Page 1

Libice nad Cidlinou - soustava studiĂ­


Obsah Základní informace: Titulní strana Obsah Mapa řešených částí Mapové podklady Libice nad Cidlinou - ortofotomapa Mapové podklady Libice nad Cidlinou - Stabilní katastr, archeologické mapy Celkové přemýšlení DVD

Jednotlivé části řešení: Hradiště - návrh / hradiště - současný stav Ulice Ke Hradišti - návrh / Ulice Ke Hradišti - současný stav Náves před úřadem - návrh / Náves před úřadem - současný stav Střed obce - návrh / Střed obce - současný stav Okolí kostela sv. Vojtěcha - návrh / Okolí kostela sv. Vojtěcha - současný stav Prostor před hasičárnou - návrh / Prostor před hasičárnou - současný stav Spojovací cesta u hasičárny - návrh / Spojovací cesta u hasičárny - současný stav Ulice Jižní - návrh / Ulice Jižní - současný stav Ulice Husova od kostela k mostu - návrh / Ulice Husova od kostela k mostu - současný stav Zámostí - návrh / Zámostí - současný stav Okolí Cidliny, nová scéna - návrh / Okolí Cidliny - návrh, současný stav Okolí potoka - návrh / Okolí potoka - současný stav Ulice Na Valech - návrh / Ulice Na Valech - současný stav Ulice Úzká - návrh / Ulice Úzká - současný stav Škola a okolí - návrh / Škola a okolí - současný stav Ulice Na Okrajku - návrh / Ulice Na Okrajku - současný stav Ulice Husova od úřadu po koleje - návrh / Ulice Husova od úřadu po koleje - současný stav Vodní nádrž a okolí - návrh / Vodní nádrž a okolí - současný stav Ulice Dr. Karbusického - návrh / Ulice Dr. Karbusického - současný stav Jezero a okolí - návrh / Jezero a okolí - současný stav Hřbitovy - návrh / Hřbitovy - návrh - současný stav Dům čp. 5 - návrh / Dům čp. 5 - současný stav Dům čp. 6 - návrh / Dům čp. 6 - současný stav Dvorek a zahrada u čp. 5, 6 a OU - návrh / Dvorek a zahrada u čp. 5, 6 a OU - současný stav

Komplexní řešení Řešení osvětlení - logika a ukázka svítidla / Řešení osvětlení - mapa umístění Řešení zeleně - druhy a logika / Řešení zeleně - mapa rozmístění Lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a ukazatele - logika a návrh / Lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a ukazatele- mapa rozmístění 2D mapy a informační prvky - logika a návrh / 2D mapy a informační prvky - mapa rozmístění Informační systém - Slavníkovská Libice - logika a návrh / Informační systém - Slavníkovská Libice - mapa umístění silnice a chodníky - logika a návrh

Turistické možnosti: Okružní cesta po Slavníkovském hradišti Návrat krajiny - písková řeka Prostorové prospekty o hradišti, sv. Vojtěchovi a archeologických nálezech


Řešené částí


ortofotomapa

MapovĂŠ podklady Libice nad Cidlinou - ortofotomapa


DEM (digital elevation model) libické aglomerace, červená linie vyznačuje hranice opevněného areálu a šedá archeologicky sledované plochy.

DEM (digital elevation model) libické aglomerace s vyznačením říční nivy (světle modrá) pravidelně zaplavované plochy do úrovně stoleté vody.

Mařík, Jan. Libice nad Cidlinou – archeologická mapa (online) Dostupné na World Wide Web: (http://www.arup.cas.cz/rrl/libice_archeomapa.html). Stabilní katastr - Čechy - 4009-1 Libice nad Cidlinou - původně Libitz (Libice) - mapováno 1842

Podrobnější informace na webových stránkách AV-AU: http://en.arup.cas.cz/cz/vyzkum/slavnikovska_libice_mapa.html Mařík, Jan. Libice nad Cidlinou – archeologická mapa Libice (online)

Mapové podklady Libice nad Cidlinou - stabilní katastr, archeologické mapy

Dostupné na WWW: (http://en.arup.cas.cz/cz/vyzkum/slavnikovska_libice_mapa.html).


Důležité místo dnes pouze pro místní. V budoucnu se bude také jednat o vstupní bod pro turisty a návštěvníky přijíždějící vlakem. Předpokladem tedy je zřízení na trati přechodu se signalizací či podchodu. To je podle našeho názoru nutnost do budoucna. Více v textu dokumentace.

Důležité místo pro místní a turisty. Bude zde umístěno nové muzem, které bude přístupné a viditelné z přední části objektu čp. 6

důležité místa dnes a do budoucna

Důležité místo z pohledu příjezdu turistů v letním období na kolech, in-linech a pěšky. Zde je důležité informovat o možnostech muzea. Je tedy nutné tyto lidi dostat do středu obce, do muzea a také na nějakou navrhovanou cestu po Libici. Více uvedeno dále v dokumentaci

Celková naše koncepce reflektuje a podporuje ducha místa. Ten je podle nás, mimo jiné, ukryt v chápání dnešní Libice nad Cidlinou jako vesnice a nikoliv města. Uvědomujeme si také formování prostoru jádra Libice jak krajinouřekami Cidlinou a Labem, tak později vytvořením zde Slavníkovského hradiště na jakémsi ostrovu ve tvaru osmičky, vzniklým díky těmto řekám. Zde je počátek nejdůležitějšího období tohoto místa. A v tomto období je prioritní náboženství, tedy sv. Vojtěch a sv. Radim. Velmi důležitý je také pohnutý příběh spjatý s tímto místem a dávnou dobou. Díky tomu je zde i dnes cítit jistá pokora a nadhled lidí zde žijících. Odtud je to jen kousek k současnosti a k dnešním kulturním a turistickým možnostem. Jako je především divadlo, náboženství, krajina... Tedy možnosti návštěvníků Libici pochopit v její celistvosti od minulosti po dnešek. Podle našeho názoru jsou návštěvníci pro rozvoj dnešní Libice velmi důležití. K pochopení celé logiky řešení je však třeba přečíst veškeré texty a prostudovat výkresovou dokumentaci. Až poté bude čtenářem vše pochopeno ve své celistvosti. Jednotlivé detailní texty se totiž navzájem prolínají. Celkové přemýšlení


obsah DVD: studie v tiskové kvalitě a dále v kvalitě na posílání e-mailem fotografie místa fotografie z Pohanska a Mikulčic apod. inspirace apod. mapové podklady prostorové zobrazení objektů výpočty osvětlení a nabídky od firem Enika- Electrosun a Elstav

City Upgrade / The hand mind makers 01.2012

Ing. arch. Ivo Pavlík Ing. arch. Lucie Chytilová Bc. Ondřej Vosátka - spolupráce

tel.: +420 739 629 051, +420 739 415 901

email: cityupgradeteam@gmail.com

web: www.cityupgrade.cz


Navrhujeme zde zrušení asfaltové cesty, která podle našeho názoru příliš zasahuje do jádra akropole. Tuto cestu nahrazujeme mlatovou cestou, která je výrazně přírodnější a nebude působit jako cizí element. Ta bude řešena bez obrubníku a bude volně přecházet do trávy. Co se týče dnešního zobrazení základů, to bude zachováno, avšak nově bude tráva zaseta také na místa, kde je dnes štěrk ve středu objektů. Z travnaté plochy budou tedy vystupovat pouze základy - linie. Navrhujeme do budoucna, aby byl celý prostor hradiště - tzv. akropole zatravněn a vznikla zde tedy louka. Ta by byla sekána. Nic by tedy nebránilo pohybu návštěvníků po celém hradišti, jejich polehávání, běhání apod. V místě jihovýchodního výkusu doporučujeme po diskusi s místními divadelníky občasné divadlo. To však bude řešeno pouze jako přírodní. Tedy v trávě. Na hradišti je také nově řešena cesta kolem celého hradiště. Více k této cestě je uvedeno v konkrétní výkresové dokumentaci. Na této cestě v jihozápadní části hradiště je posazena lavička. Jedná se o jednoduchou lavičku z velkých kamenů a prkna. V jižní části na místě bývalé brány z hradiště je umístěn 3d prvek - zobrazení Slavníkovské Libice. U jezírka na tzv. pískové řece v západní části je další 3D prvek.

3D prvky Slavníkovské Libice

lavička louka - trávník

Hradiště - návrh


fotodokumentace současného stavu

Hradiště - současný stav


Jde o velice příjemnou uličku, jejíž charakter bude dále podpořen kvalitní kamennou štípanou dlažbou. Ta by měla navracet barevnost, která je pro tuto oblast typická. Štípaná kamenná dlažba nebude mít obrubníky, bude naopak po celé délce z obou bočních stran vstupovat do trávy, a tím působit velmi přirozeně- venkovsky. Tato ulice bude stejně jako dnes pěší zónou s možností vjíždění zde pouze rezidentů. Lampy osvětlení zůstanou na svých místech, dojde pouze k jejich výměně za nová světla.

