Page 1

tourism agency presents • agenția turismului prezintă • агентство по туризму представляет

rumu


Dear friends, The guide “Monastic Roads” narrates of the “cloistral archipelagos”—Moldova—and would like to invite you to take part in pilgrimage and spiritual-cognitive tourism to get familiar with the history, religion, culture, traditions and contemporary of our country. During the long centuries the lands that nowadays form the territory of Moldova survived hard times, while the faith remained the main shelter to protect from calamities and misfortunes. The numberless monasteries erected in this country are the unequivocal proof thereof: Tipova (XII century), Capriana (1429), Hincu (1678), Japca (XVII century), Tiganesti (1725), Harbovet (1730), Harjauca (1740), Varzaresti (1770), Dobrusa (1772), Curchi (1773), Saharna (1776), Rudi (1777), Tabara (1779), Calaraseuca (1782), Condrita (1783), Suruceni (1785), Cuseleuca (1786), Raciula (1794), Frumoasa (1804), Hirova (1805), Zloti (1841) and others. All the aforementioned monastic complexes represent the factual proof of the faith of our nation. The cloisters represent historic heritage and cultural significance and also a witness of the rigid repulse against the soviet oppression and religious prohibition suffered in XX century by this land, and especially by its churches, monasteries and people of faith. That period almost all sacred cloisters survived closure and dilapidation, and were turned into stables, clubs, sport halls, deposits, hospitals and the like. Upon heralding of independence, the Republic of Moldova has managed to revive its traditions, to reopen monasteries and to construct new churches. Visits to monasteries provide tourists with a chance to discover Orthodox rites and customs practiced in the cloisters, to touch upon the Orthodox religion. For instance, you will find out the structure of a monastic complex (a church, cells, refectory, hotel for pilgrims, a chapel, a kitchen, a belfry). These are the unique examples of architecture of special interest for those who wish to follow how cloistral architecture changed from epoch to epoch. Those who follow the “Monastic Roads” of Moldova will chance to admire the cloistral ensembles in congruence with picturesque landscapes and to testify how unique and original is location and surroundings of every cloister. Inclusion of these pearls of architecture and nature into the national and international touristic routes will allow us increase the interest of monastic communities towards restoration, rehabilitation and preservation of the cloisters, and on the other hand to attract more visitors and guests. To wind up let me cite the utterance of John Chrysostom: “Try to discover the divine and it will be far easier to discover the secular.” You are welcome to Moldova! Liudmila Dumitras, General Director of Tourism Agency of Republic of Moldova

2 Drumul mănăstirilor


WORD OF INTRODUCTION • CUVÂNT DE SALUT • ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Dragi prieteni!

Дорогие друзья!

Ghidul „Drumul mănăstirilor” pune în valoare „arhipelagul mănăstiresc” al Republicii Moldova, invită la cunoaşterea istoriei, credinței, culturii, tradițiilor şi modernității țării noastre prin turismul de pelerinaj şi turismul religios. De-a lungul secolelor, teritoriul actualului stat Republica Moldova a avut o istorie zbuciumată credinţa constituind principalul scut de apărare în fața urgiilor. Dovadă este şi numărul mare al mănăstirilor ridicate pe meleagurile noastre: Țipova (sec. XII), Căpriana (1429), Hâncu (1678), Japca (sec. XVII), Țigăneşti (1725), Hârbovăț (1730), Hârjauca (1740), Vărzăreşti (1770), Dobruşa (1772), Curchi (1773), Saharna (1776), Rudi (1777), Tabăra (1779), Călărăşeuca (1782), Condrița (1783), Suruceni (1785), Cuşelăuca (1786), Răciula (1794), Frumoasa (1804), Hirova (1805), Zloți (1841) etc. Toate aceste aşezăminte de cult constituie, de fapt, mărturia credinței neamului nostru. Dincolo de valoarea lor istorică şi culturală, ele fac dovada rezistenței în fața terorii comuniste care s-a abătut în sec. XX peste acest pământ şi, mai cu seamă, peste biserici, mănăstiri şi credincioşi. Numeroase locaşe sfinte au fost închise, devastate şi transformate în grajduri, cluburi, săli de sport, depozite, spitale etc. Odată cu proclamarea independenței Republicii Moldova a fost posibilă revenirea la tradiții, redeschiderea mănăstirilor şi înființarea noilor aşezăminte de cult. Prin vizitarea mănăstirilor turiştii al posibilitatea să cunoască şi să se apropie de cultul ortodox şi de rânduielile din aceste aşezăminte. Veți descoperi că edificiile din mănăstiri (biserica, chiliile, trapeza, arhondaricul, paraclisul, cuhnia (bucătăria), turnul-clopotniță) reprezintă un material valoros pentru doritorii de a admira evoluția stilurilor arhitecturale ecleziastice de la o epocă la alta. Cei ce vor parcurge drumul mănăstirilor, vor descoperi complexe monahale plasate organic într-un mediu peisagistic de excepție, irepetabil de la un obiectiv la altul. Integrarea acestor bijuterii arhitecturale şi peisagistice în circuitul turismului național şi internațional va face să sporească interesul comunităților monahale pentru restaurarea, restabilirea şi buna menținere a mănăstirilor, pe de o parte şi atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori, pe de altă parte. Țin să închei cu un îndemn lăsat de Sf. Ioan Gură de Aur: „Să căutăm ceea ce e dumnezeiesc, iar ceea ce e omenesc va urma foarte uşor”.

Гид «Монастырские дороги» повествует о «монастырском архипелаге» Республики Молдова, приглашает приобщиться к паломническому и религиозно-познавательному туризму, благодаря которому можно будет ознакомиться с историей, религией, культурой, традициями и современностью нашей страны. На протяжении веков край, расположенный на территории нынешнего государства Республики Молдова, переживал нелегкие времена, но вера оставалась основным заслоном, помогавшим защититься от невзгод и несчастий. Свидетельством тому служат и многочисленные монастыри, воздвигнутые в этих краях: Ципова (XII век), Кэприяна (1429), Хынку (1678), Жапка (XVII век), Цигэнешть (1725), Хырбовэц (1730), Хыржаука (1740), Вэрзэрешть (1770), Добруша (1772), Курки (1773), Сахарна (1776), Рудь (1777), Табэра (1779), Кэлэрэшеука (1782), Кондрица (1783), Суручень (1785), Кушелэука (1786), Рэчула (1794), Фрумоаса (1804), Хирова (1805), Злоць (1841) и др. Все эти объекты, по сути, являются свидетельством веры нашего народа. Обители не только отличаются исторической и культурной ценностью, они также служат доказательством отпора, данного коммунистическому террору, который в XX веке обрушился на эти края и особенно на церкви, монастыри и на верующих. В те годы почти все святые обители были закрыты, разрушены и превращены в хлевы, клубы, спортзалы, склады, лечебницы и т. д. После провозглашения независимости Республики Молдова мы смогли возродить свои традиции, вновь открыть монастыри и основать новые храмы. Посещение монастырей дает туристам прекрасную возможность узнать о православии и обрядах, отправляемых в обителях, прикоснуться к православной религии. Например, вы откроете для себя, что находящиеся на территории монастырей строения (церковь, кельи, трапезная, архондарик, то есть монастырская гостиница, часовня, кухня, звонница) представляют собой уникальные образцы зодчества для тех, кто хочет проследить, как менялись религиозно-архитектурные стили от одной эпохе к другой. Путешествующие по монастырским дорогам Молдовы получат возможность увидеть комплексы, органично сочетающиеся с живописнейшей природой, и убедиться, что каждая из святых обителей вписывается в свой неповторимый пейзаж. Включение этих жемчужин архитектуры и природы в национальные и международные туристические маршруты позволит повысить интерес к реставрации монашеских общин, восстановлению и сохранению монастырей, а с другой стороны – привлечь в эти обители больше посетителей и гостей. В завершение хочется привести изречение Св. Иоанна Златоуста: «Старайтесь найти божественное, поскольку потом мирское найти будет очень просто».

Fiţi bineveniţi în Moldova! Ludmila DUMITRAŞ, director general al Agenţiei Turismului a Republicii Moldova

Мы ждем вас в Молдове! Людмила ДУМИТРАШ, генеральный директор Агентства по туризму Республики Молдова

Drumul mănăstirilor

3


4 Drumul mトハトピtirilor


Drumul mトハトピtirilor

5


CONTENT CUPRINS СОДЕРЖАНИЕ

2 8 9 10 16 18

Word of Introduction Cuvânt de salut Приветственное слово Overview of Moldova Informaţii succinte despre Moldova Краткая информация о Молдове Roadmap Harta drumurilor Карта дорог Monasteries of Moldova Mănăstirile din Moldova Монастыри Молдовы Orthodox Calendar Calendarul ortodox Православный календарь Easter in Moldova Paştele în Moldova Пасха в Молдове

20 26 56 60

Religious variety of Moldova Diversitatea confesională a Moldovei Религиозное разнообразие Молдовы We recommend visiting Vă recomandăm să vizitaţi Рекомендуем посетить Cave monasteries of Moldova Mănăstirile rupestre din Moldova Скальные монастыри Молдовы Churches Bisericile Церкви


CONTENT CUPRINS СОДЕРЖАНИЕ

66 74 80 84 88

Tours “Monastic Route” Rutele „Drumul mănăstirilor” Маршруты «Монастырские дороги» List of monasteries of Moldova Lista mănăstirilor din Moldova Список монастырей Молдовы Hotels Hoteluri Гостиницы

90 94 96

Sights and attractions Atracţii turistice Достопримечательности Diplomatic missions Misiuni diplomatice Дипломатические миссии Useful directory, links Telefoane utile, lincuri Полезные номера телефонов и ссылки

Travel Agencies Agenţii de turism Туристические агентства Restaurants Restaurante Рестораны

Ordered by/La comanda/По заказу: © Tourism Agency of Republic of Moldova © Agenţia Turismului a Republicii Moldova © Агентство по Туризму Республики Молдова Address: 53 Hancesti str., Chisinau mun. Tel./fax: (+373 22 ) 22 66 34. e-mail: info@turism.gov.md Web: www.turism.gov.md Printed by/Tipărit la/Отпечатано в

ÎS «Tipografia Centrală»

Association of Female Journalists of Moldova “New Vision” Asociaţia ziaristelor din Moldova „Viziunea Nouă” Ассоциация женщин-журналистов Молдовы «Новый Взгляд» Editor-in-Chief /Redactor-şef/ Редактор выпуска – Natalia Sineavscaia, sinnat9@gmail.com. Design/дизайн – Nicolai Verbitkii. Translators/Traducători/Переводчики - Alla Abramova, Lilia Botnariuc. Proof-readers/Corectura/Корректура – Lilia Botnariuc, Alla Abramova.


INFORMATION

INFORMATIE ИНФОРМАЦИЯ

The Republic of Moldova is a small, densely populated country in SouthEastern Europe. The area – 33.8 thousand km2 Moldova neighbors Ukraine to the north, east and south, and Romania to the west. Moldova’s territory is 350 km long from the north to the south and 150 km from the west to the east. Population – about 3.5 mln. people Capital – Chisinau, over 800 thousand residents. National currency – Leu (1 USD = about 13 MDL), 1 leu equals to 100 bani (coins). The state language – Moldovan (Romanian), in some regions Gagauzian, Ukrainian, Bulgarian along with Moldovan. Internet zone - .md Telephone code - 373 Religion – Orthodoxy – 98.5% of population. Moldova (also called Moldavia) proclaimed independence on August 27, 1991. Moldova is a member of the United Nations and the CIS.

Official holidays

January 1 – the New Year January 7 – Christmas March 8 – the International Women’s Day Easter (Sunday, Monday) May 1 – the International Spring and Labor Day August 27 – Independence Day August 31 - «Limba Noastra» (State Language Day) *Chisinau’s Day is celebrated on October 14. Each populated locality has its own holiday on the day of the Saint in honor of which the locality’s church was consecrated. It is a cheerful holiday with fairs and festivals. *The second Sunday of October – the Wine Day. The marked holidays (*) are not official national ones but are widely celebrated.

8 Drumul mănăstirilor

Republica Moldova este o ţară mică, cu populaţie densă. E situată în Sud-Estul Europei. Suprafaţa – 33,8 mii km2 La nord, la est şi la sud se învecinează cu Ucraina, iar la vest – cu România Teritoriul R. Moldova are o întindere de la nord la sud de 350 de km, iar de la vest la est – 150 km. Populaţia – circa 3,5 milioane de oameni. Capitala – Chişinău, peste 800 mii de locuitori. Valuta naţională – leul (1 dolar SUA – aproximativ 13 lei), 1 leu este echivalent cu 100 de bani (monede). Limba de stat – moldoveneasca (română), în unele regiuni alături de moldoveneasca – găgăuza, ucraineana, bulgara. Zona-Internet - .md; Codul telefonic – 373; Religia – 98,5% din populaţie sunt creştini-ortodocși. R. Moldova şi-a proclamat independenţa la 27 august 1991, devenind apoi membru ONU şi CSI.

Sărbători oficiale

1 ianuarie – Revelionul 7 ianuarie – Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos 8 martie – Ziua Internaţională a Femeii Paştele (duminică, luni, marţi) Paştele Blajinilor (morţilor) – la o săptămână de la Paşti 1 mai – Ziua Internaţională a Primăverii şi Muncii 27 august – Ziua Independenţei 31 august – „Limba Noastră” (Ziua Limbii Nationale) * La 14 octombrie este sărbătorit Hramul Chişinăului (Ziua oraşului). În toate localităţile, de ziua sfinţilor ale căror nume le poartă bisericile centrale, se prăznuiesc hramurile – sărbători vesele, cu iarmaroace şi petreceri populare. *A doua duminica din luna octombrie – Ziua Vinului. Sărbătorile marcate cu steluţă * nu sunt oficiale.

Республика Молдова - небольшая, густонаселенная страна в Юго-Восточной Европе. Площадь – 33.8 тыс.км2 На севере, востоке и юге граничит с Украиной, а на западе - с Румынией. Территория Молдовы имеет протяженность с севера на юг 350 км и с запада на восток - 150 км. Население – около 3,5 миллиона человек. Столица – Кишинэу, более 800 тысяч жителей. Национальная валюта – лей (1 доллар США – примерно 13 леев), 1 лей равен 100 банам (монеты). Государственный язык – молдавский (идентичен с румынским, в некоторых регионах наряду с молдавским - гагаузский, украинский, болгарский). Интернет-зона - .md Телефонный код – 373 Вероисповедание: православие - 98,5% населения. Молдова (называемая также Молдавия) провозгласила независимость 27 августа 1991 года. Является членом ООН и СНГ.

Официальные праздники:

1 января – Новый Год. 7 января – Рождество Христово. 8 марта – Международный Женский День. Пасха (воскресенье, понедельник) Радуница (Родительский День, через неделю после Пасхи) 1 мая – Международный День Весны и Труда. 27 августа – День Независимости. 31 августа – «Limba Noastra» (День Национального Языка). *14 октября отмечается Храм Кишинева (День города). В каждом населенном пункте в день Святого, в честь которого освящена церковь, отмечается Храм – веселый праздник с ярмарками и народными гуляниями. *Второе воскресенье октября – День вина. Праздники, помеченные *, не являются официальными национальными, но отмечаются широко.


Monasteries of Moldova. History and contemporaneity To stay in Moldova and not to visit one of its monasteries would mean not to admire marvelous architecture, originality, Orthodox culture, unique natural landscapes, old icons, relics of Saints and many other attractions. The modern touristic routes run across the most prominent and renowned cloisters. All in all, 55 Orthodox sacred cloisters are opened in Moldova as of yet: 22 monasteries and 6 cloisters for monks, 24 monasteries and 2 cloisters for nuns, and 1 monastery for Old-Believers. The first monasteries appeared in Moldova already in remote XIV century. One of the oldest is Noul Neamt monastery founded in 1392. According to historic records, Varzaresti (1420) and Capriana (1429) could also be referred to the oldest cloisters in Moldova. Although, scientists make further discoveries, encounter new documents proving even earlier appearance of monastic customs in Moldova. Those remote times monasteries as spiritual centres were donated lands, got considerable funds for development and construction of temples. At first, churches were made of wood, while cells were wicker. Appearance of almost any monastery is described by an interesting legend. It is problematic to figure out whether it is true or imaginary, though. Thus, according to the legend Condrita monastery (Chisinau municipality) was founded by the Hiaduks’ ataman Condrea. Once Condrea felt pity for his deeds and met an old monk who advised him to plant a tree and to construct a monastery. One more legend is linked to the cloister in Bursuc village of Nisporeni district (Hincu). It was founded by Moldovan boyar Mihail Hincu. As the legend reads, he together with his daughter found shelter in the place being persecuted by the Tatars. They made a wish: should they survive, a monastery would be constructed right in the place. The daughter of Mihail Hincu took her monastic vows and was given the religious name Parascheva. She was the first to settle in the skete. In order to maintain the convent, Mihail Hincu cherished his patrimony Sacareni—1.040 desyatinas of land covered by forest suitable for construction. Today Hincu convent is the pearl of the Moldovan sacred cloisters. The monastic life in this place was not easy and the monasteries were suffering much from arrays of enemies. The cloisters were burnt down to earth and destroyed therefore people started constructing monasteries from stone and surrounding them with thick stone walls with gun slots. Such walls have been preserved in Curchi monastery (Orhei district), Capriana (Straseni district) and others. The monastic complex included winter and summer churches, a chapel, a house of Father Superior, a belfry, cells, refectory and kitchen.

10 Drumul mănăstirilor


MONASTERIES OF MOLDOVA • MĂNĂSTIRILE DIN MOLDOVA • МОНАСТЫРИ МОЛДОВЫ

Frescoes in the monasteries were created by local craftsmen or by foreign painters invited from around the world. The Moldovan cloisters always played the role of spiritual centres. In monasteries they copied books by writing—printing houses appeared later, they collected huge libraries, they founded schools for children of peasants and theological seminaries. Every cloister was a closed economy and ran its own household: gardens, fields, orchards, beehives, cattle and poultry breeding farms. Sometimes the monasteries turned into a picture of gardening and park-laying art. This is how Harjauca monastery (Calaras district) was described in “The Almanac of Bessarabia” in 1903: “The monastery is situated by the foot of a mount. An orchard is laid onto the cleaned slopes of the mount till the very top crowned with a vineyard. Inside the garden there are fountains, pavilions and summer houses, from which there stretches clean paths leading to cascaded pools.” With establishment of the soviet authority in the country, the monasteries survived oppression and closure lasting from the end of 1940s till the beginning of 1960s. The liberated premises of the cloisters were used to place hospitals, health resorts, child asylums, deposits and the like. The monks endeavored to save the most holy icons, hid the most sacred items, while some of them held divine service in secret at home. When Suruceni monastery (Ialoveni district) was closed, one of

the monks hid an icon at his home. And when the cloister was rehabilitated to the turn to 1990s, he being rather old returned the holy object to its place. Immediately after this deed he passed away with the feeling of his mission being accomplished. Upon heralding independence by the Republic of Moldova, the monasteries of the county have been rehabilitated and revived. New cloisters have also been constructed. Although, whether they are really new is hard to tell because by the end of XVIII century the country saw about 40 monasteries, while to the turn to XX there were just 20. Many cloisters have been practically restored as Curchi (Orhei district), Capriana (Straseni district), Hincu (Bursuc settlement, Nisporeni district) and others. Some monasteries are in the process of renovation, yet the monastic life is in full swing and visitors have much to sightsee. The Moldovan monasteries are open for visitors, pilgrims and tourists. The monks are going to narrate the history of their cloisters, will show the scared items and offer plain monastic food: honey from monastic beehive, bread baked in monastic bakery and of course unsurpassable monastic wine. In Harjauca monastery one may first visit the vaults and taste red wine and then buy this beverage already in bottles at the monastic store. A trip across the monasteries of Moldova stands for acquaintance with the nation of this country, its religion, history, culture and soul. Therefore your trip to the cloister will be unforgettable!

Drumul mănăstirilor

11


Mănăstirile din Moldova. Istorie şi contemporaneitate A călători în Moldova fără a vizita cel puţin o mănăstire ar însemna să ratezi ocazia de a admira arhitectura fascinantă, originalitatea, cultura ortodoxă, nişte peisaje naturale de unicat, icoanele vechi şi moaştele sfinţilor, precum şi multe alte atracţii. În prezent, rutele turistice integrează toate locaşurile mai mari şi mai renumite. În total, în Moldova, există 55 de aşezăminte de cult, inclusiv 22 de mănăstiri şi 6 schituri de călugări, 24 de mănăstiri şi 2 schituri de maici, dar şi o mănăstire de rit vechi. Primele mănăstiri sunt ridicate în Moldova încă în sec. XIV printre cele mai veci numărânduse mănăstirea Noul Neamţ întemeiată la 1392. În opinia istoricilor, la cele mai vechi se referă la fel şi mănăstirile Vărzăreşti (1420), Căpriana (1429). De fapt, cercetătorii fac periodic noi descoperiri deseori găsind documente care confirmă că unele dintre aceste locaşuri ar fi fost fondate şi mai devreme. În acele timpuri îndepărtate, mănăstirilor le erau donate pământuri, sume importante pentru dezvoltarea lăcaşurilor sau pentru ctitoria acestora. Iniţial, bisericile erau ridicate din lemn, iar chiliile făcute din nuiele. Aproape toate mănăstirile au propria legendă curioasă despre apariţia aşezământului, dar în aceste relatări este mult prea complicat să deosebeşti adevărul de ficţiune. Astfel, dacă e să credem legendei, mănăstirea din satul Condriţa (mun. Chişinău) ar fi fost întemeiată de Condrea, căpetenia haiducilor. Într-un moment, Condrea a început să fie măcinat de remuşcări. Odată, haiducul a întâlnit un bătrân care i-a spus să sădească un copac după care să ridice o mănăstire. Are o poveste şi locaşul din satul Bursuc din raionul Nisporeni, cunoscut mai mult ca mănăstirea Hâncu. Locaşul ar fi fost întemeiat de boierul moldovean, stolnicul Mihalcea Hâncu. Încercând să se salveze de tătari boierul împreună cu fiica sa au ajuns în aceste locuri jurând că dacă supravieţuiesc vor construi aici o mănăstire. Boierul şi-a ţinut promisiunea. Fiica stolnicului s-a călugărit luându-şi numele de Parascheva şi a venit să locuiască în schitul ctitorit de acesta. Hâncu chiar a dăruit pentru necesităţile schitului moşia sa de la Secăreni – 1,040 desetine de pământ acoperit cu păduri care puteau asigura lemn pentru construcţie. În prezent, mănăstirea Hâncu este considerată o adevărată bijuterie printre locaşurile sfinte din Moldova. Viaţa călugărilor şi maicilor era deloc uşoară, or năvălirile duşmanilor nu mai conteneau. Locaşurile erau arse şi distruse, astfel că acestea au început să fie zidite din piatră fiind deseori împrejmuite şi de ziduri înalte cu ambrazuri. Astfel de ziduri s-au păstrat până în zilele noastre la mănăstirea Curchi (raionul Orhei), Căpriana (raionul Străşeni) etc. Ograda mănăstirii cuprindea bisericile, cea de iarnă şi de vară, paraclisul, stăreţia, clopotniţa,

12 Drumul mănăstirilor


MONASTERIES OF MOLDOVA • MĂNĂSTIRILE DIN MOLDOVA • МОНАСТЫРИ МОЛДОВЫ

chiliile, trapeza şi cuhnia. Pentru a zugrăvi pereţii interiori ai mănăstirilor erau invitaţi pictori din ţară, dar şi din alte părţi. În Moldova, sfintele locaşuri dintotdeauna au fost centre de educaţie şi iluminare. În mănăstiri erau copiate cărţi, iar mai apoi au fost deschise şi tipografii. Prin străduinţele călugărilor aici erau adunate biblioteci mari, erau întemeiate şcoli pentru copii ţăranilor, dar şi seminare teologice. Fiecare locaş dispunea de o gospodărie imensă: livezi, câmpii, grădini, prisăci, grajduri de animale şi ocoale de păsări. Uneori, mănăstirile prezentau adevărate modele de amenajare a spaţiilor verzi. În 1903, „Almanahul Basarabeanului” descria mănăstirea din satul Hârjauca (raionul Călăraşi) în felul următor: „Stânca la talpa căreia se află teritoriile mănăstirii a fost curăţată şi lucrată aici fiind sădită o livadă de pomi fructiferi care ajunge până la vârful stâncii unde se întind podgoriile. Livada este împânzită de numeroase havuzuri, pavilioane şi foişoare de la care spre heleşteiele „ce atârnă unul peste altul” pornesc cărăruşe îngrijite”. După instaurarea Puterii Sovietice, mănăstirile încep să fie închise. Perioada de restrişte pentru aşezămintele de cult a fost de la sfârşitul anilor ’40 până la începutul anilor ‘60. În edificiile fostelor locaşuri au fost amenajate spitale, sanatorii, case de copii, depozite etc. Plecând din mănăstiri călugării şi maicile luau cu ei şi icoanele pe care le ascundeau cu multă grijă. Unii slujitori de cult oficiau servicii divine chiar acasă, în taină. Când a fost închisă mănăstirea de la Suruceni (raionul Ialoveni) unul dintre monahi a ascuns acasă o icoană. După redeschiderea locaşului, pe la începutul anilor ’90,

călugărul care deja era foarte bătrân, a redat relicva mănăstirii. În scurt timp, monahul s-a stins din viaţă de parcă-şi îndeplinise misiunea ce-i fusese încredinţată. Odată cu proclamarea independenţei, în Republica Moldova începe perioada de renaştere şi pentru mănăstiri, iar peste ani au început să fie ridicate şi alte aşezăminte de cult. De fapt, este greu de apreciat pe cât de noi sunt locaşurile zidite în prezent, or dacă la sfârşitul sec. XVIII pe teritoriul ţării erau cca de 40 mănăstiri, atunci către începutul sec. XX au rămas doar 20. La multe dintre mănăstiri lucrările de reconstrucţie şi renovare au şi fost finalizate: Curchi (raionul Orhei), Căpriana (raionul Străşeni), Hâncu (satul Bursuc, raionul Nisporeni) etc. Altele, deşi lucrările de reamenajare mai durează, oricum prezintă interes, locaşurile activează, astfel că turiştii vor găsi aici multe atracţii. Mănăstirile aşteaptă şi simplii vizitatori, şi pelerinii, şi turiştii. Călugării şi maicile relatează celor sosiţi despre istoria locaşului, le demonstrează relicvele sfinte şi le servesc cu bucate simple de la masa monahilor: miere adunată de la prisaca proprie, pâine coaptă la brutăria proprie, dar şi vin mănăstiresc de unicat. Spre exemplu, la mănăstirea Hârjauca vizitatorii au ocazia mai întâi să coboare în beci şi să guste din vinul roşu, iar mai apoi, să cumpere de la gheretă acelaşi vin turnat deja în sticle. Vizitând mănăstirile din Moldova veţi afla multe lucruri curioase despre poporul acesteia, religia, istoria şi sufletul lui, astfel că excursia la sfântul locaş va fi una de neuitat!

Drumul mănăstirilor

13


Монастыри Молдовы. История и современность Посетить Молдову и не побывать хотя бы в одном монастыре, это означает не увидеть прекрасной архитектуры, самобытности, православной культуры, уникальных природных ландшафтов, старинных икон и мощей святых и многого другого. Сегодня туристические маршруты проложены по самым крупным и известным обителям. А всего их в Молдове 55, среди них 22 мужских монастыря и 6 скитов, 24 женских обители и 2 скита, 1 старообрядческий монастырь. Первые монастыри появились в Молдове еще в XIV веке. Одним из самых древних является Ноул Нямц, который основан в 1392 году. Старейшими, по мнению историков, можно считать и монастыри Вэрзэрешть (1420 год), Кэприяна (1429 г.). Впрочем, историки делают новые открытия, и часто находят документы, подтверждающие еще более позднее основание молдавских монастырей. В то далекое время монастырям дарили земли, вносили значительные средства на развитие обители, помогали строить храмы. Поначалу церкви были деревянными, а кельи – плетневые. С возникновением почти каждого монастыря связана интересная легенда. Где правда, а где вымысел, - сказать сложно. Так, монастырь в селе Кондрица (муниципий Кишинэу), согласно преданию, был основан атаманом гайдуков Кондрей. В какой-то момент Кондре пришло раскаяние, и он встретил старца, который посоветовал ему сначала посадить дерево, а затем построить монастырь. Еще одна легенда связана с основанием обители в селе Бурсук района Ниспорень (Хынку). Основал ее молдавский боярин стольник Михаил Хынку. Согласно легенде, он с дочерью, спасаясь от татар, попал в это место. Тогда они загадали: если выживут, построят здесь монастырь. Боярин свое обещание выполнил. А его дочь приняла монашество под именем Параскевы и поселилась в этом ските. Стольник Хынку для поддержания скита даже пожертвовал принадлежавшей ему вотчиной Сакарень – 1,040 десятин земли, сплошь покрытой лесом, пригодным для строительства. Сегодня монастырь Хынку – одна из жемчужин молдавских святых обителей. Нелегкую жизнь вели монастыри, постоянно подвергаясь набегам врага. Обители сжигали, разрушали, поэтому их начали строить из камня и часто обносили высокими стенами с бойницами. Такие стены сохранились в монастыре Курки (район Орхей), Кэприяна (район Стрэшень) и др. Монастырский двор включал в себя церкви, зимнюю и летнюю, часовню, дом

14 Drumul mănăstirilor


MONASTERIES OF MOLDOVA • MĂNĂSTIRILE DIN MOLDOVA • МОНАСТЫРИ МОЛДОВЫ

игумена, звонницу, кельи, трапезную и кухню. Для росписи монастырских церквей приглашали как местных художников, так и из далеких стран. Молдавские обители всегда были центрами просвещения. В монастырях переписывались книги, а позже появились типографии, собирались огромные библиотеки, основывались школы и духовные семинарии. У каждой обители было большое хозяйство: сады, поля, огороды, пасеки, скотный и птичий двор. Иногда монастыри превращались в настоящий образец садовопаркового искусства. Вот какое описание монастыря в селе Хыржаука (район Кэлэраш) дает «Альманах «Бессарабца» в 1903 году: «Гора, при подошве которой лежит монастырь, вычищена и возделана под фруктовый сад, разведенный до самой вершины, увенчанной виноградниками. Внутренность сада усеяна фонтанами, павильонами и беседками, от которых, извиваясь, идут чистые дорожки к небольшим прудам, висящим один над другим». Во время установления в стране советской власти, монастыри начали закрываться. Это происходило с конца 1940-х годов до начала 1960-х. Освободившиеся обители использовали под лечебницы, санатории, детские дома, склады и т.п. Монахи уносили с собой иконы, прятали эти святыни, а некоторые тайком в своих домах проводили обряды и службы. Когда закрывали монастырь Суручень (район Яловень)

один из монахов спрятал у себя дома икону. И когда в начале 1990-х обитель вновь открылась, он, будучи уже очень старым, вернул святыню. Сразу после этого монах умер, будто выполнил возложенную на него миссию. Со становлением в Республике Молдова независимости возрождаться начали и монастыри страны. А затем стали строиться и новые обители. Впрочем, насколько они новые, трудно сказать, ведь в конце XVIII века в крае насчитывалось около 40 монастырей, к началу XX их было только 20. Многие монастыри уже практически полностью отреставрированы – Курки (район Орхей), Кэприяна (район Стрэшень), Хынку (село Бурсук, район Ниспорень) и др. Некоторые – в стадии обновления, но и сегодня там кипит жизнь, и гостям есть, что посмотреть. В монастырях широко открыты двери для посетителей, и для паломников, и для туристов. Монахи расскажут историю обители, покажут святыни, предложат нехитрую монастырскую еду: мед с собственной пасеки, хлеб, испеченный в собственной пекарне, и конечно же, неповторимое монастырское вино. В монастыре Хыржаука можно сначала спуститься в погреб и попробовать красное вино, а затем в лавке купить этот напиток, уже разлитый в бутылки. Посещение монастырей Молдовы – это знакомство с народом страны, его религией, историей, культурой, душой. Поэтому поездка в обитель будет незабываемой!

Drumul mănăstirilor

15


Great Orthodox Feasts Marile sărbători creştine Крупные православные праздники Fixed Great Feasts

January 7 – The Nativity of our Lord God and Savior Jesus Christ January 19 – The Baptism of Our Lord and God and Saviour Jesus Christ February 15 – Meeting of our Lord God and Saviour Jesus Christ in the Temple April 7 – The Annunciation of Our Most Holy Lady, the Mother of God and Ever-Virgin Mar August 19 – The Holy Transfiguration of Our Lord God and Saviour Jesus Christ August 28 – The Dormition of our Most Holy Lady Theotokos and Ever-Virgin Mary September 21 – Nativity of Our Most Holy Lady the Mother of God and Ever Virgin Mar September 27 – The Universal Elevation of the Precious and Life-Creating Cross of the Lord December 4 – Entry into the Temple of our Most Holy Lady Mother of God and Ever-Virgin Mary

Movable Great Feasts Great and Holy Pascha

Palm Sunday - 1 week prior to Great and Holy Pascha Holy Ascension - 40th day after Great and Holy Pascha Pantecost -Trinity Sunday - 50th day after Great and Holy Pascha

Praznicele împărăteşti cu dată fixă

7 ianuarie – Naşterea Domnului 19 ianuarie - Botezul Domnului (Boboteaza sau Epifania) 15 februarie - Întâmpinarea Domnului (Stretenia) 7 aprilie – Bunavestirea sau Blagoveştenia 19 august - Schimbarea la Faţă (Preobrajenia sau Probojenia) 28 august – Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare) 21 septembrie - Naşterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică) 27 septembrie – Înălţarea Sfintei Cruci 4 decembrie - Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia sau Ovedenia)

Praznicele împărăteşti cu dată schimbătoare

Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile sau Duminica Floriilor) – cu o săptămâna înainte de Paşti Înălţarea la cer a Domnului (Ispasul) cade totdeauna Joia – la patruzeci de zile după Înviere Rusaliile (Duminica Mare, Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, Duminica Cincizecimii) – la 50 de zile după Înviere, sau la zece zile după Înălţare

16 Drumul mănăstirilor


ORTHODOX CALENDAR • CALENDARUL ORTODOX • ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Двунадесятые непереходящие праздники

7 января - Рождество Христово 19 января - Богоявление Господне (Крещение) 15 февраля - Сретение Господне 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы 19 августа - Преображение Господне 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы 27 сентября - Воздвижение Животворящего Креста Господня 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники

Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) – за неделю перед Пасхой Вознесение Господне – на 40-й день после Пасхи, всегда в четверг День Святой Троицы. Пятидесятница – на 50-й день после Пасхи, всегда в воскресенье

Drumul mănăstirilor

17


Easter in Moldova Paştele în Moldova Пасха в Молдове Easter in Moldova

The celebration of Easter begins with the liturgy in church. It is very merry and jolly and even “light” service. It differs from many other common divine services. It begins in the middle of the night in every church of Moldova. A little hint: you have to come earlier or you will stay outside because at this very night all the churches are overcrowded. You may also go to a beautiful monastery in Moldova. Tourist companies offer one-day trip to the holy places of the country. Every year the Gracious Fire is brought from Jerusalem to Moldova in the Holy Night. The authority of the country, priests and common people wait for the fire in the central cathedral in Chisinau. The candles are lit from this very fire brought from Jerusalem. Then the candles as the symbols of faith and blessing go to many other churches, monasteries, and houses of Moldova. The priest consecrates the brought dishes after the end of the liturgy. According to the tradition the basket must be full of paskha, Easter cake or “kozonak”, eggs dyed red, “babele”—(babky—sweet pudding made of noodles or macaroni), sugar and salt. Coming out believers exchange a triple kiss and greet each other with the words “Christ is risen!”— “Truly He is risen!” The whole week every volunteer has the right to ring church bells. The Easter feast starts upon coming back home. It is necessary to add, that ceremonial dishes – paskha and Easter cakes are baked beforehand on Thursday of Holy Week. The same time eggs are dyed. Housewives usually cook a lot of food because it is a custom to share Easter food to everybody. Except ceremonial muffins and eggs the baked lamb is prepared for the holiday table. Rolls made of veal, baked rabbit, ham, goose or turkey are important. It is necessary to emphasize that the fasting is over and the Holy Celebration has come into each house! The Easter celebration continues for forty days. It is due to the Bible where Christ revealed himself to his disciples after the Holy Sunday. On the 40th day Jesus Christ ascended into heaven. Usually people visit each other all the week after the Holy Sunday. The only thing the priests warn against is that the celebration of Eater should not turn into the sin of gluttony and of course it should not be turned into drunkenness. The Museum of Nature and Ethnography traditionally organizes the Easter exhibition, the main event of which is the competitions of artists painting

18 Drumul mănăstirilor


EASTER • PAŞTELE • ПАСХА

eggs. The famous wizards of Moldova, Ukraine and Romania come here to show their talents. You can get a grade as a master by taking part in this competition.

Paştele în Moldova

Sărbătorirea Paştelui începe cu o slujbă pascală religioasă. Extrem de îmbucurătoare, chiar „uşoară”, această slujbă diferă de slujbele bisericeşti obişnuite. În locaşurile ortodoxe din Moldova, serviciul divin începe la miez de noapte. O mică recomandare: este mai bine să ajungeţi acolo din timp, pentru că, de obicei, în această noapte locaşurile sunt arhipline. La fel, puteţi merge la una dintre numeroasele mănăstiri ale Moldovei, mai ales că de Paşte firmele de turism au printre oferte şi vizite de o zi în sfintele locaşuri ale ţării. În fiecare an, în noaptea de Paşti, în Moldova este adus din Ierusalim Focul Haric. La Catedrala Metropolitană „Naşterea Domnului” din Chişinău focul este aşteptat de conducerea ţării, reprezentanţi ai clerului, cetăţeni de rând. De la focul sfânt apoi sunt aprinse lumânări, după care acest simbol al credinţei şi binecuvântării este dus prin toată ţara – în biserici, mănăstiri, case. După finalizarea slujbei, preotul sfinţeşte bucatele aduse de enoriaşi. Conform tradiţiei, din coşul pascal nu vor lipsi pasca, cozonacul, ouăle încondeiate, „babele” (copturi dulci din tăiţei), sarea, zahărul. La ieşire din biserică, credincioşii urmează un ritual special – se sărută şi se salută cu cuvintele „Hristos a înviat” – „Adevărat a înviat!”. De asemenea, pe parcursul unei săptămâni, în toate bisericile oricare doritor va avea permisiunea să bată clopotele. În dimineaţa de Paști, reveniţi acasă de la biserică creştinii organizează o masă copioasă. De menţionat că bucatele pentru sfinţire – pasca şi cozonacii – se coc din timp, începând cu Joia Mare. Tot atunci sunt încondeiate şi ouăle. De regulă, gospodinele gătesc mâncăruri în cantităţi mari, or, tradiţia prevede împărţirea în aceste zile a bucatelor pascale. Pe lângă mâncărurile tradiţionale de Paști şi ouăle încondeiate nelipsit de pe masa de sărbătoare este mielul copt. La fel sunt servite ruladele din carne de viţel, iepurele la cuptor, şunca de porc, gâsca sau curcanul. Important este să fie cât mai multe mâncăruri, de dorit din carne, care să accentueze: Postul Mare s-a încheiat, a sosit Marea sărbătoare! În aceste zile, la Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală din capitală se desfăşoară tradiţionala Expoziţie Pascală, atracţia principală fiind concursul de încondeiat ouă. Aici se adună cei mai buni meşteri din Moldova, România, Ucraina şi îşi demonstrează talentele. Apropo, oricare doritor poate participa la un master-class.

