Page 1

verleden, heden en toekomst

le passé, le présent et le futur

the past, the present and the future

Verversdijk europacollege

college of europe

collège d’europe


Voorwoord Vanaf de jaren zeventig heeft het Europacollege een gestadige uitbreiding gekend. Het aantal studenten op de campus Brugge groeide van vijftig naar meer dan driehonderd studenten. Met de jaren werden de academische programma’s en de extra-curriculaire activiteiten die het College organiseert uitgebreider en veelzijdiger. Daarnaast is het academisch, administratief en technisch personeel geleidelijk gestegen. Deze ontwikkeling deed de infrastructurele behoeften toenemen. Om deze reden werd in 1995 de site Verversdijk aangekocht met het doel ruimte te bieden voor auditoria, seminariezalen en kantoren. Jean-Luc Dehaene, toenmalig voorzitter van de Raad van Bestuur van het Europacollege en Baron Olivier Vanneste, toenmalig schatbewaarder van het Europacollege, lagen aan de basis van de start van de werken in 2001. De inhuldiging van de eerste fase van de site Verversdijk op 31 augustus 2007 was voor het Europacollege een belangrijke gebeurtenis. De inhuldiging van de tweede fase van de Verversdijk is een nieuwe mijlpaal. De restauratie van het voormalige jezuïetenklooster en het optrekken van nieuwe gebouwen binnen dit domein laten het Europacollege voortaan toe over de nodige ruimte te beschikken voor zijn gestadige groei in Brugge. Door zijn uitbreiding op de Verversdijk verstevigt het Europacollege zijn verankering in Brugge en draagt het bij tot de renovatie van een site met historische waarde. Het betekent de opwaardering van een stadsdeel dat lange tijd werd verwaarloosd. Het Bouwteam Architectenbureau Vanassche (Architecten Michel Van Langenhove en Xaveer De Geyter) verenigden in de eerste fase op een gedurfde manier traditionele restauratie met een uitgesproken moderne architectuur. Architect Benoît Delaey etaleerde zijn restauratiecapaciteiten in de tweede fase. Het 17de eeuwse gebouw werd in zijn oorspronkelijke staat hersteld en is nu een pareltje van restauratie. De ontvangst van professoren en studenten van het Europacollege op de Verversdijk is een duidelijke aanknoping met zijn verleden. Sinds de vestiging van de jezuïeten in het begin van de 17de eeuw, werden er op deze site bijna permanent onderwijsinstellingen ondergebracht.

2

verversdijk verleden, heden en toekomst


Vele Bruggelingen herinneren zich het Koninklijk Atheneum en de Rijksmiddenschool. Vandaag krijgt de educatieve rol van deze plaats een Europese dimensie. Voor een instelling als het Europacollege was de realisatie van een omvangrijk project zoals de Verversdijk op meerdere vlakken een ware uitdaging. Dit succes was enkel mogelijk dankzij de steun van velen en dankzij de ondernemingszin en de volharding van een aantal personen. De talrijke openbare instellingen en vele bedrijven die dit project financieel hebben gesteund zijn te vinden achterin dit boek. Het Europacollege is elk van hen heel dankbaar. Een speciale dankbetuiging moet gericht worden aan de Vlaamse Regering, die een belangrijk deel van de financiering van de Verversdijk voor haar rekening nam, alsook aan de Stad Brugge en de Provincie West-Vlaanderen, die het project onvoorwaardelijk steunden. Speciale dank gaat ook naar de Nationale Loterij die de beide bouwfasen financieel ondersteunden. Twee personen hebben zich binnen het College de voorbije jaren het project eigengemaakt en verdienen hier in het bijzonder vermeld te worden. Het betreft enerzijds Professor Norbert Vanhove die, onophoudelijk naar de nodige sponsors zocht en instond voor een rigoureus kostenbeheer, en anderzijds Mevrouw Lieve Verhaeghe die, dag na dag, de vorderingen van de werken en de uitrusting van de gebouwen opvolgde. De band tussen het Europacollege en de Stad Brugge gaf in Europa aanleiding tot de uitdrukking ‘l’esprit de Bruges’. Door deze uitbreiding van het College zal de Verversdijk bijdragen tot het versterken van die ziel en het imago van Brugge in Europa.

Paul Demaret Rector van het Europacollege

Íñigo Méndez de Vigo Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Europacollege

30 mei 2013

3


Foreword The College of Europe has experienced a steady expansion since the 1970s. The number of students on the Bruges campus has grown from fifty to over three hundred. Over the years, the academic programmes and the extra-curricular activities organised by the College have undergone development and diversification. In parallel, the number of academic, administrative and technical staff has gradually increased. This development resulted in additional infrastructural needs. Consequently, the Verversdijk site was purchased in 1995 in order to create space for lecture halls, seminar rooms, and offices. Mr Jean-Luc Dehaene, former President of the Administrative Council of the College of Europe, and Baron Olivier Vanneste, former Treasurer of the College of Europe, laid the foundations for the start of the works in 2001. The inauguration of the first phase of the Verversdijk site on 31 August 2007 was an important event for the College of Europe. The inauguration of the second phase of the Verversdijk is another milestone. The restoration of the former Jesuit monastery and the construction of new buildings within this domain provide the College of Europe from now on with the necessary space for its steady growth in Bruges. By extending its facilities to the Verversdijk, the College reinforces its links with the City of Bruges and has contributed towards the renovation of a site of historical value. This has allowed the rehabilitation of a district that had long been neglected. In the first phase, the architects’ firm ‘Bouwteam Architectenbureau Vanassche’ (Architects Michel Van Langenhove and Xaveer De Geyter) boldly combined traditional restoration techniques with a resolutely modern architecture. Architect Benoît Delaey showcased his restoration capabilities in the second phase. The 17th century building was restored to its original state and is now a gem of refurbishment. In welcoming professors and students of the College of Europe, the Verversdijk site is being reunited with its past. Since the arrival of the Jesuits at the beginning of the 17th century, the Verversdijk has almost continuously housed educational institutions. Many Bruges residents will remember the Royal Athenaeum and the State Secondary School. Today, this educational function takes on a European dimension.

4

verversdijk the past, the present and the future


For an institution like the College of Europe, the completion of a project on the scale of the Verversdijk was, in many respects, a real challenge, but one that has succeeded. However, this success would not have been possible without the support of many or without the drive and dedication of certain people. The names of the numerous public institutions and private companies that supported the project financially are listed further on in this book. The College of Europe wishes to express its gratitude to them. A special word of thanks must be addressed to the Flemish Government, which financed a large part of the Verversdijk, and to the City of Bruges and the Province of West Flanders, whose support for the project has been unfailing. Our special thanks also go to the National Lottery which financially supported the two construction phases. Special recognition is also due to two people in the College, who have become identified with the project during recent years: on the one hand, Professor Norbert Vanhove who was tireless in his search for the necessary sponsors and ensured rigorous cost management, and on the other hand, Mrs Lieve Verhaeghe who, day after day, supervised the progress of the works and fitting of the buildings. The ties which have linked the College of Europe and the City of Bruges are such that they have given rise throughout Europe to the phrase ‘l’esprit de Bruges’. By realising the expansion of the College, the Verversdijk project will contribute towards the strengthening of this spirit and towards the further promotion of the image of Bruges in Europe.

Paul Demaret

Íñigo Méndez de Vigo

Rector of the College of Europe

President of the Administrative Council of the College of Europe

30 May 2013

5


Préface Le Collège d’Europe a connu une expansion continue depuis les années 70. Ainsi, le nombre d’étudiants sur le campus de Bruges est passé de cinquante à plus de trois cents. Au fil des années, les programmes académiques et les activités extra-curriculaires organisées par le Collège se sont développés et diversifiés. Parallèlement, le personnel académique, administratif et technique s’est graduellement étoffé. Ce faisant, les infrastructures existantes montrèrent leurs limites. Ceci explique qu’en 1995, le Collège d’Europe ait fait l’acquisition du site du Verversdijk afin de disposer de plus d’auditoires, de salles de séminaire et de bureaux. Ce furent Jean-Luc Dehaene, alors président du Conseil d’administration du Collège d’Europe, et le Baron Olivier Vanneste, à l’époque trésorier du Collège d’Europe, qui œuvrèrent au lancement des travaux en 2001. L’inauguration, le 31 août 2007, de la première phase du site du Verversdijk fut un évènement d’importance pour le Collège d’Europe. Une nouvelle étape est maintenant franchie avec l’inauguration de la deuxième phase. La restauration de l’ancien cloître des Jésuites et la construction de nouveaux bâtiments sur le site permettent désormais au Collège d’Europe de disposer de l’espace nécessaire à sa croissance au sein de la Ville de Bruges. En s’étendant au Verversdijk, le Collège d’Europe a renforcé son ancrage à Bruges et a contribué à la rénovation d’un site d’intérêt historique. Ainsi, il revalorise une partie de la ville longtemps négligée. Dans la première phase, le ‘Bouwteam Architectenbureau Vanassche’ (les architectes Michel Van Langenhove et Xaveer De Geyter) maria de façon audacieuse des techniques de restauration traditionnelle avec une architecture résolument moderne. Lors de la deuxième phase, c’est l’architecte Benoît Delaey qui fit montre de ses capacités, remettant dans son état original le bâtiment du XVIIe siècle qui est à présent un modèle de restauration. En accueillant professeurs et étudiants du Collège d’Europe, le site du Verversdijk renoue avec son passé. Depuis l’implantation des Jésuites au début du XVIIe siècle, le Verversdijk a presque continuellement hébergé des institutions d’enseignement. Beaucoup de Brugeois se souviennent de l’Athénée royal et de l’École moyenne de l’État. Aujourd’hui, la fonction éducative du site prend une dimension européenne.

