Page 1

*HVW¾RGDYLGDUHVWDQWH

M 118 119

$DQ¼OLVHGDHVSHUDQÂDGHYLGDPHOKRUDDJHVW¾RGDPDQXWHQ¾RGH PRWRUHVHJHUDGRUHVGH$OWD7HQV¾R

FLD 8P OHYDQWDPHQWR IHLWR SHOR ,((( UHYHOD TXH  GDV IDOKDV GHWHWD GDV GXUDQWH D RSHUD¾R QRUPDO HVW¾R UHODFLRQDGDVFRPRVHQURODPHQWRVHV WDWÎULFRV HQTXDQWR RV QÕPHURV FRU UHVSRQGHQWHVSDUDDVIDOKDVGHWHWDGDV GXUDQWH D PDQXWHQ¾R RX HQVDLRV V¾R VRPHQWHGH *U¼ƬFR  2V YDORUHV FRUUHVSRQGHQWHV SDUD FKX PDFHLUDVV¾RGHHUHVSHWLYD PHQWH 'DTXL VH FRQFOXL TXH Ä QHFHV

62

7RELDV±VWHUKROP&DMHWDQ73LQWR $%%6$ 7HO’)D[ FRPXQLFDFDRFRUSRUDWLYD#SWDEEFRP’ZZZDEESW

CASE STUDY

V¼ULD XPD PHOKRULD QD FDSDFLGDGH GH SUHYLV¾R GH IDOKDV GRV HQURODPHQWRV SRGHQGR R PÄWRGR /($3 GD $%% SUH HQFKHU XPD ODFXQD FUÈWLFD QR FRQMXQ WR GDV IHUUDPHQWDV GLVSRQÈYHLV SDUD D PDQXWHQ¾RGRVPRWRUHVHJHUDGRUHV HOÄWULFRV 2 3URJUDPD GH $Q¼OLVH GD (VSHUDQÂD

FRUUHWLYD Ä H[WUHPDPHQWH PRURVD H

GH9LGD /($3/LIH([SHFWDQF\$QDO\VLV

R RSHUDGRU SRGH VRIUHU ORQJRV H RQH

2 PÄWRGR /($3 WRPD HP FRQVLGHUD

3URJUDP  GD $%% XWLOL]D D SUHGL¾R GD

URVRV SHUÈRGRV GH LQGLVSRQLELOLGDGH

¾R R HQYHOKHFLPHQWR GR LVRODPHQWR

YLGD UHVWDQWH GRV HQURODPHQWRV HVWD

&RPR SRGHP WDLV SUREOHPDV VHU SUH

GR HQURODPHQWR HVWDWÎULFR GHYLGR D

WÎULFRV FRPR EDVH GH XP PÄWRGR ÈP

YLVWRVHHYLWDGRV"

