Page 1

ស តិ ឹ ប

គមយ វ ុជនជន

តិ ើ ម

គតិ ចកម

ំីស

តុ ធ

ទី ំ ៣

ចូ លរ ម ួ

ទស នវិ សយ ័ស

គម៖

ជន តិ ើ ម គតិ ចរ ង ំរ ង ឿ ុ ង នង ិ ច រ រ អតស

កកមស ់ រ ើ អប់ រ ជន

តិ ើ ម

គតិ ច

ំ ២០១៣ ខ០៤

កម

ទិជន តិើ ម គតិ ច កម

ំ ២០១៣

ន់

ក?

វ ប ធម៌

ណី ធន នធម តិ និ ងសិ ទិ ។

តិ

ទំ ព័ រ

១.ទិជន តិើ ម គតិ ច ន់

កម

ំ ២០១៣

ក?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ១

២.តំ ងជន តិើ ម គតិ ចចូ លរ ម ទិ ួ អចិ យ៍ អង រ សហ តិ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ២ ៣.ឥទិ ពលប

ខ០១

ជន តិើ ើ ម គតិ ច. . . . ៥

៤. វ តភំ ះ មុ ំ (តពី ខមុ ន). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ៧ ៥. បខ័ ណ ច ប់តិ (តពី ខមុ ន). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ៩ ៦.ឡឹ ក

ីង៖យុ វ តី ជន តិើ ម គតិ ចពូ នង. . . . ១០

ំ ២០១៣

សកម

មសិ ុ ល ៈ យុ វ ជនកងទិជន តិ ើ ម គតិ ច

ប់ ពី ំ ២០០៥ ដល់ ំ ២០១៤។

អី ល

ៀ បចំ ទិជន តិ ើ ម គតិ ចពិ ភព ក ន់

រ ំះ

ក ង ំ មុ ន ងស ើ

ញ ើ

តមណ លគិ រ(រ ប ព៖CI ូ YA)

កស

ប់

កង ំ ២០១៣ ះគឺ ស

សកម

ញ ើ

សហគមន៍ ជន តិ ើ ម គតិ ច ត់

ន ៀ បចំ ទិ ះ យខនពួ ក ត់

ស ហ គមន៍ ជន តិ ើ ម គតិ ច

តមួ យ ចំ នួ ន នយ ល ់ ដឹ ង ន់

ដូ ច

កង រ ៀ បចំ ទិ ះ ើ ង។

សួ ងក៏ នយ កចិ តទុ ក ក់ កង រ

កំ ពង់ ធំ និ ងរ តនគិ រ

ច ស់ អព ំី អតន័ យ និ ងតួ ទី រ បស់ ពួ ក លពី ំ កនង

ដក ឹ ំ ពី អង រ

ៀ បចំ ះ ។

ទិជន តិ ើ ម

គតិ ច វ ន ៀ បចំ ើ ង ប័ ន

ះ ប

ម រ

តិ ើ ម គតិ ច ល

ើ កកមស ់ សិ ទិ រ បស ់ ជន តិ

ទំ ៀ មទ ប់វ ប ធម៌

ប់ ំ ២០១៣ទិជន តិ ើ ម

គតិ ចពិ ភព

ញ ើ

យ ើ

ជន តិ ើ ម

ច ស់ អំ ពី សិ ទិ រ បស់ ខនកង ម ជន

ម គតិ ើ ចទិ ះ ផង រ ។

ក់ ឲ

ម។ ើ

ះ វ រ

គតិ ចខនឯងកំ ពុ ង យល់ ន់

និ ង ជ

រ ភិ ល ក៏ នរ ួ មចំ កកង រ ជួ យ

ត មណ លគិ រ

តិ ដ

ក វ នអនុ ម័ ត

និ ង ន

លពួ ក ០១

ងកំ ើ ពុ ង

ណ ី

ដូ ចជន

ទន ពចំ ះ អី ន។


តំ ងជន តិ ើ ម គតិ ចមកពី មណ លគិ រ ះ វ រនិ ងរ តនគិ រ នចូ លរ ម ើ ួ កប រ បស់ ខន កងនី តិលទី ១២

ទិអចិ យ៍ អង រ សហ

តិ

សី ពី ប ជន តិើ ម គតិ ច ំ ២០១៣

រ ចូ លរ ួ មរ បស់ អកតំ ងជន តិ ើ ម គតិ ចកម

តិ សី ពី ប

អង រ សហ

ជន តិ ើ ម គតិ ច

០០១បប ប អនរ តិ មួ យ

ក ពសុ l

លពី ទី ២០៣១

តិ ទី ុ ងនូ វ យ៉ ក

ទំ នប់រ អគិ ស នី ទ

ះនង ិប ងពប ី

សហរ ដ ន

កងនិ តិ លទី ១២

រ ច

ឧស

ម២ និ ងប

ទិ អចិ យ៍ អង រ សហ

ំ២០១៣

យ កប ំ

ធន ន

ទី ក់ រ ក

សំ ន់ ៗដូ ច

មី ើ ើ កកង ទិ

ជិ កអង រ ះ ឲ ជួ យ អន គមន៍ ម សកកមរ បស់ ខន។

មី ងរ ើ កអន គមន៍ (រ ប ព៖សុ ូ ី)

លរ បស់

បទប

សុ ើ ពី ំ អង រ

អចិ យន៍ ះ

យ កិ ើ ច ជុ ំ ក់

ធិ រ

ទិ

ជិ ក ំ ង១៩២

កំ ពូ ល

ះ គឺ ើ ើ ង ៀ ង ល់ ំ រង

ជិ កគណ ៈ ក

ំ ង១២រ ូ ប ះ ើ មី សួ រ ញ

ដល់ រ ដ ស

ពិ ស ចំ ះ

ជន តិ ើ ម គតិ ចរ ស់ កម

ើ ម ល

អង រ សហ

ចំ

មស

រ ដ ស

ដូ ច

តិ មួ យ

ជិ ក ង១៩២

ជិ ក កង

ះ រ និ ង ក់ រ អង រ សហ តិ នដូ ច

អកតំ ងជន តិម ើ គតច ិកម

ចន ំួ ន៣រ ប ន ូ

ជន តិ ពូ នងមកពី តមណ លគិ រ

យូ អិ នឌី ភី (UNDP)

យឡ(I L O)

វ (F AO)

