Page 1

7UDQVSRUWHSÕEOLFRGHSDVVDJHLURV $LPSRUW½QFLDGDFRQGL¾RGRV ÎOHRVQDTXDOLGDGHGRVHUYLÂR

M

4

ARTIGO CIENTÍFICO

+XJR'15DSRVR -7RUUHV)DULQKD /XÈV$)HUUHLUD KXJUDS#JPDLOFRP WRUUHVIDULQKD#GHPXFSW OIHUUHLU#IHXSSW

117

5(6802

3DODYUDVFKDYH0DQXWHQ¾R&RQGLFLR

DVHJXUDQÂDQRFDVRSUHVHQWHGRIXQ

2SUHVHQWHDUWLJRDSUHVHQWDXPHVWXGR

QDGD $Q¼OLVH GH ÎOHRV $XWRFDUURV GH

FLRQDPHQWRGRVDXWRFDUURVEHPFRPR

UHIHUHQWHDÎOHRVGRVPRWRUHVGHDXWR

WUDQVSRUWHXUEDQR

XPDUHGX¾RGRVFXVWRVHPHOKRULDGD HƬFLÅQFLDHQHUJÄWLFD¤QHVWDSHUVSHWLYD

FDUURVXUEDQRVQRTXDOVHID]RDFRPSD

TXHVHDYDOLDXPDHYHQWXDOSURSRVWDGH

QKDPHQWRGDHYROX¾RGDVXDGHJUDGD ¾RFRPRREMHWLYRGHDYDOLDURSRWHQFLDO

,1752'8¢ž2

LPSOHPHQWD¾RGHXPDSROÈWLFDGHPD

LPSDFWRGHXPDSROÈWLFDGHPDQXWHQ¾R

1HVWHDUWLJRÄIHLWDXPDDERUGDJHP»

