Page 1

5RDGVKRZVGHIRUPD¾R GD:HLGP×OOHU

M 118 119

74

:HLGP×OOHUs6LVWHPDVGH,QWHUIDFH6$ 7HO’)D[ ZHLGPXOOHU#ZHLGPXOOHUSW’ZZZZHLGPXOOHUSW

3RU+HOHQD3DXOLQR

REPORTAGEM

$:HLGP×OOHURUJDQL]RXD…HGL¾RGHURDGVKRZVGHIRUPD¾R VREUH)HUUDPHQWDVH0¼TXLQDV$XWRP¼WLFDVDWUDYÄVGH VHVVÐHVSRUWRGRRSDÈVRQGHSDUWLFLSDUDPSURƬVVLRQDLV UHVSRQV¼YHLVSHORVHWRUGDVIHUUDPHQWDVHP¼TXLQDVDXWRP¼WLFDV GD:HLGP×OOHU'XUDQWHHVWHVHYHQWRVRVSDUWLFLSDQWHVDVVLVWLUDP DGHPRQVWUDÂÐHVSU¼WLFDVGHXWLOL]D¾RGHIHUUDPHQWDVHDRVHX FRUUHWRIXQFLRQDPHQWRHSXGHUDPFRPSURYDUHOHVSUÎSULRVWRGDVDV IXQFLRQDOLGDGHVGDVPHVPDV

