Page 1

ELECTION SPECIAL

THEY’RE ALL IN

IT TOGETHER! The three main parties all support the same basic policies on May 3:

 CUTS IN PUBLIC SERVICES: The last Labour government planned £130 billion spending cuts. The Tory-LibDem coalition has added an extra £83 billion.  MASSIVE JOB LOSSES: Unemployment in Wales and Britain is heading for 3 million, including 1 million young people.  CUTS IN BENEFITS: Pensioners, single parents and the disabled have been hit, as well as the unemployed.

Spring 2012

FIGHT THE CUTS! TAX THE RICH! Only the Communist Party puts workers, pensioners, the unemployed, single parents and the disabled FIRST. Ahead of big business profits, the rich, privatisation and war.

 NO CONTROLS ON PRICES: While the gas, electricity, oil and supermarket monopolies make record profits.

That is why we OPPOSE all cuts in public spending, services, jobs, pensions and benefits.

 TAX CUTS FOR BIG BUSINESS: The Labour and Tory-LibDem governments have cut corporation tax far below the USA, France, Germany and Japan.

Britain is one of the richest countries in the world. But onetenth of the population own more than half that wealth.

 WASTING LIVES AND MONEY ON WAR: The three main British parties support the war in Afghanistan and more nuclear weapons for Britain.

A Wealth Tax on the super-rich would fund all the investment we need in public services, industry, housing, public transport and the environment.

AND IN MERTHYR, THE COUNCIL MAKING WORKERS PAY THE PRICE: Independent controlled Merthyr council has cut the pay and Terms & Conditions of their workers and made them take unpaid annual leave.

DO THEY SPEAK FOR YOU?

WE CAN AFFORD FIRST-CLASS PUBLIC SERVICES, PENSIONS AND BENEFITS by fair taxes on the rich and big business profits.

Vote Communist on May 3

Printed by APrint & Design Ltd. Unit 23, Enterprise Business Park, Newport, NP20 2AQ. Published by Tommy Roberts, 7 Brickfield Crescent, Twynyrhodyn, Merthyr

Distributed free to 5,000 homes


No to Cuts! Tax the Rich! Vote Communist Communist candidates – local people not careerist politicians The Welsh Communist Party is fighting in three wards for the Merthyr Council elections on May 3: Bedlinog, Vaynor and Town.

From left, Roy Evans, Catrin Ashton and Tommy Roberts under the memorial of Merthyr comrades who fought and died fighting Franco’s fascists in Spain.

FOLLOWING A FINE MERTHYR TRADITION Communists have a long involvement of struggle within Merthyr Tydfil and have been recognised by the people by voting in well respected and effective councillors like Arthur Jones and Edgar Evans.

CATRIN ASHTON (Bedlinog) is from a longstanding Bedlinog family, she is an

executive committee member of the Welsh Communist Party, a cultural worker and founding member of Cymdaithas Niclas. TOMMY ROBERTS (Town) a former bricklayer, is a leading activist in the building workers union UCATT and is the secretary of Merthyr Tydfil Trades Union Council. ROY EVANS (Vaynor) is a leading activist in 'Keep Our NHS Public' and was a prominent member of the Anti-Open Cast Mining campaign, a former engineering union convener and President of Merthyr Tydfil Trades Union Council.

Merthyr Communists - A proven record Merthyr Communists were actively involved against the Ffos Y Fran opencast mine project, attending all meetings, speaking against the development at the public enquiry, picketing the site and demonstrating through Merthyr town and at the Welsh Assembly. Merthyr communists

also travelled to London and attended the court hearing at the "Law Courts" (Royal Courts of Justice) and won the hearing. Unfortunately, after a long battle against Westminster, the Welsh Government and Merthyr council the battle was lost.

in the victory against the Covanta's Brig Y Cwm incinerator plans. This campaign against the huge incinerator united people from all communities in Merthyr Tydfil and Rhymney, people from all backgrounds and of all shades of political opinion, and demonstrated that ‘unity But Merthyr communists is strength’ were on the winning side

COMMUNIST POLICIES FOR MERTHYR 1. More public sector housing at affordable rents. 2. Compulsory take-over of empty office accommodation. 3. Investment in the public transport system linking the town with outlying areas. 4. Council-led drive for investment in clean technology and an increase in recycling. 5. A council-led drive for jobs and facilities for disabled workers. 6. More funding for domestic violence refuges. 7. Higher council tax rates for top-band properties. 8. No more outsourcing or privatisation of council services. 9. Careful use of council reserves to protect jobs and services. 10. A tight cap on councillors' allowances and expenses. Merthyr’s communists support more democracy at street & community level, with real involvement in local projects.


