Caricatures de Metges (2012)

Page 21

Al llarg dels anys 1910 i 1920, la notorietat de certs metges es tradueix en la producció d’una caricatura. Maria Lluïsa Quadras-Bordes, una de les dues germanes metgesses, fou immortalitzada amb el traç de Bagaria. El pioner de la radiolo-

gia, Cèsar Comas, i el mestre de digestòlegs de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Francesc Gallart, també formen part d’aquesta llista. El gran oftalmòleg Ignasi Barraquer va posseir una rica col·lecció de caricatures pròpies, algunes de les quals regalades pels seus pacients. En el marc del cinquantenari de la creació de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya (1928), s’organitzaren diverses exposicions, entre les quals

Agustí Pedro i Pons, catedràtic de Patologia Mèdica. Bon, La medicina catalana, 1936.

Pere Nubiola Espinós, catedràtic d’Obstetrícia. Jaume Passarell, Claustre de la Facultat de Medicina de la UB, 1932.

Jesús Maria Bellido Golferichs, fisiòleg. Bon, La medicina catalana, 1936.

Leandre Cervera Astor, fisiòleg. Bon, La medicina catalana, 1936.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.