Page 1

:HLGP×OOHU'6(5,(6

M 120

FRUUHQWHV GH FDUJD HP H[FHVVR GH P$ HVVDV $OWDV 7HQVÐHV SURYR FDPDUFRVGHGHVJDVWHGRVFRQWDFWRV GRUHOÄ0DVLVVRQ¾RDFRQWHFHFRPRV PÎGXORVGHUHOÄ6ÄULH'DOLJD¾RHP VÄULH GRV FRQWDFWRV RV ÈPDQHV HP EXWLGRV H RV FRQWDFWRV GH EDL[R GHV JDVWH SUHYLQHP HILFD]PHQWH D LQGH VHMDGD IRUPD¾R GH DUFR H JDUDQWHP XPD YLGD ÕWLO PDLV ORQJD $ OLJD¾R

)LJXUD$DPSODJDPDGHWHQVÐHVGHERELQD

GH FRQWDFWRV HP VÄULH H R ÈPDQ TXH

GHVGH9'&DWÄ9$&SHUPLWHDXWLOL]D¾R

UDSLGDPHQWHH[WLQJXHDUFRVUHGX]HP

FRPYLUWXDOPHQWHTXDOTXHUWHQV¾RGHFRQWUROR

:HLGP×OOHUs6LVWHPDVGH,QWHUIDFH6$ 7HO’)D[ ZHLGPXOOHU#ZHLGPXOOHUSW’ZZZZHLGPXOOHUSW

DTXHLPDGRVFRQWDFWRVHPFDUJDVGH DWÄ 9 '& $ 9¼ULRV PDWHULDLV GH FRQWDFWR $J1L $J6Q2 $J&G2 WRUQDP RV SURGXWRV GD 6ÄULH ' DOWD PHQWHDGHTXDGRVSDUDFDUJDVEDL[DV PÄGLDVHDOWDV $ RSHUD¾R DGHTXDGD Ä DVVHJX )LJXUD2VPÎGXORVGHUHOÄVLQGXVWULDLVGD

UDGD SRU XP /(' GH HVWDGR RSFLRQDO

6ÄULH'V¾RXVDGRVVHPSUHTXHRVQÈYHLVGH

$& YHUPHOKR '& YHUGH H XP ER

$OWD7HQV¾RHFRUUHQWHVGHFDUJDDJHPVREUH

W¾R GH WHVWH RSFLRQDO $& YHUPHOKR

)LJXUD2VPÎGXORVGHUHOÄ'6HULHVV¾R

RVDWXDGRUHVSRUH[HPSORDRDWLYDUPRWRUHV

'&D]XO 3DUDDOÄPGLVVRD:HLGP×O

ƮH[ÈYHOGHXVDUJUDÂDV»VEDVHVGRVUHOÄVDRV

Y¼OYXODVVROHQÎLGHVRXWUDYÐHV

OHU HTXLSD RV VHXV PÎGXORV GH UHOÄ

PDUFDGRUHVH»HFDEODJHPSUÄPRQWDGDSURQWD

GD 6ÄULH ' FRP XPD YDULHGDGH GH

DOLJDUSRUH[HPSOR/('RXGÈRGRGHURGDOLYUH

90

INFORMAÇÃO TÉCNICO-COMERCIAL

0ÎGXORVGHUHOÄVLQGXVWULDLV VÄULHGHPÎGXORVGHUHOÄV GHHOHYDGRGHVHPSHQKR FRPXPDORQJDGXUD¾R SDUDGLYHUVDVDSOLFDÂÐHV LQGXVWULDLV/LJD¾RGH FRQWDFWRVHPVÄULHÈPDQHV HPEXWLGRVHFRQWDFWRVGH EDL[RGHVJDVWHSDUDHYLWDUD IRUPD¾RGHDUFRV

DFHVVÎULRV EDVHV GH UHOÄ PDUFDGR $ VÄULH ' GH PÎGXORV GH UHOÄ LQGXV

UHV H FDEODJHP SUÄPRQWDGD SURQWD

WULDLV GD :HLGP×OOHU RIHUHFH H[FHOHQ

D OLJDU SRU H[HPSOR /(' RX GÈRGR

YDGDFDSDFLGDGHGHFRPXWD¾RHXPD

WHV GHVHPSHQKRV H XPD ORQJD GX

GH URGD OLYUH PHOKRUDP D IOH[LELOL

DPSODJDPDGHWHQVÐHVGHERELQD2V

UD¾R 2V PÎGXORV GH UHOÄ GD VÄULH '

