Page 1

$XPHQWRGRFLFORGHYLGDGH HTXLSDPHQWRVSHÂDVPHF½QLFDV

M 118 119

7RGRVRVHTXLSDPHQWRVPHF½QLFRVRXHOHWURPHF½QLFRVWÅPSHÂDV PHW¼OLFDVVXMHLWDVDGHVJDVWH8QVSRUHURV¾RRXWURVSRUFRUURV¾RH RXWURVDLQGDSHORVHXSUÎSULRIXQFLRQDPHQWR $WXDOPHQWHVHU¼QHFHVV¼ULRVXEVWLWXLUFRPSOHWDPHQWHDSHÂD GHWHULRUDGD"4XHSURFHVVRVSRGHPVHUXWLOL]DGRVSDUDUHVWLWXLUDV VXDVFDUDWHUÈVWLFDVRULJLQDLV"

HOHYDGRVGHWUDQVSRUWHHGHWHPSRGH SDUDJHPGRHTXLSDPHQWR)HOL]PHQWH D HYROX¾R WHFQROÎJLFD Q¾R RFRUUHX DSHQDVQDHOHWUÎQLFDHQDLQIRUP¼WLFD 0HVPR D QÈYHO PHF½QLFR K¼ VROXÂÐHV TXHIDFLOLWDPHPPXLWRDUHSDUD¾RRX

98

5(*(1(5$¢ž287,/,=$1'2 352'8726&20326726 $OÄPGDVXEVWLWXL¾RHGRSURFHVVRGH UHFRQVWUX¾RSRUVROGDGXUDSRGHDWX 0$,64$, )D[ PDLVTDL#PDLVTDLSW’ZZZPDLVTDLSW

INFORMAÇÃO TÉCNICO-COMERCIAL

DUHFRQVWUX¾RGHHTXLSDPHQWRV

DOPHQWHUHFRUUHUVHDRSURFHVVRGHUH JHQHUD¾RFRPSURGXWRVFRPSRVWRV (VWD VROX¾R FRQVLVWH QD DSOLFD¾R » WHPSHUDWXUD DPELHQWH GH SURGXWRV TXH UHVWLWXHP » SHÂD DV VXDV FDUDWH