6

verversdijk le passé, le présent et le futur


Pour une institution de la taille du Collège d’Europe, la réalisation d’un projet de l’ampleur du Verversdijk a été à beaucoup d’égards un défi. Celui-ci a été relevé. Mais ce succès n’a été possible que grâce aux multiples soutiens dont le Collège a bénéficié et grâce à l’esprit d’entreprise et à la persévérance d’une série de personnes. Les noms des nombreuses institutions publiques et firmes qui ont apporté leur appui financier au projet sont indiqués à la fin de la présente brochure. A toutes, le Collège d’Europe exprime sa gratitude. Des remerciements tout particuliers sont adressés au Gouvernement flamand qui a pris une part très importante dans le financement du Verversdijk, ainsi qu’à la Ville de Bruges et à la Province de Flandre occidentale qui ont soutenu le projet de façon inconditionnelle. Les mêmes remerciements vont à la Loterie nationale pour son aide dans le financement des deux phases de travaux. Le Collège tient également à exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de deux personnes qui, au sein du Collège d’Europe, se sont consacrées au projet ces dernières années. Il s’agit, d’une part, du professeur Norbert Vanhove, qui a cherché sans relâche les soutiens financiers indispensables tout en assurant une gestion rigoureuse des coûts, et, d’autre part, de Madame Lieve Verhaeghe, qui a supervisé jour après jour le déroulement des travaux et l’équipement des bâtiments. Les liens qui unissent le Collège d’Europe et la Ville de Bruges ont donné naissance en Europe à l’expression ‘l’esprit de Bruges’. En favorisant l’expansion du Collège, le Verversdijk contribuera à renforcer cet ‘esprit’ et à promouvoir l’image de Bruges en Europe.

Paul Demaret Recteur du Collège d’Europe

Íñigo Méndez de Vigo Président du Conseil d’administration du Collège d’Europe

30 mai 2013

7


Verleden, heden en toekomst

Het Europacollege Het Europacollege is het eerste en meest gereputeerde instituut voor Europese postuniversitaire studies. Door het pan-Europese karakter van de hooggekwalificeerde docenten en van de studenten die uit heel Europa en zelfs ver daarbuiten komen, kan het dan ook als het meest ‘Europees’ aanzien worden. Het College biedt zijn studenten de unieke gelegenheid om in een echte internationale omgeving samen te leven en te werken. Geschiedenis Het Europacollege werd in 1949 gesticht te Brugge (België), door Europese vooraanstaande figuren zoals Salvador de Madariaga, Winston Churchill, Paul-Henri Spaak en Alcide de Gasperi, met de bedoeling een instituut op te richten waar universitaire gediplomeerden van de meest uiteenlopende nationaliteiten samen zouden kunnen studeren en leven.

8

verversdijk verleden, heden en toekomst

Een groep enthousiaste Bruggelingen, onder leiding van E.H. Karel Verleye, slaagde erin om het College naar Brugge te halen. Professor Hendrik Brugmans, één van de intellectuele leiders van de Europese Beweging in die tijd, werd de eerste Rector. Na de val van het communisme en in het zog van de veranderingen in Centraal- en Oost-Europa richtte het Europacollege, met de steun van de Europese Commissie en de Poolse regering, in 1993 een tweede campus op in Natolin (Warschau, Polen). Het College hanteert de formule ‘Eén College - twee campussen’ en wat destijds naar ‘l’esprit de Bruges’ verwees is nu ‘l’esprit du Collège’ geworden. De Rector leidt en coördineert alle activiteiten van het College op de twee campussen. De huidige Rector is Prof. Dr. Paul Demaret. Zijn voorgangers waren


R. Picht (†) (a.i.) (2002-31/01/2003), P. Akkermans (†) (2001-2002), O. von der Gablentz (†) (1996-2001), G. Fragnière (1993-1995), W. Ungerer (1990-1993), J. Łukaszewski (1972-1990) en H. Brugmans (†) (1950-1972). De Raad van Bestuur van het College, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de doelstellingen van de instelling, bestaat uit vertegenwoordigers van talrijke Europese regeringen waaronder de twee gastlanden. De huidige voorzitter is Íñigo Méndez de Vigo, Spaans Staatssecretaris van de Europese Unie. Vorige voorzitters waren J.-L. Dehaene, J. Delors, M. Marín González, D. Coens, F.-X. Ortoli, J. Rey en S. de Madariaga. Europa: samen leven en studeren De studenten, verspreid over beide campussen, komen uit meer dan 55 verschillende landen en spreken doorgaans drie tot vier talen. Ze hebben allemaal een universitair diploma behaald dat verband houdt met de postuniversitaire studies van het College. Velen onder hen hebben al een postgraduaat gevolgd. Hun gemiddelde leeftijd is 25 jaar. De toelatingsvoorwaarden zijn streng. De meeste studenten genieten van een volledige of gedeeltelijke studiebeurs.

Het éénjarig studieprogramma loopt van september tot eind juni en wordt in het Engels en het Frans, de twee werktalen van het College, onderwezen. Voor de studenten is het woonaspect een heel belangrijk onderdeel. Tijdens hun verblijf in het College leren ze leven en samenwerken in een reële multiculturele omgeving. Het Europacollege biedt postuniversitaire programma’s aan in Europese studies in rechten, politiek en administratie, internationale en diplomatieke betrekkingen, economie en in Europese interdisciplinaire studies. Deze academische programma’s brengen de studenten een gespecialiseerde kennis van de Europese dimensie in hun studiegebied bij en geven hen een diepgaande visie van Europa in zijn complexiteit. De professoren en experten van het College zijn afkomstig uit meer dan twintig Europese en andere landen waardoor de studenten met verschillende onderwijsmethodes worden geconfronteerd. Zoals de loopbanen van vele oud-studenten illustreren, opent een diploma van het Europacollege vele verrijkende professionele perspectieven in Europa en op internationaal niveau.

9


In de loop van het academiejaar hebben studenten van beide campussen de kans om conferenties van prominenten uit de politieke, diplomatieke en zakenwereld bij te wonen en met hen van gedachten te wisselen. In de voorbije jaren ontving het College onder meer* J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie; J. Buzek, President van het Europees Parlement; L. Coene, Minister van Staat en Gouverneur van de Nationale Bank van België; J. Fischer, Duits Minister van Buitenlandse Zaken; B. Gates, Voorzitter en Chief Software Architect van Microsoft; V. Giscard d’Estaing, Voorzitter van de Europese Conventie; A. Gül, President van Turkije; J.-C. Juncker, Eerste Minister van het Groothertogdom Luxemburg; Y. Leterme, Eerste Minister van België; A. Merkel, Bondskanselier van Duitsland; D. Miliband; Minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië; A. Milinkevich, Leider van de Oppositie in Wit-Rusland, K. Peeters, Minister-president van de Vlaamse Regering; J. Solana, Secretaris generaal van de Raad van de Europese Unie en Hoge Vertegenwoordiger van het GBVB; H. Thorning-Schmidt, Eerste Minister van Denemarken; J.-C. Trichet, Voorzitter van de Europese Centrale Bank; H. Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad en V. Yushchenko, President van Oekraïne. Daarnaast kunnen de studenten deelnemen aan studiereizen en debatten met vooraanstaande experten uit de academische en de beroepswereld. Dienst Ontwikkeling De Dienst Ontwikkeling steunt op de expertise en het wereldwijde netwerk van het Europacollege en biedt professionele diensten aan, voor en in samenwerking met universiteiten, openbare instellingen, privébedrijven en niet-gouvernementele organisaties over de hele wereld. *Hier vermeld met hun toenmalige functie. 10

verversdijk verleden, heden en toekomst

Activiteiten: professionele trainingsprogramma’s in Europese zaken, expertise en mogelijkheden tot academische samenwerking, diensten aan de instellingen van de Europese Unie en aan andere overheidsinstellingen, projectmanagement en partnerschappen, exclusieve netwerkmogelijkheden met experten van de Europese Unie, professoren, oud-studenten en partners. Partners van het Europacollege · Oud-studentenvereniging van het Europacollege www.coleurope-alumni.eu · Stichting Madariaga - Europacollege www.madariaga.org · Internationaal Comité van het Rode Kruis www.icrc.org · Universiteit van de Verenigde Naties/Vergelijkende Regionale Integratiestudies www.cris.unu.edu · Plaatselijk Comité voor het Europacollege, campus Brugge www.coleurope.eu/loccom.

Leerstoelen en onderzoekscentra · Alcoa Leerstoel ‘Energiebeleid van de Europese Unie’ www.coleurope.eu/chairs · ENP Leerstoel Europees Nabuurschapsbeleid www.coleurope.eu/enpchair · EP Geremek Leerstoel Europese Beschaving www.coleurope.eu/geremekchair · ‘Global Competition Law Centre’ www.coleurope.eu/gclc · InBev-Baillet Latour Leerstoel van de Europese Unie - Chinese Betrekkingen www.coleurope.eu/euChinaChair · TOTAL Leerstoel voor Europees Buitenlands Beleid www.coleurope.eu/totalChair · UNESCO Leerstoel voor het Recht op Onderwijs www.coleurope.eu/chairs


De voorgeschiedenis van de site Verversdijk De jezuïeten De prachtige site aan de Verversdijk is pas vanaf het einde van de 16de eeuw nauw met het onderwijs verbonden. Het is de plaats waar de Brugse jezuïeten hun klooster en school uitbouwden. In 1570 komen twee jezuïetenpaters zich in Brugge vestigen en dankzij de niet aflatende steun van toenmalig bisschop Remi Drieux kregen ze uit Rome de toelating om hier in de stad een groot college op te richten. In afwachting van de realisatie van hun prestigieus project verbleven ze in het huis De Lecke op het Sint-Jansplein en maakten voor hun religieuze diensten gebruik van de (nu verdwenen) Sint-Janskerk op het plein. Kort na het Calvinistisch Bewind (15781584) gaan ze intens op zoek naar een geschikte plaats om een college met allure uit te bouwen. In 1595 kan de bloeiende Sociëteit Jesu twee grote huizen, waaronder het voormalige huis Adornes aan het SintMaartensplein van de heer van Moscron aankopen. Tussen 1596 en 1638 kopen de jezuïeten maar liefst veertig huizen en werkplaatsen op van ververs in het bouwblok Sint-Maartensplein, Boomgaardstraat, Kandelaarstraat, Verversdijk en Hoornstraat. Het grote huis Moscron gebruiken ze tijdelijk als school en residentie, terwijl een buurwoning dienst doet als kapel. Ondertussen werden ambitieuze bouwplannen opgemaakt en het woningblok bouwrijp gemaakt. Een nieuw gebouw voor een college wordt in 1607-1610 opgetrokken aan de kant van de Boomgaardstraat en dit met financiële hulp van de Stad Brugge en het Brugse Vrije. De leiding van de bouwwerken berustte bij de Brugse meester-metselaar Jacques Huyssens. Hij was