Dim Toriadau! Trethiant uwch i'r Cyfoethog! Pleidleiswch dros y Comiwnyddion Ymgeiswyr Comiwnyddol – pobl leol nid gwleidyddion sy’n poeni am eu gyrfa Mae’r Blaid Gomiwnyddol Gymraeg yn brwydro dros dri ward yn yr etholiadau sir ym Merthyr ar y 3ydd o Fai: Bedlinog, Vaynor a’r Dref.

O’r chwith i’r dde: yr ymgeiswyr Roy Evans, Catrin Ashton a Tommy Roberts o dan cofeb ar gyfer cymrodwyr a frwydrodd, a bu farw, tra’n ymladd Ffasgwyr Franco yn Sbaen.

un o’r ymgyrchwyr mwyaf blaenllaw gydag undeb yr adeiladwyr UCATT. Ef yw Ysgrifennydd Cyngor Masnachol Merthyr Tudful.

Mae CATRIN ASHTON Mae ROY EVANS (Vaynor) yn (Bedlinog) yn dod o deulu sydd ymgyrchydd blaenllaw gyda a chysylltiadau cryf ym Medlinog ‘Cadwch ein Gwasanaeth Iechyd ers cenhedloedd. Mae hi’n Genedlaethol yn Gyhoeddus’ a aelod o Bwyllgor Gweithredol bu’n aelod blaenllaw o’r Cymru y Blaid Gomiwnyddol, yn ymgyrch yn erbyn y Cloddio weithiwr diwylliannol ac yn un Agored yn Ffos y Fran. Roedd o’r aeoldau fu’n gyfrifol am yn gynullydd gydag undeb y sefydlu Cymdeithas Nicals. peirianwyr ac ef oedd Arlywydd Cyngor Masnachol Merthyr Tudful. Mae TOMMY ROBERTS (y Dref) yn adeiladwr gynt, ac yn

HANES O YMGYRCHU Roedd Comiwnyddion Merthyr yn gryf yn erbyn cynllun cloddio agored Ffos y Fran. Teithiodd rhai o’r Comiwnyddion i Lundain er mwyn bod yn bresenol yn y llys ar gyfer y gwrandawiad. Yn anffodus, wedi brwydyr hir yn erbyn Sansteffan, y Llywodraeth yng Nghymru a Chyngor Merthyr, collwyd yr achos.

Serch hynny, roedd Comiwnyddion Merthyr ar yr ochr fuddugol yn y frwydyr yn erbyn Covanta a’u cynlluniau ar gyfer Llosgydd Brig y Cwm. Unodd yr ymgyrch bobl o bob cymuned ym Merthyr a Rhymni, pobl o bob cefndir a gogwydd gwleidyddol gan brofi mai ‘mewn undeb mae nerth’.

Y TRADDODIAD COMIWNYDDOL YM MERTHYR Mae gan Gomiwnyddion hanes hir o frwydro ac ymgyrchu ym Merthyr Tudful a chydnabyddwyd hynny gan bobl Merthyr wrth iddynt bleidleiso drostynt yn y gorffennol.

POLISAU COMIWNYDDOL I FERTHYR 1. Mwy o dai cyhoeddus gyda chostau rhenti fforddiadwy a theg 2. Gorfodaeth i lenwi tai gwag 3. Buddsoddiad mewn gwasaneth drafnudiaeth gyhoeddus fydd yn rhoi gwell gysylltiadau i’r ardal. 4. Y Cyngor i arwain rhaglen o fuddsoddi yn nhechnoleg glan a mwy o ail-gylchu gwastraff 5. Ymgyrch gan y cyngor am swyddi a chyfleusterau i weithwyr anabl 6. Mwy o fuddsoddiad ar gyfer llochesau i’r sawl sy’n dioddef o drais yn y cartref. 7. Codi treth cyngor y sawl yn y band uchaf yn lle torri cyflogau gweithwyr y Cyngor. 8. Dim mwy o gytundebau allanol na phreifateiddio gwasanaethau’r Cyngor. 9. Defnydd gofalus o gronfeydd wrthgefn y Cyngor er mwyn amddiffyn swyddi a gwasanaethau. 10. Uchafswm pendant ar dreuliau a lwfansau’r Cynghorwyr. Cefnoga Comiwnyddion Merthyr mwy o ddemocratiaeth ar lefel gymunedol.


