Page 1

ECONOMIE KORTRIJK DIENSTVERLENING


Inleiding Met Economie Kortrijk heeft de stad Kortrijk een uniek aanspreekpunt voor alle Kortrijkse Ondernemers. Je kan er terecht met al jouw vragen over steunmaatregelen, inhoudelijke ondersteuning, hinder openbare werken, vergunningen, reglementering, ‌ Bepaalde vragen behandelt Economie Kortrijk zelf, voor andere vragen krijg je de basisinformatie en word je verder begeleid naar de correcte dienst binnen of buiten de stad. Bij Economie Kortrijk krijg je een accountmanager toegewezen, die jouw dossier opvolgt over de stadsdiensten heen. Zit je met vragen? Maak een afspraak met Economie Kortrijk! R Economie Kortrijk, Leiestraat 24, 8500 Kortrijk 056 27 73 33 | economie@kortrijk.be | www.kortrijk.be/ondernemen


Ondersteuning voor (startende) ondernemers Kortrijk Zaait – een commercieel pand vanaf € 150 per maand! Via Kortrijk Zaait biedt de stad bepaalde leegstaande commerciële panden aan voor een testperiode van 90 dagen, 6 maanden tot maximaal 1 jaar. Hiervoor sluit de ondernemer een gebruiksovereenkomst af met de eigenaar in de plaats van een traditioneel handelshuurcontract (3-6-9). Bovendien zijn de gebruiksvergoedingen een heel stuk lager dan de normale huurprijs. Na de Kortrijk Zaait testperiode hopen wij, samen met de eigenaar, op een verder gebruik van het pand onder de vorm van een handelshuurcontract. R Meer info: www.kortrijk.be/kortrijkzaait Facebook: www.facebook.com/zaait Twitter: www.twitter.com/kortrijkzaait


Stedelijke steunmaatregelen Starterspremie – tot € 4.000 voor een startende ondernemer! Ben je sinds minder dan twee jaar gestart in hoofdberoep? Dan kom je in aanmerking voor de starterspremie van de stad Kortrijk. De premie bestaat uit een terugbetaling van bepaalde gemaakte kosten en bedraagt maximaal € 4.000, afhankelijk van de locatie waar je start. R Meer info: www.kortrijk.be/producten/starterspremie

Leegstandspremie – tot € 5.000 om te starten in een leegstaand pand! Ondernemers die een structureel leegstaand pand betrekken, dat gelegen is in één van de stedelijke kernen, komen in aanmerking voor de leegstandspremie. Deze premie bestaat uit een terugbetaling van bepaalde gemaakte kosten en bedraagt maximaal € 5.000. R Meer info: www.kortrijk.be/producten/leegstandspremie

Premie voor nieuwe kinderopvanginitiatieven – Ontvang € 400 per gerealiseerde plaats! Start je een nieuw kinderopvanginitiatief in de stad Kortrijk of creëer je bijkomende plaatsen? Je kan beroep doen op inhoudelijke ondersteuning én op een premie vanuit de stad Kortrijk. De stad kent de premie toe na advies over de gevolgde begeleiding. De premie bedraagt € 400 per bijkomend gecreëerde plaats. Bij opstart in een gebied waar de nood het hoogst is, kan je een bonus van € 2.500 ontvangen. R Meer info: www.kortrijk.be/producten/premie-voor-nieuwekinderopvanginitiatieven


Toegankelijkheidspremies – tot € 2.000 per pand! Als je een pand voor ondernemingsdoeleinden toegankelijk(er) wil maken voor andersvaliden, kan je de toegankelijkheidspremie aanvragen. Deze premie bestaat uit een terugbetaling van 50% van de gemaakte kosten in het kader van de toegankelijkheid en bedraagt maximaal € 2.000. Deze premie vraag je aan vóór aanvang van de werken, nieuwbouw is uitgesloten. R Meer info: www.kortrijk.be/producten/toegankelijkheidspremie

Steunmaatregelen bij hinder. Ondervind je hinder door openbare werken? De overheden voorzien heel wat steunmaatregelen die je kunnen helpen deze moeilijke periode te overbruggen. Zo voorziet de Vlaamse Overheid in een rentetoelage, een inkomenscompensatievergoeding, … De stad Kortrijk voorziet in een mogelijke terugbetaling van de onroerende voorheffing en een vrijstelling op de belasting op het ongeadresseerd reclamedrukwerk. R Meer info: www.kortrijk.be/hinderwegenwerken

Steunmaatregelen andere overheden. Digitale subsidiedatabank R www.vlaio.be/subsidiedatabank

Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen R www.vlaio.be


Inhoudelijke ondersteuning Actie voor Starters – gratis inhoudelijke en materiële ondersteuning voor starters Wil je een eigen zaak opstarten of ben je recent opgestart met een eigen zaak? De Actie voor Starters, een initiatief van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM) en de Ondernemerscentra West-Vlaanderen, helpt je verder op weg. R Meer info: www.actievoorstarters.be

Starterslabo – begeleiding voor starters

(werklozen en ondernemers met een andere etnische afkomst) Ben je werkloos en wil je starten met een eigen zaak? Starterslabo is er voor jou! Starterslabo helpt je jouw idee te verfijnen en te komen tot een doordacht, doorleefd en gedragen businessplan. R Meer info: www.starterslabo.be

microStart – kredietoplossingen en gratis advies voor micro-ondernemingen Wil je starten als zelfstandige? Of heb je een duwtje in de rug nodig voor jouw huidige zaak? Ben je op zoek naar financiering en gratis advies? microStart verstrekt kredieten tot € 15.000 R Meer info: www.microstart.be

Dyzo – het anker voor ondernemers in moeilijkheden Heb je moeilijkheden als zelfstandig ondernemer? Dyzo kan je verder helpen op economisch, juridisch en psychologisch vlak via een team van gespecialiseerde beroepskrachten. Maak een afspraak via info@dyzo.be of 0800 111 06. R Meer info: www.dyzo.be


Reglementering en vergunningen Als ondernemer is het soms moeilijk om het bos door de bomen te zien in alle reglementering en vergunningen, … . Economie Kortrijk kan je hierin begeleiden en jou een overzicht bieden van welke vergunningen je nodig hebt om een bepaalde activiteit te mogen uitvoeren. Een overzicht van de meest courante reglementering en vergunningen vind je terug via het E-Loket voor Ondernemers. R Meer info: www.kortrijk.be/eloketvoorondernemers

Omgeving (Stedenbouw en milieu) – verbouwingen, functies, uithangborden, milieuvergunningen, … Stedenbouwkundige vergunningen zijn niet enkel noodzakelijk voor bouw- of verbouwingswerken. In bepaalde gevallen moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen voor het wijzigen van de functie (wonen, horeca, handel, kantoor, …) van een pand, of voor het plaatsen van een uithangbord. Voor bepaalde activiteiten moet je volgens de VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) over een milieuvergunning beschikken. Wij raden aan om - vóór je een huurcontract afsluit of overgaat tot aankoop van een pand - jezelf goed te informeren of jouw activiteit kan uitgevoerd worden op een bepaalde locatie en onder welke voorwaarden. Economie Kortrijk kan je basisinformatie bezorgen. Indien nodig, verwijzen zij jou naar een stedenbouwkundige- en/of milieuexpert.


Horeca – drankvergunning, terrassen, nachtvergunning, FAVV, … De horecasector is een sector met heel wat specifieke reglementering. Zo heb je enkele stedelijke vergunningen (drankvergunning, nachtvergunning, terrasvergunning), maar is deze sector ook onderworpen aan heel wat reglementering van andere overheden (FAVV, kansspelcommissie, …). Start je op in de horeca? Consulteer zeker onze website, je vindt er onder andere de handige startersbrochure van Horeca Vlaanderen op terug. R Meer info: www.kortrijk.be/horeca

Retail en diensten –openingsuren, taxi, … Ben je actief in de handel of verleen je een dienst? Ook voor deze sectoren heb je voor bepaalde activiteiten een specifieke vergunning nodig zoals bijvoorbeeld nachtwinkels, belwinkels, exploiteren van een taxidienst, handelszaken vanaf 400m² winkelvloeroppervlakte, … Bij Economie Kortrijk kan je ook terecht met vragen over de koopzondagen in Kortrijk, openingsuren en sluitingsdagen, FAVV, … R Meer info: www.kortrijk.be/handel-en-diensten

Industrie en creatieve makers De stad Kortrijk is rijk aan bedrijventerreinen. De Intercommunale Leiedal en vastgoedontwikkelaars staan in voor de verdere ontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen en de creatie van nieuwe terreinen. Op zoek naar ruimte om te ondernemen? Economie Kortrijk kan je ongetwijfeld verder helpen. De stad organiseert, samen met haar partners, ook specifieke projecten voor de creatieve makers. Zo was er het project Topzaak Kortrijk, met onder andere een ondernemerswedstrijd. R Meer info: www.kortrijk.be/industrie-en-creatieve-maakeconomie


