og drikke ud fra menukortet og deres smag. Som tjener lærer du også om borddækning, afregning og hvordan man mikser drinks.

TRIN + SPECIALER: Teknisk isolatør

TRIN + SPECIALER: Konference- og selskabstjener Tjener • INGEN SKOLEPRAKTIK •

Togklargøringsuddannelsen 2 - 2 år 4 mdr

Træfagenes byggeuddannelse 4- 5 år

på at En vigti g del af arbe jdet går ud e og kont rolle re brem ser, koble vogn se brem sesla nger samm en og at efter også du r lære rer largø toge ne. Som togk at udsk ifte slidt e dele.

EUX På uddanne lsen lærer du at bygge og arbejde med træ, men du lærer også at arbejde med forskellig e andre byggemateriale r, fx kork.

TRIN + SPECIALER: g Klargøring og rangering af personto tog Klargøring og rangering af gods

TRIN + SPECIALER: Tømrer Gulvlægger Tækkema nd

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

Urmager

Turistbuschauffør 3 - 4 år 6 mdr

4 år 6 mdr

En grundlæggende viden om at køre turistbus på en hensynsfuld og forsvarlig måde. Du tager de typer af kørekort som er nødvendige og får desuden viden om vedligeholdelse og eftersyn af køretøjer. TRIN + SPECIALER: Turistbuschauffør Kørselsdisponent

ellige På skole n lære r du om de forsk ure. store og små i s finde der rk, urvæ lidte dele Du lære r også at udsk ifte neds de blive r i digit ale og meka niske ure, så som nye.

TRIN + SPECIALER: Urma ger

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

67


EUD / EUX UDDANNELSER Vejgodstranspor tuddannelsen

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Veterinærsygeplejerske 2 år 6 mdr - 4 år 6 mdr

3 år 6 mdr - 5 år Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om at køre, efterse og vedligeho lde store køretøjer. Du lærer også om de forskellig e love og regler, der skal overholdes, når gods skal transpor teres i Danmark og udlandet .

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om pasning, behandling og operation af dyr. Du lærer om dyreadfærd, anatomi og sygdomme, så du kan se om dyrene er raske eller syge. Du lærer også at lave mikrobiologiske undersøgelser og rengøre de forskellige redskaber og apparater i klinikken.

TRIN + SPECIALER: Godschauffør, Renovationschauffør Tankbilch auffør, Flyttecha uffør

TRIN + SPECIALER: Veterinæ rsygehjæ lper Veterinæ rsygeple jerske

Kørselsdisponent • INGEN SKOLEPRA KTIK •

• DIMENSION ERING • INGEN SKOLEPRA KTIK •

VVS-energiuddannelsen

Værktøjsuddannelsen

4 år 3 mdr - 4 år 9 mdr

EUX Alt om rørinstal lationer i beboelse r og industri, som forsyner os med energi. Du lærer om de mange arbejdso mråder, som uddanne lsen rummer, og får viden om gas- og vandinst allatione r, centralvarmean læg og fx om olie- og gasfelter i Nordsøen . TRIN + SPECIALER: VVS-installationstekniker VVS-blikkenslager, VVS-energispecialist Ventilationstekniker

Webudvikler 2 år 3 mdr På uddanne lsen lærer du at arbejde med tekst, billeder, lyd, grafik og animation i forbindel se med både websider og samlede netløsnin ger.

TRIN + SPECIALER: Webudvikler

• DIMENSION ERING • UDELUKKE NDE SKOLEBAS ERET •

68

4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

EUX ager En værk tøjstekniker eller værk tøjsm ik eller laver form e til prod uktio n af plast lave meta ldele. På skole n lære r du at r. form e til fx dele til mobi ltele fone , Du lære r også at lave stan sevæ rktøj besla g der fx kan trykke ølopl ukke re eller ud af en stor meta lplad e. TRIN + SPECIALER: Værk tøjsm ager Værk tøjstekniker


Et praktisk greb om tingene

Skills-stafetten indgår som led i 8. klassernes introkurser til ungdomsuddannelserne. I løbet af dagen introduceres du til erhvervsuddannelserne og fagretningerne. Du bliver vist rundt på den skole, du besøger sammen med resten af din klasse. Konkurrencen er en god mulighed for at prøve nogle praktiske færdigheder af og få nogle erfaringer med de over 100 forskellige erhvervsuddannelser. 8. klasser i hele Danmark deltager i Skills-stafetten i deres lokalområde og kan på den måde kvalificere sig til at deltage i den store Skills-stafet-finale under DM i Skills.

SKILLS STAFET

Skills-stafetten er en konkur­rence, hvor grundskoleelever dyster mod hinanden i opgaver, der kræver et praktisk håndelag.