štípaná dlažba

mlatová cesta

nová výsadba lip

voda na ochlazení nohou

V jižní části této ulice v místě rozšíření dojde k razantní změně. Po diskusi s archeologem panem Maříkem bylo zjištěno, že informace na mozaikovém informačním prvku zde uvedené se z 80 procent již nezakládají na pravdě. Proto doporučujeme zrušit tento nevhodně umístěný a do prostředí vesnice nevhodný objekt. Myslíme si, že místo by mělo výrazněji komunikovat s hradištěm a umožňovat pohled na něj. To tento přístřešek s ozdobnými cizokrajnými keříky kolem neumožňuje. Proto jej doporučujeme zbourat a doplnit zde alej Lip. Stejně rušíme veškerou pro kraj nepůvodní zeleň. Především jehličnaté stromy a keře. Vzhledem k velké důležitosti tohoto místa vytváříme zde jakási otevřená vrata, která jsou ze strany hradiště informačním prvkem a ze strany centra jakýmsi vstupem na výšku domů. Ze strany centra bude do těchto cortenových vrat vyřezána pověst o Libici. Vše bude dořešeno v další fázi. Z druhé strany bude ocel kombinována s informačními texty o Libici. Tyto texty tedy budou informovat podobně komplexně jako muzeum: od krajiny, přes Slavníkovské období až po archeologii. Texty budou řešeny esteticky, s možností v budoucnu jejich změny. Tyto části budou vsazeny do cortenového rámce. Půjde tedy o kombinaci materiálů. Poblíž těchto textů jsou dvě lavičky, kdy jedna pod stromem umožňuje pohled na hradiště. Odtud je také vidět 2D mapa hradiště a předhradí zobrazující podobu hradiště ve vrcholném období. Mapa je natočena stejně jako skutečnost. Základní důležitost tohoto prostoru je především v nalákání příchozích či přijíždějících na kole do centra Libice a také do muzea. Proto vše bude na sebe odkazovat a i na tomto informačním prvku bude otevírací doba muzea a také fotografie z něj. Podobně zde budou uvedeny nové cesty jako je cesta Slavníkovské Libice a písková řeka. Toto místo je podle našeho názoru jedno ze tří nejdůležitějších vzhledem k příjezdu turistů od Labe. Proto je třeba jej v maximální možné míře kultivovat. V tomto místě také upravujeme studnu, která nově bude umožňovat také smočit si nohy. Pumpovaná voda bude zůstávat v jakémsi kruhovém “sudu” Nebude tedy okamžitě odtékat do kanalizace. Vše bude řešeno v další fázi.

prostorové zobrazení

Také by bylo vhodné upravit bývalou modlitebnu, dnes garáž. Navrátit jí nějakou hodnotu a estetiku. V tomto prestižním místě je také bezpodmínečně nutné zrušit bílý sloupek elektřiny, který na toto místo v žádném případě nepatří.

dva ovocné stromky

kolostav

prostorové zobrazení Slavníkovské Libice

Ulice Ke Hradišti - návrh

studna se “sudem”, 2D mapa a lavička

prostorové zobrazení pomyslných vrat

kolem cesty nebude obrubník, tráva bude volně vstupovat do kamenné štípané dlažby


fotodokumentace současného stavu

Ulice Ke Hradišti - současný stav


Náves se čtyřmi lípami zachováváme v dnešní podobě. Pouze upravujeme plochu dlažby, která bude nově ze štípaného kamene. Tedy pod celým povrchem mimo silnici bude jednolitá plocha. “Čtverec” pod lípami nebude zachován. Žulové kostky budou použity v jiném místě obce. Tato plocha návsi ze štípaného kamene velmi přirozeně propojí veškeré chodníky s prostorem návsi a pěší ulicí k hradišti. Budou zde také nově logičtěji posazeny lavičky. Dvě budou ve středu pod lipami. Z jedné z těchto laviček bude výhled na kostel sv. Vojtěcha a na úřad a druhá lavička bude poskytovat pohled na hradiště a na muzeum s IC. Třetí lavička na západní straně řešené části bude v klidnějším místě a bude poskytovat boční pohled na IC, úřad a také na ulici Husovu směrem ke kostelu sv. Vojtěcha. Poblíž IC a muzea bude umístěn stojan na kola, který bude v zemi. Ve dvoře IC bude další větší stojan s možností zamčení kol. Před muzeem, IC a knihovnou bude prvek 2D zobrazení mapy celé Libice nad Cidlinou. Bude vytvořeno z tlustého plátu rezavého plechu - corten s laserem vyřezanými objekty. Bude se tedy jednat o levnou variantu 3D modelu, který bude sloužit k základnímu pochopení celé Libice. Po této mapě se člověk dostane do objektu muzea a IC, kde mu budou poskytnuty veškeré informace o Libici a možnostech zde....vše je uvedeno v dokumentaci domu čp. 6. Plocha návsi nebude do budoucna již v období sezony sloužit parkování. Pouze v menší části severně a před úřadem východně. V žádném případě již nebudou auta stát kolem Husova pomníku a ani v části kolem muzea - čp. 6 a před domem čp. 5. Prostor bude vyznačen v ploše dlažby jiným skládáním. V zimním období bude parkování povoleno v podstatě všude. Podle našeho názoru je v sezoně důležité prostor udržet volný, aby byl přívětivý místní lidi, cyklisty a pěší turisty.

štípaná kamenná dlažba

stojany na kola

lavička A

_ v letním období parkování pouze zde

lavička B 2D zobrazení celé Libice

lavička D

_ stojany na kola

_ sezení před “cukrárnou”

_ v letním období parkování pouze zde

2D zobrazení celé Libice B A lavička D

Náves před úřadem - návrh


fotodokumentace současného stavu

Náves před úřadem - současný stav


_ stojany na kola

ovocné neplodící stromy s vysokou korunou

štípaná kamenná dlažba

stojany na kola

_ v letním období parkování pouze zde stojany na kola _ zobrazení Slavníkovské Libice _

_ lavička lavička

_ lavička

V této části v okolí fary, kde pravděpodobně v době Slavníkovské stával původní kostel této části hradiště navrhujeme opět pouze dílčí změny. A to především zúžení silnice jak jen to bude možné vzhledem k platným normám o komunikacích. Tímto bude zamezeno rychlé jízdě automobilů. Silnici bude navrácena kostka, která je pod dnešním povrchem asfaltu. kolem této silnice bude ve stejné rovině ze štípaného kamene plocha návsi, která sem zasahuje od úřadu. Půjde tedy o jednu plochu návsi, která bude stejně výškově nečleněná jako dnes. Bude pouze rozčleněna vizuálně druhem povrchu. Chodníky na severní straně budou stejné jako jižní rozšířená náves, také tedy ze stejného štípaného kamene. V části poblíž nově navrhovaného objektu domu bude několik parkovacích stání, které bude vyznačeno odlišným skládáním štípaného kamene. Také je podle našeho názoru důležité zrušit podivné schůdky pod Lípami- před sochou sv. Vojtěcha. Ty spolu s květináči zde nepatří a ještě více zdůrazňují nevhodnou proporci sochy sv. Vojtěcha se stříškou. Navrhujeme zde nově nasvětlit stromy nad sochou sv. Vojtěcha. Půjde o jeden halogen svítící do korun stromů. V této části také umísťujeme na místo původní lavičky novou. Naproti přes silnici k zídce umísťujeme další lavičku s výhledem na staré lípy a sochu sv. Vojtěcha. Osvětlení je zde v původních místech zaměněno za nová světla a doplněno na dvojnásobek vzhledem k důležitosti komunikace a bezpečnosti. Stromy jsou postupně s odcházením původních zaměňovány za ovocné neplodící stromy, které navrátí původní charakter tomuto místu. V místě u divadla vysazujeme stromy ovocné nové a celý prostor se upravuje v duchu předchozím.

Střed obce - návrh

zobrazení Slavníkovské Libice _ _ stojany na kola

zobrazení Slavníkovské Libice na zdech objektů


fotodokumentace současného stavu

Střed obce - současný stav


V okolí kostela sv. Vojtěcha je nově prostor vydlážděn štípanou kamennou dlažbou, která z tohoto prostoru vytvoří příjemnou náves s kostelem. Štípaná dlažba bude volně vstupovat do travnatých částí. Nebude tedy mezi tímto rozhraním žádný viditelný obrubník. V této části, na středovém travnatém ostrůvku, bude nově zřízena autobusouvá zastávka pro děti ze školy. Ta bude vytvořena z tlustého plechu corten. Zastávka evokuje menší domek pod stromem. V zastávce záměrně není sezení, které by využívali namísto dětí opilci popíjející zde pivo. Sezení je naopak nově vytvořeno naproti vstupu do kostela, a také u severní zdi kostela s výhledem do ulice Úzká. Nepůvodní zeleň ,která je zde na středovém ostrůvku, bude odstraněna.

Okolí kostela sv. Vojtěcha - návrh


fotodokumentace současného stavu

Okolí kostela sv. Vojtěcha - současný stav


Prostor před hasičárnou uzavíráme směrem do návsi novým objektem ve výškové úrovni současných vedlejších domů. Případně se také může jednat o jednopatrový objekt, jehož výška po okapní římsu však musí být nad polovinou výšky okapní římsy blízkého sousedního objektu na pravé straně. Další variantou je uzavření prostoru alejí stromů - lip. Při řešení varianty, s novým dvou i jedno podlažním objektem, se z prostoru stává polouzavřený dvůr. Ten je otevřen malým vstupem pro pěší mezi novým objektem a objektem na pravé straně. Tato ulička má šířku 1,2 metru. Na tento intimní průchod pro pěší navazuje zúžující se lipová alej. Ta ústí směrem k uličce vedoucí do ulice Jižní. Lípy jsou dále také vysazeny kolem dokola celého dvoru. Stromy nejsou pouze na místech, kde je třeba vyjíždět s automobily. Dalším otevřením na levé straně nového objektu šířky 6 metrů je zabezpečen výjezd hasičských vozidel. Prostor je řešen celý z mlatu, podobně cesty v zužující se aleji. Pod stromy je tráva. Za nově vzniklým objektem je také možnost zaparkovat automobil. Je zde místo na 7 automobilů. Pod alejemi stromů je tráva. Pouze poblíž hasičské stanice je prostor vydlážděn. Bude-li se jednat o jednopodlažní objekt, budou zde umístěny prodejny a služby. Pokud bude objekt dvoupodlažní, je možné umístit do vrchního patra byty. Ze vzniklých variant doporučujeme variantu jednopodlažního objektu. Ten však musí být vytvořen kvalitně s minimální (již zmiňovanou) výškou, a také blízkostí k domu na pravé straně. Musí se jednat o kvalitní architekturu a musí reflektovat historickou podstatu a hodnoru místa. Důležitá je také barevnost objektu, která by měla být střídmá.

