Karriereguiden2020-2021-UU-RegionSjaelland

Page 1

TILHØRER Navn: Klasse:

KAR RIERE GUIDEN 2020- 2021

GODT PÅ VEJ MOD EN SPÆNDENDE VERDEN AF

UNGDOMS UDDANNELSER

REGION SJÆLLAND UU Ods her red UU Holb æk UU K a lundborg UU - Ros kilde UU Lejre UU V K øg e Bug t G reve Ung ec enter UU S orø UU Sla g else UU Ring s ted

Udd a nnelses vejledning en Næs t ved UU Ung evejen Fa xe Ung ec enter Vording borg UU G uldborg s und UU Lolla nd


KARRIERE GUIDEN TIL ELEVERNE

Velkommen til ”KarriereGuiden” – et hæfte, der gør dig klogere på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det kan være vanskeligt at skaffe sig et overblik over mulighederne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. Karriere­Guiden giver dig overblik over alle ungdomsuddannelserne i Region Sjælland. På de første sider kan du få viden om hvad ud­ dannelsesvejledningen indeholder og ikke mindst på uddannelsesparathedsvurderingen. KarriereGuiden indeholder samtidig en række praktiske øvelser, hvor du eksempelvis kan blive klogere på dine personlige styrker og hvad der kendetegner dig. Derudover kan du finde generel information om de enkelte uddannelser og uddannelses­ institutioner.

TIL FORÆLDRENE

Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms- og efterskoler i Region Sjælland modtager ”KarriereGuiden”. Hæftet kan også læses på jeres lokale ungevejledningscenters hjemmeside. Som forældre spiller I en vigtig rolle, når jeres barn skal træffe sit uddannelsesvalg efter grundskolen. Derfor opfordrer vi jer til at orientere jer i KarriereGuiden. Krav og indhold på ungdomsuddannelserne er hele tiden i bevægelse og har helt sikkert ændret sig, siden I selv valgte uddannelse, og derfor er Karriere­Guiden et rigtig godt supplement for samtalerne med jeres barn. Hvis jeres barn er uddannelsesparat, er det jeres ansvar, at ansøgningen til en ungdomsuddannelse bliver udfyldt og afsendt rettidigt. I får information om processen direk­ te i e-boksen fra Undervisningsministeriet. I kan også altid finde råd, hjælp og vejledning på ug.dk, hos Forældre­guiden på facebook eller hos eVejledning.dk.

SIDE 4

INDHOLD

2020- 2021

Min huskeliste

UDGIVET AF UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING I REGION SJÆLLAND Redaktionen Ulla Petersen (ansvars­ havende), Helle Sarka (tovholder), Dorte Rasmussen, Heidi Tejmers, Mai-Britt Buur, Mai-Britt Larsen, Mette Andersen, Mette Pedersen, Nina Jacobsen, Rikke Gram, Rikke Strange, Tanja Risom, Tina Nielsen, Tine Nihøj, Thomas Lund Madsen og Thomas Brosø. Alle fotos i denne del: iStock (by Getty Images) og Jan Haste. Grafik/tryk: Jan Haste/Compass Fairs. Oplag 28.000. Løssalgspris: kr. 39,-

Uddannelsesvejledning

SIDE 6

Hvilke ord kendetegner dig?

Hvad har betydning for dig?

Joblisten

Gode råd, Før og efter praktik

SIDE 16

SIDE 28

SIDE 18

SIDE 32

UngdomsOm uddannelser ansøgning Region Sjælland optagelse.dk

SIDE 43

SIDE 44

HHX

HTX

Praktikpladsen.dk

Alle Erhvervsuddannelser

SIDE 56

SIDE 64

SIDE 57

SIDE 65


Kære forældre

Hvor uddannelsesprarat er jeg?

Studievalgs Portfolio

De 24 styrker

Beskriv dig selv

Introkurser og brobygning

Hvem ser du op til?

Erhvervspraktik

Hvad er du mest stolt over?

ug.dk – din online guide

Sæt dig et mål

Din vej videre

10. klasse

FGU

De gymnasiale uddannelser

STX

HF

EUD Erhvervs uddannelser

EUX

Skills stafetten

STU og IGU

Andre uddannelser

VUC

SIDE 7

SIDE 19

SIDE 35 Social­ pædagogisk støtte

SIDE 45

SIDE 58

SIDE 79

SIDE 8

SIDE 20

SIDE 38

SIDE 46

SIDE 59

SIDE 80

SIDE 10

SIDE 24

SIDE 40

SIDE 48

SIDE 60

SIDE 81

SIDE 12

SIDE 26

SIDE 42

SIDE 50

SIDE 63

SIDE 84

www.uurs.dk


MIN

HUSKE LISTE

FOR DETTE SKOLEÃ…R

4

EGNE NOTER


INTROKURSER/BROBYGNING

UDDANNELSESEVENT

Uge:

Hvad:

Tilmeldingsfrist:

Hvor:

Bemærkninger:

Dato: Tidspunkt: Bemærkninger:

ERHVERVSPRAKTIK Dato: Tilmeldingsfrist: Job:

EFTERSKOLERNES DAG Hvornår:

Sidste søndag i september!

Tidspunkt:

Kl. 13.00 – 17.00

Se meget mere på efterskolerne.dk Virksomhed:

ANDET Kontaktperson:

Hvad: Hvornår:

Telefonnummer:

Bemærkninger:

ÅBENT HUS – JEG GERNE VIL DELTAGE I Hvor/hvornår:

Hvor/hvornår:

5


UNG DOMMENS UDDAN NELSES VEJLED NING

UDDANNELSESVEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

n Uddannelsesvejlederen giver kollektiv vejledning til alle elever i 7. - 10. klasse og hjælper i forhold til, at du får en god overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse. n I 8., 9. og 10.klasse skal du angive et eller flere uddan­ nelsesønsker, og dine lærere skal i samarbejde med vejlederen på din skole vurdere, om du er uddannelsesparat i forhold til dine uddannelsesønsker. n Uddannelsesvejlederen yder vejledning til de elever, som er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparate. n Uddannelsesvejlederen formidler og koordinerer introkurser og brobygning i 8.-10. klasse. n Uddannelsesvejlederen vejleder i forhold til erhvervspraktik og overgangen til ungdomsuddannelserne.

I løbet af dit uddannelsesforløb er der forskellige muligheder for af få uddannelsesvejledning UDDANNELSESVEJLEDNING Sørger for vejledning til alle elever i grundskolens ældste klassetrin og op til man bliver 25 år. Målet med vejledningen er at skabe refleksion, afklaring og motivation, som fører til

KOLLEKTIV VEJLEDNING

De vejledningsaktiviteter, som uddannelsesvejlederen kommer ud og laver i klasserne, kalder vi for kollektiv vejledning Introkurser, brobygning og erhvervspraktik er en del af dette, men i den kollektive vejledning arbejder vi blandt andet også med, at alle elever: n får et kendskab til hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job. n får en forståelse for de forskellige ungdomsuddannelser, deres indhold, struktur og muligheder. n bliver fortrolige med at arbejde med UG.dk (UddannelsesGuiden).

uddannelse, job eller anden aktivitet.

n kender til mulighederne for at få vejledning via eVejledningen.

STUDIEVALG

n løbende arbejder med deres refleksioner omkring uddannelse og job bl.a. i deres personlige studievalgsportfolio. Se mere om studievalgsportfolio på side 10.

Når du er gået ud af grundskolen og er godt i gang med en ungdoms­uddannelse, så kan du møde uddannelses­vejledere fra Studie­ valg. De vejleder unge videre i forhold til valg af videre­gående uddannelse og erhverv.

UDDANNELSESVEJLEDNING TIL UNGE UNDER 25 ÅR

for både dig og dine forældre at chatte,

Uddannelsesvejlederen vejleder også unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Det betyder, at du kan få hjælp af uddannelsesvejlederne, hvis du fx:

ringe og maile med en uddannelses­vejleder.

n skal i gang med en uddannelse og har brug for vejledning.

De vejleder til hele uddannelsessystemet.

n står uden arbejde og har brug for en uddannelse.

eVEJLEDNING.DK Undervisningsministeriets digitale uddannelsesvejledning. Her er det muligt

UDDANNELSESGUIDEN - UG.DK Her har du Danmarks største portal med opdateret indhold omkring alt inden for uddannelse og job. Portalen er udgivet af undervisningsministeriet.

n har valgt forkert og ønsker at skifte uddannelse. n har afbrudt en uddannelse og skal i gang med en ny uddannelse. n har været i udlandet og skal i gang med en uddannelse. n bare gerne vil vide mere om ungdomsuddannelser. n har brug for at høre en andens mening om dine planer. n overvejer at starte på en FGU.

6


KÆRE FORÆLDRE

Læs mer e om foræ ldre rolle n i DEL 2 • side 4-5 •

Læs mere om bæredygtighed og foræ ldre ­ inds ats i DEL 2 • side 10-11 •

Undersøgelser viser, at forældrene kommer på en sikker førsteplads, når de unge skal vurdere, hvem der har størst betydning for dem i deres valg af uddannelse. Så hvordan bliver I som forældre gode medspillere? Hvilke spørgsmål er gode at stille? Scan QR-koden og se en lille kort film med inspiration til, hvordan du, som forældre kan være med til at støtte dit barn gennem gode spørgsmål. FORÆLDREUNIVERSET PÅ UG.DK

FACEBOOK

Uddannelsessystemet vil altid ændre sig. Så når du skal støtte dit barn i at være nysgerrig på de mange muligheder, så er det en god ide at blive dus med Undervisningsministeriets uddannelsesguide ug.dk.

Hvis du er på Facebook, så kan du også få tips og inspiration via Facebook-siden ”ForældreGuiden - om unges valg af uddannelse”.

Her kan I undersøge uddannelsernes indhold, adgangskrav og jobmuligheder, søge på interesser og stille spørgsmål til en uddannelsesvejleder i eVejledningen. ug.dk har faktisk et helt forældreunivers – hvor alt er henvendt til dig som forældre. Du får eksempelvis hjælp til hvordan du støtter i valget, du kan læse om uddannelsesparathed og vejledningsaktiviteter og se hvad I skal huske i forbindelse med ansøgningen til ungdomsuddannelse. Via den lille QR-kode kan du se en kort videopræsentation af forældreuniverset.

Du vil bl.a. få tips til inspirationsværktøjer, information om forældrekurser, tidsfrister og optagelsesproducerer, samt mulighed for at drøfte emner med andre forældre direkte på væggen. Det er også muligt selv at stille spørgsmål og sende en privat besked, der besva­res af en uddannelsesvejleder.

LYT TIL PODCAST SERIEN Samtaler om uddannelse

I løbet af seks episoder møder du unge og eksperter, som har en masse gode input til jeres samtaler om uddannelse. Peg mobilkameraet på QR-koden, så kan du eksempelvis lytte til en af disse episoder:

EPISODE 1 EPISODE 2 EPISODE 3

”Forældre må godt blande sig” ”Er du i tvivl, er du ikke alene” ”Forældre som bolværk og modige rollemodeller”

7


Det er jeg god til

HVOR UDDAN NELSES PARAT ER JEG?

Min respekt Jeg kan vise hensyn over for andre – anerkende og respektere andres holdninger – har en grundlæggende situationsfornemmelse

Min tolerance Jeg kan omgås andre, som er forskellige fra mig selv – aflæse andre og sætte mig i deres sted – acceptere det, der afviger fra normalen

Min samarbejdsevne Jeg kan gå på kompromis og tilsidesætte mine egne behov – forstå og bruge feedback konstruktivt – danne nye relationer

Praksisfaglige

Min motivation

Mine værkstedsfærdigheder

Jeg har lyst til at lære – bidrager aktivt i undervisningen – har lyst til selv at søge viden – har viljen til at gøre ting færdige

Jeg kan håndtere frustrationer på en god og konstruktiv måde – tage ansvar for materialer og værktøjer – orientere mig hensigtsmæssigt på værksteder og lignende miljøer

forudsætninger

Jeg kan overholde aftaler – tage ansvar i gruppearbejde – modtage konstruktiv kritik – er forberedt til undervisningen

Min selvstændighed Jeg kan træffe egne valg og beslutninger – tage initiativ i løsning af opgaver – søge hjælp efter behov

Min mødestabilitet

Det skal jeg blive bedre til

forudsætninger

Personlige

Min ansvarlighed

8

Sociale

Jeg møder hver dag og til tiden – kan passe et eventuelt fritidsjob, sport eller anden fritidsaktivitet

Min valgparathed Jeg kan tage beslutninger – reflektere over mine valg og beslutninger – er bevidst om, at valg har konsekvenser

forudsætninger

Mit arbejdskendskab... Jeg kan overskue og planlægge min tid – overholde regler og rutiner – fungere i forskellige roller – deltage aktivt i diverse sammenhænge

Min evne til at anvende teori

Jeg kan omsætte teorier, metoder, beskrivelser og instruktioner til konkrete produkter – kombinere forskellige færdigheder og omsætte det til handling

Mine praktiske færdigheder Jeg kan handle hensigtsmæssigt i forhold til en opgaves beskrivelse og omfang – udvælge og bruge fysiske/digitale værktøjer – udvise kreativitet

Min evne til at skifte perspektiv Jeg kan arbejde ned i detaljen og samtidig bevare det samlede overblik over opgaven


Fagligeinge r

fo ru dsætn

Persontnliinggeer

snit i dst 4,0 i gennem Du skal have min EUX og HF. arakterer til EUD/ alle standpunktsk snit i alle standdst 5,0 i gennem Du skal have min X. til HHX, HTX og ST punktskarakterer

8. K L

mindst 02 9.+10. KndL e stDuanskdpalunhaktveskarakterer i både

fo ru dsæ

i gennem-

snit i afslutte Du skal atik til EUD/EUX. dansk og matem standgennemsnit i alle have mindst 4,0 i ve til HF. Du skal ha punktskarakterer unktsdp an st e emsnit i all mindst 5,0 i genn X. ST X, HTX og karakterer til HH

Vurderingens

Motivation Selvstændighed Ansvarlighed Mødestabilitet Valgparathed

4

områder

Ser på de praktiske eativifærdigheder og kr sætte teori tet. Om du kan om sammenhængene til praksis og forstå ab d. Om du har kendsk mellem del og helhe . ds pla jds r på en arbe til, hvad der foregå

e eller ”Høj” og kan ikk Vurderes ”Middel” eret rd vu g til, at du bliver alene give anlednin rat ikke-uddannelsespa

Respekt Tolerance Samarbejdsevne

Sociale ge r

fo ru dsætn in

Praksisfagr lige fo ru dsætn inge

KORT OM UPV Vurderingen er en proces, der indledes i 8.klasse og fortsætter til afslutningen af 9. eller 10.klasse. Alle elever vurderes til alle 3 kategorier af ungdomsuddannelser: • Erhvervsuddannelser • 3-årig gymnasiale uddannelser (HHX, HTX, STX) • 2-årig gymnasial uddannelse (HF) Vurdering sammenholdes efterfølgende med dit uddannelsesønske. Hvis du ønsker en uddannelsesretning, som du er vurderet parat til, så igangsættes der ikke yderligere tiltag. Ønsker du derimod en uddannelsesretning, som du er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparat til, så vil der blive lavet aftaler for en målrettet skole- og vejledningsindsats, som kan støtte og bakke op om, at du bliver parat til det, du ønsker.

9


STU DIE VALGS PORT FOLIO KORT FORTALT

Alle elever i 8.,9. og 10. klasse arbejder med studievalgsportfolio. I din studievalgsportfolio reflekterer du over de oplevelser du får gennem praktik, introkurser, brobygning, virksomhedsbesøg og meget andet. Så kan du bedre træffe et valg på et ordentligt grundlag og samtidig skabe sammenhæng mellem din skolegang og dit uddannelsesvalg. SÅ KORT SAGT VIL DU HER:

1 2 3

Få bedre styr på din viden og erfaringer om uddannelse og job Opdage nye muligheder Forholde dig til, hvad der er vigtigt for lige netop dig

Din uddannelsesvejleder viser dig, hvor du finder din personlige studievalgsportfolio.

VIGTIGT!

DEN SKAL VEDHÆFTES DIN ANSØGNING, NÅR DU SØGER VIDERE FRA 9. ELLER 10. KLASSE 10

HVAD SKAL JEG SKRIVE? Først og fremmest er der ikke nogen rigtig eller forkert måde – det er din personlige studievalgsportfolio. Men hvis du kan bruge lidt inspiration til nogle af de mange felter, så får du det lige her.

DEL 1: AKTIVITETER INTROKURSER (8. KLASSE)

➜ Hvilke uddannelser besøgte du? ➜ Hvad lærte du af nyt om udddannelserne, som du ikke vidste i forvejen? ➜ Hvilke forskelle og ligheder er der mellem de uddannelser du har besøgt? ➜ Hvad overraskede dig positivt og negativt? ➜ Hvordan oplevede du stedet (fællesarealer, bygninger, lokaler osv..?) ➜ Hvordan oplevede du, at man arbejder med de forskellige fag - og hvordan er det for dig? ➜ Var der noget på uddannelsen, som ikke lige ramte dig og dine interesser?

BROBYGNING (9./10. KLASSE)

➜ Se spørgsmålene under ”Introkurser”

UDDANNELSESAFTEN / ÅBENT HUS

➜ Fortæl om hvad du har deltaget i og hvilke uddannelser du har hørt om ➜ Hvad fik du ud af at deltage? ➜ Hvad fortalte de, som fangede dig og din opmærksomhed? ➜ Hørte du noget, som overraskede dig eller dem du var sammen med?

VIRKSOMHEDSBESØG

➜ Hvilken virksomhed har I besøgt? ➜ Hvad kan du kort fortælle om den virksomhed du har været hos? ➜ Hvilke forskellige job var der? ➜ Hvad oplever du, at man skal være god til for at være ansat der?

ERHVERVSPRAKTIK

➜ Se spørgsmål til erhverspratik på side 32-34.

UNDERVISNING I ”U&J”

➜ ”U&J” står for ”Uddannelse og Job” og er en del af din almindelige undervisning i skolen. Spørg din lærer, om I har arbejdet med nogle relevante emner, som du kan tilføje her.

VEJLEDNING

➜ Gennem din skoletid har du haft besøg i klassen af din uddannelsesvejleder. På hvilken måde har dette været en hjælp for dig? ➜ Har du også selv været til samtaler med din uddannelsesvejleder? Hvis ja, hvordan har dette så hjulpet dig?


UDDANNELSESGUIDEN

➜ Har du brugt UG.dk? Hvordan? ➜ Har du prøvet værktøjet ”Jobkompasset”, ”Adgangskortet”, ”UddannelsesZoom”, ”MitUG”?

FORLØB OG AKTIVITETER

➜ Tal sammen med din klassekammerater og lærerne om hvilke forløb du og/eller din klasse har deltaget i og nævn dem kort her.

PROJEKTOPGAVE 9.KLASSE

➜ Hvad var jeres overordnede emne? ➜ Hvilken problemstilling arbejdede du med? ➜ Hvordan oplevede du dit samarbejde med de andre i din gruppe? ➜ Hvilken oplevelse havde du med fremlæggelsen? ➜ På hvilken måde får du mere eller mindre ud af undervisningen ved at arbejde projekt­ orienteret som i din projektuge?

VALGFAG

➜ Hvilke valgfag har du haft i udskolingen? ➜ Hvad er årsagen til, at du valgte dem? ➜ Valgte du noget, som du allerede er god til, noget hvor du kunne prøve noget helt nyt eller noget du gerne ville blive bedre til?

HVAD BLIVER DU MOTIVERET AF I SKOLEN?

➜ Hvad synes du er interessant/spændende/ sjovt i timerne? ➜ Hvilke aktiviteter fanger dig og giver dig mere lyst til at deltage?

HVAD BLIVER DU MOTIVERET AF I FRITIDEN?

➜ Her kan du måske begynde med at skrive ”I min fritid kan jeg godt lide at...” ➜ Kom ind på hvad du kan lide at lave der hjemme, fritidsaktiviteter, sport, fritidsarbejde osv.

DEL 3: TANKER OM FREMTIDEN HVAD KUNNE DU TÆNKE DIG AT ARBEJDE MED I FREMTIDEN?

➜ Tænk gerne lidt bredt, så ikke nødvendigvis et bestemt job, men i stedet ”Noget indenfor...” eller ”Noget hvor jeg får mulighed for at...”

HVAD SKAL DER TIL FOR AT DET KAN LADE SIG GØRE?

➜ Det kunne være dine oplevelser fra deltagelse i Skills på erhvervsuddannelserne. ➜ Går du i 10.klasse, så kunne du fortælle kort om din OSO-opgave.

➜ Hvad skal du være særlig opmærksom på, for at du er godt på vej mod det du gerne vil? ➜ Hvilke personlige kompetencer er vigtige? Skal du fx kunne skære igennem, have en god fysik, være god til at samarbejde, god til at kommunikere eller være kreativ? ➜ Hvilke faglige kompetencer er vigtige? Skal du fx være god til matematik?

DEL 2: MOTIVATION OG STYRKE

DEL 4: OVERVEJELSER OM VALG...

ANDET

HVAD ER DU GLAD FOR AT ARBEJDE MED I SKOLEN OG HVORFOR?

➜ Hvilke fag har du det godt med? ➜ Hvad er det især i de enkelte fag du godt kan lide at arbejde med?

HVAD ER DINE STYRKER?

➜ Hvordan kan du bedst lide at arbejde i de forskellige fag? ➜ Du har også nogle af de 24 styker på side 13 – så du kan jo nævne dem her.

HVORDAN ER DIN ARBEJDSINDSATS I SKOLEN?

➜ Hvornår oplever du, at du yder mest i skolen? ➜ Hvor vigtigt er det for dig at gøre dit skolearbejde godt? ➜ Hvordan vil du beskrive dig selv og den rolle du tager i gruppearbejde? ➜ Hvor vigtigt er det for dig at overholde aftaler med dine lærere og klassekammerater? ➜ Hvor forberedt er du til undervisningen?

➜ Ud fra det du ved, skal du her beskrive hvad du oplever som fordele og ulemper ved de forskellige uddannelsesretninger. ➜ Hvis du overvejer andre muligheder end en ungdomsuddannelse, eksempelvis FGU, STU, ophold i udlandet, komme i arbejde eller noget helt andet, så er det også her du kan skrive om det.

DEL 5: FORVENTNINGER TIL VALG... HVAD ER VIGTIGST FOR DIG..?

➜ Når du ser på dit valg, hvad har så påvirket dit valg? Er det: Transport? Socialt miljø? Spændende indhold? Arbejdsformen? Bestemte fag? At du kender nogle andre på uddannelsen?

FORVENTNINGER..?

➜ Hvad ved du om hverdagen på uddannelsen? ➜ Hvad er en god elev på uddanelsen? ➜ Kender du andre der går på uddannelsen?

BLIVE BEDRE TIL..? ➜ Noget bestemt fagligt? ➜ Noget bestemt personligt?

11


DE

24

STYRKER MEGET

LIDT

12

STYRKER? Der findes 24 såkaldte karakterstyrker - og vi har dem alle i større eller mindre grad. Styrkerne er positive dele af vores personlighed, som har indflydelse på hvordan vi tænker, føler og opfører os. Tjek oversigten med styrker og markér på skalaerne i hvor høj grad du tænker du har dem...

Inspiration, tekster og ikoner venligst udlånt af Mindhelper.dk


NYSGERRIGHED

ÆRLIGHED

Du er interesseret i mange ting, har mange interesser og synes nye oplevelser er spændende.

Du er ærlig og oprigtig. Du holder, hvad du lover, og siger, hvad du mener.

DØMMEKRAFT

ENTUSIASME

Du er god til at se ting fra flere vinkler. Du er grundig og drager sjældent forhastede konklusioner.

Du har meget energi og kan lide at være aktiv. Du har et godt humør og er nem at begejstre.

VIDEBEGÆR

RELATIONER

Du kan godt lide at lære nye ting. Du bruger tid på at søge svar på ting, der undrer dig.