FOR ALLE 8.KLASSER

Skills-stafettens lokale konkurrence afvikles i efteråret i 8. klasse. Det er en konkurrence på fingerfærdighed og samarbejde. Den foregår i hold på tre, som konkurrerer på tid. Opgaverne er varierede, men alle vil få prøvet 6-7 forskellige fag. Det kan være at skifte hjul på en bil, at flette hår på en model, at bage kringler, at lægge fliser, at stable mursten, at give støttestrømper på, at stable varer op og mange andre ting. Opgaverne varierer fra sted til sted. Du prøver færdigheder af i virkeligheden, og samtidig finder du ud af, at samarbejde får alting til at lykkes bedre.

HVEM VINDER?

I den lokale konkurrence findes der en samlet vinder. Dette hold bliver sammen med hele deres klasse inviteret med til FINALEN, som holdes i forbindelse med DM i Skills.

FINALEN

Til finalen sørger en veloplagt vært for at styre løjerne, når klassernes tremandshold dyster mod hinanden på en scene, mens flere tusind hepper. Der er præmier til de højst placerede hold, som kåres af statsministeren, med fantas­tisk stemning og opbakning som kulisse. Der blev ikke afholdt DM i Skills 2021 pga. Coronasituationen. Næste gang er det i Høng, Kalundborg 28.-30. april 2022. DM i Skills er åben for alle interesserede, og der er gratis adgang.

IGOTSKILLS.DK

– BLIV KLOGERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE På IGOTSKILLS.DK møder du korte overskuelige tekster og videoer omkring alle erhvervsuddannelserne og gennem spil og quiz kan du udfordre din viden om alle de mange spændende erhvervsuddannelser.

n Se film om uddannelserne

n Tjek hvilke fag du møder på de enkelte uddannelser n Få styr på hvordan uddannelserne er opbygget

n Kend dine muligheder for videreuddannelse

Til din lærer er der også samlet en masse gode opgaver, som I kan udfordre jer med i undervisningen.

69


DE GYM NASIALE UDDAN NELSER De fire gymnasiale uddannelser HHX, HTX, STX og HF har en hel del til fælles, men de har samtidig hver deres faglige profil og fokusområder. Fælles for dem alle er, at de forbe­ reder dig til at søge ind på en videregående uddannelse.

70


Undervisningen vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du arbejder selvstændigt med større opgaver. Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier. Mange skoler arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder studiekredse og lektiecafé. På alle skoler kan du få vejledning, mens du går på skolen. Se mere på ug.dk og uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

OPBYGNING AF HHX, HTX, STX

De treårige gymnasiale uddannelser består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Du begynder HHX, HTX og STX med et 3 måne­ ders grundforløb. Dette forløb skal bl.a. give dig forståelse for gymnasiets arbejdsmetoder samt præsentere dig for studieretningernes fagområder og fag, samt for alle de videregående uddannelser, som studieretningerne er mål­rettede mod. HHX, HTX og STX giver adgang til alle videregående uddannelser. Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af det pågældende gymnasium. Undervisningen i studieretningsfagene vil give dig en grundlæggende indsigt i fagene, så du bliver klogere på, hvilken studieretning du skal vælge. Du vil også få vejledning undervejs i processen. Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning. Den kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet. Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden. Når du vælger studieretning, vælger du nogle fag, som du gerne vil fordybe dig i, og derved giver du din uddannelse et særligt fokus. Valgfag og studieretninger er forskellige fra gymnasium til gymnasium, så du skal huske at undersøge, hvilke fag der udbydes, der hvor du overvejer at gå.

OPBYGNING AF HF

Den toårige HF er opdelt i fire semestre på hvert ½ år. De første to semestre har du et fastlagt skema sammen med resten af din klasse. De obligatoriske fag fylder størstedelen af tiden, men du arbejder også med projekt- og praktikperioder, som skal hjælpe dig med at vælge den fagpakke og de valgfag, som du skal have på de to sidste semestre. Valget af fagpakke vil målrette din HF mod specifikke videregående uddannelser.

Måske kan du genkende tegningerne? De stammer fra den lille tegnefilm: ”Din nye hverdag på en gymnasial uddannelse”. Peg mobilkameraet på koden og se den her

71


STUDIERETNING / FAGPAKKE (HF) – fag, der giver din uddannelse en særlig profil

STUDENT

OBLIGATORISKE FAG – kernen i din uddannelse, og fælles for alle

VALGFAG – toner din uddannelse udfra lyst, interesser, fremtidsplaner

ADGANGSKORTET Prøv kræfter med ”Adgangskortet” på ug.dk.

MIN GYMNASIEVEJ På ug.dk kan du med værktøjet ”Min gym­ nasievej” vælge 5 fag fra listen over alle obligatoriske fag på alle gymnasiale ud­ dannelser. Når du klikker på fortsæt, ser du, hvilken gymnasial uddannelse der giver dig flest af de fag, du har valgt. Derefter kan du læse mere om den uddannelse, du er interesseret i. Prøv værktøjet flere gange, hvor du vælger en ny kombination af fag hver gang.

72

Her kan du se alle de videregående uddannelser, som en given kombination af fag og ni­ veauer på din gymnasiale uddan­ nelse giver adgang til.


