Page 1

6LJQXP2LO$QDO\VLV RSRGHUGHSUHYHU

M 120

8PDDQ¼OLVHGHÎOHRV8VDGRV0RELO6LJQXP2LO$QDOLV\V XPDFDSDFLGDGHRQOLQHTXHDMXGDDJXLDURVHXQHJÎFLR3RGH JHULUPHOKRURVVHXVHTXLSDPHQWRVFRPVHUYLÂRVDQDOÈWLFRV HVSHFLDOL]DGRVTXHOKHDXPHQWDPDSURGXWLYLGDGH

IDFWR GH WHU DWLQJLGR R P¼[LPR GD VXD YLGDÕWLORXHQW¾RSRUTXHRVQÈYHLVGHFRQ WDPLQD¾RM¼DWLQJLUDPXPSRQWRTXHUH TXHUDWURFDGROXEULƬFDQWHSRUXPDQRYD FDUJDRXHQW¾RTXDQGRLVVRÄRS¾RSUR

82

3HGUR9LHLUD /XEULJUXSR 7HO ZZZPRELOLQGXVWULDOFRP’ZZZOXEULJUXSRSW

CASE STUDY

FHGHU»UHVSHWLYDSXULƬFD¾R4XDQGRVH $WUDYÄVGRQRVVRSURJUDPDDYDQ

IDODGHFRQWDPLQDQWHVRREMHWLYRÄGHWH

ÂDGR 6LJQXP 2LO $QDO\VLV ǟ HVSHFLIL

WDUDSUHVHQÂDGHHOHPHQWRVHVWUDQKRVDR

FDPHQWH DGDSWDGR SDUD PRQLWRUL]DU

HTXLSDPHQWR H SHUJXQWDU p2 TXH Ä TXH

LQGLFDGRUHV FUÈWLFRV QR ÎOHR XVDGR

V¾R"'HRQGHÄTXHYLHUDP SUÎSULRHTXLSD

FRPEDVHQDVHVSHFLILFDÂÐHVGRVSULQ

PHQWRJHUDGRGXUDQWHDRSHUD¾RLQWURGX

FLSDLVFRQVWUXWRUHVGHHTXLSDPHQWRV

]LGRDSDUWLUGRH[WHULRU "&RPRÄTXHSRV

H SDGUÐHV LQWHUQDFLRQDLV ǟ SRGH

VRSUHYHQLUQRYDFRQWDPLQD¾RH[WHULRURX

PRV SURSRUFLRQDU R FRQKHFLPHQWR

GHVJDVWH GR HTXLSDPHQWR"  2V FRQWDPL

QHFHVV¼ULR SDUD PHOKRU HQWHQGHU D

QDQWHV DWXDP FRPR XP FDWDOLVDGRU QR

FRQGL¾R GRV OXEULILFDQWHV H HTXLSD

FDVRGRGHVJDVWH(IHWLYDPHQWHHVWHVPD

PHQWRVGDHPSUHVD

WHULDLVGHGHVJDVWHDWXDPFRPRFDWDOLVD

(VWHSURJUDPDOÈGHUVXSRUWDGRSRU

GRUHVSDUDRGHVJDVWHGRVFRPSRQHQWHV

2 OXEULƬFDQWH Ä R VDQJXH GDV P¼TXL

XPDUHGHJOREDOGHSURƬVVLRQDLVH[SH

6HHVWHFLFORQ¾RIRUTXHEUDGRRGHVJDVWH

QDV H GRV HTXLSDPHQWRV GDÈ D LPSRU

ULHQWHVGHOXEULƬFD¾RLQGXVWULDO0RELO

DXPHQWDFDGDYH]PDLVUDSLGDPHQWHOH

W½QFLD YLWDO TXH UHSUHVHQWD D VXD DQ¼OL

SRGHDMXG¼ORDDWLQJLUXPQÈYHOPDLVHOH

YDQGRDXPDDFHQWXDGDGHJUDGD¾RGRV

