Page 1

&RPRUHGX]LUDIDWXUD GRFRPEXVWÈYHODWUDYÄV GHOXEULƬFD¾R

M 117

&RPRVSUHÂRVGRVFRPEXVWÈYHLVDVXELUFRQWLQXDPHQWHHRV FXVWRVRSHUDFLRQDLVDSUHVVLRQDURVOXFURVPXLWRVGRVFOLHQWHV QRVHWRUGRVWUDQVSRUWHVHVW¾RDHQFRQWUDUXPDPELHQWHGLIÈFLO SDUDRQHJÎFLR

SHVVDSDUDPDQWHURVFRPSRQHQWHVGR PRWRUVHSDUDGRV

)LJXUD%PRVWUDDUHOD¾RHQWUHDYLVFR VLGDGHGROXEULƬFDQWHHDIULF¾R,OXVWUD D H[LVWÅQFLD GH XPD YLVFRVLGDGH ÎWLPD

54

/XEULJUXSR 7HO ZZZOXEULJUXSRSW

ESPECIAL › Lubrificantes

(VWH DUWLJR YLVD IRUQHFHU DOJXPDV

TXH PLQLPL]D D IULF¾R QR PRWRU HTXL

LQIRUPDÂÐHV VREUH FRPR DFRQVH

&202¤48(2$75,72$)(7$ 2&216802'(&20%867¨9(/"

OKDU HVVHV FOLHQWHV D PHOKRUDU RV

2DWULWRHVW¼VHPSUHSUHVHQWH1RHQ

YLVFRVLGDGHGHIULF¾R

FRQVXPRV GH FRPEXVWÈYHO GRV VHXV

WDQWRK¼RFDVLÐHVHPTXHDIULF¾RWHP

FDPLÐHV DWUDYÄV GD PXGDQÂD SDUD

XPPDLRULPSDFWRVREUHRFRQVXPRGH

XP ÎOHR GH TXDOLGDGH VXSHULRU WR

FRPEXVWÈYHOHRGHVJDVWHGRPRWRU$

WDOPHQWHVLQWÄWLFRWDOFRPRR0RELO

RSHUD¾R D EDL[DV WHPSHUDWXUDV Ä XP

'HOYDF:/(

GHVVHVPRPHQWRV'XUDQWHRDUUDQTXH

OLEUDQGRDYLVFRVLGDGHVGHFRQWDFWRHD

GR PRWRU D EDL[DV WHPSHUDWXUDV H QD FRQGX¾R WLSR pS¼UDDUUDQFDq R ÎOHR

3$5$21'(9$,2&20%867¨9(/"

YDLHVWDUPDLVYLVFRVR,VWRSRGHFRQGX

2 FRPEXVWÈYHO Ä D SULQFLSDO GHVSHVD

]LUDXPHOHYDGRJUDXGHDWULWRYLVFRVR

RSHUDFLRQDOSDUDRVSURSULHW¼ULRVRSH

H FRPR UHVXOWDGR SRGH DXPHQWDU R

UDGRUHV GH IURWDV $SUR[LPDGDPHQWH

FRQVXPRGHFRPEXVWÈYHO

PHWDGH GD HQHUJLD SURGX]LGD D SDUWLU

)LJXUD%&XUYDGHIULF¾RGRPRWRU

GRFRPEXVWÈYHOÄSHUGLGDVREDIRUPD

2XWURH[HPSORGHTXDQGRRDWULWRWHP

GH FDORU GR UHVWDQWH FHUFD GH  Ä

XPJUDQGHHIHLWRVREUHRFRQVXPRGH

SHUGLGDQDIRUPDGHIULF¾RGHL[DQGR

FRPEXVWÈYHO Ä TXDQGR RV FRPSRQHQ

DSHQDV FHUFD GH  GD HQHUJLD GR

WHVGRPRWRUHQWUDPHPFRQWDFWRXQV

$9,6&26,'$'(32'(6(5 &21752/$'$"