Du er god til at knytte tætte bånd til andre. Det betyder meget for dig at være tæt på folk, du holder af.

VISDOM

OMSORG

Dine venner kommer tit til dig for at få gode råd. Du er god til at åbne nye perspektiver og se ting fra flere sider.

Du står klar, når folk omkring dig har brug for hjælp. Du er opmærksom og nyder at gøre noget godt for andre.

MOD

SOCIAL INTELLIGENS

Du siger din mening og tør at gå egne veje. Du kæmper for det, der er vigtigt for dig.

Du kommer godt ud af det med andre. Du fornemmer, hvordan andre har det, og hvad de har brug for.

KREATIVITET

VEDHOLDENHED

Du har en god fantasi og får mange idéer. Du skaber kreative ting med dine hænder eller med dit hoved.

Du giver ikke op. Når du går i gang med noget, så gør du det færdigt. Også selvom det trækker tænder ud.

VÆRDSÆTTELSE

RETFÆRDIGHED

Du er god til at få øje på det smukke i livet. Du lægger mærke til og elsker smukke ting omkring dig.

Det er vigtigt for dig, at andre bliver behandlet ordentligt – også selvom du ikke nødvendigvis er enig med dem.

TAKNEMLIGHED

LEDERSKAB

Du nyder og værdsætter de gode ting i dit liv. Du er god til at vise andre, at du sætter pris på dem.

Du er god til at organisere og motivere i en gruppe. Du kan godt lide at tage ansvar og lede andre.

OPTIMISME

TILGIVELSE

Du ser det gode i livet – også selvom tingene ikke altid går din vej. Du ser lyst på fremtiden. Tænker ‘Det skal nok gå’.

Du bærer ikke nag, når andre sårer dig. Du ved, at alle begår fejl. Hos dig får folk en ny chance.

HUMOR

BESKEDENHED

Du tager ikke ting så tungt. Du er god til at se ting fra en skæv vinkel og skabe smil omkring dig.

Du fremhæver andre frem for dig selv og deler gerne anerkendelse med andre.

SPIRITUALITET

OMTANKE

Du tænker over meningen med livet og universet. Du er åben for, at ting kan hænge sammen på mange måder.

Du tænker dig om, inden du gør eller siger noget. Du er en grundig person, der træffer fornuftige valg.

SAMARBEJDE

SELVKONTROL

Andre kan regne med dig. Du er god til at få grupper til at fungere og nyder fællesskaber.

Du er fokuseret, målrettet og kan bevare roen og styre dit temperament.

13


TJEK OVERSIGTEN MED DE 24 STYRKER Ingen har alle styrker, men alle har nogle! Start med at se på styrkerne og sæt kryds på skalaerne ud fra hver styrke...

UDVÆLG DINE

3 TOPSTYRKER 1: 2: 3:

GIV ET EKSEMPEL PÅ HVORNÅR DU SIDST HAR BRUGT HVER AF DINE 3 TOPSTYRKER STYRKE 1: STYRKE 2: STYRKE 3:

HVILKEN AF DE 24 STYRKER VILLE DU GERNE HA’ MERE AF? NÆVN EN PERSON DU KENDER, SOM HAR DENNE STYRKE?

HVILKEN KENDT PERSON, TÆNKER DU, HAR DENNE STYRKE?

PÅ EN SKALA FRA 1-10 HVOR VIGTIGT ER DET SÅ FOR DIG AT FÅ MERE AF DENNE STYRKE?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14

HVILKE TING KAN DU GØRE I DAG FOR AT TRÆNE DENNE STYRKE?


1

3

HVILKE STYRKER VÆLGER ANDRE OM DIG? Sæt jer sammen og kig på listen over de 24 styrker. 2: Ved hver af de 3 styrker

skal I give et eksempel, hvor I har oplevet, at personen har vist styrken.

– du skal lave sammen med andre!

2

3

HVILKE STYRKER ER DER BRUG FOR HER?

DE KENDTE OG DERES TOPSTYRKER!

I skal nu sammen tænke tilbage! Hvilke styrker har der været brug for?

1: Skiftevis vælger I nu 3

styrker om hinanden.

STYRKE ØVELSER

1: I en episode i weekenden? 2: I den sidste engelsktime? 3: I den sidste idrætstime? 4: I det sidste frikvarter? 5: Her til morgen?

Begynd med at udvælge 3 kendte personer eller fiktive figurer fra film, bøger, tegneserier eller nyhederne. 1: Hvilke styrker synes I, at disse personer har? 2: Hvordan oplever I, at styrkerne bliver brugt?

HVILKE 3 STYRKER FIK DU?

1. DU FÅR BEDRE SELVVÆRD Mange er slemme til kun at fokusere på de steder, hvor de ikke lykkes. Det slider på selvværdet. Øv dig i stedet i at lægge mærke til, hvad dine styrker er. Det, du er god til og godt kan lide. Det booster dit selvværd – og du finder mere ro i dig selv.

2. DU BLIVER BEDRE TIL AT HÅNDTERE MODGANG

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT DU KENDER TIL DINE PERSONLIGE STYRKER?

I hårde tider er det særligt vigtigt at kende dine styrker. ‘Hvorfor?’, tænker du måske. Jo, du kan tænke på dine styrker som dine personlige supervåben. Er du fx kreativ, så kan du bruge denne styrke til at komme på løsninger. Kreativiteten kan også være et frirum – altså et sted, hvor du får et afbræk fra modgangen, mens du hækler, pimper din cykel eller opfinder en ny gryderet.

3. DU BLIVER GLADERE Kender du det, at tiden nogle gange flyver afsted, fordi du er totalt opslugt af det, du er i gang med? Hvis du kan finde din tilstand af flow, vil du være gladere og føle at alting bare går meget lettere.

4. DU FÅR LETTERE VED AT TRÆFFE GODE VALG At vælge uddannelse bliver nemmere, når du har et klart billede af dine styrker. Jo bedre du kender dig selv, jo bedre grundlag har du for at træffe nogle gode valg.

15


Hvilke ord KENDETEGNER dig? Sæt x ved alle de ord, du synes kendetegner dig: Fornuftig

Tolerant

Troværdig

Afslappet

Pålidelig

Nysgerrig

Målrettet

Impulsiv

Analytisk

Lyttende

Effektiv

Stædig

Energisk

Loyal

Ærlig

Pligtopfyldende

Humørfyldt

Velformuleret

Venlig

Beskeden

Beslutsom

Smilende

Eftertænksom

Musikalsk

Stabil

Gå-på-mod

Flittig

Fantasifuld

Åben

Humoristisk

Problemløsende

Nærværende

Omstillingsparat

Høflig

Udadvendt

Ambitiøs

Tålmodig

Struktureret

Forsigtig

Kreativ

Glad

Rolig

Serviceminded

Omsorgsfuld

Sjov

Hjælpsom

Initiativrig

Punktlig

Omhyggelig

Realistisk

HVILKE 3 ORD SYNES DU PASSER BEDST PÅ DIG? ORD 1

ORD 2

ORD 3

JOB 1

JOB 2

JOB 3

I HVILKET JOB ER DENNE EGENSKAB SÆRLIG VIGTIG?

GYMNASIALE UDDANNELSER

FIND 3 PERSONER SOM KENDER DIG GODT HVILKE 3 ORD SYNES DE PASSER GODT PÅ DIG?

16

HVEM:

HVILKE 3 ORD:

HVEM:

HVILKE 3 ORD:

HVEM:

HVILKE 3 ORD:

Jeg er særlig glad for, at dette ord blev valgt:

Jeg er overrasket over, at dette ord blev valgt:


HVAD DRØMTE DU EGENTLIG OM DENGANG DU VAR LILLE?

NOTER

– find også ud af, hvad din familie og dine venner drømte om engang. – hvordan har dine og deres drømme ændret sig? 17


HVAD HAR BETYDNING FOR DIG? 1. Sæt dig selv på skalaerne med et kryds Prøv bagefter at sammenligne dine krydser med en anden. Hvor er der forskelle og hvor er I enige? Forklar hvorfor I har sat krydserne de forskellige steder.

2. Sæt et job på skalaerne med en cirkel Hvordan lander jobbet på skalerne i forhold til dine egne krydser? Hjælp hinanden med at afgøre, hvor cirklerne skal placeres. Kan I blive enige? Brug UG.dk til at søge info om de forskellige job.

HVILKET JOB VÆLGER DU?

UDE INDE

TEORETISK PRAKTISK

FYSISK HÅRDT

FYSISK LET

MENNESKER

TING / DYR

MEGET KREATIVT

LIDT KREATIVT

BØRN VOKSNE

FAST ARBEJDSTID

FLEKSIBEL ARBEJDSTID

RUTINE OPGAVER

AFVEKSLENDE OPGAVER

HØJ LØN

LAV LØN

LIDT ANSVAR

MEGET ANSVAR

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_____________

HVILKE 2 OVENSTÅENDE VÆRDIER ER DE VIGTIGSTE FOR DIG?

1

2

HVILKE JOB KAN DU NÆVNE, HVOR BEGGE TO VÆRDIER BLIVER OPFYLDT?

18


SKAL DU BESKRIVE DIG SELV?

Hvad skal man have med, når man beskriver sig selv? Det kommer an på, hvem du skriver til - så husk at overveje, hvad du tænker, der er relevant for dem at vide. Herunder får du lidt generel inspiration til, hvad du kan overveje at komme ind på...

FRITIDSJOB?

OPSTARTEN?

Du kunne jo begynde med at fortælle, at du er en dreng/pige på XX år som er frisk, smilende, udadvendt, stille, ambitiøs. Find nogle gode nøgleord, som du synes siger noget om dig.

STYRKESIDER?

Hvad er dine styrkesider i skolen, i dit fritidsliv og som menneske? Er du en god ven/veninde, har du let ved at omgås andre, er du hjælpsom, ærlig, modig, handlekraftig, trofast, tolerant, samarbejdsvillig, musikalsk?

SKOLEN?

Hvilke fag kan du godt lide? Er der fag, du er særlig god til? Er der også fag, du er udfordret i? Hvordan synes du, at du arbejder bedst i skolen? Har du brug for ro? Arbejder du bedst i grupper eller alene? Laver du dine ting til tiden? Er du mødestabil? Hvordan vil andre mon beskrive dig som elev?

SÆRLIGE FORHOLD?

Er der særlige forhold, som gør sig gældende hos dig, som ville være godt at fortælle om? Det kunne være en diagnose eller andet, som har betydning for dig på den ene eller anden måde? Det kunne også være, at du er ordblind og er vant til at bruge IT-værktøjer? Hvad kunne være relevant at dele om dig selv her - og hvorfor?

Hvis du ekspederer i en butik eller på anden måde har med penge at gøre, så viser det, at du er pålidelig og ansvarlig. Det er du jo også, hvis du eksempelvis er babysitter? Ellers ville forældrene ikke betro deres børn til dig. Det kan også være, du ikke længere har et fritidsjob, men måske har du haft et gennem længere tid – så er det måske også værd at få med? Hvad har du fået af gode erfaringer fra dit fritidsjob?

FRITID?

Dit fritidsliv fortæller en masse om dig. Hvis du dyrker sport, så skriv endelig hvor mange gange om ugen du gør det og hvor lang tid du har gået til det. Måske dyrker du din sport 3 gange om ugen og er til stævner i weekenden, så kan det jo sige noget om, at du er stabil – ellers var du nok stoppet! Hvis din hobby er at samle på noget, bygge modelfly eller lignende, så viser det måske, at du har ordenssans, er omhyggelig og tålmodig. Er du tropsfører hos spejderne eller træner du børn i fodbold, håndbold eller andet, så kan det måske fortælle, at du har leder­ evner.

FAMILIEN?

Bor du i kernefamilie med X antal søskende? Eller med bonusfar/bonusmor? Har du bedsteforældre eller andre i familien, som betyder noget særligt for dig? Hvilken betydning har din familie for dig – eksempelvis i forbindelse med din skolegang og valg af uddannelse?

19


INTRO KURSER

INTROKURSER & BROBYGNING

BRO BYG NING 20


DET HANDLER OM, AT DU:

n oplever en eller flere ungdoms­uddannelser og evt. uddannelsessteder. n oplever de praktiske og teoretiske dele i uddannelserne.

HAR DU STYR PÅ, HVAD DU ER TILMELDT? Hvilken uddannelse og hvor er mødestedet?

n får et billede af, hvilke krav du vil blive mødt med på uddannelserne. n oplever studieforløbet og møder lærere og elever i deres daglige miljø. n gør dine egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø m.m. n får et kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse. n får bedre mulighed for at træffe valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. n bliver motiveret til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hvad tid skal du møde?

I 8. KLASSE: n I 8.klasse begynder du at forberede dig

til at vælge en ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse. I den forbindelse skal du ud og besøge nogle ungdomsuddannelser.

Hvordan kommer du derhen - og hvem følges du med?

n Besøgene kaldes introkurser og varer i alt

op til 5 skoledage, men de kan ligge spredt over flere dage. Introkurserne er obligatoriske for alle elever i 8. klasse. n Uddannelsesvejlederen planlægger i fælles-

skab med ungdomsuddannelserne introkurserne. Du skal ud og opleve mindst to uddannelser – mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (HHX eller HTX). n Dine oplevelser fra introkurserne skal styrke

dit kendskab til de forskellige ungdomsuddannel­ser og derved hjælpe dig til at kunne træffe et godt uddan­nelsesvalg.

Hvilke ting skal du medbringe?

I 9. KLASSE:

n I 9. klasse er der mulighed for at besøge

en ungdomsuddannelse gennem et brobygningsforløb, hvis du har brug for det. n Brobygningsforløbet i 9. klasse er som

Hvem skal du ringe til, hvis du bliver syg?

oftest mellem 2-5 dage samme sted. n Tal med din vejleder i god tid, hvis du over-

vejer at deltage i brobygning i 9. klasse.

I 10. KLASSE:

n Som elev i 10. klasse er det obligatorisk

at deltage i mindst én uges bro­bygning på en ungdomsuddannelse.

21


FORBEREDELSE

INTROKURSER & BROBYGNING HVILKE UDDANNELSE(R) – skal du ud at opleve?

VÆLG DE SPØRGSMÅL DU ER

NYSGERRIG PÅ AT FINDE UD AF...

Indholdet af uddannelsen

1

Hvilke fag er særligt vigtige på uddannelsen? Hvordan ser en typisk uge ud på uddannelsen? Hvor lang tid varer uddannelsen?

2

Hvor lang tid varer en typisk skoledag?

Krav til mig HVAD FORVENTER DU – vil passe godt på dig og dine interesser på den/disse uddannelser?

1

Hvilke adgangskrav er der til uddannelsen? Hvad skal jeg være god til? Hvad skal jeg interessere mig for? Hvor meget tid skal jeg bruge på lektier?

Elev på skolen Hvordan er man en god elev her? Hvilke sociale aktiviteter er der på stedet? Hvordan oplever eleverne hverdagen? Hvordan var det at begynde på uddannelsen? Hvad laver man i pauserne?

2

Hvad kan jeg blive Hvad kan jeg blive med denne uddannelse? Hvilke uddannelser kan jeg læse bagefter? Hvilke jobmuligheder har jeg bagefter?

Særligt for besøg på en erhvervsuddannelse HVILKE FAG + ARBEJDSMETODER – tror du fylder meget på den/disse uddannelser?

1

Hvordan afslutter jeg mit grundforløb? Hvor meget skal jeg kunne på forhånd? Hvor svært er det at finde en læreplads? Hvad sker der, hvis jeg ikke kan få en læreplads? Hvordan er EUX forskellig fra almindelig EUD?

Særligt for besøg på en gymnasial uddannelse Hvilke studieretninger har skolen? Hvilke fag skal man have udover studieretningen? Hvad nu hvis jeg fortryder mit valg af studieretning?

2

Hvor lang tid skal jeg regne med at bruge på lektier? Hvor god skal man være til de forskellige fag? Hvordan afslutter man et fag på A,B og C niveau?

22

TIP: Ta’ et billede af siden, så du har dine spørgsmål med i lommen!


OR MAN HEY! HV

GE

EVALUERING AF

ÅL ? RGVSAM U SPØ RE PÅ N AN DU S K

INTROKURSER & BROBYGNING

DU SKAL FÆRDIGGØRE DISSE

4 SÆTNINGER

UD FRA DINE OPLEVELSER

1 2 3 4

PÅ UDDANNELSEN SKAL MAN INTERESSERE SIG FOR...

1 2

DET SOM JEG IKKE VIDSTE OM UDDANNELSEN ER AT...

1 2

PÅ UDDANNELSEN KUNNE JEG BLIVE UDFORDRET PÅ AT...

1 2

EN RIGTIG FED TING VED UDDANNELSEN ER AT...

1 2 NEGATIV

POSITIV

TA’ TEMPERATUREN PÅ DINE OPLEVELSER OG UDDYB MED STIKORD INDHOLD

ARBEJDSMETODER

DET SOCIALE MILJØ

STEDET

ARBEJDSMETODER

DET SOCIALE MILJØ

STEDET

1

INDHOLD:

ARBEJDSMETODER: DET SOCIALE MILJØ: STEDET:

INDHOLD

2

INDHOLD:

ARBEJDSMETODER: DET SOCIALE MILJØ: STEDET:

23


HVEM SER DU OP TIL? HVEM I DIN FAMILIE..?

HVILKEN STYRKE (SIDE 12-13) BESKRIVER BEDST PERSONEN?

HVEM I DIN OMGANGSKREDS..?

HVILKEN STYRKE (SIDE 12-13) BESKRIVER BEDST PERSONEN?

HVILKEN KENDT PERSON..?

HVILKEN STYRKE (SIDE 12-13) BESKRIVER BEDST PERSONEN?

24


Ta' en velfortjent

HYGGE

PA U S E

Sådan spiller du: Du skal bruge en terning og en spillebrik Den spiller der først lander på 100 vinder! Lander du på et slangehoved, så ryk tilbage til feltet ved slangens hale!

Lander du i bunden af en stige, så klatrer du op til feltet i toppen af stigen!

Når du lander på en af disse 4 farver En modstander nævner et job. Nævn et andet job, som samarbejder med din modstanders job - og forklar hvordan... Hvis dit svar bliver godkendt = Ryk 3 felter frem!

Din modstander giver dig 3 hints om et job. Gæt hvilket job, der tænkes på! (max 3 forsøg) 1.forsøg = 5 felter / 2.forsøg = 4 felter / 3.forsøg = 3 felter

En modstander nævner et job. For hver egenskab du nævner, som er vigtig i dette job, må du rykke et felt frem! (dog max 5 felter) Ryk det antal felter frem, som I er enige om!

Din modstander stiller dig et spørgsmål, som handler om uddannelse. Har du svaret? Hvis ikke = bliv stående. Hvis ja = slå med terningen og... ...ryk din brik det antal felter frem, som terningen viser!

25


ERHVERVS

PRAK TIK Skal du snart i erhvervspraktik? Så skal du ud og være en del af hverdagen på en arbejdsplads og det kan du godt glæde dig til! Er du godt forberedt? Hvilket job ville være relevant for dig at afprøve? Hvordan kan du bruge dine oplevelser bagefter? Brug de næste sider med tips og tricks til, hvordan du får max ud af din erhvervspraktik.

26

Allerede fra 6. klasse kan din uddannelses­ vejleder i samarbejde med din skole tilbyde, at du kan få lov til at opleve et job i erhvervspraktik. Erhvervspraktik er noget man kan lave af­t ale om løbende gennem skoleåret. Nogle skoler har dog også planlagt faste uger for deres praktik. Varigheden af et praktikforløb er ofte en uge, men det er noget man også kan aftale individuelt. Du skal som hovedregel selv finde din praktikplads, så det kan være en god idé at lave en liste over job, du gerne vil prøve. På de næste sider får du inspiration til både at finde en erhvervspraktik, men også til hvordan du kan få mest ud af dine oplevelser før, under og efter.


NÅR DU SKAL FINDE EN PRAKTIKPLADS DU KAN BRUGE DIT NETVÆRK

1

Bedsteforældre Forældre og søskende Venner af familien Fætre og kusiner Tante og onkler Personlige venner

FAMILIE OG VENNER

2

Venners venner Venners forældre Forældres venner Forældres kollegaer Trænere/holdkammerater Personer fra fritidsarbejde Lærere og vejledere

PERSONLIGE RELATION

ER

3

Tilfældige bekendte Personer du har mødt i klubber eller andet Personer, som arbejder med noget spændende Online communities og netværk

ØVRIGE PERSONER

Måske gemmer der sig god inspiration i dit eget netværk til en praktikplads! Hvis du kigger godt efter, så kan nogle i dit netværk måske fortælle om deres egne erfaringer, anbefale dig videre til andre du kan få glæde af eller noget helt andet.

DU KAN BRUGE JOBKOMPASSET Find Jobkompasset ved at søge efter det på UG.dk. Vælg et område, der interesserer dig og se hvilke jobmuligheder, der findes inden for lige netop dette område. Klik på nogle af de job, som du ikke er helt sikker på hvad er – måske får du på den måde nogle gode idéer, til noget du kunne prøve af i din erhvervspraktik?!

DU KAN PRØVE PRAKTIKPLADSEN.DK Praktikpladsen.dk er et mødested for elever og virksom­ heder, som bruges til at finde lærepladser på erhvervs­ uddannelserne. Men derfor kan du godt bruge den alligevel - den kan nemlig hjælpe dig med at udsøge virkesomheder, som udbyder bestemte job.

27


JOB LISTEN Der findes HELT VILDT mange jobs, som du en dag kan overveje at søge! Her har du en oversigt med nogle få af dem men der findes altså MANGE flere! Brug listen som inspiration – måske til at finde praktikplads. Tilføj gerne andre jobs i de tomme felter hvis du kan!

INSPIRATION TIL AT FINDE ERHVERVSPRAKTIK

1

FOKUS PÅ BYGGERI OG HÅNDVÆRK

Anlægsgartner

Private virksomheder, anlægsentreprenører, kommuner...

Gulvlægger

Gulvbelægningsfirmaer, Tæppeforretninger, Byggemarkeder...

Tagdækker

Entreprenørfirmaer og byggeservicefirmaer...

Arkitekt

Tegnestuer i kommuner og private virksomheder...

Klejnsmed

Jern- og metalindustrivirksomheder, DSB, skibsværfter...

Tækkemand

Tækkefirmaer (stråtage)...

Brolægger

Mindre virksomheder, entreprenørvirksomheder og kommuner...

Landskabsarkitekt

Parkforvaltninger, frednings- og landskabskontorer, tegnestuer, bygge- og anlægsfirmaer...

Tømrer

Tømrer/snedkerfirmaer, byggeentreprenører...

Bygningsingeniør

Rådgivende ingeniørvirksomheder, håndværks- og entreprenørfirmaer i kommuners tekniske forvaltning...

Maskinmester

Handelsskibe, passagerskibe, boreplatforme, vindmølleparker...

Udstillings- og eventtekniker

Kulturhuse, musikhuse, udstillinger, museer...

Bygningsmaler

Malervirksomheder, entreprenørvirksomheders malerafdelinger...

Murer

Hos murermestre eller i entreprenørvirksomheder...

Vognmaler

Autolakererier, autoforhandlere, automekanikere, karosserifabrikker...

Elektriker

Elinstallatører, kraftvarmeværker, industrivirksomheder, elselskaber...

Ortopædist

Private bandagerier.....

VVS-installatør

Større vvs-firmaer, naturgasforsyningsselskaber, kommunale vand- og varmeforsyninger...

Energiingeniør

Rådgivende ingeniørfirmaer, offentlige og private forsyningsselskaber, private virksomheder...

Skiltetekniker

Skiltevirksomheder, stormagasiner, supermarkedskæder...

Værktøjsmager

Jern- og metalindustrien, plastindustrien...

Glarmester

Glarmesterforretninger, bilværksteder...

Smed

Smedeværksteder ofte tilknyttet forretninger, der fremstiller landbrugsmaskiner...

