Page 1

NIP Jaarbrief 2012 van 1938

tot 2013 ‌


2  NIP Jaarbrief 2012

Inhoudsopgave 03 Elly Plooij - van Gorsel: Een vak om trots op te zijn 05 Het NIP op social media 06 Het NIP in 2012 13 Hans van Eck: Wij zijn sociale dieren 14 Ledengegevens 2012


‘Een vak om trots op te zijn’

Elly Plooij - van Gorsel

‘Als beroepsvereniging zijn we niet alleen bezig met het belang van psychologen, maar ook met het belang van ons vak voor de maatschappij. Psychologie kan in alle lagen van de samenleving een zeer ­belangrijke rol vervullen. Ons werkveld staat onder druk vanuit de overheid en de maatschappij. Op veel terreinen wordt bezuinigd, dat is voelbaar voor onze leden. Het is daarom essentieel om onze krachten te bundelen om daarmee een vuist te maken. Ik wil proberen alle psychologen meer te ­verenigen. Zo k­ unnen we meer en beter invloed uit­ oefenen op de ontwikkelingen die gaande zijn én hebben we tegelijkertijd de mogelijkheid om ons als beroeps­ groep beter te presenteren. Het afgelopen jaar hebben we ons daarom hard ingezet voor een nog sterkere krachtenbundeling. De lijnen voor

1938

het vormen van sterke allianties met zusterverenigingen ­liggen nu uit. Zo hebben we het afgelopen jaar ­gezamenlijk actief lobby gevoerd in Den Haag bij de ­totstandkoming van het bestuurlijk akkoord ggz. Toekomstbestendig Het is belangrijk dat we ons vak toekomstbestendig maken. Om dit te bereiken moeten we beter inspelen op onze ­verantwoordelijkheid naar de buitenwereld. Het afgelopen jaar heb ik bij veel vergaderingen gezeten. Dat is nood­zakelijk, maar we moeten voorkomen dat er teveel een overlegcultuur ontstaat. We mogen ons als beroeps­ vereniging ook meer gaan richten op de u ­ itvoering. Wij moeten laten zien wat het maatschappelijk belang van de psychologie is en hoe het NIP hieraan kan bij­ dragen. We hebben daarbij een belangrijke troef in ­handen, namelijk onze vakkennis. Wanneer de waarde van psychologie meer wordt gezien, kunnen we ons vak pas écht borgen voor de toekomst.

in hoogtepunten


4  NIP Jaarbrief 2012

Het lustrum zie ik als een uitgelezen kans om het belang van ons vak extra onder de aandacht te brengen. Het 75-jarig jubileum is een mijlpaal voor onze vereniging. We laten deze gelegenheid om onze beroepsgroep in de spotlight te zetten dan ook niet voorbij gaan. Kwaliteit Binnen de psychologie draait alles om het beïnvloeden van gedrag in positieve zin. Psychologen denken in termen van gedrag en gedragsbeïnvloeding. Dit gegeven op zich maakt ons vak alleen al maatschappelijk relevant. Het NIP heeft als belangrijke taak de kwaliteit van de opleiding en de uitoefening van ons vakgebied te borgen en dit ook naar buiten uit te dragen. Wie iets wil weten over psychologie zou eigenlijk meteen aan het NIP moeten denken. Het NIP moet een logische plek zijn voor kwalitatieve informatie. Ik zie het NIP ook als dé plek waar psycholo­

gen elkaar kunnen ontmoeten om met elkaar van ­gedachten te wisselen en kennis te delen: Het NIP is het huis van de psychologie. Het waarborgen van kwaliteit kunnen we verder bewerkstelligen door extra studie ­blijvend te stimuleren en te laten zien dat een registratie echt voor iets staat, een soort kwaliteitskeurmerk. Beeld maatschappij Het imago van de psycholoog als (gedrags)deskundige kan en moet veel beter. We kunnen zelf alles doen aan dit geschonden imago. Collectief meer vertrouwen uitstralen en ons als professional positioneren zie ik als dé manier om een eigen plek binnen het brede veld van de gezond­ heidszorg te verwerven en te behouden. We hebben een prachtig en buitengewoon waardevol vak… een vak om trots op te zijn!’ Elly Plooij - van Gorsel Voorzitter NIP

75 jaar NIP: Het Geweten van de ­psychologie

Mei 2013 Algemeen Bestuur

drs. Jeanette van Rees, lid (Intersector)

Van links naar rechts:

dr. Elly Plooij -van Gorsel, voorzitter

drs. Ina Punt, lid (sector Jeugd)

dr. Wim de Waal, lid (sector Gezondheidszorg)

prof. dr. Edward de Haan, lid (portefeuille Wetenschap) Nelly Altenburg, vice-voorzitter

Niet op de foto: prof. dr. Fred Zijlstra

drs. Paul Kop, penningmeester

(sector Arbeid & Organisatie)

