Page 1

0DQXWHQ¾RGHUHGHVGH¼JXD

M 117

'HWH¾RHORFDOL]D¾RGHIXJDVGH¼JXDHPLQIUDHVWUXWXUDV

48

$VIXJDVGH¼JXDQDVUHGHVGHGLVWULEXL¾RFRQFHVVLRQDGDVRX PHVPRQDVUHGHVLQGXVWULDLVRXGRPÄVWLFDVSURGX]HPGHVSHUGÈFLR UHGX]HPDHƬFLÅQFLDGRVSURFHVVRVHJHUDPSHUGDVHFRQÎPLFDVDRV RSHUDGRUHVRXHQFDUJRVƬQDQFHLURVDFUHVFLGRVDRVFRPSUDGRUHV GHVWHEHPHVVHQFLDO$LQVSH¾RGRHVWDGRGDVUHGHVVHULDXP SURFHGLPHQWRGHGLIÈFLOH[HFX¾RVHQ¾RH[LVWLVVHPHTXLSDPHQWRV HVSHFÈƬFRVSDUDDGHWH¾RHORFDOL]D¾RGHIXJDVTXHSHUPLWLVVHPD VXDU¼SLGDFRUUH¾R

GLVWULEXL¾RGH¼JXDUHGHVLQGXVWULDLVRX GRPÄVWLFDHVLVWHPDVGHDTXHFLPHQWR $SUR[LPDGDPHQWH  GDV IXJDV GH ¼JXDSURGX]HPUXÈGR$PDLRUSDUWHGRV HTXLSDPHQWRV GH GHWH¾R EDVHLDPVH HP DFÕVWLFD RX VHMD V¾R GHWHWRUHV GR UXÈGR SURYRFDGR SHODV IXJDV GH ¼JXD 'HSHQGHQGR GRV IDWRUHV HQYROYHQWHV »IXJDRUXÈGRSURYRFDGRSRGHYDULDU

(QJ•3HGUR6DQWRV *HVWRUGH3URGXWRQD))RQVHFD6$ (QJ•6ÄUJLR*RQÂDOYHV 7ÄFQLFRQD))RQVHFD6$

DOSSIER › Sensores Aplicados às Infraestruturas

'RPÄVWLFDVGHWUDQVSRUWHHGLVWULEXL¾R

SULQFLSDLVVHU¾R

RTXHLQƮXHQFLDGLUHWDPHQWHRJUDXGH

x

)XJDV YLVÈYHLVHQ¾RYLVÈYHLV 

GLƬFXOGDGHQDGHWH¾R3RUHVWHPRWLYR

x

(UURVGHPHGL¾R

D VHOH¾R GD LQVWUXPHQWD¾R D XWLOL]DU

x

)UDXGHV

FDUHFH GH XP ULJRU H[WUHPR SDUD JD

x

(UURVQDEDVHGHGDGRVGRV

UDQWLDGDPHOKRUSHUIRUPDQFHQDREWHQ

XWLOL]DGRUHV

¾RGHUHVXOWDGRV

9HULƬFDVHHQW¾RVHUHVVHQFLDOSDUDJD UDQWLUXPDHOHYDGDHƬFLÅQFLDGDUHGHD GHWH¾RHUHSDUD¾RGDVIXJDVGH¼JXD 8P GRV IDWRUHV GHWHUPLQDQWHV SDUD D

