Page 1

Annonsebilag fra Logistikk og Transport 2012

Transport & Logistikk

Trenger effektiv infrastruktur Stein Lier Hansen, Norsk Industri. S. 15

FINANSIERING PÅ SKINNER

Den sveitsiske modellen for finansiering av jernbanen er en suksess. S. 8–9

Haster å redusere Sjøveien gir reisetiden Schenker og Lerum om norske veier. S. 14

gevinst

For dyrt i norske farvann

Det hevder Hans Kristian Hansen i Shortsea Promotion. S. 4

Espen Lillebrygfjeld i Hustadmarmor. S 6

Transport & Logistikk 2012 Clarion Hotel Oslo Airport, 22. og 23. oktober Påmelding: www.konferanse.info


Annonsebilag fra Logistikk og Transport 2012

Mange høydepunkt

på årets

konferanse Et høydepunkt er logistikkdirektør Arif Ahmed i den britiske motevarehuset River Island (www.riverisland.com/Online). Med sine 300 butikker verden over er River Island et av de raskest voksende konsernene i Europa. Hvordan logistikken og tilfredstillelsen hos mottakerne er nøkkeltemaer i hans foredrag. Med foredragsholdere både fra store transportbrukerre som Statoil, Coca Cola, Ringnes, Kværner, Tine, National Oilwell Varco, og Lerum fabrikker – vil man som deltagere få mange gode erfaringer om hvordan logistikken kan organiseres på en god måte. Transport-og logistikk konferansen har også vært en god møteplass for havnene, så også i år. Med mange innslag i programmet og en stor del av utstillingen vil Havne-Norge også være synlig på årets konferanse. Kampanjen Velg Sjøveien (www.velgsjoveien.no) – er selvsagt på programmet. Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er også på plass for å komme med siste nytt fra det ferske statsbudsjettet. Leder av Transportkomitéen, Knut Arild Hareide, deltar også for å se på hvordan mer gods kan overføres til sjøtransport. På agendaen står også effektivitet i havneterminalene.

2

– På konferansen vil politikere og næringsliv møte et næringsliv som krever action, sier direktør Jo Eirik Frøise.

Bærebjelken i det nasjonale transportsystemet Norges økonomi kombinert med vår beliggenhet gjør transport til et sentralt politikkområde. Utbygging av infrastruktur som reduserer avstandskostnadene er derfor en effektiv form for næringspolitikk. Fremtidens konkurranseevne vil i stor grad avgjøres av effektiviteten i leveringskjeden. Med lang avstand til markedene har norsk næringsliv en utfordring med tanke på miljø, pris, punktlighet og tilstanden til godset ved levering. Alle disse parameterne er avhengige av gode transportårer. Målet vil også være at infrastrukturen er med på å kompensere for det norske avstandshandicapet. Riksveien blir oppfattet som bærebjelken i det nasjonale transportsystemet, og har stor betydning for all transport som foregår på veinettet. Riksveiene binder de ulike landsdelene sammen og har tilsluttede veier til og fra utlandet. Over hele landet har dette veinettet viktige funksjoner i transportnettverket, og erfaringsmessig ser vi at disse veiene har en økende trafikkbelastning.

Norsk næringsliv er helt avhengig av et velfungerende veinett. Selv om det satses på overføring av gods til sjø og bane, vil lastebilen spille en rolle i begge ender av transporten. Vi må også ta inn over oss at jernbanenettet kun dekker deler av landet. Det er derfor man øker overføringene til veisektoren, og prioriterer investeringene på de viktigste veiene først. Det viser seg at forsinkelser i godstransporten eller i arbeidsreiser som følge av ras, driftsstans og andre uforutsette hendelser påfører bedriftene store kostnader.

Fremkommeligheten i og rundt regionsentrene bør økes gjennom bedring av kollektivtransporten. Færre personbiler vil øke fremkommeligheten for næringslivet. De fleste riksveiene som er bygd de siste 30-40 årene er i henhold til den standarden som lå i de til en hver tid eksisterende veinormaler. Til tross for at mange av disse veiene er bygd ut eller forbedret så har en del av veinettet ligget mer eller mindre urørt i mer enn 40 år, bortsett fra enkelte mindre utbedringstiltak.

På konferansen Transport og Logistikk 2012 vil politikerne og myndigheter få møte et næringsliv som krever action.

Næringslivet forventer at politikerne nå ved inngangen til valgkampen 2013 prioriterer en offensiv samferdselspolitikk og bevilger nødvendige midler slik at en får en velfungerende infrastruktur både på vei og bane.

Jo Erik Frøise, direktør for Nordens største transportog logistikk-konferanse «Transport og Logistikk 2012»

Arrangører:

Prosjektledelse og salg: Andreas Totland og Jan Arne Dagsvik TEKST: Kari Andresen, Synnøve Vindheim Svardal og Einar Olsson GRAFISK FORM: DjESIGN · FOTO: Bundesamt für Informatik und Tele­ kommunikation BIT, Norsk Industri, NHO, Oslo Havn, Hustad Marmor, NSB, Høgskolen i Molde, Lerum, Trafikverket/Lasse Fredriksson, Johnny Ainsworth · TRYKK: Mediatrykk · DISTRIBUSJON: Dagens Næringsliv, Transport og Logistikk 2012 For informasjon om bilag på print eller nett, kontakt Andreas Totland på telefon: 909 18 109 / 21 37 70 75 eller e-post: andreas@cmedia.no

Transport & Logistikk 2012 Clarion Hotel Oslo Airport, 22. og 23. oktober. Påmelding: www.konferanse.info

C MEDIA ER ET AVISFORETAK SOM PRODUSERER AVISBILAG I RIKSPRESSE OG NETTMAGASIN I HELE SKANDINAVIA · WWW.CMEDIA.NO


THERMO KING NORGE AS Miljøfyrtårn sertifiseringen er et steg på vei for å møte våre miljøbevisste kunders leverandørkrav, og for å vise egne ambisjoner!

Bærekraftig ”Grønn” Transportkjøleteknikk! Thermo King Norge AS er verdens største leverandør av Thermo King CryoTech – miljøvennlige – transportkjøleaggregater. ASKO selskapene (NorgesGruppen), med sitt miljøengasjement, har i dag klodens største CryoTech flåte. Ytterligere 30 talls norske kunder har valgt CryoTech, hvilket har gjort Norge til en internasjonal miljøreferanse innen termotransport. Vi takker alle våre kvalitetsbevisste og miljøfokuserte kunder for valget av våre fremtidsrettede løsninger.