Пасха в Молдове

Празднование Пасхи – это прежде всего пасхальное богослужение. В православных храмах Молдовы оно начинается в полночь. Небольшая рекомендация: лучше прийти туда загодя, чтобы не оказаться за порогом – обычно в эту ночь церкви переполнены. По желанию, можно поехать в один из множества старых красивейших монастырей Молдовы: турфирмы предлагают в Пасху однодневные туры в святые обители страны. Каждый год в Пасхальную ночь из Иерусалима в Молдову привозят Благодатный огонь. В Кишинэу, в Кафедральном Соборе, прибытие огня ожидает руководство страны, священнослужители, рядовые граждане. От привезенного из Иерусалима Благодатного огня зажигают свечи, и везут этот символ веры и благословения по всей Молдове – в церкви, в монастыри, в дома. После окончания службы священник освящает принесенные прихожанам блюда. По традиции, обязательными в пасхальной корзине должны быть пасха, кулич (козонак), крашенные красной краской куриные яйца, «babele» (“бабки” – сладкие запеканки из лапши или макарон), соль, сахар. Выходя из церкви, верующие христосуются, то есть целуются и приветствуют друг друга словами «Христос воскресе» - «Воистину воскресе!» Всю неделю во всех церквях обычно разрешается любому желающему звонить в колокола. А уже по возвращению домой устраивают пасхальный пир. Надо сказать, что ритуальные блюда – пасха и куличи – пекутся заранее, начиная с Великого четверга. Тогда же красятся яйца. Обычно хозяйки готовят в больших объемах, так как в эти дни принято раздавать пасхальные яства. К праздничному столу, кроме ритуальной сдобы и яиц, обязательно готовят запеченного ягненка. Телячьи рулеты, запеченный кролик, свиной окорок, гусь или индейка – важно, чтобы блюд было как можно больше, и предпочтительно мясных, призванных подчеркнуть: Великий пост закончился, пришел Великий праздник! В столичном Национальном музее истории природы и этнографии в эти дни традиционно проходит Пасхальная выставка, главная изюминка которой – состязания мастеров в росписи яиц. Кроме того, любой желающий может пройти мастер-класс.

Drumul mănăstirilor

19


Religious variety of Moldova The Law on Religious Cults adopted in Moldova guarantees freedom of conscience and freedom of religion and entitles various cults to equality. The Moldovan nation reveres the traditions based on respect and tolerance of people of various religions. Therefore, our country sees no conflicts on religious grounds. On the contrary, being interested about the history of this country, the history of its nations, people of various religious beliefs pay visits to Orthodox, Catholic and Judaic churches. Modern touristic routes are organized in a way so that the acquaintance with the country is not confined by trips of Orthodox cloisters. The country sees Catholic churches and synagogues attractive from the standpoint of architecture, history and religion. According to various data, 93-96 per cent of the country’s citizens are Orthodox Christians. The Orthodox Christianity has always been the leading religion in Moldova. When the land suffered from the yoke of the Ottoman State, mosques were constructed in the Moldovan Principality. It is known that nice Muslim temples were erected in Old Orhei and Causani. Unfortunately, none of them have survived. At present, there is no mosque in the republic obviously due to the little number of people that adhere to the Islam. According to the data of the recent census, 1.5 per cent of the residents of Moldova profess the Judaism. Synagogues have been opened in many cities of the republic, for instance, in Chisinau, Orhei, Balti, Edineti and others. To the turn to ХХ century only in Chisinau there functioned more than 70 synagogues, many of which were opened in usual residential houses, while some occupied detached buildings. Proper synagogues were built by the associations of glass-cutters, butters, traders in wood, shop assistants, coffin-makers, pharmacists etc. At present, one synagogue functions in the Moldovan capital at the address: 8 Habad Liubavici Street, Chisinau. It was constructed by the association of glass-cutters already in 1880 and was the only one in the republic to remain open in the soviet times, when religion was oppressed. The largest and magnificent building to the turn to ХХ century was the choral synagogue (1913). At present the building has been much reconstructed and hosts the Russian Drama Theatre “A. Chekhov”. Some preserved buildings of synagogues have been included into touristic routes across the places of Jewish heritage of Chisinau. For instance, the synagogue at the crossing of Tighina and Sciusev Streets constructed in 1886; at present the building hosts a Jewish educational establishment. The wooden synagogue at Diorita Street has been reconstructed to host the Centre of Jewish Culture, Cult and Charity. In this synagogue they carried out the funerals of Torah after the pogrom of 1903. At present the Museum of History of the Jewish of Moldova is located inside the premises. Of significance and interest for guests of the republic will be the huge Jewish cult establishment in

20 Drumul mănăstirilor


RELIGIONS OF MOLDOVA • CONFESIUNILE ÎN MOLDOVA • РЕЛИГИИ МОЛДОВЫ

Rascov settlement, Camenca district, Transnistria. The building has not been restored, only the thick walls have survived, and yet even the ruins provide the impression as to how magnificent the building was just one century back. Apropos, in Rascov settlement in the neighbourhood of the synagogue there stay the Orthodox and a Roman-Catholic churches, which is rather symbolic. In Ribnita town (Transnistria) the Orthodox and Roman-Catholic churches are separated by a mere hedge. This is one more proof of peaceful coexistence and religious tolerance in Moldova. The Roman Catholicism was introduced in Moldova by the Polish settlers. While the start for the Polish-Moldova relations was given in 1387 by the Moldovan Gospodar Pentru Musat, who gave his vassal vow to the Polish King Jagiello. And later on, the Poles who used to settle in Russia gradually moved towards the lands surrounding its boundaries. Several Polish colonies were formed in our lands. Apropos, the Poles have been living here till nowadays. These are the settlements in the North of Moldova: Starcea (Glodeni district), Duruitoarea Noua (Rascani district), Hartop (Falesti district), Rascov and Slobozia-Rascov (Camenca district), Grigoreuca, Petropavlovca (Sanjerei district). The Poles reside also in various towns of the republic as Chisinau, Balti, Tihina, Orhei, Ribnita. According to approximate data, about 30,000 of the Poles and their families reside at present in Moldova, inclusive more than 3,000 in the capital. Upon increased number of parishioners, the Catholics started constructing beautiful temples, some of which have survived till nowadays. Thus, a magnificent Roman-Catholic church was erected in Chisinau in 1840-1843. The funds for construction equalling to 20,000 Rubbles were allotted by the Russian Emperor Nikolai I. The project was elaborated by architect Zaushkevich, while the works were supervised by Ilya Novikov. The Roman-Catholic church in Chisinau (the episcopacy is situated at the same address) is located at the address 85 Metropolitan Dosoftei Street. After the World War II the Catholics residing in the republic shared the hard destiny of all people of faith in the USSR. From eight parishes, there remained only one in Chisinau. All Catholic churches survived closure by the middle of 60s, some of them were ruined (Ribnita, Cretoaia). In Chisinau the building of the church was used as a record studio, in Tihina—as a sport hall, in Soroca—as a school etc. In 1967, according to the soviet statistic data, the chapel in the Catholic cemetery in Chisinau was visited by 400-500 people of faith, while the total number of the Catholics residing in the republic was more than 2,000. The religion prohibition was relaxed in the 1990s, so the Catholic churches were also rehabilitated and restored. At present, already several Catholic churches are opened in the republic. Those people, who are interested in history, should pay visits to the magnificent Catholic churches in Rascov settlement (Camenca district) and Ribnita. And of course, the Roman-Catholic Church in Chisinau is also worth while visiting. Sightseeing tours across the sacred places of Moldova run through two settlements of the Old Believers—Cunicea (Floresti district) and Pocrovca (Dondiuseni district). The Old Believers appeared in these places after the reforms of Patriarch Nikon in XVII century. They rescued from persecutions for their adherence to old rules of the Orthodox Christianity

having rejected all the innovations introduced by Nikon. Here they found the God-given land and got settled. A convent of the Old Believers functions in Cunicea settlement, which is rather secluded from tourists, yet open for pilgrims. One may admire the cloister only from the outside. Yet, even in such case, a visit to Cunicea will be no less charming. There is an old church furnished in wood, the divine services in which are carried out in accordance with old rites. People in Cunicea make the cross sign with two fingers. Many men wear beards, some have waist-long beards; they wear shirts outside trousers and belt them with a lace. Practically all yards are equipped with a bath house, some of which are stoked up “black-wise” (when all smoke goes inside premises). The Old Believers are rather industrious and hospitable: should you ask them about the history of the Old Belief in Moldova (every resident is an expert in the realm), you will be shared information with pleasure, in plus, you will be invited on a visit, you will be treated with the national Russian dishes and will be offered to take a steam bath. Pocrovca settlement—another centre of the Old Belief in Moldova—is renowned due to its raspberries. During the season, a lot of wholesalers come to this place to purchase the crop. The bushes of raspberry are commonplace and abundant in every yard and around the village. In total, the residents of Pocrovca cultivate about 800 tones of the crop per season. By the entrance to the village on the side of Chisinau there is a recreation complex “Pocrovca Estate”. The complex meets its guests by a well designed in form of a huge samovar. The complex encompasses a hotel, “House of Jam” (a restaurant with raspberry jam and tea as a firm dish), a food store etc. Of course, raspberry grows inside the estate so visitors are able to gather as much as they like. Guests of “Pocrovca Estate” will be surely offered various sightseeing tours that include acquaintance with the customs of the Old Belief in Moldova. Acquaintance with Catholic churches, settlements of the Old Believers and synagogues stands for the acquaintance with the history of Moldova, where the destinies of many nations with various religions and cultural background have been interlinked to co-exist. At present, such interlacement appears so congruent and intact that it may become an original sample for imitation and the grounds for scrutiny by all other nations and peoples.

Drumul mănăstirilor

21


Diversitatea confesională a Moldovei Legea privind cultele religioase garantează libertatea de conştiinţă şi de religie, oferă drepturi egale cultelor în Republica Moldova. Poporul moldovenesc cinsteşte cu sfinţenie tradiţiile prin care i-a fost educat respectul faţă de persoanele de diferite confesii, iată de ce la noi în ţară nu se atestă conflicte religioase. Dimpotrivă, în tendinţa de a se familiariza cu istoria şi cultura persoanele de diferită religie merg şi la locaşurile ortodoxe, şi la cele catolice, şi la cele iudaice. Actualmente traseele turistice sunt elaborate în aşa fel, încât turiştii veniţi în Moldova să nu viziteze doar aşezămintele creştin-ortodoxe, ci şi cele aparţinând altor confesiuni. În ţară există locaşuri de cult catolic şi sinagogi ce prezintă valoare arhitecturală, istorică şi religioasă. Conform diferitor surse, între 93 şi 96 la sută din populaţia ţării o constituie creştinii ortodocşi. Religia principală în Moldova întotdeauna a fost cea ortodoxă. Pe timpurile când meleagul nostru s-a aflat sub jugul Porţii Otomane în Ţara Moldovei erau ridicate moschei. Se cunoaşte că locaşuri musulmane splendide au existat la Orheiul Vechi şi Căuşeni însă, din păcate, ele nu s-au păstrat. În prezent, în Moldova nu există nicio moschee. Acest lucru ar putea fi explicat, probabil, prin faptul că, la noi, comunitatea musulmanilor este prea puţin numeroasă. Potrivit datelor ultimului recensământ al populaţiei, 1,5 la sută dintre locuitorii Moldovei profesează iudaismul. În mai multe oraşe funcţionează sinagogi, spre exemplu, la Chişinău, Orhei, Bălţi, Edineţ etc. La începutul sec. ХХ, doar în capitală existau peste 70 de sinagogi. Multe dintre aceste locaşuri erau amenajate în clădirile caselor de locuit, iar altele erau situate în edificii separate. Geamgiii, măcelarii, comercianţii de material lemnos, sicrierii, farmaciştii şi reprezentanţii altor bresle aveau propriile sinagogi. Actualmente, în capitala RM activează o singură sinagogă (str. Habad Liubavici 8). Construit încă în 1880 ca şi sinagogă a geamgiilor acest aşezământ de cult este unica sinagogă din Moldova care n-a fost închisă nici în perioada sovietică când locaşurile sfinte erau interzise. La începutul sec. XX, Sinagoga Corală (1913) reprezenta cel mai mare şi frumos edificiu. În prezent, după o recondiţionare esenţială, acesta găzduieşte Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. Cehov”. O parte dintre clădirile sinagogilor care s-au mai păstrat au fost integrate în rutele turistice în cadrul cărora turiştii au ocazia să viziteze obiectivele din Chişinău care au o semnificaţie deosebită pentru evrei. Spre exemplu, actualmente în sinagoga numită pe timpuri „Fânăria” (este situată la intersecţia străzilor Tighina şi A. Şciusev şi a fost construită în 1886 lângă piaţa de fân şi vite) funcţionează o instituţie evreiască de învăţământ. A fost reconstruită şi sinagoga numită cândva „Lemnăria” (str. Diordiţă). Acum în clădirea

22 Drumul mănăstirilor


RELIGIONS OF MOLDOVA • CONFESIUNILE ÎN MOLDOVA • РЕЛИГИИ МОЛДОВЫ

acesteia îşi are sediul Centrul evreiesc de cultură, religie şi caritate. După pogromurile care au avut loc la Chişinău în 1903, în această sinagogă a demarat aşa numita înmormântare a Torei. În prezent în edificiu activează Muzeul de istorie a evreilor din Moldova. Un interes deosebit pentru oaspeţii care ne vizitează meleagurile reprezintă şi fastuosul aşezământ de cult din satul Raşcov (raionul Camenca, Transnistria). Edificiul acestuia n-a fost restaurat. Deşi din clădire n-au rămas decât pereţii aceştia oricum oferă o viziune despre monumentalitatea locaşului construit acum mai bine de un secol. Apropo, la Raşcov, chiar în preajma sinagogii sunt situate un locaş ortodox şi altul catolic, ceea ce, evident, are o semnificaţie simbolică. În oraşul Râbniţa din regiunea transnistreană biserica ortodoxă şi crea catolică sunt separate doar de un gard, fapt care la fel vine să confirme coexistenţa paşnică a diferitor religii în Moldova. Catolicismul a fost adus în Moldova prin filiera coloniştilor polonezi. De notat că relaţiile moldo-poloneze au fost stabilite la 1387 de către domnitorul Petru Muşat care a jurat credinţă de vasalitate regelui polon Yagello. Ulterior, polonezii care iniţial se stabileau în Rusia au început treptat să se aşeze cu traiul în teritoriile mai apropiate de hotarele Poloniei. În Moldova au fost întemeiate câteva localităţi populate de colonişti polonezi. De altfel, urmaşii acestora mai continuă să locuiască acolo. La nordul ţării există câteva sate de polonezi – Stârcea (raionul Glodeni), Duruitoarea Nouă (raionul Râşcani), Hârtop (raionul Făleşti), Raşcov şi SloboziaRaşcov (raionul Camenca), Grigoreuca, Petropavlovca (raionul Sângerei). Comunităţi de polonezi există şi în unele centre urbane – Chişinău, Bălţi, Tighina, Orhei, Râbniţa. Potrivit unor date estimative, actualmente în Moldova locuiesc cca 30 mii de polonezi şi membri ai familiilor acestora, dintre care peste 3000 în capitală. Datorită fluxului sporit de enoriaşi catolicii încep să zidească locaşuri impresionante. Unele dintre acestea s-au păstrat şi până în prezent. Astfel, în anii 1840-1843, la Chişinău a fost edificată o catedrală monumentală. Pentru construcţia locaşului a donat 20 mii de ruble însuşi Împăratul Nikolai I al Rusiei. Proiectul a fost elaborat de către arhitectul L. Zauşkevici, iar de mersul lucrărilor se îngrijea Ilia Novikov. Catedrala catolică (la aceeaşi adresă se află şi Episcopia de Chişinău) din capitală este situată în str. Mitropolit Dosoftei 85. După încheierea celui de-al II Război Mondial, catolicii din Moldova au avut parte de aceeaşi soartă vitregă ca şi toţi credincioşii din URSS. Dintre cele 8 locaşuri de cult catolic a rămas deschis doar cel din Chişinău. Către mijlocul anilor ’60 ai sec. XX, majoritatea bisericilor catolice au fost închise, unele fiind distruse chiar (Râbniţa, Creţoaia). La Chişinău, în edificiul locaşului catolic a fost amenajat un studio de înregistrări, la Tighina funcţiona o sală sportivă, iar la Soroca clădirea similară a fost recondiţionată găzduind o şcoală. Potrivit unor documente din perioada sovietică, în 1967, capela de la cimitirul catolic din capitală era frecventată de 400-500 de credincioşi, iar per total în Moldova locuiau pe atunci peste 2.000 de catolici. Prin anii ’90 ai sec. XX, odată cu renaşterea şi restabilirea locaşurilor sfinte, începe renovarea bisericilor catolice şi construcţia altor noi. În prezent,

în ţară funcţionează deja câteva astfel de aşezăminte. Celor interesaţi de istorie le sugerăm să viziteze neapărat locaşurile de cult catolic din satul Raşcov (raionul Camenca) şi din oraşul Râbniţa – nişte biserici de o frumuseţe rară, să meargă şi la splendida catedrală catolică din Chişinău. Rutele de turism religios includ şi cele două sate populate de creştini de rit vechi – Cunicea (raionul Floreşti) şi Pocrovca (raionul Donduşeni). Aici creştinii de rit vechi s-au stabilit după reforma lui Nikon din sec. XVII. Persecutaţi şi prigoniţi din cauza că n-au dorit să renunţe la credinţa lor şi să accepte modificările ei au fost nevoiţi să-şi părăsească locurile natale şi să ia drumul pribegiei. Pe aceste meleaguri creştinii au găsit pământuri binecuvântate şi au decis să sălăşluiască aici. În satul Cunicea se află o mănăstire maici, la fel de rit vechi. Locaşul este deschis în special pentru pelerini. Vizitatorii pot admira mănăstirea mai mult din exterior fără a avea acces pe teritoriu. Oricum, acest fapt nu reduce însă din farmecul eventualei excursii la Cunicea. Spre exemplu, turiştii au ocazia de a vizita biserica veche căptuşită cu lemn unde serviciile divine sunt oficiate potrivit vechilor canoane. Creştinii din acest sat îşi fac semnul Crucii cu două degete. Majoritate bărbaţilor poartă barbă (unora chiar ajungându-le până la brâu). La fel, ei îmbracă nişte cămăşi lungi purtate peste pantaloni şi se încing cu un şiret. Practic în fiecare ogradă este construită o baie rusească, în unele dintre ele focul se face într-un mod special ca fumul să nu iasă afară, ci în încăperea băii. Creştinii de rit vechi sunt extrem harnici şi ospitalieri. Ei sunt foarte receptivi când turiştii îi roagă să le vorbească despre istoria cultului creştin de rit vechi din Moldova (aici fiecare sătean o cunoaşte bine) şi povestesc cu mare plăcere. Mai mult, locuitorii din Cunicea nu vor ezita să invite musafirii în casă, unde îi servesc cu bucate tradiţionale ruse şi chiar invitându-i să se relaxeze într-o veritabilă baie rusească cu aburi. Satul Pocrovca reprezintă un alt centru al cultului creştin de rit vechi din Moldova. Faima localităţii este asigurată de zmeura cultivată pe aici din belşug. În perioada de recoltare a acestei pomuşoare, în sat vin numeroşi cumpărători en gros. În fiecare gospodărie, în jurul satului se întind rânduri drepte cu tufe de zmeură. Pe parcursul unui sezon, locuitorii din Pocrovca cresc cca 800 tone de zmeură. La intrarea în sat, dinspre Chişinău, se află baza de odihnă „Pokrovskaia usadiba” („Conacul din Pocrovca”). Chiar lângă poartă este un izvor amenajat în formă de samovar enorm (vas de metal folosit la fiertul apei pentru ceai; din rus. samovar.). Complexul include un hotel, restaurantul „Dom varenia” („Casa dulceţii”) unde vizitatorii sunt serviţi cu dulceaţă de zmeură, ceai, dar şi diverse bucate, un magazin agricol etc. Pe teritoriul complexului, evident, creşte zmeură şi fiecare oaspete se poate implica în culesul acesteia. Printre ofertele complexului „Pokrovskaia usadiba” se numără şi diverse excursii, inclusiv de familiarizare cu istoria cultului creştin de rit vechi în Moldova. Vizitarea locaşurilor catolice, satelor unde locuiesc creştinii de rit vechi, a sinagogilor înseamnă, de fapt, familiarizarea cu istoria Moldovei în care s-au integrat destinele mai multe etnii, diferite ca religie şi cultură. Însă în prezent această integrare este atât de armonioasă şi organică încât la fel poate servi ca şi exemplu demn de urmat şi subiect de studiu pentru reprezentanţii altor ţări şi popoare. Drumul mănăstirilor

23


Религиозное разнообразие Молдовы Принятый в Молдове закон о религиозных культах гарантирует свободу совести и свободу религий, дает равные права различным культам. Молдавский народ свято чтит традиции, которые воспитали в нем уважение к людям различного вероисповедания. А поэтому в стране нет конфликтов на религиозной почве. Напротив, интересуясь историей страны, культурой народа, люди разной веры посещают и православные храмы, и католические, и иудейские. Сегодня туристические маршруты проложены таким образом, что знакомство со страной не ограничивается только лишь посещением православных монастырей. Есть интересные с точки зрения архитектуры, истории, религии католические соборы и синагоги. По разным данным, от 93 до 96 процентов населения страны – православные христиане. В Молдове всегда ведущей религией было православие. Когда регион был под гнетом Турецкой Порты, в Молдавском княжестве строились мечети. Известно, что красивые мусульманские храмы были в Старом Орхее и Кэушень. К сожалению, они не сохранились. В республике сегодня нет ни одной мечети, по всей видимости, из-за малочисленности людей, исповедующих ислам. По данным последней переписи населения, 1,5 процента жителей Молдовы исповедуют иудаизм. Во многих городах республики есть действующие синагоги. Например, в г.г. Кишинэу, Орхей, Бэлць, Единец и т.д. В начале ХХ века только в Кишинэу насчитывалось более 70 синагог, многие из которых были образованы в обычных жилых домах, а некоторые занимали отдельные здания. Свои синагоги имели стекольщики, мясники, торговцы лесом, приказчики, гробовщики, аптекари и т.д. Сегодня в молдавской столице действует одна синагога по адресу: Кишинэу, ул.Хабад Любавич, 8. Она была построена как синагога стекольщиков еще в 1880-х гг., и единственная из всех остальных в республике не закрывалась даже в советские времена, когда храмы были под запретом. Самым крупным и красивым зданием была в начале ХХ века Хоральная синагога (1913 г.). Сегодня она значительно перестроена, и в ней располагается Русский драматический театр «А.П.Чехов». Некоторые сохранившиеся здания синагог входят в туристические маршруты по еврейским местам Кишинэу. Например, сенная синагога (угол улиц Тигина и А.Щусева), построенная в 1886 году, в здании в настоящее время располагается еврейское учебное заведение. Пережила реставрацию и дровяная синагога на ул. Диордицэ, там расположен Центр еврейской культуры, культа и благотворительности. В этой синагоге в 1903 году после погрома начинались похороны Торы. А сегодня в этом здании находится и музей истории евреев Молдовы.

24 Drumul mănăstirilor


RELIGIONS OF MOLDOVA • CONFESIUNILE ÎN MOLDOVA • РЕЛИГИИ МОЛДОВЫ

Значительный интерес для гостей республики представляет и огромное культовое сооружение в селе Рашков района Каменка в Приднестровье. Здание не отреставрировано, остались только мощные стены, но и они дают представление о том, каким величественным было здание век с лишним назад. Кстати, в селе Рашков неподалеку от синагоги находится православный храм и католический костел, что является символичным. В городе Рыбница (Приднестровье) православный и католический храмы разделены только оградой. Это подтверждает мирное сосуществование различных религий в Молдове. Католичество в Молдове было привнесено польскими переселенцами. А начало польскомолдавским отношениям положил в 1387 году молдавский господарь Петру Мушат, принесший вассальную клятву польскому королю Ягелло. И в последующее время поляки, первоначально селившиеся в России, постепенно перемещались на территории, расположенные у ее границ. В нашем крае сформировалось несколько польских поселений. Причем, поляки живут там до сих пор. На Севере Молдовы это села Стырча (район Глодень), Дуруитоаря Ноуэ (район Рышкань), Хыртоп (район Фэлешть), Рашков и Слобозия-Рашков (район Каменка), Григореука, Петропавловка (район Сынжерей). Живут поляки и в различных городах республики - в Кишинэу, Бэлць, Тигине, Орхее, Рыбнице. По приблизительным данным, сейчас в Молдове проживает около 30 тысяч поляков и членов их семей, в том числе в столице – свыше трех тысяч. С увеличением количества прихожан католики начали строить красивые храмы, часть из которых сохранилась и по сей день. Так, в Кишинэу в 18401843 гг. был возведен величественный костел, на строительство которого пожаловал 20 тысяч рублей сам российский император Николай I. Проект создал архитектор Л.Заушкевич, а следил за ходом работ Илья Новиков. Католический собор (по этому адресу находится и епископат) в Кишинэу расположен на ул. Митрополит Дософтей, 85. После второй мировой войны католики, проживающие в республике, разделили тяжелую участь всех верующих СССР. Из восьми приходов остался только один - Кишинэу. Все католические храмы к середине 60-х годов были закрыты, некоторые из них разрушены (Рыбница, Крецоая). В Кишинэу здание использовалось как студия звукозаписи, в г. Тигина - как спортивный зал, в г. Сорока - как школа и т. д. В 1967 г., по советским источникам, часовню на Кишиневском католическом кладбище посещали 400-500 верующих, а всего в республике проживало в то время свыше 2.000 католиков. В 1990-е начали возрождаться храмы, реставрировались и заново строились костелы. И сегодня в республике действует уже несколько католических соборов. Тем, кто интересуется историей, следует посетить красивейшие католические храмы в селе Рашков (район Каменка) и городе Рыбница. И конечно, зайти в великолепный костел Кишинэу. Туры по святым местам проходят в Молдове и через два старообрядческих села – Кунича (район Флорешть) и Покровка (район Дондюшень). Старообрядцы появились в этих

местах после реформы Никона в XVII веке. Они спасались от преследований за то, что оставались приверженцами старой веры, не приняв изменения. Здесь они нашли благодатную землю, на которой и поселились. В селе Кунича есть старообрядческий женский монастырь, достаточно закрытый для туристов, но открытый для паломников. Увидеть обитель иногда можно только через ограду. Но от этого посещение села Кунича не потеряет своей прелести. Здесь старая церковь, обшитая деревом, в которой службы ведутся по древним канонам. Люди в Куниче крестятся двумя перстами. Большинство мужского населения села носит бороды, у некоторых они вырастают до пояса, надевают рубахи навыпуск и подпоясывают их шнурком. Практически в каждом дворе есть банька, некоторые топятся по-черному (когда дым идет внутрь помещений). Старообрядцы очень трудолюбивы и гостеприимны: если вы попросите рассказать об истории старообрядчества в Молдове (а об этом знает каждый житель села), то с вами с удовольствием поделятся информацией, а еще заведут в дом, угостят традиционными русскими блюдами и пригласят попариться в баньке. Село Покровка – еще один центр старообрядчества Молдовы – славится своей малиной. В период созревания ягоды сюда съезжаются закупщики и приобретают урожай оптом. В каждом дворе, вокруг села, ровными рядами «выстроились» кусты малины. Всего жители Покровки выращивают за сезон около 800 тонн ягоды. Перед въездом в село со стороны Кишинэу расположилась база отдыха «Покровская усадьба», прямо у входа в которую - источник в виде огромного самовара. Этот комплекс включает в себя гостиницу, «Дом варенья» (ресторан, где угощают малиновым вареньем с чаем и различными блюдами), сельскохозяйственный магазин и т.д. На территории усадьбы, конечно же, растет малина, и каждый гость может заняться ее сбором. В «Покровской усадьбе» посетителям обязательно предложат разнообразные экскурсии, включающие в себя и знакомство со старообрядчеством Молдовы. Знакомство с католическими храмами, старообрядческими селами, синагогами – это знакомство с историей Молдовы, в которой сплелись воедино судьбы многих народов разной веры и разной культуры. Но сегодня это сплетение настолько гармонично и целостно, что и оно может стать своеобразным примером для подражания и поводом для изучения для представителей других стран и народов.

Drumul mănăstirilor

25


Convent „St. Gr. Mr. Theodore Tirone”, Chisinau Mănăstirea „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” (Ciuflea) din Chişinău

Convent „St. Gr. Mr. Theodore Tirone”,

12 Ciuflea str., Chisinau. Tel.: (+373 22) 27-82-66, mob.: (+373) 691-22-848.

26 Drumul mănăstirilor

Mănăstirea Ciuflea este una dintre cele mai noi din Moldova. Activează din anul 2002, deşi a fost întemeiată pe un loc sfânt unde oamenii se roagă Celui de Sus de mai bine de 150 de ani. Aici, fraţii Teodor şi Anastasie Ciuflea au decis să ctitorească o biserică cu 9 cupole. În vârstă de doar 58 de ani Teodor Ciuflea a decedat însă înainte de finalizarea construcţiei. Lucrarea începută a fost adusă la bun sfârşit de fratele său. Pentru noua biserica a fost ales hramul Sfântul Mucenic Teodor Tiron. Primul paroh al bisericii a fost protoiereul Ioan Butuc. În 1870, la vârsta de 69 de ani, a decedat şi Anastasie Ciuflea. Acesta era o persoană foarte respectată printre orăşeni, astfel că locaşul a început să fie numit Biserica Ciuflea. În perioada sovietică când bisericile erau închise Catedrala din centrul oraşului (cea din Parcul Catedralei) a fost transformată în sală de expoziţii. Astfel, în 1962, Biserica „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” sau Biserica Ciuflea devine principalul locaş sfânt din ţară. În 1970, în Biserica Ciuflea începe reparaţia capitală. Lucrările au durat 18 ani. Frescele de unicat pictate în stilul lui Vasneţov au fost restaurate de către pictorul A. Burbela. În cadrul reconstrucţiei a fost ridicat altarul lateral de sud în cinstea Acoperământului Maicii Domnului. Credincioşii vin în acest locaş pentru a se închina icoanelor făcătoare de minuni – icoanele Maicii Domnului de Hârbovăţ şi Kazan, moaştelor Marelui Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon, Sf. Cuvios Serafim de Sarov, Sf. Cuvios Antipa Athonitul, Sf. Cuvioşi Iov şi Amfilohie de la Poceaev. În anul 2000, creştinii din Serbia au făcut locaşului un dar – o părticică din Sf. Moaşte a Marelui Mucenic Teodor Tiron care se păstrează într-un chivot de argint aurit. Din 2002, Biserica Ciuflea devine mănăstire de maici.

Mănăstirea „Sf. M. Mc. Teodor Tiron”,

str. Ciuflea 12, Chişinău Tel.: (+373 22) 27-82-66, mob.: (+373) 691-22-848.

РУС

The Ciuflea Convent functions since the year 2002 to rank among the youngest spiritual centres in Moldova, although people have been worshiping the All-Mighty in this place for more than 150 years. Brothers Feodor and Anastasios Ciuflea made once their mind to erect a white stone church with 9 domes. Feodor Ciuflea passed away aging 58 years before construction of the church was completed. His brother took over the works. The church was consecrated in honour of Great Martyr Theodore of Amasea (Tirone). The first Superior of the church was archpriest Ioan Butuc. In the year 1870 Anastasios Ciuflea deceased aging 69 years old. He deserved great respect by the town residents and the church immediately got its popular name “Ciuflea”. When in the epoch of soviet government religion was oppressed and all churches were closed, the Central Cathedral (located in the Central Cathedral Park) was turned into an exhibition hall. To replenish the loss, the Church „St. Gr. Mr. Theodore Tirone” became the principal temple of the country in 1962. In 1970s, the Church „St. Gr. Mr. Theodore Tirone” saw an overhaul lasting for more than 18 years. The restoration of unique frescoes executed in Vasnetsov’s style was supervised by master Burbela. The southern apse “Intercession of the Theotokos” was constructed during the reparation. People come here to worship the unique miracleworking icons of Our Most Holy Lady Theotokos and Ever-Virgin Mary of Harbovet and Kazan, the relics of Great Martyr and Healer Pantaleon, Saint Seraphim of Sarov, Antipa of Athos, Job and Amfilohiy of Pochayiv and many others. In the year 2000 the believers from Serbia presented a particle of the relics of Great Martyr Theodore of Amasea (Tirone) that reside now in the convent in the silver reliquary. The Ciuflea Church was bestowed with the status of convent in the year 2002.

RO

ENG

Феодоро-Тироновский Чуфлинский монастырь, Кишинэу

Чуфлинский монастырь – один из самых молодых в Молдове, действует с 2002-го года, хотя открыт на святом месте, где уже больше 150 лет люди взывают к Богу. Здесь братья Федор и Анастасий Чуфля решили возвели белокаменный собор с 9-ю куполами. Умер, не дожив до окончания строительства, Федор Чуфля, ему было всего 58 лет. Заканчивал задуманное его брат. Храм был назван в честь Великомученика Феодора Тирона, а первым настоятелем церкви был протоиерей Иоанн Бутук. В 1870-м году в возрасте 69-ти лет скончался Анастасий Чуфля. Его почитали в городе, и церковь сразу нарекли Чуфлинской. Когда в советские времена начали закрывать церкви, Кафедральный собор (тот, что в Кафедральном парке) превратился в выставочный зал. Тогда, в 1962-м, Феодоро-Тироновская церковь стала главным храмом страны. В 1970-х в Чуфлинском храме начался капитальный ремонт, длившийся 18 лет. Реставрацией уникальных росписей, выполненных в стиле Васнецова, занимался художник А.Бурбела. В ходе ремонта был сооружен южный предел в честь Покрова Божьей матери. Сюда приходят поклониться уникальным чудотворным иконам - Гербовецкой и Казанской Божьей Матери, мощам великомученика и целителя Пантелеймона, преподобного Серафима Саровского, Антипы Афонского, Иова и Амфилохия Почаевских и многих других. В 2000м году единоверцы из Сербии преподнесли в дар частицу мощей Феодора Тирона. Эту ценность поместили в серебряный мощевик. С 2002-го года Чуфлинская церковь получила статус женского монастыря.

Монастырь «Св. В.Мк. Феодора Тирона»,

ул. Чуфля, 12, Кишинэу. Тел.: (+373 22) 27-82-66, моб.: (+373) 691-22-848.


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

27


Monastery “Dormition of the Theotokos”, Capriana Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” (Căpriana)

Monastery “Dormition of the Theotokos”

Capriana Village of Straseni region. Tel.: (+373 237) 68-465, 68-336, mob.: (+373) 69292-054, fax: (+373 237) 68-440.

28 Drumul mănăstirilor

În enciclopedia „Literatura şi arta Moldovei” editată în anul 1985 găsim informaţii potrivit cărora mănăstirea Căpriana a fost ctitorită pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun Бун (1399-1432) fiind reconstruită în perioada de domnie a lui Ştefan cel Mare (1457-1504), încă înainte de 1470. Cei de la mănăstire povestesc că din anul 1420, locaşul s-a aflat în centrul atenţiei lui Alexandru cel Bun, dar şi a lui Ştefan cel Mare. Se mai cunoaşte că la 1545, un alt domnitor, Petru Rareş a ctitorit la Mănăstirea Căpriana Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Apropo aceasta s-a păstrat până în prezent. Impunătoarea biserică „Sf. Gheorghe” a fost ridicată la 1840 de către egumenul Ilarion care pe atunci era stareţul mănăstirii. S-a păstrat şi casa cu două nivele construită încă în anul 1826. În prezent, după reconstrucţie, acest sfânt locaş arată cu totul altfel. В 1698, printr-un hrisov, domnitorul Antioh Cantemir II închină mănăstirea Căpriana mănăstirii Zografu de la muntele Athos din Grecia. Începând cu anul 1813, Căpriana trece în subordinea Casei Bisericii din Chişinău , iar în 1857 este redată mănăstirii Zografu. O perioadă îndelungată, mănăstirea a fost locul de reşedinţă al Mitropolitul, astfel că aici se află mormântul Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni decedat în martie 1821. La 25 octombrie 1962, la Căpriana a avut loc ultimul serviciu divin, iar a doua zi locaşul a şi fost închis. În mănăstire a fost amenajat un spital pentru copii. Din 1989 mănăstirea Căpriana (de călugări) a fost redeschisă pentru credincioşi.

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”

Satul Căpriana, raionul Străşeni. Tel.: (+373 237) 68-465, 68-336, mob.: (+373) 69292-054, fax: (+373 237) 68-440.

РУС

The encyclopaedia “Literature and Art of Moldova” (edition of the year 1985) provides a reference that Capriana Monastery was founded during the reign of Alexandru cel Bun (1399-1432), and got reconstructed by Stefan cel Mare (years of reign 14571504) prior to the year 1470 that is usually considered its foundation. In the monastery they tell that the cloister was supervised by Alexandru cel Bun and Stefan cel Mare since 1420s. It is also known that in 1545 another ruler of the Moldovan Principality Pentru Rares constructed a church “Dormition of the Theotokos” in Capriana Monastery. Apropos, the church has survived till nowadays. While the central representative church “St. George” was constructed in 1840 by Father Superior Hilarion. The two-storey stone house constructed in 1826 has also been preserved. Today the restored cloister appears in all its glory. In the year 1698, Moldovan Ruler Antioh Cantemir II ruled to cede the cloister into the ownership of the Zograf Monastery at Athos (Greece). Since the year 1813 Capriana was supervised by the Board of Archpriests of Chisinau. In 1857 the cloister was again ceded to the Zograf Monastery. Quite for long the monastery hosted the residence of Metropolitan. Therefore, the most holy relic is located in the place: the burial place of Metropolitan Gabriel Bonulescu-Bodoni, who passed away in March 1821. On October 25th 1962 the monastery saw the last holy service, and already the next day the cloister was abolished. A child hospital was established at the Orthodox monastery. In the year 1989 Capriana Monastery opened again its doors for people of faith.

