Page 1

$HQHUJLDUHDWLYDHVXDFRUUH¾R

M

86

(QJ•$GHOLQR6DQWRV &(1),0s&HQWURGH)RUPD¾R3URƬVVLRQDOGD,QGÕVWULD0HWDOÕUJLFDH0HWDORPHF½QLFD 7HO’)D[ GLU#FHQƬPSW’ZZZFHQƬPSW

NOTA TÉCNICA

120

1RQRVVRGLDDGLD XWLOL]DPRVDHQHUJLDHOÄWULFD HPGLIHUHQWHVWLSRVGH UHFHWRUHVRXHTXLSDPHQWRV (VWHVWUDQVIRUPDPD HQHUJLDHOÄWULFDFULDQGR EDVLFDPHQWHTXDWUR HIHLWRVFDORUOX]FDPSRV PDJQÄWLFRVHHIHLWR HOHWURTXÈPLFR

6HPSUHTXHXPFLUFXLWRSRVVXLDSHQDVUHFHWRUHVUHVLVWLYRVRJHUDGRUGHHQHU JLDHOÄWULFDIDU¼WUDQVSRUWDUSHODUHGHHOÄWULFDXPDSRWÅQFLDDWLYDTXHUHDOL]DU¼WUD EDOKRQRVUHVSHWLYRVUHFHWRUHV1HVWHWLSRGHFLUFXLWRVDIRUPDGHRQGDGDWHQV¾R HOÄWULFDHGDLQWHQVLGDGHGHFRUUHQWHHOÄWULFDHVW¾RHPIDVHRXVHMDR½QJXORϏÄ 1HVWDVLWXD¾RVLQϏ ORJRDSRWÅQFLDUHDWLYD4 YDUFRVϏ RXVHMDD SRWÅQFLDDSDUHQWH 6 HDSRWÅQFLDDWLYD 3 V¾RLJXDLVYHWRULDOPHQWH 6 3 &RQIRUPHJU¼ƬFRVGD)LJXUDDPXOWLSOLFD¾RGDWHQV¾RHOÄWULFD 8 SHODLQ WHQVLGDGHGHFRUUHQWHHOÄWULFD , UHVXOWDQXPYDORUVHPSUHSRVLWLYRRXVHMDDSR WÅQFLDDWLYDUHVSRQV¼YHOSRUUHDOL]DUWUDEDOKRÄVHPSUHSRVLWLYD

1D XWLOL]D¾R GH UHVLVWÅQFLDV GH DTXH FLPHQWRHO½PSDGDVLQFDQGHVFHQWHVD HQHUJLDHOÄWULFDDEVRUYLGDSRUHVWHVUH FHWRUHVÄWUDQVIRUPDGDHPHQHUJLDFD

