Page 1

$Q¼OLVHGH/XEULƬFDQWHV HP7XUELQDVD9DSRU sXPFDVRGHHVWXGR

M

18

%HDWUL]*UDÂD-RUJH6HDEUD3LQWR6RXVD ,1(*,s,QVWLWXWR(QJHQKDULD0HF½QLFDH*HVW¾R,QGXVWULDO3RUWR3RUWXJDOEPJ#IHXSSW )(83s)DFXOGDGHGH(QJHQKDULDGD8QLYHUVLGDGHGR3RUWR3RUWR3RUWXJDO 3RUWXFHO$YHLUR3RUWXJDO 

COLUNA DE TRIBOLOGIA

117

…3DUWH

&RQWLQXD¾RGDÕOWLPDHGL¾R

$1œ/,6(6 '()(552*5$),$

LQFOXLU D WÄFQLFD TXDQGR H[LVWH XP GHVJDVWH DQRUPDO >@ 1D )HUURJUDƬD

021,725,=$¢ž2'$785%,1$ ǟ&$62'((678'2

$)HUURJUDƬDÄXPDWÄFQLFDTXHDWUD

$QDOÈWLFD DV SDUWÈFXODV TXH VH HQFRQ

2 FDVR GH HVWXGR WUD]LGR SDUD HVWH

YÄV GD DQ¼OLVH GH XPD DPRVWUD UHSUH

WUDP HP VXVSHQV¾R QXPD DPRVWUD GH

DUWLJRÄVREUHDPRQLWRUL]D¾RGRHV

VHQWDWLYD GH ÎOHR OXEULƬFDQWH GH XP

ÎOHR V¾R VHSDUDGDV H HVWUDWHJLFDPHQ

WDGR GH FRQGL¾R GR OXEULILFDQWH GH

GHWHUPLQDGRVLVWHPDSHUPLWHDREWHQ

WH GHSRVLWDGDV QXPD ODPHOD GH YLGUR

XP WXUERJHUDGRU D YDSRU LQVWDODGR

¾RGHLQIRUPD¾RPXLWRYDOLRVDDFHUFD

VXMHLWDDXPFDPSRPDJQÄWLFRELSRODU

QD XQLGDGH LQGXVWULDO GH XPD FHOXOR

GDHYROX¾RGRGHVJDVWHSUHVHQWH(V

)LJXUD 

VHORFDO7UDWDVHGHXPDWXUELQD6LH

WDWÄFQLFDIRLGHVHQYROYLGDQRVDQRV

PHQVGH0:PRGHOR*LQV

SRU9HUQRQ:HVWFRWWHP861DY\HD

$SÎV WRGD D DPRVWUD GH ÎOHR WHU

WDODGD»DQRV )LJXUD RSHUDQGR

SDUWLUGDÈWHPVLGRXVDGDSRUFHQWHQDV

DWUDYHVVDGR D ODPHOD Ä UHDOL]DGR XP

FRQWLQXDPHQWHFRPXPUHVHUYDWÎULR

GHXWLOL]DGRUHVHPWRGRRPXQGRFRPR

FLFOR GH ODYDJHP FRP VROYHQWH TXH

GH OLWURV GH ÎOHR ,629* SD

WÄFQLFDGHPRQLWRUL]D¾RSDUDY¼ULRVWL

UHPRYH WRGR R OXEULƬFDQWH UHVLGXDO

UD OXEULILFDU H UHIULJHUDU URODPHQWRV

SRVGHVLVWHPDVOXEULƬFDGRV

QR VXEVWUDWR UHVXOWDQGR R FKDPDGR

HQJUHQDJHQVYHLRVYHGDQWHVHDWXDU

pIHUURJUDPDqRQGHDVSDUWÈFXODVƬFDP

FRPRPHLRKLGU¼XOLFRQDRSHUD¾RGR

$V SRWHQFLDOLGDGHV GD )HUURJUDƬD Q¾R

SHUPDQHQWHPHQWHDGHULGDVDRYLGURH

JRYHUQDGRU H GDV Y¼OYXODV FRQWUROD

HVW¾R OLPLWDGDV »V HVWUDWÄJLDV GH PD

RUJDQL]DGDV SRU WDPDQKRV SDUD SRV

GRUDVGHYDSRU

QXWHQ¾R SUHGLWLYD $ VXD LPSRUWDQWH

WHULRUDQ¼OLVHÎSWLFDQXPPLFURVFÎSLR

FRQWULEXL¾R QR HVWXGR GD WULERORJLD