31 januari 1938

Geboorte van Beatrix Wilhelmina Armgard, prinses der Nederlanden

Vrijdag 13 december 2013 staat het futuristische Mediaplaza in Utrecht in het teken van ons 75-jarig jubileum met een groot lustrumcongres. Thema is ‘Het Geweten van de Psychologie’. Prominente sprekers als prof. Anita Jansen, prof. dr. Bram Orobio de Castro en prof. dr. Steven ten Have zullen dit ­congres hun opwachting maken. Journalist Coen Verbraak, bekend van het ­televisieprogramma ‘Kijken in de Ziel’, treedt op als dagvoorzitter. We hopen dat dit congres net zo succesvol gaat worden als het lustrum van vijf jaar geleden. U komt toch ook? Lees meer over het programma op onze website: www.psynip.nl/lustrum


Het NIP is te vinden op:   LinkedIn   Facebook   Twitter (@PsychologenNIP)

Het NIP op social media

21 december

PsychologenNIP

19 juni

@PsychologenNIP

PsychologenNIP Het nieuwe register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP is een ­succes: nu al 1.200 aanvragen ­ binnen: http://ow.ly/ghnQI

@PsychologenNIP

NIP legt bestuurlijk akkoord met positief advies voor aan leden.

30 augustus

28 december

PsychologenNIP

PsychologenNIP

@PsychologenNIP

@PsychologenNIP

Zorgverzekeraars stellen visitatie steeds vaker als voorwaarde voor vrijgevestigden voor een contract. Meldt u nu aan http://ow.ly/goJhf

#ggzdebat Is uitsluiten jeugd ­basis­verzekering ggz discriminatie? Volgens Europese richtlijnen wel, aldus NIP-vz Elly Plooij 9 oktober PsychologenNIP @jeugdpsycholoog

31 mei

PsychologenNIP @jeugdpsycholoog

Cliënt heeft eigen verantwoordelijkheid om bij verzekeraar vergoedingen te checken, lees de uitspraak van het College van Toezicht http://ow.ly/ekg76

Ivo Opstelten opent 21 juni het jaarcongres van @NIPMediation.

5 september

PsychologenNIP @PsychologenNIP

Laat zien wat je waard bent! Nieuwe ­campagne professionalisering in #jeugdzorg van start. Bent u goed voorbereid? http://tinyurl.com/d8strb5

22 augustus

PsychologenNIP @PsychologenNIP 29 november

PsychologenNIP @PsychologenNIP

“Politiek moet stigmatisering en ­sociale ­uitsluiting migranten ­aanpakken.” Weten wat Job Cohen te vertellen heeft?

Volgende week donderdag 30 augustus ­ discussieren politici over de toekomst van de ggz. Laat uw stem horen! #ggzverkiezingsdebat


6  NIP Jaarbrief 2012

Het NIP in 2012 Betaalbare en toegankelijke zorg De kostenbeheersing van de ggz staat in 2012 hoog op de agenda van het NIP. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de uitwerking van het bestuurlijk akkoord ggz waarin het NIP en ander partijen gezamenlijk werken. Als op elke zorgvraag een goed en passend aanbod kan worden gedaan, komt dit de betaalbaarheid en toeganke­ lijkheid ten goede. Het NIP gaat er vanuit dat de huidige zorg die nu vanuit eerstelijns­psychologische zorg wordt geleverd, daarom goede verankering moet k­ rijgen in de generalistische basis ggz. Dat geldt ook voor de zorg die geleverd gaat worden vanuit de specialistische ggz. Samen met andere partijen pleiten we in het bestuurlijk akkoord voor een juiste verwijzing en inrichting van de ggz. De inzet van het NIP is het beleid te beïnvloeden en het belang van psychologen en psychologische zorg zo goed mogelijk daarin te vertegenwoordigen. Het NIP is samen met de NVvP en het LPGGz de oprichter van het kwaliteitsprogramma voor de ggz. Kijk voor meer informatie over het bestuurlijk akkoord in het themadossier op onze website.

Inzicht in eigen praktijkvoering De sector Gezondheidszorg organiseert ook in 2012 ­visitatie voor vrijgevestigde BIG-geregistreerde ­psychologen. Kwaliteitsvisitatie biedt de psycholoog de mogelijkheid inzicht te krijgen in de eigen praktijkvoering en reikt ­verbeterpunten aan. De belangstelling voor de introductiebijeenkomsten is groot en een aantal psychologen hebben het traject al gevolgd. In 2013 gaat het visitatietraject verder. NIP-leden kunnen ook gecertificeerd visiteur worden.

Belangrijke kwaliteitsslag scholing supervisoren Supervisie is in het opleidingstraject van kinder- en ­jeugdpsychologen van groot belang. Niet alleen bij zelfreflectie, maar ook bij het beoordelen van de casusverslagen die als ‘bekwaamheidsproef’ ­gelden in het registratietraject. Om supervisoren te ver­

24 februari 1938

Bestuurlijk akkoord; hoe gaat het nu?

