Page 1

*HVW¾RGDPDQXWHQ¾RDSRLDGD QXP&006

M

54

2WHPDÄVXƬFLHQWHPHQWHYDVWRSHORTXHWRGDDVXDHQYROYÅQFLDWHP PDWÄULDSDUDVHHVFUHYHUXPOLYUR1RHQWDQWRWHQWDUHLVHUREMHWLYR QRTXHUHVSHLWD»HVFROKDUHFRPHQGDÂÐHVHSDVVRVTXHSRGHPVHU VHJXLGRVQDLPSOHPHQWD¾R

WDP VHQWLU R SXOVDU GD JHVW¾R QÕ PHUR GH DYDULDV LQGLVSRQLELOLGD GHVUHSDUDÂÐHVHPIXQ¾RGRWRWDO GH LQWHUYHQÂÐHV WD[D GH DYDULDV U¼FLRV GH HVIRUÂR H FXVWRV HQWUH PXLWRVSRVVÈYHLV

3UHƬUR FKDPDUOKHV HPSUHVDV GH FRQ $OH[DQGUH9HUÈVVLPR&DUYDOKR DYHULVVLPR#QDYDOWLNFRP 6\VWHP,PSOHPHQWDWLRQ&RRUGLQDWRU 1DYDOWLN0DQDJHPHQW2UJDQL]D¾RGD0DQXWHQ¾R/GD 7HO’)D[ VXSSRUW#PDQZLQZLQFRP’ZZZPDQZLQZLQFRP