អនុ សន៍ ល

នស

ើ មី ពិ និ ត

សុ

ម ើ

ើរ អនុ វ តចំ ះ ច

ទិ ះ ចំ ះ រ ះ យប គមយ ុ វ ជន តិ គរ ួ ប កផ ់ង រ ទិអចិ យ៍ ជន តិ ើ ម គតិ ច។ ទិ ះ វ ម គតច ើ ិកម , ក ី ងន ួ អវ ៊អង រ សហ តិ សី ពី ប ជន នប ើ ត ើ ងមិ ន ន យ ដន ជន តក ិយ ួ មកពី ត ះ វ រ នង ិ តិ ើ ម គតិ ច( Un i t e dNa t i o n sP e r គឺ យ រ រ ម រ ជុ ំ វ ញពិ ភព យិ រ តិ បតិ អង រ ើ កស យ ma n e n tF o r u mo nI n di g e n o u sI s s u e s ករ បស់ អកតំ ងជន តិ ើ ម វ ប ធមក ៌ួ យ ,អក ី ំចនីជន តិUNF P i i ) ះ គឺៀ បចំ ៀ ង ល់ំ គតិ ចជុ វ ំ ញពិ ភព ក ើ មី ឲ សិ ទិ ទព ំួ នមកពី តរ តនគិ រ និ ង ន ច ះ ពី នង ិ ឧស ។ ទិ រ បស់ ត់ វ ន រ ពនិ ង រ រ អង រ ស គម រ ើ និ ងរ ម ន ះ វ ន ទទល ួ ួ ល់ ទិ កង ម មនុ ស តិ ដូ ច ជនដ អកជំ នួ យ រ ពី រ ក់ ៀ តមកពី សហ មយ ួគត់លអង រ សហ តិ ៀ ត កង ក ើ ង ះ រ ។ រ ដ រ ចគឺ ក ារ ៀ ល ផល់ ឲ នឱ សកច ិជប ួ រងអកតំ ទិ អចិ យ ៍ ះគឺ អង ព ខត ីធី ង និ ង ក ន់ សុ ី ន់ មកពី ង ល ត់ ំ ង ើ ង យ ជន ឹ ក បល ់ មួ យ ន់ ុ ម អង រ ទិ មិ ន នរ ភិ លសី ពី តិម ើ គតច ិ៦រ ប ូនង ិតំ ង ល ឹ ក ដកិ ចសងម(ECOSOC) កម នចូ លរ ម កង ទិ ួ ត់ង ំ ង ើ យរ ភិលចន ំន ួ៦ អង រ សហ តិល ន ណ តិ អចិ យ៍ អង រ សហ តិ សី ពី រ ប ូ ៀ ត ម ើីយ ស ជក ិ ទិ ម ើព ីិក ពប ី ជន តិម ើ គតច ិ និ ង

នស

០២


ក់ ព័ ននឹ ង រ អភិ វ ឌ

វ ប ធម៌បរ ន

រ អប់ រ សុ ខ ព ផលបះ ៉ ល់ ពប ីទប

នង ិសិ ទិ មនុ ស ។

រ ចូ លរ មរ ួ បស់រ បស ់ យ ករ ដម

អកតំ ងជន តិ ើ ម គតិ ច កងពិ ភព

នបទ ប

ក់ ក់ម ើស ីំ ុរ អន គមពីទិ ២

និ ង រ ើ យ តបរ បស ់ រ ដ

គី ។

ង ះ ៀ តអកតំ ងជន តិ ម ើ គតិ ច ច ើរ

័ យ

តិ ើ ម

ក់ ក់ មយ ួ

តូ ចៗ

កជ័ ុ យ

ង ើ

ប ើ

ះនិ ងប

កព ់ន ័

រ ណ ៍ សី ពី ប

ប នៗ ់នង ិ

អកតំ ងជន តិ ើ ម គតិ ច ំ ងបី និ ងជំ នួ យ

កង រ

ដី ធី កង ទិ តិ ះ

ចកី ង រ ណ ៍ ដ

នសហ

រ រ ួ ម

ង ំ

ចកី ង រ ណ៍ ទី ១ប ល

ក ុ

ៀ ត

គួ រ រ លឹ ក មុ ននឹ ងស

ើះ មក ើ

រ ពិ និ ត

ើ ម គតិ ច ល

សុ ីលពីមី

រ ។

ារ

២ ំ០១៣

ៀ ល ខី តធី ង(រ ប ព៖សុ ូ ី )

ប់

ង ផវ ក

ុ មហ៊ ុ

ំ ង

កផល

ុ ងចំ ះ

ន រ ួ មប ល

ើ ងវ ញ នូ វ ជន តិ

ុ ងរ ួ ម នសិ ទិ ទទួ ល

យ ើ ស

ក់រ អង រ សហ

ើ ងវ ញ

ំ ង រ ពិ និ ត

ចកីង

សុ ី ទិអចិ យ៍ កង

ធន

តិ និ ងរ ភិ លកម អនុ វ ត

លពី រ ជុ ំៀ បចំ មុ ន ក់ តំ បន់ទទួ ល

សននូ វ គ

ដំ ើ រ រ ផ់ ល់ សម

ចយកប

ះ ន៖

និ ងរ ភិ លប

ពី ង ើ ង- ងត ងកម

ក់ ចំ នួ ន

សុ ។ ី

ក់រ អង រ សហ

ម និ ើ ង រ វ និនចិ ន។

នទឹ ក

ើ ង

នអនុ ស ន៍ ចំ នួ ន៣គឺ ៖

តិ

ត ះ វ រប

យ ើ

មួ យ និ ងតំ ង

អនុ សន៍ ប

នង ឹ ម ុហុ ន ៊

ំ ពិ និ ត តច ិកម ក៏នឯក ព មងរ ច ួ

តំ ងជន តិ ើ ម គតិ ចកម ក ើ

ចកី ង

អង រ សហ

រ ណ៍ គឺ អកតំ ងជន តិ ើ ម គ

ទិ កងនត ីិ លមន ុៗដច ូ ះ អក

ទ ើ

ដិ នដុ រ សហរ ដ

ជន តិម ើ គតច ិ អង រ អនរ តិ ង ំបីង

ង ើវ ញនវ ូល់ អនុ សន៍ង ំ

ះ ន ន

ើ ផវ កពី ះ វ រ ដល់ ត 2.អនុ សនឲ ៍

ះកុ ង

រ បស់ ើ ងឲ ដល់ អក រ ច។

រ ំ ២០១៣គឺ

តំ បន់ មួ យ ចំ នួ ន ៀ តដូ ច

ចល ូរ ម ួ នពី តភ ិរ ូ ភិ លតំ ង

យ ើអក dus t r y Gr oup (CI S MI G)

