Page 1

isetramuC 3102 zummeT 91 97:ıyaS 1 :lıY

leskeneleG ed 'eniÇ ireleceG nazamaR …şuruK illE razaP irelikse ,irelecnelğE nazamaR iğidelnezüd niniseyideleB eniÇ ne ev kamtaşay izimirelkeneleg ev rütlük ,kemte dây kamalrıtah kamtaşay alyımalna mat ınıdat nınazamar anıklaH eniÇ ed isilmenö ulukoatrO ulğokrüTafatsuM iseceg amuC zummeT 91 alyıcama eceg rib ulod kilneş ninirelnikas ellahaM ineY ,edniseçhab .ıdalğas inisemriçeg

ed'8 afyaS ımaveD

03.22 iseceg zummeT 91 nazamar nayalşab adnıralyalod eniÇ ımargorp isecnelğe tanaS ev rütlüK iseyideleB remÖ renÖ remÖ usulmuroS ,nakıç eyenhas alyumunus nunuburug rizec-deM ileniÇ enhas nu'trukzoB hitaF itsilos .ıdalşab alyısamla

arnos natkıtpay ınıralratf netkidleg enidnek pinelnid eniÇ neçi inisevhak ,arnos ub zumuğudnulub edniçi ıklaH en idmiş ednirelnüg nazamar idnek eyid mirilibapay adnıralus 00.22 adnuğudros enirelecnelğe nazamar nayalşab ınıdat nireleceg pılıtak .royilibarakıç

İ

aşuruk 05 ad usolik ,nekreşüd radak ılahap ne adrazap elib relevyem nalıtas .ütşüd radak ayaril 5.2 ad adzarik şüşüd ınyA klİ .royınaşay edniğidleg aralhagzet nalıtas nadaril 51 ısamkıç ninilrey ,zarik adna rib rebareb eli ayaril 5.1 ev itçeg eşini radak eniÇ.idlibeyelireg ızab ikadnırazaP asyıraltayif nirelnürü ,şuruk 05 rebiB :elyöş ... ,şuruk 05 setamod

Ç

ed eni adrahabkli kesküy nalıtas nadraltayif ,relevyem ev ezbes ev ısamtra nıralkacıs nünülusham alrat elyisemlürüs ayasayip .üdrög ıraltayif nabat ecnö erüs rib asıK adnıralhagzet razap nalıtas nadaril 3 usolik aşuruk 05 ,setamod ahaD .ütşüd radak nadaril 5-4 ecnö ıtayif nunuvak nalıtas eniY .idelireg ayaril 1 nuzuprak edlikeş ınya

et'4 afyaS ımaveD

…KUDLUB TEYAHİN ABDA AD UB ıtrA isicniriB eniÇ SBS nedn'isenasreD müzöÇ 1 aralloy niçi kamlub ınıtınay ecnö ahad iligli alyunoK .ütşüd iglib nirelrebah zımığıtpay temzih ed eniÇ peh ,ığanyak .udlo relenahsred nerev zumuğudruvşab enisigliB inirelicnirib idnek relenahsred erelked karalo isicnirib eniÇ alzaf nedrib ayatro ecnide ikecnö ahaD .ıtkıç icnirib rüzÖ.kıdlınay ed zimirelrebah .zuroyilid

ed'2 afyaS ımaveD

SBS ad' zummeT 2 .ıdnalkıça ıralçunos ,SBS erezü ziniğidliB reh ralvanıs ibig SGY,SYL .ıvanıs amalarıs rib ecnö nedyeş nütüb nerig avanıs inaY ,nednis.1 irelicnerğö radak anusucnunos nayalmınat inirelrey,nayalarıs vanıs , mednüG eniÇ .ralvanıs zamnalkıça rınalkıça ıralçunos nunusuros mik ileniÇ ılıraşab ne

riderüs rib ,irelenikam şi elrelvelşi akşabmab adzımıtayah kilednüg .raludlo rünürög et'4 afyaS ımaveD

ıpay ev taaşn iltişeç ednürötkes karpot alralçama ev emelküy ,ımızak koç edrelşi ibig ımılıyay nalınalluk karalo ılçama