4XDQGRHVWDVQ¾RV¾RIDFLOPHQWHGHWH

HOHYDGDHƬFLÅQFLDGHXPDUHGHGHGLV

W¼YHLVH[LVWHPY¼ULRVPÄWRGRVTXHQRV

WULEXL¾R GH ¼JXD Ä D TXDQWLGDGH GH

DX[LOLDPQHVWDWDUHID2VPÄWRGRVPDLV

¼JXD Q¾R IDWXUDGD 1XPD UHGH GH GLV

XWLOL]DGRVV¾RRPÄWRGRDFÕVWLFRHR

WULEXL¾R LGHDO D TXDQWLGDGH GH ¼JXD

PÄWRGRGHJ¼VWUDÂDGRU

TXHHQWUDQDUHGHÄLJXDO»TXDQWLGDGH HQWUHJXH DRV FRQVXPLGRUHV ([LVWHP QR HQWDQWR Y¼ULRV IDWRUHV TXH FRQWUL

0¤72'2$&µ67,&2

EXHP SDUD R DXPHQWR GD TXDQWLGDGH

(VWHPÄWRGRÄRPDLVXWLOL]DGRQDGHWH

GH ¼JXD Q¾R IDWXUDGD VHQGR TXH RV

¾R GH IXJDV HP UHGHV GH WUDQVSRUWH H

)DWRU

1ÈYHOGHUXÈGRJHUDGR

3UHVV¾RGD UHGH

4XDQWRPDLRUDSUHVV¾R PDLRUVHU¼RUXÈGRJHUDGR

7DPDQKRGD IXJD

4XDQWRPHQRUIRURWDPDQKR PDLRUVHU¼RUXÈGRJHUDGR

0DWHULDOGD UHGH

4XDQWRPDLRUIRUD YHORFLGDGHGHWUDQVPLVV¾RGR VRPQRPDWHULDOPDLRUVHU¼R UXÈGRJHUDGR

7LSRGH WHUUHQRH SURIXQGLGDGH GDWXEDJHP

2WLSRGHWHUUHQRWHPXPD LPSRUW½QFLDIXQGDPHQWDO QDWUDQVPLVV¾RGRUXÈGR DVVLPFRPRDSURIXQGLGDGH GDWXEDJHP TXDQWRPDLV SURIXQGRPDLVGLIÈFLOVHU¼D GHWH¾R

D3UÄORFDOL]DGRUHVGD¼UHDGHIXJD $ SUÄORFDOL]D¾R GH IXJDV GH ¼JXD FRQVLVWH QD HVFXWD GD UHGH HP Y¼ULRV SRQWRV3DUDHVWDDQ¼OLVHV¾RXWLOL]DGRV ORJJHUV TXH UHJLVWDP UXÈGR VRP  GX UDQWH RV SHUÈRGRV GH PHQRU FRQVXPR GD UHGH (VWHV V¾R DFRSODGRV QD UHGH QRUPDOPHQWH HP DFHVVÎULRV GH I¼FLO DFHVVR FRPR Y¼OYXODV GH FRUWH RX FDL [DVGHYLVLWD$DQ¼OLVHGRUXÈGRHPFDGD XPGRVSRQWRVSHUPLWHGHƬQLUFRPDO JXPD SUHFLV¾R D H[LVWÅQFLD GH IXJDV 7DPEÄPDTXLDGLYHUVLGDGHGHHTXLSD PHQWRV H[LVWHQWHV QR PHUFDGR REULJD D XPD DQ¼OLVH FXLGDGD UHPHWHQGR D VXD HVFROKD SDUD GRLV IDWRUHV FKDYH $ VHQVLELOLGDGH SHUPLWLQGR XP PDLRU UDLRGHDOFDQFHGHHVFXWDHFRQVHTXHQ

)LJXUD0ÄWRGRGHDYDOLD¾RGHSHUGDV0RGHORGHF¼OFXORSDGU¾RGR,:$ ,QWHUQDWLRQDO:DWHU

WHPHQWHXPDPDLRUFREHUWXUDGDUHGH

$VVRFLDWLRQ 

FRPRPHVPRQÕPHURGHXQLGDGHV$


)LJXUD0HWRGRORJLDVGHORFDOL]D¾RGHXPDIXJD HVFXWDQRVDFHVVÎULRVHQDYHUWLFDOGDUHGH FRPUHFXUVRDJHRIRQLD

DRGHVHQYROYLPHQWRGHHTXLSDPHQWRV

PR HTXLSDPHQWR FRP RXWURV JDVHV

PDLV YHUV¼WHLV H VHQVÈYHLV DGHTXDGRV

PHWDQRSURSDQRHEXWDQRSRUH[HP

D GLIHUHQWHV WLSRV GH XWLOL]D¾R FRPR

SOR HXPDDEUDQJHQWHJDPDGHPHGL

]RQDV MDUGLQDGDV ]RQDV SDYLPHQWD

¾R  SSP s 9RO  SHUPLWLQGR

GDV HQWUH RXWUDV 2V HTXLSDPHQWRV

UHDOL]DURXWUDVWDUHIDVGHPHGL¾R

GH UHIHUÅQFLD SHUPLWHP DLQGD D FRQƬ JXUD¾RDXWRP¼WLFDGDVHQVLELOLGDGHH JDPDGHIUHTXÅQFLDVFRQIRUPHRWLSR GHDFHVVÎULRGHHVFXWDXWLOL]DGR