‘Al enkele jaren zijn wij bezig met de ontwikkeling van multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden. We hadden hiervoor zelfs al een blauwdruk klaar liggen. Recent heeft deze blauwdruk in het bestuurlijk overleg een goedkeuringsstempel gekregen. We gaan definitief met deze kwaliteitsstandaarden aan de slag binnen de Landelijke Stichting Kwaliteitsstandaarden (LSKS). De LSKS biedt ons de mogelijkheid om samen met verschillende partners op het gebied van geestelijke gezondheid de kwaliteit van zorg te stimuleren. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen; de beste zorg leveren. Het verder ontwikkelen van kwaliteits­ richtlijnen is, net als de ROM-meting en het hoofd­ behandelaarschap, één van de belangrijkste speerpun­ ten waar het NIP op inzet bij het bestuurlijk akkoord. Het principe van de geplande kostenbeheersing is vrij duidelijk; als jij je er niet mee bezig houdt, dan doet iemand anders dat voor je. Het is ons doel om een zo scherp en constructief mogelijke bijdrage te leveren aan het bestuurlijk akkoord. Dit alles om de belangen van onze leden zo veel mogelijk te bewaken. We ­hebben op dit moment een belangrijke stem in de onderhandelingen en daar mogen we best trots op zijn. Natuurlijk zijn er ook punten van zorg en aandacht. Zo vind ik het jammer dat we voorafgaand aan het bestuurlijk akkoord geen discussie hebben gevoerd over de stijgende winsten van zorgverzekeraars. Ook zou er meer aandacht moeten zijn voor het effect op de gz-opleidingen. Het komende jaar willen we blijvend investeren in relaties met andere p­ artijen in de ggz bij het bestuurlijk overleg. En de stem van onze leden krachtig laten horen.’ Gert Ouwersloot bestuurslid sector Gezondheidszorg

De Amerikaanse firma DuPont brengt de eerste tandenborstel gemaakt van nylon op de markt.


sterken en met elkaar in contact te brengen organiseert de NIP-sector Jeugd in 2012 als pilot een tweedaagse scholingsmodule speciaal voor jeugd-supervisoren. De module wordt in 2013 regulier aangeboden. Ter ondersteuning van startende kinder- en jeugd­ psychologen organiseert de sector in 2013, in samenwerking met de werkgroep IJsbrekers, een ­opleidingsmarkt waarbij er ook gelegenheid is te ­‘speed-daten’ met ervaren psychologen vanuit de ­verschillende jeugd-werkvelden. Voor meer informatie over supervisie, lees het jaarplan 2013 van de sector Jeugd op de website. Lancering Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie Het dienstmerk Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie wordt geïntroduceerd en feestelijk ingeluid met een internationaal congres met sprekers uit binnenen buitenland. DeFabrique in Maarssen is op 9 maart het podium voor de arbeid- en organisatiepsychologen om hun kennis bij te spijkeren en inzichten te delen. Geregistreerde arbeid- en organisatiepsychologen mogen zich dan Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie noemen en het bijbehorende beeldmerk voeren. Dagvoorzitter en sectorvoorzitter A&O Fred Zijlstra: ‘Door het register komt er kwaliteits­ borging naar het publiek en naar de markt. Je kunt zo beter de bokken van de schapen ­scheiden, de beunhazen en de kwakzalvers zichtbaar maken.’

Registratie A&O-psychologen: Resultaten voor hard werken

‘Toen wij vorig jaar maart van start gingen met het nieuwe register Arbeid-en Organisatiepsycholoog NIP, hoopten wij dat we boven de 1.000 registraties kregen. Dat doel hebben wij ruimschoots gehaald. De belangstelling was groot; het aantal ingediende aanvragen ligt nu rond de 1.400 en het aantal geregistreerden bedraagt meer dan 1.000. Ik heb grote waardering voor de inzet van de r­egistratiecommissie. De commissie heeft hard gewerkt om alle aanvragen goed en snel te ­verwerken. Er zijn zelfs hulptroepen ingeschakeld. Het register is dé manier om als psycholoog je ­kwaliteit en vakbekwaamheid te laten zien. Dat gebeurt. Zo zie ik dat nieuwe psychologen in het register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP nu al de titel Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie gebruiken. Kwaliteitsbewaking van het register is voor ons een permanent aandachtspunt. Door de scholings­ mogelijkheden voor A&O-psychologen verder uit te breiden en realistische doelen te stellen met ­betrekking tot deze scholing, zal de kwaliteits­standaard ­blijvend gehandhaafd moeten worden. Nauwe samenwerking tussen de accreditatie­commissie en de registratie­ commissie is hierbij e­ ssentieel. Dit jaar gaan we door met het behandelen van alle ‘registratieaanvragen’. Dat proberen we vlot te doen, maar een zorgvuldige behandeling blijft voor ons ­fundamenteel.’ Marise Born bestuurslid sector Arbeid & Organisatie


8  NIP Jaarbrief 2012

Oog voor (interculturele) diversiteit Goede zorg houdt rekening met verschillen tussen ­mensen, zoals man-vrouw, rijk-arm en de culturele ­achtergrond van mensen. Deze verschillen kunnen ­gevolgen hebben voor hoe men denkt en praat over opvoeding, gezondheid en ziekte. Met het project Intercultureel vakmanschap willen het NIP en de NVO psychologen en (ortho)pedagogen ­werkzaam in de jeugd ggz meer bewust maken van de eigen culturele en etnische identiteit. En laten realiseren dat onvoldoende kennis en oog voor diversiteit kan leiden tot uitsluiting en ontoereikende zorg. Wilt u meer weten? Kijk op www.intercultureelvakmanschap.nl.