de vader van architect-lekenbroeder Pieter Huyssens (1577-1637), die vanaf 1619 de prachtige jezuïetenkerk aan het Sint-Maartensplein zal bouwen. Pieter Huyssens is ook de architect van de jezuïetenkerken in Maastricht en Namen en werkte mee aan de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. Pas in 1693 heeft de gemeenschap opnieuw voldoende middelen om de site uit te breiden met een nieuwe residentie. Een eerste ontwerp kreeg goedkeuring van Rome maar werd niet uitgevoerd. In 1699 startte men met de bouw van de kloostervleugel aan de kant van de Verversdijk, die als residentie voor de paters en als infirmerie werd ingericht. Op hetzelfde ogenblik werd een (nu verdwenen) huisbrouwerij gebouwd. De kloostervleugel is mogelijk ontworpen door jezuïetenbroeder Willem Lambrichts en uitgevoerd onder leiding van de Brugse meestermetselaar Zegher Acket. Deze vleugel werd in twee fasen opgetrokken en afgewerkt eind 1701. De straatgevel aan de kant van de Verversdijk werd wel rond 1865 bepleisterd, maar de zij- en tuingevels vertonen de typische kenmerken van de barokstijl door het gebruik van baksteen verfraaid met witte natuursteen. Het interieur bevat nog veel authentieke en verrassende bouwelementen. De lange gang is overkluisd met graatgewelven op gordelbogen, steunend op kraagstenen in rococostijl. De gewelven en de kraagstenen dateren volgens de bouwrekeningen uit 1753. Via een fraaie arduinen trap bereikt men de verdieping. De jezuïetenorde werd in 1773 door keizerin MariaTheresia afgeschaft en al op 20 september van dat jaar werd ook de Brugse vestiging gesloten en gedeeltelijk openbaar verkocht.

verversdijk verleden, heden en toekomst

11


Het Koninklijk Atheneum en de Rijksmiddenschool De collegevleugel aan de Boomgaardstraat werd niet verkocht en deed aanvankelijk dienst als Theresiaans college, later zijn er catecheselessen voor de armen gegeven en in 1792 gebruikten de Brugse Jacobijnen de aula als vergaderruimte. Begin 19de eeuw werd de benedenverdieping als paardenstal en als opslagplaats gebruikt en in 1832 werd deze vleugel hersteld en omgevormd tot klaslokalen voor het atheneum. Twintig jaar later verhuisde het atheneum met het bijhorende pensionaat naar de vleugel aan de Verversdijk, die tot dan in gebruik was als cavaleriekazerne. Uiteraard had dit een grote tol geëist van het gebouw en waren heel wat renovatiewerken nodig. De verbouwing met herbestemming werd in 1852 uitgevoerd naar het ontwerp van de stadsarchitect JeanBrunon Rudd, die nog verschillende schoollokalen bijbouwde: onder meer de poortingang aan de Verversdijk, de (gesloopte) vleugel aan de Kandelaarstraat waar nu de nieuwbouw naar ontwerp van architect Xaveer De Geyter is gekomen (2005), een portierswoning en een bijkomende toegangspoort.

12

verversdijk verleden, heden en toekomst

De fraaie zolder van de reievleugel De zolder van de reievleugel dateert uit 1699-1702 en is in één bouwfase opgetrokken. De gaaf bewaarde eikenhouten kap is opgebouwd met 16 dubbele schaargebinten die over ruim 45 meter zijn verdeeld. In de nok zijn ze met nokgebinten en een nokbalk versterkt. Sporen van tussenwanden en bevloering wijzen op de vroegere functie als slaapzaal van leerlingen en soldaten. Archiefonderzoek bracht aan het licht dat Joos Nolf als belangrijkste meester-timmerman was betrokken bij de opbouw van het gebinte. Nolf was vanaf 1674 ingeschreven in het ambacht. Hij en zijn leerknapen werden in februari 1700 uitbetaald voor het timmerwerk. De leien dakbedekking werd geleverd en geplaatst door Pieter Smuyck.


Het is ook dan dat de reiegevel werd bepleisterd en een meer neoclassicistische allure kreeg. In 1890 werd het pensionaat afgeschaft en vanaf 1898 tot 1930 werd de verdieping omgetoverd tot het ‘Musée de peinture moderne’ voor Brugge. De daar tentoongestelde kunstwerken werden in 1931 overgebracht naar het toen pas gebouwde Groeningemuseum en zo werd de verdieping heringericht met klaslokalen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de school wel opgeëist door het Duitse leger en werd de zolder als slaapzaal voor matrozen gebruikt. Tijdens de restauratie is in 2003 een Duitse postkaart, geadresseerd aan een matroos uit die periode teruggevonden. In 1960 verhuisde het atheneum naar een nieuw complex in de Sint-Clarastraat en de Rijksmiddenschool, die al vanaf 1852 in de vleugel aan de Boomgaardstraat onderdak had gevonden en waarvoor in 1865 bijkomende klassen waren gebouwd, maakte dan ook gebruik van de reievleugel. In 1990 echter verliet ook de Rijksmiddenschool definitief het complex. Het Europacollege werd de nieuwe eigenaar Gelukkig werd het Europacollege in 1995 de nieuwe eigenaar en ambitieuze restauratieplannen en nieuwbouwvoorstellen werden uitgewerkt. De ontwerpen voor de restauratie van de reievleugel en de nieuwe site werden getekend door het bouwteam Architectenbureau Vanassche samen met Michel Van Langenhove. Tussen 2002 en 2007 werd de reievleugel gerestaureerd. De nieuwe vleugels in sierbeton zijn in een bewust hedendaagse stijl opgetrokken en bleven uiteraard niet onbesproken. In het voormalige jezuïetenklooster en in de

nieuwe vleugels zijn kantoren voor de academische staf, leslokalen en twee auditoria ingericht. Het binnenplein is een verrassende ruimte geworden. Op 31 augustus 2007 werd de site Verversdijk van het Europacollege feestelijk ingehuldigd. Maar de werken waren nog niet af. Tussen 2010 en 2013 kon de vleugel van het voormalige jezuïetencollege aan de Boomgaardstraat gerestaureerd worden naar het ontwerp van architect Benoît Delaey uit Brugge. Dit gebouw is bijna 45 meter lang en 20 meter hoog. De benedenverdieping was oorspronkelijk in vijf klassen ingedeeld die ook door afzonderlijke buitendeuren in de westgevel bereikbaar waren. Op de eerste verdieping was een aula ingericht, die vaak voor toneelopvoeringen werd gebruikt. De restauratie hield rekening met de oorspronkelijke indeling van het gebouw en alle later ingebouwde muren en plafonds zijn uitgehaald om de oorspronkelijke ruimtelijkheid te herstellen. De balklagen werden op de benedenverdieping hersteld en op de eerste verdieping vernieuwd. Om de oorspronkelijke ruimtelijkheid te beschermen zijn de nieuwe kantoorruimtes met lichte wanden, die niet tot aan de balken reiken, van elkaar gescheiden. Een lift en een bijkomende trap werden in een nieuw beglaasd trappenhuis aan de noordkant van het gebouw geïnstalleerd. Tenslotte is met de restauratie van de waardevolle renaissancepoort aan de Boomgaardstraat de herbestemming van dit unieke complex voltooid. Bovendien kreeg het Brugs architecturaal erfgoed een meerwaarde. Het Europacollege wou met deze prestigieuze realisatie bijdragen tot het versterken van het imago van Brugge in Europa.

13


14

verversdijk verleden, heden en toekomst


Archeologische vondsten op de site Verversdijk Tussen 1998 en 2005 was de Brugse Stedelijke Archeologische Dienst (nu omgedoopt tot Raakvlak) actief op de site Verversdijk voor de begeleiding van de nieuwbouw en restauratiewerken. Bij de laatste twee campagnes werd op basis van het Verdrag van Malta (de Europese wetgeving inzake archeologie) een belangrijke financiële bijdrage geleverd door het Europacollege. Waar werd gevreesd dat de jezuïetenbouwwerken en de 19de-eeuwse schoolgebouwen alle vroegere sporen hadden uitgewist, hebben ze er integendeel voor gezorgd dat het bodemarchief, tussen de muren in, vrij goed werd bewaard. De ophoging van een nat terrein De oudste sporen op het terrein dateren uit de 13de eeuw. Er werd vastgesteld dat er zich in de ondergrond een opgevulde geul bevindt, waarvan de Sint-Annarei een gekanaliseerd overblijfsel is. Vermoedelijk was het gebied tot in het begin van de late middeleeuwen een drassig, onbebouwbaar terrein. Bij de ophoging in het begin van de 13de eeuw werden wellicht houten beschoeiingen gebruikt om de aangevoerde grond te stabiliseren. Op meer dan twee meter onder het huidige loopniveau werd een complexe constructie aangetroffen, die bestond uit een aantal zeer zware vierkante balken, met daartussen een soort beschoeiing van verticale en horizontale planken. Het hout was voor het merendeel recuperatiemateriaal. De planken waren wellicht afkomstig van afgebroken houten huizen. Een ververswijk Vanaf de tweede helft van de 13de eeuw was er op het terrein voor het eerst bewoning. De archeologen

konden tijdens twee grote opgravingscampagnes voor de eerste maal in Brugge de resten van een nagenoeg onverstoord huizenblok onderzoeken en documenteren. Van enkele van deze huizen werden in de kelders van het pand langs de Verversdijk de muren en vloeren aangetroffen. Verder werden ook een aantal bakstenen constructies, verschillende houten structuren, evenals grote bakstenen beerputten aangetroffen. Het meest fascinerend was ongetwijfeld de ontdekking van de resten van verscheidene verversateliers. Ze zijn te koppelen aan de vermeldingen van blauwververs en roodververs uit de geschreven bronnen. Er werden op verschillende plaatsen half in de grond ingewerkte stookplaatsen teruggevonden, waarboven de verfbaden in koperen ketels warm werden gehouden. Aangezien de restanten van de vuurhaarden zeer fragmentair zijn, is het moeilijk details over vorm en bovenbouw te achterhalen. De beperkte gegevens wijzen op een afgeronde, wellicht ovale vorm. Bij één van de stookplaatsen was ook nog een stookkanaal aanwezig. Ook zeldzame resten van planten zoals meekrap en wouw werden aangetroffen. Meekrap is een plant, waarvan de wortels worden gebruikt om textiel rood te verven. De plant wouw kleurt geel. Beide kleurstoffen worden door de roodververs gebruikt. De aanwezigheid van wede, een plant die naar de blauwververs zou verwijzen, werd nog niet vastgesteld. Naast verfplanten vond men ook heel wat turf, die toen als brandstof werd gebruikt. Het Hof van Adornes en het Hof van Moscron Behalve deze ververswoningen en -ateliers werden ook de imposante funderingen van het Hof van Adornes en een aantal muurresten van het Hof van