VH TXHU SDUD DYDOLDU R VHX HVWDGR TXHU

YDGRQDPDQXWHQ¾RGDVXDHPSUHVD$

UHVXOWDGRV GD DQ¼OLVH GLPLQXLQGR GUDV

SDUD DYDOLDU R HVWDGR GR HTXLSDPHQ

DQ¼OLVHGRVÎOHRVXVDGRVÄXPDÕWLOSUH

WLFDPHQWH D FDSDFLGDGH SDUD R ÎOHR VH

WR WDQWR QR SUHVHQWH FRPR QR IXWX

GLWLYD H SURDWLYD IHUUDPHQWD TXH SRGH

PDQWHUHPVHUYLÂR

UR (IHWLYDPHQWH PXLWR FRPR DFRQ

DMXGDUDSUHYHQLUIDOKDVQRVHTXLSDPHQ

WHFH FRP R PÄGLFR TXH DYDOLD D QRVVD

WRVGHWHUPLQDUDRULJHPGDVFDXVDVGDV

VDÕGH DWUDYÄV GD DQ¼OLVH GR QRVVR VDQ

IDOKDV H DMXGDU D HQFRQWUDU SUREOHPDV

JXH RV HTXLSDPHQWRV FUÈWLFRV QHFHVVL

RSHUDFLRQDLVHFRQWDPLQDÂÐHV

WDPGHVHUHPPRQLWRUL]DGRVGDPHVPD

•0RQLWRUL]DQGRRVPHWDLV GHGHVJDVWHSDUDXPDGHWH¾R DWHPSDGDGHDOWHUDÂÐHVDQRUPDLV QRHTXLSDPHQWR $DQ¼OLVHGRVPHWDLVGHGHVJDVWHLQGLFD

IRUPDDWUDYÄVGDDQ¼OLVHGRVHXOXEULƬ

QRVHVSHFLƬFDPHQWHRHVWDGRGHVDÕGH

RXGRVÎUJ¾RVGRHTXLSDPHQWRV¾RUH

%(1()¨&,26'$$1œ/,6('2 /8%5,),&$17(

YHODGRVDWUDYÄVGDFROKHLWDHDQ¼OLVHGH

ǟ 2WLPL]D¾R GR WHPSR GH YLGD GR

SULQFLSDOIXQ¾RGHXPOXEULƬFDQWHÄVH

FDQWH 6LQWRPDV FUÈWLFRV GR OXEULƬFDQWH

DPRVWUDVGROXEULƬFDQWHHFDVRQ¾RVH MDPFRUULJLGRVSRGHPGDURULJHP»GH JUDGD¾R GR HTXLSDPHQWR H SHUGD GH SURGXWLYLGDGH &RQVHTXHQWHPHQWH R REMHWLYRGHXPSURJUDPDGHDQ¼OLVHGH

HTXLSDPHQWR ǟ $XPHQWRGRVLQWHUYDORVGHPXGDQ ÂDGRÎOHR ǟ 5HGX¾R GRV WHPSRV GH SDUDJHP Q¾RSUHYLVWRV

ÎOHR XVDGR Ä YHULƬFDU D WHQGÅQFLD GDV

ǟ $XPHQWRGDVHJXUDQÂDGDRSHUD¾R

DOWHUDÂÐHV JUDGXDLV GDV FDUDWHUÈVWLFDV

ǟ %HQHIÈFLRVDPELHQWDLV

(VWDÄDEDVHGHXPDPDQXWHQ¾RSUH

PRYLPHQWR UHODWLYR HQWUH HODV 1R HQ WDQWRÄSUDWLFDPHQWHLPSRVVÈYHOTXHVH FRQVLJDPDQWHUXPpƬOPHqGHOXEULƬFDQ WH TXH SRVVLELOLWH D VHSDUD¾R SHUPD QHQWHGHVVDVPHVPDVVXSHUIÈFLHV 'HVWHPRGRRFRQWDFWRPHWDOPH HTXLSDPHQWRV GH DOWD WHFQRORJLD &RQ

