Page 1

!

nummer 3 • oktober • 2013

bladet FAGBLAD

for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet

Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang

side 12-14

P-Kval giver kvaler

side side 5 14-18

Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening


Indhold FAGBLAD for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening & Flyvevåbnets Konstabel- og Korporal Forening Mose Alle 13 - 2610 Rødovre Telefon: 36 36 55 85 Fax: 36 36 55 80 sk@maks.dk www.co-sea.dk

Forside: 'Esbern Snare ' og besætning klar til afgang. Foto: Hanne Hansen

3

Leder

4

Nye krav ved fysisk test

5

P-kval giver kvaler Ib Skoubo formand for SK ansvarshavende redaktør ib@skoubo.eu Tlf.: 40 41 37 61

Jan Lyngsøe formand for FKKF redaktør csw-e80ca011@mil.dk Tlf.: 25 51 18 88

8-9

SK og FKKF - igen to foreninger

11

Nyt om navne

12-14

Klargøring på 'Esbern Snare' Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: 36 36 55 87 hh@co-sea.dk Redigering og layout Hanne Hansen, CO-Søfart Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag 1.000

16-17

Chef SOK: -Giv forandringerne tid til at falde på plads

18-19

Debatindlæg: Det er din leders ansvar at yde SIT - for at DU kan yde DIT

Næste nummer Udkommer 2. december og er samtidig tilgængeligt på SK's og FKKF's del af hjemmesiden på www.co-sea.dk. Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 8. november eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs og FKKF's adresse eller som e-post til: hh@co-sea.dk

Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i Bladet!, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs og FKKFs officielle holdninger, bortset fra lederen. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse.

FKKF ISSN 2245-8093  trykt udgave ISSN 2245-8107  online udgave

Bladet! sendes til medlemmer af Søværnets Konstabelforening og medlemmer af Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening. Er Bladet! forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: 36 36 55 85

Husk at melde adresseændring til SK og FKKF


Leder

Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

Omstruktureringer af Ib Skoubo, formand for SK

Siden sidste udgave af Bladet! har vi ved en ministerrokade først i august fået ny forsvarsminister. SK vil naturligvis ønske Nicolai Halby Wammen velkommen og tillykke med posten - en post, de fleste nok vil se som en udfordring i den nuværende situation. På vores fælles arbejdsplads - forsvaret - er de frygtede personelreduktioner heldigvis stort set indtil videre, gået udenom M100 gruppen men har desværre ramt 3F, HK og METAL hårdt, hvilket vi naturligvis mange steder allerede mærker. Til gengæld vil mange af os blive berørt, når de nye forretningsgange (business cases) bliver godkendt af forsvarskommandoen og den endelige omstrukturering kan finde sted. Her vil mange uden tvivl få nye opgaver og i nogle tilfælde også nyt arbejdsted. Vi håber at alle udfordringerne vil bringe forsvaret videre i den nødvendige moderniseringprocess. SK og FK K F f ora ndringe r På det fagpolitiske område vakte det ikke jubelscener hos omverdenen, at vi på kongressen tidligere i år valgte at optage FKKF som en del af SK. Som vi omtalte i Bladet! nr. 2 i år anførte OAO, Offentligt Ansattes Organisation, at optagelsen var i strid med formalia omkring SKs medlemskab af OAO. Efter nogen skriverier frem og tilbage mellem OAO og os omkring dette spørgsmål, stod det os klart, at hvis SK forsat ønskede at være en del af OAO, skulle forholdet bringes tilbage til tiden før kongressen. Dette har en samlet

bestyrelse taget til efterretning og valgt at efterleve. Rent praktisk betyder det, at vores vedtægter skal laves om og vedtages på næste kongres -muligvis en ekstraordinær kongres. Jeg vil på SK´s vegne beklage, at noget, som vi har opfattet som en ren teknikalitet og naturlig forlængelse af samarbejdet mellem SK og FKKF, har afstedkommet denne virak. Det administrative samarbejde mellem FKKF og SK omkring udgivelse af bladet og fælles sekretariat mv. fortsætter uberørt, mens SK og FKKF organistorisk fortsætter som to selvstændige foreninger - som før kongressen.

Ib Skoubo

Til slut vil jeg ikke undlade at gentage, hvad I har hørt mig sige før: Efteruddannelse og videreuddannelse er det bedste redskab til selv at styre, hvor I vil hen og i den process må i hverken lade jer selv, jeres leder eller arbejdspladsen stå i vejen, pas godt på jer selv og hinanden derude den kolde årstid er langt fra ovre.

»Efteruddannelse og videreuddannelse er det bedste redskab til selv at styre, hvor I vil hen«

3


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang

Nye basiskrav ved fysisk test i Forsvaret er på vej. Det er ikke lykkedes SK at finde svaret på, hvornår. Fra Forsvarets Sundhedstjeneste har SK-bestyrelsesmedlem Jens Peter Janum til gengæld fået svar på en række andre spørgsmål ang. testen.

Nye krav ved fysisk test

?

„„ „„ „„ „„ „„

Hvorfor skal vi have nye krav? Er det samme krav for alle uanset alder og køn? Skal jeg også kunne honorere disse krav efter INTOPS / togt /sejlads mm.? Hvad bliver kravene? Bliver jeg fyret, hvis jeg ikke kan bestå?

Svar af major Klaus Gabriel Sørensen, chef for Studie- og Udviklingssektionen, Forsvarets Sundhedstjeneste „„ Erfaringer fra bl.a. udsendt personel

„„ Der er tale om et fælles basiskrav

„„ Forsvarets applikation ”Træn med

har vist, at de gamle basiskrav ikke

bestående af en coretest og en løbe-

Forsvaret” er designet, så den under-

er et retvisende afsæt for de fysiske

test. Testene er beskrevet i FSUPUB

støtter individuel træning frem mod det

udfordringer, som forsvarets personel

902-62, som kan downloades via FSU

nye basiskrav. En Web-tilpasset version

møder under udsendelse i INTOPS. De

hjemmeside på Intra- og internettet.

af applikationen forventes lanceret ultimo 2013. Den kommer ikke i en

nye basiskrav er fremkommet m.h.p. at sikre en bedre sammenhæng.

„„ Såfremt kredsløbstesten ikke kan

windows-phone baseret version grundet

gennemføres ved løb, er det planen, at

økonomi.

„„ De fysiske belastninger, som perso-

denne kan aflægges ved Steptest eller

nellet møder på forsvarets uddannelser

Cykel watt maxtest.

„„ FSU/CFI påbegynder uddannelse af et stort antal testledere, som kan

bl.a. sergent- og officersskoler har vist sig at være af en sådan karakter, at

„„ Konsekvensen af manglende bestå-

afvikle testene. Personer med kompe-

der bør skabes en bedre sammenhæng

else af basiskravet er i sidste ende et

tence af Militær Fysisk træner II/III kan

mellem de uddannelsesmæssige be-

chef-anliggende, eller et anliggende for

ligeledes stå for afvikling af testen.

lastninger og det optagelseskrav, som

den ansættende myndighed og ikke

ansøgere møder ved optagelsesprøven.

anderledes end hidtil. Der vil i første

„„ Der planlægges på en overgangsord-

omgang blive tale om en handlingsplan

ning på 3 år. Under perioden for over-

„„ Basiskravet er et minimumskrav,

m.h.p. ny test. Sager, hvor medarbejde-

gangsordningen, skal der testes i det

der understøtter sundhed og tjenesten

re ikke lever op til basiskravet og vur-

nye basiskrav, men såfremt en person

generelt uanset funktion.

deres varigt uegnet til udsendelse, vil

ikke kan bestå, kan TTP aflægges efter

fortsat skulle behandles i overensstem-

de gamle krav. Der trænes herefter

„„ Der differentieres i et vist omfang på

melse med reglerne herfor, jf. FSU BST

igen frem mod at bestå det nye basis-

alder og køn.

