Page 1

$Q¼OLVH)LQJHUSULQW $RWLPL]D¾RGDHƬFLÅQFLD GDVFDOGHLUDVLQGXVWULDLV ÄXPERPLQYHVWLPHQWR

M 118 119

84

HDWLQJLGRTXDVH86'HPPH DGRVGH3DUDDOÄPGDVGRUHVGH FDEHÂD TXH WDO YRODWLOLGDGH FDXVD QR 5REHUW+RUWRQ UREHUWKRUWRQ#XVDEEFRP $%%2SWLPL]DWLRQ6HUYLFH$WODQWD*$(8$ $%%6$ 7HO’)D[ FRPXQLFDFDRFRUSRUDWLYD#SWDEEFRP’ZZZDEESW

INFORMAÇÃO TÉCNICO-COMERCIAL

86'WHQGRVXELGRSDUD86'HP

SODQHDPHQWRƬQDQFHLURRDSDUHFLPHQ WR GHVWDV SHVDGDV FRQWDV HQHUJÄWLFDV DWLQJH GUDVWLFDPHQWH D UHQWDELOLGDGH GDVHPSUHVDV3DUDHTXLSDPHQWRVFRP FRQVXPRLQWHQVLYRGHHQHUJLDFRPRDV FDOGHLUDVLQGXVWULDLVHVWHÄXPGHVDƬR SDUWLFXODUPHQWHSUHPHQWHXPDFDOGHL UDDJ¼VQDWXUDOGHNJ NOE  YDSRUKLQFRUUHULDQXPDIDWXUDGHFRP EXVWÈYHOGHFHUFDGHPLOKÐHVGH86' HQWUH  H  DXPHQWDQGR SDUD $VFDOGHLUDVV¾RDEDVHSDUDDSURGX¾R