DE OBLIGA TORISKE FAG & NIVEAUER HHX HHX

varighed: 3 3 årÅR VARIGHED:

HTX HTX

varighed: 3 3 årÅR VARIGHED:

Fagene i de gymnasiale uddannelser kan læses på A, B og C niveau, hvor A er det højeste niveau. Nogle fag vælger du selv gennem valg af studieretnings fag og valgfag, men størstedelen af dine fag er obligatoriske. Når du har afsluttet din ungdomsuddannelse, kan dine fag og fagenes niveauer have betydning for, om du opfylder de specifikke adgangskrav, du møder på nogle af de videregående uddannelser. Herunder kan du sammenligne de obligatoriske fag og deres minimums niveauer, som du møder på de forskellige gymnasiale uddannelser.

STX STX

varighed: 3 3 årÅR VARIGHED:

HF HF

varighed: 2 2 årÅR VARIGHED:

Dansk

A

Dansk

A

Dansk

A

Dansk

A

Engelsk

A

Engelsk

B

Engelsk

B

Engelsk

B

Matematik*

B

Matematik

B

Matematik*

B

Matematik

C

2. fremmedsprog A B

2. fremmedsprog A B Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Historie

B

Idéhistorie

B

Historie

A

Historie

B

Fysik

B

Fysik

C

Kemi

B

To af følgende fag:

Kemi

C

Biologi

C

Kemi, biologi,

Biologi

C

Geografi

C

C

Informatik, eller

C

naturgeografi Kommunikation/IT Afsætning

B

eller Informatik

C

Virksomhedsøkonomi

B

Teknologi

B

International økonomi

B

Informatik

C

Erhvervsjura

C

Teknikfag

A

Religion C

C

Religion

Idræt C

C

Idræt, eller et

Kunstnerisk fag

C

kunsterisk fag

Oldtidskundskab

C

C

* Elever med mange sprogfag på HHX og STX, vil kunne afslutte matematik på C-niveau.

73


HVIS DU IKKE OPFYLDER ADGANGSKRAVENE

Er du blevet vurderet ikke-uddannelsesparat, har ikke opnået de nødvendige karakterer ved afgangseksamen, eller opfylder du ikke alle adgangskravene, så har du ikke retskrav på at blive optaget. Du har dog stadig mulighed for at søge om optagelse. Dette sker via en skriftlig optagelsesprøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Man bliver automatisk indkaldt til optagelsesprøven, der afholdes i juni/august 2021 med efterfølgende samtale på ungdomsuddannelsen. Samtalen afvikles senest 10 dage efter optagelsesprøven, hvor du får svar fra institutionen, om du er optaget.

HVIS DU FÅR BRUG FOR AT LAVE ET UDDANNELSESSKIFT

Hvis du er optaget på en af uddannelserne HHX, HTX eller STX, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de nævnte uddannelser uden tab af tid. Du har imidlertid ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, må du selv indhente de manglende færdigheder. Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på det gymnasium, du ønsker at skifte til.

Bemærk, at hvis du ikke opfylder kravene til HF efter 9. klasse, er der ikke mulighed for optagelsesprøve til denne ungdomsuddannelse.

IB – International Baccaulareate

ANSØGNING TIL HHX, HTX, STX, HF

Senest 1. marts skal du søge digitalt med Undervisningsministeriets ansøgningsskema på optagelse.dk – dine forældre skal underskrive tilmeldingen via NemID.

I Danmark er det muligt at tage en international gymnasial uddannelse med enten engelsk-, fransk- eller tysksproget undervisning. IB (engelsk), DFB (fransk) og DIAP (tysk).

Din uddannelsesvejleder kommer ud i din klasse og hjælper alle i gang med at bruge optagelse.dk. Du skal desuden vedhæfte din studievalgsportfolio, som du har arbejdet med i grundskolen, hvis du søger direkte efter 9. eller 10. klasse.

Du kan læse mere om uddannelserne ved at scanne QR-koden.

HAR DU STYR PÅ ADGANGSKRAVENE?

TJEKLISTE HF

Jeg er vurderet uddannelsesparat på de personlige og sociale forudsætnin ger

Jeg har opnået et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer

Jeg søger om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse/10. klas se

Jeg har modtaget prøveforbereden de undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) frem til og med 9. klasse

Jeg går op i de obligatoriske afgangs prøver i 9./10. klasse

Jeg består grundskolens afgangs eksamen (dvs. jeg opnår mindst 2,0 i gennem snit af alle mine prøvekarakterer)

OG ST X TJEKLISTE HHX, HT X

74

elsesparat på de Jeg er vurderet uddann udsætninger personlige og sociale for emsnit på mindst Jeg har opnået et genn rer 5 i standpunktskarakte e rettidigt og i umiddelJeg søger om optagels sse/10. klasse bar forlængelse af 9. kla forberedende underJeg har modtaget prøve rog (fx tysk eller fransk) visning i 2. fremmedsp frem til og med 9. klasse riske afgangsprøver Jeg går op i de obligato i 9./10. klasse s afgangseksamen Jeg består grundskolen 2,0 i gennemsnit af alle (dvs. jeg opnår mindst mine prøvekarakterer)

Få et overblik over alle adgangskravene lige her.