QXWHQ¾R FRQGLFLRQDGD QHVWH WLSR GH

FRQGLFLRQDGD HP HPSUHVDV JHVWRUDV GH

DQ¼OLVHGHÎOHRVOXEULƬFDQWHVGHPRWR

HPSUHVDVGHWUDQVSRUWHGHSDVVDJHLURV

IURWDVGHDXWRFDUURVXUEDQRV

UHV'LHVHOGHDOJXQVPRGHORVGHDXWR

$WUDYÄV GDV DQ¼OLVHV REWLGDV DRV OXEUL

FDUURVXUEDQRVWDOFRPRVHU¼UHIHULGR

1R FDVR GR SUHVHQWH SURMHWR R DFRP

PDLV»IUHQWH

SDQKDPHQWR GD HYROX¾R GD GHJUDGD ¾R GRV OXEULƬFDQWHV WHYH WUÅV IDVHV

ƬFDQWHV HP VHUYLÂR SRGHP FROKHUVH LQIRUPDÂÐHV SUHFLRVDV VREUH DV FRQGL

$PDQXWHQ¾RFRQGLFLRQDGDVXUJLXQRV

EHPGHPDUFDGDV

ÂÐHVGHIXQFLRQDPHQWRGRVPRWRUHVDV

DQRV SDUD GHVLJQDU XPD QRYD

x

TXDLVV¾RLQGLVSHQV¼YHLVSDUDDRWLPL]D

DERUGDJHP » PDQXWHQ¾R SODQHDGD

QDGDV DV YLDWXUDV TXH IRUDP DOYR

¾R GR VHX IXQFLRQDPHQWR &RP EDVH

EDVHDGD QR FRQKHFLPHQWR GR HVWDGR

GH DQ¼OLVH H DFRPSDQKDPHQWR QD

QHVVDV LQIRUPDÂÐHV SRGH DYDOLDUVH

UHDO GDV P¼TXLQDV D SDUWLU GD LPSOH

HYROX¾R GD GHJUDGD¾R GRV OXEUL

RHVWDGRGDFRQGL¾RGRVPRWRUHVGH

PHQWD¾R GH WÄFQLFDV GH FRQWUROR GD

ƬFDQWHV(VWHDFRPSDQKDPHQWRIRL

WHUPLQDU R PRPHQWR PDLV DGHTXDGR

FRQGL¾R &DEUDO 

HIHWXDGRDWUDYÄVGDUHFROKDSHULÎ

1XPDSULPHLUDIDVHIRUDPVHOHFLR

GLFD GH DPRVWUDV GRV OXEULƬFDQWHV

SDUD D VXD VXEVWLWXL¾R H DGLFLRQDO PHQWH REWHU R GLDJQÎVWLFR GR HVWDGR

7UDWDVH GH GHFLGLU VREUH DV RSRUWXQL

GDV YLDWXUDV VHOHFLRQDGDV H HQYLR

GRHTXLSDPHQWRHGDVXDHYROX¾R

GDGHV GDV LQWHUYHQÂÐHV QRV HTXLSD

SDUD XPD HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD

PHQWRV D SDUWLU GR FRQKHFLPHQWR GR

SDUDHIHWXDUDVUHVSHWLYDVDQ¼OLVHV

1R SUHVHQWH HVWXGR IRUDP GHWHUPL

VHX HVWDGR UHDO LVWR Ä HP YH] GH VH

QDGRV RV LQWHUYDORV GH WHPSR FRUUHV

UHDOL]DUHP RV WUDEDOKRV GH PDQXWHQ

HVWXGRDSURIXQGDGRGRVUHVXOWDGRV

SRQGHQWHV D XP QÈYHO UHTXHULGR GH

¾RSODQHDGDHPLQWHUYDORVƬ[RVFRPR

REWLGRVQDVDQ¼OLVHVEHPFRPRGRV

ƬDELOLGDGHREWHQGRFRQVHTXHQWHPHQ

VHYHULƬFDQDPDQXWHQ¾RVLVWHP¼WLFD

WH LQWHUYDORV PDLV DGHTXDGRV SDUD DV

UHDOL]DPVH FRP LQWHUYDORV YDUL¼YHLV

LQWHUYHQÂÐHV GH PDQXWHQ¾R SODQHD

GHWHUPLQDGRV SHOR HVWDGR FRQGL¾R

]DGDXPDDQ¼OLVHHVWDWÈVWLFDGRVSD

GD $ DQ¼OLVH D XP OXEULƬFDQWH LQFOXL D

GR HTXLSDPHQWR $ PDQXWHQ¾R FRQ

U½PHWURVREWLGRVDWUDYÄVGDVDQ¼OL

GHWHUPLQD¾RGHY¼ULRVSDU½PHWURVIÈ

GLFLRQDGD LQFLGH DVVLP VREUH RV HTXL

VHVHIHWXDGDVFRPYLVWDDRHVWXGR

VLFRTXÈPLFRVHXPDDQ¼OLVHDRVPHWDLV

SDPHQWRVFRQVLGHUDGRVLQGLYLGXDOPHQ