15


Moscron ontdekt. Anselm Adornes is een befaamde Brugse 15de-eeuwse diplomaat en politicus. Het Hof van Moscron bevindt zich centraal in het huizenblok tussen Sint-Maartensplein en Verversdijk. Tot de structuren die waarschijnlijk met het Hof van Moscron in verband gebracht moeten worden, behoort ook de fundering van een traptoren. Verder kwam er ook een gemetselde waterput met natuurstenen vloer aan het licht. De waterput diende niet om grondwater uit te putten, maar werd bevoorraad door een loden buis die ongeveer op halve hoogte in de put uitkwam. Het Hof van Moscron is een van de weinige privéwoningen met een aansluiting op de middeleeuwse waterleiding. De waterput werd gevoed via een verbindingsbuis met deze aansluiting. Al van in de 14de eeuw zijn er ook riolen die voor een vlotte afwatering naar de Reie zorgen. Overblijfselen van de jezuïeten Tijdens de restauratie van de vleugel aan de Verversdijk werd een beerput opgegraven, die verband houdt met de verblijven van de jezuïeten en de infirmerie die in dit pand waren ondergebracht.

16

verversdijk verleden, heden en toekomst

Wat een beerput kan leren Het afval uit een beerput kan ons heel wat vertellen over het dagelijks leven uit vroegere tijden en over de mensen die de put hebben gebruikt. In een van de beerputten op de site werd een bijzondere kom aangetroffen, die volledig versierd was met goudkleur op een witte tinglazuur. Dit soort aardewerk is afkomstig uit de streek van Valencia in Spanje en aan de hand van de versiering kan de kom gedateerd worden het begin van de 16de eeuw. Dit vertelt ons dat de beerput zeker nog tot in het begin van de 16de eeuw in gebruik was, en dat de bewoners rijk genoeg waren om dergelijk luxe aardewerk aan te kopen! Een tweede reden waarom beerputten altijd interessante contexten zijn, is dat niet alleen aardewerk maar ook organisch materiaal er goed bewaard blijft. Dit gaat van botmateriaal, zaden en pitten over lederen schoenzolen en houten voorwerpen tot zelfs repen textiel die uiteraard als toiletpapier werden gebruikt... Een 15de/16de-eeuwse beerput leverde o.a. een bijna gaaf lederen kinderschoentje op.


De vulling van de put dateert uit de 18de eeuw en bevat Chinees porselein, majolica, faience, steengoed en heel veel glas. Bijzondere vondsten zijn onder meer wijwatervaatjes, fragmentjes bladgoud en heel wat kleinoden, zoals knopen, kammen, speelschijven en dergelijke. Het aandeel van kamerpotten, zalfpotten en rijker tafelgerei is groot. Ook de vulling van een bakstenen riool bestaat uit afval uit de 17de tot begin 18de eeuw, dat er wellicht door de jezuïeten werd ingegooid. Enkele bijzondere vondsten zijn glazen met het IHS monogram (de naam van Jezus in het Oudgrieks) en een miniatuur zonnewijzer uit ivoor. Eén vondst is ouder en dateert uit de middeleeuwen. Het gaat om een gouden ring die in één van de voegen tussen de bakstenen van de rioolvloer werd aangetroffen. De ring draagt het opschrift ‘en bon an’. Naar onze tijd vertaald, zou er ‘gelukkig nieuwjaar‘ staan, een origineel nieuwjaarsgeschenk.

Sanitaire resten uit de 19de - vroeg 20ste eeuw Bij de opgravingen kwamen, naast middeleeuwse sporen, ook gegevens uit een latere periode tevoorschijn. Diverse 19de-eeuwse verbouwingen zijn in de bodem herkenbaar. Een overwelfde rechthoekige beerput in de noordwestelijke hoek van het terrein is waarschijnlijk in verband te brengen met het (nu verdwenen) huis van de schooldirecteur. Op een kadasterplan uit 1854 staat in deze hoek een klein gebouw met vierkant grondplan, het toilet. De inhoud van de beerput leert ons iets over de gebruikers ervan, in dit geval het gezin van de schooldirecteur. Dat er een vrouw in huis was, blijkt uit de vele Parijse parfumflesjes en de talrijke zalfpotjes die mogelijk cosmetica bevatten. Verder is er heel wat aardewerk dat een fabrieksmerk vertoont. Verschillende stukken zijn afkomstig uit de Regoutfabriek te Maastricht. Daarnaast zijn er fragmenten van pijpen, drinkglazen en nog veel meer. Het geheel dateert vermoedelijk uit het eind van de 19de en begin van de 20ste eeuw.

verversdijk verleden, heden en toekomst

17


The past, the present and the future

The College of Europe The College of Europe was the first and is one of the most reputed institutes of European postgraduate studies. It attracts a highly qualified pan-European faculty and welcomes students from across the entire continent and further afield. The College offers the opportunity to its students to work in and experience a real international environment without frontiers. History Founded in Bruges (Belgium) in 1949 by leading European figures such as Salvador de Madariaga, Winston Churchill, Paul-Henri Spaak and Alcide de Gasperi, the idea was to establish an institute where university graduates from many different countries could study and live together. A group of Bruges citizens led by the Reverend Karel Verleye succeeded in attracting the College to Bruges, and Professor Hendrik Brugmans, one of the intellectual 18

verversdijk the past, the present and the future

leaders of the European Movement of the time became its first Rector. After the fall of communism, and in the wake of the changes in Central and Eastern Europe, the College of Europe campus at Natolin (Warsaw, Poland), was founded in 1993 with the support of the European Commission and the Polish Government. The College now operates as ‘one College - two campuses’ and what was once referred to as the ‘esprit de Bruges’ is now known as the ‘esprit du Collège’. The Rector directs and coordinates all College activities over both campuses. The current Rector is Prof. Dr. P. Demaret. Former Rectors: R. Picht (†) (a.i.) (200231/01/2003), P. Akkermans (†) (2001-2002), O. von der Gablentz (†) (1996-2001), G. Fragnière (1993-1995), W. Ungerer (1990-1993), J. Łukaszewski (1972-1990) and H. Brugmans (†) (1950-1972).


The Administrative Council of the College, which is responsible for implementing the institute’s objectives, includes representatives from many European governments, including the two countries hosting the College. The current President is Íñigo Méndez de Vigo, Spanish Secretary of State for the European Union. Former Presidents are J.-L. Dehaene; J. Delors; M. Marín González; D. Coens; F.-X. Ortoli; J. Rey and S. de Madariaga. Study and experience Europe Across both campuses, students come from over 55 countries and usually speak three to four languages. All have completed a university degree in a field appropriate for participation in the College’s postgraduate programme, and quite a number already hold a postgraduate degree. Their average age is 25. Entry requirements are strict. Most accepted students are awarded whole or partial scholarships. The one year programme lasts from September until the end of June and is taught in the two working languages of the College, English and French. The residential aspect of College life is a vital component

of the student experience, as students learn to live and work together and essentially discover how to operate in an international environment. The College of Europe offers postgraduate programmes in European law, European politics and administration, EU international relations and diplomacy studies, European economics and European interdisciplinary studies. Its academic programmes provide students with a specialised grounding in the European dimension of their fields of study; as well as an indepth understanding of Europe in all its complexity. As College professors and experts come from more than twenty countries throughout Europe and beyond, a wide range of teaching methods are used. As the careers of many of its alumni illustrate, the College degree opens up rewarding professional prospects in Europe and at the international level. During the academic year, many leading political, diplomatic and business figures come to Bruges and Natolin (Warsaw) to address the students.

19


During the past years, these have included* J.M. Barroso, President of the European Commission; J. Buzek, President of the European Parliament; L. Coene, Minister of State and Governor of the National Bank of Belgium; J. Fischer, Minister of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany; B. Gates, Chairman and Chief Software Architect, Microsoft; V. Giscard d’Estaing, President of the European Convention; A. Gül, President of the Republic of Turkey; J.-C. Juncker, Prime Minister of Luxembourg; Y. Leterme, Prime Minister of Belgium; A. Merkel, Chancellor of the Federal Republic of Germany; D. Miliband, Minister of Foreign Affairs of the United Kingdom; A. Milinkevich, Leader of the Belarusian Democratic Opposition; K. Peeters, Minister-President of the Flemish Government; J. Solana, Secretary General of the Council of the European Union and High Representative of the European Union for the CFSP; H. Thorning-Schmidt, Prime Minister of Denmark; J.-C. Trichet, President of the European Central Bank; H. Van Rompuy, President of the European Council and V. Yushchenko, President of Ukraine. In addition, students can participate in debates and conferences with leading experts from the academic and professional fields and also take part in educational study trips. The Development Office The Development Office relies on and complements the College of Europe’s expertise and worldwide network and provides professional services for and in cooperation with universities, public bodies, private companies and non-governmental organisations all over the world. Its portfolio includes professional training programmes in EU affairs, expertise and opportunities for

academic cooperation, services for EU and other public institutions, project management and partnerships, exclusive networking possibilities with EU professionals, professors, alumni and partners. College Partners · The Alumni Association of the College of Europe www.coleurope-alumni.eu · The Madariaga - College of Europe Foundation www.madariaga.org · The International Committee of the Red Cross (ICRC) www.icrc.org · The United Nations University/Comparative Regional Integration Studies www.cris.unu.edu · The Local Committee for the College of Europe, Bruges campus www.coleurope.eu/loccom Chairs and Research Centres · European Neighbourhood Policy Chair www.coleurope.eu/enpchair · EP Geremek European Civilization Chair www.coleurope.eu/geremekchair · InBev-Baillet Latour Chair of European Union - China Relations www.coleurope.eu/EUChinaChair · TOTAL Chair of EU Foreign Policy www.coleurope.eu/TOTALChair · UNESCO Chair for the Right to Education www.coleurope.eu/chairs · Global Competition Law Centre www.coleurope.eu/gclc · ALCOA Foundation Chair of ‘EU Energy Policy’ www.coleurope.eu/chairs