RO

ENG

Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Кэприяна

В энциклопедии «Литература и искусство Молдовы» (1985 год) есть информация, что монастырь Кэприяна был основан во времена правления Александру чел Бун (1399-1432), а реконструирован при господаре Штефане чел Маре (годы правления - 1457-1504) еще до 1470 года. В самом монастыре рассказывают, что с 1420-х обитель находится под зорким вниманием и Александру чел Бун, и Штефана чел Маре. Еще известно, что в 1545 году другой молдавский господарь Петру Рареш возвел в монастыре Кэприяна церковь Успения Пресвятой Богородицы. Кстати, эта церковь уцелела до наших дней. А внушительная церковь Святого Георгия построена в 1840 году игуменом Илларионом, бывшим в то время настоятелем. Сохранился и двухэтажный каменный дом, возведенный еще в 1826 году. Сегодня отреставрированная обитель выглядит по-новому. В 1698 году, грамотою молдавского господаря Антиоха Кантемира II, обитель передается во владение Афонскому Зографскому монастырю (Греция). С 1813 Кэприяны находятся в ведении Кишиневского архиерейского дома. С 1857 г. обитель снова передана Зографскому монастырю. Долгое время в монастыре находилась резиденция Митрополита. Поэтому именно здесь находится настоящая святыня: могила митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, скончавшегося в марте 1821 года. 25 октября 1962 года прошла последняя служба, и уже на следующий день обитель закрыли. В монастыре основали детскую лечебницу. Но в 1989 года мужской монастырь Кэприяна вновь открылся для верующих.

Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы»

Село Кэприяна района Стрэшень. Тел.: (+373 237) 68-465, 68-336, моб.: (+373) 69292-054, факс: (+373 237) 68-440.


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

29


Monastery “Nativity of the Most Holy Theotokos”, Curchi Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” (Curchi)

Monastery “Nativity of the Most Holy Theotokos”,

Curchi Village of Orhei region. Tel./fax: (+373 235) 33-333, fax: (+373 235) 54-642, mob.: (+373) 691-44-329.

30 Drumul mănăstirilor

Mănăstirea a fost ridicată în anii 1773-1775 de către boierul Iordachie Curchi din satul Morozeni pe pământurile bunelului său. La început locaşul principal era o biserică din lemn, însă la începutul sec. XIX aici a fost construită o catedrală fastuoasă care mult timp a fost cea mai înaltă din Moldova (32 m). Potrivit unei ipoteze, aceasta ar fi fost edificată după schiţele marelui arhitect Bartolomeo Rastrelli. În 1811, în cadrul mănăstirii a fost deschis un seminar teologic, iar peste ceva timp aici este fondată o tipografie fiind adunată şi o bibliotecă bogată. Biserica de iarnă a fost zidită la 1844. De menţionat că s-au păstrat toate aceste construcţii. În 1938 au demarat lucrările de edificare a bisericii „Sfântul Nicolae” care au finalizat abia acum câţiva ani. Mănăstirea Curchi a fost una dintre cele mai mari şi mai bogate, astfel locaşul dispunea de 2000 ha de pământ, 7 lacuri (dintre care s-au păstrat doar 3), păduri, podgorii. În trapeza locaşului încăpeau până la 1000 de persoane. În 1958 mănăstirea a fost închisă şi transformată în spital pentru alienaţii mintali. Doar pe la începutul anilor 2000, pacienţii au fost transferaţi într-o altă instituţie medicală. Atunci călugării care locuiau într-o tabără de copii din apropiere imediat au început să restaureze locaşul. Guvernul Moldovei, dar şi companiile private la fel au alocat pentru restabilirea lui sume importante. Actualmente mănăstirea de călugări de la Curchi poate fi admirată de pelerini şi turişti în toată splendoarea.

Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului”,

Satul Curchi, raionul Orhei. Tel./fax: (+373 235) 33-333, fax: (+373 235) 54-642, mob.: (+373) 691-44-329.

РУС

The monastery was established in the years 1773-1775 by Boyar Iordache Curchi from Marazini settlement onto the lands that once belonged to his grandfather. At first, the principle temple of the cloister was a wooden church. Yet, to the turn to XIX century a marvelous temple was erected that remained for long span the highest temple in Moldova (32 metres). There are suppositions that the temple was constructed by the project of the great architect Bartolomeo Rastrelli. In the year 1811 a seminary was opened by the monastery, a printing house was founded and a vast library was formed. The year 1844 saw construction of the winter church. All these erections have survived all the calamities till nowadays. While in the year 1938 the construction works of St. Nicolas Church were started that were completed just several years back. Curchi Monastery was one of the largest and the richest: the cloister owned 2,000 ha of land, 7 lakes (only 3 have been preserved), forests, vineyards, while the refectory provided places for 1,000 of persons. In the year 1958 the monastery survived oppression and closure. A hospital for mentally insane was established in its premises. And only to the turn to 2000s the patients of the hospital were transferred to another medical institution. The monks, who resided in a neighbouring premises, immediately took over construction and restoration of the monastery. The Government of the Republic of Moldova and private companies provided sufficient funds for rehabilitation. Today Curchi Monastery appears before its visitors and pilgrims in all its glory.

RO

ENG

Монастырь «Рождества Богородицы», Курки

Монастырь был основан в 1773-1775 гг. боярином Иордакием Курки из села Маразины на землях, принадлежавших его деду. Сначала основным храмом обители была деревянная церковь. Но в начале XIX века здесь был построен великолепный собор, долгое время остававшимся самым высоким в Молдове (32 м.). Существует гипотеза, что собор построен по чертежам великого зодчего Барталамео Растрелли. В 1811 году при монастыре открыли духовную семинарию, чуть позже здесь основали типографию и собрали обширную библиотеку. В 1844 году возвели зимнюю церковь. Все эти постройки сохранились. А в 1938 году начали строительство Никольской церкви, которое закончили только несколько лет назад. Монастырь Курки был одним из самых крупных и богатых: обитель владела 2000 га. земли, 7 озерами (сохранились только 3), лесами, виноградниками, а трапезная вмещала до 1000 человек. В 1958 году монастырь закрыли, основав здесь лечебницу для душевнобольных. И только в начале 2000-х пациентов больницы перевели в другое лечебное заведение. Монахи, жившие в ближайшем лагере отдыха для детей, тут же взялись за реставрацию монастыря. Значительные средства на восстановление обители внесло правительство республики и частные компании. Сегодня мужской монастырь Курки предстает перед паломниками и туристами во всей своей красе.

Монастырь “Рождества Богородицы”,

Село Курки района Орхей. Тел./факс: (+373 235) 33-333, факс: (+373 235) 54642, моб.: (+373) 691-44-329.


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

31


Convent “St. Piet. Parascheva”, HAncu Mănăstirea „Sf. Cuv. Parascheva” (Hâncu)

Convent “St. Piet. Parascheva”,

Bursuc Village of Nisporeni region. Tel.: (+373 264) 93-008, 92-849, mob.: (+373) 69140-149.

32 Drumul mănăstirilor

La 1678, lângă râuleţul Cogâlnic apare un schit. Acesta a fost ctitorit de boierul moldovean, stolnicul Mihalcea Hâncu. Legenda spune că încercând să se salveze de tătari boierul împreună cu fiica sa au ajuns în aceste locuri şi au jurat că dacă supravieţuiesc vor construi aici o mănăstire. Fiica stolnicului s-a călugărit luându-şi numele de Parascheva şi a venit să locuiască în schitul ridicat. Hâncu a dăruit pentru necesităţile schitului moşia sa de la Secăreni – 1,040 desetine de pământ acoperit cu păduri care puteau asigura lemn pentru construcţie. „Almanahul Basarabeanului” scrie în 1906: „În a doua jumătate a sec. XVШ, din cauza tătarilor, călugăriţele din schit au fost nevoite să plece în locuri mai sigure. Schitul părăsit se distrugea. La rugămintea familiei Hâncu, ieromonahul Varlaam de la mănăstirea Vărzăreşti a venit să ocupe schitul şi să se îngrijească de el. Acesta a reparat biserica din nuiele şi chiliile, a ridicat în jur un gard de nuiele şi a adunat o mică obşte pentru a sălăşlui acolo”. Astfel locaşul devine schit de călugări. Prin anii ’30 din sec. XIX, în timpul stăreţiei egumenului Dosoftei, schitul se transformă în mănăstire. Deja la 1835, în locul bisericii de lemn este ridicată o alta, din piatră – biserica de vară cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”. Biserica de iarnă (încălzită) cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost zidită aici la 1841. În perioada 1956-1990 mănăstirea a fost închisă, aici fiind amenajată casa de odihnă a Ministerului Sănătăţii. Pe la începutul anilor ’90 pentru locaş începe o nouă perioadă. Doar că în locul mănăstirii de călugări începe să funcţioneze o mănăstire de maici. În prezent, aici se încheie edificarea unei catedrale grandioase care va fi una dintre cele mai mari din Moldova.

Mănăstirea „Sf. Cuv. Parascheva”,

Satul Bursuc, raionul Nisporeni. Tel.: (+373 264) 93-008, 92-849, mob.: (+373) 69140-149.

РУС

A skete close to the Cogilnic River appeared in the year 1678. It was established by a Moldovan Boyar, Stolnik Mihail Hancu. As the legend goes, he together with his daughter found shelter in the place being persecuted by the Tatars. They made a wish: should they survive, a monastery would be constructed right in the place. The daughter of Mihail Hancu took her monastic vows and was given the religious name Parascheva. She was the first to settle in the skete. In order to maintain the convent, Mihail Hancu cherished his patrimony Sacareni—1.040 desyatinas of land covered by forest suitable for construction. This is how the cloister is described by “The Almanac of Bessarabia” in the year 1906: “The novices of the cloister being constantly troubled by the Tatars were forced to settle in more protected lands in the second half of XVШ century. The skete was abandoned and left for dilapidation. Then, by request of the Hancus Family (who must be the descendants of Mihail Hancu—note of author), the arch-monk Barlaam from Varzaresti Skete took over restoration of the ruined cloister. He repaired the church and the cells, surrounded the cloister with wicker fence and summoned a few monks for monastic life”. Since then the skete was inhabited by monks. In the 30s of XIX century, under the supervision of Father Superior Dosoftei, the skete was bestowed with the status of a monastery. And already in the year 1835 a wooden church was displaced by a stone summer church consecrated in honour of St. Parascheva. One more warm stone church “Dormition of the Theotokos” was erected in 1841. The cloister survived oppression and closure since 1956 to 1990: the health resort of the Ministry of Health was placed in its premises instead. While to the turn to 1990s the cloister has started countingout of its modern history as a convent for nuns already. At present, a marvelous temple has been almost constructed to become one of the biggest Orthodox monuments in Moldova.

RO

ENG

Монастырь «Св. Бл. Параскевы», Хынку

В 1678 году, близ речки Когылник, появился скит. Основал обитель молдавский боярин, стольник Михаил Хынку. Согласно легенде, он с дочерью, спасаясь от татар, попал в это место. Тогда они загадали: если выживут, построят здесь монастырь. Дочь стольника приняла монашество под именем Параскевы и поселилась в этом ските. Стольник Хынку для поддержания скита пожертвовал принадлежавшей ему вотчиной Сакарень – 1,040 десятин земли, сплошь покрытой лесом, пригодным для строительства. Вот, что пишет «Альманах «Бессарабца» в 1906 г.: «Обитательницы скита, постоянно тревожимые татарами, вынуждены были во второй половине XVШ века переместиться в более безопасные места. Скит был оставлен и приходил в разрушение. Тогда, по просьбе фамилии Хынку (скорее всего, потомков – прим. авт.), иеромонах Варлаам из Варзарештского скита взялся заселить опустылую обитель. Он исправил плетневую церковь и кельи, обнес весь скит плетневою оградою и собрал туда на жительство немногочисленную братию». Скит стал мужским. В 30-х годах XIX века при настоятеле игумене Дософтее обитель получает статус монастыря. И уже в 1835-м на месте деревянной была построена каменная летняя церковь во имя преподобной Параскевы. Другая – теплая, тоже каменная, возведена в 1841 году во имя Успения Пресвятой Богородицы. Обитель была закрыта с 1956 по 1990 годы: здесь располагался дом отдыха Министерства здравоохранения. А в начале 1990-х монастырь начал отсчет новейшей истории. Только уже не как мужская обитель, а женская. Сегодня в монастыре подходит к завершению строительство величественного храма, которые станет одним из самых больших в Молдове.

Монастырь “Св. Бл. Параскевы»,

Село Бурсук района Ниспорень. Тел.: (+373 264) 93-008, 92-849, моб.: (+373) 69140-149.


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

33


Convent “St. Gr. Mr. Gheorghe”, Suruceni Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe” (Suruceni)

Convent “St. Gr. Mr. Gheorghe”,

Suruceni Village of Ialoveni region. Tel.: (+373 268) 33-262, mob.: (+373) 691-89-146.

34 Drumul mănăstirilor

În 1785, la hotarele satului Suruceni s-au stabilit nişte călugări care au construit o biserică de vară făcută din lemn. În 1820, biserica a fost reconstruită şi zidită din piatră. Şi mănăstirea, şi biserica au hramul Sfântul Gheorghe. În prezent, biserica de vară a fost restaurată, în încăperea acesteia fiind instalat un sistem de încălzire. Biserica de iarna cu hramul Sf. Nicolae ridicată la 1860 seamănă mai mult cu o casă ţărănească mare. În biserica de vară sunt păstrate cele mai vechi moaşte de pe teritoriul Moldovei, Rusiei şi Ucrainei. Acestea sunt moaştele sfinţilor mucenici Epictet, Astion, Antin din Athos, Sf. Gheorghe. Stareţa afirmă că toate aceste moaşte sunt tămăduitoare. Sub zidul bisericii de vară au fost descoperite mai multe morminte câteva dintre acestea fiind restabilite. S-a constatat că aici au fost înhumaţi ctitorul şi fondatorul mănăstirii Suruceanu, familia şi urmaşii acestuia. La mănăstire se păstrează şi două icoane de unicat fiecare având propria poveste. Până în 1959, mănăstirea de călugări din Suruceni a avut 26 de stareţi. În 1959 locaşul a fost închis şi transformat într-un spital unde erau tratate femeile ce sufereau de tuberculoză. Redeschis în 1990, locaşul devine mănăstire de maici. Din 1998 în cadrul acesteia activează un seminar teologic. Absolventele instituţiei obţin diplome de bacalaureat.

Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe”,

Satul Suruceni, raionul Ialoveni. Tel.: (+373 268) 33-262, mob.: (+373) 691-89-146.

РУС

The monastic life in Suruceni settlement started in 1785, when the monks established a skete and constructed a wooden summer church. In the year 1820 the wooden church was reconstructed in stone. Both, the cloister and the church have been consecrated in commemoration of Saint Great Martyr George. At present, the summer church has been repaired and restored, with the heating system installed therein. The winter church “St. Nicolas” was constructed in 1860 and it more reminds a large country house. The most ancient relics of Saints preserved in Moldova, Russia and Ukraine reside in the summer church: the relics belong to St. Martyrs Epiktet, Astion, Athonital of Athos and Saint George. According to the Nun Superior of the convent, all these relics heal. The vaults of the summer church were once used as burial place. By now it was possible to rehabilitate just several tombs: of the founder and benefactor of the monastery Suruceanu, his family and descendants. The convent keeps two unique icons with rather interesting stories. Until 1959, 26 Fathers Superiors alternated in Suruceni monastery. While in the year 1959 the monastery survived oppression and closure. Its premises were used as a hospital for women suffering from tuberculosis. The cloister was rehabilitated in the year 1990 already as a convent. A theological seminary has been established under the convent and functions since 1998. Upon graduation its alumni are bestowed with Bachelor diplomas.

RO

ENG

Монастырь «Св. В. Мк. Георге», Суручень

С 1785 года за селом Суручень обосновались монахи и построили деревянную летнюю церковь. В 1820 эту церковь перестроили, сделав каменной. И монастырь, и храм носят имя Святого Георгия. Сегодня летняя церковь отреставрирована. И в помещение удалось провести отопление. Зимняя церковь Святого Николая построена в 1860 году, она больше похожа на большой деревенский дом. В летней церкви хранятся самые древние мощи на территории Молдовы, России и Украины. Мощи принадлежат святым мученикам Епиктету (Epictet), Астиону (Astion), Антину Афонскому (Athonital), Святому Георгию. Настоятельница утверждает, что все эти мощи исцеляют. Под летней церковью когда-то производились захоронения. Несколько могил удалось восстановить. Они принадлежат ктитору Суручану, основателю монастыря, и его семье и потомкам. Есть в монастыре и две уникальные иконы, с которыми связаны интересные истории. До 1959-го года в мужском Сурученском монастыре сменилось 26 настоятелей. А в 1959-м году монастырь закрыли. Обитель превратили в больницу для женщин, больных туберкулезом. С открытием монастыря в 1990-х обитель стала женской. При монастыре с 1998 года действует теологическая семинария. Выпускницы получают по окончании дипломы бакалавров.

Монастырь “Св. В.Мк. Георге»,

Село Суручень района Яловень. Тел.: (+373 268) 33-262, моб.: (+373) 691-89-146.


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

35


Convent “St. Gr. Mr. Demetrius”, Varzaresti Mănăstirea „Sf. M. Mc. Dumitru” (Vărzăreşti)

Convent “St. Gr. Mr. Demetrius”, Varzaresti Village of Nisporeni region. Tel.: (+373 264) 23-900.

36 Drumul mănăstirilor

S-a stabilit că locaşul a fost ctitorit la 1420. Iniţial acesta era un schit de monahi atestat cu denumirea de „mănăstirea Kişno-Varzarev” întrun hrisov semnat de Alexandru cel Bun către boierul Venea. Schitul cu o istorie de aproape 600 de ani a avut parte de numeroase încercări. Tătarii l-au pustiit de două ori. După invaziile străine, în 1770, locaşul este restaurat de protoiereul Constantin Măcărescu şi de tatăl acestuia, preotul Vlasie, călugărit sub numele de Varlaam. Către anul 1815, în mănăstire rămân doar un singur călugăr şi stareţul. Atunci a fost luată decizia de a o transmite maicilor din mănăstirea Cosăuţi (Soroca) şi astfel locaşul sfânt începe treptat să renască. În 1796 şi în 1863, în cadrul mănăstirii au fost zidite biserici. În 1835, pe lângă biserica mai veche a fost ridicată şi o clopotniţă. În perioada sovietică clopotele au dispărut. În timpul reconstrucţiei acestei mănăstiri, deja prin anii ’90, călugăriţele au comandat un clopot de 209 kg cunoscutului sculptor-restaurator din Moldova Iuri Terehov care l-a turnat în atelierul din Chişinău. Acesta este cel mai mare clopot realizat de maestru. La fel, Iuri Terehov a mai donat locaşului şi un clopot de 49 kg. O perioadă îndelungată în cadrul mănăstirii au funcţionat o şcoală bisericească şi un spital. În anul 1846, la acest schit a fost atribuit şi schitul de maici de la Rudi. Închisă în 1959 mănăstirea a fost redeschisă doar prin anii ’90.

Mănăstirea „Sf. M. Mc. Dumitru”, Satul Vărzăreşti, raionul Nisporeni. Tel.: (+373 264) 23-900.

РУС

The year 1420 has been proven as the establishment date of the cloister. Initially, the skere was meant for monastic life of monks and was referred to as “Kishnov Rzarev Monastery” in the deed of Moldovan Gospodar Alexander cel Bun addressed to Boyar Vena. The skete has survived many events during its almost 600-year history. It was twice plundered by the Tatars. After the arrays of the foreigners in 1770 it was restored by archpriest Constantin Macaresco and his father priest Blaise (given the monastic name Barlaam). Yet, by the year 1815 the monastery saw just one monk and the Father Superior. Then it was decided to annex the cloister to the Cosauti convent (Soroca district) for the nuns to gradually revive it. In the years 1796 and 1863 the churches were constructed in the cloister. In the year 1835 a belfry was built near the older church. Yet, in the soviet epoch the bells vanished. Though, in 1990s upon restoration of the cloister the nuns ordered 209-kilo bell to the famous Moldovan sculpturerestorer Iurie Terehov, who cast it in a workshop in Chisinau. This is the hugest bell ever created by the master. Besides, Iurie Terehov presented one more 40-kilo bell to the convent. A parish school and a hospital were operating for long span under the convent. While in 1846 the skete for nuns in Rudi was annexed to the cloister. In 1959 the convent suffered oppressions and closure, and was re-opened just in 1990s.

RO

ENG

Монастырь «Св. В. Мк. Думитру», Вэрзэрешть

Установлено, что обитель основана в 1420 году. Это был мужской скит. И упоминался он под названием «Кишнов рзарев монастырь». Это упоминание было в грамоте Александра Доброго, адресованной боярину Вене. Скит много пережил за свою почти 600-летнюю историю. Дважды был разграблен татарами. После набегов чужеземцев в 1770 году его восстановил проин-протопоп Константин Макареско и его отец – священник Власий (в монашестве – Варлаам). Но к 1815 году в монастыре остался лишь один монах и настоятель. Тогда решено было передать обитель монахиням из женского монастыря Косэуць (район Сорока). И обитель постепенно начала возрождаться. В 1796 и 1863 годах в монастыре были построены церкви. В 1835 году при более древней церкви построили колокольню. Но в советские времена колокола пропали. Правда, с восстановлением монастыря уже в 90-х годах монахини заказали 209-килограммоый колокол известному молдавскому скульпторуреставратору Юрию Терехову, который отлил его в кишиневской мастерской. Это самый большой колокол созданный мастером. Кроме того, Юрий Терехов подарил монастырю 40-килограммовый колокол. При монастыре долгое время действовала церковно-приходская школы и больница. А в 1846 году к этому скиту был приписан женский скит Рудь. В 1959 году монастырь закрыли, а вновь открыли его только в 1990-х.

Монастырь «Св. В.Мк. Думитру», Село Вэрзэрешть района Ниспорень. Тел.: (+373 264) 23-900.


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

37


Monastery “Ascensio Christi”, Noul Neamt Mănăstirea „Înălţarea Domnului” (Noul Neamţ)

Monastery “Ascensio Christi”,

Chitcani Village of Slobozia region, Transnistria. Tel. mob.: (+373) 691-55-271.

38 Drumul mănăstirilor

Pământurile pe care se află în prezent Mănăstirea Noul Neamţ în sec. XIX aparţineau Lavrei Neamţului din România (întemeiată în sec. XIV). Pentru edificarea noii mănăstiri se pronunţau ieromonahul Teofan Cristea, care se afla cu ascultarea în Basarabia, vechil la moşiile Lavrei, şi duhovnicul lavrei, ieromonahul Andronic. În 1859, ei au expediat o solicitare cu privire construcţia Mănăstirii Noul Neamţ pe moşia Lavrei de la Chiţcani, obţinând în 1864 acordul ţarului rus. Construcţia locaşului a durat mai bine de jumătate de secol, în schimb, în prezent, ansamblul său arhitectural pe bună dreptate este considerat unul dintre cele mai impunătoare din Moldova după dimensiuni. Catedrala „Înălţarea Domnului” şi clopotniţa au fost proiectate în 1864 de către un arhitect din Sankt-Petersburg, iar iconostasul, crucile şi cutiile icoanelor a fost pictate de pictorul S. Verhovţev. Locaşul a fost zidit din anul 1867 până în 1878. Biserica de iarnă a fost deschisă în 1905, iar mai târziu, a fost ridicată şi clopotniţa cu cinci nivele deasupra porţii (cu înălţimea de 55,6 m). Locaşul a fost închis în 1962. Mănăstirea de călugări a fost redeschisă pe la începutul anilor ’90.

Mănăstirea „Inălţarea Domnului”,

Satul Chiţcani, raionul Slobozia, Transnistria. Tel. mob.: (+373) 691-55-271.

РУС

The lands that host Noul Neamt monastery at present belonged in XIX century to Neamt Lavra in Romania (founded in XIV century). The construction of a new replica monastery was insisted upon by the Head of Bessarabia Lavra estates Arch-monk Theophanous and the Spiritual leader of the Larva Arch-monk Andronicus. In the year 1859 they dispatched a petition pertaining to construction of Neamt monastery in the Lavra’s estate Chitcani, to which they got the consent of the Russian Tsar in the year 1864. This cloister was being constructed for more than half a century, yet at present its architectural composition is deemed by right the most outstanding and large-scaled in Moldova. The temple “Ascensio Christi” and the belfry were designed in the year 1864 by an architect from St. Petersburg; while the icon wall, crosses and icon cases were painted by artist Verkhovtsev. The temple was being built within the span 18671878. In the year 1905 the winter church opened its doors, and a bit later—the five-storey gate belfry (height 55.6 metres). In 1962 the cloister was restricted and closed. The monastery was revived only to the turn to 1990s.

RO

ENG

Монастырь «Вознесения Господне», Ноул Нямц

Земли, где сегодня находится монастырь Ноул Нямц, в XIX веке принадлежали Нямецкой лавре в Румынии (основана в XIV веке). За возведение нового монастыря ратовал управлявший Бессарабскими лаврскими имениями иеромонах Теофан Кристи и духовник лавры иеромонах Андроник. В 1859 году они направили ходатайство о строительстве Нямецкого монастыря в лаврском имении Кицкань, на которое в 1864 году получили согласие российского царя. Эта обитель строилась более полувека, но сегодня ее архитектурный ансамбль по праву считается одним из самых внушительных в Молдове по своему размаху. Вознесенский соборный храм и колокольня были спроектированы в 1864-м году петербургским зодчим, а иконостас, кресты и киоты расписаны художником С.Верховцевым. Храм строился с 1867-го по 1878-й. В 1905 году открывает свои двери зимняя церковь, чуть позже – пятиярусная надвратная колокольня (высота 55.6 метров). В 1962-м обитель закрывают. Вновь возрождается мужской монастырь уже в начале 1990-х.

Монастырь “Вознесения Господне»,

Село Кицкань района Слобозия, Приднестровье. Тел. моб.: (+373) 691-55-271.


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

39


Convent “Ascensio Christi”, Japca Mănăstirea „Inălţarea Domnului” (Japca)

Convent “Ascensio Christi”, Japca Village of Floresti region. Tel.: (+373 250) 66-259.

40 Drumul mănăstirilor

Potrivit legendei, la mijlocul sec. XVII, din schitul moldovenesc Deleni la stânca de la Japca a venit călugărul Iezechil însoţit de câţiva credincioşi. Pe vârful stâncii ei au săpat o peşteră în piatră. La poalele stâncii şi în zilele noastre se află mănăstirea Japca. Schitul din stâncă s-a păstrat, în prezent, aici este amenajată o biserică. Primele informaţii despre mănăstire datează din 1770, când în aceste locuri vine monahul pribeag Teodosie. Descoperind schitul părăsit din stâncă acesta se stabileşte aici. Încetul cu încetul la schit vin şi alţi călugări astfel că acesta devine deja neîncăpător. Atunci Teodosie i-a convins pe proprietarii satului Japca să le cedeze un lot de teren de la poalele stâncii: împreună cu ceilalţi călugări ei au construit o biserică din lemn şi chilii de nuiele. În timp, schitul a început să se dezvolte. Pe pământurile răscumpărate, Teodosie, împreună cu călugării a ridicat o moară, a amenajat livezi şi grădini, a început să crească animale. În 1818, Teodosie a fost decorat de către exarhul Gavriil, iar schitul a fost transformat în mănăstire. Prima biserică din piatră a fost zidită aici în 1825, iar biserica de iarnă este edificată în 1849. Ambele au fost ridicate din donaţiile oamenilor bogaţi care au decis să-şi ofere mijloacele pentru o lucrare plăcută lui Dumnezeu. Cu timpul, pe teritoriul mănăstirii apar şi alte construcţii. Locaşul este unic prin faptul că în perioada sovietică, pe teritoriul Moldovei, toate mănăstirile şi majoritatea bisericilor, în afară de cea de la Japca, au fost închise. La fel, în aceste locuri natura este atât de pitorească, încât pe la sfârşitul sec. XIX – începutul sec. ХХ, aici veneau cele mai renumite familii din Basarabia şi Rusia.

Mănăstirea „Inălţarea Domnului”, Satul Japca, raionul Floreşti Tel.: (+373 250) 66-259.

РУС

The legend reads that in the middle of XVII century, monk Iezechil together with some men of faith arrived to the rock Japca from a Moldova skete Delen and they carved a cave onto the very summit of the rock, by the foot of which Japca Convent is located at present. The rock skete has been preserved either: it hosts a church. The first references of the cloister appeared in the year 1770, upon arrival of a wanderer-monk Theodosius to the place. He founded a dilapidated abandoned skete and settled there. Yet, little by little the skete was inhabited by other monks and it grew crowded. Then Theodosius agreed with the owner of Japca settlement to allot a land plot by the mount foot: together with the monk he constructed a wooden church and wicker cells. Little by little the skete was developed: onto the lands purchased by Theodosius they constructed a mill, laid orchards and gardens, bred cattle. In the year 1818 Theodosius was awarded by the exarch Gabriel, while the skete was bestowed with the status of a monastery. The cloister saw the first stone church built in 1825, while the winter temple was constructed in 1849. The funds for both sacred temples were cherished by well-being people who desired to spend their means for godly deeds. The monastery saw auxiliary premises constructed. The unique feature of the cloister is that despite severe oppression and closure of all monasteries and most churches by the soviet government in Moldova, Japca has survived untouched. In addition, the place is surrounded by divine natural landscapes so beautiful that by the close of XIX—turn to ХХ centuries the place was frequently visited by the most famous noble families of Bessarabia and Russia.

RO

ENG

Монастырь “Вознесения Господне», Жапка

Предание гласит, что в середине XVII века из молдавского скита Делен к скале Жапка пришел монах Иезекиль с несколькими единоверцами, и они пробили пещеру на самой вершине горы, у подножия которой сегодня и располагается монастырь Жапка. Скальный скит сохранился: там сегодня оборудована церковь. Первые сведения о монастыре появляются в 1770 году, когда в эти места пришел странствующий монах – Феодосий. Он обнаружил заброшенный скит в скале и поселился там. Но постепенно в скит начали приходить другие монахи, и там стало тесно. Тогда Феодосий уговорил владельцев села Жапка отдать участок земли у подножия скалы: он с братьями построил там деревянную церковь и плетневые кельи. Постепенно скит стал развиваться: на выкупленных Феодосием землях он с монахами построил мельницу, разбил сады и огороды, завел скот. В 1818 году Феодосий получил награду от экзарха Гавриила, а скит получил статус монастыря. Первую каменную церковь построили в обители в 1825 году. А зимний храм – в 1849м. Обе святыни возводили на деньги богатых людей, пожелавших пожертвовать свои средства на благое дело. Монастырь обзавелся и другими постройками. Уникальность обители в том, что в советские времена все монастыри и большинство церквей на территории Молдовы были закрыты, кроме Жапка. А еще здесь необыкновенная природа, до того красивая, что в конце XIX – начале ХХ века сюда постоянно приезжают самые известные фамилии Бессарабии и России.

Монастырь “Вознесения Господне», Село Жапка района Флорешть. Тел.: (+373 250) 66-259.


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

41


Monastery “St. Trinity”, Saharna Mănăstirea „Sf. Treime” (Saharna)

Monastery “St. Trinity”

Saharna Villageof Rezina region Tel.: (+373 254) 78-500, mob.: (+373) 697-37-557. E-mail: contacts@manastirea-saharna.md Web: www.manastirea-saharna.md

42 Drumul mănăstirilor

Primii călugări se stabilesc în aceste locuri încă prin sec. ХII-ХV (nu se cunoaşte cu exactitate). Ei au întemeiat un locaş în stâncă ridicând alături şi o căsuţă. Mai târziu, în 1776, 1857 şi 1992 anexa a fost supusă reconstrucţiilor. În zilele noastre, în mănăstirea rupestră se află o biserică. Actuala mănăstire a fost întemeiată în anul 1776. Călugărul Bartolomeu Krivoruciko, poreclit astfel pentru că era beteag la mâna stângă (a fost lovit de un glonte rătăcit tras de un vânător), a întemeiat în acest loc biserica de vară, mai multe chilii, împrejmuind totul cu un gard. Ivan Hristoverghi pe a cărui moşie se afla satul Saharna dăruieşte mănăstirii 120 de destine de pământ. Călugărul Bartolomeu a reparat chiliile şi biserica schitului Horodişte situate la vreo 15 km de Saharna, pe stâncile de pe malul drept al Nistrului, şi în curând în locaş încep să se adune călugări. În 1821, pe când stareţ la această mănăstire era egumenul Tarasie, pe locul bisericii din lemn este zidită alta, din piatră, care s-a păstrat până în zilele noastre. Locaşul era renumit şi pentru obiectele scumpe păstrate acolo. Astfel, la 1817, cazacii de pe Don donează mănăstirii, în cinstea sfârşitului războiului cu Napoleon, mai multe lucruri de valoare – „o cruce mare din lemn de chiparos învelită în foiţă de argint suflată cu aur, un epitaf cusut cu aur şi pietre scumpe, o evanghelie bogată, îmbrăcată în aur şi argint, având emailuri încrustate cu turcoaze” („Almanahul Basarabeanului”, 1906). Cei drept, toate aceste podoabe au dispărut fără urmă. În 1936, pentru că nu toţi monahii de aici au acceptat trecerea la stilul cel nou, potrivit Calendarului Gregorian, mănăstirea de călugări este transformată într-o mănăstire de maici. Noul locaş n-a activat nici el prea mult timp, fiind închis în 1964. În chilii şi biserică a început să funcţioneze un spital de psihiatrie. Locaşul a fost reconstruit abia în 1991 devenind o mănăstire de călugări.

Mănăstirea „Sf. Treime”

Satul Saharna, raionul Rezina. Tel.: (+373 254) 78-500, mob.: (+373) 697-37-557. E-mail: contacts@manastirea-saharna.md Web: www.manastirea-saharna.md

РУС

The first monks appeared in the place already in ХII-ХV centuries (no more precise data is available). They founded a cloister in the thick of the rocks, with a small house annexed thereto. Later, in 1776, 1857 and 1992 this annex house was restored. At present, the rock cloister hosts a church. The first buildings of the monastery were constructed in 1776. Monk Bartholomew crooked-handed nicknamed this way due to the handicap of his left hand accidently injured by a hunter founded the first summer wooden church, several cells, circled the estates with a fence. A landlord of Saharna settlement Ivan Khristovergy presented to the monastery 120 desyatinas of land. Bartholomew repaired the cells and the church of the skete in Gorodische settlement located 15 kilometres far from Saharna in the rocks of the right shore of the Nistru River. The cloister grew inhabited by monks. In the year 1821 the summer wooden church was displaced by a stone temple under the supervision of the Father Superior Tarasios. This church has survived till nowadays. The cloister was renowned due to its relics either: in the year 1817 the monastery got the donation of the Don Cossacks in honour of the terminated war with Napoleon, and namely “a huge portable cypress cross with silver-and-golden furnishing, the shroud of Christ decorated with golden embroidery and precious stones, the Gospel with silver-and-golden cover and enamel furnished with turquoise” (“The Almanac of Bessarabia”, 1906). All the above relics are missing without a trace, though. In the year 1936 the monastery was transformed into a nunnery because the monks opposed the swop of calendars from the Julian into the Gregorian style. Yet, the nunnery did not survive either: it was closed in 1964 and its premises were used as hospital for mentally insane. The monastery was revived just in 1991.

RO

ENG

Монастырь «Святой Троицы», Сахарна

Еще в ХII-ХV веках (точно не установлено) здесь появились первые монахи. Они открыли обитель в толще скал, пристроив к пещере нехитрый домик. Позже, в 1776-м, 1857-м и в 1992-м годах эта пристройка обновлялась. Сегодня в скальном монастыре церковь. Первая постройка монастыря появилась в 1776-м году. Монах Варфоломей Криворучко, прозванный так за дефект левой руки, прострелянной нечаянно охотником, заложил здесь деревянную летнюю церковь, несколько келий, обнес все забором. Помещик села Сахарна Иван Христовергий подарил монастырю 120 десятин земли. Варфоломей отремонтировал кельи и церковь скита Городище, расположенном примерно в 15 километрах от Сахарны, в скалах правого берега Днестра. И в обитель стали приходить иноки. В 1821 году на месте летней деревянной церкви выросла каменная, тогда настоятелем монастыря был игумен Тарасий. Эта церковь сохранилась и по сей день. Славилась обитель и дорогими вещами: в 1817 году донские казаки пожертвовали монастырю, в честь окончания войны с Наполеоном, ценности – «большой выносной кипарисный крест, обделанный в позолоченное серебро, плащаница, вышитая золотом и украшенная драгоценным каменьями, Евангелие, одетое в позолоченное серебро, в котором финифть обнизана бирюзою» («Альманах Бессарабца», 1906 г.). Правда, все это бесследно исчезло. В 1936 году мужской монастырь был преобразован в женский, а все потому, что монахи не приняли переход на новый стиль по григорианскому календарю. Но и женский монастырь просуществовал недолго: в 1964 году его закрыли, а в кельях и церкви стала действовать психиатрическая больница. Только в 1991-м монастырь, вновь мужской, восстановили.

Монастырь «Святой Троицы»

Село Сахарна района Резина. Тел.: (+373 254) 78-500, моб.: (+373) 697-37-557. e-mail: contacts@manastirea-saharna.md Web: www.manastirea-saharna.md


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

43


Convent “Dormition of the Theotokos”, Calaraseuca Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” (Călărăşeuca)

Convent “Dormition of the Theotokos”

Calaraseuca Village of Ocnita region. Tel.: (+373 271) 62-201, mob.: (+373) 692-40-124.

44 Drumul mănăstirilor

Schitul a fost întemeiat de un schimnic ce trăise mai mult timp singur, în peştera de pe vârful stâncii. Prima biserică, din lemn, a fost înălţată la poalele stâncii pe la sfârşitul sec. ХVI – începutul sec. XVII. Un secol mai târziu, la 1747, reprezentanta unei renumite familii moldoveneşti, Maria Cantacuzino, oferă în dar locaşului un lot de pământ. În 1782, în locul bisericii din lemn, este ridicată alta, din piatră, şi o clopotniţă ctitorite de Hagi Marcu Donici care s-a învrednicit astfel pe viaţă de titlul de stareţ al locaşului. În 1813, schitul a fost transformat în mănăstire şi trece în subordinea Eparhiei Chişinăului. Locaşul devenea tot mai bogat şi mai mare. Elena Cantacuzino şi generalul Cerchez donează bani pentru edificarea bisericii de iarnă care a fost sfinţită în 1854. Cei drept, construcţia acesteia a durat până în anul 1911. În prezent, biserica reprezintă un edificiu măreţ. Apropo, marele poet rus Alexandr Puşkin i-a dedicat versuri Elenei Cantacuzino-Gorceakova – sora principelui Alexandr Mihailovici care a studiat la acelaşi liceu cu poetul şi chiar îi era prieten. Principesa Elena a fost înmormântată în 1854 (a decedat la vârsta de 60 de ani) lângă zidul bisericii din oraşul Otaci. De menţionat că şi principesa a oferit nişte pământuri acestei mănăstiri. În 1916, călugării de la Călărăşeuca sunt transferaţi la sălaşul din Dobruşa mănăstirea fiind transformată astfel în una de maici. Peste ceva timp, în locaş încep să funcţioneze atelierul unde erau cusute veşmintele preoţeşti şi atelierul unde era toarsă lână. Tot aici este deschis şi o casă pentru copiii orfani. În 1961 mănăstirea a fost închisă, în chilii a fost amenajat un dispensar pentru bolnavii de tuberculoză, mai târziu aici este deschis o şcoalăinternat pentru copii cu handicap mintal. Peste ceva timp locaşul în genere a fost părăsit şi lăsat pradă stihiei şi hoţilor. Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” a fost redată bisericii abia în anul 1991.

Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”

Satul Călărăşeuca, raionul Ocniţa. Tel.: (+373 271) 62-201, mob.: (+373) 692-40-124.

РУС

The skete was founded by a monk-hermit, who used to be subsisting alone in a cave onto the mount summit. The first wooden church by the mount foot was constructed by the close of ХVI—to the turn to XVII centuries. A century after, in the year 1747 a rich representative of a noble Moldovan family Maria Catacuzino gifted a land plot to the cloister. In the year 1782 the wooden church was displaced by a stone church with a belfry by the donation of Hadja Marcu Donici, who was bestowed with the lifelong title of Superior of the cloister for that deed. In the year 1813 the skete was transformed into a monastery subordinated to Chisinau Eparchy. The cloister grew rich and got expanded. Elena Catacuzino and General Cherkez introduced means for construction of a winter temple, which was consecrated in 1854. Although, the final construction works were terminated already in 1911. At present, the building appears magnificent. Apropos, Elena Catacuzino was the object of poetry of legendary Alexander Pushkin. She—her maiden name was Gorchyakova—was the sister of Duke Alexander Mihaylovich, who was a fellow lyceum student of Alexander Pushkin and was on friendly terms with the latter. Elena passed away in 1854 (she was 60 years old) and was buried by the church walls in Ataci settlement. She also gifted land lots to the monastery. In the year 1916 the monks were removed away from Calaraseuca to Dobrusa, while the cloister was tuned into a nunnery. The nuns operated a sewing workshop to confection church garments, a spinning mill, and an orphan asylum. The cloister was persecuted and closed in 1961. A tuberculosis clinic was placed in its premises, which was later on displaced by a boarding school for mentally handicapped children, and then the cloister was abandoned at all to be dilapidated by natural calamities and thieves. The Convent “Dormition of the Theotokos” was returned to the Orthodox Church just in 1991.

RO

ENG

Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Кэлэрэшеука

Скит основал монах-отшельник, который жил долгое время один в пещере на вершине скалы. Первая деревянная церковь у подножия горы была построена в конце ХVI – начале XVII веков. Век спустя, в 1747-м году богатая представительница известной молдавской фамилии Мария Кантакузино дарит обители участок земли. В 1782 году на месте деревянной церкви возвели каменную с колокольней на средства Хаджи Марку Донича, которому за этот поступок был дарован пожизненный титул настоятели монастыря. В 1813-м году скит был преобразован в монастырь и начал подчиняться Кишиневской епархии. Обитель богатела и разрасталась. Уже другая Кантакузино Елена и генерал Черкез вносят средства на строительство зимнего храма, который был освещен в 1854 году. Правда, достраивали эту церковь аж в 1911-м. Сегодня это величественное строение. Кстати, Елене Кантакузино сам великий Александр Сергеевич Пушкин стихи посвящал. Она – в девичестве Горчакова – была сестрой князя Александра Михайловича, который учился с поэтом в одном лицее и дружил с ним. Похоронена Елена в 1854 году (ей было 60 лет) у стен церкви города Атаки. Она тоже подарила монастырю часть земель. В 1916 году монахов из Кэлэрэшеуки переселяют в Добрушскую обитель, а здешний монастырь становится женским. Чуть позже в обители начинает действовать мастерская по пошиву церковных одеяний и прядильня, сиротский приют. Монастырь закрыли в 1961-м. В кельях разместили туберкулезный диспансер, потом – школу-интернат для умственноотсталых детей, а затем и вовсе бросили обитель на разорение стихиям и мелким воришкам. В лоно церкви женский Свято-Успенский монастырь вернули только в 1991-м году.

Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы»

Село Кэлэрэшеука района Окница. Тел.: (+373 271) 62-201, моб.: (+373) 692-40-124.


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

45


Convent “St. Symeon the Stylite”, Hirova Mănăstirea „Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul” (HIROVA)

Convent “St. Symeon the Stylite” Neculaieuca Village of Orhei region. Tel.: (+373 235) 31-519.

46 Drumul mănăstirilor

Nu se ştie cu exactitate când lângă izvorul Hirov a fost zidită o mănăstire de călugări. Nici chiar autorii „Almanahului Basarabeanului” apărut la 1906 şi care descrie detaliat mănăstirile au prezentat cu referire la respectivul locaş doar nişte supoziţii. Din informaţiile conţinute în această ediţie putem constata că şi înainte de începutul sec. ХIХ pe aceste locuri schitul de călugări de la Hirov deja exista. În 1803, în timpul unui incendiu, schitul a ars. Deoarece schitul nu avea pământuri în proprietate, potrivit legilor din acele timpuri, reconstrucţia locaşului era interzisă. Oricum, mitropolitul Veniamin a încercat să găsească mijloace pentru restabilirea locaşului. Aflând despre intenţia mitropolitului răzeşii (ţărani liberi care stăpâneau în devălmășie o bucată de pământ din moşia satului) au oferit schitului, la sugestia protoiereului Dimitrie Coriţchi, 149,5 desetine de pământ (mai mult de 150 ha). La fel, răzeşii au pus umărul pentru a finisa construcţia bisericii din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (1805). Atunci aici, din porunca mitropolitului, sosesc călugăriţe de la schitul Hârtop care nu avea pământuri proprii şi la acel moment avea parte de vremuri destul de grele. Pe locul bisericii din lemn, la 1836, stareţa Elizaveta şi ieromonahul Fedot au reuşit să edifice o biserică din piatră cu o clopotniţă la fel ca cea de la biserica din lemn. Edificiul „a supravieţuit” până în prezent. Apropo, mănăstirea Hirova este renumită şi prin faptul că în pridvorul bisericii „Sf. Nicolae” a fost înhumată sora fostului Mitropolit al Iaşului Gavriil Callimachi şi soţia voievodului Ioan Callimachi care s-a călugărit primind numele de Pelaghia. Un alt detaliu pentru care locaşul este considerat de unicat – mănăstirea e situată chiar în sat, iar chiliile sunt nişte case ţărăneşti obişnuite acoperite cu stuf. În 1959 mănăstirea Hirova a fost închisă aici fiind amenajată brigada de reparaţie a tractoarelor. În 1992 bunurile lăcaşului au fost întoarse în proprietatea mitropoliei.

Mănăstirea „Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul” Satul Neculăieuca, raionul Orhei. Tel.: (+373 235) 31-519.

РУС

There is no precise data when a monastery was constructed on the shore of the Hirov Brook. Even the authors of “The Almanac of Bessarabia” (1906) that described all cloisters of Bessarabia in much detail were lost in suppositions. Yet, the Almanac shed the light that already prior to ХIХ century Hirova saw a skete for monks. In the year 1803 the skete burnt down to earth. And due to the fact that the skete owned no proper land, to restore it was prohibited by the laws of that time. Yet, Metropolitan of Moldova Benjamin endeavoured to find the means for restoration of the cloister. When the razesi (minor landlords) discovered the intentions of the Metropolitan, they following the advice of Dimitrie Koritsky allotted 149.5 desyatinas of land to the cloister (more than 150 ha). In addition, the kind-hearted landlords aided to construct a wooden church in the honour of St. Nicolas (1805). The Metropolitan ordered to settle the monks from the skete of Hirtop, which did not owned land and was in decay. The wooden church was substituted by a stone temple in the year 1836 by the efforts of Nun Superior Elisabeth and arch-monk Theodotos with the replica of the belfry by the wooden church. This very building has survived till nowadays. Apropos, Hirova monastery is renowned due to the fact that the vestibule of St. Nicolas church is the burial place of the sister of the Mitropolitan of Iasi (a city in Romania) Gabriel Kallimaha and the wife of Voivode Ioan Kallimaha, who took her monastic vows and was given the religious name of Pelageya. One more unique feature of the cloister is that it is located right in the village, while ordinary peasant houses under cane roofs are used as monastic cells. In the year 1959 Hirova monastery was persecuted and closed. The premises of the cloister were used by a tractor repair workshop. In the year 1992 the monastic estates were rehabilitated and restored to the Orthodox Church.

RO

ENG

Монастырь “Св. Бл. Симеона столпника», Хирова

Когда у ручья Хиров возвели мужской монастырь – точно неизвестно. Даже в «Альманахе «Бессарабца» (1906 года издания), подробно описывавшем монастыри Бессарабии, авторы теряются в догадках. Из этой книги становится ясно, что еще до начала ХIХ века здесь существовал Хировский мужской скит. В 1803 году его уничтожил пожар. А так как скит своей землей не владел, то восстанавливать обитель по тогдашним законам было запрещено. И все же молдавский митрополит Вениамин попытался найти средства на восстановление обители. Когда резеши (мелкие земельные собственники) узнали о намерениях митрополита, то, по совету протоиерея Дмитрия Корицкого, отдали скиту 149 с половиной десятин земли (более 150 га.). А еще добрые землевладельцы помогли отстроить деревянную церковь во имя святого Николая (1805 г.). Тогда митрополит распорядился заселить обитель монахинями из скита Хыртоп, который не имел своей земли и переживал не лучшие времена. На месте деревянной церкви в 1836 году настоятельнице схимонахине Елизавете и иеромонаху Федоту удалось построить каменную церковь с такой же колокольней, какая была у деревянной. Это строение и «дожило» до наших дней. Кстати, монастырь Хирова известен тем, что в притворе церкви святого Николая похоронена родная сестра бывшего ясского (город в Румынии) митрополита Гавриила Каллимахи и жена воеводы Иоанна Каллимахи, которая постриглась в монахини под именем Пелагея. А еще обитель уникальна тем, что находится прямо в селе, а кельи – это обычные крестьянские дома под тростниковыми крышами. В 1959-м году монастырь Хирова закрыли. В бывшей обители расположилась ремонтная тракторная бригада. В 1992 году монастырскую недвижимость вернули митрополии.

Монастырь “Св. Бл. Симеона cтолпника» Село Некулэеука района Орхей. Тел.: (+373 235) 31-519.


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

47


Monastery “Ascensio Christi”, Harjauca Mănăstirea „Inălţarea Domnului” (Hârjauca)

Monastery “Ascensio Christi”

Harjauca Village of Calarasi region. Tel.: (+373 244) 72-291, 72-302, mob.: (+373) 69094-196.

48 Drumul mănăstirilor

Schitul a fost construit în aceste locuri pe la 1740 fiind numit „Înălţarea de la Hârjauca”. Pe la începutul sec. XIX, tânăra mănăstire are parte de vremuri grele, fiind pustiită şi distrusă de tătari şi turci. Anume în aşa stare era locaşul când arhimandritul Spiridon Filipovici devine aici stareţ în locul lui Tarasie. Muntenegreanul Spiridon s-a călugărit pe când era încă foarte tânăr. Părăsind patria acesta a pribegit mai mult timp. În 1818 se stabileşte în Basarabia şi decide să se îngrijească de mănăstirea de la Hârjauca. El oferă pământurile mănăstireşti ţăranilor spre statornicire, amenajează livezi şi grădini, începe să îndeletnicească de plugărie şi creşterea vitelor. La 1836, Spiridon zideşte biserica încălzită şi chiliile. În locul vechii biserici din lemn el ridică alta, din piatră, cu hramul „Inălţarea Domnului”. Cei care au avut ocazia să vadă locaşul în acele timpuri au descris livezile şi podgoriile ce înconjurau mănăstirea. În livezi erau amenajate havuzuri, foişoare de la care spre heleşteiele „ce atârnă unul peste altul” ducrau cărăruşe îngrijite. În 1845, mănăstirea trece în subordinea Eparhiei Chişinăului. Hârjauca este preferată de fostul arhiepiscop de Chişinău şi Hotin Irinarh, care vine cu multe modificări şi reamenajări în acest locaş: a reconstruit practic toate edificiile din cadrul mănăstirii, a finalizat construcţia bisericii cu hramul „Sfântul Spiridon al Trimitundei”. Ceva mai târziu, la mănăstire apar chiliile stareţului făcute din piatră şi stăreţia cu 7 odăi. Mănăstirea dispunea de brutărie proprie, 7 case pentru călugări, grajd de cai, magazii şi hambare. Locaşul era împrejmuit de un gard înalt din piatră. Mănăstirea era renumită pentru biblioteca bogată şi şcoala. Aşa arăta locaşul la mijlocul şi sfârşitul sec. XIX şi tot aşa s-a păstrat şi până în zilele noastre. Ce-i drept, toate clădirile şi construcţiile acestuia aveau nevoie de recondiţionare şi reparaţie. O parte dintre edificii au şi fost restaurate, iar altele mai aşteaptă încă să fie efectuate lucrările de reconstrucţie. În perioada sovietică locaşul este închis aici fiind întemeiat un sanatoriu. Călugării au putut reveni în mănăstire din 1993.

Mănăstirea „Inălţarea Domnului”

Satul Hârjauca, raionul Călăraşi. Tel.: (+373 244) 72-291, 72-302, mob.: (+373) 69094-196.

РУС

The skete in the place appeared approximately in the year 1740 and it got the name of “Ascensio Christi” of Harjauca. To the turn to XIX century the young monastery survived its hard times. It was forayed and plundered by the Turks and the Tatars. Such ruined premises were taken over by Archimandrite Spyridon: he stepped in for the Father Superior Tarasios. Spyridon originated from Montenegro, early took his monastic vows and left his motherland for wandering. In the year 1818 he settled in Bessarabia having made up his mind to develop the monastery in Harjauca. He settled peasants onto the monastic lands, laid orchards, engaged in arable farming and cattle breeding. In the year 1836 he constructed a warm church and monastic cell. Onto the place of the old wooden church Spyridon constructed a new stone one “Ascensio Christi”. Those visitors who chanced to witness the cloister those times were enchanted by the gardens and vineyards surrounding the monastery. Inside the gardens there were arranged fountains, pavilions and summer houses, from which there stretched clean paths leading to cascaded pools. In the year 1845 the monastery was subordinated to Chisinau Eparchy. Harjauca became the favourite place of then-Archbishop of Chisinau and Hotin Irinarkh—he used to spend much time in the cloister: he reconstructed almost all the buildings, completed construction of the church in honour of Saint Spyrido. And a bit later the monastery saw the construction of stone cells for Father Superior under the church and the residences with 7 departments. The monastery ran a bakery, 7 buildings for monks, a stable, and auxiliary premises for household needs. It was circled by high stone fence. The monastery was renowned due to its vast library and school. This is the appearance of the monastery by the close of XIX century preserved till nowadays. Although, all the buildings required overhaul: some of them have already been restored. Yet, some other premises need reconstruction. The soviet government persecuted and closed the cloister: a health resort was established in its premises instead. While in the year1993 the monks came here again.

RO

ENG

Монастырь “Вознесения Господне», Хыржаука

Скит на этой земле появился примерно в 1740-м году, а называли его «Гиржавским Вознесенским». В начале 19-го века молодой монастырь переживает тяжелые времена. Он разграблен и разрушен турками и татарами. Такое хозяйство досталось архимандриту Спиридону Филиповичу: он сменил на посту управляющего обителью Тарасия. Сам Спиридон – черногорец, рано стал монахом, и, покинув родину, долго скитался. В 1818 году он осел в Бессарабии, решив взяться за обустройство монастыря в Гиржавке. Он поселил на монастырской земле крестьян, разбил сады, занялся хлебопашеством и скотоводством. В 1836 году построил теплую церковь и кельи. На месте старого деревянного храма Спиридон возвел каменную Вознесенскую церковь. Те, кто видели обитель в те времена, описывают сады и виноградники, окружавшие монастырь. А внутри садов – фонтаны, павильоны, беседки, от которых идут чистые дорожки к прудам «висящим один над другим». В 1845 году монастырь поступает в управление кишиневской епархии. Гиржавку полюбил бывший архиепископ кишиневский и хотинский Иринарх - он многое изменил в обители: перестроил почти все здания, закончил возведение церкви во имя святого Спиридона Тримифийского. А чуть позже в монастыре были возведены каменные настоятельские кельи при церкви и покои с 7 отделениями. В монастыре была своя пекарня, 7 корпусов для монахов, конюшня, сараи и амбары. Обитель обнесли высоким каменным забором. Монастырь славился богатой библиотекой и школой. Именно таким, каким монастырь был в середине и конце 19-го века, он сохранился и до наших дней. Правда, все здания требовали ремонта: кое-что уже отреставрировано. Коечто еще нуждается в перестройке. В советские времена обитель закрыли: здесь был санаторий. А в 1993 году опять поселились монахи.

Монастырь “Вознесения Господне»

Село Хыржаука района Кэлэраш. Тел.: (+373 244) 72-291, 72-302, моб.: (+373) 69094-196.


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

49


Convent “St. Trinity”, Frumoasa Mănăstirea „Sf. Treime” (Frumoasa)

Convent “St. Trinity”

Frumoasa Village of Calarasi region. Tel.: (+373 244) 38-029, mob.: (+373) 796-70-171.

50 Drumul mănăstirilor

Mănăstirea n-a fost ctitorită în aceste locuri uimitoare întâmplător. Aici a sosit Efrem Jurcu, un văduv din staul Olişcani, care, marcat de trecerea soţiei în nefiinţă, a dorit să se călugărească. Jurnalistul A. Sârbu scrie în culegerea „Mănăstirile Basarabiei” (1995) că mai târziu, la rugămintea văduvului, aici au sosit trei ieromonahi, Serafim, loanichie şi Macarie, împreună cu un călugăr pe nume Atanasie. Ajunşi la faţa locului aceştia imediat au şi purces la treabă: şi-au săpat în pădure bordeie şi au început să locuiască acolo. Efrem Jurcu avea hârtii care atestau dreptul de folosinţă a terenului pe care în prezent este situată mănăstirea. Doar că lotul deţinut de văduv era foarte mic şi în ajutor au venit locuitorii din Bravicea care au dăruit schimnicilor nişte pământuri. Un alt lot a reuşit să cumpere şi Efrem din mijloacele sale. În 1805 ei au putut să sfinţească locul pentru a ridica prima biserică din lemn. Locuitorii din Bravicea le-au ajutat monahilor care se adăposteau în bordeiele săpate în pământ să contruiască chiliile şi trapeza. S-a păstrat şi până în zilele noastre icoana Sfântului Nicolae din prima biserică a mănăstirii. Pe icoană este înscrisă data sfinţirii acelei biserici – 1810. În 1840 aici este înălţată clopotniţa, iar în 1851, în locul bisericii din lemn este zidită o biserică din piatră, cea de vară, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Nu se ştie cu exactitate când a fost construită biserica de iarnă, dar se consideră că aceasta a fost ridicată aproximativ pe la mijlocul sec. XVIII. În locul mănăstirii închise în 1947, autorităţile înfiinţează o casă de copii. Peste 17 ani instituţia este reprofilată într-un internat pentru copii cu deficienţe de auz. În 1973 mănăstirea a fost transformată într-o colonie de corecţie pentru minore, iar peste 13 ani aici este deschis un internat pentru copii cu handicap mintal. Călugării revin în locaş abia din 1994 şi de atunci aceştia se îngrijesc de restabilirea mănăstirii. În prezent, la Frumoasa funcţionează un Muzeu al manuscriselor şi cărţilor vechi. La fel, exponatele adunate aici familiarizează vizitatorii cu traiul şi cultura acestor meleaguri.

Mănăstirea „Sf. Treime”

Satul Frumoasa, raionul Călăraşi. Tel.: (+373 244) 38-029, mob.: (+373) 796-70-171.

РУС

The cloister has been founded in this place not in vain. Once upon a time a widower Efrem Jurcu arrived to this marvellous place from Oliscani village with the desire to take his monastic vows. The loss of his wife must have shocked him deeply. As described by a journalist Sarbu in the almanac “The Monasteries of Bessarabia” (1995), a bit later by the request of Efrem three more monastic priests arrived to the place: Seraphim, Ioaniky and Makary, and monk Athanasius together with them. All of them embarked on work at once: they made dugouts in the forest and settled therein. Efrem Jurcu had the proving documents on him that entitled him to use a plot of the land where the modern convent is located. Yet, the plot of the widower was ridiculously small. The residents of Bravicea settlement helped—they presented the land to the hermits, and in addition Efrem was able to purchase a bit more. In the year 1805 they consecrated the site for construction of the first wooden temple. The residents of Bravicea settlement helped the monks residing in the dugouts to construct a refectory and cells. The icon of St. Nicolas that used to decorate the first wooden church has survived till nowadays. There is an inscription on the icon reading that the church was consecrated in the year 1810. The belfry was erected in the year 1840, while in 1851 they substituted the wooden church with a new warm stone church “Dormition of the Theotokos” meant for summer worship. There is no precise data as to when the winter church was constructed, yet it is known functioning since the middle of XVIII century. In the year 1947 the cloister was oppressed and abolished, while the premises were used as an orphanage. 17 years after the establishment was used as a boarding school for children with handicapped hearing. In 1973 the monastery was turned into a penitentiary for minor girls. And 13 years after it became a boarding school for mentally insane children. The nuns came here only in 1994, who have been trying to rehabilitate the cloister in the course of recent years. At present Frumoasa monastery sees a museum of old manuscripts and books, culture and local lore.

RO

ENG

Монастырь “Св. Троицы», Фрумоаса

Монастырь в этой местности появился не случайно. Приехал в эти удивительные места вдовец Ефрем Журку из села Олишканы, пожелавший постричься в монахи. Видно, потеря жены сильно повлияла на него. И как пишет журналист А.Сырбу в сборнике «Монастыри Бессарабии» (1995 г.), чуть позже по просьбе вдовца сюда же прибыли три иеромонаха – Серафим, Иоаникий и Макарий, а с ними – монах Афанасий. Все вместе сразу взялись за дело: выкопали в лесу землянки и заселились в них. У Ефрема Журку были документы на право пользования части той земли, на которой расположен сегодня монастырь. Но участок у вдовца был до смешного мал. Помогли жители села Бравича – они подарили отшельникам землю, да и Ефрем смог еще немного купить. В 1805 году освятили площадку для строительства первого деревянного храма. Жители села Бравича помогли монахам, жившим в землянках, построить кельи и трапезную. Сохранилась икона Святого Николая, которая когда-то была в первой церкви монастыря. На иконе - надпись, сообщающая нам о том, что церковь освящена в 1810 году. В 1840-м в обители была возведена колокольня. А в 1851 году на месте деревянной церкви была выстроена каменная, летняя, Успения Пресвятой Богородицы. Когда появилась зимняя церковь, точно неизвестно, но примерно в середине 18-го века. В 1947 году монастырь закрывают, а в обители организовывают детский дом. Через 17 лет объект перепрофилировали в интернат для детей с проблемами слуха. В 1973 году монастырь становится исправительной колонией для несовершеннолетних девочек. А еще через 13 лет – интернатом для психически больных детей. И только в 1994 году сюда вновь приходят монахи, которые вот уже 12 лет пытаются восстановить обитель. Сегодня в монастыре Фрумоаса открыт музей старинных рукописей и книг и культуры и быта края.

Монастырь “Св. Троицы»

Село Фрумоаса района Кэлэраш. Тел.: (+373 244) 38-029, моб.: (+373) 796-70-171.


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

51


Convent “Nativity of the Most Holy Theotokos”, Raciula Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” (Răciula)

Convent “Nativity of the Most Holy Theotokos”

Raciula Village of Calarasi region. Tel.: (+ 373 244) 64-256, mob.: (+373) 792-94-266.

52 Drumul mănăstirilor

Potrivit unor date, schitul a fost întemeiat la 1797 de către preoţii Andrei şi Ioan Roşca din satul Paşcani. În această lucrare ei au fost de ajutaţi de răzeşi (ţărani liberi care stăpâneau în devălmășie o bucată de pământ din moşia satului) Semion şi Constantin Stratu. Conform altor versiuni, schitul ar fi apărut la 1798, prin străduinţa preoţilor Ioan Horei şi Leontie Bareac. Iniţial locaşul era unul de călugări. În 1811 la schitul din Răciula sunt transferate maicile din schitul Mapa aflat pe pământurile moşiereşti de lângă mănăstirea Curchi. Iniţial aici a fost ridicată biserica din lemn. Primul locaş din piatră – biserica de iarnă (încălzită) este zidit la 1822, cea în 1845 fiind edificată încă o bisercă din piatră, cea de vară. Mănăstirea Răciula se află în localitatea cu aceeaşi denumire. În 1959, la indicaţia CC a Partidului Comunist a fost luată decizia de a închide mănăstirile. Călugării de aici însa n-au dorit să părăsească locaşul şi s-au închis în interior. Atunci autorităţile au acţionat în forţă. În urma intervenţiei mai multe persoane au fost rănite sau omorâte. În 1990 mănăstirea a fost redeschisă.

Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” Satul Răciula, raionul Călăraşi Tel.: (+ 373 244) 64-256, mob.: (+373) 792-94-266.

РУС

According to some sources, the skete was founded in the year 1797 by the priests Andrei and Ioan Rosca from Pascani settlement. They got assisted by the razesi (minor landlords) Simon and Constantine Stratu upon this godly undertaking. According to other sources, the skete was established in 1798 owing to the efforts paid by the priests Ioan Horeu and Leonty Bareacu. Initially the skete was meant for monks. Yet, in the year 1811 the nuns from Mapa skete located close to Curchi monastery got resettled into Raciula skete. At first, the cloister saw construction of a wooden church. The first stone temple was built in 1822. This was a winter church with heating. In the year 1845 one more stone church appeared in the cloister meant for summer worship. Raciula is attractive due to its being placed right in the same-named settlement. In 1959 the soviet authorities decided to abolish the cloister. Yet, the nuns were unwilling to leave the convent and locked themselves inside the convent. Then the authorities resorted to armament. There were the killed and the injured. In 1990 the convent was reopened.

RO

ENG

Монастырь “Рождества Богородицы”, Рэчула

По одним данным, скит был основан в 1797 году. А основали его священники Андрей и Иоанн Рошка из села Пашкань. В богоугодном деле им помогли резеши (мелкие земельные собственники) Семен и Константин Страту. По другим версиям, скит появился в 1798 году, благодаря священникам Иоанну Хорею и Леонтию Баряку. Изначально скит был мужским. Но в 1811 году в скит Рэчула переселили монахинь из скита Мапы, который находился на помещичьих землях близ монастыря Курки. Сначала в обители появилась деревянная церковь. Первый каменный храм был возведен в 1822-м году. Это была зимняя теплая церковь. В 1845 году на территории обители появляется еще одна каменная церковь – летняя. Рэчула привлекает тем, что находится прямо в селе с одноименным названием. В 1959 году по распоряжению ЦК компартии, монастырь решено было закрыть. Но монахи не хотели покидать обитель, и заперлись в монастыре. Тогда на них подняли оружие. Были убитые и раненные. В 1990 году монастырь открыли вновь.

Монастырь “Рождества Богородицы” Село Рэчула района Кэлэраш. Тел.: (+ 373 244) 64-256, моб.: (+373) 792-94-266.


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

53


Convent “St. Trinity”, Rudi Mănăstirea „Sf. Treime” (Rudi)

Convent “St. Trinity”

Rudi Village of Soroca region. Tel.: (+373 251) 93-544, mob.: (+373) 671-93-544.

54 Drumul mănăstirilor

Pe placa de la intrarea în mănăstirea Rudi este o inscripţie care relatează succint istoria locaşului. A fost ctitorit în anii 1774-1777 din porunca şi cu ajutorul domnitorului Grigore Ghica III. Acesta suferea de o boală grea şi nici un leac nu-l ajuta. Domnitorul a auzit un izvor cu apă tămăduitoare care şi în prezent se mai află în preajma mănăstirii. Domnitorul s-a vindecat de suferinţă, iar în semn de recunoştinţă pentru tămăduirea ce i-a fost oferită a fondat în aceste locuri o mănăstire. Locaşul este uimitor atât prin arhitectura bisericilor din cadrul său, dar şi prin natura de-a dreptul mirifică: dealuri, cascade de apă, păduri… O frumuseţe divină! Până în anul 1828 aici a funcţionat un schit de călugări, devenit apoi schit de maici care a fost însă închis în 1846 pentru că locaşul sărăcise definitiv. Călugării revin în mănăstire abia în 1921, dar nu pentru mult timp, or în 1946 schitul este închis din nou, iar, în chilii, locul călugărilor l-au ocupat copii orfani. Anul de renaştere a mănăstirii este 1990.

Mănăstirea „Sf. Treime”

Satul Rudi, raionul Soroca. Tel.: (+373 251) 93-544, mob.: (+373) 671-93-544.

РУС

By the entrance to Rudi monastery there used to be installed a nameborad with the brief history of the convent. The cloister was founded in 1774-1777 by the ruling and upon support of Gospodar Grigorie Ghika III. He was seriously ill and no remedy helped him unless he learnt about healing properties of the waters of the spring located near the present convent. The Gospodar got healed from the disease and founded a cloister as gratitude. The cloister strikes by both the architecture of its churches and the divine nature around: mountains, waterfalls, forests… It is magnificent and godly! Until 1828 the skete was meant for monks. Then it was turned into a convent and survived till 1846. Yet, the cloister experienced its decay and was closed. The monastic life was resumed only in 1921 not to last for long: in1946 the skete was oppressed and closed, while the cells were used as shelter for orphans. The convent was revived only in 1990.

RO

ENG

Монастырь «Св. Троицы», Рудь

Перед входом в монастырь Рудь установлена табличка, на которой кратко изложена история монастыря. Обитель была заложена в 1774-1777 году по распоряжению и при поддержке господаря Григоре Гика III. Он тяжело болел, и ничего ему не помогало, пока не услышал о целебной воде источника, который и сегодня находится близ монастыря. Господарь излечился от недуга, и в благодарность за исцеление заложил монастырь. Обитель поражает как архитектурными решениями церквей, так и изумительной природой: горы, водопады, леса… Красота божественная! До 1828-го года здесь был мужской скит. Затем скит стал женским и просуществовал вплоть до 1846 года. Но обедневшую обитель пришлось закрыть. И только в 1921 году в монастырь вернулись иноки. Жили они в обители недолго: в 1946-м скит вновь был закрыт, а в кельях поселили детей-сирот. Возродился монастырь только в 1990-м году.

Монастырь «Св. Троицы» Село Рудь района Сорока. Тел.: (+373 251) 93-544, моб.: (+373) 671-93-544.


WE RECOMMEND VISITING • VĂ RECOMANDĂM SĂ VIZITAŢI • РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Drumul mănăstirilor

55


Cave monasteries of Moldova

Mănăstirile rupestre din Moldova Скальные монастыри Молдовы Moldova is renowned due to its unique cave monasteries established inside natural and manmade caves onto mount tops. Such cloisters represent interest both for researchers and tourists: the monasteries keep many mysteries to discover. Scientists suppose that there are much more cave monasteries in Moldova than it has been known at present. Apart of the well-known cloisters in settlements Tipova (Rezina district), Saharna (Rezina district), Butuceni (Orhei district), Japca (Floresti district); there are several more cloisters in Cosauti (Soroca district), Calaraseuca (Ocnita district), Molovata (Dubasari district), Soroca and others, yet they are poorly explored or the traces of monastic life have vanished. A visit to a cave monastery provides for unforgettable impressions and one may penetrate into absolutely different life as it was led in remote times. Tipova Tipova cave monastery (Tipova settlement, Rezina district) is located onto the rocky shore of the Nistru River. This Orthodox cave monastery is the largest not only in Moldova, but also in all Eastern Europe. The monastic community of the cloister formed here much earlier than the Moldovan Feudal Principality. Some cells are considered to have been caved in a steep rock already in X-XII century. Another part of monastic premises dates back to XVII—the turn to XVIII centuries, when the Turkish yoke was thrown down and the monks settled closer to the mount top. This is the period that saw construction of a new church inside the rock, a belfry, 15 cells, refectory and many household premises linked by multiple galleries and stair passages. Since 1776 the monastery saw its blossom and expansion. The cave church was divided into larger premises parted one from another by massive columns. In the soviet epoch the monastery was oppressed and closed. In 1974 the ruins of the cave monastery of Tipova were taken under State protection, while in 1994 Orthodox divine services were resumed. According to beliefs, Moldovan Gospodar (Ruler) Stefan cel Mare got married to Maria Voichita in this monastery, while another legend reads that these rocks witnessed the last days of Mythical poet Orpheus, whose relics were buried in the niche of a canyon’s cascades. The monastic ensemble encompasses 2 parts carved inside a rock at the height of 90-100 metres. All in all, 18 rooms have survived that are linked together by stairs, internal passages, terraces and balconies. Of special interest is the church “Dormition of the Theotokos”. It is rather spacious, the walls are plastered. In the place that once hosted the church “St. Nicolas” which has not survived till nowadays the archeologists have discovered two ancient icons. The first depicts the Theotokos with the inscription in Old Slavic style: “This sacred icon appeared onto the rock in the year 1466 after the Birth of Christ during the

56 Drumul mănăstirilor

living of Bishop Damian, who resided in the fortress of Bessarabia. Me, Bishop Damian, have installed the icon in the church “St. Hierarch Nicolas” constructed in the rock below the fort, during the living of Maria, daughter of the landlord of the fort Kyr—Stefan Toadere Basarab, that was left orphan aging 18 years old and inherited the fort. The inscription has been made by me, Bishop Damian, being 83 years old.” The monastery is open for visitors daily. Saharna The cave monastery in Saharna settlement, Rezina district, was established approximately in ХII-ХV centuries. The nature of the place is divine. Should one come down from the cave monastery along the path, you will get to the waterfall with crystal clean water. Closer to the cave cloister there streams a powerful spring, the waters of which are considered healing. Several years ago a pool was constructed by the spring. Deep forests, rocks, pure water—all this helped the monks to subsist. While the cells of the cloister placed inside the rock in a canyon were well sheltered from enemies by trees. Thus, the nature saved the monks from persecution, and the cloister—from plunder. Having established the cloister in the midst of the rocks, the monks arranged a facade-house in front of it. Later, in 1776, 1857 and 1992 the annex was renovated. The monks residing in the cave monastery established a ground cloister. Atop a rock there is a footprint left by the Theotokos according to the legend. Above it there is a small chapel. The legend reads that a monk from the cave cloister saw a lit appearance of the God’s Mother. While reaching the top, the monk found a footprint in the rock—the sign they believed to be the divine proof of “Godly purity” of the place. Later, in 1777, closer to the canyon they built a new wooden church and founded the monastery “Saint Trinity”. At present, this is one of the most popular monasteries in Moldova. The cave monastery is open for worship, yet there are no hermits. Though, tourists are often guests who come to witness the miracle. The monastery is located in isolation from the “ground” cloister half kilometre far and could be accessed via a mountain path protected by handrail. Butuceni In Butuceni settlement (Orhei district), which is included into the historical-cultural museum complex Old Orhei, there is a unique monastery inside a rock over the Reut River. The walls of the monastery are always cool, even when it is hot outside. Recently the monastery was reconstructed; the handrails and wooden entrance door have been installed. A church was established inside the cloister to see burning candles and crowds of people. From the church one may come out to a rock terrace to admire the picturesque scenery.


CAVE MONASTERIES • MĂNĂSTIRI RUPESTRE • СКАЛЬНЫЕ МОНАСТЫРИ

This monastery is inhabited: monk Efim is permanently residing in the cloister (his secular name is Nicolai Babici), who watches the order in the cave church and responds to the questions of frequent visitors. Only during cold winter days he goes to spend nights in the monastery onto the top of the rock. It is arguable when exactly the cave monastery appeared. Some scientists allege that the monastic life was led here since ХII century, while others refer the foundation to ХV century. The monastery was discovered in 1821, when the residents of Butuceni settlement cut a 20-metre corridor in the rock and found themselves inside a church. The cloister was revived: a belfry was erected above the entrance, which at present indicates the position of the church beneath the earth inside the rock. In the neighborhood of the monastery, onto the same shore of the Reut River inside a steep rock the traces of another church have been discovered, where once the divine services were carried out. The inscription onto the rock reads that the monastery was founded in the place in the year 1675 by parcalab (military governor) of Orhei town Bosie. According to other sources—the Moldovan deeds—the monastery existed here even earlier. Close to the belfry above the cave monastery there is one more “ground” cloister. The walls of the church “Dormition of the Theotokos” constructed in ХIХ century are painted nice yellow. The monks are willing to tell the tourists their stories about the unique monument of Old Orhei. Japca Japca Cave Convent “Ascensio Christi” is located in the north of Moldova in Floresti district (160 km far from Chisinau). According to the legend, the founder of Japca cloister was monk Ezekiel from Lviv who was travelling across Bessarabia. With the feeling of compassion for the residents of Japca, who were deprived from the possibility to construct an ordinary church due to frequent forays of the Tatars, the monk proposed them to build a church right inside the rock located in the direct closeness to the settlement. With time, cells were carved in the rock by the church, and monastic community was formed. Since its foundation in XVII century the cloister was much reminiscent of a fortified erection. The first reference of the monastery dates back to the year 1693, when the monks subsisted in rocky cells and carried out Divine Liturgy in the church carved inside the rock. In the year 1770 the monastery was located right in the place where we find it today. This period the monks built auxiliary premises for household needs and enhanced the monastery. They also gathered a rich book collection. The stone churches were built to the turn to XIX century. The most prominent church of the cloister was rebuilt several times. At present, there are three altars in it: “Ascensio Christi”, “Holy Transfiguration” and “LifeCreating Cross”. This is the only one cloister that was not closed by soviet authorities. While inside the cave cloister there is a church as yet. Though, rare Divine Liturgy is carried out there for only a physically trained person is able to climb atop.