IDWRUHV WÄUPLFRV HOÄWULFRV PHF½QLFRV

SDUSDUDDHODERUD¾RGHSODQRVGHPD

H DPELHQWDLV H HODERUD XPD SUHYLV¾R

QXWHQ¾RSDUDPRWRUHVHJHUDGRUHVGH

$ PHWRGRORJLD /($3 GD $%% SDUD

GR WHPSR GH YLGD FRP XPD SUREDELOL

$OWD7HQV¾RVXEVWLWXLQGRDXVXDOƬORVR

PRWRUHV H JHUDGRUHV $7 SRGH FRQV

GDGHGHVHUDWLQJLGDGH'DTXLUH

ƬDGHPDQXWHQ¾RSUHYHQWLYDRXFRUUH

WLWXLU XPD UHVSRVWD &RP EDVH QXPD

VXOWDTXHRVSODQRVGHPDQXWHQ¾RSR

WLYDSRUXPDGHPDQXWHQ¾RSUHGLWLYD

FRPELQD¾R GH GLYHUVRV WLSRV GH GD

GHP VHU RWLPL]DGRV FRP D UHDOL]D¾R

$DERUGDJHP/($3GD$%%SRWHQFLDD

GRVHVWHVHUYLÂRWRUQDSRVVÈYHODQDOLVDU

GDVDÂÐHVFRUUHWLYDVQHFHVV¼ULDVGXUDQ

H[WHQV¾RGDYLGDGRPRWRURXJHUDGRU

DFRQGL¾RHRWHPSRHVSHUDGRGHYLGD

WHSDUDJHQVSURJUDPDGDV

SDUDXPUHWRUQRPDLRUGRLQYHVWLPHQ

GH XP HQURODPHQWR HVWDWÎULFR ¤ XP

WR IRUQHFH LQIRUPD¾R SDUD R F¼OFX

DVSHWRLPSRUWDQWHGRFRQFHLWRGRFLFOR

0DVRPÄWRGR/($3PDLVGRTXHDSH

ORGHFXVWRVGRFLFORGHYLGDHRIHUHFH

GH YLGD GH XP JHUDGRU RX PRWRU VH

QDVXPFRQMXQWRGHDÂÐHVGHLQVSH¾R

DLQGDXPDVÎOLGDEDVHSDUDGHFLVÐHVVR

JXQGRRTXDORVSODQRVGHPDQXWHQ¾R

EUHPDQXWHQ¾RDFXUWRHORQJRSUD]R

V¾RRWLPL]DGRVGHIRUPDDPD[LPL]DUR

HVREUHDRSHUD¾RRXVXEVWLWXL¾RGH

VHXYDORUSDUDRXWLOL]DGRU *U¼ƬFR 

HTXLSDPHQWRV 7RGD HVWD LQIRUPD¾R WUDGX]VHQDPLQLPL]D¾RGDLQGLVSRQL

3RURXWUDVSDODYUDVDDERUGDJHP/($3

ELOLGDGHQ¾RSODQHDGDHGRQÈYHOGHULV

GD$%%SHUPLWHXPDPDQXWHQ¾RSUH

FRDXPHQWDQGRDSURGXWLYLGDGHHDUH

GLWLYD RWLPL]DGD GLVSRQLELOL]DQGR D

OD¾RFXVWRHƬF¼FLD

PHOKRU UHOD¾R FXVWREHQHIÈFLR D ORQ JR SUD]R HP FRPSDUD¾R SRU H[HP

$HVSHUDQÂDGHYLGDGRVHQURODPHQWRV

SOR FRP XPD HVWUDWÄJLD GH PDQXWHQ

HVWDWÎULFRVÄXPIDWRUFUXFLDOQRSODQH

¾RSXUDPHQWHFRUUHWLYD

DPHQWRGDPDQXWHQ¾RGRVPRWRUHVH JHUDGRUHVGH$OWD7HQV¾R $7 HSULQFL LQGXVWULDLVFUÈWLFDV2VPRWRUHVHJHUD

$6)$/+$6'26*5$1'(6 02725(6

GRUHV$7V¾RWLSLFDPHQWHSURMHWDGRVH

2VJUDQGHVPRWRUHVHJHUDGRUHVFRP

)LJXUD$VIDOKDVGRVHQURODPHQWRV

IDEULFDGRV»PHGLGDQ¾RH[LVWLQGRQRU

SRWÅQFLDVQRPLQDLVGH0:HVXSHUL

HVWDWÎULFRVHPPRWRUHVRXJHUDGRUHV$7

PDOPHQWHUHVHUYDVLPHGLDWDPHQWHGLV

RUHVWÅPXPDWD[DUHODWLYDPHQWHPDLV

SRGHPWHULPSDFWRVPXLWRJUDYHV&RPR

SRQÈYHLV HP FDVR GH IDOKDV LQHVSHUD

HOHYDGD GH IDOKDV GRV HQURODPHQWRV

FRQVHJXHDDERUGDJHP/($3GD$%%SUHYHUR

GDV (P FRQVHTXÅQFLD D PDQXWHQ¾R

GR TXH RV PRGHORV GH PHQRU SRWÅQ

WHPSRGHYLGDGRVHQURODPHQWRVHVWDWÎULFRV"

SDOPHQWHGRVTXHLQWHJUDPDSOLFDÂÐHV


H[SHULÅQFLDHHPF¼OFXORVTXHXWLOL]DP VRIWZDUHHDOJRULWPRVSURSULHW¼ULRVGH VHQYROYLGRV H UHƬQDGRV SHOD $%% $R ORQJR GRV DQRV D $%% FRQVWUXLX XPD EDVHGHGDGRVGHPHGLÂÐHVHDQ¼OLVHV DEUDQJHQGR PDLV GH  PRWRUHV H JHUDGRUHVORFDOL]DGRVSRUWRGRRPXQ GRDTXDORIHUHFHXPDVÎOLGDEDVHSDUD DGHWHUPLQD¾RGDFRQGL¾RGHXPHQ URODPHQWRHVWDWÎULFRSDUDDUHDOL]D¾R *U¼ƬFRD9DULDÂÐHVGDFRUUHQWHDRORQJRGRWHPSRGXUDQWHHQVDLRVGHFDUJDGHVFDUJD

GHF¼OFXORVGHHVIRUÂRHSDUDDHVWLPD ¾RGDYLGDUHVWDQWH *U¼ƬFR  (P FRQVHTXÅQFLD R PÄWRGR /($3 GD $%%Q¾RGHSHQGHGHUHJLVWRVGHPHGL ÂÐHV DQWLJDV UHDOL]DGDV QXP PRWRU RX JHUDGRUHOÄWULFRHVSHFÈƬFR 2V F¼OFXORV H DV DQ¼OLVHV V¾R UHDOL]D GRV SRU SHULWRV GD $%% QR VHX FHQWUR GH H[FHOÅQFLD /($3 H Q¾R V¾R OLPLWD SHOD$%%1RƬQDORVFOLHQWHVUHFHEHP