Vi, Thermo King Norge, leverer i dag det eneste bærekraftige, nullutslippssystemet innen kjøl-frysog varmetransport. Kryogene kjøl- frys- og varmeaggregater sparer miljøet for utslipp, nabolaget for støy og ikke minst at kjøl- og frysevarer beholder en jevn temperatur gjennom hele dagen – fra første til siste levering i transportprosessen. Thermo Kings CryoTech transportkjøleaggregater er basert på en lavtemperaturvæske av næringsmiddelkvalitet, som er den samme gassen som gir bobler i brusen (kullsyre). Kryogene anlegg gir rett og slett kundene våre et fortrinn ved at produktet bevarer samme temperatur og kvalitet gjennom hele transportprosessen. Lavere støynivå

Støyen blir nærmest borte, både for sjåfør og miljøet rundt – med et desibelnivå på 49 til 58dBA, hvilket tilsvarer hvisking mellom to personer. Når sjåføren kommer til en butikk, spesielt butikker i nærheten av boligområder sent om kvelden og på natten – slipper man at hele nabolaget mister nattesøvnen ettersom det kommer mindre støy fra aggregatet. Høy miljøgevinst

Aggregatenes evne til å opprettholde kvaliteten på

Full opplæring

Et viktig moment er tett oppfølgning og terping vedrørende brukeropplæring. Noe vi gjør i samarbeid med våre kunder og Yara. Nøkkelen til suksess er å ”terpe” på riktig bruk, ettersom det kan ”misbrukes” – på grunn av den kraftige kapasiteten. Lavt støynivå og miljøgevinst ved null utslipp er fakta, mens riktig bruk er avgjørende for økonomisk gevinst. Stort behov for konseptet i fremtiden

varene som transporteres og det lave støynivået er viktige elementer for alle termotransportører i valget av type anlegg. Miljøgevinsten ligger spesielt i at CryoTech aggregatene ikke har nye emisjoner som tilføres miljøet – en vinn - vinn situasjon for alle parter. Næringsmiddel CO2, må ikke forveksles med menneskeskapt CO2. Enkelt forklart er det slik at når vår gassleverandør Yara produserer kunstgjødsel, vil CO2 komme som et biprodukt. Denne blir da lagret i stedet for å bli sluppet ut i atmosfæren, slik at vi kan gjenbruke denne ved fyllestasjonene for kryogene kjøleaggregat.

Fordeler med CO2-kjøling • Ingen utslipp av fossilt brennstoff • Ingen lekkasjer av HFK gasser • Lav støy - PIEK Sertifisert • Rask temperatur gjenvinning etter døråpninger • Lavere vekt på bilens foraksel • Små ytre mål • Lenger driftstid • Bedre matkvalitet • Redusert varesvinn • Full service og reparasjonsavtale

www.thermoking.no

Thermo King Norge sitt hovedfokus når det gjelder CryoTech aggregatene er i dag først og fremst termotransportører som distribuerer i byer og tettsteder. Det vil for fremtiden være et stort behov for dette konseptet, som viser seg å være økonomisk regningsvarende i tillegg til selve miljøgevinsten. Thermo King Norge selger alle sine CryoTech anlegg med unik serviceavtale hvor kunden får hjelp 24 timer i døgnet – året rundt i inntil 10 år frem i tid. Thermo King CryoTech aggregater vil ikke nødvendigvis erstatte dieselaggregater, men vil i de fleste tilfeller være et alternativ. Thermo King har det samme miljømessige fokuset når det gjelder dieselaggregater – reduserte utslippsnivåer og lavt støynivå.


Annonsebilag fra Logistikk og Transport 2012

– Havna utgjør en viktig del av det som gjør Oslo til Oslo, Anne Sigrid Hamram havnedirektør.

Havn i by

De fleste kystbyer har en aktiv havn, men hva er havnens rolle i bybildet? Vi spurte havnedirektøren i Oslo Havn KF, Anne Sigrid Hamran.

Sjøveien gir gevinst: Beregninger viser at transport over sjø mellom Norge og Europa er 28 % billigere enn landeveien.

Velg Sjøveien

– På samme måte som marka, tror jeg at havna utgjør en viktig del av det som gjør Oslo til Oslo. Sjøtransport er helt avhengig av bil for å få varene fra havna og ut til forbrukerne i butikkene. Det blir mindre forurensning både lokalt og globalt dersom man klarer å bruke sjøtransport på så store deler av transportetappen som mulig. Halve Norges befolkning bor under tre timers kjøring fra Oslo havn. Vi bygger ut godshavna nå for å kunne håndtere dobbelt så mange containere som vi gjør i dag.

Velg Sjøveien er en landsomfattende kampanje som besøker 15 havner i Norge og Rotterdam. Rederier, speditører, havneansatte og vareeiere deltar med kunnskap og nyskapning. Vi tok en prat med daglig leder Hans Kristian Haram i Shortsea Promotion, som leder kampanjen. – Mange kan med stor fordel frakte mer sjøveien, og vi bør kunne doble godstransporten på sjø i løpet av de neste ti årene. Gevinsten med sjøtransport er billigere frakt, lavere lagerkostnader, bedre logistikkflyt og god leveringssikkerhet. Det er det denne kampanjen handler om. Hans Kristian Haram brenner for sjøveien, og han er ikke alene. Rederier, havner og myndigheter satser nå stort på å gjøre sjøveien mer attraktiv for speditører og vareeiere. Regjeringen arbeider med en egen nærskipsfartstrategi, som skal inn i den neste Nasjonale transportplan. – Beregninger utført av NHO viser at transport over sjø mellom steder i

Europa og norske destinasjoner i snitt er 28 prosent rimeligere enn landeveien. Sjøtransport kan redusere utslippene av karbondioksid med opp til 60 til 70 prosent. Det er ikke bare ren økonomisk besparelse, men også en betydelig miljøgevinst. Utfordringen er å planlegge transporten bedre, for her er tidsaspektet lengre enn ved annen transport. Men det er fullt mulig å planlegge godstransport på sjø etter individuelle behov. Kampanjen Velg Sjøveien startet i Narvik 10. mai, og avsluttes på Gardermoen den 22. oktober, under den årlige Transport og Logistikk-konferansen til Norsk Industri og NHO Logistikk & Transport. Bak kampanjen står åtte

– Vi bør kunne doble godstransporten på sjø i løpet av de neste ti årene, hevder Hans Kristian Haram daglig leder i Shortsea Promotion.