(VWHV HYHQWRV GHFRUUHUDP QR GLD 

GH IHUUDPHQWDV H P¼TXLQDV DXWRP¼WL

GH MXQKR HP /LVERD QR +RWHO 7LYROL

FDV DWUDYÄV GRV ODERUDWÎULRV SUÎSULRV

2ULHQWH FRP GXDV VHVVÐHV QR GLD VH

FHUWLƬFDGRVSRU1RUPDVLQWHUQDFLRQDLV

JXLQWHGDSDUWHGDPDQK¾QR,QVWLWXWR

HSHUWHQFHQWHV»:HLGP×OOHU$QWHVGH

3ROLWÄFQLFRGH/HLULDHGHWDUGHQD1RYD

VHUODQÂDGDXPDIHUUDPHQWDQRYDSDUD

&UX] +RWHO HP 6DQWD 0DULD GD )HLUD

R PHUFDGR V¾R IHLWRV LQÕPHURV WHVWHV

H QR GLD  GH MXQKR QR +RWHO 7U\S QR

GH DFRUGR FRP WRGDV DV 'LUHWLYDV TXH

3RUWRFRPVHVV¾R

D :HLGP×OOHU VH RUJXOKD GH FXPSULU 1HVWHVHJXLPHQWRLQIRUPRXTXHDPDU

RVHOHWULFLVWDVDVSRQWHLUDVSDUDRM¼FR

$:HLGP×OOHUSUHWHQGHXFRPRVURDG

FD:HLGP×OOHUM¼UHJLVWRXPDLVGH

QKHFLGR 6WULSD[ H DLQGD IHUUDPHQWDV

VKRZV GH IRUPD¾R HVWLPXODU D DSUHQ

SDWHQWHVDSHQDVQD¼UHDGDVIHUUDPHQ

TXH UHDOL]DP DV WUÅV IXQÂÐHV IXOFUDLV

GL]DJHPGHXPDIRUPDLQWHUDWLYDFRP

WDV$ORQJHYLGDGHHDVFDUDWHUÈVWLFDVH

QHVWDV IHUUDPHQWDV FRPR FRUWDU GHV

RV FOLHQWHV H SDUFHLURV GH QRUWH D VXO

IXQÂÐHV GÈVSDUHV GDV IHUUDPHQWDV GD

FDUQDUHFUDYDU$VP¼TXLQDVDXWRP¼WL

GRSDÈV'XUDQWHRVURDGVKRZVRVSDUWL

:HLGP×OOHU V¾R RXWUR GRV DVSHWRV OH

FDV IRUDP RXWUR GRV SURGXWRV GH GHV

FLSDQWHVWLYHUDPDRSRUWXQLGDGHGHDV

YDGRVHPOLQKDGHFRQWDHRQGHDVHJX

WDTXHWDOFRPRWRGDVDVVXDVIXQÂÐHV

VLVWLU D GHPRQVWUDÂÐHV SU¼WLFDV GH XWL

UDQÂDÄRSLODUVXEVWDQFLDO

HFDUDWHUÈVWLFDV

IXQFLRQDPHQWR GD QRYD JHUD¾R GH

$OÄP GDV IHUUDPHQWDV PDQXDLV H DX

$V P¼TXLQDV DXWRP¼WLFDV WDPEÄP IR

P¼TXLQDVDXWRP¼WLFDVGD:HLGP×OOHU

WRP¼WLFDV DLQGD IRUDP DSUHVHQWDGDV

UDPDSUHVHQWDGDVQHVWHZRUNVKRSSU¼

H H[SOLFDGDV WRGDV DV IXQFLRQDOLGDGHV

WLFRGHVWDFDQGRDIRUPDFRPRIXQFLR

'HRGDWR7DERUGD9LFHQWHDEULXRHYHQ

GDV P¼TXLQDV DXWRP¼WLFDV SDUD FRUWDU

QD D P¼TXLQD DXWRP¼WLFD HOÄWULFD GH

WRGDQGRDVERDVYLQGDVDWRGRVRVSUH

HGHVFDUQDUFDERVHƬRVFRPGHVWDTXH

GHVFDUQDU H FUDYDU SRQWHLUDV HP UROR

VHQWHV H DRV FRQYLGDGRV HVSHFLDLV YLQ

SDUD DV P¼TXLQDV TXH WUDEDOKDP FRP

DP¼TXLQDDXWRP¼WLFDSDUDFRUWDUFRP

GRVGLUHWDPHQWHSDUDHVWHVZRUNVKRSV

SRQWHLUDVVROWDVHFRPTXDOTXHUWDPD

XPFRQGXWRUƮH[ÈYHOGHfPP

SU¼WLFRVVREUHIHUUDPHQWDVHP¼TXLQDV

QKR GHVWDFDQGRVH XPD GHODV SRU WHU

HUÈJLGRGHfPPHDLQGDDP¼

DXWRP¼WLFDV $SUHVHQWRX D HPSUHVD

XPDSRQWHLUDPHVPRPXLWRƬQD

TXLQDDXWRP¼WLFDGHGHVFDUQDUGH

OL]D¾R GH IHUUDPHQWDV EHP FRPR DR

GH XPD IRUPD PXLWR EUHYH H[SOLFDQ

D  PP H DLQGD D P¼TXLQD DXWRP¼WL

GRTXDLVRVVHWRUHVRQGHDWXDHDYDVWD

1DVY¼ULDVGHPRQVWUDÂÐHVSU¼WLFDVTXH

FD GH GHVFDUQDU H FUDYDU SRQWHLUDV UH

JDPD GH SURGXWRV GLVSRQÈYHLV $V IHU

VH VHJXLUDP H DR TXDO RV FHUFD GH 

GRQGDVVWDQGDUGGHDPP(VWDV

UDPHQWDV GH FRUWH GHVFDUQH H FUDYD

SURƬVVLRQDLV SUHVHQWHV DVVLVWLUDP H

P¼TXLQDV V¾R PXLWR ÕWHLV SRU WRUQD

¾R GD JDPD 5HG/LQH ID]HP SDUWH GH

FRPSURYDUDP YLVXDO H PDQXDOPHQWH D

UHP SRVVÈYHO D UDFLRQDOL]D¾R GRV SUR

XPDGDVJDPDVHVVHQFLDLVGHIHUUDPHQ

DJLOLGDGHGDVP¼TXLQDVHDVYDQWDJHQV

FHVVRV GH GHVFDUQH H FUDYD¾R TXH D

WDVGD:HLGP×OOHUHQWUHPXLWDVRXWUDV

GDV VXDV IXQFLRQDOLGDGHV H FDUDWHUÈVWL

DXWRPDWL]D¾R FDGD YH] PDLRU UHTXHU

FDVHVWLYHUDPH[SRVWDVHIRUDPH[SOL

QRVGLIHUHQWHVSDVVRVGRWUDEDOKRPH

FDGDVWRGDDYDVWDJDPDGHIHUUDPHQ

FDQL]DGR (VWDV P¼TXLQDV FDUDWHUL]DP

2081'2'$6)(55$0(17$6 352),66,21$,6:(,'0·//(5

WDV :HLGP×OOHU 'HVGH DV IHUUDPHQWDV

VH DLQGD SHORV VHXV ORQJRV LQWHUYDORV

GH FRUWDU DSDUDIXVDU GHVFDUQDU GH

GH PDQXWHQ¾R H XPD ORQJD YLGD ÕWLO

6WHƪHQ .DOOHQEDFK 3URGXFW 0DQDJHU

PHGLGD H WHVWH FRP HVSHFLDO UHOHY½Q

Q¾RHVTXHFHQGRRDPSORHFU¾W¼WLOTXH

7RROV H[SOLFRX FRPR VH SURFHGLD D

FLDSDUDRPXOWÈPHWURGLJLWDOHRPHGL

SHUPLWH XP DMXVWH GH XPD IRUPD EDV

WRGR R GHVHQYROYLPHQWR H SURGX¾R

GRUGHWHQV¾RVHPSUHLPSRUWDQWHSDUD

WDQWHVLPSOHV

Roadshows de formação da weidmüller  

Autor: Helena Paulino; Revista: Manutenção nº118 e 119

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you