FRPEXVWÈYHO SDUD R WUDQVSRUWH HP VL

FRP RV RXWURV ,VVR SRGH RFRUUHU GX

2 GHVDƬR Ä IRUPXODU XP OXEULƬFDQWH

$SHVDUGRDWULWRQ¾RSRGHUVHUFRPSOH

UDQWHRDUUDQTXHGRPRWRUVHRÎOHRIRU

TXHLU¼PDQWHUDYLVFRVLGDGHGHVHMDGD

WDPHQWH HOLPLQDGR H[LVWHP PDQHLUDV

GHPDVLDGRYLVFRVRSDUDVHUERPEHDGR

DR ORQJR GH XP DPSOR LQWHUYDOR GH

GHUHGX]LUDIULF¾RHGLPLQXLURFRQVX

RX HQW¾R D DOWDV WHPSHUDWXUDV FDVR D

WHPSHUDWXUDVHWDPEÄPQRGHFXUVRGR

PRGHFRPEXVWÈYHO

SHOÈFXODGHÎOHRQ¾RVHMDVXƬFLHQWHHV

LQWHUYDORGHGUHQDJHP

'HQWUR GH XP PRWRU K¼ GRLV WLSRV

([LVWHP GLYHUVRV JUDXV GH YLVFRVLGDGH

GH DWULWR DWULWR YLVFRVR H R DWULWR GH

GLVSRQÈYHLVPDVRJUDXLGHDOYDLGHSHQ

FRQWDFWR 2 DWULWR YLVFRVR HVW¼ UHOD

GHU VREUHWXGR GR PRWRU H GDV VXDV

FLRQDGR FRP D HVSHVVXUD GR ƬOPH GH

FRQGLÂÐHV GH RSHUD¾R HVSHFÈƬFDV

ÎOHRHLQFOXLDVSHUGDVGHHQHUJLDUHOD

&RQVHTXHQWHPHQWHQDHVFROKDGHXP

FLRQDGDVFRPDERPEDJHPHDVSHÂDV

OXEULƬFDQWH FDSD] GH PDQWHU XPD YLV

PÎYHLVGRPRWRUEDQKDGRSHORÎOHR

3RWÅQFLD

3HUGDV 7ÄUPLFDV

FRVLGDGHÎWLPDDRORQJRGHXPDPSOR LQWHUYDOR GH WHPSHUDWXUDV R SDU½PH

2 DWULWR GH FRQWDFWR Ä XPD FRQVH

WURFKDYHVHU¼VHPSUHXPÈQGLFHGHYLV

TXÅQFLDGRFRQWDFWRPHWDOPHWDOTXH

FRVLGDGH ,9 HOHYDGR

SRGH VHU GHYLGR D XPD OXEULƬFD¾R LQDGHTXDGD8PHOHYDGRJUDXGHIULF

)ULF¾R

¾R WDQWR SRGH OHYDU DR GHVJDVWH GR PRWRUFRPRDXPDXPHQWRQRFRQVX PRGHFRPEXVWÈYHO

2,9ÄXPDPHGLGDGDIRUPDFRPRDYLV FRVLGDGH PXGD FRP D WHPSHUDWXUD $ YLVFRVLGDGHGHXPOXEULƬFDQWHGHDOWR

)LJXUD$

,9Q¾RYDLPXGDUWDQWRTXDQWRDYLVFR VLGDGH GH XP OXEULƬFDQWH GH EDL[R ,9


FKHJXHP DRV FLQFR DQRV VH FRPHFH D

GRV ÎOHRV GH PRWRU H GH WUDQVPLVV¾R

WLFRWDQWRQRPRWRUFRPRQRVLVWHPD

PHOKRUDURVHXFLFORGHPDQXWHQ¾R3RU

WRWDOPHQWH VLQWÄWLFRV H PDLV HƬFLHQ

GHWUDQVPLVV¾RDHVFROKDÎEYLDSDUDWR

H[HPSORYDPRVSDUWLUSDUDDUHDOL]D¾R

WHV Ä XP SUREOHPD 6WHYH &UDZOH\

GRVRVVHXVFOLHQWHVSRLVRVEHQHIÈFLRV

VLVWHP¼WLFD GH DPRVWUDJHQV GR ÎOHR

JHVWRU GRV OXEULƬFDQWHV SDUD YHÈFXORV

GD SRXSDQÂD GH FRPEXVWÈYHO SRGHP

SDUDQRVGDUXPFRQKHFLPHQWRPDLVSUR

FRPHUFLDLV GD ([[RQ0RELO DGLFLRQRX

DSRUWDUXPDPHOKRULDVLJQLƬFDWLYDSDUD

IXQGR GR SURFHVVR H GD IURWD SDUD SRV

DRV FRPHQW¼ULRV GH 6FKLWWOHU VREUH D

RVREMHWLYRVGRVVHXVFOLHQWHV

WHULRUPHQWHRSRGHUPRVID]HUFRPRXP

LPSRUW½QFLD TXH R ÎOHR GHVHPSHQKD

VHUYLÂRGHURWLQDq

QD RWLPL]D¾R GR GHVHPSHQKR GR YHÈFXOR

02%,/'(/9$&/(:Ǖ

p$ PDLV UHFHQWH WHFQRORJLD SDUD ÎOH

WRWDOPHQWH VLQWÄWLFR GH HOHYDGR GH

(PERUD H[LVWDP PXLWRV EHQHIÈFLRV

RV VLQWÄWLFRV GR PRWRU FRPR R 0RELO

VHPSHQKR SDUD PRWRUHV 'LHVHO SHVD

SDUDDRSHUD¾RGRVYHÈFXORVGXUDQWH

'HOYDF  : Ä SHUIHLWDPHQWH FDSD]

