Page 1

'LDJQÎVWLFRGRHVWDGR GDPDQXWHQ¾R s8PDDERUGDJHPKROÈVWLFD

M 118 119

+XJR'15DSRVR -7RUUHV)DULQKD  KXJUDS#JPDLOFRP WRUUHVIDULQKD#GHPXFSW

ARTIGO CIENTÍFICO

D3DUWH

5(6802

GH PRGR D TXH DV RSHUDÂÐHV E¼VLFDV

(VWHDUWLJRDSUHVHQWDXPPRGHORKROÈVWLFRGHGLDJQÎVWLFRGRHVWDGR GDPDQXWHQ¾RQXPDHPSUHVDQDVYHUWHQWHVGDRUJDQL]D¾REDVH GDVSROÈWLFDVWUDQVYHUVDLVEHPFRPRGDVQRYDVYHUWHQWHVGDJHVW¾R 2GLDJQÎVWLFRGRHVWDGRGDPDQXWHQ¾RSHUPLWHID]HUDDQ¼OLVH GHVWHVHWRUGDHPSUHVDVDOLHQWDQGRRVVHXVSRQWRVIRUWHVHRVVHXV SRQWRVIUDFRVHRVDVSHWRVGHPHOKRULDDLPSOHPHQWDUQRIXWXUR 2PRGHORGHVHQYROYLGRSHUPLWHID]HUDVXDJHQHUDOL]D¾RD TXDOTXHURUJDQL]D¾RHDTXDOTXHUWLSRGHQHJÎFLRRTXHUHIRUÂD DVXDSHUWLQÅQFLDHUHOHY½QFLDWHQGRVLGRFRQFHELGRSDUDDSRLDURV SURƬVVLRQDLVHJHVWRUHVFRPRREMHWLYRGHDXGLWDURVGHSDUWDPHQWRV GHPDQXWHQ¾RGDVVXDVRUJDQL]DÂÐHVHFRQVHTXHQWHPHQWH SRGHUHPDGRWDURVSURFHGLPHQWRVFRQGXFHQWHVDDÂÐHVGH PHOKRULDLQFOXLQGRDLPSOHPHQWD¾RGHWÄFQLFDVLQRYDGRUDVHQRYRV PRGHORVGHJHVW¾R (VWHPRGHORIRLYDOLGDGRSUHGRPLQDQWHPHQWHHPHPSUHVDV QDFLRQDLVGHWUDQVSRUWHXUEDQRWHQGRVLGRDQDOLVDGRVRVVHXV UHVXOWDGRVFRPRVUHVSHWLYRVJHVWRUHVGDPDQXWHQ¾R

GHPDQXWHQ¾R OLPSH]DVHLQVSHÂÐHV  VHMDPHIHWXDGDVSHORVRSHUDGRUHVGDV P¼TXLQDV (P PHDGRV GRV DQRV  RV DYDQÂRV WHFQROÎJLFRV QD LQVWUXPHQWD¾R H R VXUJLPHQWR GR FRPSXWDGRU SHVVRDO SRVVLELOLWDUDP D FDSDFLGDGH GH SUHYHU RV SUREOHPDV QDV P¼TXLQDV PHGLQGR DVXDFRQGL¾RDWUDYÄVGHVHQVRUHVGH YLEUDÂÐHV WHPSHUDWXUD H XOWUDVVRQV (VWD WHFQRORJLD Ä IUHTXHQWHPHQWH UH IHULGDFRPR0DQXWHQ¾R3UHGLWLYDSRU FRQWURORGHFRQGL¾R 2XWUD HVWUDWÄJLD GH PDQXWHQ¾R TXH VXUJLX IRL D GHVLJQDGD 0DQXWHQ¾R

