Page 1

De stadscoalitie wil met iedereen graag in dialoog gaan over dit Plan Nieuw Kortrijk. Uw suggesties, opmerkingen en zelfs kritiek zijn welkom op burgemeester@kortrijk.be of via het gratis telefoonnummer 1777.

plan NIEUW KORTRIJK

Colofon Vormgeving: Team Communicatie, Stad Kortrijk Fotografie: Gerald Van Rafelghem, Foto HOL, Tiny Bogaerts, Stad Kortrijk, David Samyn, Tom Linster, Lectrr, Crepusculum Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk

plan NIEUW KORTRIJK


plan NIEUW KORTRIJK


plan NIEUW KORTRIJK

2


plan NIEUW KORTRIJK

Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen

Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar man kennen. Ze werkte in Leuven maar woont nu in Kortrijk, in de Goedendaglaan, met haar 2 kinderen. Ze werkt in Howest. Ze houdt van onze stad: ‘Kortrijk heeft de allure van een grootstad maar ook de charme van een dorp’.

bij ons heel wat unieke individuen, initiatieven, gezelschappen, winkels. We moeten hen meer koesteren. Kortrijk telt veel talent maar we pakken er te weinig mee uit. Een voorbeeld. Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen. Alleen, wat doen we ermee? Wie buiten Kortrijk weet dat?

Daarmee zegt Evelien wat het nieuwe Kortrijk moet worden. Er is al een weg afgelegd, zeker. Kortrijk is niet meer de wegkwijnende stad van 15 jaar geleden. De sfeer komt terug maar de uitdagingen blijven groot, zeer groot.

Verrassend staat niet gelijk aan elitair. Kortrijk is geen wereldstad. We moeten Parijs of Londen niet willen zijn. Stadsfestival Sinksen, een gezellige kerstmarkt, zomerconcerten, veel terrassen, de Kortrijkse revue, de Spatjes, het volkse Kortrijk, ook dat is Kortrijk. We koesteren ‘de charme van een dorp’ maar omarmen het grootse van een regiostad. Van hoger onderwijs tot een fijn klein kleuterklasje in je buurt. Van ontmoetingsplekken in alle deelgemeenten en het centrum tot een prachtige Schouwburg. Van kleine speelpleinen tot een super coole Warande en skate & blade & bike. Kortrijk heeft al deze troeven.

Kortrijk moet durven groeien. Met nieuwe inwoners, studenten, jonge gezinnen, bedrijven, initiatieven. Groeien met zin voor experiment. Jos Verbist van theatergezelschap Antigone zegt het treffend in het mooie boek ‘Vissen in de Leie’: ‘Kortrijk mag maar bruisen tot een bepaald uur.’ De kern van die groei en dat experiment zijn de jongeren en de jonge gezinnen. Zij vormen de toekomst van onze stad. Zij hebben recht op een leefbaar en gezellig nest. Met veel plaats en groen voor de kinderen. Met veel aandacht voor veiligheid, ook fietsveiligheid, en netheid. Met veel ruimte voor durven, experimenteren, en af en toe eens mislukken. Ook dat hoort er bij. Kortrijk moet durven verrassen en origineel zijn. Dat is ‘de allure van een grootstad’. Bij ons moet je het verschil merken. Er zijn

Kortrijk moet durven kiezen voor zijn wortels: de bakermat van het ondernemerschap. Bedrijven, gedreven en bekwame werknemers, hoger onderwijs en universiteit, Interieur, ze vormen het hart van de creatieve maakbedrijven. We bouwen onze regio om tot de vallei van de creatie, the Valley of Creation. We geven onze bedrijven ruimte om duurzaam te groeien en trekken nieuwe bedrijven aan. 3


plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk moet een stad zijn van en voor alle mensen van Kortrijk. Ondanks het beeld dat vele mensen hebben van onze stad en regio (wel eens het ‘Texas van Vlaanderen’ genoemd) is de armoede de voorbije jaren onrustwekkend en vaak onzichtbaar gestegen. Nu al 1 op 7 Kortrijkse kinderen wordt in armoede geboren. De kloof tussen Belgen en nieuwe Belgen (mensen met een verschillende culturele achtergrond) is en blijft groot. De werkloosheid is in vergelijking met die van andere West-Vlaamse steden Brugge en Roeselare te hoog. Daar moeten we, meer dan ooit, iets aan doen. We kiezen voor een schepen die expliciet bevoegd is voor armoedebestrijding. We reiken de hand naar alle nieuwe Belgen en willen hen mee krijgen in het nieuwe Kortrijk. Rechten en plichten vormen de kern van ons beleid. We kiezen voor een actieve welvaartsstad die alle mensen sterker maakt. Met activering en deelname op elk vlak. Een job is de kortste weg uit de armoede, een stad is pas rijk als niemand arm is.

Kortrijk moet een stad zijn van en voor alle mensen van Kortrijk

4

Kortrijk kiest voor sterke straten, buurten en wijken. Zij vormen de basis van een sterke stad. Het bestuur moet opnieuw aandacht hebben voor de essentie, voor zaken waar mensen wel wakker van liggen. Daarom hechten we veel belang aan wijk-, straat- en buurtcomités. Daar waar ze nog niet bestaan, geven we stimulansen om er op te richten. De actie Kortrijk Spreekt en Iedereen Spreekt - waarvan de resultaten mee aan de basis liggen van ons Plan Nieuw Kortrijk - is daarvan een mooi bewijs. We blijven de comités de komende 6 jaar betrekken bij ons bestuur. Responsabiliseren van alle burgers gaat hand in hand met het idee van een duurzame stad. Mede-eigenaars van netste straat of van meer veiligheid in je buurt, zijn mogelijke voorbeelden. Kortrijk is de meest betaalbare woonstad van de Vlaamse centrumsteden. Dat bleek uit een recente studie die midden februari werd gepubliceerd. Een mooi huis in het centrum van de stad is hier gemiddeld genomen redelijk betaalbaar. Deelnemen aan sport en cultuur evenzeer. Parkeren ook. We willen dat zo houden.


plan NIEUW KORTRIJK Meer zelfs, we willen dit duidelijker maken aan jonge gezinnen die op zoek zijn naar een betaalbare stek. Maar we moeten ook oog hebben voor de problemen die er zijn. Ons woonpatrimonium is sterk verouderd en lang niet iedereen is in staat om een degelijke en gezonde woning te kopen of te huren. Daarom zetten we in op een nieuw doelgericht stelsel van woonpremies die duurzaamheid en comfort nastreven. Voor bepaalde groepen is ‘gemiddeld betaalbaar’ vaak ‘nauwelijks betaalbaar’. Daarom zetten we in op bijkomende sociale woningen en hebben we aandacht voor diverse woontypologieën. Samen met de regio gaat Kortrijk voor een streekverhaal want een gemeenschappelijk streekvisie is nodig. Over veiligheid, tewerkstelling, onderwijs, vrije tijd, duurzaamheid. Nieuwe vormen van interbestuurlijk samenwerken op regionaal vlak worden in samenspraak met de collega-gemeenten en de provincie bekeken en uitgeprobeerd. Een Europa van (grote) steden is veel meer dan een Europa van landen. Kortrijk heeft met Rijsel een buurstad die groter is dan Brussel maar veel Kortrijkzanen beseffen dat amper. Daar moet de Eurometropool een antwoord op vinden. Met zichtbare maatregelen moeten we de harten en geesten van de mensen winnen. Door de aanpak van grenscriminaliteit en het uittekenen van een gezamenlijke toekomst. De Euregio heeft nood aan een herkenningspunt. In samenwerking met steden Menen, Doornik en vele actoren lijkt de grensovergang Rekkem-Ferrain ons daartoe een geschikte plek. De stadscoalitie wil een stadsbestuur dat transparent en sober is. Dat betekent een kleiner bestuur dat goedkoper is zonder een euro belastingverhoging voor de mensen en bedrijven van Kortrijk. Zo zijn we de eerste stad die consumentenzaken als bevoegdheid heeft en informeren en verenigen we onze inwoners en ondernemers. We brengen ten slotte de stadsdiensten dichter bij de mensen. Met de komst van sociale media en nieuwe technologie is veel mogelijk om mensen samen te brengen. De stadsdiensten en het stadsteam zijn er voor de mensen en niet omgekeerd.

5


plan NIEUW KORTRIJK

6


plan NIEUW KORTRIJK

10

engagementen voor de mensen van Kortrijk 7


1

plan NIEUW KORTRIJK

Een stad die luistert en dialogeert De stadscoalitie wil Kortrijk teruggeven aan alle Kortrijkzanen. Daarom gaat ze rechtstreeks in dialoog met de 75.000 inwoners. We werken het bestuursakkoord uit op basis van gesprekken met de inwoners, wijk per wijk. Op die manier leggen we samen met de inwoners de prioriteiten vast van de stad en haar zeven deelgemeenten. De buurt bestuurt.

â‚Ź 5.951.580

is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement

8


plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk Spreekt/Iedereen Spreekt Het nieuwe stadsbestuur heeft de bevolking van alle wijken in de deelgemeenten en de binnenstad nauw betrokken bij het schrijven van voorliggend Plan Nieuw Kortrijk. Elke wijk werd uitgenodigd om drie prioriteiten aan te geven (zie vanaf pagina 65). Daarbij werd ervoor gekozen om fundamentele inspraak vanuit de bevolking te organiseren. Ook werden bijzondere inspanningen gedaan om mensen die zelden een stem krijgen, te horen. Senioren, jongeren, mensen met een beperking, mensen in armoede. Op die manier willen we een antwoord bieden op het gevoel dat men politici enkel hoort of ziet voor de verkiezingen. Kortrijk Spreekt en Iedereen Spreekt is geen eenmalig initiatief. Het is integendeel de start van een volwaardige samenwerking in de periode 2013-2018 die we vastleggen in een participatiecharter. Daarbij gebruiken we innovatieve methodes zoals ‘Budget Games’ om op wijk- en buurtniveau te bepalen welke prioriteiten nu echt uitgevoerd worden, wetende dat de middelen beperkt zijn. Bewoners zien in dat niet alles kan, en moeten compromissen sluiten. Dit verhoogt de betrokkenheid. Eén van de uitdagingen is om binnen de wijk- en gebiedswerking niet alleen de bestaande comités te ondersteunen maar ook actief te werken aan nieuwe comités in de buurten waar de mensen niet georganiseerd zijn.

Werken met een participatiecharter Om inspraak en participatie op een doortastende wijze te ondersteunen wil het stadsbestuur werken met een participatiecharter. De adviesorganen met hun uitgewerkte adviezen, de vaste en structurele deelname van inwoners, buurtcomités en het middenveld geven vorm aan dit participatiecharter.

Ombudsman/vrouw Inwoners hebben soms de overtuiging of de indruk dat ze niet correct behandeld worden. Om dat op een onafhankelijke ma-

nier te bekijken en desnoods bij te sturen willen we een stedelijke ombudsman/vrouw aanstellen, binnen het bestaande kader van stadsmedewerkers. Die staat onafhankelijk van de politiek en de administratie, bekijkt of de relaties tussen bestuur en inwoners correct verlopen en zoekt samen met de stad naar oplossingen daar waar het fout loopt of beter kan.

Kindergemeenteraad Kinderen en jongeren verantwoordelijkheid geven en warm maken voor de politiek . Dat willen we bereiken door de installatie van een gemeenteraad voor en door kinderen. Tijdens die zittingen komen zaken aan bod die kinderen na aan het hart liggen: sport, milieu, verkeer, school, jeugdbeweging... Daarbij maken we gebruik van aangepaste en ludieke methodes, zodat participatie voor de kinderen leuk wordt en blijft. Er is aandacht voor het uitleggen van beslissingen uit de kindergemeenteraad aan de andere kinderen van diverse scholen. Hiervoor worden alle voorbereidingen en verslagen van de bijeenkomsten bijgehouden op een blog. Ook een kinderfuif kan elk jaar mee het draagvlak voor de kindergemeenteraad vergroten. Door de installatie van de kindergemeenteraad krijgen de kinderen mee inspraak in het beleid van de gemeente en leren ze overleggen, vergaderen en spreken voor een groep.

Gemeenteraad on-the-move & live stream De stadscoalitie vindt directe democratie uiterst belangrijk. Daarom is ze voorstander om het stadhuis naar de mensen te brengen en niet omgekeerd. Kortrijk zal de gemeenteraden live streamen via het internet. De deelgemeenten zijn een volwaardig deel van de stad. Daarom is beslist om de maandelijkse gemeenteraad soms ook in de deelgemeenten te houden. Gemeenteraad-on-the-move. Elke deelgemeente zal aan bod komen. 9


2

plan NIEUW KORTRIJK

Een stad die verjongt en vergroent De stadscoalitie wil dat iedereen thuis is in Kortrijk. We maken de stad aantrekkelijker met meer groen en we gaan voor een verjongingskuur. Jonge gezinnen vormen mee de toekomst van Kortrijk. We zorgen ook voor nieuwe parken en groene verbindingen. We hebben de ambitie om van Kortrijk een klimaatstad te maken.

â‚Ź 84.570.816

is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement

10


plan NIEUW KORTRIJK We zorgen voor nieuwe parken en groene verbindingen om buurten te versterken

Jongeren koesteren We willen jongeren koesteren, niet wegjagen. In plaats van jongeren te beschouwen als overlast, geven we jongeren ruimte om elkaar te ontmoeten. Er komt een nieuw ontmoetingscentrum op maat van de Kortrijkse jongeren. Jeugdlokalen worden functioneel en duurzaam ingericht. De stad brengt jeugdverenigingen samen voor groepsaankopen energie en bouwmaterialen en helpt zo om de factuur te drukken. De realisatie van een middelgrote fuifzaal is voor de stadscoalitie een topprioriteit. De stad bevordert veilig uitgaan én veilig thuiskomen. Jongerencultuur moet kunnen groeien van onderuit. De stad ondersteunt jeugdverenigingen en kent impulssubsidies toe aan wie op een positieve manier durft experimenteren. Er komen gedoogzones voor graffiti. Graffiti op ongepaste plaatsen wordt aangepakt. De stad neemt de Jeugdraad ernstig. Samen met die raad realiseren we een beleid van en voor jongeren. Jongerenorganisaties die werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren worden ondersteund bij de uitbouw van hun werking.

Een nieuwe Jeugdherberg

vo o r b van eeeld proje en ct

Op de site van het Groeningeheem aan de Passionistenlaan bouwen we een nieuwe jeugdherberg met een capaciteit tussen 118 en 133 bedden. Het gebouw telt 5 bouwlagen. Het gelijkvloers beschikt over een bar en enkele polyvalente zaaltjes. De conciërgewoning bevindt zich boven de keuken. Er wordt ook een sportzaal gebouwd in een latere fase waarna de bestaande jeugdherberg wordt gesloopt. Naast Toerisme Vlaanderen, die later ook eigenaar wordt van het gebouw, subsidiëren ook de Provincie en de 2 hogescholen uit Kortrijk (Howest en Katho-Vives) mee dit project.

Meer natuur, meer bos Kortrijk heeft te weinig groen en open ruimte en behoort tot de bosarmste regio’s van Vlaanderen. De stadscoalitie legt zich hier niet bij neer en investeert in oude en nieuwe groenzones. Zo vergroten we de leefbaarheid voor iedereen en trekken we meer jonge gezinnen aan. We doen er alles aan om de schaarse natuur te behouden, groene zones met elkaar te verbinden en uit te breiden. Er komt één plan van aanpak voor het beheer van de Leievallei en de verschillende beekvalleien in het buitengebied en één plan om het groen in de stad en deelgemeentes te versterken. De meeste bossen zijn in privaat bezit, we bekijken hoe we deze natuurgebieden duurzaam kunnen beheren en openstellen voor het publiek. We versterken bestaande boskernen door bijkomende percelen te beplanten. Het initiatief van het geboortebos zetten we verder: een boom voor ieder kind dat wordt geboren en in Kortrijk woont. Het Stadsgroen Marionetten krijgt verder vorm, met Hoeve te Couckx en de Libel als volwaardig trefpunt en een 11


plan NIEUW KORTRIJK

Kortrijk ondersteunt en stimuleert (nieuwe) opleidingen en kennis- en expertisecentra die belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van de streek

speelbos voor de jeugd. We behouden en ontwikkelen trage wegen. Dat is niet alleen een goede zaak voor de natuur maar ook voor fietsers en wandelaars. Er wordt niet geraakt aan de natuurstructuur ten zuiden van de E17: het Kennedybos en het open gebied Triloy in Aalbeke blijven intact.

Kortrijk Onderwijsstad Het basis- en secundair onderwijs in de stad telt bijna 20.000 leerlingen, het hoger en universitair onderwijs meer dan 9.000 studenten. Het deeltijds kunstenonderwijs heeft meer dan 3.000 leerlingen en jaarlijks volgen duizenden volwassenen één of andere vorm van cursus, opleiding of vorming. Kortom, onze stad heeft duidelijk een onderwijsfunctie. De stad wil dan ook de verdere uitbouw van het onderwijs ondersteunen en een rol gericht op alle onderwijsvormen, niveaus en netten. Bijzondere aandacht gaat naar kwaliteit, gelijke onderwijskansen, innovatieve en creatieve initiatieven en levenslang leren. We stemmen af op de maatschappelijke en economische ontwikkeling van stad en regio. De stadscoalitie zet in op de brede school. Een School dus met een hoofdletter, waar kinderen en jongeren, zich veilig en geïnspireerd voelen om op alle terreinen hun competenties op te bouwen. De brede school brengt zo onderwijs, welzijn, cultuur, 12

jeugd en sport samen om het sociale weefsel te versterken. We pakken concentraties aan en streven naar een schoolbevolking die de stadsbevolking weerspiegelt.

Een nieuw Hoog Kortrijk

vo o r b van eeeld proje en ct

Hoog Kortrijk is het speerpunt voor belangrijke onderwijsspelers, bedrijven, het ziekenhuis AZ Groeninge, XPO als spil voor grote beurzen en vele bezoekers. De stad wil deze kern van bedrijvigheid en dynamiek versterken en ondersteunen. De President Kennedylaan wordt over haar hele lengte tot de rotonde Beneluxlaan heringericht. Een bijkomende verbinding tussen de President Kennedylaan en de afrit van de E17 wordt aangelegd, in het verlengde van de Munkendoornstraat. Met de herinrichting van de President Kennedylaan komen er vrij liggende, dus veilige en mooie fietspaden, doorstromingsmogelijkheden voor het openbaar vervoer en het versterken van de groenstructuur. De werken zullen gerealiseerd zijn einde 2016. Gebundelde parkeervoorzieningen zullen de individuele parkeernoden invullen. Expressbusverbindingen zullen de as Hoog Kortrijk en station-centrum versterken. Het oude vlasmuseum wordt omgebouwd tot een faculty club voor Katho-Vives en Kulak.


plan NIEUW KORTRIJK

13


plan NIEUW KORTRIJK 8 (ver)nieuw(d)e scholen

vo o r b van eeeld proje en ct

De volgende zes jaar wordt bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd in het onderwijs van de stad Kortrijk. Het scholenprogramma “Scholen van morgen “ komt tot stand met publiek private samenwerking. 8 scholen zullen grondig worden vernieuwd. Uiterlijk 2017 wordt de laatste school afgewerkt. KTA Heule & BS Kransvijver. Dankzij een investering van 7,75 miljoen euro worden de bestaande gebouwen vervangen door een nieuwbouw waarbij plaats is voor werkplaatsen voor de studierichtingen zoals bouw, metaalbewerking, elektriciteit, auto, grafische, schilderen en decoratie . De werken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt begin 2016. Leielandscholen. Campus Sint-Niklaas Kortrijk, gelegen in de Senator Coolestraat. Dankzij een investering van 18,5 miljoen euro komt een nieuw gebouw dat plaats geeft aan goed uitgeruste praktijklokalen, met hyper moderne keukens, restaurants, een bar, een demonstratiekeuken met aula, een wijndegustatielokaal, een sportzaal en ondergrondse parkeergarages voor het personeel en bezoekers. De werken starten midden 2014 en alles wordt afgewerkt einde 2015. SSBuO Ter Bruyninge, gelegen in Marke. Dankzij een investering van 5 miljoen euro vervangt men de bestaande oude paviljoenen (dateren nog uit de jaren ’60) met een nieuwbouw met plaats voor een turnzaal en een overdekte speelplaats. De werken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt einde 2015. Guldensporencollege (vroeger Sint-Amandscollege), gelegen aan de Diksmuidekaai 6. Dankzij een investering van 24,9 mil-

We ondersteunen studentenactiviteiten, realiseren een fuifzaal en werken mee aan een beter openbaar vervoer. We ondersteunen en stimuleren (nieuwe) opleidingen en kennis- en expertisecentra die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de streek. We steunen maximaal Howest, Katho en Kulak en stimuleren hen om vooral te investeren in de binnenstad. Op deze manier trekken we de studenten naar het centrum want studenten brengen leven in de 14

joen euro komt een nieuwbouw voor de 2e graadschool met een speelplaats en fietsenberging. De gebouwen voor de 3e graadschool TSO-BSO worden gerenoveerd met aanpalend 2 nieuwe vleugels die de feestzaal verbinden met de bestaande. De werken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt begin 2016. Leielandscholen, Campus Sint-Theresia, Stella-Maris en SintNiklaas Kortrijk, gelegen in de Burgemeester Nolfstraat en Beheerstraat. Dankzij een investering van 18,5 miljoen euro komt een geprofileerde school voor personenzorg voor 1e tot en met 6e leerjaar achteraan de huidige site van het Sint-Niklaasinstituut met toegang aan de kant van de Beheerstraat. De werken starten begin 2016 en alles wordt afgewerkt einde 2017. Guldensporencollege (vroeger de Pleinschool), gelegen aan het Plein 14. Dankzij een investering van 5,3 miljoen wordt het huidige internaat volledig gerenoveerd aan de voormalige kloostervleugel. Daarnaast komt er een nieuwbouw refter. De werken starten midden 2014 en alles wordt afgewerkt einde 2015. Guldensporencollege (vroeger Sint-Amandscollege), gelegen Kollegestraat 8. Dankzij een investering van 2,1 miljoen euro komt er een nieuwbouw en renovatie voor de kleuterschool met aanleg van een speelplaats. De werken starten midden 2014 en alles wordt afgewerkt in het lopende jaar 2015. CVO volwassenenonderwijs, Kortrijk-Weide. Dankzij een investering van 11,4 miljoen komt er een nieuwbouw voor de centra volwasssenenonderwijs op de site Kortrijk Weide. Er komt een hoogbouw die eyecatcher en visitekaartje wordt voor levenslang leren in de stad Kortrijk. De werken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt in het lopende jaar 2016.

stad, zijn goed voor de horeca en helpen bij de sociale controle. Volwassenenonderwijs is erg belangrijk. We hebben aandacht voor taalonderwijs (Nederlands voor anderstaligen), voor het dichten van de digitale kloof en voor opleiding en vorming voor de invulling van knelpuntberoepen (in zorg en horeca, bijvoorbeeld). In het deeltijdse kunstenonderwijs willen we de infrastructuur verbeteren om zo kwalitatief, bereikbaarheid en laagdrempelig te zijn.


plan NIEUW KORTRIJK

Voor het basis- en secundair onderwijs wordt een flankerend onderwijsbeleid gevoerd gericht op gelijke onderwijskansen voor iedereen. Er gaat specifieke aandacht naar kansengroepen om schoolachterstand en ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen en om voldoende doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt te realiseren. We pakken het spijbelen aan, werken taalachterstand weg als voorwaarde voor betere slaagkansen. Om de vrije schoolkeuze te garanderen, iedereen kans te geven om op aanvaardbare afstand een school te vinden en om een spreidingsbeleid te voeren, moeten capaciteitsproblemen samen met de scholen aangepakt worden. Een centrale aanmeldingsprocedure en een digitaal aanmeldingssysteem zijn daarbij goede instrumenten.

Groen overal in de stad De stadscoalitie wil ook de verstedelijkte kernen een groenere aanblik geven. Via parken en kleinere groenelementen brengen we de natuur in de stad. We grijpen alle kansen om groen- en parkzones op te waarderen, aan te leggen of te openen, met als kers op de taart een nieuw stadspark op Kortrijk Weide. De buffer tussen de wijk Venning en de Ring (Den Hert) wordt integraal ontwikkeld als groengebied. Ook Bissegem krijgt een gemeentepark. We organiseren jaarlijks de Dag van het Park, telkens op een andere locatie. We brengen de Kortrijkse parken tot leven door het aanbieden van voorzieningen zoals speelinfrastructuur of draadloos internet en het stimuleren van activiteiten zoals publieke barbecues. Het Begijnhofpark wordt een festival- en muziekpark. Hiermee trekken we jongeren en andere inwoners aan in plaats van ze weg te jagen. 15


plan NIEUW KORTRIJK Nieuwe groene pleinen, parken, lanen en bossen

vo o r b van eeeld proje en ct

In de binnenstad bevinden zich mooie groene ruimtes (Begijnhofpark, Plein, Groeningelaan,…) maar ze zijn geïsoleerd en daardoor minder doorleefd in het straatbeeld. Met doordachte ingrepen op de grote pleinen van de stad (Stationsplein, Conservatoriumplein, Casinoplein, Schouwburgplein, Vlasmarkt, Overbekeplein, Grote Markt, Houtmarkt,…) brengen we groene gezelligheid binnen in het centrum. Als we de centrumpleinen beplanten of tussenzones vergroenen, zullen we de stad op deze wijze met elkaar verbinden. De heraanleg van de Groeningepoort tussen het Plein en het standbeeld van de Maagd van Vlaanderen is hiervan een voorbeeld. We vernieuwen de wandelpaden en de groenaanplanting. Dit gebeurt ook voor de omgeving Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Begijnhofstraat, het historische Kortrijk. Het landschapsbureau Wirtz noemt dit de groene gordel die het stadsbeeld sterk zal verbeteren.