DOSSIER › Análise e Diagnóstico na Manutenção

120

VXOWRULDHP0DQXWHQ¾RFDVRFRQWU¼ULR

&ODUR HVW¼ TXH TXDQWR PDLV DPLJ¼YHO

HVWHWLSRGHDSOLFDÂÐHVFRPHUFLDOL]DYDP

IRU R LQWHUIDFH FRP R 8WLOL]DGRU )LQDO

VHHPDOJXPDVVXSHUIÈFLHVFRPHUFLDLV2

PHOKRU $OJR TXH DSHOH D RSHUDÂÐHV

FRQVXOWRUTXHDSRLDU¼QDLPSOHPHQWD¾R

VLPSOHV H GLUHWDV Q¾R SRUTXH R XWLOL

GR&006WHPGHWHUIRUÂRVDPHQWHFR

]DGRU GR VRIWZDUH GH PDQXWHQ¾R VH

QKHFLPHQWRVHP0DQXWHQ¾R

MDPHQRVFDSD]RXKDELOLWDGRGRTXHR XWLOL]DGRUGHXPVRIWZDUHDGPLQLVWUDWL YR PDV SRUTXH SRU QDWXUH]D WHP GH

248('(9(80&006 *$5$17,5

GHGLFDUDRVRIWZDUHRTXHOKHVREUDGH

$DGR¾RGHXP&006WHU¼FRPRPLV

SULQFLSDLVHQ¾RRFRQWU¼ULR

WHPSR H WDOHQWR GDV VXDV DWLYLGDGHV

V¾RIXQGDPHQWDOFHQWUDOL]DUDLQIRUPD

&RQVLGHUDPRV TXH GHYHP VHU WR

¾R UHVSHLWDQWH » IXQ¾R PDQXWHQ¾R

PDGDV HP FRQWD DOJXPDV UHFRPHQGD

2V &006 Q¾R SRGHP VHU YLVWRV FRPR

GDHPSUHVDXQLIRUPL]DUSURFHVVRVRWL

ÂÐHVSDUDDHOHL¾RGHXP&006

XPD PRGD RX FRPR DOJR PLODJUHLUR

PL]DUDJHVW¾RGDPDQXWHQ¾RHLQWUR

Ɵ 'HVTXDOLƬFDU XP GHVHQYROYLPHQ

TXH QRV YLU¼ UHVROYHU WRGRV RV SUREOH

GX]LUERDVSU¼WLFDVQRGRPÈQLRGDRUJD

WRGHQWURGHSRUWDV¤XPSURFHVVR

PDVGHPDQXWHQ¾R2V&006H[LVWHP

QL]D¾RHJHVW¾RGDPDQXWHQ¾R

TXH VH SRGH WUDQVIRUPDU HP DOJR SHQRVRHGHVPRWLYDQWHHQDPDLR

SDUDDSRLDURJHVWRUQD2UJDQL]D¾RH

$SURYHLWDQGRDVÈQWHVHGDUHIHUÅQ

*HVW¾RGD0DQXWHQ¾RGRVVHXV$WLYRV

FLD >@ SRGHPRV GL]HU TXH GR SRQWR

(P SULPHLUR OXJDU GHYHPRV HVFOD

GH YLVWD GH IXQFLRQDOLGDGHV HVWUXWX

Ɵ 'HVTXDOLƬFDU D XWLOL]D¾R GH UH

UHFHUDTXHVW¾Rp3RUTXÅXP&006"q

UDOPHQWHRV&006WÅPGHSHUPLWLUDR

FXUVRV SDUFLDLV FRPR R ([FHO RX

Ɵ 3RUTXHH[LVWHXPDLPSRVL¾ROHJDO

JHVWRUGHDWLYRV

DGDSWDÂÐHV GH VRIWZDUHV Q¾R HV

Ɵ &RGLƬFDUUHJLVWDUHPDQWHUDWXDOL]D

SHFLDOL]DGRV SRUTXH D EUHYÈVVLPR

GRRLQYHQW¼ULRGRVDWLYRVGHPDQX

WUHFKR PDQLIHVWDP D VXD LQVXƬ

Ɵ 3RUTXHRPHXYL]LQKRWDPEÄPWHP"

WHQ¾R FRP ƬFKD GH FDUDWHUÈVWLFDV

FLÅQFLD 3RGHP VHU IHUUDPHQWDV

Ɵ 3RUTXH TXHUR ODUJDU UHFXUVRV SHUL

WÄFQLFDV SODQRV GH PDQXWHQ¾R

PXLWR SRGHURVDV SRUÄP PXLWR

IÄULFRV FRPR R ([FHO HRX :RUG H

SUHYHQWLYD UHJLVWR GH OHLWXUDV GH

GHVHQYROYLGDV » PHGLGD GH TXHP

FHQWUDOL]DUWRGDDLQIRUPD¾RQXPD

IXQFLRQDPHQWRFRUUHODFLRQDURVDWL

DV SURGX] H QRUPDOPHQWH VÎ HVVD

YRVFRPVREUHVVDOHQWHVXWLOL]¼YHLV

SHVVRDÄTXHGRPLQDHPDEVROXWR

TXHPHREULJDDLQIRUPDWL]DUDPD QXWHQ¾R"

ÕQLFDEDVHGHGDGRV"