*Listed here with their function at the time of the visit.

verversdijk the past, the present and the future

21


History of the Verversdijk site The Jesuits The outstanding site along the Verversdijk has been associated with the educational history of Bruges since the end of the 16th century. This was the place where the Jesuits chose to build its school and monastery. Two Jesuit priests settled in Bruges in 1570. Thanks to the unwavering support of the then bishop, Remi Drieux, they were granted permission by Rome to set up a great college here in the city. Pending the completion of their prestigious project, they occupied premises in the ‘De Lecke’ house on the Sint-Jansplein (St. John’s Square) and for their religious devotions made use of the (now defunct) Sint-Janskerk (St. John’s Church) on the square. Shortly after the period of Calvinist Rule (1578-1584), they actively sought a suitable location in which to establish a high-status college. In 1595 the Jesuits were able to acquire two large houses, including the former ‘Adornes’ house owned by the Lord of Moscron on the Sint-Maartensplein (St. Martin’s Square). Between 1596 and 1638 the Jesuits purchased more than 40 dyer’s houses and workshops in the city block bounded by the Sint-Maartensplein, the Boomgaardstraat, the Kandelaarstraat, the Verversdijk and the Hoornstraat. The mansion of the Lord of Moscron was temporarily used as a school and residence, while an adjacent building served as a chapel. Meanwhile, ambitious building plans were drafted and the site cleared for building. Between 1607 and 1610 a new wing for a college was added on the side of the

22

verversdijk the past, the present and the future

Boomgaardstraat. The building work was subsidised by both the City of Bruges and the Liberty of Bruges. The project was entrusted to master-mason Jacques Huyssens. He was the father of the architect and sometime lay-brother Pieter Huyssens (1577-1637), who from 1619 onwards was in charge of the construction of the Jesuit church on the Sint-Maartensplein. Pieter Huyssens was also responsible for the design of Jesuit churches in Maastricht and Namur and worked on the Carolus Borromeus Church in Antwerp. Only in 1693 did the Jesuit community have sufficient resources again to expand the site with a new residence. A first draft was approved by Rome but not implemented. In 1699 work was started on a new monastic wing along Verversdijk. This wing was intended to provide accommodation for the brothers and to house an infirmary. An in-house brewery (no longer in activity) was constructed at the same time. This monastery wing may have been designed by the Jesuit brother Willem Lambrichts and executed under the direction of master-mason Zegher Acket. The wing was built in two stages and finished late 1701. The façade along the Verversdijk was plastered over around 1865, but the side and garden gables show all the characteristics of the Baroque style, with its typical use of bricks and white stone decoration. The interior still contains many original and surprising building features. The long corridor is roofed with herring-bone vaulting, mounted on perpendicular arches and corbels in the Rococo style. The vaulting and the corbels date from 1753. An impressive ashlar staircase leads to the first floor.


The Jesuit order was finally abolished by Empress MariaTheresa in 1773. On 20 September of that same year the order’s premises in Bruges were closed and part of their property was put up for sale by public auction. The Royal Athenaeum and the State Secondary School The wing of the college along the Boomgaardstraat was not sold and initially served as a Theresa College. It was later used to teach catechism to the children of the poor and in 1792 its auditorium was used by the Bruges Jacobins as a meeting room. In the early 19th century, the ground floor was converted into a stable and storage area and it was not until 1832 that the decision was taken to transform the wing back into classrooms for the local athenaeum. The Royal Athenaeum - complete with accommodation for its boarding pupils - moved back into the Verversdijk wing in 1852, before which time it had temporarily been used as a cavalry barracks. This ‘military occupation’ had inevitably taken its toll of the buildings and significant renovation work was required.

The beautiful attic of the canal wing The attic of the canal wing dates from 1699-1702 and was built in a single stage. The well-preserved oak canopy is supported on 16 scissor trusses, divided over a total length of some 45 metres. There is additional strengthening in the roof ridge, in the form of a ridge piece and ridge braces. Traces of partitions and flooring suggest that this area was once used as sleeping quarters for students and (later) soldiers. Research into local archives has revealed that Joos Nolf was the most important of the master-carpenters involved in the construction of the truss work. Nolf was first registered as a member of his trade guild in 1674, and he (together with his apprentices) was paid for the work on the attic in February 1700. The outer slate roof was provided and installed by Pieter Smuyck.

23


The restoration with conversion was carried out in 1852 based on a design by the then city architect, Jean-Brunon Rudd. Rudd added several new features, including the entrance gateway on the Verversdijk, the new (but now demolished) wing on the Kandelaarstraat, which has since been replaced by a new building designed by architect Xaveer De Geyter (2005), a gatekeeper’s lodge and an additional minor entrance. The canal gable was also plastered over at the same time, to give the façade a more neoclassical appearance. The boarding school was decommissioned in 1890 and the first floor was from 1898 to 1930 turned into the Bruges Museum for Modern Paintings. These exhibits of contemporary art were transferred to the newly constructed Groeninge Museum in 1931 and the first floor was once again reconverted into classroom space for the Athenaeum. During the First World War, the entire complex was commandeered by the German army, and the attic provided sleeping facilities for members of the navy. During the restoration, a German postcard addressed to a sailor from that period was discovered in the attic in 2003. In 1960 the Athenaeum moved to a new location in the Sint-Clarastraat. The State Secondary School - which had been using the Boomgaardstraat wing since 1852 and for which additional classrooms were added in 1865 - now took over the entire canal wing. In 1990 it was the turn of the State Secondary School to leave the complex for good.

The College of Europe became the new owner Fortunately, the building was bought by the College of Europe in 1995 and the new owner developed an ambitious project of renovation and new building works. The designs for the restoration of the canal wings and the construction of the new campus were drawn by the ‘Bouwteam Architectenbureau Vanassche’ with Michel Vanlangenhove. Restoration work was carried out on the canal wing between 2002 and 2007. The adjacent new wings were built in decorative concrete in a contemporary style - a conscious decision to place the past and the present side by side. The old Jesuit monastery and the new wings provide office accommodation for teaching staff, additional classrooms and two auditoria. The courtyard was turned into a surprising space. The Verversdijk site of the College of Europe was officially opened on 31 August 2007, but the work was not yet completed. Between 2010 and 2013, it was possible to restore the wing of the former Jesuit college on the Boomgaardstraat to the design of Bruges architect Benoît Delaey. This building is almost 45 metres long and 20 metres high. The ground floor was originally divided into five classrooms which were also accessible through separate external doors in the west facade. An auditorium was incorporated into the first floor and often used for theatrical performances. The renovation took into account the original layout of the building and all later built walls and ceilings were therefore removed to restore the original spatial quality. The joists on the ground floor were repaired, and renovated on the first floor. There, the new office spaces are divided up with light partitions which do not reach the beams in order to maintain the original spaciousness of the structure. A lift and an additional staircase were fitted in a new glazed stairwell on the north side of the building.

verversdijk the past, the present and the future

25


Finally, the conversion of this unique complex was completed with the restoration of the valuable Renaissance gate on the Boomgaardstraat. This also added value to the Bruges architectural heritage. With this prestigious achievement, the College of Europe wanted to contribute to enhancing the image of Bruges in Europe.

Archaeological remains at the Verversdijk site Between 1998 and 2005 the Bruges Municipal Archaeological Service - now re-christened ‘Raakvlak’ - was present in a supervisory and advisory capacity during the restoration and new construction works at the Verversdijk site. During the final two field surveys, a significant financial contribution was made by the College of Europe, in accordance with the terms of the Malta Convention (the European legislation on the protection of the archaeological heritage). It was feared that the building works carried out by the Jesuits and the 19th century school renovations would have completely erased all trace of any earlier structures. On the contrary, however, these works ensured that the original ground profile was well-preserved between the various walls. Reclaiming of marshy land The oldest traces on the site date from the 13th century. It was possible to establish the existence of a filled-in ditch at some depth underground. The Sint-Annarei is a canalised remnant of this same ditch (‘rei’ is a Dutch word meaning ‘canal’). It seems likely that this area was marshland - and therefore unsuitable for building - until the beginning of the Late Middle Ages. From the

26

verversdijk the past, the present and the future

early years of the 13th century work was carried out to systematically raise and drain this uninhabitable piece of ground. Wooden sheet-piling was used to help stabilise the earth which was brought in to build up the ground level. Remains of this complex structure were discovered more than two metres below the existing surface. The structure consisted of a number of heavy square beams, between which was woven a network of horizontal and vertical planks. Most of the materials were recuperated from other sites: in particular, the planks were probably recovered from demolished wooden houses. A dyer’s district The earliest buildings were erected on the site during the second half of the 13th century. During two major digs, the archaeologists were able - for the very first time in Bruges - to examine and document in detail the remains of a relatively undisturbed residential area from the medieval period. In a number of houses along the Verversdijk the walls and floors of the cellars were still partially intact. Several brick constructions, various wooden structures, as well as large brick cesspits were also discovered. The most interesting artefacts were undoubtedly those recovered from the old dyer’s workshops. These vestiges can be directly linked to the ‘blue’ dyers and the ‘red’ dyers mentioned in the written historical sources. At several locations stoking furnaces were discovered, half set into the ground. The dye baths were heated on top of these furnaces in large copper kettles. As the above-ground remains of the furnaces are fragmentary, it is difficult to be certain about their design. The limited pieces recovered suggest that they were curved - probably oval - in shape. One of the furnaces still had its original stoking channel.