HVILKEN GYMNASIAL RETNING SKAL JEG VÆLGE? Overvejer du at gå i gang med en gymnasial uddannelse? Så skal du først og fremmest bruge tid på at være nysgerrig! Kan du svare på disse spørgsmål: n Hvilken gymnasial retning rammer bedst mine faglige interesser? n Hvilket gymnasium har et studiemiljø, som passer godt til mig? n Kan jeg få de fag, jeg gerne vil have og skal bruge for at komme videre til det, jeg ønsker? n Hvilke obligatoriske fag skal jeg have? n Hvilke studieretninger/fagpakker kan jeg få der, hvor jeg søger? n Hvad ser jeg som mest interessant, ved den gymnasiale retning, jeg søger? n Hvilke af mine styrker kan jeg få i spil, på den gymnasiale retning, jeg søger?

Hvilke adgangskrav er der? Hvornår søger jeg ind, hvis jeg skal et år til udlandet først?

FÅ SVAR PÅ DE MEST ALMINDELIGE SPØRGSMÅL Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Hvordan søger jeg ind? Hvordan fordeles pladserne?

OM OPTAGELSE PÅ EN GYMNASIAL UDDANNELSE Hvordan vedhæfter jeg min studievalgsportfolio til ansøgningen? Hvad nu hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

75


HHX PÅ UG.DK

HHX Merkantil studentereksamen

HHX STUDIERETNINGER

VIDEO OM HHX

DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Engelsk A + Virksomhedsøkonomi B + Afsætning B + Historie B + International økonomi B + Matematik B* + Erhvervs­jura C + Informatik C + Samfundsfag C *Elever med mange sprogfag vil kunne afslutte matematik på C-niveau

Studieområdet: Gennemførelse af syv fastlagte forløb med for­skellige fagkombinationer, der afsluttes med et studieområdeprojekt. På 2. årgang arbejdes der med en erhvervscase.

GRUNDFORLØBET – 3 MDR. Dansk + Engelsk + Matematik + Samfundsfag + 2. fremmedsprog + Almen sprogforståelse + Virksomhedsøkonomi + Afsætning + Økonomisk grundforløb

STUDIERETNINGSFORLØB Tre fag: 1 A-fag, 1 B- eller A-fag, evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – brug QR-koden øverst på siden for at læse mere

VALGFAG Du har valgfag på 2. og 3. år. Læs mere på gymnasiets hjemmeside.

76

På HHX undervises du især i fag inden for virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en HHX er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

OM UDDANNELSEN

PÅ GRUNDFORLØBET...

Det merkantile gymnasium er en internationalt orienteret uddannelse. Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre.

indgår der to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på. Det er et økonomisk grundforløb og et forløb, der omhandler almen sprogforståelse.

STUDIERETNINGER... Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne: · Økonomi og marked · Økonomi og sprog · Sprog Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger. Der er fastlagt i alt 13 forskellige studieretninger inden for HHX.

Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside for at finde mere info om deres studieretninger.

STUDIEOMRÅDE PROJEKT (SOP)

I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor flere fag integreres, i forhold til det emne, du har valgt. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besva­ relse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundt­ lige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og økonomisk grundforløb, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået din HHX-eksamen, får du et samlet eksamens­ bevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.


HTX

HTX PÅ UG.DK

Teknisk studentereksamen

På HTX har du tekniske og natur­ videnskabelige fag kombineret med andre almene fag. Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en HTX er, at du bagef­ ter kan søge optagelse på en videre­ gående uddannelse.

· Anvendt naturvidenskab

Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside for at finde mere info om deres studieretninger.

OM UDDANNELSEN

På det tekniske gymnasium får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om teknik, teknologi samt kommunikation og it. Særligt for undervisningen på HTX er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. Desuden foregår en stor del af arbejdet som gruppe- og projektarbejde.

PÅ GRUNDFORLØBET...

indgår der to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på. Det natur­ videnskabelige grundforløb bruges til at undersøge og forklare naturvi­ denskabelige sammenhænge ud fra fag som matematik, fysik, kemi og biologi. Grundforløbet Produktud­ vikling arbejder med teknologiske løsninger på samfundsmæssige pro­ blemer ud fra fag som teknologi, tek­ nikfag og samfundsfag.

STUDIERETNINGER... Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne:

HTX STUDIERETNINGER

VIDEO OM HTX

· Teknologi · Kommunikationsteknik Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger. Der er fastlagt i alt 18 forskellige stu­ dieretninger inden for HTX.