960-2, Håndtering af personel i rammen

krav det efterfølgende år.

af Sundhedstriaden. Betegnelsen varigt uegnet betyder ikke nødvendigvis afsked, men kan naturligvis gøre det.

4


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

Faglige sager og noter P-kval giver kvaler: Uhørt krav om medlemskab af en bestemt fagforeing "Vil du gøre dig håb om P-kval, så skal du være medlem af CS." Det var beskeden fra lederen til et SK-medlem, der forespurgte om P-kval tillæg. Lad os slå det fast med syv-tommer søm. Den udmelding fra lederen skal ingen finde sig i. Om du er medlem af den ene eller den anden faglige organisation, har intet med din ret til P-kval at gøre. Kun én ting afgør, om du kan komme i betragtning til P-kval, og det er dine personlige kvalifikationer. Deraf forkortelsen: P-kval. Møder du ovenstående argument fra din leder, når du er til forhandling om P-kval, så bed om at få det på skrift. Under alle omstændigheder, så giv lyd til os i SK og FKKF med det samme, og vi vil prompte rejse en sag om organisa­ tionsfjendtlig handling. SK er allerede ved at forberede en sag mod FPT omkring dette, men jo mere information og konkrete eksempler vi har, desto bedre. SK-f orma nd: U smagelig t -Det er et usmageligt forsøg på, at tvinge nogen til at melde sig ind i en forening, som medlemmerne bevidst har valgt at stå udenfor, siger formand for SK, Ib Skoubo, og tilføjer: -Som ansat i Forsvaret er det vigtigt, at

tjenesten kommer før end ens personlige holdninger til fagforeningerne. Netop det faktum, at det er din leder, du skal forhandle med, og denne måske er med i en anden fagforening eller måske endda tillidsrepræsentant, stiller dig rigtig dårligt, når selvsamme forening eller tillidsrepræsentant skal hjælpe dig med at klage – uanset om det er vedrørende tildeling af P-kval eller om det generelt drejer sig om forholdene på dit tjenestested. Dette er hovedårsagen til at både Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening blev stiftet. Som konstabel havde du ingen andre steder at gå hen, når de, der skulle bistå dig, samtidigt var dem, som du klagede over. At lederne blander egen præference af faglig organisation ind i tjenesten og gør P-kval til et "belønnings-tillæg" til de, der er medlem af en bestemt fagforening, skal stoppes. Ledernes egen fagforening stopper det næppe. Men det vil SK og FKKF.

»Det er et usmageligt forsøg på, at tvinge nogen til at melde sig ind i en forening, som medlemmerne bevidst har valgt at stå udenfor.« Ib Skoubo, formand for SK

af Hanne Hansen

5


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

SK og FKKF administration Medlemsregistrering, opkrævning, til og framelding af tillægskøb af forsikringer for medlemmer af SK og FKKF varetages alt sammen af administrationen i CO-Søfart. Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening har adresse i Rødovre og kontorfællesskab med CO-Søfart. I administrationen er det pt. kasserer og faglig assistent Corlis Hansen, der opdaterer og vedligeholder medlemsdatabaserne for de to foreninger. Hendes kollega, kontorassistent Mohni Bambara, varetager normalt FKKF-administrationen, men hun er for tiden udlånt til hovedafdelingen i Dansk Metal. Derfor er ind- og udmelding og opkrævning af det månedlige kontingent for begge foreninger samlet på Corlis Hansens skrivebord. Det er også ofte Corlis Hansen, medlemmerne først kommer i kontakt med, når de ringer til SK og FKKF – forudsat der ringes på hovedtelefonnummeret. Reception og omstilling er nemlig også én af hendes mange forskelligartede opgaver i huset i Mohni Bambaras fravær. Spørgsmål direkte relateret til medlemsregistreringen varetager Corlis Hansen naturligvis selv. Er det spørgsmål af faglig karakter, stiller hun om til den faglige konsulent i huset, der kan besvare netop det spørgsmål, som medlemmet henvender sig med. Det kommer helt an på, hvad henvendelsen nærmere drejer sig om. En del faglige spørgsmål varetages af de to foreningers formænd, Ib Skoubo for SK og Jan Lyngsøe fra FKKF, hvor Ib Skoubo siden januar har været konstitueret forretningsfører i SK. For at finde den rigtige at stille om til er Corlis Hansen nødt til at spørge ind til, hvad henvendelsen drejer sig om.

Kasserer og faglig assistent Corlis Hansen, CO-Søfart

-Det kan da godt være, at nogen synes, jeg spørger om meget, smiler hun og fortsætter: -Men jeg er jo nødt til at vide mere præcist, hvad medlemmet har brug for at få svar på for at få vedkommende stillet videre til den rigtige. Admini st rat ion a f t ilkøb Gennem medlemsskabet af enten SK eller FKKF har medlemmerne mulighed for at tilkøbe forskellige forsikringsprodukter. Generelt er disse tilkøb et anliggende mellem det enkelte medlem og forsikringsselskabet. Tilkøbene inddrager dog administrationen og Corlis Hansen i forskellige sammenhænge. Ved forsikringskøb ved Tjenestemændenes Forsikring skal SK overfor forsikringsselskabet bekræfte køberens medlemskab. Den bekræftelse indhenter forsikringsselskabet selv. Det samme gælder ved evt. bookning af feriebolig gennem Tjenestemændenes Forsikring. Enkelte medlemmer har gennem SK /

FKKF tilkøbt en Sundhedsforsikring hos Tryg. Her er det SK / FKKF, der forestår opkrævningen af præmien. Derfor skal evt. opsigelse af netop den forsikring meldes til SK / FKKF. Siden januar i år har medlemmer af SK og FKKF haft mulighed for at tilkøbe Helbredssikring i PFA. Administrationen af denne forsikring varetages af PFA, mens SK og FKKF her alene skal bekræfte at køberen er medlem af SK eller FKKF. Hu sk at melde f ly t ning Det grundlæggende udgangspunkt for alle opgaverne er medlemsregistreringerne. -I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at opfordre folk til at huske at melde ændringer af adresse, telefon eller tjenestested, indskyder Corlis Hansen og tilføjer: -De skal bare sende en mail eller ringe med ændringerne.

Tilkøb / opsigelse af forsikringer - hvordan - se nederst side 8 tekst Hanne Hansen

6


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

er

lemm d e m F

m kab e s l m d e e dl e m m t y s n s grati t e f S k a én måned

SK og l i t d Tilbu

FKK

og få

Gør din forening endnu stærkere og støt på den måde dine menige kolleger ved aktivt at bidrage til nytegning af medlemmer.

Skaf et nyt medlem Når han/hun har været medlem af SK eller FKKF i 6 måneder, får du én måneds gratis medlemskab.

Hvordan? Det nye medlem indmelder sig enten via formularen på hjemmesiden www.co-sea.dk eller via telefon / mail. Det nye medlem skal ved indmeldelsen oplyse navn, adresse og MA-nummer på vedkommende, som har anbefalet medlemskabet.

Tlf. 36 36 55 85 mail : sk@maks.dk web: www.co-sea.dk/indmeldelse.33339.aspx

Vi hører ofte, at nye medlemmer er blevet opmærksomme på fordelene ved medlemskab af SK eller FKKF af en kollega. Det er jo dejligt at høre. Vi har derfor besluttet at belønne de medlemmer, der således bidrager til foreningernes udvikling. mvh bestyrelserne i SK og FKKF

Tlbudet gælder også talsmænd men ikke bestyrelsesmedlemmer

BLIV MEDLEM

SØVÆRNETS KONSTABELFORENING ELLER FLYVEVÅBNETS KONSTABEL OG KORPORALFORENING Mange veje til medlemskab

Kontingentsatser for medlemskab af SK/FKKF

• Ring -Kontakt sekretariatet og få indmel-

oplyst pr. md.

delsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf. 36 36 55 95

• Mail -Send en kort mail til sk@maks.dk med oplys-

Marineelever (de første fire måneder)

ning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os.