Versobering ggz-pakket mag kwaliteit niet in de weg staan Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) brengt in april 2012 een concept-rapport uit over wat nu wel en geen verzekerde zorg is binnen de geneeskundige ggz. In de loop van 2012 geeft het NIP in gesprek met CvZ diverse aanbevelingen. Het NIP vindt het onderscheid dat wordt gemaakt tussen klachten en stoornissen te scherp; het gemaakte onder­ scheid tussen somatische en psychische achtergronden van psychische stoornissen lijkt kunstmatig en misplaatst. Bovendien zijn de voorgestelde veranderingen in het pak­ ket onvoldoende uitgewerkt en onderbouwd. Goed kijken naar de beheersing van de stijgende kosten in de zorg is een gezamenlijk speerpunt, maar mag volgens het NIP kwalitatief goede, verantwoorde zorg niet in de weg staan. Ook in 2013 blijft het NIP de voorstellen van CvZ over het ggz-pakket kritisch volgen. Lees meer over dit rapport en de reacties van het NIP op onze website.

Register gekwalificeerde mediators op komst Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie bezorgt de deelnemers aan het jaarlijkse mediationcongres in juni in het Amsterdamse DeLaMar Theater een positieve ­verrassing.

30 september 1938

Hij spreekt in zijn toespraak zijn steun uit voor een ­toekomstig register voor gekwalificeerde mediators. Opstelten benadrukt daarbij het belang van mediation bij conflicten. Het is volgens hem niet wenselijk dat er verschil is in ­rechten tussen grensoverschrijdende en nationale media­ tion. Daarom is de tijd rijp om een Europese richtlijn te ontwikkelen die de kwaliteit van mediation waarborgt. De afgelopen jaren is mediation heel populair geworden. Het aantal verwijzingen vanuit het Juridisch Loket naar een mediator is vorig jaar opnieuw flink toegenomen.

Testen is weten! In juli 2012 vindt de 8e conferentie plaats van the International Testing Committee (ITC). Het NIP is één van de hoofdsponsors van deze conferentie. Tientallen delegaties van testcommissies komen van over de hele wereld samen in Amsterdam om de nieuwste ­ontwikkelingen op het gebied van psychologische testen met elkaar te delen. De COTAN organiseert in 2012 ook haar eerste uitgevers­ bijeenkomst en heeft de website uitgebreid met meer informatie voor testgebruikers en testuitgevers, maar ook voor cliënten die meer willen weten over beoordelings­ criteria en kwaliteit van tests.

Wie denkt wat over ggz-bezuinigingen Wie in augustus wil weten hoe de verschillende politieke partijen denken over kostenbeheersing en een kwalitatief goede ggz, is aanwezig op het ggz-verkiezingsdebat in Utrecht. Onder regie van Jacobine Geel, bekend van onder andere het televisieprogramma Schepper & Co, discussiëren Kamerleden, professionals en cliënten over stevige ­thema’s als de jeugd ggz, eigen bijdrage, arbeids­ participatie en ambulantisering. Het debat is een gezamenlijke activiteit van het NIP, het Landelijk Platform GGz, de NVvP en GGZ Nederland. Meer lezen over het debat? Lees het verslag op onze­­website!

Het eerste nummer van het weekblad Margriet wordt uitgegeven door De Geïllustreerde Pers.


Bewaken van ­kwalitatief goede jeugdhulp

Kieswijzer geeft stemadvies Het NIP werkt ook mee aan een speciale ggz-kieswijzer. Dit helpt professionals en medewerkers, maar uiteraard ook cliënten hun stemkeuze te bepalen tussen politieke partijen op basis van ggz-standpunten. Wie is er voor een eigen bijdrage en wie niet? En hoe denken de ­verschillende partijen over de toegankelijkheid en de bekostiging van de ggz? Neem ook een kijkje op de ggz-verkiezingswijzer. Van Dijk krijgt Sindbad-onderscheiding De jaarlijkse Sindbad-onderscheiding gaat in 2012 naar medisch-antropoloog Rob van Dijk. Van Dijk heeft een indrukwekkende staat van dienst en vele publicaties over diverse interculturele onderwerpen op zijn naam. Daarnaast zet hij zich persoonlijk in voor vluchtelingen en professionals uit migrantenkringen. Met de Sindbad-onderscheiding wil het NIP de ­professionele aandacht voor diversiteit, interculturalisatie en het contextgericht denken en handelen bevorderen.