jednopodlažní objekt

odpad

možná podoba objektu zúžující se alej ve dvoře

Lípa srdčitá

průhled do nově vzniklého dvora

uzavřeno alejí stromů

jednopodlažní objekt

lavičky

Prostor před hasičárnou - návrh

dvoupodlažní objekt


fotodokumentace současného stavu

Prostor před hasičárnou - současný stav


Jedná se o velmi příjemnou cestu mezi ploty, která spojuje jádro Libice s krajinou, s novou vyhlídkou do krajiny a na pískovou řeku, a také s okružní hradební trasou. Navrhujeme zde vytvořit menší jednoduchou dřevěnou vyhlídku, z které bude vidět původní meandrující koryto řeky. Více je popsáno v dokumentaci věnující se pískové řece. Vyhlídka bude obsahovat informace a zobrazení krajiny kolem Libice. Její výška je 1,6 metru. Vyhlídka se jakoby vysunuje z uličky a potažmo z centra obce. Vyhlídka je jakýmsi dřevěným plotem vysunujícím se z prostoru mezi zahradami. Provední je ze dřeva- z latí s mezerou. V části u hasičárny plot také vystupuje, a tím i upozorňuje na možnost zkratky. Mělo by tedy jít o emotivní procházení v úzkém prostoru. Sestupování a poté o vystupování na vyhlídku mezi stromy. Prostor schodiště a cesty je možné vytvořit z dřevěných prken. To by mohlo být zajímavé z historického hlediska. Je možné totiž tuto cestu se schodištěm, a možná i celou vyhlídku, vytvořit metodou historických zaniklých technologií. Vše by mělo být řešeno v další fázi.

řez podélný

lavička

prostorové zobrazení vyhlídky - dřevěného plotu

plot

lavička

vyhlídka s informačním mapovým prvkem

informační prvek

Spojovací cesta u hasičárny - návrh


fotodokumentace současného stavu

Spojovací cesta u hasičárny - současný stav


Ulice bude vydlážděna ze štípaného kamene, případně jako mlatová. Tato ulice by podle našeho názoru měla být přístupna automobilem pouze pro obyvatele bydlící zde. Světla budou nahrazena na původních místech za nová a také budou dvě nová doplněna v severní části. V těchto místech by bylo též vhodné při opravách plotů do budoucna vycházet z původních prazákladů. Tedy plotů z dřevěných polokulatin. Je totiž třeba zachovat venkovskou atmosféru a volné propojení obce s krajinou. Dřevěný plot a jeho vhodné modifikace mohou být nástrojem jak místo zachovat s určitou atmosférou i do budoucna. S tímto také souvisí zcela striktní kácení nepůvodní zeleně především velmi zde zastoupených thůjí. Ty budou nahrazeny pro kraj typickými keři. Například i ovocnými jako je rybíz apod. Také doporučujeme do budoucna nahradit břízy za lípy. V tomto prostoru bude také nutné zlikvidovat skládky, které zde mají obyvatelé blízkých domů. V části naproti vstupu do uličky k hasičárně vznikne prvek k vyhlížení do krajiny především na pískovou řeku. Budou zde také informace o krajině a jejích změnách. Tento prvek je řešen v části “spojovací cesta u hasičárny”.

cesta ze štípaného kamene

ukázka vhodného plotu

ukázka možného použití zeleně v této části

řešeno v dokumentaci: Spojovací cesta u hasičárny - návrh

začátek pískové řeky

Ulice Jižní - návrh


fotodokumentace současného stavu

Ulice Jižní - současný stav


neplodící ovocné stromy

listnaté keře

štípaná kamenná dlažba

V ulici Husova bude řešeno především osvětlení, které se zde doplňuje- zdvojnásobuje vzhledem k důležitosti komunikace. Dále se také upravují chodníky, které budou ze štípaného kamene. Ten zajistí jejich dlouhodobou životnost. Pod asfaltovým povrchem silnice je pravděpodobně ukryto žulové dláždění, které by tedy mělo být při rekonstrukci silnice zachováno, nově přeskládáno a používáno. Kamenná dlažba má mimo jiné i tu výhodu, že zpomaluje silniční provoz. Také je v podstatě nezničitelná na rozdíl od asfaltu a betonu. Tato výhoda platí samozřejmě i u štípaného kamene použitém na chodnících. Co se týče zeleně, veškerá jehličnatá zeleň bude postupně vykácena. Na místo jehličnatých stromů zde budou vysazeny ovocné stromy s vyšší korunou, které neplodí. Tyto stromy místu, i přes poměrně frekventovanou komunikaci, navrátí přirozený charakter související s místem a jeho hlubokou historií. V místech, kde jsou dnes keře, budou nahrazeny za přirozenější. Nemělo by tedy jít o thuje a další nepůvodní dřeviny, avšak o listnaté keře například habr apod. Chodníky na hranici s travnatým povrchem nebudou mít obrubníky. Kameny budou volně vstupovat do trávy. Také bude třeba nově osadit značky v celé obci. V celé Libici není snad jediná, která by nebyla nějak deformovaná či nahlá. Velmi důležité jsou v tomto místě u mostu nové pomyslné cesty, které vytvářejí možnosti pro turisty. Jedná se o Slavníkovskou Libici a Pískovou řeku. Vše je uvedeno v další dokumentaci. Tyto cesty vedou ulicí Jižní a dále po schodišti nového mostu dolů k řece Cidlině a poté v návaznosti na ulici Na Valech.

Ulice Husova od kostela k mostu - návrh


fotodokumentace současného stavu

Ulice Husova od kostela k mostu - současný stav


lavička

lavičky

lavička

lavička

ovocné stromy, ořešáky apod.

použité lavičky

V ulicích na zámostí doporučujeme do budoucna zachovat asfaltový povrch bez obrubníků. Tím bude jasně identifikováno, že se jedná o přírodní prostředí a nikoli satelit ve městě. Osvětlení bude zaměněno za nové lampy, které vzhledem k finanční náročnosti zůstanou na původních místech. V místě u řeky umísťujeme nové lavičky s výhledem na řeku a centrum městyse. Také je však možné pouze zachovat původní lavičky obyvatel domů. V budoucnu by bylo vhodné propojit oficiální cestou tuto část se zbytkem města pomocí menší lávky, která by byla přidělána z boční strany na železniční most. Lávka by měla být dost široká pro průjezd kočárku. Dnešní stav přecházení mostu je velmi nebezpečný. V případě, že bude v budoucnu stavěn nový železniční most, je důležité aby se s přechodem pro pěší počítalo. Chodníky v ulici Zámostí již nově nebudou realizovány. Bude se jednat, v částech kde to bude nutné kolem objektů domů, pouze o okapové půl metru široké chodníčky. Ty budou vytvořeny ze štípaného kamene. Nepůvodní thuje a další jehličnatá zeleň bude zaměněna za ovocné stromy. V této části se bude také dosazovat několik ovocných stromů, případně ořešák apod. Bude se tedy jednat spíše o nižší stromy.

Zámostí - návrh


fotodokumentace současného stavu

Zámostí - současný stav


ukázka druhu plotu

inspirace

inspirace

01. venkovní scéna 02. zahrada prodejní - vstup - pokladna 03. zahrada prodejní - prodej občerstvení 04. elektrorozvaděč 05. VIP zahrada 06. zahrada s WC 07. ukryté popelnice 08. za plotem ukrytá technická budova 09. nový mostek dřevěný v ose vstupu a kostelu 10. nový most dřevěný

pohled na elevaci a jednoduchost prostoru

07 06

pohled na scénu s průhledem na kostel 02 04

řešení schodovitého travnatého terénu

_ návrat potoka

08

01

09

03

Osvětlení zůstane v této části pouze podél asfaltové komunikace spojující historické jádro s částí za dráhou a cesty směřující na Valy a do ulice Na Okrajku. Světla zůstanou na místech původních lamp. Komunikace kolem Cidliny zůstane ve své šířce a bude i nadále asfaltová bez obrubníků tak, aby byl maximálně podpořen vesnický charakter. Budou zde umístěny prvky sezení s výhledem na Cidlinu. Část, kde je dnes vytvořen parčík s, pro krajinu nepůvodní zelení, bude postupně nahrazen zelení původní. Nejdříve bude odstraněna jehličnatá zeleň. Ostatní stromy budou nahrazovány vždy až s koncem jejich života. Asfaltová cesta vedoucí do prostoru bývalého rybníku či hřiště bude odstraněna. Potok bude navrácen. Veškeré nepůvodní keře budou také odstraněny. Ovocné stromy budou zachovány. Od mostu až po ulici Na valech bude vytvořena přirozená mlatová pěšina - tzv. cesta Slavníkovské Libice a pískové řeky (řešeno v jiné části dokumentace). Bude se jednat o okružní cestu po předhradí. Zde bude umístěna lavička. Tráva kolem řeky Cidliny bude kosena na větší velikost. Rákos zůstane v místech kde dnes je. Stromy a keře kolem vody budou odstraněny. Stromy budou pouze kolem cesty. Bylo by také vhodné dosypat a zatravnit svahy kolem této asfaltové cesty vedoucí podél Cidliny. Tím by se hrany zjemnily a násyp by vypadal z obou stran přirozeněji. V místě návratu potoka vzniká nový most, kudy na louku s hasičskými překážkami bude umožněno vjíždět hasičům atd. Ti nově pojedou po mlatové cestě kolem nově vytvořené letní zahradní scény. Dětské prolézací prvky budou zachovány. Podpoří se zde tedy charakter místa jako shromaždiště při letních kulturních, hudebních, divadelních, hasičských a jiných akcích.