Indtil udnævnelse til marinekonstabel Flyverkonstabelelev (de første fire måneder)

kan trækkes fra i Skat 0 kr. 150 kr. 0 kr.

• Web -Udfyld formularen på vores hjemmeside på

Indtil udnævnelse til flyverkonstabel

150 kr.

www.co-sea.dk/indmeldelse.33339.aspx

Efter udnævnelse til marinekonstabel

375 kr.

• Smartphone -Scan koden,

der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap “send”.

Efter udnævnelse til flyverkonstabel

375 kr.

Seniorordning*

200 kr.

* for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår.

Søværnets Konstabelforening

FKKF

Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

7


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

SK & FKKF-info SK og FKKF fortsætter samarbejdet -men som to foreninger SK's optagelse af FKKF som selvstændig gruppe i foreningen mødte uforudsete problemer i forhold til SK's medlemskab af OAO, Offentlige Ansattes Organisation, hvilket vi blandt andet kort omtalte i Bladet! nr. 2 i juni. SK's bestyrelse drøftede problemstillingerne på et bestyrelsesmøde midt i september og foreslog herefter OAO en løsning, hvor SK og FKKF fortsætter som to selvstændige foreninger. Det praktiske samarbejde de to foreninger imellem vil fortsætte i form af fælles

administration, fælles bladudgivelse mv. OAO har 1. oktober meldt tilbage, at de har noteret sig ændringerne og herefter ikke agter at foretage sig yderligere i sagen. For medlemmerne af FKKF vil det i praksis ikke betyde nogen ændringer i forhold til den faglige organisering pt. Omstruktureringen har til gengæld betydning for FKKF-medlemmernes muligheder for tilkøb af forsikringstilbud gennem medlemskabet. En opdateret oversigt over mulighedenerne for SK- og

FKKF-medlemmer ses her nederst på siden. Af oversigten vil det fremgå, at FKKFmedlemmer ikke kan gøre brug af tilbudene fra Tjenestemændenes Forsikring. På det punkt er FKKF tilbage ved status, som den var for medlemmerne sidste år. Baggrunden for problemstillingen er, at forhandlingsretten for konstabler og korporaler ligger hos CS - og at FKKF derfor er at regne som "ikke en forhandlingsberettiget organisation".  hanh

Hvem gør hvad - tilkøb af forsikringer FOR MEDLEMEMMER AF SK OG FKKF

FKKF

Mulige tilkøb for SK og FKKF medlemmer

Mulige tilkøb kun for SK medlemmer

Tryg Sundhedssikring

Tjenestemændenes Forsikring

Har du tegnet en Sundhedssikring hos Tryg gennem

Hvis du ønsker at gøre brug af forsikringstilbuddene fra Tjen-

dit medlemskab af SK eller FKKF, står administra-

estemændenes Forsikring, skal du henvende dig til forsikrings-

tionen hos SK og FKKF for opkrævningen af præmien.

selskabet. Ved henvendelsen skal du oplyse, hvilken forening,

Evt. opsigelse af forsikringen skal ske til SK / FKKF.

du er medlem af. Forsikringsselskabet kontrollerer herefter ved henvendelse til SK medlemskabet.

PFA Helbredssikring

Opkrævning af præmier varetages af forsikringsselskabet.

Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal

Evt. opsigelse af forsikringerne skal ske direkte til Tjeneste­

du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til

mændenes Forsikring.

PFA. Formular til udfyldelse for tilmeldingen ligger på SKs hjemmeside på www.co-sea.dk.

8

Opkrævning af præmie varetages af forsikrings-

Efter indsigelser fra OAO og efterfølgende omstrukturering i

selskabet.

SK- FKKF samarbejdet i oktober i år, er FKKF ikke mere en del

Evt. opsigelse af forsikringen skal ske direkte til PFA.

af SK men en selvstændig forening. FKKF kan som forening

Ved udmeldelse af SK / FKKF opsiges Helbredssikrin-

uden forhandlingsret ikke indgå i samarbejde med Tjeneste­

gen automatisk.

mændenes Forsikring - dvs. sige samme status som i 2012.


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

SK tilbudet gælder medlemmer af både SK og FKKF

Nyt tilbud fra 1. januar i år

HELBREDSSIKRING

til kun 108,25 kr. pr. md. SK kan via sit medlemsskab af CO-Søfart tilbyde medlemmerne af Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening at sikre sig med en PFA helbredssikring.

Bladet! - udgivelse blev udskudt Bladet! nr. 3 skulle have landet i postkasserne sidst i august / først i september. Udgivelsen blev imidlertid udskudt, da et teknisk nedbrud ramte redaktionen. Uden at trætte med detaljerne i den historie, skal vi alene tilføje, at nedbruddet var underlagt Murphys Lov: "Alt hvad der kunne gå galt, gik galt." Såvel software som hardware er nu både fornyet og opgraderet. Redaktionen beklager forsinkelsen.

Redaktionen efterlyser Idee r t il a r t ik le r Har du en ide til noget, Bladet! kunne tage op her i spalterne, så giv endelig lyd.

B illede r Har du taget et billede, der kunne være interessant for andre at se? Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: 36 36 55 87 hh@co-sea.dk

Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt fra kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning. Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. Pris for PFA Helbredssikring Prisen for helbredssikringen er kun 1.299 kr. årligt . Din ægtefælle eller samlever kan også få PFA Helbredssikring til en meget fordelagtig pris. For kun 1.203 kr. om året er din ægtefælle eller samlever sikret samme gode vilkår.

Tilmelding via SK / FKKF Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et girokort fra PFA, som du selv skal indbetale. Vil du vide mere? PFA SundhedsCenter på 70 80 78 70, hvis du har spørgsmål til PFA Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk. Du skal udfylde en formular for at tilmelde dig PFA helbredssikring. Bestil formularen eller print den ud fra hjemmesiden: „„ Ring til SK/FKKF og få den tilsendt - tlf. 36 36 55 85 „„ Bestil den via e-mail til sk@maks.dk „„ Print den ud fra SK's hjemmeside på www.co-sea.dk fra menupunktet: Forsikringer

9


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

Nyt om navne

Runde dage

oktober - december 2013

Ny talsmand i Søopmålingen Med Karsten Nielsens fratræden i Søopmålingen er posten som både fællestalsmand i 1. eskadre og talsmand i Søopmålingen blevet ledig. MSPC Morten Wallin Jensen fra Søopmålingen har tilbudt at varetage talsmandsopgaven indtil de ved en samling senere på året får én valgt. SK takker for Morten Wallin Jensens tilbud og byder ham velkommen på posten.

Jubilæer mangler Omlægninger i FPT over sommeren har betydet, at SK og FKKF ikke har modtaget information om jubilæer. Ihærdige forsøg på at få genoprettet forbindelsen er desværre ikke lykkedes inden deadline på dette

SK 30 år

3/10 Christian Sohnemann 29/11 John Stampe

50 år

20/10 Carsten Arno Majlund 25/11 Helge Sebelius

60 år

28/11 Steen Bylov Møller

FKKF 40 år

6/11 Jesper Rintza Jørgensen 28/11 Jonas Hovmann Oldenburg

blad.

Ring eller skriv Vil du være sikker på at få din Kongelig hofleverendør

mærkedag nævnt i spalterne, så ring eller skriv til redaktionen -

Danske og udenlandske

Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer . rosetter Peder Skrams gade 3 . 1054 København K Tel. & fax: 33 12 82 53 e-mail: mwm@mwmorch.dk www.ordensbaand.dk

10

gerne i god tid. Redaktionen modtager også gerne billeder fra diverse begivenheder. Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent i SK tlf. 36 36 55 87 / hh@co-sea.dk

Vi præsenterer i denne portrætserie kort medlemmerne af SKs bestyrelse. Portrætseriens første del blev bragt i Bladet! i juni. Serien følges op og fortsætter i de kommende numre.