We vergroenen de Kortrijkse pleinen en straten, ook in het winkelwandelgebied. We nemen initiatieven om een groene stadsgordel of boulevard te realiseren. De stadscoalitie heeft opnieuw meer aandacht voor het groen in de wijken van het centrum en de deelgemeentes. Kortrijk moet opnieuw een bebloemde stad van niveau worden. We moedigen de verschillende initiatieven in stad en deelgemeentes aan en voeren een actief bebloemingsbeleid. Iedereen die wil bijdragen aan een groenere stad wordt betrokken. Zo onderzoeken we het idee om ronde punten te laten adopteren door tuinaannemers.

Kortrijk Klimaatstad Kortrijk kan mee het verschil maken in de strijd tegen klimaatsverandering en samen met de bevolking werk maken van een lagere ecologische voetafdruk. De stadscoalitie heeft de ambitie om Kortrijk om te vormen tot een echte klimaatstad en wil aansluiten 16

De heraanleg van de Houtmarkt zal gebeuren samen met de private partner Sint-Vincentius. Er komt een ondergrondse parking samen met het bouwproject van SintVincentius (op de site van de vroegere Sint-Niklaaskliniek). Door het aanplanten van bomen en belangrijke groenpartijen, het werken met natuurlijke materialen en de inbreng van waterelementen geven we een natuurlijk karakter aan het plein. Met de realisatie van dit project versterken we de groene verbinding met het aanpalende Begijnhofpark. Ook het winkel- en wandelgebied wordt aantrekkelijker gemaakt. De Lange Brugstraat, wordt in dezelfde, gekende stijl heraangelegd. Deze werken gebeuren gelijktijdig met de realisatie van de nieuwe Houtmarkt.

bij het Burgemeestersconvenant, een Europese beweging. Hiermee engageren we ons om tegen 2020 de Europese doelstelling van een vermindering van de CO2 uitstoot met 20 procent niet alleen te halen maar zelfs te overtreffen.


plan NIEUW KORTRIJK De stad geeft het goede voorbeeld door in te zetten op duurzame werking. Stadsgebouwen en sociale woningen worden op een duurzame wijze gerenoveerd. De stadsdiensten beperken het energie- en waterverbruik. Dienstreizen gebeuren zoveel mogelijk op een ecologisch verantwoorde manier. We realiseren een volwaardige ecowijk met passiefwoningen, decentrale energievoorziening, autodelen, gezamenlijk groen. We gaan voor groene energie, maken een plan op voor de inplanting van nieuwe windmolens en geven inwoners de mogelijkheid om financieel te participeren. Een lokale voedselstrategie moet ertoe leiden dat zoveel mogelijk voedsel plaatselijk wordt geteeld, in samenwerking met lokale boeren en dankzij initiatieven zoals volkstuintjes of een stadsboerderij.

van onze ecologische doelstellingen moet een gezamenlijke inspanning worden. De bevolking kan bijdragen door het nemen van energiebesparende maatregelen in huis, het onderhouden van vierkante metertuinen, het delen van auto’s en fietsen. De stad ondersteunt burgers met maatregelen als het aanbieden van energiescans of het begeleiden en subsidiÍren van duurzaam (ver)bouwen.

Met evenementen zoals een Klimaatweek of Donderdag Veggiedag maken we de Kortrijkzanen bewust van de klimaatproblematiek en de vele manieren om hiertegen te strijden. Het behalen

Dierenwelzijn

Een nieuwe groene long op Kortrijk-Weide

vo o r b van eeeld proje en ct

Op Kortrijk-Weide komt een nieuw stadspark van 2,5 hectare vlakbij de Leie, en dit samen met een aantal andere gebouwen. Voor de jeugd plant de stadscoalitie een fuifzaal, met respect voor de buurtbewoners. Nog dit jaar zal het nieuwe jongerenontmoetingscentrum (deel van de loods) zijn deuren openen. We maken werk van een nieuw stadszwembad met binnen- en eventueel buitenfaciliteiten.

We maken werk van een luchtkwaliteitsplan waarbij we CO2 en fijnstofvervuiling meten met mobiele of vaste meetpunten (bv. op de ledwall op de Grote Markt), dit in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij.

De stadscoalitie verliest ook de dieren niet uit het oog en voert opnieuw een actief beleid van dierenwelzijn. De katten- en duivenpopulaties worden op een diervriendelijke manier onder controle gehouden. We bekijken of er nieuwe hondendweides nodig zijn maar dulden geen poep op de stoep. Desnoods leggen we hier een GAS-boete op.

Een vernieuwd volwassenonderwijs wordt - met haar nieuw gebouw - een echte eyecatcher en zal deze site tot een plek voor leren en ontmoeten omdopen. De vroegere goederenkoer wordt heraangelegd. Ongeveer de helft wordt een voetgangersdomein dat aansluit bij het centrum voor volwassenenonderwijs, de loods en de fuifzaal. De andere helft wordt aangelegd als randparking voor ongeveer 340 wagens. De parking kan ook gebruikt worden als evenementenplein. Het wordt zo ingericht dat het kan gebruikt worden voor allerlei activiteiten, bv. een circusvoorstelling en openluchtoptredens.

17


3

plan NIEUW KORTRIJK

Een stad die onderneemt en deelt Kortrijk is het hart van werkend West-Vlaanderen. Na de K in Kortrijk is het nu tijd voor de O in Kortrijk, de O van ondernemende mensen. Kortrijk moet de kern zijn van de creatieve en duurzame maakeconomie van Vlaanderen. Dit zit in het DNA van de vele bedrijven die nu al actief in onze regio. De stadscoalitie vereenvoudigt vergunningen en creĂŤert ruimte voor wie onderneemt en werkt. Zo zorgen we voor welvaart, welvaart waarmee we mensen die het moeilijk hebben sterker maken. Een welvarende stad als Kortrijk hanteert een nultolerantie tegen armoede. Armoedebestrijding wordt een volwaardig beleidsdomein.

â‚Ź 116.455.068

is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement

18


plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk, ondernemersvriendelijke stad bij uitstek ‘In Kortrijk hebben ze iets meer’, zei Eric Van Zele, topman van Barco, manager van het jaar. Onze ambitie bestaat er in om van Kortrijk de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio te maken. Kortrijk moet durven de regionale motor van de creatieve maakeconomie zijn. Basis hiervoor is een stevig industrieel weefsel met als troeven de vele sterke familiegebonden KMO’s, maar ook belangrijke internationale spelers als Vandewiele en Barco. Dergelijke succesvolle ankerbedrijven helpen ons om bewuste keuzes te maken inzake onderzoek en ontwikkeling. De stadscoalitie wil ook meedenken met de ondernemingen, synergiën ontwikkelen en win-winsituaties realiseren. We luisteren naar ondernemers en handelaars, nemen hun suggesties ernstig én betrekken ze bij de uitvoering van het beleid. We creëren ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor bedrijven met een duidelijke toegevoegde waarde. De stad heeft daarbij een duidelijke missie: het creëren van de voorwaarden om bedrijven te motiveren zich eerder in Kortrijk dan elders te willen vestigen. Ook binnen de eigen diensten werken we zo efficiënt als mogelijk om de lokale economie in de stad te stimuleren. Bij het nemen van economische initiatieven kiest de stadscoalitie bij voorkeur voor samenwerking met private partners. Een gezonde verdeling van de lasten en lusten is hierin essentieel. Openbare aanbestedingen gebeuren steeds vanuit een maximale transparantie en objectiviteit. Aandacht gaat hierbij naar deelname van en mededinging door de lokale ondernemer.

Voor de (middel)grote ondernemingen maken we werk van een vernieuwd, integraal “industrieel beleid” met reële aandacht voor de problematiek waarmee zij worden geconfronteerd. We zorgen binnen de middelen van de stad voor correcte en volledige informatie, stipte en proactieve communicatie, opvolging en begeleiding van dossiers. Ons industrieel beleid is gebaseerd op drie hoekstenen. De economische dimensie omvat initiatieven gericht op het versterken van de productiviteit en competitiviteit van lokale ondernemers. Hiertoe treedt de stad op als facilitator en optimaliseert zij omgevingsfactoren zoals tewerkstelling, mobiliteit en inplanting. Binnen de sociale pijler ontwikkelen we partnerships met diverse actoren op de lokale en regionale arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te stimuleren. Gezamenlijke initiatieven binnen de Eurometropool zijn daar een voorbeeld van. Ten derde vestigen we volop de aandacht op onderwijs en innovatie en ondersteunen we coördinatiestructuren voor de ontwikkeling van transformatie- en innovatiestrategieën zoals de Week van het Ontwerp. Om innovatieve bedrijven aan te trekken en te behouden in de Kortrijkse regio, zullen we hen actief betrekken bij het beleid. We starten partnerships met onderwijsinstellingen om competentieontwikkeling in nieuwe technologieën te stimuleren. De nadeelcompensatie (tussenkomsten naar aanleiding van openbare werken) wordt verbeterd. We herbekijken de huidige aanpak en reglementering en passen aan waar nodig.

We vergeten ook niet de luchthaven Kortrijk-Wevelgem als troef voor de ontwikkeling en bereikbaarheid van onze streek. We werken aan een uniek ondernemersloket met een enkel aanspreekpunt en een klantbeheerder voor de ondernemers. Klantbeheerders (accountmanagers) volgen alle dossiers op over de diverse diensten heen. Doorgedreven transparantie, maximale vereenvoudiging en snelheid van beslissing zijn daarbij aan de orde. 19


plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk, winkelstad De stadscoalitie wil dat Kortrijk opnieuw een succesvolle, trendy winkelstad wordt. Prioritair is het terugdringen van de commerciële leegstand in het winkel- en wandelgebied van de binnenstad. Bijvoorbeeld door mensen tijdelijk te laten wonen in leegstaande panden tegen een zeer lage prijs of door eigenaars van leegstaande panden in contact te brengen met startende ondernemers. Door deze panden te bewonen of te exploiteren wordt het pand aantrekkelijker op de markt en zal het sneller verkocht of verhuurd raken. De stad geeft deze eigenaars van de panden vrijstelling van leegstandstaks en ondersteunt het geheel met diverse incentives. Een proactief en geïntegreerd winkelbeleid werkt kernversterkend, ook in onze deelgemeenten. De stadscoalitie wenst hiervoor een goed plan te ontwikkelen samen met de handelaars. Platformen zoals het handels- en horecaoverleg worden heropgestart. We ondersteunen de verdere ontwikkeling van het handelsdistrict (BID) in het centrum en beogen financiële transparantie en aanvaardbare heffingen. We streven naar een evenwichtige samenstelling van het handelsdistrict met uitgesproken regionale vertegenwoordiging. Tewerkstelling in de binnenstad is erg belangrijk om effectief mensen aan te trekken. Daarom willen we dienstverlenende bedrijven aantrekken, behouden en versterken. Samenwerking met diverse actoren is hierin essentieel. We overleggen met partners zoals het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), het handelsdistrict, Unizo en Voka. Een gezond evenwicht tussen kleine- en middelgrote winkeloppervlaktes en winkelcentra is essentieel. We volgen de evolutie hiervan strikt op. Uitbreidingsgebieden aan de rand van de stad kunnen worden aangelegd voor een complementair aanbod aan dat van de binnenstad. Met de komst van K in Kortrijk hebben we opnieuw een echte winkelstad. Toch moeten we waakzaam zijn en gerichte initiatieven aanmoedigen om de leegstand en verloedering in het winkel- en wandelgebied aan te pakken. Het

20


plan NIEUW KORTRIJK invoeren van braderieën, winkelavonden, koopzondagen en het herbekijken van de looplijnen kunnen hiertoe bijdragen. We organiseren elke 1e zondag van de maand een koopzondag. Dit alles laten we samensporen met evenementen in de stad (bloemenmarkt, brocantemarkt, …). De Kortrijkse cadeaubon krijgt onze volledige steun.

Kortrijk houdt van horeca Het belang van horeca voor de beleving van de stad, de lokale economie, de tewerkstelling en de toeristische aantrekkingskracht van de stad spreekt voor zich. Horeca doet de stad bruisen. In overleg met de hotels, restaurants en cafés maakt de stad met medewerking van het handelsdistrict en andere betrokkenen een horecabeleidsplan op. Een horecamanager wordt het unieke aanspreekpunt. De bewegwijzering wordt geoptimaliseerd, het terrassenreglement verbeterd. Nachtvergunningen en nodeloze paperassen worden afgebouwd en vervangen door een individueel contract dat elke horeca-uitbater afsluit met stad en politie. In ruil voor een correct gedrag van de uitbater vermindert de stad papierlast en taksen.

Nieuwe ruimte voor ondernemers Bedrijven krijgen voldoende ruimte om zich te ontwikkelen. De stadscoalitie gaat voor een efficiënte benutting van de schaarse bestaande bedrijventerreinen en kiest voor duurzame ontwikkeling van brownfields. Leegstand door veranderingen in het economische landschap wordt aangepakt door herbestemming. Grotere oppervlaktes kunnen in kleinere entiteiten worden opgedeeld of herbestemd worden tot ambachtelijke zones.

Vernieuwde bedrijventerreinen

vo o r b van eeeld proje en ct

In de nijverheidszones die ontwikkeld en (quasi) volledig ingevuld zijn, kunnen nog wat interne verschuivingen gebeuren. Deze verschuivingen kunnen zowel van toepassing zijn op uitgestrekte zones (bv. Kortrijk-Noord) als op historisch gegroeide kleinere zones (bv. site Walle/ Stock&Courtens of site Lijnwaadstraat/MEWAF). We ontwikkelen een beleidskader om reconversie van onder andere ‘verlaten’ nijverheidszones op een professionele wijze te begeleiden en waar nodig impulsen te geven. De zones die volledig ingericht zijn en op dit ogenblik ingevuld worden, zijn bijvoorbeeld Evolis, de Doenaerstraat, Beneluxpark en de Doomanstraat. Deze zijn gericht ophoogwaardige (inter)nationale bedrijven met een innovatief karakter en een hoge toegevoegde waarde (=Evolis) of op lokale bedrijvigheid (=Doenaertstraat). De geplande zones voor economische ontwikkelingen de komende jaren zijn bijvoorbeeld de Torkonjestraat, uitbreiding Kortrijk-Noord, de Manpadstraat (=EMDEKA), Littoral/ Kapel Ter Bede en Kruiskouter. Naast aangelegde en bestemde zones voor nijverheid zijn er ook een aantal op stapel staande uitbreidingen, herinvullingen,… van bestaande bedrijfslocaties waar de komende 6 jaar belangrijke mogelijkheden worden onderzocht (Barco, Bockor, Van De Wiele).

21


plan NIEUW KORTRIJK Power to the people: het OCMW van onderstand naar empowerment Het OCMW van Kortrijk is de voorbije decennia uitgegroeid tot een performante organisatie met een breed scala aan sociale activiteiten. Maar nog meer dan de stad wordt het OCMW geconfronteerd met veranderingen in de samenleving: een ouder wordende bevolking, een toenemende armoede en kindarmoede in de stad (14,4 procent kindarmoede in 2011, een verdubbeling in enkele jaren tijd!), een grotere immigratie uit een toenemend aantal landen.

Nieuwe bedrijventerreinen worden uiterst efficiënt gepland en ontwikkeld. We houden rekening met rationeel energie- en waterverbruik, ontsluiting en bereikbaarheid via weg- en waterwegen en het openbaar vervoer. We stemmen terreinontwikkeling maximaal af op het omliggend ruimtegebruik en leggen vooraf vast welk soort bedrijven we willen aantrekken. Op verlaten locaties te midden van bewoonde percelen kan de site eerder ontwikkeld worden tot nieuwe woongelegenheden, aan de rand is een industriële invulling geschikt.

Kortrijk, een Actieve Welvaartsstad Kortrijk heeft de ambitie om een Actieve Welvaartsstad te zijn. Een welvarende stad die bereid is die welvaart te delen en sociale bescherming te bieden op basis van rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Een stad die mensen activeert en zelf actief op zoek gaat naar creatieve oplossingen voor de noden in een veranderende samenleving. We willen daarbij niet dirigeren maar regisseren. We geven mensen en instellingen verantwoordelijkheid en moedigen hen aan om met de stad te bouwen aan een samenhangend lokaal sociaal beleid.

22

Deze fenomenen en de financiële context, samen met de ambitie om nieuw beleid te voeren, noopt het OCMW tot een strenge bewaking van de geldstromen. Het draagvlak voor solidariteit is immers groter als men weet dat het OCMW op een verantwoorde wijze met de middelen omspringt. Daarom zal verder gekeken worden naar de financiële resultaten van de verzorgingsinstellingen en voeren we een strak personeelsbeleid. Het beleid rond leefloon en tegemoetkomingen zal sterker gekoppeld worden aan activering en integratie, met respect voor het wettelijke kader. Stad en OCMW gaan samen voor één lokaal sociaal beleid. Tegelijk zal onderzocht worden hoe door samenwerking tussen of integratie van (ondersteunende) diensten bepaalde efficiëntiewinsten kunnen behaald worden. Het OCMW en de stad zijn daarbij gelijkwaardige partners, ook intense samenwerking met andere actoren (bijvoorbeeld tussen OCMW’s in regio of provincie) kan de efficiëntie verhogen. Het OCMW werkt de volgende jaren verder aan de restauratie en herbestemming van zijn historisch patromonium en ontwikkelt in samenwerking met de stad het Masterplan Buda. Een ontsluiting van de kloostersite met verborgen tuin is daarbij één van de aandachtspunten. De gemeenschappelijke lijn in alle acties is empowerment, of nog, power to the people. Het komt er immers op aan om mensen, in de verschillende situaties waarin ze zich kunnen

POWER TO THE PEOPLE


plan NIEUW KORTRIJK

Krachten worden gebundeld: de samenwerking met bewoners, buurtinitiatieven en sociaal-artistieke partners wordt versterkt

bevinden, sterker te maken. Op de arbeidsmarkt, in de sociale omgang, als consument, als mediagebruiker (via mediawijsheid). Wie sterker wordt, is immers minder (uitkerings)afhankelijk. Daarom wil het OCMW verder investeren in hoogkwalitatieve opvang van zorgbehoevenden en senioren, in trajecten om mensen aan het werk te helpen of om het Nederlands te leren, in activiteiten die de solidariteit en de verbondenheid tussen mensen vergroot. We vormen de verschillende plaatselijke initiatieven om tot wijkteams die geĂŻntegreerd werken aan welzijn in een afgebakend gebied. We analyseren onze locaties (dienstencentra en buurthuizen) en hun bereik en bekijken de mogelijkheden tot nauwere samenwerking met sociaal-artistieke werkingen. We vormen de bestaande centra deels om naar wijkcentra. We behouden niet al onze locaties. We onderzoeken, samen met alle betrokken partners, inzonderheid de huisartsen, de oprichting van een wijkgezondheidscentrum dat zich richt tot alle lagen van de bevolking en waar mensen terecht kunnen voor gezondheidspreventie, consultaties, verpleging, enz. We sluiten hiervoor aan bij het recente initiatief van de provincie en de aanzetten in Brugge en Oostende. Verder onderzoeken we de oprichting van een sociaal restaurant waar

betaalbare en gezonde voeding wordt aangeboden zonder in concurrentie te gaan met het marktaanbod. Dit sociaal restaurant werkt samen met de horecasector in het kader van opleiding tot knelpuntberoep.

Een totaalplan Armoedebestrijding De schepen van Sociale Zaken krijgt de opdracht om een Bestrijdingsplan Armoede uit te werken. Dit plan is gericht op alle betrokkenen, wordt samen met hen gemaakt en situeert zich in alle beleidsdomeinen. Bij het opstellen van dit plan wordt uitgegaan van volgend principe: wat is het positieve resultaat voor mensen in of met risico op armoede? Elke maatregel zal hierop gebaseerd zijn. Dat wil zeggen dat we niet investeren in tussenniveaus maar zoveel mogelijk de beschikbare middelen inzetten in acties die het verschil maken voor mensen in of met risico op armoede. Daarbij willen we mensen sterker maken door empowerment. Aan alle schepenen wordt gevraagd om voorstellen te doen die armoede kunnen bestrijden. Armoedeorganisaties en relevante instellingen (CAW, scholen, ‌) worden betrokken bij het opstellen van het plan. 23


plan NIEUW KORTRIJK Dit plan bevat onder meer volgende elementen: het actief opsporen van armoede en eenzaamheid, een armoedetoets voor relevante maatregelen, het gebruiken van een eenvoudige en heldere taal, het wegwijs maken in toelagen en specifieke regelingen (school- en energietoelagen, derde betalersregeling, …), investeren in verbetering van buurten en wijken, een recht op het laagste tarief bij dienstverlening van stad en OCMW, betaalbare energie voor iedereen, meer betaalbare en gezonde woningen (sociale huisvesting + private huurmarkt), vrije tijd, cultuur en sport voor iedereen, werk op maat, het onderzoek naar wijkgezondheidscentra (gezondheidspreventie en consultatie via derde betalersregeling), de inzameling en verdeling van voedsel, de promotie van gezonde voeding (biostadsboerderij, sociale kruidenier), consumentenbescherming op maat van betrokkenen, onderzoek naar medicijnenbank, de steun aan sociaalartistieke initiatieven als middel tot empowerment.

Sociale economie: mensen gaan voor op structuren De stad neemt veel initiatieven in sociale economie. De stadscoalitie is overtuigd van het belang van sociale economie en wil hier ambitieus in zijn. Tegelijk is een grondige doorlichting nodig om eindelijk gevolg te geven aan de bevindingen van het HIVAonderzoek over de sector in Kortrijk en de regio. In die studie van 2005 werden een aantal pijnpunten blootgelegd. Welke rol neemt de stad op zich? Hoe gezond zijn de ondernemingen in de sector? Wat zijn de doelstellingen en worden ze ook waargemaakt? Hoe beperken we de structuren? Hoe vergroten we de transparantie? De aanbevelingen werden nadien echter niet of nauwelijks uitgevoerd. Om belangenvermenging te vermijden zal de bevoegde schepen niet zetelen in de bestuursorganen van de begunstigde ondernemingen. Opvallende nieuwe initiatieven zoals Stal13 – trash design moeten aangemoedigd worden omdat ze Kortrijk interessant maken. Ook in het kader van gezonde voeding, ecologie en duurzaamheid moet gedacht worden aan nieuwe, levensvatbare projecten. We ondersteunen de lokale diensteneconomie met focus op een aanbod dat de private markt aanvult en zich richt op concrete dienstverlening voor de Kortrijkzaan. 24

De sociale economie werkt in afspraak met de reguliere economie. Een stedelijk overlegplatform brengt de verschillende actoren samen en maakt afspraken. Aan de andere kant verwachten we dan ook van reguliere ondernemingen dat ze zich open stellen voor deze instroom en mogelijkheden creëren voor de tewerkstelling van kansengroepen.

Noord-Zuid, Kortrijk for Life De stadscoalitie wil de grenzen overstijgen. We delen welvaart en ervaringen met het Zuiden. In de komende zes jaar zetten we in op een kwalitatieve uitbouw van de stedelijke ontwikkelingssamenwerking. We houden onze reputatie van Fair Trade gemeente hoog en organiseren een duurzaam aankoopbeleid binnen de stad. In Kortrijk zelf ondersteunen we de Noord-Zuidwerking (3e en 4e pijler) en hebben we oor voor de voorstellen van de Noord-Zuidraad. We maken Kortrijkzanen bewust van de Noord-Zuid problematiek en organiseren ‘Kortrijk for Life’ acties ten voordele van een concreet project in het Zuiden. Via een verstandig en gericht subsidiebeleid geven we impulsen aan initiatieven zoals het organiseren van voordrachten, het postgraduaat Ontwikkelingssamenwerking (Katho en Howest). Voorwaarde is wel dat deze initiatieven een voldoende breed draagvlak hebben en een duidelijke meerwaarde (blijven) bieden voor het stedelijk Noord-Zuidbeleid. De stedenband met Cebu City wordt hieraan getoetst. Uitwisseling kan fysiek maar ook virtueel, via het internet en (sociale) media. Onrechtstreeks dragen we bij aan betere leefomstandigheden in het Zuiden door het opzetten van klimaatacties hier bij ons.


4

plan NIEUW KORTRIJK

Een stad die veilig en proper is Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit van de stadscoalitie. We gaan voor een duurzame totaalaanpak met aandacht voor sterke wijken en een lik-op-stuk beleid voor hardleerse overtreders. Veiligheid en vuiligheid zijn elkaars tegenpolen. Daarom extra zorg voor de netheid en beter onderhoud van de publieke ruimten.