)LJXUD$VVHQWDPHQWRGH5RODPHQWR

UÈVWLFDV RULJLQDLV 3HUPLWH ID]HU R HQ

,1752'8¢ž2

WHV DÂÐHV HURVLYDV H FRUURVLYDV 2 FRU

FKLPHQWRGHSHÂDVVXMHLWDVDGHVJDVWH

'XUDQWH R VHX IXQFLRQDPHQWR QRUPDO

SRGHXPDERPEDHVW¼WDPEÄPVXMHLWD

UHFRQVWUXLUSHÂDVSDUWLGDVRXGDQLƬFD

HTXLSDPHQWRVPHF½QLFRVFRPRPROGHV

D IRUWHV DÂÐHV HURVLYDV QDOJXQV FDVRV

GDV HOLPLQDU IHQGDV RX JUHWDV SURWH

GHSÎVLWRV WDQTXHV EORFRV GH PRWRUHV

FRUURVLYDV H QRXWURV DLQGD D IHQÎPH

JHU FRQWUD D HURV¾R RX D FRUURV¾R $

RX FREHUWDV GH QDYLRV H HTXLSDPHQWRV

QRV GH FDYLWD¾R 2V YHLRV DV FDL[DV

DSOLFD¾R Ä IHLWD QR ORFDO QXP JUDQGH

FRPR PRWRUHV WXUELQDV RX LPSXOVRUHV

GHURODPHQWRDVWXEDJHQVRVWDSHWHV

QÕPHURGHYH]HV7UDWDVHGHHSÎ[LFRV

HVW¾R VXMHLWRV » D¾R HURVLYD FRUURVLYD

WUDQVSRUWDGRUHV PDFLÂRV Y¾R VHQGR

GHUHJHQHUD¾RHODVWÎPHURVGHSROLX

RXGHVJDVWH(VWDVDÂÐHVGHELOLWDPRPD

VXMHLWRVDXPDPDLRURXPHQRUGHJUD

UHWDQR DGHVLYRV H YHGDQWHV DQDHUÎEL

WHULDOHDRƬPGHDOJXPWHPSRFRORFDP

GD¾RDRORQJRGRWHPSRFKHJDQGRD

FRVGHFRQWDFWRSDUDXVRSURƬVVLRQDOH

HP FDXVD R IXQFLRQDPHQWR GR HTXLSD

XPDDOWXUDHPTXHWÅPGHVHUVXEVWLWX

GHDGHVLYRVFLDQRDFUÈOLFRV

PHQWRRXDVHJXUDQÂDGDVSHVVRDVWRU

ÈGRVRXUHSDUDGRV

QDVHQHFHVV¼ULRHQW¾RSURFHGHU»VXEV

2V SURGXWRV &KHVWHU PROHFXODU„ XWLOL

WLWXL¾R GD SHÂD GDQLƬFDGD 0DV QHP

$VXEVWLWXL¾RGHSHÂDVDFDUUHWDFXVWRV

]DPVH QD UHSDUD¾R GH FRPSRQHQWHV

VHPSUHVHWRUQDYL¼YHOQHPHPWHPSR

HOHYDGRVHQDOJXQVFDVRVREULJD»VXEV

PHW¼OLFRV H DSUHVHQWDP XPD VXSHULRU

QHP HP FXVWR QHP HP RSRUWXQLGDGH

WLWXL¾RGRFRQMXQWR$UHSDUD¾RQHP

UHVLVWÅQFLD PHF½QLFD H TXÈPLFD D VXD

+¼ M¼ SURFHVVRV GH UHFRQVWUX¾R RX GH

VHPSUHÄSRVVÈYHOSHORVPÄWRGRVWUDGL

SUHSDUD¾R Ä I¼FLO WÅP XPD SHUIHLWD

SURWH¾R GH SHÂDV GH PRGR D UHVWLWXLU

FLRQDLV GH HQFKLPHQWR SRU VROGDGXUD

DGHUÅQFLDDRVPHWDLVHQ¾RDOWHUDPGH

OKHVDVFDUDWHUÈVWLFDVRULJLQDLVRXSURORQ

RXVXEVWLWXL¾RSDUFLDO

YROXPHGXUDQWHDFXUD SROLPHUL]D¾R 

JDURVHXFLFORGHYLGD

5(3$5$¢ž2'26(/(0(1726 '$1,),&$'26

*UDÂDV»VXDHODVWLFLGDGHDMXVWDPVHDRV 3RURXWURODGRDVXEVWLWXL¾RRXDUHSD

HOHPHQWRVOLJDGRVRTXHVHWUDGX]QDUH

UD¾RSRUHVVHVPÄWRGRVQHPVHPSUH

GX¾RGHWHQVÐHVDVRPDU»VXDHOHYDGD

RFRUUHHPWHPSRÕWLORXLPSOLFDFXVWRV

UHVLVWÅQFLD»FRUURV¾RH»DEUDV¾R

)LJXUD3URWH¾RHPWUHPRQKD

)LJXUD,PSXOVRUDQWHVGHUHFXSHUDGR

7RGDV DV SHÂDV VXMHLWDV D GHWHULRUD ¾RWHU¾RGHVHUVXEVWLWXÈGDVGHPRGR D Q¾R SURYRFDU GDQRV DLQGD PDLRUHV (PERUD VH WUDWH GH XPD SHÂD HVW¼WL FD XP PROGH GH URWRPROGDJHP SRU H[HPSORÄVXMHLWRDGHVJDVWHQDXQL¾R GDVSDUWHVDIDOWDGHYHGD¾RYDLRULJL QDUXPSURGXWRDFDEDGRGHIHLWXRVR$ FREHUWDGHXPQDYLRHVW¼VXMHLWDDIRU