Mănăstirile rupestre din Moldova

Moldova este renumită la fel şi prin mănăstirile rupestre de unicat întemeiate în peşterile naturale sau în cele făcute de mâna omului. Locaşurile aflate pe vârfuri de stâncă prezintă interes pentru turişti, dar şi pentru cercetători

pentru că încă ascund o mulţime de taine. Savanţii presupun că în Moldova ar putea exista cu mult mai multe mănăstiri rupestre decât se cunoaşte în prezent. Pe lângă cele renumite de la Ţipova (raionul Rezina), Saharna (raionul Rezina), Butuceni (raionul Orhei), Japca (raionul Floreşti) , mai există câteva – la Cosăuţi (raionul Soroca), Călărăşeuca (raionul Ocniţa), Molovata (raionul Dubăsari), în oraşul Soroca etc., doar că acestea nu au fost cercetate sau vestigiile care atestă sălăşluirea monahilor acolo au fost pierdute. Vizitarea unei mănăstiri rupestre vă asigură impresii de neuitat, or acolo vă veţi puteţi familiariza cu o cu totul altă viaţă, cea din vremuri demult apuse. Ţipova Mănăstirea rupestră de la Ţipova (raionul Rezina) se înalţă pe malul stâncos al Nistrului. Acest aşezământ ortodox este cel mai mare nu doar din Moldova, dar şi din Europa de Est. Obştea monahală s-a constituit aici cu mult timp înainte de întemeierea statului feodal moldovenesc. Se presupune că unele dintre chilii ar fi fost săpate în stânca abruptă prin sec. X-XII. Celelalte, adică majoritatea încăperilor mănăstireşti, au fost amenajate pe la sfârşitul sec. XVII – începutul sec. XVIII, când jugul tătarilor a fost scuturat, iar călugării s-au mutat mai aproape de vârful stâncii. Anume atunci, în stânca de pe malul fluviului, au fost săpate în piatră o biserică nouă, clopotniţa, 15 chilii, trapeza (cuhnia) şi multiple încăperi unite între ele prin galerii şi treceri. Din 1776, începe perioada de înflorire a locaşului, iar mănăstirea se extinde. Biserica din stâncă a fost împărţită în încăperi mari separate prin coloane solide. În perioada sovietică mănăstirea a fost închisă şi distrusă. În 1974, ruinele mănăstirii rupestre Ţipova au fost luate sub ocrotirea statului, iar din 1994 aici au început din nou să fie oficiate serviciile divine. Se consideră că în acest locaş domnitorul Ştefan cel Mare s-ar fi cununat cu Maria Voichiţa. Potrivit altei legende, pe această stâncă şi-ar fi trăit ultimii ani din viaţă poetul mitologic Orfeu, iar osemintele acestuia, cică, zac în nişa unei cascade din defileu. Ansamblul mănăstiresc este format din două părţi săpate în piatră la înălţimea de 90-100 m. în total s-au păstrat 18 încăperi unite între ele prin scări, treceri interioare, terase şi balcoane. Un interes aparte prezintă biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Locaşul cu pereţii tencuiţi este destul de încăpător. Pe locul unde se afla biserica „Sf. Nicolae” care nu s-a păstrat până în prezent arheologii au depistat două icoane vechi. Pe prima, cea cu chipul Maicii Domnului, a fost găsită o inscripţie în slavonă: „Această sfântă icoană a apărut pe stâncă în anul 1466 de la Naşterea lui Hristos, pe timpul vieţii episcopului Damian care a locuit în cetatea Basarabiei. Eu, episcopul Damian, am înălţat această icoană în biserica „Sf. Nicolae” pe care am construit-o în stâncă, mai jos de cetate, în timpul vieţii fiicei jupânului, stăpânul cetăţii, chir Ştefan Toader Basarab, Maria, rămasă orfană la 18 ani şi devenită stăpână a cetăţii prin moştenire. Scris de mine, episcopul Damian în vârstă de 83 de ani”. Mănăstirea este deschisă vizitatorilor în fiecare zi. Saharna Nu se cunoaşte cu exactitate când a apărut mănăstirea rupestră din satul Saharna (raionul Rezina). Se presupune că prin secolele ХII-ХV. Locurile aici sunt extrem de pitoreşti. Coborând de la mănăstirea rupestră pe cărăruia şerpuitoare veţi ajunge la cascada cu apă cristalină. Lângă locaşul săpat în stâncă se află un izvor puternic. Apa acestuia este considerată tămăduitoare. Acum câţiva ani, lângă cişmea a fost construită o cristelniţă. Călugării au reuşit să supravieţuiască graţie pădurilor bogate, stâncilor, apei curate. Încăperile acestui aşezământ săpate în piatra se aflau în defileu, iar copacii le ascundeau de ochii duşmanilor. Natura prielnică salva astfel monahii de prigoană, iar mănăstirea de devastare. Drumul mănăstirilor

57


CAVE MONASTERIES • MĂNĂSTIRI RUPESTRE • СКАЛЬНЫЕ МОНАСТЫРИ

Întemeind locaşul în pereţii stâncilor călugării au construit lângă el şi o anexă, o faţadă-căsuţă. Peste ani, la 1776, 1857 şi 1992, anexa a fost renovată. Tot călugării care sălăşluiau în mănăstirea rupestră au înfiinţat şi un locaş terestru. Pe una dintre stâncile de aici poate fi văzută o urmă care, potrivit legendei, ai fi fost lăsată de Maica Domnului. Actualmente în acel loc se înalţă o capelă mică. Se spune că un călugăr din peştera unde era schitul a avut o vedenie. Monahului i s-a arătat chipul sclipitor al Maicii Domnului. Ajungând la acea stâncă călugării au descoperit în piatră o urmă de picior. Ei au considerat acest semn o veste divină şi o mărturie a „purităţii divine” a locului. Mai târziu, în 1777, mai aproape de defileu a fost ridicată o biserică nouă de lemn şi a fost fondată mănăstirea „Sfânta Treime” care actualmente a devenit una dintre cele mai vizitate din Moldova. În zilele noastre aşezământul rupestru activează, însă aici nu locuiesc schimnici. Sunt oficiate doar serviciile divine în biserica din lemn. Trec pe aici şi turiştii curioşi să vadă miracolul. Mănăstirea rupestră este situată nu prea departe de cea „terestră”, la distanţa de aproximativ un km. Spre lăcaşul de pe stâncă duce o cărăruie pe marginile căreia este instalată o balustradă. Butuceni În satul Butuceni (raionul Orhei) care este parte componentă a Complexului istorico-muzeal „Orheiul Vechi” se află o mănăstire de unicat ascunsă în stânca ce se înalţă falnic deasupra Răutului. De la zidurile mănăstirii întotdeauna adie frigul. Chiar şi pe arşiţă aici oricum este răcoare. Practic recent mănăstirea a fost restaurată, aici au fost instalate balustrade şi o uşă de piatră. În locaş a fost amenajată o biserica unde permanent ard lumânări şi se află oameni. Din biserică există o trecere spre o ieşitură în stâncă de unde se deschide o privelişte fascinantă. În zilele noastre mănăstirea este locuită. Acolo sălăşluieşte monahul Efim (până a se călugări acesta avea alt nume, Nicolae Babici). Acesta se îngrijeşte de ordinea din biserica rupestră ce funcţionează, răspunde la întrebările vizitatorilor. Doar când se lasă frigurile iernii schimnicul pleacă să înnopteze în mănăstirea de pe stâncă. Savanţii mai polemizează vizavi de perioada când a fost întemeiată mănăstirea rupestră. Unii afirmă că aşezământul ar fi apărut în sec. ХII, iar în opinia altora – în sec. ХV. Cert este că locaşul a fost descoperit în 1821 când butucenenii au săpat în pământ un coridor de 20 de m ajungând până la biserică. Atunci locaşul a renăscut: deasupra intrării a fost ridicată o clopotniţă care şi în zilele noastre are menirea de a indica locul de aflare a bisericii în interiorul stâncii. În apropierea mănăstirii rupestre, la fel pe malul Răutului şi tot pe o stâncă abruptă, într-o peşteră, au fost depistate vestigii ale unui sfânt locaş situat aici pe timpuri. Din inscripţia dăltuită în piatră aflăm că mănăstirea a fost zidită la 1675 de către Bosie, pârcălabul (boier, administrator al unei cetăți sau al unei fortărețe) oraşului Orhei. Din alte surse, şi anume din hrisoavele moldoveneşti, ar reieşi că mănăstirea exista aici şi mai devreme. Nu departe de clopotniţa ce se înalţă deasupra mănăstiri rupestre se află o altă mănăstire, una terestră. Pereţii bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” construite în sec. ХIХ sunt vopsite într-un galben plăcut ochiului. Călugării de aici le povestesc turiştilor cu multă plăcere despre monumentul de unicat, Orheiul Vechi. Japca Mănăstirea rupestră „Înălţarea Domnului” de la Japca este situată la nordul Moldovei, în raionul Floreşti, la distanţa de cca 160 km de Chişinău. Legenda spune că locaşul a fost fondat de ieromonahul Izechiil (originar din Lvov) care călătorea prin Basarabia. Dintr-un sentiment de compasiune pentru locuitorii din Japca care de răul invaziilor tătarilor

58 Drumul mănăstirilor

nu-şi puteau construi o biserică obişnuită el le propune să edifice un aşezământ chiar în stânca cea mai apropiată de sat. Cu timpul, în preajma bisericii au fost săpate chilii, iar la schitul lui Izechiil a început să se adune o obşte de călugări. Chiar de la întemeiere, în sec. XVII, mănăstirea semăna foarte mult cu o fortăreaţă. Prima atestare despre locaş datează cu anul 1693. Pe atunci călugării locuiau în chiliile din peşteră, iar slujbele aveau loc în biserica săpată în stâncă. Din 1770 aşezământul este situat pe locul unde se găseşte şi în zilele noastre. În acea perioadă demarează construcţia încăperilor gospodăreşti şi amenajarea locaşului. A fost fondat şi un depozit valoros de cărţi. La începutul sec. XIX aici sunt zidite biserici din piatră. Cea mai importantă biserică a mănăstirii a fost recondiţionată de trei ori. Actualmente aceasta dispune de trei altare – Înălţarea Domului, Schimbarea la Faţă a Mântuitorului şi Sfânta Cruce. Este unica mănăstire din Moldova care n-a fost închisă în perioada sovietică. În locaşul din stâncă în prezent funcţionează o biserică. Serviciile divine nu sunt oficiate aici decât foarte rar, pentru că acces pe stâncă există doar de jos, de la mănăstire, drumul fiind destul de dificil pentru o persoanele fără pregătirea fizică corespunzătoare.

Скальные монастыри Молдовы

Молдова знаменита и своими уникальными скальными монастырями, образованными в естественных и рукотворных пещерах на вершинах скал. Такие обители интересны и для туристов, и для исследователей: монастыри хранят еще множество загадок. Ученые предполагают, что скальных монастырей в Молдове гораздо больше, чем известно на сегодняшний день. И кроме знаменитых обителей в селах Ципова (район Резина), Сахарна (район Резина), Бутучень (район Орхей), Жапка (район Флорешть), есть еще несколько – в селе Косэуць (район Сорока), Кэлэрэшеука (район Окница), Моловата (район Дубэсарь), город Сорока и др., - но они не исследованы или утеряны следы пребывания там монахов. Посещение скального монастыря производит незабываемое впечатление, так как воочию можно увидеть совсем другую жизнь, какой она была в древности. Ципова Скальный монастырь Ципова (село Ципова района Резина) находится на скалистом берегу Днестра. Этот православный монастырь самый большой не только в Молдове, но и в Восточной Европе. Монашеское сообщество этой обители образовалось здесь значительно раньше, чем было создано Молдавское феодальное государство. Считается, что некоторые кельи были выдолблены в крутой скале в X-XII вв. Другая, большая часть монастырских помещений датируется концом XVII - началом XVIII вв., когда татарское иго было свергнуто, и монахи переселились ближе к вершине горы. Именно тогда в прибрежной скале были высечены новая церковь, колокольня, 15 келий, трапезная и многочисленные экономии, связанные между собой галереями и лестничными переходами. С 1776 г. начинается период расцвета, когда монастырь расширяется. Скальная церковь была разделена на большие помещения, отделяемые друг от друга массивными колоннами. В советский период монастырь был закрыт и разрушен. В 1974 г. руины скального монастыря Ципова были взяты под охрану государства, а в 1994 г. здесь возобновились церковные богослужения. Считается, что в этом монастыре венчался молдавский господарь Штефан чел Маре с Марией Войкицей, а согласно другой легенде в этих скалах


CAVE MONASTERIES • MĂNĂSTIRI RUPESTRE • СКАЛЬНЫЕ МОНАСТЫРИ

прожил свои последние годы мифологический поэт Орфей, останки которого якобы покоятся в нише одного из каскадов ущелья. Монастырский ансамбль состоит из 2-х частей, вырубленных в скале на высоте 90-100 метров. Всего сохранилось 18 помещений, соединенных между собой лестницами, внутренними проходами, террасами и балконами. В особенности интересна церковь “Успения Божьей Матери”. Она достаточно просторна, стены оштукатурены. На том месте, где находилась церковь «Святого Николая», которая не сохранилась до наших дней, археологами были обнаружены две старинные иконы. На первой, с изображением Божьей Матери, обнаружена надпись старославянским шрифтом: «Эта святая икона появилась на скале в 1466 году от Рождества Христова в дни жизни епископа Дамиана, который жил в крепости Бессарабии. Я, епископ Дамиан, водрузил эту икону в церкви «Святого Иерарха Николая», что построил в скале, ниже крепости, в дни жизни дочери господина, хозяина крепости Кир – Штефан Тоадере Басараба, Марии, что осталась сиротой в возрасте 18 лет и стала хозяйкой крепости по наследству. Написал я, епископ Дамиан в возрасте 83 лет». Монастырь открыт для посещений ежедневно. Сахарна Точно не установлено, когда в селе Сахарна района Резина появился скальный монастырь. Предположительно ХII-ХV века. Места здесь красивейшие. Если спуститься от скального монастыря вниз по тропинке, то вы попадаете к водопаду с чистейшей водой. А близ скальной обители – мощный родник, считающийся целебным. У родника несколько лет назад построили купель. Богатые леса, скалы, чистая вода, - все это помогало монахам выжить. А помещения обители, размещенные в скале в ущелье, еще и были хорошо спрятаны от вражеских глаз деревьями. Таким образом, природа спасала монахов от преследований, а обитель от разорения. Монахи, открыв обитель в толще скал, пристроили к нему фасад-домик. Позже, в 1776-м, 1857-м и в 1992-м годах эта пристройка обновлялась. Монахи, жившие в скальном монастыре стали основателями наземной обители. На одной из скал есть след, оставленный, согласно легенде, Божьей Матерью. Там сегодня маленькая часовенка. Предание гласит, что монаху из пещеры-обители на одной из скал явился светящийся лик Богородицы. Дойдя до этой скалы, монахи обнаружили в камне след от ноги, знак, который они восприняли как божественную весть и свидетельство «божественной чистоты» этого места. Позже, в 1777 году, ближе к ущелью была воздвигнута новая деревянная церковь и основан монастырь «Святая Троица», один из самых посещаемых сегодня в Молдове. Сегодня скальный монастырь тоже действующий, правда, отшельников здесь нет, проводят только службы в каменной церкви. И туристы наведываются поглядеть на чудо. Распложен этот монастырь чуть поодаль от «наземного», где-то в полукилометре, а идти нужно по горной тропке, огороженной поручнями. Бутучень В селе Бутучень (район Орхей), которое входит в историко-культурный музейный комплекс Орхеюл Векь (Старый Орхей), находится уникальный монастырь в скале над рекой Реут. От стен в монастыре всегда веет холодом, и даже в жаркую погоду здесь прохладно. Не так давно

монастырь отреставрировали, установили поручни, деревянную дверь. В обители оборудовали церковь, и там всегда горят свечи и есть люди. Из церкви есть выход на уступ в скале, откуда открывается великолепный вид. Сегодня этот монастырь обитаем: там живет монах Ефим (до пострига его звали Николай Бабич), который следит за порядком в действующей в скалах церкви и отвечает на вопросы посетителей. Только в зимние холода ночевать он уходит в монастырь на горе. В каком веке появился этот скальный монастырь, - до сих пор идут споры среди ученых. Кто-то утверждает – в ХII, кто-то - в ХV. Обнаружен он был в 1821 году, когда жители Бутучень пробили в толще земли 20-метровый коридор и проникли в церковь. Тогда обитель ожила: над входом соорудили колокольню, которая и сегодня определяет месторасположение церкви внутри скалы. Неподалеку от этого скального монастыря, на том же берегу реки Реут, и тоже в отвесной скале, в пещере обнаружены следы храма, который некогда был здесь. Надпись на камне сообщает, что здесь был монастырь, сооруженный в 1675 году пыркэлабом (военный наместник) города Орхей Босием. Согласно другим источникам – молдавским грамотам, монастырь здесь существовал и раньше. Неподалеку от колокольни, что над скальным монастырем, располагается еще один монастырь, уже наземный. Стены Успенской церкви, построенной в ХIХ веке, выкрашены в приятный желтый цвет. А монахи с удовольствием рассказывают туристам об уникальном Старом Орхее. Жапка Скальный Жапский Вознесенский монастырь расположился на севере Молдовы в районе Флорешть (около 160 км от Кишинэу). По легенде, основоположником Жапского монастыря считается путешествовавший по Бессарабии иеромонах Иезекиль, выходец из Львова. Сочувствуя жителям Жапки, которые вследствие татарских набегов были лишены возможности построить обычную наземную церковь, монах внес предложение им сделать церковь прямо в скале, которая находилась бы наиболее близко к селению. С годами поблизости с церковью были высечены кельи, и к Иезекилю стала стекаться братия. Начиная от основания, в XVII в., строение монастыря весьма напоминало настоящее оборонительное сооружение. Первое упоминание о монастыре можно отнести к 1693 г., тогда монахи жили в пещерных кельях и отправляли богослужения в церкви, выдолбленной в скале. В 1770 г. монастырь расположился на том месте, где он находится и сегодня. В тот момент начинается возведение хозяйственных помещений и благоустройство монастыря. Было основано богатое книгохранилище. В начале XIX в. строятся каменные церкви. Самая значимая церковь монастыря перестраивалась несколько раз и на сегодняшний день здесь целых три алтаря – Вознесения Господня, Преображения и Святого Креста. Это единственный монастырь, который не закрывался в советские времена. А в скальной обители сегодня образована церковь. Но богослужения проводятся там редко, так как подняться на скалу можно только снизу от монастыря, а это достаточно тяжело для физически неподготовленного человека.

Drumul mănăstirilor

59


Churches Bisericile Церкви Chisinau Nativity of the Lord Cathedral Metropolitan of Bessarabia Gabriel Banulescu Bodoni suggested building of a magnificent cathedral in the centre of Chisinau. Thus, he dispatched a petition to the Tsar of Russia in the year 1817. The construction works were commenced on May 26th 1830, though. The project was elaborated by architect Abraham Melnikov. The cathedral was opened in 1840. The belfry in front of the cathedral was constructed the same period. At the night of December 23, 1962 the belfry was exploded. It was reconstructed in 1999. The cathedral is located at the Cathedral Park (Stefan cel Mare Boulevard). Catedrala Năşterea Domnului din Chişinău Iniţiativa de a ridica în centrul Chişinăului un locaş monumental a fost lansată încă de Mitropolitul Basarabiei Gavriil Bănulescu-Bodoni care la 1817 a expediat ţarului rus şi proiectul respectiv spre aprobare. Ce-i drept, lucrările de construcţie demarează abia la 26 mai 1830. Proiectul catedralei a fost elaborat de arhitectul Avram Melnikov. Locaşul este deschis în 1840. Tot atunci în faţa acestuia a fost edificat şi turnulclopotniţă. În noaptea spre 23 decembrie 1962 clopotniţa a fost aruncată în aer, aceasta fiind reconstruită în 1999. Ansamblul Catedralei Metropolitane este situat în Parcul Catedralei (bul. Ştefan cel Mare). Кишиневский Кафедральный Собор Рождества Христова Построить величественный храм в центре Кишинэу предложил еще митрополит Бессарабии Гавриил Бэнулеску-Бодони и в 1817 году отправил на утверждение российскому царю проект. Правда, работы по строительству Собора начались только 26 мая 1830 г. по проекту архитектора Авраама Мельникова, а открытие - в 1840 г. Тогда же перед собором возвели колокольню. В ночь на 23 декабря 1962 г. колокольню взорвали, заново построили в 1999 г. Соборный ансамбль расположен в Кафедральном парке (бул. Штефан чел Маре).

60 Drumul mănăstirilor

“The Nativity of the Virgin Mary” Church (Mazarache) This church is located in Chisinau at 3 Mazarache Street. This is one of the oldest buildings preserved in the capital (1752-1757). According to the legend, the envious persons submitted to the Turkish sultan in Bender information against sardar (military title) and treasurer Vasilie Mazarache. Mazarache could have been sentenced to death. Therefore, while taking departure to Bender, he vowed: should he come alive back to Chisinau, he would construct a church. Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (Biserica Mazarache) Locaşul din str. Mazarache 3 este considerat una dintre cele mai vechi construcţii păstrate în capitală fiind ridicat în 1752-1757. Legenda spune că un grup de invidioşi ar fi ticluit asupra serdarului (titlu militar) şi vistiernicului Vasile Mazarache un denunţ pe care l-au expediat către sultanul turc, la Bender. Din cauza acestui denunţ Mazarache chiar putea fi executat, astfel că pornindu-se la Bender, el a jurat: dacă revine la Chişinău în viaţă va zidi o biserică. Церковь «Рождения Богородицы» (Мазаракиевская) Эта церковь находится в Кишинэу на ул.Мазараке, 3, и является одной из самых древних построек, сохранившихся в столице (1752-1757гг.). Согласно легенде, завистники написали донос на сердара (воинский чин) и казначея Василия Мазараке турецкому султану в Бендеры. Из-за этого доноса Мазараке мог погибнуть. Поэтому, отправляясь в Бендеры, Мазараке поклялся, что если вернется в Кишинэу живым, построит церковь.


CHURCHES • BISERICILE • ЦЕРКВИ

“St. Pantaleon” Church This church is also referred to as Greek Church (placed in Chisinau, 44 Vlaicu Parcalab Street) as it was constructed in 1891 by the order and on funds of the brothers Ioan and Viktor Sinadino, the Greek subjects residing in Chisinau. The father of the Sinadino brothers and the son of Viktor Sinadino accomplished the functions of the mayor of the capital in various times. The architect of the church is Alexander Bernardazzi. Biserica „Sf. Pantelimon” Locaşul mai este numit şi biserică grecească (Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 44), or acesta a fost ctitorit la 1891 de către fraţii Ioan şi Victor Sinadino, chişinăuieni de origine gracă. Tatăl fraţilor Sinadino şi fiul lui Victor Sinadino au ajuns chiar să fie primari de Chişinău. Locaşul a fost zidit după proiectul arhitectului A. Bernardazzi. Церковь «Св. Пантелимона» Ее еще называют «греческой» церковью (находится в Кишинэу на ул. Влайку Пыркэлаб, 44), так как была построена в 1891 г по заказу и на средства братьев Иоана и Виктора Синадино, кишиневцев греческого происхождения. Отец братьев Синадино и сын Виктора Синадино были в разное время примарами Кишинэу (мэрами). Архитектор – А.Бернардацци.

“Saint Pious Theodora from Sihla” Church The Chapella under a women’s gymnasium was constructed in 1895, which functions as a church nowadays. It is located at the address: 20-A Pushkin Street. The architect of the Chapella is Alexander Bernardazzi. The Chapella was constructed on funds of Duchess Efrosynya Vyazemskaya (1835-1925), daughter of Teodor Krupensky, the head of noble Bessarabian family. Biserica „Sf. Cuvioasa Teodora de la Sihla” În 1895, în cadrul Gimnaziului de fete a fost construită o capelă. În prezent, în acest edificiu este situată о biserică (Chişinău, str. a. Puşkin 20-А). Autorul proiectului a fost arhitectul A. Bernardazzi. Banii pentru ridicarea capelei au fost donaţi de către principesa Efrosinia Veazemskaia (1835-1925), fiica lui Teodor Krupenski, unul dintre întemeietorii ramurii basarabene a unei familii distinse. Церковь «Св. Набожной Теодоры из Сихлы» В 1895 году при Женской гимназии в Кишинэу была построена капелла, которая сегодня и является церковью. Она расположена по адресу: ул.А.Пушкина, 20-А. Архитектор – А.Бернардацци. Капелла была возведена на средства княгини Ефросиньи Вяземской (1835-1925) дочери Теодора Крупенского, одного из основателей бессарабской ветви знатного рода.

Drumul mănăstirilor

61


CHURCHES • BISERICILE • ЦЕРКВИ

“St. Constantine and Elena” Church The church is placed at the address 6 Circului Street, Chisinau. It was constructed in 1777 on funds of boyar Constantine Riscanu. He was the landlord of Riscani settlement (modern Riscani sector of Chisinau). The church “St. Constantine and Elena” is one of the few religion institutions that were not closed in the soviet epoch. Already in 1990s a wooden icon wall with stone support was installed in the church elaborated by Roland Vieru. Biserica „Sf. Constantin şi Elena” Sfântul locaş a fost ctitorit la 1777 de către spătarul Constantin Râşcanu, pe moşia căruia se afla satul Râşcani (în prezent, pe locul acestuia se întinde sectorul Râşcani al capitalei). Biserica „Sf. Constantin şi Elena” s-a numărat printre puţinele care n-a fost închisă în perioada sovietică. Deja prin anii ’90, la biserică a fost instalat un iconostas din lemn (realizat de Roland Vieru) şi a fost construit un zid de piatră. Adresa locaşului – Chişinău, str. Circului 6. Церковь «Св. Константина и Елены» Адрес церкви – Кишинэу, ул. Чиркулуй, 6. Храм был возведен в 1777 году на средства спатара Константина Рышкану. Он был владельцем села Рышкань (современный микрорайон Кишинэу Рышкановка). Церковь Константина и Елены одна из немногих, которую не закрыли в советские времена. Уже в 1990-е в церкви был установлен деревянный иконостас с каменной стеной. Автор этой композиции – Роланд Виеру.

62 Drumul mănăstirilor

“St. Dumitru” Orhei Cathedral The cathedral of Orhei city was constructed in 1634-1640 by the order of the Ruler of the Principality of Moldova Vasilie Lupu. This is the only one monument of the reign of Lupu in Moldova that has survived till nowadays. The cathedral is located atop upon entry to the center of the city. This very cathedral is depicted in banknote of 5 lei. Catedrala „Sf. Dumitru”, Orhei Catedrala din oraşul Orhei a fost ridicată în anii 16341640 din porunca Domnitorului Vasile Lupu. Este unicul monument din perioada domniei lui Vasile Lupu care s-a păstrat până în zilele noastre. Locaşul a fost zidit pe un deal, la intrarea în partea centrală a urbei. De menţionat că imaginea acestei biserici este imprimată pe bancnotele cu valoarea de 5 lei. Кафедральный Собор «Св. Думитру» города Орхей Кафедральный Собор города Орхей был возведен в 1634-1640-х гг по распоряжению господаря Молдовы Василе Лупу. Это единственный памятник времен В.Лупу в Молдове, дошедший до наших дней. Собор построен на горе, при въезде в центральную часть города. Этот храм изображен на 5-леевой купюре.


CHURCHES • BISERICILE • ЦЕРКВИ

“Dormition of the Theotocos” Drochia Cathedral One of the greatest and the most outstanding cathedrals of Moldova—in Drochia town—was constructed in 1990. The project was elaborated by Pavel Vuluta. The inner frescoes—more than 3,000 sq.m. of area—were executed by famous painter from Bucharest Petre Achitenie, who has spent about 2 years for this creation. Drochia cathedral is the last work of this talented person. Prior to construction of the cathedral, Drochia saw no church at all. Catedrala „Adormirii Maicii Domnului”, Drochia Una dintre cele mai mari şi frumoase catedrale din Moldova, cea din Drochia, a fost edificată în 1990 după proiectul arhitectului Pavel Vuluţă. Frescele din interior – cca 3000 m2 au fost executate de cunoscutul pictor bucureştean Petre Achiţenie. Pentru a le zugrăvi maestrul a avut nevoie de cca 2 ani. De fapt, locaşul din Drochia a fost să fie ultima lucrare a acestui artist talentat. Vom nota că până la înălţarea catedralei, la Drochia nu exista nicio biserică. Кафедральный Собор «Успения Божьей Матери» города Дрокия Один из самых больших и красивых соборов Молдовы – в городе Дрокия – построили в 1990 году. Проект создал архитектор Павел Вулуцэ. А расписал храм изнутри, – а это около 3 тысяч квадратных метров площади, – известный художник из Бухареста Петре Акицение, который потратил на роспись около 2 лет. Собор в Дрокии стал последней работой этого талантливого человека. До строительства храма в Дрокии не было ни одной церкви.

The “Dormition of the Theotocos” Church, Causeni Some scientists believe that this church was constructed in XV-XVI centuries, while others allege that it appeared in XVII-XVIII centuries. The church is placed in Causeni town at Mateevici Street. Inside the church the unique frescoes in Byzantium style have been preserved. The entrance into the temple is lower than the ground level. According to one version, Turkish vizier Ali-Pasha ordered that the church should not surmount the fence around. There is another legend that the church should not raise higher that the apex of spears of a riding solder for Causani was one of the towns of the Golden Horde. In order to visit the church, one should make an advance reservation at Causeni Culture Department by the phone: (+373-243) 22-486. Biserica „Adormirii Maicii Domnului”, Căuşeni În opinia unor cercetători, locaşul ar fi fost construit în sec. XV-XVI, pe când alţii consideră că acesta ar fi fost zidit în sec. XVII-XVIII. În biserică s-au păstrat frescele de unicat executate în stil bizantin. Intrarea în locaş este situată mai jos de nivelul pământului. Potrivit unei versiuni, vizirul turc Ali-Paşa ar fi ordonat ca biserica să nu fie mai înaltă decât gardul care o împrejmuieşte. Circulă şi o legendă care spune că pe timpurile când Căuşeniul era unul dintre principale oraşe ale Hoardei de Aur, înălţimea unui aşezământ creştin nu putea fi mai mare decât cea a unui călăreţ cu suliţa în mână. Doritorii de a vizita biserica urmează să sune în prealabil la Direcţia Cultură a Consiliului Raional Căuşeni: (+373243) 22-486. Biserica este situată în oraşul Căuşeni pe strada Mateevici. Церковь «Успения Божьей Матери», город Кэушень Некоторые исследователи полагают, что эта церковь XV-XVI в.в., другие - что она возведена в XVII-XVIII вв. Месторасположение: город Кэушень, ул.Матеевич. В церкви сохранилась уникальная роспись, выполненная в византийских традициях. Вход в храм – ниже уровня земли. По одной из версий, турецкий визирь Али-паша приказал, чтобы церковь была не выше ограды, которая ее окружает. Еще существует легенда, что высота церкви не должна была превышать вершины копья, которое держит всадник, в то время, когда Кэушень был одним из главных городов Золотой Орды. Чтобы посетить церковь, нужно заранее позвонить по тел. управления культуры районного совета Кэушень: (+373-243) 22-486.

Drumul mănăstirilor

63


CHURCHES • BISERICILE • ЦЕРКВИ

“Intercession of the Theotokos” Church, Palanca “Intercession of the Theotokos” Church (Calaras district) was constructed in XIX century. Namely this church was the forerunner of dome wooden churches in Moldova. Its appearance suggests the traits of baroque. Just several years back the church was abandoned and stood dilapidated in the town cemetery, yet it has been restored and now it surmounts over the “living” museum—Centre of Folk Creation “Casa Parinteasca” (Parent’s House). The church is open for visitors. Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, Palanca Ridicată în sec. XIX biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Palanca (Călăraşi) a anticipat apariţia în Moldova a locaşurilor din lemn cu cupolă. În arhitectura bisericii se regăsesc elemente ale stilului baroc. Dacă acum câţiva ani locaşul de pe teritoriul cimitirului sătesc era părăsit acum acesta a fost renovat. Biserica care se înalţă falnic lângă un muzeu „viu”, Centrul de creaţie populară „Casa Părintească”, este deschisă pentru vizitatori. Церковь «Покрова Божьей Матери», село Паланка Покровская церковь села Паланка (район Кэлэраш) возведена в XIX веке. Именно эта церковь предварила появление в Молдове купольных деревянных храмов. В ее облике отмечаются черты барокко. Еще несколько лет назад полуразрушенная церковь была брошена на сельском кладбище, но ее восстановили, и теперь она возвышается возле «живого» музея – Центра народного творчества «Каса Пэринтяскэ» (Родительский дом). Сегодня церковь открыта для посещений.

64 Drumul mănăstirilor

Wooden church in Vorniceni Wooden church in Vorniceni village (Straseni district) was once the only one in the place. It was built in 1791. It was reconstructed in 1839, while the next restoration followed in 1970s. At present it is being revived. Since its construction a cemetery was formed around this unique wooden church, while the village sees another stone church. Biserica dE lemn din satul Vorniceni Pe timpuri, biserica de lemn din Vorniceni (raionul Străşeni) era unicul aşezământ de cult din aceste locuri. Zidit la 1791 locaşul a fost reconstruit în 1839 şi restaurat prin anii ’70 ai sec. XX. În prezent, aici sunt efectuate lucrări de renovare. Cu timpul, în jurul biserici de lemn a apărut un cimitir, iar în sat a fost ridicată altă biserică, din piatră. Деревянная церковь в селе Ворничень Деревянная церковь села Ворничень (район Стрэшень) была когда-то единственным храмом этого местечка. Она построена в 1791 году. В 1839-м ее перестроили, а затем реставрацию она пережила в 1970-х годах, в настоящее время ведутся работы по ее обновлению. Со времени строительства вокруг уникальной деревянной церкви образовалось кладбище, а в селе теперь есть и другой храм, каменный.


CHURCHES • BISERICILE • ЦЕРКВИ

Church in Cuhurestii de Sus This church was constructed in 1912 by outstanding architect Alexander Sciusev by the order of the Bogdans sisters, who owned Cuhuresti de Sus settlement (Floresti district). The uniqueness of the church is its monumental character and architectural design unusual for Moldova. It is constructed of stone of various colours which makes it absolutely original. A unique system of heating and aeration has been preserved and is used in the church. Inside the church by the entrance there is a fresco of the Bogdans sisters. One of the sisters – Eugenia – is buried in the underground crypt of the church, which is open for visitors of the church. Biserica din satul Cuhureştii de Sus Locaşul a fost ctitorit în 1912 de către surorile Bogdan pe moşia cărora era situat satul Cuhureştii de Sus (raionul Floreşti). Proiectul a fost realizat de către renumitul arhitect A. Şciusev. Biserica are o valoare de unicat graţie monumentalităţii sale şi a concepţiei arhitecturale inedite. Locaşul a fost zidit din piatră de diferite culori ceea ce-i imprimă un aspect unic în felul său. În biserică s-a mai păstrat şi chiar este funcţional un sistem neobişnuit de încălzire şi climatizare a aerului. În interiorul acesteia, deasupra intrării, a fost pictată o frescă ce le înfăţişează pe surorile Bogdan. Una dintre ele, Eugenia, a fost înhumată chiar în cavoul subteran al locaşului unde au voie să coboare şi vizitatorii bisericii.

“St. Nicolas” church, Horodiste The church was constructed in 1797. In 1849 it was reconstructed and then restored in 1970s. Recently the church has survived one more renovation and at present funeral services are carried out in the church as it is placed in the cemetery of Horodiste settlement (Calaras district). Biserica „Sf. Nicolae”, Horodişte Locaşul zidit la 1797 a fost reconstruit la 1849 fiind restaurat deja prin anii ’70 ai sec. XX. Recent, acesta a fost renovat din nou. În prezent, în biserică sunt oficiate slujbe de înmormântare şi de pomenire, or aceasta este situată în cimitirul din satul Horodişte (raionul Călăraşi). Церковь «Св. Николая», село Хородиште Возведена в 1797 году. В 1849-м ее перестраивали, а затем реставрировали уже в 1970-х годах. Недавно храм вновь пережил обновление, и сегодня в церкви проводят обряды отпевания и службы, так как она расположена на кладбище села Хородиште (район Кэлэраш).

Церковь села Кухурештий де Сус Эту церковь построил в 1912 году известный архитектор А.Щусев по заказу сестер Богдан, которые владели селом Кухурештий де Сус (район Флорешть). Уникальность церкви в ее монументальности и в необычном для Молдовы архитектурном решении. Она выложена из камня разного цвета, что придает ей неповторимый вид. В церкви сохранилась и действует оригинальная система отопления и кондиционирования воздуха. Внутри храма над входом написана фреска с изображением сестер Богдан. Одна из них – Евгения – похоронена в подземном склепе храма, куда можно пройти и посетителям церкви.

Drumul mănăstirilor

65


Monastic Route Drumul mănăstirilor Монастырская дорога «Călăraşi» Convent “Nativity of the Most Holy Theotokos”, Raciula Village of Raciula of Calarasi region. Tel.: (+ 373 244) 64-256, mob.: (+373) 792-94-266. Mănăstirea “Naşterea Maicii Domnului”, Răciula Satul Răciula, raionul Călăraşi. Tel.: (+ 373 244) 64-256, mob.: (+373) 792-94-266. Монастырь “Рождества Богородицы”, Рэчула Село Рэчула, район Кэлэраш. Тел.: (+ 373 244) 64-256, моб.: (+373) 792-94-266. Convent “St. Trinity”, Frumoasa Village of Frumoasa of Calarasi region. Tel.: (+373 244) 38-029, mob.: (+373) 796-70-171 Mănăstirea “Sf. Treime”, Frumoasa Satul Frumoasa, raionul Călăraşi Tel.: (+373 244) 38-029, mob.: (+373) 796-70-171 Монастырь “Св. Троицы», Фрумоаса Село Фрумоаса, район Кэлэраш. Тел.: (+373 244) 38-029, моб.: (+373) 796-70-171 Monastery “Dormition of the Theotokos”, Harbovat Village of Harbovat of Calarasi region. Tel.: (+373 244) 37-310, 37-260, mob.: (+373) 671-10001. Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Hârbovăţ Satul Hârbovăţ, raionul Călăraşi Tel.: (+373 244) 37-310, 37-260, mob.: (+373) 671-10001. Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Хырбовэц Село Хырбовэц, район Кэлэраш. Тел.: (+373 244) 37-310, 37-260, моб.: (+373) 67110-001. Monastery “Ascensio Christi”, Hârjauca Village of Hârjauca of Calarasi region. Tel.: (+373 244) 72-291, 72-302, mob.: (+373) 69094-196. Mănăstirea “Inălţarea Domnului”, Hârjauca Satul Hârjauca, raionul Călăraşi Tel.: (+373 244) 72-291, 72-302, mob.: (+373) 69094-196. Монастырь “Вознесения Господне», Хыржаука. Село Хыржаука, район Калараш. Тел.: (+373 244) 72-291, 72-302, моб.: (+373) 69094-196.