05 10

_ lavička

_ lavička pohled od kostela do zahrádek

_ lavička

Divadelní zahrada - Plotové divadlo

Proto zde v části za kostelem vytváříme letní kulturní přírodní “plotovou” scénu. Ta zde může díky svahu vzniknout. Celá logika této scény je částečně inspirována logikou římských divadel. Zde je však transformována do vesnického prostředí Libice. I přesto však bude působivou především díky vizuálnímu spojení s kostelem. Toto spojení je prohloubeno průhledovou osou směrem ke kostelu. Tato scéna bude používána pro pořádání letních divadelních slavností, přehlídek divadel a pro různé venkovní zábavy, představení apod. Bude se jednat o jakýsi plot, který díky svojí výšce 2,5 metrů bude vytvářet polouzavřený prostor. Bude se tedy jednat o velice alternativní místo. Díky tomuto plotu bude možné do jeho útrob ukrýt i velmi problematické technické stavby jako jsou elektrorozvaděč, čistička, dvůr s odpadem apod. Při pohledu z ulice Na Valech by se mělo jednat o normální přirozený dřevěný plot bez mezer. Plot bude vypadat velmi venkovsky. Z druhé strany z louky- bývalého hřiště bude patrné, že se jedná o scénu. Elevace scény bude maximální. Odhadujeme 2 metry. Díky kruhovému půdorysu scény zde bude velmi dobrá akustika.

Uspořádání Divadla za plotem:

lavička

Okolí Cidliny, nová venkovní scéna - návrh

Objekt je vytvořen z vnitřního dřevěného plotu, který vytváří kruhový prostor scény a z vnějšího plotu, který mimo skrývání technických objektů také vytváří jakési zahrádky. Na scénu vstupujeme skrze oblý vstup, který nás pokud přicházíme z ulice Na Valech vtahuje. Ten je na ose kostela. V tomto vstupu je okénko pro prodej lístků. V této zahrádce je mimo prodeje lístků také umístěn stánek s občerstvením a výčepem. Ten se otevírá do prostoru hlediště a také směrem do VIP zahrádky, která slouží pro vystupující. Vše je řešeno jako otevíratelné pláňky v plotě- jakási okénka- pulty. Občerstvení ani prodej lístků není zastřešen. Budou používány běžné bílé stanové konstrukce z hobymarketů. Pouze v části WC budou vytvořeny skutečné dřevěné kadibudky se srdíčkem a střechou. Mísa WC však bude skutečná splachovací. Při vstupu do zahrady WC bude přímo naproti vkusné venkovní umyvadlo. Další prostor mezi ploty bude skrývat dnes volně postavené popelnice. Bude zde také zajištěn vjezd směrem k domečku přečerpávací stanice. Naproti hlavnímu vstupu za jevištěm bude také lávka přes potok. Celkové řešení tohoto prostoru je maximálně jednoduché a pracuje s velmi jednoduchým skládáním vertikálních prken, které se nechají jeden rok bez nátěru a dalším rokem se ošetří vhodnou fermeží přírodní barvy. Tento plot tedy bude vypadat velmi přirozeně a při pohledu z části Na Valech nikdo nerozpozná o co vlastně jde. Sezení je řešeno přímo na trávě a díky vzdálenosti jednotlivých stupňů bude možné také polehávat. Vše je však třeba řešit s divadelníky v další fázi dokumentace. Tento návrh je vytvořen jako nejjednodušší jak to jen jde. Proto je zde všude jen tráva. Tato jakási nevýhoda je však zároveň i velkou výhodou vzhledem používání prostoru a také netradičním a velmi levným divadlem. Vzhledem k nepřítomnosti laviček budou současně s prodejem lístků také zapůjčovány tzv. podprdelníky nenasákavé s logem DS Vojan. Prostor Plotového divadla nebo snad Divadelní zahrady by tedy měl sloužit jako startovní bod festivalu divadelních souborů zde v Libici. Také si myslíme, že bude možné vytvořit zde jakýsi duchovní festival věnující se sv. Vojtěchovi. Jistě se najde spousta dalších možností. Může zde přijet také pojízdné letní kino....


pohled na za plotem skrytou současnou technickou stavbu

pohled na vstup a průhled ke kostelu

prostor ulice Na Valech u vstupu

prostor ulice Na Valech - vstup

pohled z obnoveného mostku potoka

fotodokumentace současného stavu

Okolí Cidliny - současný stav


_ lávka

lávka přes potok severní

_ lávka, která v sobě integruje informační mapový prvek v úrovni země

lávka přes potok, která v sobě integruje mapový informační systém zobrazující dnešní Libici. Jedná se na tomto místě o budoucí důležitý vstup do centra obce.

V této velmi příjemné části zůstane vše tak, jak to dnes je. Pouze bude navrácen potok, který je dnes zatrubněný. Bude zpět v místech kudy dříve tekl. Díky tomuto návratu místo získá přirozenou vesnickou atmosféru s ovocnými stromy. Na místě, kde dnes vedou pěšiny, vzniknou dvě lávky. Jedna lávka v sobě bude také integrovat mapový informační prvek v travnatém povrchu. Je také možné, že zde vzniknou na některých místech další soukromé menší dřevěné lávky přes potok u zahrad apod. Spojovací cestičky budou mlatové- pískové. Vytvořeny velmi přirozeně. Tedy bez obrubníku. V místě pod stromy v aleji budou také nově vytvořena sezení. Budou zde umístěny lavičky. Poblíž tohoto místa bude také informační prvek Slavníkovské Libice- zobrazení minulosti. Je třeba si na tomto místě uvědomit, že tato křižovatka je dnes pro mnoho obyvatel velmi důležitá. V budoucnu, po osazení oznamovače příjezdu vlaku- případně po vytvoření podchodu, bude třeba reflektovat situaci, kdy přijíždějící turisté budou do centra obce vstupovat právě touto cestou. To je podle našeho názoru výrazně lepší a pro návštěvníky příjemnější varianta, než aby návštěvníci vážili cestu kolem hlavní silnice. Toto místo bude tedy v budoucnu důležitým vstupem do centra obce. Je tedy třeba tlačit na ČD a SŽDC, aby povolily přechod přes koleje alespoň díky signalizačnímu oznamovači.

Okolí potoka - návrh

informační prvek Slavníkovské Libice - zobrazení historické siluety hradiště

lavička - kamenné nohy, na hrubo opracovaný sedák

dusaná mlatová cesta, stromy ovocné


fotodokumentace současného stavu

Okolí potoka - současný stav


lavička

informační prvek

lavička

informační prvek Slavníkovské Libice zobrazení historické siluety hradiště

Ulice bude nově celá vydlážděna kamennou štípanou dlažbou. Chodník bude zrušen a bude včleněn do jednolité plochy kamenné dlažby. Nebude opticky ani materiálově odlišný. jedná se totiž o málo frekventovanou ulici. Půjde tedy o jednu plochu bez obrubníků. Šířka ulice bude zachována. Veřejné osvětlení bude vzhledem k ekonomičnosti zachováno na současných místech. Bude tedy pouze zaměněno kus za kus. Netradiční zeleň pro obec bude odstraněna. Elektrické skříně budou do budoucna přemístěny na vhodnější místo. Nejlépe- budou integrovány do zídek objektů. V této části budou také umístěny lavičky a informační mobiliář. Je důležité si také na tomto místě uvědomit, že ulice Na Valech je z historického hlediska velmi zajímavou a důležitou ulicí tzv. předhradí. V této části byly ve Slavníkovském období obranné valy. Vzhledem k pochopení historických souvislostí vytváříme v této části tzv. okruh Slavníkovské Libice a okruh související s krajinou. Vše je osvětleno a uvedeno ve vlastních výkresech těchto turistických “okruhů”.

Ulice Na Valech - návrh

lavička


fotodokumentace současného stavu

Ulice Na Valech - současný stav


štípaná kamenná dlažba

ukázka vhodných zídek a plotů

Jedná se o velice příjemnou uličku ohraničenou ploty a zídkami u domů. Ty by bylo vhodné v budoucnu stavět jako tradiční bílé zídky a tradiční dřevěné ploty. Tedy navazovat na historii, ale také ji i správným směrem rozvíjet. V žádném případě nedoporučujeme stavět ploty prefabrikované betonové, nebo plastové ani z betonových tvárnic apod. Tato ulice bude nově celá vydlážděna kamennou štípanou dlažbou. Sloupy veřejného osvětlení budou nahrazeny za nové a budou také v jižní části dva přidány. Myslíme si, že přidání dvou sloupů je důležité vzhledem k důležitosti ulice, která centrum obce spojuje s železniční zastávkou. Také je třeba uvažovat do budoucna. Je nutné, aby vznikla možnost přechodu dráhy díky signalizačnímu zařízení a později také díky podchodu. V zatáčce přibližně ve středu této ulice bude dlažba volně vstupovat do trávy. Nebude tedy mít jako ani v jiných částech Libice, mimo hlavní komunikaci, žádný obrubník. Na tomto místě v zatáčce bude možnost sezení na lavici pod stromem.V této severní části bude nově vysazeno několik ovocných stromů.

lavička

lavička

Ulice Úzká - návrh


fotodokumentace současného stavu

Ulice Úzká - současný stav


Je smutným faktem, že na tomto archeologicky a historicky významném místě bylo vůbec něco postaveno. Dalším smutným faktem je také vzhled školy, která spíše než školní budovu navozuje pocit přítomnosti zemědělského družstva. Proto do dalekého budoucna doporučujeme tuto budovu zbourat a školu přemístit do severní části za kolejemi. Vstup z Husovy ulice doporučujeme lemovat vzrostlými stromy například Lípou srdčitou a Ořešákem královským, které tuto ulici odcloní z pohledu z návsi. Na tomto místě po zbourání budovy bude tedy jen louka, která bude nějakým způsobem konfrontována s protějším hradištěm. To je však otázka pro budoucnost. Co se týče osvětlení tak nadbytečná světla kolem školní budovy budou zrušena vzhledem k ekonomice provozu.