6 millioner

rederier og speditører, 16 havner og organisasjoner innen sjøtransport.

passasjerer var innom Oslo Havn i 2011.

Les mer på kampanjens hjemmeside; www.velgsjoveien.no

Norges mest effektive havner Arnt-Einar Litsheim er direktør i Norsk Havneforening, og vi tok en prat om hvorfor havne­ foreningen fokuserer å skape effektive havner.

4

– I de siste tre årene har Norsk Havneforening hatt fokus på å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Arnt-Einar Det ble laget en Litsheim. sluttrapport i 2010 som pekte på ulike tiltak, og vi er i full gang med å konkretisere dette i forskjellige prosjekter. Et av prosjek-

tene er effektivitet i havneterminaler, hvor en tar sikte på å utvikle et sett av måleparametere som er objektive og kjente. Målingene må kunne gjennomføres på en lett forståelig måte der metoden som benyttes er enkel å forklare og forstå. Hensikten er ikke primært å rangere havner og aktørene der, men å bruke dette konkurranseparametere for videre utvikling av alle norske havner.


Alt du trenger fra fjerne Østen Enklere, billigere og mer miljøvennlig.

En stadig større andel av våre forbruksartikler produseres i fjerne Østen. ColliCare er spesialister på Asia og har løsninger som gjør importen derfra billigere, enklere og mer miljøvennlig. Vi gjør nemlig store deler av jobben ferdig for deg på våre terminaler i Kina, til en langt lavere pris enn det som er mulig i Norden. Herfra skipes varene direkte til nærmeste havn i Norge, slik at du sparer dyr innlandsfrakt. Du sparer penger, sammen sparer vi miljøet. Smart, ikke sant?

We work Smarter

«Vårt samarbeid – din styrke» Ingen tid å miste! Pakkene leveres fleksibelt der du er: På jobb, hjemme eller etter dine ønsker

Vi tilbyr effektiv lossing og lasting av all type av gods

Moss Havn KF

Et finmasket nettverk sørger for at dine varer hentes og bringes til dine kunder der de er. For mer info se www.dbschenker.com/no

Det handler om å vinne. Om og om igjen.

firmapost@moss-havn.no

Tlf: +47 69 20 87 00 Strandgt. 10, Moss

postmottak@hortenhavn.no Tlf: +47 33 08 64 00 Tollbugt. 10, Horten

firmapost@borg-havn.no Tlf: +47 69 35 89 00 Øraveien 27, Fredrikstad


Annonsebilag fra Logistikk og Transport 2012

Gjenvinning eller gjenbruk? I Norge er vi vant til den harde gjenbruksflasken, men nå skifter Coca Cola over til den myke gjenvinnings­flasken. Vi tok en prat med kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Coca Cola, og konsern­direktør Torbjørn Johannson i NorgesGruppen.

Paradoksalt: – Det samlede avgiftstrykket på sjøtransport er nå i en størrelsesorden som virker motsatt av den politikk som myndighetene legger opp til, sier Sverre Alhaug Høstmark i Norsk Industri.

Stort avgiftstrykk i norske farvann Sjøtransport er svært viktig for Norge og det er også den mest miljøvennlige transportformen vi har. – Dagens avgifter og framtidige avgifter vil medføre mer transport på land, sier daglig leder i Hustadmarmor, Espen Lillebrygfjeld. I følge Lillebrygfjeld, vil det totale avgiftstrykket i norske farvann til slutt gå ut over konkurranseevnen. – Flere av avgiftene har i seg selv et positivt formål, for eksempel C02-, NOx- og svovelavgiften. Men, sammen med blant andre losavgift, grunnavgift og anløpsavgift blir den økonomiske belastningen vesentlig. Skattleggingen av tilgangen til markedet som vi og norsk næringsliv er så avhengig av er stor, sier han. – Av ting som kommer i tiden framover så er vi spesielt uroet over de nye krav til svovelinnhold i drivstoff som vil være gjeldende fra 2015. Konsekvensen av dette vil være svært alvorlige med betydelig økte kostnader, understreker Lillebrygfjeld. Urimelig?

Ett eksempel på er Fræna kommunes IKS innkreving av anløpsavgift. Varetransporten over Hustadmarmors kai i Elnesvågen i Fræna kommune er en

av de største i landet. Fra den private kaien eksporteres flytende marmor som råstoff til papirindustrien, hovedsakelig til utlandet. All Espen Lillebrygfjeld, transport går på skip, daglig leder spesiallaget for denne Hustadmarmor. type transport og bygget i Norge. Arbeidsgiverforeningen Norsk Industri, setter også spørsmålstegn ved denne innkrevingen: – Det samlede avgiftstrykket på sjøtransport er nå i en størrelsesorden som virker motsatt av den politikk som myndighetene legger opp til, med å flytte gods fra vei til sjø, sier Sverre Alhaug Høstmark, toksikolog i NAVF og fagsjef i Norsk Industri. Høstmark presiserer at utarbeidelsen av forskrifter for innkreving av anløpsavgifter kan se tilforlatelig ut ved første øyekast – men fordelingsnøkkelen for fordeling av avgifter innen et havnedi-

Hustadmarmor • Hustadmarmor AS er en del av Omya-konsernet. • Bedriften er lokalisert i Elnesvågen, Fræna kommune. • Produserer flytende marmor som råstoff til papirindustrien.

Fakta anløpsavgift • I hht. havne og farvannsloven § 25 kan kommuner – etter å ha utferdiget en forskrift – kreve inn anløpsavgifter for skip i sitt havnedistrikt.

strikt kan være problematisk: – Avgiften kan for eksempel dekke isbryting, men når havnedistriktet er stort, er det da rimelig at dette jevnes ut på alle brukere, også de som ikke krever isbrytertjeneste? spør han. Hvorvidt avgiften skal fordeles etter antall seilinger, etter antall tonn skipet eller etter seilingsvei er viktige spørsmål i følge Høstmark, og endelig gjelder det vanlige spørsmålet: – Når avgiften skal beregnes av selv­ kost, hva regner en da inn? Hvordan kan en være sikker på at ressursbruken er basert på de faktiske fysiske og administrative tiltakene knyttet til anløpene? – I tilfelle IKS-organisering blir systemene enda mindre transparente, og den enkelte bruker vil ha store vansker med å finne sikre svar på om hans innbetalinger står i stil til de tiltak som havnemyndighetene utfører eller om han betaler for å flaske opp et byråkrati, avslutter Høstmark.

