Page 1

$XPHQWDUD)LDELOLGDGHH5HGX]LU &XVWRVFRPD0RQLWRUL]D¾R GH$WLYRV(VVHQFLDLV

M

1DPDLRULDGDVLQVWDODÂÐHVDPRQLWRUL]D¾RHPWHPSRUHDOHD SURWH¾RGRHTXLSDPHQWRFUÈWLFRWDLVFRPRFRPSUHVVRUHVJUDQGHV RXWXUELQDVÄXPDSU¼WLFDFRPXP1RHQWDQWRDPRQLWRUL]D¾R GRVHTXLSDPHQWRVGHVHJXQGDOLQKDFRPRSRUH[HPSORERPEDV YHQWLODGRUHVHSHTXHQRVFRPSUHVVRUHVÄFRQVLGHUDGRFRPR GHPDVLDGRGLIÈFLORXFRPXPFXVWRSURLELWLYR(PERUDHVWHVDWLYRV Q¾RPRQLWRUL]DGRVQ¾RIRVVHPFODVVLƬFDGRVGHVGHRLQÈFLRFRPR VHQGRpFUÈWLFRVqXPDIDOKDUHSHQWLQDSRGHFDXVDUGLVWÕUELRVVÄULRVDR SURFHVVRSDUDJHQVQ¾RSURJUDPDGDVUHGX¾RGHSURGX¾RRXPDLV GDQRVDRHTXLSDPHQWR

FLRQDDPRQLWRUL]D¾RDXWRP¼WLFD RQOL QH HUHPRWDHFRPRSRGHVHUXWLOL]DGD SDUDDXPHQWDUDSURGXWLYLGDGHƬDELOL GDGHHVHJXUDQÂD

,1752'8¢ž2 $V SU¼WLFDV GH PDQXWHQ¾R SRGHP VHU UHSUHVHQWDGDV QXP JU¼ILFR FRP DPDQXWHQ¾RUHDWLYD RDWLYRIXQFLR QDDWÄIDOKDU QXPH[WUHPRHDPDQX WHQ¾R SUHGLWLYD LQWHUYLU QXP DWLYR TXDQGR XP SURJUDPD LQGLFD D DSUR [LPD¾R GH XPD DYDULD  QR RXWUR H[ WUHPR 2V DYDQÂRV QD WHFQRORJLD GH PRQLWRUL]D¾R UHPRWD DXWRPDWL]DGD ID]HP FRP TXH VH WRUQH HFRQRPLFD3HWH6KDUSH1LNNL%LVKRS5REHUW0RQWJRPHU\

DOSSIER › Gestão de Ativos Físicos

118 119

PHQWHYL¼YHOHVLPSOHVHVWHQGHUDHV

56

FDOD GR ODGR GD PDQXWHQ¾R SUHGLWL YD3UHVWDQGRXPDPDLRUDWHQ¾RDRV DWLYRV TXH DWÄ DJRUD HUDP PRQLWRUL ]DGRVPDQXDOPHQWHSHUPLWHXPDUH GX¾R QRV FXVWRV GH PDQXWHQ¾R H SDUDJHQVGLVSHQGLRVDV

