Page 1

Επιτελική Σύνοψη

1


2


Περιεχόμενα: 0. 1. 2. 3. 4. 5.

Πρόλογος, σελ. 4 Περιοχή Παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ, σελ. 6 Ανάλυση SWOT, σελ. 9 Όραμα της Στρατηγικής ΒΑΑ, σελ. 13 Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής ΒΑΑ, σελ. 16 Δελτία Δράσεων της Στρατηγικής ΒΑΑ, σελ. 20

3


ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Δημήτρη Παπαστεργίου, Δημάρχου Τρικκαίων

To παρόν κείμενο αποτελεί σύνοψη της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) του Δήμου Τρικκαίων. Όλους τους προηγούμενους μήνες, η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ειδικό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, εργάστηκε μεθοδικά ώστε να συγκροτήσει ένα μακρόπνοο και παράλληλα συνεκτικό σχέδιο για το μέλλον της πόλης των Τρικάλων, το οποίο με τη βοήθειά και τη συμμετοχή όλων μας θα γίνει πιο συγκεκριμένο και θα πάρει σάρκα και οστά. Εκτιμήσαμε από την πρώτη στιγμή, ότι οι σύγχρονες μεθοδολογίες για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αλλά και τα καινοτόμα αναπτυξιακά εργαλεία, όπως η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε), μπορούν να έχουν ευεργετική δράση σε μία μεσαίου μεγέθους πόλη η οποία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, όπως είναι η πόλη των Τρικάλων, τα θετικά αποτελέσματα της οποίας θα επεκταθούν και στο σύνολο του Δήμου μας. Για αυτό και σήμερα αισθανόμαστε ώριμοι και ώριμες, να αξιοποιήσουμε την πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όχι απλά για να χρηματοδοτήσουμε κάποιες αναγκαίες δράσεις, αλλά για να υλοποιήσουμε ένα τολμηρό σχέδιο μετατροπής των Τρικάλων σε μια πόλη- πρότυπο αστικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής προστασίας, ανάδειξης του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου, κοινωνικής συνοχής και οικονομικής αναζωογόνησης. Πριν παρουσιαστεί αυτό το σχέδιο, θα επιχειρηθεί μια συνοπτική απάντηση σε ορισμένα ερωτήματα που μπορεί να έχει ο καθένας και η καθεμία που δεν έχει αντίστοιχη εξοικείωση και εμπειρία από τη χρήση κάποιων όρων και μεθοδολογιών. Για μας έχει σημασία, η κουβέντα για την ανάπτυξη της πόλης μας, να μην είναι υπόθεση μόνο των ειδικών, να μην είναι μια «κλειστή» κουβέντα με τεχνοκρατικούς όρους μακριά από την κοινωνία που ζει και εργάζεται δίπλα μας. Γιατί εκπονείται αυτή η στρατηγική; Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρόσκλησή της, καλεί τους Δήμους Τρικκαιών και Καρδίτσας να υποβάλουν προτάσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) 2014-2020. Οι πόροι που θα διατεθούν συνολικά ανέρχονται σε 14.000.000 ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν μια σειρά από δράσεις και έργα εντός των αστικών περιοχών των δύο Δήμων. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για την πόλη μας, καθώς το ύψος των διαθέσιμων πόρων δίνει τη δυνατότητα για ένα ενιαίο σχέδιο έργων που μπορούν να καθορίσουν την εικόνα της για τα επόμενα χρόνια. Ένα σχέδιο που βασίζεται σε ένα όραμα για τα Τρίκαλα της επόμενης δεκαετίας. Για μια πόλη έξυπνη, ανθεκτική, αυτάρκη, ευέλικτη και πάνω από

4


όλα βιώσιμη, για μια πόλη ελκυστική για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, μια πόλη που ευνοεί τη δημιουργία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Τι σημαίνει Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη; Οι σύγχρονες πόλεις συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού και τις σημαντικότερες οικονομικές και διοικητικές δραστηριότητες. Αυτή η αστική ανάπτυξη δημιουργεί και τα σημαντικά περιβαλλοντικά, κλιματικά και δημογραφικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές και πληθυσμοί, ενώ η κρίση έχει οξύνει και τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Για τους λόγους αυτούς, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, υιοθετούνται πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης οι οποίες στηρίζονται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων μέσω στρατηγικών που καθορίζουν ολοκληρωμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, δημογραφικών και κοινωνικών προκλήσεων που θίγουν τις αστικές περιοχές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη προώθησης των διασυνδέσεων μεταξύ αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου. Τι είναι η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση; Για να επιτευχθεί η βιώσιμη αστική ανάπτυξη απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη χωρική ανάπτυξη που συνδυάζει τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό επίπεδο. Όταν μια στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνεπάγεται επενδύσεις από διαφορετικές πηγές και επιχειρησιακά προγράμματα, τότε μπορεί να αξιοποιήσει το καινοτόμο εργαλείο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.). Δεν βλέπουμε τη ΣΒΑΑ σαν μια ευκαιρία πρόσκαιρης επίλυσης προβλημάτων, «μπαλώματος» τρυπών που προφανώς υπάρχουν, ειδικά μέσα στις τόσο δύσκολες οικονομικές συνθήκες που συνεχίζει να βιώνει η χώρα μας και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δε μας αρκεί η χρηματοδότηση κάποιων έργων ή προγραμμάτων με τρόπο κατακερματισμένο, βραχυπρόθεσμο και χωρίς μια συνολική λογική και προοπτική. Τέλος, δεν είναι κάθε αναπτυξιακό εργαλείο, κατάλληλο για τα πάντα. Ως Δήμος διαθέτουμε και διεκδικούμε διαρκώς πόρους για να καλύψουμε τις αυξημένες και σύνθετες ανάγκες του συνόλου της έκτασης και του πληθυσμού μας, σε όλες τις δημοτικές ενότητες, σε κάθε κοινότητα και οικισμό. Σίγουρα δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα, ωστόσο παράγουμε ένα σημαντικό έργο και σε ένα βαθμό πρωτοπορούμε σε καινοτόμα και χρήσιμα έργα που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και διεθνώς. Η Σ.Β.Α.Α. δεν είναι το μόνο μέσο για την εξεύρεση πόρων, καθώς παράλληλα με αυτή υποβάλλουμε διαρκώς

προτάσεις για χρηματοδοτήσεις προς την Περιφέρεια, την κυβέρνηση και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, και πιέζουμε με τις προτάσεις μας για να τις εξασφαλίσουμε. Είναι, ωστόσο, η Σ.Β.Α.Α. το μεγαλύτερο εργαλείο που έχουμε για να υλοποιήσουμε σημαντικά έργα μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα διαμορφώσουν την εικόνα της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτή την ευκαιρία δε μπορούμε να τη χάσουμε. Για αυτό και επιλέγουμε «καρδιά» τόσο του οράματος της ΣΒΑΑ όσο και του Σχεδίου Δράσεων που το συμπληρώνουν να είναι η ευρύτερη παραποτάμια περιοχή του ποταμού Ληθαίου που διασχίζει την πόλη από το βορειοδυτικό μέχρι το νοτιοανατολικό άκρο της. Προτείνεται μια συνολική αναδιαμόρφωση, ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των Τρικάλων που περιλαμβάνει την παρόχθια ζώνη του Ληθαίου, την Κεντρική Πλατεία, την πλατεία Εθνικής Αντίστασης, αλλά και ένα ευρύ δίκτυο δρόμων, ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομίων. Πρόκειται για ένα όραμα διαμόρφωσης μιας νέας αστικής ταυτότητας για τα Τρίκαλα, με τρόπο μοναδικό για τη χώρα μας. Στοιχείο αυτή της ταυτότητας είναι και η διαρκής επιδίωξη για μια πόλη κοινωνικά δίκαιη και συμπεριληπτική, για αυτό και προτείνονται μια σειρά από δράσεις μέριμνας και άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού για τις πιο ευάλωτες μονάδες του πληθυσμού, όπως οι άστεγοι, τα πιο φτωχά στρώματα και οι μετανάστες. Ο τρίτος άξονας του οράματός μας, είναι η οικονομική ανάπτυξη, η μείωση της ανεργίας, η στήριξη και αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού κόσμου και η προώθηση της καινοτόμου και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και συνολικό σχέδιο για τα Τρίκαλα του μέλλοντος και είμαστε αισιόδοξοι/ες ότι μπορούμε να το φέρουμε εις πέρας με τη βοήθεια και τη συμβολή όλης της Τρικαλινής κοινωνίας.

Το όραμά μας συνοψίζεται στο σύνθημα:

«Τρίκαλα: Μια ανοιχτή πόλη- πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου». Οι τρεις βασικοί άξονες του οράματος της Στρατηγικής Β.Α.Α.

«Αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος με γνώμονα την προστασία και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, ενίσχυση της απασχόλησης και της καινοτόμου και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προάσπιση μιας δίκαιης και ανοιχτής κοινωνίας που προστατεύει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.»