‘Er komt veel op ons bordje wat betreft de nieuwe Jeugdwet’ zegt Ina Punt, voorzitter van het sector Jeugd-bestuur. ‘Het jeugdstelsel wordt vernieuwd, omdat het huidige jeugdzorg­stelsel te versnipperd is. Verantwoordelijkheden liggen nu bij te veel verschil­ lende partijen. Het kabinet Rutte wil vanaf 1 januari 2015 alle hulp aan kinderen en ouders, inclusief de jeugd-ggz, overhevelen naar de gemeenten. Dit bete­ kent dat de gemeenten inhoudelijk en ­financieel ver­ antwoordelijk worden gemaakt.’ Volgens Punt biedt de wet kansen, maar draagt ook risico’s met zich mee. ‘Vooral het verdwijnen van de zekerheid dat jongeren waar nodig zorg ontvangen, is reden tot onrust bij de professionals. Maar ook de positie van de kinder-en jeugdpsychologen zal ­veranderen. Wij moeten als zelfstandiggevestigden, ik heb een eerstelijns psychologiepraktijk, zelf gaan onderhandelen met de gemeenten.’ Het is nog niet precies bekend welke financiële ­middelen er beschikbaar zijn voor de gemeenten in 2015. Verder is ook nog niet bekend welke zorg op lokaal, regionaal of landelijk wordt aangeboden. Met zoveel onzekerheid komt, volgens Punt, de ­continuïteit van de zorg aan jongeren mogelijk in gevaar. ‘Juist nu is het dus belangrijk dat we vanuit de beroepsvereniging de expertise van kinder- en jeugd­ psychologen goed positioneren.’ ‘We zijn samen met andere partijen onder meer in gesprek met staatssecretaris Van Rijn. Het wetsvoorstel is al aardig dicht getimmerd, maar we kunnen nog wel druk uitoefenen wat betreft de b­ ewaking van kwalita­ tief goede zorg. Samen met de NVO zijn we bijvoor­ beeld druk bezig met de voorbereiding op de komst van verplichte beroepsregistratie in de jeugdzorg en het kwaliteitsregister dat daarvoor wordt ingesteld’

JUNI

AUGUSTUS

MEI

Ina Punt voorzitter bestuur sector Jeugd


10  NIP Jaarbrief 2012

Belangenbehartiger voor startende ­psychologen

‘Veel startende psychologen krijgen nu werkervaringsplekken aan­geboden, waar geen redelijke ­ver­goeding tegenover staat’, zegt Maya Meesters. De voorzitter van de ­werkgroep IJsbrekers vindt dit jammer. Starters hebben volgens haar net zoveel recht op een goed salaris als ieder ander. De IJsbrekers zetten zich het afgelopen jaar daarom fanatiek in om deze problematiek aan te pakken.

Het onderwerp kwam het afgelopen jaar vaak voorbij. Bijvoorbeeld tijdens het symposium Op en top de werkvloer op. ‘Ik vond het symposium zeer geslaagd’, zegt Meesters. ‘Niet alleen waren alle beschikbare plaatsen vol, iedereen was ook erg enthousiast over het aangeboden programma. Denk aan adviezen om zelfverzekerder de werkvloer op te gaan of een ­kledingadvies bij sollicitaties.’ ‘De workshop loopbaancoaching was behoorlijk popu­ lair. Vanwege de enorme belangstelling hebben we de workshop later nog een keer aangeboden.’ Meesters vindt het belangrijk om goed in te spelen op de vraag en de behoeften van net afgestudeerde psychologen. ‘We proberen goed te luisteren en in te spelen op dat wat er leeft onder starters. Om wensen goed in kaart te bren­ gen hebben wij afgelopen jaar een enquête gehouden.’ Belangenbehartiging is voor de IJsbrekers topprioriteit. ‘Het is voor net afgestudeerde psychologen moeilijk om een baan te vinden. Wij zetten ons op zoveel ­mogelijk terreinen in om baankansen te verbeteren. Bijvoorbeeld door te pleiten voor goedkopere cursussen voor startende psychologen. Via de sector Arbeid & Organisatie worden deze nu al aangeboden.’ ‘Om de stem van de IJsbrekers nog meer te laten horen, is het belangrijk dat zij op zoveel mogelijk plekken ver­ tegenwoordigd zijn binnen het NIP’, zegt Meesters. ‘Het zou mooi zijn als volgend jaar rond deze tijd de IJsbrekers vertegenwoordigd zijn in alle secties van het NIP.’ Maya Meesters voorzitter werkgroep IJsbrekers

Onderzoeksfraude schrikt psychologen op De (sociale) psychologie en de wetenschap worden in 2012 opgeschrikt door de omvangrijke fraudezaak van Diederik Stapel. Het NIP is blij met de aanbevelingen van de CommissieLevelt, waarin zij pleit voor beter onderzoek in de ­toekomst en het advies geeft voor meer grondig zelf­ onderzoek in de sociale psychologie. Het NIP is een groot voorstander van een transparante werkwijze binnen wetenschappelijk onderzoek. Elke psycholoog die lid is van het NIP dient zich te houden aan de Beroepscode. In deze code staat omschreven dat een psycholoog zorgvuldig dient te zijn in het verkrijgen en weergeven van data. Meer weten over de Beroepscode voor psychologen en wat deze onder andere zegt over wetenschappelijk ­onderzoek? Kijk op onze website!

