NAS Jaarverslag 2022

Page 1

JAARVERSLAG 2022

SAMEN WERKEN AAN NABUURSCHAP IN DE STAD

Dit jaarverslag is een uitgave van het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen.

De foto’s zijn gemaakt door Peter Zijlema.

De tekst is geschreven en opgemaakt door de CoCo (de Coördinatie Commissie).

Op de achterkant van het verslag is een collage opgenomen van de logo’s van de stadsdorpen in Amsterdam en omgeving.

Je kunt dit jaarverslag ook online lezen.

Kijk daarvoor op onze website of scan de QR-code.

Amsterdam, mei 2023

©NetwerkAmsterdamseStadsdorpen

www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl

Jaarverslag 2022 NetwerkAmsterdamseStadsdorpen 2 Inhoudsopgave Wat gebeurde er in 2022? 3 Activiteiten 4 Hoeveel stadsdorpen waren er? 5 Communicatie 6 Organisatie 8 Onze uitgangspunten 10 De blik vooruit op 2023 11 Colofon
info@netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl

WAT GEBEURDE ER IN 2022?

Het jaar 2022 stond in het teken van nieuwe activiteiten organiseren én het verder op poten zetten van de organisatie. Zodat het Netwerk in de komende jaren de stadsdorpen in Amsterdam en omgeving zo goed mogelijk kan ondersteunen om te zorgen voor meer nabuurschap in de stad.

Een wens die aansluit bij de toenemende behoefte van Amsterdammers om zich meer met elkaar te verbinden en samen te zorgen voor een stad waarin mensen vrijheid kunnen vinden én elkaar.

Een paar hoogtepunten:

Onze Netwerk Nieuwsbrief

Vanaf januari 2022 verscheen onze Netwerk Nieuwsbrief. Daarin staan de laatste berichten die interessant zijn voor stadsdorpen en andere geïnteresseerden.

Een nieuwe website

Na vele jaren trouwe dienst kon onze verouderde website worden vernieuwd. Dit gaf het Netwerk een modern en fris gezicht naar de buitenwereld. Het werd een mooie nieuwe jas met ruimte voor verdere invulling.

Ronde Tafel Gesprekken

In het najaar vonden er voor het eerst Ronde Tafel Gesprekken plaats. Dit waren bijeenkomsten met alle stadsdorpen per stadsdeel, dus in klein gezelschap. Dat nodigde uit tot verdiepende gesprekken. Een weergave van de resultaten vind je verderop in dit verslag.

Subsidies gaven nieuwe mogelijkheden

Het Netwerk verwierf drie subsidies, waardoor we voor het eerst in ons bestaan over eigen middelen beschikten. Hierdoor konden wensen die al lang bestonden gerealiseerd worden.

Meerdere

nieuwe

stadsdorpen ‘in de maak’

In de stadsdelen Oost en Zuidoost waren er enkele nieuwe initiatiefnemers die overwogen een stadsdorp op te richten. Zij zochten contact met het Netwerk voor informatie en ondersteuning. Dit leidde nog niet tot de daadwerkelijke start van nieuwe stadsdorpen.

Jaarverslag 2022 NetwerkAmsterdamseStadsdorpen 3

ACTIVITEITEN

Netwerkbijeenkomsten

Traditiegetrouw vonden er weer twee Netwerkbijeenkomsten plaats. Eén in het voorjaar en één in het najaar. Beide werden goed bezocht, er waren per keer zo’n 35 deelnemers Telkens was er een externe gast die kwam vertellen over zijn werk en het nut daarvan voor stadsdorpen. In het voorjaar was dit Jan Smelik, de coördinator van de NLZVE. In het najaar vertelde Mike Brantjes over het BuurtPlatformrecht en hoe dat in de K-Buurt werd ontwikkeld. Op elke bijeenkomst presenteerde zich ook een stadsdorp, in het kader van elkaar beter leren kennen. Dit jaar waren dat het Roze Stadsdorp en Stadsdorp Elsrijk En uiteraard was er ook steeds veel gelegenheid tot netwerken en bijpraten. Ook hield de CoCo de stadsdorpen op de hoogte over relevante ontwikkelingen binnen en buiten het Netwerk.