2

28

FOKUS PÅ UNDERVISNING, PÆDAGOGIK, SUNDHED OG OMSORG

Bibliotekar

Biblioteker...

Læge

Sygehuse, hospitaler, klinikker...

Social- og sundhedsassistent

Plejehjem, hjemmeplejen, hospitaler, institutioner...

Ergoterapeut

Plejeinstitutioner, hospitaler, klinikker, virksomheder, skoler...

Lærer

Folkeskoler, efterskoler, andre grundskoler og uddannelsesinstitutioner...

Sygeplejerske

Sygehuse, lægeklinikker, kommuner...

Fysioterapeut

Klinikker, sygehuse, plejehjem, virksomheder, idrætsklubber....

Musikterapeut

Specialbørnehaver, specialskoler, familiecentre, plejehjem, hospices...

Tale-hørepædagog

Kommunale centre for pædagogisk psykologisk rådgivning, Voksenuddannelsescentre, Tale- høreinstitutter samt hospitaler...

Handicaphjælper

Brugernes private hjem eller bofællesskaber...

Pædagog

Daginstitutioner, døgninstitutioner, plejehjem, hospitaler, behandlingshjem...

Tandklinikassistent

Private tand- og tandplejeklinikker, den kommunale tandpleje...

Kunstformidler

Gymnasieskoler, højskoler, offentlige institutioner...

Socialrådgiver

Offentlige forvaltninger, fagbevægelsen, dansk flygtningehjælp...

Tandlæge

Private tandlægeklinikker, den kommunale tandpleje...

Kørelærer

Køreskoler, forsvaret...

Sundhedsplejerske

Skoler, institutioner og private hjem....


3

FOKUS PÅ DYR, NATUR OG MILJØ

Agronom

Skoler, private firmaer, kommuner og staten...

Fiskehandler

Fiskeforretninger, supermarkeder, fiskebil...

Landmand

Gårde og landbrug...

Anlægsgartner

Anlægsgartnerier, kommuner...

Fisker

Fiskefartøjer i Nordsøen, Skagerrak, Østersøen og Kattegat, samt Nordatlanten...

Naturvejleder

Naturcentre...

Biolog

Universiteter, gymnasier, kommuner, biotek-industri, rådgivende firmaer, museer...

Geolog

Kommuner, staten og virksomheder i ind- og udland...

Planteskolegartner

Planteskoler, frilandsgartnerier, plantager...

Blomsterhandler

Butik...

Industrislagter

Andels- og privatslagterier...

Ridelærer

Ridecentre, rideskoler...

Dyrepasser

Zoologiske haver, hestestutterier, medicinalindustrien, dyrehandler...

Kort- og landmålingstekniker

Landinspektører, arkitekter, luftfotofirmaer, tekniske forvaltninger, Kort- og Matrikelstyrelsen...

Veterinærsygeplejerske

Dyrlægeklinikker, dyrehospitaler...

Dyrlæge

Dyrlægeklinikker, dyrehospitaler, sundhedsinstitutioner, slagterier...

Landbrugskonsulent

Dansk Landbrugsrådgivning, landbrugsskoler, tekniske skoler...

Væksthusgartner

Private gartnerier, botaniske haver...

Fiskeassistent

Dambrug...

Landinspektør

Offentlige eller private virksomheder...

4

FOKUS PÅ TRANSPORT, LOGISTIK, MEKANIK OG MASKINER

Automekaniker

Autoværksteder...

Flytekniker

Flyværksteder hos luftfartsselskaber eller i Flyvevåbnet...

Lufthavnsmedarbejder

Handlingselskaber i lufthavne...

Buschauffør

Bus- og rutebilselskaber...

Karrosserismed

Autoværksteder, lastvognsværksteder, karrosserifabrikker...

Låsesmed

Eget værksted, låse- og sikringsvirksomheder...

CNC-operatør

Industrivirksomheder i jern- og metalindustrien...

Kran- og truckfører

Kranfirmaer, byggefirmaer, havne, lagerbygninger...

Maskinfører

Entreprenørfirmaer, landbrug, maskinstationer, grusgrave, skovbrug, anlægsgartnerier, kommunale forvaltninger...

Cykel- og motorcykelmekaniker

Cykelhandlere, motorcykelforhandlere, motorcykelværksteder...

Køletekniker

Servicevirksomheder, produktionsvirksomheder, køleskibe...

Skibsbygger

Skibsværfter, boreplatforme...

Elektronikfagtekniker

Servicevirksomheder, videnskablige forskningsinstitutter, radio, tv, forsvaret...

Lastbilchauffør

Vognmandsfirmaer, speditionsfirmaer, fragtmandsforretninger...

Speditør

Speditionsfirmaer...

Entreprenørmaskinmekaniker

Serviceværksteder, Maskinstationer, landbrugsmaskinfabrikker...

Lager- og transportmedarbejder

Godsterminaler, engrosvirksomheder, fabrikker, havne...

Finmekaniker

Virksomheder der fremstiller finere instrumenter...

Logistikassistent

Engrosvirksomheder...

5

FOKUS PÅ KOMMUNIKATION, ØKONOMI, HANDEL OG KONTOR

Advokat

Advokatkontorer...

Informationsmedarbejder

Virksomheder, organisationer, kommuner og staten...

Reklamekonsulent

Reklamebureauer og markedsføringsbureauer

Assurandør

Forsikringsselskaber, banker, forsikringsmæglerselskaber...

Isenkræmmer

Isenkramforretninger, byggemarkeder og stormagasiner...

Revisor

Revisionsvirksomheder, banker, forsikringsselskaber, skatteforvaltninger

Bankrådgiver

Banker og pengeinstitutter...

Journalist

Medievirksomheder som aviser, radio, tv, internetfirmaer samt i offentlige og private virksomheders kommunikationsafdelinger...

Salgsassistent

Dagligvarebutikker, supermarkeder, specialbutikker

Ejendomsmægler

Ejendomshandlere, ejendomsmæglerfirmaer...

Jurist

Private virksomheder, offentlige virksomheder, foreninger og organisationer...

Shippingmedarbejder

Rederier, Befragtningsfirmaer

Eventkoordinator

Eventbureauer, marketingafdelinger i store virksomheder, feriecentre, forlystelsesparker, storcentre...

Marketingsmedarbejder

Private virksomheder inden for produktion og handel, marketingbureauer...

Translatør/tolk

Internationale institutioner, og virksomheder, oversættelsesbureauer, stat, kommuner

Farmakonom

Apoteker, sygehusapoteker, lægemiddelindustrien...

Materialist

Materialhandel (Matas)...

Tegnsprogstolk

Tolkebureauer, selvstændig virksomhed

Farvehandler

Tapet- og farveforretninger, byggemarkeder, varehuse...

Optiker

Optikerforretninger, synscentraler...

Økonom

Private og offentlige virksomheder

Handelsassistent

Engrosvirksomheder...

Realkreditassistent

Kreditforeninger, realkreditinstitutter...

Indkøber

Engrosvirksomheder...

Receptionist

Hoteller, konferencecentre, kursusejendomme, større virksomheder...

29


6

FOKUS PÅ FØDEVARER, ERNÆRING OG RESTAURANT

Bager/konditor

Bagerier, konditorier, Hotel- og restaurationskøkkener...

Ernæringskonsulent

Selvstændig, plejehjem, daginstitutioner, sportsklubber, fitnesscentre, hospitaler...

Cater

Cafeterier, kantiner, fastfoodforretninger, delikatesseforretninger...

Kok

Restauranter, cateringfirmaer, institutioner....

Detailslagter

Små slagterier, slagterforretninger, supermarkeder...

Mejeriarbejder

Mejerier...

Ernæringsassistent

Hospitaler, plejehjem, kostskoler, kantiner, restauranter...

Tjener

Restauranter, caféer, hoteller...

7

Hospitaler, plejehjem, børne- og ungdomsinstitutioner...

FOKUS PÅ NATURVIDENSKAB OG INGENIØRFAG

Bioanalytiker

Hospitaler, Sygehuse, Lægepraksis, Lægemiddelindustrien, Universiteter...

Farmakolog

Universiteter, Laboratorier...

Laborant

Forskningslaboratorier og kontrolinstanser i stat og kommuner...

Biokemiker

Universiteter, Laboratorier, Industrivirksomheder og offentlige institutioner...

Hospitalsfysiker

Sygehuse...

Laboratorietekniker

Laboratorier i store virksomheder universiteter, læreanstalter....

Biolog

Universiteter, gymnasier, kommuner, biotek-industri, rådgivende firmaer, museer...

Kemiingeniør

Den kemiske industri, levnedsmiddelindustrien, medicinalindustrien...

Maskiningeniør

Industrivirksomheder, transportsektoren, rådgivende ingeniørfirmaer, kommunernes tekniske forvaltninger...

Elektroingeniør

Forsynings- og kommunikationsvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer, kommunernes tekniske forvaltninger...

Kemiker

Private virksomheder, offentlige institutioner, universiteter, forskningscentre...

8

FOKUS PÅ INFORMATIONSTEKNOLOGI

Animator

Tegnefilmselskaber, Tv-stationer, multimediefirmaer...

IT-udvikler

Private og offentlige virksomheders it-afdelinger, internetudbydere og televirksomheder...

Teknisk designer

Industrivirksomheder, entreprenører, håndværkere, teknisk forvaltning, ingeniører, arkitekter...

Art Director

Reklamebureauer, PR- og kommunikationsbureauer, filmselskaber, bladhuse...

IT-supporter

Mindre og mellemstore virksomheder, kommuner...

Teletekniker

Teleselskaber, hospitaler, lufthavne...

Datatekniker

Industrivirksomheder, banker, forsikringsselskaber, hospitaler...

Programmør og systemudvikler

It- og softwarevirksomheder, konsulentfirmaer, virksomheders interne it-afdeling...

Webdesigner

Reklame- og kommunikationsbureauer, offentlige eller private virksomheder...

Grafisk designer

Reklamebureauer, aviser, forlag, tegnestuer, reklame- og informa­tionsafdelinger i større virksom­heder, Tv-stationer...

Systemadministrator

Kontorvirksomheder i det offentlige og private, konsulentbureauer...

9

30

Økonoma

DU KUNNE OGSÅ OVERVEJE...

Beklædningsdesigner

Konfektionsfabrikker, eget værksted, teatre, filmselskaber...

Fotograf

Eget atelier, videoproduktionsselskaber, nyhedsmedier, freelance...

Møbelsnedker

Selvstændige, møbelsnedker, fabrikker...

Billedkunstner

Værksted, atelier....

Frisør

Private saloner, teatre, tv-stationer, sygehuse, plejehjem...

Officer i forsvaret

Forsvarets kaserner, flyvestationer og søværnets skibe samt Forsvarskommandoen...

Brandmand

Statslige, kommunale og regionale redningsberedskaber, Falck...

Guld- og sølvsmed

Guld- og sølvsmed...

Politibetjent

Politistationer...

Ciselør

Større sølvsmedevirksomheder...

Gørtler

Værksteder i jern- og metalindustrien...

Redder

Redningskorps og brandvæsener...

Dekoratør

Forretninger, supermarkeder, udstillingsfirmaer, reklamebranchen...

Indretningsarkitekt

Private og offentlige tegnestuer, butikskæder, bladforlag...

Scenograf

Teatre, filmstudier, Tv-stationer, eget værksted...

Designteknolog

Beklædningsindustrien, mode-, møbel- og livsstilsbranchen...

Manuskriptforfatter

Teatre og på filmprojekter...

Filminstruktør

Filmselskaber, freelance...

Meteorolog

Vejrtjenester...

Flyveleder

Lufthavne og militære flyvestationer...

Musiker

Orkestre, Bands, Musikskoler....


BRUG JOBLISTEN

– TIL AT LØSE DISSE OPGAVER HVOR MANGE JOB I KATEGORIERNE 1-9 ER ERHVERVSUDDANNELSER, SOM DU KAN UDDANNE DIG TIL LIGE EFTER 9./10. KLASSE? KATEGORI 1

SKRIV ANTAL VED HVER KATEGORI

KATEGORI 2

KATEGORI 6

KATEGORI 3

KATEGORI 7

KATEGORI 4

KATEGORI 8

KATEGORI 5

KATEGORI 9

NU LEGER VI, AT DU SKAL UD I 3 PRAKTIKFORLØB I NÆSTE MÅNED! Vi har allerede fundet alle virksomhederne, så det eneste du skal gøre er at vælge de 3 job, som du gerne vil ud at opleve.

DU SKAL VÆLGE ET JOB FRA HENHOLDSVIS KATEGORI 1-2, 3-5, 6-9 NR 1: FRA KATEGORI 1-2 VÆLGER JEG DETTE JOB = NR 2: FRA KATEGORI 3-5 VÆLGER JEG DETTE JOB = NR 3: FRA KATEGORI 6-9 VÆLGER JEG DETTE JOB = ”JEG BEUNDRER DE MENNESKER SOM HAR DETTE JOB FORDI...”

SKRIV N Æ S TNINGE IG D FÆR

NR 1: NR 2: NR 3:

UDFORSK DIT NETVÆRK Kan du nævne mindst en person i dit netværk, som har et af jobbene i kategori 1? Hvis ja, så må du sætte kryds i den. Hvor mange af kategorierne kan du mon sætte kryds ved?!

KATEGORI 1

KATEGORI 2

KATEGORI 3

KATEGORI 4

KATEGORI 5

KATEGORI 6

KATEGORI 7

KATEGORI 8

KATEGORI 9

31


FØR Hvad hedder virksomheden/arbejdspladsen?

DIN ERHVERVS PRAKTIK Hvad tænker du, man skal være god til i det job, du skal ud at prøve? Eksempelvis: åben – selvstændig – pædagogisk – lyttende – impulsiv – god til at træffe beslutninger – opfindsom – tålmodig – udadvendt – rolig – ansvarsfuld – troværdig – organiseret – forsigtig – vedholdende – god til samarbejde – kreativ – omsorgsfuld – hjælpsom – fleksibel osv…

Hvor mange ansatte tror du der er?

Hvornår møder du – og hvornår har du fri?

Hvad slags tøj skal du møde op i?

Hvilke arbejdsopgaver tror du, at DU kommer til at afprøve under dit praktikforløb?

Hvilke typer opgaver løser virksomheden?

Hvad glæder du dig mest til i din praktik? Hvilke typer medarbejdere tror du, du kommer til at møde?

FIND PÅ 1-2 GODE SPØRGSMÅL, SOM DU TAGER MED TIL VIRKSOMHEDEN VIGTIGT: Man må ikke kunne svare ja/nej eller med et enkelt ord...

32

TIP: Ta’ et billede af siden, så du har dine spørgsmål med i lommen!


6

GODE RÅD TIL DIN ERHVERVS PRAKTIK

KOM TIL TIDEN

SIG ”HEJ” TIL DEM DU MØDER

Du bliver måske vist rundt på arbejdspladsen, eller måske skal du spise morgenmad med alle de andre ansatte. Det er en rigtig god idé, at du siger hej til alle, giver dem hånden og fortæller, hvad du hedder. Prøv også at lære navnene på dem som du skal være meget sammen med. Vær interesseret og stil spørgsmål, såsom ”Hvad laver du i virksomheden?”, ”Hvad kan du bedst li’ ved dit arbejde?”, ”Hvad er hårdt ved dit arbejde?”, ”Hvordan har du uddannet dig?”

Det betyder bare så meget, at du gør et godt indtryk aller­første dag på din praktikplads. Sørg for, at du kommer af sted hjemmefra i så god tid, at du ikke kommer for sent, hvis bussen er forsinket, eller du bare ikke kan finde vej. Husk at ha’ styr på, hvor du skal møde ind. Hvis alt bare spiller og du lander på adressen i vildt god tid, så kan du godt gå en ekstra tur om bygningen eller bare hænge lidt ud...

NYT STED NYE REGLER..!

GØR DIG SPILBAR

Ligesom en fodboldspiller skal gøre sig spilbar på banen, så skal du også huske at gøre dig spilbar på praktikpladsen. Når du mangler noget at tage dig til, så fortæl at du er klar til nye udfordringer. Vis initiativ og interesse – jo mere du spørger, jo mere får du ud af dit forløb! Så enkelt er det.

GØR DIG UMAGE

Det er meget simpelt; Hvis du koncentrerer dig og sætter dig ind i det, der bliver sagt på din praktikplads, så bliver det meget sjovere. Du får lov til mere og får endnu flere gode erfaringer med dig. Du behøver ikke være den hurtigste til at løse en opgave som er ny for dig. Begynd med at løse den opgave du bliver stillet godt - så kan du sætte tempoet op når du er mere sikker på hvad du skal.

Hvornår skal du møde og hvornår har du fri? Skal du selv have mad med, eller er der en kantine? Er der regler om hvad tøj du kan have på? Er det mon okay at bruge sin mobil i arbejdstiden? Du kan jo naturligvis ikke vide, hvilke regler der gælder. Spørg bare - det er god stil! ;-)

HUSK AT SIGE FARVEL HVER DAG

Det er altså bare god stil at sige ”Tak for i dag – vi ses i morgen” hver dag du får fri. På din sidste dag skal du huske at sige farvel og tak til alle på din praktikplads – gi’ dem hånden ligesom da du startede i din erhvervspraktik. Hvis det har været en fed uge, kan du jo tage en lille kage eller lignende med, men du behøver det ikke! Bare du husker at sige pænt tak for denne gang. Som en god afslutning kan du fortælle dem lidt om: Hvilke dele af jobbet du kunne li’, hvad du har fået ud af at være hos dem, og hvad du synes de har været gode til...

33


EFTER EFTER DIN ERHVERVS PRAKTIK

Herunder er der 7 bobler med spørgsmål – svar på dem så godt du kan. Måske kan I få lov til at tale om dem i grupper i din klasse, så I på den måde kan dele jeres oplevelser og erfaringer med hinanden.

Hvad k an du fort ælle om den

virksom

du har v

d

bb o j f a

hed

æret i..

d e l e avde du de

?

d kan Hva et om d e l l tæ u for

job

du Gør sæ

”Jeg be

ke Hvil

t..? røve p r a h

tningen

færdig

:

u ndre r de men som ar nesker bejder s , om (d_it_p_ra tik_ _k_ jo_ b) fordi...” e Hvordan ku nn endnu du ha’ fået en

e bedre oplevels

g

et

t

..? med h t d go ikke / t od Nævn

alle de ting

god til, man skal være ed jobbet... for at lykkes m g, er du ...hvilke af de tin selv god til?

Hvilke

job e r d n a i

r var de ..? heden m o s r k r vi rsone

gpe dre fa d? n a e k b” me vil ...og h ejder ”dit jo rb sama

i din praktik..?

den du / virksomhe ...hvad ku nne des? ha’ gjort anderle

De gode gruppesnakke, kan være en god ”opvarmningsøvelse” til det sidste du også skal – nemlig at logge ind på din studievalgsportfolio og udfylde feltet omkring erhvervspraktik. 34


R

HVAD ER DU MEST STOLT OVER AT HAVE OPNÅET DET SIDSTE ÅR..? I DIN SKOLE?

I DIN FRITID?

35


TA’ TUREN RUNDT OG SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE

1

Har d overvu hvad ejet, god tidu er svært l og har ved?

2

6

5

Hvordan vil du blive mere sikker på dit valg?

BONUS TIP! RING

36

Har du overvejet, hvordan du lærer bedst?

På hv måde ilken dit va er re a l i s l g tisk?!

Du kan også komme i kontakt med en evejleder på ug.dk!

FACEBOOK CHAT

MAIL


Du udvikler dig, møder nye mennesker, får nye tanker og idéer. Måske kan du ikke komme ind på det, du håbede på!

1

Hvordan skal DIN plan B se ud, så den kan give god mening for dig?

2

Hvad er du god til i skolen og i fritiden? Hvad har du svært ved? Hvad vil du gerne blive bedre til og hvad skal der til for, at du kan blive det?

Vi har hver især nogle bestemte måder, vi godt kan lide at arbejde på: alene, sammen med andre, mundtligt, skrift­ ligt osv… Hvilke arbejdsmetoder passer godt på dig? Er det også der, du synes du lærer bedst?

3

På hvilken måde kan det betyde noget for dig, når du skal vælge uddannelse?

Hvilke uddan overv nelser og hv ejer du orfor?

3

Når du vælger noget – ja så vælger du også noget fra! Derfor er det vigtigt, at du kender til dine muligheder, så du kan vælge det rigtige for dig. Hvad er det, som får dig til at vælge en bestemt uddannelse? Hvor meget kender du til alle de uddannelser, du vælger fra?

Hvad er din

PLAN B? 4

Hvad kan du eksempelvis fortælle om: - Indholdet på uddannelsen? - Fagene og hvor meget de fylder? - Måden man arbejder med fagene? - De krav der bliver stillet til dig? Hvor meget har du undersøgt på ug.dk og uddannelsesstedets egen hjemmeside?

Hvordan lever du op til disse? Er der noget, du bør have særligt fokus på, for at blive mest mulig klar til uddannelsen?

6

Hvad har du allerede gjort for at træffe et valg, som giver mening for dig? Hvad kan du gøre for at forberede dig endnu mere på dit valg? Hvem kan hjælpe dig?

GYMNASIALE UDDANNELSER GYMNASIALE UDDANNELSER

4

Hvor meget ved du om de uddannelser, du overvejer?

5

Når du har undersøgt uddannelsen godt, så har du også en fornemmelse af de krav og forventninger, der vil blive stillet til dig.

37


UG.DK UG.DK DIN ONLINE UDDANNELSES GUIDE

På UddannelsesGuiden UG.dk finder du information om alle uddannelser i Danmark, samt job og karriereveje. Her kan du på egen hånd finde svar på spørgsmål om fx optagelse og adgangskrav – og hente FÅ INSPIRATION inspiration til valg af uddannelse, ved hjælp af Prøv nogle af værktøjerne, som hjemmesidens digitale værktøjer og videoer. inspi­ration til valg af uddannelse og job. Se fx Jobkompasset, Adgangskortet, Uddannelseszoom, mit ug og andet...

SØGEFELTET Resultater opstillet i kategorier: Grønne sider = uddannelser – bl.a. steder, opbygning, adgangskrav mv.

Lilla sider = jobs – bl.a. opgaver, arbejdsplads, løn, muligheder mv..

Grå sider = artikler – bl.a. interviews med ansatte, lovstof mv.

TIL ALLE Generel info om alle ungdomsuddannelserne. Derudover et forældreunivers med alt om parathedsvurdering, videoer og hjælp...

AKTUELT INDHOLD Indholdet skifter løbende, så aktuelle nyheder altid er på forsiden.

JOBKOMPASS

ET

de mange re nysgerrig på Her kan du væ kompasset s i Danmark. På jobs, som finde t din interesse, vælger du førs mpasset dig og så viser ko er dertil! jobs, der pass klikke Husk også at jobs, de på d in g di e ke som du ik lig ... er kend

Gem UG.dk + evejledning.dk på din mobil Så er de altid lige ved hånden!

eVejledning – næsten altid åben

Kom i kontakt med en uddannelsesv ejleder via chat, telefon, mail, facebook . De afholder også digitale møder i løbe t af året!

ADGANGSKORTET Hvilke videregående uddannelser, giver de forskellige kombinationer af fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser, adgang til? Få overblikket på adgangskortet!

38


KUG.DK ZOOM IND PÅ ET JOB MED JOBSIDERNE PÅ UDDANNELSESGUIDEN

JEG UNDERSØGER JOBBET SOM MULIGE ARBEJDSSTEDER

Find flere eksempler på, hvor man kan være ansat...

BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER

Se på ug.dk (+ evt. arbejdsmarkedsbalancen.dk)

Gode jobmuligheder Mindre gode jobmuligheder HVOR I LANDET ER MULIGHEDERNE BEDST?

Hvad tjener man i løn?