STUDIEOMRÅDE PROJEKT (SOP)

I 3.g skal du udarbejde et studie­ områdeprojekt, hvor flere fag inte­ greres. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besva­ relse og en mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundt­ lige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit sam­ lede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og produktudvikling, og andre vil bli­ ve udtrukket. Når du har bestået din HTX-eksamen, får du et samlet ek­ samensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Teknik A + Engelsk B + Matematik B + Fysik B + Kemi B + Teknologi B + Idéhistorie B + Biologi C + Kommunikation/it C + Samfundsfag C Ét af fagene: • Byggeri og energi • Udvikling og produktion • Proces, levnedsmiddel og sundhed • Digital design og udvikling Studieområdet: faglig og tværfaglig undervisning i teknologi, natur­videnskab, idé­ historie og dansk.

GRUNDFORLØBET – 3 MDR. Dansk + Engelsk + Matematik + Kommunikation + Samfundsfag + Naturvidenskabeligt grund­ forløb + Produktudvikling + Nogle studieretningsfag + Evt. 2. fremmedsprog

STUDIERETNINGSFORLØB To fag på A-niveau samt evt. et ekstra A, B eller C-fag – brug QR-koden øverst på siden for at læse mere

VALGFAG Du har valgfag på 2. og 3. år. Læs mere på gymnasiets hjemmeside.

77


STX PÅ UG.DK

STX Almen studentereksamen

STX STUDIERETNINGER

VIDEO OM STX

DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Historie A + Engelsk B + Matematik B* + Idræt C + Religion C + Oldtidskundskab C + Fysik C + Samfundsfag C + Kunstnerisk fag C *Elever med mange sprogfag vil kunne afslutte matematik på C-niveau

Vælg to af disse: • Biologi C • Kemi C • Naturgeografi C • Informatik C + mindst ét af disse: • Biologi B • Fysik B • Kemi B • Naturgeografi B • Informatik B Og fremmedsprog: Fortsætter B/A eller begynder A

På STX har du en bred vifte af fag in­ den for samfundsvidenskab, natur­ videnskab og humanistiske fag. Du kan starte efter 9.klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en STX er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

GRUNDFORLØBET 3 MDR. Dansk + Engelsk + Matematik + Samfundsfag + Idræt + 2. fremmedsprog + Natur­ videnskabeligt grundforløb + Almen sprogforståelse + Ét kunstnerisk fag

STUDIERETNINGSFORLØB To-tre studieretningsfag og studieretningsprojekt på 3. år – brug QR-koden øverst på siden for at læse mere

VALGFAG Du har valgfag på 2. og 3. år. Læs mere på gymnasiets hjemmeside.

OM UDDANNELSEN

På det almene gymnasium får du un­ dervisning i en bred og almen fagræk­ ke inden for både naturvidenskab, sprog, kultur- og samfundsforhold. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.

PÅ GRUNDFORLØBET...

vil du også blive undervist i almen sprogforståelse, hvor man bl.a. ser på, hvordan sprogene hænger sam­ men, og hvordan vi kommunikerer med hinanden. Du deltager også i et naturvidenskabeligt grundforløb, hvor du bl.a. kommer til at gennem­ føre praktiske undersøgelser, både i laboratoriet og i naturen.

STUDIERETNINGER... Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne: · Naturvidenskab · Samfundsvidenskab · Sprog · Kunst Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger.

78

Der er fastlagt i alt 18 forskellige stu­ dieretninger inden for STX. Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside for at finde mere info om deres studieretninger.

STUDIERETNINGS PROJEKT (SRP)

I 3.g skal du udarbejde et studieret­ ningsprojekt i forhold til det emne, du har valgt. Projektet skal som udgangspunkt skrives i to fag, hvoraf mindst et fag skal være på A-niveau, og mindst et fag skal være et studieretningsfag. Projektet afsluttes med en obligato­ risk prøve, der både rummer vurde­ ring af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundt­ lige og skriftlige eksamener. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit sam­ lede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og almen sprogforståelse, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået STX-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.


DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Engelsk B

HF Højere forberedelseseksamen

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbachelor­ uddannelse. Med en udvidet fagpakke vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse.

OM UDDANNELSEN

HF er en almen gymnasial uddannelse, der er praksis- og professionsorienteret og indeholder både obligatoriske fag, valgfag og fagpakker. HF er opdelt i fire semestre, hvor du gradvist bliver afklaret i forhold til dit valg af fagpakke, valgfag og din videre uddannelse. Første og andet semester består mest af undervisning i de obligatoriske fag. I nogle tilfælde vil du have mulighed for at begynde på et valgfag i andet semester. Efter hvert semester afslutter du mindst et fag, med mindre du vælger at hæve faget til et højere niveau i næste semester. Fx fra C- til B-niveau. Alle fag på hf-uddannelsen vil have en praksisorienteret toning, dvs. at de tager meget udgangspunkt i, hvordan du senere kan anvende den viden, du opnår, i dit kommende studie og job. Du vil gennem din uddannelse få regelmæssig feedback af dine lærere, mens du også løbende vil blive vejledt i forhold til dit valg af retning i din uddannelse. Undervisningen byder både på klasseundervisning, gruppearbejde og praktik- og projektforløb. HF er en boglig uddannelse, så du skal være indstillet på at bruge meget tid på forberedelse af fx oplæg og lektier generelt.