• Anløpsavgift må ikke forveksles med farvannsavgift, (havnelovens §23) og sikkerhetsgebyr (havnelovens §24). Per dato har syv norske kommuner utarbeidet slike forskrifter (iflg. Lovdata). • I Møre og Romsdal har blant annet Molde og Fræna opprettet et IKS (lovlig etter havnelovens §10) – og dette IKS-et har laget en forskrift som trådte i kraft 1. januar 2012. Avgiften skal – iflg. Havneloven – dekke kostnadene forbundet med anløp til havn.

– Tiden er overmoden for å tenke nytt i vår bransje, og det er mer enn 20 år siden dagens gjenbruksflasker ble tatt i bruk, sier Stein Rømmerud. De nye gjenbruks-flaskene er lettere og tynnere, men det viktigste er at de komprimeres, males opp og Stein gjenvinnes Rømmerud. etter panting. All mellomtransport av ferdigsortert tomgods vil opphøre. For eksempel kjører produsenten Mack i Tromsø daglig til EC Dahls Bryggeri i Trondheim for å plukke opp ferdigsorterte tomflasker, denne transportgalskapen vil nå heldigvis opphøre. – Produktutviklingsmessig vil det bli helt andre muligheter til å presentere et større mangfold Torbjørn Johannson. overfor forbruker, noe som er spesielt viktig for restaurantmarkedet, supplerer Torbjørn Johannson. Det vil bli cirka 90 % mindre transportvolum i retur fra butikker. Det er vår plikt å utnytte ressursene optimalt, det er både god miljøpolitikk og god økonomi.

gjenbruk Jan Egil Pedersen i Norsk Nærings- og NytelsesmidJan Egil delarbeiderforbund (NNN) Pedersen. er ikke like entusiastisk for gjenvinningsflasken som mange andre. – På spørsmålet om gjenvinningsflasker sparer volum og antall biler, så mener vi at de ikke gjør det. Den samme bilen som leverer flasker til butikkene, tar med seg returflasker tilbake. Tom bil tilbake gir ingen miljøgevinst.

t t t

t t t

w

6

M


Vi fornyer transport-Norge

Norsk Havneforening er en interesse- og medlemsorganisasjon for norske havner. Vi organiserer offentlige og private havner.

✓ ✓ ✓ ✓

Bedrer rammevilkürene for havner og sjøtransport Tilbyr faglig oppdatering og faglig utvikling Gir rüd innen arbeidsrett og arbeidsliv Markedsfører havnenes posisjon i sjøtransporten

Vi hjelper norske havner med ü utvikle seg videre som konkurransedyktige og effektive knutepunkter, for ü nü det nasjonalpolitiske mület om overføring av gods fra vei til sjø.

www.havn.no

Lang erfaring MT00735

innen transport og shipping

&QPTU GJSNBQPTU!CPEPIBWOOP 1PTUCPLT  / #PE¾ 5FMFGPO     5FMFGBY     XXXCPEPIBWOOP

– the power of arctic europe

Unparallelled in size and diversity of logistics, industry, energy, safety and security, population, education, growth and life qualities.

t Closest to the northern Norwegian Sea t The most complete northern port t Fast growing industry, energy and business region t University town t Excellent life qualities t Qualified people for all jobs

www.bodo.kommune.no

www. teambodo.no

MT01254

bodø region

Din logi stik for inn- kpartner og utlan d

www.vikingsped.no www.bodohavn.no

Main contact: Team Bodø KF, tel +47 75 55 50 00, E-mail postmottak@teambodo.no

Tlf.: 33 03 07 50 Fax shipping/adm.: 33 03 07 60 – Fax transport/spedisjon: 33 03 07 70

Transport bil ¡ Büt ¡ Flyfrakt ¡ Fortolling ¡ Terminal


Annonsebilag fra Logistikk og Transport 2012

Gunnar Malm, generaldirektør Trafikverket Sverige.

Sverige: Tilskudd og lån Norsk veiutbygging er i stor grad finansiert over statsbudsjettet. Hvordan løser man de finansielle utfordringene i Sverige og på hvilken måte gir det seg utslag i forhold til kvalitet og tempo på veiutbyggingen? Vi har spurt generaldirektør i det svenske Trafikverket Gunnar Malm. – Den nåværende svenske nasjonalplanen for transport (PT) 2010-2021 inneholder tiltak på 417 milliarder finansiert med tilskudd og lån. I tillegg kommer cirka 65 milliarder bidrag fra skatter, egenandeler og egenfinansiering. Planen inneholder tiltak for vei, jernbane, sjø og luftfart.

Hva er de største utfordringene for Sverige rundt samferdsel?

Den nylig gjennomførte kapasitetsstudien har belyst behovet for økt kapasitet og robusthet i transportsystemet. Undersøkelsen avdekket alvorlige mangler i kapasitet og punktlighet i jernbanesystemet i mange deler av landet, men også trafikkbelastningen i byområdene.

Har du noen betraktninger omkring utfordringene rundt Norges behov for en mer effektiv samferdsel, spesielt vei og bane? Vi har et godt samarbeid med norske myndigheter om Ofotbanen knyttet til Sveriges arbeid for å øke kapasiteten på Malmbanan. Finansieringen av tiltakene på Ofotbanen er imidlertid usikre. Meråkerbanen mellom Trondheim og Storlien er elektrifisert og har lav bæreevnestandard – to fakta som bidrar til at Meråkerbanen er en «missing link» mellom den norske og svenske jernbanenettet. Dette er den eneste transnasjonale banen av fire mellom landene som ikke elektrifisert, noe som begrenser utviklingen av kostnadseffektiv logistikk og nye passasjer og godstransportløsninger.

8

FinöV-fondet: I Sveits finansieres jernbaneprosjekter av et eget fond, med egne budsjetter og regnskap vedtatt av parlamentet.

Sveits: Finansiering Det sveitsiske fondet for store jernbaneprosjekter har fått mye oppmerksomhet siden det ble opprettet på slutten av 1990-tallet. En nordmann i det sveitsiske samferdselsdepartementet gir oss innblikk i hvordan alpelandet har løst de finansielle utfordringene. Seniorrådgiver Kjell Kolden i det sveitsiske samferdselsdepartementet, forklarer at det såkalte FinöV-fondet har et eget budsjett og regnskap som vedtas av parlamentet. Det er likevel uavhengig av det ordinære statsbudsjettet – og dermed av den sveitsiske «handlingsregelen», som fungerer som en gjeldsbremse.