)LQJHUSULQW GD $%% TXH FULD YHUGDGHL

PLOKÐHVHPHSDUDPLOKÐHV

GHYDSRUQXPDYDVWDJDPDGHDPELHQ

UDVLPSUHVVÐHVGLJLWDLVDWUDYÄVGDLGHQ

HPVHQGRVHPSUHXPDLQFÎJQLWD

WHVLQGXVWULDLVHSDUDPXLWRVRSHUDGR

WLƬFD¾R GRV SRQWRV RQGH V¾R QHFHV

DVXDHYROX¾RIXWXUD

UHVDVXDIDWXUDHQHUJÄWLFDDQXDODWLQ

V¼ULDVDDWXDOL]D¾RRXDUHSDUD¾RGDV

JH RV PLOKÐHV RX GH]HQDV GH PLOKÐHV

PDOKDVGHFRQWURORHKDUGZDUHOHYDQ

2KDUGZDUHHVRIWZDUHGHGLFDGRV»RWL

GH GÎODUHV $ RWLPL]D¾R GD VXD RSH

GR LQYDULDYHOPHQWH D UHGXÂÐHV VLJQL

PL]D¾RGDRSHUD¾RGDVFDOGHLUDVV¾R

UD¾R Ä HIHWXDGD FRUUHQWHPHQWH DWUD

ƬFDWLYDV QDV IDWXUDV HQHUJÄWLFDV H QDV

DJHQWHVLPSRUWDQWHVSDUDDUHGX¾RGH

YÄVGHSURFHVVRVVRƬVWLFDGRVGHVXSHU

HPLVVÐHVGHFDUERQRDVVRFLDGDV&RPR

FXVWRV$VXDRSHUD¾RFRUUHWDWUD]FOD

YLV¾RHFRQWURORPDVFRPDSDVVDJHP

GHPRQVWUDGR DWUDYÄV GH XP H[HPSOR

URVEHQHIÈFLRV

GRWHPSRRKDUGZDUHHRVRIWZDUHUHV

D DQ¼OLVH )LQJHUSULQW DPRUWL]DVH QXP

Ɵ 3RXSDQÂDVHQHUJÄWLFDV

SRQV¼YHLVSRGHPGHJUDGDUVH4XDQGR

SUD]RPXLWRFXUWR

Ɵ 0HOKRULDGDUHVSRVWD»V QHFHVVLGDGHVGHYDSRU

D IDWXUD GH HQHUJLD Ä DYXOWDGD Ä PXL

Ɵ ([WHQV¾RGDJDPDGHRSHUD¾RGDV

WRYDQWDMRVDDDGR¾RGHPHGLGDVSDUD

2SUHÂRPÄGLRGRSHWUÎOHRÄXPERP

HYLWDU HVWD GHJUDGD¾R H DVVLP UHGX

LQGLFDGRU GRV FXVWRV JHUDLV GD HQHU

]LU RV FRQVXPRV HQHUJÄWLFRV ¤ HVWD

JLD(QWUHHRSUHÂRGREDU

Ɵ $XPHQWRGDƬDELOLGDGH

D UD]¾R GD SRSXODULGDGH GD DQ¼OLVH

ULOGHSHWUÎOHRVLWXDYDVHSRUYROWDGRV

Ɵ 0HOKRULDGDVHJXUDQÂD

FDOGHLUDV

Ɵ 5HGX¾RGDSHJDGDGHFDUERQR

5(*8/$¢ž2'$0$/+$ '(&21752/2 'D PHVPD IRUPD TXH PXLWRV RXWURV HTXLSDPHQWRV LQGXVWULDLV DV FDOGHL UDV GH YDSRU GHSHQGHP GH FRQWUROD GRUHV 3URSRUFLRQDO ,QWHJUDO 'HULYDWLYR 3,'  SDUD D UHJXOD¾R GRV SURFHVVRV UHGX¾R GD LQVWDELOLGDGH GR SURGXWR H PHOKRULD GD RSHUD¾R &RQWXGR D $%%YHULƬFRXTXHQRVVLVWHPDV3,'HP )LJXUD0HWRGRORJLDGRSURFHVVRGHRWLPL]D¾R

RSHUD¾R


(SDUDDUHJXOD¾RRVVHJXLQWHV Ɵ 5HDMXVWHGDVPDOKDVGHFRQWUROR SDUDVHUHPPHQRVDJUHVVLYDV Ɵ 5HGX¾RGDVWHQGÅQFLDVSDUDSLFRV HRVFLODÂÐHVQDVDÈGD Ɵ $GL¾RGHƬOWUDJHPQDPHGL¾R GHQÈYHOSDUDUHGX¾RGH LQVWDELOLGDGHVQDDOLPHQWD¾RGH ¼JXD Ɵ 5HGX¾RGDƬOWUDJHPQDV PHGLÂÐHVDQWLJDVGRFDXGDOGH YDSRU