WHULDLVGHGHVJDVWHGHPDQHLUDDSRGHU FRQWURODGDHDGHTXDGDPHQWHSODQHDGD

SDUDU GXDV VXSHUIÈFLHV TXH WHQKDP XP

WDOSRGHRFRUUHUPHVPRQRVPRGHUQRV

GRƮXLGRGRVFRQWDPLQDQWHVHGRVPD PRVLQLFLDUXPDD¾RFRUUHWLYDGHIRUPD

GRQRVVRHTXLSDPHQWR&RPRVHVDEHD

$$1œ/,6('26®/(26 86$'26$8;,/,$$(48,3$'( 0$187(1¢ž2'('8$6)250$6

YÄPGHVWHPRGRWHUVHPSUHHPPHQWH TXHDOXEULƬFD¾ROLPLWHHVWDU¼VHPSUH SUHVHQWH QR DUUDQTXH GRV HTXLSDPHQ WRV1HVVDDOWXUDFUÈWLFDGDRSHUD¾RGD

GLWLYDTXHYLVDDVVHJXUDUDP¼[LPDGLV

P¼TXLQDH[LVWLU¼VHPSUHDOJXPPDWHULDO

FHVVLGDGHGHXPSURJUDPDSDUDVLPSOL

•'HWHUPLQDQGRDFRQGL¾R IÈVLFRTXÈPLFDGDFRQWDPLQD¾R GRÎOHR

ƬFDUWRGRRSURFHVVRGHPRQLWRUL]D¾R

$ FDSDFLGDGH GR OXEULƬFDQWH VH PDQWHU

WLGDGH GR GHVLJQ GR HTXLSDPHQWR H GD

GDOXEULƬFD¾RQXQFDIRLW¾RJUDQGH

HP VHUYLÂR SRGH VHU FRQGLFLRQDGD SHOR

FRUUHWDOXEULƬFD¾RGRPHVPR

SRQLELOLGDGH GRV HTXLSDPHQWRV FRP R PHQRUFXVWRSRVVÈYHO'HVWHPRGRDQH

GH GHVJDVWH QRUPDO RX Q¾R  TXH VHU¼ JHUDGR GHSHQGHQGR D UHVSHWLYD TXDQ


IRUPXODÂÐHV HVSHFÈƬFDV GH FDGD OXEUL

SURJUDPD GH DQ¼OLVH GH ÎOHRV Ä

ƬFDQWH Q¾R SHUPLWLQGR TXH FRPSUH

FRQYHQLHQWH FRPSUHHQGHU H GH

HQGDPVHDVGLIHUHQÂDVREVHUYDGDVV¾R

ILQLU SDUD TXH Ä TXH VH QHFHVVLWD

RXQ¾RVLJQLƬFDWLYDV

GHVVH PHVPR SURJUDPD H TXDO D LQIOXÅQFLDTXHVHHVSHUDREWHUQD

•3DVVR,QWHUSUHWDU

PHOKRULD GD SURGXWLYLGDGH GRV

)D]HU D FRUUHWD UHYLV¾R GRV UHVXOWD

HTXLSDPHQWRV

84

CASE STUDY

GRV H GHWHUPLQDU TXDLV DV DÂÐHV TXH

ǟ )DOWD GH FRQKHFLPHQWR QD LQ

VH GHYHP WRPDU FDVR LVVR VH MXVWL

WHUSUHWD¾R GRV UHVXOWDGRV Ä

ILTXH IDFH DRV UHVXOWDGRV REWLGRV

LPSRUWDQWH FRQKHFHU VXILFLHQ

SRGHVHUDFKDYHSDUDRVXFHVVRRXLQ

WHPHQWH EHP RV HTXLSDPHQWRV

VXFHVVRGHXPSURJUDPDGHDQ¼OLVHV

SDUD UDSLGDPHQWH UHODFLRQDU RV

$([[RQ0RELOWHPXPDH[WHQVDEDVH

UHVXOWDGRV GDV DQ¼OLVHV FRP D

VLGDGHVHSUHRFXSDÂÐHVGRVFOLHQWHV

GH GDGRV GH HTXLSDPHQWRV H UHVSH

HYROX¾R GD VXD SHUIRUPDQFH DR

PDLVH[LJHQWHVVHQGRXPSURJUDPD

WLYDV DQ¼OLVHV WHQGR FRP LVVR GHVHQ

ORQJRGRWHPSR