– Investeringene beløper seg til totalt 31,4 milliarder sveitsiske francs med prisbasis 1995. Regjeringen kan likevel bevilge mer midler for å justere for prisstigningen, sier Kolden. Skal erstattes

Ettersom fondet startet uten kapital og utgiftene i den mest intense byggefa-

sen har vært høyere enn inntektene, har fondet ifølge Kolden fått forskutterte midler. Dette er gjeld med kapitalmarkedsrente. Fra 2017 skal minst 50 prosent av fondets inntekter fra lastebil- og merverdiavgiften brukes til å nedbetale gjelden. Når prosjektene er utført og gjelden nedbetalt, skal fondet i utgangspunktet oppløses.

Fire prosjekter finansieres gjennom en egen sveitsisk fondsmodell: 1. NEAT – nye, lange tunneler gjennom Alpene. 2. Bahn 2000 – infrastrukturinvesteringer for et nytt og forbedret rutetilbud. 3. Høyhastighetsforbindelse – oppgraderte strekninger til nabostatenes høyhastighetsnett.

4. Støybekjempelse – diverse tiltak for å redusere støy fra jernbanen. Fondene får inntektene sine fra følgende kilder: •L  astebilavgift. 2/3 av inntektene. Årlig rundt 1 mrd. CHF.

• Merverdiavgift. 0,1 prosent økning øremerket for FinöV. Årlig rundt 300 mill. CHF. • Drivstoffavgift. 25 prosent av kostnadene for NEAT. Årlig rundt 300 mill. CHF.


Pocket TRANSPORT Dagens marked er krevende. Derfor er effektivitet, kvalitet og god kundeservice viktig. Våre løsninger gir deg konkurransefortrinn samtidig som dine økonomiske muligheter styrkes. Pocket TRANSPORT forenkler og effektiviserer arbeidsdagen både for sjåfører, transportadministrasjon og oppdragsgiver.

Så enkelt er det. Sjåføren mottar transportordre, eller andre oppdrag på sin mobile terminal. Deretter dokumenteres alle bevegelser. Disse blir umiddelbart tilgjengelig i det sentrale transportsystemet. Det betyr at både du - og dine kunder - til en hver tid har full kontroll over status og ressurser.

Giant Leap Technologies AS, Biskop Gunnerus gate 14A (Posthuset), 23. etasje, 0185 Oslo, www.giantleap.no

ng på skinner Han forteller at suksessen med FinöV har fått regjeringen til å foreslå at det skal avløses av et nytt, mer omfattende fond, som skal dekke hele finansieringen av jernbaneinfrastruktur – inkludert drift og vedlikehold. Til dette formålet skal det i tillegg til dagens kilder, flyte midler fra det ordinære statsbudsjettet og kantonene. Brukerne skal indirekte finansiere mer gjennom høyere billettpriser og lavere skattefradrag for pendling. For tiden behandles forslaget i parlamentet og vil trolig bli gjenstand for folkeavstemning, mest sannsynlig i 2014. – Parlamentet – og i de viktige tilfellene folket – vedtar de store prosjektene, gjerne i form av konsepter om trafikktilbud. De enkelte investeringene må ikke nødvendigvis være kjent i detalj. Finansieringen er alfa og omega, og er alltid en del av disse avstemningene, sier Kolden. Skaper stabilitet

Seniorrådgiveren mener fordelen med en slik modell er stabile finansielle rammer for prosjektene. For politikerne

Norske Kjell Kolden har etablert seg i Sveits etter å ha møtt sin kone som utvekslingsstudent i Bern på midten av 90-tallet. Siden studerte han i Sveits og Frankrike og jobbet en stund ved ambassaden i Bern før han i 2006 fikk jobb i det sveitsiske Samferdselsdepartementet.

og finansdepartementet er fordelen at eventuelle budsjettoverskridelser ikke belaster statsregnskapet. – Generelt er sveitserne meget nøye og dyktige til å planlegge. Det tar gjerne lang tid, mens selve byggingen skjer raskt og effektivt. Folkeavstemningene legitimerer prosjektene og skaper aksept. Vegnettet og spesielt jernbanenettverket er meget godt utbygd, og kollektivtransporten nyter høy status. Mobiliteten i Sveits er imidlertid under relativt sterkt press på grunn av den høye folketettheten, forteller Kjell Kolden.

Container moduler

Vi tilbyr våre kvalitetsmoduler som er produsert i Europa, og som ikke må sammenlignes med billige kopier fra andre verdensdeler. Modulene leveres fullisolert og kan leveres innenfor de miljømessige krav som til enhver tid stilles. Container modulene kan leveres som enkelt modul, kontor, sanitær eller kombinert kontor og sanitær. Vi kan også levere våre meget prisgunstige hybelmoduler. Ønsker du større paviljonger, leverer vi det også.

Modifiserte containere

På vårt verksted kan vi modifisere containere etter dine ønsker. Vi har gjennom mange år levert ulike prosjekter, fra standard isolerte containere til mer avanserte modifiserte verkstedcontainere, til veldig avanserte styre containere for avanserte data anlegg.

Anleggsmateriell

Vi leverer kvalitesaggregat, lystårn etc. Alt til meget gunstige priser. Ta kontakt for mer informasjon.

Hvorfor eie, når du kan leie...

Vi har markedets beste leiepriser på containere og moduler. Eksempel:

20ft shipping container kr 590,- eks mva, pr mnd. Kontor modul fra kr 1390,- eks mva pr mnd Alle priser er eks mva og transport.

www.rcontainer.no


Annonsebilag fra Logistikk og Transport 2012

Inter City-utbyggingen Bedre flyt i øst skaper nasjonale ringvirkninger Utbygging av InterCity-strekningene kan både gjøre hverdagen enklere for pendlerne mot hovedstaden og gjøre at trafikken flyter bedre på Østlandet for øvrig, er konklusjonen fra Jernbaneverket og NSB. Prosjektleder Anne Siri Haugen fra Jernbaneverket har hatt medansvar for konseptutvalgsutredningen om InterCity-strekningene som ble overlevert Samferdselsministeren i februar. Hun er engasjert når hun snakker om nødvendigheten av en ny, dobbeltsporet jernbane på Østlandsområdet. – Vi opplever at det er både stor interesse og stor utålmodighet knyttet til denne saken, sier hun. – Mange av dem som har levert høringsuttalelser har gitt uttrykk for at behovet for togtransport, både for personer og gods, har økt betraktelig. Samtidig ser vi at den nåværende kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp. Befolkningseksplosjon

