Page 1

(VWLPDWLYDGDUHGXQG½QFLDGH FRPSRQHQWHVFRPLGDGHÎWLPD GHVXEVWLWXL¾RUHSDUD¾R

M

6

-RUJH6LRSD-RVÄ*DU¾R-ÕOLR06LOYD (67*,QVWLWXWR3ROLWÄFQLFRGH/HLULD ,'0(&,67&HQWURGH(QJHQKDULD0HFDWUÎQLFD8QLYHUVLGDGHGH¤YRUD '(0,QVWLWXWR6XSHULRU7ÄFQLFR

ARTIGO CIENTÍFICO

120

5(6802

,1752'8¢ž2

PDLVHVWDYDUL¼YHO RJUDXGHUHGXQG½Q

2PRGHORGHLGDGHÎWLPDGHVXEVWLWXL

2PRGHORGHLGDGHÎWLPDGHVXEVWLWXL¾R

FLD UHSUHVHQWD XPD PDLVYDOLD SDUD D

¾R 2SWLPDO $JH5HSODFHPHQW GHƬQH

GHƬQHDHVWUDWÄJLDGHPDQXWHQ¾RFRP

GHƬQL¾R GH TXDO D PHOKRU HVWUDWÄJLD

DHVWUDWÄJLDGHPDQXWHQ¾RFRPEDVH

EDVHQDVFRQVHTXÅQFLDVGHIDOKDHGDYD

GH PDQXWHQ¾R 2 REMHWLYR SULQFLSDO

QDV FRQVHTXÅQFLDV GH IDOKD GR HTXL

ULD¾R GD WD[D GH IDOKDV GR FRPSRQHQ

Ä IRUQHFHU XPD PHWRGRORJLD VLPSOHV

SDPHQWR 3DUD FRQVHTXÅQFLDV JUDYHV

WH DR ORQJR GR WHPSR GH RSHUD¾R $V

TXHQHFHVVLWHGRPHQRUQÕPHURGHGD

UHFRPHQGDVH D DQWHFLSD¾R GD VXEV

FRQVHTXÅQFLDV GH IDOKD SRGHP VHU PH

GRV SRVVÈYHO D ƬP GH SRGHU VHU DSOL

WLWXL¾RUHSDUD¾R SUHYHQWLYD 6H DV

GLGDVSHODGLIHUHQÂDHQWUHRFXVWRGHUH

FDGD QDV IDVHV LQLFLDLV GR SURMHWR GRV

FRQVHTXÅQFLDV IRUHP PÈQLPDV DFRQ

SDUD¾RDQWHVGDRFRUUÅQFLDGDDYDULDH

HTXLSDPHQWRV

VHOKDVH D UHSDUD¾R DSÎV IDOKD 5XQ

RV FXVWRV GH UHSDUD¾R DSÎV XPD IDOKD

&RPR RV JDQKRV GH ILDELOLGD

7R)DLOXUH 8PDPDQHLUDGHUHGX]LUDV

HP VHUYLÂR 4XDQGR DV FRQVHTXÅQFLDV

GH V¾R PXLWR PDLV GLIÈFHLV GH DSXUDU

FRQVHTXÅQFLDV GH IDOKD Ä R XVR GH UH

V¾R JUDYHV Ä UHFRPHQGDGR DQWHFLSDU D

TXDQGR VH XVDP RXWURV WLSRV GH UH

GXQG½QFLDVHVSHFLDOPHQWHVHDWD[DGH

VXEVWLWXL¾RPDQXWHQ¾RSUHYHQWLYDGRV

GXQG½QFLD XPD YH] TXH Ä QHFHVV¼

IDOKDVGRHTXLSDPHQWRGLPLQXLUDRORQ

FRPSRQHQWHV 3DUD FRQVHTXÅQFLDV PH