H DSHUIHLÂRDPHQWR GRV SODQRV GH

GH GHVJDVWH &RP HVWH DFRPSDQKD

WH VXEVWLWXLQGR UHYLVÐHV D LQWHUYDORV

PDQXWHQ¾R (VWD IDVH VHUYLX WDP

PHQWRGDGHJUDGD¾RGRVÎOHRVOXEULƬ

Ƭ[RV SRU LQVSHÂÐHV D LQWHUYDORV Ƭ[RV

EÄP SDUD D DSUHVHQWD¾R GH SUR

FDQWHVLQFUHPHQWDVHDLQGDDVHJXUDQ

$VYDQWDJHQVHFRQÎPLFDVGDPDQXWHQ

SRVWDVGHPHOKRULDGRSODQHDPHQ

ÂD GR IXQFLRQDPHQWR GRV DXWRFDUURV

¾R FRQGLFLRQDGD VXUJHP D SDUWLU GH

WRGDPDQXWHQ¾RHSDUDDUHGX¾R

UHGX]HPVH RV FXVWRV H PHOKRUDVH D

JDQKRVSRUUHGX¾RGHSHUGDVGHSUR

GHFXVWRVTXHGHODSURYÄP

HƬFLÅQFLDHQHUJÄWLFD

GX¾RGHYLGRDRLQFUHPHQWRGDGLVSR

x

1XPD VHJXQGD IDVH IRL IHLWR XP

DOJRULWPRVGHSUHYLV¾RDXWLOL]DU x

1D WHUFHLUD H ÕOWLPD IDVH IRL UHDOL

QLELOLGDGHGRVHTXLSDPHQWRVHJDQKRV SRUUHGX¾RGHFXVWRVGHPDQXWHQ¾R

$1œ/,6('(®/(26

DSOLFDGRDHPSUHVDVGHWUDQVSRUWHVXU

$ DQ¼OLVH D XP OXEULƬFDQWH LQFOXL D GH

EDQRVGHSDVVDJHLURVDOYRGRSUHVHQWH

WHUPLQD¾R GR YDORU GH Y¼ULDV YDUL¼YHLV

&DUDWHUÈVWLFDVGRV OXEULƬFDQWHV

HVWXGR WHP R SRWHQFLDO GH VHU JHQH

IÈVLFRTXÈPLFDVHXPDDQ¼OLVHGRVPHWDLV

7RGDV DV P¼TXLQDV VH GHVJDVWDP FRP

UDOL]¼YHO D TXDOTXHU RUJDQL]D¾R TXH

GH GHVJDVWH $WUDYÄV GR FRQKHFLPHQ

RSDVVDUGRWHPSRGHYLGRDRIXQFLRQD

SUHWHQGDLPSOHPHQWDUXPDSROÈWLFDGH

WR H DFRPSDQKDPHQWR GD GHJUDGD¾R

PHQWR H DRV LQÕPHURV DJHQWHV FRQWD

PDQXWHQ¾RFRQGLFLRQDGD

GRV ÎOHRV OXEULƬFDQWHV LQFUHPHQWDVH

PLQDQWHVFRPRVTXDLVDVSDUWHVPÎYHLV

2PRGHORGHDFRPSDQKDPHQWRGDGH JUDGD¾RGRVÎOHRVGRVPRWRUHV'LHVHO


PUB

&RQFOXLVH DLQGD GD LPSRUW½QFLD GHVWH WLSR GH DQ¼OLVH H GD QHFHVVLGDGH GD VXD DGR¾R JHQHUDOL]DGD QHVWH WLSR GH HP SUHVDVGHIRUPDDJDUDQWLUHOHYDGRVQÈYHLVGHƬDELOLGDGHGRV HTXLSDPHQWRV D FXVWRV UDFLRQDLV PHOKRUDQGR D HƬFLÅQFLD HQHUJÄWLFDGRVHTXLSDPHQWRVHPDQ¼OLVH

5()(5¥1&,$6 x

$QGUÄ-&6 3UREDELOLGDGHVH(VWDWÈVWLFDSDUD(QJHQKDULD/LV ERD…(GL¾R/LGHOs(GLÂÐHV7ÄFQLFDV/GD

x

Tudo numa mão!

&DEUDO - 6  2UJDQL]D¾R H *HVW¾R GD 0DQXWHQ¾R /LVERD … (GL¾R/LGHOs(GLÂÐHV7ÄFQLFDV/GD

x

)DULQKD-07 0DQXWHQ¾Rs$7HURORJLDHDV1RYDV)HUUDPHQ

x

0DNULGDNLV6:KHHOZULJKW6 +\QGPDQ5) )RUHFDVWLQJ

WDVGH*HVW¾R/LVERD…(GL¾R0RQLWRUs3URMHWRH(GLÂÐHV/GD

s Alinhamento Laser sMonitorização de Condições sAlinhamento de Rolos

0HWKRGVDQG$SSOLFDWLRQV1HZ<RUN-RKQ:LOH\ 6RQV x

6HDEUD - *UDÂD %  $Q¼OLVH GH ÎOHRV H PDVVDV OXEULƬFDQWHV HP6HUYLÂR$WDVGR4XLQWR&RQJUHVVR1DFLRQDOGH0DQXWHQ¾R,Q GXVWULDOs$30,)LJXHLUDGD)R]