ង កិ ច ជុ ំទិ អចិ យ៍ ើ ម ី១១. ២

ម ើ។

តំ ង

ើCa mbodi aI r ona ndS t eel Mi ni ngI n- 1 .អនុ សនឲ ៍

ើ ះជន តិ ើ ម គតិ ច

ប ញពី ប

យ ័

អកឯក ជ ផង រ ។ រ តនគិ រមណ លគិ រ

ច ើ សិ

កម

នជន តិ ើ ម គតិ ច លរ ស់

រ ពិ សសី ពី សិ ទិ ជន តិ ើ ម និ ង ណ៍

ម គតិ ចមកពី តិ ើ ម គតិ ចនិ ងស ហគមន៍ មិ ន ជន តិ ើ

ក់ ទង ពឹ ង

ៀ ត

គតិ ច

ពរ បស់

ល ប៉ ះ ល់ ដល ់ ស ហ គមន៍ ជន

តំ ង ច ើ រ ជួ ប មួ យ អក យ រ ៀ ង គតិ ច ល

ូរ ម ួ ទិ ី ល ប៉ ះ ល ់ចល

ទំ នប់រ អគិ ស នី

ើ មី សុ ំ រ ំ ពី អកតំ ង ធន ន

ជន តិ ើ ម គតិ ចដ

ព សុ

ម គតិ ចកម ខ០០១បប ជន តិ ើ

ដល់ រ ចុ ះ ប ី ដី សមូ ហ

កគឺ ើ មី អ តនិ ង ក់ជន

ចកី ង រ ណ ៍ ចំ ះ

រង

ដកិ ចសងម សំនប ់ផ ំត ុចន ំន ួ៣ គប ឺ ដធ ីព ីិ ស

ស់ សិ ទិ ំ ង ន រ ង

ជន៍ និ ងអនុ វ តសិ ទិ

ន រ ឯក ពយល់ ម

រ មុ នពី ជន តិ ើ ម គតិ ច

កងឧស ហកម

លអ គត

ល ប៉ ះ ល់ ដល ់ សុ ខុ ល

រ បស់ ពួ ក ត់ ។

3.អនុ ស ន៍ ឲ រ ភិ ល កម និ ង

ក់ រ អង រ សហ

ផល ់ រ ំ សិ ក យ

ញ ទំ ហឹ ងចំ ះ រ

វ វ អំ ពី វ ប ធម៌ ជន តិ កួ

រ ើ ញយក

និ ង

រ តំ លរ បស់ ជន តិ ះ ។ ចកី ង រ ណ ៍ ទី ២ប

តិ

ដី ធី

នអនុ ស ន៍ ចំ នួ ន៣គឺ ៖

1 .អនុ សនឲ ៍

ក់រ អង រ សហ

តិ ើ កកមស ់ រ ម រ

រ បស់ ើ ង ើ មី ឲ រ ភិ លកម ០៣


ប់ ប

បទប

ះ សននូ វ រ អនុ វ ត

០១បប

កងសហគមន៍និ ង រ វ គ

ជន តិម ើ គតច ិ ង ំអស់ កម សហគមន៍លមន ិសិ ត

កងដំ រ ើ

រ ចុ ះ ប ី ដី កមសិ ទិ ស មូ ហ

2.អនុ សនឲ ៍ រ ពន ិត ិ

ម ើ

ង ើវ ញ នង ិវ គ ង ំ

រ ពិ និ ត

ង ុ

ង ើ

ន រ ចល ូរ ម ួ

ដកិ ច

ង ញ

ើ ស

ងម

ស់ សិ ទិ កង ប់ ដំ ក់ ល

ងអស់ ះ ំ

និ ង

មពល

កង

4.អនុ ស ន៍ ឲធ

ះ ។

ស ក៍ ស

សចិ ន(Chi na

ើ ស់ ចកីBank)និ ងស

ប់ រ យ ត

រ ផល់ ហិ រ ប

រ ណ ៍ ពិ ស

ើ ញ អក យ

សិ ទិ ជន តិ ើ ម គតិ ច ើ មី ទស ន

សំ ះ សំ ល

កច ិកម ។

ចកី ង រ ណ ៍ ទី ៣ប រអគិ ស នី ទ

ទំ នប់

ើ ស

ម២

នអនុ សន៍ ចំ នួ ន៤គឺ ( ង

គតិ ច នង ិ

ើ សុ ំ ឲ

ើ ពិ និ ត មី

ើ មី

ើ ង ន ក់ លពី

ត់ ើ ទស នកិ ចមកកម ន ពប

ះ ។

ដី ធី និ ង

កម

ន ំឲ

ន រ

ៀ បចំ ជុ ំៀ បចំ មុ ន ក់ តំ បន់ សុ ី ទិ អង រ សហ

តិ សី ពី

ជន តិ ើ ម គតិ ច ល

ៀ ត

នង ិ

គម និ ង

រ ជយ ួ

ងពអ ីង រ

ក់ តិ និ ងតំ បន់ មួ យ ចំ នួ នផង រ ។ កបណ ត ិ

ារ ន

យប ើ តយុ ទ កង រ ជុ ំៀ បចំ មុ ន ងមុ ខ

ង មរ យៈ កិ ច បី រ ភិ លកម មិ នអ

មួ យ ជន តិ ើ ម

ងរ កយុ ទ

ពី ះអតំ ងជន តិ ើ ម ះ

ើ ញ

ផវ រ កី ។

នដី ផង រ ។

កង ទិ

គមន៍

ង និ ងរ ក យ ចំ ះ រ ចូ លរ ួ ម

ើ កកមស់ សិ ទិ មនុ ស និ ងសិ ទិ រ បស់

គតិ ចកម

ឡង់

មនឹ ង ំ ២០១៤ មី ត ទនឹ

នចំ ះ គ

ក់រ អង រ សហ ទំ នប់រ អគិ ស នី ធំ ៗ ជ

ើ ប

២០០៨ផង រ ំ ។ អកតំ ងក៏ន

រ បស់ ខន និ ង រ តិ បតិ ក់ ទងនឹ ង

មី ើ

ដី ធី កម ផង

Dev el opment អង រ ជន តិ ើ ម គតិ ច ំ ង៤

ជិ កដ

3.អនុ សនឲ ៍

តិនិ ងរ ភិ លកម

ស ើឲ ំ ុ តអ ់ន គម

រ អភិ វ ឌ ន៍ រ ទទួ ល ៀ បចំ យស