ULDXPDJUDQGHTXDQWLGDGHGHGDGRV

JRGRWHPSRXPDYH]TXHQHVWHFDVR

QRUHVÄYDQWDMRVRDGLDUHVWDVRSHUDÂÐHV

VREUH R GHVHPSHQKR GR HTXLSDPHQ

D VXEVWLWXL¾R SUHYHQWLYD Q¾R UHGX] R ULVFRGHIDOKD

8PDIRUPDGHGLPLQXLURVFXVWRVGH

WRDRORQJRGRWHPSR RTXHÄPXLWR

IDOKDÄDXPHQWDUDƬDELOLGDGHGRVLVWHPD

GLIÈFLOGHREWHUQDIDVHLQLFLDOGRSUR

$ HVWLPDWLYD GR JUDX ÎWLPR GH UH

,VWR SRGH VHU FRQVHJXLGR DWUDYÄV GD XWL

MHWR GR HTXLSDPHQWR HVWD DERUGD

GXQG½QFLD DWLYD GH FDGD FRPSRQHQWH

OL]D¾R GH FRPSRQHQWHV PDLV Ƭ¼YHLV GD

JHP HVW¼ OLPLWDGD » DSOLFD¾R GH UH

ÄPXLWRLPSRUWDQWHSDUDDPLQLPL]D¾R

XWLOL]D¾RGRVFRPSRQHQWHVDSHQDVTXDQ

GXQG½QFLDVDWLYDV

GRFXVWRGHFLFORGHYLGDGRHTXLSDPHQ

GRDVVXDVWD[DVGHIDOKDVV¾RPÈQLPDVRX

WR6HIRUSRVVÈYHOHIHWXDUHVWDVHVWLPD

DWUDYÄVGRXVRGHUHGXQG½QFLDV$RFRQ

WLYDVQDIDVHLQLFLDOGDFRQFH¾RGRHTXL

WU¼ULRGDVSULPHLUDVGXDVHVWUDWÄJLDVTXH

)2508/$¢ž20$7(0œ7,&$

SDPHQWR D VXD LPSOHPHQWD¾R Ä PDLV

FRQGX]HPDSHTXHQRVDXPHQWRVGHƬD

3DUDXPVLVWHPDUHGXQGDQWHGHQFRP

I¼FLOHHFRQRPLFDPHQWHPDLVYDQWDMRVD

ELOLGDGH GR VLVWHPD D XWLOL]D¾R GH UH

SRQHQWHV RSHUDQGR HP VLPXOW½QHR H

(VWH WUDEDOKR SURSÐH XPD DGDSWD

GXQG½QFLDV SURSRUFLRQD XP FUHVFLPHQ

HPSDUDOHOR UHGXQG½QFLDDWLYD DIXQ

¾RGRPRGHORGHLGDGHÎWLPDGHVXEV

WR H[SRQHQFLDO GD ƬDELOLGDGH 3RUWDQWR

¾RSUREDELOLGDGHGHIDOKDGRVLVWHPD

WLWXL¾R D ƬP GH RWLPL]DU VLPXOWDQHD

TXDQGR DV FRQVHTXÅQFLDV GH IDOKD V¾R

PHQWHDDORFD¾RGHUHGXQG½QFLDVHR

)6 W H D ƬDELOLGDGH GR VLVWHPD 56 W D

PXLWR VLJQLƬFDWLYDV Ä QHFHVV¼ULR H[DPL

IXQ¾RGHQVLGDGHGHSUREDELOLGDGHGH

SODQR GH PDQXWHQ¾R GH HTXLSDPHQ

QDUDSHUWLQÅQFLDGRXVRGHUHGXQG½QFLDV

WRV 2 REMHWLYR SULQFLSDO Ä IRUQHFHU

IDOKDGRVLVWHPDd6 W V¾RREWLGDVDSDU