De daglige reisende er høyt prioritert, og prognosene for de neste 30 årene vi-

Konsernsjef i NSB, Geir Isaksen.

ser en forventet befolkningseksplosjon i denne regionen. InterCity-satsingen vil redusere reisetiden inn til Oslo, samtidig som den utvider tilbudet til områder som

har vært for langt unna til det har vært praktisk mulig å jobbe i hovedstaden. Økt pålitelighet og kapasitet er også sterkt etterspurt for godstransporten på Dovre- og Østfoldbanen. Den endelige avgjørelsen er ventet å komme samtidig med behandlingen av Nasjonal transportplan i Stortinget i løpet av våren 2013. – Det er viktig å få et klart vedtak om hvor omfattende og hvor rask InterCityutbyggingen skal være, sier Haugen. – Vi i Jernbaneverket vil nytte ventetiden til å forberede plan- og byggeprosessene slik at vi kan handle effektivt så snart vi får politisk klarsignal og finansiering. Transportøren

NSB merker økningen i transportbehovet på kroppen, og konsernsjef Geir Isaksen har klare meninger om hva som bør gjø-

Transport & Logistikkskolen Nystartet tilbud i regi av Norsk Industri. Eirill Bø er foreleser. Modulene nedenfor kan tas enkeltvis eller samlet. 26. OG 27. NOVEMBER

Kjøp av transporttjenester Oppbygging av prismodeller og simulering av kostnader og prosesser. I tillegg rollespill i transportforhandlinger. 26. OG 27. FEBRUAR

Sammenhengen mellom logistikk og markedsføringskanaler Måling av logistikkostnader og bruk av informasjonsteknologi, grunnleggende innføring i logistikkfog markedsføringskanaler. 23. OG 24. APRIL

Supply Chain Management Kostnadsreduksjoner ved samarbeid i kjeden og prognosemetode for lagerstyring. Bedriftsspillet «Lean Supply Chain Game» er en del av modulen. HØST 2013

Transportplanlegging Prinsipper for ruteplanlegging, intermodale transporter og utforming av et miljøregnskap. Mer info: www.industriskolen.no

Kontakt: Kjetil Tvedt, mobil: 92 82 05 08, e-post: kjetil.tvedt@norskindustri.no

res for å få et nasjonalt løft for jernbanen. – For å imøtekomme utfordringene med det økte transportbehovet vil det være viktig å ferdigstille «indre» del av InterCity, mellom Oslo og henholdsvis Tønsberg, Hamar og Fredrikstad til 2020, mens hele InterCity-området bør stå ferdig før 2025. NSB gjør nå en historisk stor endring i togtilbudet gjennom bedre rutestruktur, hyppigere avganger og ikke minst, gjennom at vi har kjøpt 50 nye tog, og 13 av dem er allerede på skinnene. Bra for resten av landet

Isaksen mener at god infrastruktur og et godt utbygget tilbud der hvor trafikken er som tettest vil påvirke resten av landet. – Når kritisk infrastruktur inn mot Østlandet ikke fungerer, så rammer det i realiteten regiontogene som kommer fra


Annonsebilag fra Logistikk og Transport 2012

– God infrastruktur og godt utbygget infrastruktur der trafikken er tettest vil påvirke resten av landet. Konserndirektør Geir Isaksen.

for eksempel Bergen eller Kristiansand. Derfor er det nødvendig å skape god infrastruktur der trafikken er tettest og bygge seg utover. Videre er den generelle styrkingen av mobilitet og samhandling på Østlandet viktig for landet som helhet. Konkurransen om kunnskap og kapital er internasjonal og står mellom storbyregionene. Et Oslo-område som kan delta i denne konkurransen, er viktig for hele landets utvikling, avslutter han.

Det er stor interesse og stor utålmodighet knyttet til denne saken. Prosjektleder Anne Siri Haugen fra Jernbaneverket

Gods- og logistikknutepunktet på Nordvestlandet

.no vn

.ha nd

esu

l w.a

ww

Containerhavn Ro-ro/lo-lo Bulklaster

Stykkgodshavn Cruisehavn Offshorebase

Ta utdanningen ved landets ledende transportøkonomi- og logistikkmiljø Års- og bachelorstudier

Skipsverft Skipsreperasjon Servicebedrifter

Fiskeri Frysehotell Fiskeindustri

• • • • •

Årsstudium i petroleumslogistikk - deltid Årsstudium i beredskapsledelse - deltid Bachelor i petroleumslogistikk Bachelor i logistikk og SCM Bachelor i internasjonal logistikk

Master- og PhD-studier • • • •

Master of Science in Event Management Erfaringsbasert master i logistikk Master of Science in Logistics PhD in Logistics

www.himolde.no


Annonsebilag fra Logistikk og Transport 2012

Gods på vingene

I et kupert land er det tidkrevende å transportere gods over lange avstander. Da kan flyfrakt være et godt alternativ. Avinor ønsker å kartlegge flyfraktens betydning for Norge.

Jon Inge Lian, seniorrådgiver i Avinor, forteller om utredningsarbeidet som i skrivende stund pågår for å kartlegge flyfraktens betydning her til lands. – Kort oppsummert kan du si at eksport- og importvolumet er lite, men at verdien på godset er Jon Inge Lian. høy, sier han. – Vi jobber nå i samarbeid med Stein Erik Grønland fra Sitma med en rapport som vil si oss noe om hva som er premissene for flyfrakt inn og ut av Norge. Lian tror at det eksisterer et potensiale for økt flyfrakt på enkelte områder. – Vi vil gjøre OSL til et knutepunkt for norsk flyfrakt. Man ser for eksempel at 2/3 av eksporten fra Norge er laks som gjerne går til USA og Asia. Samtidig ser vi at det er en del av godset som går med bil til en av de europeiske flyplassene, slik som Kastrup eller Schiphol, så videre med fly derfra. Dette kunne med fordel gått med interkontinentale flyvninger rett fra Gardermoen, sier han. – Flyfraktens største fordel er selvfølgelig at varene kommer kjapt fram, men den kan også skilte med høy leveringssikkerhet og gode sporingssystemer.

Skarpe hoder Norske bedrifter jobber hardt for å hevde seg i konkurransen med utenlandsk næringsliv. Det krever høy kompetanse innen logistikkfaget.