GLFURP¼WLFR$VSDUWÈFXODVVHU¾RDVVLP

SHUPLWH XPD PHOKRU FRPSUHHQV¾R

DQDOLVDGDV H FODVVLƬFDGDV SRU WDPD

VREUH RV PHFDQLVPRV GH GHVJDVWH H

QKR IRUPD WH[WXUD FRQFHQWUD¾R H

GRV HIHLWRV GR OXEULƬFDQWH QR FRQWDF

PHWDOXUJLD(VWDLQIRUPD¾RUHFROKLGD

WR HQWUH DV VXSHUIÈFLHV WRUQDQGR HVWD

GDVSDUWÈFXODVGHGHVJDVWHÄEDVWDQWH

WHFQRORJLDW¾RYHUV¼WLOQXPDGDVPDLV

YDOLRVD QD LGHQWLƬFD¾R GR PRGR GH

SRWHQWHV IHUUDPHQWDV GH GLDJQÎVWLFR

GHVJDVWH QRUPDO RX VHYHUR H PHFD

SDUD DFHGHU » pVDÕGHq GR HTXLSDPHQ

QLVPR IDGLJDDGHV¾RDEUDV¾RFRUUR

WRHIRUQHFHUYDOLRVDVLQIRUPDÂÐHVVR

V¾RHQWUHRXWURV 

EUHRHVWDGRGHFRQGL¾RGRVGLYHUVRV

)LJXUD7XUERJHUDGRUGDXQLGDGHGH

FRPSRQHQWHVOXEULƬFDGRV>@

FHOXORVH

2 SURFHGLPHQWR GH DQ¼OLVH Ä UHODWLYD PHQWH ORQJR H UHTXHU D HVSHFLDOLGDGH

'HVGH R LQÈFLR GD VXD DWLYLGDGH HP

2LO)ORZ

 HVWD WXUELQD RSHURX FRP XP

GH XP DQDOLVWD PXLWR EHP WUHLQDGR $VVLPDUHDOL]D¾RGHXPD)HUURJUDƬD $QDOÈWLFD LPSOLFD FXVWRV VLJQLƬFDWLYRV TXH RXWUDV WÄFQLFDV GH DQ¼OLVH Q¾R DSUHVHQWDP &RQWXGR VH R WHPSR IRU FRQVLGHUDGR SHORV XWLOL]DGRUHV ƬQDLV SDUD SHUFHEHUHP FRPSOHWDPHQWH R TXH D )HUURJUDƬD $QDOÈWLFD IRUQHFH D

ÎOHR GH EDVH UHƬQDGR FRP VROYHQWH *UXSR , &RQWXGR QD VHTXÅQFLD GH

6OLGH 0DJQHW /DUJHSDUWLFOHV GHSRVLWDW HQWU\SRLQW ZKHUHWKH PDJQHWLFSXOO LVWKHZHDNHVW

PDLRUSDUWHHVW¼GHDFRUGRTXHRVEH

6PDOOHU SDUWLFOHV GHSRVLW DORQJWKH VOLGHDVWKH PDJQHWLFSXOO VWUHQJWKHQV

XPD DWXDOL]D¾R GR IDEULFDQWH HVWH ÎOHR IRL VXEVWLWXÈGR HP SRU XP ÎOHRGHEDVHKLGURFUDTXHDGR *UXSR,, (QWUHWDQWR IRUDP UHDOL]DGRV DOJXQV UHIUHVFDPHQWRV GR OXEULƬFDQWH FHU FD GH OLWURV TXH DGLFLRQDGRV D DOJXQV DWHVWRV SHULÎGLFRV DR QÈYHO GR

QHIÈFLRV REWLGRV VXSHUDP ODUJDPHQWH

)LJXUD'HSRVL¾RGHSDUWÈFXODVQD

UHVHUYDWÎULRFULDUDPXPDPLVWXUDFRP

RV FXVWRV H DXWRPDWLFDPHQWH HOHJHP

)HUURJUDƬD$QDOÈWLFD>@

HVWHVGRLVÎOHRVEDVH2WXUERJHUDGRU


QRYD JHUD¾R GH OXEULƬFDQWHV $SRQ

’

$ WHFQRORJLD 58/(5 5HPDLQLQJ

WDPVH TXDWUR SULQFLSDLV UD]ÐHV SDUD

8VHIXO /LIH H D (VSHFWURVFRSLD

HVWDFRQVWDWD¾R

GH ,QIUDYHUPHOKRV )7,5 V¾R UHFRQKHFLGDV

’

’

’