1. års obligatorisk: Matematik C + et obligatorisk valgfag + et kreativt fag

HF PÅ UG.DK

VIDEO OM HF

Kultur-Samfund: • Religion • Samfundsfag • Historie Ét af de kreative fag: • Musik • Drama • Billedkunst • Idræt • Mediefag mv. Projekt- og praktikforløb

OM HF SØFART

FAGPAKKER To-fire valgfag med 1 af niveaukombinationerne: • B – B eller ét valgfag + • B – C

VALGFAG Kultur- og samfundsfaggruppe: • Historie B • Samfundsfag C • Religion C

PROJEKT- OG PRAKTIKFORLØB

Fagene på uddannelsen vil være orienteret mod de videregående uddannelser og de job, som uddannelsen til den to-årige HF-uddannelse forbereder dig til. Det vil bl.a. ske gennem en række projekt- og praktikforløb, hvor du skal løse konkrete problemstillinger knyttet til dine fag og faggrupper, fx med et praktikforløb på en arbejdsplads. Alle projekt- og praktikforløb kobler sig til mindst ét bestemt fag eller faggruppe. Som en del af forløbet skal du løse en form for faglig opgave, og forløbene vil altid skulle vurderes af din faglærer.

VÆLG EN FAGPAKKE

Inden tredje semester skal du vælge en fagpakke, hvor du målretter din uddannelse med henblik på et særligt område af videregående uddannelser. Der findes to typer af fagpakker: Fagpakker uden overbygning er målrettet erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser inden for områder som eksempelvis sundhed og undervisning /pædagogik, it, teknik, erhvervsøkonomi eller finansøkonomi. Fagpakker med overbygning skal du vælge, hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse. Den kaldes også for udvidet fagpakke, da den udover de fag og niveauer, som den almindelige fagpakke indeholder, også kræver, at du gennemfører to eller tre løft af niveau i fag. Der kan være forskellige bindinger mellem hvilke fag du har mulighed for at løfte i niveau. Er du interesseret i at vide

Naturvidenskabsfaggruppe: • Biologi C • Kemi C • Geografi C

mere om valg af fagpakke, så prøv at kontakte det uddannelsessted, hvor du overvejer at påbegynde din HF.

EKSAMEN

Den 2-årige HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved, at der ikke gives standpunktskarakterer. Du afslutter i stedet for med eksamen i alle fag. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksamener. Når du har bestået HF-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

HF ENKELTFAG

SÆRLIGE FORHOLD

Fagene fra HF kan også tages som enkeltfag. Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Hvert fag varer gennemsnitligt ½-1 år.

HF-søfart udbydes på Svendborg Søfartsskole, Navigationsskolen i Marstal og på Martec, Frederikshavn/ Skagen. HF Adventure udbydes på HF & VUC, Fyn.

79


STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU, kan på baggrund af en målgruppevurdering tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Den kommunale uddannelsesvejledning giver den unge vejledning. I samarbejde med den unge og familien skal der laves en indstilling, som skal godkendes af kommunen. Den unge og forældrenes/værgens ønsker skal tages med i betragtning i planlægningen af et STU-tilbud, men det er kommunen, der i sidste ende beslutter, hvilket STU-tilbud, der tilbydes. Ungdomsuddannelsen skal være et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

TA MU

IGU Integrations Grund Uddannelse

80

TAMU er et erhvervsrettet uddannelsesforløb for unge mellem 18 og 30 år, som har særlige tilpasningsvanskelig­heder og er uden reel tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en job­ orienteret uddannelse, hvor den unge får træning i at indgå på arbejdsmarkedet og opbygger social handledygtighed. Forløbet varer minimum 34 uger, og den unge lærer gennem praktisk arbejde med f.eks. landbrug, service, kundepleje eller på værksteder, og ligner den hverdag, den unge vil møde på arbejdsmarkedet. Arbejdstiden er 37 timer om ugen og under uddannelsen modtager den unge en godtgørelse svarende til højeste dagpengesats. 15 % af denne er en arbejdsbonus, der udbetales, når undervisnings- og arbejdstiden overholdes. Uddannelsen afsluttes med et bevis som beskriver den unges faglige, personlige og sociale kompetencer, og med et uddannelsesbevis fra TAMU, vil den unge stå stærkere i forhold til ufaglærte jobs. Hvis den unge er uden bolig eller har langt til TAMU, er der mulighed for at bo på skolen.

Uddannelsen varer to år, og er pt. en forsøgsordning frem til juni 2022, for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Målet med uddannelsen er at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering. Uddannelsen foregår i en virksomhed med løn, hvor der er praktisk oplæring på arbejdspladsen og desuden en skoledel i min. 20 uger, som kan være undervisning i dansk.