€ 188.666.531

is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement

25


plan NIEUW KORTRIJK Een veilige centrumstad Volgens de recentste Stadsmonitor voelt bijna een op twee mensen van Kortrijk zich soms onveilig. Sommige buurten worden ’s avonds gewoon gemeden. We moeten het roer omgooien. Streng(er) maar rechtvaardig(er). Met meer aandacht voor preventie en repressie. Om de veiligheid in onze stad te garanderen, moeten de drie schakels in de veiligheidsketen beter samenwerken: politie, justitie en stad. Twaalf jaar na de inwerkingtreding van onze politiezone (Politiezone Vlas omvat 3 gemeenten: Kortrijk, Kuurne, Lendelede) is het tijd voor hervormingen. Daarom verbinden we conclusies aan de audit (doorlichting) die recent werd doorgevoerd. We zullen, waar nodig, het korps reorganiseren met de focus op het verhogen van het operationele (meer en daadkrachtig blauw op straat) en de dienstbaarheid (respectvolle, aanspreekbare en behulpzame agenten). Het Flexteam (een speciaal anti-criminaliteitsteam dat met ondersteuning van de hondenbrigade straatcriminelen opspoort en arresteert) wordt versterkt. We willen een politiekorps met minder ‘generaals’ achter het bureau en meer ‘soldaten’ op straat. De huidige structuur telt immers teveel leidinggevenden op administratieve functies en te weinig agenten op het terrein. We slanken de top gevoelig af en versterken de basis, met absolute voorrang voor blauw op straat. De politie past zich aan aan de nieuwe stad: de diversiteit in het korps krijgt bijzondere aandacht. Het is onaanvaardbaar dat er tussen het blauw op straat geen enkele nieuwe Belg actief is. De volgende jaren wordt hier in overleg met de federale overheid meer lokaal gerecruteerd om voldoende mensen uit Kortrijk in het korps aanwezig te hebben. Onze huidige politiechef gaat tijdens deze bestuursperiode met pensioen. Voor de keuze van zijn opvolg(st)er wordt een profiel op maat uitgeschreven. Vast staat dat we iemand zoeken met uitgesproken competenties in het aansturen van mensen en in het aanscherpen van de operationele werking. 26

We kiezen voor een politieteam dat (nog) klantgerichter werkt, met de modernste technieken en met minder papier. Er komt een nieuw, sober en functioneel politiegebouw in samenspraak met de politie zodat de 3 ver uit elkaar liggende politiekantoren verdwijnen. De politie blijft met lokale antenne(s) zichtbaar aanwezig in de stad, in het bijzonder in kwetsbare buurten. We maken werk van een nieuw veiligheidsplan voor onze politiezone. De klemtonen liggen op een doortastende aanpak van de stadscriminaliteit (meer in het bijzonder de fenomenen drughandel, diefstallen met geweld en woninginbraken) en verkeersveiligheid. We hebben oog voor fenomenen als intrafamiliaal geweld en drugs. Hiervoor wordt een integrale aanpak uitgewerkt, van preventie over politioneel tot strafrechtelijk optreden. We hebben bijzondere aandacht voor de strijd tegen discriminatie op basis van geloofs- of levensbeschouwelijke overtuiging, etniciteit, seksuele geaardheid en gender. Er worden acties opgezet tegen racisme, geweld tegen holebi’s of discriminatie en (verbaal) geweld tegen vrouwen. De diensten veiligheidspreventie van stad en politie worden samengevoegd zodat we de stadswachten (gemeenschapswachten), gebiedswerkers en wijkagenten beter laten samenwerken in gebiedsteams. De taken van de wijkagent worden opgewaardeerd. Zij zijn de ogen en het aanspreekpunt van elke burger op buurtniveau. Elke burger krijgt het gsm-nummer van zijn/haar wijkagent. De wijkagent organiseert op regelmatige tijdstippen een buurtvergadering die de bewoners mee inspraak geeft in het bepalen van de veiligheidsprioriteiten in de wijk. Onze stadwachten worden gerichter ingezet. Zo zullen ze onder meer kosteloos eerstelijnsveiligheidsadvies geven aan burgers die kiezen voor inbraakbeveiliging. Stadswachten zijn bovenal de schakel tussen stad en burger. We moedigen de mensen van Kortrijk aan om hun stadswachten aan te spreken en hen suggesties voor een veiliger en gezellig Kortrijk over te maken.


plan NIEUW KORTRIJK luik. Problematische wijken en buurten krijgen een verhoogde waakzaamheid. De VOS-actie (Veilige Omgeving Station) is hiervan een concreet voorbeeld. Zerotoleratie wordt afgeroepen waar en wanneer nodig. In het stadscentrum worden op criminaliteits- en overlastgevoelige locaties bijkomende veiligheidscamera’s geplaatst (met bijzondere zorg voor het respecteren van de persoonlijke levenssfeer). De stationsbuurt wordt nog dit jaar aangepakt. Op invalswegen in de randgemeenten worden op strategische plaatsen vaste en mobiele camera’s met nummerplaatherkenning voorzien. Op deze wijze bestrijden we niet alleen de lokale misdaad maar ook de regionale grenscriminaliteit. Samen met de gouverneur van West-Vlaanderen, de burgemeesters en de politiechefs van de regio en met de Franse overheden maken we werk van een intelligent cameraschild dat onze burgers beschermt tegen Franse criminelen. Dankzij het Akkoord van Doornik dat op 18 maart 2013 werd vernieuwd, zal er onder meer met gemengde politiepatrouilles doortastender worden opgetreden tegen alle vormen van grenscriminaliteit.

We maken werk van een nieuw strategisch veiligheids- en preventieplan en zetten in op concrete onveiligheidsfenomenen en -gevoelens. Zo wordt onder meer in overleg met ouders en scholen een actieplan spijbelen en pesten opgezet. Spijbelen is een belangrijk maatschappelijk probleem want het ondergraaft kansen van jongeren. Daarom wil de stad hier een actieve aanpak uitwerken. Het spijbelgedrag van jongeren wordt beter opgevolgd. We ontwikkelen hierbij efficiënte acties waarbij zowel de scholen, de ouders als de minderjarigen betrokken worden. Met de werkgroep RESA (REspectvol SAmenleven) houden we de vinger aan de pols. Alle signalen omtrent onveiligheid en overlast worden in deze werkgroep behandeld. Daarna zetten we een actieplan op met zowel een preventief als repressief

Meer dan 70% van de geïdentificeerde illegalen in onze stad is gekend in de politionele databanken. Tot nu leggen zij de bevelen om ons grondgebied te verlaten ongestoord naast zich neer. In samenspraak met de federale diensten bevoegd voor asiel en migratie bouwen wij een streng opsporings- en verwijderingsbeleid uit voor criminele illegalen, dit zijn illegalen die zware criminele feiten hebben gepleegd. ‘Horen, zien en melden’, wordt een Kortrijks devies. We maken werk van een goed Winkel-Informatie-Netwerk (WIN) voor handelaars. We overtuigen meer handelaars om hieraan deel te nemen. We ondernemen actie voor het intensief begeleiden van wijken of wijkdelen waar gemotiveerde burgers zich, samen met de politie, willen engageren in het opstarten van een Buurt-Informatie-Netwerk (BIN). Uiteraard gebeurt alles met respect voor de wetgeving. 27


plan NIEUW KORTRIJK Justitie is vanzelfsprekend een buitengewoon belangrijke partner. De politie mag nog zo haar best doen, als de daders niet worden vervolgd en bestraft, dan is de veiligheid niet gegarandeerd. Er moet een einde komen aan de straffeloosheid. Ook al zijn de stedelijke middelen daartoe beperkt, toch moeten we alles in het werk stellen om goed samen te werken met politie en parket. Net daarom investeren we in een intensief overleg en concrete actie met de procureur des konings en de korpschef. Het parket van het arrondissement Kortrijk maakt ook werk van snelrecht zodat de tijd tussen het plegen van een crimineel feit en de veroordeling zo kort mogelijk is. Op die manier wordt crimineel gedrag sterk ontraden. Samen met het Justitiehuis zetten we verder in op herstelbemiddeling, waarbij de dader onder professionele begeleiding geconfronteerd wordt met het slachtoffer. In de procedure van herstelbemiddeling komen slachtoffer en dader overeen welke straf het meest gepast is.

Een verkeersveilige centrumstad

Het is zonder meer duidelijk dat de klassieke aanpak van criminaliteit en overlast waarbij de politie zo goed als alleen het hoofd biedt aan deze problemen, niet langer volstaat om succesvol te zijn. Maximale samenwerking en het aanpakken van de oorzaken worden de sleutels. De stad neemt een centrale rol op in de bestrijding van onveiligheid door samen te werken met alle interne en externe partners die een impact (kunnen) hebben. De burgemeester regisseert dit teamwork en stelt een binnen de bestaande groep van stadsmedewerkers een veiligheidscoördinator aan. Hij of zij bundelt alle krachten, stimuleert wisselwerking en lanceert nieuwe initiatieven. Zo ontstaat een brede maar centraal gestuurde aanpak door het betrekken van iedereen die invloed kan uitoefenen op het beheersen van leefbaarheidsproblemen (stad, lokale en federale politie, parket, ocmw, hulpverleningssector, sociale huisvestingsmaatschappijen, bijzondere inspectiediensten).

Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten van de stadscoalitie. Elk verkeersslachtoffer is er één teveel. De stadscoalitie is er zich van bewust dat het aantal ongevallen en risico’s voor de slachtoffers recht evenredig zijn met de verkeerssnelheid. Laksheid is onaanvaardbaar. De verkeerscowboys moeten eruit.

Bel-, nachtwinkels en gelijkaardige zaken worden streng en systematisch gecontroleerd op de naleving van de wetgeving. Nieuwe zaken worden onderworpen aan een overlasttoets.

De brandweer Kortrijk en de zone Fluvia nemen het voortouw in de hervorming van de civiele veiligheid. Competente medewerkers, beroeps en vrijwilligers, helpen de burger snel en adequaat binnen een netwerk van posten, zowel preventief als voor dringende interventies. Door schaalvergroting en rationalisatie worden middelen efficiënter aangewend.

Het safe party label en de safe party straat - die fuiven en straten veilig houden - worden uitgebreid waar mogelijk. 28

Snelheidsremmende maatregelen en andere veiligheidsingrepen gebeuren op basis van objectieve metingen. Er wordt onderzocht waar de normen kunnen worden verstrengd en de snelheid verder kan worden verlaagd. Er komen maatregelen om de snelheidsbeperkingen (ook in de zones 30) effectief te handhaven. Er komt extra aandacht voor verkeerseducatie. Er komen meer alcohol- en drugscontroles in het verkeer, ook overdag.

Een brandveilige centrumstad


plan NIEUW KORTRIJK We gaan verstandig om met GAS-boetes (gemeentelijke administratieve sancties-boetes). GAS-boetes zijn nuttig bij het bestrijden van overlastfenomenen als sluikstorten en winkeldiefstallen. Ze zorgen voor een lik-op-stuk beleid. Hondenpoep, kauwgum op trottoirs en sigarettenpeuken zorgen voor veel ergernis. Hier moet tegen opgetreden worden. We maken gebruik van de nieuwe wetgeving omtrent GAS die in de maak is. We passen echter voor het geven van nutteloze GAS-boetes, bv. voor het eten van een broodje op de trappen van een kerk of omwille van gegooi met sneeuwballen. De lijst met mogelijke GAS-boetes wordt bij aanpassing doorgesproken met verschillende instanties.

Een propere stad is een veilige stad

We geven de bemiddelingsprocedure alle kansen. Er komt een meet- en opvolgsysteem voor de GAS-boetes naar analogie met het meldpunt 1777.

We brengen alle vuile hoeken en andere knelpunten in kaart. De laatste jaren is het pover gesteld met het groenonderhoud, ondanks het harde werk van het stadspersoneel. De stadscoalitie wil hier meer aandacht aan besteden en wenst de ploegen voor het groenonderhoud te versterken. Ook de inzet van sociale economiebedrijven, leerwerknemers of samenwerking met de privésector zijn hierbij mogelijke pistes. We optimaliseren de openingsuren van de containerparken en houden de toegang gratis. Er zal minstens één containerpark open zijn tijdens de week. Het wijkcomposteren wordt uitgebreid. We voorzien voldoende (slimme) vuilnisbakken en zetten afvalacties op met verenigingen. We bekijken of we de bestaande hondenweides kunnen uitbreiden en beter onderhouden en laten niet na om nieuwe geschikte locaties te zoeken. Tot slot wijzen we elke Kortrijkzaan en bezoeker ook op zijn verantwoordelijkheid. Zo maken we van Kortrijk de netste stad van Vlaanderen.

29


5

plan NIEUW KORTRIJK

30

Een stad die betaalbaar is Kortrijk moet betaalbaar blijven voor al zijn inwoners. Daarom kiest de stadscoalitie voor betaalbaar wonen met een ambitieus stelsel van woonpremies. We geven wijken een nieuw gezicht. Betaalbare dienstverlening is een prioriteit. Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport, cultuur en het stadsleven.

â‚Ź 19.949.958

is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement


plan NIEUW KORTRIJK Wonen

Kwaliteit en betaalbaarheid

De stad staat voor belangrijke keuzes op het vlak van wonen. De komende twee jaar zijn allesbepalend. Die keuzes moeten dus snel gemaakt worden. De verwachting is dat er in de stad elk jaar 120 nieuwe gezinnen bij komen. Uit de prognoses blijkt dat die groei duurt tot ongeveer 2022. Daarna is er stagnatie. Gezinnen worden bovendien kleiner en zijn gemiddeld ook ouder dan in het verleden.

Ons woonbeleid heeft twee evidente doelstellingen: kwaliteit en betaalbaarheid. De kwaliteit van onze bestaande woningen en buurten moet beter. Renovaties die de veiligheid, het basiscomfort en de energiezuinigheid bevorderen, verdienen ondersteuning met gerichte premies. We bekijken ook in hoeverre we een extra stimulans kunnen geven voor renovaties die op vlak van duurzaamheid toekomstgericht vérder gaan dan de geldende minimumnormen. Het wonen moet bovendien betaalbaar blijven of worden voor zo veel mogelijk mensen.

Kortrijk heeft nog voldoende woongebied om de voorziene groei op te vangen. Dat is goed nieuws. Een aandachtspunt evenwel: veel ruimte kan leiden tot overaanbod. Dat kan leegstand veroorzaken, een reële bedreiging voor het hart van de stad omdat daar de meeste oudere en minder kwaliteitsvolle woningen staan. Daar ligt de grootste uitdaging voor het woonbeleid in de komende legislatuur. Het stadsbestuur wil een sterk woonbeleid voeren dat vertrekt vanuit die objectieve feiten. Tegelijk wil de stad méér groeien dan de prognoses aangeven. Een ambitieuze stad is een stad met toekomst. Met elk paar ‘sterke schouders’ dat de stad bijkomend kan aantrekken, vergroot ze de toekomstkansen voor burgers die er vandaag niet in slagen om een goede en betaalbare woning te vinden.

Kortrijk is geen eiland Kortrijk is geen eiland. Wie geen betaalbare woning vindt in onze stad, kunnen we verliezen aan gemeenten rondom ons. Omdat elk gezin bijdraagt tot het sociaal en budgettair gezond houden van de stad – en omdat dat voor elke stad of gemeente zo is – is er concurrentie tussen gemeentebesturen. We zijn daar niet blind voor en moeten dat probleem durven benoemen. Daarom stuurt onze stad aan op een structureel regionaal overleg over de woonmarkt zodat er goede afspraken gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld het aanbod van sociale huur- en koopwoningen. De komende jaren wachten 15 hectare gebouwen en ruimtes (ziekenhuizen,...) op een nieuwe bestemming. We vullen dit op een duurzame manier in.

Nu de stad de Vlaamse doelstellingen inzake sociale woningen heeft gehaald, kan zich een nieuw woonverhaal ontwikkelen, maar nog steeds met de focus - meer dan ooit - op betaalbaarheid en kwaliteit van wonen. We blijven de lat hoog leggen. We brengen in kaart hoeveel bewoonbare sociale woningen er zijn of hoeveel sociale woningen er aan renovatie toe zijn. Het beluikenplan - een onderdeel van het stadsver-

Een nieuwe en frisse Zwevegemsestraat

vo o r b van eeeld proje en ct

Een aantal cruciale panden in de Zwevegemsestraat en de Slachthuisstraat worden onteigend. De verwaarloosde onbebouwde binnenzone (tussen het Sint-Janshof, Veemarktbeluik en Groeningebeluik) wordt in nauw overleg met de bewoners heraangelegd tot open publiek groen. Het karakter van de Zwevegemsestraat wordt opgewaardeerd.

31


plan NIEUW KORTRIJK Een nieuw Overleie Overleie is altijd iets bijzonders geweest voor Kortrijk. De laatste jaren is deze buurt helaas verloederd en heeft haar uitstraling verloren. Het is tijd voor vernieuwing. We spelen in op een aantal ontwikkelingen die in de directe omgeving van Overleie zullen plaatsvinden: de vernieuwde Leie en de vernieuwde scholencampus van het Guldensporencollege. We bouwen Overleie om tot een moderne en aantrekkelijke woonbuurt. We houden rekening met het eigen karakter van de wijk en waarderen het bestaand woningpatrimonium op via bouwblokrenovatie, slimme premies en het versterken van de handelsactiviteiten. Het nieuwe handelscomite Leie Noord krijgt alle steun. In overleg met de bewoners krijgt het Sint-Amandsplein een opfrisbeurt. Parkeerplaatsen worden herschikt en er wordt nieuw straatmeubilair - met speeltoestellen - geplaatst. De Overleiestraat, de centrale handelsas van Overleie, vormt het ontbrekende deel van de Noord-Zuid-as. De straat wordt heraangelegd, zoals de Leiestraat, waarbij de ruimte voor de voetgangers wordt verbreed. Er komt evenwichtige ruimte voor auto’s en voetgangers. Om de hinder te beperken, worden de werken tegelijk uitgevoerd met het afsluiten van de straat voor de werken aan de Budabrug.

nieuwingsproject Overleie Morgen - zal de charme behouden en de woonkwaliteit verbeteren van de “partjes”. Het Amsterdamspoortje wordt deels herbouwd, deels gerenoveerd. In de andere beluiken wordt de leefkwaliteit verbeterd zonder te raken aan de identiteit. Kortrijk moet de volgende jaren sterker inzetten op een divers woonaanbod. Er moet meer werk worden gemaakt van woningen voor mensen met een beperking.

32

vo o r b van eeeld proje en ct

Er wordt een studie opgemaakt om de toekomstmogelijkheden van de verschillende beluiken, een typische bebouwing op Overleie, te onderzoeken. Deze beluiken omvormen tot kwalitatieve leefomgeving vereist een aantal structurele ingrepen. De vroegere Euroshop aan de Noordstraat wordt ingericht als nieuwe museumsite. Het voormalige verzendhuis van The Linen Thread Company krijgt een extra dakverdieping. Het architectenbureau NOA, dat vroeger reeds de verbouwing van het nieuwe stadhuis realiseerde, staat garant voor het mooie ontwerp met haar unieke, gouden dakverdieping. Deze “gouden” dakverdieping verwijst naar de Golden River. Voor de inrichting van het museum wordt samengewerkt met het gespecialiseerd bureau Madoc. Dit museum zal innoverend en hedendaags zijn. Ze zal volop alle troeven van multimedia uitspelen om veel volk naar Kortrijk te halen. Het museum zal onder andere gaan over de typische manier van ondernemen van onze streek. In het gebouw komt een museumcafé en voor het museum een plein met terrasjes en picknickruimte. Er komt ook plaats voor een Kunstenhal met ruimte voor hedendaagse en moderne kunsttentoonstellingen. De opening van het museum wordt gepland voor de zomer 2014.

We pakken huisjesmelkers resoluut aan. Veel centrumsteden kennen het fenomeen van eengezinswoningen die illegaal worden opgedeeld in studio’s of kamers. De huurders lopen dan dikwijls het risico in onveilige en ongezonde omstandigheden te moeten wonen. We treden in eerste instantie preventief op door eigenaars te ontraden zich te wagen aan dergelijke praktijken. Daarnaast pakken we bestaande, onvergunde opdelingen via politionele interventies en consequente hersteltrajecten streng aan. Stedenbouwkundige misdrijven die samengaan met inbreuken op de woningkwaliteit krijgen prioriteit.


plan NIEUW KORTRIJK

33


plan NIEUW KORTRIJK Bouwen en kopen makkelijker maken De stad wil het bouwen en kopen van een woning makkelijker maken. Budgetwonen wordt meer dan ooit de spil van ons woonbeleid. Een budgetwoning is een woning die gemiddeld iets kleiner en daardoor betaalbaarder is, zonder dat er wordt ingeboet op kwaliteit. Kortrijk wil veel meer van dat soort woningen. In overleg met de bouwsector, de architecten en een aantal andere belangrijke spelers wordt hiervoor het kader verfijnd. Daarnaast wil Kortrijk inzetten op diversiteit in woontypologieën om een aangenaam en visueel rijk palet aan diverse woongelegenheden te blijven houden. In de vorige legislatuur werd door het SOK een aantal stadskavels aangeboden aan jonge gezinnen. Oude, verkrotte panden maakten op die manier plaats voor nieuwe kwaliteitsvolle woningen die op hun beurt de buurt beter leefbaar maakten. De stad wil verder gaan op die weg, maar wil dat in de toekomst op een structurele manier gaan doen. Daarvoor wil Kortrijk een rollend grondfonds oprichten. Via het SOK worden daarmee leegstaande of verkrotte panden aangekocht. Het pand wordt doorverkocht aan een gezin dat bereid is

het te renoveren of te vervangen door een nieuwe kwaliteitsvolle woning. De grond zelf blijft nog een tijdje eigendom van de stad waardoor de investering voor het gezin bij aanvang zo’n 50.000 euro goedkoper wordt. Dat is zowat het bedrag dat een gezin gemiddeld moet investeren bovenop de banklening. Veel gezinnen hebben die middelen in het begin van hun wooncarrière niet, maar kunnen zo bij de aankoop van een woning geholpen worden. Zo creëren we diverse positieve effecten tegelijk: we bestrijden leegstand en verkrotting, we vergroten de kwaliteit van huizen en buurten en, vooral, we geven meer gezinnen de kans om een betaalbare kwaliteitsvolle woning te realiseren in het hart van de stad. Na een aantal jaar krijgen de gezinnen dan de kans om de grond te kopen. Met die inkomsten koopt de stad weer een ander verkrot pand en wordt de cirkel rond gemaakt. Een volgende slechte woning verdwijnt, een volgende buurt leeft op en een ander gezin krijgt het kans om een goedkope woning te bouwen. Om het grondfonds op te starten voeren we de ‘win-win bijdrage’ in. Die bijdrage wordt geleverd door private ontwikkelaars en staat in verhouding tot de omvang van hun bouwproject. We compenseren dit door het afschaffen van de sociale lasten in die private projecten. Op die manier komen we tot een faire verdeling van kosten en baten die met bouwprojecten gepaard gaan. Tegelijk moedigen we hierdoor private investeringen aan en vergroten we het aandeel budgetwoningen in de stad. De stad zet hiermee de stedelijke beleidslijn sociaal en bescheiden wonen van 2009 verder en versterkt die bovendien op een fundamentele en structurele wijze.

Het huuraanbod verbeteren en vergroten Alleen de koopmarkt versterken, is niet voldoende. Niet iedereen kan of wil een eigen woning bouwen of kopen. Daarom wil de stad het kwalitatief huuraanbod in Kortrijk vergroten en tegelijk de huurmarkt toegankelijker maken. Een gezonde, betaalbare en kwalitatieve huurmarkt bestaat onder ander uit sociale huurwoningen. De stad heeft een groot aandeel sociale huurwoningen maar een te groot aantal daarvan staat 34


plan NIEUW KORTRIJK leeg en bij veel andere is er een gebrek aan modern comfort of duurzame uitrusting (sanitair, dubbel glas, isolatie…) Kortrijk wil het sociaal huuraanbod op peil houden en wil het bovendien makkelijker maken voor kandidaat-huurders om een geschikte woning te vinden. Samen met het de sociale huisvestingssector ontwikkelt de stad de centrale wachtlijst voor sociale huurwoningen. Dit als eerste stap in de omvorming van de verschillende huisvestingsmaatschappijen tot één krachtige organisatie. In publieke projecten wil de stad dat minstens één op vier woningen een sociale woning wordt. Hierbij gaat de voorkeur naar sociale huurwoningen omdat daar het meest nood aan is. De stad versterkt de werking van het sociaal verhuurkantoor De Poort. Een deel van de eerder vermelde ‘win-win bijdrage’ wordt geïnvesteerd in het sociaal verhuurkantoor dat daardoor méér en kwalitatief betere sociale huurwoningen kan aanbieden. Ook hiermee bestrijden we actief leegstand en verkrotting. Om de druk op de sociale huursector te verlichten, ondersteunt de stad de private huurmarkt. Zoals op veel andere plaatsen in Vlaanderen, zouden eigenaars graag hun (tweede) woning verhuren maar zien ze op tegen de lasten die daarbij komen kijken. De stad wil het voor die groep eigenaars makkelijker maken om hun woning op de huurmarkt aan te bieden. Uiteraard moeten de aangeboden woningen dan wel voldoende kwalitatief zijn. We zetten verhuurders aan tot het renoveren van panden die er minder goed aan toe zijn. Kortrijk overweegt hiervoor de mogelijke oprichting van een stedelijk verhuurbedrijf dat een aantal lasten van de verhuurder overneemt. Het stadsbestuur start hiervoor het overleg op met de huur- en vastgoedsector.

Kwaliteitsvolle woning in aantrekkelijke buurten Door de publieke ruimte aantrekkelijker en groener te maken stimuleert de stad haar inwoners om blijvend te investeren in hun woning. We maken van de strijd tegen leegstand en verkrotting een prioriteit. De stad zal strategisch en systematisch investeren in elk stadsdeel om er een kwalitatieve omgeving te maken. Een deel van de middelen hiervoor zijn afkomstig van de stad zelf. Voor een ander deel wordt ook hier een beroep gedaan op de ‘win-win bijdrage’ afkomstig van private ontwikkelaars. Die vervangt ook hier de sociale last die we in private projecten volledig afschaffen. De stad gebruikt de win-win bijdrage om – in overleg met de buurt – zelf te investeren in het stadsdeel waar de private ontwikkeling gepland is. Op die manier wint iedereen. De investeerder kan een groter aantal (budget)woningen bouwen, het stadsdeel wordt aantrekkelijker waardoor de investering nog beter rendeert en de omliggende wijken profiteren mee van de aantrekkelijker publieke ruimte en voorzieningen. De stad onderhandelt met de Vlaamse overheid om via het Stedenfonds bijkomende middelen aan te trekken die dit model verder kunnen versterken. Een goeie ‘look’ van de stad en straat is belangrijk en verhoogt de tevredenheid over en het respect voor wijken en buurten, zeker deze die het nu wat moeilijk hebben. We bekijken hoe we bewoners van die wijken kunnen stimuleren gevels op te frissen en voeren het principe van de straatadoptie in. Straatadoptie past in ons verhaal van rechten en plichten. Bewoners van een straat worden gesensibiliseerd dat het onderhouden van ’hun’ straat of wijk, ook werkelijk een deel van ‘hun’ verantwoordelijkheid is. Als iedereen zorgt dat de straat of wijk er proper bij ligt, komen we al een heel eind. Vele handen maken licht werk.

35


6

plan NIEUW KORTRIJK

Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s Kortrijk kan maar groeien als we ruimte geven aan onze kinderen. Daarom maakt de stadscoalitie Kortrijk kindvriendelijker met meer speelpleintjes en een betere kinderopvang. Ook de groeiende groep van opa’s en oma’s krijgt veel ruimte: mensen langer zelfstandig laten wonen, meer ontspanning op maat en kansen om in groep en vereniging mee te werken aan een sterke stad.