İ


2

isetramuC 3102 zummeT 91

…KUDLUB TEYAHİN ıtrA isicniriB eniÇ SBS nedn'isenasreD müzöÇ 1

.muroyilid ralıraşab müzöÇ ıtrA nadnay etÖ ,isicnikİ isenahsreD ezmaG alnaup 812,754

ed ücnüçÜ ,nekrulo lenÖ nakruF alnaup 698,054 .udlo raneK

.muroyuyud kulultum SBS ikedzimeçlİ 01 kli ikadnısamalarıs nadıray ninicnerğö nedzimenahsred nınısalzaf

iyeciten uB .muroyide alzaf koç nıralno admala reh isred neB .udlo ısıktak .midelnid etsred namaz alzaf koç imidneK ınya ama mıdamkıs elmirelnemterğö adnamaz çih imimişiteli peh alralnO .mıdamrapok .mıdlak edniçi golayid çih imirelvedÖ .mıdamtaska rarket imirelkidnerğÖ .mıdamtaska çih iyemte arnos natkıtpay ıralnuB koç kacapay eyireg netaz ,royımlak yeş rib alzaf ikarnos nadnub edlikeş ub ad amıralamşılaç

anuğudlo kemkeç takkid acırya ad nütüb eV .muroyitsi uyob rümö ezimirelicnerğö

nedneb ,miğecede maved kecerig ey'SBS arnos ıralnub ad amıralşadakra .ided ”muroyirenö LASNAUP KEME UB EDNİSETÖ NINIRAŞAB

ÇNİDRE nuçrO

ucuruK isenahsreD ıtrA mızaK fusuY ürüdüM ıralçunos SBS :nezÖ müt nanalkıça advanıs ub nizimirelicnerğö anuğudlo ılıraşab lasnaup uB .muroyınani ednisetö nınıraşab ev keme irelkidrev reh abaç irelkidretsög uB .ridednirezü niritkat irelicnerğö müt nedzüy ıtrA .muroyide kirbet karalo irelenahsreD müzöÇ kesküy ne et'3102 SBS ed netkemte edle ıralıraşab rib lezö ev rurug acırya

02 irelmiliB neF ,şılnay 0 laysoS ,şılnay 0 urğod ,şılnay 0 uğod 02 relmiliB 0 urğod 71 liD ıcnabaY şımlıkarıb şob çih ev şılnay .royumnulub usuros lezÖ ijeloK egE deT nalo nuzem nadnulukoatrO avanıs nahyeB nisrE nınıcama ecnö nedemrig ıdığak pavec rib zusrusuk rib takaf unuğudlo kemrev ub karalınay ad uros ınıcama iniğidemeritşelkeçreg .idelyös

naruto edellahaM ineY eniÇ

nahyeB eşyA ev tülveM irib nadnuğucoç iki ninitfiç snasiL ed rib ni'nisrE nalo nerig anıvanıs emritşelrey eli kilicrimeD .rav ısalba tülveM nayalğas inimiçeg iyi nınıralkucoç nahyeB niçi ısamla mitiğe rerib .royıpay ineleg nednile şeb ,ınısıraşab ub ,nisrE müzöÇ ıtrA rıdlıy maved enirelenahsreD adluko rib lezö ev enisemte enisemrög miterğö .royılğab ETSRED İSRED MİDELNİD eçlİ“ :nahyeB nisrE koç natkamlo isicniriB emelia elkillezÖ .muyultum emirelnemterğö ev nednirelkeme irelkidrev rükkeşet koç ürütö

SBS ad' zummeT 2 .ıdnalkıça ıralçunos ,SBS erezü ziniğidliB ralvanıs ibig SGY,SYL rib ecnö nedyeş reh avanıs inaY .ıvanıs amalarıs irelicnerğö nütüb nerig anusucnunos ,nednis.1 inirelrey,nayalarıs radak eniÇ .ralvanıs nayalmınat ıralçunos vanıs , mednüG ne zamnalkıça rınalkıça mik ileniÇ ılıraşab kamlub ınıtınay nunusuros alyunoK .ütşüd aralloy niçi zımığıtpay ecnö ahad iligli ,ığanyak iglib nirelrebah nerev temzih ed eniÇ peh enisigliB .udlo relenahsred relenahsred zumuğudruvşab

eniÇ inirelicnirib idnek erelked karalo isicnirib alzaf nedrib ayatro ecnide ikecnö ahaD .ıtkıç icnirib ed zimirelrebah rüzÖ.kıdlınay eçlİ SBS eniÇ.zuroyilid müzöÇ ıtrA eniÇ isicniriB nisrE isicniriB isenahsreD .ıtkıç ayatro uğudlo nahyeB kil'212.396 nahyaB nisrE kıl'690.694 ,ınauP 8-sbS emritşelreY emiterğöatrO ıraşaB leneG .091 ,ınauP .6 ednileneg lİ ev ısarıS eniÇ alyısamla ıyarıS isicniriB SBS niniseçlİ .udlo ikadvanıs nı'nahyeB nisrE rib ned'eçkrüT urusuk ket emritşelrey fargarap enat .udlo kamlınay adnusuros asralçunos ığıdla ni'nisrE 1 urğod 22 eçkrüT :elyöş urğod 02 kitametaM ,şılnay