66 Drumul mănăstirilor

SIGHTS AND ATTRACTIONS CURIOZITĂŢI TURISTICE ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ “St. Nicolas” church, Horodiste The church was constructed in 1797. In 1849 it was reconstructed and then restored in 1970s. Recently the church has survived one more renovation and at present funeral services are carried out in the church as it is placed in the cemetery of Horodiste settlement (Calaras district). Biserica „Sf. Nicolae”, Horodişte Locaşul zidit la 1797 a fost reconstruit la 1849 fiind restaurat deja prin anii ’70 ai sec. XX. Recent, acesta a fost renovat din nou. În prezent, în biserică sunt oficiate slujbe de înmormântare şi de pomenire, or aceasta este situată în cimitirul din satul Horodişte (raionul Călăraşi). Церковь «Св. Николая», село Хородиште Возведена в 1797 году. В 1849-м ее перестраивали, а затем реставрировали уже в 1970-х годах. Недавно храм вновь пережил обновление, и сегодня в церкви проводят обряды отпевания и службы, так как она расположена на кладбище села Хородиште (район Кэлэраш). Casa Parinteasca Museum Village of Palanca of the Calarasi region. Tel.: (+373-244) 72-240, 73-175. E-mail: tpopa@mtc-cl.md Muzeul „Casa Părintească” (Centrul artizanal) Satul Palanca, raionul Călăraşi. Tel.: (+373-244) 72-240, 73-175. E-mail: tpopa@mtc-cl.md Музей «Casa Parinteasca» (центр народных промыслов) Село Паланка, район Кэлэраш. Тел.: (+373-244) 72-240, 73-175. E-mail: tpopa@mtc-cl.md Casa mierii (House of Honey) House of Honey of Stegarescu family is situated in the cloister area in village of Raciula (20 str. Sf. Maria) of Calarasi region, 63 km far from Chisinau. Tel.: (+373 244) 64-228, mob.: (+373) 671-218-62, 695-52-463. Casa mierii Pensiunea familiei Stegărescu este amplasata pe teritoriul mănăstirii „Sfânta Maria” din satul Răciula (str. Sf. Maria 20), raionul Călăraşi, la 63 km de Chişinău. Tel.: (+373 244) 64-228, mob.: (+373) 671-218-62, 695-52-463. „Casa mierii” (Дом меда) Хозяйство находится на территории монастыря в селе Рэчула (ул. Св. Марии, 20) района Кэлэраш на расстоянии 63 км от Кишинёва. Тел.: (+373 244) 64-228, моб.: (+373) 671-218-62, 695-52-463.


TOURS • RUTELE • МАРШРУТЫ

Drumul mănăstirilor

67


Monastic Route Drumul mănăstirilor Монастырская дорога „Ţipova-Saharna-Japca-Cuşelăuca-Dobruşa” Monastery “Dormition of the Theotokos” and the rocky monastery, Tipova Village of Tipova of Rezina region. Tel.: (+373 254) 31-255, 31-244, mob.: (+373) 79624-877. Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” şi mănăstirea rupestră, Ţipova Satul Ţipova, raionul Rezina. Tel.: (+373 254) 31-255, 31-244, mob.: (+373) 79624-877. Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы» и скальный монастырь, Ципова Село Ципова, район Резина. Тел.: (+373 254) 31-255, 31-244, моб.: (+373) 79624-877. Monastery “St. Trinity” and the rocky monastery, Saharna Village of Saharna of Rezina region Tel.: (+373 254) 78-500, mob.: (+373) 697-37-557, e-mail: contacts@manastirea-saharna.md, Web: www.manastirea-saharna.md. Mănăstirea “Sf. Treime” şi mănăstirea rupestră, Saharna Satul Saharna, raionul Rezina. Tel.: (+373 254) 78-500, mob.: (+373) 697-37-557, e-mail: contacts@manastirea-saharna.md, Web: www.manastirea-saharna.md. Монастырь «Святой Троицы» и скальный монастырь, Сахарна Село Сахарна, район Резина. Тел.: (+373 254) 78-500, моб.: (+373) 697-37-557, e-mail: contacts@manastirea-saharna.md, Web: www.manastirea-saharna.md. Convent “Ascensio Christi” and the rocky monastery, Japca Village of Japca of Floresti region. Tel.: (+373 250) 66-259. Mănăstirea “Inălţarea Domnului” şi mănăstirea rupestră, Japca Satul Japca, raionul Floreşti Tel.: (+373 250) 66-259. Монастырь “Вознесения Господне» и скальный монастырь, Жапка Село Жапка, район Флорешть. Тел.: (+373 250) 66-259. Convent “Dormition of the Theotokos”, Cuselauca Village of Cuselauca of Soldanesti region. Tel.: (+373 272) 74-647.

68 Drumul mănăstirilor

Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Cuşelăuca Satul Cuşelăuca, raionul Şoldăneşti Tel.: (+373 272) 74-647. Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Кушэлэука Село Кушэлэука, район Шолдэнешть. Тел.: (+373 272) 74-647. Monastery “St. Irh. Nicolae”, Dobrusa Village of Dobrusa of Soldanesti region. Tel.: (+373 272) 48-296, mob. (+373) 695-91-454. Mănăstirea “Sf. Irh. Nicolae”, Dobruşa Satul Dobruşa, raionul Şoldăneşti. Tel.: (+373 272) 48-296, mob. (+373) 695-91-454. Монастырь «Св. Ирх.Николае», Добруша Село Добруша, район Шолдэнешть. Тел.: (+373 272) 48-296, моб. (+373) 695-91-454.

SIGHTS AND ATTRACTIONS CURIOZITĂŢI TURISTICE ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Church in Cuhurestii de Sus The Church was built in 1912 by the project of architect Alexei Scusev. Location: Cuhurestii de Sus village of Floresti region. Biserica în Cuhureştii de Sus Biserica a fost construită în 1912 după proiectul arhitectului Alexei Şcusev. Este situată în satul Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti. Церковь в Кухурештий де Сус Церковь была построена в 1912 г. по проекту архитектора Алексея Щусева. Месторасположение: село Кухурештий де Сус района Флорешть. Cunicea Village Cunicea Village of Floresti region is very interesting old believer’s village. Satul Cunicea Satul Cunicea, raionul Floreşti, prezintă interes prin faptul că este o aşezare a creştinilor de rit vechi. Село Кунича Село Кунича района Флорешть – очень интересное старообрядческое село. Rabnita Town Catholic church. Oraşul Râbniţa Biserica Catolică. Город Рыбница Католическая церковь.


TOURS • RUTELE • МАРШРУТЫ

Drumul mănăstirilor

69


Monastic ROUTE Drumul mănăstirilor Монастырская дорога

“Curchi-Cosăuţi-Rudi-Călărăşeuca” Monastery “Nativity of the Most Holy Theotokos”, Curchi Village of Curchi of Orhei region. Tel/fax: (+373 235) 33-333, fax: (+373 235) 54-642, mob.: (+373) 691-44-329. Mănăstirea “Naşterea Maicii Domnului”, Curchi Satul Curchi, raionul Orhei. Tel/fax: (+373 235) 33-333, fax: (+373 235) 54-642, mob.: (+373) 691-44-329. Монастырь “Рождества Богородицы”, Курки Село Курки, район Орхей. Тел/факс: (+373 235) 33-333, факс: (+373 235) 54-642, моб.: (+373) 691-44-329. Monastery “Theotokos”, Cosauti Village of Cosauti of Soroca region. Tel.: (+373 230) 26-368, mob.: (+373) 691-31-116. Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului”, Cosăuţi Satul Cosăuţi, raionul Soroca. Tel.: (+373 230) 26-368, mob.: (+373) 691-31-116. Монастырь «Божьей Матери», Косэуць Село Косэуць, район Сорока. Тел.: (+373 230) 26-368, моб.: (+373) 691-31-116. Convent “St. Trinity”, Rudi Village of Rudi of Soroca region. Tel.: (+373 251) 93-544, mob.: (+373) 671-93-544. Mănăstirea “Sf. Treime”, Rudi Satul Rudi, raionul Soroca. Tel.: (+373 251) 93-544, mob.: (+373) 671-93-544. Монастырь «Св. Троицы», Рудь Село Рудь, район Сорока. Тел.: (+373 251) 93-544, моб.: (+373) 671-93-544. Convent “Dormition of the Theotokos”, Calaraseuca Village of Calaraseuca of Ocnita region. Tel.: (+373 271) 62-201, mob.: (+373) 692-40-124. Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Călărăşeuca Satul Călărăşeuca, raionul Ocniţa. Tel.: (+373 271) 62-201, mob.: (+373) 692-40-124. Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Кэлэрэшеука Село Кэлэрэшеука, район Окница. Тел.: (+373 271) 62-201, моб.: (+373) 692-40-124. SIGHTS AND ATTRACTIONS CURIOZITĂŢI TURISTICE ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Soroca Fortress It was built in 1542-1546 by Gospodar Petru Rares in the place, where the wooden fortress was before. Location: Petru Rares street, Soroca Town. Cetatea Soroca A fost construită în 1542-1546 în timpul domniei lui Petru Rareş pe locul unde înainte a fost cetatea de lemn. Se află în or. Soroca Крепость Сорока Была построена в 1542-1546 гг. господарем

70 Drumul mănăstirilor

Петру Рарешем на месте деревянной крепости. Месторасположение: город Сорока. Soroca Region Museum Town of Soroca, 68 Independentei street. Tel.: (+373-230) 2-22-64. Muzeul raionului Soroca Oraşul Soroca, str. Independenţei 68. Lucrează zilnic între 9.00 şi 16.00, în afară de sâmbătă şi duminică. Tel.: (+373-230) 2-22-64. Музей Сорокского района Город Сорока, ул. Индепенденцей, 68. Работает ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья. Тел.: (+373-230) 2-22-64. Thanksgiving Candle (Badea Mior) It was built in 2004 y. on the top of the rock. The author of this monument is Ion Pascal. The Candle is 30 m high. Location: Soroca Town. Lumânarea Recunoştinţei (Badea Mior) A fost construită în 2004 vârful unei stânci. Autorul acestui monument este Ion Pascal. Are o înălţime de 30 m. Se află în oraşul Soroca. Свеча Благодарения (Badea Mior) Построена в 2004 году на вершине скалы. Автор проекта – Ион Паскал. Высота Свечи – 30 м. Месторасположение: город Сорока. Pocrovca Village Cunicea Village of Donduseni region is a very interesting old believer’s village. Satul Pocrovca Satul Pocrovca, raionul Donduşeni, prezintă interes prin faptul că este o aşezare a creştinilor de rit vechi. Село Покровка Село Покровка района Донюшень – очень интересное старообрядческое село. The wooden old church in Tatarauca Veche This church is the monument of wooden architecture of the end of XIX – beginning of XX centuries. Location: Tatarauca Veche village of Soroca region. Biserica veche de lemn din Tătărăuca Veche Biserica este un monument de arhitectura de lemn de la sfârşitului sec. XIX – începutul sec.XX. Este situată în satul Tătărăuca Veche, raionul Soroca. Деревянная старая церковь в Татарэука Веке Церковь – памятник деревянного зодчества конца XIX – начала XX веков. Месторасположение: село Татарэука Веке района Сорока. The geodesic “Struve Arch”, the monument The arch is included into the UNESCO World Culture Heritage List. Location: near Rudi village of Soroca region. Obiectul geodezic “Arcul Struve”, monumentul A fost inclus în patrimoniul cultural mondial UNESCO. Este situat în vecinătatea satului Rudi, raionul Soroca. Геодезическая Дуга Струве, памятник Этот объект внесен в списки Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Месторасположение: близ села Рудь района Сорока.


TOURS • RUTELE • МАРШРУТЫ

Drumul mănăstirilor

71


Monastic RoUTE Drumul mănăstirilor Монастырская дорога “Suruceni-Condriţa-Căpriana-Hâncu-Vărzăreşti” Convent “St. Gr. Mr. Gheorghe”, Suruceni Village of Suruceni of Ialoveni region. Tel.: (+373 268) 33-262, mob: (+373) 691-89-146. Mănăstirea “Sf. M. Mc. Gheorghe”, Suruceni Satul Suruceni, raionul Ialoveni Tel.: (+373 268) 33-262, mob: (+373) 691-89-146. Монастырь “Св. В.Мк. Георге», Суручень Село Суручень, район Яловень. Тел.: (+373 268) 33-262, моб: (+373) 691-89-146. Monastery “St. Irh.Nicolae”, Condrita Village of Condrita of Chisinau municipality. Tel.: (+373 22) 79-77-77, mob.: (+373) 691-11-895. Mănăstirea “Sf. Irh. Nicolae”, Condriţa Satul Condriţa, mun. Chişinău Tel.: (+373 22) 79-77-77, mob.: (+373) 691-11-895. Монастырь «Св. Ирх. Николая», Кондрица Село Кондрица, муниципий Кишинэу. Тел.: (+373 22) 79-77-77, моб.: (+373) 691-11-895. Monastery “Dormition of the Theotokos”, Capriana Village of Capriana of Straseni region. Tel.: (+373 237) 68-465, 68-336, mob.: (+373) 692-92054, fax: (+373 237) 68-440. Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Căpriana Satul Căpriana, raionul Străşeni. Tel.: (+373 237) 68-465, 68-336, mob.: (+373) 692-92054, fax: (+373 237) 68-440. Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Кэприяна Село Кэприяна, район Стрэшень. Тел.: (+373 237) 68-465, 68-336, моб.: (+373) 692-92054, факс: (+373 237) 68-440. Convent “St. Piet. Parascheva”, Hancu Village of Bursuc of Nisporeni region. Tel.: (+373 264) 93-008, 92-849, mob.: (+373) 69140-149. Mănăstirea “Sf. Cuv. Parascheva”, Hâncu Satul Bursuc, raionul Nisporeni Tel.: (+373 264) 93-008, 92-849, mob.: (+373) 69140-149. Монастырь “Св. Бл. Параскевы», Хынку Село Бурсук, район Ниспорень. Тел.: (+373 264) 93-008, 92-849, моб.: (+373) 69140-149. Convent “St. Gr. Mr. Dumitru ”, Varzaresti Village of Varzaresti of Nisporeni region. Tel.: (+373 264) 23-900. Mănăstirea “Sf. M. Mc. Dumitru ”, Vărzăreşti

72 Drumul mănăstirilor

Satul Vărzăreşti, raionul Nisporeni. Tel.: (+373 264) 23-900.

Монастырь «Св. В.Мк. Думитру», Вэрзэрешть Село Вэрзэрешть, район Ниспорень. Тел.: (+373 264) 23-900.

SIGHTS AND ATTRACTIONS CURIOZITĂŢI TURISTICE ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Ralli Family’s House Museum Village of Dolna of the Straseni region. It works every day from 10 A.M. till 4 P.M. except Monday. Tel.: (+373-22) 29-26-85. Muzeul-conac al familiei Ralli Satul Dolna, raionul Străşeni. Lucrează zilnic între 10.00 şi 16.00, în afară de luni. Tel.: (+373-22) 29-26-85. Музей-усадьба семьи Ралли Cело Долна, район Стрэшeнь. Работает ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме понедельника. Тел.: (+373-22) 29-26-85. Wooden church in Vorniceni Wooden church in Vorniceni village (Straseni district) was built in 1791. It was reconstructed in 1839, while the next restoration followed in 1970s. At present it is being revived. Biserica din lemn din satul Vorniceni Biserica din lemn din Vorniceni (raionul Străşeni) a fost zidită la 1791. Ea a fost reconstruită în 1839 şi restaurată prin anii ’70 ai sec. XX. În prezent, aici sunt efectuate lucrări de renovare. Деревянная церковь в селе Ворничень Деревянная церковь села Ворничень (район Стрэшень) была построена в 1791 году. В 1839-м ее перестроили, а затем реставрацию она пережила в 1970-х годах, в настоящее время ведутся работы по ее обновлению.


TOURS • RUTELE • МАРШРУТЫ

Drumul mănăstirilor

73


CLOISTERS OF MOLDOVA

MĂNĂSTIRI МОНАСТЫРИ

55 Orthodox Sacred Cloisters are opened in Moldova as of yet: 22 monasteries and 6 cloisters for monks, 24 monasteries and 2 cloisters for nuns, and 1 monastery for Old-Believers. The territories of present-day Moldova have been historically attracting people of faith who believed this land to be consecrated. To the turn of XVIII century the country saw more than 30 monasteries and cloisters opened. Every cloister has a proper history that can reveal multiple captivating events. All the cloisters are located in the most picturesque places of Moldova, in deep forests or onto mount slopes, by cascades of lakes or rivers, inside canyons next to waterfalls, onto mount summits and even in the heart of villages and towns. The first monasteries in Moldova were carved inside rocky mountains. One of the oldest on-land cloisters to have survived till nowadays is Varzaresti Monastery (Varzaresti settlement, Nisporeni district). While, the forerunners of monastic live in this country are Capriana Monastery (Capriana settlement, Straseni district), Hancu Convent (Bursuc settlement, Nisporeni district), Japca Convent (Japca settlement, Floresti district) and many others. Distinctively beautiful are Curchi Monastery (Curchi settlement, Orhei district), Calarasovca Convent (Calarasovca settlement, Ocnita district), Noul Neamti Monastery (Chitcani settlement, Slobozia district, Transnistria), Rudi Convent (Rudi settlement, Soroca district), Suruceni Convent (Suruceni settlement, Ialoveni district). Four cloisters of Calarasi district form a cross to be marked from the height of bird’s flight: Harjauca, Frumoasa, Hirboveti, Raciula. As a rule, visitors are eager to sightsee all four cloisters at a time. Saharna Monastery (Rezina district) is often visited by people in hope to heal themselves: a unique mountain spring is hosted by the place. Besides the cloister, in Saharna one may sightsee a waterfall, a cloister carved in a rock and ancient monuments of archaeology. Cloisters-villages are of interest either: cells of monks are placed in village houses in contrast to usual separate premises especially constructed for residence. For example, Raciula Convent (Raciula settlement, Calarasi district) or Hirova Convent (Nicolaevca settlement, Orhei district), where the roofs of houses are constructed of cane by old Moldovan tradition. In 1950s-1960s the cloisters of Moldova were liquidated. The only survivor was Japca Convent. To the turn to 1990s monastic life was revived. Monastic gates are always open: for both people of faith and visitors interested in the past and present days of Moldova.

74 Drumul mănăstirilor

Pe teritoriul Moldovei funcţionează 55 de locaşuri sfinte creştin-ortodoxe: 22 mănăstriri şi 6 schituri pentru bărbaţi, 24 de mănăstiri şi 2 schituri de maici, o mănăstiire de rit vechi. Din cele mai vechi timpuri, teritoriul actualei Moldove îi atrăgea pe credincioşi, care considerau acest pământ drept unul sfânt. Spre sfârşitul secolului XVIII aici funcţionau mai bine de 30 de mănăstiri şi schituri. Fiecare locaş îşi are istoria sa, captivantă şi bogată în evenimente. Toate mănăstirile sunt amplasate în cele mai pitoreşti locuri ale Moldovei, în păduri dese sau printre stânci, în preajma unor cascade, râuri, peşteri, pe vârfuri de dealuri, ba chiar şi în mijlocul unor sate şi oraşe. Primele aşezăminte sfinte pe teritoriul Moldovei au fost mănăstirile rupestre. Una dintre cele mai vechi mănăstiri terestre, care s-a păstrat până în zilele noastre, este mănăstirea Vărzăreşti (satul Vărăzăreşti, raionul Nisporeni). Printre primele mănăstiri fondate în Moldova sunt, de asemenea, Căpriana (satul Căpriana, raionul Strășeni), Hâncu (satul Bursuc, raionul Nisporeni), Japca (satul Japca, raionul Floreşti) şi altele. Sunt neobişnuit de frumoase mănăstirile Curchi (satul Curchi, raionul Orhei), Călărăşeuca (satul Călărăşeuca, raionul Ocniţa), Noul Neamţ (satul Chițcani, raionul Slobozia), Rudi (satul Rudi, raionul Soroca), Suruceni (satul Suruceni, raionul Ialoveni). Patru mănăstiri din raionul Călăraşi - Hârjauca, Frumoasa, Hârbovăţ, Răciula - sunt amplasate astfel, încât formează o cruce. De regulă, oaspeţii vizitează toate aceste patru aşezăminte. La mănăstirea Saharna (raionul Rezina), multă lume vine cu speranţa de a se tămădui: aici se află un izvor de munte considerat făcător de minuni. În afară de mănăstire, la Saharna există o cascadă, o mănăstire rupestră şi vechi monumente arheologice. Merită atenţie şi mănăstirile-sat: chiliile monahilor sunt amplasate nu în clădiri special construite, ci în casele din sat. Aşa sunt, de exemplu, mănăstirile Răciula (satul Răciula, raionul Călăraşi) şi Hirova (satul Neculăieuca, raionul Orhei), unde acoperişurile caselor sunt în mod tradiţional acoperite cu stuf.

На территории Молдовы сегодня действует 55 православных святых обители: 22 мужских монастыря и 6 скитов, 24 женских монастыря и 2 скита, 1 старообрядческий монастырь. Так сложилось издревле: территория современной Молдовы влекла верующих людей, которые считали эту землю святой. К концу XVIII века здесь насчитывалось более 30 монастырей и скитов. У каждой обители – своя история, интересная и богатая событиями. И все монастыри расположены в красивейших местах Молдовы, в богатых лесах или на скалах, у каскада озер или у рек, в ущельях возле водопадов, на вершинах гор и даже в центре сел и городов. Первыми на территории Молдовы появились скальные монастыри. А один из самых древнейших наземных из сохранившихся монастырей - Вэрзэрештский (село Вэрзэрешть, район Ниспорень). Также к первым, основанным на этой земле монастырям, относятся Кэприянский (село Кэприяна, район Стрэшень), Хынку (село Бурсук, район Ниспорень), Жапка (село Жапка, район Флорешть) и многие другие. Необычайно красив монастырь Курки (село Курки, район Орхей), Кэлэрэшеука (село Кэлэрэшеука, район Окница), НовоНямецкий (село Кицканы, район Слобозия, Приднестровье), Рудь (село Рудь, район Сорока), Сурученский (село Суручены, район Яловень). Четыре монастыря район Кэлэраш, если посмотреть по карте их расположение, образуют крест: Хыржаука, Фрумоаса, Хырбовец, Рэчула. Как правило, гости посещают сразу все четыре эти монастыря. В монастырь Сахарна (район Резина) часто приезжают люди в надежде на исцеление: здесь расположен удивительный горный родник. Кроме этой обители, в Сахарне есть водопад, скальный монастырь и древние археологические памятники. Интересны и монастыри-села: кельи монахов расположены не в специально построенных зданиях, а в сельских домах. Например, монастырь Рэчула (село Рэчула, район Кэлэраш) или Хирова (село Николаевка, район Орхей), в котором крыши домов по старой молдавской традиции делают из тросника. В 1950-е-1960-е годы монастыри Молдовы, кроме женской обители Жапка, были закрыты. В начале 1990-х монастырская жизнь стала восстанавливаться. В монастырях всегда открыты ворота: и для верующих, и для гостей, интересующихся прошлым и настоящим Молдовы.


CLOISTERS

MONASTERIES MĂNĂSTIRI DE CĂLUGĂRI МУЖСКИЕ МОНАСТЫРИ Monastery “St. Irh.Nicolae”, Condrita Village of Condrita of Chisinau municipality. Tel.: (+373 22) 79-77-77, mob.: (+373) 691-11-895. Mănăstirea “Sf. Irh. Nicolae”, Condriţa Satul Condriţa, mun. Chişinău Tel.: (+373 22) 79-77-77, mob.: (+373) 691-11-895. Монастырь «Св. Ирх. Николая», Кондрица Село Кондрица, муниципий Кишинэу. Тел.: (+373 22) 79-77-77, моб.: (+373) 691-11-895. Monastery “Dormition of the Theotokos”, Capriana Village of Capriana of Straseni region. Tel.: (+373 237) 68-465, 68-336, mob.: (+373) 69292-054, fax: (+373 237) 68-440. Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Căpriana Satul Căpriana, raionul Străşeni. Tel.: (+373 237) 68-465, 68-336, mob.: (+373) 69292-054, fax: (+373 237) 68-440. Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Кэприяна Село Кэприяна, район Стрэшэнь. Тел.: (+373 237) 68-465, 68-336, моб.: (+373) 69292-054, факс: (+373 237) 68-440. Monastery “Sf. Arh. Michael and Gabriel”, Chistelnita Village of Chistelnita of Telenesti region. Tel.: (+373 258) 78-203, mob.: (+373) 692-68-302. Mănăstirea “Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, Chiştelniţa Satul Chiștelnița, raionul Teleneşti. Tel.: (+373 258) 78-203, mob.: (+373) 692-68-302. Монастырь «Св. Арх. Михаила и Гавриила», Киштелница Село Киштелница, район Теленешть. Тел.: (+373 258) 78-203, моб.: (+373) 692-68-302. Monastery “Ascensio Christi”, Noul Neamt Village of Chitcani of Slobozia region, Transnistria. Tel.mob.: (+373) 691-55-271. Mănăstirea “Inălţarea Domnului”, Noul Neamţ Satul Chiţcani, raionul Slobozia, Transnistria. Tel. mob.: (+373) 691-55-271. Монастырь “Вознесения Господне», Ноул Нямц Село Кицкань, район Слобозия, Приднестровье. Тел. моб.: (+373) 691-55-271. Monastery “Theotokos”, Cosauti Village of Cosauti of Soroca region. Tel.: (+373 230) 26-368, mob.: (+373) 691-31-116. Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului”, Cosăuţi Satul Cosăuţi, raionul Soroca. Tel.: (+373 230) 26-368, mob.: (+373) 691-31-116. Монастырь «Божьей Матери», Косэуць Село Косэуць, район Сорока. Тел.: (+373 230) 26-368, моб.: (+373) 691-31-116. Monastery “Nativity of the Most Holy Theotokos”, Curchi Village of Curchi of Orhei region. Tel/fax: (+373 235) 33-333, fax: (+373 235) 54642, mob.: (+373) 691-44-329.

MĂNĂSTIRI

МОНАСТЫРИ

Mănăstirea “Naşterea Maicii Domnului”, Curchi Satul Curchi, raionul Orhei. Tel./fax: (+373 235) 33-333, fax: (+373 235) 54-642, mob.: (+373) 691-44-329. Монастырь “Рождества Богородицы”, Курки Село Курки, район Орхей. Тел./факс: (+373 235) 33-333, факс: (+373 235) 54-642, моб.: (+373) 691-44-329. Monastery “St. Irh. Nicolae”, Dobrusa Village of Dobrusa of Soldanesti region. Tel.: (+373 272) 48-296, mob. (+373) 695-91-454. Mănăstirea “Sf. Irh. Nicolae”, Dobruşa Satul Dobruşa, raionul Şoldăneşti. Tel.: (+373 272) 48-296, mob. (+373) 695-91-454. Монастырь «Св. Ирх.Николае», Добруша Село Добруша, район Шолданешть. Тел.: (+373 272) 48-296, моб. (+373) 695-91-454. Monastery “Dormition of the Theotokos”, Harbovat Village of Harbovat of Calarasi region. Tel.: (+373 244) 37-310, 37-260, mob.: (+373) 67110-001. Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Hârbovăţ Satul Hârbovăţ, raionul Călăraşi Tel.: (+373 244) 37-310, 37-260, mob.: (+373) 67110-001. Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Хырбовец Село Хырбовец, район Кэлэраш. Тел.: (+373 244) 37-310, 37-260, моб.: (+373) 67110-001. Monastery “Ascensio Christi”, Harjauca Village of Harjauca of Calarasi region. Tel.: (+373 244) 72-291, 72-302, mob.: (+373) 69094-196. Mănăstirea “Inălţarea Domnului”, Hârjauca Satul Hârjauca, raionul Călăraşi Tel.: (+373 244) 72-291, 72-302, mob.: (+373) 69094-196. Монастырь “Вознесения Господне», Хыржаука Село Хыржаука, район Калараш. Тел.: (+373 244) 72-291, 72-302, моб.: (+373) 69094-196. Monastery “St. Pr. Vladimir”, Horesti Village of Horesti of Ialoveni region. Tel. mob.: (+373) 696-06-888. Mănăstirea “Sf. Kn. Vladimir”, Horeşti Satul Horeşti, raionul Ialoveni. Tel. mob.: (+373) 696-06-888. Монастырь «Св. Кн. Владимира», Хорешть Село Хорешть, район Яловень. Тел. моб.: (+373) 696-06-888. Monastery “Icon of Mother of God “All Who Sorrow”, Inundeni Village of Inundeni of Soroca region. Tel.: (+373) 695-56-536. Mănăstirea “Icoana Maicii Domnului “Tuturor Scârbiţilor”, Inundeni Satul Inundeni, raionul Soroca. Tel.: (+373) 695-56-536. Drumul mănăstirilor

75


CLOISTERS

MĂNĂSTIRI

МОНАСТЫРИ

Монастырь “Иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих», Инундень Село Инундень, район Сорока. Тел.: (+373) 695-56-536. Monastery “St. Prophet Ilie”, Nicoreni Village of Nicoreni of Drochia region. Tel.: (+373 252) 37-571, mob.: (+373) 691-16-714. Mănăstirea “Sf. Prooroc Ilie”, Nicoreni Satul Nicoreni, raionul Drochia. Tel.: (+373 252) 37-571, mob.: (+373) 691-16-714. Монастырь “Св.Пророка Илие”, Никорень Село Никорень, район Дрокия. Тел.: (+373 252) 37-571, моб.: (+373) 691-16-714. Monastery “St. Trinity”, Saharna Village of Saharna of Rezina region Tel.: (+373 254) 78-500, mob.: (+373) 697-37-557, e-mail: contacts@manastirea-saharna.md, Web: www.manastirea-saharna.md. Mănăstirea “Sf. Treime”, Saharna Satul Saharna, raionul Rezina. Tel.: (+373 254) 78-500, mob.: (+373) 697-37-557, e-mail: contacts@manastirea-saharna.md, Web: www.manastirea-saharna.md. Монастырь «Святой Троицы», Сахарна Село Сахарна, район Резина. Тел.: (+373 254) 78-500, моб.: (+373) 697-37-557, e-mail: contacts@manastirea-saharna.md, Web: www.manastirea-saharna.md. Monastery “St. Gr. Mr. Iacov Persul”, Siret Village of Siret of Straseni region. Tel.: (+373 237) 71-705. Mănăstirea “Sf. M. Mc. Iacov Persul ”, Sireţ Satul Sireţ, raionul Străşeni. Tel.: (+373 237) 71-705. Монастырь “Св. В. Мк. Иакова Персул», Сирец Село Сирец, район Стрэшень. Тел.: (+373 237) 71-705. Monastery “Dormition of the Theotokos”, Tiganesti Village of Tiganesti of Straseni region. Tel.: (+373 237) 93-588, mob.: (+373) 690-56-437. Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Ţigăneşti Satul Ţigăneşti, raionul Străşeni. Tel.: (+373 237) 93-588, mob.: (+373) 690-56-437. Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Цигэнешть Село Цигэнешть, район Стрэшень. Тел.: (+373 237) 93-588, моб.: (+373) 690-56-437. Monastery “Dormition of the Theotokos”, Tipova Village of Tipova of Rezina region. Tel.: (+373 254) 31-255, 31-244, mob.: (+373) 79624-877. Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Ţipova Satul Ţipova, raionul Rezina. Tel.: (+373 254) 31-255, 31-244, mob.: (+373) 79624-877. Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Ципова

76 Drumul mănăstirilor

Село Ципова, район Резина. Тел.: (+373 254) 31-255, 31-244, моб.: (+373) 79624-877. Monastery “Mother of God “All Who Sorrow”, Veverita Village of Veverita of Ungheni region. Tel.: (+373 236) 93-188, mob.: (+373) 693-53-388. Mănăstirea “Maica Domnului Tuturor Scârbiţilor”, Veveriţa Satul Veveriţa, raionul Ungheni Tel.: (+373 236) 93-188, mob.: (+373) 693-53-388. Монастырь «Божьей Матери Всех Скорбящих», Веверица Село Веверица, район Унгень. Тел.: (+373 236) 93-188, моб.: (+373) 693-53-388. Monastery “St. John the Baptizer”, Calagur Village of Calagur of Rabnita region, Transnistria. Tel.: (+016-00-373-555) 58-696, mob.: (+373) 777-88-909. Mănăstirea “Sf. Ioan Botezătorul”, Calagur Satul Calagur, raionul Râbniţa, Transnistria. Tel.: (+016-00-373-555) 58-696, mob.: (+373) 777-88-909. Монастырь “Св. Иоана Ботезэторула», Калагур Село Калагур, район Рыбница, Приднестровье. Тел.: (+016-00-373-555) 58-696, моб.: (+373) 777-88-909. Monastery “Dormition of the Theotokos”, Cociulia Village of Cociulia of Cantemir region. Tel.: (+373 273) 65-630. Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Cociulia Satul Cociulia, raionul Cantemir. Tel.: (+373 273) 65-630. Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Кочуля Село Кочуля, район Кантемир. Tel.: (+373 273) 65-630. Monastery «St. Gr. Mr. Gheorghe”, Zloti Village of Zloti of Cimislia region. Tel.: (+373 241) 23-370, mob.: (+373) 704-19-926, 671-22-720. Mănăstirea “Sf. M.Mc. Gheorghe”, Zloţi Satul Zloţi, raionul Cimişlia. Tel.: (+373 241) 23-370, mob.: (+373) 704-19-926, 671-22-720. Монастырь «Св. В.Мк. Георге», Злоць Село Злоць, район Чимишлия. Тел.: (+373 241) 23-370, моб.: (+373) 704-19-926, 671-22-720. Monastery “The Nativity of Christ”, Zabriceni Village of Zabriceni of Edinet region. Tel.: (+373 246) 51-761, mob.: (+373) 794-19-944. Mănăstirea “Naşterea Domnului”, Zăbriceni Satul Zăbriceni, raionul Edineţ. Tel.: (+373 246) 51-761, mob.: (+373) 794-19-944.


CLOISTERS

Монастырь «Рождества Христова», Зэбричень Село Зэбричень, район Единец. Тел.: (+373 246) 51-761, моб.: (+373) 794-19-944. Monastery “St. Aps. Peter and Paul”, Bocancea Village of Bocancea-Schit of Sangerei region. Tel.: (+373 262) 43-222. Mănăstirea “Sf. App. Petru si Pavel”, Bocancea Satul Bocancea-Schit, raionul Sângerei. Tel.: (+373 262) 43-222. Монастырь «Св. Ап. Петра и Павла», Боканча Село Боканча-Скит, район Сынжерей. Тел.: (+373 262) 43-222. SKETES (MALE) SCHITURI DE CĂLUGĂRI СКИТЫ МУЖСКИЕ Skete “Theotokos”, Banestii-Noi Village of Banestii-Noi of Telenesti region. Tel.: (+373 258) 57-409. Schitul “Acoperământul Maicii Domnului”, Băneştii-Noi Satul Băneştii-Noi, raionul Teleneşti. Tel.: (+373 258) 57-409. Скит «Божьей Матери», Бэнештий-Ной Село Бэнештий-Ной, район Теленешть. Тел.: (+373 258) 57-409. Skete “Dormition of the Theotokos”, Butuceni Village of Butuceni of Orhei region. Tel.: (+373 235) 34-242. Schitul ”Adormirea Maicii Domnului”, Butuceni Satul Butuceni, raionul Orhei Tel.: (+373 235) 34-242. Скит «Успения Пресвятой Богородицы», Бутучень Село Бутучень, район Орхей. Тел.: (+373 235) 34-242. Skete “St. Gr. Mr. Gheorghe”, Chirilovca Village of Chirilovca of Floresti region. Tel.: (+373 250) 43-505, mob.: (+373) 691-56-059 Schitul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, Chirilovca Satul Chirilovca, raionul Floreşti Tel.: (+373 250) 43-505, mob.: (+373) 691-56-059 Скит “Св. В.Мк. Георге», Кириловка Село Кириловка, район Флорешть. Тел.: (+373 250) 43-505, моб.: (+373) 691-56-059 Skete “St. Mr. Dorimedont and Vichentie”, Chitcani Village of Chitcani of Slobozia region, Transnistria. Tel.: (+1600-373-533) 65-588, mob.: (+373) 79490-193. Schitul “Sf. Mcc. Dorimedont şi Vichentie”, Chiţcani Satul Chiţcani, raionul Slobozia, Transnistria. Tel.: (+1600-373-533) 65-588, mob.: (+373) 79490-193. Скит “Св. В.Мк. Дормидонта и Викентие», Кицкань Село Кицкань, район Слобозия, Приднестровье. Тел.: (+1600-373-533) 65-588, моб.: (+373) 79490-193.