DEUDQJHQWH I¼FLO GH XVDU VHJXUR H

YROYLGR OLPLWHV GH FRQWUROR EDVHDGRV

ǟ )DOWD GH FRPSURPLVVR Ä QHFHV

HP DQRV GH WHVWHV FRQMXJDGRV FRP

V¼ULR R FRPSURPLVVR PÕWXR GDV

7RPH GHFLVÐHV FRP FRQƬDQÂD VD

DV UHFRPHQGDÂÐHV GRV IDEULFDQWHV

SDUWHV HQYROYLGDV GHVGH R PDLV

EHQGRTXHD([[RQ0RELOLQYHVWHUHFXU

(P TXDOTXHU GRV FDVRV Ä QHFHVV¼ULR

DOWR UHVSRQV¼YHO DR RSHUDGRU TXH

VRV FRQVLGHU¼YHLV QXP SURJUDPD ULJR

TXH VH FRPSUHHQGD TXH XPD DPRV

UHWLUD D DPRVWUD 3DUD TXH R SUR

URVRGHTXDOLGDGHJDUDQWLGD

WUDFRPXPUHVXOWDGRGHpDOHUWDqQ¾R

JUDPDVHMDEHPVXFHGLGRÄQHFHV

ǟ 5HFHED DYDOLDÂÐHV GH HVSHFLDOLV

TXHU GL]HU QHFHVVDULDPHQWH TXH R

V¼ULRTXHWRGRVTXHLUDPGHGLFDUR

WDV TXH SRGHP Q¾R VÎ LGHQWLILFDU

HTXLSDPHQWRHVWHMDQDHPLQÅQFLDGH

WHPSR H D IRUPD¾R QHFHVV¼ULRV

XPSRWHQFLDOSUREOHPDPDVWDP

DRSURJUDPD

EÄP OLVWDU SRVVÈYHLV FDXVDV H UH

XPD IDOKD +¼ TXH SURFXUDU VHPSUH

FRQIL¼YHO

QHVWH WLSR GH GLDJQÎVWLFR VH Ä UHFR

ǟ 3URFHGLPHQWRV H SU¼WLFDV GH

PHQGDGR UHWLUDU XPD QRYD DPRVWUD

DPRVWUDJHPGHƬFLHQWHVGHƬFLHQ

SDUD FRQILUPDU R UHVXOWDGR DQWHV GH

WHV SURFHGLPHQWRV GH DPRVWUD

ǟ %HQHƬFLH GR FRQKHFLPHQWR GRV

FRPHQGDU DÂÐHV GH DFRPSDQKD PHQWR

JHPOHYDPDUHVXOWDGRVHUUÎQHRV

YDORUHV OLPLWH GRV WHVWHV SUHFRQL

ǟ )UHTXÅQFLDVGHDPRVWUDJHPLUUH

]DGRVSHORVIDEULFDQWHVGRHTXLSD

JXODUHV PRQLWRUL]DU D FRQGL¾R

PHQWRWHQGRHPFRQWDRPRGHOR

•3DVVRs7RPDUDV'HYLGDV $ÂÐHV&RUUHWLYDVH5HJLVWDU

GH XP IOXLGR H D SHUIRUPDQFH GH

ROXEULƬFDQWHHDXWLOL]D¾RGRVHX

&RPR VHPSUH R UHJLVWR Ä D FKDYH

WDWÈVWLFD GRV UHVXOWDGRV GDV VXDV

ǟ %HQHƬFLH GDV YDQWDJHQV GDV SU¼WL

SDUD VH VDEHU RQGH VH HVWHYH TXDQ

DQ¼OLVHV Ä PXLWR PDLV ÕWLO GR TXH

FDVHPÄWRGRVXWLOL]DGRVQR6LJQXP

GR H R TXH VH IH] 'RFXPHQWDU DV

UHFRUUHU » DPRVWUDJHP DSHQDV

VHUHPUHJXODUPHQWHDXGLWDGRV

DÂÐHV FRUUHWLYDV UHVXOWDQWHV GRV UH

TXDQGRVHGHVFRQILDGDH[LVWÅQFLD

ǟ ([SHULPHQWH XP FRPSURPLVVR

VXOWDGRV GDV DQ¼OLVHV GRV ÎOHRV Ä

GH DOJXP SUREOHPD 1RUPDOPHQ

FRP TXDOLGDGH DWUDYÄV GH UHVXO