INFORMAÇÃO TÉCNICO-COMERCIAL

)LJXUD

GHDUHGHFRPEXVWÈYHODSUHVHQWDYDP SRLV ƮXWXDÂÐHV H[LELQGR KLVWHUHVH WUDEDOKDQGRXPFRQWUDRRXWURHFULDQ

&RPRUHVXOWDGRGHVWDVPHGLGDVDVOHL Ɵ 5HSDUD¾RGRVDFLRQDPHQWRVGH FRQWURORGRVYHQWLODGRUHV)'H,' Ɵ 5HVROX¾RGHSUREOHPDVGDOHLWXUD

JDPDGHDSRUFHQWRIRUDPUHGX]L GDVSDUDYDORUHVDEDL[RGRVSRUFHQ

GR YDULDELOLGDGH $GLFLRQDOPHQWH XP

GDVRQGDGHR[LJÄQLRYHULƬFD¾R

WRUHƮHWLQGRPHQRUHVQÈYHLVGHDGPLV

HQVDLRGDWLUDJHPLQGLFRXTXHRDUGD

GDFDOLEUD¾RLGHQWLƬFD¾RGH

V¾R DTXHFLPHQWR H HYDFXD¾R GH DU

IXJDHVWDYDDVHUDVSLUDGRSHORYHQWLOD

IXJDVPXGDQÂDGHORFDOL]D¾R

GDÈ UHVXOWDQGR HOHYDGDV SRXSDQÂDV GH

GRU,'HHYDFXDGRSHODFKDPLQÄFRPR

Ɵ 6HODJHPDGHTXDGDGHWRGDVDV

GHVSHUGÈFLRGHHQHUJLD&RPEDVHQRV

FRPEXVWÈYHO )LJXUD 

SRUWDV

HQVDLRVGHFDUJDIRLDMXVWDGDDUHOD¾R

Ɵ 5HFDOLEUD¾RGRVFDXGDLVGHYDSRU

6ÎQDVHJXQGDFDOGHLUDIRUDPREWLGDV

DUFRPEXVWÈYHO R UHJXODGRU GR R[LJÄ

Ɵ $GL¾RGDPRQLWRUL]D¾RGR

VHP QHFHVVLGDGH GH JUDQGHV LQYHVWL

QLRSDUDDMXVWHƬQRGDUHOD¾RDUFRP

FDXGDOGHSXUJD RTXDOUHPRYHD

PHQWRV GH FDSLWDO SRXSDQÂDV QD RU

EXVWÈYHO WLQKD VLGR VXEXWLOL]DGR QRV

DFXPXOD¾RGHVÎOLGRVRULJLQDGD

GHPGRVPLO86'$WHUFHLUDFDOGHL

DQRVDQWHULRUHVOHYDQGRDXPDRSHUD

SHOD¼JXDRXSHORYDSRU 

UD DSUHVHQWDYD R SUREOHPD GH IDOKDU

¾RQ¾RRWLPL]DGD 

Ɵ $MXVWHOLPSH]DRXVXEVWLWXL¾RGR YLVRUGRQÈYHOGREDUULOHWH

VHP H[SOLFD¾R DSDUHQWH HP DOWXUDV GHWHPSHVWDGH$HTXLSDGD$%%LGHQ WLƬFRXDIRQWHGRSUREOHPDXPYHQWL

([LVWH XPD UHJUD SU¼WLFD QD LQGÕVWULD

86

WXUDV GH R[LJÄQLR DQWHULRUPHQWH QD

TXHGL]TXHVHLVPHVHVDSÎVDVXDLQV

3DUDDOÎJLFDGHFRQWURORIRLHVWDEHOHFL

ODGRU )' FRP WRPDGD GH DU QR WHOKD

WDOD¾R FHUFD GH  GDV PDOKDV GH

GDDVHJXLQWHOLVWDGHDÂÐHV

GR FXMD SRVL¾R OHYDYD » DGXOWHUD¾R

FRQWURORGHSURFHVVRVDSUHVHQWDPGH

Ɵ 5HDOL]D¾RGHHQVDLRVFRPSOHWRV

GDV OHLWXUDV GRV WXERV 3LWRW DÈ LQVWDOD

JUDGD¾RGHGHVHPSHQKR(PFRQIRU

GHFRPEXVW¾RSDUDDƬQD¾RGDV

GRVSRUHIHLWRGRFLVDOKDPHQWRGHYHQ

PLGDGH DV PDOKDV GH FRQWUROR IRUDP

FXUYDVGHYDSRUDUHVSHFLDOPHQWH

WR$FRQVWUX¾RGHXPDVLPSOHVFREHU

PRQLWRUL]DGDV DWUDYÄV GD IHUUDPHQWD

SDUDRÎOHR

WXUDGHSURWH¾RUHVROYHXRSUREOHPD

/RRSVFDQ WHQGR VLGR HQFRQWUDGDV Y¼ ULDVGHƬFLÅQFLDV )LJXUD  $ DQ¼OLVH )LQJHUSULQW GHX RULJHP

Ɵ $WXDOL]D¾RGDOÎJLFDGHFRQWUROR

JXUDQÂD GD RSHUD¾R GD FDOGHLUD D QÈ

LPSOHPHQWD¾RHPYLJRU

YHLV GH FDUJD PDLV HOHYDGRV PHOKR

Ɵ $MXVWHGDOÎJLFDSDUDLQGLFDU

UDQGRVH DVVLP D UHQWDELOL]D¾R GR

D XPD OLVWD DEUDQJHQWH GH DÂÐHV

TXDQGRRÎOHRJ¼VHVW¼GHVOLJDGR

5HODWLYDPHQWH DR KDUGZDUH IRUDP

Ɵ $WXDOL]D¾RGRF¼OFXORGHH[FHVVR

LGHQWLƬFDGDVDVVHJXLQWHVPHOKRULDV

$FHVVRULDPHQWHIRLGHPRQVWUDGDDVH

GHDFRUGRFRPRVVWDQGDUGVGH

GHDU

LQYHVWLPHQWRUHDOL]DGR 1RVHXFRQMXQWRDDQ¼OLVH)LQJHUSULQW FRPXPFXVWRGHFHUFDGHPLO86' SRU FDOGHLUD FRQVHJXLX XPD SRX SDQÂD HQHUJÄWLFD DQXDO GH FHUFD GH PLO86' $DQ¼OLVH)LQJHUSULQWWHPVLGRDSOLFDGD FRP VXFHVVR VHPHOKDQWH D RXWUDV LQV WDODÂÐHV GH FDOGHLUDV LQGXVWULDLV SUR PRYHQGR D UHGX¾R TXHU GRV FRQVX PRV HQHUJÄWLFRV TXHU GDV HPLVVÐHV GH JDVHV GH HIHLWR GH HVWXID &RP R DXPHQWR GDV SUHRFXSDÂÐHV DPELHQ WDLVDLPSRUW½QFLDGRVHUYLÂRGHDQ¼OL VH )LQJHUSULQW GD $%% WDPEÄP LU¼ VHU

)LJXUD

PDLVVLJQLƬFDWLYD M

Análise Fingerprint: A otimização da eficiência das caldeiras industriais é um bom investimento  
Análise Fingerprint: A otimização da eficiência das caldeiras industriais é um bom investimento  

Autor: Robert Horton; Revista: Manutenção nº118 e 119

Advertisement