€ 7.957.296

is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement

36


plan NIEUW KORTRIJK Kindvriendelijke stad

Kinderopvang: regisseren en garanderen

We geven kinderen alle ruimte om te spelen en te ontdekken. We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle speelruimte in de stad en in het groen: van speelstraten tot een speelbos. Initiatieven zoals de Pretmobiel (mobiele speelpleinwerking), de Warande, Spinrag en de Kinderboerderij willen we behouden en versterken.

Een stad die mensen wil activeren, draagt er zorg voor dat er een voldoende aanbod betaalbare en toegankelijke kinderopvang is. Kortrijk zoekt naar de meest efficiënte, haalbare, betaalbare en duurzame manier om kinderopvang in onze stad te organiseren in het centrum en de deelgemeentes. We houden rekening met de spreiding van initiatieven, het aantal kinderen in buurten en gebieden en we zorgen dat gezinnen in kwetsbare situaties meer aan bod komen.

Kinderen krijgen inspraak bij de aanleg van speelvoorzieningen en kunnen hun stem laten horen via een kindergemeenteraad of kinderwijkparlement. Binnen een straal van 500 meter van de woonplaats van elke gezinswijk moet er een speelzone te vinden zijn. Nu zijn er een 60-tal. Het speelweefselplan van Marke is een goed voorbeeld. Dit moet uitgebreid worden voor alle deelgemeenten. Tegelijk vergeten we de kwaliteit van speelruimte niet. Het speelplein De Warande zet de toon.

Brede en gemengde scholen De Stadscoalitie steunt volop het concept van de brede school en wenst dit te versterken. De brede school is een onmisbaar instrument geworden om het sociale weefsel lokaal te versterken. Leerlingen, gezinnen en inwoners van buurten ontmoeten elkaar zowel in schools of buitenschools verband. Onderwijzend personeel detecteert in eerste lijn problemen (armoede, gezondheid, deelname, …) wat helpt bij het opzetten van resultaatgericht sociaal beleid. De problematiek van witte en zwarte scholen nemen we heel serieus. De stadscoalitie zal dan ook laten onderzoeken op welke manier we deze concentratiescholen kunnen aanpakken. We maximaliseren de kleuterparticipatie: alle 3-jarigen op regelmatige basis naar de kleuterschool.

Nieuwe en veilige schoolomgevingen

vo o r b van eeeld proje en ct

Het project “veilige schoolomgeving” voorziet een vast jaarlijks budget om infrastructuurwerken (met aanleg fietspaden) te betalen en in het nodige onderhoud te voorzien. Hierbij wordt een overeenkomst gesloten met de school waarbij de school zich ertoe verbindt veiligheidsmaatregelen te treffen (bv. het voorzien van een fietspool met vrijwilligers). Schoolomgevingen die deze scholenovereenkomst ondertekenen, krijgen voorrang bij de uitwerking van het project “veilige schoolomgeving” van de stad. De komende jaren zal dit project worden verder gezet. Een belangrijk voorbeeld is de Pottelberg. Langs deze site zijn 3 belangrijke scholen gesitueerd: het MPI Pottelberg, de Damiaanschool en het Koninklijk Atheneum. Vanaf 1 september 2013 komt er een nieuwe basisschool in deze buurt. Daarom zal de Burgemeester Felix de Bethune­ laan heraangelegd zal worden en mee in het project “veilige schoolomgeving” worden opgenomen. Er zal gezocht worden naar een goed evenwicht tussen het vlotte doorgaande verkeer (de Pottelberg is een gewestweg) en het woonkarakter van deze wijken. Belangrijke aandacht gaat uiteraard naar een veilige en leefbare schoolomgeving en ruimte voor de zwakke weggebruikers.

37


plan NIEUW KORTRIJK Als stad moeten we in de eerste plaats regisseren en coördineren, onder meer door het bestaande overleg (De Koepel) te verbreden met alle initiatieven. Dit doen we door het meldpunt verder te ontwikkelen als loket om zo vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de wachtlijsten verdwijnen. Zelf organiseren van kinderopvang gebeurt in de mate dat de particuliere sector of bovenlokale overheid geen initiatief nemen waardoor activering, toegankelijkheid of betaalbaarheid in het gedrang komen. Kortrijk wil het project van de Opvoedingswinkel grondig evalueren.

Aandacht voor senioren Het aantal senioren neemt toe. Velen zijn nog heel actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger, anderen hebben nood aan zorg. We zorgen ervoor dat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van een aanpassingspremie of het stimuleren van generatiewoningen. We erkennen hun vrijwilligerswerk en signaalfunctie.

38

We investeren in en ondersteunen onze ouderen, een zeer diverse groep met diverse noden en mogelijkheden. Via de uitbouw van woonzorgzones en de werking van de lokale dienstencentra bouwen we verder aan de ondersteuning van de thuiswonende ouderen. In onze woonzorgcentra leven hoofdzakelijk hoogbejaarden met een gemiddelde leeftijd van 85 jaar. Maar ook mensen met een minder hoog zorgprofiel of mensen met een laag inkomen doen uit sociale noodzaak een beroep op onze diensten. Ook morgen proberen we de noodzakelijke zorg en ondersteuning te bieden tegen een redelijke prijs. Samen met het middenveld organiseren we ‘tuppercare’ avonden. Senioren leggen aan andere senioren de dienstverlening uit van stad en OCMW, op een laagdrempelige manier. We helpen senioren ook bij allerlei praktische en zorgvragen: van elektriciteitsfacturen tot het zoeken van een geschikte woning. De strijd tegen eenzaamheid wordt opgevoerd, ook door ouderen maximaal te doen deelnemen aan het leven in de stad.


plan NIEUW KORTRIJK

39


7

plan NIEUW KORTRIJK

Een stad die beweegt, durft en verandert Kortrijk moet een verkeersveilige plek zijn met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. We geven pleinen terug aan de mensen en we investeren in ondergrondse parkings. De stad en de deelgemeenten moeten voor jong en oud beter bereikbaar zijn. Dat betekent een openbaar vervoer afgestemd op de noden van inwoners en bezoekers. De stadsontwikkeling gaat verder. We maken keuzes die ambitieus, maar haalbaar en betaalbaar zijn. Zo geven we de Leie terug aan de mensen met verlaagde Leieboorden en waterplezier.

â‚Ź 70.254.888

is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement

40


plan NIEUW KORTRIJK Een nieuw Station

vo o r b van eeeld proje en ct

Met meer dan 10000 reizigers (en dit aantal groeit nog steeds) op een weekdag is het station van Kortrijk een cruciale plek. Het station ligt vlak bij het stadscentrum en vormt een belangrijk verbindingspunt tussen het centrum en Hoog-Kortrijk. Mits de nodige ingrepen wordt de stationsomgeving de motor van een nieuwe stedelijke dynamiek. Er ligt een plan klaar om de stationsomgeving om te vormen tot een levendige en aangename omgeving. Het station zal vlot bereikbaar zijn en een knooppunt worden van openbaar vervoer, omgeven door een aantrekkelijk openbaar domein met veel groen.

Iedereen in beweging De stadscoalitie maakt werk van een nieuwe, ambitieuze mobiliteits- en parkeervisie. Kortrijk moet van een autovriendelijke stad gewoon een vriendelijke stad worden voor iedereen die er woont, werkt, winkelt en wandelt. Het parkeerbedrijf Parko wordt omgevormd tot een bedrijf dat naast parkeren nu ook werk maakt van een fietsbeleid, in samenwerking met specifieke organisaties. Fietsen is de beste manier om je door de stad te verplaatsen en Kortrijk heeft alles om de fietsstad van morgen te worden. De Stadscoalitie wil een volwaardig fietsbeleid ontwikkelen en het fietsgebruik actief promoten. We gaan voor de aanleg van extra vrij liggende fietspaden op stedelijk grondgebied, die aansluiten op een veilig netwerk van fietspaden op gewone wegen. We onderzoeken waar we fietsstraten kunnen invoeren, straten waar de fietser de hoofdgebruiker is en niet de auto. De stad biedt fietsac-

Prioriteit gaat naar het realiseren van een grote ondergrondse parkeergarage met 1000 tot 1200 parkeerplaatsen. Deze parking biedt ook plaats aan een fietsstalling voor 2300 fietsen. Om de bereikbaarheid van de parking en het vlotte verkeer op de binnenstadsring te verzekeren komt er onder de kluifrotonde een tunnel. Bovengronds ontstaat zo ruimte voor een vlotte verkeersluwe verbinding tussen het station en de nieuwe ontwikkelingen op Kortrijk Weide voor voetgangers en fietsers. In een tweede fase (na 2018) wordt het station verbouwd tot een toegankelijk en open gebouw dat de twee stadsdelen verbindt. We maken werk van een verbinding van het station met Hoog Kortrijk. Hierbij denken we in de eerste plaats aan een expressbusdienst in eigen bedding. Op lange termijn kan hier een tram worden gerealiseerd mits voldoende financiering vanuit Vlaanderen. Hoog Kortrijk wordt opgebouwd tot een hub voor openbaar vervoer.

commodatie aan: er komt een systeem van deel- en leenfietsen, in straten met rijwoningen zoeken we naar goede oplossingen om fietsen te stallen. We stimuleren het gebruik van elektrische fietsen door het uitreiken van een premie bij de aanschaf van zo’n fiets bij Kortrijkse winkeliers. We geven ruimte aan de zwakke weggebruiker en organiseren jaarlijks een autoloze zondag. 41


plan NIEUW KORTRIJK Vlot bereikbaar We willen de bereikbaarheid van de binnenstad en de deelgemeenten verbeteren en nemen maatregelen om nutteloos (zoek-)verkeer te voorkomen. Een nieuw verkeersmodel en een bewegwijzeringsstudie leggen hiervoor de basis. We vertrekken hierbij niet alleen vanuit de auto maar houden ook rekening met fietsen, openbaar vervoer en het leefmilieu. De stad zoekt naar oplossingen om de verschillende ontwikkelingen op Hoog Kortrijk volwaardig te ontsluiten en beter te verbinden met de binnenstad. Er moeten veilige en comfortabele fietsverbindingen komen met het stadscentrum, met een aanbod van leenfietsen. We willen zoveel mogelijk studenten per fiets naar de campussen zien rijden. In samenwerking met enkele grote werkgevers en De Lijn zoeken we naar vormen van collectief vervoer met een hoge frequentie (express shuttle-dienst) tussen het station en Hoog Kortrijk.

Verkeersveilig

In overleg met De Lijn en de NMBS sturen we het openbaar vervoer in stad en streek bij, zodat het aanbod meer tegemoet komt aan de vraag. Er wordt onderzocht of de bestaande, historisch gegroeide lijnen nog voldoen aan een behoefte en of nieuwe lijnen niet kunnen resulteren in een groter gebruik van het openbaar vervoer in Kortrijk. We bekijken of circulaire verbindingen in de binnenstad en tussen de deelgemeenten kans op succes kunnen hebben en of voertuigen beter afgestemd kunnen worden op de stedelijke omgeving. Er komt een grondige evaluatie van het bestaande aanbod van taxi’s. Het taxibeleid wordt bijgestuurd. De stad stimuleert systemen van autodelen. De Stadscoalitie zoekt naar oplossingen op maat voor het vervoer van bijzondere doelgroepen zoals senioren en uitgaande jongeren. 42

De stadscoalitie streeft ernaar om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op het grondgebied van Kortrijk tot nul te herleiden. Het aantal ongevallen en risico’s voor de slachtoffers is recht evenredig met de verkeerssnelheid. Het meten van die snelheid en de verkeersdrukte is een belangrijke opdracht voor de stadsdiensten. Snelheidsremmende maatregelen en andere veiligheidsingrepen gebeuren op basis van objectieve gegevens. Er wordt onderzocht waar de normen kunnen worden verstrengd en de snelheid nog kan worden verlaagd. Met steun van het Vlaamse Gewest worden nog niet heringerichte schoolomgevingen aangepakt. Het zwaar vervoer wordt zoveel mogelijk uit de bebouwde kommen geweerd.

Goedkoop parkeren en vijf nieuwe (ondergrondse) parkings De parkeertarieven in Kortrijk behoren tot de goedkoopste van alle centrumsteden en dat houden we zo. De tarieven worden wel bijgestuurd en de extra inkomsten worden geïnvesteerd in betere faciliteiten voor auto’s én fietsers. We halen zoveel mogelijk


plan NIEUW KORTRIJK geparkeerde auto’s weg van de Kortrijkse pleinen en langs de historische Leieboorden. Ons uitgangspunt is ‘groen bovengronds, auto’s ondergronds’. Zo komen er vijf nieuwe ondergrondse parkings, goed voor samen 2000 plaatsen. Hiermee is de volledige binnenstad op wandelafstand van 300 meter bereikbaar. Om shoppers toch bovengronds parkeergelegenheid te bieden, komt er een ‘Shop & Go’-zone in de Doorniksestraat tussen de Vlasmarkt en de Grote Markt. Dat is een primeur voor België. Er komen parkeersensoren in de grond die vaststellen hoe lang je er parkeert. In de ‘Shop & Go’-zone kan je bovengronds een half uur gratis parkeren. Het project zal regelmatig worden geëvalueerd en op termijn worden uitgebreid, ook naar de deelgemeenten. De stadscoalitie bouwt verder op het PIEK-project (aanvoer van handelswaar in de dagrand en lossen en laden met geluidsarme toestellen) en wil er meer handelaars bij betrekken Het wonen in de stad versterken we met bewonersfaciliteiten. Om het werken in de binnenstad te bevorderen, wordt gezocht naar goedkope parkeermogelijkheid voor werknemers die niet de kans hebben met de fiets of het openbaar vervoer naar hun werk te komen.

Verbeteren van trottoirs, straten, water en licht Kortrijk worstelt met een achterstand wat de (her)aanleg van trottoirs en straten betreft, de vele meldingen geven nochtans aan dat dit een belangrijk aandachtspunt is voor onze inwoners. Mel-

De fiets in het nieuwe Kortrijk

vo o r b van eeeld proje en ct

Op het grondgebied van Kortrijk zijn al goede fietsverbindingen van oost naar west. Nu zal er worden gewerkt aan veilige en vlotte fietspaden op de noord-zuidas, tussen de verschillende wijken en deelgemeenten. Er zal ook slim worden geïnvesteerd in de ontbrekende stukjes tussen bestaande fietspaden (zoals aan IJzerpoort in Marke), in veiliger kruispunten voor fietsers (zoals in de Hugo Verriestlaan) en in de verbetering van fietspaden op drukke verkeerswegen (zoals de Doornikserijksweg en de Meensesteenweg). Dat moet het fietsnetwerk in totaal met meer dan 20 km uitbreiden. Zo zal je kunnen fietsen van de binnenstad naar de Heulebeekvallei (open gebied aan Preetjes Molen) en het speeldomein De Warande. Dat wordt in fasen uitgevoerd. Het wordt een verbinding van het Plein, over de fietsbrug achter de Broeltorens, over de Collegebrug, de campus van het Guldensporencollege, het Astridpark, de terreinen van Stade en verder op het vrijgehouden tracé van de N50c naar de Heulebeek. De timing van bepaalde onderdelen is nog afhankelijk van een overeenkomst met de eigenaars. Op de hele N43, van het kruispunt Pottelberg-Condédreef tot Aalbeke, komen er nieuwe fietspaden, onder meer voor de honderden scholieren die in de verschillende scholen op dat traject school lopen wordt dat een hele verbetering. Aansluitend wordt de schoolomgeving op Sint-Anna en de Don Boscolaan heraangelegd. Op de assen Bellegemsestraat-Rollegemsestraat en Aalbeeksestraat-Bergstraat worden de fietspaden geoptimaliseerd. Op de vernieuwde President Kennedylaan komen vrijliggende fietspaden.

dingen van beschadigde trottoirs en wegdekken worden zo snel mogelijk afgehandeld. Bij heraanleg, onderhoud en herstel van straten kiest de stad voor slijtagebestendige technieken. De stad volgt de Europese richtlijn om tegen 2027 alle afvalwater naar een zuiveringsstation te leiden, apart van het regenwater. 43


plan NIEUW KORTRIJK Van noodzakelijke rioleringswerken wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt om straten en pleinen bovengronds te verfraaien. Binnen de woonpremies voorzien we een tegemoetkoming voor het waterdicht maken van kelders, toegespitst op de straten waar de stad verbeteringswerken aan de riolering heeft uitgevoerd. De stad maakt werk van de verdere uitvoering van het Lichtplan, dat alle mogelijke energiebesparende maatregelen omvat. Zo vermijden we energieverspilling via de openbare verlichting. In de binnenstad willen we een openbaar toilet op wandelafstand. We kiezen voor sobere, gebruiksvriendelijke installaties.

De nieuwe Leie met de Kortrijkse Graslei Nu het stof van de Leiewerken stilaan gaat liggen en Kortrijk zijn rivier terug kan omarmen, wordt duidelijk welke kwaliteiten de vernieuwde leieboorden aan de stad toevoegen. Er zijn de 6 kilometer vernieuwde kades waar fietsers en wandelaars gretig gebruik van maken. De nieuwe groenzones waar jong en oud graag vertoeven en de nieuwe bruggen die beide oevers op een mooie wijze verbinden. Oevers waarlangs enorme ontwikkelingsmogelijkheden zijn. In totaal gaat het om 23 hectare bebouwbare oppervlakte, wat gigantisch is. We ontwikkelen samen met private partners liefst 12 bepalende sites langs de Leieboorden : Blekerij - Weide - Doornstraat - Havenkaai - Vlasmuseum - Eilandtip - De Kien - Heilig Hart - Diksmuidekaai - Guldensporencollege - Broelparking - Minister Liebaertlaan De Leiewerken worden gefinaliseerd met de afwerking van de kaaien . De Budabrug wordt afgewerkt tegen september 2014. Daarna maken we werk van de laatste brug, de Reepbrug die de tip van het Buda-eiland verbindt met de site De Kien. Hiervoor wordt goed overleg gepleegd met Waterwegen en Zeekanaal en de private partners .

44

We geven de Leie terug aan de mensen De Leie is de rode draad van de stad. De levensader. De Stadscoalitie zal volop initiatieven ondersteunen die de Leie haar economische, commerciële en ontspannende functie terug geeft. Een watertaxi tussen Kortrijk en Menen zou kunnen dienen als een ecologisch en modern vervoersmiddel, zowel recreatief (voor toeristen) als voor het woon-werk verkeer. Ook zal de stad laten onderzoeken op welke manier de Leie nog meer kan dienen als bevoorradingsweg voor retail- en industriebedrijven.

In de omgeving van de sites Eandis en De Kien wordt geïnvesteerd in 200 nieuwe woningen en appartementen. Hier komt een nieuwe ondergrondse parking die zowel parkeerruimte zal bieden voor de bewoners als voor bezoekers. Tussen de nieuwe gebouwen komen kleine groenzones en pleintjes. Zo creëren we een aangename woonomgeving en ontstaat een nieuwe zachte groene verbinding tussen de Leie en het Astridpark. De omgeving van de Broeltorens is één van de mooiste en historische plekken van de stad. Deze plek is de symboolplek en het visitekaartje van Kortrijk. De plek is ook strategisch gelegen in het economische stadshart van Kortrijk. Maar er is nog veel meer mogelijk. Vandaag is de afstand tussen de straat en het water te groot door de hoge kaaien en de volle afsluitingsmuur. Door een nieuw en ingrijpend project willen we het water opnieuw in contact brengen met de historische omgeving van de Broeltorens. De Franse landschapsarchitect Michel Desvigne werkte samen met de studiebureaus JPLX en Arcadis aan een concept met als doel: echt contact met het water. Het voorstel is om de kaaimuren te verlagen (zoals het geslaagde voorbeeld, de Graslei te Gent) en het niveau van het plein geleidelijk te doen dalen tot een halve meter boven het water. Door dit aan weerszijden te doen ontstaat één plein, waartussen de Leie stroomt. Deze werken voeren we uit na de opening van de Budabrug en het voorzien van een ondergrondse parking in de buurt. Op termijn kan hier een watertaxi halt houden.


plan NIEUW KORTRIJK

45


8

plan NIEUW KORTRIJK

46

Een stad die verenigt en verbindt We verenigen onze inwoners en lokale ondernemers om sterker te staan op alle mogelijke markten. We maken van diversiteit een kracht. Elke Kortrijkzaan is uniek, heeft talent en hoort erbij. Rechten en plichten zijn er voor iedereen. Elke wijk, elke buurt, elke deelgemeente van onze stad is even belangrijk.

â‚Ź 22.359.588

is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement


plan NIEUW KORTRIJK De eerste stad met consumentenbeleid Kortrijk is de eerste stad in het land met een bevoegdheid consumentenzaken. Dat is een bewuste keuze van de stadscoalitie. Een stad en een OCMW kunnen maar beperkt de inkomsten van de inwoners beïnvloeden maar kunnen betekenisvol helpen bij het beperken van de uitgaven. Een stad heeft de autoriteit en de geloofwaardigheid bij de bevolking om hier te mobiliseren. Er is ook genoeg kritische massa - de 30.000 gezinnen! – om samen het verschil te maken. We willen consumenten informeren en beschermen door hen op een vlotte manier aan juiste, objectieve informatie te helpen over de mogelijkheden en rechten van consumenten (facturen, contracten, aanbiedingen, inzicht van zaken waar men recht op heeft van lokaal tot bovenlokaal). De stad verenigt consumenten voor groepsaankopen rond een breed gamma aan basisvoorzieningen, de organisatie van de aankopen zelf wordt uitbesteed. Voorbeelden zijn energie en energiezuinig wonen, tankkaarten, internet-, telefoon- en TV-verbindingen. Voor specifieke doelgroepen kan de stad groepsaankopen (laten) organiseren in het kader van armoedebestrijding, bijvoorbeeld voor sportmateriaal, lesmateriaal, gezonde voeding, … Een professionele dienst consumentenbescherming, die vorm krijgt binnen het bestaande personeelsbestand van de stad, leidt alles in goede banen. Deze dienst is actief in Kortrijk én deelgemeenten en wordt aangevuld met een sterke vrijwilligerswerking. We doen een beroep op de expertise van consumentenorganisaties, onder meer door het door het afsluiten van een lokaal samenwerkingsakkoord met Test Aankoop.

Diversiteit is een kracht De stadscoalitie zet in op “inclusie”, we willen alle groepen uit de samenleving betrekken op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Dit geldt voor nieuwe Belgen, kansarmen maar eveneens voor de mensen met een fysieke of mentale beperking. We gaan de strijd aan met elke vorm van discriminatie, of het nu gaat om racisme, uitsluiting van personen met een handicap, met een andere seksuele geaardheid of andere discriminatiegronden. De stad Kortrijk staat slechts op de elfde plaats van de tolerantieindex (Stadsmonitor), dit kan en moet beter. De stadscoalitie zal initiatieven nemen om de diversiteit te versterken in de samenstelling van de eigen organisaties. Zo moet de samenstelling van de bevolking weerspiegeld worden in de stadsadministratie of bij de politie. Het woord ‘allochtoon’ schrappen we uit ons taalgebruik en vervangen we door termen als ‘nieuwe Belgen’, ‘nieuwe Vlamingen’, ‘nieuwe Kortrijkzanen’ of ‘inwoners met een verschillende culturele achtergrond. De stad streeft ernaar om ook de nieuwe Belgen in Kortrijk kansen te bieden om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven en bevordert de (interculturele) dialoog. We leven in respect, samen met elkaar. De stad onderzoekt ook de mogelijkheid van de inplanting van een ontmoetingsplaats voor andere religies. Dit in samenspraak met de verschillende partners.

47


plan NIEUW KORTRIJK Iedereen is dus welkom in Kortrijk. Het engagement van nieuwe Kortrijkzanen om zich te integreren in onze stad spreekt voor zich. Taal is hierin cruciaal. Onze stadsdiensten maken gebruik van het Nederlands bij contact met de burgers. Nieuwkomers die de taal nog onvoldoende beheersen laten zich zo nodig vergezellen of nemen een tolk onder de arm. De stad stimuleert integratie door te verwijzen naar de diverse aanbieders van inburgeringsprojecten en taallessen Nederlands. Succesvolle inburgeraars worden in de bloemetjes gezet door het stadsbestuur. De stad pakt illegaal verblijf op doortastende wijze aan. Ook wordt er adequaat opgetreden bij vermoeden van schijnhuwelijk of -partnership.

Een toegankelijke wereld begint bij onszelf De adviesraad personen met een handicap en de stedelijke welzijnsdienst van de stad Kortrijk startten onlangs met een bevraging over de toegankelijkheid in de stad en deelgemeenten. Op basis van deze bevraging en het memorandum van de betrokken organisaties wordt een concreet actieplan uitgewerkt om zoveel als mogelijk de knelpunten aan te pakken. Personen met een handicap ervaren in onze stad de mobiliteit als groot struikelblok. Daarom investeren we in toegankelijk openbaar vervoer voor personen met een handicap. We zorgen ervoor dat de publieke gebouwen en functies en het trage weggebruik aangepast zijn voor mensen met een handicap en doen inspanningen voor de gegarandeerde aanwezigheid in het stedelijke personeelskader. Bij projecten voor de publieke ruimte (openbare werken, mobiliteit, groen en milieu…) wordt van bij de start rekening gehouden met de inbreng van de adviesraad personen met een handicap. De diensten nodigen iemand uit van de adviesraad of de stedelijke ambtenaar. De GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) rekent op de inbreng van de adviesraad. Het is ook belangrijk om de andersvalide mensen echt deel te laten nemen aan het sociaal en cultureel leven (bijvoorbeeld feestelijkheden, culturele en sportieve evenementen). We zoeken naar verbeteringen, bij elke manifestatie die de stad organiseert.

Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad Een andere toepassing van activering zit in het vrijwilligerswerk. Heel veel mensen zijn bereid om de handen uit de mouwen te steken om de stad, de inwoners en de bezoekers ten dienste te zijn. Denken we maar aan zorgnetwerken, buurtgericht vrijwilligerswerk, Buren voor Buren. Daar moeten we dankbaar op inspelen en vrijwilligers inzetten in nieuwe projecten. Ze zijn de ambassadeurs van onze stad. We coachen ze in hun opdracht met een aangepaste vorming. Dit is een eerste blijk van erkenning. Maar we moeten hen vooral ook betrekken bij de voorbereiding van besluitvorming. Vrijwilligers zijn levende antennes van wat gebeurt in een samenleving. Ze hebben ervaring en kunnen daarom nuttig adviseren bij nieuw beleid. 48


9

plan NIEUW KORTRIJK

Een stad met veel goesting en ambiance Kortrijk bulkt van talent. Dat moeten we vermenigvuldigen. De stadscoalitie wil van Kortrijk een swingende muziek- en evenementenstad maken met ruimte om te feesten en te beleven, altijd met respect voor de inwoners.

â‚Ź 153.101.820

is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement

49


plan NIEUW KORTRIJK Muziekstad Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen met groepen als Goose, Balthazar, Zucchine Drive, SX, Amenra, met nieuwkomers als The Lumbers, Stab, Druzhnik, Nouk, N-Trek, Compact Disc Dummies, met initiatieven als De Kreun, Track, Tacticz, Orchestre International du Vetex en Quindo. Alleen, wat doen we ermee? Dagelijks komen we wel één van deze namen tegen in kranten, magazines, radio en televisie met steevast de woorden ‘De groep uit Kortrijk…’ Deze artiesten fungeren als ambassadeurs voor de stad. We moeten dit veel beter promoten en uitspelen. Kortrijk, muziekstad, moet een van de speerpunten van Nieuw Kortrijk worden. Muziek kan op termijn significante economische en culturele waarde gaan betekenen voor een stad en voor een regio. We zijn van mening dat bij het bundelen van verschillende muzikale en creatieve krachten we zo de sector in en rond Kortrijk meer en beter kunnen omkaderen. De unieke ligging van Kortrijk met in de nabijheid Rijsel, Londen en Parijs is hierbij een niet onbelangrijke troef. Vlaanderen kent zeer veel bedrijven waarbij de activiteiten zich situeren in de muziek- en entertainmentindustrie (bv. festivals, po-

dia, licht en video, grafisch, auteursrechten, studio’s…). We moeten een goed klimaat creëren voor deze tak van ondernemers en soortgelijke bedrijven aantrekken om hun activiteiten in deze regio - en in onze stad in het bijzonder - verder te ontwikkelen. Door het centraliseren van deze bedrijven kan door kruisbestuiving op een overkoepelend platform nieuwe vormen binnen de muziekindustrie verder worden ontwikkeld. We onderzoeken op welke locatie deze centralisatie best kan plaatsvinden.

Kortrijk, evenementenstad We hebben de ambitie om Kortrijk opnieuw te doen bruisen. Door middel van vele grote en kleine initiatieven willen we terug ambiance brengen. De bestaande vzw FIK (Feest In Kortrijk) wordt omgevormd tot een nieuwe vzw. Deze nieuwe, uitgebreide structuur zal echt dienen als dé evenementenorganisator van de stad. Op deze manier zal de stad optimaal kunnen profiteren van schaalgrootte en expertise. In het verleden was de organisatie en financiering te versnipperd en niet meer werkbaar. Als stad zullen we uiteraard zelf vele zaken initiëren maar we doen ook een oproep aan de vele verenigingen, horeca, jeugdgroepen,… of gewoon eenmalige initiatieven om dingen in beweging te zetten. We zullen - waar mogelijk - graag helpen en ondersteunen. Zo wil de stad in de vele parken publieke barbecues ter beschikking stellen. De Kortrijkzanen kunnen die dan - mits goede afspraken naar netheid en veiligheid - gebruiken.

50


plan NIEUW KORTRIJK

Kortrijk, hippe stad Een hippe stad met veel ambiance en goesting, dat is de ambitie van de stadscoalitie. We kiezen voor een geïntegreerd vrijetijdsaanbod voor iedereen, met voldoende aandacht voor de Vlaamse cultuur en identiteit in Europa. We zetten verder in op een groot, divers en kwalitatief aanbod en bieden tezelfdertijd oplossingen voor de versnippering en beperkte participatie. Degelijke informatie en communicatie is hierin cruciaal. Daarnaast stroomlijnen we de dienstverlening waarbij bijzondere aandacht gaat naar subsidiëring en zaalbeheer. We maken werk van een digitaal evenementen- en verenigingsloket om gepaste ondersteuning te bieden. Uit in Kortrijk wordt het unieke aanspreekpunt voor de Kortrijkzaan. De stadscoalitie neemt samen met alle partners het evenementenaanbod onder de loop en roept een degelijk kalendermanagement in het leven. Sinksen wordt een écht 4-daags stadsfestival, experimenteren met kunst in de openbare ruimte moet kunnen.

De Stadsschouwburg voorziet in een breder programma voor iedereen dat ook inspeelt op de noden van jonge gezinnen. Kaatje en co moeten er te bewonderen zijn. We willen ook programmeren in de namiddag voor wie dit liever heeft. In de stad komen er opnieuw zomerconcerten, “Kortrijk bij nacht” ook tijdens de week. En in de winter komt een echte kerstmarkt. Kortrijk zal leven. Zo organiseren we op de luchthaven van Wevelgem een vliegshow en in Groot-Kortrijk een rally.

Kortrijk, toeristische uitvalsbasis Geen bruisende stad zonder toerisme. De troeven die de stad in huis heeft, wil de stadscoalitie verzilveren, zowel in Vlaanderen als daarbuiten. Door een goede samenwerking tussen alle diensten wordt Kortrijk ook toeristisch opnieuw op de kaart gezet. Communicatie en marketing is hierin essentieel. We verkopen Kortrijk door de nodige stappen te doen naar de pers en andere media, door allerhande formules te ontwikkelen maar vooral door bereikbaar te zijn. We positioneren Kortrijk als toeristische uitvalsbasis niet 51


plan NIEUW KORTRIJK enkel historisch maar vooral als een hippe, creatieve, innovatieve en ondernemende stad die wil uitgroeien tot een trendy mini-citybreak-bestemming voor dag- en verblijftoeristen, complementair aan de verdere groei op het vlak van de meeting industrie. We brengen de dienst toerisme terug naar het hart van de stad, met een goede bewegwijzering. We gaan voor consolidatie, onderhoud en verbreding van het bestaande toeristisch product en zetten in op lokaal ondernemerschap en professionalisering. We besteden meer aandacht aan onze sterktes op vlak van natuur, recreatie en jongeren en hebben oog voor de troeven van de deelgemeentes. Samenwerking tussen publieke en private actoren is belangrijk. We informeren en begeleiden toeristische ondernemers. Ons beleid wordt afgestemd met dat van andere naburige steden. We besteden bijzondere aandacht aan de herdenking van de Eerste Wereldoorlog met aandacht voor oorlog en vrede, herinnering, bewustwording en de Europese gedachte.

Kortrijk, culturele verademing De stadscoalitie maakt werk van een meerkleurenboek waarbij we alle actieterreinen bepalen en concrete doelstellingen formuleren. Hierbij houden we rekening met diverse belangengroepen, bevragingen en adviezen. Geen goed cultuurbeleid zonder voldoende inspraak en overlegmomenten. We willen maximale ondersteuning van het bestaande cultuuraanbod en ondersteunen de Cultuurraad die het culturele landschap, de amateurkunsten en het socio-cultureel verenigingsleven bijeenbrengt. De vele professionele kunst- en cultuuractoren steken de hand uit naar de stad met hun Kunstenplan 2020. We gaan hier graag op in. Samen aan cultuur doen over de grenzen van sectoren heen is ons uitgangspunt. Kortrijk heeft alle troeven in handen om een stad te worden waar cultuurvormen, professionelen en amateurs elkaar ontmoeten. We willen linken leggen tussen cultuur, onderwijs, welzijn en economie. We verleggen het accent van grote verhalen en infrastructuur naar sterke, gedragen cultuurprogramma’s en -projecten in en buiten het stadscentrum. Belangrijke aandachtspunten zijn een maximale betrokkenheid van inwoners van stad en regio en een zo groot mogelijke zichtbaarheid. Cultuureducatie krijgt een centrale plaats. We zetten niet in op alles, doen ook niet alles zelf vanuit de stad maar maken keuzes (niet meer, maar beter) vanuit een volwaardige samenwerking met alle culturele partners. Er is nood aan een gecoördineerd en goed gedoseerd evenementenbeleid en een transparant en eerlijk ondersteuningsbeleid. Harmonisering van het retributiesysteem in de ontmoetingscentra en aanverwanten, verfijning van het reserveringssysteem voor lokalen en infrastructuur en de uitbouw van de dienstverlening naar werking, evenementen en materiaal krijgt de nodige aandacht. Instroom van jongeren is erg belangrijk. Het erfgoed van Kortrijk zetten we in de verf door in te zetten op onze historische troeven. Onze rijke stadsgeschiedenis vertaalt zich in sterke stedelijke (kunst)collecties en een aantrekkelijk historisch stadscentrum. We maken werk van één visie en één werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed van

52


plan NIEUW KORTRIJK

stad en OCMW. We dragen beter zorg voor onze erfgoedcollecties door het creëren van professionele bewaaromstandigheden en zetten onze topstukken in de kijker. Erfgoedbeleving is cruciaal, onze musea zijn dynamisch en hedendaags door te werken met wisselende presentaties en door buiten de muren van het museum te treden. Overal in onze regio vinden we sporen terug van ons industriële verleden. Het nieuwe museum op Overleie wordt een modern museum waarbij niet alleen de zuivere vlasteelt aan bod komt maar de socio-economische geschiedenis van de hele streek. Dit museum wordt een waardige opvolger van het Vlasmuseum en een toeristische trekpleister. Er komt een visie en planning op korte en lange termijn (10 jaar en meer) waarbij men tijdig evalueert en zich aanpast aan trends, zodat het museum leeft en het aantal bezoekers op peil kan worden gehouden. Met een kunstenhal komt er ook ruimte voor tentoonstellingen rond actuele en moderne kunst. Het Buda-eiland moet verder worden uitgebouwd tot een experimentele zone, in hechte samenwerking met creatieve onderne-

mers en het onderwijs. Bij de invulling wordt echter ook rekening gehouden met het kostenplaatje en verbreding van de participatie. De Kortrijkzaan moet het Buda-eiland echt in zijn/haar hart dragen De functie van onze centrale stadsbibliotheek verbreedt. Het moet een ontmoetingscentrum tussen mensen en ideeën, een digitaal informatiecentrum waarbij de klassieke uitleenfunctie niet uit het oog wordt verloren. We maken werk van een stadsdichter. Er komt meer aandacht voor poëzie in het straatbeeld. De stadscoalitie wil haar warme relaties met de zustersteden onderhouden, ook in het kader van cultuuruitwisseling. We bestendigen de ontmoetingscentra en gebiedswerking, roepen basisgebiedsteams en projectteams in het leven en betrekken de buurtbibliotheken. We schenken aandacht aan de operationele werking van beheercomités en dorpsraden en bieden kansen voor niet- of anders-georganiseerden.

53


plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk sport Onze aandacht richt zich op een gezond, duurzaam en resultaatgericht sportbeleid. Een planmatig lokaal sportinfrastructuurbeleid met goed onderhouden en functionele sportaccommodaties in de onmiddellijke omgeving, is wat de stadscoalitie beoogt. We willen een efficiënte uitbating en optimaal gebruik van de bestaande sportinfrastructuur en realiseren verantwoorde nieuwe accommodatie. We maken werk van een masterplan zwembaden en inventariseren de kleinschalige, laagdrempelige en buurtgerichte sport- en beweeginfrastructuur. We werken het sportcentrum op de Lange Munte af en pakken belangrijke dossiers aan zoals de renovatie van de sportcentra, KV Kortrijk, ondersteuning van de turn- en gevechtssport. We zetten het Europees project ‘Pro Fit’ verder dat tot in 2015 loopt. De stadscoalitie gaat voor integrale, wervende en coherente sportpromotie en zal een sport-voor-allen beleid voeren. We communiceren breed, gericht en eigentijds. De stad ondersteunt

54

erkende sportverenigingen en stimuleert sportparticipatie bij kansengroepen. Met Sportplus activeren we levenslange sportparticipatie door een bewegingsaanbod op maat. Kinderen zijn belangrijk. Bewegingsopvoeding en sportparticipatie op en rond de school dienen dan ook gestimuleerd te worden. De samenwerking met de Kortrijkse basisscholen wordt gemaximaliseerd in het kader van de driehoek stad-club-school. Gezinssport en samen sporten van (groot)ouder(s) en kinderen wordt bevorderd. We hebben aandacht voor senioren. Door een systeem van online reserveren voor sportkampen werken we de wachtlijsten weg. Sport moet nog meer het visitekaartje van de stad worden en het hip en bruisend karakter van de stad en haar inwoners in de verf zetten. De stad erkent in de sport een ambassadeursfunctie en instrument van city marketing. We geven aandacht aan de eigen sporters en sportorganisaties maar ook aan derden die op het Kortrijks grondgebied sportevenementen willen organiseren. Om de actieve en passieve sportbeleving te versterken en te vergroten investeren we in overlegplatforms die de nodige ondersteuning kunnen geven om een passend draagvlak te hebben om grotere organisaties en evenementen te kunnen onthalen. We kijken met KV Kortrijk wat de toekomstmogelijkheden (nieuw stadion,...) zijn.


10

plan NIEUW KORTRIJK

Een stadsbestuur dat transparant en sober is De stadscoalitie springt zuinig om met de middelen en is sober voor zichzelf. Dat betekent een kleiner bestuur dat goedkoper is en geen euro belastingverhoging. We brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen. Met de komst van sociale media en nieuwe technologie is veel mogelijk om mensen samen te brengen. De stadsdiensten zijn er voor de mensen en niet omgekeerd.

â‚Ź 237.300.816

is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement

55


plan NIEUW KORTRIJK Zuinig en sober De financiën van de steden en gemeenten staan zwaar onder druk nu en de komende jaren. De redenen zijn gekend: de financiële crisis, de demografische evolutie, de stijgende schuldenlast, de stijging van de pensioneringslast. Het stadsbestuur wenst geen belastingverhoging maar wel een financieel zuinig en sober beleid. Trouwens, in vergelijking met andere centrumsteden is onze belastingdruk reeds vrij hoog. Het kadastraal inkomen per inwoner is laag en het gemiddelde inkomen van de Kortrijkzanen eveneens. Daarom starten we met een noodzakelijk kerntakendebat: wat moet onze stad eigenlijk wel en vooral niet doen? Creatief en innovatief blijven werken zonder efficiëntie-verlies is hierbij het motto. Vanaf 1 januari 2014 starten we met de verplichte boekhoudkundige Beheers- en Beleidscyclus (BBC). De stad gaat grondig na wat haar kerntaken zijn en zorgt voor een financiering die terug gezond wordt. Die BBC zorgt voor een transparante, coherente en betrouwbare beleidsrapportering.

taalgebruik, een glimlach, ook bij moeilijke boodschappen. Uit elk conflict worden lessen gehaald om een volgende te vermijden. We evalueren de openingsuren van de stadsdiensten om die nog beter af te stemmen op actieve mensen. De herinrichting van de benedenverdieping van het administratief stadhuis met nieuwe opstelling van de balies en de organisatie met meer medewerkers aan de balie op de piekuren moeten een snellere service garanderen voor wie toch niet digitaal of telefonisch geholpen kan worden. Nu zijn er op zaterdag wachttijden tot soms 1 uur. Geen enkele Kortrijkzaan staat graag lang in de wachtrij. Meer en meer mensen verkiezen online de verrichtingen te doen, waar dit ook maar mogelijk is. In de bank, in de webshop, via de toepassing tax-on-web, bij het maken van een fotoalbum en ja, waarom ook niet in het digitale stadhuis? Juist daarom breiden we het e-loket uit, verbeteren we het en laten het beter aansluiten op ons intern netwerk. Hierdoor vermijden we dubbel werk en verhogen we de snelheid van de interactie.

Een beter en klantvriendelijker stadhuis

Kortrijk transparanter en toegankelijker

Elke stadsmedewerker zal zich bij elke vorm van contact persoonlijk voorstellen en zich engageren alsof hij de stad Kortrijk zelf is.

De stadsdiensten zijn er voor de mensen en niet omgekeerd. We brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen. Met de komst van sociale media en nieuwe technologie is veel mogelijk om mensen samen te brengen. Processen worden vereenvoudigd en gedigitaliseerd, voor de stadsdiensten én de burger.

Wanneer de Kortrijkzaan gaat winkelen of op restaurant gaat, of wanneer hij of zij de garagist of verzekeraar contacteert, dan telt de vriendelijkheid van het onthaal. Het verlaagt de drempel en zorgt er voor dat men zich gauw thuis voelt. Dit gevoel willen we ook met de stadsdiensten aanbieden aan diezelfde Kortrijkzaan. Het inleven in de situatie van de stadhuisbezoeker zal hierbij helpen. Het dienstverleningsconcept ‘click, call, face, home’ dat staat voor en in prioritaire volgorde, digitaal, telefonisch, aan het loket of aan huis, wordt vertaald in de taal van de Kortrijkzaan en in symbolen die men overal terugvindt. Icoontjes geven op de website, in drukwerken of in het stadhuis aan hoe men het snelst geholpen wordt. Wie het stadhuis bezoekt voor zaken die hij makkelijker of sneller via internet kan doen, wordt daar vriendelijk over ingelicht. Onze stad Kortrijk verkoopt zichzelf met een charmant 56

De stad Kortrijk werkt klantgericht, digitaal geïnspireerd en experimenteert Een e-loket wordt een volwaardige dienstverlening binnen het digitale stadhuis. Het digitaal loket wordt uitgebreid met een webcam-loket. Digitale toepassingen dragen bij tot transparantie en zijn de bouwstenen van onze Open Stad Kortrijk: Open Data (data ter beschikking van scholen, bedrijven, verenigingen om eigen applicaties uit te werken), live streaming van de gemeente-


plan NIEUW KORTRIJK raad, een gratis WIFI-plan voor alle Kortrijkse pleinen en parken. Digitale dienstverlening schept nieuwe mogelijkheden voor de burger én de stad (efficiëntie): aanvragen van thuis uit, mobiele dienstverlening of uitbreiding van dienstverlening in deelgemeenten en wijken, automatisch toekennen van bepaalde rechten zoals premies. Concrete toepassingen hiervan zijn de digitale ondertekening van documenten, de aanvraag voor en de aflevering van documenten, de toepassingen met de e-ID. Onze klanten, de burgers, informeren we hierover niet alleen, we gaan ze ook actief aanmoedigen om de digitale weg in te slaan. Het biometrisch paspoort gaat nog een stap verder en verhoogt ook de veiligheid omdat het fraudebestendig is. In het nieuwe Kortrijk willen wij deze trein niet missen. Met behulp van de e-ID en een kaartlezer zal de Kortrijkzaan het digitale strafregister voortaan thuis kunnen opvragen, bekijken en opslaan via het Kortrijkse e-loket. Hij of zij kan het ook doorsturen naar de werkgever of andere instanties die hierom vragen. En voor wie nog geen internet heeft, worden klantvriendelijke oplossingen via vlot toegankelijke stadsgebouwen gezocht over het ganse grondgebied van Kortrijk. Veel wettelijk of decretaal vastgelegde procedures hebben lange maximumtermijnen. Daar durven overheden wel eens gebruik van maken. Dit is niet klantvriendelijk. Daarom keren we dit om en denken we voortaan in termen van minimumtermijnen. We installeren een volwaardig digitaal loket voor burgerzaken zodat de Kortrijkzaan bij hem/haar thuis de nodige documenten kan opvragen, doorsturen of afprinten als het moet. Afspraken met de stadsdiensten maakt men met een online agenda, zoals reeds toepasselijk bij bepaalde huisartsen. Bouwvergunningen gaan we versneld afgeleverd dankzij de zogenaamde ontvoogding van de hogere overheden en de digitale voorbereiding van documenten en tussenstappen. We verlenen extra service aan de ziekenhuizen en begrafenisondernemers dankzij de instap in het e-birth en e-death-project. We maken werk van 1 digitaal aanspreekpunt in de stad voor de

ingebruikname van het openbaar domein. De verplaatsingen naar het stadhuis bij een verhuis beperken we tot 1 noodzakelijk bezoek voor de aanpassing van de chip op de e-ID. Het digitaal evenementenloket voor sport en cultuur moet het mogelijk maken om reservaties, concreet tot en met de stoel of het terrein zelf, vanuit de luie stoel thuis te boeken. Vergunningen, bijvoorbeeld binnen de horeca, die kunnen vereenvoudigd worden door goede afspraken verminderen de rompslomp en resulteren in een efficiënte samenwerking. De organisatie van de verkiezingen wordt geoptimaliseerd door het informeren van de nieuwe kiezer via de website van de stad én door demonstraties met de stemcomputer voor oudere kiezers. Een verbetering van stemlocaties is nodig. Hierbij kiezen we voor: goed verspreide stadsgebouwen die gemakkelijke bereikbaar, vlot toegankelijk zijn, zonder trappen en goed verlicht.

@llemaal digitaal Kortrijk werkt niet alleen in de diepte maar ook in de breedte. Via @ llemaal digitaal willen we opnieuw opleidingen aanbieden in alle hoeken van de stad. De lessen worden afgestemd op nieuwe behoeften en wensen: sociale media, veiligheid, privacy, consumenten op het net, nieuwe (stedelijke) applicaties. We leveren bijzondere inspanningen voor kansengroepen (cfr. onderzoek Howest en Katho) in samenwerking met het OCMW en de bibliotheek. Oude computers en devices bieden we tegen een lage prijs aan kansengroepen aan via samenwerking met partners als de Kringloopwinkel.

Onze gebouwen duurzaam beheren De stad Kortrijk kiest voor efficiënt en duurzaam gebruik van de werkmiddelen en gebouwen. Bijna 200 stadsgebouwen en meer dan 300 voertuigen en machines verbruiken samen voor bijna 3 miljoen euro aan energie. 600 personeelsleden dragen gepaste werkkledij van de stad Kortrijk. Investeringen kunnen niet meer los gezien worden van de exploitatiekost. Onderhoudsvriendelijke materiaalkeuzes, zuinige motoren, goed geïsoleerde gebouwen, doordachte inrichtingsplannen zijn enkele voorbeelden. 57


plan NIEUW KORTRIJK Nog meer aandacht zal gaan naar het beheersen van de energiekosten. Dit kan gevolgen hebben op het organiseren van diensten, om te vermijden dat 2 gebouwen naast elkaar buiten de kantooruren moeten verwarmd worden. Het verminderen van het aantal gebouwen en het hergroeperen van diensten in nieuwe of gerenoveerde locaties hebben een gunstige invloed op de energiekost, maar ook op vlak van onderhoud. Met dat opzicht wordt de patrimoniumstudie geactualiseerd. Onvoldoende benutte gebouwen worden in vraag gesteld en eventueel verkocht. Een gedeelte van de opbrengst kan aangewend worden voor duurzaamheidinvesteringen, maar het aantal vierkante meter stadsgebouwen moet dalen. Een masterplan en visievorming voor stadsgebouwen met aandacht voor de architectuur van de stadsgebouwen en voor een standaardaanpak bij projecten. Gerestaureerde gebouwen stellen we ter beschikking van stadsdiensten en Kortrijkse organisaties of bedrijven, mits betaling, zodat de investering in patrimonium van de stad zowel inhoudelijk als financieel rendeert. Nauwe samenwerking tussen stad, OCMW, politiezone Vlas staat

58

centraal bij elke beleidskeuze die we maken op vlak van facility, ict, personeel en financiĂŤn. De samenwerking zal verder gaan dan het gezamenlijk opvragen van offertes of onderzoeken om efficiĂŤnter samen te werken. Het bundelen van sterke teams waarbij de sterkte en eigenheid van de organisaties het uitgangspunt vormen resulteert in een verlaging van de exploitatiekost, de administratieve kosten en de beheerskosten van de organisatie (overheadkosten). De prioriteiten voor het eerste jaar van de legislatuur liggen op vlak van de raamcontracten, het contractbeheer, de digitalisering van a tot z inclusief offerteverwerking en facturatie (Kortrijk als pionier), de duurzaamheid en de reductie van CO2 (20% reductie tegen 2020), de actualisatie van de patrimoniumstudie, een masterplan voor de kerkfabrieken en de klantgerichte kostenbesparing.

Bepaalde kerken ombouwen tot nieuwe ruimtes De kerkgebouwen zijn een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed en om dit in stand te houden werken we aan een ruimer gebruik van die gebouwen. De kerk moet zich bezinnen over wat


plan NIEUW KORTRIJK ze nodig heeft om met de mensen die ze heeft de eredienst te verzorgen. In overleg met de stad bereiden we een ruimer gebruik van de gebouwen voor.

Gemotiveerde stadsmedewerkers Kortrijk is een aantrekkelijke werkgever met een fris management. Drie sleutelwoorden - willen, kunnen en mogen - bepalen het personeelsbeleid van de stad Kortrijk. Willen staat voor passie en goesting. Kunnen voor competenties en talenten. Mogen voor verantwoordelijkheid en empowerment. Als Hein graag zijn job doet omdat hij initiatieven mag nemen waarover hij trots is of omdat hij mag experimenteren in zijn domein van communicatie dan zal ook Jonathan en Anne dat zien of Mana. Ze zullen er over twitteren. Anderen zullen dat lezen. Ze zullen onthouden dat hier een boeiende werksfeer hangt en dat de stad Kortrijk geen saaie werkgever is. Maar iemand die hier graag zijn werk doet, doet dat ook beter. Dat voelt de klant, de burger, de Kortrijkzaan. Die dynamiek willen we via onze medewerkers naar buiten brengen. Om medewerkers te enthousiasmeren, is er natuurlijk meer dan de werksfeer en stimulerende organisatiecultuur. Moderne arbeidsvoorwaarden, met extra-legale voordelen flankeren het vernieuwend personeelsbeleid . Een gelijke behandeling van alle medewerkers staat hierbij centraal. Wederzijds respect tussen werkgever en werknemer maar ook onderling onder werknemers is prioriteit. Een stel jonge managers staat open voor de nieuwe stijl van directe communicatie en verhoogde responsabilisering. Strategisch programmamanagement stuurt en coördineert de grote beleidsprogramma’s en ondersteunt de projectenteams die het plan nieuw Kortrijk samen met de stadscoalitie realiseren.