22

COLUNA DE TRIBOLOGIA

)LJXUD0LFURIRWRJUDƬDGDVPLFURFUDWHUDV

FRPR

WÄFQLFDV

$R FRQWU¼ULR GD DQWLJD JHUD¾R GH

EDVWDQWH LPSRUWDQWHV QD PRQL

ÎOHRV EDVH *UXSR , R WLSR GH ÎOHR

WRUL]D¾R GD FRQGL¾R GH ÎOHRV

EDVHGHVWDQRYDIRUPXOD¾R *UXSR,, 

PRGHUQRV GH WXUELQDV SRLV SHU

Q¾R PDQWÅP W¾R HƬFD]PHQWH HP

PLWHPXPFRQWURORHILFLHQWHGRV

VXVSHQV¾R DV SDUWÈFXODV GH YHUQL

DGLWLYRVDQWLR[LGDQWHVHGDJHUD

]HV(VWHVLQVROÕYHLVWHQGHPDIRU

¾R GH FRQWDPLQDQWHV pPDFLRVq

PDUGHSÎVLWRV

>@

®OHRVGHWXUELQDVGR*UXSR,H*UX

’

$ )HUURJUDƬD $QDOÈWLFD PRVWURX

SR ,, SRVVXHP SURSULHGDGHV DQWL

VHU XPD WÄFQLFD HƬFLHQWH QD GH

R[LGDQWHV PXLWR GLIHUHQWHV DVVLP

WH¾R GDV SDUWÈFXODV pPDFLDVq H QD

FRPRGLVWLQWRVPHFDQLVPRVGHGH

GHWHUPLQD¾R GD VXD QDWXUH]D

JUDGD¾R

4XDQGR XWLOL]DGD SRU XP WÄFQLFR

2V DQWLR[LGDQWHV SUHFLSLWDP FRQ

HVSHFLDOL]DGR D )HUURJUDƬD $QDOÈ

IRUPHY¾RUHDJLQGRJHUDQGRSDUWÈ

WLFDUHYHODVHGHHOHYDGRSRWHQFLDO

FXODVLQVROÕYHLV

HP LGHQWLƬFDU SUREOHPDV UHODFLR

$ QRYD JHUD¾R GH DGLWLYRV DQWL

QDGRV FRP R ÎOHR IRUQHFHQGR LQ

VXSHUIÈFLHPHW¼OLFDGRƬOWUR DPSOLD¾RGH

HVSXPD SRVVXL XP PHQRU WHPSR

IRUPDÂÐHVGDRULJHPGRSUREOHPD

[H[ 

HIHWLYR GH OLEHUWD¾R GH DU R TXH

FRP EDVH QD PRUIRORJLD H FDUDWH

ID] FRP TXH DV SHTXHQDV EROKDV

UÈVWLFDV GDV SDUWÈFXODV LQVROÕYHLV

HVIÄULFDV EXUDFRVQHJURV REVHUYDGRVQD

’

GH DU VHMDP DGLDEDWLFDPHQWH FRP

DVVLP FRPR QD PRQLWRUL]D¾R GR

FDUJDV HOÄWULFDV $V WHPSHUDWXUDV HOH

SULPLGDVFRQWULEXLQGRDVVLPSDUDD

PHFDQLVPR SURJUHVVLYR GH IRUPD

YDGDV TXH V¾R DOFDQÂDGDV QDV VXSHUIÈ

JHUD¾RGHYHUQL]HV

¾RGHYHUQL]HV

FLHVRQGHDVIDÈVFDVLQFLGHPSURYRFDP DIXV¾RGDVSDUWÈFXODVGHGHVJDVWHTXH

(VWH FDVR GH HVWXGR PRVWUD TXH DSH

DR DUUHIHFHUHP EUXVFDPHQWH H VRE R

QDV DOJXPDV GDV WÄFQLFDV XVDGDV SDUD

5()(5¥1&,$6

HIHLWR GD WHQV¾R VXSHUƬFLDO DGTXLUHP

PRQLWRUDU D FRQGL¾R GR OXEULƬFDQWH

>@*UDÂD%6HDEUD-$VVHVVLQJ%HDULQJ&RQ

XPDIRUPDHVIÄULFD

GD WXUELQD D YDSRU IRUDP HƬFLHQWHV

GLWLRQWKURXJK:HDU3DUWLFOH$QDO\VLVLQ&2

QD HYLGÅQFLD GH SUREOHPDV HPLQHQWHV $ DQ¼OLVH PLFURVFÎSLFD GD VXSHUIÈFLH

UHODFLRQDGRV FRP JHUD¾R GH ODPDV H

PHW¼OLFD GR ƬOWUR PRVWUD Y¼ULDV FUDWH

YHUQL]HV

UDV FLUFXODUHV H WHUPLFDPHQWH R[LGD

0$'(0)DUR3RUWXJDO >@+X\VPDQ : 8WLOL]LQJ $QDO\WLFDO )HUURJUD SK\IRU5RRW&DXVH$QDO\VLVDQG)DLOXUH3UH YHQWLRQ5HOLDELOLW\ZHE

$ &RQWDJHP GH 3DUWÈFXODV ,62

>@6LWWRQ $ DQG - $PH\H 1HZ 0HWKRGV IRU

WHPSHUDWXUDV GDV GHVFDUJDV HOÄWULFDV

&OHDQOLQHVV IRL HƬFD] QD PRQLWR

7UHQGLQJ9DUQLVK%XLOGXSLQ0LQHUDO7XUELQH

QDVXSHUIÈFLH )LJXUD 

UL]D¾R GD FRQWDPLQD¾R SRU SDU

2LOV LQ /XEULFDWLRQ ([FHOOHQFH 

WÈFXODV ,VWR FRQWUDULD D OLPLWD¾R

7XOVD

GDVTXHV¾RSURYRFDGDVSHODVHOHYDGDV

’