5


1

Περιοχή Παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Τρικκαίων


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνολική έκταση Ελλάδας: 31.957 km2 Έκταση της Θεσσαλίας: 14.036 km2 Πληθυσμός Ελλάδας: 10.815.197 κάτοικοι Πληθυσμός Θεσσαλίας: 732.762 κάτοικοι

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων έχει έκταση 3.376 km2 και πληθυσμό 131.085 κατοίκους Ο Δήμος Τρικκαίων έχει έκταση 608.48 km2 και πληθυσμό 81.355 κατοίκους

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΟ Δήμος Δήμος Τρικκαίων Τρικκαίων αποτελείται αποτελείται απο απο τις τις παρακάτω παρακάτω Δημοτικές Ενότητες: δημοτικές ενότητες: 1.1 Τρικκαίων Τρικκαίων (73,02 (73,02 km2 km2 και και πληθυσμό πληθυσμό 62.154 62.154 κατοίκους) κατοίκους) 2.2Παληοκάστρου Παληοκάστρου(198 (198 km2 km2 και καιπληθυσμό πληθυσμό2.732 2.732 κατοίκους) κατοίκους) 3.3Εστιαιώτιδας Εστιαιώτιδας(39,8 (39,8km2 km2 και καιπληθυσμό πληθυσμό2.729 2.729κατοίκους) κατοίκους) 4.4 Καλλιδένδρου Καλλιδένδρου (21,8 (21,8 km2 km2 και και πληθυσμό πληθυσμό 2.193 2.193 κατοίκους) κατοίκους) 5.5 Μεγάλων Μεγάλων Καλυβίων Καλυβίων (45,3 (45,3 km2 km2 και και πληθυσμό πληθυσμό 2.798 2.798 κατοίκους) κατοίκους) 6.6 Φαλωρείας Φαλωρείας (76 (76 km2 km2 και και πληθυσμό πληθυσμό 3.966 3.966 κατοίκους) κατοίκους) 7.7Παραληθαίων Παραληθαίων(98 (98km2 km2 και καιπληθυσμό πληθυσμό2.660 2.660κατοίκους) κατοίκους) 8.8Κόζιακα (59 km2 και πληθυσμό 2.123 κατοίκους) Κόζιακα (59 km2 και πληθυσμό 2.123 κατοίκους)

7


Προσδιορισμός της Περιοχής Παρέμβασης Μια Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης οφείλει να εφαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη Περιοχή Παρέμβασης που να συνιστά μια συνεκτική αστική χωρική ενότητα βάσει των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων της. Ως περιοχή παρέμβασης (ΠΠ) της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων, ορίζεται η πόλη την Τρικάλων. Η πόλη των Τρικάλων συγκροτεί μια λειτουργική ενότητα που βάσει όλων των χαρακτηριστικών της (πληθυσμιακή συγκέντρωση και πυκνότητα, πολεοδομική συγκρότηση και λειτουργία, έκταση κ.α.) δικαιολογεί την επιλογή στο σύνολό της ως Περιοχή Παρέμβασης της ΣΒΑΑ. Ο Δήμος Τρικκαίων αποτελείται από 8 Δημοτικές Ενότητες, όπως φαίνεται στα στοιχεία της σελίδας 7. H Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων η οποία καθορίζεται από την πόλη την Τρικάλων συγκεντρώνει ένα ποσοστό που πλησιάζει το 80% των συνολικών κατοίκων του Δήμου και αποτελεί ουσιαστικά το μόνο αστικό κέντρο του Δήμου. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο που αναδεικνύει αυτό, είναι η πληθυσμιακή πυκνότητα που αποτυπώνεται στον πίνακα Α.1.1. που συμπεριλαμβάνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου. Η Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων έχει πυκνότητα 886,6 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ όλες οι υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες φτάνουν το μέγιστο στους 100 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Γίνεται εμφανές ότι επαρκή πληθυσμιακή πυκνότητα για να θεωρηθεί αστική περιοχή, κατέχει μόνο η πόλη των Τρικάλων για το Δήμο Τρικκαίων. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΈΚΤΑΣΗ (σε km2)

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (αριθμός κατοίκων / km2)

2.729

39,762

68,6

2.193

21,833

100,4

2.123

59,193

35,9

2.798

45,333

61,7

2.732

197,878

13,8

2.660

98,052

27,1

62.154

70,100

886,6

3.966

76,329

52,0

81.355

608,480

133,7

Πίνακας A.1.1 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Τρικκαίων 2014-2019

8

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ακόμα στοιχείο που προέκυψε από την απογραφή του 2011 και αποτυπώνεται στον Πίνακα Α.1.2. Όπως φαίνεται, την εικοσαετία 19912011, το σύνολο του Δήμου Τρικκαίων είχε πλυθησμαική αύξηση της τάξεως του 8,72%. Ωστόσο, την αύξηση αυτή υποδέχτηκε αποκλειστικά η πόλη των Τρικάλων, αφού η Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων ήταν η μόνη που είχε θεαματική αύξηση 19,45%, σε αντίθεση με το σύνολο των άλλων Δημοτικών Ενοτήτων που είχαν μείωση. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μετακίνηση πληθυσμού από τα ορεινά και αγροτικά χωριά προς το αστικό κέντρο της πόλης των Τρικάλων, με πολλαπλές θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

% 2001 2011

% 1991 2001

% 1991 2011

2011

2001

1999

2.729

2.927

3.187

-6,76

-8,16

-14,37

2.193

2.311

2.694

-5,11

-14,22

-18,60

2.123

2.503

2.575

-15,18

-2,80

-17,55

2.798

3.021

3.206

-7,38

-5,77

-12,73

2.732

3.098

3.345

-11,81

-7,38

-18,33

2.660

3.097

3.554

-14,11

-12,86

-25,15

62.154

57.914

52.034

7,32

11,30

19,45

3.966

3.946

4.237

0,51

-6,87

-6,40

81.355

78.817

74.832

3,22

5,33

8,72

131.085

132.689

138.028

-1,21

-3,87

-5,03

732.762

740.115

729.268

-0,99

1,49

0,48

Πίνακας A.1.2 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Τρικκαίων 2014-2019

Το βασικό στοιχείο που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι η πόλη των Τρικάλων αποτελεί ένα αστικό σύνολο με σαφέστατη διαφοροποίηση από τους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου. Συγκεντρώνει το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού και είναι η μόνη περιοχή με πολεοδομικές λειτουργίες αστικών κέντρων (διοίκηση, εμπόριο, αναψυχή κ.α.) Αυτό καθιστά την πόλη στο σύνολό της, μια ιδιαίτερη χωρική ενότητα που αντιμετωπίζει τις 5 προκλήσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη του άρθρου 7 του Καν. 1301/2013 για το


ΕΤΠΑ, δηλαδή τις δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις.

µικρότερη χωρική ενότητα χωρίς επαρκή τεκµηρίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών της.

Η στρατηγική που αναπτύσσεται βασίζεται σε δύο ειδών δράσεις ως προς τη χωρική τους επικέντρωση. Σε δράσεις αστικών αναπλάσεων σε συγκεκριμένες περιοχές και σε δράσεις κοινωνικού και οικονοµικού χαρακτήρα µε οριζόντια ισχύ στο σύνολο της Περιοχής Παρέµβασης. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δράσεις και τα αποτελέσµατά τους έχουν ένα εύρος που επιδρά στο σύνολο της πόλης. Και αν για τη δεύτερη κατηγορία αυτό είναι εµφανές, το ίδιο ισχύει και για την πρώτη, ακριβώς λόγω του εκταταµένου γεωγραφικά και εµβληµατικού χαρακτήρα των αστικών παρεµβάσεων που προτείνονται, που αναδιαµορφώνουν έντονα την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης.

Στις επόμενες ενότητες, θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, κλιματικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής Περιοχής Παρέμβασης, δηλαδή της πόλης των Τρικάλων. Όπως θα διαφανεί, η πόλη αν και έχει διαφορές ανάλογα με τις χωρικές της ενότητες και τις πολεοδομικές τους λειτουργίες, αποτελεί ένα σχετικά συμπαγές αστικό κέντρο μεσαίου μεγέθους. Για παράδειγμα, στο Χάρτη Α.2.30 που παρουσιάζεται η πυκνότητα κατοίκησης ανά απογραφική μονάδα, φανερώνεται μια εικόνα μιας ενιαίας λειτουργικής περιοχής με τις αναμενόμενες διαφοροποιήσεις μεταξύ του κέντρου και των περιφερειακών περιοχών κατοικίας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής εντός της πόλης, δε συνηγορούν στην περαιτέρω διαίρεση της Περιοχής Παρέμβασης, καθώς δε διαμορφώνουν διακριτές ενότητες με σαφή όρια και ομοιογενή χαρακτηριστικά. Αντίθετα, η πόλη των Τρικάλων σε σχέση με τους οικισμούς που την περικλείουν, αποτελεί σαφώς μια διακριτή χωρική μονάδα, με πληθυσμιακά και χωρικά μεγέθη τέτοια που συνιστά μια κατάλληλη περιοχή για ανάπτυξη της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Η Αστική Περιοχή (Α.Π.), εποµένως, του ∆ήµου Τρικκαίων, ταυτίζεται µε την πόλη των Τρικάλων και την Περιοχή Παρέµβασης (Π.Π.) της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για µια συνεκτική λειτουργικά αστική ενότητα, κατάλληλη σε µέγεθος και πολεοδοµικά χαρακτηριστικά για να αποτελέσει την Π.Π. µιας Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης. Περαιτέρω διαίρεση της Α.Π. των Τρικάλων για επιλογή της Π.Π., δε θεωρείται αναγκαία. Αντιθέτως, θα κατακερµάτιζε το χώρο διαµορφώνοντας µια

Χάρτης Α.1.1. Το ΓΠΣ του Δήμου Τρικκαίων

9


Στον Πίνακα Α.1.3. αποτυπώνονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της Π.Π. της Στρατηγικής ΒΑΑ σε σχέση με το Δήμο, την Περιφερειακή Ενότητα και την Περιφέρεια

Περιγραφή

Μόνιμος Πληθυσμός

Έκταση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

732762

14037 τ.χλμ

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

131085

3376 τ.χλμ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Περιοχή Παρέμβασης (Πόλη Τρικάλων)

81355

608 τ.χλμ

61653

69 τ.χλμ

Πίνακας A.1.3 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία.