Škola a okolí - návrh


fotodokumentace současného stavu

Škola a okolí - současný stav


Silnice by do budoucna měly zůstat asfaltové, mírně rozšířené o 1 metr. Chodníky budou komplet zrušeny a v místech kolem objektů, kde je to nutné, budou vytvořeny pouze manipulační okapové chodníčky ze štípaného kamene. Osvětlení bude řešeno na původních místech pouze jako výměna stávajícího. Pouze v ulici podél dráhy, kde dnes osvětlení není, bude nutné nově osvětlení vykopat. Zeleň navrhujeme výrazně dosadit z důvodu odhlučnění dráhy. Je však otázkou jestli to bude možné vzhledem k vedení sítí kolem železnice. To je třeba řešit v další fázi, která bude reflektovat také umístění sítí v zemi a přesné zaměření prostoru. Zeleň na straně kolem dráhy navrhujeme vysadit vysoké stromy- lípy a na druhé straně a v dalších ulicích směrem k centru městyse řešit zeleň pomocí ovocných stromů. Nepůvodní zeleň bude stejně jako v celé Libici postupně vykácena a zaměněna kus za kus.

Ulice Na Okrajku - návrh


fotodokumentace současného stavu

Ulice Na Okrajku - současný stav


V této části Husovy ulice navrhujeme kompletní předělání chodníků. Na místo betonových dlaždic bude vytvořen kamenný povrch sejný jako v ostatních částech. Bude se tedy jednat o světlý kámen, který bude vizuálně podobný opuce, avšak bude mít vysokou pevnost v tlaku. Chodníky budou vytvořeny ze štípaného kamene a v širších částech budou vedeny kolem objektů a travnatý pruh trávy bude zachován pouze u hrany silnice. V částech kde je prostor užší, nebude travnatá část realizována. Stromy budou zachovány na svých místech. Postupně však doporučujeme tyto velmi městské kulaté stromy zaměnit za přirozenější ovocné neplodící stromy s vyšší přirozenou svébytnou korunou. Bude se tedy jednat o postupnou náhradu při dožití současných listnatých kulatých stromů. Keře a jehličnaté stromy budou odstraněny okamžitě. Kamenné obrubníky by měly být zachovány původní a doplněny identickými. Osvětlení bude řešeno jako nové. Bude nově doplněno- zdvojnásobeno. Původní lampy budou nahrazeny novými a mezi tyto lampy budou doplněny další. Doplnění však bude probíhat tak, že lampy nebudou stavěny primárně podle středu vzdálenosti mezi dvěma původními, ale podle vhodnosti umístění. Nemá se tedy stávat, že lampa bude přímo před okny domů. Lampy budou umísťovány tedy mezi jednotlivé domy. Před další fází dokumentace bude nutno obejít obyvatele domů u nichž stojí nevhodně posazené lampy a s těmito lidmi nad umístěním lampy hovořit. Chodník při styku s travnatou částí nebude mít patrný obrubník. Štípaná dlažba bude volně vstupovat do trávy. Obrubník bude skryt v zemi. Skládání štípaného kamene bude stejné jako v ostatních částech, případně se může jednat o tzv. Kolínskou dlažbu. Ta však bude reflektovat barevnost použitého kamene v celé obci. Tedy světlou. Ideou je totiž jednoduchost, a také návrat typické barevnosti Libice- ta je světlá. Alej stromů kolem cesty bude přerušena pouze před kostelem a v částech, kde je chodník příliš úzký. I v ostatních částech se nebude jednat o přísnou pravidelnost. Naopak vysazení nových stromů bude reflektovat vhodnost umístění. Nikoliv geometrickou přesnost, která do tohoto prostředí není podle našeho názoru vhodná. Co se týče prostoru u závor, tak ústí silnice Na Okrajku bude nově vedeno jiným úspornějším a vhodnějším způsobem viz výkresová dokumentace. Díky tomu zde vznikne dostatek prostoru pro výsadbu stromů, které budou sloužit jako zvuková bariera při projíždění vlaku. V místě bude také realizováno parkování. Zahrada kostela bude nově otevřena a poblíž vstupu bude lavička v intimním prostoru vstupu řešeného stříhanou zeleníHabr. Jehličnaté stromy kolem kostela budou zrušeny a nahrazeny Lípami.

stojan na kola lavička

lavička

lavička

Ulice Husova od úřadu po koleje - návrh


fotodokumentace současného stavu

Ulice Husova od úřadu po koleje - současný stav


ukázka případného použití gabionových sítí

ukázka vhodného použití skládaného kamene pro vytvoření stěny- schodů

Nádrž bude nově upravena. Bude vytvořena nejlépe ze skládaného kamene stejné barevnosti jako bude použit v celé Libici. Půjde tedy o světlý kámen podobný opuce. Bude však trvanlivý. Nádrž bude ze strany od jižní silnice a od východní hlavní silnice stupňovitá- schodovitá. Díky tomu nebude třeba realizovat zábradlí. Silnice na jižní straně bude zúžena a zůstane nadále asfaltová. Chodník nebude nově na straně domů ale povede kolem nádrže. lavička opravená pumpa

Ze strany garáží, tedy ze západu, bude vstup k rybníčku postupný, travnatý. Na východní straně u hlavní silnice bude nad přepustí vody sezení. Elektrická skříňka poblíž bude přemístěna. Nádrž se úpravami stane přirozenějším rybníčkem souvisejícím s návratem potoka ve vedlejší části- Na valech. S tím bude také korespondovat zeleň na severní straně. Bude se jednat o vrby a další přirozenou zeleň vhodnou do prostředí u rybníku. Pumpa pod stromem v travnaté části bude zachována a obnovena. Zde bude také nová lavice na sezení. Vše viz část mobiliář. Garáže poblíž doporučujeme do budoucna zbourat a prostor nechat otevřený směrem do krajiny.

schodovité stěny nádrže vhodné i k sezení

vodní nádrž a okolí - návrh

3D zobrazení schodovitě upravené nádrže


fotodokumentace současného stavu

vodní nádrž a okolí - současný stav


Nové osvětlení bude umístěno na původní místa dnešních lamp. Silnice budou mírně rozšířeny o 1 metr a zůstanou i do budoucna asfaltové. Chodníky v ulici severojižní již nebudou. Budou pouze menší chodníčky ze štípaného kamene kolem fronty domů na západní straně. Případně také na straně druhé. Šířka tohoto obslužného chodníčku- okapového bude půl metru. Ve střední ulici vedoucí ze západu na východ bude chodník umístěn pouze na jedné straně. Bude také ze štípaného kamene. Na druhé straně oproti jižnímu chodníku již chodník nebude ale budou zde pouze tráva a několik ovocných stromů. V ulici u kolejí budou vysázeny nové vzrostlejší listnaté stromy jako zvuková bariera dráhy. Půjde o lípy. Chodník bude taktéž jako v celém městysu ze štípaného kamene, taktéž parking.

Ulice Dr. Karbusického - návrh


fotodokumentace současného stavu

Ulice Dr. Karbusického - současný stav


řez molem

půdorys

ukázka mola v Kodani

Na místě tzv. Jezera vytváříme dřevěné molo, které bude sloužit jako místo pro letní koupání a opalování se. V blízkém okolí mola bude odstraněna tráva a obnažen písek. Vznikne pláž postupně se svažující do vody. Ve středu kruhového mola bude menší hloubka. Na molu může být také prkno na skákání a dva ocelové žebříky. Bude se jednat o velmi jednoduchou záležitost z kvalitního dubového dřeva. Molo bude kotveno do země. Případně se také může jednat o molo plovoucí nadlehčené. Ideou tohoto vkladu je vytvořit zde v tomto místě možnost koupání, avšak zároveň toto místo nezničit nevhodnými do krajiny se nehodícími vklady. Poblíž mola také vede cesta po tzv. pískové řece. Vše viz další dokumentace. Poblíž tohoto místa bude 3D zobrazení Slavníkovské Libice.

3D zobrazení dřevěného mola

dřevěné molo ke koupání

Jezero a okolí - návrh “koupaliště”


fotodokumentace současného stavu

Jezero a okolí - současný stav


habrové stěny - cesta pro pěší na hřbitovy

habrové stěny

V místě poblíž hřbitovů nově řešíme cesty pro pěší, které budou spolu se stříhanou 2,5 metrů vysokou habrovou stěnou vytvářet pomyslný kříž směřující k jednotlivým vstupům na hřbitovy. Jedná se o pomyslnou cestu, která se v místě křížení s potokem, tedy na mostku, rozvětvuje. Rozcházejí se zde tedy cesty katolíků a evangelíků. Katolíci pokračují dále směrem ke kapli skrze prostor zelené chodby a evangelíci nově vstupují do opraveného objektu, který je novým vstupem na evangelický hřbitov a zároveň je také menším kolumbáriem. Jak již bylo zmíněno navracíme zde potok, který je dnes zatrubněn. lavička

most

Betonová zeď poblíž tohoto objektu bude zbourána a nahrazena dřevěným plotem nebo zídkou reflektující původní stav objektu. Nepůvodní zeleň bude nahrazena pro kraj tradiční. Bude se jednat o Lípu srdčitou. habrová chodba

habrové stěny - cesta pro pěší na hřbitovy - patrný kříž

vstupní objekt evangelického hřbitova s kolumbáriem

Hřbitovy - návrh

kolumbárium

možnost sezení naproti


fotodokumentace současného stavu

Hřbitovy - současný stav


Dvě ubytovací jednotky mají společnou koupelnu. Pokoj je pro dvě osoby. Jedná se o levnější variantu ubytování.