OM UDDANNELSEN

Er man i alderen 18-40 år og har haft folkeregisteradresse i Danmark i maksimalt fem år, kan man starte på uddannelsen. Der er desuden en række specifikke krav til opholdstilladelsen. Der stilles ingen sproglige krav inden IGU-forløbets start. Et IGU-forløb aftales direkte mellem udlændingen og virksomheden og dermed, som udgangspunkt, uden medvirken fra offentlige myndigheder. En aftale om et IGU-forløb kan indgås med såvel en privat som en offentlig virksomhed. I samarbejde med udlændingen skal virksomheden indgå en skriftlig aftale om, hvad uddannelsen skal indeholde, og dermed bliver den individuelt tilrettelagt. Der kan tages kontakt til kommunens jobcenter for mere information om uddannelsen.


ANDRE UDDANNELSER Er der en fisker gemt i dig? Er du født billedkunstner eller musiker? Dyrker du elitesport – eller noget helt femte? Der er mange muligheder for at uddanne sig individuelt, som ikke lige følger de traditionelle veje – heldigvis! Se mulighederne her...

EFTERSKOLER Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år. Et efterskoleophold varer et helt skoleår, typisk 42 uger, og du bor på efterskolen sammen med de øvrige elever.

Fællesskab, fordybelse og dannelse er nøgleord for et efterskoleophold. Du kan få undervisning i skolefag, der svarer til 8., 9. og 10. klasse i folkeskolen samt en lang række kreative eller praktiske fag. Nogle efterskoler tilbyder også et 10. skoleår, som er prøvefrit, eller et 11. skoleår. Et år på efterskole koster typisk mellem 50.000 og 85.000 kroner i egenbetaling. Prisen afhænger af husstandens indkomst og hvilken efterskole, man vælger. Der er desuden mulighed for at søge nedsættelse af egenbetalingen. Beregn prisen på efterskolerne.dk eller tag kontakt til den enkelte efterskole. Der er ”Efterskolernes Dag” med åbent hus over hele landet hvert år den sidste søndag i september og ”Efterskolernes Aften” hvert år den anden onsdag i januar. Du har også mulighed for at kontakte en efterskole og aftale besøg på andre tidspunkter.

Efterskoleforeningen Tlf. 3312 8680 info@efterskolerne.dk efterskole.dk

FRIE FAGSKOLER – FAGLIGHED I PRAKSIS De 12 Frie Fagskoler er en kostskoleform i familie med høj- og efterskoler. De er geografisk fordelt over hele Danmark og åbne for alle, der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse. Det koster penge at gå på en Fri fagskole og du bør undersøge priserne på deres hjemmeside eller ved at kontakte den skole, du er interesseret i. Frie Fagskoler tilbyder fire slags års­forløb: Erhvervslinje: Når en praktikplads og faglig interesse er vigtig for at komme i mål og videre på EUD eller EUX. 10. klasse: Når der lige behøves et boost i en kreativ og anderledes kontekst inden gymnasiet eller en erhvervsuddannelse/EUX.

Akademilinjen: Når et fag skal nørdes igennem på højt niveau og i mange timer. Når det at bestå en optagelses­ prøve, er næste trin mod uddannelse. Joblinje: Når der er særlige behov, som skal tilgodeses, og målet er at blive klar til et ufaglært job. Skolerne tilbyder mange forskellige linjer inden for kreative og praktiske fag, samt undervisning i fag som mad, tekstil, håndværk, turisme, game­design, musik, sundhed, pædagogik og friluftsliv.

Tlf. 3311 1291 hej@friefagskoler.dk friefagskoler.dk

81


HØJ SKOLER Højskoler er kostskoler, der er placeret i hele landet. Du kan komme på højskole, når du er fyldt 17 ½ år. Der findes dog 2 ungdomshøjskoler, der optager elever mellem 16 og 19 år. Et højskoleophold, som typisk varer mellem 3 og 6 måneder, kan være afklarende og uddannelsesforberedende, både til ungdomsuddannelser og til videregående uddannelser, og du kan blive vejledt i forhold til din kommende uddannelse. Der er mulighed for at få en mentor, hvis du har en uddannelsesplan. Det koster penge at tage et højskoleophold og prisen afhænger af type og længde. Du bør kontakte den højskole, du evt. kunne være interesseret i for at få den præcise pris på netop dit ophold. På hojskolerne.dk kan du læse om særlige ordninger, herunder støtteordninger for unge, der har brug for en mentor.