)LJXUD3URJUDPDVPDLVVRƬVWLFDGRVSRXSDPGLQKHLURQDPDQXWHQ¾RGRGLDDGLD

&216(48¥1&,$6'$6)$/+$6 126(48,3$0(1726 2 FXVWR GDV DYDULDV GRV HTXLSDPHQ

$WHFQRORJLDVHPƬRVWHPWRUQDGRSRV

PDWLFDPHQWH GLDJQRVWLFDU H DOHUWDU RV

WRV DXPHQWD WRGRV RV DQRV (QTXDQWR

VÈYHO D MXVWLƬFD¾R GD PRQLWRUL]D¾R

RSHUDGRUHV H WÄFQLFRV GH PDQXWHQ

RV FXVWRV UHODFLRQDGRV FRP D SHUGD

HP WHPSR UHDO H HP OLQKD GRV DWLYRV

¾R TXDQGR VH FRPHÂD D UHYHODU XPD

GH SURGX¾R FXVWRV GH OHVÐHV H FXV

HVVHQFLDLV FRPR SDUWH GH XPD LQLFLD

FRQGL¾R DQÎPDOD 8WLOL]DQGR XPD OL

WRVGDVUHSDUDÂÐHVV¾RLPHGLDWRVXPD

WLYD GH ƬDELOLGDGH WRWDO GD LQVWDOD¾R

JD¾R UHPRWD HVSHFLDOLVWDV HP TXDO

DYDULDTXHUHVXOWHQXPGHUUDPHRXIX

6HQVRUHV VHP ƬRV GH EDL[R FXVWR MXQ

TXHU SDUWH GR PXQGR SRGHP DFHGHU

JD GH PDWHULDO SHULJRVR SRGH JHUDU

WDPHQWH FRP VROXÂÐHV SUÄGHVHQYRO

DRVGHWDOKHVHDVVLVWLUQDLGHQWLƬFD¾R

DÂÐHV MXGLFLDLV P¼ LPSUHQVD H XP LP

YLGDV GH PRQLWRUL]D¾R SRGHP DXWR

GRSUREOHPDQDDQ¼OLVHGDFDXVDHQD

SDFWR DPELHQWDO TXH VH SRGH PDQWHU

UHVROX¾RGRPHVPR8PQÕPHURFDGD

GXUDQWHDQRV'LUHWRU,QGXVWU\6ROXWLRQ$SSOLFDWLRQ'HYHORSPHQW GD(PHUVRQ3URFHVV0DQDJHPHQW 6HQLRU$SSOLFDWLRQV&RQVXOWDQWGD(PHUVRQ3URFHVV 0DQDJHPHQW 7ÄFQLFRGH,QVWUXPHQWD¾RSDUDR6HSHUDWLRQV5H VHDUFK3URJUDPQD8QLYHUVLGDGHGH7H[DVHP$XVWLQ

7UDGX¾R$OFLQR%HLU¾R6LVWHPDVH6ROXÂÐHVGD(PHU VRQ3URFHVV0DQDJHPHQW &UÄGLWRVn5HSXEOLVKHGIURP&KHPLFDO,QGXVWU\'LJHVW 9RO;;9,)HEUXDU\IRUFLUFXODWLRQXQGHUSHUPLV VLRQo

YH] PDLRU GH HPSUHVDV WÅP LQVWDODGR UHFHQWHPHQWHVLVWHPDVGHPRQLWRUL]D

$ PHOKRU IRUPD GH SUHYHQLU FRQWUD

¾R VHP ƬRV GH DWLYRV HVVHQFLDLV SDUD

DYDULDV GH HTXLSDPHQWR Ä LQVWLWXLU XP

DXPHQWDUDGLVSRQLELOLGDGHGRVHTXLSD

SURJUDPD DGHTXDGR GH PDQXWHQ¾R

PHQWRV UHGX]LU DV SDUDJHQV Q¾R SUR

3URJUDPDV GH PDQXWHQ¾R SUHYHQWLYD

JUDPDGDVHPLQLPL]DUDVDWLYLGDGHVGH

RX PDQXWHQ¾R SUHGLWLYD SRGHP DMX

PDQXWHQ¾RQ¾RSURJUDPDGDV2REMH

GDUDSUHYHQLUDYDULDVQRHQWDQWRDVXD

WLYR GHVWH DUWLJR Ä H[SOLFDU FRPR IXQ

HƬF¼FLDSRGHYDULDU


HTXLSDPHQWRV URWDWLYRV FRPR ERP EDV FRPSUHVVRUHV H YHQWLODGRUHV RQ GH DOWHUDÂÐHV QRV QÈYHLV GH YLEUDÂÐHV PXLWDVYH]HVV¾RLQGLFDWLYDVGHSUREOH PDVLPLQHQWHV2XWURVDWLYRVFRPRY¼O YXODV SHUPXWDGRUHV GH FDORU H WRUUHV GHUHIULJHUD¾RSRGHPXWLOL]DUGLVSRVL WLYRVVHPƬRVSDUDPRQLWRUL]DUDWHP SHUDWXUD QÈYHO SUHVV¾R SRVL¾R H UXÈ GR 2V VLVWHPDV PRGHUQRV GH *HVW¾R