Ɵ &RGLƬFDUUHJLVWDUHPDQWHUDWXDOL]D

ULDGRVFDVRVLQDFDE¼YHO

DIHUUDPHQWD

2 LPSRUWDQWH Ä HVWDUPRV FLHQWHV GD

GRRLQYHQW¼ULRGRVPDWHULDLVGHPD

QHFHVVLGDGHGHLPSOHPHQWD¾RGHXP

QXWHQ¾R FRUUHODFLRQDU PDWHULDLV

(QWUHRVREMHWLYRVHH[SHWDWLYDVTXHVH

&006 H REYLDPHQWH HVWDU HP VLQWR

FRP DWLYRV GH PDQXWHQ¾R EHP

SRGHPHVSHUDUFRPDXWLOL]D¾RGHXP

QLDFRPDDGPLQLVWUD¾RGDHPSUHVDH

FRPRFRPUHVSHWLYRVIRUQHFHGRUHV

&006 RX VH SUHIHULUPRV DV RSRUWX

Ɵ 3ODQHDU H JHULU WRGRV RV WUDEDOKRV

QLGDGHVTXHWDOVLVWHPDGHJHVW¾RQRV

YLFHYHUVD

$(6&2/+$'2&006 2SURFHVVRGHHOHL¾RGHXP&006Ä DOJRPRURVR 2 SURFHGLPHQWR XVXDO Ä FRQVXOWDU

GH PDQXWHQ¾R LQGHSHQGHQWH

SRGHSURSRUFLRQDULQFOXHPVH

PHQWHGDVXDQDWXUH]D SODQHDGRV

Ɵ 9XOJDUL]DUDXWLOL]D¾RGHFRQFHLWRV

RXQ¾R  Ɵ (IHWXDU R UHODWÎULR GH DWLYLGDGHV FRPDLQGLFD¾RGHWHPSRVHVIRUÂR KRUDKRPHPPDWHULDLVHVHUYLÂRV

DWXDOL]DGRV GH PDQXWHQ¾R H GH JHVW¾R Ɵ $HPSUHVDDGTXLULUFRQKHFLPHQWRV H DVVXPLU D VXD LQIRUPD¾R WÄFQL

SHORPHQRVWUÅVHPSUHVDVGHFRQVXOWR

Ɵ 3URGX]LULQGLFDGRUHVGDVDWLYLGDGHV

FDTXHGHL[DGHHVWDUHPDOJXPDV

ULD HP 0DQXWHQ¾R RX VRIWZDUHKRXVHV

GH PDQXWHQ¾R .3,V  TXH SHUPL

FDEHÂDV SDUD ƬFDU VLVWHPDWL]DGD H


3DVVRs5HJLVWRGRVDWLYRVGH PDQXWHQ¾RQR&006

¾RSODQHDGD )03 GLULJLGDVSDUDRVDWLYRVGHJHVW¾RHYLWDURH[FHVVRGH]HORQDV SHULRGLFLGDGHVTXHSRGHLQYLDELOL]DURFXPSULPHQWRGRVSODQRV

Ɵ )D]HU R UHFRQKHFLPHQWR RX OHYDQ IRUPD¾RIRLUHFROKLGDQR3RQWR

3DVVRs,PSOHPHQWDUUHJLVWRVGHOHLWXUDVGHFRQVXPRVH IXQFLRQDPHQWR

LU DRV ORFDLV YHU SHUFHEHU DQRWDU

Ɵ ,PSOHPHQWDURUHJLVWRGRVFRQVXPRVGHHQHUJLDFRPEXVWÈYHLVHQWUHRXWURV

H DYDOLDU HVWDGR (P DOJXQV FDVRV

Ɵ ,PSOHPHQWDU R UHJLVWR GDV OHLWXUDV GRV FRQWDGRUHV GH IXQFLRQDPHQWR GRV

WDPHQWR IÈVLFR GRV DWLYRV FXMD LQ

RULJLQDFRUUHÂÐHV

HTXLSDPHQWRVFXMDPDQXWHQ¾RVHMDJHULGDSRUUHJLVWRV

Ɵ (IHWXDU R UHJLVWR GRV DWLYRV QR

DOSSIER › Análise e Diagnóstico na Manutenção

&006DOFDQÂDQGR Ɵ 8QLIRUPL]D¾RGDFRGLƬFD¾RGHDWL

1RPÈQLPRGHYHREWHUVH XPD OHLWXUDQRƬQDOGHFDGDPÅV

YRV QRUPDGHFRGLƬFD¾Rs3DVVR  Ɵ &DUDWHUL]D¾R GDV ƬFKDV WÄFQLFDV GRVHTXLSDPHQWRV

3DVVRs,PSOHPHQWDUDV2UGHQVGH7UDEDOKR3UHYHQWLYDV $SDUWLUGDV)03GR3DVVRSUHSDUDUDV2UGHQVGH7UDEDOKRQR&006

Ɵ $VVRFLD¾RGHIRWRJUDƬDVHRXPDQX DLVFHUWLƬFDGRVHRXWURV GRVDWLYRV Ɵ (WLTXHWDULGHQWLƬFDUHTXLSDPHQWRV LQVWDODGRV FRP FÎGLJRV DWULEXÈGRV QR&006

1RWDV Ɵ 3URFXUDU FRQFUHWL]DU R FDGDVWUR GH DWLYRVGHQWURGHFDGDVLVWHPDXPVLV WHPD87$SRUH[HPSORVÎHVW¼FRP SOHWRTXDQGRWHPO¼D87$YHQWLODGRU PRWRUGRYHQWLODGRUEDWHULDV$4H$5