Χάρτης Α.1.2. Το ΓΠΣ του Δήμου Τρικκαίων

10


Η Περιοχή Παρέμβασης σε απόσπασμα από Google Earth Τα όρια της περιοχής παρέμβασης εμφανίζονται στους προηγούμενους χάρτες που βασίζονται στο ισχύον μέχρι σήμερα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου και στην ψηφιακή αναπαραγωγή του στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών που εφαρμόζει ο Δήμος στο πλαίσιο των καινοτόμων πιλοτικών τεχνολογικών εφαρμογών του Smart Trikala. Το ισχύον ΓΠΣ έχει εγκριθεί το 1985 και σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η μακροχρόνια διαδικασία αναθεώρησής του. Επιλέγεται η Περιοχή Παρέμβασης να βασιστεί σε αυτό, τόσο γιατί αποτελεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όσο και γιατί οριοθετεί με σαφήνεια τα όρια και τις χρήσεις γης της πόλης των Τρικάλων. Φυσικά, βασικό μέλημα της Στρατηγικής οφείλει να είναι διάχυση των αποτελεσμάτων από τα έργα που θα υλοποιηθούν στο σύνολο του Δήμου και η σχέση μεταξύ των αστικών και αγροτικών περιοχών που συγκροτούν την ενιαία ταυτότητα της περιοχής. Η Περιοχή Παρέμβασης καθορίζεται στο βόρειο τμήμα της από τον άξονα της Εθνικής Οδού Καλαμπάκας Τρικάλων. Από τη σύνδεση με τη Λαρίσης, τα όρια της περιοχής καθορίζονται από μια σειρά οδικούς άξονες (Καζαντζάκη, Ικαρίας, Σπετσών, Δονούσας, Καρδίτσας, Παπαβασίλη, Φλαμουλίου, Δουρίδος, Μαγειριά). Στη δυτική πλευρά, η Περιοχή Παρέμβασης περιλαμβάνει συνοικίες όπως τα Αμπελάκια, Αμπελκόπηκοι, Πυργέτος, Κλωτσοτήρα, Πύργος, Αμυγδαλιές με μια σειρά οδών που την καθορίζουν (Σκόπα, Σπευσίππου, Υπατίας, Πυργέτου, Αντιόχειας, Μετεώρων, Φαρσαλιώτη, Αράχθου, Πηνειού, Τσουδερού, Μακρυγιάννη, Κουμέρκη, Μετεώρων, Ναυάρχου Πάνου, Στρατηγού Πλαπούτα). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα όρια δεν καθορίζονται από οδικούς άξονες, αλλά από χρήσεις γης σύμφωνα με το

ΓΠΣ. Η ιδιαιτερότητα αυτή είναι αναμενόμενη στα όρια πόλεων. Επιδιώκοντας την ενίσχυση της χωρικής συνοχής της αστικής περιοχής που ορίστηκε ως Π.Π., επιλέχθηκε να μην συμπεριλαμβάνονται στην Π.Π. οι οικισμοί του Ριζαριού, των Καρυών και του Φλαμουλίου καθώς και το Φλαμουλάκι, που περιλαμβάνονται στο ισχύον ΓΠΣ. Όπως γίνεται κατανοητό, η Π.Π. της ΣΒΑΑ ταυτίζεται με την πόλη των Τρικάλων και άρα στο κείμενο χρησιμοποείται με ίδιο τρόπο. Η σημερινή μορφή του Δήμου προέκυψε, με το “Πρόγραμμα Καλλικράτης” το 2010, από την επέκταση του αρχικού Δήμου Τρικκαίων και τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Παληοκάστρου, Εστιαιώτιδας, Καλλιδένδρου, Μεγάλων Καλυβίων, Φαλωρείας, Παραληθαίων και Κόζιακα. Ο Δήμος Τρικκαίων διαιρείται σε 8 «δημοτικές ενότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στους 8 συγχωνευθέντες Δήμους. Με αυτό το δεδομένο, συγκρίνοντας την Π.Ε. Τρικάλων, με τον πρώην Νομό Τρικάλων και λαμβάνοτνας υπόψη ότι ο Δήμος Τρικκάιων πλέον περιλαμβάνει περισσότερες περιοχές, η μεταβολή του πληθυσμού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Π.Π. ΣΒΑΑ

2001 138047

2011 131085

51862 54605

81355 61653

Πίνακας Α.1.4: Απογραφές Μόνιμου πληθυσμού 1991,2001,2011 σύμφωνα με την κωδικοποίηση της Απογραφής 2011. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία.

11


2

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT Για την Π.Π. τησ Στρατηγικησ ΒΑΑ

9


Ανάλυση SWOT της Περιοχή Παρέμβασης

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Κοινωνικά χαρακτηριστικά

Oικονομικά Χαρακτηριστικά.

Δυνατότητες Σημαντικό μέρος του πληθυσμού της περιοχής κατοικεί εντός της περιοχής παρέμβασης. Στην περιοχή παρέμβασης κατοικούν φοιτητές/τριες που συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης. Σημαντική εμπειρία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην οργάνωση της κοινωνικής πολιτικής και στην αποτελεσματική αξιοποιήση χρηματοδοτικών πόρων. Ιδιωτικοί Φορείς, ΜΚΟ και δίκτυα αλληλεγγύης με εμπερία στην κοινωνική φροντιδα στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης. Η δημιουργική οικονομία, ο πολιτισμός και ο τουρισμός αναδεικνύονται σε δυναμικό πόλο οικονομικής δραστηριότητας. Προωθείται η τοπική συνεργατική και αλληλέγγυα οικονομική δραστηριότητα.

Αδυναμίες Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζει τάσεις αύξησης.

Ευκαιρίες Η δυναµική της πόλης και η ανάπτυξη του τομέα του τουρισµού, της δημιουργικής οικονομίας και των νέων τεχνολογιών µπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης ενεργού πληθυσμού.

Απειλές Διαρροή πληθυσμού εξαιτίας της oiκονομικής κρίσης και της ανεργίας.

Αρνητικές κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για την οργάνωση και υλοποιήση κοινωνικής πολιτικής σε αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Αύξηση της φτώχειας.

Θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία από την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των δράσεων τουρισµού, πολιτισμού και νέων τεχνολογιών.

Δυνητικός μαρασμός του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα.

Μακροχρόνια ανεργία, ανεργία των νέων και των γυναικών.

Μη επαρκής σύνδεση των διαφορετικών τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Η οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα.

Παρουσία ερευνητικών φορέων που μπορούν να συμβάλλουν στην εκπόνηση ερευνών και μελετών για την τοπική οικονομία.

Αδυναμία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε επίπεδο περιοχής παρέμβασης.

Μετακίνηση του ενεργού πληθυσμού εξαιτίας της μακροχρόνιας ανεργίας.

Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

13


Κλιματικά Χαρακτηριστικά

Δυνατότητες

Αδυναμίες

Ύπαρξη πράσινου περιμετρικά της πόλης και σε σημεία του κέντρου που βελτιώνει το μικροκλίμα της περιοχής.

Προώθηση ανανεώσιμων και Μεγάλη διαφορά εναλλακτικών μορφών θερμοκρασίας μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού ενέργειας.

Ποτάμι ως φυσικό στοιχείο που βελτιώνει το αστικό περιβάλλον. Χρήση του ποδηλάτου και ύπαρξη δικτύου ποδηλατόδρομων.

Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά

Ανάγκη αύξησης του πρασίνου και σε άλλα σημεία της πόλης όπου δεν υπάρχει. Ατμοσφαιρικη ρύπανση και ρύπανση των υδάτων από οικονομική δραστηριότητα και από μέσα θέρμανσης.

Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος και περιορισμός θέσεων στάθμευσης. Η Περιοχή Παρέμβασης είναι Περιοχές του κέντρου μία συνεκτικά λειτουργική παρουσιάζουν έλλειψη αστική ενότητα. σε πράσινο. Υψηλή Ποιότητα Αστικού Περιβάλλοντος με ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο

Πυκνή δόμηση σε ορισμένες περιοχές.

Εκτεταμένο Δίκτυο Ποδηλατόδρομων.

Ελλιπής αν και ανοδική περιβαλλοντική συνείδηση.

Ενσωμάτωση και αξιοποιήση του ποταμού ως φυσικού πλούτου της πόλης. Σημαντική θέση του Δήμου στο Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια

Εκτός σχεδίου δόμηση

Ευκαιρίες

Βελτίωση του δικτύου ποδηλατόδρομων. Περαιτέρω ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας και μέσα από το ΣΒΑΚ που θα εκπονηθεί άμεσα Εκπόνηση του ΠΕΣΠΚΑ Θεσσαλίας με ιεράρχηση μέτρων και δράσεων για την κλιματική αλλάγή.

Συνδυασμός της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος με την ενίσχυση του αστικού και δημιουργικού τουρισμού. Δράσεις ανάπλασης τους αστικού περιβάλλοντος έχουν κεντρική θέση στην προτεινόμενη στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Απειλές Δυσκολίες στην εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων για την συνέχιση της εφαρμογής πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας. Απουσία τοπικών συμμάχων στην προώθηση πολιτικών για την βελτίωση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.

Κίνδυνος συρρίκνωσης της αγροτικής δραστηριότητας με αρνητικές επιδράσεις στο θεσσαλικό κάμπο. Δύσκολες διαδικασίες για την εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων για την ανάληψη δράσεων για την βελτίωση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.


3

οραμα της Στρατηγικής Β.Α.Α.

13


Τρίκαλα- Μια πόλη πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης πάνω στην οποία δουλεύει ο Δήμος και επί της οποίας θα γίνει πλατιά συζήτηση με τους φορείς της πόλης, βασίζεται σε ένα όραμα για το μέλλον των Τρικάλων. Αυτό βασίζεται στο ισχυρότερο φυσικό χαρακτηριστικό της πόλης, τη σημαντικότερη πηγή φυσικού πλούτου, που γίνεται πλέον και το βασικό όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Το ποτάμι της πόλης δεν αντιμετωπίζεται ως στοιχείο διάσπασης του αστικού ιστού, ούτε κρύβεται ή περιορίζεται. Αντιθέτως, λειτουργεί ως καρδιά της πόλης, ως ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των γειτονιών της και της ευρύτερης περιοχής, ως σήμα- κατατεθέν της, ως πνεύμονας πρασίνου και ως ο μεγαλύτερος δημόσιος χώρος της. Το όραμα της αυτό ξεπερνά κατά πολύ μια απλή ανάπλαση παραποτάμιων περιοχών. Αντίθετα, η εκτεταμένη αναδιαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής του Ληθαίου Ποταμού αλλάζει τη συνολική εικόνα της πόλης και γίνεται κέντρο μιας συνολικής στρατηγικής για την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της πόλης. Τα Τρίκαλα γίνονται η πρώτη ελληνική πόλη με ένα σχεδιασμό που καθορίζεται από τη φυσική και πολιτισμική σημασία του ποταμού που τη διαπερνά. Η πόλη οχυρώνεται αποφασιστικά από τις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής μέσω του ενδεδειγμένου φυσικού σχεδιασμού και κάνει θαρρετά βήματα στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής προστασίας, της υπεράσπισης του δημόσιου χώρου και της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας. Την ανάπλαση των παραποτάμιων περιοχών συμπληρώνει και ενισχύει η χρηματοδότηση ενός πολύ κεντρικού έργου για την πόλη, της Κεντρικής Πλατείας και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης. Το έργο αυτό, για τα οποίο προκηρύχθηκε ήδη πανελλήνιος αρχιτεκτονικός