Ronde Tafel Gesprekken

In de periode september-november vonden in totaal 4 Ronde TafelGesprekken plaats. Een bijzondere vorm omdat de stadsdorpen voor het eerst per stadsdeel bij elkaar kwamen én omdat het daardoor kleinschalige bijeenkomsten waren. Gemiddeld waren er 12 tot 15 mensen aanwezig. Ruim 80% van alle stadsdorpen nam deel aan zo’n gesprek. Doel was te komen tot een verdiepend gesprek over waar stadsdorpen mee bezig zijn en waar zij tegenaan lopen Dat lukte uitstekend: de gesprekken leverden veel informatie op die interessant was voor de stadsdorpen onderling en om de koers voor het Netwerk te bepalen voor de komende jaren. Het verslag is te lezen op onze website Eind november werden 10 mogelijke vervolgstappen gepresenteerd. Tijdens de Netwerkbijeenkomst konden de aanwezigen kun voorkeur kenbaar maken. In 2023 wordt hieraan een vervolg gegeven.

Nieuwe stadsdorpen in wording

Vanuit de stadsdelen Zuidoost en Oost wisten enkele initiatiefnemers ons wisten te vinden met vragen en ideeën. In alle gevallen vonden één of meerdere individuele gesprekken plaats om informatie te geven en hulp aan te bieden.

Jaarverslag 2022 NetwerkAmsterdamseStadsdorpen 4
4 nieuwe stadsdorp initiatieven ondersteund 4 Ronde Tafel Gesprekken met in totaal 22 stadsdorpen 2 Netwerkbijeenkomsten met ruim 70 deelnemers

Landelijk Netwerk

Het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen is sinds 2020 lid van Nederland Zorgt Voor Elkaar. De NLZVE is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten bewonersinitiatieven op landelijk niveau.

We hebben als lid van de vereniging NLZVE deelgenomen aan de ledenvergaderingen. Dit zorgde voor veel nieuwe informatie en enkele zeer waardevolle mogelijkheden tot subsidie.

Hoeveel stadsdorp en waren e r?

Hieronder staat een overzicht van het aantal stadsdorpen in Amsterdam en omgeving.

In Amsterdam Oost stopte één stadsdorp en werden twee nieuwe initiatieven gestart. Ook in Zuidoost waren er twee nieuwe stadsdorpinitiatieven.

Jaarverslag 2022 NetwerkAmsterdamseStadsdorpen 5
Stadsdeel of gemeente Aantal stadsdorpen op 31 december 2022 West 4 Zuid 6 Centrum 10 Oost 2 Zuidoost 3 Noord 0 Nieuw West 0 Ouderkerk aan de Amstel 1 Amstelveen 1 Landsmeer 1 TOTAAL 28

COMMUNICATIE

• Ons logo weerspiegelt de veelkleurigheid en de spreiding van de stadsdorpen:

• Ons motto is samen werken aan nabuurschapinde stad

• Dit jaar kon onze website financieel in eigen beheer worden genomen. Tot 2021 werd deze genereus betaald door Stadsdorp Zuid. Waarvoor onze hartelijk dank!

• Passend bij onze nieuwe naam, werd ook een nieuw gelijkluidend domein gekocht voor de website en voor onze e-mailadressen

• De website (www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl) was na bijna10 jaar trouwe dienst ook hoognodig aan vervanging toe. De Coco heeft de mogelijkheid aangegrepen hiervoor extra subsidie aan te vragen via MAEX. Eind november konden we ons nieuwe uithangbord presenteren. Zo ziet het er nu uit:

• Voor de website werden prachtige nieuwe Amsterdamse headers gemaakt voor elke pagina van de site (zie hierboven en op diverse plekken in dit verslag).

• Onze website is nu ook veel beter vindbaar geworden en dat is te merken. Er waren meer lezers en meer organisaties die ons wisten te vinden. En ook Amsterdammers die overwegen een stadsdorp te beginnen namen contact met ons op.

• Begin 2022 verscheen onze eerste Netwerk Nieuwsbrief. Inmiddels is een bestand opgebouwd van zo’n 200 relaties. De Netwerk Nieuwsbrief verscheen twee keer in 2022.

Jaarverslag 2022 NetwerkAmsterdamseStadsdorpen 6

• De CoCo heeft ook geïnvesteerd in drukwerk: er is een algemene flyer gemaakt over het Netwerk die al honderden malen is uitgedeeld.

• Ook zijn er nu visitekaartjes en is de Monitor Amsterdamse Stadsdorpen 2020 als handout (op papier) verschenen.

• Al met al kan het Netwerk zich nu goed presenteren, zowel digitaal als op papier.