Niet onbelangrijk is het goede voorbeeld-principe (leading by example). Daarom zal het stadsbestuur zelf de principes van zuinig en efficiënt omgaan met stadsmiddelen toepassen. Verplaatsingen, zeker in de warmere maanden, te voet of met de fiets doen is hier een voorbeeld van. Klantvriendelijkheid 6 jaar lang uitdragen. Hard maar enthousiast werken. Creatief en oplossingsgericht werken ten dienste van de burger. Woorden wekken, voorbeelden trekken.

Een digitale en slimme stad Een slimme stad brengt verschillende technologieën en beleidsdomeinen samen: ICT, mobiliteit, energie, gezondheid, transport en milieumanagement om een duurzame en innovatieve stad te worden, waar het goed is om te wonen, werken, studeren en ontspannen. Kortrijk gaat hierbij voluit voor de voortrekkersrol binnen de regio en geeft daarbij nu al het goede voorbeeld. Zo is er het stadsdepot 102

In de komende jaren gaan veel stadsmedewerkers op pensioen. Dit laat toe om taken in vraag te stellen, werk te herverdelen en te besparen. Maar ook om op termijn in te spelen op nieuwe trends, op een nog betere serviceverlening zoals de uitbouw van het digitale stadhuis, de begeleiding van mensen die hierbij uit de boot dreigen te vallen. Conform de budgetafspraken vermindert het aantal stadsmedewerkers met 104 mensen op 6 jaar tijd, en dit zonder ontslagen. 59


plan NIEUW KORTRIJK dat ondertussen al werd gebouwd met de doelstelling om energiezuinig te zijn. Bij het verlaten van de werkplaats wordt het uitzetten van verwarming en licht gemakkelijk vergeten. Voor Depot 102 werd daarom een uniek energy-on-demand-systeem ontworpen. Dit concreet project toont aan dat een stadsbestuur actief duurzaamheid en innovatie kan stimuleren door het goede voorbeeld te geven. Een weg die we verder gaan bewandelen. De stad Kortrijk wil als slimme stad voortrekker zijn binnen de regio. We werken daarvoor samen met bedrijven. Klantgerichtheid en administratieve vereenvoudiging vormen hiertoe de inspiratie. Binnen het kader van Smart Cities wil Kortrijk zich opwerken van de 8e plaats naar een top 5 van de steden.

Meldpunt 1777 Het startte bij Rap&Rein en mondde uit in 1777. De partners van de stadscoalitie hebben mee aan de weg getimmerd van wat een modern meldpunt moet zijn. Op die weg gaan we verder. We vergemakkelijken de meldingen door nieuwe technologieën en applicaties in te voeren. In het bijzonder lanceren we een 1777-app voor smartphones. Maar ook de behandeling van een klacht, vraag of melding moet transparanter worden voor de inwoners. Het bestuur waakt erover dat de meldingen op een juiste, kwaliteitsvolle wijze worden aangepakt. Een samenspel tussen het Meldpunt en de uitvoerende diensten is daarbij van cruciaal belang om frustraties en ongeloof in dienstverlening bij de afzenders van meldingen te vermijden. Meldingen worden voortaan gevisualiseerd op een kaart van Kortrijk zodat een zichtbaar ‘patroon’ van meldingen kan leiden tot nieuwe structurele maatregelen in bepaalde wijken of deelgemeenten.

60


plan NIEUW KORTRIJK

7+1

deelgemeenten

61


plan NIEUW KORTRIJK

• • •

Aalbeke • Afwerken van Aalbeke-plaats • Dossier LAR : geen transportzone • Rioleringswerken en fietsinfrastructuur Bergstraat en Lauwsestraat uitvoeren met aandacht voor het probleem van zwaar verkeer in de Lauwsestraat • Vernieuwen van de infrastructuur voor het verenigingsleven. Onderzoeken om de brandweerkazerne om te bouwen tot ruimte voor harmonie, conservatorium en jeugd • Toekomstvisie voor het Oud Gemeentehuis uitwerken • Aanleggen van shop & go zones voor handelaars • Handelspanden nieuw leven inblazen • Vertragen van verkeer dat vanuit Moeskroen komt. • Veilige oversteekplaats richting Don Bosco

Bellegem • Ondersteunen van de troef van Bockor in Bellegem 62

• • Verder afwerken van OC De Wervel • Het verbeteren van de Bellegemsestraat met specifieke aandacht voor fietsen en snelheidsremmende maatregelen • Zorgen voor een veilige schoolomgeving • Ondersteunen en vernieuwen van de Septemberkermis • Het aanpakken van het probleem van vakantieopvang en buitenschoolse opvang • De lamentabele staat van straten onder de loupe nemen en oplossingen hiervoor uitwerken • Aanleggen van shop & go zones voor handelaars

Bissegem • Zorgen voor meer leefbaarheid en groen in Bissegem, met voorrang voor voetgangers en fietsers • Verkeersknoop oplossen : Voor het doorgaand verkeer op de R8 via Bissegem en de verkeerssituatie in Bissegem zelf moeten de verzuchtingen en behoeftes van de burgers en

• • • •

de economische belangen met elkaar verzoend worden Voetgangers en fietsers krijgen op het plein voorrang op het verkeer Afwerking van het ontmoetingscentrum De Neerbeek Onderzoeken van de plannen voor de Groene long in Bissegem, onder andere het inrichten van Neerbeekvallei met Waterhoennest / Ghellinckzone Overleg met Bissegem over de economische activiteiten en meerwaarde voor ons Geven van nieuwe impulsen aan handelspanden door straten attractiever te maken met verlichting, groen, tapijten bij festiviteiten Aanleggen van shop & go zones voor handelaars Bissegemse jeugdbewegingen krijgen nieuwe lokalen Vernieuwen van de speelpleintjes Nieuwe impulsen geven aan de jaarmarkt en andere feestelijkheden in Bissegem: jonge ondernermers, bewoners en jeugd hierin betrekken


plan NIEUW KORTRIJK • Onderzoeken van de mogelijkheid om de dinsdagmarkt te voorzien op Bissegem Plaats in de plaats van de Rietputparking

Heule • Heraanleggen van de Heuleplaats in overleg met de Heulenaars, de lokale handelaars en met aandacht voor meer groen en grote terrassen • Het overstromingsgevaar aanpakken door de Heulebeekvallei om te vormen tot een echte Heulse groene long met wandel- en fietspaden • Heraanleggen van het park van Heule als een 19e eeuws Engels landschapspark. Zorgen voor een aangename ontmoetingsplaats voor gezinnen en senioren, met een kwalitatief speelplein, ligweide, voorzieningen voor BBQ’s en gratis internet (wifi) • Zorgen voor meer open ruimte door de Watermolen en Iepersestraat aan te laten sluiten op de Warande • Voorzien in Shop & Go-zones

• Evalueren van de Groothandelsmarkt • Aanpakken van de bijzonder slechte toestand van straten zoals de Steenstraat • Zwaar verkeer onderzoeken en aanpakken • Het verbeteren van het beheer van het doortrekkersterrein waarbij de negatieve elementen tot het absolute minimum beperkt worden • Aanpakken van de verkeersproblematiek (snelheid en sluikverkeer) • Onderzoeken of een boerenmarkt kan op Heule Plaats.

landschappelijke elementen, bomenrijen, hagen,... • Toegankelijk maken van de kleiputten aan de Rekkemsestraat (deze zijn nu

Marke • Voorzien in Shop & Go-zones in het centrum om de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid voor korte bezoeken te verhogen • Onderzoeken van verbeteringsmogelijkheden van het kasteelpark ‘Blommeghem’ met nieuwe speelvoorzieningen en het voorzien van een aangename ontmoetingsplaats voor gezinnen en senioren met voorzieningen voor BBQ’s en gratis internet (wifi) • Opvolgen van mogelijke verkoop depot Leefmilieu • Werk maken van de verkeersveiligheid in Marke: toegankelijke voetpaden en veilige oversteekplaatsen over de Torkonjestraat aan de Prinse en de Don Boscolaan • Uitvoering van het plaatselijk beleidsvoorstel Marke 2010/2020M • Preshoekbos, Groen Lint Zuid of stadsgroen Marionetten, Leievallei en Leiebos in Wevelgem, worden met elkaar verbonden via trage wegen en via

een privaat natuurgebied) met speciale aandacht voor het oversteken ter hoogte van de Rekkemsestraat • Onderzoeken van de voetgangersbrug over de Leie : verbindt Marke met Wevelgem en het Preshoekbos met het Leiebos • Ontwikkeling van het binnengebied Kloosterstraat, Markstraat, Markebeke... met inspraak aan de Markenaren over de inrichting voor jong én oud

Kooigem • Zorgen voor een oplossing voor het zwaar verkeer in Kooigem. Onderzoeken van de herkomst en bestemming van het zwaar verkeer en vervolgens bestrijden en bijsturen • Heraanleg van de Hoogplaatsstraat met degelijke riolen en voetpaden 63


plan NIEUW KORTRIJK

• Betere straatverlichting in de Molentjesstraat. • Een rustige en leefbare omgeving bieden aan de mensen in de Kazernestraat / Koninklijkse straat • Het groene pleintje van de Pleintjesfeesten behouden. Behouden van de groene ruimte die er is, vernieuwen en onderhouden van het skatepark. • Het ernstig nemen van de Kooigemnaren: “De heraanleg van Kooigemplaats heeft getoond hoe het moet. Geen dure designoplossingen, wel het behoud van een volksplein” • Sneller uitvoeren van wegwerkzaamheden op de verbinding met Kortrijk • Openstellen van het Kooigembos, in samenspraak met private eigenaar en Agentschap Natuur en Bos en waar mogelijk uitbreiden • Voorzien in betere trottoirs en fietspaden

64

Rollegem

Sente

• Opfrissen van het centrum van Rollegem • Zorgen voor mogelijkheid voor ruimere terrassen aan de dorpscafés • Onderzoeken om de situatie in de Aalbeeksestraat, richting het rondpunt, te verbeteren met aandacht voor het herinrichten van de straat en omgeving met snelheidsremmend maatregelen • Onderzoeken naar mogelijkheden voor betere busverbindingen tussen Rollegem en Aalbeke • Het leegstaande schoolgebouw aanpakken • Paadje aanleggen tussen Sint-Theresiaschool Rollegem en de Sporthal • Probleem zebrapaden onderzoeken • Uitzoeken hoe we de jeugd meer plaats kunnen geven.

• Ondersteunen van de buurtwerking • Ondersteunen van de verdere ontwikkeling van Sente als extra deelgemeente van Kortrijk , in samenwerking met Kuurne en Lendelede • Herinrichting van het centrum, in samenspraak met Kuurne en Lendelede, met aandacht voor probleem van zwaar verkeer en overdreven snelheid


plan NIEUW KORTRIJK

Kortrijk Spreekt Aalbeke Spreekt Bellegem Spreekt Bissegem Spreekt Heule Spreekt Kooigem Spreekt Marke Spreekt Rollegem Spreekt Sente Spreekt Iedereen Spreekt 65


plan NIEUW KORTRIJK

De afgelopen weken hebben we naar u geluisterd, opdat u Kortrijk zou veranderen. Uw oordeel was genuanceerd, maar helder. Kritisch, maar opbouwend. U had oog voor het vele waardevolle dat we al hebben en gaf aan waar het schort: Kortrijk is gezellig, maar niet altijd. Kortrijk is betaalbaar, maar niet voor iedereen. Kortrijk herleeft, maar er blijft nood aan groei en groen, aan verbreding en verjonging. Kortom: Kortrijk is goed, maar niet goed genoeg. De opwaartse beweging is ingezet, maar te veel mensen bleven achter. De stad gaat vooruit, maar waarheen? We bezitten een mooie troef: alles van een grote stad maar dan op wandel- of fietsafstand, én betaalbaar. Bewoners en bezoekers vinden dat comfortabel. Die toegankelijkheid willen we ook met onze evenementen: verbredend, zonder dat ons talent voor verrassing verwatert. Ons vrijetijdsaanbod: niet gesloten maar uitnodigend, vinnig, pittig, gevat. En solidariteit met wie een stad op wandelafstand toch als afstandelijk ervaart: afgesloten van comfort, van elementaire diensten, van een woning naar zijn beurs. In Kortrijk is alles binnen handbereik, maar nog niet voor iedereen. Daar willen we aan werken. Kansen geven, verantwoordelijkheid vragen. Er kan geen gezelligheid zijn, zonder veiligheid. Dat moet een stevige basis bieden voor een stad als open invitatie, verrassend en vernieuwend. De geplande verlaging van de Leieboorden, mag dan ook symbool staan voor wat we beogen: het samenlevingsniveau verhogen door drempels te verlagen. Daarom zal Nieuw Kortrijk ook open en transparant zijn. In dit deel vindt u, in alle openheid, de antwoorden van de bijna 100 wijkcomités en van tal van georganiseerde bevolkingsgroepen. Elke Kortrijkse wijk werd tussen 15 januari en 15 februari 2013 uitgenodigd om drie prioriteiten aan te geven en om 10 stadsprojecten te beoordelen. De komende maanden gaan we in dialoog met alle comités om te zien wat haalbaar en betaalbaar is. Dit zijn de resultaten:

Zien waar uw comité actief is: pagina 72 66


plan NIEUW KORTRIJK

Aalbeke 1 Comité Schorbekestraat • Controle tonnenmaat • Vraag snelheidsremmende maatregelen 2 Comité Brechtendaele • Liefst géén speelplein maken • Vraag snelheidsremmende maatregelen • Vraag zitbanken 3 Comité Kobbe-Brumierstraat • Tegen Lar Zuid • Tegen Windmolens Lar Zuid • Meer openbaar groen bij het OC en de parking 4 Comité Doomanstraat • Controle naleving snelheidsregime • Herstel kapotte wegen • Snelheidsregime in volledige straat op 50km/u 5/6 OC + Arko • Masterplan voor Papeye met speelmogelijkheden • Aanpak trage wegen en onderhoud wandelpaden • Meer parkeergelegenheid in de dorpskern

Bellegem 7 Chiro Bellegem • Meer controle waar de bezoekers van OC De Wervel parkeren • Betere lichtinval door de ramen van OC • Te hoge snelheid in de Bellegemsestraat 8 Wijk Katteberg • Graag een speelplein voor de kinderen • Graag een schakelaar voor de verlichting op de kermis achter café De Katte 9 Bestuur ’t Roopeird • Meer preventie naar aanleiding van inbraken in 2012 • Opname in het strooirouteplan • Voetpaden rond pleintje ’t Rode Paard onkruidvrij 10 Bestuur De Gebroken Spiegel • Definitieve toewijzing van de berging aan De Gebroken Spiegel en Jeugdtheater Scherven • Graag de sleutelbewaarders ontlasten

11 Comité Kwaburgkermis • Graag aanpakken verzakking in de Kwaburgstraat • Voldoende steun aan Kwaburgkermis met gratis toegang voor jong en oud • Onveilige situatie Kwaburgstraat/Bellegemplaats aanpakken 12 Buurtcomité Sint-Amandsdreef • Graag woonerf Bellepark in eer herstellen (aanpak sluipverkeer) • Bereikbaarheid Delhaize-Mortagnelaan verbeteren • Oplossen geluidshinder A17 13 Unizo Bellegem • Meer parkeerplaatsen in en rond centrum Bellegem • Geen windmolens in Bellegem • Meer veiligheid tegen inbraken (privé en handelszaken) 14 Wijkcomité Einde Munkendoornstraat • Bescherm het unieke landschap. Geen windmolens

Bissegem 15 Unizo Bissegem • Regelmatiger onderhoud van de voetpaden 16 Comité Meensesteenweg • Beter aftekenen van de parkeerplaatsen langs de Meensesteenweg (met laad- en losplaatsen) • Regelmatiger onderhoud van het groen en de parkeerstroken • Verbeteren van oversteekbaarheid van de Meensesteenweg 17 Nieuwjaarscomité Bissegem • Verplaatsen van de Dinsdagmarkt naar de markt • Een betere indeling van de Rietputparking 18 Minnekesfeesten • Kleine maatregelen uitvoeren opdat Bissegem verlost wordt van onnodige verkeersdruk • Besluiten van het masterplan opnemen in de herinrichting van de N8 • Concrete beslissingen omtrent hoogstnodige realisatie van de N328

19 Culturele Werkgroep Bissegem • Creëren van ruimte voor handel, bestrijden van leegstand, zorgen voor meer leefbaarheid • Realiseren van groene voetgangersas vanaf het station, via dorpsplein, Rietput naar de Leie • Fietsverkeer in beide richtingen in de Heulsestraat 20 Leiefeestcomité Bissegem • Regelmatiger onderhoud van de voetpaden • Zwaar vrachtvervoer uit Driekerkenstraat weren

Heule 21 Tinnekeswijk • Graag snelheidsremmende maatregelen in de wijk • Graag 1x per maand glasophaling 22 Buurtcomité De Hermanos • Graag meer groen in wijk • Aanleg van beloofde fietsroutes uit ontwerpplan • Graag een buurthuis voor Fatima 23 Buurtcomité Bosfeesten-Mellestraat • Stop het volbouwen. Laat nog wat openbare ruimte • Laat de auto’s minder snel rijden in onze straat • Doe iets aan de slechte toestand van de Steenstraat 24 Buurtcomité Blauwpoort • Beter onderhoud groenzone • Meer bomen • Handhaving snelheid 25 Buurtcomité Kromme Olm • Beter onderhoud van de groenzone aub • Aanleg van voetpad van Hoge Dreef naar het rond punt met de Izegemsestraat • Busverbinding aan de Hoge Dreef naar Kortrijk 26 Nieuwjaarsreceptie Heirweg • Aanpakken onveilige versmalling ter hoogte van de Izegemsestraat • Heraanleg trottoirs • Meer parkeergelegenheid voor bewoners in plaats van voor de bezoekers van het Ring Shopping Center 27 Straatcomité Peperstraat • Graag een Finse piste in het centrum van Heule • Dringend heraanleg van Heuleplaats 67


plan NIEUW KORTRIJK • Waar mogelijk: gescheiden fietspaden en eenrichtingsverkeer 28 Buurtcomité Hoogweide • Riolering in omgeving van wijk (SteenstraatRoeselarestraat) heraanleggen voor betere afwatering • Heraanleg Heuleplaats • Heraanleg kruispunten R8 met SteenstraatMellestraat en Gullegemsestraat 29 Bewoners Izegemsestraat • Controle op snelheid • Maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen • Meer mogelijkheden om met de jeugdbeweging ergens te gaan spelen in de buurt 30 Buurtcomité Warande • Maak van onze straat een echte woonstraat door de brug af te sluiten met twee plaatjes • Verfraaiing afsluiting aan spoorweg: nieuwe palen, nieuwe draad en streekeigen groen • Voltooiing van de voetpaden vooral aan de kant van de Bozestraat 31 Bestuur confrérie de Griffoen • Overkapping van Heuleplaats • Heule Conzee graag meer financieel ondersteunen • Graag een vluchtweg tijdens evenementen langs de Heulebeek om het verkeer een doorgang geven 32 Burencomité Zeger Van Heulestraat • Aanpak wateroverlast Heulebeek • Snelheidsbeperking in Zeger Van Heulestraat • Graag speelterrein want er wonen veel jonge gezinnen in de Antoon Van Liedekerkeweg 33 Wijk Waterhoek • Minder parkings, wel meer groen • Uitwerken van een parklandschap en/of bos met speelgelegenheid (met speeltuigen) voor de kinderen • Vraag snelheidsremmende maatregelen 34 Culturele werkgroep Heule • Project Heerlijke Heulebeek opsplitsen met daarbij prioriteit aan een fietspad • Mobiliteitsplan voor Heule en Heule-Watermolen om de veiligheid te garanderen 68

• Blijvende ondersteuning van het actief en rijk verenigingsleven in Heule 35 Beheerscomité Molenheem • Verkeersdrempels in de Bozestraat • Dringende vraag naar een mobiliteitsplan ten gevolge van de aanleg van de nieuwe wijken • Autoverbod Watermolenwal gedurende beperkte periodes (bv. bij begin en einde school) 36 Comité Albrecht Rodenbachlaan • Niet te dure containerparken • Beter onderhoud groenzone • Beter onderhoud van de begraafplaats

Kooigem 37 Beheerscomité / culturele werkgroep • Inzetten op een verkeersveilig Kooigem met aandacht voor snelheidsremmende maatregelen • Betere busverbindingen van en naar de stad en omliggende gemeenten • Kooigem blijft zijn rustig, groen en landelijk karakter bewaren

Marke 38 Dokter Vannestestraat • Grondige opknapbeurt voor De Krinkel • Uitkijkpost aan de Watervalstraat Marke • Graag een fiets- en wandelbrugje dat Marke verbindt met Wevelgem 39 Schoolbestuur vrij onderwijs Marke • Herstelling van het betonnen wegdek ter hoogte van het Kleuterbos-schooltje (Lieven Bauwensplein 12) • Herstelling van het asfaltpleintje voor het Kleuterbos-schooltje 40 Comité Ter Doenaert • Vervangen bomen in de Lijnzaad-, Boondries- en Blauwhuisstraat • Oplossen van de rattenplaag • Plaatsen van een geluidsscherm langs de R8

41 OC Marke • Aanpak geluidshinder E403 wijk Nieuwenhove • Iedere woning een voetpad: na 15 jaar nieuwbouw nog steeds geen voetpad maar enkel maar gras • Alle voetpaden goed onderhouden zodat 65-plussers geen hinder ondervinden 42 Comité Mgr Callewaerstraat • Er wordt te vaak te snel gereden in de straat. Graag oplossing. • Opwaardering van de kleiputten. Graag ook meer controle door de politie • Burgerzin meer aanwakkeren: een afvalzak hoort men niet op vrijdag, zaterdag of zondag buiten te zetten 43 Feestcomité Bachten de Route • Graag invoeren van een parkeerverbod voor vrachtwagens in de straat zelf. • Een kleine steiger maakt de rustplaats langs de Leie nog aantrekkelijker en zo kan men een bootje te water laten tussen Lauwe en Kortijk. • Doortrekken van het wandelpad langs de Leie tot in Kortrijk 44 Comité Nieuwenhove • Oplossen geluidshinder E403 • Controle en beter onderhoud van trottoirs inclusief aanleg bij nieuwbouw • Opnemen in strooirouteplan 45 Flandrinaburen • Graag een veilige fietsverbinding tussen Markeplaats en Rodenburg • Beter en meer frequent onderhoud van het fietspad over de R8 naar het Bruyningepad. • Openbaar vervoer in Rodenburg (belbus, bushalte,...) 46 Marke 2010/2030 • Garagestraten voor Markt-, Klooster- en Markekerkstraat zijn echt een must • Voldoende aandacht voor groen bij de invulling van het binnengebied • Herinrichting van de Markekerkstraat: bredere voetpaden met daaraan gekoppeld een beter parkeerbeleid


plan NIEUW KORTRIJK 47 Werkgroep ’t Schrijverke • Graag activatie van het trage wegennetwerk • Opzetten van een wandelnetwerk om de schitterende groene gebieden voor alle Kortrijkzanen bekend te maken • Graag meer projecten als “Energiek Marke” 48 Comité Rodenburg • Aanleg trottoirs waar er ontbreken • Opnemen in het strooirouteplan • Voorzien openbaar vervoer van wijk naar Kortrijk centrum 49 Comité Jeronimus Boschstraat • Graag rondpunt of verkeerslichten aan het kruispunt van de Vannestes Molenstraat (N43) • Graag gepaste verkeersbeperkende en –vertragende maatregelen in de Sint Anna- en Cannaertstraat • Nog meer aandacht voor (grens)criminaliteit wegens aard van bewoning dicht bij de R8 en E17

Rollegem 50 Chiro Tandem • Nieuwe Chirogebouwen ter vervanging van de oude Chirohemen aan de Beekweg • Zebrapad of oversteekplaats aan de nieuwe Chirohemen richting het Tulpenpark • Liever geen grote kleiput 51 Comité Schepenhuis • Snelheidsremmers in de wijken en parallelle wegen van de hoofdbaan (bv. Schepenhuisstraat) • Zebrapad ter hoogte van de tramstatie (Chirolokaal) • Graag een snelle oplossing voor het heemprobleem 52 Gemeenschapsraad Rollegem • Oplossing tekort parkeerplaatsen rond de kerk in de week door het creëren van een doorsteek tussen de parking aan de Wiemeersen en het terrein van De Kindervriend • Graag oplossing voor de verkeersonveilige situatie in de omgeving van het Chiroheem • Slechte staat van de Candéla- en Tombroekmolenstraat

zijn een oud zeer voor Rollegem. Graag snel duidelijke afspraken tussen stad Kortrijk en Moeskroen om tot een oplossing te komen

Sente 53 Sente Spreekt / dorpsvergadering • Graag na 15 jaar dorpskernvernieuwing met inspraak van de Sentenaren • Zwaar vervoer door de dorpskern beter kanaliseren door een beter bewegwijzering naar de grote assen • Nieuwe huizen zijn een vereiste voor de leefgemeenschap, inclusief een groen buffer rond Sente

Kortrijk 54 Comitéten • Uitvoeren van de lang beloofde heraanleg van de straten • Aanpakken isolement en armoede in de wijk en buurtwerking ondersteunen • Afvalbeheer in de wijk 55 Comité Sint-Denijsestraat • Liefst meer parkeergelegenheid in onze buurt voor de bewoners • Sluikstorten voorkomen door meer controle en strenger bestraffen • Het groen in onze straat verdient beter onderhoud 56 Comité Elzenlaan • Herasfalteren oudste deel • Onderhoud trottoirs en aanleg trottoir voor braakliggende stukken • Overlast studentenfuiven! Er wordt gevraagd om hier meer controle op geluidsterkte te doen en liefst te zorgen voor een aangepaste fuifzaal 57 Handelscomité Halenplein • Verplaatsen van de glasbol en vervangen van reclamezuil • Halenplein: vastmaken paaltjes om autoverkeer te belemmeren en heraanleg plein