Rare remains of plants, such as madder and weld, were also discovered on the site. The roots of the madder plant are used to stain fabrics red, whereas weld produces a yellow-coloured dye. Both these plants were used by the ‘red’ dyers. The presence of woad - the plant most commonly used by the ‘blue’ dyers - could not be established. In addition to the dye plants, large quantities of turf - used as a fuel for burning - were also found. The mansions of the Adornes and Moscron families As well as the houses and workshops of the dyers, the archaeologists also uncovered the imposing foundations of the Adornes mansion and small sections of wall belonging to the Moscron mansion. Anselm Adornes was a famous 15th century Bruges diplomat and politician. The Moscron mansion is located centrally in the block of housing between the Sint-Maartensplein and the Verversdijk.

The secrets of the cesspit The rubbish recovered from cesspits can tell us a great deal about everyday life during past centuries - and also a great deal about the people to whom the rubbish belonged! In one of the cesspits on the Verversdijk site, the archaeologists found a remarkable bowl, which was decorated in a golden colour on a white tin glaze base. This type of earthenware came from the region around Valencia in Spain. The style of decoration allows the bowl to be dated to the first half of the 16th century. This not only tells us that the cesspit was still in use during this period, but also that the people living nearby were rich enough to afford this expensive kind of pottery. In addition to these ceramic remains, cesspits are also archaeologically interesting because they preserve organic material. This material ranges from bones, seeds and pips, through to leather soles, wooden objects and even pieces of fabric used as … toilet paper. One of the 15th/16th century pits yielded an almost perfect example of a child’s shoe in leather.

27


Several other structures are probably related to the Moscron mansion. These include the foundations of a staircase tower and a brick-built well with a natural stone floor. This well was not intended for the collection and drawing of groundwater, but was fed by a lead pipe which discharged into the well chamber approximately half way up. The Moscron mansion is therefore one of the few surviving examples of a private residence connected to the medieval water network. The well was supplied by an auxiliary pipe which allowed water to flow into this connection from the main system. Sewers existed as early as the 14th century, to ensure the proper drainage of the River Reie and its subsidiary canals. The Jesuits and their rubbish During the restoration work carried out to the buildings on the Verversdijk a cesspit was excavated which provided clear evidence of the Jesuit occupation of the site and the existence of their infirmary. The contents of the pit date from the 18th century and include Chinese porcelain, majolica, ceramics, earthenware and large quantities of glass. Amongst the most noticeable finds are stoups (holy water fonts), gold leaf and a wide variety of smaller items, such as buttons, combs, game counters, etc. There were also significant finds of chamber pots, salving pots and cutlery. It seems likely that the contents of a nearby brickbuilt sewer also originated from the Jesuit complex. The items discovered - mainly from the 17th and early

18th century - include glassware with an IHS monogram (signifying the name of Jesus Christ in ancient Greek) and a miniature sundial in ivory. One of the artefacts is much older than the rest and dates back to the Middle Ages. This is a gold ring which was wedged in a joint between the bricks of the sewer floor. The ring bears the inscription ‘en bon an’. In modern parlance this means ‘Happy New Year’ - an original New Year’s present! Sanitary waste from the 19th and early 20th century In addition to traces of the Middle Ages, the excavations also unearthed objects from much later periods. The various rebuilding works carried out during the 19th century are still clearly evident in the ground. A rectangular, vaulted cesspit in the northwestern corner of the site probably belonged to the (no longer standing) house of the school’s headmaster. A cadastral plan from 1854 shows a small, square building standing in this corner - a toilet. The contents of the pit tell us something about the people who used it: in this case, the headmaster and his family. The large number of perfume bottles (from Paris, no less!) and ointment pots (for cosmetics) suggest that there was a woman in the house. Furthermore, numerous fragments of earthenware were recovered, bearing a factory stamp. Some of the pieces came from the Regout factory in Maastricht. There were also remnants of clay pipes, drinking glasses and much, much more. Most of the finds probably date from the end of the 19th and the beginning of the 20th century.

verversdijk the past, the present and the future

29


Le passé, le présent et le futur

Le Collège d’Europe Le Collège d’Europe est le premier institut d’études européennes de troisième cycle qui fut créé. Il demeure l’un des plus renommés en raison du caractère pan-européen de son corps enseignant hautement qualifié et de ses étudiants qui proviennent de tout le continent et bien audelà. Le Collège leur offre ainsi l’opportunité de travailler et de cohabiter dans un environnement réellement sans frontières.

s’établir à Bruges. Le professeur Hendrik Brugmans, à l’époque l’un des intellectuels chefs de file du Mouvement européen en devint le premier recteur. Après la chute du communisme et les grands changements survenus en Europe centrale et orientale, le Collège d’Europe installa en 1993 un second campus à Natolin (Varsovie, Pologne) avec le soutien de la Commission européenne et du Gouvernement polonais.

Histoire Le Collège d’Europe fut fondé en 1949 à Bruges (Belgique) par des figures de proue telles que Salvador de Madariaga, Winston Churchill, Paul-Henri Spaak et Alcide de Gasperi qui souhaitaient créer un institut où les jeunes universitaires issus de différents pays puissent venir étudier et vivre ensemble.

Depuis lors, le Collège opère selon la formule ‘un Collège, deux campus’, et ce que l’on nommait précédemment ‘l’esprit de Bruges’ est devenu ‘l’esprit du Collège’.

Un comité de Brugeois enthousiasmés par le projet parvint, sous la conduite du Révérend Père Karel Verleye, à le faire

30

verversdijk le passé, le présent et le futur

Le recteur dirige et coordonne les activités du Collège sur les deux campus. C’est actuellement le professeur Dr. Paul Demaret qui assume cette fonction, ses prédécesseurs étant R. Picht (†) (a.i.) (2002-31/01/2003), P. Akkermans (†) (2001-2002), O. von der Gablentz (†) (1996-2001), G. Fragnière (1993-1995), W. Ungerer (1990-1993), J. Łukaszewski (19721990) et H. Brugmans (†) (1950-1972).


Le Conseil d’administration du Collège est responsable de la mise en œuvre des objectifs de l’institution. Il est constitué de représentants de nombreux gouvernements européens et des deux pays qui accueillent le Collège. Le président en exercice est Íñigo Méndez de Vigo, Secrétaire d’Etat espagnol à l’Union européenne, ses prédécesseurs étant J.-L. Dehaene, J. Delors, M. Marín González, D. Coens, F.-X. Ortoli, J. Rey et S. de Madariaga. Etudier et vivre l’Europe Les étudiants du Collège répartis sur ses deux campus représentent plus de 55 pays et parlent généralement trois à quatre langues. Ils sont tous titulaires d’un diplôme universitaire dans un domaine concerné par le champ d’études postuniversitaires du Collège, la plupart d’entre eux ayant déjà accompli un troisième cycle. Leur moyenne d’âge est de 25 ans. Les critères d’admission sont rigoureux. La majorité des étudiants bénéficient d’une bourse complète ou partielle. Le programme d’études s’étend sur une année académique, de septembre à juin, et les cours sont dispensés dans les deux langues de travail du Collège, l’anglais et le français. L’aspect résidentiel de la vie au Collège est une composante essentielle permettant aux étudiants de non seulement

travailler mais également de vivre ensemble et de faire l’expérience quotidienne et pratique d’un environnement multiculturel. Le Collège d’Europe propose des programmes d’études européennes de troisième cycle en droit, sciences politiques et administratives, relations internationales et diplomatiques, économie et en études européennes interdisciplinaires. Ces programmes académiques permettent d’acquérir une connaissance approfondie de la dimension européenne dans l’aire d’expertise concernée ainsi qu’une vue d’ensemble de l’Union européenne dans toute sa complexité. Les professeurs et les experts du Collège sont originaires de plus de vingt pays européens et autres, ce qui présente l’avantage de confronter les étudiants à un large éventail de méthodes d’enseignement. Comme les carrières de beaucoup d’anciens diplômés l’illustrent, le diplôme du Collège d’Europe offre des perspectives professionnelles intéressantes en Europe et sur le plan international. Tout au long de l’année académique, des personnalités du monde politique, diplomatique et des affaires viennent tenir des conférences et s’adresser aux étudiants.

31


C’est ainsi qu’au cours de ces dernières années, le Collège a accueilli* J.M. Barroso, Président de la Commission européenne; J. Buzek, Président du Parlement européen; L. Coene, Ministre d’Etat et Gouverneur de la Banque nationale de Belgique; J. Fischer, Ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne; B. Gates, Président et ‘Chief Software Architect’ de Microsoft; V. Giscard d’Estaing, Président de la Convention européenne; A. Gül, Président de la République de Turquie; J.-C. Juncker, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg; Y. Leterme, Premier Ministre de Belgique; A. Merkel, Chancelière de la République fédérale d’Allemagne; D. Miliband, Ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni; A. Milinkevich, Dirigeant de l’Opposition des Forces démocratiques unies de la Biélorussie; K. Peeters, Ministre-président du Gouvernement flamand; J. Solana, Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et Haut Représentant de l’Union européenne pour la PESC; H. Thorning-Schmidt, Premier Ministre du Danemark; J.-C. Trichet, Président de la Banque centrale européenne; H. Van Rompuy, Président du Conseil européen et V. Yushchenko, Président de l’Ukraine. En outre, les étudiants peuvent participer à des voyages d’étude et assister à des débats et exposés divers d’éminents experts issus du monde académique et professionnel. Le Service de Développement Le Service de Développement s’appuie sur l’expertise et le réseau de relations mondiales du Collège d’Europe tout en les étoffant. Il offre des services professionnels aux universités, autorités publiques, entreprises privées et organisations non gouvernementales du monde entier et collabore avec certaines d’entre-elles. Ses activités comprennent des formations professionnelles en affaires européennes, une expertise et des opportunités de coopération académique, des services aux institutions de l’Union européenne et autres autorités

publiques, la gestion de projets et des partenariats, des possibilités exclusives de mise en réseau avec des professionnels de l’Union européenne, des professeurs, des anciens étudiants et des partenaires.