– Den beste muligheten vi har til å hevde oss internasjonalt er på faglig kompetanse og dyktighet. Petter Straumsheim, informasjonssjef Høgskolen i Molde.

Høgskolen i Molde er landets ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen logistikk. Informasjonssjef Jens Petter Straumsheim forteller om utfordringene næringslivet står ovenfor. – I Norge har vi et høyt lønnsnivå og høye råvare- og transportkostnader. Derfor jobber vi med hvordan man kan effektivisere verdikjedene, sier han. – Vi må hevde oss i konkurransen

merker vi en stor pågang innenfor års- og bachelorstudiene i petroleum­ slogistikk i Kristiansund. HiM kan her tilby en unik kompetanse som gjør våre studenter ettertraktet på jobbmarkedet. I tillegg ønsker vi å skape en faglig arena for samarbeid med næringslivet gjennom det nylig opprettede Logistikksenteret på Molde Campus, avslutter han.

på andre måter, og den beste mulig­ heten vi har til å hevde oss internasjonalt er på faglig kompetanse og dyktighet. Vi må rett og slett være verdensmestre i logistikk. I følge Straumsheim er studier i logistikk et fagfelt som vil bli enda viktigere i årene som kommer. – Eksempelvis ser vi at siden den oljedrevne økonomien er sterk,

Fjell og Fjord Konferanser AS valgt som teknisk arrangør av Transport og Logistikk for 5. året på rad ”Kompetanse og trygghet – sikret en plettfri avvikling” ”Vi bruker Fjell og Fjord Konferanser AS under vår årlige konferanse «Transport og Logistikk» med over 700 konferanse­ deltakere. De er med på den praktiske avviklingen med konferanse­ resepsjon og med nyttige råd og planer i forbindelse med utstilling, festmiddag og hotellbestillinger. De loser konferansen trygt i havn. Gjennom deres nøyaktighet og deres kreative nyttige råd – skal de ha en stor del av æren for at arrangementene får en knirkefri avvikling – bedre kan det ikke gjøres.” Jo Eirik Frøise, Direktør – Transport & Logistikk 2012 Uansett hva slags arrangement og hvilken størrelse dere har i tankene, vi finner en kostnadseffektiv og kreativ løsning som er skreddersydd for nettopp dere.

Les mer om våre tjenester på www.fjellogfjord-konferanser.no eller kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale! Fjell og Fjord Konferanser AS Postboks 163, 2027 Kjeller Telefon: 63 80 65 10 / Faks: 63 80 65 11 E-post: post@fjellogfjord-konferanser.no 12

Pål Bergstad i MAN Truck & Bus Norge AS.

På grønne hjul

Kjøring på kronglete, norske veier innebærer ofte både dårlig kjørekomfort og et høyt drivstofforbruk. MAN tar konsekvensen av dette med å levere lastebiler med god komfort, optimal drifts­økonomi og minimal miljøbelastning. – Retningsstabilitet er noe av det som opptar oss mest, hevder Pål Bergstad i MAN Truck & Bus Norge AS. – Uthvilte og motiverte sjåfører gir lavere drivstofforbruk og dermed også mer miljøvennlig kjøring. Vår TGX EfficientLine semitrailer er et godt eksempel på dette, designet for å ha lavest mulig luftmotstand. I følge Bergstad er det vel så viktig å ha dyktige sjåfører bak rattet. – Vi tilbyr kursing i ProfiDrive som fokuserer på en effektiv, avslappet kjørestil. I tillegg kan man få TeleMatics datasystem som tilleggsutstyr i bilene våre. Dette er et system som gir sjåføren rapport om hvordan man kan redusere for eksempel slitasje og bensinforbruk, sier han. – Det er viktig å tenke på totalkostnadene når man kjøper lastebil, ikke bare innkjøpspris. Vi kan hjelpe med å redusere driftskostnadene, avslutter Bergstad.


TrueMobile – Ett komplett system for sporbarhet i sanntid

TrueMobile Track & Trace ƒ Datainnsamling med hjelp av håndterminal ƒ Kvittering med signatur på skjermen ƒ Mobil ordrehåndtering ƒ Sanntids-kommunikasjon via mobilnettet ƒ Kunde-web for sporbarhet i sanntid ƒ Flåtestyring via kart på web Alt inkludert til en fast månedsleie per bruker

Vil du vite mer? Skann QR koden, gå inn på www.optidev.no eller kontakt oss på +47 48221333 Besøk oss på stand nr. 7 på Transport og Logistikk messen på Gardermoen den 22 – 23 oktober.

I samarbeid med:


Annonsebilag fra Logistikk og Transport 2012

Alt for mange flaskehalser Utviklingen av norsk samferdsel skjer for sakte og stykkevis mener transportbransjen som etterlyser utbygging av knutepunkter for bil, tog og båt. – Godstrafikken skriker etter en bedre infrastruktur, sier Einar Spurkeland, informasjonssjef i Schenker. – Veiene er for dårlige og det tar for lang tid å få varene frem til markedet. Områdene han nevner som verst er de mellom øst og vest og mellom nord og syd. – Det haster med å fjerne flaskehalsene for å redusere reisetiden, sier Spurkeland, som heller ikke er fornøyd med arbeidet som er gjort rundt jernbane og sjøveien. – Med unntak av Ganddal, sør for Stavanger er ikke det ikke bygget ut gode nok godsterminaler. I hovedstaden ligger Alnabru brakk 10 år etter at de begynte å planlegge en ny nasjonal godsterminal. Nå er prosjektet satt på vent. Oslofjorden har mange små havner, men ingen hovedhavn.

Han mener det som trengs er både en nasjonal godsterminal og en nasjonal havn på Østlandet. – Alnabru er navet i godstrafikken med bane og vei. Oslo havn og de andre havnene må bli enig om en ny storhavn som kan få mer gods inn til Norge sjøveien, sier Spurkeland. Mangler knutepunkter

Han mener behovet for knutepunkter er enormt. – I sin tid greide man å vedta byggingen av Gardermoen som norsk hovedterminal for flytrafikken og gjennomføre prosjektet på relativt kort tid. Det samme må nå skje med tog og båt. Så langt har han ikke sett stor nok politisk vilje til å modernisere infrastrukturen. – Ambisjonen for transportbransjen

bør være å redusere reisetiden for godstrafikken med tog og bil med for eksempel tjuefem prosent mellom landsdelene i løpet av neste planperiode. Det vil gi et løft for næringslivet og styrke konkurransekraften, sier Einar Spurkeland i Schenker. Saftbygda Sogndal

Driftsdirektør Jan Larsen i Lerum sier transport er en av de store kostnadsdriverne. Argumentene om at tog er løsningen faller på steingrunn hos bedriften som har skapt bildet av «Saftbygda Sogndal». – Vi har ikke tilgang til skinnene. Tunneler? Ja. For eksempel gjennom Sognefjellet. Men, for oss er det vei som er hovedfokuset. Problemet er at vi ikke ser noen langtidsplaner, kun små utbedringer her og der, sier han.