សសី ពី សិ ទិ ជន តិ ើ ម គតិ ច UNGC ើ រ ស់ បរ លន

មគ

លអតំ ង

យៈ លខី ប៉ ុ ចចិ ត ឧស ហកម រ

រ បស ់ ជន តិ ើ ម គតិ ច ល

ពិ ស

កងអង រ សហ

ទិ ជន តិ ើ ម គតិ ច ពិ ស ៀ ងបផ ំត ុ ម ើព ីិ រ សិ

ង ត ិ

ង ើ ឲ ហិ ន

ំ នូ វ រ ចូ លរ ួ ម

ញ និ ង រ ស

នធន នមនុ ស និ ងបរ ន ន ប ើ

និ ងដី សម

ប ន់ ចំ ះប

ស់ សិ ទិ និ ង រ វ គ ំ ង

ើ ជ

ៀ ង

តិនង ិ ន

ជន តិ ើ ម គតិ ច

ចចំ ះ រ អភិ វ ឌ ចំ ះដំ ើ រ រ រ ចុ ះប ី ដី កម តូ សិ ទិ ស មហ ូ

ើ ងវ ញ

ន ម

កងក ិ ត ក់ តិ ះ វ ន

ក់រ អង រ សហ

តិ និ ងរ ភិ លកម

តិ រ បស់ ខន។

3.អនុ សន៍ ឲ

ុ ត ះ អនវ

ើ ងវ ញ

ងលិ តលន់ គ

អភិ វ ឌ ន៍ មពល

យមន ិគិ តអំ ពី ល កខណ បចប ន

សុ ីើ ម ីើរ ពិ និ ត

ល ប់ មកកម

ើ ះ ក

វញ អក

តំ ង ន ើ រ ករ កលទផល

ៀ ងខនៗ

ប័ ន

និ ងកំ ពុ ង

និ ងសហគមន៍ ៀ មខន ើ មី

ចូ លរ ួ ម ងសកម កងសិ ៀ បចំ កិ ច ជុ ំៀ បចំ មុ ន ក់ តំ បន់ សុ ី អំ ពី ទំ នប់ ើ រ តូ ចៗ ល ៀ បចំ យរ ភិ សុ ី ំ ២០១៤ផង រ ៕ ម(Ba r a m da m))៖ ង ក់ រ អង រ សហ ៍ំ ះ រ ក ងទន ំប់ ល និ 1 .អនុ សនច តិ និ ងតំ ងជន តិ ើ ម គតិ ច រ អគិ ស នី ទ ន ម២ រ ណ ៍ រ ួ ម មួ យ

កម

វ ប

និ ងទំ នប់ ម

ប់ ប ន់ យដក

គ ញ

ងសង់ ។

2.អនុ សនឲ ៍

និ ង វ លប់ គ

យ ចំ នួ ននិ ង មតំ បន់ ផង សុ ីពី សមួ ។ ស ពី ះ អកតំ ង ន ើ ក់ វ និ រ

ប មួ យ អក យ រ ណ ៍ ពិ ស ង ជួ អង រ សហ តិ សី ពី សិ ទិ ជន

ក់រ អង រ សហ

តិ កង រ ចូ លរ ួ ម

កង

Gl oba l Compa c t (UNGC) wor kឲ ើ រ មួ យ រ ភិ លកម

និ ង

តិ ើ ម គតិ ច ើ មី ើ កយកប ំ ងបី ង

ើ ក់ ជូ ន ត់ និ ង

ើ សុ ំ

ត់ ើ រ ម ន មួ យ រ ភិ

លចំ ះ តពកិ ចរ បស់ ខន ល ០៤


ឥទិ ពលបទប ា ខ០១

ជនជា ើ តិើ មភា គតិ ច

ជន តិ ើ ម គតិ ច ន ើ តនិ ង

រ ស់

ទ ើក ឹដរ ី បស់ ខន បជ ់ំ នម ់ក

យ រ ើ ម ំ ួ ង នឆង ត់ រ បបកម ធិ ប យ

ល់

រ បប រ ហម ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩ ៀ តផង។ ំ ងស

ងទិ ំ ដ ព សហគមន៍

ជិ ករ បស់ ខន នលកណ ៈ

ពិ ស

ងវ ប ធម៌ នដូ ច

វ ជី វ ៈស

ជំ ឿ

សិ ល ៈទំ ៀ មទ ប់

ណី

នង ិ កសងម ណី

ងកំ ន

។ល។

នដូ ច

កសិ កម

នចំ រ ដូ រន ំ ដំ ំ

រ ះ ដូ រ លកណ ៈ ដកិ ច សុ ខ ព

រ ប់ ង ម បប

ធរ

ទន ំង

ណី

ម។ ើ

ម គតិ ច រ ។ រ អនុ វ តសិ ទិ ើ

ព ល

រ ទទួ ល ខុ ស

ណី រ ៀ បរ បប

ពសិ ត

វ រ បស់ រ ស

ធរ

មរ យ

ចចិ ត ម សម

ើ ន នប ញ

័ យ ផល

ម គតិ ច ២០១៣ ះ នសហគមន៍ តិ ើ ំ យ ើ

កមសិ ទិ សមូ ហ សហគមន៍

នទទួ ល ប័ ណ

៩០

ចំ កឯ

និ ងសមហ ូ នឈ ស ូ

មច ប់ និ ង ម

មួ យ

ងឈ ូ ស ណី ទំ ៀ ម នឹ

យ និ ង ំ ដុ ះ ើ ដី ល សហ រ បស់ ពួ ក ត់

ើ យ ពួ ក ត់ មិ ន ល

និ ងកំ ពុ ងអនុ វ តដំ ើ រ រ នី តិ វ ធី ះ

នពិ ក

ក៏ យដស ីហគមន៍

ជន តិ ើ ម គតិ ច វ ន ជរ ភិល តទ ់ក ុ

ឧស

ចកី

។ ទំ ស់ ដី ធី រង ុ ម

ុ ង ល

ម គតិ ើ ច

តនគី រ សឹ ង ដរ ី បស់ រ ដ ង ំអស់ ។ រ

នរ កដុ ះ ល

ដកិ ច

ំ ២០១២

ំ អនុ វ ត

ះ មួ យ ចំ នួ ន ៀ ត។

រ ណ ៍ ញផ យ

រ មួ យ អង រ គូ

ដូ ច

លី សុ ន ប៊ (Al i s onRa be)