10

3URDWLYD TXH SHUPLWH SURORQJDU RV FL FORV GH DYDULD GDV P¼TXLQDV DWUDYÄV 3DODYUDVFKDYH'LDJQÎVWLFRGDPDQX

QXWHQ¾RGHXPDIRUPDUHDWLYDGHSRLV

GD UHPR¾R VLVWHP¼WLFD GDV IRQWHV GH

WHQ¾RPRGHORVGHJHVW¾R

GHXPDSDUDJHPSRUDYDULDsDPDQX

IDOKD

WHQ¾RGLWDFRUUHWLYDHRXFXUDWLYDRX GHIRUPDPDLVJHUDOQ¾RSODQHDGD

,1752'8¢ž2

&RPRGHVHQYROYLPHQWRGRVPLFURFRP SXWDGRUHVQRVDQRVD¼UHDGDPDQX

1D HFRQRPLD JOREDOL]DGD DWXDO D VR

2DGYHQWRGRVFRPSXWDGRUHVIH]FRP

WHQ¾RSDVVDDGHVHQYROYHUHSURFHVVDU

EUHYLYÅQFLD GDV HPSUHVDV RX GH IRU

TXHPXLWDVHPSUHVDVLPSOHPHQWDVVHP

RVVHXVSUÎSULRVSURJUDPDVPHOKRUDQ

PD PDLV JHUDO GDV RUJDQL]DÂÐHV GH

HVWUDWÄJLDVGHPDQXWHQ¾RSUHYHQWLYD

GR R SURFHVVDPHQWR GDV LQIRUPDÂÐHV

SHQGHGDVXDFDSDFLGDGHGHLQRYD¾R

VLVWHP¼WLFD

HGLPLQXLQGRDGHSHQGÅQFLDGDGLVSR

3DUDHVWHƬPHVWDVYÅPSURFXUDQGRLQ

QLELOLGDGHKXPDQDHGHHTXLSDPHQWRV

FHVVDQWHPHQWHQRYDVIHUUDPHQWDVTXH

1RƬQDOGDGÄFDGDGHVXUJHRFRQ

SDUD R DWHQGLPHQWR GDV VXDV SULRULGD

SRVVDPFRQWULEXLUSDUDDVXDPHOKRULD

FHLWR GH 0DQXWHQ¾R &HQWUDGD QD

GHV GH SURFHVVDPHQWR SHOR FRPSXWD

FRQWÈQXD

)LDELOLGDGH 5&0 s 5HOLDELOLW\ &HQWUHG

GRUFHQWUDO

0DLQWHQDQFH  SDUD UHGX]LU R FUHVFHQ &RQWXGR SDUD FKHJDU D HVWH SRQ

WH YROXPH GH RUGHQV GH WUDEDOKR UH

¤ DSÎV HVWH ORQJR SHUFXUVR HYROXWLYR

WR Ä LPSRUWDQWH ID]HU XPD EUHYH UH

VXOWDQWH GR SODQHDPHQWR LQIRUPDWL

QR TXDO IRL DGTXLULGD XPD JUDQGH SD

WURVSHWLYD GD DWLYLGDGH PDQXWHQ¾R

]DGR 2V SULPHLURV SURFHGLPHQWRV GH

QÎSOLDGHFRQKHFLPHQWRVRULXQGRVGDV

'HIDFWR»PHGLGDTXHVHUHYÅDKLV

5&0 IRUDP PXLWR LQƮXHQFLDGRV SHORV

YHUWHQWHVGDHQJHQKDULDGDLQIRUP¼WL

WÎULD GD PDQXWHQ¾R Ä LQWHUHVVDQWH

IDWRUHV GH VHJXUDQÂD GHYLGR D WHUHP

FD H GD LQYHVWLJD¾R RSHUDFLRQDO HQ

FRQVWDWDUTXHDWÄDRVDQRVHGHV

WLGR RULJHP QD LQGÕVWULD DHURQ¼XWL

WUHRXWUDVTXHVHFKHJRXDXPSRQWR

GHDHUDLQGXVWULDODIXQ¾RPDQXWHQ

FD3RUYROWDGDPHVPDDOWXUDXPDƬ

TXH WRUQD SHUWLQHQWH XPD QRYD OHLWX

¾RWLQKDHYROXÈGRPXLWRSRXFRSRLV

ORVRƬD GH PDQXWHQ¾R GHVLJQDGD SRU

UDPDLVDEUDQJHQWHGRGLDJQÎVWLFRGD

Q¾RH[LVWLDPHVWUDWÄJLDVGHPHOKRULD

0DQXWHQ¾R 3URGXWLYD 7RWDO 730 s

PDQXWHQ¾R

FRQWÈQXD

s 7RWDO 3URGXFWLYH 0DLQWHQDQFH  JD QKDYD HVSDÂR HQWUH RV IDEULFDQWHV MD

1HVWD SHUVSHWLYD R SUHVHQWH DUWLJR

$WÄDRLQÈFLRGRVDQRVDPDLRULDGDV

SRQHVHV2730SUHFRQL]DXPDSDUFH

WUDWD XPD QRYD IHUUDPHQWD GH DSRLR

XQLGDGHV LQGXVWULDLV HIHWXDYDP D PD

