Page 1

8PSRUWHIÎOLRFRPSOHWRSDUD WUDEDOKRVGHPDQXWHQ¾R HQ¾RVÎ

M

$%RODVÄDWXDOPHQWHXPGRVPDLVDEUDQJHQWHV IRUQHFHGRUHVQRPHUFDGRGHP¼TXLQDVHHTXLSDPHQWRV SDUDDLQGÕVWULD PHWDORPHF½QLFDFRQVWUX¾RPDGHLUD  RƬFLQDVGHPDQXWHQ¾RJDUDJHPHVWD¾RGHVHUYLÂRH ƮRUHVWDHMDUGLP

WHUPRVGHUHVROX¾RGHSUREOHPDVHVSH FÈƬFRVJDQKRVGHSURGXWLYLGDGHHPDLRU HUJRQRPLDHVHJXUDQÂDQRWUDEDOKR 3DUDOHODPHQWHSUHWHQGHPRVRWLPL ]DU D QRVVD HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO H SURFHVVRVQRVHQWLGRGHPHOKRUDUFRQ WLQXDPHQWH RV VHUYLÂRV SUHVWDGRV DRV

%RODV0¼TXLQDVH)HUUDPHQWDVGH4XDOLGDGH6$ 7HO’)D[ JHUDO#ERODVSW’ZZZDWODVFRSFRSW

INFORMAÇÃO TÉCNICO-COMERCIAL

120

QRVVRVFOLHQWHVDLQGDTXHDWD[DGHVD WLVID¾R QRV ÕOWLPRV DQRV WHQKD UHJLV WDGRÈQGLFHVVXSHULRUHVD FOLHQWHV VDWLVIHLWRVHPXLWRVDWLVIHLWRV  2 SURMHWR GH LQWHUQDFLRQDOL]D¾R FRQWLQXDU¼ D VHU XPD SULRULGDGH HP HVSHFLDOQRVPHUFDGRVGH$QJRODH0R ÂDPELTXH RQGH DWXDPRV DWUDYÄV GH SDUFHLURVORFDLV$VWD[DVGHFUHVFLPHQ WR QRV ÕOWLPRV DQRV H DV SHUVSHWLYDV GH GHVHQYROYLPHQWR GHVWHV PHUFDGRV LQGLFDPTXHHVWDFRQWLQXDU¼DVHUXPD

96

DSRVWDGHIXWXUR $ HPSUHVD VHGHDGD HP ¤YRUD H FRP

HVSHFLDOL]DGDV TXH DSRLDP R XWLOL]DGRU

GHOHJDÂÐHVHP$OYHUFDH)UHL[LHLURUH

ƬQDOHRUHYHQGHGRUQDVHOH¾RGDVVR

SUHVHQWD HP H[FOXVLYR  QR PHUFDGR

OXÂÐHV PDLV DGHTXDGDV SDUD R ƬP HP

SRUWXJXÅVH3$/23VDOJXPDVGDVPDLV

YLVWDPRQWDJHPHLQVWDOD¾RGHHTXLSD

FRQFHLWXDGDVPDUFDVHXURSHLDVFRPR

PHQWRVGHWH¾RHUHSDUD¾RGHDYDULDV

Ɵ %(7$ s )HUUDPHQWDV 0DQXDLV &DO

7HQGR FRPR REMHWLYR SRVLFLRQDU

ÂDGRH9HVWX¼ULRGH7UDEDOKR Ɵ ),1,s&RPSUHVVRUHV5RWDWLYRVHGH 3DUDIXVR

VH FRPR R IRUQHFHGRU GH UHIHUÅQFLD QR VHWRU D %RODV 6$ HVW¼ SDUWLFXODU PHQWH DWHQWD » LQRYD¾R WHFQROÎJLFD

Ɵ ,3&s+LGURODYDGRUDVH$VSLUDGRUHV

LQYHVWLQGR DWLYDPHQWH QR ODQÂDPHQWR

Ɵ 0(7$%2s)HUUDPHQWDV(OÄWULFDV

GH QRYLGDGHV H QD SURFXUD GH QRYDV

Ɵ 5$$60s(TXLSDPHQWRVGH/XEULƬ

VROXÂÐHVHRSRUWXQLGDGHVGHQHJÎFLR

FD¾R Ɵ 5$9$*/,2/, s (TXLSDPHQWRV SDUD

$IRUPD¾RGRVVHXVFRODERUDGRUHV HGDUHGHGHUHYHQGHGRUHVÄWDPEÄP

*DUDJHPH(VWD¾RGH6HUYLÂR

XPDSUHRFXSD¾RFRQVWDQWH3DUDDOÄP

Ɵ 7(/:,1 s (TXLSDPHQWRV GH 6ROGD

GDIUHTXÅQFLDGHDÂÐHVGHIRUPD¾RQR

GXUD &RUWH SRU -DFWR GH 3ODVPD H

SDÈV H QR HVWUDQJHLUR D HPSUHVD GLV

&DUUHJDGRUHVGH%DWHULD

SRQLELOL]D » UHGH GH UHYHQGHGRUHV XP SODQRGHIRUPD¾RDQXDOTXHUQDYHU

&RP XPD SROÈWLFD GH GLVWULEXL¾R DWUD

WHQWHFRPHUFLDOTXHUWÄFQLFDGHIRUPD

YÄVGHUHYHQGHGRUHVHVSHFLDOL]DGRVOR

DJDUDQWLUXPDDWXDOL]D¾RSHUPDQHQWH

FDOL]DGRV QDV SULQFLSDLV FDSLWDLV GH GLV

GHFRQKHFLPHQWRV

WULWR H SÎORV LQGXVWULDLV HP 3RUWXJDO

2V

REMHWLYRV

HVWUDWÄJLFRV

GH

&RQWLQHQWDO $ÂRUHV 0DGHLUD $QJROD

FXUWRPÄGLR SUD]R SDVVDP SRU FRQWLQX

&DER 9HUGH 0RÂDPELTXH H 6 7RPÄ 

DUDHQULTXHFHURSRUWHIÎOLRGHSURGXWRV

D HPSUHVD GLVSRQLELOL]D VHUYLÂRV GH DV

FRP VROXÂÐHV TXH SURSRUFLRQHP PDLV

VLVWÅQFLD SUÄ H SÎVYHQGD FRP HTXLSDV

YDOLDV SDUD R XWLOL]DGRU SURƬVVLRQDO HP

6HOHFLRQDQGR FULWHULRVDPHQWH RV QRVVRVSDUFHLURVTXHUDPRQWDQWHTXHU DMXVDQWHGLVSRQGRGHXPSRUWHIÎOLRGH SURGXWRV GH UHFRQKHFLGD TXDOLGDGH H ƬDELOLGDGHHFRPRDSRLRGHXPDHTXLSD MRYHPHSURDWLYDDFUHGLWDPRVTXHWHPRV DVFRQGLÂÐHVQHFHVV¼ULDVSDUDFRQWLQXDU D FRQVROLGDU D SRVL¾R GD HPSUHVD QR PHUFDGRHDVVXPLUQRYRVGHVDƬRV M

Um portefólio completo para trabalhos de manutenção e não só...  

Autor: Bolas - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, S.A.; Revista: Manutenção nº120

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you