14

διαγωνισμός, θα αλλάξει συνολικά την εικόνα του κέντρου αλλά και ολόκληρης της πόλης. Θα συνδεθεί με το έργο της παραποτάμιας ανάπλασης, με το ευρύ δίκτυο ποδηλατοδρόμων αλλά και με τα υπόλοιπα έργα βιώσιμης κινητικότητας που περιλαμβάνονται στη στρατηγική. Τα ποτάμια δεν είναι μόνο αισθητικά και περιβαλλοντικά σημαντικά. Είναι ταυτόχρονα και σύμβολα δημιουργίας, πολιτισμού, διαρκούς κίνησης, ταξιδιού, επικοινωνίας και αναζήτησης. Έτσι και η στρατηγική της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου, ως αλληλένδετο κεντρικό άξονα έχει την οικονομική αναζωογόνηση, την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής προστασίας και συνοχής, την προστασία και ανάδειξη της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η στρατηγική για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Περιλαμβάνει έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης, προώθησης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που θα συμβάλλουν τα μέγιστα στη μείωση της ανεργίας που όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως αποτελεί σημαντική πληγή για την πόλη και ολόκληρη τη χώρα. Ειδική σημασία για τη Στρατηγική ΒΑΑ, έχει η προώθηση της ένταξης και της προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στόχος μας είναι, η πόλη των Τρικάλων να είναι μια πόλη ανοιχτή, φιλόξενη, συμπεριληπτική. Μια πόλη που διαρκώς μειώνονται οι χωρικές και κοινωνικές ανισότητες και δίνει στον κάθε ένα και την κάθε μια ευκαιρία σε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες της εποχής και ξέρουμε πως δε θα λυθούν όλα τα προβλήματα, ωστόσο επιλέγουμε συνειδητά να συμπεριλάβουμε στη ΣΒΑΑ, συγκεκριμένες δράσεις που προάγουν αυτή τη στοχοθεσία, με ειδική μέριμνα για τα


φτωχότερα στρώματα, τους άνεργους, τους άστεγους αλλά και τους ανθρώπους που ήρθαν πρόσφατα στον τόπο μας διωγμένοι από πολέμους και δυστυχία.

ταυτότητα που να βοηθά και να προσελκύει ειδικά τις νεώτερες γενιές κατοίκων, επιστημόνων, επιχειρηματιών και επισκεπτών.

Τα Τρίκαλα του μέλλοντος, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη φιλική προς τους κατοίκους, τους επισκέπτες και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Με καινοτόμο σχεδιασμό και δυναμική. Μια πόλη που ζει στο δημόσιο χώρο, που προστατεύει το φυσικό πλούτο, που μειώνει τη χρήση ΙΧ και προωθεί το περπάτημα και τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Που μεριμνά για τους κατοίκους και ειδικά για τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα μέσω ενός πλέγματος κοινωνικών προγραμμάτων και δομών. Που επικεντρώνεται στα πιο δημιουργικά τμήματα της κοινωνίας, τους νέους ανθρώπους, δημιουργώντας τόπους και μορφές ώστε να ερευνήσουν, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν στη χώρα και την πόλη τους. Μια πόλη που εκτός από τον φυσικό της πλούτο, προστατεύει και αξιοποιεί την πολιτιστική της παράδοση ως στοιχείο σύνδεσης του παρελθόντος με το μέλλον.

Η Στρατηγική της ΒΑΑ για τα Τρίκαλα αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της πόλης του μέλλοντος Μιας μεσαίας ελληνικής πόλης- προτύπου, ελκυστικής για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και την οικονομική δραστηριότητα.

Πατώντας και αναδεικνύοντας το παρελθόν και την πλούσια ιστορία και παράδοση της πόλης, τα Τρίκαλα της επόμενης γενιάς απευθύνονται προνομιακά στη νεολαία. Στους νέους και τις νέες που, παρά τις δυσκολίες και τις ματαιώσεις των προσδοκιών τους, συνεχίζουν να δημιουργούν, να μορφώνονται, να καινοτομούν και να αναζητούν τρόπους να επιβιώσουν και να προσφέρουν στην κοινωνία. Ο Δήμος, με το σύνολο της δράσης του, αλλά και με τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξής του, επιδιώκει να φτιάξει ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον και μια δημιουργική «ατμόσφαιρα», να συγκροτήσει μια συνολική νεανική

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι το όραμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης συνοψίζεται στο σύνθημα:

«Τρίκαλα: Μια ανοιχτή πόλη- πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου». Το σύνθημα εκφράζει ένα όραμα για το επόμενο μεγάλο άλμα της πόλης. Εκπροσωπεί τη βούληση ώστε τα Τρίκαλα, μετά από Έξυπνη (Smart) και Ψηφιακή (Digital) πόλη, να γίνουν και μια πόλη- πρότυπο ως προς την αστική της ανάπτυξη. Μια πόλη που επανασχεδιάζεται στη βάση ενός στρατηγικού στόχου για μια πόλη βιώσιμη, λειτουργική και όμορφη για να ζεις, να εργάζεσαι, να ταξιδεύεις. Έτσι συγκροτούνται οι τρεις βασικοί άξονες του οράματος της Στρατηγικής Β.Α.Α.

«Αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος με γνώμονα την προστασία και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, ενίσχυση της απασχόλησης και της καινοτόμου και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προάσπιση μιας δίκαιης και ανοιχτής κοινωνίας που προστατεύει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.»

17


4

μεθοδολογια και σχεδιο δρασησ τησ στρατηγικησ β.α.α

16


4.1 Μεθοδολογία και Ειδικοί Στόχοι της Στρατηγικής Β.Α.Α. Το όραμα που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο εκπροσωπεί μια συνολική και στρατηγική στόχευση του Δήμου ως προς τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Αυτό το όραμα, για να γίνει πράξη, πρέπει να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα, μετρήσιμα και υλοποιήσιμα βήματα. Άλλωστε, η γενική περιγραφή στόχων δεν προσφέρει πολλά, όσο δε φέρνει απτά καθημερινά αποτελέσματα. Η εμπειρία του Δήμου δείχνει ότι τα άλματα της πόλης, χρειάζονται χρόνο, σχεδιασμό, διάθεση και υλοποιούνται με ένα συνεκτικό πρόγραμμα μικρότερων και σταθερών βημάτων. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, ο Δήμος συγκροτεί ένα τέτοιο συνεκτικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις δεδομένες απαιτήσεις και χρηματοδοτικές δυνατότητες. Η Στρατηγική ΒΑΑ που κατατίθεται τεκμηριωμένα και με πόρους του ΠΕΠ αντιμετωπίζει με άμεσο τρόπο 4 προκλήσεις του άρθρου 7 του καν. 1301/2013 (ΕΤΠΑ), και συγκεκριμένα τις κοινωνικές, οικονομικές, κλιματικές και περιβαλλοντικές και με έμμεσο τρόπο τη δημογραφική πρόκληση. Η Στρατηγική Β.Α.Α. συγκροτείται ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος με γνώμονα την προστασία και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου Ειδικός Στόχος 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΣΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ειδικός Στόχος 2: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ειδικός Στόχος 3: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Άξονας Προτεραιότητας 2: Μείωση της Ανεργίας, ενίσχυση της απασχόλησης και της καινοτόμου και κοινωνικής επιχειρηματικότητας Ειδικός Στόχος 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ειδικός Στόχος 5: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άξονας Προτεραιότητας 3: Προάσπιση μιας δίκαιης και ανοιχτής κοινωνίας που προστατεύει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες Ειδικός Στόχος 6: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΈΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Οι Ειδικοί Στόχοι της Στρατηγικής ΒΑΑ συνδέονται με τους Στόχους και Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΕΠ Θεσσαλίας, τους ειδικούς στόχους της ΠΕΣΚΕ Θεσσαλίας και τους Τομείς / Κλάδους της Στρατηγικής RIS3 Θεσσαλίας:

Ειδικός Στόχος 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΣΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΑΙ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΠΕΠ Θεσσαλίας: Ειδικός Στόχος 3.8.1 «Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών κέντρων» Ειδικός Στόχος 3.2.1 «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και αναζωογόνησης αστικών περιοχών» Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς

19


ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου» Επενδυτική Προτεραιότητα 4ε «Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων» Τομείς / Κλάδοι RIS3 Θεσσαλίας Ανάπτυξη Δημιουργικού Τουρισμού

Ειδικός Στόχος 2: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΕΠ Θεσσαλίας: • Ειδικός Στόχος 3.8.1 «Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών κέντρων» Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου» • Ειδικός Στόχος 3.2.1 «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και αναζωογόνησης αστικών περιοχών» Επενδυτική Προτεραιότητα 4ε «Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων»

Ειδικός Στόχος 3: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΠ Θεσσαλίας: Ειδικός Στόχος 3.8.1 «Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών κέντρων» Επενδυτική Προτεραιότητας 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τομείς / Κλάδοι RIS3 Θεσσαλίας Ανάπτυξη Δημιουργικού Τουρισμού

Ειδικός Στόχος 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΠ Θεσσαλίας: Ειδικός Στόχος 2α5.1 «Ενδυνάμωση και βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων» Ειδικός Στόχος 2α1.1 «Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανόμενης και της αυτοαπασχόλησης με στόχευση σε καινοτόμες επιχειρήσεις» Επενδυτική Προτεραιότητα 3α: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων. Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές. Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών» Τομείς / Κλάδοι RIS3 Θεσσαλίας Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα Δημιουργικός Τουρισμός Διαχείριση Περιβάλλοντος

20


Ειδικός Στόχος 5: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΠ Θεσσαλίας: Ειδικός Στόχος 2α7.1 «Αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις» Επενδυτική Προτεραιότητα 9v «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» ΠΕΣΚΕ Θεσσαλίας • Ειδικός Στόχος 1.1 «Βελτίωση των όρων πρόσβασης και συμμετοχής των Ευπαθών Ομάδων (ιδίως των Ευάλωτων και των Ειδικών Ομάδων) στην αγορά εργασίας» Τομείς / Κλάδοι RIS3 Θεσσαλίας Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα Δημιουργικός Τουρισμός Διαχείριση Περιβάλλοντος