NÆVN 2 EGENSKABER, SOM DU MENER MAN ISÆR SKAL HAVE, FOR AT TRIVES I DETTE JOB Man kan eksempelvis være: åben - selvstændig - pædagogisk - lyttende - impulsiv - god til at træffe beslutninger - opfindsom - tålmodig - udadvendt - rolig - ansvarsfuld - troværdig - organiseret - forsigtig - vedholdende - god til samarbejde - kreativ - omsorgsfuld - hjælpsom - fleksibel - god til koncentration - osv…

Det er vigtigt, at man er:

Fordi:

Det er vigtigt, at man er:

Fordi:

NÆVN 2 EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE ARBEJDSOPGAVER I DETTE JOB Hvad laver man helt konkret, hvis man har dette job? Måske kan du finde nogle opgaver, man ikke lige havde tænkt over…

1 2 HVILKE UDDANNELSESVEJE KAN FØRE TIL DETTE JOB? Hvilke veje gennem uddannelsessystemet kan du tage, for at komme til dette job? Bliver du i tvivl, så prøv evt. at spørge eVejledningen!

Hvad lang er den på afslutter Hvor tidsamlede ville det længde ta’ fra man uddannelsesvejen 9. klasse..? 9.klasse og til manefter er færdiguddannet? Hvilke adgangskrav møder du undervejs på din uddannelse frem mod jobbet?

39


SÆT DIG ET MÅL HER SKAL DU VÆRE KONKRET OG

PRÆCIS – SÅ DU KAN SE, NÅR DU

ER I MÅL !

DEADLINE FOR AT NÅ MIT MÅL :

Hvad er det helt præcist, jeg vil opnå?

1 Hvordan ved jeg, at jeg er i mål?

2 3

Målet betyder noget for mig fordi...

4

Hvor vigtigt er målet for mig på en skala fra 1-10? = Hvem skal hjælpe mig og med hvad..?

5 For at komme godt fra start med at nå mit mål vil jeg begynde med at...

40


INFO OM UDDAN NELSERNE UDDANNELSESOVERSIGT

SIDE 42

DE GYMNASIALE UDDANNELSER

UDDANNELSERNE I REGION SJÆLLAND

HHX

PRAKTIKPLADSEN.DK & GTILP.DK

HTX

EUD- KORT

STX

SKILLS

HF

SIDE 43

SÅDAN LAVER DU EN ANSØGNING

SIDE 44

MULIGHED FOR STØTTE

SIDE 45

SIDE 50 SIDE 56 SIDE 57 SIDE 58

EUX

SIDE 63

SIDE 64 SIDE 65 SIDE 79

10. KLASSE

SIDE 59

ANDRE UDDANNELSER

FGU

ERHVERVS UDDANNELSER

VUC

SIDE 46

SIDE 48

SIDE 60

SIDE 81

SIDE 84

41


DIN VEJ DIN J

OOB ERUJ DDABO&G NNE L

EFT

VEJ VIDERE

SE

UN ERS BACHEIV LOR/KITAENTS DIDAT 3-5 ÅR

EFTER

9./10. KLASSE

TEKNISK

STUDENTEREKSAMEN

10.KL

JOB

DE FAGLIGE NIVEAUER

EL SE SV EJ PÅ DIN UD DA NN OM , AT HAVE AV KR DE MØ DU KA N EM T NIV EA U. FA G PÅ ET BE ST NIVAU ER NE HE R KA N DU SE UN GD OM S PÅ DE EN KE LT E UD DA NN EL SE R

MERKANTIL STUDENTEREKSAMEN

ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

ALMEN

STUDENTEREKSAMEN

3 ÅR

42

3 ÅR

3 ÅR

HF

STX

HHX

HTX

HØJERE

FORBEREDELSES EKSAMEN

2 ÅR

Denne uddannelse kræver en visitation

ERHVERVSUDDANNELSE

4-5 ÅR

2-5 ÅR

4

DE HOVEDOMRÅDER: KONTOR, HANDEL & FORRETNINGSSERVICE OMSORG, SUNDHED & PÆDAGOGIK BYGGERI, TEKNOLOGI & TRANSPORT FØDEVARER, JORDBRUG & OPLEVELSER

FGU STU

(GF 1)

9.KL

(GF2)

EUX HHX HTX STX HF

EUD

EUD

EUD

EUX HHX HTX STX HF

3- 4 ÅR

ÅR

A

EUX HHX HTX STX HF

BACHELOR

EUX

G

F

E

D

C

B

PROFESSIONS-

ERHVE AKAD RVSE 2 - 2 , 5 MI

SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

OP TIL 3 ÅR FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

OP TIL 2 ÅR


J

UNGDOMS UDDANNELSER BY ASNÆS BALLERUP FAXE GREVE HASLEV HOLBÆK HØNG ISHØJ KALUNDBORG KORSØR KØBENHAVN KØGE MARIBO NAKSKOV NYKØBING FALSTER NÆSTVED RINGSTED ROSKILDE SLAGELSE SOLRØD SORØ TAASTRUP VORDINGBORG

REGION

SJÆLLAND

UDDANNELSESSTED, ADRESSE Odsherreds Gymnasium – Åstoftevej 34, 4550 Asnæs NEXT, Ballerup – Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup VUC Storstrøm, Faxe – Præstøvej 5, 4640 Faxe EUC Sjælland – Rådhusholmen 10, 2670 Greve Greve Gymnasium – Rådhusholmen 12, 2670 Greve VUC Roskilde, Greve – Rådhusholmen 12A, 2670 Greve EUC Sjælland – Finlandsgade 18, 4690 Haslev Midtsjællands Gymnasium, Haslev – Skolegade 31, 4690 Haslev ZBC, Haslev – Skolegade 21, 4690 Haslev EUC Nordvestsjælland – Absalonsvej 20, 4300 Holbæk Slotshaven Gymnasium – Slotshaven 1, 4300 Holbæk ZBC SOSU Sjælland, Holbæk – Slotshaven 3, 4300 Holbæk Stenhus Gymnasium – Stenhusvej 20, 4300 Holbæk Nordvestsjælland HF og VUC – Slotshaven 5, 4300 Holbæk Høng Gymnasium og HF – Hovedgaden 2, 4270 Høng Landbrugsskolen Sjælland – Finderupvej 8, 4270 Høng NEXT, Ishøj – Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj Allikelund Gymnasium – J. Hagemann-Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg EUC Nordvestsjælland – Rynkevangen7-9, 4400 Kalundborg Kalundborg Gymnasium & HF – J. Hagemann-Petersens Allé 4, 4400 Kalundborg Nordvestsjælland HF og VUC – J. Hagemann-Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg VUC Vestsjælland Syd, Korsør – Skolegade 1, 4220 Korsør NEXT Uddannelse København – Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby Hotel og Restaurant Skolen – Vigerslev Allé 18, 2500 Valby TEC – Stæhr Johansens Vej 5- 7, 2000 Frederiksberg EUC Sjælland – Campusbuen 31, 4600 Køge Køge Gymnasium – Gymnasievej 4, 4600 Køge Køge Handelsskole – Lyngvej 19, 4600 Køge ZBC SOSU Sjælland, Køge – Campusbuen 40, 4600 Køge VUC Roskilde, Køge – Gymnasievej 2, 4600 Køge CELF Maribo – C.E. Christiansens Vej 12, 4930 Maribo Maribo Gymnasium – Refshalevej 2, 4930 Maribo CELF Nakskov – Søvej 6, 4900 Nakskov Nakskov Gymnasium og HF – Søvej 6, 4900 Nakskov VUC Storstrøm, Nakskov – Søvej 60, 4900 Nakskov CELF Nykøbing Falster – Merkurs Plads 1 / Kringelborg Allé 7, 4800 Nyk. F. Nykøbing Katedralskole – Poul martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F. SOSU Nykøbing Falster – Vestenborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. VUC Storstrøm, Nykøbing Falster –Bispegade 5, 4800 Nykøbing F. EUC Sjælland – Jagtvej 2 / Malervænget 4, 4700 Næstved Herlufsholm Skole – Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved Næstved Gymnasium og HF – Nygårdsvej 43, 4700 Næstved ZBC SOSU Sjælland, Næstved – Troensevej 2, 4700 Næstved VUC Storstrøm, Næstved – Teatergade 23, 4700 Næstved ZBC Næstved – Handelsskolevej 3, 4700 Næstved Midtsjællands Gymnasium, Ringsted – Ahorns Allé 11, 4100 Ringsted ZBC SOSU Sjælland, Ringsted – Selandia Park 6-8, 4100 Ringsted VUC Vestsjælland Syd, Ringsted – Ahorns Allé 1, 4100 Ringsted ZBC Ringsted – Ahorns Allé 3-5, 4100 Ringsted Roskilde Handelsskole, Handelsgymnasiet– Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Himmelev Gymnasium – Herregårdsvej 10, 4000 Roskilde HTX Roskilde – Pulsen 4, 4000 Roskilde Landbrugsskolen Sjælland - RTS – Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde Roskilde Gymnasium – Domkirkepladsen, 4000 Roskilde Roskilde Katedralskole – Holbækvej 59, 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole – Pulsen 10, 4000 Roskilde ZBC SOSU Sjælland, Roskilde – Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde VUC Roskilde – Læderstræde 4, 4000 Roskilde ZBC Roskilde – Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde ZBC Selandia – Bredahlsgade 1B / Willemoesvej 4, 4200 Slagelse Slagelse Gymnasium og HF-kursus – Willemoesvej 2A, 4200 Slagelse ZBC SOSU Sjælland, Slagelse – Ingemannsvej 61, 4200 slagelse VUC Vestsjælland Syd, Slagelse – Herrestræde 11, 4200 Slagelse Solrød Gymnasium – Solrød Center 2, 2680 Solrød Str. Sorø Akademis Skole – Akademigrunden 8, 4180 Sorø NEXT, Taastrup – Skagensgade 3, 2630 Taastrup EUC Sjælland, Vordingborg – Elmealle 2, 4760 Vordingborg SOSU Nykøbing F., Vordingborg – Chr. Richardsvej 43,, 4760 Vordingborg Vordingborg Gymnasium & HF – Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg VUC Storstrøm, Vordingborg – Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg ZBC Vordingborg – Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg

HJEMMESIDE EUD EUX STX HHX HTX HF ANDRE odsherreds-gym.dk x x x nextkbh.dk x x vucstor.dk x eucsj.dk x greve-gym.dk x x vucroskilde.dk x eucsj.dk x msg-gym.dk x x zbc.dk x eucnvs.dk x x slotshaven.dk x x zbc.dk x x stenhus-gym.dk x x I+T nordvestvuc.dk x hoeng-gymhf.dk x x lssj.dk x x nextkbh.dk x x x x x allikelund.dk x x x x eucnvs.dk x x kalgym.dk x x A nordvestvuc.dk x vuc-vs.dk x nextkbh.dk x x x x x x hrs.dk x x tec.dk x x x x eucsj.dk x x x kggym.dk x x khs.dk x x x zbc.dk x x vucroskilde.dk x celf.dk x x maribo-gym.dk x x celf.dk x x x x nakskov-gym.dk x x vucstor.dk x celf.dk x x x x nykat-gym.dk x x sosunyk.dk x vucstor.dk x eucsj.dk x x x herlufsholm.dk x I naestved-gym.dk x x A + T zbc.dk x x vucstor.dk x zbc.dk x x x msg-gym.dk x zbc.dk x x vuc-vs.dk x zbc.dk x x x x rhs.dk x x x himmelev-gymnasium.dk x x htxroskilde.dk x lssj.dk x x roskilde-gym.dk x x roskildekatedralskole.dk x T rts.dk x x zbc.dk x x vucroskilde.dk x zbc.dk x x sceu.dk x x x x A slagelse-gym.dk x x zbc.dk x x vuc-vs.dk x solgym.dk x x soroe-akademi.dk x nextkbh.dk x x eucsj.dk x sosunyk.dk x x vordingborg-gym.dk x x vucstor.dk x zbc.dk x x x x

A – Andre forhold, såsom Aspergers/Autisme andre psykiske lidelser

I – IB, pre-IB

T – Team Danmark Uddannelses Partner

43


OM ANSØGNINGEN

DU SKAL SØGE DIGITALT VIA UNDERVISNINGSMINISTERIETS ANSØGNINGSSKEMA PÅ

OPTAGELSE.DK

OG DINE FORÆLDRE SKAL UNDERSKRIVE VIA NEMID Din uddannelsesvejleder kommer i din klasse og hjælper alle i gang med at bruge optagelse.dk. Du skal desuden vedhæfte din studievalgsportfolio, som du har arbejdet med i udskolingen, når du søger direkte efter 9. eller 10. klasse. Brug for hjælp til ansøgningen?

ANSØGNINGSFRIST

= 1. MARTS 44


SPS MULIGHED FOR STØTTE TIL AT GENNEMFØRE DIN UDDANNELSE

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning og støtte, så du kan gennem­føre en uddannelse.

Læs om en sær lig HF-k lass e med støt te i DEL 2 • side 18 •

Du kan fx få hjælpemidler, specialundervisning, sekretærhjælp, støttetimer og andet. Når du søger din ungdomsuddannelse via optagelse.dk i 9. eller 10.klasse, skal du beskrive, hvad du tidligere har fået af specialundervisning, støtte og hjælpemidler, så skolen kan se, hvad du har behov for af hjælp på uddan­ nelsen.

Mød Mati lde i DEL 2 • side 20 •

Er du gået ud af skolen, når du søger optagelse, skal du selv, så snart du har fået besked om optagelse, kontakte skolens studievejledning eller SPS-vejleder og gøre opmærksom på, at du vil få brug for special­ pædagogisk bistand. Du skal desuden sende dokumen­ tation for dit behov for støtte. Dit nye uddannelsessted vurderer, om du kan tilbydes specialundervisning eller specialpædagogisk bistand. Uddannelsesstedet holder møder med dig og andre involverede personer for at afklare, hvilken slags støtte du har brug for og søger støtte på dine vegne. Nogle uddannelsesinstitutioner tilbyder særligt tilrettelagte gymnasiale forløb for unge med funktionsnedsættelser og/eller særlige behov. Kontakt din vejleder i din kommune for mere information, hvis du vil vide mere om denne mulighed.

FIND INFO HER

45


KLASSE

10. EN GOD VEJ!

INTRO

LIN JE R OG TILBU

SAMTAL

Du kan gå i 10. klasse i kommunens 10. klasse-tilbud eller en fri- eller privatskoles 10. klasse. Du kan også tage 10. skoleår på fx en efterskole, en ungdomsskole eller en fri fagskole.

VALG AF 10. KLASSE ER EN GOD IDÉ FOR DIG, HVIS:

n Du er i tvivl, om hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge. n Du ønsker at forbedre dig fagligt, blive bedre til at spørge om hjælp og markere mere i timerne.

sted, serviceværksted, produkt­ udvikling og formgivning, iværksætteri, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation n Der indgår mindst et brobyg­ ningsforløb på en ungdomsud­dannelse, hvor du deltager i undervisningen og får indtryk og oplevel­ser, du kan tage med dig, når du skal vælge ungdomsuddannelse. n Du skal lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) med udgangspunkt i din uddannelsesplan.

n Du ønsker et år mere til at modnes og udvikle dig personligt.

n 10. klasse kan også tilbyde andre fag som fx idræt, samfundsfag, kristendomskundskab/religion, naturfag, metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværk­

46

ER

ELEVPLANER

PROJ EK TE R

B R O BY G N IN G

SKOLE- HJ EM

(O BL .)

SAMTALE

R

TEMA-U GER

SELVVALGTE OPGAVER (OBL.)

TE RM INSP

RØVE R

STU DIET UR

n Du kan som regel vælge mellem mange fag, niveauer og linier. Du får ansvar for din egen læring og for tilrettelæggelse af din skoledag.

n Der er en valgfri del, som indeholder tilbudsfagene: tysk/fransk og fysik/kemi. Du kan kun vælge tysk/fransk, hvis du har haft fagene i (7.) 8. og 9. klasse.

VEJLED

PR AK TIK

FÆLLES FOR ALLE 10. KLASSER

n Der er en obligatorisk del, som du skal have: Dansk, engelsk og matematik. Du kan vælge at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9.klasse) eller 10.klasse prøve i disse fag.

ER MED

DSFAG

PRØVER

Generelt om OSOopgaven

EUD 10

EUD 10 er et særligt tilbud til dig, der gerne vil videre på en erhvervsud­dannelse. På EUD 10 foregår mindst en tredjedel af undervisningen på en erhvervsskole, og du vil også få tilbudt særlige forløb i de almene fag, der kan hjælpe dig med at opfylde kravene til optagelse. Spørg din vejleder om, hvordan tilbuddet er i din kommune.

Generelt om EUD10

Generelt om 10. klasse


10. KLASSER – REGION SJÆLLAND Der er også 10. klasser på en del privatskoler. For yderligere information, se skolernes hjemmesider. ASNÆS

FÅREVEJLE

Tlf. 5965 0033

Tlf. 2365 7344

odsherreds-gym.dk

eucnvs.dk/10-klasse

greve.dk/borger/ familie-unge-og-boern/skoler

HASLEV

HOLBÆK

KALUNDBORG

Tlf.: 5620 6200

Tlf. 7236 4000

ungfaxe.dk

ungholbaek.dk

10. klasse / Gym10 Odsherreds Gymnasium Åstoftevej 34, 4550 Asnæs

Ak10vet Søndergade 12, 4690 Haslev

10. kl / Erhverv, / EUD 10 Mad / EUD 10 Værksted Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle

Holbæk Ungdomscenter 10. klassecenter Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk

GREVE

GTI / Greve 10. klasse Rådhusholmen 14, 2670 Greve Tlf. 4397 3050

Kalundborg 10. klassecenter J Hagemann-Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg Tlf. 4112 5820 allikelund.dk/10-klasse

KØGE

MARIBO

10. Klasse Campus Køge Campusbuen 25, 4600 Køge

Maribo Byskole Skimmingen 19A, 4930 Maribo

Tlf. 2054 7020

Tlf. 5478 0405

Tlf. 5492 0651

10klassekoege.dk

by-skole.skoleintra.dk

fjordskolen-byskolen.dk

NYKØBING FALSTER

NÆSTVED

NÆSTVED

Tlf. 5578 8888

Tlf. 5578 8888

zbc.dk/10-klasse

zbc.dk/10-klasse

RINGSTED

RINGSTED

ROSKILDE

Tlf. 5762 7390

Tlf. 5578 8888

Tlf. 4631 6171

compusskolen.aula.dk

zbc.dk/10-klasse

tcr.aula.dk

Campus 10 – Sophieskolen 10. klasses center Mercurs Plads 4, 4800 Nykøbing F Tlf. 5485 0599

EUD10 – ZBC, Næstved Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

NAKSKOV

Fjordskolen – Byskoleafdelingen Søvej 6, 4900 Nakskov

ZBC, Næstved Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

sophieskolen-guldborgsund.aula.dk

Ringsted 10. Klassecenter Ahorn Allè 48, 4100 Ringsted

SLAGELSE

10. Klasse / ZBC10 Ahorn Allé 3, 4100 Ringsted

TCR TiendeklasseCenter Roskilde Bakkesvinget 67, bygn. 5, 4000 Roskilde

Xclass – 10. kl. Centeret i Slagelse Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse

10Solrød Højagervænget 23, 2680 Solrød Str.

SOLRØD

VORDINGBORG

Tlf. 5857 4140

Tlf. 5618 2856

Tlf. 5536 3737

xclass.dk

10klassesolroed.aula.dk

tiende.dk

Ungdomsskole og 10. Klasse Kuskevej 1, 4760 Vordingborg

Se mere på de enkelte 10. klassers hjemmesider

47


FGU

FOR BERED ENDE GRUND UDDAN NELSE

Forberedende grunduddannelse er en uddannelse for dig, der mangler de sidste kompetencer for at kunne blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddan­ nelse eller få mulighed for fremtidige job. Du kan kun optages på uddannelsen, hvis du er vurderet i mål­ gruppen for FGU. Du kan tage den forberedende grunduddannelse på en FGU-skole i din kommune. FGU er opdelt i tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddan­n else, erhvervsgrunduddannelse samt et basisforløb. Du star­ter på det niveau af uddannelsen, som passer til dine behov og forudsætninger. FGU kan vare op til 2 år, uanset hvilket spor du ønsker, men længden af uddannelsen vil blive tilpasset de kompetencer du allerede har. Det vil sige, at den også kan være kortere. Som du kan se af illustrationen kan man starte med et afsøgningsforløb. Forløbet kan bruges til at afklare, hvor stærk du er fagligt og hvilke personlige og sociale kompetencer du har, samt hvilket spor, der er relevant for dig. Der er løbende optag på basisforløbet. Basisforløbet omfatter undervisning på grundlæggende niveau i dansk og matematik, samt en introduktion til et af de tre basisspor. Efter du har gennemført basisforløbet, tilpasses dine fag og faglige niveauer til de mål, du har for din fremtidige uddannelse eller job, og det du allerede har lært.

ALMEN GRUNDUDDANNELSE (AGU)

PRODUKTIONSGRUNDUDDANNELSE (PGU)

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE (EGU)

2/3 teori – 1/3 praksis

2/3 produktion – 1/3 teori

2/3 praktik – 1/3 skole

Kvalifikationsramme,

Kvalifikationsramme,

Kvalifikationsramme,

niveau 1 - 2 &

niveau 1 - 3

niveau 1 - 3

HF-forberedende niveau BASIS

BASIS

FVU-niveau

Faglig introduktion

EVENTUELT AFSØGNINGSFORLØB

48


Læs mer e om FGU i DEL 2 • side 42-4 3 •

HVEM ER I MÅLGRUPPEN TIL EN FGU? Hvis du IKKE er fyldt 25 INDEN uddannelsens start, og 1. du er vurderet i målgruppen af den kommunale ungeindsats, og du i øvrigt kan profitere af uddannelsen. 2. du ikke er omfattet af undervisningspligten (det vil sige, at du har gået i skole til og med 9. klasse eller har modtaget undervisning i samme omfang).

ALMEN GRUNDUDDANNELSE er for dig, som ger-

ne vil forbedre dig i et eller flere boglige fag, for at søge ind på en ungdomsuddannelse, som fx HF/EUD/EUX. Du vil kunne afslutte med eksamen, som kvalificerer dig til optagelse på en af disse. De obligatoriske fag på AGU er: dansk og matematik, samt et af følgende fag: PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) eller Iden­titet og Medborgerskab. Desuden skal du vælge mindst et valgfag, som fx naturfag, samfundsfag eller teknologi­forståelse. Som udgangspunkt vil 2/3 af undervisningen være tilrettelagt som teoretisk undervisning og 1/3 som praksisbaseret undervisning.

PRODUKTIONSGRUNDUDDANNELSE

er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde, men også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik. Du lærer bedst, når læring kobles sammen med praktiske aktiviteter. Undervisningen foregår på et af skolens værksteder. Du kan fx arbejde med at lave mad i et køkken, bygge ting på et træværksted eller producere hjemmeside på et medieværksted. Det er forskelligt, hvilke værksteder der er på den enkelte skole.

3. du ikke er optaget på en ungdomsuddannelse og heller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. 4. du ikke er i beskæftigelse i mere end 18 timer pr. uge.

ARTE? HVORNÅR KAN DUbaST sis for løb et. på De r er løb en de op tag be gy nd e, nå r n ka du at er, De t be tyd de t pa ss er dig og ind es els nn da ho lde t i din ud rte pla n. Du ka n sta på et af de tre sp or: EG U, AG U og PG U to ga ng e om åre t – i jan ua r og au gu st.

Formålet for uddannelsen vil være, at du får gode arbejdsvaner, udvikler evner og muligheder for senere at kunne starte på en erhvervsuddannelse eller får et ufaglært job. Som udgangspunkt er undervisningen 2/3 værksteds­ undervisning og 1/3 teoretisk undervisning. Du vil også kunne komme i praktik i op til 2 uger ad gangen, hvert halve år i en lokal virksomhed.