Hjemsendt - men Portræt af bestyrelsesmedlem Karsten Nielsen hjemsendt fra Søopmålingen

For 60-årige Karsten Nielsen er konstablernes vilkår en mærkesag og har været det lige siden han sidst i 80’erne som det første indledte kampen for, at personel på Y-kutterne skulle have kuttertillæg. Kampiveren førte til, at han blev valgt ind i bestyrelsen for CS-Søværnet i 89 – uden egentlig at have stillet op. Spændingerne mellem sergentgruppen og konstablerne i CS-Søværnet var som bekendt årsag til, at konstabelgruppen i 1997 brød ud og etablerede SK. En proces, som Karsten Nielsen tog både aktiv og engageret del i – og i SK løftede han igen et bestyrelsesansvar som næstformand i den nyetablerede forening. På grund af sygdom måtte han imidlertid i 2003 trække sig fra bestyrelsesarbejdet, men stillede op igen i 2008. De r e r brug f or SK Og selv om han nu er hjemsendt, fortsætter han arbejdet i bestyrelsen. -Først og fremmest fortsætter jeg, fordi flere opfordrede mig til det, da vi på kongressen i vinter havde bestyrelsesvalg, siger Karsten Nielsen og fortsætter:


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

SK-bestyrelse portrætserie - del 2

Karsten Nielsens chef i Søopmålingen, orlogskaptajn Lars Hansen gav ham et par gode ord med på vejen ved afskedsreceptionen

n fortsætter i bestyrelsen -Jeg er den sidste af de gamle fra etableringen af SK i bestyrelsen. Min baggrundsviden om, hvordan tingene hænger sammen på kryds og tværs kommer foreningen til gavn. Og så synes jeg, at jeg skylder kollegerne fortsat at gøre en indsats, når de nu opfordrer mig til det. -Der er i allerhøjeste grad brug for SK i dag. Udviklingen har jo ikke ændret på, at det er sergenterne, der styrer det hele. SK er den eneste forening, der varetager konstablernes sag i Søværnet, og det er vigtigt, at de menige har et talerør. K a n ik ke holde k... Karsten Nielsen fyldte 60 sidst i maj og blev herefter hjemsendt efter 40 år i Forsvaret. Dermed forlod han også SK-hvervevne som fællestalsmand i 1. eskadre og talsmand i Søopmålingen. -SK har for mig været en stor del af det – og er det altså stadigvæk i bestyrelsen. Jeg er bare sådan, at jeg ikke kan holde min k…, hvis der er ting, der ikke er i orden, bemærker han. En velbesøgt afskedsreception blev det formelle punktum for hans tid i Søværnet. -Det var en god dag, synes jeg – og med den turbulens, der er i dag med besparelser og fyringer og al den utryghed, det

Karsten Nielsens hjemsendelse blev markeret ved en velbesøgt reception. Fra CO-Søfart kiggede sekretariatschef John Ibsen forbi – samt bogholder Barno Jensen, der er bag kameraet.

fører med sig, så er jeg egentlig glad for, at det kom til at passe med, at jeg nu skulle hjemsendes. Og så har jeg nu ekstra god

tid, når medlemmerne i SK har brug for hjælp, smiler han.  hanh

11


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

24 timer før afgang mod deltagelse i NATO-flådens antipirat-indsats ud for Somalia var et vagthold på otte mand i fuld gang med at gøre klar om bord på ’Esbern Snare’ i Frederikshavn. Forsyninger, reservedele og udstyr kom om bord, forbindelseslinjer blev sat op og diverse tjek blev gennemført.

Sidste klargøring på ’Esbern Snar -Planlægningen kunne godt have været noget bedre, lyder den samlede vurdering fra de fem konstabler, som Bladet! møder om bord præcis et døgn før støtteskibet skal afgå. Kritikken af planlægningen er møntet på de sidste uger op mod afgang. Vagtholdet, der er alene om bord, mønstrede aftenen før og først dagen efter til middag mødte den resterende besætning af de i alt 94, der var om bord ved afgang. De seneste to uger op mod afgangen har besætningen efter missionsforberedelse og øvelser holdt fri. Og vagtholdet lægger ikke skjul på, at den planlægning har undret dem. Nogle ekstra hænder her tæt på afsejling, havde bestemt ikke været af vejen. Og generelt havde de gerne set, at de havde haft nogle uger til at gøre det hele klar. -Det kan godt virke lidt uoverskueligt lige nu, bemærker marinespecialist Jørgen Pedersen.

tekst & foto Hanne Hansen Foto Witold Kotlinski

12

-Men selvfølgelig bliver vi klar, smiler han og tilføjer: -Vi når det altid. Så det gør vi også denne gang. En s ær lig di v i sion Selv om der er travlhed, uafklarede spørgsmål og kasser i stakkevis med reservedele og udstyr, der skal fordeles og stuves af vejen, så er den vante – meget frie og venskabeligt drillende – tone konstablerne imellem uanfægtet. At en del af dem har flere års samarbejde og samsejlads bag sig i Søværnet er tydeligt. Besætningen er oprindeligt fra ’Absalon’, hvor maskinbesætningen har måttet efterlade deres ’våbenskjold’. Mellemledergruppen benævnte en dag maskinbesætningen som ”Kongedivisionen” – og den ”udnævnelse” syntes maskinfolkene da var på sin plads og fik standeret et passende våbenskjold. Det faldt imidlertid ikke i god jord højere oppe i systemet, og våbenskjoldet blev fjernet. Det fandt de naturligvis råd for – på god latin. Det nye navn blev ”Rex Divi-

Fra venstre marinespecialisterne Knud Erik Huus og

sio”, og det nye våbenskjold blev lavet så tungt og monteret så fast, at det ikke kan flyttes. Det lider de så selv under nu, for de ville gerne have haft det med om bord på ’Esbern Snare’. I stedet må de nøjes med de velcro-


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

Et eksternt smedefirma er hyret til etablering af celler. Her skal evt. tilbageholdte, formodede pirater placeres bag lås og trådgitter.

re’ før afgang

g Christian Vandkrog.

Fra venstre MOKS Ulrik Stender og MOKS Casper Søger.

mærkater, de bærer på brystet. Med guldbogstaver på sort baggrund informeres omverden om, at de her står overfor et medlem af ”Rex Divisio”. Historien om våbenskjold og kongedivision bliver fortalt med både glimt i øjet og store smil.

Se r f r em t il normal dagligdag Klargøringsarbejdet her et døgn før afgang omfatter også forberedelserne til den officielle del af afsejlingen dagen efter med fælles samling for besætning og pårørende og tale af chefen for SOK, Frank Trojahn, på helikopterdækket.