GDRFRUUÅQFLDGHGHVFDUJDVSDUFLDLVQRHQURODPHQWR

UHODWÎULRV FRPSOHWRV FRP RV UHVXOWD GRV GDV DQ¼OLVHV UHFRPHQGDÂÐHV SDUD DÂÐHVHXPF¼OFXORGDYLGDUHVWDQWH2V FOLHQWHVTXHQHFHVVLWHPGHDSRLRSDUD D LPSOHPHQWD¾R GDV DÂÐHV UHFRPHQ GDGDVWÅP»VXDGLVSRVL¾RRVUHFXUVRV

CASE STUDY

GRVDPRWRUHVRXJHUDGRUHVIDEULFDGRV *U¼ƬFRE$XPGDGRQÈYHOGHWHQV¾RHOÄWULFDDFXUYDH[LEHXPMRHOKRFRUUHVSRQGHQWHDRLQÈFLR

HVSDOKDGRVSHORPXQGR

0$;,0,=$1'229$/25 2SURJUDPD/($3GD$%%IRUQHFHDRV *U¼ƬFRF$WLYLGDGHGHGHVFDUJDVSDUFLDLVFROHWDGDDRORQJRGHY¼ULRVFLFORVGHWHQV¾R

RSHUDGRUHV GH PRWRUHV H JHUDGRUHV

*U¼ƬFR2/($3VWDQGDUGFRQWHPSODPHGLÂÐHVHP&&HHP&$

HOÄWULFRV DFHVVR D XPD IHUUDPHQWD GH PDQXWHQ¾R SUHGLWLYD GH HOHYDGD SUH

PD GH UHGX¾R JUDGXDO GH WHQV¾R QDV

$1œ/,6(

FLV¾R TXH OKHV SHUPLWH D PD[LPL]D¾R

H[WUHPLGDGHVGDVUDQKXUDV(VWHVGLIH

2SDVVRGDPHWRGRORJLD/($3GD$%%

GRYDORUGRVVHXVDWLYRVGHPRWRUHVH

UHQWHV PÄWRGRV GH PHGL¾R DSUHVHQ

DVHJXLU»UHFROKDGRVGDGRVHGDLQIRU

JHUDGRUHV&RPRDXPHQWRGDFULWLFLGD

WDPVREUHSRVLÂÐHVPÕWXDVHPWHUPRV

PD¾R DFLPD UHIHULGD FRQVLVWH QD

GHGRWHPSRGHGLVSRQLELOLGDGHHGRV

GR TXH FRQVHJXHP UHYHODU SRGHQGR

VXD DQ¼OLVH $ SDUWLU GHVVD DQ¼OLVH SR

FXVWRV JHUDLV D VROX¾R /($3 GD $%%

DVVLPDGHWH¾RGHXPGHIHLWRDSDUWLU

GHUVH¼ REWHU XPD LPDJHP JOREDO GR

DMXGD RV RSHUDGRUHV D DVVHJXUDUHP D

GHXPWLSRGHPHGL¾RVHUFRQƬUPDGD

HQURODPHQWR HVWDWÎULFR FRP EDVH QD

REWHQ¾RGRVVHXVREMHWLYRV M

DSDUWLUGHRXWUR2VUHVXOWDGRVSRGHP WDPEÄP VHU LQƮXHQFLDGRV SRU IDWRUHV DPELHQWDLVFRPRDWHPSHUDWXUDHDKX PLGDGH RV TXDLV GHYHP VHU WRPDGRV HPFRQVLGHUD¾R $ DQ¼OLVH 3'&$ Ä XP PÄWRGR GH &RU UHQWH &RQWÈQXD &&  VHQGR RV UHVWDQ WHV PÄWRGRV GH &RUUHQWH $OWHUQDGD &$ 2VHQVDLRV&&WÅPXPDPDLRUVHQ VLELOLGDGH »V FRQGLÂÐHV GD VXSHUIÈFLH HQTXDQWRRVHQVDLRV&$G¾RPDLVLQIRU PD¾RVREUHRLQWHULRUGRLVRODPHQWR

*U¼ƬFR([WHQV¾RGDYLGDGRVPRWRUHVHJHUDGRUHVHOÄWULFRV

65

GRV PXLWRV FHQWURV GH VHUYLÂR GD $%%

Gestão da vida restante  

Autor: Tobias Österholm, Cajetan T. Pinto; Revista: Manutenção nº118 e 119