MĂNĂSTIRI

МОНАСТЫРИ

Skete “St. Gr. Mr. Dumitru”, Izvoare Village of Izvoare of Falesti region. Tel.: (+373 259) 65-305. Schitul “Sf. M. Mc. Dumitru”, Izvoare Satul Izvoare, raionul Făleşti Tel.: (+373 259) 65-305. Скит «Св. В.Мк. Думитру», Извоаре Село Извоаре, район Фалешть. Тел.: (+373 259) 65-305. Skete “St. Pr. Vladimir”, Rediul de Jos Village of Rediul de Jos of Falesti region. Schitul “Sf. Kn. Vladimir”, Rediul de Jos Satul Rediul de Jos, raionul Făleşti. Скит «Св. Кн. Владимира», Редюл де Жос Село Редюл де Жос, район Фэлешть. CONVENTS MĂNĂSTIRI DE CĂLUGĂRIŢE ЖЕНСКИЕ МОНАСТЫРИ Convent „St. Gr. Mr. Teodor Tiron”, Chisinau 12, Ciuflea str., City of Chisinau. Tel.: (+373 22) 27-82-66, mob.: (+373) 691-22-848. Mănăstirea „Sf. M. Mc. Teodor Tiron”, Chişinău Str. Ciuflea 12, Chişinău Tel.: (+373 22) 27-82-66, mob.: (+373) 691-22-848. Монастырь «Св. В.Мк. Теодора Тирона», Кишинэу Ул. Чуфля, 12, Кишинэу. Тел.: (+373 22) 27-82-66, моб.: (+373) 691-22-848. Convent «St. Gr. Mr. Vera, Nadejda, Liubovi and their Mother Sofia”, Cainarii Vechi Village of Cainarii Vechi of Soroca region. Mănăstirea «Sf. Mcc. Vera, Nadejda, Liubovi şi mama lor Sofia”, Căinarii Vechi Satul Căinarii Vechi, raionul Soroca. Монастырь “Св. Мк. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии», Кэйнарий Векь Село Кэйнарий Векь, район Сорока. Convent “St. H. Vasile Great”, Cuizauca Village of. Cuizauca of Rezina region. Tel.: (+373 254) 40-310, mob.: (+373) 693-34-371. Mănăstirea “Sf. Irh. Vasile cel Mare”, Cuizăuca Satul Cuizăuca, raionul Rezina. Tel.: (+373 254) 40-310, mob.: (+373) 693-34-371. Монастырь «Св. Ирх. Василе Великого», Куйзэука Село Куйзэука, район Резина. Тел.: (+373 254) 40-310, моб.: (+373) 693-34-371 Convent “Dormition of the Theotokos”, Cuselauca Village of Cuselauca of Soldanesti region. Tel.: (+373 272) 74-647. Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Cuşelăuca Satul Cuşelăuca, raionul Şoldăneşti Tel.: (+373 272) 74-647. Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Кушэлэука Село Кушэлэука, район Шолдэнешть. Тел.: (+373 272) 74-647. Drumul mănăstirilor

77


CLOISTERS

MĂNĂSTIRI

МОНАСТЫРИ

Convent “St. Trinity”, Frumoasa Village of Frumoasa of Calarasi region. Tel.: (+373 244) 38-029, mob.: (+373) 796-70-171 Mănăstirea “Sf. Treime”, Frumoasa Satul Frumoasa, raionul Călăraşi Tel.: (+373 244) 38-029, mob.: (+373) 796-70-171 Монастырь “Св. Троицы», Фрумоаса Село Фрумоаса, район Кэлэраш. Тел.: (+373 244) 38-029, моб.: (+373) 796-70-171 Convent “St. Pietistic Marta and Maria”, Hagimus Village of Hagimus of Causeni region. Tel.: (+373 243) 42-327, mob.: (+373) 698-01-245. Mănăstirea “Sf. Femei Mironosiţe Marta şi Maria”, Hagimus Satul Hagimus, raionul Căuşeni Tel.: (+373 243) 42-327, mob.: (+373) 698-01-245. Монастырь «Св. Благочестивых Женщин Марты и Марии», Хаджимус Село Хаджимус, район Кэушень. Тел.: (+373 243) 42-327, моб.: (+373) 698-01-245. Convent “St. Piet. Parascheva”, Hancu Village of Bursuc of Nisporeni region. Tel.: (+373 264) 93-008, 92-849, mob.: (+373) 691-40-149. Mănăstirea “Sf. Cuv. Parascheva”, Hâncu Satul Bursuc, raionul Nisporeni Tel.: (+373 264) 93-008, 92-849, mob.: (+373) 691-40-149. Монастырь “Св. Бл. Параскевы», Хынку Село Бурсук, район Ниспорень. Тел.: (+373 264) 93-008, 92-849, моб.: (+373) 69140-149. Convent “Ascensio Christi”, Japca Village of Japca of Floresti region. Tel.: (+373 250) 66-259. Mănăstirea “Inălţarea Domnului”, Japca Satul Japca, raionul Floreşti Tel.: (+373 250) 66-259. Монастырь “Вознесения Господне», Жапка Село Жапка, район Флорешть. Тел.: (+373 250) 66-259. Convent “St. Priet. Simeon Stylite”, Hirova Village of Neculaieuca of Orhei region. Tel.: (+373 235) 31-519. Mănăstirea “Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul”, Hirova Satul Neculăieuca, raionul Orhei Tel.: (+373 235) 31-519. Монастырь “Св. Бл. Симеона Стылпникула», Хирова Село Некулэеука, район Орхей. Тел.: (+373 235) 31-519. Convent “St. Gr. Mr. Dumitru”, PripiceniCurchi Village of Pripiceni-Curchi of Rezina region. Tel.: (+373 254) 65-256. Mănăstirea “Sf. M. Mc. Dumitru”, PripiceniCurchi Satul Pripiceni-Curchi, raionul Rezina. Tel.: (+373 254) 65-256. Монастырь «Св.В.Мк. Думитру», Припичень-Курки

78 Drumul mănăstirilor

Село Припичень-Курки, район Резина. Тел.: (+373 254) 65-256. Convent “Nativity of the Most Holy Theotokos”, Raciula Village of Raciula of Calarasi region. Tel.: (+ 373 244) 64-256, mob.: (+373) 792-94-266. Mănăstirea “Naşterea Maicii Domnului”, Răciula Satul Răciula, raionul Călăraşi. Tel.: (+ 373 244) 64-256, mob.: (+373) 792-94-266. Монастырь “Рождества Богородицы”, Рэчула Село Рэчула, район Кэлэраш. Тел.: (+ 373 244) 64-256, моб.: (+373) 792-94-266. Convent “St. Gr. Mr. Gheorghe”, Suruceni Village of Suruceni of Ialoveni region. Tel.: (+373 268) 33-262, mob: (+373) 691-89-146. Mănăstirea “Sf. M. Mc. Gheorghe”, Suruceni Satul Suruceni, raionul Ialoveni Tel.: (+373 268) 33-262, mob: (+373) 691-89-146. Монастырь “Св. В.Мк. Георге», Суручень Село Суручень, район Яловень. Тел.: (+373 268) 33-262, моб: (+373) 691-89-146. Convent “Dormition of the Theotokos”, Tabara Village of Tabara of Orhei region. Tel.: (+373 235) 59-315, mob.: (+373) 794-79-207. Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Tabăra Satul Tabăra, raionul Orhei. Tel.: (+373 235) 59-315, mob.: (+373) 794-79-207. Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Табэра Село Табэра, район Орхей. Тел.: (+373 235) 59-315, моб.: (+373) 794-79-207. Convent “St. Gr. Mr. Gheorghe”, Ungheni 3, Gr. Ureche str., Town of Ungheni. Tel.: (+373 236) 22-002, 26-814, 20-232, mob.: (+373) 691-53-999. Mănăstirea “Sf. M. Mc. Gheorghe”, Ungheni Str. Gr. Ureche, 3, or. Ungheni. Tel.: (+373 236) 22-002, 26-814, 20-232, mob.: (+373) 691-53-999. Монастырь «Св. В.Мк. Георге», Унгень Ул. Гр.Уреке, 3, город Унгень. Тел.: (+373 236) 22-002, 26-814, 20-232, моб.: (+373) 691-53-999. Convent “St. Gr. Mr. Dumitru ”, Varzaresti Village of Varzaresti of Nisporeni region. Tel.: (+373 264) 23-900. Mănăstirea “Sf. M. Mc. Dumitru ”, Vărzăreşti Satul Vărzăreşti, raionul Nisporeni. Tel.: (+373 264) 23-900. Монастырь «Св. В.Мк. Думитру», Вэрзэрешть Село Вэрзэрешть, район Ниспорень. Тел.: (+373 264) 23-900. Convent “St. Aps. Peter and Paul”, Bender 44, Komsomoliskaia str., Town of Tighina (Benderi). Tel.: (+016-00-373-552) 29-891, mob.: (+373) 777-24-588, 778-07-978.


CLOISTERS

Mănăstirea “Sf. App. Petru şi Pavel”, Bender Str. Comsomolscaia, 44, or. Tighina (Bender). Tel.: (+016-00-373-552) 29-891, mob.: (+373) 77724-588, 778-07-978. Монастырь “Св. Ап. Петра и Павла», Бендеры Ул. Комсомольская, 44, город Тигина (Бендеры). Тел.: (+016-00-373-552) 29-891, моб.: (+373) 777-24-588, 778-07-978. Convent “St. Pr. Vladimir”, Cahul 1, Tolstoi str., Town of Cahul. Mănăstirea “Sf. Kn. Vladimir”, Cahul Str. Tolstoi, 1, or. Cahul. Монастырь «Св. Кн. Владимира», Кагул Ул. Толстого, 1, город Кагул. Convent «St. Gr. Mr. Dumitru”, Ceadar-Lunga Town of Ceadar-Lunga, Gagauz-Yeri. Tel.: (+373 261) 21-107, fax: (+373 261) 2-16-01. Mănăstirea «Sf. M. Mc. Dumitru”, Ceadâr-Lunga Or. Ceadâr-Lunga, Gagauz-Yeri. Tel.: (+373 261) 21-107, fax: (+373 261) 2-16-01. Монастырь «Св. В. Мк. Думитру», Чадыр-Лунга Город Чадыр-Лунга, Гагауз-Ери. Тел.: (+373 261) 21-107, факс: (+373 261) 2-16-01.

MĂNĂSTIRI

МОНАСТЫРИ

Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Кэлэрэшеука Село Каларашеука, район Окница. Тел.: (+373 271) 62-201, моб.: (+373) 692-40-124. Convent “St. Trinity”, Rudi Village of Rudi of Soroca region. Tel.: (+373 251) 93-544, mob.: (+373) 671-93-544. Mănăstirea “Sf. Treime”, Rudi Satul Rudi, raionul Soroca. Tel.: (+373 251) 93-544, mob.: (+373) 671-93-544. Монастырь «Св. Троицы», Рудь Село Рудь, район Сорока. Тел.: (+373 251) 93-544, моб.: (+373) 671-93-544. Convent “Dormition of the Theotokos”, Coada Iazului Village of Coada Iazului of Sangerei region. Tel.: (+373 262) 33-690, mob.: (+373) 695-46-349. Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Coada Iazului Satul Coada Iazului, raionul Sângerei. Tel.: (+373 262) 33-690, mob.: (+373) 695-46-349. Монастырь «Успения Пресвятой Богородицы», Коада Язулуй Село Коада Язулуй, район Сынжерей. Тел.: (+373 262) 33-690, моб.: (+373) 695-46-349. SKETES (FEMALE) SСHITURI DE CALUGARITE ЖЕНСКИЕ СКИТЫ

Convent “St. Ar. Mihail”, Negrea Village of Negrea of Hancesti region. Tel.: (+373 234) 70-360, mob.: (+373) 696-50-881. Mănăstirea “Sf. Arh. Mihail”, Negrea Satul Negrea, raionul Hânceşti. Tel.: (+373 234) 70-360, mob.: (+373) 696-50-881. Монастырь “Св. Арх. Михаила», Негря Село Негря, район Хынчешть. Тел.: (+373 234) 70-360, моб.: (+373) 696-50-881.

Skete “St. Ar. Mihail”, Chisinau 1/11, Schitului str., City of Chisinau. Tel.: (+373 22) 74-07-03, mob.: (+373) 692-35-500. Schitul “Sf. Arh. Mihail”, Chişinău Str. Schitului, 1/11, Chişinău. Tel.: (+373 22) 74-07-03, mob.: (+373) 692-35-500. Скит «Св. Арх. Михаила», Кишинэу Ул. Скитулуй, 1/11, Кишинэу. Тел.: (+373 22) 74-07-03, моб.: (+373) 692-35-500.

Convent «St. H. Nicolae”, Sadaclia Village of Sadaclia of Basarabeasca region. Tel.: (+373 297) 57-278, mob.: (+373) 795-11-823. Mănăstirea «Sf. Irh. Nicolae”, Sadaclia Satul Sadaclia, raionul Basarabeasca. Tel.: (+373 297) 57-278, mob.: (+373) 795-11-823. Монастырь «Св. Ирх. Николае», Садаклия Село Садаклия, район Басарабяска. Тел.: (+373 297) 57-278, моб.: (+373) 795-11-823.

Skete “Theotokos”, Calinesti Village of Calinesti of Falesti region. Tel.: (+373 259) 93-500, mob.: (+373) 693-29-919, 691-31-705. Schitul “Acoperământul Maicii Domnului”, Călineşti Satul Călineşti, raionul Făleşti. Tel.: (+373 259) 93-500, mob.: (+373) 693-29-919, 691-31-705. Скит «Божьей Матери», Кэлинешть Село Кэлинешть, район Фэлешть. Тел.: (+373 259) 93-500, моб.: (+373) 693-29-919, 691-31-705.

Convent “The Resurrection of Christ”, Briceni Town of Briceni. Tel.: (+373 247) 94-289, mob.: (+373) 794-17-540. Mănăstirea “Învierea Domnului”, Briceni Or. Briceni. Tel.: (+373 247) 94-289, mob.: (+373) 794-17-540. Монастырь “Воскресения Христова», Бричень Город Бричень. Тел.: (+373 247) 94-289, моб.: (+373) 794-17-540. Convent “Dormition of the Theotokos”, Calaraseuca Village of Calaraseuca of Ocnita region. Tel.: (+373 271) 62-201, mob.: (+373) 692-40-124. Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”, Călărăşeuca Satul Călărăşeuca, raionul Ocniţa. Tel.: (+373 271) 62-201, mob.: (+373) 692-40-124.

OLD BELIEVER’S CONVENT MĂNĂSTIREA DE RIT VECHI СТРООБРЯДЧЕСКИЙ МОНАСТЫРЬ Convent «Kazan Theotokos”, Cunicea Gospitalinaia str., Village of Cunicea of Floresti region. Mănăstirea “Maicii Domnului din Kazan”, Cunicea Str. Gospitalnaia, satul Cunicea, raionul Floreşti. Монастырь “Казанской пресвятой Богородицы», Кунича Ул. Госпитальная, село Кунича, район Флорешть.

Drumul mănăstirilor

79


HOTELS OF MOLDOVA HOTELURI ГОСТИНИЦЫ CHISINAU CHIŞINĂU КИШИНЭУ CLUB ROYAL PARK***** Address: 6/2, Trandafirilor str., Chisinau Phone: (+373 22) 57-40-80 Fax: (+373 22) 57-40-84 E-mail: hotel@clubroyalpark.md Web: www.clubroyalpark.md MAXIM PASA HOTEL***** Address: 140/4, Hincesti sos., Chisinau JOLLY ALON **** Address: 37, Maria Cibotari str., Chisinau Phone: (+373 22) 88-17-51, 88-17-13, 23-22-33 Fax: (+373 22) 23-28-70 E-mail: reservation@jollyalon.com Web: www.jollyalon.com VISPAS **** Address: 24, A. Lapusneanu, str., Chisinau Phone: (+373 22) 24-21-29, 21-06-94 Fax: (+373 22) 21-05-15 E-mail: info@vispas.com Web: www.vispas.com CODRU**** Address: 127, 31 August str., Chisinau Phone: (+373 22) 208-104 Fax: (+373 22) 237-948 E-mail: codru@codru.md Web: www.codru.md DACIA**** Address: 135, 31 August str., Chisinau Phone: (+373 22) 23-22-51, 23-22-32, 23-22-79

80 Drumul mănăstirilor


ACCOMMODATION • CAZARE • ГОСТИНИЦЫ

Fax: (+373 22) 23-46-47 E-mail: receptions@daciahotel.md Web: www.daciahotel.md LEOGRAND HOTEL& CONVENTION CENTER**** Address: 77, Mitr.Varlaam str., Chisinau Phone: (+373 22) 20-12-01 Fax: (+373 22) 20-12-22 E-mail: info@leograndhotels.com Web: www.leograndhotels.com TULIP**** Address: 17/2, Arheolog Ion Casian-Suruceanu str., Chisinau Phone: (+373 22) 28-89-11 Fax: (+373 22) 28-89-13 E-mail: reception@vila-verde.md Web: www.vila-verde.md FLOWERS**** Address: 7, N.Anestiade str., Chisinau Phone: (+373 22) 26-02-02 Fax: (+373 22) 27-72-44 E-mail: flowers@elita5.md Web: www.hotelflowers.md

VILA VERDE*** Address: 110, Grenoble str., Chisinau Phone: (+373 22) 28-80-03 Fax: (+373 22) 28-04-79 E-mail: reception@vila-verde.md Web: www.vila-verde.md JAZZ*** Address: 72, Vlaicu Pircalab str., Chisinau Phone: (+373 22) 21-26-26 Fax: (+373 22) 21-33-79 E-mail: info@jazz-hotel.md Web: www.jazz-hotel.md LUNA *** Address: 4, P.Movila str., Chisinau Phone: (+373 22) 23-35-23 Fax: (+373 22) 23-35-22 E-mail: receptionist@hotel-lunalux.com Web: www.hotel-lunalux.com COSMOS*** Address: 2, Bd. Negruzi, str., Chisinau Phone: (+373 22) 54-27-70, 83-75-02 Fax: (+373 22) 54-27-44 E-mail: info@hotel-cosmos.com Web: www.hotel-cosmos.md

ARUS**** Address: 38, Ciuflea str., Chisinau Phone: (+373 22) 50 25 10 Fax: (+373 22) 50 25 28 E-mail: vila_arus@yahoo.com, administration@hotel-arus.md Web: www.hotel-arus.md

VILLA NATALI*** Address: 15, Sfatul Ţării str., Chisinau Phone: (+373 22) 23-36-63, 21-05-33 Fax: (+373 22) 23-88-37 E-mail: villanatali@gmail.com Web: www.villanatali.com

OLSI**** Address: 26/3, A.Bernardazzi str., Chisinau Phone: (+373 22) 54-59-54, 27-65-51 Fax: (+373 22) 27-56-67 E-mail: olsihotel@gmail.com Web: www.olsi.md

ELAT*** Address: 140/1, Columna str., Chisinau Phone: (+373 22) 29-25-74 Fax: (+373 22) 29-25-30 E-mail: info@elathotel.md Web: www.elathotel.md

WEeKEND BOUTIGUE HOTEL**** Address: 7, Arborilor str., Chisinau Phone: (+373 22) 84-04-84 Fax: (+373 22) 84-04-85 E-mail: reservation@wbh.md Web: www.wbh.md

MAJAMI*** Address: 89/2, Mateevici str., Chisinau Phone: (+373 22) 22-21-49 Fax: (+373 22) 22-83-76 E-mail: office@hotel-majami.md Web: www.hotel-majami.md

Drumul mănăstirilor

81


ACCOMMODATION • CAZARE • ГОСТИНИЦЫ

eZIO-PALASE*** Address: 44, Haiducilor str., Chisinau Phone: (+373 22) 281-817, (+373) 79483054 Fax: (+373 22) 281-817 E-mail: info@ezio-palace.md Web: www.ezio-palace.md ZIMBRU*** Address: 45, Dacia bd., Chisinau Phone: (+373 22) 20-08-95 Fax: (+373 22) 20-01-90 E-mail: hotel@zimbru.md Web: www.zimbru.md STELLA DE LUX*** Address: 26, Bulgara str., Chisinau Phone: (+373 22) 26-02-50 Fax: (+373 22) 26-02-32 E-mail: hotel-stella@mail.md Web: www.hotel-stella.md IRIS*** Address: 49/10, Dacia bd., Chisinau Phone: (+373 22) 56-99-77, (+373 22) 69867171 Fax: (+373 22) 66-46-88 E-mail: irisvila@gmail.com Web: www.vilairis.allmoldova.com ART RUSTIC*** Address: 79/1, Hajdeu str., Chisinau Phone: (+373 22) 234-159, 234-275, (+373) 79112299 E-mail: info@art-rustic.md, reception@art-rustic.md Web: www.art-rustic.md

HOTEL CLUB SERVICE*** Address: 6, Kogilniceanu str., Chisinau Phone: (+373 22) 27-46-02, fax: (+373 22) 27-61-33 Address: 13-A, Buiucani str., Chisinau Phone: (+373 22) 75-54-54, fax: (+373 22) 59-35-38 47/1, Puskin str., Chisinau Phone: (+373 22) 22-95-21, fax: (+373 22) 22-12-84 17, Poamei str., Chisinau Phone: (+373 22) 55-00-31, fax: (+373 22) 53-00-53 E-mail: mini1@hotelsclub.md Web: www.hotelsclub.md VILA MUNTENIA*** Address: 9/1, Gheorghe Ghimpu str., Chisinau Phone: (+373 22) 41-19-00, (+373) 68228816 Fax: (+373 22) 42-55-95 E-mail: villa_muntenia@yahoo.com Web: www.villa-muntenia.md RUTA-88** Address: 88, Uzinelor str., Chisinau Phone: (+373 22) 47-60-94 Fax: (+373 22) 27-46-45 E-mail: hotel_ruta88@mail.ru OLIMPIA** Address: 72/2, Decebal str., Chisinau Fax: (+373 22) 53-54-50 E-mail: olimpia_hotel204@yahoo.com TURIST** Address: 13, G.Vieru bd, Chisinau Phone: (+373 22) 22-06-37, 22-06-26 Fax: (+373 22) 22-05-12 E-mail: hotel-turist@mail.md BELLA DONNA** Address: 7/9, Bucuresti str., Chisinau Phone: (+373 22) 54-82-07 Fax: (+373 22) 54-45-14 E-mail: info@hotelbelladonna.md Web: www.hotelbelladonna.md

82 Drumul mănăstirilor


ACCOMMODATION • CAZARE • ГОСТИНИЦЫ

WATHER WISE** Address: 5, Gr. Alexandrescu str., Chisinau Phone: (+373 22) 74-69-49 AEROPORTUL INTERNATIONAL CHISINAU* Address: 80/3, Dacia bd., Chisinau Phone: (+373 22) 52-63-96 Fax: (+373 22) 52-54-97 E-mail: hotel@aeroport.md Web: www.airoport.md CHISINAU* Address: 7, Negruzzi bd., Chisinau ZAREA* Address: 4, Anton Pann str., Chisinau Phone: (+373 22) 22-76-25 Fax: (+373 22) 22-06-58 E-mail: ionmoldovanu@rambler.ru Web: www.hotelzarea.com AFROFERM OTECH* Address: 18, Calea Basarabiei str., Chisinau ACROSS MOLDOVA în MOLDOVA ПО МОЛДОВЕ CHATEAU-VARTELY***** Address: 107/b, Eliberarii str., Town of Orhei Phone: (+373 235) 33 255, 33 266 E-mail: turism@vartely.md Web: www.vartely.md ROCAS** Address: 2, Chisinaului str., Town of Orhei Phone: (+373 235) 2-16-02, 2-75-10, (+373) 69162953

CONSUL*** Address: 81, Mircea cel Bătrin str., Belti City BALTI** Address: 1, M.Sadoveanu str., Belti City Phone: (+373 231) 61-219 Fax: (+373 231) 61-366 E-mail: terioschinasvetlana@rambler.ru hotelbalti@mail.ru AZALIA** Address: 21, Mateevici str., Cahul City Phone: (+373 299) 26-5-46 Fax: (+373 299) 24-4-29 E-mail: hotel@azalia.md Web: www.azalia.md CENTRAL*** Address: 20, Kogalniceanu str., Soroca City Phone: (+373 230) 23-4-56, 26-2-75 Fax: (+373 230) 23-6-16 E-mail: info@soroca-hotel.com Web: www.soroca-hotel.com VINARIA PURCARI**** Address: Village of Purcari of Stefan Voda region Phone: (+373 22) 29-46-96 Fax: (+373 22) 29-59-11 E-mail: turism@purcari.md Web: www.purcari.md ANASTASIA**** Address: 8, I.A.Teodorovici str., Town of Rezina Phone/Fax: (+373 254) 22-8-77

LIDOLUX**** Address: 139, Decebal str., Belti City Phone: (+373 231) 78-405 E-mail: info@lidolux.md Web: www.lidolux.md TINERETEA MODERN*** Address: 10-a, Nicolae Iorga str., Belti City Phone: (+373 231) 42-149 Fax: (+373 231) 46-775 Drumul mănăstirilor

83


TRAVEL AGENCIES AGENŢII DE TURISM ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА A - DAO PRIM mun. Chişinău, str. Teilor, 6 (+373 22) 921465, 921466 ACVATEX mun. Chişinău, str. Alecu Russo 3/1 (+373 22) 220737, 737750 ADIS mun. Chişinău, str. A. Pann, 4, of. 200 (+373 22) 836777, 232111 AERLUX or. Călăraşi, str. M. Eminescu 25/2 (+373 244) 26578, (+373) 69149121 AERO PREMIER TUR mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 98 (+373 22) 844711 AEROTOUR MOLDOVA mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 3 (+373 22) 542460, 542461 AFRODITA TUR mun. Chişinău, str. A. Șciusev 50, of. 5 (+373 22) 242243, (+373) 69109923 AGENŢIA DE TURISM DIN CHIŞINĂU mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 129, bir 511 (+373 22) 210348, 238372 AGENŢIA DE TURISM ŞI EXCURSII ORHEI or. Orhei str. Vasile Lupu 36 (+373 235) 21381, 24671 AGENT-TURA mun. Chişinău, bd. Moscovei 8A (+373 22) 496979 AIA TRAVEL CLUB mun. Chişinău, str. Zelinschi 15 (+373 22) 211535 AIMAS-TUR mun. Chişinău, str. Grădina Botanică 9 (+373 22) 776682 AINUR-COM mun. Chişinău, str. Tighina 49 (+373 22) 207957, 207959 ALCEDO GRUP mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 7 of.401 (+373 22) 260609, 844111 ALEROSANDI mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 45, of. 326 (+373 22) 212254 ALEXANDR-GRUP mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 4 of.603, 72 (+373 22) 553256, 505106 ALFATUR mun. Chişinău, str. Titulescu 1 ALIBABATUR mun. Chişinău, str. 31 August 62 of.26 (+373 22) 277562, 274028 ALORA PRIM mun. Chişinău, str. M. Varlaam 65 bir. 411 (+373 22 ) 227746, 277327 ALPIMARIN-TUR mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 111/9 (+373 22) 541159, 276089

84 Drumul mănăstirilor

ALTAIS-TUR mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 121 (+373 22) 240302, 240303 ALVIAN-TUR mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2 of. 406 (+373 22) 548439 AMAXI-SERVICE mun. Chişinău, bd. Dacia 35 AMITON-TRIX mun. Chişinău, str. 31 august 1989 79/1 (+373 22) 546244, 534256 ANATA & CO mun. Chişinău, str. Ginta Latină 13/1 ANATOL COMUNICATION mun. Chişinău, str. Armeneasca 55 of. 304 (+373 22) 275275, 226228 ANESTO-TUR (ROBINZON) mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 43 (+373 22) 221222, 220022 ANGATUR mun. Chişinău, str. L. Tolstoi 44 of. 4 (+373 22) 260245, 260246 ANGELI-TUR or. Edineţ, str. Independenţei 79 (+373 246) 23700, 24720 ARCODESINC mun. Chişinău, str. A. Pann, 4, of. 403-404 (+373 22) 233874, 233029 ARENDA-TUR mun. Chişinău, str. Decebal, 99/3, ap. 308 (+373 22) 890941, 890995 ARGOTUR-SERVICE mun. Chişinău, bd. Renaşterii 16, of. 21 (+373 22) 229919 ART ACADEMY mun. Chişinău, str.Bernardazzi 56 ASIARM-TUR mun. Chişinău, bd. Decebal, 72/1, of. 205,206,207 (+373 22) 567681 ASTRAMAX ( DONTEH PUS) mun. Chişinău, str. Tighina, 49/4 of.2 (+373 22) 507680, 571888 ATLANTIC CLUB mun. Chişinău, str. Armenească 26 (+373 22) 855959, 855960 AVIO-TURISM mun. Chişinău str. A. Russo 1 of. 37 AZENTA-GRUP mun. Bălţi, str. Pervomaiscaia 1/2 (+373 231) 48967 BALATON mun. Chişinău, str. M Eminescu 52 (+373 22) 224057 BALNEO-EXPRES mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2, of.410 BALNEOSERVICE-BOBROV & C mun. Chişinău, str. V. Alecsadri 78 (+373 22) 281877

BETALINCOM or. Hânceşti, str. 31 August (+373 269) 20325, (+373) 69220048 BIROUL DE CĂLĂTORII DIN CHIŞINĂU mun. Chişinău, str. V. Alexandri, 78 «G», of,101 (+373 22) 222868, 223503 BONDARI & CO mun. Chişinău, str. Mateevici 27/1 (+373 22) 281028 BRĂNEŞTI mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 18 of.36 BULGARIA ELECTRONIC BUSINESS SOLUTIONS mun. Chişinău, str. Lev Tolstoi 63 CĂLĂTORUL-PUTEŞESTVENIC mun. Chişinău, str. Şciusev, 103 of.2 (+373 22) 241751, 238723 CAMAGENTUR a Concernului Moldsindtur r-ul Camenca, s. Sănătăuca (+373 250) 66508 CANONIC-TUR mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 10 (+373 22) 272728, 545434 CANSUR-COM mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu 26 of.1 CAPLAUS-TUR mun. Chişinău, str. Puşkin 22 of.414 (+373 22) 835551, 835552 CARANICOLOVA XENIA mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 6 (+373 22) 888288, 243254 CASA VINULUI (AUREOLA-EXPO) mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 73 (+373 22) 746295, 592794 CĂTĂLINA mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 243 (+373 22) 578571, 760676 CDC. ANTARES mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 46 (+ 373 22) 323452 CEARSCAIA IRINA mun. Chişinău, str.Mitropolit Dosoftei 102-4 (+373 22) 233878, 234829 CEBOTAREAN GHEORGHE or. Soroca, str. Barbu Lautaru 1 CENTRUL MOLDO-POLONEZ DE SUSŢINERE A ANTREPRENORIATULUI mun. Bălţi str. Ştefan cel Mare 60 A (+373 231) 52921 CERDAS COM mun. Chişinău, str. Armenească 27 (+373 22) 545486 CESA-TUR mun. Chişinău str. Armenească 63 (+373 22) 921691, (+373) 79420547 CHATEAU VARTELY or. Orhei str. Eliberării 170/B (+373 22) 271449, 885080


TRAVEL AGENCIES

CHEIE-TUR mun. Chişinău, bd. Renaşterii, 13, of. 428 (+373 22) 220480, 242057 CHIVOX mun. Chişinău, str. Tighina 65, of. 305 CINCI STELE TUR mun. Chişinău, bd. Decebal, 23/1 (+373 22) 723786 CIOCOLATA-TUR mun. Chişinău, str. Bucureşti 60 of. 20 (+373 22) 224811, (+373) 69202626 CISTEACOVA-L.A. mun. Chişinău, str. Columna, 162, bir. 5 (+373 22) 290474, 295571 CLASIC-TUR mun. Chişinău, str.V. Alecsandri 84 bir.7,8,9 (+373 22) 272390, 542204 COCOS TUR mun. Chişinău, str. Renaşterii 26 A (+373 22) 210934, 210501 COMNET-PRIM mun. Chişinău, str. Ion Creangă 45 (+373 22) 523399 CONICA mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni nr.45 of. 104 (+373 22) 836768 CON-TURISM mun. Chişinău, str. Columna 162 of. 408 (+373 22) 930451, (+373) 69131303 CORINA mun. Chişinău, str. Ismail, 11 of.1,2 (+373 22) 278329, 546989 CORNEGUDŢEVA MILA mun. Chişinău, bd. Decebal, 59 (+373 22) 532734, 535776 COSMO-TUR mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 34 of. 303 (+373 22) 542068 CRISALEX-TUR or. Nisporeni str. I.Vodă 13 CRISTAS-M mun. Chişinău, str. S. Lazo, 17 (+373 22) 232967, 203688 CRISTINA TUR mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 240 (+373 22) 578568, 750678 CROIF TRAVEL mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi 25/3 (+373 22) 288477 CRUISE LIFE mun. Chişinău, str. M. Eminescu 50 of. 320 (+373 22) 225104, 223087 DAFNIS INTERNAŢIONAL mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,4 of.701 (+373 22) 272000, 207016 DALI PARTENER mun. Chişinău, bd. Negruzzi 7 of. 247 (+373 22) 500453, 271805 DAMLA-TUR mun. Chişinău, str. Gagarin, 1, (+373 22) 277577 DEDAL BUSINESS TRAVEL mun. Chişinău, str. Ismail 58 of.1 (+373 22) 207185, 207184 DINAS ALEXA mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180 bloc 1 bir.1215 DISAETUR mun. Chişinău, str. Ismail 84 (+373 22) 273497 DONATELA mun. Chişinău, str. Pan Halippa 3/1 of. 3 (+373 22) 738623, (+373) 69208886

AGENŢII DE TURISM

DREAM TOUR mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7 of. 201 (+373 22) 270535, 578528 ECHIP-99 mun. Chişinău, bd. Negruzzi, 6/2 (+373 22) 547721, 547722 ECOTURNOVA mun. Chişinău, str. 31 august 1989, 129 (+373 22) 237673, 201250 EDINEŢTUR or. Edineţ str. Independenţei 103 (+373 246) 22838, 22715 ELEGRICON mun. Chişinău, str. Ismail 98 ELICORI TUR mun. Chişinău, str. Bucureşti 17 of.1 (+373 22) 545875, 271883 ELINICOS mun. Chişinău, bd. Decebal 139, of.72 (+373 22) 553256, 505106 ELIT-TUR mun. Chişinău, str. Nicolae Anestiadi, 7, Hotel Flowers (+373 22) 277262 EST INVEST mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi,7 of.238 (+373 22) 226962 ETNOTUR mun. Chişinău, str. Kiev 16/1 of. 6 (+373 22) 493525 EUROLINES MOLDOVA mun. Chişinău, Aleea Gării, 1 (+373 22) 222827, 224802 EUROPEAN TRAVEL MARKETING mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 65 of. 610 (+373 22) 260641 EUROTUR-ART mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 27/1 (+373 22) 731244, 796356 EVEREST TURISM mun. Chişinău, str. V. Alexandri 13 of. 11 (+373 22) 729358 EXPRES-AERO mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 93 of.14 (+373 22) 212607, 439552 EXTRAVIPTUR mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 4, of. 519 FAITEC-M mun. Bălţi str. Kiev 48/a (+373 231) 66173 FLEGON-TUR or. Floreşti, bd. Victoriei 11 a (+373 250) 20414 FLORIDA mun. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 30 (+373 231) 22396, 29462 FLORINA TUR mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 22, of. 507 (+373 22) 233083, 237511 FORSBETA mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 8 of.21 A (+373 22) 576555, (+373) 79433445 GALAS-TUR mun. Chişinău, str. Alexandru Diordița 2 (+373 22) 224433, 223954 GC INTERNATIONAL SERVICE mun. Chişinău, str. Bucureşti, 23, of. 303 (+373 22) 212145, 276989 GELU-TUR mun. Chişinău, str. Ismail, 33, bir.505 (+373 22) 500248

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА

GEOTUR-SERVICE mun. Chişinău, str. A.Şciusev, 35, of.10 (+373 22) 226333, 210149 GLOBAL VOIAJ mun. Chişinău, str. București 41 D (+373 22) 928272 GLOBALCONTACT-TUR (Calipso) mun. Chişinău, bd. Decebal 23/2 of.25 (+373 22) 636263, 540365 GLOBAL-TUR mun. Bălţi, str.Mircea cel Bătrân 81 (+373 231) 76528 GRAND RIVIERA mun. Chişinău, str. Columna 76 (+373 22) 545798, 541757 GRATA-TUR mun. Chişinău, bd. I. Gagarin, 1, nr.22 (+373 22) 276836, 274253 GRINCO-GRINCOM mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180, of.1315 (+373 22) 542681, 246505 GRIVOX-GRUP mun. Chişinău, str.Mitropolit Varlaam 74/1 (+373 22) 835555, 543163 H.R.S. INTERNAŢIONAL mun. Chişinău, str. Șciusev 56 (+373 22) 213124, 210822 HAPPY TOUR mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare 83 (+373 22) 232385, 238260 HOLIDAY-SERVICE mun. Chişinău, bd. Moscova, 8 (+373 22) 224444 HRIGEA-SERVICE mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcalab 45 bir.4 (+373 22) 589472 IFLY COMPANY mun. Chişinău, str. M. Bănulescu-Bodoni, 8 (+373 22) 253025, 253008 ILISTUR mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 5 ap.1 (+373 22) 815825, 815835 INCOM-V.L.P. mun. Chişinău, str. Tighina, 39, ap. 3 (+373 22) 276768, 279491 INTERCANGAL mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 5 (+373 22) 542116, 500879 INTERMEGA-TUR mun. Chişinău, str. L.Tolstoi 36 ap.1 (+373 22) 549708, 279679 INTERNIX-TUR mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2, of. 505 (+373 22) 273567, 207920 INTERTEXT T&C mun. Chişinău, str. Kogălniceanu 58 (+373 22) 224790, 240133 INTUR mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlam, 46 of.1,2 (+373 22) 242461, 212132 INVIP-SERVICE mun. Chişinău, str. Alba Iulia 184/4 of.4 (+373 22) 925262, 925232 IRANATIS mun. Chişinău, str. Puşkin 26, et.5 of.25 (+373 22) 224535, 540248 ISIDA mun. Chişinău, str. Mit. Dosoftei, 97/1, of. 1 (+373 22) 296048

Drumul mănăstirilor

85


TRAVEL AGENCIES

AGENŢII DE TURISM

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА

ITACQUA-TUR mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 117, of. 10 (+373 22) 222127, 212802 IURICI mun. Chişinău, str. Florilor 15 JALON mun. Chişinău, str. Bucureşti, 60, of. 4 (+373 22) 277336, 278889 LAMANTIN mun. Chişinău, str.Sfatul Ţării 27 of.5 (+373 22) 237213, 238326 LAMIZANA-TUR or. Străşeni str. M. Eminescu 31 (+373 237) 42075, 28215 LANDANA mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 42 (+373 22) 220346, 220347 LARBI TUR mun. Chişinău, str. Columna, 60, of. 32 (+373 22) 260741, 921445 LAVIN-TUR mun. Chişinău, str. E. Coca 24, of. 4 (+373 22) 754893, 203658 LERVALIS mun. Chişinău, str. Bucureşti 18 (+373 22) 260136, 927293 LICHA mun. Chişinău, str. Mit. Varlaam, 65, of. 306 (+373 22) 212108, 212195 LOAD SERVICE mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 48, of. 3 «A» LOW COST TRAVEL mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr. 65 of.412 (+373 22) 260641, 260 392 LUDANVAL mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 3 (+373 22) 270020 MAGELAN-TUR mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 182, of. 501 (+373 22) 295827 MAGIC BUSINESS TOUR mun. Chişinău, str. Maria Cibotaru 37, of. 119 (+373 22) 881688 MARIOLIS mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10 of. 401 (+373 22) 508330, (+373) 69122165 MARI-TUR mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 4, of. 406 (+373 22) 540452, 540491 MAX - VICTOR or. Rezina str. 1 Mai nr.4 (+373 254) 21666, 23432 MEDIA SHOW GRUP mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2 of. 401e (+373 22) 838 508 MEGATOUR mun. Chişinău, bd. Dacia 23 (+373 22) 503697, 521158 MELENATUR mun. Chişinău, str. Kogălniceanu 9 of.1 (+373 22) 225672, (+373) 79755551 MEMOLA-GRUP mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 52 of. 1 (+373 22) 223570, 245200 MILOŞ M mun. Chişinău, bd. Dacia 28/4 (+373 22) 664631 MIRAMAR TRANS mun. Chişinău, str. Renaşterii 23 (+373 22) 241684, 245408