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE er for dig, som

har behov for at udvikle praktiske færdigheder og kendskab til arbejdsfunktioner i en virksomhed. På EGU er du i praktik i en virksomhed det meste af tiden og lærer at indgå i dagligdagen på en almindelig arbejdsplads. EGU veksler mellem virksomhedspraktik og skoleforløb, hvor du får undervisning, der er relevant for din praktik. Du får også undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære). Med en EGU bliver du kvalificeret til at fortsætte, som ufaglært i et job inden for et af de områder, du har arbejdet med, eller du kan fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Scan QR-koden og se den lille film om FGU

49


I DEL 2 KAN DU MØDE

PET ER & THE A HTX • side 13 •

KAT RINE HF • side 19 •

JON AS HTX • side 44 •

CIRA HF • side 46 •

MIKK EL STX • side 54 •

JUL IE STX • side 59 •

MAYA HHX • side 60 •

DE GYM NASIALE UDDAN NELSER De fire gymnasiale uddannelser

GYMNASIALE UDDANNELSER

HHX, HTX, STX og HF har en hel del til fælles, men de har samtidig hver deres faglige profil og fokusområder. Fælles for dem alle er, at de forbe­ reder dig til at søge ind på en videregående uddannelse.

50

www.uurs.dk


Undervisningen vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du arbejder selvstændigt med større opgaver. Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier. Mange skoler arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder studiekredse og lektiecafé. På alle skoler kan du få vejledning, mens du går på skolen. Se mere på ug.dk og uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

OPBYGNING AF HHX, HTX, STX

De treårige gymnasiale uddannelser består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Du begynder HHX, HTX og STX med et 3 måne­ ders grundforløb. Dette forløb skal bl.a. give dig forståelse for gymnasiets arbejdsmetoder samt præsentere dig for studieretningernes fagområder og fag, samt for de typer af videregående uddannelser, som studieretningerne er målrettet mod. Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af det pågældende gymnasium. Undervisningen i studieretningsfagene vil give dig en grundlæggende indsigt i fagene, så du bliver klogere på, hvilken studieretning du skal vælge. Du vil også få vejledning undervejs i processen. Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning. Den kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet. Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden. Når du vælger studieretning, vælger du nogle fag, som du gerne vil fordybe dig i, og derved giver du din uddannelse et særligt fokus. Valgfag og studieretninger er forskellige fra gymnasium til gymnasium, så du skal huske at undersøge, hvilke fag der udbydes, der hvor du overvejer at gå.

OPBYGNING AF HF

Den toårige HF er opdelt i fire semestre på hvert ½ år. De første to semestre har du et fastlagt skema sammen med resten af din klasse. De obligatoriske fag fylder størstedelen af tiden, men du arbejder også med projekt- og praktikperioder, som skal hjælpe dig med at vælge den fagpakke og de valgfag, som du skal have på de to sidste semestre. Valget af fagpakke vil målrette din HF mod særlige videregående uddannelser.

Måske kan du genkende tegningerne? De stammer fra den lille tegnefilm: ”Din nye hverdag på en gymnasial uddannelse”. Peg mobilkameraet på koden og se den her

www.uurs.dk

51


DE GYMNASIALE UDDANNELSER STUDIERETNING / FAGPAKKE (HF) – fag, der giver din uddannelse en særlig profil OBLIGATORISKE FAG – kernen i din uddannelse, og fælles for alle

VALGFAG – toner din uddannelse udfra lyst, interesser, fremtidsplaner

STUDENT

ADGANGSKORTET Prøv kræfter med ”Adgangskortet” på ug.dk.

MIN GYMNASIEVEJ På ug.dk kan du med værktøjet ”Min gym­ nasievej” vælge 5 fag fra listen over alle obligatoriske fag på alle gymnasiale ud­ dannelser. Når du klikker på fortsæt, ser du, hvilken gymnasial uddannelse der giver dig flest af de fag, du har valgt. Derefter kan du læse mere om den uddannelse, du er interesseret i. Prøv værktøjet flere gange, hvor du vælger en ny kombination af fag hver gang.

52

www.uurs.dk

Her kan du se alle de videregående uddannelser, som en given kombination af fag og ni­ veauer på din gymnasiale uddan­ nelse giver adgang til.


DE OBLIGA TORISKE FAG & NIVEAUER HHX HHX

varighed: 3 3 årÅR VARIGHED:

HTX HTX

varighed: 3 3 årÅR VARIGHED:

Fagene i de gymnasiale uddannelser kan læses på A, B og C niveau, hvor A er det højeste niveau. Nogle fag vælger du selv gennem valg af studieretnings fag og valgfag, men størstedelen af dine fag er obligatoriske. Når du har afsluttet din ungdomsuddannelse, kan dine fag og fagenes niveauer have betydning for, om du opfylder de specifikke adgangskrav, du møder på nogle af de videregående uddannelser. Herunder kan du sammenligne de obligatoriske fag og deres minimums niveauer, som du møder på de forskellige gymnasiale uddannelser.

STX STX

varighed: 3 3 årÅR VARIGHED:

HF HF

varighed: 2 2 årÅR VARIGHED:

Dansk

A

Dansk

A

Dansk

A

Dansk

A

Engelsk

A

Engelsk

B

Engelsk

B

Engelsk

B

Matematik*

B

Matematik

B

Matematik*

B

Matematik

C

2. fremmedsprog A B

2. fremmedsprog A B Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Historie

B

Idéhistorie

B

Historie

A

Historie

B

Fysik

B

Fysik

C

Kemi

B

To af følgende fag:

Kemi

C

Biologi

C

Kemi, biologi,

Biologi

C

Geografi

C

C

Informatik, eller

C

naturgeografi Kommunikation/IT Afsætning

B

eller Informatik

C

Virksomhedsøkonomi

B

Teknologi

B

International økonomi

B

Informatik

C

Erhvervsjura

C

Teknikfag

A

Religion C

C

Religion

Idræt C

C

Idræt, eller et

Kunstnerisk fag

C

kunsterisk fag

Oldtidskundskab

C

C

* Elever med mange sprogfag på HHX og STX, vil kunne afslutte matematik på C-niveau. www.uurs.dk

53


HVIS DU IKKE OPFYLDER ADGANGSKRAVENE

Er du blevet vurderet ikke-uddannelsesparat, har ikke opnået de nødvendige karakterer ved afgangseksamen, eller opfylder du ikke alle adgangskravene, så har du ikke retskrav på at blive optaget. Du har dog stadig mulighed for at søge om optagelse. Dette sker via en optagelsesprøve medio juni og efterfølgende samtale på ungdomsuddannelsen. Samtalen afvikles senest 10 dage efter optagelsesprøven, hvor du får svar fra institutionen, om du er optaget. Der vil være en senere optagelsesprøve primo august og sygeprøve medio august.

HVIS DU FÅR BRUG FOR AT LAVE ET UDDANNELSESSKIFT

Hvis du er optaget på en af uddannelserne HHX, HTX eller STX, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de nævnte uddannelser uden tab af tid. Du har imidlertid ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, må du selv indhente de manglende færdigheder. Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på det gymnasium, du ønsker at skifte til.

Bemærk, at hvis du ikke opfylder kravene til HF efter 9. klasse, er der ikke mulighed for optagelsesprøve til denne ungdomsuddannelse.

IB – International Baccaulareate

ANSØGNING TIL HHX, HTX, STX, HF

Senest 1. marts skal du søge digitalt via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på optagelse.dk – dine forældre skal underskrive tilmeldingen via NemID.

I Danmark er det muligt at tage en international gymnasial uddannelse med enten engelsk-, fransk- eller tysksproget undervisning. IB (engelsk), DFB (fransk) og DIAP (tysk).

Din uddannelsesvejleder kommer ud i din klasse og hjælper alle i gang med at bruge optagelse.dk. Du skal desuden vedhæfte din studievalgsportfolio, som du har arbejdet med i grundskolen, hvis du søger direkte efter 9. eller 10.klasse.

Du kan læse mere om uddannelserne ved at scanne QR-koden.

HAR DU STYR PÅ ADGANGSKRAVENE?

TJEKLISTE HF

Jeg er vurderet uddannelsesparat på de personlige og sociale forudsætnin ger

Jeg har opnået et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakterer

Jeg søger om optagelse rettidigt og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse/10. klas se

Jeg har modtaget prøveforbereden de undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) frem til og med 9. klasse

Jeg går op i de obligatoriske afgangs prøver i 9./10. klasse

Jeg består grundskolens afgangs eksamen (dvs. jeg opnår mindst 2,0 i gennem snit af alle mine prøvekarakterer)

OG ST X TJEKLISTE HHX, HT X

54

elsesparat på de Jeg er vurderet uddann udsætninger personlige og sociale for emsnit på mindst Jeg har opnået et genn rer 5 i standpunktskarakte e rettidigt og i umiddelJeg søger om optagels sse/10. klasse bar forlængelse af 9. kla forberedende underJeg har modtaget prøve rog (fx tysk eller fransk) visning i 2. fremmedsp frem til og med 9. klasse riske afgangsprøver Jeg går op i de obligato i 9./10. klasse s afgangseksamen Jeg består grundskolen 2,0 i gennemsnit af alle (dvs. jeg opnår mindst mine prøvekarakterer)

Få et overblik over alle adgangskravene lige her.


HVILKEN GYMNASIAL RETNING SKAL JEG VÆLGE? Overvejer du at gå i gang med en gymnasial uddannelse? Så skal du først og fremmest bruge tid på at være nysgerrig! Kan du svare på disse spørgsmål: n Hvilken gymnasial retning rammer bedst mine faglige interesser? n Hvilket gymnasium har et studiemiljø, som passer godt til mig? n Kan jeg få de fag, jeg gerne vil have og skal bruge for at komme videre til det, jeg ønsker? n Hvilke obligatoriske fag skal jeg have? n Hvilke studieretninger/fagpakker kan jeg få der, hvor jeg søger? n Hvad synes jeg er mest interessant ved den gymnasiale retning jeg søger? n Hvilke af mine styrker kan jeg få i spil på den gymnasiale retning jeg søger?

Hvilke adgangskrav er der? Hvornår søger jeg ind, hvis jeg skal et år til udlandet først?

FÅ SVAR PÅ DE MEST ALMINDELIGE SPØRGSMÅL Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Hvordan søger jeg ind? Hvordan fordeles pladserne?

OM OPTAGELSE PÅ EN GYMNASIAL UDDANNELSE Hvordan vedhæfter jeg min studievalgsportfolio til ansøgningen? Hvad nu hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

55


HHX PÅ UG.DK

HHX Merkantil studentereksamen

HHX STUDIERETNINGER

VIDEO OM HHX

DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Engelsk A + Virksomhedsøkonomi B + Afsætning B + Historie B + International økonomi B + Matematik B* + Erhvervs­jura C + Informatik C + Samfundsfag C *Elever med mange sprogfag vil kunne afslutte matematik på C-niveau

Studieområdet: Gennemførelse af syv fastlagte forløb med for­skellige fagkombinationer, der afsluttes med et studieområdeprojekt. På 2. årgang arbejdes der med en erhvervscase.

GRUNDFORLØBET – 3 MDR. Dansk + Engelsk + Matematik + Samfundsfag + 2. fremmedsprog + Almen sprogforståelse + Virksomhedsøkonomi + Afsætning + Økonomisk grundforløb

STUDIERETNINGSFORLØB Tre fag: 1 A-fag, 1 B- eller A-fag, evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – brug QR-koden øverst på siden for at læse mere

VALGFAG Du har valgfag på 2. og 3. år. Læs mere på gymnasiets hjemmeside.

56

På HHX undervises du især i fag inden for virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Du kan starte efter 9.klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en HHX er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

OM UDDANNELSEN

PÅ GRUNDFORLØBET...

Det merkantile gymnasium er en internationalt orienteret uddannelse. Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre.

indgår der to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på. Det er et øko­ nomisk grundforløb og et forløb, der omhandler almen sprogforståelse.

STUDIERETNINGER... Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne: · Økonomi og marked · Økonomi og sprog · Sprog Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger. Der er fastlagt i alt 13 forskellige studieretninger inden for HHX.

Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside for at finde mere info om deres studieretninger.

STUDIEOMRÅDE PROJEKT (SOP)

I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor flere fag integreres, i forhold til det emne, du har valgt. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besva­ relse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundt­ lige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og økonomisk grundforløb, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået din HHX-eksamen, får du et samlet eksamens­ bevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gen­ nemsnit.


HTX

HTX PÅ UG.DK

Teknisk studentereksamen

På HTX har du tekniske og natur­ videnskabelige fag kombineret med andre almene fag. Du kan starte efter 9.klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en HTX er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

· Anvendt naturvidenskab

Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside, for at finde mere info om deres studieretninger.

OM UDDANNELSEN

På det tekniske gymnasium får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om teknik, teknologi samt kommunikation og it. Særligt for undervisningen på HTX er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. Desuden foregår en stor del af arbejdet som gruppe- og projektarbejde.

PÅ GRUNDFORLØBET...

indgår der to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på. Det natur­ videnskabelige grundforløb bruges til at undersøge og forklare naturvidenskabelige sammenhænge ud fra fag som matematik, fysik, kemi og biologi. Grundforløbet Produktud­ vikling arbejder med teknologiske løsninger på samfundsmæssige problemer ud fra fag som teknologi, teknikfag og samfundsfag.

STUDIERETNINGER... Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne:

HTX STUDIERETNINGER

VIDEO OM HTX

· Teknologi · Kommunikationsteknik Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger. Der er fastlagt i alt 18 forskellige studieretninger inden for HTX.

STUDIEOMRÅDE PROJEKT (SOP)

I 3.g skal du udarbejde et studie­ områdeprojekt, hvor flere fag integreres. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og produktudvikling, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået din HTX-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Teknik A + Engelsk B + Matematik B + Fysik B + Kemi B + Teknologi B + Idéhistorie B + Biologi C + Kommunikation/it C + Samfundsfag C Ét af fagene: • Byggeri og energi • Udvikling og produktion • Proces, levnedsmiddel og sundhed • Digital design og udvikling Studieområdet: faglig og tværfaglig undervisning i teknologi, natur­videnskab, idé­ historie og dansk.

GRUNDFORLØBET – 3 MDR. Dansk + Engelsk + Matematik + Kommunikation + Samfundsfag + Naturvidenskabeligt grund­ forløb + Produktudvikling + Nogle studieretningsfag + Evt. 2. fremmedsprog

STUDIERETNINGSFORLØB To fag på A-niveau samt evt. et ekstra A, B eller C-fag – brug QR-koden øverst på siden for at læse mere

VALGFAG Du har valgfag på 2. og 3. år. Læs mere på gymnasiets hjemmeside.

57


STX PÅ UG.DK

STX Almen studentereksamen

STX STUDIERETNINGER

VIDEO OM STX

DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Historie A + Engelsk B + Matematik B* + Idræt C + Religion C + Oldtidskundskab C + Fysik C + Samfundsfag C + Kunstnerisk fag C *Elever med mange sprogfag vil kunne afslutte matematik på C-niveau

Vælg to af disse: • Biologi C • Kemi C • Naturgeografi C • Informatik C + mindst ét af disse: • Biologi B • Fysik B • Kemi B • Naturgeografi B • Informatik B Og fremmedsprog: Fortsætter B/A eller begynder A

På STX har du en bred vifte af fag inden for samfundsvidenskab, natur­ videnskab og humanistiske fag. Du kan starte efter 9.klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en STX er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

GRUNDFORLØBET – 3 MDR. Dansk + Engelsk + Matematik + Samfundsfag + Idræt + 2. fremmedsprog + Natur­ videnskabeligt grundforløb + Almen sprogforståelse + Ét kunstnerisk fag

STUDIERETNINGSFORLØB To-tre studieretningsfag og studieretningsprojekt på 3.år – brug QR-koden øverst på siden for at læse mere

VALGFAG Du har valgfag på 2. og 3. år. Læs mere på gymnasiets hjemmeside.

OM UDDANNELSEN

På det almene gymnasium får du undervisning i en bred og almen fagrække inden for både naturvidenskab, sprog, kultur- og samfundsforhold. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.

PÅ GRUNDFORLØBET...

vil du også blive undervist i almen sprogforståelse, hvor man bl.a. ser på, hvordan sprogene hænger sammen, og hvordan vi kommunikerer med hinanden. Du deltager også i et naturvidenskabeligt grundforløb, hvor du bl.a. kommer til at gennemføre praktiske undersøgelser, både i laboratoriet og i naturen.

STUDIERETNINGER... Studieretningerne er organiseret inden for hovedområderne: · Naturvidenskab · Samfundsvidenskab · Sprog · Kunst Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger.

58

Der er fastlagt i alt 18 forskellige studieretninger inden for STX. Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig, så husk at klikke dig ind på de enkelte gymnasiers hjemmeside for at finde mere info om deres studieretninger.

STUDIERETNINGS PROJEKT (SRP)

I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt i forhold til det emne, du har valgt. Projektet skal som udgangspunkt skrives i to fag, hvoraf mindst et fag skal være på A-niveau, og mindst et fag skal være et studieretningsfag. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

EKSAMEN

I hvert skoleår er der både mundt­ lige og skriftlige eksamener. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit sam­ lede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og almen sprogforståelse, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået STX-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.


DE OBLIGATORISKE FAG Dansk A + Engelsk B

HF Højere forberedelseseksamen

HF er en 2-årig gymnasial uddannel­ se, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsaka­ demi- eller professionsbachelor­ uddannelse. Med en udvidet fagpak­ ke vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse.

OM UDDANNELSEN

HF er en almen gymnasial uddannelse, der er praksis- og professionsorienteret og indeholder både obligatoriske fag, valgfag og fagpakker. HF er opdelt i fire semestre, hvor du gradvist bliver afklaret i forhold til dit valg af fagpakke, valgfag og din videre uddannelse. Første og andet semester består mest af undervisning i de obligatoriske fag. I nogle tilfælde vil du have mulighed for at begynde på et valgfag i andet semester. Efter hvert semester afslutter du mindst et fag, med mindre du vælger at hæve faget til et højere niveau i næste semester. Fx fra C- til B-niveau. Alle fag på hf-uddannelsen vil have en praksisorienteret toning, dvs. at de tager meget udgangspunkt i, hvordan du senere kan anvende den viden, du opnår, i dit kommende studie og job. Du vil gennem din uddannelse få regelmæssig feedback af dine lærere, mens du også løbende vil blive vejledt i forhold til dit valg af retning i din uddannelse. Undervisningen byder både på klasseundervisning, gruppearbejde og praktik- og projektforløb. HF er en boglig uddannelse, så du skal være indstillet på at bruge meget tid på forberedelse af fx oplæg og lektier generelt.

1. års obligatorisk: Matematik C + et obligatorisk valgfag + et kreativt fag

HF PÅ UG.DK

VIDEO OM HF

Kultur-Samfund: • Religion • Samfundsfag • Historie Ét af de kreative fag: • Musik • Drama • Billedkunst • Idræt • Mediefag mv. Projekt- og praktikforløb

OM HF SØFART

FAGPAKKER To-fire valgfag med 1 af niveaukombinationerne: • B – B eller ét valgfag + • B – C

VALGFAG Kultur- og samfundsfaggruppe: • Historie B • Samfundsfag C • Religion C

PROJEKT- OG PRAKTIKFORLØB

Fagene på uddannelsen vil være orienteret mod de videregående uddannelser og de job, som uddannelsen til den to-årige HF-uddannelse forbereder dig til. Det vil bl.a. ske gennem en række projekt- og praktikforløb, hvor du skal løse konkrete problemstillinger knyttet til dine fag og faggrupper, fx med et praktikforløb på en arbejdsplads. Alle projekt- og praktikforløb kobler sig til mindst ét bestemt fag eller faggruppe. Som en del af forløbet skal du løse en form for faglig opgave, og forløbene vil altid skulle vurderes af din faglærer.

VÆLG EN FAGPAKKE

Inden tredje semester skal du vælge en fagpakke, hvor du målretter din uddannelse med henblik på et særligt område af videregående uddannelser. Der findes to typer af fagpakker: Fagpakker uden overbygning er målrettet erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser inden for områder som eksempelvis sundhed og undervisning /pædagogik, it, teknik, erhvervsøkonomi eller finansøkonomi. Fagpakker med overbygning skal du vælge, hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse. Den kaldes også for udvidet fagpakke, da den udover de fag og niveauer, som den almindelige fagpakke indeholder, også kræver, at du gennemfører to eller tre løft af niveau i fag. Der kan være forskellige bindinger mellem hvilke fag du har mulighed for at løfte i niveau. Er du interesseret i at vide

Naturvidenskabsfaggruppe: • Biologi C • Kemi C • Geografi C

mere om valg af fagpakke, så prøv at kontakte det uddannelsessted, hvor du overvejer at påbegynde din HF.

EKSAMEN

Den 2-årige HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved, at der ikke gives standpunktskarakterer. Du afslutter i stedet for med eksamen i alle fag. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksamener. Når du har bestået HF-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

HF ENKELTFAG

SÆRLIGE FORHOLD

Fagene fra HF kan også tages som enkeltfag. Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Hvert fag varer gennemsnitligt ½-1 år.

HF-søfart udbydes på Svendborg Søfartsskole, Navigationsskolen i Marstal og på Martec, Frederikshavn/ Skagen. HF Adventure udbydes på HF & VUC, Fyn.

59


I DEL 2 KAN DU MØDE

KAS PER Elek trike r • side 12 •

KOS AI SOS U-as s. • side 33 •

CHR ISTI NA Pædagogisk ass. • side 34 •

KRIS TIAN Tøm rer • side 36 •

STIN E Indu stritekn. • side 38 •

SAR A Mek aniker • side 70 •

MEGAN Deta ilhan del • side 76 •

ER HVERVS UDDAN NELSER Der er over 100 forskellige erhvervs­uddannelser og mange af dem med forskellige specialer. Det vigtigste kende­tegn ved uddannelserne er, at stort set alle foregår, som en kombination af praktik og skoleperioder. Erhvervsuddannelserne består af både grundforløb og hovedforløb, og er grupperet i fire hovedområder: ➜ Teknologi, byggeri og transport ERHVERVS UDDANNELSER

➜ Kontor, handel og forretningsservice

60

➜ Fødevarer, jordbrug og oplevelser ➜ Omsorg, sundhed og pædagogik


GRUNDFORLØB GF1

GF1 er starten på erhvervsuddannelsen for dig, som kommer direkte efter 9. eller 10. klasse. Er du allerede gået ud af skolen, kan du også starte på GF1, men kun hvis du har afsluttet din 9./10.klasse inden for de sidste to år. GF1 hjælper dig med at afklare dit valg af erhvervs­ uddannelse. Her prøver du kræfter med forskellige fag inden for en fagretning og skal først beslutte dig for en bestemt uddannelse i slutningen af forløbet. Bemærk: Du kan kun optages på GF1 én gang. Hvis du har skaffet dig en uddannelsesaftale (læreplads) med en arbejdsgiver, inden du starter, vil du normalt ikke skulle tage GF1, men kan i ste­ det starte direkte på GF2.

GRUNDFORLØB GF2

Herefter fortsætter du på grundforløbets 2. del (GF2), der også varer 20 uger. Her møder du en mere faglig specialisering i forhold til lige netop den uddannelse du har valgt. Der vil også være fag, som du skal gennemføre, for at kunne fort­ sætte på uddannelsens sidste del som vi kalder for hovedforløbet. Bemærk: GF2 kan du kun påbegynde tre gan­ ge – derefter skal du have en uddannelsesaftale (læreplads hos en virksomhed) for at kunne blive optaget.

OPTAGELSESKRAV TIL GF1 OG GF2

n du skal have opfyldt undervisnings­p ligten fra 9. eller 10. klasse n du skal have 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasse­ prøver, eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve n du skal være vurderet uddannelsesparat n har du en uddannelsesaftale, vil du altid kunne starte på GF2. Opfylder du ikke disse betingelser, kan du opta­ ges på baggrund af en prøve og en samtale. Din skole og uddannelsesvejleder vurderer, om du er uddannelsesparat. Din kommune har tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse.