GRV TXH DMXGD D SURORQJDU D YLGD ÕWLO

PDLV WHPSR Q¾R K¼ FRPR QHJDU TXH

GH FXPSULU DV HVSHFLƬFDÂÐHV (XUR H

WDQWR GR PRWRU FRPR GR VLVWHPD GH

XP YHÈFXOR PDLV YHOKR HP JHUDO XVD

(XUR2PHOKRUFDPLQKRDVHJXLUSHORV

HVFDSHDRPHVPRWHPSRTXHSHUPLWH

PDLV FRPEXVWÈYHO GR TXH XP PDLV

RSHUDGRUHV Ä HVSHFLƬFDU XP ÎOHR p/RZ

SURORQJDU RV SHUÈRGRV GH GUHQDJHP

QRYR6WHYH'DYLVGL]TXHQD717KRX

6$36q EDL[R WHRU GH FLQ]DV VXOIDWDGDV

DVVLP FRPR XPD SRWHQFLDO SRXSDQÂD

YH XPD OLJHLUD UHGX¾R QR FRQVXPR

IÎVIRURHHQ[RIUH TXHDRPHVPRWHPSR

GH FRPEXVWÈYHO SDUD PRWRUHV 'LHVHO

GH FRPEXVWÈYHO 2SHUDGRUHV H WUDQV

SRVVD RIHUHFHU EHQHIÈFLRV QD HFRQRPLD

PRGHUQRVLQFOXLQGRRVHTXLSDGRVFRP

SRUWDGRUHVHVW¾RDGLUHFLRQDUVHSDUD

GHFRPEXVWÈYHOq

)LOWURV GH 3DUWÈFXODV '3)  2 0RELO 'HOYDF/(:XWLOL]DDWHFQRORJLD

VXEVWLWXLU SURJUHVVLYDPHQWH RV VHXV

PDLV PRGHUQD SDUD SURSRUFLRQDU XP

YHÈFXORVSDUDJDUDQWLUTXHRVYHÈFXORV

GHVHPSHQKR H[FHFLRQDO QRV PRWRUHV

FDPHQWHLQYL¼YHLV$TXLÄRQGH*LOEHUW

&8672727$/'$3266(Ǔ7&2ǟ 727$/&2672)2:1(56+,3ǔ

FRQFRUGD HP TXH XPD PDQXWHQ¾R

'HPRURX PXLWR WHPSR SDUD D WHRULD

ELO'HOYDF/(:ÄUHFRPHQGDGR

DGHTXDGDGRYHÈFXORGHVHPSHQKDXP

GRFXVWRWRWDOGDSRVVHVHHQUDL]DUQD

SDUDXWLOL]D¾RQXPDJUDQGHYDULHGDGH

SDSHO FUXFLDO HP SURORQJDU D YLGD ÕWLO

PHQWHGHPXLWRVRSHUDGRUHV$([[RQ

GHDSOLFDÂÐHVHGHDPELHQWHVRSHUDFLR

GD IURWD GD :LQFDQWRQ p(QTXDQWR WL

0RELOGHVHQYROYHXXPDIHUUDPHQWDUH

QDLV HQFRQWUDGDV TXHU QR WUDQVSRUWH

YHUHPXPDPDQXWHQ¾RFRUUHWDQ¾RK¼

ODWLYDDRFXVWRWRWDOGDSRVVHTXHOKH

URGRYL¼ULRTXHUQDFRQVWUX¾RPLQDVH

SUREOHPDq

SHUPLWH GHPRQVWUDU D SRXSDQÂD WRWDO

LQGÕVWULDVDJUÈFRODV

PDLVDQWLJRVQ¾RVHWRUQHPHFRQRPL

PRGHUQRV GH EDL[DV HPLVVÐHV 2 0R

UHODWLYDDRVJDVWRVFRPRFRPEXVWÈYHO

56

ESPECIAL › Lubrificantes

0RELO 'HOYDF  /( : Ä XP ÎOHR

(&2120,$'(&20%867¨9(/

TXH SRGH VHU REWLGD XWLOL]DQGR ÎOHRV

(6&2/+$2®/(2&(572 3$5$0$;,0,=$5$(),&,¥1&,$ '26(89(¨&8/2

WRWDOPHQWH VLQWÄWLFRV SDUD RV VHXV

1RTXHUHVSHLWDDRÎOHRTXHÄFRORFDGR

GH PXGDQÂD GH ÎOHR SURORQJDGRV H

QRYHÈFXORFRPRVVHUYLÂRVSÎVYHQGD

UHGX¾RGRVFXVWRVGHHOLPLQD¾RGRV