(/$6720(526

,QGÕVWULDHPJHUDOERPEDVYHQWLODGR

&RQGLÂÐHVGXUDQWHDDSOLFD¾R

L 0LVWXUDUFXLGDGRVDPHQWHRVGRLV

UHVWDQTXHVGHSÎVLWRVSHUPXWDGRUHV

2SURGXWRQ¾RSRGHVHUXWLOL]DGRDWHP

FRPSRQHQWHV%DVHH5HDJHQWH

GH FDORU FRUUHLDV WUDQVSRUWDGRUDV WX

SHUDWXUDVLQIHULRUHVD•&HPFRQGLÂÐHV

QRPÈQLPRGXUDQWHPLQXWRVDWÄ

EDJHPY¼OYXODVHRXWURV

GHKXPLGDGHVXSHULRUHVDQHPHP VLWXDÂÐHVRQGHQDVXSHUIÈFLHDUHSDUDUVH

REWHUXPDFRUKRPRJÄQHD

SURGX]FRQGHQVD¾RRXKXPLGDGH

M 7RGRRFRQWHÕGRGDHPEDODJHP GHYHVHUPLVWXUDGRQXPDVÎYH] N $QWHVGHDSOLFDUHOLPLQDU HYHQWXDLVERUEXOKDVGHDUSRU

),&+$7¤&1,&$'20(7$/ 683(5Ǔ2352'872'(0$,25 $3/,&$¢ž2'$*$0$ǔ

H[HPSORHVWHQGHQGRRSURGXWR

INFORMAÇÃO TÉCNICO-COMERCIAL 100

$ VXSHUIÈFLH GD SDUWH VXMHLWD D UHSDUD ¾R GHYH VHU GHVHQJRUGXUDGD TXLPL

HPFDSDVƬQDVQXPDO½PLQDGH

352'8720(7$/683(5

FDPHQWH RX XWLOL]DQGR XP PDÂDULFR

SROLHWLOHQR

'(6&5,¢ž20HWDO6XSHUÄXPSURGX

H GHYH VHU OLPSD PHFDQLFDPHQWH SRU

WR WL[RWUÎSLFR GH GRLV FRPSRQHQWHV

JUDQXODGRMDWRGHDUHLDRXRXWURPHLR

WHPSHUDWXUDVGHPDVLDGREDL[DV

HSÎ[LFRPHW¼OLFR 2 PDWHULDO FRQWÄP

DEUDVLYR5HWLUDUDVLPSXUH]DVHWRUQDU

TXHRULJLQHDFULVWDOL]D¾RGD%DVH

UHVLQDV HSÎ[LFDV PRGLƬFDGDV FDUJD

DVXSHUIÈFLHDWUDWDURPDLVUXJRVDSRV

DTXHFÅODDWÄ•&

PHW¼OLFDHƬEURVD(VWDPDVVDHSÎ[LFD

VÈYHO'HSRLVGHSUHSDUDGDFRUUHWDPHQ

GHUHFKHLRPHW¼OLFRFXUD»WHPSHUDWX

WHDVXSHUIÈFLHGHYHYROWDUDGHVHQJRU

GRHODVWÎPHURSURWHJÅORGD

UDDPELHQWHHHVW¼SUHYLVWDSDUDRHQ

GXUDUXWLOL]DQGRR)DVW&OHDQHU)RX

KXPLGDGHHGDLQVROD¾R

FKLPHQWRUHFRQVWUX¾RHMXQ¾RGHVX

R8OWUD)DVWGHVHQJRUGXUDQWH)

$WHQ¾RVHPSUHTXHQHFHVV¼ULR

SHUIÈFLHVPHW¼OLFDV

O 1RFDVRGHDUPD]HQDPHQWRD

P $QWHVGRHQGXUHFLPHQWRFRPSOHWR3UHSDUD¾RGDVXSHUIÈFLH

FRPSRVWRFRPUHGHWHODPHW¼OLFD

$SOLFD¾RFRPXP

0LVWXUDHDSOLFD¾RGD FRPSRVL¾R

ƬEUDGHYLGURRXWÅ[WLO1RFDVRGH

’

)XJDVHPWXEDJHQVHWDQTXHV

8WLOL]DUGXDVHVS¼WXODVSDUDPDQXVHDUD

FDUJDVPHF½QLFDVPDLVHOHYDGDV

’

&RUSRVHFDUFDÂDVFRPIHQGDV

%DVHHR5HDJHQWH2VGRLVFRPSRQHQ

ÄUHFRPHQG¼YHODSOLFDUJDUUDVRX

’

5HSDUD¾RGHVXSRUWHVGH

WHVGHYHPVHUPLVWXUDGRVQXPDVXSHU

SRQWHV

IÈFLHOLVDRXPHOKRUDLQGDQXPGRVUH

’

3HUPXWDGRUHVGHFDORU

FLSLHQWHVGH&KHVWHU0ROHFXODUDWÄVH

$3/,&$¢°(6

’

5HSDUD¾RGHHL[RVKLGU¼XOLFRV

DWLQJLUXPDFRUKRPRJÄQHD/RJRDSÎV

(VWD VROX¾R GH UHSDUD¾R UHFXSHUD

’

&DL[DVGHURODPHQWRV

SUHSDUDGD D PLVWXUD ID]HU D DSOLFD¾R

¾R UHJHQHUD¾R RX SURWH¾R Ä XVD

’