DIMENSIONERING

På nogle uddannelser er der dimensionering, som betyder, at du som hovedregel skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver om at komme i praktik, før du kan blive optaget på GF2. Det betyder, at du enten skal have en ud­ dannelsesaftale med en virksomhed, eller at du skal have en såkaldt kvoteplads, før du kan starte på GF2. For alle erhvervsuddannelser gælder det, at du skal have en uddannelsesaftale, før du kan komme videre i hovedforløbet.

Måske kan du genkende tegningerne? De stammer fra den lille tegnefilm: ”Din nye hverdag på en erhvervsuddannelse”. Se eller gense filmen på UG.dk.

61


OPTAG

Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om du kan komme i betragtning. På skolernes hjemmesider kan du se, hvad de lægger vægt på i forhold til tildeling af en kvoteplads, og hvornår der er frist til at lave en ansøgning. Der er ingen garanti for, du kan få en kvoteplads, selvom du søger.

Der er optag til GF1 i august og januar. Optag til GF2 er afhængig af det enkelte uddannelsessted.

HOVEDFORLØB

Når du efter grundforløbet starter på din læreplads eller skolepraktik, så er du i gang med hovedforløbet i din ud­ dannelse. Hovedforløbet består af praktik i virksomhed og en række skoleophold, hvis længde afhænger af den valgte uddannelse. Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til afsluttende prøve og bliver bedømt på både dine praktiske og teoretiske færdigheder.

ADGANGSKRAV – HOVEDFORLØB

For at kunne starte på hovedforløbet på en erhvervs­ uddannelse, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Derudover er der krav om, at du skal gennemføre / bestå bestemte fag, før du kan blive optaget på hoved­forløbet.

KVOTEPLADS

Kvotepladser findes på de uddannelser, der er dimen­ sioneret. På de fleste uddannelser er der aftalt en kvote for, hvor mange elever uden uddannelses­ aftale, der kan optages. På disse uddan­ nelser kan du søge en kvoteplads, hvis du ikke har en uddannelsesaftale. Antallet af kvotepladser varierer fra år til år, og der er et begrænset antal pladser. Du skal lave en ansøgning til en kvoteplads, hvis du gerne vil komme i betragtning.

LÆREPLADS Det er DIG SELV, som har ansvaret for at skaffe en læreplads !

SKOLEPRAKTIK

Kan du ikke finde en praktikplads undervejs i dit grund­ forløb, kan du i en række uddannelser færdiggøre din ud­ dannelse i skolepraktik. Det betyder, at du får din uddan­ nelse på erhvervsskolen. Du kan se hvilke uddannelser, der har skolepraktik, her i hæftet og på ug.dk På mere end halvdelen af alle er­ hvervsuddannelser er der skole­ praktik. For at komme i betragtning til skolepraktik, skal du være egnet, geografisk mobil, fagligt mobil og aktiv praktikpladssøgende (EMMA).

FORDELSUDDANNELSER

Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for ar­ bejdskraft. Der er gode muligheder for at få en praktik­ plads i en virksomhed. Der er også gode jobmuligheder for færdigud­dannede. Læs mer e om ford elsudd anne lser i DEL 2 • side 26-2 7 •

LØN OG SU

Når du har en uddannelses­ aftale, får du elevløn. Er du over 18, og går du på GF2, kan du få SU.

HVOR FOREGÅR ERHVERVSUDDANNELSERNE? Når du tager en erhvervsuddannelse, er du i praktik meget af tiden. Når du ikke er i praktik, foregår uddannelsen på en erhvervsskole. Ofte kan du tage hele skoledelen på den samme skole, men du kan også være nødt til at tage nogle dele af uddannelsen på forskellige skoler. Med Erhvervsuddannelseskor­ tet får du overblik over, hvor du kan tage din uddannelse.

62


EUX

ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

Se oversigten over de uddannelser, der kan tages med EUX

Du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliver faglært og student samtidig. EUX består af en erhvervsuddannelse, fx til gartner, kok, tandtekniker eller en af de andre uddannelser med eux, kombineret med en gymnasial eksamen. På EUX skal du både have fag og undervisning, der hører til erhvervsuddannelsen, og fag på gymnasialt niveau. Du mister ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med elever uden eux. Men oven i får du en erhvervsfaglig studentereksamen, som udvider dine muligheder for at videreuddanne dig. VIDERE EFTER EUX Med EUX tager du gymnasiale fag og niveauer, der omtrent svarer i omfang til en 2-årig gymnasial uddannelse. Du kan søge optagelse på videregående uddannelser på samme vilkår som personer med STX, HHX eller HTX. EUX PÅ DE TEKNISKE UDDANNELSER Tekniske EUX-forløb er bygget op på samme måde som den tilsvarende erhvervsuddannelse: Du begynder uddannelsen i et grundforløb og fortsætter i et hovedforløb. Du har fag på gymnasialt niveau både på grund- og hovedforløb. EUX PÅ DE MERKANTILE UDDANNELSER Merkantil EUX er bygget op på en lidt anden måde. Her samler du de gymnasiale fag i et 1-årigt forløb, inden du starter på hovedforløbet. Det kaldes det studiekompetencegivende forløb. Merkantil EUX gælder for de merkantile erhvervsuddannelser, dvs. kontoruddannel­ sen, handelsuddannelsen, finansuddannelsen, detailhandeluddannelsen og uddannelsen til eventkoordinator.

TEKNISK EUX

– for unge direkte fra 9. eller 10. klasse – eller senest et år efter

EUX Grundforløb del 1

(teknisk udd. skole – 20 uger)

EUX Grundforløb del 2

(teknisk udd. skole – 20 uger)

Hovedforløb – uddannelsesbestemt længde (praktik og EUX-skole)

Hør om EUX Bus ines s i DEL 2 • side 28 •

MERKANTIL EUX – for unge direkte fra 9. eller 10 klasse – eller senest et år efter

EUX Grundforløb del 1

EUX Grundforløb del 2

(teknisk udd. skole – 20 uger)

(teknisk udd. skole – 20 uger)

Erhvervsskole – 1 år

Hovedforløb – 2 år (praktik og skole)

(EUX-studieforløb)

OBLIGATORISK EUX PÅ KONTOR OG FINANS På to uddannelser, nemlig finansuddannel­ sen og kontoruddannelsen, er EUX en fast del af uddannelsen og kan ikke fravælges. På de tekniske og de merkantile uddannelser med EUX-forløb, skal du være forberedt på, at du under uddannelsen skal lave mange lektier og aflevere mange opgaver, samtidig med, at du lærer de faglige færdigheder. Adgangskravene til EUX er en afsluttet 9./10.klasse, samt adgangskravet på mindst 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik, og at du er vurderet uddannelsesparat. De uddannelser, der har EUX er markeret med EUX på de efterfølgende sider.

Mød Emm ely EUX Busi ness i DEL 2 • side 30 •

Mød Sofie EUX Anlæ gs­ gart ner i DEL 2 • side 50-5 1 •

Mød Nikl as EUX Dyrepasser i DEL 2 • side 77 •

63


PRAKTIK PLADSEN .DK

På Praktikpladsen.dk kan du se de virksomheder, der søger elever/lærlinge lige nu og i den kommende tid. Du kan også se alle virksomheder, der er godkendt til at uddanne elever, og som du kan overveje at sende en uopfordret ansøgning til.

Elektronisk mødested for elever på erhvervsuddannelser og praktikvirksomheder

GUIDE TIL PRAKTIKPLADS

GTILP.DK

På sitet GTILP.dk finder du en masse gode råd og inspiration. Her kan du få styr på at søge en praktikplads, og se hvordan du skriver en ansøgning og et CV. Du får også hjælp til at forberede dig på en jobsamtale. Sitet indeholder en masse videoklip som hjælper dig på vej.

64


EUD KORT

- SÅDAN LÆSES DE De næste sider viser alle erhvervsuddannelser, alfabetisk. De er hver især udformet som et kort, hvor du hurtigt kan se det meste om uddannelsen, samt en QR-kode, der fører dig lige til pågældende uddannelse på ug.dk

Finansuddannelsen – EUX 4 år

KUN SOM EUX

UDDANNELSE – Titlen på uddannelsen

Du får en grundlæg gende viden om at betjene og vejlede kunder om deres økonomi , bl.a. deres behov for at låne penge, spare op, investere eller tegne forsikrin ger.

UDDANNELSENS VARIGHED – den samlede varighed inkl. grundforløb – farven markerer hovedområdet EKSTRA OM UDDANNELSEN – viser om uddannelsen kan tages som EUX og / eller er FORDELSUDDANNELSE

TRIN + SPECIALER: Finansud dannelse med flg. brancheretninge r: Bank og realkredi t, Liv og pension, Skadesfo rsikring

Grafisk tekniker

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

4 år En grafisk tekniker står for produktionen af trykte materiale r. Du lærer teknisk at tilrettelæ gge, kontrolle re og gennemf øre produktio nen af trykt

TEKSTBESKRIVELSE – kort om uddannelsens indhold

kommuni kation.

TRIN + SPECIALER – viser de forskellige retninger man kan vælge

TRIN + SPECIALER: Grafisk tekniker

QR-KODE – går til ug.dk med alt omkring uddannelsen

Mejerist 2 år 2 md r - 3 år 8 md

ANDRE FORHOLD Viser om uddannelsen: – er dimensioneret med kvote for adgangsbegrænsning til GF2 – ikke indeholder skolepraktik – er udelukkende skolebaseret

r

FOR DEL SUD DA NN ELS

E

En me jeri st for arb ejd er mæ lk til fx ost og sm ør. På sko len lær er du om de forske llig e me jeri pro duk ter, og hvo rda n de lav es me d hjæ lp fra bak ter ier og sva mp e. Du får ogs å vid en om , hvo rda n du pas ser og ren gør de ma ski ner , der bru ges til fre ms tilli nge n af me jeri pro duk ter ne. TRIN + SPECIALER: Mej erio per atø r Mej eris t • ING EN SKO LEP RAK

FORDELSUDDANNELSER

Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Starter du på en af disse uddannelser, vil du have gode muligheder for at få en praktikplads i en virksomhed. Du vil også have gode jobmuligheder, når du er færdiguddannet. I 2020 er 37 erhvervsuddannelser udpeget af arbejdsgiverne. Scan QR-koden for at se listen.

TIK •

Tagdækker 3 år 9 md r

FOR DEL SUD DA NN ELS

E

læg ger for ske llig e Du lær er, hvo rda n du der og rep are rer typ er tag e, ved lige hol er dig ken dsk ab giv en els ann dem . Udd ion er og byg ukt til ma ter iale r, kon str nin gsr egl er.

TRIN + SPECIALER: Tag dækker

65


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Overs krift Anlæ gsgar tner

krift dler lancebehan AmbuOvers 4 år 6 mdr

mdr år 6- 4 3 år -7 4 år 7 mdr mdr

EUX • FORDELS UDDANN ELSE

Som ambulancebehandler rykker du ud ved ulykker eller sygdom og hjælper mennesker, der har brug for redning eller akut behandling. På uddannelsen lærer du at udføre redningsarbejde og behandling på ulykkestedet og i ambulancen. Du lærer også at transportere syge eller tilskadekomne mennesker hurtigt og sikkert til hospitalet.

Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om etablerin g og vedligeho ldelse af haver, parker og kirkegård e. Du lærer om de forskellig e planter og deres egenskaber samt at anlægge og arbejde med græsarea ler.

TRIN + SPECIALER: Ambulan ceassist ent

TRIN + SPECIALER: Anlægsg artner – anlægste knik Anlægsg artner – plejetekn ik

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

Anlægsstruktør, bygningsstruktør krift ogOvers brolæ gger

3 år 4 - 5-år 4 år 6 mdr

FORDELS UDDANN ELSE

rer rift ake tolrsk Ove Au 4 år 6 mdr år 6- mdr 3 år -3 4mdr 4

Uddanne lsen giver viden om store byggerie r, som kontorhu se, veje, broer, boligkvar terer, torve og pladser. Du lærer at arbejde i forskellig e materiale r efter plantegn inger og beregnin ger.

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

suddannelsen krift proce Overs Automatik- og EUX

skole n En auto laker er laker er biler. På e lære r du de tekn ikker, du skal brug dig grun får Du ltat. for at få et flot resu jteunde rvisn ing i farve lære og sprø tekn ik.

TRIN + SPECIALER: Auto laker er

TRIN + SPECIALER: Anlægss truktør, Brolægg er, Bygnings struktør

5 år år 6- mdr 3 år -6 4mdr 2

EUX

Bager Overskrift og konditor 3 år - 4 år 6 mdr

EUX • FORDELSUDDANNELSE

Du får viden om automati ske systemer, der styrer og regulerer. Du lærer om teknik, elektroni k og stærkstr ømssystemer. Du arbejder også med automatisere de systemer, der er baseret på trykluft (pneuma tik) og væsketry k (hydrauli k).

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om bagning samt fremstilling af kager og desserter. Du lærer at blande de moderne metoder ved bagning med fagets gamle håndværkstraditioner. Du lærer også, hvordan man betjener kunder.

TRIN + SPECIALER: Automati kmontør, Elevatortekniker, Automati ktekniker, Automati ktekniker i elektrobranchen, Automatiseringstekniker

TRIN + SPECIALER: Bagværker, Håndværksbager Detailbager, Konditor • INGEN SKOLEPRAKTIK •

Beslagsmed

Beklædningshåndværker 4 år 6 mdr

2 år 6 mdr - 3 år 10 mdr Uddannelsen til beklædningshåndværker giver dig viden om at fremstille tøj til mode- og livsstilsbranchen. Du arbejder med hele processen fra idé til færdigt produkt. Du lærer at arbejde med designoplæg og konstruktion af mønstre. Du lærer også forskellige syteknikker.

Udda nnels en til besla gsme d giver en grun dlæg gend e viden om hove og hestesko. Du skal lære om heste, dere s anatomi og forho ld omkr ing dere s sund hed. Ende lig lære r du at lave de forsk ellige form er for smed earb ejde, der indgå r ved frem stillin g og tilpa sning af hest esko.

TRIN + SPECIALER: Beklædningshåndværker Tekstil- og beklædningsassistent

TRIN + SPECIALER: Besl agsm ed

• DIMENSIONERING •

66

• INGEN SKOLEPRAKTIK •


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Boligmonteringsuddannelsen 3 år 3 mdr - 4 år 6 mdr

Buschauffør i kollektiv trafik 2 - 5 år

e Uddannelsen giveren grundlæggend lærer du og n, desig og rialer mate viden om ce. om produktudvikling, salg og servi til de maDesuden får du et godt kendskab det. skiner og værk tøjer, der indgår i arbej er som fag, de i ning rvis unde også Du får valgt. særlige for det speciale, som du har

FORDELSUDDANNELSE Lær at køre bus på en hensynsfuld og forsvarlig måde. Du tager de nødvendige kørekort, og lærer desuden om vedlige holdelse og eftersyn af køretøjer – og hvordan man omgås kunder.

TRIN + SPECIALER: Auto sadd elma ger Møbe lpols trer Gard inde kora tør

TRIN + SPECIALER: Buschauffør Buschauffør i kollektiv trafik Kørselsdisponent

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Byggemontagetekniker

Bygningsmaler

1 år 11 mdr

4 år 3 mdr - 4 år 6 mdr Du lærer at opsætte lettere bygn ingselementer, som gipsplader, lette lofts konstruk tioner og døre og glasp artie r. Eller skabs- og reols ystemer samt vægog tagskeletter af træ eller meta l. Desu den lærer du at opstille stilla dser til brug i arbe jdet. Hele udda nnelsen foreg år på skole .

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om farver, stil, materialer og forskellig e maleteknikker. Du lærer om alle faser fra rådgivning af kunden over bundbeha ndling og klargøring og endelig tapetsering, maling eller lakering af overfladen. Du har mulighed for at vælge at specialisere dig i særlige maleteknikker som fx marmorering og forgyldning.

TRIN + SPECIALER: Bygg emo ntag etek nike r

TRIN + SPECIALER: Bygnings maler

• UDEL UKKE NDE SKOL EBAS ERET

Bådmekaniker

Bygningssnedker 2 år 9 mdr - 4 år 3 mdr

EUX

EUX

4 år 6 mdr

På skolen lærer du om byggeri og energi og får en grundlæggende viden om fremstilling af vinduer, døre, trapper og andet inventar i bygninger, Du lærer også at bruge hænderne og udføre det traditionelle håndværk med håndværktøj. Du får viden om de forskellige materialer og lærer at lave arbejdstegninger og bruge håndværktøj.

Bådm ekan ikere n lære r at arbe jde med de forsk ellige type r af moto rer, der ligge r i mind re både . Du arbe jder såve l med insta llatio n af moto rer, prop elakse r og skru er som med fejlfi ndin g og repa ratio n.

TRIN + SPECIALER: Bygningssnedker

TRIN + SPECIALER: Bådm ekan iker

• DIMEN SIONE RING •

Cnc-teknikuddannelsen

Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen 3 år 9 mdr - 4 år 6 mdr

2 - 3 år Du får en grundlæg gende viden om com putersty ret forarbejd ning af metal. Du lærer at bore, fræse og dreje, både med almindeli ge maskiner og med cncmaskiner.

TRIN + SPECIALER: Cnc-tekn iker Cnc-assi stent • DIMENSION ERING •

Du får en grundlæggende viden om, hvordan de mekaniske dele på cykler, knallerter og motorcykler fungerer. Du lærer at finde frem til defekte og slidte dele, som du så udskifter eller reparerer. TRIN + SPECIALER: Cykelmekaniker Knallertmekaniker Motorcykelmekaniker • DIMENSIONERING •

67


EUD / EUX UDDANNELSER

Detailhandelsuddannelsen

Data- og kommunikationsuddannelsen 3 - 6 år

EUX

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

EUX

3 - 4 år

Du lærer fx at installere it-udstyr og at finde fejl og reparere . Dit arbejde er at udvikle, opbygge eller vedligeho lde it-system er. Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikke r. Generelt kræver uddanne lsen teknisk indsigt og gode samarbe jdsevner.

om vare r, Du får en grun dlæg gend e viden Du får . butik en i vice eser kund salg og indkø ber des uden viden om, hvor dan du rer vare r, styre r lager et, præs ente Du lære r vare rne og indre tter butik ken. om du at betje ne en kass eterm inal, liges lære r om butik kens økon omi.

TRIN + SPECIALER: It-suppor ter Datatekniker med speciale i infrastruktur Datatekniker med speciale i programmering

TRIN + SPECIALER: Blom sterd ekor atør, Deko ratør Salg sass isten t m/u prof il prof il Digit al hand el, Convenien ce m/u

Digital media

Dyrepasser 3 år 2 mdr - 4 år 6 mdr

3 år 6 mdr

En vigtig del af arbejdet går ud på at sørge for, at dyrene har det godt og give dem mulighed for at lave nogle af de samme ting, som de gør i naturen. Du lærer også om avl, så du kan hjælpe dyrene med at få unger ved at give dem rigtigt foder og gode yngleforhold.

TRIN + SPECIALER: Multimed ie integrato r Multimed ie animator

TRIN + SPECIALER: Dyr i zoologiske anlæg, Forsøgsdyr Dyrehandel Hestemanager

• DIMENSION ERING • INGEN SKOLEPRA KTIK •

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEPRAKTIK •

Elektriker

Ejendomsservicetekniker 4 år 6 mdr - 5 år

3 år 9 mdr

Du lære r, hvor dan elekt riske prod ukte r og syste mer virke r, så du kan rådg ive kund erne om valg og brug af insta llatione r. Hvis de går i styk ker, kan du finde fejle n og repa rere den. Du kan også insta llere nye syste mer.

TRIN + SPECIALER: Ejendomsservicetekniker

TRIN + SPECIALER: Elek trike r 1 Elek trike r 2

nelsen

EUX rerer På udda nnels en frem stille r og repa fx om r lære Du yr. udst k ronis elekt du hosudst yr til radio, tv, pc og tele- eller rvisn ing unde får Du yr. udst isk stekn pital til i måle instr u menter, som brug es jdet. arbe TRIN + SPECIALER: Elek troni kfag tekn iker (trin 1), Medi cote knike r, Elek troni k udvi kling stek nike r

68

EUX

En grundlæggende viden om varme- og vandforsyning, ventilationsanlæg, antenneanlæg og andre tekniske installationer. Du skal endvidere passe græsplæner, haveanlæg og rydde sne. Du lærer også om at servicere beboerne.

Elektronik- og svagstrømsuddan 4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

EUX

Du lærer at designe, udvikle, programmere og scripte interaktive medier som fx websites og apps. Du lærer også at lave 3D modellering og animation til fx reklamefilm og visualisering. Du lærer om billeder, video, lyd, grafik, typografi, æstetik, interaktiv fortælleteknik, formsprog og design til skærm.

Elektronikoperatør 2 år 6 mdr

FORDELSUDDANNELSE På skolen lærer du om elektriske komponenter, og hvordan de fremstilles på maskiner. Du lærer at arbejde med fejl retning og at præcisionslodde under mikroskop.

TRIN + SPECIALER: Elektronikoperatør


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Entreprenør- og landbrugsmaskinud dannelsen 2 år 6 mdr - 5 år

EUX • FORD ELSU DDA NNEL SE

Ernæringsassistent 3 år 5mdr - 4 år 2 mdr

Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om ernæring og tilberedn ing. Du får desuden viden om alle de hjælpemidler, der findes i et storkøkk en. Nogle bruges til at forarbejd e og tilberede maden, andre er til at forlænge madens holdbarh ed.

Du lære r at finde fejl, repa rere og udsk ifte dele på moto rer, styre tøj, brem ser, kobli nger og hydr aulis ke og elekt riske anlæ g på landb rugs - og entre pren ørma skine r. Du arbe jder med moto rer og mask iner, der brug es i parker og have r, inden for landb ruge t eller bygg eriet . TRIN + SPECIALER: Materielmekaniker, entreprenørmas kinmekaniker, land brug smas kinm ekan iker, pers onlif tmek anike r, land brug ssme d, kran mek anike r

Eventkoordinator 3 - 4 år

4 år

EUX

EUX

TRIN + SPECIALER: Ernæring sassisten t

Film- og tv-produktionsuddannelsen 3 - 5 år 6 mdr

En eventkoo rdinator planlægg er og arrangerer aktivitete r, fx koncerte r, fester og brylluppe r. Du lærer at udvikle nye idéer og at realisere dem. Også alt om økonomi, booking og kontrakte r. En eventkoo rdinator kan arbejde i pr-bureau er, feriecent re, forlystels esparker, storcentr e m.m.

På skolen lærer du at planlægge, optage og færdiggøre en film-, videoeller tv-produktion.

TRIN + SPECIALER: Eventkoo rdinator

TRIN + SPECIALER: Film- og tv-assistent Film- og tv-produktionstekniker

• DIMENSION ERING • INGEN SKOLEPRA KTIK •

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEPRAKTIK •

Finansuddannelsen – EUX

Finmekaniker

KUN SOM EUX

2 - 4 år 6 mdr

om at Du får en grun dlæg gend e viden s dere om er kund betje ne og vejle de at låne økon omi, bl.a. dere s beho v for tegn e peng e, spar e op, inves tere eller forsi kring er.

Du lærer at læse og også at konstruere en teknisk tegning til fremstilling af de forskellige dele. Det kan fx være små dele af mekanikken i en kopimaskine, et måleapparat eller et fotoapparat. Tegningerne laves på computer. Du lærer at bruge det specielle værktøj, der indgår i produktionen.

TRIN + SPECIALER: cheFina nsud dann else med flg. bran retni nger : Bank og realk redit , Liv og pens ion, Skad esfo rsikr ing

TRIN + SPECIALER: Finmeka niker, Våbenme kaniker Låsesme d Finmeka nikassist ent

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

Flytekniker

Fitnessuddannelsen 2 år

2 år 6 mdr - 6 år 6 mdr

Du får indsigt i kroppens anatomi, kredsløb og forskellige energisystemer. Du lærer teknikker til konditions- og styrketræning. Derudover lærer du teknikker til, hvordan du skal instruere.