58

DOSSIER › Gestão de Ativos Físicos

GH$WLYRV $VVHW0DQDJHPHQW6\VWHPs $06  PRQLWRUL]D DQDOLVD H DSUHVHQWD

)LJXUD$VROX¾RQ¾RÄVÎDUHFROKDGHGDGRV8PVLVWHPDGHJHVW¾RGHDWLYRVUHFROKH

HVWD LQIRUPD¾R DR SHVVRDO GD PDQX

LQIRUPD¾RDQDOLVDRVGDGRVSDUDJHUDUDOHUWDVLQIRUPDDSHVVRDDSURSULDGDHSHUPLWHOKHVDWXDU

WHQ¾RHDRVRSHUDGRUHV

GHIRUPDDHYLWDUXPDRFRUUÅQFLD

GHHTXLSDPHQWRURWDWLYRHPTXDOTXHU

'HWHWDGDXPDDQRPDOLDVHJXHVHXPD

25*$1,=$¢ž2

SDUWH GR PXQGR VH OLJDU UHPRWDPHQ

DQ¼OLVH SRU SDUWH GRV HVSHFLDOLVWDV QD

2 VLPSOHV IDFWR GH LQWURGX]LU PDLV

WH SDUD DFHGHU DRV GDGRV GH GHVHP

PDWÄULD 2 VLVWHPD GHYH SHUPLWLU HQ

WUDQVPLVVRUHVVHPƬRVRXQ¾RQ¾RVLJ

SHQKRGRHTXLSDPHQWRHGLDJQRVWLFDU

WUDU QR GLDJQÎVWLFR PDLV GHWDOKDGR

QLƬFDDXWRPDWLFDPHQWHXPDPDLRUƬD

XPFRPSUHVVRUVLJQLƬFDTXHHVVHHV

SRU IRUPD DRV HVSHFLDOLVWDV GHWHUPL

ELOLGDGH 8P $06 SRGH DVVLPLODU D LQ

SHFLDOLVWDVHSRGHHQFRQWUDUQXPORFDO

QDUHP D FDXVD UDL] 'RV VHXV HVFULWÎ

IRUPD¾R GRV DWLYRV GR SURFHVVR GR

FHQWUDOL]DGRHGDUDSRLRDY¼ULDVLQVWD

ULRV RXFHQWURUHPRWRL236 XPHVSH

VLVWHPDGHFRQWURORHGRVGLVSRVLWLYRV

ODÂÐHV (VWDV p2SHUDÂÐHV ,QWHOLJHQWHVq

FLDOLVWDGHHTXLSDPHQWRURWDWLYRSRGH

SDUD FULDU GLDJQÎVWLFRV TXH DMXGDP D

RX FHQWURV L236 HVW¾R D FRPHÂDU D

DQDOLVDU XPD IRUPD GH RQGD RX LQIRU

LGHQWLƬFDUHDUHVROYHUTXHVWÐHVGHGH

VXUJLU HP LQGÕVWULDV WDLV FRPR PLQDV

PD¾R HVSHWUDO GD YLEUD¾R SDUD GH

VHPSHQKR › PHGLGD TXH XPD PDLRU

H[SORUD¾R SHWUROÈIHUD SURFHVVDPHQ

WHWDUXPSUREOHPDGHURODPHQWRV2V

SDUWH GD I¼EULFD Ä PRQLWRUL]DGD HP OL

WRGHJ¼VHXQLGDGHVGHVHSDUD¾RGR

DOHUWDV GRV DWLYRV GD LQVWUXPHQWD¾R

QKD Ä LPSRUWDQWH DV HPSUHVDV FRQ

DURQGHDVRSHUDÂÐHVSRGHPHVWDUJH

HGRVVLVWHPDVGHFRQWURORSRGHPVHU

VLGHUDUHP R LPSDFWR QD RUJDQL]D¾R

RJUDƬFDPHQWH GLVSHUVDV (PERUD R

HQFDPLQKDGRVSDUDRVUHFXUVRVFHUWRV

H RV SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH IRU

DFHVVRDLQIRUPD¾RDWUDYÄVGHXPDOL

HPWHPSRUHDOFDVRRFRUUHLRHOHWUÎQL

PDDEHQHƬFLDUPHOKRUGHVWDWHFQROR

JD¾R:$1GDHPSUHVDQ¾RVHMDXPD

FRRXRXWURPHLRHVWHMDGLVSRQÈYHO8P

JLD3RUH[HPSORKDYHU¼PHQRVURQGDV

QRYLGDGH XPD LQVWDOD¾R GHGLFDGD

XWLOL]DGRU SRGH FRP XP WDEOHW FRP

GH PDQXWHQ¾R SDUD OHLWXUDV PDQXDLV

[FRPDFHVVRUHPRWRSDUDRSODQH

DFHVVR»,QWHUQHWHFRPDGHYLGDDXWR

HXPDOLVWDWÈSLFDGHLQVSH¾RSDUDXP

DPHQWR FRQWUROR RSHUD¾R H PDQX

UL]D¾RDFHGHUUHPRWDPHQWHDRVLVWH

GHWHUPLQDGR DWLYR UHTXHU DOWHUDÂÐHV