isetramuC 3102 zummeT 91

...! ınaceyeH nackazÖ tuseM ed'PHC eyideleB relefE ,nackazÖ tuseM ilikevtelliM nıdyA menöd .22 isitraP klaH teyiruhmuC … !yada anığılnakşaB

ed erelteyilaaf laysos .ridetkemte maved

miterÜ kirtkelE )nıdyA iseyü uluruk mitenöy .Ş.A eniy nackazÖ nıyaS nalo

isidnehüM kirtkelE adnılıy .udlo nuzem karalo nadnılıy 3791 ad.K.E.T radak anılıy 7791 .ıtşılaç karalo sidnehüm ısara ırallıy 2002-7791 iniğelsem karalo tsebres nıdyA .üdrüdrüs adnıdyA enisilcem eyideleb rallıy nuzu kereliçes edreltemzih ılraray .udnulub nalıpay adnılıy 2002 nedPHC edrelmiçes 7002 kereliçes ilikevtelliM iniverög ub radak anılıy .ıtpay eli ıraşab krüT iyesnok ijrenE aynüD ev iseyü isetimoK illiM kicnemreG( tamrüG-şirüG

lıy 22 ev iğillikevtellim irib şımpay teracit adnıdyA nirelmisek kişiğed karalo .muroyıla iniğetsed atfah ikedzümünÖ adnıdyA ımıralsamet yada ev miğecerüdrüs "mığacayalkıça ımığılyada .ided NACKAZÖ TUSEM ?RİDMİK kacuyuK ulukoklİ ev ulukoatro ,edniseçli nıdyA unuluko tanaS karalak adnudruy ralfıkav .ıdalmamat iniminerğö atro kinkeT zıdlıY lubnatsİ 3791 nednisetisrevinÜ

C

lİ ed’PH nadnığılnakşaB eniğillikevtelliM neneltsü relverög kişiğed izavetüm ev icmişirig nanınat elyiğilişik itrap imsi nackazÖ naceyeh adnınabat nınığılyada ,nekrıtaray imik ikedniçi itrap "zirprüs" ecrelmisek ığacayamlo .royiliridnelreğed eyetezag lerey rib ad'nıdyA tuseM napay amalkıça itrap riderüs riB" ;nackazÖ mamlo yada nadnınabat relfilket ednünöy menöd riB .muroyıla


4

19 Temmuz 2013 Cumartesi

Pazar Elli Kuruş… Ç

ine de ilkbaharda yüksek fiyatlardan satılan sebze ve meyveler, sıcakların artması ve tarla mahsulünün piyasaya sürülmesiyle taban fiyatları gördü. Kısa bir süre önce pazar tezgahlarında kilosu 3 liradan satılan domates, 50 kuruşa kadar düştü. Daha önce 4-5 liradan satılan kavunun fiyatı 1 liraya geriledi. Yine aynı şekilde karpuzun kilosu da 50 kuruşa kadar düşerken, pazarda en pahalı satılan meyveler bile 2.5 liraya

kadar düştü. Aynı düşüş kirazda da yaşanıyor. İlk tezgahlara geldiğinde 15 liradan satılan kiraz, yerlinin çıkması ile beraber bir anda inişe geçti ve 1.5 liraya kadar gerileyebildi. Havaların ısınması ile tezgahlarda fiyatların hızla düştüğünü belirten pazarcı esnafı, "Kış aylarında tezgahlarımızda seralardan gelen sebze ve meyveler bulunduğu için vatandaş hem tadından, hem de fiyatından dolayı pek memnun olmuyordu. Havaların ısınması ile birlikte hem fiyatlar düştü,

hem meyveler lezzetlendi” diye yorum getirdi. Yaşanan bu düşüşlerin

ardından pazarlar ne ararsanız 50 kuruşa bulabileceğiniz bir hale geldi.