Markten en foren Marktkramers kunnen bij Economie Kortrijk terecht om een plaats te krijgen op één van de openbare markten (maandagmarkt Kortrijk centrum, dinsdagmarkt parking Rietput Bissegem, vrijdagmarkt Overleie) of om op een andere plaats aan ambulante handel te doen. Kermisuitbaters kunnen bij ons ook terecht voor alle informatie over de Paasfoor en andere kermissen. R Meer info: www.kortrijk.be/markten-en-foren

Landbouw Zit je met vragen als landbouwer? Economie Kortrijk kan je verder op weg helpen. We roepen de schattingscommissie bijeen als je vermoedt schade te hebben aan teelten door natuurlijke weersomstandigheden. In het kader van landbouweducatie organiseren we ook ‘Met de klas de boer op’ voor leerlingen van het vijfde leerjaar. R Meer info: www.kortrijk.be/landbouw


Communicatie Via verschillende kanalen houdt de stad jou op de hoogte van evenementen en activiteiten voor ondernemers zoals Het Kortrijks Ondernemerscafé, nieuwe steunmaatregelen en reglementering, … Deze communicatie verloopt digitaal.

Website Op de website van de stad Kortrijk zal je heel wat informatie terugvinden voor ondernemers. Naast een E-Loket voor Ondernemers, een lijst van allerhande zaken waarmee je als ondernemer in aanraking kunt komen, vind je de informatie ook opgesplitst per sector. R Meer info: www.kortrijk.be/ondernemen

Bedrijvengids De stad Kortrijk beschikt over een digitale bedrijvengids. Deze bedrijvengids bevat alle actieve vestigingen die geregistreerd staan in de KruispuntBank van Ondernemingen (KBO). Geef jouw e-mailadres zeker op via de bedrijvengids van de stad. Dit e-mailadres zal worden gebruikt voor het verdelen van digitale nieuwsbrieven voor ondernemers, uitnodigingen voor Het Kortrijks Ondernemerscafé, communicatie over openbare werken in de buurt, berichten over gewijzigde reglementering voor ondernemers, nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers, … Zo ben je altijd op de hoogte van veranderingen. R Meer info: www.kortrijk.be/bedrijvengids

Ondernemerskalender Raadpleeg zeker de Ondernemerskalender van de stad Kortrijk. Verschillende ondernemersorganisaties (UNIZO, Voka, Syntra West, Ondernemerscentrum Kortrijk, erkende ondernemingsloketten, Horeca Vlaanderen, …) kunnen hun activiteiten laten opnemen in dit handige overzicht. R Meer info: www.kortrijk.be/ondernemerskalender

Nieuwsbrief Inschrijven op de nieuwsbrief Economie Kortrijk doe je via de bedrijvengids of de website. R Meer info: www.kortrijk.be/nieuwsbrief-economie-kortrijk


Erkende ondernemingsloketten in Kortrijk Bij de erkende ondernemingsloketten kan je terecht om jouw startersformaliteiten in orde te brengen, wijzigingen in de KBO door te geven, leurkaarten, formaliteiten FAVV, ‌ In Kortrijk zijn er momenteel 7 ondernemingsloketten. R Meer info: www.kortrijk.be/ondernemingsloketten

Acerta

Nijverheidskaai 3 bus 11, 8500 Kortrijk | 078 05 10 61 starters@acerta.be | www.acerta.be

Formalis

Kortrijksestraat 389D, 8500 Kortrijk | 056 27 04 08 kortrijk@formalis.be | www.formalis.be

Partena Professional Houtmarkt 9D, 8500 Kortrijk | 056 26 08 81 eol@start.partnea.be | www.partena-professional.be

Go Start (Securex)

Conservatoriumplein 21, 8500 Kortrijk | 056 23 68 22 kortrijk.go-start@securex.be | www.go-start.be

Xerius

Kennedypark 33B, 8500 Kortrijk | 056 54 95 90 ol.kortrijk@xerius.be | www.xerius.be

Zenito (ADMB)

Koning Leopold I-straat, 8500 Kortrijk | 056 32 46 10 admb.kortrijk@zenito.be | www.zenito.be

Zenito (UNIZO)

Lekkerbeetstraat 2, 8500 Kortrijk | 056 26 44 44 kortrijk@zenito.be | www.zenito.be


Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, K. Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk | Vormgeving: TeamCommunicatie Stad Kortrijk | Foto’s: Gerald Van Rafelgem | Versie 2016

Economie Kortrijk - Dienstverlening  
Economie Kortrijk - Dienstverlening  
Advertisement