Professionals bekennen kleur Nederland is met 3 miljoen migranten een multi-etnische en multiculturele samenleving. Om effectief te blijven in deze samenleving is het ­belangrijk dat de psycholoog zich op cultureel vlak blijft verbreden en verdiepen. De NIP-sectie Interculturalisatie en de afdeling Transculturele Psychiatrie van de NVvP organiseren in december een tweedaagse conferentie over identiteit. Professionals uit het werkveld van de ggz, arbeid en ­organisatie, onderwijs en jeugd gaan stevig in debat met wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Doel is om uitsluiting en discriminatie aan de kaak te ­stellen en te verduidelijken. En de gevolgen voor de identi­ teitsontwikkeling, deelname aan de maatschappij, kansen op arbeid en organisatie en gezondheid te verduidelijken.

Nieuw Beroepsprofiel Kinder –en Jeugdpsycholoog NIP Kinder- en jeugdpsychologen spelen een belangrijke rol in alle werkgebieden van de samenleving die zich bezighouden met baby’s, peuters, kleuters, kinderen en jongeren. Denk aan het onderwijs, de jeugdzorg, jeugdreclassering en de zorg voor jeugd met een verstandelijk of lichamelijke b­ eperking. Binnen deze werkvelden kunnen kinder- en jeugd­ psychologen uiteenlopende rollen en functies vervullen. Maar wat houdt dat werk nu precies in? Op welke punten


kan een kinder- en jeugdpsycholoog een bijdrage leveren aan het werk van andere professionals? Over welke vak­ bekwaamheid en specifieke deskundigheid beschikt een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP? Het Beroepsprofiel Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP geeft hier antwoord op.

Netwerken belangrijk voor zzp’ers Sociale netwerken als Linkedin, Twitter en Facebook zijn voor zelfstandig gevestigde psychologen (zzp’ers) een belangrijke poort tot informatie en middelen. Wie daar meer over wil weten, kan bij het NIP terecht voor ­informatie. Dit jaar is de handleiding ‘Eigen Bedrijf’ op de ­website uitgebreid met de brochure Slim netwerken in vier stappen.

Samen werken aan een goede cao Het NIP maakt zich, via de Federatie van Beroeps­ organisaties in de Zorg (FBZ) sterk voor haar leden die in dienstverband en onder verschillende cao’s werkzaam zijn. Zoals bijvoorbeeld de Cao GGZ, de Cao Universiteiten, de Cao Ziekenhuizen of de Cao Jeugdzorg. Ook is de FBZ betrokken bij reorganisaties en fusies van instellingen en zet zij zich in om met werkgevers een goed Sociaal Plan op te stellen. Het afgelopen jaar zijn verschillende klankbordgroepen opgericht waarin ook NIP-leden zijn vertegenwoordigd om de onderhandelaars van informatie te voorzien. Een actuele FAQ kunt u vinden op onze website.

Minder klachten bij College van Toezicht In 2012 zijn er 62 nieuwe klachten binnengekomen. Er zijn in dat jaar 67 klachten afgehandeld. In 52 gevallen werd ter afhandeling een zitting gehouden. In 15 gevallen werd de zaak op stukken, dat wil zeggen zonder zitting, afgedaan. De meeste klachten gaan over het verstrekken van infor­ matie uit het dossier aan anderen dan de cliënt. Ook rolvermenging en schending van het inzagerecht bij rapportage komen vaak voor. Ten opzichte van 2011 zijn er in 2012 39 minder klachten binnengekomen. Dit is onder andere te verklaren aan de toegenomen ­voorlichting over de uitspraken in bijvoorbeeld de ­uitspraak van de maand in de NIP-nieuwsbrief. Alle uitspraken van het College van Toezicht kunt u geanonimiseerd nalezen op onze website.

De beslissingen in de 67 zaken Aantallen Klacht ingetrokken 1 Tussenbeslissing gegeven 3 Niet-ontvankelijk verklaard 2 Ongegrond verklaard 19 Gegrond verklaard, zonder oplegging maatregel7 Waarschuwing27 Berisping7 Voorwaardelijke schorsing 1

Aantal medewerkers NIP-bureau Aantallen Totaal in dienst per 1 januari 2013 53 Aantal vrouwen 40 Aantal mannen 13 Aantal fte’s Fulltime medewerkers Parttime medewerkers Werknemers in dienst Werknemers uit dienst

30 oktober 1938

APRIL

37,3 7 46 11 10

De uitzending van het hoorspel War of the Worlds bracht half Amerika in rep en roer. Men dacht dat de marsmannetjes waren geland.