Pazar esnafı fiyatların bu kadar düşük olmasına rağmen kimsenin dönüp bakmadığını Çine'deki tüketicinin, okulların kapanmasıyla birlikte kenti boşalttığını, kişi sayısının çok fazla azaldığını söyleyen ve bundan dert yanan esnaf, para kazanamamaktan dertli. Öte yandan tüketiciler 50 kuruşa kadar düşen meyve sebzeyi çoluk çocuk yemek için, dilediğini ürünü istediği gibi alabilmenin keyfini

yaşıyor. Bazı vatandaşlar tüketici olmalarına rağmen üreticinin geldiği şu hale acıdıklarını söyleyip fiyatların bu kadar düşük olmasını bir dengesizlik olarak değerlendiriyor. Çine Pazarındaki bazı ürünlerin fiyatlarıysa şöyle: Biber 50 kuruş, domates 50 kuruş, patlıcan 50 kuruş, salatalık 50 kuruş, karpuz 50 kuruş, bamya 50 kuruş, fasulye 2 lira, şeftali 2 lira, börülce 1 lira…

BU DA ADBA(ağaç dallarını budama aracı) nşaat ve yapı sektöründe çeşitli amaçlarla toprak kazımı, yükleme ve yayılımı gibi işlerde çok amaçlı olarak kullanılan iş makineleri, bir süredir bambaşka işlevlerle gündelik hayatımızda görünür oldular.

İ

Gezi parkı olayları sırasında Beşiktaş'ta, İnönü stadyum'u çevresinde bulunan bir

kepçeyi ele geçiren direnişçiler bir polis barikatını aşmış, kepçenin TOMA'ları (Toplumsal Olaylara Müdahele Aracı) kovaladığı fotoğraf sosyal medyada çok yoğun ilgi görmüş ve yurttaşlar direnişe dâhil ettikleri buldozere POMA (Polis olaylarına müdahale aracı) ismi vermişlerdi. Toplum nezdinde olağanüstü sempati kazanan iş

makinelerinin işlevleri dışında kullanımına en son yine Çine'de Mehmet Örgüt'ün gelin almaya bir kepçeyle gitmesi esnasında tanık olmuş ve bu sıra dışı gelin alma olayını''iş makinasından POMA ya şimdi de BOGA ya''başlıklı bir haberle duyurmuştuk. BOGA (baba ocağından gelin alma aracı) Mehmet Öğüt'ün yaratıcılığıydı. Bu yeni ve yaratıcı araca isim koymakta Çine Gündeme nasip olmuştu. Bir iş makinesinin işlevi dışında kullanımına bu kez DSİ 21 bölge müdürlüğünün Kalabak Çayında sürdürdüğü ıslah çalışması sırasında şahit olduk.10 gündür Soğancılar ve Şeyhler köprüleri arasında yürütülen çalışmada bir ekskavatör operatörü

dere kenarında bulunan bir ağacı kepçeyle budadı. Sonuç ise tahmin edileceği gibi tam bir felaket oldu. Ağaç, ekskavöter kepçesinden onarılmaz yaralar alıp, kırılan dalları deren yatağına düşerken gezi olaylarından sonra iş makinelerine karşı oluşturduğumuz ne kadar olumlu duygu varsa hepsi

bir anda uçup gitti. Bu DSİ çalışanına, ekskavatörün bir ağaç budama aleti olmadığını söyleyecek sorumlu mevkilerde tanıdığınız biri var mı? Varsa Allah aşkına… POMA yı ne kadar sevdiysek,ADBA'dan da (ağaç dallarını budama aracı) o kadar nefret ettik.


5

isetramuC 3102 zummeT 91

?imreŞ ıM rıyaH ıraltraK iderK ,kereritşele ıralaknab ,adamşunok ığıtpay edniğemey ratfi ığıdlıtak nağodrE nakabşaB .idetsi ınısamamnalluk ıtrak iderk nıralşadnatav naşunok adıtnalpot refaZ ınakaB imonokE misi esi nayalğaÇ aralaknab nedemrev koç ralaknaB“ .idnelküy erel'İBOK elrelziaf kesküy .rıdatkamtas arap ıralnapay kılıçtasrıF ”muroyide tevad akalha ,nayalğaÇ neyid nadralfarsam nıralaknab ed irelrileg ığıdla numurud ,kereritşele nadnıfarat ralşadnatav erezü kemşünöd eterfen .ittrileb unuğudlo