DSUHVHQWDGD SHOD PDLRULD GRV FRQ

>@$QDO\VWV , 0RQLWRULQJ DQG 2SWLPL]LQJ

&21&/86ž2

WDGRUHVGHSDUWÈFXODVTXHQ¾RV¾R

WKH /LIH RI 7XUELQH 2LOV  

2V ÎOHRV OXEULƬFDQWHV GH WXUELQDV GH

VHQVÈYHLVDSDUWÈFXODVGHW¾RSHTXH

@ $YDLODEOH IURP KWWSZZZJOR

YHP VHU FXLGDGRVDPHQWH PDQWLGRV GH

QDVGLPHQVÐHVFRPRDVSDUWÈFXODV

EDOLQGXVWULDOVROXWLRQVQHW7XUELQH2LO

IRUPD D HVWHQGHU D VXD YLGD HP VHUYL

SRODUHV PP 1RHQWDQWRDUD

ÂRHVLPXOWDQHDPHQWHSURSRUFLRQDUD

]¾RSDUDHVVDHƬFLÅQFLDGHYHVHDR

P¼[LPDHƬFLÅQFLDGDWXUELQD&RQWXGR

IDFWR GDV SDUWÈFXODV SRODUHV WHUHP

'DYH:RRWRQDQI/LYLQJVWRQH3UDWLFDO$S

R GHVHQYROYLPHQWR GH QRYDV IRUPXOD

WHQGÅQFLD D IRUPDU DJORPHUDGRV

SURDFKHV WR &RQWUROOLQJ 6OXGJH DQG 9DUQLVK

ÂÐHV QHVWHV OXEULƬFDQWHV YHLR FDXVDU

DXPHQWDQGR R WDPDQKR GDV SDUWÈ

LQ7XUELQH2LOV/XEULFDWLRQ([FHOOHQFH

DOJXPD FRQWURYÄUVLD $V WÄFQLFDV GH

FXODV H GHVVD IRUPD SHUPLWLU TXH

DQ¼OLVH WUDGLFLRQDOPHQWH DSOLFDGDV FR

VHMDP GHWHWDGDV SHOR FRQWDGRU GH

PR IHUUDPHQWDV SUHGLWLYDV GHL[DUDP

SDUWÈFXODV

WLRQ PRQLWRULQJ RI VWHDP WXUELQHJHQHUDWRU

&RQIHUHQFH3URFHHGLQJV >@3UDEKDNDUDQ $ DQG &5 -DJJD &RQGL

$'HPXOVLELOLGDGHGRÎOHRÄXPD

WKURXJK FRQWDPLQDWLRQ DQDO\VLV RI XVHG OX

HVWDGR UHDO GH FRQGL¾R WRUQDQGRVH

FDUDWHUÈVWLFD FUÈWLFD D DYDOLDU XPD

EULFDWLQJRLO7ULERORJ\,QWHUQDWLRQDO

LQHƬFD]HV

YH]TXHÄDIHWDGDSHODSUHVHQÂDGH

GHVHUDVFDSD]HVGHPRQLWRUL]DURVHX

’

$QDO\VLVSGI >@:LOOLDP 0RKOH 9* $OEHPDUOH &RUS

 S

SDUWÈFXODVSRODUHV$DOWHUD¾RGHV

>@6DVDNL $ 6 8FKL\DPD DQG 7 <DPDPRWR

$ IRUPD¾R H D SUHVHQÂD GH FRQWDPL

WD FDUDWHUÈVWLFD SRGH VHU LQGLFDWLYD

*HQHUDWLRQ RI VWDWLF HOHFWULFLW\ GXULQJ RLO

QDQWHVpPDFLRVqV¾RXPDGDVSULQFLSDLV

GHXPDH[WUHPDFRQWDPLQD¾RSRU

ƬOWUDWLRQ /XEULFDWLRQ (QJLQHHULQJ 

FRQVHTXÅQFLDV GD GHJUDGD¾R GHVWD

SDUWÈFXODV

 S M

A nálise de lubrificantes em turbinas a vapor - um caso de estudo (2.ª parte)  

Autor: Beatriz Graça, Jorge Seabra, Pinto Sousa; Revista: Manutenção nº117

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you