Dvě ubytovací jednotky mají každá vlastní koupelnu. Pokoj je až pro čtyři osoby.

Ubytovací jednotka pro tři osoby s možností přistýlky. Ubytování má kuchyňku, vlastní koupelnu, a také vlastní vstup.

Ubytovací jednotka až pro čtyři osoby. Ubytování má vlastní kuchyni, koupelnu, a také vlastní vstup.

inspirační fotografie - příklad řešení interieru hotelu Karlov

V tomto objektu počítáme do budoucna se vznikem ubytovacích kapacit. V Libici nad Cidlinou je to podle našeho názoru vhodné mimo jiné také vzhledem k blízkým Poděbradům. Ubytování bude nejdříve v části objektu čp. 6. Pokud se zde osvědčí a poptávka po ubytování bude převyšovat nabídku, doporučujeme také tento dům pro ubytování využít. Vycházíme ze znalosti okolí města Třeboň, kde je velmi mnoho ubytovacích kapacit pro turisty, cykloturisty a samozřejmě lázeňské hosty i mimo samotné město. Jedná se dosti často o lázeňské hosty, kteří si nemohou dovolit ubytování v samotném městě. Tito ubytovaní mohou výrazně pomoci místním podnikatelům. Především v oblasti obchodu a služeb. Myslíme si, že díky ubytování se bude jednat o zkvalitnění a rozšíření služeb, se kterými také počítáme ve spodní části v budově úřadu. Také předpokládáme, že obec díky ubytování může i nějaké peníze vydělat do rozpočtu. Důležité je však o ubytování dát vědět lidem přijíždějícím do lázní. Je tedy třeba se zapojit do rezervačního systému- je-li nějaký, a též pomocí letáků v Poděbradech, na rozvodí apod. S tímto objektem bude vhodné upravit zadní část zahrady za úřadem. Zde by mělo vzniknout klidné místo s ovocnými stromy, kde budou moci tito ubytovaní posedět. Přímo za úřadem doporučujeme na ploše mlatové- pískové 6 míst parkování pro ubytované a 4 místa pro úřad. V objektu se jedná o 6 ubytovacích jednotek s celkovým maximálním počtem 20 osob. Okna jsou upravována na tvar který je bližší tvaru původnímu, tedy oknu vertikálnímu. Vzhledem k nízké výšce podkroví je ubytování realizováno pouze v 1NP. Ubytovací služba také pro tento objekt je paní v IC viz dům čp. 6.

Dům čp. 5 - návrh


fotodokumentace současného stavu

Dům čp. 5 - současný stav


regál na knihy

_ internet vstup _

_ vitríny

regály na knihy

schody do 1 NP _

WC

_ pult IC, ubytovací služba, knihovna... _ vitrína

Ubytovací jednotka pro dvě osoby s koupelnou.

Vstup do noclehárny pro více osob v podkroví. V 1NP pod schodištěm je umístěna kuchyňka a na levé straně WC a sprchy. Jedná se o ubytování vhodné pro školní výlety apod.

Ubytovací jednotka pro dvě osoby s koupelnou. Vstup z hlavního vchodu. Lze využívat společnou kuchyni.

Ubytovací jednotka pro 2 osoby s koupelnou.

Boční východ z knihovny. Vhodný při některých aktivitách knihovny. Možnost vstupu na zahradu.

promítání

palandy pro 14 osob, možnost přidání 4 přistýlek

společný prostor

vitríny apod.

otevřený prostor do 1.NP

palandy pro 14 osob, možnost přidání 4 přistýlek

čárkovaná čára - velké ateliérové okno

vitríny apod.

V přední části domu bude vytvořeno informační centrum s knihovnou a muzeem. Muzeum bude na rozdíl od současného stavu vystavovat nejen archeologické nálezy, ale také Slavníkovský odkaz a samozřejmě i život a odkaz sv. Vojtěcha a sv. Radima a v neposlední řadě představení původní krajiny a formování osídlení řekami Cidlinou a Labem. To vše souvisí s tzv. pískovou řekou uvedenou v další výkresové dokumentaci. Také bude umožňovat pořádání menších výstav a přednášek například dětí z Libice, ochotníků ale i umělců z okolí apod. Prostor muzea a knihovny bude na toto připraven. Půjde tedy o komplexní představení Libice. Vystavování bude na jiné kvalitativní úrovni na rozdíl od dnešního stavu. Vše bude vytvořeno velmi jednoduše a proměnitelně vzhledem k stále vyvíjejícímu se názoru a archeologickým zjištěním. Cenné archeologické nálezy budou vystavovány v jednoduchých skleněných vitrínách a na bílých panelech s popiskem. Bude zde také promítání. Je třeba si uvědomit, že Libice nad Cidlinou vzhledem k ostatním archeologickým nalezištím tohoto rozsahu v ČR jako jediná stále žije. Tedy její polovina (tzv. předhradí) je do dnešních dnů osídlena. Druhá polovina je dnes již neosídlena (hradiště). Je důležité si uvědomit, že se ve slavníkovském období jednalo o jeden spojitý celek. Proto je právě tento dnešní rozdíl velmi zajímavý v uvědomění si vývoje a života nejen Libice nad Cidlinou.

nad částí střechy je umístěno ateliérové okno

Mluvíme-li o vystavování v muzeu, je důležité aby prezentace byla v mnoha jazycích. Důležitá je především angličtina, polština a němčina. Bude dán důraz, i vzhledem k možnosti ubytování, na příjezd zájezdů například polských věřících. Vše bude domluveno s místní farností. Do objektu budou navrácena okna původní velikosti. Vstup bude z přední části. V zadní části v hospodářském dvoře bude ubytování. Bude se jednat o samostatně přístupné malé pokoje s WC. V podkroví objektu bude ubytování pro více osob. Bude se jednat o hromadné ubytování pro školy a zájezdy a tedy i levnější. Ekonomika provozu je řešena jako minimalizovaná až na jednu obsluhující osobu. To je důležité vzhledem k menší obsazenosti a návštěvnosti muzea a IC v době mimo sezonu. Tato osoba přijímá platby za ubytování, obsluhuje lidi v IC, prodává lístky do muzea, a také půjčuje knihy. Výhodou této integrace je pro místní obyvatele stálý přístup do knihovny, na internet a na výstavy apod. V sezoně je možná výpomoc další osobou, která může také například provádět zájemce po Libici. V objektu je také vytvořeno bezbariérové veřejné WC. ukázka vysoce kvalitní expozice od Carlo Scarpy

Dům čp. 6 - návrh

ukázka kvalitní expozice na Pohansku / použití jednoduchých skleněných vitrín


sklad

sklad

sklad

sklad

nic

nic

nic

nic

nic

nic

současný nevyhovující a zastaralý stav expozice v budově úřadu městyse

současný stav budovy čp. 6

Dům čp. 6 - současný stav


ukázka dřevěného plotu

obchodní plochy, služby....

ukázka mlatové cesty

keře na zahradě

Řešení dvorků u čp. 5, 6 a úřadu bude velmi jednoduché a bude maximálně reflektovat přírodnost a vesnickost provedení. To je důležité i vzhledem k ubytovaným turistům v objektu 5 a 6. Ti podle našeho názoru Libici mohou zvolit ke svému ubytování na rozdíl od Poděbrad právě díky její vesnickosti. Ta bude podpořena i použitými materiály a kvalitním přírodním řešením. Na plochu pojízdnou bude použit mlat- tedy písek, a kde je zbytek hrubé štípané dlažby, tak bude zachován. Budou dosazeny plodící ovocné stromy, ořechy a keře a to jak v části dvora u čp. 6, tak i na zahradě za úřadem. Ubytovaní si budou moci vše pro osobní spotřebu natrhat. To bude jasně avizováno. Ve dvoře u čp. 6 bude do středu vysazena statná lípa, která bude v budoucnu vytvářet stín. Za úřadem bude umožněno parkování v části mlatového povrchu. Nebude se zde tedy realizovat žádný speciální povrch. Povrch bude stále přirozený, mlatový. Studna pod stromem za úřadem bude obnovena. Nově budou také moci ubytovaní a další procházející vstupovat skrze zahradu a nový dřevěný plot do ulice Jižní. Vstup bude přirozený skrze alej pěšinou v trávě.

ovocné stromy, ořešák, lípa

sklady apod.

dřevěný pláňkový plot

sklady úřadu

Navrhujeme také, aby ve spodní části OU byly nově vytvořeny, po přestěhování knihovny a tzv. síně do nových prostor v objektu čp. 6, obchodní plochy či služby. V části dnešní knihovny předpokládáme vznik cukrárny, lahůdkářství nebo pekárny s posezením. To by bylo jistě vhodné vzhledem k rozšíření sortimentu v Libici jak pro místní, tak nově také pro turisty, kteří se zde zastaví. Tato provozovna by měla mít sezení na návsi poblíž elektrorozvaděče až například pod 4 lípami. Vstup doporučujeme řešit přímo z venkovní části. Bude tedy třeba poměrně větších zásahů do objektu úřadu.