59 ad ısıyas ıtrak aknab anuB .ıtşalu anoylim kılıcaknab karalo lelarap iketpikat ününürötkes anunos lıy 2102 ıralkacala edzüy ed'3102 traM ,erög 2,2 relpikat uB .ıtta 2,9 traM karatra aril raylim raylim 6,52 elyirabiti 3102 şimlesküy eniseyives aril nadnay etÖ .admurud ışıd ziaf nıralaknab elzög ed ednirelrileg ub .rav şilesküy rib rülürög edniğeryeç kli nılıy 4 nednireltemzih ralaknab nedreliderk ,aril raylim ev tercü nanıla 3,1 ad nadralnoysimok .itte edle rileg aril raylim enimenöd ınya nılıy neçeG ,adnığıdlırıtşalışrak eli ,02 edzüy irelrileg temzih irelrileg noysimok ev tercü reğiD .ıttra 4,13 edzüy ed relrileg ışıd ziaf nıralaknab edniğidnelke 7 irelrileg ışıd ziaf malpot ayaril noylim 208 raylim ,ralmakar uB .royışalu iğidleg araditki nin'PKA anay ub nadnılıy 2002 .ednimiliğe şıtra

alyıtraK iderK PKA atkayA ışıd ziaf nıralaknab ,acıryA edmenöd nos ,irelrileg rıdrallıy nemğar anısamtra ralrâk küyüb nıralaknab relmelak ığıdalğas nakabşaB .adnısara ışıd ziaf nı'nağodrE ,isemritşele irelrileg ralaknab eli temüküh teraşi emilireg ikadnısara traM zimiğitçeG .royide 21,1 ayaknab 21 adnıya şimlisek azec aril raylim nitemüküh murud ub ev enürötkes kılıcaknab karalo iselahadüm alnunuB .ıtşımnalmuroy nitemüküh etkilrib enisemlürütşünöd nürötkes ninirelejorp kilenöy umak imik ev uğudlo mılıtak“ nınıralaknab an ”ığılıcaknab emednüg isemrütşünöd .itşimleg mednüG eniÇ royıtalrıtaH iderk adnısara ralşadnataV açkudlo ımınalluk ıtrak kli ılıy 3102 ,nıgyay iderk malpot edniğeryeç ,noylim 65 ısıyas ıtrak

naşunok iligli alyunoK teraciT ev kürmüG ıcızaY itayaH ınakaB nıyaS“ ,esi o nı'nakabşaB ıtrak iderK' inisedafi nad 'nıyamnalluk ,ilçnilib' edayiz ,nede tekerah iltakkid iyen pıla iyen ,nilib ızınığıttas karalo 'nulo ilterisab ednilkeş ”mıdalıgla umurud karaşunok .ıtşılaç ayamratruk avah“ nıralşadnataV ıtrak iderk niçi ”kamta aiddi ınığıdnalluk nı'nağodrE nede ıralakitilop imonoke enirezü ımınalluk iderk ad nayamtra irileG .uluruk ıtrak iderk nıralşadnatav raşay alçrob karanalluk imiteküt çi ,isemleg elah künöd ayamrıtra ucunos rib nıralamalugyu .royıkıç azımışrak karalo nadnışıd eklü nin'PKA etkilrib eli arap kacıs neleg unolab pelat rib edeklü işik ,edniseciten ısamtaray ıratkim çrob neşüd anışab aril 749 nib ad'0102 traM nib 3 et'3102 traM ,neki inay şımşalu ayaril 407 09 edzüy alraltayif irac PKA ad uB .ıtşımtra ığıdalugyu ninitemüküh nınıralakitilop imonoke niçi ığıdamrıtra irileg leer nıralşadnatav iderk niçi kemlibeniçeg pebes anısamnalluk ıtrak .royulo erötkeS temüküH royidE elahadüM

B

adnısamşunok iğidritşele :ıdnalluk ireledafi uş edzimiğidleg everöG“ .udyuyob zid ralkulzusloy edlikeş ınya idmiş amA .koy iricniz kulzusloy muroyimed koy nemamaT neB .rav eniy aah 'isibol ziaf' edrelneçeg midemed anuşob nekred .ıralnub niçi miğidlib relyeş riB .muroyid taba elrelrileg ışıd ziaF uş inaH .rav ibol rib nalo nalaf ıraltrak iderk ıralnub ,ay zunusroyid .eb nıyamla nadralnuB .nıyamlA ecedas ralarap ziniğidedö misi ,miğecerev aknab rib

peceR nakabşa ,nağodrE piyyaT araknA relteyaliv ikadn'ışablöG ratfi ığıdlıtak ednive ığıtpay edniğemey aralaknab ,adamşunok .idnelküy taba elrelrileg ışıd ziaF“ neyid ”rav ibol rib nalo ıtrak iderk ,nağodrE nıralaknab ızab nednirezü ışıd ziaf noylirt 006 kıllıy takkid eniğitte edle rileg .itkeç