• Aan het eind van het jaar begon de CoCo een experiment om de communicatie tussen stadsdorpen onderling en tussen CoCo en de stadsdorpen makkelijker te maken. Doel is na te gaan welke digitale mogelijkheden we kunnen benutten om het contact en de informatie-uitwisseling eenvoudiger en sneller te laten verlopen. Nu gaat alles per mail, maar er zijn inmiddels alternatieven beschikbaar zoals Whats-App, speciale apps en programma’s.

• In september was het Netwerk aanwezig op de Grote Initiatievendag die de Gemeente Amsterdam organiseerde. Hier konden alle stedelijke organisaties die actief zijn op het terrein van bewonersinitiatieven zich presenteren. Voor die gelegenheid werden als presentje sleutelhangers gemaakt en een stadsdorpquiz om te testen wat de aanwezigen wisten van stadsdorpen in Amsterdam.

• De CoCo maakte een presentatie over wat een stadsdorp eigenlijk is en wat het Netwerk doet. Deze presentatie is ook als youtubefilmpje beschikbaar via onze website. Het geeft in twee minuten een goede eerste impressie van het Netwerk en de stadsdorpen.

• Dit jaar werd 9 keer een Netwerkmail verstuurd om informatie vanuit het Netwerk door te sturen aan de stadsdorpen. Dit betrof uitnodigingen voor onze activiteiten, een vragenlijst over de behoefte aan scholing en acties die vanuit de stadsdorpen werden opgezet voor Oekraïne.

• Daarnaast werden 24 Doorstuurmails verzonden. Dit betreft informatie die het Netwerk van derden krijgen en die mogelijk interessant is voor stadsdorpen. Bijvoorbeeld over Stolpersteine in de stad, de Herdenking van de Februaristaking en de Nieuwsbrief van Buurtteams.

Jaarverslag 2022 NetwerkAmsterdamseStadsdorpen 7

ORGANISATIE

CoCo (CoördinatieCommissie)

• De groep stadsdorpers die de coördinatie doet binnen het Netwerk heet CoCo (Coördinatiecommissie).

• Per 1 januari 2022 bestond de CoCo uit 3 leden te weten: Jacques Allegro, Marion Mulder en Peter Zijlema. Eind 2022 is Will Weerkamp lid geworden. Twee nieuwe belangstellenden vanuit verschillende stadsdorpen lopen vanaf eind 2022 mee om zich te oriënteren op deelname.

• De CoCo vergaderde 10 keer in 2022. Tussendoor waren er vele contacten per telefoon, mailen en app.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

• De manier van werken van de CoCo is vastgelegd conform de verplichtingen uit de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Dit document heet WerkwijzeCoCoen is te vinden op onze website

Privacy

• Conform de privacywet (AVG) heeft het Netwerk een eigen privacyverklaring Hierin staat beschreven hoe wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Deze verklaring is gepubliceerd op onze website

Belangenbehartiging

• De CoCo heeft inmiddels meerdere contacten gelegd op het Stadhuis om meer bekendheid te geven aan de stadsdorpen en om vaste gesprekspartners te hebben als Netwerk. Ook de leden van de NLZVE werden bekendgemaakt met ons werk.

Financiën

• Om verplichtingen te kunnen aangaan is het Netwerk ingeschreven als informelevereniging bij de Kamer van Koophandel.

• Het Netwerk heeft een eigen bankrekening bij BUNQ bank.

• Vanaf oktober 2021 werd een eenvoudige boekhouding aangelegd. Deze boekhouding voerde de CoCo in eigen beheer uit in 2022

• Het boekjaar 2022 liep van oktober 2021 tot en met december 2022.

• Op verzoek van de CoCo is een kascontrolecommissie ingesteld van twee personen. Zij hebben de boeken en resultaten over 2022 bekeken en goedgekeurd.

• Voor komende jaren staat het vinden van meer structurele financiering hoog op onze agenda. Alleen als dat lukt kan het Netwerk activiteiten voor stadsdorpen blijven ontplooien, die laagdrempelig zijn en van goede kwaliteit.

Jaarverslag 2022 NetwerkAmsterdamseStadsdorpen 8

Onze inkomsten in 2022

In januari en april 2022 kon het Netwerk via de NLZVE een beroep doen op een corona-subsidieregeling van het ministerie van VWS. De regeling was bedoeld om regionale vrijwilligersorganisaties te ondersteunen en tijdens en na corona hun organisatie in de lucht te houden. Hiermee werd een eenmalige maar stevige financiële impuls gegeven aan het Netwerk. Speciaal voor het vernieuwen van onze website verwierven we een extra bijdrage via MAEX. Andere inkomsten bestonden uit deelnemersbijdragen aan workshops en rente.