5()(5¥1&,$6&203/(0(17$5(6 x

$KPDG 5 .DPDUXGGLQ 6  $Q RYHUYLHZ RI WLPHEDVHG DQG FRQGLWLRQEDVHGPDLQWHQDQFHLQLQGXVWULDODSSOLFDWLRQ&RPSXWHUV ,QGXVWULDO(QJLQHHULQJ9ROXPH,VVXH3DJHVs SUHYLHZ 

x

$QGUHZV.5 7KH&RQFHSWRI&RUSRUDWH6WUDWHJ\3XEOLVKHU 'RZ-RQHV:LOH\,6%1,6%1

x

$VVLV5 0DQXWHQ¾R&HQWUDGDQD)LDELOLGDGH/LVERD/LGHOs (GLÂÐHV7ÄFQLFDV/GD

x

%DUDQJHU3+XJXHO* *HVW¾RGD3URGX¾R$WRUHVWÄFQLFDV HSROÈWLFDV(GLÂÐHV6ÈODER/GD

x

&KDUULHU -& .HPRXQH .  2UJDQL]D¾R H 0RGHUQL]D¾R ,Q GXVWULDO/LVERD/LGHOs(GLÂÐHV7ÄFQLFDV/GD

x

)HUUHLUD / $  8PD ,QWURGX¾R » 0DQXWHQ¾R 3RUWR 3XEOLQGÕVWULD

x

*UHVKDP507RWWHQ*( /XEULFDWLRQDQG0DLQWHQDQFHRI ,QGXVWULDO 0DFKLQHU\ %HVW 3UDFWLFHV DQG 5HOLDELOLW\ 3XEOLVKHU &5& 3UHVV,6%1,6%1

x

/DSSRQL - &  (VWDWÈVWLFD XVDQGR ([FHO %UDVLO (OVHYLHU (GLWRUD/GD

x

/RXUHLUR+ ([FHO0DFURVH9%$/LVERD…(GL¾R/LGHO (GLÂÐHV7ÄFQLFDV/GD

x

0RQFK\) $)XQ¾R0DQXWHQ¾R)UDQÂD(EUDV'XUEDQs(GL WRUD'XUEDQ/GD(GLWRUD%UDVLOHLUD/GD

x

3LQWR&9 2UJDQL]D¾RH*HVW¾RGD0DQXWHQ¾R/LVERD… (GL¾R0RQLWRUs3URMHWRH(GLÂÐHV/GD

x

5REDOR$ (VWDWÈVWLFDs([HUFÈFLRV9RO,,'LVWULEXLÂÐHV,QIHUÅQ FLD(VWDWÈVWLFD/LVERD…(GL¾R(GLÂÐHV6ÈODER/GD

x

6LPÐHV$6 0DQXWHQ¾R&RQGLFLRQDGD»V(PLVVÐHV3ROXHQ WHVHP$XWRFDUURV8UEDQRV8WLOL]DQGR0RGHORVGH3UHYLV¾RGH'H JUDGD¾R%DVHDGRVQDV7HFQRORJLDVGRV9HÈFXORVHQDV&RQGLÂÐHVGH

PRÜFTECHNIK Excelentes Produtos e Serviços para a Manutenção

([SORUD¾R7HVHGHGRXWRUDPHQWR,QVWLWXWR6XSHULRU7ÄFQLFR x

6RXULV-3 0DQXWHQ¾R,QGXVWULDOs&XVWRRX%HQHƬFLR)UDQ ÂD/LGHOs(GLÂÐHV7ÄFQLFDV/GD

x

::DQJ $ 0RGHO WR 'HWHUPLQH WKH 2SWLPDO &ULWLFDO /HYHO DQG WKH 0RQLWRULQJLQ&RQGLWLRQ%DVHG0DLQWHQDQFH,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI 3URGXFWLRQ5HVHDUFKYROQRSS M

PRUFTECHNIK, S.L. Alemanha · Portugal / Espanha · Índia · Brasil · Itália · Turquia Tailândia · Canada · China · França · Reino Unido / Irlanda · USA Japão · Polónia · Rússia · Médio Oriente · Bélgica / Holanda Tel.: 00351 910 765 038 – contacto@pruftechnik.es

www.pruftechnik.com

Transporte público de passageiros: a importância da condição dos óleos na qualidade do serviço  

Autor: Hugo D. N. Raposo, J. Torres Farinha, Luís A. Ferreira; Revista: Manutenção nº117

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you