1 irileg ;miğeceyemrev niziaF .noylirt 006 adlıy adnışıd nunuB .adnışıd nünüçü fıkaV ,klaH ,taariZ irileg nadloy ub malpot nananyO …noylirt 006 küyüb radak en nunuyo royürög unuğudlo ub royüdö miK ?zunusum ,liğed nigneZ ?ıyarap arakuf rikaf mineb temales hallA .mişedrak rib' ;ad royılıyab ,nisrev emile ıtrak iderk enat iknas alnunO .'mıyala unos yA .royılıta avah royitib şaam nedemleg usub ,usuş ,idziaF .netaz nuyo nananyO .eriasev peh unuyo uB .küyüb .mızal zımamzob rebareb anınagroy ınığaya sekreH ,esnerğö rib ıyamtazu erög edle ıyarap ub ralno ”.relkeceyemede

hallA' mided ay netaz niğitte edle nedziaf anıkşa ziaf ub takaF .mamat rileg niğitte edle nedrileg ışıd niğecelümög ıyarap ayamrudlod arazem ub zamla razem o kasklak ub nıskacapay eN .ıyarap natşadnataV ?ay ıyarap ub ,ıralarap ub nıyamla .'nıyamla ıralnoysimok .ralzamyod ,koy amA nıralno ,ay muroyiD karpot arak kacna ünüzög kereyid ”rıtkacaruyod .ıdratka

amşıtrat nı'nakabşaB ninirelzös nataray rib ığıdlıtak nüd nadnıdra

ıtrak iderk“ ,aralşadnataV ,nağodrE neyid ”nıyamla enibihas aknab rib riB“ ,ed irelzös iğidelyös midelyös uno enisenat

nıyamlA ıtraK iderK nedziaf nednirelzöS irelrileg ışıd ziaf ,edayiz nalışalna iğidritşele ılkraf nınaynüd ,nağodrE unuğutşunok eyikrüT rib ziaf“ ,nekririteg elid rib ülçüg nin ”isibol iniğidemetsi eyikrüT ,nağodrE .udnuvas inirelrileg nıralaknab


6

isetramuC 3102 zummeT 91

…RILITALTAP POT ELİ ANİTİ .irib nedzimirelkeneleg ikse ne nayaşay kamça çuro elyises poT ed ed'eniÇ ibig uğudlo edrey koçrib ılkraf nineklü kamça çuro elyises pot adnıya nazamaR .keneleg rib ikse koç nerüs nelah uB .muroyıtaltap adna ınya netkidlesküy ertem 08 pot .royıltap adavah arnos nedrey rib kesküy netaZ iğidlesküy ad ahad pılıta rib iligli elkilnevüg niçi .ided ”royumlo melborp

.royide edafi ınığıtpay zekreM eniÇ upot ratfİ ebarah ikadnınadyem nadnıtak ıtaç nınanib ;yarimeD nittaalA .royılıta neb işi ub rıdlıy 02“ kişiğed koç ,muroyıpay

zinitte karem çih ike ?im

P

?rakıç lısan ses ülçüg uB ?upot ub rıtaltap miK nedereN ?rıtaltap nedeN ?rılıta

NASTA POT ZAMLIKIY

kılılğab ,işi lünög ,işi rıtah nıkay alıy 02 neb işi uB .işi ,muroyıpay rıdnamaz aslıpay ılçama râk ecedas riB .zemürüy netaz şi ub maved iğeneleg ub elib işik ezib asalrıtah iyişik neritte rib küyüb koç ,rulo ilretey ed eniçi itnelkeb kereyid ”netaz zuroyimrig ed eV .umurud royılkıça eniÇ müt karalo nos nazamar kerabüm nınıklah elid ınığıdaltuk ınıya .royiriteg

ısamalna iniğidleg ninitkav metnöy rib elyöb niçi ub esi nügub ,şımrılınalluk .şimleg enilah keneleg rib ednirheş koçrib nin'eyikrüT eniÇ ibig iğitte maved keneleg ub ed edniseçli eyid ”royiliritte maved .royirev ınıbavec işi ub a'yarimeD nittaalA rib ,iledeb rib nınampay eyid ım rav itemhaz iğidrev adzumuğudros koç ahad şi uB“ esi pavec

rib ikse unupot ratfİ nataltap ednirezü nınanib niniğelsem ikse ,yarimeD ev ısamlo kılıcavıs nınısamalna nadraltaaşni enirezü nunub elyisitke ad uB“ .royıtaltap irpse ed rib ”zamlıkıy kasta pot anib upot nazamar nedeN miniskereg anısamlıtaltap eyid royuluyud ad adzumuğudros nediksE“ ;yarimeD ses ibig ikedzümünüg ığıdamlo ninirelmetsis ratfi nıralnasni edrelrived