GDGH QD XWLOL]D¾R $ DPSOD JDPD GH

UHOÄVGHSRWÅQFLD'5/ &2RX&2

V¾R GHVHQKDGRV HVSHFLDOPHQWH SDUD

WHQVÐHV GH ERELQD GHVGH 9'& DWÄ

&2RX&2 WÅPXPDERDUHVLVWÅQFLD

DSOLFDÂÐHV LQGXVWULDLV H[LJHQWHV 6¾R

 9$& SHUPLWH D XWLOL]D¾R FRP

DRGHVJDVWHFRPFDUJDV$&HHOHYDGD

XVDGRV HP VLWXDÂÐHV HP TXH FRPEL

YLUWXDOPHQWH TXDOTXHU WHQV¾R GH

ULJLGH]GLHOÄWULFD 9 2VUHOÄVGH

QDÂÐHVGHUHOÄVWÅPGHFXPSULUUHTXL

FRQWUROR

SRWÅQFLD'5: &2RX&2 V¾RDGH

VLWRV H[LJHQWHV QXP DPELHQWH LQGXV

2VPÎGXORVGHUHOÄV FDGDXPFRP

TXDGRV SDUD PXGDU WHQVÐHV GH DOWD

WULDO FRPR SRU H[HPSOR RV QÈYHLV GH

XPD ERELQD GH $&'& HVW¾R GLVSR

FDUJD2VUHOÄV'5+'& 12RX1&

$OWD7HQV¾RHFRUUHQWHVGHFDUJDTXH

QÈYHLV QDV VHJXLQWHV YDULDQWHV RV UH

H12RX121& V¾RXVDGRVSDUD

DWXDP VREUH RV DWXDGRUHV LVWR Ä QD

OÄV '50  &2 H UHOÄV '50 

DOWHUQDU FDUJDV '& HOHYDGDV 2V UHOÄV

DWLYD¾RGHPRWRUHVY¼OYXODVVROHQÎL

 &2 WÅP XP GHVLJQ FRPSDFWR HOH

GH SRWÅQFLD '55 &2 H &2 V¾R

GHV RX WUDYÐHV QD FRQVWUX¾R GH P¼

DGHTXDGRV FRPR UHOÄV GH SÎORV

TXLQDV$OÄPGHWHUXPDYLGDÕWLOPXL

FRP XPD FDSDFLGDGH GH FRPXWD¾R

WR PDLV ORQJD RV PÎGXORV GH UHOÄ GD

GH 9$ 2 UHOÄ GH DOWD SRWÅQFLD

VÄULH ' V¾R DOWDPHQWH Ƭ¼YHLV PLQLPL

3:5 12H12 FRPXPDFRUUHQWH

]DQGR DVVLP RV FXVWRV GH PDQXWHQ

GHFDUJDP¼[LPDGH$RX$ÄR

¾RHRXVXEVWLWXL¾R

SURGXWRƬQDOGDJDPD

$ :HLGP×OOHU GHVHQKRX RV PÎGX

2V PÎGXORV GH UHOÄ GD 6ÄULH ' UR

ORV GH UHOÄV GD 6ÄULH ' SDUD XWLOL]D¾R

EXVWDPHQWH FRQƬJXUDGRV H Ƭ¼YHLV

XQLYHUVDOQDLQGÕVWULD $V H[LJÅQFLDV DXPHQWDP TXDQGR

RSHUDPQXPDDPSODJDPDGHWHPSHUD )LJXUD2VPÎGXORVGHUHOÄGDVÄULH'IRUDP

WXUDVDPELHQWH'&DSDUWLUGH‹&D

V¾R XVDGDV JUDQGHV TXDQWLGDGHV GH

FRQFHELGRVSDUDXVRXQLYHUVDOQDLQGÕVWULD

‹&H$&DSDUWLUGH‹&D‹&

FRUUHQWH ,QÕPHUDV DSOLFDÂÐHV LQGXV

6¾RFDUDWHUL]DGRVSHODHOHYDGDGXUDELOLGDGHR

WULDLV XVDP YROWDJHQV HQWUH H

TXHPLQLPL]DRVFXVWRVGHPDQXWHQ¾RHRX

FHUWLƬFDGRV SHOD &( H 7·9 H GHWÅP D

9SDUDFRQWURODUDWXDGRUHV&RP

VXEVWLWXL¾R

DSURYD¾RLQWHUQDFLRQDOF8/XV M

2VPÎGXORVGHUHOÄGDVÄULH'V¾R

Weidmüller D-SERIES  

Autor: Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A.; Revista: Manutenção nº120