ULD HQWUH D SURGX¾R H D PDQXWHQ¾R

»JHVW¾RFDUDWHUL]DGDSRUVHUXPPR


GD LPSRUW½QFLD FRP TXH FDGD SHUJXQ

¾R GD SRQWXD¾R GRV GLYHUVRV TXHV

YHUVRV UHODWÎULRV TXH SHUPLWHP ID]HU

WDFRQWULEXLSDUDRGLDJQÎVWLFRGDPD

WLRQ¼ULRV R PRGHOR SURGX] GLYHUVRV

XPDFDUDWHUL]D¾RGRHVWDGRGDPDQX

QXWHQ¾R H SRU FRQVHTXÅQFLD QDV

JU¼ƬFRV GH SRVLFLRQDPHQWR GHVLJQD

WHQ¾R GH TXDOTXHU RUJDQL]D¾R WDLV

VXDV LPSOLFDÂÐHV QD UHRUJDQL]D¾R GD

GRVSRUp0DSDV 5DGDUqTXHSHUPLWHP

FRPR

PDQXWHQ¾R

YLVXDOL]DU JUDƬFDPHQWH R SRVLFLRQD

’

5HODWÎULRGHSRVLFLRQDPHQWR

PHQWRGDHPSUHVDHRVTXHVWLRQ¼ULRVD

’

5HODWÎULRGHSRQWRVFUÈWLFRV

LQWHUYLUSDUDDPHOKRULDGDRUJDQL]D¾R

’

5HODWÎULRGHSRQWRVIU¼JHLV

’

5HODWÎULRGHSRQWRVIUDFRV

$ SRQWXD¾R 5  REWLGD SHOD HPSUHVD UHVXOWDGDVHJXLQWHIÎUPXOD

2PRGHORGHGLDJQÎVWLFRSURGX]DXWR 5 ί56 ί546 ί5$9 ί541

PDWLFDPHQWHPDSDVUDGDUHVGHSRVL

2 UHODWÎULR GH SRVLFLRQDPHQWR FRPRFLRQDPHQWRGDHPSUHVD

RSUÎSULRQRPHLQGLFDWHPRREMHWLYR

 3RVL¾R JHUDO GR HVWDGR GD PDQX

GHSRVLFLRQDURHVWDGRGDPDQXWHQ¾R6HQGR 

56s5HVSRVWD6HPSUH546s5HVSRVWD4XDVH6HPSUH5$9s5HVSRVWD›V9H]HV541s5HVSRVWD4XDVH1XQFD

WHQ¾RGDHPSUHVD  3RVL¾R JHUDO GR HVWDGR GD PDQX WHQ¾RGDHPSUHVD  3RVL¾RGDHPSUHVDQDRUJDQL]D¾R EDVH

GD RUJDQL]D¾R QRV GLYHUVRV HVW¼GLRV FRQVLGHUDGRV QR PRGHOR GH GLDJQÎV WLFRSHUPLWLQGRDVVLPID]HUXPDFDUD WHUL]D¾R LPHGLDWD GR GLDJQÎVWLFR JH UDO GD PDQXWHQ¾R MXQWDPHQWH FRP R

$ SRQWXD¾R REWLGD G¼ RULJHP » FDWH

 3RVL¾R GD HPSUHVD DRV FRQFHLWRV

PDSDUDGDU(PUHOD¾RDRVRXWURVUH

JRULDTXHDHPSUHVDDOFDQÂRXHPFDGD

WUDQVYHUVDLV H QRYRV PRGHORV GH

ODWÎULRVPHQFLRQDGRVHVWHVSHUPLWHP

JHVW¾R

D REWHQ¾R GRV SRQWRV UHIHULGRV GH

HVW¼GLRRXTXHVWLRQ¼ULR

 3RVL¾R GD HPSUHVD DRV FRQFHLWRV

(VWDEHOHFLPHQWRGHXPSODQR GHD¾RGHPHOKRULDV $ ÕOWLPD IDVH GR GLDJQÎVWLFR SHUPL

WUDQVYHUVDLV  3RVL¾RGDHPSUHVDDRVQRYRVPR GHORVGH*HVW¾R

DFRUGRFRPDVVXDVGHVLJQDÂÐHV FUÈWL FRVIU¼JHLVHIUDFRV EHPFRPRDVVX JHVWÐHV GH PHOKRULD SDUD FDGD SRQWR DVVLQDODGR M

WHHVWDEHOHFHURXSURSRUXPSODQRGH DÂÐHVGHPHOKRULDQDHPSUHVDDXGLWD

3DUD DOÄP GRV PDSDV UDGDUHV GH SR

GD'HSRLVGRSUHHQFKLPHQWRHDYDOLD

VLFLRQDPHQWR SRGHP HODERUDUVH GL

&RQWLQXDQDSUÎ[LPDHGL¾R

PUB

Diagnóstico do estado da manutenção - uma abordagem holística (1.ª parte)  

Autor: Hugo D. N. Raposo, J. Torres Farinha; Revista: Manutenção nº118 e 119