KANOK USORÜB İRELŞİ IZAY ULĞOŞABACOK tneveL

MIKAB EDVE - KA LATAY - ÜLRÜZÖ .RILIPAY İBİKAT İRELŞİ IŞA AM İBİKAT UPATINA Lİ TESAREV MÜLÖ IĞILYA MÜLÖ RUK-ĞAB - KSSIĞILYA ,56 - TRAKLİŞEY kalataY ılşaY ev illegnE karanılA nednive zımıralatsaH .rıdraV zimisiv reS eyenatsaH 97 30 606 4450 :msG - 97 30 117 6520 :leT NIDYA / eniÇ 7 :oN ınaY eyideleB

kişiğed koç ,elrelmetnöy ratfi mıttaltap nedrelrey eyideleb nedikse ,unupot zekrem ,nadnınadyem ikadnısakra nınadyem mamah ,natkakos ,nednirey krap ikadnığakos ilitif karanalluk ıgrak ,ıralpot lekli ahad piyelşeta elrelmetnöy kişiğed ahad kıtra ama ,mıdrıtaltap edlikeş rib ilnevüg idmiŞ .işi ub muroyıpay ,pot mığıdnalluk ıralnub ev noysakirbaf .royide nimet eyideleb kışalkay muroyilşeta ilitiF zekrem ,arnos eyinas 51 nınıralkışı ninimac nınısacoh imac ev ısamnay elyisemed rebke ühallA

nazamaR mednüG eniÇ ninileütir zemşiğed nın'ıyA .üdrüs inizi 02 unupot ratfi ed'eniÇ yarimeD nittaalA rıdlıy ralfatuM .royıta )74( 6 yarimeD nağod ednüyök ralıcnağoS nekyadnışay o ev şımnışat enisellahaM ed'eniÇ anay ub nednüg iğelsem lısA .royışay nos ,yarimeD nalo kılıcavıs inimiçeg rıdlıy rib .royılğas karapay kulnosrag riderüs rib nıkşa ılıy 01 eyitekveŞ ed'eniÇ nazamaR ednisellahaM nittaalA nalaç ad uluvad kereves işi ub yarimeD


7

isetramuC 3102 zummeT 91

,nüG noS niçİ kılyadA ed 'PHC

zummeT 13 nakşab eyideleb ev irelkileyü silcem edrelmiçes lerey altamilat neleg ned'zekreM leneG PHC eçlİ PHC eniÇ ,iligli eli ıralafitsi ninirelicitenöy itrap neyetsi kamlo ıyada yada niçi ıralkılyada .idelnezüd ısıtnalpot nısab rib nihaŞ nufyaT ınakşaB ütügrÖ yada zımıralşadnatav ne ınıralkılyada zummeT 13 çeg ünüg abmaşraÇ enimitib iasem ezimitrap radak kereleg yadA .rıdılampay ığılyada adnusuruvşab kamnulub nirelneyetsi zimitrap nadnıfarat nanalrızah uruvşab karala ınıralaysod a'zummeT 13 radak karayalmamat irelemte milset ,uB .royikereg leneG PHC nednizekreM ev egleneg neleg erög eyemantraş .rıdatkamlıpay anıda PHC ed'eniÇ ,etkiliceyideleB lerey edrelmitenöy kemte temzih nütüb neyetsi ev izimirelilitrap ızımıralşadnatav niçi ığılyada yada ezimitrap ”.zuroyırığaç