De totale inkomsten bedroegen € 12.388.

Onze uitgaven in 2022

De organisatiekosten bestonden uit hoofdzakelijk uit kosten voor vergaderingen, de aankoop van een laptop en van een eigen domein voor onze website en e-mail, reiskosten, representatiekosten en bankkosten. Qua communicatie is er geïnvesteerd in een nieuwe naam, een nieuw logo en drukwerk. De grootste kostenpost was de hoognodige vernieuwing van onze website en de nieuwe vormgeving daarvan. De kosten voor activiteiten bedroegen vooral zaalhuur en drankjes voor de Netwerkbijeenkomsten en de Ronde Tafel Gesprekken in het najaar.

De totale kosten bedroegen € 9.339.

Kosten in 2022 in €

Jaarverslag 2022 NetwerkAmsterdamseStadsdorpen 9
11960 421 7 Subsidies Scholingsbijdragen Overige inkomsten 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Inkomsten in 2022 in € 1268
Activiteiten
Organisatie
5642 2429
Communicatie

Onze uitgan gspunten

In 2022 legde de CoCo het doel en karakter van het Netwerk nogmaals vast en wat we verstaan onder het veelgebruikte begrip nabuurschap.in door het functioneren van de stadsdorpen in

Ons doel

Het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen heeft als doel te zorgen voor meer nabuurschap in de stad. Dit doen we door stadsdorpen samen te brengen, te informeren, te scholen en hun belangen te behartigen. Hiermee beogen we de stadsdorpen te versterken in hun rol in de stad.

Ons karakter

Het Netwerk:

- is een informele vereniging zonder hiërarchie;

- heeft een lichte structuur en zo weinig mogelijk interne regels en procedures;

- is laagdrempelig: je aansluiten kost niets;

- wil transparant zijn: open in wat zij doet en met toegankelijke verantwoording over haar activiteiten, organisatie en financiën;

- wil zorgvuldig zijn: we doen wat we zeggen, en we zeggen wat we doen.

Onder nabuurschap verstaan wij dat buurtgenoten elkaar (leren) kennen en met elkaar activiteiten laten plaatsvinden en elkaar hulp bieden, die is gericht op het vergroten van het welzijn, de kwaliteit van wonen en (informele) zorg.

Jaarverslag 2022 NetwerkAmsterdamseStadsdorpen 10

D E BLIK VOORUIT OP 202 3

Er is opnieuw veel werk verzet in het afgelopen jaar om het Netwerk verder op te bouwen en te verstevigen Deze basis willen we in 2023 als springplank gebruiken om bestaande en nieuwe stadsdorpen nog beter te ondersteunen in hun functioneren door mensen en middelen aan elkaar te koppelen.

Ons plan voor 2023 is opnieuw gebaseerd op deze vier functies van het Netwerk:

Samen brengen: We organiseren activiteiten waarbij stadsdorpen elkaar kunnen ontmoeten in kleiner en groter verband, zoals Netwerkbijeenkomsten, themabijeenkomsten en Ronde Tafel Gesprekken

Belangen behartigen: We blijven de belangen van stadsdorpen behartigen op stedelijk, regionaal en landelijk niveau. Dit doen we door contacten te onderhouden met de Gemeente Amsterdam, andere regionale netwerkorganisaties in Amsterdam en andere regio’s in Nederland en met leden van de NLZVE.

Infomeren: We delen met de stadsdorpen relevante informatie in de vorm van Netwerkmails, Doorstuurmails, onze Netwerk Nieuwsbrief en onze website.

Scholen & ontwikkelen: We bieden bestaande én nieuwe stadsdorpen kennis, workshops en training aan waarmee ze hun eigen stadsdorp verder kunnen ontwikkelen.

Jaarverslag 2022 NetwerkAmsterdamseStadsdorpen 11
Samen brengen Belangen behartigen Informeren Scholen & ontwikkelen

• In totaal bereiken de stadsdorpen ruim 10.000 Amsterdammers.

• Elke maand zijn er zo’n 2300 deelnemers aan activiteiten van stadsdorpen.

• In de stadsdorpen zijn meer dan 500 vrijwilligers actief.

Jaarverslag 2022 NetwerkAmsterdamseStadsdorpen 12
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.