Partenaires du Collège · L’Association des Anciens Etudiants du Collège d’Europe www.coleurope-alumni.eu · La Fondation Madariaga - Collège d’Europe www.madariaga.org · Le Comité international de la Croix-Rouge www.icrc.org · L’Université des Nations unies/Etudes comparatives de l’Intégration régionale www.cris.unu.edu · Le Comité local pour le Collège d’Europe, campus de Bruges www.coleurope.eu/loccom

Chaires et centres de recherche · Chaire portant sur la Politique européenne de Voisinage www.coleurope.eu/enpchair · Chaire PE-Geremek de Civilisation européenne www.coleurope.eu/geremekchair · Chaire Inbev-Baillet Latour des Relations Union européenne - Chine www.coleurope.eu/EUChinaChair · Chaire TOTAL de Politique étrangère de l’Union européenne www.coleurope.eu/TOTALChair · Chaire UNESCO du Droit à l’Education www.coleurope.eu/chairs · Global Competition Law Centre www.coleurope.eu/gclc · Chaire Fondation ALCOA de ‘Politique de l’énergie de l’Union européenne’ www.coleurope.eu/chairs

*Mentionnés ici avec leur fonction de l’époque. verversdijk le passé, le présent et le futur

33


Historique du site du Verversdijk Les Jésuites Le site exceptionnel du Verversdijk (quai des teinturiers) est étroitement lié à l’enseignement à Bruges depuis le XVIe siècle déjà, époque à laquelle les Jésuites vinrent y établir leur couvent et leur école. Deux pères Jésuites sont venus s’établir à Bruges en 1570 et grâce au soutien permanent de l’évêque de l’époque Remi Brieux, ils ont obtenu de Rome l’autorisation d’y fonder un grand collège ici dans la ville. En attendant la réalisation de leurs prestigieux projets, ils résidaient dans la maison ‘De Lecke’, située à l’actuelle Sint-Jansplein (place Saint-Jean), et célébraient leurs offices religieux dans l’église SaintJean (aujourd’hui disparue) située sur la place. Peu après la période calviniste (1578-1584), ils se mirent à chercher activement un site qui conviendrait pour bâtir un collège qu’ils voulaient prestigieux. C’est ainsi qu’en 1595, la Compagnie de Jésus alors florissante a acheté deux grandes bâtisses, dont l’ancienne maison Adornes sur la Sint-Maartensplein (place Saint-Martin) au sieur Moscron. Entre 1596 et 1638, les Jésuites devinrent propriétaires de pas moins de quarante maisons et ateliers de teinturiers dans le périmètre formé par la Sint-Maartenplein, la Boomgaardstraat (rue du Verger), la Kandelaarstraat (rue du Chandelier), le Verversdijk (quai des Teinturiers) et la Hoornstraat (rue de la Corne). Ils utilisèrent temporairement la grande demeure de Moscron comme école et résidence, tandis qu’une maison voisine servait de chapelle. Entre-temps, des plans de construction ambitieux furent élaborés et le terrain fut rendu constructible.

34

verversdijk le passé, le présent et le futur

Entre 1607 et 1610, un nouveau bâtiment fut construit pour un collège du côté de la Boomgaardstraat et ce, avec l’aide financière de la Ville de Bruges et du Franc de Bruges. La direction des travaux de construction fut confiée au maître-maçon brugeois Jacques Huyssens, père de l’architecte et frère lai Pieter Huyssens (15771637), qui fut ensuite chargé de la construction de l’église des Jésuites entamée à partir de 1619 sur la Sint-Maartenplein. Pieter Huyssens fut également l’architecte des églises de Jésuites à Maastricht et à Namur et participa à la construction de l’église Carolus Borromeus d’Anvers. La communauté dut attendre 1693 pour disposer de moyens suffisants pour étendre le site en y ajoutant une nouvelle résidence. Un premier projet fut approuvé par Rome, mais il ne fut jamais mis en œuvre. En 1699, la construction d’une nouvelle aile du couvent fut entamée du côté du Verversdijk: elle fut aménagée pour servir de résidence aux frères et d’infirmerie. Au même moment débuta la construction d’une brasserie artisanale (actuellement disparue). Les plans de cette aile du couvent furent probablement conçus par le frère jésuite Willem Lambrichts et exécutés sous la direction du maître-maçon Zegher Acket. La nouvelle aile fut réalisée en deux phases et achevée fin 1701. Tandis que la façade à la rue fut enduite vers 1865, les façades latérale et côté jardin présentent encore toutes les caractéristiques du style baroque qui faisait usage de briques agrémentées de pierre blanche. L’intérieur des bâtiments contient encore de nombreux éléments de construction authentiques et surprenants. Le long couloir est surplombé d’une voûte d’arrêtes sur arcs cintrés avec corbeaux de style rococo datant de 1753. Par un élégant escalier en pierre bleue, on accède à l’étage supérieur.


L’ordre des Jésuites fut aboli par l’impératrice MarieThérèse en 1773 et l’établissement de Bruges fut fermé le 20 septembre de la même année pour être ensuite en partie mis en vente publique. L’Athénée royal et l’École moyenne de l’état L’aile du collège du côté de la Boomgaardstraat ne fit pas partie du lot et servit d’abord de collège thérésien, puis un lieu de catéchisme pour les pauvres avant de devenir à partir de 1792 la salle de réunion des Jacobins brugeois. Au début du XIXe siècle, le rez-dechaussée fut utilisé comme écurie et entrepôt avant qu’il ne fut décidé, en 1832, de restaurer cette aile et de la transformer en salles de classe pour l’athénée. Vingt ans plus tard, l’athénée déménagea avec son pensionnat vers l’aile du Verversdijk jusqu’alors utilisée comme caserne de cavalerie. En raison de ce changement de fonction radical, le bâtiment dut subir de nombreux travaux de rénovation.

Le grenier de l’aile côté canal Le grenier de l’aile côté canal date de la période 16991702 et a été érigé en une seule phase. La charpente de chêne, constituée de 16 solives doubles croisées réparties sur 45 mètres est très bien conservée. Le faîte est consolidé par une poutre faîtière et des chevrons. Des traces de cloisonnement et de pavement indiquent la fonction antérieure de dortoir d’abord pour les élèves et ensuite pour les soldats. Les archives ont révélé que le maître-charpentier principal fut Joos Nolf, inscrit au registre de la guilde depuis 1674. Il fut payé, ainsi que ses apprentis, pour le travail accompli en février 1700. Le toit en ardoise fut livré et placé par Pieter Smuyck.

35


36

verversdijk verleden, heden en toekomst


Les travaux nécessaires pour la nouvelle fonction furent exécutés en 1852 selon les plans de l’architecte de la ville Jean-Brunon Rudd (1792-1870), qui ajouta encore plusieurs salles de classe: il s’agissait du porche d’entrée sur le Verversdijk, d’une aile dans la Kandelaarstraat qui a été démolie et où se dresse actuellement le nouveau bâtiment construit en 2005 selon les plans de l’architecte Xaveer De Geyter, d’une loge de concierge et d’une porte d’entrée annexe. C’est à cette même époque que l’aile côté canal fût enduite pour lui conférer une allure plus néo-classique. En 1890, le pensionnat fut supprimé et l’étage supérieur fut transformé de 1898 à 1930 pour devenir le Musée de peinture moderne de Bruges. Les œuvres exposées furent transférées en 1931 dans le nouveau musée Groeninge et l’étage fut transformé en salles de classe. Durant la Première Guerre mondiale, l’école fut entièrement réquisitionnée par l’armée allemande et le grenier fut utilisé comme dortoir pour des marins. Une carte postale allemande adressée à l’un d’eux à l’époque a été retrouvée en 2003 durant les travaux de restauration. En 1960, l’Athénée a déménagé pour s’installer dans les nouveaux bâtiments de la Sint-Clarastraat (rue Sainte-Claire) et l’école moyenne de l’état, qui avait élu domicile à partir de 1852 dans l’aile de la Boomgaardstraat et pour laquelle des salles de classe supplémentaires avaient dû être construites en 1865, a donc pu faire aussi usage de l’aile côté canal. Cette école moyenne a définitivement quitté le complexe en 1990.

Le Collège d’Europe devint le nouveau propriétaire Heureusement, le Collège d’Europe en devint propriétaire en 1995 et le voua une nouvelle fois à d’ambitieux projets de rénovation et d’expansion. La conception des plans pour la restauration de l’aile côté canal et le nouveau site a été réalisée par le ‘Bouwteam Architectenbureau Vanassche’ avec Michel Vanlangenhove. L’édifice côté canal a été restauré entre 2002 et 2007. Les nouvelles ailes attenantes ont été édifiées en béton architectonique dans un style résolument contemporain, avec la volonté délibérée de faire se côtoyer passé et présent. L’ancien couvent et les nouvelles ailes accueillent des bureaux de l’administration, des salles de cours et deux auditoires. La cour intérieure est devenue un espace original. C’est le 31 août 2007 que le site du Verversdijk du Collège d’Europe fut inauguré même si les travaux n’étaient pas encore tout à fait terminés. Entre 2010 et 2013, l’aile de l’ancien collège des Jésuites, située dans la Boomgaardstraat, fut restaurée, selon les plans de l’architecte Benoît Delaey de Bruges. Ce bâtiment mesure près de 45 mètres de long et 20 mètres de haut. À l’origine, le rez-de-chaussée avait été subdivisé en cinq classes qui étaient également accessibles grâce à des portes extérieures séparées dans l’aile ouest. Au premier étage une grande salle, souvent utilisée pour des représentations de pièces de théâtre, y était aménagée. Lors de la restauration, l’agencement original du bâtiment a été pris en considération et tous les murs et plafonds bâtis ultérieurement ont été retirés pour rétablir la sensation d’espace. Dans cet esprit, les nouveaux espaces de bureaux ont été séparés les uns des autres par des parois légères, qui ne montent

verversdijk le passé, le présent et le futur

37


pas jusqu’aux solives - elles-mêmes restaurées -. Un ascenseur et un escalier supplémentaire ont été installés dans une nouvelle cage d’escalier vitrée, située du côté nord du bâtiment. Enfin, la restauration du magnifique portail renaissance de la Boomgaardstraat est venue compléter la réaffectation de ce complexe unique. Cette réalisation de prestige constitue une valeur ajoutée pour le patrimoine architectural brugeois et permet au Collège d’Europe de contribuer au renforcement de l’image de Bruges en Europe.