• Aanpak verloederde huizen van ‘Goedkope Woning’ in de buurt 58 Feestcomité Deken Camerlyncklaan • Kruispunt aan café Pirroen: er is geen afslagstrook naar Beekstraat zodat er lange files staan • Geluidsoverlast aan KBC in de Deken Camerlyncklaan (bankautomaat), vooral ‘s nachts • Kruispunten met Andre Devaerelaan, Deken Camerlyncklaan en Burgemeester Gillonlaan duidelijker aangeven om ongevallen te vermijden 59 Pradocomité • Graag meer speelmogelijkheden voor de kinderen: Omnisportveld, basketring aan de muur, speeltoestellen voor alle leeftijden, picknickbank, schommels,… • Meer parkeergelegenheid voor bewoners • Plaatsen fietstrommels 60 Comité Sionwijk • Oplossing parkeeroverlast VTI • Heraanleg trottoirs • Invoeren betalend parkeren met bewonerskaart 61 Buurtcomité Minister Vanden Peereboomlaan • Slechte afwatering na serieuze regenval ter hoogte van nummers 21, 52-62, 12-14, Dr. Bostoen en dichtbij rotonde de Bethunelaan • Slechte staat trottoir • Bussen van en naar stelplaats rijden te snel 62 Buurtcomité Ferdinand Van Eeckhoutstraat • Herinrichting van de voetpaden (naar het voorbeeld van de Ferdinand Van Eeckhoutstraat) • De inrit van de Condédreef naar Neder Mosscher kan beter aangelegd worden en onderhouden. Het geheel kan ook veiliger • Het volledige gedeelte van voetpaden en fietspaden aan het einde van de Neder Mosscher, dat verbinding vormt tussen de Wolvenstraat en de bocht naar Walle toe is gebruikersonvriendelijk en in slechte staat 69


plan NIEUW KORTRIJK 63 Buurtcomité Burgemeester Pyckestraat • Meer speelmogelijkheden voor kinderen • Trager rijden • Beter onderhoud voetpaden 64 Feestcomité Walle • Meer parkeergelegenheid voor bewoners (nu ingenomen voor restaurant) • Onderhoud trottoirs • Sluipweg voor verkeer van R8 naar Doornik 65 Comité Drie Hofsteden • Meer speelmogelijkheden voor kinderen met graag ook dingen voor meisjes • Borduren verlagen voor op en af te stappen en voor rolstoelen • Jaarlijks Buren Barbecue behouden aan het visserslokaal 66 Comité ’t Plein • Een aanpak van de hangouderen die rondhangen aan het kaartershuisje op ‘t Plein • Mobiliteit op en rond Plein aanpakken (instroom invalswegen, verkeerslichten, eenrichtingsverkeer herbekijken) • Meer parkeermogelijkheden creëren door een aantal specifieke maatregelen 67 Comité Tarweveld • Het veiligheidsgevoel (inbraakpreventie) binnen de wijk verhogen/verbeteren • Het verbeteren van de infrastructuur binnen de wijk, meer bepaald, de “bestaande” fiets- en voetpaden. Daarbij het beperken van de snelheid in de Tarwelaan. En een oversteekplaats (zebrapad) ter hoogte van Tarweveld/Tarwelaan aanleggen • Een algemeen beter onderhoud & aanplanting van groen binnen de wijk en plaatsen van bladkorven 68 Comité Elfde Julilaan en Deken Degryselaan • Niet betalende oplossing voor de parkeerproblemen van de bewoners • Meer en beter onderhoud van het groen in de wijk o.a. door een bestemming te geven aan het 70

braakliggend terrein op de hoek van de ElfdeJulilaan en de Deken Degryselaan (bvb. speelplein) • Veiligheid voor de zwakke weggebruikers, fietsers en voetgangers, in beide straten en op de aanpalende kruispunten 69 Comité Stasegemsestraat • Verkeersveiligheid aanpakken: overdreven snelheid, zwaar transport, fietsonveilig • Volledige heraanleg wegdek Stasegemsestraat en zijstraten en verfraaiing straatbeeld • Financiële en logistieke steun van projecten die sociale cohesie bevorderen 70 Comité Budastraat • leegstaande handelspanden in Budastraat moeten zo snel mogelijk ingevuld worden, eventueel voorlopig met kunst of andere projecten, zoals pop up stores,… • Meer veiligheid in Budastraat. Te donker, verlichting reikt niet ver genoeg. Klachten over lichtjes aan noodbrug, die praktisch nooit werken. Meer controle van politie, onveilig gevoel bij bewoners • Laad- en loszone in Budastraat voor bewoners, leveranciers en klanten 71 Comité Erasmuslaan • Beter onderhoud van de trottoirs en aanleg trottoir voor braakliggende stukken • Graag snelheidsremmende maatregelen en extra controles 72 Natuurtuin Desloovere • Vrijwaring van de Vlindertuin op de Venning • Graag 25% van de Barco-site in de Vredelaan als waardevolle groene zone voorzien met bijvoorbeeld een extra poel, klein moerasgebiedje of een klein bosje • Hoog tijd dat Goedkope Woning haar leegstaande woningen systematisch aanpakt en verbetert (slechte staat, lage energieprestatie, …) 73 Sint-Amand Spreekt • Invoeren éénrichtingsverkeer als snelheidsremmer • Snelheidsremmende maatregelen • Verkeersluwte afdwingen

74 Belangengroep IJzerkaai • Aanpak defecte openbare verlichting Budapark • Fietsoversteek te hoogte van de Collegebrug in rood markeren • Zebrapad ter hoogte van de Dambrug stuit op boordsteen van 17cm opstand 75 Comité buurtwerk Lange Munte • Kinderopvang in het sportcentrum de Lange Munte • Meer ondersteuning voor buurtwerking en verenigingen • Heraanleg van meer gebruiksvriendelijke wandelpaden voor voetgangers en rolstoelgebruikers 76 Comité Noordstraat • Bussen rijden te snel aan zebrapad • Te hoge verkeersdruk door Blekersstraat die terug open is • Vraag zebrapad met knipperlichten ter hoogte van de oude Euroshop 77 Comité Onze Lieve Vrouwstraat • Draaien eenrichtingsverkeer • Meer parkeergelegenheid • Te hoge snelheid 78 Buurtwerk Venning • Men rijdt beter wat minder snel • Groen beter onderhouden • Meer veiligheid en veiligheidsgevoel 79 Basisschool Sint-Theresia • Oudenaardsesteenweg is heel gevaarlijk voor fietsers rond 16 uur 80 Unie Der Zorgelozen • Het autoluw maken van de Veldstraat die dient als vluchtweg dwars door Kortrijk en zeker deftige controle op snelheid • Er moet iets gedaan worden aan de onveiligheid in het Raemdonckpark. Drugsproblematiek aanpakken • De stad moet meer ‘poepzakjes’ voor hondeneigenaars verdelen 81 Buurtcomité Patersmotewijk • Te weinig parkeergelegenheid ‘s avonds en in het weekend


plan NIEUW KORTRIJK • Verkeer rijdt heel snel door straat en door het slechte wegdek daveren en scheuren alle rijwoningen als zwaar of snel verkeer passeert • Veiligheid in het algemeen (inbraken, nummerplaatherkenning, meer politiepatrouilles) 82 Buurtcentrum Achturenhuis • Er zouden meer activiteiten en feesten moeten kunnen doorgaan op de Veemarkt en aanpalende straten • Iedereen heeft het recht om te wonen waar hij wil, maar het onveiligheidsgevoel in en rond de Zwevegemsestraat moet zeer dringend aangepakt worden • Minder snel autoverkeer en vooral meer parkeerplaatsen die betaalbaar zijn 83 Handelsdistrict Kortrijk Centrum • Inzetten op leegstand • Evalueren en herzien bewegwijzering • Grotere vuilnisbakken en regelmatige schoonmaak 84 Comité Den Boulevard • Meer gezinsactiviteiten/”light”-activiteiten faciliteren in het Astridpark en in den Boulevard • Onderhoud van het park (Astridpark en Boulevard) verbeteren • We pleiten voor meer veiligheid in ons park, met behulp van meer politiepatrouilles 85 Comité Vlasbloemstraat • De indruk bestaat dat er in de Moorseelsestraat veel te snel gereden wordt. Wij vragen dan ook verkeersremmende maatregelen. Bijkomend moet het zebrapad ter hoogte van parking Euroshop beter aangegeven worden. • Sinds de komst van Depot 102 is er een zeer grote toename van het verkeer in de Vlasbloemstraat. Het comité dringt aan op het spreiden van het verkeer over de verschillende toegangswegen om de overlast te beperken. • Al enkele jaren ondervinden heel wat bewoners ernstige hinder van een economische activiteit in een loods, gelegen achter de huizen, oneven

nummers, van de Vlasbloemstraat. Er wordt te pas en te onpas (‘s nachts, ‘s morgens vroeg, ‘s avonds laat) gestookt. Dit met ernstige rook en geurhinder tot gevolg. 86 Feestcomité Gustaaf Desmetlaan • Meer buitenschools opvang (wachtlijsten De Puzzel verminderen). Wel goede formule, alleen te weinig plaats voor zoveel kinderen, vooral in vakantie. • Graag snelheidsremmende maatregelen • Speelplein op het braakliggend terrein op het einde van de E. Tytgatlaan 87 Comité Vierkant • Wekelijkse cultuuur-, kunst-, bloemenmarkt op Sint-Michielsplein 88 Handelscomité Zwevegemsestraat • Onteigeningen en wederopbouw in Zwevegemsestraat: meer informatie over de geplande aanpak en vorderingen • Meer discipline en blauw in onze straat • Meer vuilbakken in onze straat om zwerfvuil te vermijden 89 Comité Evarist Carpentierlaan • Wijk rond de Carpentierlaan ontwikkelen in de richting van een woonerf • De onveilige kruispunten van de Carpentierlaan met de Gouden Rivierlaan en de Gouden Rivierlaan en de Antoon Van Dyklaan verdienen ook aandacht • Het middenstuk van de Carpentierlaan (tussen SintElooisdreef en Gouden Rivierlaan) elke zondag (van maart tot en met september) verkeersvrij maken op zondagmiddag (13u-19u) 90 Werkgroep VELT • De stad heeft vooral nood aan een dichter weefsel van kleinschalig biodivers en eetbaar wijkgroen, mee gecreëerd en gedragen door de bewoners • Veilige en vlotte fietsverbindingen dragen bij aan de leefbaarheid en het leefklimaat van de stad en het project “klimaatstad” • Als werkgroep die begaan is met duurzame lokale voedselproductie en consumptie vinden we het

essentieel dat dit thema integraal deel uitmaakt van het project klimaatstad via bv het opzetten van een lokale voedselstrategie 91 Comité Vogelzang • De staat van het wegdek in onze straat is erbarmelijk 92 Comité Hortensialaan • Het groen in onze wijk beter onderhouden (te hoge bomen en uitstekende wortels) • De staat van de voetpaden is slecht • De voorrangsregels bij de straten die in de 11de Novemberlaan uitgeven worden zelden nageleefd 93 Serrecomité • Oplossing voor het fijn stof en toenemende geluidshinder van de autostrade in de Plataanlaan/ Elzenlaan en de buurt rond het Mimosazwembad • Vragende partij voor een globaal plan voor de wijk rond mobiliteit met een klemtoon op sluipverkeer, de fiets, consequent parkeerbeleid,… • Graag een tussenkomst per straatactiviteit van 200 euro zodat de drempel voor iedere inwoner zo laag mogelijk is 94 Comité Kortrijk Oost • Gaven hun mening over de 10 stadsprojecten 95 Comité Paleiswijk • Rechtbank : éénrichtingsverkeer (rond de rechtbank rijden, tegenwijzerzin) • Uniforme heraanleg voetpaden in de straten rond de rechtbank • Duidelijke aanduiding rechtbank en nieuwe rechtbank (mensen staan naast de rechtbank en vragen waar de rechtbank is) 96 Handelscomité Kortrijk Zuid-Oost • Openstellen van speelplaats, sportzaal ... van scholen tijdens weekend en vakanties • Kortrijk Spreekt is waardevol als aanzet. De grootste wijk van Kortrijk (Sint-Elisabeth) heeft baat bij een permanente variant van Kortrijk Spreekt, namelijk Sint-Elisabeth spreekt(of nog beter ZO Spreekt). Dit om de eigenheid van deze wijk recht te doen en echt te kunnen inspelen op de vele kleine zaken die voor de mensen belangrijk zijn. Zoals: post weg, naar het 71


30

ol en str aa t

leb Heu

n

Abeeldreef

Meelbesdreef

21

25

Waterleikens s mme le iken Kro lm Kromme OH t oge Olm ‘t Ran Rie Dree ke f

de Vier Lin

laan oeck llebr iel Hu

eek

Hoge Dreef

m

laan

straat

Industrie

Groene

R8

Vlaandere

Schakeldries

Bozestraat

35

raat est l ms wa ge len Ize beek Waterm o Heule

33

le nwa l

b

95

‘t Mezen nestje

N3

KUURNE

s erse Iep

Heu

Kongostr

Ind straustrie at

Water toren

t tr aa

1 Tegelbakkerspad Ri 2 Kuipersstr ng l aa 3 Touwslagerspad n 4 Kaarsengietersstr 5 Neringenplein 6 Tegelbakkersstr Tou wsl 3 1 a gers 6 4 5 sstr 2 Maria er iet Tinnen g Desmetplein

26

a

95

N3

89

neln Zon aal nestr Zon

g Konin

at

aads Lijnw

tas ter Koorn Kou

Warande

R ht rec Alb

Stoppel Slagling

Tinekenslaan Dwars weg

Lossc haert

Vlaschaard

reef looisd St. E

g

aat aarsstr ingel

n M.Huysl

Zw

r aat

rd st

WEVELGEM

juf r

43

keke Mar

r rkst

Bet

d Ro

ef Koedre str M.Vandewiele

42

18 19 15 20 17 16

Aardw eg

es hun

eD

f ree

e Go

weg K ei

44

47

kel r Steaarsst b

Oude Ieperseweg

Salaman derstr Kikker str

Hoogw eg

46 39

t raa erst ost K lo Vagevuurstraat

38

Oude

t lestraa Hel

41

22

36

40

aat str lie

r de an str P.V eene st

tr

86

45

r rst ute Wo str rina Fland aat tsstr Bou

Kleine

P.

Mara t

g Di a

48

81

St-Jobln

Em

at Bozestra

Kapelrie land rde Leiaa

Lijster nest

85

76

61

s ch J.Bo str an B.Vleystr Or

49

ort

wpo

Blau

24

ad gp

Ma

raat nd erst

d Ab

n r Br.vaalest D tr A. aliuss Ves G.Mersr tr cato P. t Socque st r e d Lin tuk ad s ebop

eg ijw

D.Van nessttre t ariestraa Kalv rstr asie P. C

straat Ponte

MARKE

Lente leven

Klaproosp ad

del n

e E. Dttestr wi

eg elw

L.B a uwens plein

Zom

Wate fer r st

B la voeuw tln Gh in c kdr e ef K.Ver lindestr B u r g. H Backerde estr Duiveko testr Masurestr Pijnappelstr Blek erijstr Steuren Ambacht str

traat

s tr

ktstr aat

Heu l s es

. St Past

M ar

29

95

84

ne

Iep

73

Klei

70

str erse

es te

Bru gs

GULLEGEM

ef

Ma

ek

K.Van

g we hon

Gy mn asi as t Pre sh oe ks tra at

aat str at rpe tra do gs nin uy Br

Mar kebe

nin

in aa l

ie rav Mo

eg

in yn

rd

er kout Kruis

Bru

uck P.Costr s J.Gortstr sae t raa

Ka

ef re

ru Ver

Keizerstr aat

R8

Ma

weg aal spit Ho

Ba

KORTRIJK

87 77 83

90

63

62

82

98 66

74

93

54

91

55

59 88

80

64

57

92

Door

eenweg niksest

N50

par

rt s nae Can

tr es nt Po

tra at

Markebekepad

eg tw

tr

nd

k

Bra

rkeb ee

Kasteeldreef

aat s tr

69

58

68

71

94

97

56

79

96

67

ter kou Vlas an ela bb Sa g ne St.De nijsewe str en lays Eti S.C

aat tstr ip u Kle

rion ten et

Kon str pel J.Van tino stan at tra

Kla

h ren

at stra oras

jes

Loncinstr R a ms l e kapeltr Ljze r nel n s Merkem ate str Ste enstr ln liden Invalaan n -D e Sint an la isers ling tenln rkru wande u geno d u V rin B on Vie eg nw tee ikses orn Do

str aa t

Horten sialaan

He lle ke

nd eling Wa

estee nweg

Plei n

Dahlia str

r ze

au D. L

t raa rsst we

Po tte lb er g

ank AnnestrFraat

kstr

A.E rka st r

Pannestr bakkers keln K. Perme aede V.de Sleerln Pater tr Smotes

r linc

at

e J. Am

Erasmusla an

‘t

n Burg. Gillonl

de nb urg stra

t Pu eerss m

Tulpenlaan

str

Ove

f ree ded f Con ree ed nt Le

tr

Ro

iw Me

weits Boek

Sperl eke

ln strid K.A raat r Rootputst erikst Wulv

Ma

-Anna

ln

l se

at enstra kerk str Drie wilde rik De Hend

d

3

erln Ast

str aa t

Z. Parsmtreanat tier Brouwerijstr

Co

e nd

at

yc k

Ronksdre

ne ethu

N 32

78

65

e dagw Maan

f

an lela tr e ezel . Vancraey seelses L.Dost r vlo W nestr Moor

hof aai

60

n laa

aer tho

e un et h f J.B ho

3

G RIN

mo Scho Po le rs tte lbe nstr rg

Em. sln Clau

eB

sl iaan bast

aan

ef

P. Dierickln

ln de

F. D

N50

ek

Can n

Zandstr

at stra

Pat er D ami aa n

Se St.

k ec

t su y S.Bo s str

Wo

n. Mo

Aalb eeks

str

Vier rstr schaa

Be

72

an ela rst Ge

arione tten

tr Bloem i stens

P. B

er

ndoornstraat

. ign nse re Mo Delaestr

oe

Doorniksewijk

lven stra at

weg een sest em lleg Gu

G de

am D.C

r lest oo S.C

mo ssche r

l are

. urg

aan Julil

Beekstra

Walle

seln

Romein

on

en we g

O.L. Vrou

r Lei est Papenstr

an

slaa n

B

la riest H.Ver

ch u

b Lam

Sparrenlaan

weg

K af Gra

RO36 Z Zwevegem sestr

Zilverberkenln

sestraat r ni k Do o

Volks p l gVooruit angsstr De Dubbele Haagjes

stra at

se m ge lle str Gue Gullegemse Oud

g we en ste

Ge n tses tr

at tra ds De str M.ese vri

geln

r loemst Dotterb

raa t

P. Be naultstr J.De vosstr J.van Re nessestr Essen str Burg. Van tommestr Lis Kersela doddre renstr st

chtlaan R36 er Lambre urgemeest

Groen in

raat Noordst aat Doornstr

raat Beheerst

IX-l n

D ri e s

. d IKoenopol L

ln

Rijkswach str t

Dis ht grac

B

Sion

oud ew ijn

k Ieperstu s Meer Kromme

Scha kenstre

Zuidstraat

em sblo Vla

elstr Kaste

Slacht huisstr

Gr.B

en Heulemeer s René Declercqln at stra

t traa

str

Frans lindenln Vander

Kerk weg

do G

tr eies erl Ov

eers

fde El

n nlaa

HARELBEKE

75

ri

est r

uter itaalko rde Leiaa

weDvama er st Tap sstr wev i erssjten tr

nde b Va Jaco

inne Koninng l tstr rvae

r

at Izegemse stra St-Godet lieve straa

as Bud

Ve nn est

Gui

t raa jst teri Ro

vanGr.Gew Nam ijd ens e tr eyd ella an

J.van ntstraat Maerla

em Lang

n

raat el nst uw P.Pa benspl Stevi Ru S.

RO36Z

on

Minister de Taeyelaa

aan c hl ba en od

M

an rtla ae ieb rL ste R36 ini

eB L. d

n ingel

Scheutisten l a an

an

rsweg Ruite

Dennen

Hosp

Berken dreef

ijs atr Be n Gr. laa

K

at stra gst Oo

ld III la

e Zonnorg Leie b galm

t traa

Vlierlaan Palm boomln

nla an

Vlaschaard

n

laa vier

n ede n Go glaa da

Cipreslaan

Sio

Leopo

en Ri

s Veld

Vredelaan

n

R8

tr

traat

t raa itst dw Loo

P.de Conin c k str

Mo

rin

aat str ek ho

lestr

Vl as

Gr oe ne

Goud

l

Mo

es Pr

Kransvijver

Hemel weg

ij ert

Peper s traat aan

ld K. Leop o Stijn lslaan II-ln wijn at Streu ve K.Boulde aan olstra Scho

n alslaa Goeth

velsl

Winter land

27

Heu an er v Zeg Heule plaats

Lagaeplein

32 34 31

t raa llest le Me Heu str P ast Pastoriepl strorie

r ffiest He Ko uls ek a ste el

u Stre

at rstra Pepe

Gullegemsestraat

HEULE

R8

t stra a Groene

Mager

Aar dbe zi ë ns t ra at

stra

ss per ap olk

ld

ZWEVEGEM

rdstraat Luipaa

LAUWE

BISSEGEM

Heulebeek

Laag weide

r

Grysperre straat

rstraat Mage

Ko

n Ve

A 19

rootstr

rsestraat Roeselaa weide Hoog

28

M

tr es

t traa

LENDELEDE

O pe

rs Tekenaa

e n ln

ape l

Dappaar

la s

osstr aat

ofs hth

e A.Vanwi ldhstr meersc

53

Vesrvtrers

Vredelaan

Po p u lier e

n enl luw laan Zwa aal le w Wie erln Lijst relln Me n laa ek Be

Ro gg ela an

BISSEGEM Hoefbladstraat Burg. J.Nuyttensstr Spijkerstraat Kersouwpad Marentakpad P. Bossuytstraat Akkerwindestraat Egelantierstraat Burg. Thiersstraat Waterkerspad Debustraat Goudbloemstraat Klokjesbloempad Lisbloemstraat Lavendelpad Pioenpad Doornappelstr Varenstraat K. Hespelplein