86 Drumul mănăstirilor

MIRMAX-TUR mun. Chişinău, str. S. Lazo 48 of 102 (+373 22) 222263, 578512 MIVALDIM&CO mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 84, of.7 MOLDAVIAN AIRLINES mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 3 (+373 22) 549339, 500883 MOLDOVA TUR mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 4, of. 202, 204, 205, 214 (+373 22) 540301, 540494 MOLDROMUCRTRANS mun. Chişinău, bd. Decebal, 2 (+373 22) 221204, 555235 MOLDSINDBALNEOTUR mun. Chişinău, str. 31 August 129 of. 625 (+373 22) 223529, 214069 MOROL-TRANS or.Orhei, str. Vasile Mahu, 150 (+373 235) 21571, 23998 NADEJDA-EXIM mun. Chişinău, str. Trandafirilor 7 (+373 22) 550649 NAIDEX INTERNAȚIONAL mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,67,of.2 (+373 22) 274628, 545537 NALITUR mun. Chişinău str. Mileşti 12/2 (+373 22) 229117 NASTI-ALEX PRIM mun. Chiținău, str. Grenoble 128, of. 302 (+373 22) 660717 NAVELIA TUR mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 200 of.205 (+373 22) 748575, 750695 NELEA-TUR mun. Chişinău, str. M. Eminescu, 41/1 (+373 22) 223322, 229802 NIGOND-SERVICE mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 182, of. 104 (+373 22) 296263, 246897 NOVATRANS GRUP or. Ungheni str. Naţională 34 of. 4 ODIHNĂ DE NEUITAT mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 4/2 (+373 22) 838438 ODISEEA TUR mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 239 (+373 22) 578440 ODISEU mun. Chişinău, str. Bogdan Voievod, 2, ap. 144 (+373 22) 447386, 434967 OK SERVICE mun. Chişinău, str. Alecu Russo 1 bloc.A (+373 22) 438425 OKAY mun. Chişinău, bd. Decebal, 1 (+373 22) 503972, 531400 OL & DI ARHILIUC mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 5, ap. 1 (+373 22) 278391, 278523 OLDINEX-TUR mun. Chişinău, str. Grenoble 128 of. 11 (+373 22) 787543, 923166 OLMACTUR mun. Chişinău, str. Bucureşti, 68, of. 717 (+373 22) 245360 OlSt-Service mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 78A of. 103 (+373 22) 222868

ORHEI-TUR or. Orhei, str.M.Eminescu, 2 (+373 235) 21302 PALMARIVA mun. Chişinău, str. Armenească 30, of.118 (+373 22) 284319, 541381 PALNETA-TUR mun. Chişinău, bd. Decebal 99/3 of. 1015 (+373 22) 890386 PANDATUR mun. Chişinău, str. Dosoftei nr. 100 (+373) 69954444, 79166161 PAOLA-TUR mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 22 of. 409 (+373 22) 232769 PARFENON mun. Chişinău, bd. Moscovei 8 of.10 (+373 22) 449881, 495034 PETERSON TUR mun. Chişinău, str.Independenţei 22 PETIBORTRANS mun. Chişinău, str. Tighina, 53 of.7 (+373 22) 276825, 276826 PLAST-SISTEM mun. Chişinău, bd. Gagarin 5 (+373 22) 503203, (+373) 79503203 PRO ILICRIS mun. Chişinău, str. A. Russo 9/1 of.2 (+373 22) 497545 PROALIRA-TUR mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrân 4/6 of.9 (+373 22) 426232 PROFITUR-COM mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 45 (+373 22) 233811, 203520 RANDEVU - LUX mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 58 (+373 22) 237198, (+373) 69138157 REAL-PRIM mun. Bălţi, str. Independenţei 33 (+373 231) 61071, 60609 RENOME-PLUS mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, of. 213 (+373 22) 522151, 527078 RETO mun. Chişinău, str. Vasile Alexandri 141 (+373 22) 542777, 279456 REXAL mun. Chişinău, str. B.Bodoni nr. 8 ap.6 (+373 22) 240440, 540470 RIXOS-TUR mun. Chişinău, str. Puşkin 15 of. 1 (+373 22) 203613 ROCO-TURISM mun. Chişinău, str. Bulgară 35, of.13 (+373 22) 549495, 549496 ROMANTIC TUR mun. Bălţi, str.Decebal 5 A (+373 231) 29394 ROMARIN- SERVICE mun. Chişinău, bd. Dacia, 10 of.1 (+373 22) 568161, 762737 ROMVAN-TUR mun. Chişinău, str. Kiev, 7, of. 41-A ROSTI mun. Chişinău, str.Mitropolit Varlaam 48 nr.3A (+373 22) 542527, 275797 ROYAL GARDEN mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 24, of. 10 (+373 22) 213795, 212805


TRAVEL AGENCIES

SACURA TUR mun. Chişinău, str.Armenească 29, of.19 (+373 22) 213741, 276784 SAFRO-TUR mun. Chişinău, str. Ismail, 40 (+373 22) 500736, 500737 SALEXINTUR mun. Chişinău, str. M. Eminescu, 52 (+373 22) 224057 SAPIN-EXIM mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 24 of.7,8,9 (+373 22) 547767, 212018 SCAVOLIN mun. Chişinău, str. Mit. Varlaam, 69 (+373 22) 220000, 211150 SEJUR TUR mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 69, of.5 (+373 22) 273574 SIMEXIM-TUR mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 45, of. 205 (+373 22) 210799, 210800 SIMGAL TUR mun. Chişinău, bd. Renaşterii 13 of. 620 (+373 22) 220696, (+373) 69253969 SLAVION mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 202 (+373 22) 754717, 750506 SOFILAREX mun. Chişinău, str. Renaşterii 16 A (+373 22) 220088, 229877 SOFI-TUR mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi,7 of.116 (+373 22) 593478, (+373) 79148825 SOLARIS-TUR mun. Chişinău, or. Codru str. Costiujeni 14 A (+373 22) 285668 SOLEI-TURISM mun. Chişinău, bd. Negruzzi 5 ap.89 (+373 22) 271314, 534256 SPAIN-TUR mun. Chişinău, bd. Negruzzi 7 (+373 22) 578668 STAND-TUR mun. Chişinău, str. Armenească, 47 (+373 22) 277517, 270767 STAR TRAVEL mun. Chişinău, str. Mitropolit G.Bănulescu Bodoni 8 (+373 22) 925253 STM ACORD mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 99 of. 2 (+373 22) 213567, 212177 STRAGTUR mun. Chişinău, str. Kiev, 7, of. 6 (+373 22) 497612, 492049 STRATIG TUR mun. Chişinău, str. Kiev 7 of. 5 STUDITERRA mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 27 of.17 (+373 22) 270460 SUN LIGHT UNIVERSAL mun. Chişinău, bd. Dacia 51 of.1 (+373 22) 927853, 930129 SUNCREST mun. Chişinău, str. Tighina, 42, of. 308 (+373 22) 271657 SUNNY TRAVEL mun. Chişinău, bd. Gagarin 1 (+373 22) 278525, 278528 SUNTUR mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7 of. 234 (+373 22) 540444, 578444

TANCEA-TUR mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 69 of.8 (+373 22) 280203, 207142 TATRA-BIS mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,65 of. 313 (+373 22) 225972, 225974 TEHNO-CONTACT mun. Chişinău, str. Kiev 7 bir.34 (+373 22) 430530, 493271 TITEA mun. Bălţi, str. A. Puşkin, 29 nr.39 (+373 231) 61900, 61428 TORI-LEX (TORINIX-SERVICE) mun. Chişinău, str. Zelinski, 33/1, ap. (of.) 91 (+373 22) 505024, 533534 TOURSERVICE mun. Chişinău, str. Mit. Varlaam, 65 (+373 22) 542186, 271550 TRANS-ALEX-TUR mun. Chişinău str. 31 August 1989 101/1 (+373 22) 200374, (+373) 79727243 TRANSENCA-TUR mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 4/2 (+373 22) 273447, 545067 TRAPEZA-TOUR mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 119, of. 1 (+373 22) 295929, 295242 TRAVELIA mun. Chişinău, str. Columna 72/3 (+373 22) 228221 TREZA-TUR mun. Chişinău, str. Mit. Varlaam, 65, of. 109-A (+373 22) 276505, 270333 TROMARE mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 97, ap.6 (+373 22) 233815, 234181 TSD-TUR mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2/4 (+373) 79102512 TUR 34 TOURISM & AVIATION mun. Chişinău, bd. Decebal, 91, of. 62 «V» (+373 22) 632233, 539623 ŢURCANU ANASTASIA mun. Bălţi, str. Mircea cel Bătrân, 81 (+373 231) 76344, 71357 TURCLUB mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180 of. 1311 (+373 22) 296248, 295432 TURIST CLUB mun. Chişinău, str. Armeneasca 47 of. 51 (+373 22) 261111, 541555 TURKKAN TUR mun. Chişinău, bd. I. Gagarin 3, ap. 57 (+373 22) 271983, 270003 TURMALINA 108 mun. Chişinău, str. Armenească 44/2 of. 14 (+373 22) 542039 TURMARIN PLUS (MYTRAVEL) mun. Chişinău, str. Columna 131, ap. 201,202 (+373 22) 234715, 228159 TUR-RETUR mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 200, of. 219 (+373 22) 742231, 240108 TURVIZ-777 mun. Chişinău, bd. Decebal 16 (+373 22) 638440, 636101 ULTRA-TUR mun. Chişinău, str. Pușkin 12 (+373 22) 926978, 926977 UNITRAVEL mun. Chişinău, str. Maria Cebotari 28 (+373 22) 815858

AGENŢII DE TURISM

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА

UNTILĂ-STAR mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 248 (+373 22) 578573, 228107 UŞU mun. Chişinău, str. Lev Tolstoi, 63 (+373 22) 545729 VACANŢA-TUR mun. Bălţi, str. M. Sadoveanu, 2 (+373 231) 60614, 60644 VALCAN-TUR mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69/1 (+373 22) 881515, 921317 VARIETUR mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu 2 (+373) 79445000, 69773495 VECTOR mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 18 (+373 22) 716474, 710313 VECTOR-TUR mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 200, of.14 (+373 22) 716474, 741303 VERNON-PRIM mun. Chişinău, str. Munceşti 29/1 (+373 22) 721930, 727305 VIABASTET mun. Chişinău, bd. Moscova 14 (+373 22) 930188 VICOM mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 44 (+373 22) 242543, 222732 VIJEN VT mun. Chişinău, şos. Chişinău 61 of.310 (+373 22) 721529, (+373) 69279032 VILASTERRA DESIGN mun. Chişinău, str.Calea Basarabiei 18 (+373 22) 278464, 321081 VISIN-TUR mun. Chişinău, str. Armenească, 48 (+373 22) 210040, 237750 VITSOL-TUR mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 116 (+373 22) 578607 VIVA&CO mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 83 (+373 22) 223050 VIVOTUR mun. Chişinău, bd. Moscova, 21 of.2 (+373 22) 496583, 447313 VLADĂNMA (ELAT-TUR) mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 64 of.9 (+373 22) 277857, 260303 VLASNEVA-TUR mun. Chişinău, str. Independenţei 15 of,333 (+373 22) 663919, 664010 VOIAJ INTERNAŢIONAL&CO mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi,7 (+373 22) 543950, 547769 VOLARE-TUR mun. Chişinău, str. Mit. Vlaicu-Pârcălab, 72 (+373 22) 229975, 229976 VOLARIS-GRUP mun. Chişinău, str. Academiei, 1, of. 329, 328, 330 (+373 22) 731253, 748947 WAYS BUSINESS SOLUTIONS mun. Chişinău, str. Lev Tolstoi 63 (+373 22) 211855 XAMAX mun. Chişinău, str. A.Şciusev, 18 (+373 22) 234293, 234294

Drumul mănăstirilor

87


Restaurants Restaurante Рестораны LIST OF RESTAURANTS LISTA RESTAURANTElor СПИСОК РЕСТОРАНОВ Chisinau Chişinău Кишинэу Acasă la mama (At Mother’s Home/ Дома у мамы) Address: 59, Petru Rares str. Tel.: (+ 373 22) 24 12 78, (+373) 79399939 Bachus Dava Address: 15, Calea Iesilor str. Phone: (+373 22) 59-21-62, 59-21-61 Casa Mamei (Mother’s House/ Мамин Дом) Address: 49/3, Tighina str. Tel.: (+373 22) 92-22-29, mob.: (+373) 67200099 Colina Pinului (Pine Hill/Сосновый Холм) Address: 7, Valea Crucii str. Tel.: (+373 22) 92-77-21 Crama Boierului (Boyar’s Winery/ Боярская винодельня) Address: 2/5, Bogdan Voievod str. Tel.: (+373 22) 44-11-08 Crama LĂutarului (Village Musicians’ Winery/Винодельня Деревенских Музыкантов) Address: 3/2, Mircea cel Batrin bd., Tel.: (+373 22) 49-84-55 Crama-Basarabia Address: 16/1, Kiev str. Tel.: (+373 22) 44-97-35, 49-80-79 Popasul Dacilor (Dacians’ Halt/ Привал Даков) Address: 13, Valea Crucii str. Tel.: (+373 22) 66-42-30 E-mail: popasul_dacilor@mail.md Website: www.popasuldacilor.md

88 Drumul mănăstirilor


RESTAURANTS • RESTAURANTE • РЕСТОРАНЫ

Doina Address: 6, Trandafirilor str. Tel.: (+373 22) 55-02-80

ACROSS MOLDOVA ÎN MOLDOVA ПО МОЛДОВЕ

La Botul Calului Address: 9, Moscova bd. Tel.: (+373) 79988881

La Bădiș Address: Chisinau-Ungheni road, 32 km. Tel.: (+373-237) 2-26-82, mob.: (+373) 79194185 Fax: (+373-237) 2-70-08 E-mail: info@labadish.md Web: www.labadish.md, www.labadish.com

La CriȘmĂ Address: 9/1, Hipodromului str. Tel.: (+373 22) 43-70-50 La Taifas Address: 67, Bucuresti str. Tel.: (+373 22) 22-76-92 Medina Address: 10/3, Mircea cel Batrin str. Tel.: (+363 22) 92-20-36 Sănătate (HeAlth/Здоровье) Address: 24, Renasterii bd. Tel.: (+373 22) 24-40-00 Popasul Vânătorului (The Hunters’ Lodge/Охотничий Двор) Address: 16, Decebal bd. Tel.: (+373 22) 63-93-29

Vartic S. Address: Village of Peresecina of Orhei region. Tel.: (+373 235) 94 700, mob.: (+373) 671 729 29, 697 692 69 Fax: (+373 235) 94 700 E-mail: moncastro@mail.ru Vecentia-Vlah Address: 20, Independentei str., Town of Leova. Tel.: (+373 263) 23 146, 794 444 25 Fax: (+373 263) 22 609 E-mail: vlah@inbox.ru Voia Boierilor Address: Rascrucea (Fork/Развилка) “SuruceniNimoreni” Tel.: (+373 268) 33-339, mob.: (+373) 691-02075, 697-17800.

Vatra Neamului Address: 20B, A.Puskin str. Tel.: (+373 22) 22-68-39, (+373) 79774794 E-mail: office@vatraneamului.md Website: www.vatraneamului.md

Drumul mănăstirilor

89


SIGHTS and attractions ATRACŢII TURISTICE ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ CHISINAU CHIŞINĂU КИШИНЭУ The Monument to the Moldovan gospodar Stefan cel Mare (Stefan The Great), Public Park “Stefan cel Mare”. Monumentul Domnitorului Ştefan cel Mare, Grădina Publică „Ştefan cel Mare”. Памятник молдавскому господарю Штефану чел Маре (Штефану Великому), Публичный парк «Штефан чел Маре». Portile Sfinte (Holly Gates), Great National Assembly Square. Porţile Sfinte, Piaţa Marii Adunări Naţionale. Portile Sfinte (Святые Ворота) в центре Площади Великого Национального Собрания. Chisinau Nativity of the Lord Cathedral and Bell Tower (1840), Cathedral park (Stefan cel Mare bd.) Catedrala Năşterea Domnului din Chişinău şi Clopotniţa (1840), Parcul Catedralei (bd. Ştefan cel Mare). Кишиневский Кафедральный Собор Рождества Христова и Колокольня (1840), Кафедральный парк (бул. Штефан чел Маре). Chisinau City Hall building (1902), 83 Stefan cel Mare bd. Edificiul Primăriei municipiului Chişinău (1902), bd. Ştefan cel Mare 83. Здание Кишиневской Примэрии (Мэрии) (1902), бул. Штефан чел Маре, 83. The Alley of Classical Authors (1957), “Stefan cel Mare” Public Park. Aleea Clasicilor (1957), Grădina Publică “Ştefan cel Mare”. Аллея Классиков (1957), Публичный парк «Штефан чел Маре». Monument to Alexander Pushkin (1885), “Stefan cel Mare” Public Park. Monumentul lui Alexandr Puşkin (1885), Grădina Publică „Ştefan cel Mare”. Памятник Александру Пушкину (1885), Публичный парк «Штефан чел Маре». “The Nativity of the Virgin Mary” church (Mazarache) (1752-1757), 3 Mazarache str. Biserica “Naşterea Maicii Domnului” (Biserica Mazarache) (1752-1757), str. Mazarache 3. Церковь «Рождения Богородицы» (Мазаракиевская) (1752-1757), ул.Мазараке, 3.

90 Drumul mănăstirilor

“Saint Pious Theodora from Sihla” Church (1895), 20-a A.Puskin str. Biserica “Sf. Cuvioasa Teodora de la Sihla” (1895), str.A.Puşkin 20-a. Церковь «Св. Набожной Теодоры из Сихлы» (1895), ул.А.Пушкина, 20-А. “St. Pantelimon” Church (1891), 44 Vlaicu Parcalab str. Biserica “Sf. Pantelimon” (1891), str. Vlaicu Pârcălab, 44. Церковь «Св. Пантелимона» (1891), ул. Влайку Пыркэлаб, 44. Military Glory Memorial “Eternitate” (“Eternity”) (1975), 9 Pan Halippa str. Memorial Gloriei Militare “Eternitate” (1975), str. Pan Halippa 9. Мемориал Воинской Славы “Eternitate” («Вечность») (1975), ул. Пан Халиппа, 9. Water Tower (1880), 2 Metropolitan G. BanulescuBodoni str. Castelul de Apă (1880), str. Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni 2. Водонапорная Башня (1880), ул. Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони, 2. Organ Hall (1911), 81 Stefan cel Mare bd. Sala cu Orgă (1911), bd. Ştefan cel Mare 81. Органный Зал (1911), бул. Штефан чел Маре, 81.

ACROSS MOLDOVA ÎN MOLDOVA ПО МОЛДОВЕ Cultural historical museum complex “Orheiul Vechi”, Butuceni and Trebujeni Villages of Orhei region. Complexul istoric cultural-muzeal „Orheiul Vechi”, s. Trebujeni şi s. Butuceni, raionul Orhei. Историко-культурный музейный комплекс „Orheiul Vechi” (Старый Орхей), села Требужень и Бутучень района Орхей. Mirzoian Manuc-Bei Manor (XIX c), Metropolitan Varlaam str, Hancesti town. Conacul familiei Mirzoian Manuc-Bei (s. XIX), or. Hânceşti, str. Mitropolit Varlaam. Усадьба семьи Мирзоян-Манук-Бей (XIX в.), город Хынчешть, ул. Митрополит Варлаам. Monument to Heroes of Cahul Battle in 1770 (1845), Vulcanesti Town. Monumentul eroilor Bătăliei de la Cahul din


SIGHTS • ATRACŢII TURISTICE • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Drumul mănăstirilor

91


SIGHTS • ATRACŢII TURISTICE • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

92 Drumul mănăstirilor


SIGHTS • ATRACŢII TURISTICE • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

1770 (1845), or. Vulcăneşti. Памятник героям Кагульской битвы 1770го г. (1845), город Вулкэнешть. “St. Dumitru” Orhei Cathedral (1634-1640), Orhei Town. Catedrala „Sf. Dumitru”, Orhei (1634-1640), or. Orhei. Кафедральный Собор «Св. Думитру» в Орхей (1634-1640), город Орхей. Soroca Fortress (1542-1546), Petru Rares str., Soroca Town. Cetatea Soroca (1542-1546), or. Soroca, str. Petru Rareş. Крепость Сорока (1542-1546), город Сорока, ул. Петру Рареш. Traian Wall (98-117), Valeni Village of Cahul region. Valul lui Traian (98-117), s. Văleni, raionul Cahul. Траянов Вал (98-117), с.Вэлень района Кагул.

Bechir Canyon (rocky cells) (IX c), near Soroca Town. Defileul “Bechir” (chilii rupestre) (s. IX), în vecinătatea oraşului Soroca. Ущелье «Бекир» (Бекиров Яр) (кельи в скалах) (IX в.), близ города Сорока. Serpeni bridgehead, near Serpeni Village of Anenii Noi region. Complexul militar “Şerpeni”, în vecinătatea satului Şerpeni, raionul Anenii Noi. Шерпенский плацдарм, близ села Шерпень района Анений Ной. Monument to Potemkin-Tavricheskii, near Radeni Vechi Village of Ungheni region. Monumentul lui Potemkin-Tavriceski, lângă satul Rădeni Vechi, raionul Ungheni. Памятник Потемкину-Таврическому, близ села Рэдень Векь района Унгень.

Tighina (Bender) Fortress (XVI c), Tighina town. Cetatea Tighina (Bender) (s. XVI), or. Tighina. Крепость Тигина (Бендеры) (XVI в.), город Тигина.

The wooden old church (XIX с), Tatarauca Veche Village of Soroca region. Biserica veche de lemn (s. XIX), satul Tătărăuca Veche, raionul Orhei. Деревянная старая церковь (XIX в.), село Татарэука Веке района Орхей.

The “Dormition of the Theotocos” Church (XVII-XVIII cc), Mateevici street, Causeni Town. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVII-XVIII), or. Căuşeni, str. Mateevici. Церковь «Успения Божьей Матери» (XVII-XVIII вв.), город Кэушень, ул.Матеевич.

The wooden old church (XIX с), Larga Village of Briceni region. Biserica veche de lemn (s. XIX), satul Larga, raionul Briceni. Деревянная старая церковь (XIX в.), село Ларга района Бричень.

Taul Manor and Park (1905), Taul Village of Donduseni region. Conacul Ţaul şi Parcul (1905), satul Ţaul, raionul Donduşeni. Усадьба и парк Цауль (1905), село Цауль района Дондюшень.

The wooden church (XIX с), Palanca Village of Calarasi region. Biserica de lemn (s. XIX), satul Palanca, raionul Călăraşi. Деревянная церковь (XIX в.), село Паланка района Кэлэраш.

The geodesic “Struve Arch”, the monument, near Rudi Village of Soroca region. Obiectul geodezic “Arcul Struve”, monumentul, în vecinătatea satului Rudi, raionul Soroca. Геодезическая Дуга Струве, памятник, близ села Рудь района Сорока.

Church in Cuhurestii de Sus (1912), Cuhurestii de Sus Village of Floresti region. Biserica din Cuhureştii de Sus (1912), satul Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti. Церковь в Кухурештий де Сус (1912), село Кухурештий де Сус района Флорешть.

The cave (IV-III c. B.C.) and fortresses (IX-XII centuries), near Rudi Village of Soroca region. Peştera (sec. IV-III i.e.n.) şi cetăţile (sec. IX-XII), lângă satul Rudi, raionul Soroca. Пещера (IV-III вв. до н.э.) и цитадели (IX-XII вв.), близ села Рудь района Сорока.

Thanksgiving Candle (Badea Mior), Soroca Town. Lumânarea Recunoştinţei (Badea Mior), oraşul Soroca. Свеча Благодарения (Бадя Миор), город Сорока.

Saharna, archeological station with the Iron Age (X-VIII c. B.C.), near Saharna Village of Rezina region. Saharna, zonă de interes arheologic cu reminiscenţe din epoca de fier (secolele X-VIII i.e.n.), în vecinătatea satului Saharna, raionul Rezina. Сахарна, археологическая стоянка Железной Эпохи (X-VIII вв. до н.э.), близ села Сахарна района Резина.

The rocky monasteries, Butuceni V. (Orhei region), Saharna V. (Rezina region), Tipova V. (Rezina region), Japca V. (Floresti region), Calarasauca V. (Ochita region). Mănăstiri rupestre, s. Butuceni (raionul Orhei), s. Saharna (raionul Rezina), s. Ţipova (raionul Rezina), s. Japca (raionul Floreşti), s. Călărăşeuca (raionul Ochiţa). Скальные монастыри, с. Бутучень (район Орхей), с. Сахарна (район Резина), с. Ципова (район Резина), с. Жапка (район Флорешть), с. Кэлэрэшеука (район Окница).

Drumul mănăstirilor

93


DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSIONS MISIUNI DIPLOMATICE ŞI CONSULARE ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И КОНСУЛЬСКИЕ МИССИИ DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR OFFICES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA MISIUNILE DIPLOMATICE ŞI OFICIILE CONSULARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ МИССИИ И КОНСУЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА Czech Republic Republica Cehă Республика Чехия Adress: Chișinău, str. Moara Roşie, nr. 23 Phone: (+373 22) 20 99 42 Fax: (+373 22) 29 64 37 E-mail: chisinau@embassy.mzv.cv Consular section Phone: (+373 22) 20 99 33 Fax: (+373 22) 29 64 37 French Republic Republica Franceză Республика Франция Adress: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 6 Phone: (+373 22) 20 04 00 Fax: (+373 22) 20 04 01 Consular section: str. Vlaicu Pârcălab, nr. 6, (entrance from Bernardazzi street) Phone: (+373 22) 20 04 44 Fax: (+373 22) 20 04 21 Department of Cooperation and Cultural Action: str. Sfatul Ţării, nr. 18, Phone: (+373 22) 23 45 10, 23 72 34 Fax: (+373 22) 23 47 81 People's Republic of China Republica Populară Chineză Китайская Народная Республика Office: Chișinău, str. M. Dosoftei, nr. 124 Phone: (+373 22) 21 07 12 Fax: (+373 22) 29 59 60 Site: www.chinaembassy.md E-mail: chinamd@km.ru Consular section Phone: (+373 22) 29 61 04 Fax: (+373 22) 29 59 60 Commercial section: str. Anton Crihan, nr. 30 Phone: (+373 22) 22 55 00, 21 30 72, 22 22 57 Fax: (+373 22) 22 33 35 Republic of Bulgaria Republica Bulgaria Республика Болгария Office: Chișinău, str. Bucureşti, nr.92 Phone: (+373 22) 23 79 83, 23 89 10 Fax: (+373 22) 23 79 78 E-mail: Ambasada-Bulgara@meganet.md Consular section: Chișinău, str. Eminescu, nr. 4 Phone/Fax: (+373 22) 22 36 70

94 Drumul mănăstirilor

Romania România Румыния Office: Chișinău, str. Bucureşti, nr. 66/1 Phone: (+373 22) 21 18 1, 21 30 37, 21 18 10 Fax: (+373 22) 22 81 29 E-mail: ambrom@moldnet.md Consular section: Chișinău, str. Grigore Ureche, nr. 2 Phone: (+373 22) 26 07 50, 26 07 37, 26 07 47 Fax: (+373 22) 26 07 40 Consular section: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 39 Phone: (+373 22) 23 76 22, 23 83 60 Fax: (+373 22) 22 53 89 Russian Federation Federaţia Rusă Российская Федерация Office: Chișinău, str. bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 153 Phone: (+373 22) 23 49 41, 23 49 42, 23 49 43, 23 49 44 Fax: (+373 22) 23 51 07 E-mail: domino@mtc.md Consular section: Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 153 (Entrance from Toma Ciorbă street) Phone: (+373 22) 23 51 08, 23 51 10 Fax: (+373 22) 23 51 09 E-mail: ruscons@mtc.md The Federal Republic of Germany Republica Federală Germania Федеративная Республика Германия Office:2012 Chișinău, str. Maria Cebotari, nr. 35 Phone: (+373 22) 20 06 00, 20 06 01, 20 06 02 Fax: (+373 22) 23 46 80, 23 45 22 E-mail: info@chisinau.diplo.de Visa Section Phone: 20 06 35 Fax: 23 72 78 The Italian Republic Republica Italiană Республика Италия Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Adress: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 63, Sky Tower Commercial Centre The Kingdom of Sweden Regatul Suediei Королевство Швеция Section for Cooperation with RM: 2004 Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 108/1 Phone: (+373 22) 23 29 83, 26 73 20, 26 73 41 Fax: (+373 22) 26 73 30, 23 29 85 E-mail: julius.liljestrom@sida.se


MISSIONS • MISIUNI • МИССИИ

The Republic of Austria Republica Austria Республика Австрия Biroul pentru Cooperare Tehnică Chişinău: 2009 Chişinău, str. A. Mateevici nr. 23B Tel.: (+373 22)73 93 70 Fax: 72 14 11 E-mail: chisinau@ada.gv.at The Republic of Azerbaijan Republica Azerbaidjan Республика Азербайджан Adress: Chişinău, str. Kogălniceanu, nr. 64 Phone: (+373 22) 23 22 77, 21 42 09 Fax: (+373 22) 22 75 58 E-mail: azembassy@moldnet.md The Republic of Belarus Republica Belarus Республика Беларусь Address: Chișinău, str. Mateevici, nr. 35 Phone: (+373 22) 60 29 82, 60 29 70, 60 29 79 Fax: (+373 22) 23 83 00 E-mail: moldova@belembassy.org Consular section: Chișinău, str. Bucuresti, nr. 74 Phone: (+373 22) 23 82 76 Fax: (+373 22) 23 83 00 The Republic of Hungary Republica Ungară Республика Венгрия Address: Chișinău, bd. Stefan cel Mare, nr. 131 Phone: (+373 22) 22 34 04, 22 77 86 Fax: (+373 22) 22 45 13 E-mail: mission.kiv@kum.hu Consular section Phone: (+373 22) 22 86 68, 20 00 78, 20 00 79 Fax: (+373 22) 22 45 13 E–mail: cac@meganet.md The Republic of Lithuania Republica Lituania Республика Литва Address: Chișinău, str. Vasilenco, nr. 24/1 Phone: (+373 22) 54 31 94 Fax: (+373 22) 23 42 87 E-mail: emb.md@urm.lt Consular section Phone: (+373 22) 54 31 94 Fax: (+373 22) 23 42 87 The Republic of Poland Republica Polonă Республика Польша Address: Chișinău, str. Grenoble, nr. 126 A Phone: (+373 22) 28 59 50, 28 59 60, 28 59 70 Fax: (+373 22) 28 90 00 E-mail: polemb@mtc.md Site: www.kiszyniow.polemb.net Consular section: Chișinău, str. V.Alecsandri, nr.101 Phone: (+373 22) 22 38 50, 22 38 51 Fax: 22 38 52 E-mail: konsulpl@ch.moldpac.md

The Republic of Turkey Republica Turcia Республика Турция Address: Chișinău, str. Valeriu Cupcea, nr. 60 Phone: (+373 22) 50 91 00, 50 91 10 Fax: (+373 22) 22 55 28 E-mail: turkemb.kishinev@mfa.gov.tr Consular section Phone: (+373 22) 50 91 11, 50 91 12 Fax: (+373 22) 50 91 19 The State of Israil Statul Israel Государство Израиль Visa Section in Chișinău: str. Tigirin, nr. 12 Phone: (+373 22) 54 44 99, 54 42 84 Fax: (+373 22) 26 00 17 The Swiss Confederation Confederaţia Elveţiană Конфедерация Швейцария Oficiul Direcţiei elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (DDC) la Chişinău: str. A. Mateevici, nr.23, bl. B Phone: (+373 22) 73 18 73, 72 50 73, 72 51 78 Fax: (+373 22) 72 73 79 The United States of America Statele Unite ale Americii Соединенные Штаты Америки Address: Chișinău, str. A. Mateevici, nr. 103 Phone: (+373 22) 40 83 00 Fax: (+373 22) 23 30 44 Ukraine Ucraina Украина Address: Chișinău, str. Vasile Lupu, nr. 17 Phone: (+373 22) 58 21 51 Fax: (+373 22) 58 21 08 E-mail: ambasua@starnet.md Consular section Phone: (+373 22) 58 22 84 Fax: (+373 22) 58 22 19 Centrul informaţional–cultural: Chișinău, str. 31 august 1989, nr. 57 Phone: (+373 22) 27 38 61 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Объединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии Address: Chișinău, str. Nicolae Iorga, nr. 18 Phone: (+373 22) 22 59 02 Fax: (+373 22) 25 18 59 E-mail: enquiries.chisinau@fco.gov.uk Site: www.ukinmoldova.fco.gov.uk

Drumul mănăstirilor

95


USEFUL directory TELEFOANE UTILE ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ FIRE SERVICE - 901 SERVICIUL POMPIERI – 901 ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА – 901

EMERGENCY GAS SERVICE – 904 SERVICIUL DE AVARIE GAZ – 904 АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА ГАЗА – 904

RESCUE SERVICE - 901 SERVICIUL SITUAŢII EXCEPŢIONALE – 901 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 901

TELEPHONE NUMBERS AND ADDRESSES INFORMATION – 1188 SERVICIUL INFORMAŢONAL DE NUMERE DE TELEFOANE ŞI ADRESE – 1188 ТЕЛЕФОННАЯ И АДРЕСНАЯ СПРАВОЧНАЯ - 1188

POLICE – 902 POLIŢIA – 902 ПОЛИЦИЯ – 902 CHISINAU GENERAL POLICE COMMISSARIAT – (+373 22) 54-20-63 COMISATIATUL GENERAL DE POLIŢIE CHIŞINĂU (+373 22) 54-20-63 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАРИАТ ПОЛИЦИИ КИШИНЭУ - (+373 22) 54-20-63 MAJOR TRAFFIC POLICE DEPARTMENT – (+373 22) 25-59-20 DIRECŢIA GENERALĂ A POLIŢIEI RUTIERE - (+373 22) 25-59-20 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ - (+373 22) 25-59-20 CHISINAU TRAFFIC POLICE DEPARTMENT – (+373 22) 27-25-01 SECŢIA POLIŢIEI RUTIERE CHIŞINĂU - (+373 22) 27-25-01 ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ КИШИНЭУ - (+373 22) 27-25-01 WRECK CARS TRANSPORTATION - (+373 22) 920202 EVACUARE DE AUTOTURISME – (+373 22) 920202 ЭВАКУАТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ - (+373 22) 920202 AMBULANCE – 903 SALVAREA - 903 СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 903 CHARGEABLE AMBULANCE - 1403 SALVAREA (CU PLATĂ) – 1403 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (ПЛАТНАЯ) - 1403 REPUBLICAN EMERGENCY HOSPITAL INFORMATION OFFICE – (+373 22) 23-52-85 SPITALUL REPUBLICAN DE URGENŢĂ (INFORMAŢII) – (+373 22) 23-52-85 СПРАВОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ – (+373 22) 23-52-85

96 Drumul mănăstirilor

TELEPHONE NUMBERS AND ADDRESSES INFORMATION (CHARGEABLE) – 1189 SERVICIUL INFORMAŢONAL DE NUMERE DE TELEFOANE ŞI ADRESE (CU PLATĂ) – 1189 ТЕЛЕФОННАЯ И АДРЕСНАЯ СПРАВОЧНАЯ (ПЛАТНАЯ) - 1189 CHISINAU CENTRAL BUS TERMINAL INFORMATION OFFICE – (+373 22) 54-21-85 GARA CENTRALĂ CHIŞINĂU (INFORMAŢII) - (+373 22) 54-21-85 СПРАВОЧНАЯ КИШИНЕВСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО АВТОВОКЗАЛА - (+373 22) 54-21-85 CHISINAU NORTHERN BUS TERMINAL INFORMATION OFFICE (GARA DE NORD) – (+373 22) 41-13-38 GARA DE NORD CHIŞINĂU (INFORMAŢII) - (+373 22) 41-13-38 СПРАВОЧНАЯ КИШИНЕВСКОГО СЕВЕРНОГО АВТОВОКЗАЛА (ГАРА ДЕ НОРД) - (+373 22) 41-13-38 CHISINAU SOUTHERN BUS TERMINAL INFORMATION OFFICE (SUD-VEST) – (+373 22) 72-39-83 GARA DE SUD-VEST CHIŞINĂU (INFORMAŢII) - (+373 22) 72-39-83 СПРАВОЧНАЯ КИШИНЕВСКОГО ЮЖНОГО АВТОВОКЗАЛА (СУД-ВЕСТ) - (+373 22) 72-39-83 CHISINAU RAILWAY STATION INFORMATION OFFICE – (+373 22) 83-27-33, 83-27-34, 83-27-35, 83-27-36, 83-27-37. GARA FEROVIARĂ CHIŞINĂU (INFORMAŢII) - (+373 22) 83-27-33, 83-27-34, 83-27-35, 83-27-36, 83-27-37. СПРАВОЧНАЯ КИШИНЕВСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА - (+373 22) 83-27-33, 83-27-34, 83-27-35, 83-27-36, 83-27-37. AGENCY OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA - (+373-22) 22 66 34 AGENŢIA TURISMULUI A RELUBLICII MOLDOVA - (+373-22) 22 66 34 АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА - (+373-22) 22 66 34


LINKS LINCURI ССЫЛКИ Agency of Tourism of Republic of Moldova www.turism.gov.md Agenţia Turismului a Republicii Moldova www.turism.gov.md Агентство по Туризму Республики Молдова www.turism.gov.md President Administration of Republic of Moldova - www.prm.md Preşedinţia Republicii Moldova - www.prm.md Президентура Республики Молдова www.prm.md Government of Republic of Moldova www.gov.md Guvernul Republicii Moldova - www.gov.md Правительство Республики Молдова www.gov.md Parliament of Republic of Moldova www.parlament.md Parlamentul Republicii Moldova www.parlament.md Парламент Республики Молдова www.parlament.md Official site of Republic of Moldova www.moldova.md Pagina Oficială a Republicii Moldova www.moldova.md Официальная страница Республики Молдова www.moldova.md Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Republic of Moldova www.mfa.gov.md Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova www.mfa.gov.md Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова - www.mfa.gov.md Ministry of Culture of Republic of Moldova www.mc.gov.md Ministerul Culturii al Republicii Moldova www.mc.gov.md Министерство культуры Республики Молдова - www.mc.gov.md

Ministry of Agriculture and Food Industry of Republic of Moldova - www.maia.gov.md Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova - www.maia.gov.md Министерство сельского хозяйства и продовольственной промышленности Республики Молдова - www.maia.gov.md Ministry of Environment of Republic of Moldova www.mediu.gov.md Ministerul Mediului al Republicii Moldova www.mediu.gov.md Министерство окружающей среды Республики Молдова - www.mediu.gov.md Tourism in Modlova - www.tur.md Turismul în Moldova - www.tur.md Туризм в Молдове - www.tur.md National Association of Rural, Ecological and Cultural Tourism in Moldova (ANTREC) www.moldova-turism.com Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural din Moldova (ANTREC) www.moldova-turism.com Национальная Ассоциация по сельскому, экологическому и культурному туризму в Молдове (АНТРЕК) - www.moldova-turism.com National Association of Travel Agencies of Moldova - www.anat.md Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din Moldova - www.anat.md Национальная Ассоциация туристических агентств Молдовы - www.anat.md Wine-making and viticulture in Moldova www.vinmoldova.md Vinificaţia şi viticultura în Moldova www.vinmoldova.md Виноделие и виноградарство в Молдове www.vinmoldova.md Metropolitanate of Chisinau and All Moldova www.mitropolia.md Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove www.mitropolia.md Митрополия Кишинэу и Всея Молдова www.mitropolia.md

Drumul mănăstirilor

97


Monasteries of Moldova  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you