2 JUDX GH UHGXQG½QFLD GH DOJXQV

WLU GDV FRUUHVSRQGHQWHV IXQÂÐHV GH

XPDPHWRGRORJLDVLPSOHVTXHUHTXHL

FRPSRQHQWHV SRGH VHU PXLWR LPSRU

UDRPÈQLPRGHGDGRVSRVVÈYHO

WDQWHQRFXVWRGRFLFORGHYLGDGRHTXL

¤ DSUHVHQWDGR XP FRQMXQWR GH

SDPHQWR 4XDQWR PDLV FHGR VH SXGHU

H[HPSORVTXHYLVDPLOXVWUDUFRPRHVWD

FDOFXODU R JUDX ÎWLPR GH UHGXQG½QFLD

PHWRGRORJLD SRGH DEUDQJHU XPD DP

DWLYDGHFDGDFRPSRQHQWHPDLRUHVVH

SOD YDULHGDGH GH FRQGLÂÐHV GH RSH

U¾RRVSURYHLWRVGDVXDXWLOL]D¾RXPD

UD¾R $ SRVVLELOLGDGH GH RWLPL]D¾R

YH]TXHDVXDLPSOHPHQWD¾RÄPXLWR

GR QÕPHUR GH UHSDUDÂÐHV HQWUH FDGD

PDLVI¼FLOQDIDVHGHSURMHWRGRVHTXL

VXEVWLWXL¾R QRV FDVRV GH UHSDUDÂÐHV

SDPHQWRV REWHQGRVH PDLV UDSLGD

LPSHUIHLWDV HRX FRP FXVWRV FUHV

PHQWHRUHWRUQRGRLQYHVWLPHQWR

FHQWHV Ä XPD RXWUD FDUDWHUÈVWLFD GD SUHVHQWHPHWRGRORJLD

1HVWH WUDEDOKR SURSÐHVH XPD DGDSWD¾R GR PRGHOR GH LGDGH ÎWLPD

SUREDELOLGDGHGRFRPSRQHQWH )6 W ) W Q56 W ǟ) W Qd6 W 

G)6 W

GW

 Q[) W Q[d W 

(PTXHd W H) W V¾RDGHQVLGDGHGH SUREDELOLGDGH GH IDOKD H D SUREDELOL GDGHSDUDFDGDFRPSRQHQWH

GH VXEVWLWXL¾R FRP YLVWD D LQWHJUDU

$ EDVH SDUD R GHVHQYROYLPHQWR

3DODYUDVFKDYH UHGXQG½QFLD LGDGH

R JUDX GH UHGXQG½QFLD QDV HVWLPDWL

GHVWH WUDEDOKR Ä D FRQKHFLGD IÎUPXOD

GH VXEVWLWXL¾R HVWUDWÄJLD GH PDQX

YDVGRVFXVWRVGHUHSDUD¾RHGHGXUD

GR2SWLPDO$JH5HSODFHPHQW >@>@ 

WHQ¾RFXVWRGRFLFORGHYLGD

¾R PÄGLD GR VLVWHPD 2 DGLFLRQDU GH

HTXHSDUDXPFRPSRQHQWHÄGDGDSRU


5HSDUD¾R

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

ίWLS>τ@

& WS >&Sτ@

W Ss,GDGHÎWLPD L

GHUHSDUD¾R

8PD GDV GHFLVÐHV PDLV LPSRUWDQ WHV QD JHVW¾R GD PDQXWHQ¾R Ä TXDQ WDVUHSDUDÂÐHVLPSHUIHLWDV RXDWÄTXH DXPHQWR GH FXVWRV GHYHP VHU UHDOL