Dvorek a zahrada u čp. 5, 6 a OU - návrh

lavičky


současný stav dvorku a zahrady

Dvorek a zahrada u čp. 5, 6 a OU- současný stav


výška světla bude 6m

současný stav - neproporční 5 metrů vysoká světla

vhodná proporce světla

Světla budou 6 m vysoká a budou černá matná. Byla vybrána světla Hedo, která jsou podle našeho názoru velmi jednoduchá, dalo by se říci minimalistická a nadčasová. Nebudou tak na sebe strhávat nežádoucí pozornost. Nemyslíme si tedy, že by bylo vhodné do městyse Libice uměle umisťovat osvětlení historizující, které zde v minulosti podle dochovaných fotek nebylo. Původní osvětlení v historii byly velmi pravděpodobně lampy zavěšené na dřevěných elektrických sloupech. Myslíme si proto, že by umělé historizující osvětlení mylně informovalo o obci- městyse. Stejně tak se i domníváme, že není vhodné používat světla složitá modernífuturistická, která by měla podobně negativní vliv na místo samo a jeho atmosféru. Námi vybraná světla jsou tedy velmi jednoduchá a také variabilní a také v rozumné cenové relaci. Světelný tok bude barvy přirozené žárovkové. Variabilita světel je v možnosti ovlivňování světelnosti přidáváním osvětlovacích zářivek do hlavice. Cena světla bez sloupu je od 4700,do 9800,- za kus. Světla se také vyrábějí s led žárovkami, která jsou dražší (17000,- až 26000,-) ale celkové budoucí náklady vzhledem k životnosti se vyplatí. Veškeré podrobnosti o světlech dodané osvětlovací firmou včetně výpočtů apod. jsou přiloženy na DVD. Myslíme si, že je vhodné aby bylo světlo vyzkoušeno přímo na místě za přítomnosti radních, památkářů a také nás architektů. Osvětlovací firma s tímto ověřením počítá. Dále pokud budou všechny zúčastněné strany souhlasit, bude vybrána část, která není v památkové zóně a v této části bude osvětlení zaměněno. Například ulice Karbusického. Je třeba zdůraznit, že je nutno vybrat k tomuto světlu vhodný sloup vzhledem k tomu, že sloup o průměru 6 cm je možné dodat pouze do délky 4 metrů. Proto bude třeba přímo u výrobce ověřit zdali vybrat sloup který se pozvolna rozšiřuje případně jestli se má jednat o sloup odstupňovaný. Po umístění do ulice Karbusického bude vše již jasnější a zúčastněné strany budou konfrontovány se skutečností a bude vyvolána diskuse nad umístěním nebo neumístěním do celé obce. Vzhledem k modifikaci světelného toku a možnosti šetřit el. energii je vhodné, že světlo má velkou škálu svítivosti. Různá svítivost bude tedy využita. Nejsilnější k hlavní komunikaci a nejslabší do neobydlených nebo málo obydlených částí. To bude řešeno v další fázi po seznámení se podrobně s technologií a svítivostí. Je totiž také vhodné a ideově zajímavé, svítivost vybrat také podle důležitosti místa a jednotlivé části tak jemně odstupňovat. Jistě je například vhodné čím blíže do krajiny tím slabší světelný zdroj. Vzhledem k finanční náročnosti celé přeměny umístění světel a také k dalším podle našeho názoru důležitějším akcím v celé obci doporučujeme mimo hlavní komunikaci ulici Husovu zachovat v ostatních ulicích umístění světel na původních místech. Pouze v několika případech dojde k případnému přidání či odebrání osvětlovacího tělesa. Je třeba si totiž uvědomit, a s tím osvětlovací technik nepočítá, že výdaje nejsou jen za světlo samotné a počet světel, ale především za práce liniových výkopů a s tím i spojených archeologických nálezů. Proto ve studii minimalizujeme počet změn umístění osvětlení. Ve své podstatě se tedy mimo ulici Husovu bude jednat pouze o záměnu kus za kus. Bude však třeba světlo velmi dobře založit, aby nedocházelo k tomu, čeho jsme dnes svědky u většiny světel, sloupů a dopravních značek. Tedy k naklánění. Světla musí být rovná a neviditelná. Výhoda těchto světel je také v tom, což nebylo ještě zmíněno, že světlo proudí pouze směrem dolů a nedochází tedy k světelnému smogu. Ideou světel je tedy minimalizovat působení objektů světel v denním období. Tedy tak aby stále vynikala Libice nad Cidlinou- budovy, lidé a nikoliv odpadkové koše a osvětlovací lampy. A v nočním období logicky, funkčně a esteticky nasvětlit městys.

Řešení osvětlení - logika a ukázka svítidla

proporce sloupu osvětlení bude vybrána přímo na místě

fotografie světla Hedo (na obrázku pouze 4m). V Libici se bude jednat o černý matný povrch a výšku 6m.


Řešení osvětlení - mapa umístění


ukázka vhodné současné zeleně

vhodná zeleň

Zeleň v centru Libice nad Cidlinou by měla reflektovat původní venkovské pro tuto oblast původní druhy. Nebude se tedy v žádném případě jednat o jehličnatou zeleň ani nepůvodní ozdobné keře, stromky atd. V Libici by měly být ve velké míře zastoupeny stromy ovocné, ovocné neplodící. Neplodící jsou vhodné na místa kolem silnic. Myslíme si, že je vhodné těmito ovocnými neplodícími stromy s vyšší korunou nahradit současný podle našeho názoru příliš městský typ kulatého stromu kolem hlavní silnice Husova. Vysazování v těchto místech by mělo probíhat postupně s dožíváním stromů. Nahrazeny by měly být z důvodu navrácení místu atmosféry alespoň částečně reflektující hlubší historii. Libice nad Cidlinou by měla díky původní zeleni působit přirozeným způsobem. Proto je důležité postupně vykácet veškerou nepůvodní zeleň jako jsou smrky, borovice, jedle, thuje, ozdobné keře apod. Také doporučujeme nahradit většinu bříz.

Co se týče hluku dopravy z dálnice a také ze silnice č. 32, je třeba dosadit vhodnou zeleň těsně k tělesu těchto silnic. Tak aby se maximálně tento hluk odclonil. Je nutné kolem těchto silnicí projít a zdokumentovat místa, která je třeba dosadit.

Doporučujeme tedy výsadbu nižších stromů (ovocné, ovocné neplodící), mírně vyšších stromů (Ořešák královský), vysokých stromů (Lípa srdčitá, poblíž sakrálních staveb také například kaštan) apod. Do zamokřených ploch je dobré vysadit vrby, které budou používány také na velikonoce na proutky. Co se týče keřů, doporučujeme výsadbu keřů plodících. Například rybíz, maliník apod. Také se tedy bude jednat o tradiční druhy. ukázka nevhodné současné zeleně

Řešení zeleně - druhy a logika


Řešení zeleně - mapa rozmístění


odpadkový koš preferujeme černý jednocuchý válcovitý

inspirační fotografie laviček

A. lavička pro umístění ke stěnám objektů do centra Libice (nohy z plátu cortenu, sedák dřevo)

ukázka materiálu corten B. C. lavička pro umístění do centra Libice (nohy z plátu cortenu, sedák dřevo)

D. lavička pro umístění do Libice (nohy z plátu cortenu, sedák dřevo)

E. lavička pro umístění do přírodnějšího prostředí Libice (nohy opracovaný kámen, sedák opracované dřevo)

F. lavička pro umístění do ještě více přírodního prostředí okolí Libice (nohy neopracované ostré balvany, sedák opracované dřevo)

G. lavička pro umístění do zcela přírodního prostředí v okolí Libice (nohy neopracované ostré balvany, sedák přírodně opracované dřevo)

řešení stavění kol

směrové ukazatele z cortenu

Sezení jsme řešili ve své podstatě vycházející z historie a odstupňované ve své přírodnosti. Škála sezení bude řešena od použití složitějšího tvaru v centru. Zde půjde o rezavý cortenový plech s dřevěným sedákem, až po zcela přírodní prapředkyni laviček v krajině a okolí. Tedy dva kameny a dřeněný tesaný sedák. Sezení bude vytvářeno různě modifikované. To je důležité řešit v další fázi projektu. Tvarově bude sezení řešeno velmi jednoduše- neupoutávající na sebe. Toho bude dosaženo přirozeným nenatíraným dřevem- v čase sešedlým a přirozeně rezavým plechem corten a velkých kamenů. Bude se tedy jednat o velmi přírodní sezení, které bude “umět stárnout”. Odpadkové koše budou v nejlepším případě řešeny jako černé matné válcovitého tvaru a poměrně úzké. Budou tedy podobné světlům. Stojany na kola budou řešeny v povrchu dlažby. Tedy nepřekážející. Lavičky, odpadkové koše stojany na kola a ukazatele - logika a návrh


Lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a ukazatele- mapa rozmístění


2D model historické Libice u hradiště

2D model celé obce u IC a muzea

Budou vytvořeny informační prvky, které budou informovat o Libici jako celku. Hlavním bodem veškerých informací však bude informační centrum s muzeem. Na toto muzeum se budou hlavní informační prvky odkazovat. Ideou tedy je příchozí lidi tzv. zachytit a poslat do muzea- IC.

informační tauble s mapou a informacemi

Jednotlivé informační prvky jsou řešeny z materiálu corten, což je rezavý plech, který v čase již nedegraduje a který je levný. Jako hlavní informační panel po muzeu- IC se jeví vrata u hradiště. Vše je popsáno v dokumentaci ulice Ke Hradišti. Třetím do budoucna nejdůležitějším informačním prvkem bude most přes nově obnovený potok Na Valech. Vše je uvedeno v dokumentaci : Okolí potoka. Myšlenka je tedy zcela triviální a souvisí s příchodem, průchodem, přechodem, vstupováním - most, vrata. U informačního centra je na povrchu před IC a muzeem položen jakýsi koberec s mapou celé současné Libice. Koberec před budovou také jistým způsobem vítá a vtahuje příchozí. Vše je opět uvedeno v části Dům čp. 6. Tyto prvky jsou tedy vždy buď přímo nebo v blízkosti 2D mapového zobrazení Libice. U mostku se jedná o zobrazení současného středu Libice, poblíž hradiště o podobu historického sídliště- města. Jako modifikace k těmto velkým 2D mapám v ploše jsou také vytvořeny menší informační tabule s mapami. Dalším a posledním druhem informačních prvků v Libici je do budoucna nové přetvoření současných informačních tabulí. Ty budou opět navrhovat děti. Avšak do menšího cortenového rámce s drobnějším písmem. Tyto tabule budou výrazně menší a nebudou tedy prostorově tak agresivní k okolí. Jejich podoba bude vždy vertikální a budou také, kde to půjde, přidělávány k objektům či na objekty. Nebudou tedy, jak je to dnes, vytvářet pohledové bariéry. Ve všech těchto předchozích variantách se bude vždy jednat o produkt přesný, ale díky použitému materiálu a technologii za rozumnou cenu. Výhodou cortenu je, že v čase nedegraduje. Je stále stejný a přitom má patinu, kterou materiál typu nerez nemá. Vynikající je také jeho subtilnost a zároveň pevnost.