S V C ,NT F P ,HA,C L E C ,WHH

ន ២៦ សហគមន៌ល យ

រ ប់ ះ ។ ើ

កងចំ ម៧៦សហគមន៍

ម គតិ ច មហ៊ ុ ន ឬ ជរ ភិ លមុ ុ ន ជន តិ ើ

ម គតិ ច

ំ២០១៣ កនង

ប ញ

ុ ន មួ យ នឹ ងសហគមន៌ ជន តិ ើ ទ ប់ រ បស ់ ស ហគមន៌ ជន តិ ើ ម ហ៊ ង

មរ យ

យជន

មហ៊ ុ នមួ ុ យ ចំ នួ ន

ទុ ក ៀ ត ន សហគមន៍ ត់

រ ចះ ុ ប ដ ីីកមសិ ទស ិមហ ូ

និ ងបន

ងទិ ំ ដ ពឯកជន

ព។

ៀ ម ប

ខ ០១ សី ពី

រ ប់ ងដី សម

ះ ទី ០៧ នទទួ ល សិ ទិចុ

នដី ពីជរ ភិ ល កម

ើ ស់ និ ង

ត់

ព ឹ ងនិ ងប ើ ន សិ ទិ ព ះវ ន រ

បដណ ប់ ើ ដី លកំ ពុ ង ន់ ប់បទប

ច ប់ ធរ ន ។ រ ហូ តមកដល់

ើ ញ

យករ ដម ី ជរ ភិ លកម

ពកង

មិ ន ប៉ ុ

ុ មហ៊ ុ នឯកជន ល

ណី រ បស់ ស ហគមន៍ និ ង ម

គតិ ច។

ម។ ើ

នជ័ យ

ពូ កដូ ច នឹ ងដី ស ហគមន៌ ជន តិ ន ញបទប ល់ នូ វ កមសិ ទិ អចលន ជំ

ក ើមសិ ទសម ិ ហ ូ

ចន ំួ ន៨

ះ កុ ង

ខុ ស ពី រ ចុ ះ ប ី ដី វ ត ល

កមវ ត កមសិ ទិ ស មូ ហ

កំ ពង់ សឺ

ត់ ដំ បង ប យ

កពី រ ចុ ះ ប ី ដី ពលរ ដទូ

ំពិ ស

ប ើ

ច ប់ ភូ មិ លរ បស់ កម

វ ត សមូ ហ

កក

ះ វ រ

ចុ ះប ី ដី រ បស់ ជន តិ ើ ម គតិ ច

ងវ ប ធម៌ និ ងសងម នទទួ ល

ទុ ក ះ ន ក់ នី តិ វ ធី ទំ ក់ រ ត់

ស នលកណ ៈ ពិ ស ខុ

២០០១

ណី

រ អនុ វ តបទប

តរ តនគី រ

នបះ ៉ ល់ ខ០១

រ ប៉ ះ ល់ នរ ប ព ូ

បំ កពី ចុ ះប ី ដី កមស ិ ទិ នវ ត នជន តិ រ

ដូ ច

ង ០៥

ហ តមណ លគី រ ស មូ

រ ចុ ះប

ី ដី

ឯកជនវ ញ។ចំ កឯពត ័៌ន ះកំ ពង់ ធំលកណ ៈ


បង់

ណ ី ទំ ៀ មទ ប់ និ ង

មគី ពកងសហគមន៌ ៀ តផង ។ រ ណ ៍ លលបំ ផុ តគឺ វ រ ព

នូ វ រ ស

ចចិ តរ បស់ ពួ ក ត់ ើ ដំ

ើ រ រ ចុ ះ ប ី ដី ល

រ តំ កល ់

បទនង ិ សួ ងម រ

ន ំ ងឯក

សួ ងអភិ វ ឌ ន៍ ជន រ ច ួ

យ ើរ ម ួ ង ំ

តនី មួ យៗ ៀ តផង។

នូ វ សិ ទិ ជន តិ ើ ម គ

តិ ច ំ ងទិ ដ ពសមូ ហ

ងទិ ំ ដ

រ ក រ

ពឯកជនរ បស់ ពួ ក ត់ ើ ដី ធី យសម

ិ ឌ ល ននវ ូ អតស ណ ជិ កស ហ គមន៌អភវ ប ធម៌និ ងសមធម៌ ម ំ ង រ និ ងចង់ នដី ឯកជន នទទួ ល វ រ ពនូ វ សងមជន តិ ើ ម គតិ ច អបអរ ទរ នឹ ង បទប ខ ០១ សងមអចិ ៃ យ៍មិ ន ន សងម ចំ កឯសហគមន៍ ជន តិ ើ ម គ លនឹ ង វ ត់ ល ន រ អភិ តិ ច ល នស ចចិ តរ ួ ច ើ យ វ ឌ ះ ើ យ។ ចុ ះប ី ដី រ បស់ ពួ ក សមូ ហ ព មិ ន នចូ ល

រ ទទួ ល នូ វ ផលមិ នដូ ចចិ តរ បស់ អតបទ

ក ត់ វ ពួ ញ។

ង ះ ៀ ត

រ ចះ ុ ប ដ ីី ឯកជនដល់ ស ហគមន៌

នគំ ង គតិ ច

ភ័ ណ

កកំ ើ ពស់ សិ ទិ ជន តិ ើ ម

ដី ើ ធី និ ងធន នធម តិ

លចង់ នដី មូ ហ

ជន តិ ើ ម គតិ ច

មណ លគិ រ ទទួ ល ប័ ណ កមសិ ទិ ដី ធី (រូ ប ព៖ភំ ញប៉ ស) ុ

ល កណ ៈ យ

នបង

យ៖

ួ ល ដល ់ រ ត់

០៦

អង រ អនរ តិ ង រ រ(I L O)


វ តិ ភំ ះ

រ បសំ កអក ភំ ះ មុ ូ ំ (រ ប ព៖សុ ូ ី)

០៧

មុ ំ


ក់ ទឹ ក ះ

ះ ។

មិ ន

ញ ើ

មិ ន

ញ ើ

ឪពុ ក យ

រ ក ង

រ បស់ រ បរ ំ ង

ងផំ ន

ងយូ រ មិ ន

ត់ ក៏ មូ ល យក

ះ ឡប់ ផះ វ ញ។

ដំ ើ រ ត់ ខនរ បស់ ងផំ ើ ឲ រ បូ ក បល់ ង ំ ង រ រ បស់ ង

ៀ ត រ

ដល់

ផង។

កង

ក៏ ដច ូ អកភូ មិ ដ

យ ដំ ើ ណឹ ង ះ ក៏ នឮ

រ រ បស់

រ ុ ះ ៀ ត

ង ំបងបន ងផំ និ ង

ន ត់ ឲ

មរ ក ង

ប់ ទី ក ង ប៉ ុ មិ ន ន

ះ ន ុ

ើ រ

ញ ើ

ដ ល។ពួ ក ត់ ក៏ ន ឡប់ មកផះ វ ញ

ម ើ ីៀ បចំ ពិ ធី បន់ ន់ ដល់

លឹ ងអក រ ក

អរ ូ និ ង លឹ ង លឹ ង

វ ល

វ ៈ

ះ លងដង ក់ ដូ ច

យបិ ច

ម ើ

ឡប់ មកផះ វ ញកង ល

ប់ ៗ

មី ើ សំ ឲ ុ កប

ភំ

ង ន

ចកី សុ ខ និ ង

យសុ វ តិ ព។

រ ត់ ខន នដំ ណឹ ង ះ វ ន ឿ

វ ងផវ

រ លឹ ងអក រ ក

ភំ

ះ លងដងអូ រឬក៏ លឹ ងរ បស់

ពិ ធី ប់ បី ន

ភំ ះ មុ ើ ំ មជំ ឿ រ បស់ ជន តិ ពូ នង(រ ប ព៖សុ ូ ី )

០៨


បខ័ ណ ច ប់តិក់ ទងនឹ ងសិ ទិ ើ ដី ធី រ បស់ ជន តិើ ម គតិ ច . . . តពី ខមុ ន កមស ិ ទិ ដី ស មូ ហ