%ORFRVGHPRWRUHV

SRLVDFXUDWRPDLQÈFLRHFDGDPRPHQWR

GRM¼HPGLYHUVDVLQGÕVWULDVGHHOHYDGD

’

'HIHLWRVGHIXQGL¾R

GHDWUDVRGLPLQXLDDGHUÅQFLD¤SUHIH

H[LJÅQFLDFRPRLQGÕVWULDQDYDOHVWDOHL

’

'HSÎVLWRVHWDQTXHV

UÈYHOID]HUDDSOLFD¾RGHXPDVÎYH]6H

URV UHƬQDULDV FLPHQWHLUDV RX JHQHUL

’

5HFRQVWUX¾RGHHL[RV

QHFHVV¼ULDXPDVHJXQGDFDSDGHYHHIH

FDPHQWHQDPDQXWHQ¾RLQGXVWULDO

’

5HFRQVWUX¾RGHUDQKXUDV

WXDUVHDQWHVGDFXUDGDSULPHLUD&DVR

UHIRUÂDUDGLFLRQDOPHQWHR

SHUƬVPHW¼OLFRVDSURSULDGRV

FRQWU¼ULRÄQHFHVV¼ULRWRUQDUUXJRVDD VXSHUIÈFLH1RFDVRGHUHSDUD¾RGHUR

'DGRVWÄFQLFRV 'HQVLGDGH 3URSRU¾RGDPLVWXUDHPYROXPH 3URSRU¾RGDPLVWXUDHPSHVR &RU 5HVLVWÅQFLDDRFRUWH DÂRLQR[

5HVLVWÅQFLDDRFRUWH DÂR

5HVLVWÅQFLDDRFRUWH DOXPÈQLR

5HVLVWÅQFLDDRFRUWH ODW¾R

5HVLVWÅQFLDDRFRUWH DÂR D•& 5HVLVWÅQFLD»WHPSHUDWXUDTXDQGRPROKDGR 5HVLVWÅQFLD»WHPSHUDWXUDHPVHFR 7HPSHUDWXUDPÈQLPDGHWUDEDOKR 7HPSHUDWXUDP¼[LPDGHWUDEDOKRFRPRHQFKLPHQWR 7HPSHUDWXUDGHƮH[¾R $QWHVGDFXUD 'HSRLVGDFXUD 7HPSHUDWXUDGHƮH[¾R $QWHVGDFXUD 'HSRLVGDFXUD 9LGDÕWLODSÎVPLVWXUD •&

'XUH]D 5HVLVWÅQFLD»FRPSUHVV¾R &RHƬFLHQWHGHFRQGXWLYLGDGHWÄUPLFD 5HVLVWÅQFLD»ƮH[¾R &RHƬFLHQWHGHHODVWLFLGDGH»ƮH[¾R 5HVLVWÅQFLDDRFKRTXH UHVLOLÅQFLD

WXUDVÄFRQYHQLHQWHUHIRUÂDURFRPSRV

$670 $670 $670 $670 $670

,62 ,62 ,62 ,62 ,62

$670'

JFP   &LQ]HQWR 03D 03D 03D 03D 3D •& •& •& •& •& •&

',1 

• • PLQ

$670 ' $670'

,625 ,62 ,62 ,62

6K' 03D :P. 03D 03D N-P

WRFRPPDOKDGHDÂRRXƬEUD

(VWDELOL]D¾RWÄUPLFD $TXHFHU D XPD WHPSHUDWXUD HQWUH RV H•&GXUDQWHSHORPHQRVKRUDV DSÎVDFXUDSUHOLPLQDUDXPHQWDFRQVL GHUDYHOPHQWH DV SURSULHGDGHV PHF½ QLFDV H GH UHVLVWÅQFLD TXÈPLFD $ FXUD ÎWLPD REWÄPVH DSÎV  GLDV D • & H GHSRLVGHDTXHFHUDWÄ•&GXUDQWH KRUDV

7HPSRGHFXUDHPIXQ¾RGD WHPSHUDWXUD NJGHFRPSRVWR

7HPSHUDWXUD 7HPSRSDUD GR$U •&

DSOLFDU PLQXWRV

7HPSRSDUD PDTXLQDU KRUDV

            $UPD]HQDPHQWR&RQVHUYDUQDHPEDODJHP RULJLQDOHPWHPSHUDWXUDVGRVDRV•& M

Aumento do ciclo de vida de equipamentos/peças mecânicas  

Autor: MAISQAI; Revista: Manutenção nº118 e 119

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you