Ειδικός Στόχος 6: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΈΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΠ Θεσσαλίας: Ειδικός Στόχος 2β1.2 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών πρόνοιας» Ειδικός Στόχος 2α6.1 «Βελτίωση της παροχής και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες» Επενδυτική Προτεραιότητα 9a «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας» Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii «Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά» Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.» ΠΕΣΚΕ Θεσσαλίας • Ειδικός Στόχος 1.1 «Βελτίωση των όρων πρόσβασης και συμμετοχής των Ευπαθών Ομάδων (ιδίως των Ευάλωτων και των Ειδικών Ομάδων) στην αγορά εργασίας» • Ειδικός Στόχος 1.2 «Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε Περιθωριοποιημένες Ομάδες» • Ειδικός Στόχος 1.4 «Βελτίωση της Ποιότητας ζωής και της Απασχολησιμότητας σε υποβαθμισμένες Αστικές / Αγροτικές Περιοχές που χαρακτηρίζονται από Χαμηλή Ανάπτυξη και διάρρηξη (διάσπαση) του Κοινωνικού Ιστού» • Ειδικός Στόχος 2.1 «Ενημέρωση και Βελτίωση της Παροχής και Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες (ιδίως στις Ειδικές Ομάδες και στα παιδιά)» • Ειδικός Στόχος 3.1 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των τοπικών Υποδομών Υγείας, Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας» Κάθε Άξονας και Ειδικός Στόχος της Στρατηγικής ΒΑΑ, καταλήγει σε συγκεκριμένα έργα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής Β.Α.Α. Τα έργα αυτά συνδέονται άρρηκτα και με τους Θεματικούς Στόχους και τις Επενδυτικές Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια

21


4.1 Σχέδιο ∆ράσης / Πίνακας Έργων της ΣΒΑΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΔΉΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΊΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ- Μια Ανοιχτή Πόλη-Πρότυπο στις Όχθες του Ληθαίου Α/Α Πράξης

Α.Π. ΣΒΑΑ

Ειδικός Στόχος ΣΒΑΑ

Τίτλος Πράξης

Πηγή Χρηματοδότησης

Άξονας Προτεραιότητας ΠΕΠ

Θεματικός Στόχος ΠΕΠ

Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ

Προϋπολογισμός (€)

1

1

1

Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας & Πλατείας Εθνικής Αντίστασης. Ενοποίηση με παρόχθια ζώνη.

ΕΤΠΑ

03

06

1,300,000.00 €

2

1

1

Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλης

ΕΤΠΑ

03

06

2,750,000.00 €

3

1

1

Περιβαλλοντική & αισθητική αναβάθμιση νότιας εισόδου πόλης (Ε.Ο. ΤρικάλωνΚαρδίτσας)

ΕΤΠΑ

03

06

1,500,000.00 €

4

1

1

Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων

ΕΤΠΑ

03

06

1,200,000.00 €

5

1

1

Ανάπλαση δημοτικού Skate Park στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & δημιουργία πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων

ΕΤΠΑ

03

06

290,000.00 €

6

1

2

Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων

ΕΤΠΑ

03

06

725,000.00 €

7

2

4

Ενίσχυση των ΠΜΕ και ΜΜΕ εντός της περιοχής υλοποίησης της ΣΒΑΑ

ΕΤΠΑ

01

03

1,000,000.00 €

8

2

4

Στήριξη της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαπασχόλησης εντός της περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων

ΕΚΤ

08

8iii

145,000.00 €

9

2

4

Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων

ΕΚΤ

08

8v

135,000.00 €

10

2

5

Ενίσχυση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

ΕΚΤ

09

9v

160,000.00 €

11

3

6

Λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου

ΕΚΤ

09

9iv

220,000.00 €

12

3

6

Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων

ΕΚΤ

09

9ii

300,000.00 €

13

3

6

Λειτουργία Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, ως Παράρτημα στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΕΚΤ

09

9ii

132,400.00 €

14

3

6

Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Προσφύγων & Μεταναστών.

ΕΚΤ

09

9ii

13,000.00 €

15

3

6

Δράσεις Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης, Πρόληψης

ΕΚΤ

09

9ii

19,600.00 €

Προϋπολογισμός Έργων ΕΤΠΑ: 8,765,000.00 € Προϋπολογισμός Έργων ΕΚΤ: 1,125,000.00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 9,890,000.00€

22


Χάρτης Β.3.1.: Χωρική Συνοχή Στρατηγικής ΒΑΑ

23


5

Δελτια δρασεων στρατηγικησ β.α.α

20


Β.3.1. Δελτία Δράσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1 Δράσεις Αισθητικής Ανάπλασης & Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης για τη Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος Τίτλος Δράσης της Περιοχής Παρέμβασης – Ανάδειξη Χαρακτηριστικών Τοποσήμων της Πόλης των Τρικάλων. ΕΠ 6ε: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την Επενδυτική Προτεραι- αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων ότητα του ΠΕΠ Θεσσαλίας περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής στην οποία αντιστοιχεί ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου. Η συγκεκριμένη δράση αναφέρεται κυρίως σε τεχνικές παρεμβάσεις αισθητικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου, που κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντός της περιοχής παρέμβασης με έμφαση στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμισή του. Επιπλέον, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), σκοπός της δράσης αυτής είναι και η πυροδότηση ευρύτερων αλλαγών σε σχέση με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στην πόλη των Τρικάλων. Μέσα από τα έργα της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται να αναδειχθεί και να προστατευτεί η πολυδιάστατη σχέση πόλη – άνθρωπος – αειφορία, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα, λειτουργικότητα και προσβασιμότητας του αστικού ιστού της Συνοπτική Περιγραφή πόλης, αλλά και η περαιτέρω προβολή και αξιοποίηση δύο χαρακτηριστικών τοπόσημων αυτής, δηλαδή της κεντρικής Δράσης πλατείας (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου) και της γειτονικής της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης. Λειτουργικά, επιτυγχάνεται μείωση της ασφάλτου, αύξηση των πεζοδρομίων και δημιουργία υποδομών που βελτιώνουν την αστική ροή και συνεισφέρουν στην ασφάλεια και στην ενίσχυση της κινητικότητας πεζών και οχημάτων, με την άρση διάφορων περιορισμών και μειονεκτημάτων. Τέλος, μέσα από την περαιτέρω ενίσχυση και ανάδειξη του πρασίνου στο συνεκτικό αστικό κέντρο της πόλης των Τρικάλων, πέρα από την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και τον περιορισμό του φαινόμενου της αστικής θερμικής νησίδας, επιδιώκεται η προβολή της φυσικότητας του χώρου με το αυθεντικό και το οικείο να παίζουν τον πρωτεύοντα ρόλο. § Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας & Πλατείας Εθνικής Αντίστασης. Ενοποίηση με Παρόχθια Ζώνη. § Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού, κατά μήκος της κοίτης του, εντός του Σχεδίου Πόλης. Ενδεικτικά Έργα Δράσης § Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης. § Επέκταση, Αναβάθμιση Πεζοδρομίων & Δημιουργία Κυκλικών Κόμβων.


Δείκτης (ες) Εκροής (ών) Δείκτης (ες) Αποτελέσματος Αναμενόμενη συμβολή στον Ειδικό Στόχο ΒΑΑ Αναμενόμενη Συμβολή στον Ειδικό Στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

§ Ανάπλαση δημοτικού Skate Park στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & δημιουργία πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων. CO38: Δημιουργία ή Ανάπλαση Υπαίθριων Χώρων σε Αστικές Περιοχές. Τιμή Δείκτη= 57.400 m2

Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και ανάδειξη χαρακτηριστικών τοποσήμων της πόλης των Τρικάλων Ειδικός στόχος: 3.8.1 – Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών κέντρων.

Η διαπιστωμένη ανάγκη που εξυπηρετείται από τη δράση αυτή σχετίζεται κυρίως με τη σύγχρονη προσέγγιση των αστικών αναπλάσεων, στην οποία ενσωματώνεται η έννοια της βιωσιμότητας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων, μέσα από την ουσιαστική ανασυγκρότηση του αστικού τους ιστού. Έτσι, οι αστικές αναπλάσεις θεωρείται ότι αποτελούν πλέον και ένα πολεοδομικό εργαλείο που συμβάλλει στην Ανάγκη/Δυνατότητα της ανασυγκρότηση του αστικού περιβάλλοντος και στη ΠΠ που εξυπηρετείται από βελτίωση της εικόνας της πόλης αλλά και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, μέσω της ορθολογικής οργάνωσης των τη Δράση ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των λειτουργιών της. Επιπλέον, με δεδομένο ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης οι προτεινόμενες συμβάλλουν στη καλή δικτύωση των χώρων και των χρήσεων του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης επιδιώκεται η ανάδειξη ευρύτερα της πόλης των Τρικάλων σε κέντρο επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που την ενισχύουν οικονομικά. Ενδεικτικός (οί) Δήμος Τρικκαίων Δικαιούχος (οι) Παρατηρήσεις: O Δήμος Τρικκαίων προτίθεται να προβεί και σε άλλες μικρότερου μεγέθους παρεμβάσεις εντός της περιοχής παρέμβασης, στο πλαίσιο της εφαρμογή του ΣΒΑΚ, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης, με χρηματοδότησή τους από ίδιους πόρους ή από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα η πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπλασης στο Κέντρο της πόλης των Τρικάλων με την Αναβάθμιση της Περιοχής της Υπαίθριας Λαϊκής Αγοράς» για την οποία αναμένεται η ένταξη και χρηματοδότησή της από το Πράσινο Ταμείο ή η πράξη με τίτλο «Επανάχρηση Συγκροτήματος Αποθηκών Δ. Τρικκαίων σε Πολυχώρο Τέχνης & Πολιτισμού» η χρηματοδότησή της οποίας έχει εξασφαλισθεί (ενταχθεί) στο ΕΠΑνΕΚ ή η πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση, Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου «Αρχοντικό Κυρνάσιου» στο Βαρούσι Τρικάλων και Μετατροπή του σε Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών» για την οποία αναμένεται η ένταξη και χρηματοδότησή της από το ΕΠΠΕΡΑΑ.


ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2 Τίτλος Δράσης

Δημιουργία Εκτεταμένου Δικτύου Ποδηλατοδρόμων. ΕΠ 6ε: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση Επενδυτική Προτεραικαι την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά ότητα του ΠΕΠ Θεσσαλίας εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση στην οποία αντιστοιχεί περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου. Ένα από τα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης είναι ότι αυτή προσελκύει πλήθος μετακινήσεων λόγω του έντονα πολύ-λειτουργικού της χαρακτήρα. Οι μετακινήσεις ως επί το πλείστον διενεργούνται με μηχανοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Έτσι, η συνεχής καθημερινή ανάγκη των ανθρώπων για ασφαλείς και σύντομες μετακινήσεις εντός του αστικού ιστού της πόλης των Τρικάλων, αλλά και ο συμβατικός τρόπος μετακίνησής τους, καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση από τους πολίτες ενός εναλλακτικού τρόπου μετακίνησης και μεταφοράς τους που να συνάδει απόλυτα με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας. Η ίδια αναγκαιότητα αναδεικνύεται και μέσα από τη γνώση και υιοθέτηση καλών πρακτικών που απέκτησε ο Δήμος Τρικκαίων από τη συμμετοχή του ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα – Έργο Διακρατικής Συνεργασίας «Supporting Policy and Action for Active Environments / SPAcE – Πολιτική Στήριξης και Δράσης για ένα Ενεργό Περιβάλλον». Συνοπτική Περιγραφή Προτείνεται λοιπόν το ποδήλατο ως ένα ήπιο μέσο Δράσης μετακίνησης και μεταφοράς, κατάλληλο για κάλυψη μικρών και μεσαίων αποστάσεων και ως το ιδανικό μέσο για την διασύνδεση περιοχών εντός του δήμου. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και σε εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης πόλης, αποτελεί επιδίωξη του Δήμου Τρικκαίων η δημιουργία ποδηλατοδρόμων με σκοπό όχι αποκλειστικά για την μετάβαση – μετακίνηση των πολιτών, αλλά και για την άθληση και τέρψη των αισθήσεών τους, μέσα από διαδρομές αυξημένης ζήτησης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα περιοχές του δήμου υψηλής αισθητικής αξίας. Το γεγονός αυτό συνάδει και με τη γενικότερη φιλοσοφία του Δήμου Τρικκαίων, βάσει της οποίας η προαγωγή της υγείας των πολιτών βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής, του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεών του, με την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων που άπτονται όλων των τομέων της ζωής και της λειτουργίας της πόλης, κάτι που αποδεικνύεται και από τη συμμετοχή του στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων. § Δημιουργία Εκτεταμένου Δικτύου Ποδηλατοδρόμων. Ενδεικτικά Έργα Δράσης CO38: Δημιουργία ή Ανάπλαση Υπαίθριων Χώρων σε Αστικές Δείκτης (ες) Περιοχές. Εκροής (ών) Τιμή Δείκτη= 6.500 m2 Δείκτης (ες)


Αποτελέσματος Αναμενόμενη συμβολή στον Ειδικό Στόχο ΒΑΑ Ενσωμάτωση του ποδηλάτου στον αστικό χώρο. Αναμενόμενη Συμβολή Ειδικός στόχος: 3.8.1 – Αύξηση της λειτουργικότητας και στον Ειδικό Στόχο ΠΕΠ ελκυστικότητας των αστικών κέντρων. Θεσσαλίας 2014-2020 Η διαπιστωμένη ανάγκη που καλείται να εξυπηρετηθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης συνδέεται με το γεγονός, ότι στόχος της υιοθέτησης πολιτικών βιώσιμων συστημάτων μετακίνησης και μεταφορών για τους πολίτες είναι ότι πρέπει να εκπληρώνονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της κοινωνίας. Τέτοιου είδους συστήματα που οδηγούν σε μια ανταγωνιστική, ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική κινητικότητα, είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των ανθρώπων, με σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας πόλης, αλλά και για το περιβάλλον, μέσω της διαχείριση της Ανάγκη/Δυνατότητα της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της έλλειψης χώρων ΠΠ που εξυπηρετείται στάθμευσης αλλά και του χαμηλού επιπέδου εξυπηρέτησης από τη Δράση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η στρατηγική ενσωμάτωσης του ποδηλάτου στον αστικό χώρο της πόλης των Τρικάλων, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης θεώρησης των αστικών αναπλάσεων, ως εργαλείο που συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του αστικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση της εικόνας της πόλης, μέσω της ορθολογικής οργάνωσης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των λειτουργιών της. Οι πόλεις που με κατάλληλο σχεδιασμό έχουν με ασφάλεια ενσωματώσει το ποδήλατο στον αστικό τους χώρο είναι πιο ήρεμες, ήπιες, ήσυχες, περισσότερο καθαρές αλλά και πιο ζωντανές με έντονη την παρουσία των πεζών, ενώ είναι εμφανής και ο περιορισμός των μηχανοκίνητων μέσων. Ενδεικτικός (οί) Δήμος Τρικκαίων Δικαιούχος (οι) Παρατηρήσεις: O Δήμος Τρικκαίων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για υιοθέτηση από τους πολίτες της πολιτικής του που αφορά στην ενσωμάτωση του ποδηλάτου στον αστικό χώρο της πόλης, αλλά και της παρότρυνσής τους για τη χρήση του ποδηλάτου ως μέσο εξυπηρέτησης για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, ως μέσο ψυχαγωγίας και άθλησης, εδώ και δύο (2) χρόνια υλοποιεί με ιδίους πόρους ένα πιλοτικό πρόγραμμα με το οποίο εξασφαλίζει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη (μόνιμο κάτοικο ή επισκέπτη της πόλης) δωρεάν πρόσβαση σε πενήντα δημοτικά ποδήλατα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (08:00 – 20:00), επτά ημέρες την εβδομάδα, σε 3 κομβικά σημεία της πόλης: Info Point, Parking Κανούτα και Parking Πλατείας Δικαστηρίων.


ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 3 Λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου & Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων. ΕΠ 9iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβαΕπενδυτική Προτεραινομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των ότητα του ΠΕΠ Θεσσαλίας κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. στην οποία αντιστοιχεί ΕΠ 9ii: Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ. Ο Δήμος Τρικκαίων με περιορισμένη χρηματοδότηση διατηρεί σε λειτουργία στην παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου Τρικάλων, το Κοινωνικό Εστιατόριο και το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων. Οι δύο αυτές δομές μαζί με το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο, διαμορφώνουν το τοπικό κοινωνικό πλέγμα των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών. Από τις 01/01/17 το Κοιν. Παντοπωλείο και το Κοιν. Φαρμακείο έχουν ενταχθεί και λειτουργούν με χρηματοδότηση του ΠΕΠ Θεσσαλίας. Οι 2 πρώτες δομές (Εστιατόριο και Κέντρο Ημέρας Αστέγων), λειτουργούν με περιορισμένο ωράριο και είναι υποστελεχωμένες, λόγω της αδυναμίας χρηματοδότησής τους από Δημοτικούς πόρους, παρόλο που ο ρόλος τους στην καταπολέμηση των φαινομένων φτώχειας είναι καταλυτικός. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος έχει δεσμεύσει τους απαιτούμενους πόρους για τη λειτουργία των 2 αυτών δομών έως και τις 31/12/2019. Τίτλος Δράσης

Συνοπτική Δράσης

Η προτεινόμενη δράση θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας των 2 δομών και μετά την 01/01/2020, δεδομένης της αδυναμίας χρηματοδότησης τους από τον προϋπολογισμό Περιγραφή του Δήμου. Το Κοινωνικό Εστιατόριο θα παρέχει καθημερινά υπηρεσίες σίτισης σε άτομα/οικογένειες με σοβαρά οικονομικόκοινωνικά προβλήματα. Καθημερινά θα έχει τη δυνατότητα να διασφαλίζει σταθερή τροφοδοσία σε 150 τουλάχιστον δικαιούχους/ημέρα (με τα σημερινά δεδομένα ο αριθμός των δικαιούχων δεν ξεπερνά τους 80) με διανομή μαγειρεμένου φαγητού, τόσο κατ’ οίκον για τους ωφελούμενους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα ή προβλήματα μετακίνησης, όσο και από την τραπεζαρία που θα λειτουργεί σε χώρο του δημοτικού ακινήτου (κτίριο Αντωνίου), του οποίου η σχετική αναβάθμιση/προσαρμογή έχει ήδη ενταχθεί προς χρηματοδότηση, μέσω της Πρόσκλησης 41 του ΠΕΠ Θεσσαλίας. Το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων πρόκειται να λειτουργήσει ως μία ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής


φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης, σε 50 αστέγους ή επισφαλώς στεγασμένους πολίτες/ημέρα. Ο αριθμός των ωφελουμένων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τον αριθμό που εξυπηρετούνται σήμερα από την υπολειτουργούσα δομή (20 άτομα/ημέρα). Θα λειτουργεί σε χώρο του δημοτικού ακινήτου (κτίριο Αντωνίου), του οποίου η σχετική αναβάθμιση/προσαρμογή έχει ήδη ενταχθεί προς χρηματοδότηση, μέσω της Πρόσκλησης 41 του ΠΕΠ Θεσσαλίας. Ενδεικτικά Έργα Δράσης Δείκτης (ες) Εκροής (ών) Δείκτης (ες) Αποτελέσματος Αναμενόμενη συμβολή στον Ειδικό Στόχο ΒΑΑ Αναμενόμενη Συμβολή στον Ειδικό Στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Ανάγκη/Δυνατότητα της ΠΠ που εξυπηρετείται από τη Δράση

§ Λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου. § Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων. 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών. Τιμή δείκτη= 2 05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών. Τιμή δείκτη= 200 05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/ διευρυμένες υπηρεσίες. Τιμή δείκτη= 2 Αντιμετώπιση της φτώχειας και των διακρίσεων – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών. Ειδικός στόχος: 2α4.1 – Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες. ü Συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικού Εστιατορίου και του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων που αναπτύχθηκαν από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, και τα τελευταία δύο χρόνια υπολειτουργούν με δημοτικούς πόρους. ü Οι πράξεις που προτείνονται στοχεύουν στην στρατηγική αναδιάταξη των υπηρεσιών αυτού του χαρακτήρα, ώστε πέραν της άμεσης βελτίωσης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της επαρκούς κάλυψης των υφιστάμενων τοπικών αναγκών, να μπορούν να ανταποκριθούν και να αξιοποιήσουν προς όφελος των κατοίκων εθνικά και διεθνή προγράμματα και χρηματοδοτήσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ενδεικτικός (οί) Δήμος Τρικκαίων, MKO Δικαιούχος (οι) Παρατηρήσεις: Η προβλεπόμενη χρηματοδότηση εξασφαλίζει την τριετή απρόσκοπτη λειτουργία των υπόψη δομών.


ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4 Τίτλος Δράσης Επενδυτική Προτεραιότητα του ΠΕΠ Θεσσαλίας στην οποία αντιστοιχεί

Συνοπτική Δράσης

Περιγραφή

Ενδεικτικά Έργα Δράσης Δείκτης (ες) Εκροής (ών) Δείκτης (ες) Αποτελέσματος Αναμενόμενη συμβολή στον Ειδικό Στόχο ΒΑΑ Αναμενόμενη Συμβολή στον Ειδικό Στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Ενίσχυση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης (πόλη Τρικάλων). ΕΠ 9v: Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση. Η ενίσχυση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με έμφαση στους δύο κύριους πυλώνες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (RIS3): «Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα» και «Μέταλλο & Δομικά Υλικά», καθώς και στις τρεις δορυφορικές δραστηριότητες: «Περιβάλλον», «Ενέργεια» και «Δημιουργικός Τουρισμός», που αναπτύσσονται γύρω από αυτούς. Η προτεινόμενη δράση στοχεύει: ü στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ü στη μείωση της ανεργίας, ü στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ü στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των υφισταμένων ή/και των νέων ή/και υπό ίδρυση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), ü στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και ü στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν. Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες ή/και υπό ίδρυση επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, καθώς και συλλογικά παραγωγικά σχήματα, που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη Περιοχής Παρέμβασης. § Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Τιμή δείκτη=3 11303 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης. Τιμή δείκτη= 3 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ειδικός στόχος: 2α7.1 - Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων (Αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις).


ü Ενίσχυση της αναπτυξιακής δυνατότητας της ΠΠ με την ίδρυση και συνέχιση της λειτουργίας των βιώσιμων επιχειρήσεων. ü Ενίσχυση των δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας στην ΠΠ και αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών Ομάδων. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως εναλλακτικού μοντέλου παραγωγικής διαδικασίας και ανάπτυξης, με αρχές την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα, την αυτοδιαχείριση και τη συνεργασία του κοινωνικού κεφαλαίου στην τοπική κοινωνία της πόλης. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε Ανάγκη/Δυνατότητα της τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος κι η ΠΠ που εξυπηρετείται αειφορική διαχείριση των πόρων του, η κοινωνική από τη Δράση φροντίδα, η δημιουργική βιομηχανία, ο τουρισμός εμπειρίας, η παροχή υπηρεσιών (εστίασης, καθαρισμού, κ.λπ.), η παραγωγή προϊόντων, κ.α.. Λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης έχουν δημιουργηθεί σημαντικά κενά στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης, που μπορούν να καλυφθούν με την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων από ανέργους ή μέλη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού ή/και με την ενίσχυση υφισταμένων κοινωνικών επιχειρήσεων προκειμένου να λειτουργήσουν / επεκταθούν στην παραγωγή νέων υπηρεσιών και αγαθών. Ενδεικτικός (οί) Υφιστάμενες ή/και υπό ίδρυση Φορείς Κοινωνικής και Δικαιούχος (οι) Αλληλέγγυας Οικονομίας. Παρατηρήσεις: • Η υλοποίηση της υπόψη δράσης θα γίνει κατ’ αναλογία των δράσεων του Θεματικού Στόχου 3 του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας (ήτοι η διαχείρισή τους θα γίνει από τον φορέα που θα επιλεγεί ως Ε.Φ.Δ. για δράσεις επιχειρηματικότητας στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας).


ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 5 Τίτλος Δράσης

Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων.

Επενδυτική ΠροτεραιΕΠ 8v: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και ότητα του ΠΕΠ Θεσσαλίας των επιχειρηματιών στις αλλαγές. στην οποία αντιστοιχεί Βελτίωση της οργάνωσης των ΠΜΕ & ΜΜΕ και η αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών των Συνοπτική Περιγραφή εργαζομένων και των επιχειρηματιών, συμβάλλοντας στην Δράσης αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, με παράλληλη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης σε περίοδο οικονομικής ύφεσης. § Οι ενέργειες που προβλέπονται στη δράση αυτή αναφέρονται σε διαγνωστική μελέτη της επιχείρησης, ως προς την καταλληλότητα οργάνωσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση αυτών των διαδικασιών. § Επίσης, προβλέπονται ενέργειες που αναφέρονται στην Ενδεικτικά Έργα Δράσης επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, προκειμένου να αντισταθμισθούν τα έξοδα / κόστη της αναδιοργάνωσής τους, με πιθανές μετακινήσεις εργαζομένων σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και ρόλους, ώστε να μην δημιουργηθούν συνθήκες μείωσης των θέσεων εργασίας σ’ αυτές τις επιχειρήσεις. CO05 Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων. Τιμή δείκτη= 55 (Α: 25, Γ: 30) Δείκτης (ες) CO23 Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και Εκροής (ών) μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας). Τιμή δείκτη= 12 CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά Δείκτης (ες) εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους. Αποτελέσματος Τιμή δείκτη= 25 (Α: 10, Γ: 15) Αναμενόμενη συμβολή Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και δημιουργία νέων στον Ειδικό Στόχο ΒΑΑ θέσεων εργασίας. Αναμενόμενη Συμβολή Ειδικός στόχος: 2α2.1 - Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της στον Ειδικό Στόχο ΠΕΠ λειτουργίας των ΜΜΕ με διατήρηση των θέσεων Θεσσαλίας 2014-2020 απασχόλησης. ü Αναβάθμιση της οικονομικής δραστηριότητας στην ΠΠ μέσω της προώθησης στην απασχόληση των ανέργων. ü Ενίσχυση του τουρισμού της πόλης – βελτίωση της Ανάγκη/Δυνατότητα της πληρότητας των καταλυμάτων και του αριθμού ΠΠ που εξυπηρετείται διανυκτερεύσεων εντός της ΠΠ. από τη Δράση ü Ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας για την ενίσχυση της δικτύωσης της καλλιτεχνικής κοινότητας και δημιουργία νέων επαγγελμάτων που θα


προσελκύσουν επισκέπτες στην περιοχή παρέμβασης. Φορείς Επιχειρηματικότητας, ΚΕΚ, ΚοινΣΕπ, ΟΑΕΔ, ΕΦΔ για τη διαχείριση των κρατικών ενισχύσεων.

Ενδεικτικός (οί) Δικαιούχος (οι) Παρατηρήσεις: • Η υλοποίηση της υπόψη δράσης θα γίνει κατ’ αναλογία των δράσεων του Θεματικού Στόχου 3 του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας (ήτοι η διαχείρισή τους θα γίνει από τον φορέα που θα επιλεγεί ως Ε.Φ.Δ. για δράσεις επιχειρηματικότητας στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας).


ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 6 Τίτλος Δράσης Επενδυτική Προτεραιότητα του ΠΕΠ Θεσσαλίας στην οποία αντιστοιχεί

Συνοπτική Δράσης

Περιγραφή

Ενδεικτικά Έργα Δράσης Δείκτης (ες) Εκροής (ών) Δείκτης (ες) Αποτελέσματος

Στήριξη της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαπασχόλησης εντός της περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων. ΕΠ 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προβλέπεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων για χρονικό διάστημα ενός έτους, με συμβουλευτική υποστήριξη των νέων επαγγελματιών / επιχειρηματιών σε θέματα επιχειρηματικής πρακτικής, όπως marketing, διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής παρακολούθησης, κ.λπ. Οι τομείς / κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των ανέργων κατόπιν της αναγκαίας προαναφερόμενης συμβουλευτικής, είναι εκείνοι που αναδεικνύονται από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (RIS3) και σχετίζονται με τη ΣΒΑΑ: ü «Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα», ü «Μέταλλο και Δομικά Υλικά», ü «Περιβάλλον», ü «Ενέργεια» ü «Δημιουργικός Τουρισμός» και ü «Αποκατάσταση και Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας». § Επιμόρφωση, κατάρτιση, συμβουλευτική, πρακτική εκπαίδευση και προώθηση στην απασχόληση. CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων. Τιμή δείκτη= 20 (Α: 10, Γ: 10) CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους. Τιμή δείκτη= 20 (Α: 10, Γ: 10) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ειδικός στόχος: 2α1.1 - Αύξηση της απασχόλησης συµπεριλα-

Αναμενόμενη συμβολή στον Ειδικό Στόχο ΒΑΑ Αναμενόμενη Συμβολή στον Ειδικό Στόχο ΠΕΠ µβανόµενης και της αυτοαπασχόλησης µε στόχευση σε καινοτόµες επιχειρήσεις. Θεσσαλίας 2014-2020 ü Αναβάθμιση της οικονομικής δραστηριότητας στην ΠΠ μέσω της προώθησης στην απασχόληση των ανέργων. ü Ενίσχυση του τουρισμού της πόλης – βελτίωση της πληρότητας των καταλυμάτων και του αριθμού Ανάγκη/Δυνατότητα της διανυκτερεύσεων εντός της ΠΠ. ΠΠ που εξυπηρετείται ü Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς από τη Δράση τους επισκέπτες/φιλοξενούμενους. ü Ενίσχυση επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση των κενών καταστημάτων του κέντρου της πόλης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ενδεικτικός (οί) Φορείς Επιχειρηματικότητας, ΚΕΚ, ΚοινΣΕπ, ΟΑΕΔ, ΕΦΔ για τη Δικαιούχος (οι) διαχείριση των κρατικών ενισχύσεων. Παρατηρήσεις:


Η υλοποίηση της υπόψη δράσης θα γίνει κατ’ αναλογία των δράσεων του Θεματικού Στόχου 3 του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας (ήτοι η διαχείρισή τους θα γίνει από τον φορέα που θα επιλεγεί ως Ε.Φ.Δ. για δράσεις επιχειρηματικότητας στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας).


ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 Τίτλος Δράσης

Λειτουργία Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, ως Παράρτημα στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων.