មនុ ស មយ ួ បគ ុល

ព ក់ ទងនឹ ង

៥. ១. ១. មុ ន រ ចុ ះ ប ី សមូ ហ

ច ប់ ភម ូិ លទទួ ល រ រ ៀ ប

ម នង ុ ិមុ ន ក់ ទងនឹ ង

ក់ ៗ ។ ដូ ច ះ

នន័ យ

ដី រ បស់ ស ហគមន៍ ំ ងមូ ល មិ ន ។

ន រ បស់ បុ គល

អតន័ យ

យស

ច ប់ ល កម ។

ប់ រ បស ់

រ បក

វ ធី មួ យ

ប់ ដូ ច ង

.ប

ម៖

ប់ ពី រ ើ ស័ យ អតស

ើ ស សយក រ ចុ ះ ប ី

ជ ំវ ំ ុ ញ

យ ើ

ណ កមដី រ ដ ម

ះ គឺ នឆះ ប

ងពី ំ

២៧ ច ប់ ភូ មិ ល សហគមន៍ មិ នឲ តិ

មួ យ

យ។

ព សម

រ ណៈ រ បស់ រ ដ ដល់ ស

សហគមន៍

ក់ ល

ជិ ក

៥. ១. រ អនុ វ តសិ ទិ កមសិ ទិ ើ ដី សមូ ហ ព ល នទទួ ល ល់ ម ច ប់ ភូ មិល

ក ះ ក ញ

ល យល់ ួ ។

រ លកដ ់ីល

ជំ ន ល

ក់ ព័ ននឹ ង

យបគ ុល

នកងដំ ើ រ រ

ក ញពី សហ

ចចិ ត ក

បមួ យ

ដី

ជិ កស ហ គមន៍

ះ ច វ រ ពិ ស

ម មយ ន រ

រ ើ ចកី

ចរ បស់ ស ហគមន៍ល

កងច បភ ់ម ូិល

កង

អនុ

ន ង

នង ិ ប់ង

រ ប ើ តយន រ

មសហគ

រ ើ ចកី

ចចត ិ ង ំ ះ ផល់ នវ ូ កច ិ រ រ

ប ស ីហគមន។ ៍

.

នប

យពី សួ ងអភិ វ ឌ ន៍ ជនបទ ក់ ទទួ ល

ល់ ស ហគមន៍

ុ មជន តិ ើ ម គតិ ច ងកង

លន

ប ដ ីស ីមហ ូ ដ ើស ីមហ ូ

រ ចះ ុ

ព សហគមន៍នសិ ទិ

ព នង ិ

ច នកច ិ

វ ឌ ន៍ ំ ងពី រ ភិ រ ចុ ះ អន គមន៍ កអភិ ល ឬវ ស័ យ ឯកជន។

៦. បខ័ ណ ច ប់ អនរ តិ ង

ស់នលិ ខត ិបទ ន

ិន ំន ួបី កទ ់ងនង ឹ រររ មួ យ អនរ តច ទជ ិន តិម ើ គតច ិ។ យ សិ

តិ សី ពី រ អភិ វ ឌ ជន តិ ើ ម គ

៦. ១. អនស ុ

វ ន រ រ យ

គតច ិនង ិ ម ុកល ុសមន ័គឺអនស ុ

ច៖ សហគមន៍ ជន តិ ើ ម គតិ ច វ អនុ វ តមុ ន រ ចុ ះ ប ីតិ

ដី កទី ២ប ញពី ជំ ន វ អនុ វ ត ប ន់ ។

ើង ើ

ជក ិសហគមន៍ សិ ន ស ើហគម

ច ន ពី រ ើ ម ី យ ដូ

កទី មួ យ

វ ក់ ឲ

ជិ កសហគមន៍

ិដរ ី បស់ ស ហគមន។ ៍ វន ររ ពីរ លួ ចបនំ ពិ ស នង

នបំ ណង ស

២៧ ក ខណ ័ ចង ុ

យ ើ

ពិ ស ចំ ះជន តិ ើ ម គតិ ច

ក ញ ពី ស ហគមន៍ ដូ ច ន ង ន៍ ន

កង

ើ យស

មនន ៍ម ីយ ួៗ។

ត់

រ ើ ចកី ស

ចំ កសម

យបទប

២៦ និ ង

ណ ី អនុ

គមន៍ សិ ន ើ ត់ ស

វ ធី

ម រ ទទល ួ

ធរ

ច វ អនុ តឲ

ង ំ

អត ើ

ល់ មច ប់

មច ប់ ។ស

ល់

ត់ ងចំ កដី

មនិ យ មន័ យ

វ សិ ត

ចរ បស់ ស ហគមន៍

ណី រ បស់

គមន៍មន ុសិ ន ប បម ់កទទល ួ ស

នទទល ួ

ម យន រ

ញ។

នដរ ី បស់ សហ

ដី ះ ដី ស ហគមន៍

ព ល

ូិល រ ភម

សហគមន៍ ជន តិ ើ ម គតិ ច គឺ វ ះ ប

រ អនវ ុ តសិ ទិកមសិ ទិ ដ ើី ស មូ ហ

ដី ធី ច វ ន រ រ មលំ ម ចំ ះ

ះ គឺ ក់ ទង

ើ មីរ រ ដី

យ រ ចុ ះ ប ី ដី សមូ ហ ព នង ិ រ ញបណ ័ កមសិ ទិ

រ ន់ ប់

ដី រ បស់ ស ហគមន៍ កមសិ ទិ ដី ស មូ ហ ព។

ណ ី៥. ១. ២.

និ ងដី រ បស់ ស ហគមន៍ ច នឹ ងសហគមន៍ មួ យ សហគមន៍

ពិ ស ល

បច ប់

ណី ។

រ ចុ ះ ប ី នី តិ បុ គល

ុ វ រ បស់ វ តសិ ទិ រ បស់ ជន តិ ើ ម គតិ ច ខស ក់ គឺអនុ

ជិ កសហគមន៍

មន ិ ន ព

លដឹ ងពី ប ន

សួ ងម

ន ជន តិ ើ ម គតិ ចខនឯង

នចុ ះ ប ី កមសិ ទិ ស មូ ហ រ លក់ ដូ រ ដី មុ

ើះ

.