C

ned'zekreM leneG PH lerey altamilat neleg silcem edrelmiçes nakşab eyideleb ev irelkileyü ıyada yada niçi ıralkılyada itrap neyetsi kamlo ,iligli eli ıralafitsi ninirelicitenöy ınakşaB ütügrÖ eçlİ PHC eniÇ ısıtnalpot nısab rib nihaŞ nufyaT .idelnezüd neşelkeçreg adnısanib itraP 4102 “ ,nihaŞ adnısıtnalpot nısab nalo kacalıpay adnıya traM ılıy reğid nin'PHC edrelmiçes lerey inimivkat miçes erög erelitrap .ided ”rıtşımtalşab nekre etkilrib elyirelicitenöy itraP eçlİ nakıç anısışrak nınısab “ ;nihaŞ nufyaT ınakşaB emiçes ,isitraP klaH teyiruhmuC erög erelitrap reğid kecerig ığılyada yada ev inimivkat miçes nekre ahad inicerüs uruvşab şimrig ecerüs uB .rıtşımtalşab ednirebareb ezümütügrö ,kamlo ”ritşimriteg adnaceyeh rib küyüb .ided NİÇİ IĞILYADA YADA ZUROYİDE TEVAD karalo ütügrö eçlİ eniÇ PHC yada ev icerüs miçes nelirig nısab rib iligli elyicerüs kılyada ıcayithi ampay ısıtnalpot ub unuyoumak ev ınıralkudyud iniğidetsi kemridneliglib idlikeş edlikeş uş enirelzös ev ittrileb iseyideleB eniÇ “ ;itte maved ayev iseyÜ silceM eyideleB iseyÜ silceM riheşküyüB nıdyA ,zimirelilitrap neyetsi kamlo


8

isetramuC 3102 zummeT 91

ireleceG nazamaR leskeneleG eD 'eniÇ ev rütlük ,kemte dây kamalrıtah irelikse ,irelecnelğE nazamaR iğidelnezüd niniseyideleB eniÇ alyımalna mat ınıdat nınazamar anıklaH eniÇ ed isilmenö ne ev kamtaşay izimirelkeneleg ineY ,edniseçhab ulukoatrO ulğokrüTafatsuM iseceg amuC zummeT 91 alyıcama kamtaşay .ıdalğas inisemriçeg eceg rib ulod kilneş ninirelnikas ellahaM

ninemriçeg iseceg nazamar enirelve alyuğulultum .ıdlığad

ısıyas ,nekrılıpay alyıkraş ama nayamlo alzaf atkoç elib inisemnelğe rib lezüg ,ralşadnatav

”mada ılnalıy notiP“ .ıdla inirey ikedenhas nadnısara reliciyelzİ kuçub 3 ad nıralkucoç olik 54 adnuyob ertem nınalıy rib adnığılrığa elyisemleg eyenhas uğudlo nayaşay ralna ılnaceyeh irelkerüy nireliciyelzi .idleg anıralzığa nı”mada ılnalıy notiP“

nadukrok inisiretsög erelteryah arnos ,tsinoyzili neyelkürüs nebikat uno ev raloçaylap enhas nıralzabşeta nad'asinaM ,alyısamla ikris ayorT neleg uğudnus ninirelpike irelecnelğe nazamar .idre anos eniy şınapaK hitaF ibig ikatşılıça iğidelyös nu'trukzoB

ınıdat nireleceg .royilibarakıç 03.22 iseceg zummeT 91 nayalşab adnıralyalod isecnelğe nazamar iseyideleB eniÇ ımargorp usulmuroS tanaS ev rütlüK remÖ renÖ remÖ ,nakıç eyenhas alyumunus rizec-deM ileniÇ hitaF itsilos nunuburug

alyısamla enhas nu'trukzoB .ıdalşab ışılıça nu'trukzoB hitaF nadnıdra nınısampay ”kuşam eli kuşa“ eyenhas neyelzi inirelidnek ev ıtkıç .idridnelğe koç ıralkucoç nu ”kuşaM eli kuşA“ rölgnoJ eyenhas nadnıdra iyenhas adnısarnos ev ıtkıç ”tavıcaH eli zögaraK“ rib küyüB .ıtkarıb enisiliki niniliki nenelzi elyineğeb nineceg ed ikleb nadnıdra uvoş nerög igli koç ne

Ç

niniseyideleB eni iğidelnezüd nazamaR irelikse ,irelecnelğE ,kemte dây kamalrıtah izimirelkeneleg ev rütlük ed isilmenö ne ev kamtaşay nınazamar anıklaH eniÇ alyımalna mat ınıdat 91 alyıcama kamtaşay iseceg amuC zummeT ulğokrüTafatsuM

ineY ,edniseçhab ulukoatrO kilneş ninirelnikas ellahaM inisemriçeg eceg rib ulod .ıdalğas arnos natkıtpay ınıralratfİ netkidleg enidnek pinelnid eniÇ neçi inisevhak ,arnos edniçi ıklaH nazamar ub zumuğudnulub en idmiş ednirelnüg idnek eyid mirilibapay adnıralus 00.22 adnuğudros nazamar nayalşab pılıtak enirelecnelğe

74. sayı  

çine gündem 74. sayı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you