2D model celé obce u IC a muzea

velká informační vrata u Hradiště

2D model centra Libice na mostku

detail informačních tabulí umístěných u objektů

2D modely a informační prvky - logika a návrh

informační tabule s textem


2D mapy a informační prvky - mapa rozmístění


c.

b. a.

ukázka možností vyřezávání do plechu corten

d. e.

f.

g.

Jedná se o prvky z materiálu corten, které jsou umístěny v krajině a také přidělány k budovám. Skrze ně se může člověk navštěvující Libici podívat jak město vypadalo v minulosti. Tyto prvky vytvářejí jakousi siluetu stavu Libice ve Slavníkovském období. Také mohou být doplněny vyřezanou mapou, informacemi apod. Vždy jsou umísťovány na místech, která jsou zajímavá z hlediska pohledu na bývalé hradiště. Vzhledem k jednoduchosti výroby by se nemuselo jednat o drahou záležitost. Plech bude propálen laserem. Přesná podoba na to které konkrétní místo bude řešena v další fázi dokumentace.

Informační systém - Slavníkovská Libice - logika a návrh

h.

i.

j.


Informační systém - Slavníkovská Libice - mapa umístění


Řešení chodníků a cest v Libici nad Cidlinou řešíme převážně ze štípaného kamene světlé barvy. Ten bude podobný opuce, která v tomto prostředí má svoji tradici a jejíž barevnost nebo alespoň podoba je tedy podle našeho názoru důležitá. Štípaný kámen je asi nejlevnějším, a také nejestetičtějším druhem kvalitní hodnotné dlažby. Spojuje v sobě výhody organizovaného skládání a jakési přírodnosti. Myslíme si, že tento vzhled je pro Libici nad Cidlinou velmi důležitý a navazuje na skládání z kamene, které můžeme vidět v některých obnažených zdech. Proto nedoporučujeme ani použití přesných menších či větších kostek. Mimo kostek, které jsou dnes pod asfaltovým povrchem na ulici Husova. Ty by měly být nově přeskládány a měly by tedy nahradit dnešní asfalt v této části. Co se týče štípaného kamene na chodnících, je možné jej skládat tzv. Kolínskou mozaikou. Uvedeno na fotografii. Spíše se však domníváme, že bude lépe použít jednodušší vzor. To je však otázkou na další fázi dokumentace a diskusi s památkáři. Každopádně platí, že obě varianty jsou kvalitní a estetické. Na tomto místě je také třeba upozornit na kvalitu kamene, která si v žádném případě nezadá s betonovou dlažbou. Je třeba si uvědomit, že pevnost v tlaku betonové dlažby je 60 MPa, což je mimochodem pevnost pískovce. Naproti tomu pevnost žulové dlažby je 240 MPa. Znamená to tedy, že trvanlivost žulové dlažby je cca 500 let zatímco betonová dlažba bude mít trvanlivost někde kolem 20- 30 let. Je také třeba si uvědomit, že vizuálně kamenná dlažba na rozdíl od betonu nestárne. Proto je důležité při řešení například chodníků na to myslet a neorientovat se podle nejnižší ceny. Ta by musela být podle logiky trvanlivosti patnáctinásobně nižší. Což není. Je tedy výhodou, že cena štípané štětové dlažby je velmi srovnatelná s betonovou. Pouze pokládka vychází dráž, je totiž třeba klást důraz na kvalitní práci dobrého řemeslníka. Toto kladení má totiž své pravidla vázání. Ta musí být dodržena. Shrneme-li to, tedy veškeré chodníky a méně frekventované cesty ve středu Libice vytváříme ze štípaného kamene. Středem Libice jest podle našeho názoru myšlena osmička hradiště a předhradí.

V místech, která mají souvislost s krajinou a je zde předpoklad že nebudou příliš zatěžována automobilovou dopravou používáme pískové cesty- tzv. mlatové. Ty jsou velmi přirozeným a příjemným povrchem pro chůzi. Také jsou vizuálně velmi hodnotné. Je samozřejmě jasné, že barevnost písku použitého na těchto cestách opět vychází z logiky, která byla zmíněna výše. Tedy bude se jednat o místní písek s místní barevností. V žádném případě tedy nebude použit písek šedý, černý apod.

Asfaltové komunikace navrhujeme v částech, které jsou mimo střed Libice. Je však možné do budoucna, bude-li dostatek finančních prostředků, použít i zde kámen. Kámen je totiž hodnota, která prakticky nestárne a nedegraduje.

mlatová cesta

silnice a chodníky - logika a návrh

štípaná kamenná dlažba - v tomto případně velmi hrubá

ukázka skládání kolínské mozaiky


Navrhujeme vznik nové cesty kolem původního hradiště. Vhodným názvem může být například Slavníkovská cesta. Dnes si mnoho lidí neuvědomuje, jak je hradiště rozsáhlé a že se skládá ze dvou částí, které byly už od dob utváření řekami Cidlinou a Labem jedním jakýmsi vyvýšeným ostrovem. Podobně to bylo v době Slavníkovské. Lidé žili v celé této osmičce. Proto chceme, aby místní a také turisté, kteří navštíví nové muzeum s IC, také dále prošli i tuto cestu po bývalých hradbách, která jim ukáže dva rozdílné světy a to dodnes žijící část (tzv. předhradí) a část hradiště (tzv. akropole), která dnes není již obydlena. Proto je zajímavá konfrontace těchto dvou částí. Tato pěší stezka by měla vést přírodními podmínkami a není tedy žádným způsobem upravována speciálně. Pouze v části tzv. Akropole je sekána tráva, aby byl umožněn pohyb kolem dokola. Nebude se tedy obzvláště v této části jednat o žádné zásahy.

Okružní cesta po Slavníkovském hradišti


písková řeka

inspirace

V celkové logice a přemýšlení reflektujeme Cidlinu a také Labe jako důležitý element, který utvářel krajinu v okolí Libice a také samotnou Libici nad Cidlinou. Říční ramena Cidliny meandrovala kolem dnešního předhradí a hradiště, a tím utvářela tento prostor. Bohužel však v minulosti díky regulaci řek dnes původní stav zjistíme pouze z ortofotomapy. Proto se domníváme, že je důležité tuto regulaci zde potlačit a vytvořit místo, které návštěvníkům dá pochopit utváření krajiny a tedy i souvislosti s pozdějším osídlením na vyvýšeném místě hradiště a předhradí od doby pravěké, přes Slavníkovce, až po dnešek. Myslíme si, že nejen pro turisty procházející nebo projíždějící kolem Labe by bylo velmi zajímavé tyto změny vnímat a pochopit tak původní řeky. Jak Labe tak i Cidlinu. Myslíme si, že takováto “zajímavost” by mohla velmi jednoduchým způsobem přilákat tyto lidi Libici si obejít. Je samozřejmě důležité na této myšlence dále pracovat a reflektovat ji i vzhledem ke Slavníkovské historii také v novém muzeu na náměstí. Krajina se musí stát jednou z mnoha možností co Libice může ukázat. Proto navrhujeme do budoucna vytvořit návrat původního koryta řeky propsaného v poli pomoci písku. Půjde tedy o pískovou řeku, která se v části spojí s pozůstatky říčního ramene v západní části za hradištěm. Vznikne tak jakási pochozí řeka- cesta, po které bude možné Libici obejít a pochopit.

Návrat krajiny - písková řeka


Bude se jednat o velmi jednoduché jakési prostorové prospekty, které budou reflektovat následující aktivity: 01. Podoba Slavníkovského hradiště (bude se jednat o kresby jak hradiště a předhradí pravděpodobně vypadalo) 02. Život svatého Vojtěcha ( půjde o místa a situace ve kterých sv. Vojtěch byl - jeho život převedený do Libice. Kde konal jaké dobro apod. Vše bude také popsáno textem) 03. Zajímavá místa vykopávek (budou zobrazena místa v současném terénu s promítnutými vykopávkami, vše bude popsáno) apod. například něco pro děti... Fungování prospektu bude podobné jako v televizkách v předrevolučním období. Půjde však ve většině případech o průhlednou folii, která umožní vidět i dnešní skutečnost. Vše je třeba dále propracovat v další fázi projektu. Také bude třeba vytvořit body například z kovu v povrchu dlažby apod. Ty budou poukazovat na místo odkud se má člověk dívat a kam. Případně může být místo určeno pouze v mapě na prospektu.

případná regulace vzdálenosti oka od čočky

pravděpodobně karton nebo tvrdší papír. Je nutno vytvořit vše tak, aby výroba byla velmi jednoduchá. výřez v kartonu, plastová čočka. Zde bude přiloženo oko a skrze bude vidět ten určitý prostor

posuvník - průhledná folie s posuvnými kresbami, na které se bude návštěvník dívat vždy na určité značce vyznačené v povrchu dlažby.

informační mapka konkrétního okruhu, a také případně možnost listování apod. Informace o jednotlivých místech apod....

Prostorové prospekty o hradišti, sv. Vojtěchovi a archeologických nálezech

soustava studií pro Libici nad Cidlinou  

Uskupení konkrétních architektonických nápadů a řešení daných míst v obci. Vše je navzájem provázáno jednou myšlenkou, která rozvíjí slavnou...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you