SUHYHQWLYD>τ@

&XVWRGH

]DGDV HQWUH FDGD VXEVWLWXL¾R $ PH WRGRORJLD DSUHVHQWDGD SHUPLWH HVWD RWLPL]D¾R GH DFRUGR FRP R JUDX GH

5XQ7R)DLOXUH & WS_WLS ƣ ) WLS >$YDULDV@

LPSHUIHL¾R HRXGHDXPHQWRQRVFXV WRV GHFDGDUHSDUD¾R

>&3τ@ ί07*26L WLS >τ@7DEHOD 9DORUHVLGHDLVGHRSHUD¾RSDUD&$ ²&S º &I Q Hξ 

3DUD DOJXPDV DSOLFDÂÐHV Ä FRQYH QLHQWHUHIRUPXODUDGHƬQL¾RGRFXVWR GHDTXLVL¾RLQFRUSRUDQGRYDORUHVGH SHQGHQWHV GR WHPSR RX YDORUHV LQGH SHQGHQWHVGRJUDXGHUHGXQG½QFLD

1D)LJXUDV¾RDSUHVHQWDGRVRVFXVWRVPÈQLPRVGHRSHUD¾RSRUXQLGDGHGHWHPSRGR VLVWHPDSDUDXPDJDPDGHUHGXQG½QFLDVGHQ >ǟ@SDUDXPFRQMXQWRGHPDLVGH

5()(5¥1&,$6

UHSDUDÂÐHVSUHYHQWLYDVFRPXPDUHGX¾RVXFHVVLYDGRSDU½PHWURGHHVFDODGH:HLEXOO

>@ &KLHQ <X+XQJ  2SWLPDO $JH5H SODFHPHQW 3ROLF\ 8QGHU DQ ,PSHUIHFW 5H

&XVWRVGH2SHUD¾RSRU7HPSR &$ &I 

ARTIGO CIENTÍFICO

& W >&Sτ@ 

7UDQVDFWLRQV RQ 5HOLDELOLW\ 9RO Q• >@ &KLHQ <X+XQJ  $ JHQHUDO DJHUH SODFHPHQW PRGHO ZLWK PLQLPDO UHSDLU XQGHU UHQHZLQJ IUHHUHSODFHPHQW ZDUUDQW\(XURSHDQ -RXUQDO RI 2SHUDWLRQDO 5HVHDU FKQRs>@ &KLHQ <X+XQJ 6KHX 6KH\+XHL 

 

10

QHZLQJ )UHH5HSODFHPHQW :DUUDQW\ ,(((

([WHQGHG RSWLPDO DJHUHSODFHPHQW SROLF\ 

 Q  Q 

Q 

Q  ƝWL>τ@

Q 

)LJXUD*U¼ƬFRSDUD&$ ²&S º &I &SHξ 

ZLWKPLQLPDOUHSDLURIDV\VWHPVXEMHFWWR VKRFNV (XURSHDQ -RXUQDO RI 2SHUDWLRQDO 5HVHDUFKQ•s >@ &RROHQ6FKULMQHU 3 DQG &RROHQ )3$  1RQSDUDPHWULF SUHGLFWLYH LQIHUHQ