TRIN + SPECIALER: Fitnessuddannelsen m. fysisk træning Fitnessmanager • DIMENSIONERING • INGEN SKOLEPRAKTIK •

geho lde Du får viden om og lære r at vedli styre ser, brem r, otore flym rere repa og r, teme ssys ation syste mer, el- og navig tel. ngss landi og ror hale, , vinge stel,

TRIN + SPECIALER: A-fly mek anike r B1-fl ytek nike r – mek anik B2-f lytek nike r – elek troni k • INGEN SKOL EPRA KTIK •

69


EUD / EUX UDDANNELSER Forsyningsoperatør

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Fotograf 5 år

2 år 6 mdr

4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

Du lærer, hvordan strømme n produceres på forskellig e måder, hvordan man overvåge r og styrer el-nettet . Du lærer også, hvordan man vedligeholder og reparere r fejl på de transformator stationer og kabler mv., som el-nettet består af.

På uddanne lsen lærer du om teknikke n bag billeder, og hvad de kan indehold e og udtrykke . Arbejdso mrådet er meget bredt. Det kan fx være at lave reklameog illustratio nsbillede r, portrætf otos, luftfotos eller idéforsla g og skitser til kunder.

TRIN + SPECIALER: Forsynin gsoperat ør

TRIN + SPECIALER: Fotograf

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

• DIMENSION ERING • INGEN SKOLEPRA KTIK •

Frisør

Gar tner

EUX

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr

Du lærer klippetek nikker i kort og langt hår, at lave permane nt og at fastgøre ekstensio ns. Du lærer også at klippe skæg, farve bryn og lægge make-up . Viden om de nye trends inden for hårmode .

EUX ndler Du får viden om, hvordan man beha og sikrer, jorden, passer og plejer planterne at de har gode betingelser for at gro. gødningsDu lærer fx om vandingsmetoder, mod forhold og besk yttelse af planterne du lærer at skadedyr og sygdomme, ligesom llationer. betjene maskiner og tekniske insta TRIN + SPECIALER: Væk sthu sgar tner Plan tesk oleg artne r Have cent erga rtne r

TRIN + SPECIALER: Frisør

• DIMENSION ERING •

Glarmester

Gastronom 2 - 4 år 9 mdr

EUX • FORDELS UDDANN ELSE

4 år 8 mdr

En gastrono m arbejder med at lave mad. På skolen lærer du om gode råvarer, at tilberede og anrette maden samt at vælge drikkevar er dertil. Som gastronom lærer du også meget om indkøb og

FORDELSUDDANNELSE På skolen lærer du at tilskære, slibe og polere alle typer glas. Du lærer også at sætte ruder i vinduer og døre, at udskifte bilruder og indramme billeder.

kundeser vice. TRIN + SPECIALER: Gastrono massiste nt Smørreb rød og catering

TRIN + SPECIALER: Glarmester Alubygger

Kok

Grafisk tekniker

Gourmetslagter 2 år 6 mdr - 4 år

70

FORDELSUDDANNELSE

4 år

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om slagtning samt partering og tilberedning af kød. Du lærer at kende god kvalitet, så bøfferne i køledisken er saftige og møre. Desuden lærer du kundeservice og god hygiejne, da kød hurtigt fordærves.

En grafi sk tekn iker står for prod uktione n af trykt e mate riale r. Du lære r tekn isk at tilret telæ gge, kont rolle re og genn emfø re prod uktio nen af trykt komm unika tion.

TRIN + SPECIALER: Gourmetslagteraspirant Gourmetslagter med speciale

TRIN + SPECIALER: Graf isk tekn iker


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Greenkeeper FORD ELSU DDA NNEL SE

4 - 4 år 6 mdr

Guld- og sølvsmedeuddannelsen 2 år 5 mdr - 4 år 6 mdr

om græs Som greenkeeper har du en viden golfa net på s finde der er, plant e andr og passe læg. Som greenkeeper skal du også anen, blom ster, træer og buske ved golfb e ud. En så områ det ser flot og indbydend nlæg greenkeeper kan arbejde ved golfa er eller fodboldstadions, hvor der også plæne. brug for en flot og nyklippet græs

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om metallers egenskaber, og du lærer at bruge de rigtige værktøjer og maskiner til arbejdet. Derudover lærer du om form og formgivning og at lave arbejdstegninger, så du kan bearbejde og udsmykke metallet.

TRIN + SPECIALER: Gree nkee per Grou ndsm an

3 - 4 år

TRIN + SPECIALER: Butiksguldsmed, Guldsmed Ædelstensfatter, Bestiksølvsmed Ciselør, Korpussølvsmed

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

• DIMENSIONERING • INGEN SKOLEPRAKTIK •

Handelsuddannelsen

Havne- og terminaluddannelsen

EUX

2 - 3 år

På skolen lærer du om salg, indkø b og logis tik. Du lærer også at indhente tilbud, sammenlig ne priser og kvaliteter , arbejde med logis tik samt at indkøbe varer i passende mængder. Som handelsud dannet kan du arbejde i handelsvirksom heder eller starte din egen handelsvirksom hed.

På uddanne lsen gennemg år du en lang række af de praktiske opgaver, der er på en havne- og terminala rbejdspla ds: Håndtere , laste og stuve varer, gods og materiale r i terminale n og på skibene.

TRIN + SPECIALER: Hand elsas siste nt (salg) Indk øbsa ssist ent, Logi stika ssist ent Digit al hand el B2B

TRIN + SPECIALER: Havne- og terminal arbejder Havneme dhjælper • INGEN SKOLEPRA KTIK •

Industrioperatør

Hospitalsteknisk assistent

2 år 6 mdr - 3 år 2 mdr

3 - 3 år 9 mdr Du lærer at måle patienters hørelse eller hjernens elektroniske bølger på patienter. På uddannelsen får du en grundlæggende viden om brugen af moderne måleudstyr til at undersøge fx hørelsen og hjernen. Du lærer desuden at forstå og bruge fagudtryk inden for medicin.

Du lære r om de forsk ellige type r maskine r og anlæ g, der typis k styre s genn em com pute re. Du lære r også at begå dig i frem stilli ngsp rodu ktion en, om pakn ing af vare r og lager arbe jde.

TRIN + SPECIALER: Audiologiassistent Neurofysiologiassistent

TRIN + SPECIALER: Indu strio pera tør Indu strio pera tør-p rodu ktivi tet

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Industriteknikeruddannelsen 2 år 6 mdr - 6 år

EUX • FORDELS UDDANN ELSE Uddanne lsen dækker fag som fx fræsning og svejsning men også mere teknolog iske fag som programm ering af compute rstyrede maskiner (cnc) og produktu dvikling.

TRIN + SPECIALER: Industrit ekniker-p roduktio n Industrit ekniker- maskin Industria ssistent

Karrosseriteknikeruddannelsen 4 år 6 mdr - 5 år

EUX • FORDELSUDDANNELSE En grundlæggende viden om at bygge og reparere karrosserier til personbiler, varevogne, lastvogne og busser. Du lærer at arbejde i forskellige materialer som stål, letmetal, aluminium og plast.

TRIN + SPECIALER: Karrosseriopretter Karrosseribygger

71


EUD / EUX UDDANNELSER Kontoruddannelsen – EUX 4 år

KUN SOM EUX

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Kosmetiker EUX

3 - 4 år 1 mdr

sbeDu lære r at udfø re ansig t og krop er om hand linge r, og kunn e rådg ive kund n lære r hudp leje og make -up. På skole og produ om de forsk ellige tekn ikker pleje . dukt er, man brug er ved skøn heds hår og Du lære r også at fjern e uøns ket laker e negl e.

Kontorud dannelse n giver en grundlæg gende viden om administ ration og økonomi . Du lærer også om kontakt med kunder, service og hvordan du arbejder med tekstbeh andling, regneark , databaser og andre it-progra mmer.

TRIN + SPECIALER: Hud- og skøn shed splej er Spa- og Well ness assis tent

TRIN + SPECIALER: Administration, Advokats ekretær, Lægesek retær, Offentlig administration, Revision, Spedition og shipping, Økonomi

• DIMEN SIONE RING •

Kranfører 3 år 6 mdr - 5 år

FORDELS UDDANN ELSE

Køletekniker 2 år 6 mdr - 4 år 6 mdr

Du får en grundlæg gende viden om transpor t af gods. Du lærer at håndtere og fragte gods på forsvarlig måde. Du lærer også at udføre kranarbe jde

FORDELSUDDANNELSE

af forskellig art.

En køletekniker kører oftest rundt til kunderne og opstiller og servicerer køleanlæg. Det kan være i dagligvarebutikker, kølebiler, frysehuse eller fx på slagterier.

TRIN + SPECIALER: Kranføre r (trin 1) Kørselsd isponent

TRIN + SPECIALER: Køletekniker Køleassistent

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

Lager- og terminaluddannelsen

Landbrugsuddannelsen 2 år 4 mdr - 5 år 11 mdr

2 - 5 år Du lærer at holde styr på et lager, bl.a. at modtage og udlevere varer. Du lærer at køre gaffeltruck – og samtidig får du undervisning i forskellige it-systemer.

Udda nnelsen til landm and giver en grundlægg ende viden om pasning af husd yr og jordd yrkning. Mang e store gård e med moderne bygninger og anlæg med mang e prod uktionsdy r, stiller store krav om viden om teknik, styring, og vedligeholdels e.

TRIN + SPECIALER: Lagermedhjælper, Lager og transport­ operatør, Lager og logistikoperatør, Lager og terminaldisponent

TRIN + SPECIALER: Land brug sass isten t, Land man d med spec iale, Jord brug smas kinfø rer, Prod uktio nsled er, Agra røko nom • INGEN SKOL EPRA KTIK •

• DIMENSIONERING •

Lastvognsmekaniker 2 år 6 mdr - 5 år

EUX • FORD ELSU DDA NNEL SE

EUX • FORD ELSU DDA NNEL SE gend e Udda nnels en giver en grun dlæg eller rere repa og fejl finde at om viden i stykudsk ifte dele på biler, der er gået r om ker eller har fået skad er. Du lære over alle type r biler med en total vægt kg. 0 3.50 TRIN + SPECIALER: Last vogn smek anike r Last vogn smon tør (trin 1)

Lufthavnsuddannelsen 3 år 6 mdr - 3 år 8 mdr En lufthavnsoperatør laster og tømmer fly. På skolen lærer du om at transportere bagage til og fra fly, samt om andre arbejdsopgaver i lufthavnen. Du lærer også at køre bl.a. gaffeltruck og at vedlige holde flyvepladser. TRIN + SPECIALER: Lufthavnsoperatør med speciale

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

72


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Maritime håndværksfag 4 år 6 mdr

Maskinsnedker 2 år 6 mdr - 4 år 3 mdr

EUX • FORDELS UDDANN ELSE

Udda nnel sen giver en grun dlæg gend e viden om mate riale r og udst yr til både og skibe . Du lære r at brug e de rigtig e værk tøjer og mask iner til arbe jdet. Derudov er lære r du om form og desig n.

Du lærer at planlægg e og klargøre maskiner og materiale r til produktio n. Du skal betjene og vedligeho lde maskinerne samt kende de nyeste teknikke r til fremstill ing af møbler, gulve og døre.

TRIN + SPECIALER: Både bygg er Sejlm ager

TRIN + SPECIALER: Maskinsn edker Produkti onsassis tent (døre og vinduer) Produkti onsassis tent (møbel)

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

Mediegrafiker 4 år 5 mdr

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr

Mejerist 2 år 2 mdr - 3 år 8 mdr

FORDELSUDDANNELSE

Uddanne lsen giver en viden om de forhold, der har betydnin g for arbejdet med grafiske udtryk. Du lærer at planlægge, gennemf øre og kontrolle re dine opgaver. Du lærer også om billedbehandli ng, digital udprintni ng og kundekon takt.

En mejerist forarbejder mælk til fx ost og smør. På skolen lærer du om de forskellige mejeriprodukter, og hvordan de laves med hjælp fra bakterier og svampe. Du får også viden om, hvordan du passer og rengør de maskiner, der bruges til fremstillingen af mejeriprodukterne.

TRIN + SPECIALER: Mediegra fiker

TRIN + SPECIALER: Mejerioperatør Mejerist

• DIMENSION ERING •

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Murer

Møbelsnedker og orgelbygger

EUX • FORD ELSU DDA NNEL SE

3 år 9 mdr - 4 år 3 mdr

ellige På skole n lære r du om de forsk du slags sten og flise r samt hvor dan arbe jdsbygg er et hus nøja gtigt efter en sokk el tegn ing. Du lære r også at støb e at puds e og gulv, at arbe jde med tags ten, e vægg på r flise tte opsæ samt faca der eller gulve .

EUX Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om, hvordan man fremstill er produkte r i træ. På skolen lærer du at vurdere og vælge de rigtige materiale r, og du lærer at betjene og vedligeho lde maskiner og værktøj.

TRIN + SPECIALER: Mure r

TRIN + SPECIALER: Møbelsne dker Orgelbyg ger • DIMENSION ERING •

Ortopædist 4 år

Overfladebehandler 2 år 6 mdr - 3 år 6 mdr

På skolen lærer du at lave bandager, krykker, kunstige arme og ben. En vigtig del af arbejdet går ud på at tilpasse protesen, som er af fx metal, plastic, træ eller læder til den enkelte bruger.

TRIN + SPECIALER: Ortopædist

FORD ELSU DDA NNEL SE gling , Udda nnel sen giver viden om forse lliser ing, meta og ing niser galva ing, laker brug es som er de tekn iske meto der, der give en og tte esky rustb og e styrk at til pæn finis h.

TRIN + SPECIALER: Over flade beha ndle r tion Over flade beha ndle r/kon struk nter Over flade beha ndle r/kom pone

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

73


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Personvognsmekaniker 2 år 6 mdr - 5 år

EUX

Plastmager 2 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

På skolen lærer du en masse om biler og lærer at finde fejl og vedligeho lde de mange dele. Du lærer at justere motorer, bremser og styretøj samt at finde og rette fejl på bilens elektrisk e

Meget af arbejdet handler om at betjene og overvåge de store produktio nsmaskiner, der støber og forarbejd er plasten. På skolen lærer du at lave alt i plastic fra små dimser til store både eller vinger til vindmølle r.

systemer. TRIN + SPECIALER: Personvo gnsmeka niker Personvo gnsmont ør

Procesoperatør 2 år 6 mdr - 5 år

EUX

TRIN + SPECIALER: Plastmedhjælper, Plastmager (termoplast), Plastmag er (hærdepl ast), Specialis t i plastpro duktion

Produktions- og montageuddanne 2 år 6 mdr

En procesop eratør arbejder med at fremstill e produkte r, som du kender fra din hverdag, fx mad, drikkevar er og medicin. Du lærer at finde og rette fejl på produktio nsanlæg og at hjælpe med at forbedre produktio nen.

lsen

e proPå udda nnels en lære r du at bygg være dukter i hærd et plast . Det kan fx store vindm øllev inger, tanke og andr e lære r du emne r. Afhæ ngigt af dit spec iale, eller at støb e og frem stille prod ukte rne . virke at sætte dem op og få dem til at ellige Det kan fx være at forbi nde forsk måle, om meka niske og elekt riske dele og de fung erer, som de skal. TRIN + SPECIALER: Kom posi tope ratør Mont ageo pera tør

TRIN + SPECIALER: Procesar bejder, Procesop eratør, Procesop eratør med speciale i pharma og fødevare ingredien s

Produktør

Pædagogisk assistentuddannelse 3 - 4 år

2 år

EUX • FORDELS UDDANN ELSE

EUX

På uddannel sen lærer du at arbejde inden for industrip roduktion . Du får kendskab til forskellig e former for produktio nsmaskineri og lærer at betjene maskiner ne samt udføre mindre reparatio nsopgave r. Du lærer at arbejde ud fra kvalitets parametre og bestemte produktio nsmål.

Du får en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Desuden lærer du om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen. Kost og motions betydning for velvære, ligesom arbejdet med konflikthåndtering, er en del af uddannelsen.

TRIN + SPECIALER: Produktø r

TRIN + SPECIALER: Pædagogisk assistent

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Ser viceassistent

Receptionist 3 - 3 år 11 mdr

EUX • FORDELSUDDANNELSE Uddannelsen til receptionist giver en grundlæggende viden om kundebetjening, service, omregning af valuta, fx når du skal have med turister at gøre. Som receptionist betjener du mennesker fra hele verden, og du må være parat til at tale og skrive på tysk og engelsk.

Udda nnels en giver en grun dlæg gend e viden om profe ssion el reng øring . Du lære r om vedli geho ldels e og at udfø re mind re repa ratio ner. Desu den får du viden om at tilbe rede og anre tte mad. Kund ebet jenin g er også en del af udda nnels en.

TRIN + SPECIALER: Receptionist

TRIN + SPECIALER: Hosp itals serv ice Virks omh edss ervic e Reng øring stek nike r

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

74

2 - 2 år 6 mdr


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Sikkerhedsvagt 2 år 6 mdr

Skibsmekaniker 3 år 9 mdr

yr, man På skole n lære r du om det udst ri og tyve d, bran ndre brug er for at forhi lære r du hærv ærk. Som sikke rhed svag t arbe jde, også at skriv e rapp orter om det du laver.

Du lærer om de forskellige typer af maskiner ombord på et skib. Du kommer til at svejse, at skære gevind og at klippe rør og plader. Du lærer at vedligeholde maskineriet, hydrauliske anlæg og andet teknisk udstyr. Du lærer desuden at læse en teknisk tegning samt at reparere fejl.

TRIN + SPECIALER: Sikk erhe dsva gt

3 - 5 år

TRIN + SPECIALER: Skibsmekaniker

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Skibsmontør

Skiltetekniker

EUX

4 år 3 mdr - 4 år 6 mdr

EUX Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om farver, form og design. Du lærer om skiltes forskellig e udtryk, virkemid ler og funktion. Du lærer om typograf iens skriftbill eder og om form og design af skilte i forskellig e størrelser og materiale r.

En skibsmontør arbejder med moto rer og teknik på fx store fiskerbåde. På skole n lærer du at reparere og vedligeholde moto rer, kraner og andet skibsudstyr. En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne repar ere skibet, imens det sejler. Som skibs montør lærer du også at vedligeholde skibe ts køleanlæg, så fangsten holdes afkølet. TRIN + SPECIALER: Indu strim ontø r Skib smon tør

TRIN + SPECIALER: Skiltetek niker

• DIMENSION ERING •

Skov- og naturtekniker

Skorstensfejer 4 år 6 mdr

FORDELSUDDANNELSE

3 år 11 mdr - 4 år 5 mdr

På skolen lærer du forskellige former for renseteknik. Du lærer også at forhindre brand. Du lærer at måle, kontrollere og godkende, at varmeanlæg, fyr og skorstene er i orden.

Du lære r at plant e områ der til med de ønsk ede træe r og at pass e og pleje dem . De nye træer skal have gødning, og der skal sætt es hegn op, så dyre ne ikke spise r de nye skud. Skoven er et stort økos ystem, og derfo r lære r du også om biolo gi, økolo gi, miljø samt om natu rnær skov dyrk ning .

TRIN + SPECIALER: Skorstensfejer

TRIN + SPECIALER: Arbo rist, Bioto p- og vildt pleje r Skov brug smas kinfø rer Skov - og natu rplej er • DIMEN SIONE RING •

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Slagter 2 år 6 mdr - 3 år 6 mdr

FORDELS UDDANN ELSE

Smed 2 år 6 mdr - 5 år

EUX • FORDELSUDDANNELSE

Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om slagtning samt partering og udbening, kød – og kvalitetskontrol. Der er eksport til mange lande, derfor vil du som industris lagter lære at udskære kødet og forarbejd e det fx med salt eller røg, så det passer til de forskellig e markeder.

På skolen lærer du om de forskellige typer af metal, og hvordan de kan formes. En vigtig del af arbejdet går ud på at vælge det rette metal og den rette arbejdsteknik ved forskellige opgaver. Det kræver at du som smed følger med i de nyeste teknikker. Som smed lærer du også at lime og svejse i plastic.

TRIN + SPECIALER: Slagter, Forædler Svinesla gter, Kreaturs lagter

TRIN + SPECIALER: Smed-bearbejdning (trin 1) Svejser, Klejnsmed, Smed rustfast, Smed maritim, Smed energiteknik

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

75


EUD / EUX UDDANNELSER

Social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedsassistent 3 år 9 mdr - 4 år 7 mdr

EUX

2 år 2 mdr

Du bliver bl.a. undervis t i at udføre sygepleje - og omsorgs opgaver. Du lærer også at vejlede og motivere andre menne sker til at drage omsorg for sig selv.

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

Stenhugger og stentekniker EUX • FORDELS UDDANN ELSE

Stukkatør 4 år - 4 år 6 mdr

En stenhugg er kløver, hugger og tilpasser sten. På skolen lærer du om de forskellig e stenarte r. Du træner også i at hugge skriftteg n og udsmykk e fx

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om håndværkets muligheder for at udsmykke bl.a. vægge og lofter. Du lærer at udføre opgaver, der passer til bygningen. Du træner teknikker med især hammer, mejsel og spartel. Arbejdet kræver bygningshistorisk viden om fx slotte, godser og herskabslejligheder.

gravsten .

TRIN + SPECIALER: Stenhugger Stentekniker

TRIN + SPECIALER: Stukkatør

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Tagdækker

Støberitekniker 3 år 9 mdr

2 år 6 mdr - 4 år

prakDu yder omso rg og pers onlig og ni ente er nesk men e tisk hjælp til ældr hjem . dere s eget hjem eller på et pleje

TRIN + SPECIALER: Soci al- og sund heds hjæl per

TRIN + SPECIALER: Social- og sundhed sassisten t

3 - 5 år

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

FORD ELSU DDA NNEL SE

På skolen lærer du bl.a. at støbe skulpturer, skruer til skibe og store kedler. Du konstruerer en god støbeform af fx sand, som fyldes med flydende metal og afkøles. Som støberitekniker lærer du at slibe og pudse efter, så resultatet bliver flot og glat.

Du lære r, hvor dan du lægg er forsk ellige type r tage , vedli geho lder og repa rerer dem . Udda nnel sen giver dig kend skab til mate riale r, kons trukt ione r og bygning sreg ler.

TRIN + SPECIALER: Støberiassistent Støberitekniker med speciale

TRIN + SPECIALER: Tagd ækker

• INGEN SKOLEPRAKTIK •

Tandklinikassistent 3 år 6 mdr

Tandtekniker 3 - 4 år 6 mdr

klar og at Du lære r at gøre instr ume nter Desu den k. aftry og r llede enbi røntg tage ør reng man dan får du viden om, hvor omm e sygd tand r ygge foreb og er tænd m.m .

TRIN + SPECIALER: Tand klini kass isten t

EUX Tandproteser, broer og guldkroner m.m. Du arbejder med materialer som gips, guld, acryl og porcelæn. Arbejdet kræver teknisk snilde. Du lærer også at bruge computer og maskiner.

TRIN + SPECIALER: Tandtekniker

• DIMENSIONERING •

76


EUD / EUX UDDANNELSER

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

Tarmrenser 3 år

FORD ELSU DDA NNEL SE

Teater-, event- og av-tekniker 2 år 6 mdr - 4 år 6 mdr

Udda nnels en giver en grun dlæg gend e viden om rensning af husd yrtar me. Du skal lære om kvali tetskontro l, da det er mege t vigtig t, at tarm ene er helt rene, inden de sendes videre i prod uktionen. Du skal også lære at efter beha ndle de rens ede tarm e manu elt og med mask iner.

På uddannel sen arbejder du med de elemente r, der skal bruges til udstilling er og teaterfor estillinge r. Du lærer fx at opsætte og nedtage udstyr. På skolen lærer du om scenetek nik og forbered else af en udstilling eller en forestillin g. Du skal være god til at samarbe jde.