Så der slæbes stole og koordineres. På flexdækket svejses der. Et eksternt smedefirma er hyret til etablering af celler. Her skal evt. tilbageholdte, formodede pirater placeres bag lås og trådgitter. fortsætter næste side

13


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

Sidste klargøring ... fortsat fra side 13

Midt i virvaret dagen før dagen, ser alle frem til at komme af sted. At komme ind i faste rutiner. At få faste tørner med vagt og frihed. At få udstyr og dele på rette plads og få albuerum til fælles idræt og fritidsaktiviteterne som for eksempel hockey og floorball på flexdækket. De prioriterer alle højt det sociale samvær om bord. Det er vigtigt, at divisionerne om bord snakker sammen på kryds og tværs, for fællesskabet og sammenholdet i fritiden har stor effekt på det daglige arbejde. Sådan havde de det indbyrdes på ’Absalon’ og kulturen har de taget med sig over på ’Esbern Snare’. Alle er de klar til at løse opgaven, der venter forude som aktiv del i NATOs indsats mod pirateriet ud for Somalia. -Det er jo vores arbejde og det, vi har trænet målrettet imod nu i flere måneder, siger marinespecialist Christian Vandkrog. E f te r lyse r hen syn Først om fire måneder vender ’Esbern Snare’ tilbage til Frederikshavn. Under forlægningen fra Frederikshavn til So-

14

Marinespecialist Jørgen Pedersen - og den ene af 'Esbern Snare's to hovedmotorer.

malibassinet gøres et kort stop på Malta, hvor den resterende del af besætningen på i alt 155 mand påmønstrer, ligesom eksterne instruktører flyver hjem. Dele af besætningen skiftes i løbet af de fire måneder, men for konstablerne bliver det fire måneder uafbrudt. Det er der ikke de store indvendinger imod. Sådan er det bare. Men de er ærgerlige over, at der i syste-

met ikke er plads til at tage hensyn og at der tilsyneladende ikke er lige rettigheder for alle. At der ikke er elastik til at afløse en konstabel, der senere i år står overfor at skulle på barsel, finder de simpelthen både urimeligt og kritisabelt. Resultatet er, at de i maskinen kommer til at sejle en mand for kort, da konstablen har været nødtvunget til ikke at tage med. De har svært ved at se logikken, når nu både en afløser havde meldt sig og der flyves alligevel. Nej, det giver ingen god mening, synes de. Indbyrdes er de altid parat til at hjælpe hinanden med at bytte. Og de er ærgerlige over, at den velvillighed ikke imødekommes. -Nej, der er plads til forbedringer på det punkt, lyder konklusionen fra konstablerne. Dagen efter, lørdag 21. september, afsejlede ’Esbern Snare’ kl. 16 fra Flådestation Frederikshavn.


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

Som medlem af SøværnetS KonStabelforening byder vi dig velKommen! Tjenestemændenes Forsikring har Danmarks mest tilfredse kunder. Kom med på holdet! Du behøver ikke engang at være tjenestemand. Dit medlemsskab af Søværnets Konstabelforening er dit adgangskort. Bestil et tilbud allerede i dag på 7033 2828, scan QR-koden eller gå ind på tjm-forsikring.dk og læs mere. Sammenhold betaler sig

tjm-forsikring.dk

15


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

Chef SOK:

-Giv forandringerne tid til at falde på plads Chefen for SOK er meget opmærksom på den usikkerhed, som ansatte i Søværnet for tiden oplever på nærmeste hold. Forandringerne er omfattende, men han håber at medarbejderne vil give forandringerne tid til at falde på plads. -Besparelser i den størrelsesorden, som vi skal finde, kan ikke undgå at ramme folk, sådan er det desværre, medgiver kontreadmiral Frank Trojahn, der tiltrådte stillingen som chef for Søværnets Operative Kommando midt i april og dermed landede midt i en omfattende opgave at implementere forsvarsforliget. -Men forliget rummer altså også mange muligheder. Jeg ved, at det kan være svært at se lige nu, hvor usikkerheden sætter sit præg på hverdagen for rigtig mange mennesker, siger han og tilføjer: -Men jeg opfordrer til, at man lige ser tiden an. Når det her bliver fordøjet, og vi når frem til medio næste år, vil en lang række af forandringerne være faldet på plads. Frank Trojahn understreger, at Søværnet fortsat har brug for både engagerede, kompetente og stolte medarbejdere på alle niveauer. tekst Hanne Hansen

16

Umiddelbart efter interviewet skulle Chef SOK, Frank Trojahn, sende 'Esbern Snare' af sted på antipirat-operation. Foto: SOK

Han er opmærksom på, at utrygheden og usikkerheden blandt Søværnets ansatte kan have den konsekvens, at medarbejderne vælger at søge væk. -Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at fastholde folk - især i den her periode. Det er jeg meget opmærksom på, understreger han. Fa nta st i sk kamme rat ska b Umiddelbart efter interviewet skulle Frank Trojahn om bord på 'Esbern Snare' og sende skib og besætning af sted mod NATO-flåden i Operation Ocean Shield ud for Somalia. -Det er hold 11, der lige om lidt skal af sted. Og jeg er jo slet ikke i tvivl om, at de er både stolte og på tæerne - og er klar til at komme af sted. Der er en stolthed over som besætning at kunne løse den opgave sammen, siger han og tilføjer: -Søværnet er kendetegnet ved et fantastisk kammeratskab, der er en historie, der binder os sammen. Og jeg tror på,

at de værdier vil være med til at bære os igennem de forandringer, som vi alle har på nært hold. H R-f ora ndringe r ne En af de største omlægninger som følge af forsvarsforliget fra november sidste år er gennemført på HR-området med implementeringen af ny HR-strategi med større dynamik mellem det militære og civile. Udstikker-funktionen, der formidlede de interne stillinger blandt ansatte i Forsvaret er forsvundet. Nu skal medarbejderne følge med på HR-portalen, og søge de ledige stillinger, der slås op, hvis de vil skifte tjenestested. -Det er helt uvant for os alle. Da jeg her for nylig skulle have en ny adjudant, måtte jeg i gang med at finde ud af, hvordan jeg fik formuleret sådant et jobopslag, smiler Frank Trojahn og fortsætter: -Der påhviler cheferne et helt særligt ansvar for at hjælpe medarbejderne med


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

Besætning og pårørende samlet på helikopterdækket på 'Esbern Snare'. Foto: SOK

at finde ud af at bruge det her. Og udfordringen er lige nu, at alt sådan set sker på én og samme tid. L okale kompetencecent r e At der i den nye struktur er behov for et lokalt link mellem for eksempel besætningerne og HR-området er han fuldt opmærksom på. -Jeg er meget optaget af en tanke om at etablere to såkaldte administrative kompetencecentre. Ét i Korsør og ét i Frederikshavn, hvor man hvert sted skal varetage personelopgaver og økonomistyring, fortæller han. Man skal bl.a. være i stand til at håndtere de personelmæssige og økonomiske udfordringer, der relaterer sig til forliget. Ideen er endnu kun i den afsøgende fase, understreger han. -Ideen er blandt andet at samtænke lokalt. Hvert center skal have handlefrihed til at finde lokale løsninger, uddyber Frank Trojahn og tilføjer, at man er længst med planerne i Korsør, hvor der allerede er etableret en projektorganisation. -Hvis for eksempel en sømand på 'Absalon' står i en situation, hvor han gerne vil stoppe med at sejle, så kan sådan et center med udgangspunkt i individets forhold afsøge, om der lokalt er nogen, der har brug for én med netop de kompetencer, vedkommende har, eksemplificerer han den funktion, som et lokalt center kan løse.

Fr emt iden s Søvær n Søværnet vil fremadrettet, som i dag, hvile på to søjler, den nationale og internationale - med Nordatlanten under den nationale søjle. -Nationalt er der en række områder, som ikke altid får den fokus de fortjener. Vagtopgaven, suverænitetshåndhævelse, havmiljø, søredning og alle opgaverne i Nordatlanten er helt grundlæggende aktiviteter i Søværnet. De yder alle sammen et fantastisk stykke arbejde, siger Frank Trojahn. Internationalt vil Søværnet fortsætte sin støtte til kapacitetsopbygning som i for eksempel Kenya og Tanzania, hvor Søværnet pt. har en kommandørkaptajn udstationeret i Mombasa. Og her først i oktober slutter 'Esbern Snare' sig til NATO-flåden i Det Indiske Ocean og bekæmpelsen af pirateriet ud for Somalia. Den ska r pe ende Når antipiratopgaven slutter i 2014 retter Søværnet fokus mod det, som Frank Trojahn kalder "Den skarpe ende af konfliktspektret". -Vi har skibene og besætningerne. Målrettet træning skal føre os frem til, at vi kan måle os med de bedste i verden og være klar til at indgå i NATO Response Force med henblik på udsendelse til krigszoner med maritim krigsførelse, slår Frank Trojahn fast.