$QDOLVDQGRDVGLIHUHQÂDVHQWUHD7DEHODH7DEHOD )LJXUDH)LJXUD YHULƬFD

FH IRU DJH UHSODFHPHQW ZLWK D UHQHZDO

VHTXHSDUDDGLPLQXL¾RVXFHVVLYDGRSDU½PHWURGHHVFDOD:HLEXOODGLPLQXL¾R

DUJXPHQW4XDOLW\DQG5HOLDELOLW\(QJLQHH

GDLGDGHÎWLPDGHUHSDUD¾RSUHYHQWLYDÄPDLVU¼SLGDRQÕPHURÎWLPRGHUHSDUD

ULQJ,QWHUQDWLRQDOQ•

ÂÐHVLPSHUIHLWDVHQWUHVXEVWLWXLÂÐHVÄPXLWRPDLRUHRFXVWRGHRSHUD¾RGRVLV

>@ &RROHQ6FKULMQHU 3 &RROHQ )3$ 

WHPDSRUXQLGDGHGHWHPSRÄXPSRXFRPDLRU$SDUWLUGRFRQMXQWRGHH[HPSORV

1RQSDUDPHWULF DGDSWLYH DJH UHSODFHPHQW

SRGHPVHUIHLWDVDOJXPDVFRQVLGHUDÂÐHVJHUDLV

ZLWK D RQHF\FOH FULWHULRQ 5HOLDELOLW\ (QJL

Ɵ &RPSRQHQWHVFRPFXVWRVGHDTXLVL¾RPDLVHOHYDGRVREULJDPDXPPHQRUXVR GHUHGXQG½QFLDV Ɵ $UHGXQG½QFLDSRGHDXPHQWDUDLGDGHÎWLPDGHUHSDUD¾RSUHYHQWLYDHDSHU FHQWDJHPÎWLPDGHIDOKDVVHPDXPHQWDURVFXVWRV Ɵ 1DPDLRULDGRVFDVRVTXHHQYROYDPFXVWRVGHUHSDUD¾RDSÎVIDOKDUHGX]LGRV &I&3R5XQ7R)DLOXUH ) W  ÄDHVWUDWÄJLDPDLVDGHTXDGD

QHHULQJDQG6\VWHP6DIHW\Q•s >@ &RROHQ6FKULMQHU 3 &RROHQ )3$ DQG 6KDZ6& 1RQSDUDPHWULFDGDSWLYH RSSRUWXQLW\EDVHG DJH UHSODFHPHQW VWUD WHJLHV-RXUQDORIWKH2SHUDWLRQDO5HVHDU FK6RFLHW\Q•s

Ɵ $YDULD¾RGDWD[DGHIDOKDVÄXPSDU½PHWURFUXFLDO6HKRXYHUIDOKDVDOHDWÎULDV

>@ -DUGLQH $ . 6 0DLQWHQDQFH 5HSODFH

RXWD[DVGHIDOKDVGHFUHVFHQWHVRDXPHQWRGDUHGXQG½QFLDÄLQHYLW¼YHODVVLP

PHQW DQG 5HOLDELOLW\ 3LWPDQ 3XEOLVKLQJ

FRPRDXWLOL]D¾RGR5XQ7R)DLOXUH

 >@ 8VKHU -RKQ 6 .DPDO $KPHG + DQG 6\HG :DVLP+DVKPL &RVWRSWLPDOSUHYHQ

&21&/86°(6

WLYH PDLQWHQDQFH DQG UHSODFHPHQW VFKHGX

$PHWRGRORJLDSURSRVWDUHTXHUXPDUHGX]LGDTXDQWLGDGHGHGDGRVHRSURFHVVR

OLQJ,,(7UDQVDFWLRQVQ•t

GHRWLPL]D¾RSRGHVHUIDFLOPHQWHLPSOHPHQWDGRQXPDIROKDGHF¼OFXORHHVW¼GLV

>@ =KDQJ )DQ DQG -DUGLQH $QGUHZ . 6

SRQÈYHOHPZZZRPEHWWHUGHFLVLRQVFRP

 2SWLPDOPDLQWHQDQFHPRGHOVZLWK

2FRQMXQWRGHH[HPSORVDSUHVHQWDGRSUHWHQGHGHPRQVWUDUDDSOLFDELOLGDGHDXPD

PLQLPDOUHSDLUSHULRGLFRYHUKDXODQGFRP

JUDQGH YDULHGDGH GH FRQGLÂÐHV GH RSHUD¾R IRUQHFHQGR HVWLPDWLYDV TXDQWLWDWLYDV

SOHWH UHQHZDO ,,( 7UDQVDFWLRQV Q• 

ÕWHLVQRDSRLRDDOJXPDVGDVGHFLVÐHVGHPDQXWHQ¾RHQRVSURFHVVRVGHRWLPL]D¾R

t M

Estimativa da redundância de componentes com idade ótima de substituição/reparação  

Autor: Jorge Siopa, José Garção, Júlio M. Silva; Revista: Manutenção nº120