Vestiges archéologiques sur le site du Verversdijk Entre 1998 et 2005, le service d’archéologie de la Ville de Bruges - rebaptisé entre-temps ‘Raakvlak’ - était présent sur le site du Verversdijk pour superviser les travaux de restauration et de construction. Lors des deux dernières opérations de fouilles, le Collège d’Europe a, conformément aux principes énoncés dans le Traité de Malte (législation européenne en matière d’archéologie), apporté une contribution financière importante. Alors que l’on craignait que les travaux effectués par les Jésuites et que la présence de bâtiments scolaires au cours du XIXe siècle aient effacé toute trace du passé, ils ont au contraire assuré, entre les murs, la préservation intacte du sol qui a servi de source d’information précieuse. Le remblai d’un terrain humide Les plus anciennes traces retrouvées sur le site remontent au XIIIe siècle. Elles ont permis de constater qu’il y avait dans le sous-sol un cours d’eau comblé dont le

38

verversdijk le passé, le présent et le futur

canal Sainte-Anne est encore de nos jours un vestige canalisé. Plus que probablement, l’endroit était, jusqu’au début du bas Moyen Âge, un terrain impropre à la construction. Les travaux de remblai au début du XIIIe siècle ont fait usage de fondations en bois pour stabiliser la terre de levée. Plus de deux mètres sous le niveau actuel, une construction complexe a été retrouvée, constituée de lourdes poutres carrées et d’un quadrillage de planches verticales et horizontales, matériel de récupération provenant sans doute de la démolition de maisons en bois. Un quartier de teinturiers A partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, il semble y avoir eu pour la première fois des habitations sur les lieux. C’est en primeur que les archéologues ont pu, durant les deux grandes campagnes de fouilles, étudier et documenter les vestiges d’un bloc de maisons restées quasi inaltérées au fil des siècles. Les murs et pavements de quelques-unes de ces maisons ont été retrouvés dans les caves du bâtiment situé le long du Verversdijk. Une série de constructions en briques, différentes structures en bois, ainsi que de grandes fosses d’aisances en maçonnerie ont également été découvertes. Mais la découverte la plus passionnante fut sans aucun doute les vestiges d’anciens ateliers de teinturiers, à mettre en rapport avec les références aux teinturiers dits ‘bleus’ et ‘rouges’ dans les archives. A plusieurs endroits furent retrouvés, à moitié enfouis dans le sol, des fourneaux où l’on faisait chauffer, dans de grandes cuves de cuivre, les bains de teinture. L’état de ces foyers étant très fragmentaire, il n’a pas été possible d’extrapoler leur forme ni leur partie supérieure. Les données recueillies permettent néanmoins d’imaginer une construction arrondie, de forme plutôt ovale.


L’un de ces fourneaux disposait encore d’un canal d’évacuation. Des rares résidus de plantes comme la garance et la gaude ont également été découverts. La garance est une plante dont les racines procurent une couleur rouge, alors que la gaude teint en jaune. Ces deux colorants végétaux étaient utilisés par les teinturiers rouges. Par contre, la présence de pastel, qui réfère à l’activité des teinturiers bleus, n’a pas pu être constatée. D’autre part, de grandes quantités de  tourbe ont été retrouvées, matière utilisée alors comme combustible. Les résidences d’Adornes et de Moscron Outre les modestes habitations et ateliers de teinturiers, les imposantes fondations de la demeure d’Adornes et des vestiges de murs de la résidence du sieur Moscron furent également mis à nu. Anselme Adornes était un diplomate et homme politique réputé au cours du XVe siècle. La demeure de Moscron se trouvait au centre d’un bloc de maisons situé entre la Sint-Maartenplein et le Verversdijk.

Quand les fosses d’aisances livrent leurs secrets … Les déchets retrouvés au fond d’une fosse d’aisances en disent long sur la vie quotidienne d’antan et sur ses usagers. Dans l’une des fosses d’aisances du site Verversdijk, une vasque très particulière a été mise à jour, ornée de motifs dorés sur glaçure blanche d’étain. Ce type de poterie est originaire de la région de Valence en Espagne, sa décoration permettant de la dater du début du XVIe siècle. Ce qui amène à conclure non seulement que cette fosse d’aisances faisait encore usage à ce moment, mais aussi que les habitants étaient suffisamment fortunés pour acquérir ce genre de vaisselle de luxe. D’autre part, les fosses d’aisances sont des environnements particulièrement intéressants sur un plan archéologique du fait que, outre la faïence, de nombreux déchets organiques y sont bien conservés. Que ce soit des ossements, des graines et noyaux divers, des semelles de chaussures en cuir, des objets en bois ou même des bouts de textile utilisés comme papiertoilette … tout est bienvenu pour nous éclairer sur les mystères du passé. C’est ainsi qu’une fosse d’aisances du XVe/XVIe siècle a livré entre autres un soulier d’enfant presque intact !

39


Parmi les constructions qu’il convient fort probablement d’attribuer au complexe de Moscron se trouve aussi les fondations d’une tour en escalier ainsi qu’un puits en maçonnerie pavé de pierre, qui ne récoltait pas son eau de la nappe phréatique mais était approvisionné par une conduite en plomb raccordée à mi-hauteur de la profondeur du puits. La résidence de Moscron était donc l’une des rares habitations privées bénéficiant d’un raccordement au réseau médiéval de l’eau par l’intermédiaire d’une conduite de raccordement direct. Dès le 14ème siècle, la ville disposait d’égouts qui évacuaient les eaux sales vers la rivière Reie. Des vestiges du couvent des Jésuites Durant les travaux de restauration des bâtiments du Verversdijk a été mise à jour une fosse d’aisances datant de la période des Jésuites, du temps où l’édifice abritait une infirmerie. Le comblement de cette fosse a eu lieu au XVIIIe siècle et le matériel retrouvé comporte de la porcelaine chinoise, de la majolique, de la faïence, des objets en pierre et beaucoup de verrerie. Les trouvailles les plus intéressantes sont des bénitiers, des fragments de feuille d’or et toutes sortes de petits riens quotidiens comme des boutons, des peignes, des jetons, etc. Sans oublier les nombreux pots de chambre, récipients à onguents et vaisselle plus précieuse. Le matériel de comblement d’un égout maçonné remonte à la période s’étendant du XVIIe au début du XVIIIe siècle et fut lui aussi fort probablement jeté là par les Jésuites, comme le suggèrent des verres

estampillés du monogramme IHS (ou JHS, soit le nom de Jésus en ancien grec) et un cadran solaire miniature en ivoire. L’un des objets est nettement plus ancien: il s’agit d’un anneau en or datant du Moyen âge, retrouvé dans un des joints du pavement de l’égout et qui comporte l’inscription ‘en bon an’, ce qui signifie en français moderne ‘bonne année’ et indique qu’il s’agissait d’un cadeau de réveillon aussi original que précieux ! Des traces d’installations sanitaires datant du XIXe et du début du XXe siècle Lors des fouilles, outre les traces du lointain Moyen âge, des découvertes appartenant à un passé plus récent furent aussi mises à jour. Différents travaux d’aménagement effectués au cours du XIXe siècle sont encore visibles dans le sol. Une fosse d’aisances rectangulaire et voûtée dans l’aile nord-ouest du site faisait sans doute partie de l’habitation (actuellement disparue) du directeur d’école. Sur le plan cadastral datant de 1854, on distingue dans ce coin une petite construction carrée qui devait faire office de toilettes. Le contenu de la fosse a révélé les secrets de ses usagers, en l’occurrence la famille du directeur d’école, dont l’épouse semblait fort apprécier les parfums et les cosmétiques au vu des nombreuses fioles (en provenance de Paris) et pots de crèmes en tout genre qui y furent retrouvés. Pour le reste, de la poterie avec sceau de fabrication, la plupart des objets provenant de la fabrique Regout près de Maastricht, des fragments de pipe, des verres à boire, et bien d’autres choses qui datent généralement de la fin du XIXe siècle - début XXe siècle.

verversdijk le passé, le présent et le futur

41


Golden sponsors

Silver sponsors

• ExxonMobil

• AGC Flat Glass Europe

• KBC

• Belfius

• De Vlier nv

• Nationale Loterij • Ethias

• Provincie West-Vlaanderen

• Stad Brugge

• Fortis

• ING België nv

• Nationale Bank van België

• Suez • SD Worx

• Vlaamse Overheid

42

verversdijk verleden, heden en toekomst


Bronze sponsors

Alcatel - Lucent / Nextel American Power Conversion Antoine van Alphen Atlas Copco Airpower Barco BASF Beaulieu International Group Beddeleem BP Europe Buderus Corelio Daikin Europe Decruy Schilderwerken bvba Deloitte DEME / Rent-A-Port Domo Duvel Moortgat Electro Decat Etap Verlichting European Investment Bank Francovera GIMV Glovicom nv Haezebrouck Haven van Zeebrugge Inbev Belgium Ingenium

Inofec Kantoormeubelen Jaga Karel Vinck Koramic Investment Group Liften Coopman Loveld Luminus SPE Monument Vandekerckhove Novalux Océ-Belgium Philips Renault Roularta Media Group Sapa RC System Sikkens Statoil Telindus Umicore Vanerum

Oud-studenten van het Europacollege Alumni of the College of Europe Anciens étudiants du Collège d’Europe

* Situatie op / Situation as of / Situation au 01/05/2013

verversdijk verleden, heden en toekomst

43


Foto’s en teksten in deze brochure: Europacollege (Caroline Vandenbussche & Stéphanie Parmentier) Stad Brugge, Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken (Brigitte Beernaert) Stad Brugge, Cel Fotografie Raakvlak, Intergemeentelijke Archeologische Dienst Brugge en Ommeland (Bieke Hillewaert) Photos et textes dans cette brochure: Collège d’Europe (Caroline Vandenbussche & Stéphanie Parmentier) Ville de Bruges, Département des Monuments historiques et du patrimoine (Brigitte Beernaert) Ville de Bruges, Cellule photographique Raakvlak (Service archéologique de Bruges et de son Arrière-Pays) (Bieke Hillewaert) Photographs and texts in this brochure: College of Europe (Caroline Vandenbussche & Stéphanie Parmentier) City of Bruges, Department of Conservation and Architectural Heritage (Brigitte Beernaert) City of Bruges, Photographic Cell Raakvlak (Archaeological Service Bruges and Surroundings) (Bieke Hillewaert)

www.coleurope.eu

www.brugge.be

www.raakvlak.be

Verversdijk brochure 2013  
Verversdijk brochure 2013  
Advertisement