5HFHWRU UHVLVWLYR

*HUDGRUGH &RUUHQWH$OWHUQDGD

, ‹

ORUÈƬFD H QDV O½PSDGDV WUDQVIRUPDGD

‹

‹

‹

3ǟ3RWÅQFLDDWLYD

DLQGDHPHQHUJLDOXPLQRVD

6 3 

5HGHHOÄWULFD 3

(VWHV WLSRV GH UHFHWRUHV HOÄWULFRV SRVVXHP XPD FDUDWHUÈVWLFD FRPXP

‹

‹

‹

‹

HOHWULFDPHQWH V¾R FRQVLGHUDGRV UH FHWRUHV UHVLVWLYRV 7RGD D HQHUJLD

)LJXUD(QHUJLDDWLYD

HOÄWULFD FRQVXPLGD UHDOL]D WUDEDOKR RX VHMD WRGD HOD Ä DSURYHLWDGD SDUD

2VHTXLSDPHQWRVUHFHWRUHVHOÄWULFRVTXHXWLOL]DPRVQRGLDDGLDTXHUDQÈYHO

JHUDOOX]RXFDORU(PERUDQRFDVRGDV

GRPÄVWLFRTXHUDQÈYHOLQGXVWULDOQ¾RV¾RDSHQDVUHVLVLWLYRV0XLWRVGHVVHVHTXL

O½PSDGDV LQFDQGHVFHQWHV R REMHWLYR

SDPHQWRVSRVVXHPERELQDVHOÄWULFDVTXHTXDQGRDOLPHQWDGDVSRUXPDIRQWHGH

VHMD WUDQVIRUPDU D HQHUJLD HOÄWULFD

HQHUJLD GH &RUUHQWH $OWHUQDGD DSUHVHQWDP FRPSRUWDPHQWRV HOÄWULFRV GLIHUHQ

HP HQHUJLD OXPLQRVD PDV SRU FRQVH

WHVGRTXHTXDQGRDOLPHQWDGDVSRUXPDIRQWHGH&RUUHQWH&RQWÈQXD$VERELQDV

TXÅQFLD LQHUHQWH DR VHX SULQFÈSLR GH

V¾RXWLOL]DGDVVHPSUHTXHVHSUHWHQGHPFULDUFDPSRVPDJQÄWLFRV$VERELQDVDR

IXQFLRQDPHQWRJHUDWDPEÄPHQHUJLD

VHUHP DOLPHQWDGDV HP &RUUHQWH $OWHUQDGD FULDP XP HIHLWR PDJQÄWLFR GH DXWR

FDORUÈƬFD

LQGX¾RTXHSRGHU¼VHUPHOKRUFRPSUHHQGLGRWHQGRHPFRQWDDVGHƬQLÂÐHVGD

$ HQHUJLD : Ä REWLGD SHOR SUR

/HLGH/HQ]HGD/HLGH)DUDGD\

GXWR GD SRWÅQFLD 3 SHOR WHPSR W 

$ XWLOL]D¾R GH HTXLSDPHQWRVUHFHWRUHV FRP ERELQDV DOLPHQWDGDV HP

: 3 [ W SHOR TXH D UHOD¾R HQWUH D

&RUUHQWH$OWHUQDGDLU¼VROLFLWDUDRJHUDGRUXPDHQHUJLDSRWÅQFLDUHDWLYDSRWÅQ

HQHUJLDHDSRWÅQFLDÄRWHPSR

FLDHVWDTXHQ¾RUHDOL]DWUDEDOKRPDVQRHQWDQWRFULDXPDFRUUHQWHPDJQHWL]DQ

$ SRWÅQFLD HOÄWULFD SRGHVH GLYL GLU HP WUÅV FRPSRQHQWHV D SRWÅQFLD

WHRXUHDWLYDQHFHVV¼ULD»FULD¾RGRƮX[RPDJQÄWLFRSDUDRIXQFLRQDPHQWRGRV HTXLSDPHQWRV

DSDUHQWH 6 8 [ , D SRWÅQFLD DWLYD

6¾RH[HPSORVGHHTXLSDPHQWRVUHFHWRUHVTXHXWLOL]DPERELQDV UHFHWRUHVLQ

3 8 [ , [ FRVϏ H D SRWÅQFLD UHDWLYD

GXWLYRV RV PRWRUHV GH LQGX¾R WUDQVIRUPDGRUHV IRUQRV GH LQGX¾R DSDUHOKRV

4 8 [ , [ VLQϏ VHQGR 8 D WHQV¾R

GHVROGDUFRPWUDQVIRUPDGRUEDODVWURVIHUURPDJQÄWLFRRXDWÄPHVPRHTXLSD

HOÄWULFD RX GLIHUHQÂD GH SRWHQFLDO , D

PHQWRVTXHIXQFLRQDPFRPDIRUPD¾RGHDUFRVHOÄWULFRVFRPRRVIRUQRVGHDUFR

LQWHQVLGDGHGHFRUUHQWHHOÄWULFDHϏR

¤GHVDOLHQWDUTXHRVPRWRUHVGHLQGX¾RHRVWUDQVIRUPDGRUHVHVW¾RSUHVHQ

GHVIDVDPHQWRHQWUHDWHQV¾RHDLQWHQ

WHVHPTXDOTXHUWLSRGHLQGÕVWULDHDWÄPHVPRHPHOHWURGRPÄVWLFRV

VLGDGHGHFRUUHQWHHOÄWULFD$SRWÅQFLD

2V FLUFXLWRV HOÄWULFRV LQGXWLYRV FDUDWHUL]DPVH SRU H[LVLWLU XP GHVIDVDPHQWR

DSDUHQWH Ä D VRPD YHWRULDO GDV RXWUDV

HQWUHDRQGDGDWHQV¾RHOÄWULFDHDLQWHQVLGDGHGHFRUUHQWHHOÄWULFDRXVHMDR½Q

GXDVSRWÅQFLDV

JXORϏƦ1RJU¼ƬFRGD)LJXUDSRGHPRVYHULƬFDUTXHGHYLGRDRGHVIDVDPHQWR DWUDVR GDLQWHQVLGDGHGDFRUUHQWHHOÄWULFDHPUHOD¾R»WHQV¾RHOÄWULFDDPXOWL SOLFD¾RGHVWDGXDVYDUL¼YHLVQHPVHPSUHWHPXPUHVXOWDGRSRVLWLYR*HUDVHXPD

6 Ϗ

6 3 4 3

4

SRWÅQFLDLQVWDQW½QHDQHJDWLYDTXHTXDQGRϏ FLUFXLWRSXUDPHQWHLQGXWLYR DSRWÅQFLDSRVLWLYDHQHJDWLYDDQXODPVHGDQGRRULJHPDSHQDV»H[LVWÅQFLDGHSR WÅQFLDUHDWLYD 0DWHPDWLFDPHQWHVHϏƦDSRWÅQFLDUHDWLYD4ƦHDSRWÅQFLDDSDUHQWHÄ

