Page 1

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2018, de la Direcció General de Formació Professional y Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional. [2018/2101]

Annex I

CALENDARI PROVA D’ACCÈS A CFGM 2018 Inscripció Publicació llista alumnat que ha de realitzar la prova en un altre centre Publicació llista provisional admesos Reclamació d’exclosos Publicació llista definitius admesos Realització prova d’accés GM Publicació llistat provisional qualificacions Reclamació llistat provisional qualificacions Termini entrega documentació justificativa Publicació llistat definitiu qualificacions i entrega de certificats

Del 17 maig 7 juny 7 juny 7 juny 14 juny 18 juny 27 juny 28 juny 17 maig 9 juliol

Al 31 maig

8 juny

2 juliol 5 juliol

ANNEX II HORARI DE PROVES Hora

GRAU MITJÀ Examen

Duració

9:00

Part lingüística: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)

1h

10:10

Part social: Ciències Socials, Geografia i Història

1h

11:20

Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques

1 h.

12:30

Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la Natura

45 min.

15:00

Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la informació i competència digital Part lingüística: Anglès

45 min

16:00

45 min.

http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/ejemplificaciones http://mestreacasa.gva.es/web/isixtomarco/proves_acces per mirar exemples i solucions del 2017


EXEMPCIONS DE MATÈRIES EN PROVES D’ACCÈS GARAU MITJÀ

PART PROVA ACCÉS

PART LINGUÍSTICA PART SOCIAL PART CIENTÍFICA-MATEMÀTICATÈCNICA

MATERIA PROVA ACCES

QUEDA EXENTA PER MATÈRIA SUPERADA EN ESO A1 Llengua i literatura Castellà: llengua i literatura, 4t ESO o Valencià : llengua i literatura, 4t ESO Anglès Anglès, 4t ESO A2 Ciències Socials, Geografia Ciències Socials, Geografia i Història i Història 4t ESO B1 Matemàtiques Matemàtiques 4t ESO B2 Ciències Naturals Biologia i Geologia 4t ESO ó Física i Química 4t ESO B3 TICD Informàtica 4t ESO

Proves acces Cicles Formatius Grau Mitjà 2018  
Proves acces Cicles Formatius Grau Mitjà 2018  
Advertisement