Επενδυτική ΠροτεραιΕΠ 9ii: Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων ότητα του ΠΕΠ Θεσσαλίας κοινοτήτων, όπως οι Ρομά. στην οποία αντιστοιχεί Η προσφυγική κρίση «χτύπησε» την πόρτα της πόλης των Τρικάλων στις αρχές του 2016, με την προσωρινή φιλοξενία ενός σημαντικού αριθμού προσφύγων στο Κλειστό Γυμναστήριο της Μπάρας κι ακολούθησε η επίσης προσωρινή φιλοξενία 150 προσφύγων στον εμβληματικό χώρο του Φρουρίου της πόλης, δίνοντας πολλαπλά μηνύματα σε πολλές κατευθύνσεις. Από τον Αύγουστο του 2016 ξεκίνησε να λειτουργεί η ανοιχτή δομή φιλοξενίας στο χώρο του πρώην ΑΤΛΑΝΤΙΚ στα όρια του οικιστικού ιστού της πόλης, με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 400 προσφύγων. Ο Σεπτέμβριος του 2017 υπήρξε κομβικός μήνας για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων σε τοπικό επίπεδο, αφού ξεκίνησε το πρόγραμμα ESTIA για τη μετεγκατάσταση των προσφύγων /αιτούντων άσυλο σε διαμερίσματα που είναι χωροθετημένα εντός τους αστικού χώρου. Το πρόγραμμα αφορά στην μίσθωση 70 διαμερισμάτων/οικιών που έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας έως 430 προσφύγων/αιτούντων άσυλο στην πλήρη εξέλιξη του προγράμματος, πληθυσμός που αντιστοιχούσε στη δυναμικότητας της δομής φιλοξενίας, η οποία έκλεισε στα τέλη του Οκτώβρη του 2017. Παράλληλα, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Συνοπτική Περιγραφή Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Δράσης Στερεάς Ελλάδας (Ιανουάριος 2018), στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Τρικάλων διαμένουν με άδεια διαμονής 3.856 αλλοδαποί, πολίτες τρίτων χωρών (μετανάστες). Οι 1.876 (1.012 άνδρες και 864 γυναίκες) διαμένουν στο Δήμο Τρικκαίων. Συνολικά, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο (ωφελούμενους του Προγράμματος ESTIA), που διαμένουν στα όρια του Δήμου Τρικκαίων, ανέρχονται στα 2.306 άτομα. Τα συστήματα κοινωνικής ένταξης αποτελούν μια δυναμική, αμφίδρομη καθώς και δισδιάστατη διαδικασία μεταξύ των μεταναστών, προσφύγων/αιτούντων άσυλο και των κοινωνιών ένταξης και περιλαμβάνουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τις δύο πλευρές, ενώ η ίδια η διαδικασία ένταξης προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Η διαδικασίας ένταξης αφορά μια σύνθετη διαδικασία «εκπαίδευσης», η οποία σε, πρώτο επίπεδο, περιλαμβάνει τα βασικά αγαθά (υποδοχή, στέγαση, πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση τις κοινωνικές υπηρεσίες και την ασφάλιση, επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός, κατάρτιση και προσαρμογή σε νέες επαγγελματικές συνθήκες και απαιτήσεις). Σε δεύτερο επίπεδο, η ένταξη αφορά την σταδιακή εξοικείωση με στάσεις, συμπεριφορές και


Ενδεικτικά Έργα Δράσης

Δείκτης (ες) Εκροής (ών) Δείκτης (ες) Αποτελέσματος Αναμενόμενη συμβολή στον Ειδικό Στόχο ΒΑΑ Αναμενόμενη Συμβολή στον Ειδικό Στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 Ανάγκη/Δυνατότητα της

ανταλλαγές με τα μέλη της τοπικής κοινωνίας και, επομένως, φτάνει μέχρι τα πιο προχωρημένα στάδια της κοινωνικής ενσωμάτωσης, όπως είναι ο επαναπροσδιορισμός της πολιτισμικής ταυτότητας, η αλλαγή του τρόπου ζωής, του καταναλωτικού μοντέλου και της δόμησης των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, η συμμετοχή στα Κοινά και στην πολιτική ζωή μιας χώρας άλλης από εκείνην της καταγωγής. Η έλλειψη μηχανισμών υποστήριξης των διαδικασιών ένταξης, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην πόλη των Τρικάλων, ειδικά μετά και την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος οικιστικής μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο, «επιβάλλουν» ουσιαστικά τη λειτουργία Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, Προσφύγων/Αιτούντων Άσυλο (ΚΕΜ) ως Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων. Με τη λειτουργία του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ως παραρτήματα του Κέντρου Κοινότητας) επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για: α) την ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη και δικτύωση των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των αιτούντων/αιτουσών άσυλο, β) τη συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς της περιοχής παρέμβασης, και γ) την υλοποίηση δράσεων ένταξης, όπως: μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και μετανάστριες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, διαπολιτισμικές δράσεις και δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών/μεταναστριών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας. § Λειτουργία Κέντρου Ένταξης Μεταναστών. § Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών/ Προσφύγων. § Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, πρόληψης. 05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών. Τιμή δείκτη= 1 05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών. Τιμή δείκτη= 1.300 (Α: 730, Γ: 570) 05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/ διευρυμένες υπηρεσίες. Τιμή δείκτη= 1 Αντιμετώπιση της φτώχειας και των διακρίσεων – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών. Ειδικός στόχος: 2α4.1 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες. ü Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της προώθησης της


ΠΠ που εξυπηρετείται από τη Δράση

Ενδεικτικός (οί) Δικαιούχος (οι) Παρατηρήσεις:

απασχόλησης της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού (Πρόσφυγες/ Μετανάστες), η οποία εκτός από τις δραματικές εμπειρίες που έχει βιώσει κατά τη διαδικασία μετανάστευσης – μετεγκατάστασης στη χώρα μας, βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό, έρχεται αντιμέτωπη με την ξενοφοβία και τον ρατσισμό και ζει υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές. Δήμος Τρικκαίων


ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 8 Ενίσχυση των ΠΜΕ και ΜΜΕ εντός της περιοχής υλοποίησης της ΣΒΑΑ. ΕΠ 3α: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη Επενδυτική Προτεραιδιευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ότητα του ΠΕΠ Θεσσαλίας τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων στην οποία αντιστοιχεί μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων. Ενίσχυση της ίδρυσης και του εκσυγχρονισμού πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, κατά προτεραιότητα των κλάδων που αναδείχθηκαν από την Στρατηγική Έρευνας & Καινοτομίας (έξυπνη εξειδίκευση) της Περιφέρειας Θεσσαλίας (RIS3): Συνοπτική Περιγραφή ü «Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα» Δράσης ü «Μέταλλο και Δομικά Υλικά», ü «Περιβάλλον», ü «Ενέργεια» ü «Δημιουργικός Τουρισμός» και ü «Αποκατάσταση και Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας». Αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, με αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής που είναι διαθέσιμες, καθώς επίσης και στον εκσυγχρονισμό υφισταμένων επιχειρήσεων, μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας ή της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης. Ο εκσυγχρονισμός είναι βασική παράμετρος εργασίας για την πλειονότητα των ΠΜΕ και ΜΜΕ, περιλαμβάνοντας διεργασιακές, οργανωσιακές και προωθητικές καινοτομίες. Επίσης αφορά σε παροχή κινήτρων στις μικρές και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις για κάθετες ή/και οριζόντιες συνεργασίες στη παραγωγή, πωλήσεις ή/και σε προωθητικές συνεργασίες, τόσο μεταξύ τους, όσο και με μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Ενδεικτικές ενέργειες που περιλαμβάνονται σε αυτή τη δράση, είναι οι ακόλουθες: Ενδεικτικά Έργα Δράσης § Μελέτη αξιολόγησης της εμπορικότητας νέων προϊόντων και υπηρεσιών. § Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, κατασκευή εγκαταστάσεων, αδειών / δικαιωμάτων ( εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή-εμπορία- πληροφορική μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων). § Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων, για τη βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας τους, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας. § Πιλοτική παραγωγή συγκεκριμένης ποσότητας για συγκεκριμένο χρόνο. § Δαπάνες κατοχύρωσης / τροποποίηση πατεντών ή / και πνευματικής ιδιοκτησίας. Τίτλος Δράσης


Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών § Βελτίωση ή/και επέκταση κτιριακών υποδομών για την αποτελεσματική βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. § Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της ενσωμάτωσης ή/και αύξησης της χρήσης ΤΠΕ. § Ενεργειακή αναβάθμιση και αποδοτικότητα, με παράλληλη χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ. § Ανάδειξη της τοπικής παραγωγικής ταυτότητας κι ενσωμάτωσή της στο τοπικό παραγωγικό σύστημα. § Προβολή-προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους. CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη. Τιμή δείκτη= 24 CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη. Τιμή δείκτη= 6 CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση. Τιμή δείκτη= 10 §

Δείκτης (ες) Εκροής (ών)

Δείκτης (ες) Αποτελέσματος Αναμενόμενη συμβολή Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. στον Ειδικό Στόχο ΒΑΑ Ειδικός στόχος: 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, Αναμενόμενη Συμβολή ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων στον Ειδικό Στόχο ΠΕΠ ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, Θεσσαλίας 2014-2020 μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων. ü Ενίσχυση της αναπτυξιακής δυνατότητας της ΠΠ με την ίδρυση και συνέχιση της λειτουργίας των βιώσιμων επιχειρήσεων. Ανάγκη/Δυνατότητα της ü Ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των τομέων της τοπικής ΠΠ που εξυπηρετείται οικονομίας στην ΠΠ για την προσέλκυση επισκεπτών εντός από τη Δράση αυτής. ü Ενίσχυση της τοπικής παραγωγικής ταυτότητας και του τοπικού παραγωγικού οικοσυστήματος. Ενδεικτικός (οί) Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης –ΕΦΔ. Δικαιούχος (οι) Παρατηρήσεις: • Η υλοποίηση της υπόψη δράσης θα γίνει κατ’ αναλογία των δράσεων του Θεματικού Στόχου 3 του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας (ήτοι η διαχείρισή τους θα γίνει από τον φορέα που θα επιλεγεί ως Ε.Φ.Δ. για δράσεις επιχειρηματικότητας στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας).


1, I

'

................................. .......................................................... ............................... ................................. .......................................................... ............................... ................................. .......................................................... ............................... . . . . . . . . . . ...............-.........-........-.......�����....1

Επιτελική Σύνοψη I'tpa't'lVlK� B16>a11,111c; Aa'tlK�c; Avan'tuE11c; A�1,1oc; TplKKa(c.,v Απρίλιος 2019

Profile for City of Trikala

Επιτελική Σύνοψη Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Τρικκαίων  

Το παρόν τεύχος αποτελεί την επιτελική σύνοψη της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο "Τρίκαλα: Μια Α...

Επιτελική Σύνοψη Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Τρικκαίων  

Το παρόν τεύχος αποτελεί την επιτελική σύνοψη της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο "Τρίκαλα: Μια Α...

Advertisement