ើ ស់និ ង ន់ ប់ ដី ធី

ញពីដី មលកណ ៈ

ល់ និ ង

មក ន តទំ ៀ មទំ ប់

ក់ ល

ជិ កសហគមន៍ ។

ខ័ ណ ទី ២

២៣ ក

អង រ អនរ តិ ង

រ រ ខ ១៦៩ សី ពជ ីន តិម ើ

ួគតម ់កដល់ បចបន ះ ច ប់ ភូ មិ ល ២០០១។ អនរ តិមយ ០៩


ិ។ កទ ់ង ពិ សចំ ះ សិ ទជ ិន តិ គតច

រ ពត ិ ជន តិម ើ គ

ធម តិ ស

ប់រ ចិម ឹជវ ី តពក ួ ។

តច ិពង ឹ ក រ ើ

ម គតិ ើ ច។ ប បព ់ីរ ផល់ ស

បន ័

អ ើនស ុ

អនវ ុ តឲ

ប តិង ំ

ះរ ដ ស

ន ញ យ

ជក ិ

ិ តរ ស់ រ បស់ ពក ួ ចំ ះ ជវ

អនស ុ

ពិ ស

ះ ។

ក គ

ង ញ

ពិ ស

ធមរ ៌ ម ួ នដច ូ ជវ ិ ត ម

៦. ២. ចកី សអង រ សហ

នផលវ ក

គតិ ច មួ យ នឹ ងដី រ បស់ ពួ ក

.

ក់ ន

ង នស ង់ រ មួ យ

រ ៈ សំន់ ស់ល

ទងនង ឹជន តិម ើ គតច ិកងវ ស័ យធៗ ំ កម អង រ អនរ តិ ង

នផល់ ស

គទ ីប ីដ ី

៍ក ើ ផល រច ើ រ គមនម យ

ខ១១១

បន ័ដល់ អនស ុ

.

័។ ស ពន

ម ើ ន់បដ ់ធ ីស ីហ

ជន៍ល់ ខន

ន រ អនុ តពី

អក ង

ខ ១១១

រម

រ ផល់រ

បស ់ទ ិជ ិន តិម ើ គតច ិចំ ះ

យមន ិ

ី ពន ័ផង រ ដល់រ រ រ ជន តិម ើ ណ។

« កឞ ័

ី ង៖យ ុ វតី ជន

កងទំកទ ់ន ំង មយ ួមនស ុ ទូ ។ ពន ូង

ននយ ័

« ខំ

ន ឌ

គតច ិ ន

វ យ ័

ីង

ីង» ។

បុ ៉

នង ិវ ទ

ងធៗ ំ ដច ូ ល

នង ិ ន ង ំ ក់នមប ូ ៉ផង ដង ឹ

ីង

វ ល

ក កឯ ់កស

ះ នអក

រ ជន តព ិន ូង

ើ ស់

ីងសមរ

ញបនច ិ កព ំង ុសិ ក

នប

រ សហ

ពី ះ ះ គឺ

កលវ ទ ល័ យ ភម ូន ិនត ីិ

ក់វ ល

តិ គតិ ចពូ នង

អង

ីង»គឺ ដក ៏

ងជន តព ិង ក់ះ កព ំង ុ ព

ធរ ក់

មយកដជ ីន

ះ ង់ ងៗ។

ុរ បរ ចិ ម ឹជវ ិ ត ម ស ង ើចំ ះ រ រនង ិមខ ុរ បរ គឺក់ រ កបមខ

ឡឹ ក

ម គតិ ច មរ យៈ រ បំ ន់ ឬ អង រ ពលកមអនរ តិ ង រ រ តិ ើ

ង ំ រស

រ រ ខ ១១១ សី ពីរ

ម ើ។ អនស ុ

ព។

ំ ង

ររ ដជ ីន តិម ើ គតច ិកឲ ំ ុ ន៖

រ កបមខ ុរ បរ ចិម ឹ

ណដ ីច ូ

តស ិព ីស ីទ ិជ ិន តិម ើ គតច ិគឺ ព ចរ

៦. ៣.អនស ុ

គឺម ើ ញពីរ រ ពនវ ូ ទំ

ិ ពឯកជន នង ិសមហ ូ ើរ រ ស់ រ បស់ ជន តិទដ

ធរ កទ ់ង មយ ួ ធន់

ដល់ ជន តិម ើ គតច ិ។

មយ ួចន ំន ួ។

ររ

រ ផច ម ើ មន ុ នង ិ ម ំខ ុរ បស់ រ

ើ គតច ិ ង ក ដកច ិ នង ិវ ប ងអភវ ិ ឌ ន៍ ងៗ លបះ ៉ ល់ ម

ះ អង ពអនរ តិ

ទំ នងពិ សរ បស់ ជន តិ ើ ម ីី នង ិធន នធម តក ិង នដរ ី បស់ ក់ បប ់ រ ទំ ស់ដធ

ងសនិព នង ិ ក ើកមស់រ ឯក សហគមន៍បងឲ

ឯក

គតិ ច

រ ដជ ីន តិម ើ គតច ិត វ ឲ

ម ន ពមយ ួ

រ តប ់ង់រ ប់ង ភិល

តុ

តិ ម ើ

ង ររនៀ នសូ

នទំកទ ់ន ំង

មយ ួដី

ឧបករ ណ ៍ល

រ ៈ សំ នស ់

ពសងម

មកដល់ល

ចន ំន ួរ ម ួ នសងមកច ិ នង ិ វ បធម។ ៌

ម រ អនវ ុ ត ក់ ង អនស ុ

៧. រ រ រ ដី ជន

ង ំ ង ុ ធ ើន ន

កច ប់ទ ំ៤ ី

ម ុជន តិ ើ ម

មយ ួ

ះ យ ើ។ មស

ដកច ិ។

ន នស ិត ិ

ប់រ មណ ៍

មពត ិ រ ល

១០

ងរ ក

តិ

នតំ ង


សំ ង

ពី ន រ

អង រ ភម ូិ ល ល

ះ យ ើ

ីង ៀ ន

ល័ យ

ទទួ ល

ង់ ពី

ក់ ប ប់ វ ទ

ីងក៏ន ល់ នង ិ

ន រ ប់ នពី ី ជន តិ

អូ លីក់ ះNa t a l i eS hul ma n។ ល

Na t a l i eS hul ma n ក

ឡឹ ក

ីងកងកិ ច ជុ សី ំ ពី ប

ជន តិើ ី ម គតិ ចពិ ភព

ស ៉ រ ូ (រ ប ព៖សុ ូ ី)