)LJXUD7UL½QJXORGDVSRWÅQFLDV

GLIHUHQWHGDSRWÅQFLDDWLYD 6Ʀ3 


1R H[HPSOR DQWHULRU VH WRGD D SR

FXVWRV 2 LPSRUWDQWH VHU¼ GLPHQVLR

DSOLFDUQDLQVWDOD¾RRRVFRQGHQVDGRUHV

WÅQFLDUHDWLYDIRVVHIRUQHFLGDSRUXPFRQ

QDU XP FRQGHQVDGRU RX EDWHULD GH

QHFHVV¼ULRVXWLOL]DVHXPUHOÄYDULPÄWULFR

GHQVDGRU RX EDQFR GH FRQGHQVDGRUHV

FRQGHQVDGRUHV 4F TXHHOHYHRIDWRU

2V FRQGHQVDGRUHV SRGHU¾R VHU OL

HQW¾R R WUDQVIRUPDGRU SDVVDULD D IRUQH

GH SRWÅQFLD SDUD R YDORU GHVHMDGR

JDGRV»LQVWDOD¾RSRUPHLRGHFRQWDF

FHUDSHQDVDSRWÅQFLDDWLYDƬFDQFRXPD

FRVϏoƨ 

WRUHV HOHWURPHF½QLFRV RX GLVSRVLWLYRV

SRWÅQFLDGHN9$GLVSRQÈYHOSDUDVHU

$R GLPHQVLRQDU D EDWHULD GH FRQ

HOHWUÎQLFRV FRQKHFLGRV SRU FRQWDFWR

XWLOL]DGDSRURXWURVUHFHWRUHVGDLQVWDOD

GHQVDGRUHV GHYHPRV WHU HP DWHQ¾R

UHV HVW¼WLFRV 1R FDVR GH XWLOL]D¾R GH

¾RRXSDUDXPSRVVÈYHODXPHQWRGHSR

RV IXWXURV DXPHQWRV GH SRWÅQFLD SUH

FRQWDFWRUHVHOHWURPHF½QLFRVRQÕPHUR

WÅQFLDQDLQVWDOD¾R$PHVPDFRLVDVHU¼

YLVWRVQDLQVWDOD¾R

GHFRQGHQVDGRUHVDVHUXWLOL]DGRÄDWX DOL]DGRDFDGDVHJXQGRVRXPLQXWR

GL]HU TXH VH D HQHUJLD UHDWLYD IRU VHP SUH FRUULJLGD QD VXD WRWDOLGDGH )3  

6

R WUDQVIRUPDGRU SRGHU¼ IRUQHFHU XPD

Ϗ

SRWÅQFLDDWLYDP¼[LPDGHN:1HVWH

3

H[HPSORSDUDFRUULJLURIDWRUGHSRWÅQFLD

4U

GHSHQGH GDV FDUDWHUÈVWLFDV RX SURJUD

4F

PD¾RGRUHOÄYDULPÄWULFR $XWLOL]D¾R

6

GH FRQWDFWRUHV HOHWURPHF½QLFRV ƬFD

Ϗ

WDPEÄPOLPLWDGDSHODVXDYLGDÕWLOHP WHUPRVGRQÕPHURGHPDQREUDV

SDUD D XQLGDGH VHULD QHFHVV¼ULR XP FRQ 0ÄWRGRVGHFRUUH¾RGHSRWÅQFLD

GHQVDGRUFRPXPDSRWÅQFLDUHDWLYDFDSD

GHVOLJDGRVPDLVUDSLGDPHQWHUHVXOWDQ

N9$ 3 N:

GRQXPDPHOKRUFRUUH¾RGDHQHUJLDUH

3 N:

DWLYD(VWHVSRVVXHPWHRULFDPHQWHXP

4 N9$U

7UDQVIRUPDGRU GHSRWÅQFLD

NOTA TÉCNICA

$ N9

6  3 N:

6

QÕPHURGHPDQREUDVLQƬQLWR

5HFHWRULQGXWLYR 3 N: )3 

&RQGHQVDGRU

88

6HIRUXWLOL]DGRRFRQWDFWRUHVW¼WLFR RVFRQGHQVDGRUHVSRGHPVHUOLJDGRVRX

HQHUJLDUHDWLYD

FLWLYDGHN9$U

 Ϗ ‹

5HGHHOÄWULFD

5HOÄ YDULPÄ WULFR

.

5HFHWRULQGXWLYR .

. .