SEPTEMBER

OKTOBER


12  NIP Jaarbrief 2012

Ik heb een vraag In 2012 zijn onze voorlichters 3.038 keer gebeld tijdens het dagelijks spreekuur en behandelen zij 11.098 e-mails met vragen. Net als vorig jaar gaan de meeste vragen over beroeps­ ethische onderwerpen en over de registers. De introduc­ tie van het dienstmerk Registerpsycholoog NIP en de kwestie EuroPsyche, is voor veel bellers a­ anleiding con­ tact te zoeken met het spreekuur. Uiteraard zijn er ook veel vragen over de wijziging van de btw-vrijstelling, waartoe het parlement in de zomer besloot. 54 procent van de bellers is NIP-lid, inclusief student-leden. De overi­ ge 46 procent zijn media, huisartsen, psychiaters, maat­ schappelijk werkers, ggz-instellingen, zorg­verzekeraars, belastingadviseurs, juristen, ministeries, ­universiteiten, bedrijven, instellingen, cliënten en ­psychologen die geen lid zijn.

Hét vakblad voor de psycholoog De Psycholoog verscheen vorig jaar elf keer in een oplage van 14.600 exemplaren. Het blad publiceerde in ­november een themanummer over Pijn. Pijnbeleving, ­pijnrevalidatie en pijn en sport komen hierin uitgebreid aan de orde. Opvallend was het artikel van Daniël Lakens in de ­september-uitgave over het belang van replica onderzoek.

Fraudezaken in wetenschappelijk onderzoek, tonen des te meer aan dat het belangrijk is hetzelfde onderzoek ­meerdere keren uit te voeren. De digitale publicatie Netherlands Journal of Psychology verscheen 3 keer in 2012. In december met het themanummer Structural Equation Modelling.

Nieuws online in 2012 Aantallen Aantal unieke bezoekers aan de website  261.554 Aantal bezoeken  723.734 Gemiddeld aantal pagina’s per bezoek  4.14 Aantal NIP-nieuwsbrieven 51 Aantal NIP-twitterberichten 89

Bijna de helft van de bezoekers komt via zoekmachines als Google op de NIP-website. De overige helft via andere kanalen, als de wekelijkse NIP-nieuwsbrief, Linkedin, Facebook, Twitter of de COTAN documentatie. Het meest gelezen nieuwsbericht is de introductie van het dienstmerk Registerpsycholoog NIP.

JULI NOVEMBER DECEMBER

23 december 1938

Ontdekking van de Coulacant. Visers in Zuid-Afrika vingen de vis, die tot dan toe bekend stond als uitgestorven sinds de prehistorie.


‘Wij zijn sociale dieren’

Wanneer hij door de gang loopt, wordt hij regelmatig op zijn schouder getikt. Een belangstellende blik, interessante vraag of wetenswaardige opmerking volgt. Hans van Eck geniet dan. Hij vindt het prachtig dat NIP-leden zo gemakkelijk op hem afstappen. ‘Ik hoor graag wat iemand bezig houdt.’ Lagere drempel De cohesie tussen leden en medewerkers van het NIP is sterk en lijkt alleen maar sterker te worden, aldus Van Eck. ‘Sinds het NIP verhuisd is naar Utrecht, zien we veel vaker leden op het bureau. Doordat we nu beter bereikbaar zijn, is de drempel om langs te komen lager geworden. Steeds vaker worden in de zaaltjes van het NIP-huis bijeenkomsten georganiseerd voor en door onze leden. Sommige bestuurs­ leden vinden er een tijdelijke werkplek voor hun bestuurs­ activiteiten. Zo ook de sectie Psychologiestudenten. Het afgelopen jaar hebben ze een eigen ‘honk’ gekregen in het NIP-huis zodat ze meer actief betrokken zijn bij het NIP. Het is mooi om te zien dat leden zich zichtbaar op hun gemak voelen in het NIP-huis. Leden die met een mede­ werker willen praten vinden steeds meer zelf hun weg door het gebouw. Mensen weten elkaar nu veel sneller te vinden dan twee jaar geleden, toen we nog in Amsterdam

zaten.’ Van Eck vindt het fijn dat leden gemakkelijk binnen wandelen; ‘Bij een vereniging draait het uiteindelijk om het leggen van contacten met collega’s. Je wisselt kennis uit, deelt ervaringen en spiegelt je aan elkaar.’ Toekomstvisie Het toenemende ‘verkeer’, maar vooral de onderlinge ­ontmoeting noemt Van Eck essentieel voor het NIP. ‘Het is tegelijkertijd ook wel typerend voor ons vakgebied,’ zegt hij ‘In de psychologie draait alles om mensen. Psychologen zijn sociale dieren. Zo mag je van psychologen verwachten dat zij naast interesse in hun vakgebied ook maatschappe­ lijk betrokken zijn. Dit is ook een toekomstbeeld dat ik heb voor het NIP. Niet alleen betrokken zijn bij elkaar, maar ook bij maatschappelijke thema’s.’ Hoe hij dit voor zich ziet? ‘Door ons meer te richten op thema’s die maatschappelijk relevant zijn en in te spelen op actualiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van alcohol in het verkeer of jongens die in het buitenland gaan vechten. Ik ben ervan overtuigd dat psychologen hierin een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Wetenschappelijke kennis en praktijk aan elkaar koppelen is daarvoor belangrijk. Het NIP kan daarbij nog meer dienen als kennisplatform en podium.’ Hans van Eck Directeur NIP