PXLWDV YH]HV RV RSHUDGRUHV Q¾R WÅP

ÎOHRVXVDGRVRVRSHUDGRUHVTXHTXH

FRQWURORVREUHDTXDOLGDGHGRÎOHRTXH

UHP XWLOL]DU RV VHXV YHÈFXORV SRU PDLV

Ä FRORFDGR QRV VHXV YHÈFXORV 2 HQJH

WHPSR H SRUWDQWR UHTXHUHP PDLRU

QKHLURHFRQVXOWRUGD'DLPOHU0LFKDHO

YLGD ÕWLO GR PRWRU GHYHP YHU D XWL

2 GHVHPSHQKR GR 0RELO 'HOYDF

6FKLWWOHU DFRQVHOKD RV FRPSUDGRUHV

OL]D¾R GH ÎOHR WRWDOPHQWH VLQWÄWLFR

 /( : Ä R UHVXOWDGR GR WUDEDOKR

GRVYHÈFXORVDSHUJXQWDUTXDLVRVÎOHRV

FRPRXPLQYHVWLPHQWRHQ¾RFRPRXP

GH GHVHQYROYLPHQWR IHLWR HP FRODER

WDQWR GR PRWRU FRPR GR VLVWHPD GH

FXVWR

UD¾R FRP RV SULQFLSDLV IDEULFDQWHV

FOLHQWHV'HDFRUGRFRP&UDZOH\FRP RV EHQHIÈFLRV DGLFLRQDLV GH LQWHUYDORV

GH HTXLSDPHQWRV H GD DSOLFD¾R GD

WUDQVPLVV¾R  TXH HVW¾R HVSHFLƬFDGRV SHOR IDEULFDQWH (OH DFUHVFHQWD pQ¾R

'DYLVFRQFRUGDFRPLVVRHDFUHVFHQWD

PDLV UHFHQWH WHFQRORJLD GH IDEULFR GH

ÄLQÄGLWRTXHVHMDPXWLOL]DGRVÎOHRVPH

pPXLWRV RSHUDGRUHV YÅP R OXEULƬFDQ

OXEULƬFDQWHV

QRV VRƬVWLFDGRV RX LQDGHTXDGRV 9DOH

WH FRPR XP FXVWR PDV Q¾R Ä  TXDQGR

D SHQD SHGLU » RƬFLQD TXH ID] D PDQX

HX FRPHFHL WURF¼YDPRV R ÎOHR D FDGD

p$ PDLV UHFHQWH WHFQRORJLD SDUD ÎOHRV

WHQ¾R SDUD VXEVWLWXLU H HVSHFLƬFDU XP

  NP H DJRUD PXGDPRV D FDGD

VLQWÄWLFRV GR PRWRU FRPR R 0RELO 'HO

ÎOHR PHOKRU SDVVÈYHO LQFOXVLYDPHQWH GH

NPPDVRSUHÂRGRVOXEULƬFDQ

YDF  : Ä SHUIHLWDPHQWH FDSD] GH

SURSRUFLRQDU XPD PDLRU HFRQRPLD GH

WHVQ¾RGXSOLFRXq

FXPSULUDVHVSHFLƬFDÂÐHV(XURH(XUR 2PHOKRUFDPLQKRDVHJXLUSHORVRSH

FRPEXVWÈYHOq 8P PHOKRU GHVHPSHQKR PDLRU LQWHU

UDGRUHVÄHVSHFLƬFDUXPÎOHR/RZ6$36

YDORHQWUHPXGDVGHÎOHRUHGX¾RGRV

EDL[RWHRUGHFLQ]DVVXOIDWDGDVIÎVIRUR

6,17¤7,&29(56860,1(5$/

JDVWRVHPFRPEXVWÈYHLVHUHGX¾RJOR

H HQ[RIUH  TXH DR PHVPR WHPSR SRV

3DUDPXLWDVHPSUHVDVRIDFWRGHDLQGD

EDO GR FXVWR WRWDO GH SRVVH ID]HP GD

VD RIHUHFHU EHQHIÈFLRV QD HFRQRPLD GH

LJQRUDUHP RV EHQHIÈFLRV GD XWLOL]D¾R

DWXDOL]D¾RSDUDÎOHRWRWDOPHQWHVLQWÄ

FRPEXVWÈYHOq M

Como reduzir a fatura do combustível através de lubrificação  

Autor: Lubrigrupo; Revista: Manutenção nº117