0¤72'2'(*œ675$¢$'25 3DUDDVIXJDVTXHQ¾RV¾RSRVVÈYHLVGH GHWHWDUSRUPÄWRGRDFÕVWLFRDVROX¾R VHU¼ XWLOL]DU J¼V WUDÂDGRU 3DUD HVWH

DOSSIER › Sensores Aplicados às Infraestruturas

/RFDOL]D¾R

3UÄORFDOL]D¾R

51

PÄWRGR Ä QHFHVV¼ULR VHJPHQWDU D WX EDJHPRQGHHVW¼DIXJDUHWLUDUWRGDD ¼JXDHHQFKHUDWXEDJHPFRPXPJ¼V

)LJXUD5HSUHVHQWD¾RGDOLEHUWD¾RGRJ¼V

HVSHFÈƬFR QRUPDOPHQWH XPD PLVWXUD

WUDÂDGRUQXPDIXJDHPWXEDJHPHQWHUUDGD

GHGHKLGURJÄQLRHGHD]RWRs

&DOLEUD¾RGHDQDOLVDGRU

PLVWXUD FRPHUFLDO GH I¼FLO REWHQ¾R H VHJXUD DXPDSUHVV¾RPÈQLPDGHEDU ¾R GD FRQFHQWUD¾R GH KLGURJÄQLR $PROÄFXODGHKLGURJÄQLRÄDPDLVSH

&RPRQRDPELHQWHQ¾RH[LVWHKLGURJÄ

TXHQD GH WRGRV RV JDVHV FRQKHFLGRV

QLR QR SRQWR HP TXH R HTXLSDPHQWR

R TXH SHUPLWH TXH HVFDSH SHOD PDLV

PRVWUHDSUHVHQÂDGHKLGURJÄQLRHVVH

ÈQƬPDIDOKDGDUHGHHDWUDYHVVHRVROR

Ä R ORFDO GD IXJD (VWD HVWDU¼ SUÎ[LPD

DVIDOWREHW¾RHQWUHRXWURV$GHWH¾R

GR ORFDO TXH R HTXLSDPHQWR UHJLVWH

GD IXJD Ä IHLWD DWUDYÄV GD PRQLWRUL]D

XPDPDLRUTXDQWLGDGHGHJ¼V (PIXJDVTXHQ¾RV¾RSDVVÈYHLVGHGH WHWDU FRP R PÄWRGR DFÕVWLFR SRU DX VÅQFLD GH UXÈGR RX SHOD VXD SHTXHQD

)LJXUD'HWH¾RGHIXJDVHPUHGHV

GLPHQV¾R Ä FDGD YH] PDLV FRPXP D

GRPÄVWLFDVGH¼JXDHGHDTXHFLPHQWRDWUDYÄV

XWLOL]D¾RGRPÄWRGRGHJ¼VWUDÂDGRU

GRVPÄWRGRVDFÕVWLFRVHJ¼VWUDÂDGRU

$HVFROKDGHVWHWLSRGHHTXLSDPHQWRV GHYH FRQVLGHUDU VREUHWXGR D HOHYDGD VHQVLELOLGDGHGHGHWH¾RTXHSRGHU¼LU

)RQWH6HZHULQ

DWÄDRVSSPPDVWDPEÄPDVXDEDL

x

[D VHQVLELOLGDGH IDFH »V LQWHUIHUÅQFLDV

(UVDU s (QWLGDGH 5HJXODGRUD GRV 6HUYLÂRV GHœJXDVH5HVÈGXRV

FRPXQVGDKXPLGDGHHGR&+SDUDD

x

,:$s,QWHUQDWLRQDO:DWHU$VVRFLDWLRQ

REWHQ¾RGHUHVXOWDGRVVHJXURVHSUH

x

(0$6(6$ s (PSUHVD 0HWURSROLWDQD GH

)LJXUD'HWH¾RGHIXJDHPWXEDJHP

FLVRV 6¾R WDPEÄP IDWRUHV GLIHUHQFLD

$EDVWHFLPLHQWR \ 6DQHDPLHQWR GH $JXDV

HQWHUUDGDDWUDYÄVGHJ¼VWUDÂDGRU

GRUHVDSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DURPHV

GH6HYLOOD M

Manutenção de redes de água: deteção e localização de fugas de água em infraestruturas domésticas de  

Autor: Pedro Santos; Revista: Manutenção nº117

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you