Larsen mener løsningen er å bygge ut riksveinettet til firefelt og høyhastighet. Det samme må veiene mellom Oslo og de største sentrene i landet. – Varetransport i 30,40 og 50 kilometer i timen gjennom bygder og tettsteder er ikke bra for noen, heller ikke de som bor der, tror Larsen og byr på en sammenlikning: – Transportkostnadene våre for bompenger, fergeoverganger og dieselavgift var i fjor på seks-sju millioner kroner. Hadde vi flyttet driften til Oslo ville det kostet halvparten. – Men saft og syltetøy fra Sogndal bør jo også komme derfra, legger Jan Audun Larsen i Lerum til.

4 felts motorvei. I begge retninger.

Sjøveien er et svært relevant alternativ for deg som er opptatt av, og trenger, billig, fleksibel og pålitelig transport av varer. Det finnes ikke kø på sjøen og hvor mye du kan frakte begrenses ikke av størrelsen på traileren. På sjøen har du i tillegg lageret med deg og det er den mest miljøvennlige måten å frakte fra A til B på. Det er derfor vi sier: Velg sjøveien!

14

velgsjoveien.no


Annonsebilag fra Logistikk og Transport 2012

Eksportbedriftene trenger effektiv infrastruktur I Norsk Industri er man ikke fornøyd med dagens situasjon.

–Norsk Industri er helt enig i at det må satses vesentlig mer på veier og annen infrastruktur. Norge er i særklasse dårligst blant de land vi kan sammenligne oss med, sier direktør Stein Lier Hansen. – De viktigste vei- og banestrek– Må satses ningene er i alt for dårlig forfatning, vesentlig mer og dette utgjør en kostnads-, og på vei. Stein sikkerhetsutfordring for bedriftene. Lier Hansen, direktør. Eksportbedriftene trenger effektiv infrastruktur, og det må derfor investeres i nybygging for å redusere tidsbruk og å fjerne flaskehalser. I tillegg må vedlikeholdet prioriteres for å øke fremkommeligheten, og å sikre at ikke infrastrukturen forfaller sier Lier Hansen.

Enig med Jens Han nevner også trafikken gjennom Oslo som et stort problem. – Det vil være i distriktenes interesse å få orden på veisystemet langs hovedstaden. Flere av de tunge eksportrutene går gjennom Oslo, og køproblemer blir derfor en nasjonal flaskehals for eksportbedriftene. – I det hele tatt er det ikke vanskelig å være enig med statsminister Jens Stoltenberg, som nylig i et intervju vedgikk at veibyggingen i Norge har gått for sakte, og har vært for stykkevis og delt, sier Stein Lier Hansen i Norsk Industri.

MØTEPLASSEN PÅ GARDERMOEN ................................ konferanse på Clarion Hotel Oslo Airport Bankett eller julebord, større kurs og konferanser eller et lite møte? Kun fem minutter fra Oslo Airport Gardermoen finner du 40 fleksible møtelokaler med en totalkapasitet på 3000 deltagere samt 432 lyse og moderne rom. Med stor fleksibilitet og et personell med spisskompetanse på planlegging og gjennomføring strekker vi oss langt for å innfri dine ønsker, og helst overgå dine forventninger.

................................

Vil du få et forsprang på konkurrentene dine? Hos Consafe Logistics forstår vi hele forsyningskjeden din. Løsningene våre brukes av virksomheter i alle bransjer og segmenter i mer enn 35 land over hele verden. Kort fortalt: Vi vet hva som fungerer – og hva som ikke fungerer. Les mer om hvordan vi hjelper våre kunder på www.consafelogistics.no Kontakt oss på info@no.consafelogistics.com

Vi hjelper hele vejen: Innen manufacturing hjelper vi med å optimere vareflyten i produksjon og produksjonslager. Våre løsninger gjør at dere som vareprodusent får koblet produksjonsprosessen sammen med forretningsprosessen. Resultatene kommer raskt. Gjennom warehouse management får dere en

effektiv styring av lageret som dere kan stole på. Vårt system for WMS bygger på vår erfaring innenfor lagerlogistikk og distribusjonsprosesser – og tilpasses deres behov. Innenfor enterprise mobility tilbyr vi en unik kombinasjon av soft ware, hardware, service og support, som sammen støtter mobiliteten i deres forretningsprosesser. Vi garanterer smidig integrasjon med deres allerede eksisterende ERP-systemer og mobile enheter.

WWW.CLARIONOSLOAIRPORT.NO, TLF. 63 94 94 94, CL.AIRPORT@CHOICE.NO Scan koden, og se hvordan kundene våre bruker logistikk som en konkurransefordel.


Scania Euro 6 SETTER STANDARDEN. Euro 6-motorer for lastebiler og busser. Scania har nå et bredt spekter Euro 6-motorer, fra den fem-sylindrede 250 hesters motoren til vår største seks-sylindrede motor på 480 hestekrefter. Grunnlaget for alle Scanias Euro 6-motorer er den seneste modulariseringen av vår motorplattform av 9-, 13- og 16-liters motorer, som gir kundene fordeler med enklere vedlikehold og bedre deletilgang. Det komplette motorutvalget vil være tilgjengelig innen Euro 6 blir påkrevd fra 31. desember 2013. I tråd med Scanias tradisjoner gir Euro 6-motorene eksepsjonelt høyt dreiemoment på lavt turtall, som gir utmerket kjørbarhet og rom for kjøring på lavt turtall for optimal drivstoffeffektivitet. De 13-liters motorene på 440 og 480 hestekrefter med EGR og SCR ble lansert tidlig i 2011. Kunder så vel som internasjonal fagpresse som har tatt i bruk og testet disse motorene melder om at drivstofføkonomien og ytelsene er minst like gode som Scanias Euro 5-motorer.

www.scania.no

2012.indd 1

24.09.2012 16:08:32

Transport&logistikk 2012  

Bilag til Dagens Næringsliv

Transport&logistikk 2012  

Bilag til Dagens Næringsliv

Advertisement