TRIN + SPECIALER: Tarm rens er

TRIN + SPECIALER: Produktionsassistent, Teatertekniker, AV-tekniker, Eventtekniker (illuminationsteknik), Eventtekniker (audioteknik)

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

• DIMENSION ERING •

Teknisk designer 3 år 6 mdr

Teknisk isolatør 3 år 9 mdr - 5 år

Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om planlægn ing af bygge- eller produktp rojekter. Du lærer at undersøg e, beregne, designe og konstrue re. Du kan uddannes inden for industrie l produktio n eller bygge og anlæg.

En teknisk isolatør isolerer for kulde, varme, lyd og vibrationer. På skolen lærer du om forskellige materialer og måder at isolere på.

TRIN + SPECIALER: Industriel produktion Bygge og anlæg

TRIN + SPECIALER: Teknisk isolatør

Tjener 2 år 2 mdr - 4 år

EUX • FORD ELSU DDA NNEL SE

Togklargøringsuddannelsen 2 - 2 år 4 mdr

på at tale En vigti g del af arbe jdet går ud mad og dem fale anbe med gæst erne og s smag . drikk e ud fra men ukor tet og dere dækbord om også du Som tjene r lære r miks er ning , afreg ning og hvor dan man drink s.

TRIN + SPECIALER: Klargørin g og rangering af persontog Klargørin g og rangering af godstog

• INGEN SKOL EPRA KTIK •

• INGEN SKOLEPRA KTIK •

Turistbuschauffør

Træfagenes byggeuddannelse EUX • FORDELSUDDANNELSE På uddannelsen lærer du at bygge og arbejde med træ, men du lærer også at arbejde med forskellige andre byggematerialer, fx kork.

TRIN + SPECIALER: Tømrer Gulvlægger Tækkemand

FORDELS UDDANN ELSE En vigtig del af arbejdet går ud på at kontrolle re bremser, koble vogne og bremses langer sammen og at efterse togene. Som togklargø rer lærer du også at udskifte slidte dele.

TRIN + SPECIALER: r Konf eren ce- og selsk abst jene Tjen er

4- 5 år

EUX • FORDELSUDDANNELSE

3 - 4 år 6 mdr

FORD ELSU DDA NNEL SE køre En grun dlæg gend e viden om at forsog uld ynsf hens en på tbus turis af køre varli g måd e. Du tage r de type r desu den kort som er nødv endi ge og får syn af efter og e ldels viden om vedli geho . tøjer køre TRIN + SPECIALER: Turistbuschauffør Kørselsdisponent • INGEN SKOL EPRA KTIK •

77


EUD / EUX UDDANNELSER

Vejgodstranspor tuddannelsen

Urmager

3 år 6 mdr - 5 år

4 år 6 mdr

Alfabetisk. Kilde: ug.dk. Ændringer vil forekomme.

På skolen lærer du om de forskellig e urværk, der findes i små og store ure. Du lærer også at udskifte nedslidte dele i digitale og mekanisk e ure, så de bliver

FORDELS UDDANN ELSE Uddanne lsen giver en grundlæg gende viden om at køre, efterse og vedligeho lde store køretøjer. Du lærer også om de forskellig e love og regler, der skal overholdes, når gods skal transpor teres i Danmark og udlandet .

som nye.

TRIN + SPECIALER: Urmager

TRIN + SPECIALER: Godschauffør, Renovationschauffør Tankbilch auffør, Flyttecha uffør Kørselsdisponent • INGEN SKOLEPRA KTIK •

VVS-energiuddannelsen

Veterinærsygeplejerske 2 år 6 mdr - 4 år 6 mdr

4 år 3 mdr - 4 år 9 mdr

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om pasning, behandling og operation af dyr. Du lærer om dyreadfærd, anatomi og sygdomme, så du kan se om dyrene er raske eller syge. Du lærer også at lave mikrobiologiske undersøgelser og rengøre de forskellige redskaber og apparater i klinikken.

EUX • FORD ELSU DDA NNEL SE og Alt om rørin stall ation er i bebo elser ener gi. indu stri, som forsy ner os med råde r, Du lære r om de man ge arbe jdsom viden får og er, rumm sen nnel som udda cent ralom gas- og vand insta llatio ner, elter varm eanlæ g og fx om olie- og gasf i Nord søen . TRIN + SPECIALER: VVS- insta llationstekniker cialist VVS- blikkensla ger, VVS- energispe Ventilationstekniker

TRIN + SPECIALER: Veterinæ rsygehjæ lper Veterinæ rsygeple jerske • DIMENSION ERING • INGEN SKOLEPRA KTIK •

Værktøjsuddannelsen 4 år 6 mdr - 5 år 6 mdr

EUX • FORDELS UDDANN ELSE

Webudvikler 2 år 3 mdr

En værktøjs tekniker eller værktøjs mager laver forme til produktio n af plastik eller metaldele. På skolen lærer du at lave forme til fx dele til mobiltele foner. Du lærer også at lave stansevæ rktøj, der fx kan trykke øloplukke re eller beslag ud af en stor metalplad e.

På uddannelsen lærer du at arbejde med tekst, billeder, lyd, grafik og animation i forbindelse med både websider og samlede netløsninger.

TRIN + SPECIALER: Værktøjs mager Værktøjstekniker

TRIN + SPECIALER: Webudvikler

• DIMENSIONERING • UDELUKKENDE SKOLEBASERET •

78


Et praktisk greb om tingene

Skills-stafetten indgår som led i 8. klassernes introkurser til ungdomsuddannelserne. I løbet af dagen introduceres du til erhvervsuddannelserne og fagretningerne. Du bliver vist rundt på den skole, du besøger sammen med resten af din klasse. Konkurrencen er en god mulighed for at prøve nogle praktiske færdigheder af og få nogle erfaringer med de over 100 forskellige erhvervsuddannelser. 8. klasser i hele Danmark deltager i Skills-stafetten i deres lokalområde og kan på den måde kvalificere sig til at deltage i den store Skills-stafet-finale under DM i Skills.

SKILLS STAFET

Skills-stafetten er en konkur­rence, hvor grundskoleelever dyster mod hinanden i opgaver, der kræver et praktisk håndelag.

FOR ALLE 8.KLASSER

Skills-stafettens lokale konkurrence afvikles i efteråret i 8. klasse. Det er en konkurrence på fingerfærdighed og samarbejde. Den foregår i hold på tre, som konkurrerer på tid. Opgaverne er varierede, men alle vil få prøvet 6-7 forskellige fag. Det kan være at skifte hjul på en bil, at flette hår på en model, at bage kringler, at lægge fliser, at stable mursten, at give støttestrømper på, at stable varer op og mange andre ting. Opgaverne varierer fra sted til sted. Du prøver færdigheder af i virkeligheden, og samtidig finder du ud af, at samarbejde får alting til at lykkes bedre.

HVEM VINDER?

I den lokale konkurrence findes der en samlet vinder. Dette hold bliver sammen med hele deres klasse inviteret med til FINALEN, som holdes i forbindelse med DM i Skills.

FINALEN

Ved DM i Skills 2020 i Bella Center Copen­hagen, kårede statsminister Mette Frederiksen vinderne i de mange konkurrencefag. Der var en fantastisk stemning og opbakning. Til finalen sørger en veloplagt vært for at styre løjerne, når klassernes tremandshold dyster mod hinanden på en scene, mens et par tusind hepper. Der er præmier til de højst placerede hold. Næste gang er det i Messe C i Fredericia 4.-6. februar 2021. DM i Skills er åben for alle interesserede, og der er gratis adgang.

IGOTSKILLS.DK

– BLIV KLOGERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE På IGOTSKILLS.DK møder du korte overskuelige tekster og videoer omkring alle erhvervsuddannelserne og gennem spil og quiz kan du udfordre din viden om alle de mange spændende erhvervsuddannelser.

n Se film om uddannelserne

n Tjek hvilke fag du møder på de enkelte uddannelser n Få styr på hvordan uddannelserne er opbygget

n Kend dine muligheder for videreuddannelse

Til din lærer er der også samlet en masse gode opgaver, som I kan udfordre jer med i undervisningen.

79


STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU, skal tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Den kommunale uddannelsesvejledning giver den unge vejledning. I samarbejde med den unge og familien skal der laves en indstilling, som skal godkendes af kommunen. Den unge og forældrenes/værgens ønsker skal tages med i betragtning i planlægningen af et STU-tilbud, men det er kommunen, der i sidste ende beslutter, hvilket STU-tilbud, den vil fremsætte. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

IGU Integrations Grund Uddannelse

Uddannelsen varer to år, og er pt. en forsøgsordning frem til juni 2022, for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Målet med uddannelsen er at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering. Uddannelsen foregår i en virksomhed med løn, hvor der er praktisk oplæring på arbejdspladsen og desuden en skoledel i min. 20 uger, som kan være undervisning i dansk.

OM UDDANNELSEN

Er man i alderen 18-40 år og har haft folkeregisteradresse i Danmark i maksimalt fem år, kan man starte på uddannelsen. Der er desuden en række specifikke krav til opholdstilladelsen. Der stilles ingen sproglige krav inden IGU-forløbets start. Et IGU-forløb aftales direkte mellem udlændingen og virksomheden og dermed, som udgangspunkt, uden medvirken fra offentlige myndigheder. En aftale om et IGU-forløb kan indgås med såvel en privat som en offentlig virksomhed. I samarbejde med udlændingen skal virksomheden indgå en skriftlig aftale om, hvad uddannelsen skal indeholde, og dermed bliver den individuelt tilrettelagt. Der kan tages kontakt til kommunens jobcenter for mere information om uddannelsen.

80


ANDRE EFTERSKOLER UDDAN NELSER Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år, som har afsluttet 7. klassetrin. Et efterskole­ophold varer et helt skoleår, typisk 42 uger, og du bor på skolen sammen med de øvrige elever.

Er der en fisker gemt i dig? Er du født billedkunstner eller musiker? Dyrker du elitesport – eller noget helt femte? Der er mange muligheder for at uddanne sig individuelt, som ikke lige følger de traditionelle veje – heldigvis! Se mulighederne her...

På efterskoler kan du få undervisning i skolefag, der svarer til 8., 9. og 10. klasse i folke­skolen, samt en lang række andre fag af kreativ eller praktisk art. Nogle efterskoler tilbyder også et 10. skoleår, som er prøvefrit, eller et 11. skoleår.

Et år på efterskole koster typisk mellem 35.000 og 80.000 kroner i egenbetaling. Prisen afhænger af forældrenes/husstandens indkomst og af, hvilken efterskole man vælger. Beregn prisen på efterskole.dk. Tag kontakt til den enkelte efterskole. To-sprogede elever kan søge stipendiat via vejlederen på grundskolen. Ansøgning om stipendiat kan findes på efterskole.dk Der er ”Efterskolernes Dag” med åbent hus over hele landet hvert år sidste søndag i september og ”Efterskolernes Aften” anden onsdag i januar. Du har også mulighed for at kontakte skolerne og aftale et besøg på andre tidspunkter.

Læs om efte rskol eoph old i DEL 2 • side 64-6 5 •

Efterskoleforeningen Tlf. 3312 8680 info@efterskoleforeningen.dk efterskole.dk

FRIE FAGSKOLER – FAGLIGHED I PRAKSIS De 12 Frie Fagskoler er en kostskoleform i familie med høj- og efterskoler. De er geografisk fordelt over hele Danmark og åbne for alle, der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse. Det koster penge at gå på en Fri fagskole og du bør undersøge priserne på deres hjemmeside eller ved at kontakte den skole, du er interesseret i. Frie Fagskoler tilbyder fire slags års­forløb: Erhvervslinje: Når en praktikplads og faglig interesse er vigtig for at komme i mål og videre på EUD eller EUX.

Læs om frie fags kole r i DEL 2 • side 66-6 7 •

10. klasse: Når der lige behøves et boost i en kreativ og anderledes kontekst inden gymnasiet eller en erhvervsuddannelse/EUX.

Akademilinjen: Når et fag skal nørdes igennem på højt niveau og i mange timer. Når det at bestå en optagelses­ prøve, er næste trin mod uddannelse. Joblinje: Når der er særlige behov, som skal tilgodeses, og målet er at blive klar til et ufaglært job. Skolerne tilbyder mange forskellige linjer inden for kreative og praktiske fag, samt undervisning i fag som mad, tekstil, håndværk, turisme, game­design, musik, sundhed, pædagogik og friluftsliv.

Tlf. 3311 1291 hej@friefagskoler.dk friefagskoler.dk

81


HØJ SKOLER Højskoler er kostskoler, der er placeret i hele landet. Du kan komme på højskole, når du er fyldt 17 ½ år. Der findes dog 2 ungdomshøjskoler, der optager elever mellem 16 og 19 år.

Højskolernes Hus Tlf. 3336 4040 kontor@ffd.dk hojskolerne.dk

Et højskoleophold, som typisk varer mellem 3 og 6 måneder, kan være afklarende og uddannelsesforberedende, både til ungdomsuddannelser og til videregående uddannelser, og du kan blive vejledt i forhold til din kommende uddannelse. Der er mulighed for at få en mentor, hvis du har en uddannelsesplan. Det koster penge at tage et højskoleophold og prisen afhænger af type og længde. Du bør kontakte den Højskole du evt. kunne være interesseret i for at få den præcise pris på netop dit ophold. På ffd.dk kan du læse om særlige ordninger, herunder støtteordninger for unge, der har brug for en mentor.

TEAM

DAN MARK

Forfatter Grundkursus

Team Danmark har etableret en række tilbud, der gør det muligt for dig at kombinere elitesport med en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår. Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du:

Elsker du at skrive og er du klar på at arbejde intensivt med dine tekster sammen med andre. FGK er et tiltag for 16-22-årige fra Midt- og Vestsjælland. Det er en overbygning til Forfatterskolen for unge, hvor du kan afprøve, om det er noget for dig. Her får du trænet din sproglige sensibilitet og dit blik for en teksts styrker og svagheder.

– gøre skolen opmærksom på din status som atlet, opnå forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen – ved sportsligt fravær med forbund få adgang til supplerende undervisning – forlænge din gymnasiale ungdomsuddannelse med et år, samt forlænge både skole- og praktik­ periode på erhvervsuddannelser. Team Danmark kræver aftale med godkendt specialforbund og du skal være opmærksom på, at ansøgningsfristen som regel er i januar og foregår via et online skema g Ansøgnin på Team Danmarks hjemmeside. lig s om sport godkende

Hvis du ønsker flere oplysninger, kontakt Team Danmark Christina Teller, chte@teamdanmark.dk mobil: 2326 7610 Magnus Wonsyld, mawo@teamdanmark.dk mobil: 3010 4268

82

FGK

lse:

Du vil blive inspireret og udfordret til at udvikle dig kunstnerisk og holde energien gennem det krævende arbejde, der ligger i at gøre dine tekster færdige. Der skal betales et mindre beløb årligt for at følge fgk. Se mere herom på http://forfatterskolenforunge.com

FGK – SJÆLLAND

Ringsted, Roskilde, Slagelse, Sorø, Holbæk, Kalundborg og Odsherred.


FISKER

ERHVERS

Er du fanget af det frie liv – og er du klar på en fremtid med fuld skrue? Så er der et HAV af muligheder i fiskeriets uddannelser. Alle, der vil arbejde i fiskeriet, starter med et obligatorisk 3 ugers søsikkerhedskursus. Herefter kan man tage fiskeriets 2-årige grunduddannelse, som veksler mellem praktik og skole. Du har derefter mulighed for at videreuddanne dig til skipper af 3. grad eller 1. grad. Er du over 18 år, kan du arbejde som fisker umiddelbart efter, at du har gennemført søsikkerhedskurset.

MARITIME UDDANNELSER De maritime uddannelser favner bredt – alt fra videregående uddannelser såsom skibsofficer og maskinmester, til kortere uddannelser som skipper, samt til erhvervsuddannelser som skibsassistent og skibsmekaniker. Alle uddannelserne veksler mellem skoleophold og praktik på skibe. HF-søfart er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse samtidig med, at du forbereder dig på en karriere til søs.

Fiskeriskolen, EUC Nordvest Ærøvej 9, 7680 Thyborøn Tlf. 9691 9230 fiskeri@eucnordvest.dk fiskeriskolen.dk / blivfisker.nu

De maritime uddannelsesinstitutioner – finder du på: worldcareers.dk

FORSVARET

Forsvaret er en af landets største uddannelsesinstitutioner og rummer med sine over 42 uddannelser mange muligheder for unge. Alle ved, at Forsvaret uddanner soldater. Men vidste du, at du også kan blive uddannet inden for sprog, ledelse, håndværk og meget andet? Og at en uddannelse i Forsvaret udfordrer dig på en anderledes måde med opgaver, hvor du prøver teorien fra klasselokalet af i virkeligheden? Du kan jo prøve at teste dig selv og få forslag til uddannelser i Forsvaret, der måske lige er dig! Tag testen på uddannelsesofficeren.dk Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarets Rekruttering Lautruphøj 8 • 2700 Ballerup • Tlf. 7281 9000 • karriere.forsvaret.dk

Billedkunstnerisk Grundkursus

BGK

Er du mellem 15 og 25 år, og drømmer du om at uddanne dig inden for billedkunst eller andre relaterede kunstarter som arkitektur, design, foto, animation m.v.? Så har du mulighed for at udvikle dit kunstneriske talent på Billedkunstnerisk GrundKursus. På BGK varetages undervisningen af højtuddannede professionelle kunstnere og formidlere, og du får en fantastisk mulighed for at beskæftige dig med billedkunst på et højt niveau sammen med andre unge med samme interesse.

BGK Midt- og Vestsjælland

På BGK kan du kvalificere dig til at søge ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi eller KADK - Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - eller andre videregående kunstneriske uddannelser. Det koster 5 – 8000 kr. pr. person pr. skoleår at deltage i BGK. Til gengæld skal du ikke betale for materialer, entréer i forbindelse med ekskursioner til museer og gallerier, forplejning ved internater og camps. Studierejse er også inkluderet.

Musikalsk Grundkursus

MGK

MGK er for unge mellem 14 og 25 år. MGK forbereder dig på optagelsesprøven til musikkonservatorierne og giver dig mulighed for at udvikle dine musikalske evner gennem et intensivt musikalsk undervisningsforløb.

MGK Sjælland har tre linjer: Klassisk linje, Rytmisk linje og Musikproduktion. Det er et 3-årigt overbygningskursus som foregår på en musikskole. Undervisningen kan foregå over fire eller evt. fem år, hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang. For at komme på MGK skal man bestå en optagelsesprøve. MGK Sjælland har optagelsesprøver i februar og marts hvert år. OBS! Tilmeldingsfrist er 1. februar! Undervisningen er gratis, men er ikke i sig selv SU-berettiget. Der er typisk 7-9 ugentlige timer og dertil kommer sammenspil i orkester og ensembler, koncerter og work­shops, samt alt den tid du bruger på at øve udover.

83


VUC

Voksen Uddannelses Center 2-ÅRIG HF

Den 2-årige HF er for dig, som gerne vil have en gym­ nasial uddannelse i et voksent uddannelsesmiljø. HF-uddannelsen giver dig muligheder for at kvalificere dig til videregående uddannelser – både korte og mellemlange uddannelser og med en udvidet fagpakke også til universitetsuddannelserne. HF-uddannelsen er en gymnasial ungdomsuddannelse på 2 år, som er opdelt i fire semestre, så du gradvist får nogle resultater med dig og opnår faglige kompe­ tencer, som du skal bruge i det videre forløb.

HF-ENKELTFAG

Undervisning på gymnasialt niveau i mange forskellige HF-fag fra C-niveau til A-niveau. Hvert fag kan afsluttes med en kompetencegivende eksamen, og HF-enkeltfag kan læses enkeltvis eller som en hel HF-eksamen, der kvalificerer til forskellige videregående uddannelser. Mange VUC-skoler tilbyder en række fagpakker, der sammen med dine erfaringer, kan kvalificere dig til at søge optagelse på en række pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser samt til optagelsesprøven til politibetjent. Inden optagelse på HF- enkeltfag skal du have: n afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller n afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (avu) med tilfredsstillende resultat, eller

Find dit lok ale VUC

n afsluttet folkeskolens 9. klasse og have yderligere uddannelse. Du skal være fyldt 18 inden den første eksamen. Dog kan du tidligst blive optaget på HF-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse. På HF-enkeltfag kan der også kombineres med VUC’s øvrige tilbud, fx HF-fjernundervisning. Se mere på din lokale VUC-skoles hjemmeside.

OBU – ORDBLINDEUNDERVISNING

VUC tester for ordblindhed. Hvis du har opfyldt din undervisningspligt, kan du blive testet og få tilbudt ordblindeundervisning. Man går til undervisning på meget små hold, og opgaverne er tilpasset den enkelte.

84


Du kan tage fagene et ad gangen eller flere fag samtidig. Du kan også kombinere fag fra Almen Voksenuddannelse med fx FVU eller HF-enkeltfag.

FVU – FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

Gratis tilbud til alle voksne over 25 år, der vil blive bedre til at læse, skrive og regne. Der undervises i forløb på typisk 40 til 80 lektioner pr. semester på små hold. FVU består af tre fag: n FVU -start, hvor du kan blive bedre til at tale dansk. n FVU-læsning, hvor du kan blive bedre til at læse og skrive. n FVU-matematik, hvor du kan blive bedre til at regne.

Mulighed for hjælp til it-løsninger for ordblinde. Der er mulighed for undervisning både dag og aften.

AVU – ALMEN VOKSENUDDANNELSE

Almen Voksenuddannelse er for dig, der mangler at afslutte et eller flere fag på niveau med folkeskolens afgangsprøve. Med AVU kan du få adgang til de forskellige studieforberedende ungdomsuddannelser (fx HF) samt de erhvervsrettede uddannelser.

Nordvestsjællands HF og VUC, Holbæk Slotshaven 5, 4300 Holbæk Tlf. 5948 0348 nordvestvuc.dk

ADGANGSKRAV TIL OBU, AVU, FVU

Er du interesseret i OBU, AVU eller FVU skal du kontakte din vejleder i kommunen, eller en vejleder på dit lokale VUC. Er du under 25 år skal det afklares om du kan tage undervisningen på den Forberedende Grunduddannelse FGU, eller om du, pga. særlige omstændigheder skal tage undervisningen på VUC. Kontakt din vejleder for at blive klogere på adgangskravene til OBU, AVU eller FVU.

Nordvestsjællands HF og VUC, Kalundborg

Se VUC hjemmesiderne for mere information

J. Hagemann-Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg Tlf. 5948 0370 nordvestvuc.dk

VUC Roskilde, Greve afdelingen

VUC Roskilde, Køge afdelingen

VUC Roskilde, Roskilde afdelingen

hfvucroskilde.dk

hfvucroskilde.dk

hfvucroskilde.dk

VUC Storstrøm, Faxe

VUC Storstrøm, Maribo

VUC Storstrøm, Nakskov

vucstor.dk

vucstor.dk

Campus Nakskov, Søvej 46D, 4900 Nakskov Tlf. 5488 1730

VUC Storstrøm, Nykøbing Falster

VUC Storstrøm, Næstved

VUC Storstrøm, Vordingborg

vucstor.dk

vucstor.dk

vucstor.dk

VUC Vestsjælland Syd, Korsør

VUC Vestsjælland Syd, Ringsted

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse

vucklar.dk

vucklar.dk

vucklar.dk

Rådhusholmen 3, 2670 Greve Tlf. 4630 8600 (tast 1)

Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf. 5488 1790

Bispegade 1, 4800 Nykøbing F Tlf. 5488 1700

Skolegade 1, 4220 Korsør Tlf. 5855 5050

Gymnasievej 2, 4600 Køge Tlf. 4630 8600 (tast 2)

C.F. Christiansensvej 12, 4930 Maribo Tlf. 5488 1730

Teatergade 23, 4700 Næstved Tlf. 5488 1770

Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted Tlf. 5855 5050

Læderstræde 4, 4000 Roskilde Tlf. 4630 8600 (tast 3)

vucstor.dk

Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg Tlf. 5488 1750

Herrestræde 11, 4200 Slagelse Tlf. 5855 5050

85


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.