WHQ¾RGHY¼ULDVLQVWDODÂÐHVÄEDVWDQ

PDHIHWXDUDDQ¼OLVHHGDULQÈFLRDXPD

(QJHQKHLURV GH ƬDELOLGDGH H WÄFQLFRV

WHUHYROXFLRQ¼ULR

RUGHP GH WUDEDOKR SDUD D VXD UHSDUD ¾R$)LJXUDGHPRQVWUDFRPRHQFDL

GH PDQXWHQ¾R SRGHP FRPHÂDU R GLD D UHYHU RV DOHUWDV GR $06 TXH LGHQWL

4XDQGRFRQVLGHUDPRVDSHUVSHWLYDGH

ƬTXHDOJXPDTXHVW¾RGHGHVHPSHQKR

XPD HTXLSD UHPRWD PRQLWRUL]DU XPD

FUÈWLFR

LQVWDOD¾R FRP D TXDO QXQFD WLYHUDP

[DPDVGLIHUHQWHVSHÂDV

FRQWDFWR DOJXPDV SUHPLVVDV FRPH

6(*85$1¢$

$ FDSDFLGDGH GH XPD RUJDQL]D¾R LQ

ÂDPDƬFDUFODUDV3ULPHLURRVLVWHPD

&RPRTXDOTXHUDSOLFD¾RGHPRQLWRUL]D

WURGX]LU PXGDQÂDV DRV VHXV SURFHGL

WHP GH DJUHJDU RV GDGRV GR SURFHV

¾RUHPRWDDVHJXUDQÂDÄGHLPSRUW½Q

PHQWRVGRGLDDGLDÄW¾RFUÈWLFRFRPR

VRHDWLYRVHGHVWDFDUDVDOWHUDÂÐHVQR

FLDYLWDO'DGRDPRQLWRUL]D¾RGHDWLYRV

D SUÎSULD WHFQRORJLD H SRGH GHWHUPL

GHVHPSHQKRTXHHVWDWLVWLFDPHQWHID

HVVHQFLDLVVHUXPDDSOLFD¾RVÎGHOHLWX

QDU R VXFHVVR GR SURJUDPD 5HFROKHU

]HPVHQWLGR¤H[SUHVVDPHQWHSURLEL

UDTXHIXQFLRQDHPSDUDOHORDRVLVWHPD

GDGRVÄVÎRLQÈFLRGHXPSURJUDPDGH

GR D EXVFD GR HTXLSDPHQWR SHOR VHX

GHFRQWURORÄVLJQLƬFDWLYDPHQWHPHQRV

PRQLWRUL]D¾R GH DWLYRV 7HU QR WHUUH

WDJ QDPH $V RSHUDÂÐHV UHPRWDV Q¾R

DUULVFDGR TXH RXWUDV DSOLFDÂÐHV GH PR

QRRVVLVWHPDVDVSHVVRDVHRVSURFHGL

WÅP QDGD D YHU FRP PRQLWRUL]DU WHQ

QLWRUL]D¾R 2 DFHVVR UHPRWR Ä JDUDQ

PHQWRV SDUD HQWUDUHP HP D¾R TXDQ

GÅQFLDV 2 VLVWHPD GHYH DXWRPDWLFD

WLGR DWUDYÄV GH XP DFHVVR VHJXUR 931

GRRFRUUHXPDOHUWDÄXPDPDLVYDOLD

PHQWH GHWHWDU TXDQGR DOJR Q¾R HVW¼

HPFRPELQD¾RFRPPÕOWLSORV)LUHZDOOV

EHPHJHUDUXPDOHUWDTXHLQFLWHXPD

H D IXQFLRQDOLGDGH UHPRWD Ä OLPLWDGD »

8P QÕPHUR FUHVFHQWH GH HPSUHVDV

D¾R 1XP FHQWUR L236 R SULPHLUR D

VHJXUDQÂD LQGLYLGXDO GH FDGD XWLOL]DGRU

HVW¾R D FRPHÂDU D DFHLWDU R FRQFHL

UHVSRQGHU SRGHU¼ Q¾R VHU R HVSHFLD

4XDOTXHUTXHVW¾RVREUHXPDWLYRSRGH

WR TXH HVWDV HTXLSDV GH PRQLWRUL]D

OLVWDQXPDGHWHUPLQDGD¼UHDPDVHQ

VHU GHWHWDGR H DQDOLVDGR UHPRWDPHQ

¾RGHDWLYRVHGHSUHYHQ¾RQ¾RWÅP

YROYHU¼DVSHVVRDVFHUWDVHDMXGDU¼QD

WHPDVVHPSUHTXHVHMDQHFHVV¼ULRXPD

TXHQHFHVVDULDPHQWHHVWDUQDLQVWDOD

FRRUGHQD¾RGDUHVSRVWD»HTXLSDQD

PDQXWHQ¾RDRVLVWHPDRXDWLYRKDYHU¼

¾R $ FDSDFLGDGH GH XP HVSHFLDOLVWD

LQVWDOD¾R

XPDFRRUGHQD¾RORFDO M

Aumentar a fiabilidade e reduzir custos com a monitorização de ativos essenciais  

Autor: Pate sharpe, nikki bishop, robert montgomery; Revista: Manutenção nº118 e 119