TEAM

DAN MARK

Team Danmark har etableret en række tilbud, der gør det muligt for dig at kombinere elitesport med en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår. Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du: – forlænge din gymnasiale ungdomsuddannelse med et år, samt forlænge både skole- og praktik­ periode på erhvervsuddannelser. – gøre skolen opmærksom på din status som atlet, opnå forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen. – ved sportsligt fravær med forbund få adgang til supplerende undervisning. For at opnå en sportslig godkendelse, skal du opfylde nogle sportslige kriterier og dyrke din sport i et forbund som er medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF). For at få et svar i god tid, skal du være opmærksom på, at g Ansøgnin ansøgningsfristen ofte er i starten af lig s om sport januar. Se Team Danmarks hjemme­ e: ls e d n godke side eller kontakt: Team Danmark Christina Teller, chte@teamdanmark.dk mobil: 2326 7610 Magnus Wonsyld, mawo@teamdanmark.dk mobil: 3010 4268

82

Højskolernes Hus Tlf. 3336 4040 kontor@ffd.dk hojskolerne.dk


FISKER

ERHVERVS

Er du fanget af det frie liv – og er du klar på en fremtid med fuld skrue? Så er der et HAV af muligheder i fiskeriets uddannelser. Alle, der vil arbejde i fiskeriet, starter med et obligatorisk 3 ugers søsikkerhedskursus. Herefter kan man tage fiskeriets 2-årige grunduddannelse, som veksler mellem praktik og skole. Du har derefter mulighed for at videreuddanne dig til skipper af 3. grad eller 1. grad. Er du over 18 år, kan du arbejde som fisker umiddelbart efter, at du har gennemført søsikkerhedskurset.

MARITIME UDDANNELSER De maritime uddannelser favner bredt – alt fra videregående uddannelser såsom skibsofficer og maskinmester, til kortere uddannelser som skipper, samt til erhvervsuddannelser som skibsassistent og skibsmekaniker. Alle uddannelserne veksler mellem skoleophold og praktik på skibe. HF-søfart er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse samtidig med, at du forbereder dig på en karriere til søs.

Fiskeriskolen, EUC Nordvest Ærøvej 9, 7680 Thyborøn Tlf. 9691 9230 fiskeri@eucnordvest.dk fiskeriskolen.dk / blivfisker.nu

De maritime uddannelsesinstitutioner – finder du på: worldcareers.dk

FORSVARET

Forsvaret er en af landets største uddannelsesinstitutioner og rummer med sine mere end 40 uddannelser mange muligheder for unge. Alle ved, at Forsvaret uddanner soldater. Men vidste du, at du også kan blive uddannet inden for sprog, ledelse, håndværk og meget andet? Og at en uddannelse i Forsvaret udfordrer dig på en anderledes måde med opgaver, hvor du prøver teorien fra klasselokalet af i virkeligheden? Du kan jo prøve at teste dig selv og få forslag til uddannelser i Forsvaret, der måske lige er dig! Tag testen på uddannelsesofficeren.dk Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarets Rekruttering Lautruphøj 8 • 2700 Ballerup • Tlf. 7281 9000 • karriere.forsvaret.dk

Musikalsk Grundkursus

MGK

MGK er for unge mellem 14 og 25 år. MGK forbereder dig på optagelsesprøven til musikkonservatorierne og giver dig mulighed for at udvikle dine musikalske evner gennem et intensivt musikalsk undervisningsforløb. MGK er et 3-årigt overbygningskursus som foregår på en musikskole. Undervisningen kan kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

MGK København

MGK Hovedstaden foregår på Københavns Musikskole Københavns Kommunes Musikskole Staldgade 29, 1699 København V Tlf. 3543 7073 musikskolen@kk.dk

For at komme på MGK skal man bestå en optagelsesprøve. MGK har optagelsesprøver i februar og marts hvert år. OBS! Tilmeldingsfrist er 1. februar! Undervisningen er gratis, men er ikke i sig selv SU-berettiget. Der er typisk 9-10 timers ugentlig undervisning og dertil kommer sammenspil i orkester og ensembler, koncerter og work­ shops, samt alt den tid du bruger på at øve udover.

MGK Helsingør hører til på Helsingørs Musikskole

MGK

Helsingør

Helsingør Musikskole Marienlyst 2, Bygning 11, 3000 Helsingør Tlf. 4928 1000 musikskolen@helsingor.dk

83


POLITI KADET

Der findes mange job- og karrieremuligheder inden for politiet. Du kan både uddanne dig til politibetjent, som er en toårig uddannelse, der for­ udsætter en ungdomsuddannelse først. Du kan også uddanne dig til politikadet. En poli­tikadet udfører grænsekontrol og bevogtning. Uddannelsen til politikadet giver adgang til at søge ind på politiuddannelsen. Uddannelsen til politikadet varer et halvt år. For at kunne blive optaget på uddannelsen skal du have et godt helbred, være fyldt 18 år ved studiestart, være dansk statsborger og have kørekort.

POLITISKOLEN Uddannelsescenter Øst Brøndbyøster Boulevard 30, 2605 Brøndby Tlf. 4515 2730 politiskolen@politi.dk politi.dk/politiskolen

BRAND MAND Der findes flere veje til at blive brandmand. Du kan eksempelvis uddanne dig via Beredskabsstyrelsen, dit kommunale brandvæsen eller via Falck.

Læs mere på blivbrandmandnu

.dk

84

En meget stor del er ansat som deltidsbrandmænd, det betyder at de er brandmænd ved siden at et andet job.


HVAD ER DU MEST STOLT OVER AT HAVE OPNÅET DET SIDSTE ÅR..? I DIN SKOLE?

I DIN FRITID?

85