1RWDV

Y¼OYXODVFRQGXWDVGHDGPLVV¾RHFRP

$YDOLDUVHK¼UHFXUVRVKXPDQRVVXƬFLHQWHVSDUDYLDELOL]DURVSODQRVSUHYHQWLYRVHV

SUHVV¾RUHJLVWRVƬOWURVHQWUHRXWURV

WDEHOHFLGRV(YLWDUDEVROXWDPHQWHDLPSOHPHQWD¾RGH27VTXHRULJLQHPXPSUR

Ɵ (YLWDU DEVROXWDPHQWH EXUDFRV QD LQIRUPD¾R D H[SUHVV¾R pGHSRLV

56

1RWD

JUDPDGHWUDEDOKRVLQYL¼YHO 0XLWRLPSRUWDQWHGHƬQLUTXHPID]RTXÅFRPDJHVW¾RGRVWUDEDOKRV

SUHHQFKHPRVLVWRqGHYHVHUHYLWDGD

3DVVRs,PSOHPHQWDUDV2UGHQVGH7UDEDOKR&RUUHWLYDV 3DVVRs5HJLVWRGRVPDWHULDLVQR &006

,PSOHPHQWDU RV SURFHGLPHQWRV SDUD GRFXPHQWDU WRGDV DV LQWHUYHQÂÐHV FRUUHWL YDVQR&006

Ɵ $QWHV GH TXDOTXHU D¾R FRP R UH JLVWR H JHVW¾R GRV PDWHULDLV GH

3DVVRs,PSOHPHQWDURV3HGLGRV»0DQXWHQ¾R

YHPVH GHƬQLU HVSDÂRV H ORFDOL]D

,PSOHPHQWDURVSURFHGLPHQWRVSDUDUHDOL]DURVSHGLGRV»PDQXWHQ¾RFHQWUDOL]D

ÂÐHVGHDUUXPD¾RHPDUPD]ÄP

GRVQR&006

Ɵ 'HƬQL¾RGD1RUPDGHFRGLƬFD¾R GHPDWHULDLV Ɵ 5HJLVWRQR&006GRVPDWHULDLVGL UHWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRPDIXQ ¾RPDQXWHQ¾RDOFDQÂDQGR Ɵ &DUDWHUL]D¾R GRV GDGRV WÄFQLFRV GRVPDWHULDLV Ɵ $VVRFLD¾R GH IRWRJUDƬDV GRV PD WHULDLVQR&006 Ɵ (WLTXHWDULGHQWLƬFDU RV PDWHULDLV FRPFÎGLJRVDWULEXÈGRVSHOR&006

3DVVRs,QGLFDGRUHVHDQ¼OLVHV»PDQXWHQ¾R Ɵ 'HƬQLU R%DODQFHG 6FRUHFDUG FRP RV LQGLFDGRUHV GH PDQXWHQ¾R .3,V HOHLWRV SHODHPSUHVDFRPHÂDQGRSHORVLQGLVFXWÈYHLV07%)07750:7HQWUHRXWURV Ɵ 'HƬQL¾RGDVPHWDVDDOFDQÂDUHHIHWXDUDVFRPSDUDÂÐHVQHFHVV¼ULDV Ɵ $QDOLVDURVGDGRVREWLGRVHDYDOLDUDVWHQGÅQFLDVGHFDGDLQGLFDGRU $QR1

$QR1

$QR1

$QR1

$QR1

7[DYDULDVDQR

,QGLFDGRU'LVSRQLELOLGDGH 0775 K07%) K7HQGÅQFLD

1RWD

1RƬQDOGHVWHVSDVVRVVHWRGRVFXPSULGRVDVXDPDQXWHQ¾RHVW¼SHUIHLWDPHQ

5HODFLRQDUQDPHGLGDSRVVÈYHOHVWHDU

WHVXSRUWDGDQXP&006

WLJRVFRPRVDWLYRVRQGHV¾RDSOLFDGRV

(PVXPDÄI¼FLO"6LP¤VLPSOHV"6LP0DVWUDEDOKRVRHUHTXHUDFLPDGHWXGR GLVFLSOLQD

3DVVRs3ODQRVGHPDQXWHQ¾R SUHYHQWLYD 3UHSDUDURVSODQRVGHPDQXWHQ¾RSUH

%,%/,2*5$),$

YHQWLYDQDIRUPDGHƬFKDVGHPDQXWHQ

>@ -36&DEUDO*HVW¾RGD0DQXWHQ¾RGH(TXLSDPHQWRV,QVWDODÂÐHVH(GLIÈFLRV/LVERD/LGHO M

Gestão da manutenção apoiada num CMMS  
Gestão da manutenção apoiada num CMMS  

Autor: Alexandre Veríssimo Carvalho; Revista: Manutenção nº120

Advertisement