ក់រ អង រ សហ

តិ មយ ួ ខំៀ ន កទ ់៨ ី

លអនុ តឲរ ប ូ

ើរ ប

ផ ើល

ៀ ន។

ជនស ៍ហគមនជ ៍ន តិ គតច ិរ

ក ពក ួ ត បឲ ់ខឈ ំ ប់ ឡឹ

ស ើ សរង

កង យ ើ លខំវ បងស់

រ សិ ក នង ិ

បស់។ មហិ ច រ បស់ ីង មន ិ ខស ំខ ុចត ិ ក ញពី ន ន កងចត ិ នស ិត ិ ះ

ស័ ចិ តមិ នតិ ច ល

ះ ។ កងជវ ី ត បន រ សិ ក

ីងក៏ន ើរ រ ើ យ

ក់ ទង

ះ ខំ ន

មអង រ

ក់ កងអ

ន រ ជួ យ

នឹ ង រ ើ ក ថវ ពី អង រ ភូ មិ ល

រ ។

ះ យ ើ។

ញពី ភូ មិ កំ ើ ត តំ បន់ លកង ក ុអរ ូង ំ ីង វ នអ

តមណ ល

ញ ើឲចល ូរ ម ួ

ី ង ច មនស ុ

ីងអះ ង

កទ ់ងនង ឹ រ អនវ ុ តសិ ទជ ិន តិម ើ ឲមក

គតច ិ

កម

រ ៉ ូម ើ។

មពត ិ គន ំត ិ

កន ូ ី បង

នបន៦ ក់

សងមសុ វ ី ល័ យ

ងពី រ គិ តគូ រ

ររ

រ អង រ សហ

គន ំត ិ ម ើ

កង ក់

តិគឺបណ ំង

រ បស់ យុ វ តី ជន តិ ពងរ ូ ប ះ ។

ីង ឿ ក់ ពិ ធន៍ល

នទទល ួ មរ យៈ រ រ ស័ចត ិកនង

មក នង ិចំ ះ ដង ឹ កច ប់ លនង ឹ

កង ល ក់ លបុ ព ប ប់

យ ម បជំឿ ប ជ័

ងស

ើ យ ក៏

ងមុ ខ ះនឹ ង ច

ចបណ ំង

គជ័ យរ បស់ ស ហគ

៍ន តិគតច ិ រ កម ប ូយ ិ។ ពី ះស ំ ង ន់ ើ មនជ ស អរ

កងប

មយ ួចន ំន ួដច ូ

ន ើិ យ

បស់ង យ ើ។ (VF C)។ រ

ួឲ ុ សជន តិម ើពន ូងរ បស់ងប ន ជយ នង ិ ករ កពិ ធន៍ល បរ

សិ ក

គតច ិរ បស់ង

ង ក

ភំញ

ដល់ រ អភិ វ ឌ សហគមន៍ ជន តិ

សិ ក ន

ប ទុ តិ យ ភូ មិ កង ំ ២០១០

ះ ។»

និ ងអូ ស ទីមណ ៍

លជយ ួឧបតម

ច់មន ុខំ ង ើមកបន រ សិ ក

ីង

កងទីង ុមន ិ ន ឲ ើ ង ប់រ

ជន តិ ម ើ គ នង ិជរ ំ ញ ុ ខរ ំ ហូ តដល់ ខំ ន ឡង ប់

តច ិពន ូងរ បស់

គរ ិ

យ ើ

តមណ លគរ ិ ។

ស យសិ ទិ ជន តិ ើ ម គតិ ច រ ួ ម គអ ឺង រ ះ យ ើ លមន ិចំ ះ

ផង់ ថវ ដល់ រ សិ ក រ បស់ ី ង

ហូ តមកដល់ បចបន។ ល រ

រ បស់ ខន ម ើីយខន បគ ុលិ ករ បស់ខម ំន ិ ន ំឲខំៀ ន យ ើ។

អកជយ ួផត់

នង ិ

រ ៕

ចត ិតស៊ ូម ើី

សិ ទិ ជន តិ ើ ម គតិ ចទំ នង

ើ តមក មួ យ កំ ើ តរ បស់ ី ង

មង។ ស

រ សិ ក មួ យ

ជយ ួ

ប់ ីង គឺន ល

ក ើសយសហគមនជ ៍ន តិម ើ

គតិ ច ន។ដូះ ីង នស

ចត ិតស៊ ូម ើីរ សិ ក រ បស់ង កដ ៏ច ូ

រ ជន តិម ើ

គតិ ចមួ យ ចំ នួ ន ៀ តមិ ន នផល់

ត ។

រ រ បស់ង

ីង ន ៀ ប បព ់ជ ីវ ី ត ងដូះ ៖« ឪពក ុ យ

ឡឹ ក

ីងនង ិសិ មដ កងវ គបណ ះ ប

១១

លមយ ួ

(រ ប ូ ព៖សុ ី)


ទិជន តិើ ម គតិ ច

មណ លគិ រៀ បចំ

ទិជន តិើ ម គតិ ច

យស ជិ កសុ ិ និ ងសហគមន៍

វ គបណ ះ ប

លព ឹ ងសមត ពស ជិ ក តពធ ត់ ,កំ ពង់ សឺ និ ងភំញ អំ ពី សិ ទិ មនុ ស ,ច ប់ ,រ ដ ល,និ ងS WOT

មស ជិ ុ កសុ ី ពិក

មកងវ ុ គបណ ះ ប

មរ ំ ុ រ បស់ និ សិ ត ស ជិ កសុ ី

ភំញ

មអកតំ ងស ជិ ុ កមកពីតកំ ពង់ សឺើ បទប ញ

សយ

ះ វ រ(ឃុ ំ

ទិជន តិើ ម គតិ ច

រ ) ៀ បចំ

ដំ ើ រ ទស នកិ ចរ បស់ុ មយុ វ ជនអង រ គូ រ បស់ AJ WS ស ជិ កសុ ី

ន់

តរ តនគិ រ

ម ររ ុ មកពី អង រ គូ កងវ គបណ ះ ប

លសិ ទិ ី ជន តិើ ម គតិ ច

សី ពីរ ចង ងឯក រ សិ ទិ មនុ ស និ ង រ តស៊ មតិ ូ

សិ

ឆះ ប

យុ ទ

ង ំ

ំំើ មី ពិ និ ត

ល ើ

ងវ ើ ញ

៥ ំ ២០១១២០១៥រ បស់ ស គម

បុ គលិ កនិ ងស ជិ កសុ ី ចូ លរ ម ួ

រ ព ះ បរ មរ តន

ស ច ះ ន តមសី ហនុ

ន រ

ពិ ធី ស

ធ រ ល័ យ និ ងក ង ក់ ថី រ បស់ សុ ី

មស ជិ ុ កសុ ី

តកំ ពង់ សឺ ត់ រំ

កិ ចសំ ះ សំ ល មួ យ

មូ លនិ ធិ McKNI GHT ១២

ណី រ បស់ ខន

មអកតំ ងស ជិ ុ ក តកំ ពង់ ធំ

កិ ច ជុ ំើ ស សអកតំ ងស ជិ ក តរ តនគិ រ

ឧបតម រ ះ ពុ ម

នទំ ក់ ទំ នង

មណ លគិ រ(ឃុ ំក់ំ ) ៀ បចំ

យស ជិ កសុ ិ និ ងសហគមន៍

យស ជិ កសុ ិ និ ងសហគមន៍

យ៖

មូ លនិ ធិ HBS

3rd quarterly newsletter(ព្រឹត្តិបត្រត្រីមាសទី៣)  
Advertisement