4 N9$U &RQGHQVDGRUHV

3 N: )LJXUD,QVWDOD¾RFRPFRUUH¾RGHHQHUJLDUHDWLYD

5HGHHOÄWULFD

7RUQDVHLPSRUWDQWHUHIHULUTXHVHD

$ HQHUJLD UHDWLYD SRGHU¼ VHU FRUUL

SRWÅQFLDUHDWLYDFDSDFLWLYDGRFRQGHQVD

JLGDORFDOPHQWHMXQWRDRUHFHWRUƬQDO

GRUIRUVXSHULRU»SRWÅQFLDUHDWLYDLQGXWL

R TXH DFDUUHWDU¼ PDLRUHV FXVWRV GH

YDGRUHFHWRUVHU¼LJXDOPHQWHVROLFLWDGR

IRUPD GHVFHQWUDOL]DGD RX SDUFLDO QRV

» UHGH XPD SRWÅQFLD UHDWLYD PDV DJRUD

TXDGURV SDUFLDLV GD LQVWDOD¾R RX FHQ

GH RULJHP FDSDFLWLYD 1HVWD VLWXD¾R R

WUDOL]DGDMXQWRDRTXDGURJHUDO

IRUQHFHGRUGHHQHUJLDFREUDU¼XPDPXO WDGDSRWÅQFLDUHDWLYDFDSDFLWLYD 3DUDHYLWDURSDJDPHQWRGHPXOWDV

5HFHWRULQGXWLYR

5HOÄ YDULPÄWULFR

&RQGHQVDGRUHV

)LJXUDD 5HOÄYDULPÄWULFRFRPDWXD

3DUDFDGDXPDGDVVLWXDÂÐHVGHYH

ÂDRGHFRQWDFWRUHVHOHWURPHF½QLFRV

U¼ VHU IHLWR XP HVWXGR HFRQÎPLFR GD

E 5HOÄYDULPÄWULFRFRPDWXD¾RSRU

VXDYLDELOLGDGH

FRQWDFWRUHVHVW¼WLFRV

RFRQVXPLGRUGHYHU¼PDQWHUDHQHUJLD

2IDWRUGHSRWÅQFLDGDLQVWDOD¾RYD

UHDWLYDLQIHULRUDGDHQHUJLDDWLYD

ULDFRQVWDQWHPHQWHHPIXQ¾RGRVHTXL

1RWD&DVRDLQVWDOD¾RHOÄWULFDSRVVXD

RXVHMDRIDWRUGHSRWÅQFLDGDLQVWDOD

SDPHQWRV OLJDGRV HP VLPXOW½QHR PDV

DOJXP VLVWHPD GH FRUUH¾R GH KDUPÎ

¾R)3RXFRVϏƨRXWJƧ

WDPEÄPHPIXQ¾RGDFDUJDDSOLFDGDDRV

QLFRVGHYHU¼H[LVLWLUDOJXQVFXLGDGRVQD

PRWRUHVHWUDQVIRUPDGRUHVHTXLSDPHQ

FRUUH¾R GH HQHUJLD UHDWLYD XPD YH]

SDUDIDWXUD¾RGHHQHUJLDUHDWLYD

WRVHOHWUÎQLFRVHQWUHRXWURV3DUDGHWHU

TXH D XWLOL]D¾R GH FRQGHQVDGRUHV LQ

ǟ • HVFDO¾R WJϏ HQWUH H 

PLQDUHPWHPSRUHDOR)3GDLQVWDOD¾RH

ƮXHQFLDDGLVWRUV¾RKDUPÎQLFD M

$WXDOPHQWH H[LVWHP HVFDOÐHV

FRVϏHQWUHH ǟ • HVFDO¾R WJϏ HQWUH H 

0ÄGLD$OWD7HQV¾R

%DL[D7HQV¾R

FRVϏHQWUHH ǟ •HVFDO¾RWJϏ! FRϏ

4*%7

7UDQVIRUPDGRUGH SRWÅQFLD

(VWHV YDORUHV SRGHU¾R DOWHUDU HP IXQ

43

¾RGDOHJLVOD¾RHPYLJRU

&RUUH¾R SDUFLDO

2 FRQVXPLGRU SRGHU¼ FRUULJLU R

&RQGHQVDGRU

IDWRU GH SRWÅQFLD GD VXD LQVWDOD¾R SDUDDXQLGDGHFRVϏ PDVSRUYH ]HV R YDORU LGHDO SDUD RV FRQGHQVD GRUHV D LQVWDODU DFDUUHWD EDVWDQWHV

&RUUH¾R ORFDOL]DGD

&RQGHQVDGRU

5HFHWRU

)LJXUD7LSRVGHFRUUH¾RGHHQHUJLDUHDWLYD

5HFHWRU

&RQGHQVDGRU

&RUUH¾R FHQWUDOL]DGD

43

A energia reativa e a sua correção  

Autor: Adelino Santos; Revista: Manutenção nº120

A energia reativa e a sua correção  

Autor: Adelino Santos; Revista: Manutenção nº120

Advertisement