14  NIP Jaarbrief 2012

Ledengegevens 2012 Het aantal leden van het NIP daalde licht in 2012 met 113 inschrijvingen. Er kwamen 1.031 leden bij, maar er waren ook 1.144 opzeggers. Daarmee staat de actuele teller op 12.977 leden. Vrouwen vormen nog altijd het hoogste percentage leden (76%) in vergelijking met mannen (24%). De gemiddelde leeftijd van een NIP-lid ligt tussen de 45 en 64 jaar.

Bijna alle secties kregen in 2012 te maken met een daling van het aantal leden. U ziet in de kolom het totaal aantal leden per sector en ­sectie en het aantal leden dat een bepaalde sector of sectie als eerste voorkeur heeft aangegeven. Leden kunnen lid zijn van meerdere sectoren en secties, ­ maar ze kunnen maar in één meestemmen over de verte­ genwoordiging in de Ledenraad. Het aantal registraties en kwalificaties ziet u in onder­ staande tabel. Niet alle geregistreerden hoeven lid van het NIP te zijn. Psychologen kunnen in meerdere registers ­tegelijk ingeschreven staan. 9.649 Psychologen mochten zich in 2012 PSYCHOLOOG NIP noemen.

Registraties/kwalificaties per 1 januari 2013

Totaal ledenaantal Leden per 1 januari 2012 Nieuwe leden in 2012 Opzeggingen in 2012

13.090 1.031 1.144

Leden per 1 januari 2013 2012 een verlies van -113

12.977

Verdeling vrouwen/mannen Vrouwen Mannen

Aantallen Percentages 9.846 76% 3.131 24%

12.977

Aantallen Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP 987 Eerstelijnspsychologie NIP 788 Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) 6.207 Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP 1.157 Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP 349 Klinisch Psycholoog (BIG) 1.545 Klinisch Neuropsycholoog (BIG) 101 Lichaamsgericht Werkende Psycholoog NIP 79 Neurofeedbackpsycholoog NIP 24 Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP 128 Psycholoog Mediator NIP 28 Psychotherapeut (BIG) 1.750 Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP 4.361

NIP-dienstmerken per 1 januari 2013 Aantallen PSYCHOLOOG NIP 9.649 Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie 995 Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd 1.157


Opbouw leeftijd

Mannen

Vrouwen

Totaal

Jonger dan 25 jaar 25 t/m 44 jaar 45 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

46 761 1.898 426

345 5.113 4.029 359

391 5.874 5.927 785

3.131

9.846

12.977

Ledenaantal per sector/sectie Sectoren en secties Aantal eerste voorkeuren Totaal aantal deelnemers Arbeid & Organisatie 2.216 2.473 Arbeid & Gezondheid 1.266 Mens, Werk en Organisatie 1.315 Training & Opleiding 814 Jeugd 2.638 3.110 Auditief Gehandicapten 160 Forensische Psychologie Jeugd 611 Het Jonge Kind 1.136 Jeugdzorg 581 Schoolpsychologen 1.059 Gezondheidszorg (totaal v.d. secties) 6.202 11.909 Forensische Psychologie Volwassenen 303 784 Geestelijke Gezondheidszorg 3.873 5.563 Neuropsychologie 473 1.414 Ouderenpsychologie 580 1.090 Psychologen in Algemene en Academische Ziekenhuizen 474 1.233 Revalidatie 204 1.012 Verslavingspsychologie 113 354 Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking 182 459 Intersector (totaal v.d. secties) 497 2.749 Interculturalisatie 62 561 Lichaamsgericht Werkende Psycholoog 177 720 Mediation 83 543 Neurofeedback 73 184 Onderzoekers in de Psychologie 61 583 Studentenpsychologen 41 158 Psychologiestudenten 1.260 1.260 Leden zonder eerste voorkeur 164 Totaal

12.977 2.150


Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) Postadres Postbus 2085 3500 GB Utrecht info@psynip.nl Bezoekadres Nieuwekade 1-5 3511 RV Utrecht Telefoon (030) 820 15 00

Colofon Interviews en eindredactie: Afdeling Communicatie NIP Fotografie: Herman Wouters en Henriëtte Guest Vormgeving: Link Design, Amsterdam Drukwerk: Heijnis & Schipper, Zaandijk © Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), juli 2013

www.psynip.nl

NIP jaarbrief 2012  

Uitgave van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) NIP jaarbrief 2012

Advertisement