Den udvikling vil omfatte bl.a. uddannelse på havarikursus i Neustadt i Tyskland efterfulgt af den engelske flådes Flag Officer Sea Training. -Når det er gennemført, så ved NATO og andre samarbejdspartnere, at vi er skarpe, bemærker han og tilføjer: -Og det vil have en afsmittende effekt på andre enheder. Ud v idel se a f be s æt ninge r ne Blandt mulighederne i Forsvarsforliget ligger også udvidelsen af besætningerne. Et udviklingsprojekt med en udvidelse på i alt 60 årsværk venter forude. -Besætningerne i dag er lige små nok. Når man har sejlet i tre uger uden pause, så er der sorte rande under øjnene og planen er, at de store skibe skal styrkes, uddyber Frank Trojahn. Udviklingsprojektet ligger dog i dvale indtil videre. -De 2,7 mia. kr. i besparelser skal findes først. Når vi har fået orden i pengekassen, går vi i gang med udviklingsprojektet, siger han og tilføjer: -Lige nu er fokus på, at vi kommer godt igennem de store besparelser, de mange omlægninger og de mange forandringer.

17


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

Det er din leders ansvar at yde SIT - for at DU Glade medarbejdere, der yder en ekstraordinær indsats og som føler, de gør en forskel hver dag: det er sådan, enhver virksomhed gerne vil se sig selv, men hvordan står det til i Forsvaret? Er vi alle så motiverede, som vi gerne skulle være? Og hvis ikke vi er, hvad kan det skyldes og hvad kan der gøres ved det? Svaret skal nok findes i begreberne ledelse og arbejdsmiljø.

”Det er almen kendt, at dårlig ledelse eller ingen ledelse medfører demotiverede medarbejdere og lavt arbejdsengagement. Hvilket hverken kommer medarbejderne til gode eller Forsvaret i det hele taget. Hvis dette skyldes mangel på kompetencer hos nuværende ledere er det rigtig uheldigt.” sådan lyder det i en mail fra tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech. Jeg tror på, at vi alle går på arbejde for at yde en forskel – vi arbejder jo i Forsvaret, hvor der hver dag løses vitale opgaver for Danmark. Men motiveres vi nu nok i vores dagligdag, til at vi kan være med til at øge effektiviteten og øge kvaliteten i vores dagligdag? Jeg hører gang på gang om ledere og chefer, der ikke formår at udøve deres embede på tilstrækkelig professionel vis. Så det må vist være et nej! Men er det alligevel ikke lidt ligegyldigt? Vi får jo vores løn, og så kan vi jo bare holde vores mund om alt det der med arbejdsmiljø. For så vidt jo, men er det ikke lidt mere

18

tilfredsstillende for dig at føle, du gør en forskel hver dag på dit job og udfører det med højst mulig professionalisme. Det være sig KI’er, KU’er, messegaster, logistikassistent eller så vidt for mig selv som musiker. Den gamle milit ær e pædagogik v s. mode r ne ledel se ”Hold kæft, og gør hvad der bliver sagt”… ja udtrykket er kendt i alle værn og på nogle tjenestesteder mere end andre. Men kunne man forestille sig brugen af andre motivationsfaktorer end den gamle kæft, trit og retning? Jeg er ikke uddannet leder, så jeg skal ikke gøre mig klog på principperne i moderne ledelse. Men jeg har da en mening om, hvad jeg synes, der er bedst for mig. Det er ikke principperne i lærebog i militær pædagogik fra 70’erne, som man skal tage i brug for at motivere mig, og sådan tror jeg størstedelen af os har det. Jeg vil se mening i det, jeg gør, ellers giver det ikke mening for mig. Jeg vil se

Af Malte D. Henningsen Bestyrelsesmedlem i SK og SK-talsmand i Søværnets Tamburkorps

resultater af min indsats, ellers føler jeg min indsats spildt. Jeg vil have respons på det arbejde, jeg udfører, ellers er jeg måske uvidende om, at jeg gør det forkert. Jeg vil udfordres på mit arbejde, for ellers bliver det rutinepræget. Jeg vil motiveres! Jeg tror og håber, at mange nye kadetter har nye ledelsesmetoder med ud i Forsvaret, for det trænger vi til. Vi trænger til en mentalitetsændring hos de praktiserende befalingsmænd og officerer, som formår at motivere os konstabler til at yde vores ypperste og være med til at effektivisere Forsvaret mest muligt. Og hvis de nu formår at praktisere det, de har lært på skolebænken så effektfuldt, at deres ældre kollegaer vil kigge dem over skulderen og beundre effekterne ved deres ledelsesstil, så kunne vi håbe at det vil smitte lidt af på de ”gamle stelnumre”.


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

Debatindlæg

kan yde DIT bedste Musikdirigent Peter Harbeck har en lang karriere indenfor Forsvaret. I 1982 begyndte han som musiker i Livgardens Musikkorps og blev i 1996 dirigent, men valgte i 2009 at tiltræde jobbet som musikdirigent for Søværnets Tamburkorps. Her gjorde han sig hurtigt bevidst, at der er mange faktorer, der påvirker en medarbejder, og at der er mange værktøjer, man kan bruge for at optimere hver enkelt medarbejder: Mit udgangspunkt er, at hvis musikere skal yde deres bedste, så er det nødvendigt, at de føler accept og tryghed fra omgivelserne, hvilket vi har arbejdet med. Endvidere er der et pres, som kan sammenlignes med en sportsudøvers. Når en tone er spillet, kan den ikke trækkes tilbage, nøjagtig som hos en fodboldspiller, der har sparket til bolden. Derfor har jeg ladet mig inspirere af sportens verden og ikke mindst det mandlige håndboldlandshold og deres måde at arbejde på. At kende sin rolle på holdet og ikke at kommentere hinanden er således ret fundamentalt.

Dirigent Peter Harbeck svarer i denne samtale på Malte D. Henningsens spørgsmål om ledelse og motivering.

Og så har vi også set dig på tennisbanen?

Men hvordan med musikken?

Rigtigt. Præstationsangst og nervøsitet bliver nemt en del af det at være musiker, og det er ikke fremmende for præstationen. Negative tanker kan komme før en vigtig solo skal spilles, og for en tennisspiller før matchbolden skal spilles. Tanker, der gør, at man spænder op i kroppen, ikke får fat i det naturlige flow og derfor ofte gør fejl. Det er med andre ord vores kontrollerende hjerne, der ofte forhindrer os i at gøre det bedste.

Det er i virkeligheden det samme. Hvis man er i stand til at være til stede og bare gøre tingene, så får vi det gode resultat. Og hvis man laver en fejl, så accepter den, gør den overbevisende. Derved fjernes lidt af angsten for at gør forkert og fremmes glæden ved at gøre det rigtige.

Hvordan kan man ændre det?

Det er spørgsmålet om, hvad der foregår inden i os - "The Inner Game". Især i tennis har man beskæftiget sig med dette. Det går ud på at flytte fokus fra resultatet til selve udførelsen, bevægelsen. For en tennisspiller vil det sige at fokusere på at være til stede i nuet ved at være opmærksom på kroppen, at lade kroppen gøre arbejdet uden unødige kræfter og desuden ikke være optaget af, om bolden er inde eller ude og dermed god eller dårlig. Ved at undlade at bedømme og ikke være optaget af resultatet opnås en frihed og naturlighed, som så i sidste instans faktisk skaber de unikke resultater.

Virker det?