Dosbarthwyd yn rhad ac am ddim i 5,000 o gartrefi. RHIFYN ETHOLIADOL. Gwanwyn 2012

Maen nhw’n unfryd unfarn

Cefnoga’r prif bleidiau yr un math o bolisiau ar y 3ydd o Fai:

 TORIADAU MEWN GWASANAETHAU CYHOEDDUS: Trefnwyd £130 mewn toriadau ar wariant gyhoeddus gan y llywodraeth Lafur ddiweddaf. Mae’r glymblaid Dorïaidd-Ryddfrydol wedi ychwanegu £83 biliwn at y toriadau hynny.  DISWYDDIADAU ARUTHROL: Erbyn hyn mae diweithrda yng Nghymru ac ym Mhrydain bron a chyrraedd 3 miliwn, yn cynnwys 1 miliwn o bobl ifainc.  TORIADAU MEWN BUDD-DALIADAU: Mae pensiynwyr, rhieni sengl, yr anabl a’r diwaith wedi cael eu bwrw gan y toriadau hyn.  DIM RHEOLAETH DROS GOSTAU: Mae’r cwmnïau nwy, trydan, olew ac archfarchnadoedd yn ennill arian ar drail y bobl.  TORIADAU MEWN TRETH I’R BUSNESAU MAWR: Mae’r llywodraethau Llafur a’r llywodraeth Doriaidd-Ryddfrydol wedi torri treth gorfforaethol fel ei fod, erbyn hyn, llawer yn is nag yn yr Unol Dalieithau, Ffrainc ,Yr Almaen a Siapan.  GWASTRAFFU BYWYDAU AC ARIAN AR RYFEL: Cefnoga’r tair prif blaid ryfel yn Affganistan a mwy o arfau niwclear i Brydain. YM MERTHYR MAE’R CYGNOR YN GORFODI’R GWEITHWYR I DALU’R PRIS: Mae’r Cyngor ym Merthyr, sydd wedi ei reoli gan gynghorwyr annibynnol, wedi torri cyflogau ac amodau gwaith gweithwyr y sir drwy orfodu iddynt gymeryd gwyliau di-dâl. YDYN NHW’N SIARAD AR EICH RHAN CHI?

BRWYDRWCH YN ERBYN Y TORRIADAU! TRETHIANT UWCH I’R CYFOETHOG! Dim ond y Blaid Gomiwnyddol sy’n rhoi blaenoriaeth i weithwyr, pensiynwyr, y diwaith, rhieni sengl a’r anabl. A hynny o flaen enillion busnesau mawr, y cyfoethog, preifateiddio a rhyfel. Am y rheswm hynny rydym yn GWRTHWYNEBU pob torriad mewn gwariant cyhoeddus, swyddi, pensiynau a budd-daliadau. Mae Prydain yn un o’r gwledydd mwyaf cyfoethog yn y byd. Serch hynny dim ond un-degfed o’i phoblogaeth sy’n berchen ar dros hanner y cyfoeth hynny. Byddai Treth Gyfoeth ar y gorgyfoaethog yn talu am y buddsoddiad angenrheidiol i’n gwasanaethau cyhoeddus, diwydiant, tai, trafnudiaeth gyhoeddus a’r amgylchfyd. MAE GWASNAETH GYHOEDDUS DDA, PENSIYNAU A CHYFLOGAU CYFARTAL YN BOSIB os ydym yn codi trethi tecach ar y cyfoethog ac ar fusnesau mawr.

Printed by APrint & Design Ltd. Unit 23, Enterprise Business Park, Newport, NP20 2AQ. Published by Tommy Roberts, 7 Brickfield Crescent, Twynyrhodyn, Merthyr

Pleidleisiwch dros y Comiwnyddion ar y 3 o Fai

Methyr CP Red Alert Election Special  
Methyr CP Red Alert Election Special  

Special election edition of Red Alert the newsletter of Merthyr Communists

Advertisement