PXLWR LPSRUWDQWH 2 KLVWRULDO GDV

WH TXDQGR LVVR RFRUUH M¼ Ä GHPD

WDGRV FRQVLVWHQWHV H SUHFLVRV QDV

DQ¼OLVHV H R UHJLVWR GDV UHVSHWLYDV

VLDGRWDUGHHQ¾RHVWDPRVFRPR

DQ¼OLVHVGHÎOHR

DÂÐHVFRUUHWLYDVTXHIRUDPWRPDGDV

FRQWUROR GD FRQGL¾R GR HTXLSD

V¾R GLIÈFHLV GH FRQWUDSRU SRU TXDO

PHQWR

SDUD HVWDEHOHFHU R VHX SURJUDPD

2HVWDEHOHFLPHQWRGRSODQHDPHQ

GHDQ¼OLVHV

VH SURFHGHU D XPD LPSRUWDQWH D¾R FRUUHWLYD

TXHU IDEULFDQWH HP FDVR GH GLVSXWD

XPVLVWHPDDWUDYÄVGDDQ¼OLVHHVHTXLSDPHQWR

ǟ 2EWHQKD D IRUPD¾R QHFHVV¼ULD

TXDQGR VH ID] XVR GD JDUDQWLD GRV

WRGDOXEULƬFD¾RMXQWDPHQWHFRP

HTXLSDPHQWRV

XP PRGHUQR VRIWZDUH GH DQ¼OLVH

8PPDQDQFLDOGHLQIRUPD¾RÕWLOHQFRQ

GH ÎOHRV FRPR Ä R FDVR GR 0RELO

WUDVHGLVSRQÈYHOQRZHEVLWH6LJQXP2LO

6LJQXP2LO$QDO\VLVSRGHDMXGDUQD

$QDO\VLV ZZZVLJQXPRLODQDO\VLVFRP 

32548(¤48(80352*5$0$ '($1œ/,6('(®/(2632'(

LPSOHPHQWD¾RHQRUDVWUHDPHQWR

SURWHJLGRSRUSDVVZRUG

)$/+$5

DVYDQWDJHQVGDÈLQHUHQWHV

GHXPDDPRVWUDJHPGHURWLQDFRP 6H QHFHVVLWDU GH DMXGD SDUD D LPSOH

4XDQGR R SURJUDPD GH DPRVWUDJHP

PHQWD¾R GH XP SURJUDPD GH DQ¼OL

IDOKD HP JHUDO Ä GHYLGR D XP GRV VH

VHV GH ÎOHR QRV VHXV HTXLSDPHQWRV D

JXLQWHVFLQFRIDWRUHV

62/8¢ž2

HTXLSD GD /XEULJUXSR HVW¼ DR VHX GLV

ǟ )DOWD GH HQWHQGLPHQWR 6DEHU R

2 6LJQXP 2LO $QDO\VLV Ä XP SURJUD

SRU SDUD DMXGDU QHVVD WDUHID 1ÎV SR

TXH VH SRGH HVSHUDU GR SURJUD

PDFRPWRGRVRVUHFXUVRVLQGRDOÄP

GHPRVDMXGDUDGHVHQYROYHURVHXSUR

PD GH DQ¼OLVHV DMXGD D HVFROKHU

GH VLPSOHVPHQWH IRUQHFHU LQIRUPD

JUDPDGDUDSRLRHWUHLQRQRORFDOSDUD

RV HTXLSDPHQWRV D LQFOXLU QD

ÂÐHV E¼VLFDV VREUH D FRQGL¾R GRV

LPSOHPHQWDU RV VHWH SDVVRV QHFHVV¼

DPRVWUDJHP H D IUHTXÅQFLD GDV

OXEULILFDQWHV H HTXLSDPHQWRV )RL

ULRV DR FRUUHWR HVWDEHOHFLPHQWR GR

UHFROKDV $QWHV GH FRPHÂDU XP

SURMHWDGR SDUD VDWLVID]HU DV QHFHV

SURJUDPD M 

Signum Oil Analysis: o poder de prever  

Autor: Pedro Vieira; Revista: Manutenção nº120

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you