Det vil jeg påstå. Men hvad nøjagtig, der har gjort at TKP har haft en så tydelig fremgang, er nok svært at sige. Der har været andre fokusområder, f. eks. kost og motion. Og det er sandsynligvis en blanding eller summen af de forskellige fokusområder, der gør forskellen. Men det overraskende har for mig været, hvor meget man forbedrer præstationer ved at benytte andre tilgange end de sædvanlige. Og det vældigt udfordrende, hele tiden at finde nye veje at gøre tingene på, og det kan forhåbentlig også være inspirerede for andre arbejdspladser.

19


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

info fra Min A-kasse Lønsikring i Min A-kasse Af Maria Hamilton kommunikationskonsulent, Min A-kasse

Dagpenge udgør maksimalt 17.355 pr. måned (2013). Det kan for nogen give en stor nedgang i den månedlige indkomst, hvis de er så uheldige at miste arbejdet. I Min A-kasse tilbyder vi en ekstra lønsikring, der kan udligne en del af differencen, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs eller uarbejdsdygtig. Vi har, når det gælder denne forsikring, hidtil samarbejdet med TRYG, der ikke længere ønsker at føre produktet. Vi har derfor valgt at indgå et nyt samarbejde med Europæiske Rejseforsikring.

Lønsikring - fak ta

Med Min A-kasses Lønsikring kan du forsikre op til 80 % af din nuværende løn og få op til 30.000 i forsikringsydelse. Vær opmærksom på, at lønsikring er et område for sig og altså ligger uden for de gængse a-kasseregler. Læs mere her: http://www.min-a-kasse.dk/min-a-kasses-lonsikring. Samme sted finder du også kontaktinfo til Europæiske Rejseforsikring under det link, der hedder FAQ.

Kontor- og web-fællesskab Søværnets Konstabelforening deler foruden adresse også hjemmeside med CO-Søfart. Søværnets Konstabelforening, SK, har siden 2009 været medlem af Centralorganisationen Søfart, CO-Søfart, der er et stærkt kartel på det maritime område med i alt fire medlemmer: „„ „„ „„ „„

Søværnets Konstabelforening Dansk Metals Maritime Afdeling FOA Søfart Dansk El-Forbund

Kontorfællesskabet med CO-Søfart betyder, at SK har minimale udgifter til husleje og administration, samt har adgang til husets faglige og adminie t s r strative kompetencer, f.eks. inden for ø t s s Danmark e g sagsbehandling og jura. fagli maritime

CO-Søfart ion organisat

20

Se under SKs faneblad på www.co-sea.dk

alle beløb i kr.

Søværnets Konstabelforening Mose Alle 13 2610 Rødovre Telefon 36 36 55 85 sk@maks.dk www.co-sea.dk


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

Tillidsmænd og kontaktpersoner

Henvend dig til din lokale SK repræsentant, hvis du får problemer

SØVÆRNET 1. ESKADRE 1. ESK STAB Vacant THETIS Kim Jensen Mobil: 20 89 14 03

2. ESKADRE

RESERVEPERSONEL

FTM / ABSALON Vacant

Knud Rasmussen Mobil.: 40 84 19 30

ESBERN SNARE Karl-Erik Andersen Mobil: 21 82 26 06 jazz60.andersen@gmail.com

MOC S

SØLØVEN Vacant

VÆDDEREN Vacant

IVER HUITFELDT Vacant

HVIDBJØRNEN-B Jan Nolsøe Stenberg Mobil: 00298 50 35 02

OPLOG KORSØR

TULUGAQ Niels Clausen-Nielsen Mobil: 29 43 48 25 nielsclausennielsen@gmail.com KNUD RASMUSSEN Vacant

FTM André Borre Tlf-tj.: 72 60 43 27 COMCEN Michael Moeskær Mobil: 28 51 89 53 mhj@maks.dk

METTE MILJØ Jens Peter Janum Tlf-tj.: 41 30 99 15

TKA Vacant

GUNNAR THORSON Benny Jacob Nielsen Tlf-tj.: 41 30 99 05 benny.nielsen@hotmail.com

MOC N FTM Peter Emborg Mobil: 61 67 16 05

MARIE MILJØ Keld Kroman Tlf-tj.: 58 30 85 93 fam.kroman@stofanet.dk

MUS HELLEBÆK Frank Madsen Mobil: 28 47 05 04

GUNNAR SEIDENFADEN Michael Thun Madsen Mobil: 2285 9620 mtm@waoomail.dk

MUS FØLLESBJERG Laust K. R. Jensen Tlf-tj.: 62 56 20 90

DIANA Nicolai Thomsen Mobil: 22 52 32 25 nemus@sol.dk

MILITÆRPOLITIET KØBENHAVN Vacant

NAJADEN Jannik T. Larsen Tlf-tj.: 41 30 98 55 SØOPMÅLINGEN Morten Wallin Jensen Mobil: 3029 1925 mortenwallinjensen@gmail.com

SØVÆRNETS SPECIALSKOLE KØBENHAVN Olav Borre Tlf-tj.: 32 66 45 00

Achim Jensen Mobil: 60 60 21 66 achimjensen@gmail.com

OPLOG FREDERIKSHAVN FTM Ib Skoubo Tlf-tj.: 40 41 37 61 ib@skoubo.eu COMCEN Ella M. B. Madsen Mobil.: 40 15 28 28 SLEIPNER Vacant Kørsels- og Transportelement Vacant Lærlingekontakt Thomas Andreasen thomasand82@gmail.com VÆRKSTEDSOMRÅDE BRØDESKOV Klaus Nørager Tlf-tj.: 25 38 48 36 klaus@mil.dk

SØVÆRNETS SERGENT- OG GRUNDSKOLE Heini René Jensen Tlf-tj.: 99 22 17 60 ssg-uds208@mil.dk

FORSVARETS MATERIELTJENESTE FTM Vacant

CIS SQUADRON FINDERUP Kaj Friborg Tlf-tj.: 89 25 52 91 Mobil.: 40 58 81 80 kf@maks.dk

FLYVEVÅBNET CSW KARUP Jan Lyngsøe Mobil: 25 51 18 88 csw-e80ca011@mil.dk

722 KARUP Jonas H. Oldenburg 31 23 07 22 oldenburg722@gmail.com

ATW AALBORG Johnni Winther 21 22 23 31 johnni_winther@hotmail.com

HW-KARUP Henrik Vester HW-LFLYL11@mil.dk

WSKP SKRYDSTRUP SØVÆRNETS TAMBURKORPS Malte Henningsen Mobil.: 61 28 13 14

Peter Vilsgård 61 68 06 39 petervilsgaard@hotmail.com

Rettelser til listen over kontaktpersoner bedes mailet til sk@maks.dk

21


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

FORSIKR Forsikring der er omfattet af dit medlemskab af SK / FKKF-klubben 1. Gruppelivsforsikring med en dødsfaldssum på 167.000 kr. ved medlemmets død og 75.100 kr. ved ægtefælles død. 2. Fritidsulykkesforsikring på 600.000 kr. med dækning for tandskader og brilleskader.

OBS Forsikringsopgaven løses af AP Pension, som SK har indgået aftale med. Du er automatisk omfattet af forsikringen, når du er medlem af SK eller FKKF.

Kontakt SK / FKKF på tlf. 36 36 55 85 for nærmere oplysning

Nyt ar

u fra 1. jan 2013

Kun

108,25 kr. pr. md.

HELBREDSSIKRING ekstra tilkøb

se også side 9

Søværnets Konstabelforening har indgået aftale med PFA om en sundhedsforsikring, som hedder en Helbredssikring, til en meget favorabel pris. Prisen for Helbredssikringen, inklusiv børnedækning er kun 1.299 kr. årligt / 108,25 kr. pr. måned. Din ægtefælle eller samlever kan få helbredssikringen for 1.203 kr. årligt. PFA meddeler, at prisen justeres pr. 1. september i år. Tilmelding til PFA Helbredsikring kan udskrives fra SKs hjemmeside - menupunktet: Forsikringer Kontakt SK / FKKF på tlf. 36 36 55 85 for nærmere oplysning

Helbredssikringen er kommet i stand via SK’s medlemsskab af CO-Søfart.