tweg

Pac

t aa str na ari ath Vaerne tK wyck Sin

at Venn estra

n Olmenl Be rk

Na cht e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

pu Water

23

s tr aat

Sentestr aat

a Eikenla

I epe rsestraa t g we en el te Avon Vogngln es dzon za ns ur weg Ku aan ntierl Dyckln r pe Iep ers Kort an Ev. Ca e weg nV rijk eer vre G. D too s n nek de e e t e n h A l stra sel n Zon ewen Disgrac n rTinel at ekri Zonn a an Zonn sla g r ie tr Ed D. Ten en raat rmolens n enst ate terv z cklaa Mol Zilverschoon gen Wa tr W n Dy Mor A. Va erss Ko nlaan U.Dinne vHe e t e tr s De W rt . kie n ls courtstr P kstr rder rijk Par K. E lisab vaa sstr Bessenlaan elaa Leyn sest Knoc et h tad nest S nt a k l ra e an i en e n L ho at erla ll e D.Dumortierlaan Ranonkelstr arreerstr Water Burge Naey .Gezedeli ng Leeuwebekstr J.C str aat G ijn a De Leie n ard Pater De a mee et om J. Vermeesch gstr K.C in wa t ster rsstr De Sm pp Vanderputtepl ber str dro ple Coolsae plein rhof str po Zand se Da HerdeGraaf Kwade Verc 3 Kortrijkesge inge Hip ug KTA ruys N4 Wik H.Roel tr Pot voetw 6 14 19 Pyfferoe nstr Br Abd sela K. Albertpark r Moorsee straetes A. Mossel Beukenstr str ijkaa 8 an t 18 at teaust tr lsestraat 13 tra Ver g i bank estraa aren tes 5 12 15 Moorseelsestraat G enkis ns R36 we rlijkses e rs e Ste e v V n n 9 11 M 7 laa 17 e Ivo Va ers id ekaai hof nd te Dee 1 16 aterstr utt at at Diksmu Tientjes ere es r 10 str raat nw Sch stra nk nstra Koffiehoe Schildersst ai nts 2 34 aai ell Schoo sest Kunst kstr llette Ijzerka Ge em aat medenln Reko seg rstr Bese S. Sp Bis Dam wg nwate inn Vermoteln Juw ldho uwersln Schoo sest eri en aan eliers jka P pl Me Guldenberg Rijmsnoers ai Ni Zonnekestraat tr plantsoen Vlaskaai jverheidskaai Gr oen t kaai Kleine Bissegem Benoits inge Reepkaai Staseg Broel Havenkaai Handelskaai Vaar in sestr Bissegem str eg kaai poortje emse str aagple elw N8 Vlasw Pep Belfaststr Plein Groeningestr Trak leensetrr aat eg westr Staseg Meersstr traat esteenw Hout J. vavnelde aat Meens em se Hoeves Gro markt fstr rte n r t A s ol s r e e e ste poo ning Blek laa Gulden Langgstr g. N r en rt e t Vis Bur at Jan J. B Bru we Vlaa L. va sporenln St.-Janspl sers sestraa Grote lenstra t e ndern Rijsel Bu g raa kaa Oliemo Markt De Lei em enln eg r echrg. i oo rst Bissegats . Coenstr Prinses V n H lw a t e n l pla aan k Marie-Josepl Steoeort sla scienc Water t Tra p en Rietpu leliestr Se v Stasegemsesteenweg Ne da r Hengel a ln no st Veemarkt W erb oo n aat Magenastr A.Vaneln Conserva Casi n ande wijk N8 eld ardstr laan heod ee l mlaa eel toriumplein plei MARKE T Wijng a ten kstr lin g V Tuin ate Goedendaglaan Visse den Ab Sint s eg Stations str on i s s-L rska 1 Tonnezaadstraat nw P. idstr Omaar Passi ai plein -Marten at stee av 2 Hippensstraat vaes Sint Kongoweg Beukenln Pluimst ra Spoorweglaan bo A. Ser ense GuldDens Guldenspoo Ger 3 Slijtersstraat ndeling g ln wa e Me rp poo et Edg. Tyt ad Acacialn Postorie rpad Dokter tw Minister Tacklaan 4 Vlasvezelstraat G.Desm Gebroe ln Snellae gatlaan kouter kvoe ln R36 ders van rtstraat Guldenspoorpad Wandelweg oo m 5 Kaardersstraat r G.Minne G.Vande Woe Raemd Tuig Ke St-Antoniusstr ereb onckpa 6 Brakelstraat stijnelaan huisstr Zwe J. he rk in. en Pe F.Vandenberghe r M ve eg a 1 7 Bindersstraat sst d la 4 gem wandeling Verh str nier e Jaegere an Van 8 Repelstraat Bremlaan Hove 2 5 6 sestraa sver. D Seringlaan g ai deA Vrije n d Kanonst Volk a r aat te l e an e er g t N ar 9 Wittebloemstraat w H a e aan Karm eliean seln Bev R.Vermlestr dstr etwe 3 Note 8 en r nel la 7 10 Veltenstraat F. boomlaan D. Degry Kapel T sevo ste er Bede Deprezln em kse 11 Zwingelmolenstraat Toekomstraat F. van de Elzaslaan elg Mar erc Wil g enlaan 12 Blauwbloemstraat Bever Wev kst aat 1 Steyts Koer n l R.de r 13 Lemenstraat aai estr Voor f aa erl ck Rudderln ho 2 Klakkaardsreke nl 14 Boothamersstraat Boerderijstr Py zienigheidsstr Oud de B ev de ede Be 3 Klakkaardsplein enaa 15 Herelstraat Perzikln er er rB Ter 4 Jan Sabbepad vo l Te rds est aan ee f r erd l 16 Groningerstraat e Akk en P T ijlstr e e re p e ste g Cederln t vae 5 Jan Sabbestraat Ka em Bu e nwe g 17 Normanderstraat t aa eg A. De lync k Bu rg r rg W str raa 6 Barbes Reke l e t a e 18 Vlaskapelletjesstraat W ag e n m akersstr an s h k .Da 7 Vannestes Reke of sc be nn 19 Hekelstraat os ee l r Lo rke m 20 Leempijpstraat st ijs N4 ven Ma g e og 21 Abdijmolenweg lstr Wol str we Ijzer stra Pee ad kel Ho 22 Hullekenstraat o frontln at er aertp Tra Jasm Rozenln Ou l Van Ackers Hof Dokt Doen rteele St.R 23 Vlashekkenstraat ijnen de anue - E 17 J.Bestraat ln r berln ln na Emm A 14 le a PlaA.v.d Hyacin Novem Pateiaan ard olinlaan Az a ets nln at fdeEl te tenln a d Do el F Dum n r s am .Va a t n D pa e cis eg en nE l ps Krys Nar nln iw ec k ae lenp m D.Debraban se ng ste Evolis rts hou Me Ka at Violieren Terhagenstr Ha derestr wandeli tstr ster tra Koopcenter en stra weg Priechrurs uwstr Alb.Caul let n laan at Leie Leer ie w laa a s N at S t imo M eg Evolis ge bergestr e igers stra n poor e En e R vliet A.H nd e er ke vijz str erb He P.Va hinst Ned De onck estr laan n Per str e Hermelijn Druartstr er t me g str yeur J eer ng stanje boomlaa t lrijk ez i l Ka h L.V rg. Matr a u r Patriottenpl o B De t C N a on s dedr B eef rt stra an 8 len str in Evolis Kraa kkes str an Robeurlaan Dorre lln at Kokuitple Ho Wallemo se orba berkstr Plataanla re stra ipoel gaa Scho deling an to en fT em nd at ep tstr eW r kk Wolve Praterieplein mla n kwan 1 Sch hyoo inst alle Re roec -Houte P. vamele ling le e d yb Boond N 39 G te d n str s ries a el J.Spe argriete Domdreef Hop d ew H.Ca .De f ev pa nlaan St-M oen ee gg B.J t Markeplaats Elze eC dr tr Ro Blauw huisstr traa aan J.D dr erts n gel Hops Roesaartpl 22 str hem ln wa r lve Rog jzen 1 L.Baekelandlaan n tel Lijnzaadstr Belleg alle boss ning Wo einl Radir loem n Pes R in g Van 2 L.Pasteurlaan tr e n.C Eist 9 st nb nlaan str 7 8 9 10 13 l o e s d n b. re l r a er M A 5 aa st 3 D.Martenslaan Ko ner 6 12 he LindMinist erckln tr t 6 wel Cl els Slos iden Spin 4 5 21 11 14 23 raa ed en 4 A.Bayerlaan Tar e W i ne ses rbe Ma A. De Go Lind t t or ekst ie 6 Halainstr tr 1 23 Ka 18 5 G.Marconilaan Lup aa Zw sstraa ds le 7 Ter 20 sho w molAbdij R8 w str Abd Poorter usvoetweg 6 A.Nobellaan laan inst 19 enw Winlaan Pre aa se 4 we at is A E Erasmlantijnstr raa eg ld 7 T.Edisonlaan ll n 8 Tar 15 16 17 Vuurk ln od em gnes an Dirk sstra K. P t eve 3 vre P.Omer kk lein J.V e Fras V. M 8 M.Maeterlinckln meRoo otstr n stra Bru 2 Tarw Lefe Re sstr iadep Devosstr ole ers t D.D ae Maandagveld sberg catiln at y 9 Marie Curielaan Be p 1 at Min. nstr str rd 2 Sle laan tr tacu Olym t weg e a o e rs a ar ot k a tr M ve kest J.J Sp Schietspoelstr ad t 1 aais lstr itslaan Kla r aa ekep Universite he ed B r b Cistercien o e g st u Mark neg vid zerplein Sp sstr Bre t C.Vander oe Da orin n P. Zeu . e M raa lb e meersch G n er Gr lleln str 17 ylaa ollo vi m -E Apstr ned Me tr A 14 t Kanunni H. lings Ken Cann ain ln Ba Roden aer ts kenstraat d G S loud t t eg burgpl sw odC iden elu Gla Te esb Pres di at rD Corn Meikeverstr Py erg oren uin pestr Be 1 J. Demeyerestr Are laa str an ne en nast a n r 2 J. Demeyerepad t s lux s Steenbakk ers rtl r tr 3 D. Thevelinstr laa Preshoek ae eles B n eg r . str 4 D. Thevelinpad ver -Spi eu kstr N3 Volksonstr uyc w-Ten ad 2 23 2 S. D ss Tah Vrou A 1 1 O.L. ba at Begin Bene lux m 4 raat nes stra A t . L a 2 g a l t k S a r xs a tr aa rv 3 cro i d yp te str Dela Preside nt Ke nne Wa ne in 1 or tstr M naer 4 Sin Can rk f 3 t-D luxpa e e 2 e en r B en sd ijs Katte ap e putstraat ha Sc 1 Burg. Coussensstr weg Liefde 2 Burg. Coussenspad Do Bo n 3 Watertorenhoek sst Bo 4 Watertorenpad raa sc ol t n aa hlaa traat

SINT-ELOOISWINKEL

ho f

at tstra

aat nstr Stee Stijn

R8

en

el l

M

inas traat

Sint

Wouter Schou

A.van keweg Liedeker

H Naj erfs aar t tij

Izeg e msestraat

rd

V k

straat Steen bee

str

Kath ar

aat Mellestr

Krans vijver

re ef

eb ul He

La g

es t ell t traa

Kortrijksestraat

Mellestraat

eD

traat Wittes

Wa term o

Waterhoek

No o N39 rdlaa 5c n

e straat c

Gem

tes Wit N39 5

t raa Melle

straat Wate r

ir w eg

t Beiaardstraa traat

Esdoorn He

st lle Magers

Meidoorn d

traat se

ke pa

Me em Izeg

Veldolm lebe

r ge Ma

98 Comité Voorstraat • De Voorstraat is een verkeersvrije winkelwandelstraat. Pas dit dan ook consequent toe. geen halfslachtige maatregelen die nog vele sluipwegen toelaten. Wel bepaalde uren voor lossen en laden en voor de bewoners. Het moet leefbaar blijven • Voorzie de Voorstraat van zitbanken en vooral aanleg van groen. Dit zal het veel aangenamer maken Lan ge Mu nte pl

72 se s

a rs str

m Izege ter str Pie ghe e rha Ve Izegemsestraat at stra

r nst

N5 0

centrum. Vlasmuseum weg, naar het centrum,... • Terwijl er aanzienlijke middelen ter beschikking worden gesteld om de handel in het centrum te promoten (met o.m. het BID), wordt er voor honderden handelaars en zelfstandigen van ZO (Sint-Elisabeth) weinig gedaan 97 Comité Passionistenlaan Jan Breydellaan • Plaatsen fietsentrommels overkant woningen in de Passionistenlaan • Te hoge snelheid • Veel meer kinderopvang voorzien in Kortrijk, dramatisch weinig voor zo’n stad als Kortrijk ln

lle Me t aa str

Groene-Boomgaa

plan NIEUW KORTRIJK

t raa est nn

t aa str ne

an k la

g

G B.

g

weg

eg agw and

‘t Hoge

ee tedr Hou Ten

k

Man

ad gp

at tra

ertst raat Canna

aat estr

k oe

3 E40


Bru m

Brum ierstr aa t

r est e

be Kob

eme Burg

3

To ns uo Risq

tr

43 tN traa uts

eels

17

eg eyew Pap Ste terre at rre S tra str s aa t edr e ef

r emst Scheer Meiblo molenerf

at

w se st ra

N 43 Cite Pont Carre

4

el kaste Blautwraat s

at

La u

A 14

-E

ga

Zeve kotes traat

str aa t

aa t

5

str ang meg aat Om g Kru Aalbeke plaats del Vonstr Be

tr ncks

6

Ant. van Vliend e

rbekestr

2

str

Stee rtstra at

raa t

Talpenh oek

Bijste rt

rg st

N43

Bu ss padchae rt

Ou

Put

Wol veri jdre

t raa

ek s es tra at

ROLLEGEM

Aa lb e

ef

And re D tr emetsl n

R ol l eg em kerk pad

Talpenhoekweg

k

Piro Lannoostraat

t pes

hoe Talpestnraat

am Kleine L

at

rko To

de Ber gst raa rg t str aa t

Steertstraat

Be

tst ra

eef

er

m

Bohem

K Ma anun esst nik raat

enberg

Schreiboomstraat

raa t

m

erg

ge lle

outer Molenk

at stra

ark np lpe

erkstraat mk

m To ek bro m Tom broe

Candelés traat

aat rugstr Kwab

50

d pa tie sta am Tr Beekwe g Be ekw eg

11

kscho o lpad

es ann

tr

Kw E a b 4 03 ru gs tra

Kl.K

Dreef

endr

Lind Groene

K

straat r jed astan

Rollegemsestraat at sestra

f vedree Hoe

kmol enstr

52

Rollegem plaats

g we

t traa nes

ers

Kan

Seg

em lleg Be de Ou Kl. Ka nn es tr

Monseigneur Waffelaertpad

se gem Be l le weg

51

w eg en Gro

f

f

mkn ok

Einde Munken doornstr

Einde Munken

Tom broe

ing Trambedd

raat

Begonia Tu park Rozen ee park rsla an

Ro

t nses

ei

Kli jtb

n pad

ree eD

reef Eikend

Roll ege

R beu ode ken dre e

Kapelwe

tra at

gs

at

g

elaan

13

Bellegem plaats

10

raat

Be

Pieters weg

s t er dreef

Ro

Steenlanderme ers

rweg Keize

Groeng we

aat aalstr Ronsev Ronsevaalstraat

nd rha Ijze

eers d em

aat str

8

ze Leu

Ro n

aat str

seva

da als tra at

Tobergse

Arg en

pe eu Kr

lst

alst

st

raat

r

ne aars iev Oo

eef ytdr Yserb

Bijn slaan

eg molenw Breden

‘t Rode Paard

9

‘t Rodeard Pa

an ecla sbro Ruu a Ann

t es

Kwa

rsn aa iev

Oo

Van

j ewi Had Jan

itagelaan Herm

padstraat

gem se straat

Volksberg

dermeers lan en Ste

elke weg Krom

Man

at

t raa

estra

st tte

Belle

eg isw hu

Stadion straat

od

essi Proc

be Au

os J. De C rg Groenhof lksbe Ton nenmakersstr Groenweg Vo Gareel makersstr Klompenr Manden makersst r makersst

em kerk Gr o Dries dr

BELLEGEM

oo

12

lle g

7

Straatje

at tra

at stra sie es oc Pr

s ge ra

St-

te ies Pr

M

ad anp

pad Man

Pereboom stuk

ute Ten Ho

t Pu

t

n

La

at

at

bro ye we g

stra rbos

eg serijksw Doornik

Sar

n Verlore

eg pew

Hof

Boskariere

t aa lstr

straa t

ke ry Pe

Ballings tra

Bee

eg w

rijk

g s we

ntineweg

Doornikse

Ka

Kre upel

t straa ette Rej

rnstraat doornstraat

Ca ndeléstra

14

Kw ab ru

Mortagn

at estra R ollegem s Korte straat str ek

o gelh Zwin

st boog Elle

g Elleboo

N 50

LUINGNE

st

en Moeskro sestraat

Kim pe m ole

t Binnens t r aa

lbe ek s eks estra es at tr

Aa l be

Aa

ol en

an

Sin W

MOESKROEN

ek

1

S ch orb e

Vinkenstr

La Lede uw se st r

Oud

Bu ss ch a

Wil le

d an otl Ro

d

ber gst raa t egen Vijfw

ra gost Mar

AALBEKE

t straa

Blauwkast

at

ier str a

Ko

Ster wegberg re

Pre is N514

st e enw eg

esk roe nse

e rstr

Luingnest raat

Mo

Luingnestraat

tee nw eg

ses

esk

Mo

Knok s traat

Draaiweg

olv eri jdr

W

roen

Brechtendale Fonte mee in rs stra at

raa t

pa

uw sest

Lampestr aat

sbo om

Krui

at

raa t

Markse straat

Ver Edwar meu d len straa t

pe s traat

L am

Lamp est ra

stst

Ze ve kote straa t Daalberg re a lg

t aa str ut to ken

t aa str ne ing Lu

svin

M

kendoo

Bo

Einde Mun

t traa pes Lam Fore

at nd rha Ijze

o

se

lle ge m

Ro

J.Bae rt

gems e

Rolle we g

mse Roll eg e

Panoram aat str

M

t traa

traat

at Brumie rst ra

at rstra mie

roeks

at tra g ewe Lant

Tomb

a ns Doom Kl St.Amandsdreef

ijse

kstraa t

t anstraa traat Leuzes

Tomb roe

Bru r rgst rebe Ster n tte

es kr oe

Schepenhuisst raat

ti e

B iers ru m

y

Do

sta

Doom e Pap Hoef smeden str

Tra m

n Gainrederstr w d

at stra

b ar t All Tra mst ati ep a

beke at Aalerkstr a k

eg osw

pa d

rs jde striaan l

str arie Kan erstr Lijst alstr a hteg Nac

Munkendoo

at

de Ou

weg Groen

at

str bbe stra ek s tr tere

Leuzestraat

tra

lho Kape at utstr Leemp tr els Merg

Kw ab ru gs

s ve

Kort e str

ugst raat

Willem Denijslaan st raat

stra Leuzestraat

Kw ab r

ornstraat Munkendo a at

Munk

g ewe Wall Kl ef erd re oost

rnst r

g we lle Wa

r wst Pe

osla an

e ha M

se a rk sweg Sint-Pieter

els tra at

re

Sasb

sc aa t

k oe lh

Balju eg enw

s

pe r C.V e

aat dstr Manpadstraat e

Ka ad osp at potstr a Smokkel e and r el V est tr Karoestijn anss w ix rm str se Fel me uys t Tim el B raa nst Cyri ma

M an p a

k ry stra erg tenb Gei f dree Walle

at aat sstr entje Mol Bu x

ram

e D’ Hu

ststr aat

aat estr lijk

rdje

str

at

oig Ko

eg dw Lan

ra osst Uilb

37

g em Kooilaats p

rijstr asto O. P se em oig Ko

at stra jes

Graaf

Mo ln t

f ee

wijk

ink Kon

at

Oo

SINT-DENIJS

lstra yke

Ten W a l l e

Per

Laa tste

e Lent

Dottenijse weg

Ten

lst raa t Kr eu pe

Elsb

t es arie

Doornikserijksweg

Bosk

Tontestraat

Hoogplaa tsstraat

t straa npad eg ksw serij rnik Doo Bredenmo le nw eg

raat ofst dr

sn vaar Ooie

Klijth

t raa sest em

raat test Ton

Doornikse rijksweg

SPIERE-HELKIJN

Ma a gd es tra at

igembos st Koo

raat

nestr aat

ste O Laat

Kazer

ef

La

ven eho Dri

eg eerw seh lbeek Hare

plan NIEUW KORTRIJK

ordje

N 50

Dottenijsestraat

t aa str

t straa Grote

t aa gstr bru Kwa

at eiboom stra Schr

Luingnestr

aat utstr reto Malg

73


plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk Spreekt/Iedereen Spreekt

Kortrijk Spreekt, ook met senioren

Meer dan 4.000 Kortrijkse gezinnen en mensen namen deel aan de actie Kortrijk Spreekt/Iedereen Spreekt. Dit is meer dan 1 op 8 Kortrijkse gezinnen. Aan Kortrijk Spreekt namen 2.765 gezinnen en mensen deel, waarvan 796 via de website en 1.879 via de 98 wijkcomitĂŠs. Aan Iedereen Spreekt namen 1.014 Kortrijkse senioren deel. Ook jongeren, kinderen, mensen met een beperking, nieuwe Belgen en kansarmen lieten van zich horen.

Ook de lokale dienstencentra in Kortrijk en deelgemeenten namen het aanbod van Kortrijk Spreekt met beide handen aan en bevroegen zowel bezoekers als mensen thuis.

Wat vinden de Kortrijkzanen belangrijk (score op /5)?

74

We zorgen voor veilige en vlotte fietsverbindingen

4,25/5

We investeren in veiligheid

4,08/5

We zetten met Kortrijk in op het verlagen van armoede en kinderarmoede

3,70/5

We zetten in op bovengronds meer groen en ondergronds meer parkeerplaatsen

3,44/5

We maken het winkel- en wandelgebied aantrekkelijker

2,95/5

We vormen Kortrijk om tot een klimaatstad

2,91/5

We geven Kortrijk Weide een fuifzaal, stadspark en zwembad

2,80/5

We moderniseren de stationsomgeving

2,75/5

We verlagen de Leieboorden

2,53/5

We vormen de Sinksenfeesten om tot een echt 4-daags stadsfestival

2,29/5

In amper veertien dagen bezorgden 1.014 Kortrijkse senioren een ingevulde vragenlijst terug. Het enthousiasme was heel groot om op deze manier hun stem te laten horen. De top vijf van de senioren is: 1. Investeren in veiligheid. Zowel in huis (wonen en toegankelijkheid) als op straat. 2. Verlagen van armoede en kinderarmoede. 3. Meer veilige en vlotte fietsverbindingen. 4. Het winkel- en wandelgebied aantrekkelijk maken. 5. Bovengronds meer groen en ondergronds meer parkeerplaatsen. Heel vaak werd gesuggereerd om niet enkel te werken aan een aantrekkelijke stadskern, maar zeker ook de rand te herwaarderen. Ouderen vragen meer aangepaste woonvormen, informatie en ondersteuning om hun bestaande woning aan te passen in functie van noden die met leeftijd te maken hebben. Daarnaast vragen ze meer aandacht voor de fietsveiligheid en de toegankelijkheid van wandel- en rustpaden (ook voor rollator- en rolwagengebruikers). Bovendien vragen ze speciale aandacht voor een betere mobiliteit, als wapen tegen eenzaamheid. Ook meer openbare toiletten en meer (betaalbare) parkeermogelijkheden zijn voor hen een prioriteit.


plan NIEUW KORTRIJK Jong Kortrijk Spreekt Op woensdag 13 februari 2013 kwamen een 50-tal jongeren, voornamelijk vanuit jeugdcultuurverenigingen en jeugdbewegingen, bijeen in een inspraakcafé. Dit kan de jongeren bekoren: • Kortrijk Weide met vooral de focus op JONG Kortrijk (fuiven, ontmoeten, samenwerken,…). Moet een ontmoetingsplaats worden tussen alle doelgroepen (skaters, muzikanten, dansers, BMXers,…). Graag een Indoor skatepark • Aandacht voor (kind)armoede • Betere fietsverbindingen • Sinksen uitbouwen tot een echt 4-daags stadsfestival • Meer veiligheid (heel afwisselend, soms heel belangrijk en soms helemaal niet) En dit vonden de aanwezige jongeren minder belangrijk: • Het winkel- en wandelgebied verfraaien • Kortrijk wordt een klimaatstad • Leieboorden verlagen

Kortrijkse Kinderen Spreken De stadscoalitie luistert ook naar de stem van kinderen. Team

Jeugd en de Warande betrokken kinderen via de mobiele speelpleinwerking van de Pretmobiel en speelpleinwerking Wasper. Ze lieten hen tekeningen maken van hun ideale speelplein. Het is de bedoeling om kinderen en tieners verder te betrekken via dergelijke initiatieven, maar ook via een heuse kindergemeenteraad en kinderwijkparlementen.

Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap Spreekt De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap bezorgde aan de stadscoalitie een reactie op de 10 engagementen. Tijdens de vorige legislatuur zijn vele mensen met een beperking er in Kortrijk op vooruit gegaan dankzij de inspanningen van vele partners. De adviesraad wil dit beleid verbreden en verdiepen. Een veertigtal organisaties zijn aangesloten bij de adviesraad, dialoog is fundamenteel binnen haar werking, daarom wil de raad inzetten op een regelmatig en constructief overleg met het stadsbestuur. Het thema toegankelijkheid snijdt dwars door alle levensdomeinen (mobiliteit en openbaar vervoer, wonen, winkelen, kinderopvang, groenaanleg, speelpleininfrastructuur, uitgaan,…) heen en heeft nood aan een integrale benadering. Het uitgangspunt daarbij is volgens de raad dat de leefomgeving bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar moet zijn voor iedereen en dit op een onafhankelijke (dus zonder hulp) en gelijkwaardige wijze. Betaalbaar en levenslang wonen is één van de speerpunten voor de raad in de komende beleidsperiode. Toegankelijkheid zou een aandachtspunt moeten zijn voor alle stedelijke beleidsdomeinen.

De Raad van Intercultureel Samenleven (RIS) Spreekt De adviesraad doet drie suggesties: • Samenleven bevorderen: ontmoetingsplaatsen creëren en diversiteit op een positieve manier uitdragen in de stadscommunicatie • Stad als werkgever: Kortrijk moet zijn voorbeeldfunctie waarmaken door voldoende nieuwe Belgen tewerk te stellen • Wonen: een geschikte en betaalbare woning voor iedereen (doorbreken angst of discriminatie bij de verhuurder)

75


plan NIEUW KORTRIJK Met betrekking tot de tien engagementen wil de RIS dat de stad steeds luistert en zich bewust is van wat er in de stad leeft. Het is niet evident om nieuwe Belgen te bereiken, dus daar moet specifieke aandacht naar gaan. Armoedebestrijding wordt als een prioriteit bevestigd door de RIS. Iedereen vindt veiligheid belangrijk, maar zoals het nu verwoord is, wordt een negatief beeld van Kortrijk opgehangen. We moeten oppassen dat dat beeld zichzelf niet bevestigt. Inzet op andere punten (bv. vergroenen, aanpakken stationsomgeving) kan de veiligheid bevorderen. De raad wijst op het belang om niet alleen repressief maar ook preventief te werken. Verder vraagt de raad om een bijzonder ambitieus integratiebeleid en om een levende stad, met een goed evenwicht tussen een ouder en een jonger publiek. Wat de stadsprojecten betreft, hecht de RIS het meeste belang aan het bestrijden van de armoede en aan Kortrijk klimaatstad. Hieronder de puntenverdeling: • • • • • • • • • •

76

Verlagen armoede: 5 Klimaatstad: 5 Vlotte fietsverbindingen: 4 Stationsomgeving: 4 (meer aandacht voor veiligheid) Fuifzaal, stadspark en zwembad: 3 (fuifzaal belangrijkste punt) Veiligheid: 3 Ondergronds parkeren: 2 Leieboorden verlagen: 2 Winkel- en wandelgebied: 1 4 dagen Sinksenfeesten: 1

Kortrijk Spreekt geeft armoede een stem A’kzie en Samenlevingsopbouw bespraken hun prioriteiten met de stadscoalitie. Ze presenteren 12 werken voor armoedebestrijding in Kortrijk. • • • • • • • • • • • •

De strijd tegen armoede wordt een beleidsprioriteit Investeren in wijken en in de mensen die er wonen Voldoende inkomen voor een menswaardig bestaan Verder bouwen aan een kwaliteitsvolle dienstverlening Betaalbare energie voor iedereen Meer sociale woningen Meer en betere dienstverlening voor kwetsbare huurders Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt Vrije tijd, cultuur en sport voor iedereen Aandacht voor gezondheid Werk op maat Opvoedingsondersteuning en schoolopbouwwerker


De stadscoalitie wil met iedereen graag in dialoog gaan over dit Plan Nieuw Kortrijk. Uw suggesties, opmerkingen en zelfs kritiek zijn welkom op burgemeester@kortrijk.be of via het gratis telefoonnummer 1777.

plan NIEUW KORTRIJK

Colofon Vormgeving: Team Communicatie, Stad Kortrijk Fotografie: Gerald Van Rafelghem, Foto HOL, Tiny Bogaerts, Stad Kortrijk, David Samyn, Tom Linster, Lectrr, Crepusculum Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk

plan NIEUW KORTRIJK

Plan Nieuw Kortrijk  

Het bestuursakkoord van de stadscoalitie dat op 21 maart 2013 werd voorgesteld.