CFU forsikringsaftale, som gælder alle ansatte i staten Aftale nr. 85034 hos Forenede Gruppeliv 1. Gruppelivsforsikring med en dødsfaldsdækning på 370.000 kr. (Fra 1. april 2011) 2. Børnesum på 30.000 kr. pr. barn under 21 år. (Fra 1. april 2011) 3. Forsikring som udbetales ved konstateret kritisk sygdom på 100.000 kr. For statsansattes børn under 18 år er forsikringssummen 50.000 kr. (Fra 1. april 2011)

TAG OVERSIGTEN MED NÅR DU TALER FORSIKRING MED DIN ASSURANDØR ELLER BANK

OBS: Der betales skat af præmien for denne forsikring over lønsedlen

Øvrige forsikringer som gælder for ansatte med kapital- eller arbejdsmarkedspension Også for SKs og FKKFs medlemmer Gruppelivsaftale med en dødsfaldsdækning på 633.000 kr.

Ved medlemmets død 30.000 kr. pr. år. til evt. børn.

Der er yderligere tilknyttet en sum ved ægtefællens død før 60 år på 383.000. Desuden er der tilknyttet en erhvervsudygtighedsdækning på 127.000 pr. år.

OBS: Der betales præmie og Arbejdsmarkedsbidrag for denne forsikring over lønsedlen.

Yderligere oplysninger om forsikringsforhold kan indhentes ved foreningens kontor på telefon 36 36 55 85

22


Bladet! • oktober 2013 • 1. årgang • nummer 3

RINGER Arbejdsgiveren har forsikret de ansatte for ulykker m.v. på arbejdet i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven I følge lov om forsikring mod arbejdsskade kan du eller din familie opnå følgende erstatning / godtgørelse: Tab af forsørger: Løbende udbetaling (30%) afhængig af årsløn eller engangsbeløb. (Fx: afdødes årsløn 275.000 kr. = 6.875 kr. pr. måned i max 10 år).

Særligt overgangsbeløb: Til ægtefælle ved dødsfald: 149.000 kr.

Der ydes betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler.

Ved méngrad på 100%: Udbetales 790.000 kr.

Kommer du til skade: Skal anmeldelse foretages inden ni dage efter tilskadekomsten til Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK).

Ved méngrad på under 5% ydes der ingen erstatning.

Tab af erhvervsevne: Løbende udbetaling afhængig af årsløn eller engangsbeløb.

Forsørgertab til børn: Er afhængig af den afdødes årsløn i året før skaden og løber til barnets 18. år. Er barnet under uddannelse, kan ydelsen evt. løbe til det fyldte 21. år.

(Fx: Ved 65% tab af tidligere årsløn 275.000 kr. = 11.923 kr. pr. måned).

Hvis afdødes årsløn fx var 275.000 kr., bliver den månedlige ydelse 2.292 kr.

Er man utilfreds med FAEK’s afgørelse, kan sagen ankes til Arbejdsskadestyrelsen, og er man ikke tilfreds med deres afgørelse, kan sagen ankes til Den Sociale Ankestyrelse. SK er behjælpelig med sagsbehandling m.v. i forbindelse med medlemmernes arbejdsskadesager.

Forsikringer m.v. under udsendelse på mandat i udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Forsvarets særlige erstatningsordningsog godtgørelsesordning Under udstationering i udlandet er personellet omfattet af følgende erstatninger i tilfælde af invaliditet og død:

dødsfaldet er sket som følge af tjenesten, udbetales efterindtægt i 6 måneder. Hvis du er tjenestemand, ydes efterindtægt i 12 måneder. Yderligere oplysninger hos FPT. Kollektiv fritidsansvarsforsikring ved udstationering af den danske stat på internationalt mandat, Det danske Folketing og / eller Den danske Regering.

Ved 100% invaliditet Kr. 3.903.500 kr. (udbetaling fra 5% mén) Dødsfaldsdækning: Forsørger 2.602.500 kr. Ikke forsørger 1.299.500 kr. Efterindtægt: Ved dødsfald får din ægtefælle og børn under 18 år et beløb som efterindtægt, svarende til din løn i 1 - 3 måneder. Hvis

Forsikringen dækker ved skade på personer op til 5.000.000 kr. og ved skade på dyr og ting - op til 2.000.000 kr.

Forsvarets erstatningsansvar omfatter de private genstande: Som normalt kan forventes medbragt på en arbejdsplads, og som eksempelvis befinder sig i private skabe. Ansvaret omfatter som hovedregel således ikke penge og kostbare genstande, som fx dyre armbåndsure, fjernsynsapparater, smykker og malerier. OBS: Fritidsansvarsforsikringen dækker ikke alle forhold - tjek op med FPT inden udsendelse. Se mere på: http://forsvaret.dk/FPT/erstat/Pages/default. aspx

Forsikring mod tab af personlige ejendele m.m.

For korttidsansatte omfattet af bonusordningen Særligt beløb ved dødsfald i tjenesten

Særligt beløb ved tilskadekomst i tjenesten.

Ved dødsfald ydes der afdødes ægtefælle et særligt beløb på 20.000 kr. Et tilsvarende beløb til hvert af afdødes børn under 18 år. Det samlede beløb kan dog ikke overstige 80.000 kr.

I tilfælde, hvor korttidsansat personel afskediges som følge af en tilskadekomst i tjenesten pådraget invaliditet, ydes der den pågældende et særligt beløb, der ved 100% invaliditet andrager 80.000 kr.

Ved lavere invaliditet nedsættes beløbet tilsvarende. Arbejdsgiveradministreret

23


IDnr. 42857

Al henvendelse til: CO-Søfart, Mose Alle 13, 2610 Rødovre

Den tredje og sidste bog i serien om "Søridderne" og hovedpersonen Benny er i alt på 432 sider og koster 299,95 kr.

Sidste bind i humoristisk trilogi med alt godt fra havet og mere til Det er igen de ufortalte historier, der har førsteret i denne tredje og sidste bog i Søridderserien fra pensioneret orlogskaptajn Kurt Lundholm Christoffersen. Morsomme historier om farverige personer fylder siderne, hvor hovedfiguren igen - som i de to øvrige bøger i serien - er Benny. Forsvarets tre værn går ikke ram forbi i bogen, der også runder både hjemmeværnet, havne og myndigheder. Perioden, som bogen strækker sig over, rækker fra 1979-2006. Med

forfatterens egne ord beskrives perioden som tiden, hvor den kolde krig blev varmet op til situationen i dag med andre kendte trusler og opgaver.Til historien om bogen hører også, at advarslen fra admiralens vise: Stå aldrig til søs, her citeres af en mand, der selv tilbragte 37 år i Søværnet. Yderligere information og køb af bogen kan foretages på forfatterens hjemmeside på adressen www.brunlynget.dk

Søværnets Konstabelforening Flyvevåbnets Konstabel og Korporalforening Mose Alle 13, 2610 Rødovre Tlf.: 36365585 Fax: 36365580 sk@maks.dk - www.co-sea.dk

Bestyrelsen Ib Skoubo, formand Jan Lyngsøe, næstformand Karsten Nielsen Michael Moeskær Jens Peter Janum Jonas H. Oldenburg Malte D. Henningsen

tekst Hanne Hansen

A-kasse - "min A-kasse" (ex STA) Ramsingsvej 28 A, 1. sal, 2500 Valby Tlf.: 70 12 37 82 - Fax: 38 17 82 49 minakasse@minakasse.dk www.min-a-kasse.dk

Bladet! 3 13 lres  

Fagblad for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet, udgivet af Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korpora...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you